Socialnämndens arbetsutskott Klockan :25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ..."

Transkript

1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 17 januari 2012 klockan 08:15-11:30 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne Holm, verksamhetsområdeschef, omsorg Thomas Jubell, verksamhetsområdeschef, individuellt stöd Marianne Andersson, nämndsadministratör, sekreterare Ajournering Klockan :25 för rast Utses att justera Justeringens tid o plats Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög Omfattar paragraferna 1-15 Underskrifter Sekreterare/Marianne Andersson... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg. Justerande/Maria Gustafsson Anslag/bevis Instans och datum Socialnämndens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkontoret, Ödeshög Underskrift

2 Innehållsförteckning 1. Informationer Budgetuppföljning per december 2011 SN Tillsyn enligt socialtjänstlagen 13 kap. 1 och 2 avseende handläggningen av barnavårdsanmälningar och utredningar avseende barn Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Ramavtal för ungdomsmottagningar i Östergötland Återremiss Personalenkät inom äldreomsorgen Remiss Motion om att öppna upp avdelningar på Klockaregårdens särskilda boende samt flytta korttidsboendet och den psykosociala verksamheten (ÖP) Avvikelserapport inom särskilt boende år Ändring av sammanträdesdagar för arbetsutskottet Delgivningar **** 11. Ansökan hos Tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare FB 6:8 a Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL Begäran om överflyttning av ärende från Ödeshögs till Linköpings kommun enligt 2 kap. 10 SoL Framställan om bistånd enligt 4:1 SoL institutionsplacering Begäran hos Socialstyrelsen om överflyttning av ärende enligt 2 kap. 11 SoL... 18

3 SNAU 1/12 Diarienummer 4/ Informationer ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Godkänna och lägga informationerna med beaktande till handlingarna. Verksamhetsområde omsorg SITHS-kort Införande av SITHS-kort till sjuksköterskor och biståndshandläggare pågår. SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering och SITHS-kortet kan användas till säker inloggning i olika IT-system. De nationella säkerhetstjänsterna, nationell patientöversikt och elektronisk födelseanmälan är beroende av SITHS. Pascal nytt system för sjuksköterskorna Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt verktyg för ordination av läkemedel som ska införas i vården i flera steg. Först ska Pascal ordinationsverktyg kunna ordinera dosdispenserade läkemedel, sedan kommer alla typer av ordinationer kunna hanteras via verktyget. NPÖ Införande av NPÖ nationell patientöversikt under David Siivonen kommunens representant i gemensam arbetsgrupp. Procapita Dokumentationssystemet Procapita kan komma att bytas ut. Itsam genomför gemensam upphandling. Nytt system kommer i så fall att bytas under hösten. Rekrytering av sjukgymnast En heltids sjukgymnast ska projektanställas under ett år. Rekrytering av enhetschef Rekrytering av enhetschef påbörjad igen. Hemsjukvårdsreformen Ett par informationsträffar genomfördes i verksamheten 16 januari. Projektledare Sven-Inge Arnell informerade. Verksamhetsområde Individuellt stöd Socialstyrelsens tillsyn av Ungdomsboendet Funderingar kring lösningar. Riksdagskvinna från socialförsäkringsutskottet har varit här för samtal kring mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Familjerådgivning Uppdraget med familjerådgivning förlängs ytterligare ett år. Sedan blir det ny upphandling.

4 SNAU 2/12 Diarienummer 8/ Budgetuppföljning per december 2011 SN ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG Socialnämnden beslutar Godkänna och lägga budgetuppföljning per december 2011 till handlingarna och avvakta bokslutsresultatet för år Upprättad budgetuppföljning per december 2011 visar en periodavvikelse på kronor. Beslutsunderlag Upprättad budgetuppföljning daterad Arbetsutskottets behandling av ärendet Verksamhetsområdescheferna redogör för respektive område.

5 SNAU 3/12 Diarienummer 320/ Tillsyn enligt socialtjänstlagen 13 kap. 1 och 2 avseende handläggningen av barnavårdsanmälningar och utredningar avseende barn ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Godkänna verksamhetsområdeschefens redovisning av åtgärder med anledning av tillsynsbeslutet och överlämna densamma till socialnämnden för beslut med omedelbar justering. Socialstyrelsen fattade beslut med anledning av genomförd tillsyn avseende handläggningen av barnavårdsanmälningar och utredningar i Ödeshög. Vid tillsynen uppmärksammade Socialstyrelsen vissa brister i handläggningen som rörde de aktuella områdena. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 1 februari Verksamhetsområdeschefen informerade socialnämnden om Socialstyrelsens beslut och vilka åtgärder som vidtagits sedan anmälan. Verksamhetsområdeschefen får vid arbetsutskottets sammanträde i uppdrag att till sammanträdet presentera förslag till yttrande till Socialstyrelsen. Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut Verksamhetsområdeschefens förslag till yttrande daterat Arbetsutskottets behandling av ärendet Verksamhetsområdeschefen redogör för ärendet.

6 SNAU 4/12 Diarienummer 515/ Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2012 ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG Socialnämnden beslutar Godkänna förvaltningens förslag till avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Kommunfullmäktige beslutade 2009, 15/09, att delegera till socialnämnden rätten att göra framtida indexuppräkningar av taxan med den procentuella förändring som prisbasbeloppet förändras. Regeringen har enligt Förordning om prisbasbelopp för 2012 beslutat om höjning av prisbasbeloppet med kronor, det vill säga till kronor. Beslutsunderlag Verksamhetsområdeschefens tjänsteskrivelse med förslag till avgifter, daterad Arbetsutskottets behandling av ärendet Verksamhetsområdeschefen redogör för ärendet.

7 SNAU 5/12 Diarienummer 548/ Ramavtal för ungdomsmottagningar i Östergötland ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG Socialnämnden beslutar Teckna ramavtal enligt upprättat avtalsförslag avseende ungdomsmottagning för perioden till Ungdomsmottagningsverksamhet bedrivs i ett flertal kommuner i länet. Ungdomsmottagning är en del av det offentliga nätverket kring unga och unga vuxna (såsom skola, sjukvård, socialtjänst med mera), vars uppdrag är att ge stöd till dem under utvecklingsperioden då de väljer livsstil inför vuxenlivet. Målsättningen för ungdomsmottagning är att utifrån en helhetssyn erbjuda multidisciplinära insatser avseende psykosocialt stöd och insatser för en god reproduktiv och sexuell hälsa, satt i ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. Det som ska prägla ungdomsmottagningens organisation är att den ska vara lättillgänglig för målgruppen. De ska i mötet med personalen känna sig sedda, trygga och tagna på allvar. Ansvaret med ungdomsmottagningarna delas av kommunerna och landstinget i Östergötland. Syfte Ramavtalet är övergripande för Östergötlands län och ska reglera kommunernas och landstingets uppdrag och ansvar för ungdomsmottagningsverksamheten i Östergötland. Avtalet reglerar en miniminivå som parterna är eniga om. Beslutsunderlag Förslag till ramavtal Verksamhetsområdeschefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets behandling av ärendet Verksamhetsområdeschefen redogör för ärendet.

8 SNAU 6/12 Diarienummer 511/ Återremiss Personalenkät inom äldreomsorgen Arbetsutskottets förslag Socialnämnden beslutar Inte genomföra någon opartisk personalenkät specifikt för äldreomsorgen med följande motivering: o En gemensam personalenkät kommer att genomföras för alla medarbetare i kommunen under februari månad o Nämndens bedömning är att värdet av en opartiskt genomförd enkät inte motsvarar kostnaden för densamma. Socialnämnden beslutade att överlämna till arbetsutskottet att bereda ett ärende avseende personalenkät inom äldreomsorgen. Arbetsutskottet beslutade föreslå socialnämnden att inte genomföra någon särskild personalenkät inom äldreomsorgen. Socialnämnden beslutar emellertid att återremittera ärendet för ytterligare beredning av frågan om opartisk personalenkät inom äldreomsorgen. Arbetsutskottets behandling Ytterligare diskussion om genomförande av särskild personalenkät eller ej, där det dock inte framkommer något ytterligare som talar för ett genomförande av specifik enkät för äldreomsorgen.

9 SNAU 7/12 Diarienummer 524/ Remiss Motion om att öppna upp avdelningar på Klockaregårdens särskilda boende samt flytta korttidsboendet och den psykosociala verksamheten (ÖP) ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Återremittera frågan till förvaltningen för ytterligare beredning. Bakgrund I december 2009 beslutade kommunfullmäktige att omstrukturera inom äldreomsorgen, innebärande bland annat att det särskilda boendet på Klockaregården skulle tas ur drift. Socialnämnden har därefter arbetat med att verkställa beslutet. I november 2011 inkommer en motion till fullmäktige om att öppna avdelningar på Klockaregårdens särskilda boende samt flytta korttidsboendet och den psykosociala verksamheten. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till socialnämnden för beredning. Förvaltningens bedömning är att det är svårt att yttra sig över motionen genom avsaknaden av vägledande direktiv, men också genom kommunstyrelsens beslut om trygghetsboende. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut ÖP:s motion daterad Verksamhetsområdeschefens tjänsteskrivelse daterad Beslutet skickas till VO-chefen

10 SNAU 8/12 Diarienummer 21/ Avvikelserapport inom särskilt boende år 2011 ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG Socialnämnden beslutar Godkänna redovisningen av avvikelserapporten inom särskilt boende All personal inom omsorgen är skyldig att rapportera avvikelser som uppmärksammas. Händelsen ska beskrivas, eventuella skador och vilka åtgärder som vidtagits skall skrivas ner och undertecknas på en särskild blankett kallad avvikelserapport. En gång per år ska avvikelserna sammanställas av medicinskt ansvarig sjuksköterska och redovisas i socialnämnden. Detta gäller inom särskilt boende där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar. De redovisade avvikelserna ligger till grund för det förbättringsarbete och den utveckling som behöver göras för att förhindra att de personer som bor i kommunens särskilda boenden inte ska riskera att skadas. Beslutsunderlag Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tjänsteskrivelse med rapport daterad ARBETSUTSKOTTETS BEHANDLING Verksamhetsområdeschefen redogör för ärendet. Utskottet konstaterar att av rapporten framgår att antalet fallolyckor ökat under 2011.

11 SNAU 9/12 Diarienummer 440/ Ändring av sammanträdesdagar för arbetsutskottet ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 1. Ändra utskottets sammanträdesdag och tid i februari från 14 februari klockan till 13 februari klockan Ändra utskottets sammanträdesdag och tid i maj från 29 maj klockan till 28 maj klockan

12 SNAU 10/12 Diarienummer 4/ Delgivningar Delges och läggs till handlinganra; Diarienummer 246/ Familjerådgivning för Ödeshögs kommun: Verksamhetsberättelse 2011 Socialstyrelsens Meddelandeblad nr 10/2011 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens utvärdering Socialstyrelsen ger utmärkt betyg för Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Socialstyrelsens kartläggning Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-31 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-31 1 1 Plats och tid Carl Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög, onsdagen den 31 oktober 2002 kl 8:30-12:50 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD) John Widegren (M), 147-177 Madelaine

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.20 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 12 december 2013, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter

Läs mer