Inledning. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Skolplan Säffle Kommun

2 Innehållsförteckning Inledning 2 Politisk deklaration Verksamhetsidé 3 Organisation och ansvarsförhållande 3 Utvecklingsområden 4 Kvalitetssäkring 5 Barn- och utbildningsnämndens mål 6 Trygghet 6 Lärande 7 Hälsa 10 Utveckling 10 Ledarskap 12 Vuxnas lärande 12 Musikskolan 13 Kostenheten 14 Inledning Skolplanen tydliggör Säffle kommuns prioriteringar av läroplanernas övergripande mål. På varje enhet smälts de nationella styrdokumenten samman med skolplanen och övriga måldokument. Kommunfullmäktige fastställer skolplanen. Målen inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet utformas på följande nivåer: - Riksdag och regering fastställer de nationella målen för förskola och skola vilka formuleras bland annat i skollag och läroplaner. De nationella målen bildar ram för de kommunala och lokala målen. Det övergripande målet ska vara att 100% av eleverna lämnar skolan med godkända betyg. - Verksamheten omfattas av tre läroplaner: en för förskolan (Lpfö 98), en för den obligatoriska skolan (Lpo 94) samt en för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Avsikten är att de tre läroplanerna ska länka i varandra utifrån en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. - Vidare finns Skolverkets allmänna råd för familjedaghem öppen förskola, för fritidshem och för öppen fritidsverksamhet. 2

3 - Verksamheter drivna i enskild regi regleras av skolförordningen och avtal antagna av barn- och utbildningsnämnden. - Politiska mål som anges i Skolplanen utgör underlag för de lokala arbetsplanerna. I dessa framgår hur de olika ansvarsområdena verkställer de kommunala målen. Arbetsplanerna ska utarbetas under medverkan av lärare och övrig berörd personal samt representanter för eleverna. Rektor beslutar om arbetsplanen. - Skolplanen är kopplad till kommunens mål och budget och gäller i det hänseendet från 2010 till utgången av Politisk deklaration Verksamhetsidé Barn- och utbildningsnämnden ska genom en varierad, kvalitativ och konkurrenskraftig verksamhet, där kreativitet och entreprenörsanda uppmuntras, ge förutsättningar för att barn, elever och vuxenstuderande ska nå kunskapsmålen. Verksamhet/ utbildning med hög kvalitet nås genom god kunskap om framtida kompetens- och arbetskraftsbehov och genom att ta i anspråk den nytta som samverkan med andra aktörer ger. Verksamheterna präglas av de fyra grundläggande principerna i Barnkonventionen (FN:s konvention om barns rättigheter) Rätt att inte diskrimineras (artikel 2) Barnets bästa sätts i första rummet (artikel 3) Barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6) Barnets rätt till att föra fram sina åsikter (artikel 12) Organisation och ansvarsförhållanden Skolplanen är en övergripande plan för verksamhet som enligt reglementet barnoch utbildningsnämnden ansvarar för: Förskoleverksamhet Förskoleklass Skolbarnsomsorg Grundskola Gymnasieskola Grund- och gymnasiesärskola Vuxenutbildning Tillämpliga delar i musikskola och kostverksamhet 3

4 Nämnden ansvarar för verksamheternas övergripande mål och budgetramar. I detta arbete är uppföljningen särskilt viktig. Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att ge nämnden beslutsunderlag samt verka för att nämndens beslut genomförs. Förvaltningen ska även stödja verksamhetsutveckling för att de nationella målen ska nås. Förvaltningschefen ansvarar för att all uppföljning sker med enhetliga metoder i hela verksamheten för att kunna genomföra jämförelser mellan enheter och göra sammanställningar och analyser. Dessa jämförelser ska finnas med i den årliga kvalitetsredovisningen så att kommunfullmäktige får återrapporterat hur utvecklingen fortskrider. Verksamhetschef tillsammans med rektor har ansvar för att bedriva sin verksamhet, vilket innebär att uppnå de nationella målen med särskild inriktning på utvecklingsområdena i detta dokument inom givna budgetramar. Utvecklingsområden Förskolans och skolans uppdrag är att nå de nationella målen i läroplanerna. För att lyckas så bra som möjligt med detta har vi i skolplanen valt att betona några utvecklingsområden som vi särskilt vill satsa på. Vi har valt följande fem utvecklingsområden som i tillämpliga delar gäller all verksamhet inom nämnden. Trygghet Lärande Hälsa Utveckling Ledarskap 4

5 Kvalitetssäkring Varje enhet gör årligen en kvalitetsredovisning. Den lyfter även fram och värderar hur man uppnått målen i skolplanen samt beskriver den utveckling och de åtgärder som är nödvändiga för att mål ska nås. Barn, unga och vuxna samt vårdnadshavare deltar i denna utvärdering och planering. Utvärderingen av skolplanen som helhet sammanfaller med bokslut och kommunens årliga kvalitetsredovisning för varje verksamhetsform. Syftet med detta är att följa upp skolplanen, stödja enheterna i sin verksamhetsutveckling samt ge barn- och utbildningsnämnden goda förutsättningar för en bra resursfördelning. 5

6 Barn- och utbildningsnämndens mål att uppnå Trygghet Barnen/eleverna får en god, trygg och kärleksfull omsorg och gemenskap. 1. Barn/elever och vuxna visar respekt för varandra. 2. Skolan arbetar aktivt för att motverka våld, mobbning och främlingsfientlighet med likabehandlingsplanen som grund. och kvalitetsansvarig 3. Barn, unga och deras vårdnadshavare känner till rättigheter, skyldigheter och förväntningar. 6

7 Lärande Alla tar aktiv del av demokratins grundläggande principer och får förståelse för etiska och moraliska ställningstaganden som ska styra verksamheten. 1. Alla enheter arbetar aktivt med värdegrunden. Uppföljning: Elev- och vårdnadshavarenkät 3. Elevråden är remissinstans i frågor som berör eleverna i skolan, med undantag av frågor gällande enskild person. Uppföljning: Elevrådsenkät 2. Vårdnadshavarnas delaktighet och ansvar tas tillvara. Uppföljning: Vårdnadshavarenkät Goda villkor skapas för lärande och arbetsglädje. 1. Alla enheter stimulerar kreativitet och lust att lära. Uppföljning: Elev- och vårdnadshavarenkät/statistik 2. Pedagogiskt utvecklingsarbete sker inom alla enheter och är dokumenterat. Uppföljning: Personalenkät 3. Alla enheter arbetar så att alla barn/elevers individuella förut sättningar beaktas. och vårdnadshavarenkät 7 4. Andelen elever som lämnar skolan med godkända betyg i samtliga ämnen ökar. Uppföljning: Betyg, nationella prov, kvalitetsredovisning 5. Folk- och skolbiblioteken är en resurs i undervisningen.

8 Alla verkar för att vidga och fördjupa barnens/elevernas kulturupplevelser. 1. Alla barn/elever får möjlighet att uppleva musik, dans, litteratur, teater, film, bild och form. Uppföljning: Statistik 2. Alla enheter integrerar kulturen som pedagogiskt instrument i den dagliga verksamheten. Uppföljning: Personalenkät Alla söker, strukturer och värderar information. 1. Elever utvecklat förmågan att använda informations- och kommunikationsteknik som ett redskap i sitt livslånga lärande. 2. Elever lärt sig att söka information och att inta ett analytiskt och kritiskt förhållingssätt till informationens innehåll, avsikt och ursprung. 8

9 Barn/elever och vårdnadshavare utövar ett allt större inflytande över utbildning och det inre arbetet på alla enheter. 1. Det finns fungerande rådsverksamhet på skolan. 2. Barn/elever är väl förtrogna med utbildningens mål och kan formulera egna mål och utvärdera sitt arbete. Uppföljning: Elev- och personalenkät 3. Alla enheter genomför en aktiv dialog med vårdnadshavarna om målen med verksamheten. Uppföljning: Vårdnadshavarenkät Alla tar ansvar för sin miljö. 1. Undervisningen leder till ökat miljöansvar och miljömedvetande. 2. Utemiljön ger möjlighet till kreativ utveckling. 9

10 Hälsa Skolan främjar hälsa och motverkar missbruk av droger. 1. Eleverna är medvetna om värdet av fysisk, mental och psykosocial hälsa och närvaron är hög. och statistik 2. Daglig motion prioriteras på alla enheter. 3. Aktiviteter genomförs för att motverka missbruk av droger inom skolan. Utveckling Verksamheten är en lärande organisation som utvecklar, förmedlar och tar till sig kunskap och har förmåga till förändring. 1. Uppföljning och utvärdering sker på alla nivåer och ligger till grund för förbättringsarbeten och nämndens budgetarbete. Uppföljning: Kvalitetsredovisning 2. Jämställdhet och genusperspektivet genomsyrar arbetet på alla enheter. Uppföljning: Personalenkät Ansvar: Kvalitetsansvarig 10

11 3. Kompetensutveckling sker individuellt, enhetsvis och övergripande, i syfte att personalen ska kunna utföra arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Uppföljning: Personalenkät Ansvar: Kvalitetsansvarig 4 Samverkan och samarbete med andra kommuner, arbetsliv och organisationer inom och utom landet utvecklats och stärkts. Ansvar: Förvaltningschef/verksamhetschef/ rektor 5. Information om verksamhet och verksamhetsutveckling sker internt och externt. Uppföljning: Riktad enkät till vårdnadshavare med barn i årskurs 9 Ansvar: Kvalitetsansvarig 6. Samarbetsformer utvecklats inom förvaltningen, för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Ansvar: Verksamhetschef 7. Samverkan med skolor och arbetsliv utanför skolan utvecklats så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Ansvar: Verksamhetschef/rektor 11

12 Ledarskap Alla verksamheter utvecklas genom ett gott ledarskap. 1. Alla enheter arbetar i arbetslag organiserade med arbetslagsledare. Ansvar: Verksamhetschef 2. Verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Uppföljning: Personalenkät Ansvar: Förvaltnings/verksamhetschef 3. Verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Uppföljning: Kvalitetsredovisning /kvalitetsansvarig 4. Arbetsplaner är upprättade i samverkan med berörda parter. Uppföljning: Elev- och personalenkät Ansvar: Verksamhetschef Vuxnas lärande Säffle Lärcenter stimulerar till ett livslångt lärande, personlig utveckling och delaktighet i samhällsutvecklingen. 1. Kommunens invånare känner till vilka möjligheter som finns att studera på hemmaplan., medborgarenkät 2. Alla vuxna ges möjligheter till en utbildning utifrån sina egna förutsättningar. Uppföljning: Kursutvärdering 12

13 3. Vuxna kan påbörja sina studier när som helst under året. 4. Vuxna ges möjlighet att studera oberoende av plats, exempelvis genom distansstudier och arbetsplatsförlagt lärande. Uppföljning: Kursutvärdering, läsårsvis återrapportering 5. Alla utbildningar läggs upp utifrån varje individs möjligheter och målsättningar. Uppföljning: Kursutvärdering 6. Kursdeltagares upplevelse av utanförskap minskar. Uppföljning: Enkät Musikskolan Barnen/eleverna får ta del av musik, dans, bild och drama i en utvecklande och trygg miljö. 1. Musikskolans verksamhet har breddats till kulturskola med väl integrerad verksamhet. 2. Musikskolans verksamhet utgör en resurs för utvecklingen av musikämnet inom skolan. Uppföljning: Personalenkät Ansvar: Kvalitetsansvarig 3. Skolan arbetar så att alla barns/elevers individuella förutsättningar beaktas. 13

14 4. Skolan arbetar aktivt för att motverka våld, mobbning och främlingsfientlighet med likabehandlingsplanen som grund. 6. Eleverna och vårdnadshavarna upplever att verksamheten är bra. 5. Personalen för en kontinuerlig dialog med eleverna och föräldraföreningen om verksamhetens innehåll och utveckling. Kostenheten Måltiden är näringsriktig, varierad och efterfrågad samt serveras i en trevlig miljö. 14

15 1. Eleverna upplever att de får god och varierad mat. Ansvar: Kostchef 2. Eleverna upplever att de blir vänligt bemötta i skolrestaurangen. Ansvar: Kostchef 3. Eleverna upplever att de har en lugn och trivsam ätmiljö. Ansvar: Kostchef 4. Ett vegetariskt alternativ erbjuds dagligen. Ansvar: Kostchef 5. Skollunchen täcker 30% av elevernas näringsbehov per dag. Ansvar: Kostchef 6. Förskolebarn med heldagsomsorg får sitt näringsbehov täckt med ca. 75%. i samverkan med köken 7. 25% av avropande livsmedel mätt i kronor är ekologiskt producerat. Ansvar: Kostchef och rektor 8. Alla skolor har ett fungerande matråd. 15

16 SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildning SÄFFLE Bes.adr: Industrigatan 10 Telefon: Fax: Förskolan Enen Förskolan Mörten Långseruds skola Långseruds skola Nysäters skola Förskolan Fiskarberget Förskolan Rävgården Förskolan Sörgården Svanskog skola Tveta skola Värmlandsbro skola S ä f f l e Förskolan Solkatten Botilsäters skola Förskolan Annelund Förskolan Kyrkmyren Lärcenter Annelundsskolan Teckenförklaring Förskola Skola Lugnadalsskolan Musikskolan Tingvallaskolan Förskolan Illern Förskolan Pluto Höglundaskolan Förskolan Bäven Tegnérskolan Herrgårdsgymnasiet Förskolan Sund Meter Säffle tätort Förskola Grundskola Gymnasium askås

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Lust att lära - möjlighet att lyckas Skolplan för Borås Stad 1 Innehåll Inledning, definitioner 4 Statens uppdrag till kommunen och förskola/skola

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms kommun

Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionen...2 Sammanfattande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2012 Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 1 1. Inledning...3 2. Verksamhetsområden... 3 2.1 Förskola... 3 Omvärldsanalys...

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gunilla Levén Gudrun Lidén Andel av nettokostnad Bildningsnämnden 56,33% 43,67% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer