Års redovisning Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41"

Transkript

1 Års redovisning 2013 Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41

2 Grafisk form (baserad på Alingsås kommuns grafiska profil) och original: Adekvat Form AB, Tollered Bilder där inget annat anges: Alingsås kommun Tryck: Centraltryckeriet, Alingsås 2014

3 INLEDNING 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Händelser under Årsredovisning enligt styrmodellen 1 MÅLUPPFYLLELSE 8 Vision Ett samhälle i utveckling 17 Vård och omsorg för individens behov 19 Utbildning för en dynamisk framtid 22 Rikt kultur, idrotts och föreningsliv 24 En effektiv kommun 29 Personalredovisning 37 Sammanställning av indikatorer 7 FINANSIELLA RAPPORTER 44 Ekonomisk sammanfattning 46 Finansiell analys 50 Fullfondsmodell en kompletterande bild 52 Sammanställd redovisning 54 Kommunala bolag 56 Resultaträkning och kassaflödesanalys 57 Balansräkning 58 Noter 68 Driftredovisning 71 Investeringsredovisning 72 Upplysningar om redovisningsprinciper 43 1

4 Politisk organisation Aktiebolaget Alingsås Rådhus, ABAR Kommunfullmäktige Alingsås & Vårgårda Räddningstjänstförbund Alingsås Energi AB Alingsåshem AB Kommunstyrelsen Fabs AB Barn- och ungdomsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kulturoch fritidsnämnden Miljöskyddsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Valnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden Överförmyndarnämnden Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och väljs av invånarna vart fjärde år. I kommunfullmäktige beslutas bland annat om mål och budget för de kommunala verksamheterna. I kommunens organisation ingår tio politiska nämnder som fattar beslut inom sina respektive ansvarsområden. Till varje nämnd hör en förvaltning med anställda tjänstemän som genomför de politiskt fattade besluten. En förvaltningschef leder varje förvaltning. Vissa uppgifter är obligatoriska för kommunen, till exempel barnomsorg och äldreomsorg, medan andra uppgifter är frivilliga. Alingsås kommun driver en del av sin verksamhet i bolag. Kommunen har också ett kommunalförbund för räddningstjänsten tillsammans med Vårgårda kommun. 2 INLEDNING

5 Alingsås en bra kommun för dig! Tiden går fort och ännu ett år har passerat. Det är dags att summera år 2013 och jag vill först och främst rikta ett stort tack till alla medarbetare och förtroendevalda för det gångna året och för de insatser som gjorts för medborgarna. Den enskilt viktigaste garanten för en god kvalité i kommunens verksamhet är en ekonomi i balans och 2013 års resultat är glädjande nog ett positivt resultat. Det innebär att vi nu kan möta framtidens behov och utmaningar på bästa sätt. Nettokostnadsökningen under året har dock varit högre än ökningen av skatteintäkter och statsbidrag vilket tillsammans med svängningar i konjunkturen gör att vi inte kan slå oss till ro. Men vårt ekonomiska utgångsläge tillsammans med en förstärkt kontroll över kostnadsutvecklingen ger oss ändå goda möjligheter att inte skjuta över finansieringen av den välfärd som alingsåsarna konsumerar här och nu, till framtida generationer. Årets redovisning innehåller fler mått på kvalitet och effektivitet än tidigare år och jag är nöjd över att det vi gör i kommunen tar sin självklara utgångspunkt i den enskilda människan. Genom flera enkäter och undersökningar hamnar alingsåsarnas omdömen över olika välfärdsområden direkt på våra sammanträdesbord. Många av de indikatorer som redovisas utvecklas i rätt riktning, men inte alla. Generellt kan jag dock konstatera att alingsåsaren är nöjd eller till och med mycket nöjd med den service och med den välfärd som levereras. Det ger oss en i många delar välförtjänt bra grund att stå på när vi fortsätter att utveckla våra verksamheter. Alingsås är attraktivt och Alingsås växer vilket är en förutsättning för att på sikt kunna utveckla våra välfärdstjänster. Men det ställer också krav på oss som organisation. Vi måste ständigt kunna anpassa oss avseende bland annat kompetens, volym och efter medborgarnas och näringslivets krav på tillgänglighet och service. En viktig del i detta är styrningen och hur politiska mål och visioner omsätts i praktiskt handling. Under året har vår styrmodell satt sig och förbättrats. En styrmodell som jämfört med tidigare modeller på ett enklare sätt tydliggör beslutskedjan från fullmäktige och ut i organisationen. Att Alingsås växer syns även i våra investeringar års investeringsnivå är historiskt hög och avviker kraftigt från snittet över tid. Främst är det utbyggda vatten- och avlopps- ledningar i våra omvandlingsområden som avviker från plan. Detta ger oss självfallet anledning att under kommande år särskilt bevaka planerade investeringar och skapa en organisation och en styrning som är optimal. Den höga investeringsnivån gör att vår annars höga självfinansieringsgrad av investeringarna sjunker för det gångna året, men tack vare en stabil likviditet står vi oss fortsatt finansiellt starka. Slutligen vill jag uppmana dig att ta dig tid att läsa denna årsredovisning. Den utgör en viktig del i det förbättringsarbete som ständigt pågår för att göra kommunen än bättre för alla Alingsåsare. Och med nya erfarenheter fortsätter vi att gemensamt, och med den enskilda människan i fokus, utveckla framtidens Alingsås. Alingsås i mars 2014 Daniel Filipsson Kommunstyrelsens ordförande 3

6 Händelser under 2013 En ny arena tar plats i en ny park Estrad i Åmanska parken Den april får Alingsås under pompa och ståt en ny arena. Och redan den 28 mars spelar AHK:s elitserielag sin första hemmamatch i arenan. Under hösten invigs också den Åmanska parken som ligger i anslutning till arenan. Parken som i sin tidigare form kallats Hotellparken får efter den nya ombyggnationen ett namn med gamla anor Åmanska parken, och blir en ny entré till stadskärnan. Lights kliver in i sagornas värld Alingsås stora höstevenemang slår publikrekord med besökare. Lights in Alingsås presenterar under 2013 två stora nyheter där den ena är att satsa på storytelling. Publiken får under oktober följa med i H. C. Andersens underbara sagoskatt. En annan nyhet är att alingsåsarna bjuds in och medverkar med egna installationer i tävlingen Lights off site. Stadsskogenskolan invigs av energiministern Solen och barnen tillsammans med lärare, stolta politiker och inbjudna gäster skiner ikapp när energiminister Anna- Karin Hatt (C), den 28 augusti, inviger Stadsskogenskolan och Träffpunkt Stadsskogen i Alingsås. Träffpunkt Stadsskogen är Alingsås nya stadsdelscentrum som skapats med hållbarhet i fokus och med största möjliga omtanke om människa och miljö. Vid sidan av den unika skolan finns här en aktivitetshall och ett torg, och naturen både omger och är integrerad i området. Ihop med skolelever gör energiministern den klassiska raketen. Glädjen och symboliken i ministerns och barnens energiskapande rörelser går inte att ta miste på. Som Nordens första nollenergiskola går Stadsskogenskolan i täten för nödvändiga åtgärder för att minska människans klimatpåverkan, vilket energiministern starkt betonar i sitt tal. En nollenergibyggnad producerar på ett år lika mycket energi som den gör av med. Stadsskogenskolans energiproduktion sker genom skolans enorma solcellstak, som är det största i Sverige. Färdigbyggd visade sig skolan rent av vara ett plusenergihus, som på ett år producerar mer energi än vad det förbrukar. Stadsskogenskolan får stor uppmärksamhet nationellt. 4 INLEDNING

7 Ångande event med historisk anknytning Den oktober håller Alingsås Sveriges första steampunk-konvent, där science-fiction blandas med 1800-tal till en egen, spännande värld full av mäktig mekanik och fantasirika uppfinningar. Nationell topplacering för sortering Alingsås är en av de bästa kommunerna i landet när det gäller återvinning av hushållsavfall. I en jämförelse av 220 kommuner hamnar Alingsås på en andra plats. En av faktorerna som bidrar till topplaceringen är införandet av fastighetsnära insamling (FNI). Fastighetsnära insamling innebär att villaägarna enkelt kan sortera sina förpackningar och tidningar hemma i sina egna avfallskärl, istället för att åka till återvinningsstationen. Under 2013 fick ytterligare tre områden FNI. Medborgardialog i fokus E-tjänster, Noltorp, Stora Torget Under 2013 gör kommunen en satsning och lanserar 25 nya e-tjänster. Utvecklandet av e-tjänster underlättar dels för medborgaren, men förenklar även handläggningen. I projekten Vision Stora torget och Stadsförnyelse Noltorp har kommunledningskontoret dialog med kommuninvånarna för att få in idéer, synpunkter och förslag på hur man vill att dessa platser ska utvecklas. 5

8 Årsredovisning enligt styrmodellen Kommuninvånarna väljer var fjärde år vilken politisk majoritet som kommun ska styra kommunen. Genom Alingsås kommuns styrmodell omsätts den politiska viljan i praktisk verklighet för Alingsås kommuns invånare. Den syftar till att sätta kommunens medborgare i fokus så att verksamhet som bedrivs möter dess behov. Styrmodellen ska säkerställa att styrkedjan håller ihop genom organisationen hela vägen från vision till insats. Dess olika moment underlättar Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av nämndernas verksamheter. Med visionen som utgångspunkt och omvärldsanalysen som underlag, formulerar majoriteten en programförklaring, till vilken kommunfullmäktige sedan formulerar och antar prioriterade mål för den kommande mandatperioden. De prioriterade målen ska formuleras så att kommuninvånaren sätts i fokus. De prioriterade målen omfattar kommunens huvuduppdrag, vilket innebär att både statlig och kommunal styrning inkluderas. Utifrån de prioriterade målen med tillhörande indikatorer och en ekonomisk ram beskriver respektive nämnd och bolag sina åtaganden. För att visa på att antagna åtaganden och aktiviteter i nämnder och dess verksamheter ger avsedd effekt för måluppfyllelsen, sker tertialvisa redovisningar; våruppföljning, delårsrapport samt årsredovisning. I årsredovisningen följer kommunfullmäktige upp de prioriterade målen och indikatorerna utifrån nämndernas och bolagens redovisade resultat, såväl ekonomiskt som verksamhetsspecifikt. Årsredovisningen beslutas av kommunfullmäktige i mars och är ett underlag till eventuell revidering av prioriterade mål, indikatorer och ekonomiska ramar för nästkommande flerårsstrategi. Nämndernas årsredovisningar omfattar hela huvuduppdraget inklusive antagna åtaganden. Foto: Frank Palm 6 INLEDNING

9 MÅLUPPFYLLELSE 7 8 Vision Ett samhälle i utveckling 17 Vård och omsorg för individens behov 19 Utbildning för en dynamisk framtid 22 Rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv 24 En effektiv kommun 29 Personalredovisning 37 Sammanställning av indikatorer

10 Vision 2019 Foto: Andreas Molin Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har invånare år Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni MÅLUPPFYLLELSE

11 Ett samhälle i utveckling Alingsås kommun är ett samhälle i utveckling, med växande befolkning, fler bostäder som byggs och fler företag som etableras. Utvecklingen går mot ett mer tryggt, välkomnande och hållbart samhälle. För att öka medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen är det viktigt att se till hela boendesituationen. I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande Trygg och säker stad SCB:s medborgarundersökning undersöker trygghet utifrån perspektiven; tryggt att vistas utomhus kvällar och nätter, trygg och säker mot hot om våld och misshandel samt trygg och säker mot inbrott i hemmet. I höstens mätning visar det sig att trygghetsmåttet gett ett högre indexvärde än tidigare mätningar. Förebyggande arbete inom det kommunala ansvarsområdet för minskad brottslighet kan ske på olika sätt. Ökad kunskap hos personal om trygga stadsmiljöer kan bidra till statistiken. För att öka den upplevda tryggheten längs gång- och cykelvägar (GC) har plan tagits fram för att upprätthålla god sikt och förbättrad belysning. Utbyte av gamla armaturer och ljuskällor längs GC-nätet sker löpande. Ljussättning av tunnel vid Östlyckan har genomförts och vid Norra Ringgatans allé pågår arbetet med installation av belysning. Röjning av buskar och grenar genomförs planenligt längs GC-nätet. Lekplatserna i stadens parker förses med belysning när de renoveras. Under 2013/14 gäller detta Enehagen, Sollebrunns centrum, Nolhaga Park och ytterligare en lekplats under Vid planering formas projekt så att god säkerhet och trygghet uppnås. Ljusplaner och trygghetsvandringar bidrar till att vi skapar tryggare miljöer. BRÅ-gruppen har initierat och genomfört utbildningar om våld i nära relationer under 2013 i några av kommunens förvaltningar men också genom öppen föreläsning som kvinnoföreningen Olivia arrangerade. T ex har enhetschefer inom äldreomsorgen fått genomgång och utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor som de ska använda på sina APT-möten. Bättre kunskaper kan ge lägre siffror i brottsstatistiken. Under 2013 minskade åter antalet anmälda brott, efter att ha ökat under Bättre skolmiljö ger hög grad av trivsel Resultatet från Göteborgsregionens (GR) enkät visar att andelen studerande på Alströmergymnasiet som känner trivsel och trygghet är hög. 89% av svaranden (svarsfrekvens 73%) uppger att de känner trivsel och trygghet i skolan. Nöjdheten vad gäller skolmiljön har förbättrats från att under 2012 ha varit 56% till att under 2013 ligga på 73% hos eleverna. En förbättrad studiemiljö, möjlighet till studiero och adekvata lärverktyg har bidragit till en större nöjdhet. Gymnasieskolan har under senaste åren renoverat och byggt om, samt successivt implementerat digitala lärverktyg till eleverna vilket tidigare gett låga värden i enkäten. Ombyggnationerna är nu klara och de har lett till en förbättrad studiemiljö. Samtidigt omfattas nu alla årskurser av satsningen på digitala lärverktyg till var och en av eleverna. Vid mätningar under våren visade resultaten således på en kraftig ökning gällande skolmiljön, samt fortsatt bra nivå vad gäller trivseln. Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen skall förbättras Alingsås Medel riket Kommunstorlek inv Källa: SCB:s medborgarundersökning, index Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan skall öka Förskola Alingsås 98 i.u. i.u. Medel Göteborgsregionen 97 i.u. i.u. Åk 2 Alingsås Medel Göteborgsregionen Åk 5 Alingsås Medel Göteborgsregionen Åk 8 Alingsås Medel Göteborgsregionen Gymn åk2 Alingsås Medel Göteborgsregionen Källa: Gemensam enkätundersökning Göteborgsregionens kommunalförbund, index Alkoholkonsumtionen minskar SSPF står för skola, socialtjänst, polis och fritid och syftar till att motverka kriminalitet och missbruk. Modellen är nu inom skolan fullt ut implementerad och ingår i ordinarie verksamhet. SSPF är insats som över tid ger tryggare miljöer generellt samtidigt som det fångar ock stöttar enskilda individer. Den gemensamma upplevelsen är att samverkan ger mycket goda effekter. Att socialsekreterare, poliser och skolpersonal utbyter kunskap om barn och unga i riskzon är i sig inget nytt, men med SSPF får informationsutbytet en fast struktur. Detta har resulterat i att kommunen tidigt kan identifiera risker och rikta insatser på ett mer ändamålsenligt sätt. 9

12 Ett samhälle i utveckling Det föddes 406 barn och antalet avlidna var personer flyttade till Alingsås, de flesta från det egna länet, personer personer flyttade från Alingsås och även här är det en flyttning inom länet som dominerar, personer. Många kommuner i regionen har en befolkningsökning. Alingsås kommun kommer på 13:e plats. I förhållande till folkmängden har Lilla Edet den största folkökningen i regionen 1,9%. Alingsås kommun hamnar andelsmässigt på 19:e plats. Nyanländas upplevelser av gott bemötande och tillgänglighet i kommunen har ökat, men det finns behov av att se över mottagningskedjan i hela kommunen så att förutsättningarna för nyanländas integration i samhället förbättras. Då migrationsverkets prognoser tyder på en framtida ökning av antalet asylsökande och ensamkommande bör kommunövergripande insatser göras för att förbättra kommunens mottagandekedja. Befolkningsmängden skall öka Ny drogsamordnare tillsattes under året. Samordnaren har tillsammans med kommunens fältsekreterare uppsökt föräldramöten i årskurs 6 9. Syftet var att ge föräldrar kunskap, motivation och argument för att ha tydliga förväntningar på sitt barns beteende i allmänhet och framförallt vad gäller alkohol. Det var drygt 620 föräldrar som fick ta del av informationen. Under våren 2013 genomfördes en undersökning om elevers drogvanor i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. Undersökningen gjordes av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med kommunen och Västra Götalandsregionen. Undersökningen visar att alkoholkonsumtionen bland unga har minskat i Alingsås i jämförelse med tidigare år. Några tänkbara bidragande orsaker till minskningen; generell trend i Sverige, effekt av drogförebyggande arbete, att ungdomar idag har mer umgänge vid/via nätet t ex spel, sociala medier med mera. Antalet brott skall minska Antal anmälda brott Källa: Statistik hämtad från Brottsförebyggande rådet (bra.se) Befolkningen ökar Folkökningen i Alingsås kommun kommer på 13:e plats i Västra Götalandsregionen. Statistiska Centralbyrån har presenterat folkmängden för år 2013 och i Alingsås blev den Folkmängden ökade med 264 personer, som är en ökning med 0,7%. Antal Antal invånare per den 31 december, källa SCB. I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande Nya former för näringslivssamverkan börjar ge resultat Möten med näringslivet sker i olika konstellationer och har varit välbesökta och fler börjar engagera sig. Bland annat har konceptet BW, Before work, genomförts med gott resultat. Trots satsningar gentemot medborgare och företagare ges det i enkätundersökningar både ris och ros. Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna, SCB och SKL är källor som undersöker förutsättningarna för företagande, servicegrad och bemötande. I Insiktsmätningen, som SKL står bakom, förbättrar Alingsås sitt samlade värde marginellt, samtidigt som företagarna ändå lyfter de insatser som görs och deltagandet på insatser som anordnas är högt. Omställningen från Futurum i egen regi till näringslivsfrågor under kommunledningskontorets ansvar kan innebära att startsträckan, för att vända en sedan tre år tillbaka negativ trend, blir längre. Fortsatt satsning kan ge bättre resultat över tid, då satsningen sker i dialog. En dialog som enligt undersökningen är uppskattad. Alingsås kommun är medveten om vikten av att utveckla samverkan med näringslivet och arbetar för ständig förbättring både på ett strategiskt och ett operativt plan. Fler ska involveras och samverkan med intressenter, företag och medborgare ska vidgas. 10 MÅLUPPFYLLELSE

13 Nya nätverk och utveckling av aktiviteter som genomförs är i fokus. Rankingsiffrorna från våren 2013 har gett extra skjuts in i arbetet med att utveckla näringslivssamverkan i Alingsås. Vid nästa avstamp för ranking hoppas kommunen att dess insatser ska ha gett effekt. Rankingsiffrorna baseras på en av Svenskt Näringsliv genomförd enkät. Enkätsvaren som 2013 års siffror baseras på kom från huvudsakligen handelsnäringen i Alingsås, varpå bilden av försämrad ranking kanske är mer koncentrerad till en viss grupp snarare än till den generella bilden av företags- och näringsklimatet i kommunen. Analys pågår för att se på hur rankingen kan förbättras samtidigt som övriga näringsidkares önskemål ska bejakas projektet som syftar till ökad handels- och besöksnäring visar, genom undersökning, att dess arbete med olika publika arrangemang bidragit till en ökning av handelsbesökare med 2 % per år från en tidigare nedåtgående trend projektet avslutades vid årsskiftet, vilket innebär att en uppdatering av befintliga handels- och besöksnäringsstrategier behöver ske. Nyföretagarcentrums företagsbarometer visar på att Alingsås kommun ligger ungefär på medelvärdet i landet med 5,2 nya företag per invånare. Branschrekommenderad utbildning Under hösten ansökte Bygg-och anläggningsprogrammet om att få bli en branschrekommenderad skola, vilket är en kvalitetsmärkning gjord av branschen, av de utbildningar som uppfyller kriterierna för en välfungerande utbildning. Ansökan blev godkänd och denna utbildning har numera denna kvalitetsstämpel. Som en möjlig fortsättning på byggelevernas utbildning alternativt en utbildning för den som vill pröva ny bransch kan yrkeshögskoleutbildningen Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande vara. Den startades för första gången i höstas med 15 elever. Satsningar pågår ständigt för att stärka skolans aktiva samverkan med arbetslivet och öka anställningsbarheten hos de utbildade. ESF-projekt (Europeiska socialfonden) för validering i äldreomsorg och socialtjänst har bidragit till att 46 medarbetare inom Vård- och omsorgsförvaltningen har validerats och utbildats i kurser motsvarande Vård- och omsorgsprogrammet. Målet är att fortsätta utveckla och integrera kvalitetssäkrade metoder och arbetssätt för validering. I samverkan med lokala aktörer och arbetsliv har kommunen ansökt om Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege. Många nyanlända står långt ifrån arbetsmarknaden, varför det i framtiden kommer att ställas högre krav på kommunen att försörja dessa personer, då de inte kommer att kunna tillgodose sin egen försörjning i den grad man tidigare förutsett. Arbetet med att utveckla språkpraktiken på svenska för invandrare (SFI) har därför varit viktig att utveckla. Ett projekt som finansierats av Skolverket har möjliggjort att språkpraktiken knyts närmare kursmålen för utbildningen och de studerande får en inblick i svenskt arbetsliv samt ytterligare en arena där de lär sig svenska språket. Målsättningen är att detta arbetssätt ökar de studerandes motivation samt kortar tiden på SFI. Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen skall förbättras Alingsås Medel riket Kommunstorlek Källa: SCB:s medborgarundersökning, index Antalet nystartade/nyetablerade företag skall bli fler Antal registrerade under året Källa: Bolagsverket Kommunens näringslivsranking skall förbättras Ranking Källa: Svenskt Näringsliv, kommunranking Självförsörjningsgraden skall öka % Alingsås i..u. 80,30 80 Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, Goda arbetsmöjligheter 11

14 Ett samhälle i utveckling I Alingsås finns attraktiva boendemiljöer Alingsås en bra boendeort Attraktiva boendemiljöer berör alla åldrar. Det handlar om att visa på mångfalden i nybyggnation, både lokaliseringsmässigt och boendeform och erbjuda alternativ för de äldre på dess villkor. Nöjdheten med boendesituationen handlar även om tillgång till det önskvärda boendet. Resultatet av 2013 års mätning visar att Alingsås har betydligt bättre resultat än riket när det frågas om nöjdheten med att bo och leva i kommunen, medan på frågan om boendesituationen är resultatet bara marginellt bättre än riket. Utvecklingen av Alingsås värden är efter en dipp 2012 åter på 2011 års nivåer. Av de boende i Alingsås svarar 64%, i SCB:s enkät, att de starkt rekommenderar att bosätta sig i Alingsås. 10% avråder helt. För att utveckla upplevelsen av att bo och trivas i Alingsås bör områden som Bostäder, Fritidsmöjligheter och Kommunikation att satsas på. Fler bostäder byggs 158 bostäder färdigställdes av dessa med hyresrätt som upplåtelseform och 113 med bostadsrätt som upplåtelseform. Övriga var äganderätter i form av småhus. Ca 130 bostäder påbörjades 2013 varav 88 i flerbostadshus och 49 med hyresrätt som upplåtelseform. 24 av dessa är trygghetsboende, dvs. förbehållna pensionärer över en viss ålder. Byggnationen har framförallt skett i stadskärnan samt i utvecklingsområdet Stadsskogen. Under 2013 har den regionala kopplingen varit tydlig, både genom detalj- och översiktsplaner och med samarbete inom GR. GR:s strukturbild som bl a anger att ny bebyggelse ska tillkomma i kollektivtrafiknära lägen och att vi bör sträva efter en förtätning av befintliga områden genomsyrar planeringen. GR:s strukturbild är även i linje med huvudstrategierna för Alingsås kommuns översiktsplan. Ett fortsatt stort behov på bostadsmarknaden är billiga hyresrätter. Denna typ av bostäder efterfrågas av flera grupper som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, däribland unga och nyanlända. Det är emellertid svårt att åstadkomma låg hyra i nybyggda hus. Planerna som arbetats fram under året och som kommer att påbörjas 2014 och 2015 har inneburit mindre förtätningsprojekt i staden men även större planer (exempelvis Vardsjövägen) med villabebyggelse. Önskemålet är att en blandning av bostadsformer och storlekar ska finnas i alla områden men förutsättningarna för denna blandning är naturligtvis olika i olika stadsdelar. Bäst förutsättningar för blandstad har innerstaden. I utkanten av staden och i kommunens andra delar efterfrågas framförallt småhus. En stor utmaning framöver blir att hitta förtätningsmöjligheter i kommunens stationslägen Västra Bodarna samt Hemsjö- Ingared (som ligger på cykelavstånd till Norsesunds station). En fördjupad översiktsplan för Västra bodarna har varit på granskning under 2013 och innebär ett stärkt centrum med bostadsbebyggelse koncentrerad till kärnan runt stationen. Den föreslagna takten för bostadsbebyggelsen är emellertid låg och innebär ingen större förändring från tidigare områdesplan vilket i viss mån strider mot GR:s strukturbild. En fördjupad översiktsplan för Hemsjö- Ingared-Norsesund ska påbörjas i samarbete med Lerums kommun. Förhoppningsvis tillåter denna en något mer omfattande bostadsbebyggelse. En ökad bostadsbebyggelse är dels önskvärd med hänsyn till den nationella bostadsbristen som är störst i storstadsregionerna och dels eftersträvansvärd med hänsyn till den antagna visionen om att öka invånarantalet i kommunen. Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen skall förbättras Alingsås Medel riket Kommunstorlek Källa: SCB:s medborgarundersökning, index Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen skall bibehållas eller förbättras Alingsås Medel riket Kommunstorlek Källa: SCB:s medborgarundersökning, index Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseform och storlek skall bli fler Totalt varav flerbostadshus därav bostadsrätter därav hyresrätter varav småhus Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen Rätt boendeform och rätt volym av äldreboendeplatser Bostaden och omgivningen påverkar den äldres möjlighet att kunna bo kvar i sitt boende samt känsla av trygghet. Målet är att kunna öka andelen äldre som kan bo kvar i sin invanda bostadsmiljö med bibehållen trygghet genom möjlighet till social gemenskap i sin närmiljö. Därutöver satsas 12 MÅLUPPFYLLELSE

15 det på att utveckla närstående-/anhörigstöd, flexibel växelvård med hotellbokningssystem, avgiftsfri avlösning vilket bidrar till äldres möjligheter att bo kvar längre hemma. Arbete sker för att konvertera om delar av befintliga boenden till trygghetsboenden och samarbeta med privata aktörer kring byggnation av nya trygghetsboenden. Från hösten 2012 har 11 äldreboendeplatser konverterats till trygghetsboenden vilket innebär att antalet trygghetsboende har ökat från 55 till 66. I oktober 2013 togs första spadtaget för fler trygghetsboende vid Afzeliskolans f d skolgård. Inför och under början av 2013 minskades cirka 35 äldreboendeplatser, delvis på grund av att det under 2012 fanns en överkapacitet av äldreboendeplatser. Under 2013 har behovet av äldreboendeplatser ökat och periodvis har personer fått vänta mer än tre månader från beslut till erbjudande om en boendeplats. Framförallt har det uppstått en längre kösituation till somatiska äldreboendeplatser än normalt. Nämnden har månadsvis fått statistik över beläggning och kösituation till särskilt boende. Arbetet under 2013 har fokuserats på att öka hemgången till ordinärt boende när vårdtagare är utskrivningsklara från sjukhus. Detta har bidragit till att det höga trycket på korttidsplatser minskat och kostnaderna för betalningsansvar har avtagit under hösten. I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt Alingsås bättre än riket I SCB:s medborgarundersökning ställs fyra frågor kring kommunikationer (gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, förbindelser för längre resor och möjligheterna att enkelt kunna transportera sig med bil). Indexet för kommunikation utgör en del i Nöjd-Region-Index, det vill säga medborgarnas upplevelse av att bo och leva i Alingsås. Alingsåsarens upplevelse av infrastrukturen har ökat från föregående år och värdet är högre än såväl riket som i storlek jämförbara kommuner. Infrastruktur i detta prioriterade målets mening handlar inte enkom om mer av tåg- och vägnät, utan om att de infrastrukturlösningar som skapas också ska generera bättre förutsättningar för etableringar av verksamheter likväl som det ska underlätta för envar att kunna ta jobb i och omkring Alingsås. Alingsås på väg Alingsås möjligheter till utveckling hänger samman med hur väl infrastrukturen svarar mot behoven av pendling och leveranser av varor och tjänster. Alingsåsarna är mer nöjda 13

16 med kommunikationerna både jämfört med medel i riket och jämfört med motsvarande storlek på kommun. Nivån är i stort sett den samma som 2011 och Samtidigt är kommunikationer ett av de områden som lyfts fram som ett viktigt förbättringsområde om den totala upplevelsen av att bo i kommunen ska öka. Fortsatt utveckling av Västra Stambanan och E20 är angeläget. Projektet Alingsås på väg har intensifierats och kommunicerats till kommuninvånarna för minimera missnöje då det under kommande ombyggnation av exempelvis E20 och stationsområdet kan försvåra framkomligheten. För kommunen blir det viktigt att underlätta för lokal gång-, cykel- och biltrafik så långt som möjligt. Externa och interna intressenter efterfrågar fortlöpande kommunal mark för olika verksamheter. Behov finns därför att inventera kommunens markinnehav på ett mera strukturerat sätt. Arbetet har påbörjats. Exploaterings- och näringslivsenheten har som gemensamt mål att verka för en god tillgång till lämplig och attraktiv verksamhetsmark i kommunen. Arbetet är stor vikt, då etableringar kan bidra till högre skattekraft, vilket är en målsättning för kommunen. Under de senaste tre åren har utvecklingen dock gått i motsatt riktning. Cykelvägar blir fler Kommunen investerar i gång- och cykelvägar på landsbygden. Ett utbyggt gång- och cykelvägnät är angeläget ur flera perspektiv. Genom att trafikseparera gång- och cykeltrafikanter från annan trafik skapas en betydligt högre säkerhet. Positiva effekter uppnås även på miljön, på folkhälsan och i förekommande fall även för landsbygdens utveckling och tillväxt. Det finns flera sträckor i kommunen där det med fördel kan anläggas gång- och cykelvägar men även standardhöjning av befintliga sträckor är möjlig. Satsningen skall i huvudsak ske via bidrag till enskilda vägsamfälligheter/vägföreningar. Även bidrag till annan lokal infrastruktur kan lämnas till motsvarande vägsamfälligheter/vägföreningar. För detta har totalt 20 mnkr för åren 2013 och 2014 avsatts. Årlig ökning av antalet kilometer gång- och cykelväg bidrar till en bättre miljö, då det ger förutsättningar för att parkera bilen och istället välja cykeln som transportmedel. Arbetet har planerats under 2013 och en första insats blir en ombyggnad med cykelväg längs Östra Ringgatan som sammanbinder norra och södra stadens gång- och cykelbanevägnät. Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen skall förbättras Alingsås Medel riket Kommunstorlek Källa: SCB:s medborgarundersökning, index Antalet meter gång- och cykelvägar skall öka Alingsås Källa: Intern uppgift från Tekniska förvaltningen Skattekraften i förhållande till riksgenomsnittet skall höjas % Alingsås 97,00 97,30 97,50 Riket 100,00 100,00 100,00 Medel Göteborgsregionen 105,30 104,90 104,70 Källa: Kolada 14 MÅLUPPFYLLELSE

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning. Härnösands kommun

Årsredovisning. Härnösands kommun Årsredovisning Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Inledning Kommentarer från kommunalrådet 2 Vart går dina pengar 3 Fem år i siffror 4 Del 2 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Hållbarhetsredovisning

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN 2014 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-03-17 Årsredovisningen kommer att kompletteras med bilder och annan layout efter kommunfullmäktiges sammanträde. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2013 3

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2013 3 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Fem år i siffror 4 Kommunens organisation 5 Vart gick skattepengarna? 6 Året som gått 7 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 8 Vision 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN . Stadsmiljö - Östberget Foto: Johanna Petersen, Medieprogrammet åk 3, Uddevalla Gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning foto: Michael Folmer I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet.................................. 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer