Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1

2 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning 2 Åtgärder enligt föregående års kvalitetsredovisning 2 Förutsättningar 2 Personella 2 Ekonomiska 2 Materiella 2 Verksamhetens ledning 2 Arbetet i verksamheten 2 Likabehandlingsplanen 2 BUN:s prioriterade områden 2 Arbetslagens egna prioriterade områden 2 Resultat och måluppfyllelse utifrån de nationella målen 2 Normer och värden 2 Kunskaper 2 Elevernas ansvar och inflytande 2 Övergång och samverkan 2 Skolan och omvärlden 2 Bedömning och betyg 2 Rektorns ansvar 2 Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet 2 Sammanfattning av åtgärder inför Bilaga 2 2

3 Inledning Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet Gränsälvsgymnasiet är Övertorneå kommuns gymnasieskola, vilken startade Utbildning bedrivs inom gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, yrkesutbildning samt svenska för invandrare. Gränsälvsgymnasiet har under läsåret haft elever på följande program: Bygg- och anläggningsprogrammet* Barn- och fritidsprogrammet Ekonomiprogrammet Elprogrammet* Estetiska programmet Fordonsprogrammet* Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet* Hotell- och restaurangprogrammet* Industriprogrammet* Naturvetenskapliga programmet Samhällsprogrammet * I samarbete med Utbildning Nord. Utöver de nationella programmen finns även ett introduktionsprogram som kan erbjudas i fem varianter för elever som saknar behörighet till ett nationellt program. Gränsälvsgymnasiet hade en variant vid läsårets början, språkintroduktion. Vuxenutbildningen har under läsåret haft elever inskrivna inom (antal ht 2012/vt 2013) Grundvux (3/3) Komvux (15/19) Yrkesvux (5/5) Svenska för invandrare (47/63) Gymnasiesärskola och särvuxutbildning sker i samarbete med Kalix kommun och Tornedalens Folkhögskola. Elevhälsan består av skolsköterska och psykolog. Gymnasieskolan hade vid läsårets början 157 elever. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning Rutiner för kvalitetsarbetet på skolan har under läsåret utgått från en plan som följer ett årshjul. Underlag till redovisningen tas fram genom statistik, enkäter och intervjuer. Lärare och elever är delaktiga i arbetet genom att de olika områdena kontinuerligt diskuteras i det 3

4 vardagliga arbetet på lektioner, klassråd och arbetsplatsträffar. Föräldrar görs delaktiga på föräldramöten och utvecklingssamtal. Årshjul på Gränsälvsgymnasiet September Oktober November December Februari April/Maj Juni Augusti Föräldramöte, skolråd Utvecklingssamtal, klasskonferenser Utvecklingssamtal Utvärdering Medarbetarsamtal Utvecklingssamtal, läroplansenkäter Utvärdering och gemensam reflektion kring årets kvalitetsarbete. Sammanställning och genomgång av kvalitetsredovisning Åtgärder enligt föregående års kvalitetsredovisning Föregående års identifierade förbättringsområden och åtgärder: Ökat elevinflytade För ett ökat elevinflytande i undervisningen ska betygskriterier och kursmål diskuteras med elever samt att planering sker gemensamt utifrån kursmålen. Schoolsoft ska användas för att planering blir känd av både elever och vårdnadshavare. Ämnesintegrerad undervisning och tematiskt arbetssätt Genom tjänstefördelning och schema organisatoriskt möjliggöra för en grupp lärare att planera och arbeta kring en elevgrupp under en halvdag per vecka. Meningsfulla utvecklingssamtal Utvecklingssamtalen ska upplevas meningsfulla för eleverna genom att de görs mer delaktiga i samtalet genom t.ex. elevledda utvecklingssamtal. Underlaget med omdömen från undervisande lärare ska vara fullständigt. Betygskriterier, centrala innehåll och programmål ska vara väl kända Respektive lärare går igenom alla delar vid kursstart och återkopplar genom att använda sig av formativ bedömning. Motverka utanförskap Ingen elev ska bli mobbad eller känna sig utanför. Alla ska känna ett de är trygga och blir behandlade med respekt. Genomförs kontinuerligt i det dagliga arbetet genom gemensam värdegrund och tillämpning av plan mot kränkande behandling. 4

5 Schoolsoft som aktiv lärplattform Utbildningsinsats bland personalen så att alla kan använda systemet fullt ut. Elevers och vårdnadshavares användning ökar i och med att uppgifter och planering läggs ut på Schoolsoft. Fler aktiva UF-företag än föregående år Genom ökad kompetensutveckling av lärare, även på Utbildning Nord, ska fler kunna stötta eleverna i sitt arbete med Ung företagsamhet. Alla elever ska få tid och möjlighet att driva UF-företag i kursen entreprenörskap. Förutsättningar Personella Skolverkets statistik, april 2013 (2012 års siffror inom parentes) Övertorneå Kommungruppen Samtliga kommuner Antal elever per lärare 9,1 (12,4) 8,2 (8,9) 12,1 (12,3) Andel med pedagogisk högskoleexamen (%) 78,0 (90,0) 69,2 (69,3) 77,5 (77,1) Ekonomiska De ekonomiska förutsättningarna för 2012 var goda utan större avvikelse från budget. Resultatet visade på ett litet överskott. Materiella Gränsälvsgymnasiet har sedan 1997 bedrivit sin verksamhet i samma byggnad som det kommunala biblioteket, vilket gör att skolan har en bra tillgång och uppfyller de lagkrav på skolbibliotek som gäller från den 1 juli Inomhusmiljön håller god standard, men vissa delar av inventarierna behöver ses över och i vissa fall bytas ut. All personal och samtliga gymnasieelever har tillgång till en egen bärbar dator, MacBook, som skall användas i skolarbetet. Skolan använder sig av en digital lärplattform, Schoolsoft. I lärplattformen finns bland annat schema, planeringar och närvaro finns tillgänglig för skolans personal, elever och vårdnadshavare. Läromedel i digital form används som komplement i större utsträckning än tidigare i och med införandet av elevdatorer. 5

6 I undervisningssalarna finns fyra fast monterade projektorer samt två portabla. Gemensamt med grundskolan finns fem videokameror och en systemkamera som används i undervisningen. Utemiljön bjuder inte till uteaktiviteter för eleverna. Verksamhetens ledning Under ledning av rektor har de utvecklingsområden som bestämdes från föregående år behandlats regelbundet under arbetsplatsträffar samt kompetens- och utbildningsdagar. Utvärdering har skett vid slutet av terminen. Kompetensutveckling Utbildningsinsatserna under läsåret har i huvudsak bestått av betyg och bedömning samt utbildningar i användande av datorer och lärplattform. Ett antal lärare har deltagit i fortbildning genom ämnes- och programträffar. Inom IKT har en lärspridare och rektor deltagit på utbildning när det gäller formativ bedömning. Rektor har vid läsårets slut 2013 genomfört tre av sex terminer på Rektorsprogrammet. Arbetet i verksamheten Likabehandlingsplanen En likabehandlingsplan i reviderad form har funnits i bruk sedan läsåret Visionen lyder På vår skola skall ingen elev eller vuxen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Likabehandlingsplanen innehåller bland instruktioner om arbetsgång vid misstanke om diskriminering/trakasserier. Nya mål sätts upp vid läsårets början utifrån aktuell kartläggning och nulägesanalys. Utvärdering sker vid slutet av vårterminen i samband med elevernas årliga enkät. Resultat Eleverna anser sig bli behandlade med respekt både av andra elever och av de vuxna på skolan. Lärarna på skolan anser att de har samma uppfattning när det gäller normer och värden. Analys Skolinspektionen kunde vid sin tillsyn under vårterminen 2013 konstatera att det vid intervjuer och enkäter framkommit att skolan överlag upplevs som trivsam och att studiemiljön är trygg. Verksamheten präglas enligt Skolinspektionen av ett positivt förhållningssätt och ömsesidig respekt mellan personal och elever. Måluppfyllelse På en skala 1 till 4, där 4 betyder att målet har uppnåtts, bedöms måluppfyllelsen till 3. Åtgärder 6

7 Skolinspektionens tillsyn under vårterminen 2013 visade på brister när det gäller likabehandlingsplanen med avseende på innehållet om hur planerade åtgärder från föregående år genomförts. Planen ska utarbetas varje år och i det arbetet ska eleverna finnas med. Utbildning Nord har en plan för likabehandling som gäller för elever i deras lokaler. Den kommer fortsättningsvis vara likadan som Gränsälvsgymnasiets eftersom gymnasiets elever ska omfattas av gymnasiets plan oberoende av vilka lokaler de vistas i. För en ökad måluppfyllelse ska arbetet mot diskriminering och utanförskap fortsätta. Värdegrundsfrågor ingår kontinuerligt som ett naturligt inslag i all undervisning. BUN:s prioriterade områden Pedagogsikt arbete med företagsamhet och jämställdhet Mål Eleverna ska uppmuntras att ta initiativ, förstå sambandet mellan förtagande och välfärd och våga se företagande som ett självklart alternativ till anställning. Skillnader i betyg mellan pojkar och flickor ska minska genom att pojkarnas studieresultat förbättras. Aktiviteter Alla elever i årskurs två läser kursen entreprenörskap. I den kursen ges möjlighet att driva eget företag i form av Ungt Företagsamhet, UF. Föreläsningar och cafékvällar för elever och lärare har arrangerats. Den regionala UF-mässan hölls detta år i Arvidsjaur där 12 elever från skolan deltog med sina UF-företag. En elev gick vidare med sitt företag till SM i Älvsjö och kunde där representera Övertorneå på den nationella mässan. Elever som haft UF-företag har presenterat konceptet för grundskoleelever vid öppet hus och mässor. Genom att tidigt få en inblick i vad UF-företagande innebär räknar vi med att fler elever driver UF-företag i framtiden. Genom samarbete med näringslivet har elever kunnat göra studiebesök på lokala företag. Företag har bjudits in till skolan för att presentera sin verksamhet. Arbetet med betyg och bedömning har fortsatt genom regelbundna diskussioner på arbetsplatsträffar och under en gemensam kompetens- och utbildningsdag i kommunen tillsammans med Gymnasieskolan i Överkalix. En utveckling av den formativa bedömningen har gjorts genom att i större utsträckning använda Schoolsoft för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling i respektive ämne och kurs. Resultat Gränsälvsgymnasiet har haft en jämförelsevis stor andel elever som drivit UF-företag. Genom sitt deltagande har elever valt att arbeta som sommarlovsentreprenörer. Eleverna på skolan har goda kunskaper när det gäller företagande. Under våren inbjöds Gränsälvsgymnasiet av UF Norrbotten till ett seminarium i Jokkmokk för att berätta om hur vi arbetar med UF på skolan. 7

8 Betyg och bedömning är ett prioriterat område där vi ser till att diskutera skillnaden i betyg mellan pojkar och flickor. Samarbetet med Överkalix har varit uppskattat och givande. Lärarna tycker att de lär sig mycket genom att diskutera betyg och bedömning med med andra som undervisar i samma ämne. Analys Vi ser att elever som varit aktiva i ett UF-företag har goda kunskaper när det gäller företagande och ämnen där ekonomi och företagande ingår. Personalen är trygg i ämnet entreprenörskap och vet vad det innebär. Skillnaden mellan betyg hos pojkar och flickor är tydlig. Höga betyg är vanligare hos flickor än hos pojkar. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen när det gäller företagsamhet bedöms till 4 utifrån en skala 1 till 4 där 4 betyder att målet är uppnått. Gällande jämställdhet bedöms måluppfyllelsen till 2 på samma skala. Åtgärder För att få en fortsatt hög måluppfyllelse inom företagsamhet kommer samtliga lärare utbildas i Ung Företagsamhet och målsättningen är att vi ska ha 100% certifierade UF-lärare som kan vara mentorer och handledare till elever som driver UF-företag. Ett samarbete med gymnasieskolorna i Överkalix och Pajala har inletts när det gäller UF och vi planerar även att fördjupa samarbetet med gymnasieskolan i Ylitornio när det gäller företagande. Förutom samarbete med näringsliv och kommunala politiker och tjänstemän kommer ideella organisationer som t.ex. Rotary involveras i skolans UF-satsning. Målsättningen är att bli Sveriges bästa UF-skola Jämställdhetsarbetet kommer att fortsätta genom fortsatt samarbete med Överkalix och pedagogiska diskussioner inom enheten. Rektor har under höstterminen 2013 påbörjat en utbildning i att leda och styra för hållbar jämställdhet. Barn i behov av särskilt stöd Mål Förskolan och skolan ska vara en skola för alla. Utgångspunkten är att alla vill och kan utvecklas om förutsättningarna är riktiga. I första hand skall därför lösningar sökas i organisationen eller i undervisningsmetoden och i andra hand hos barnet/eleven. Atmosfären vid skolan/förskolan skall vara sådan att barn, ungdomar, föräldrar och personal tillsammans finner lösningar på problem. Aktiviteter För elever som behövt få mera tid med lärare i matematik och engelska har det lagts in extra lektioner och anpassning av undervisningsgrupperna. Läxhjälp erbjuds. Anpassning av studiematerial, arbetssätt och studietakt genom att erbjuda förlängd undervisning. Vid överlämnandekonferensen för elever som börjar gymnasiet läggs fokus på de elever som har behov av särkilt stöd. 8

9 Resultat Lärarna är väl förberedda vid mottagandet av nya elever. Elever som saknat betyg i tidigare kurser har genom riktade insatser kunnat uppnå målen. Analys Ökad lärartäthet i befintliga grupper har visat sig ge bättre resultat än extra lektioner eftersom elever som är i behov av särkilt stöd ofta behöver insatserna under ordinarie lektionstid. Måluppfyllelse Min bedömning är att måluppfyllelsen är 3 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Åtgärder Snabba insatser när behov av åtgärder upptäcks. Ett utvecklingsarbete när det gäller utformningen av åtgärdsprogram har inletts tillsammans med kommunens skolutvecklare. Ökad kontakt och bättre samarbete med elevhälsan inleds under höstterminen Gällande ämnet matematik har kompetensen stärkts med ytterligare en behörig matematiklärare anställd på 50%. Hälsa och fysisk aktivitet Mål Barn/elever ges möjligheter till daglig rörelse/utevistelse och att detta under planperioden blir en naturlig del av skolarbetet. Elevhälsan ska i samråd med verksamheterna arbeta förebyggande och elevhälsofrämjande. Aktiviteter Utöver den obligatoriska kursen i idrott och hälsa kan ytterligare kurser väljas inom det individuella val eleverna gör i åk 2 och 3. Gemensam friluftsdag för hela skolan görs varje termin. Elever har själv planerat och genomfört turneringar. Regelbundna SKAL-möten där elevhälsa, socialförvaltning, ungdomsgård och Polisen gemensamt med skolenheterna samverkar kring elevhälsoarbetet. Årligen återkommande alkohol- och droginformation av kommunens alkoholhandläggare, polisen och representant från Hotell Tornedalia för årskurs 3. Resultat Idrottskurserna har valts av en stor andel elever (ca 25 elever per kurs). Eleverna blir medvetna om alkoholens verkan och får lära sig vad man ska tänka på när man hanterar den. Analys I läroplanen för gymnasieskolan, Gy 2011, står under rubriken Övergripande mål och riktlinjer att rektor ska se till att eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, konsumentoch trafikfrågor samt risker med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. Begrepp som rör sex och samlevnad tas upp i ämnen som historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap. 9

10 Måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms till 3 på en skala 1 till 4 där 4 betyder uppnått målet. Åtgärder Genom att organisationen anpassats när det gäller tjänstefördelning och lärares schema finns nu förutsättningar för att kunna arbeta ämnesövergripande kommande läsår. Som en del i det tematiska arbetet kommer hälsofrågor att behandlas. Arbetslagens egna prioriterade områden Mål En ökning av det upplevda inflytandet och delaktigheten bland eleverna. Ämnesövergripande samarbete i större utsträckning. Utvecklingssamtalen ska upplevas som meningsfulla. Betyg och bedömning - betygskriterier och programmål ska vara kända av alla. Rasism och främlingsfientlighet ska inte förekomma. Aktivitet Eleverna är med och påverkar planeringen tillsammans med läraren när det gäller kursupplägg, undervisning val av läromedel och redovisningsform samt till viss grad redovisningstillfälle. Representanter från elever har deltagit vid intervjuer av kandidater till utannonserade lärartjänster. Gemensam tid för planering och undervisning i årskurs ett för en grupp lärare möjliggör undervisning i ämnesövergripande former. Underlaget till mentor blir utförligt och enhetligt genom formulär som samtliga lärare besvarar i Schoolsoft. Elevdokument med omdömen uppdateras kontinuerligt. Betoning på utvecklingssamtalets framåtblickande syfte. Gemensam kompetens- och utvecklingsdag med annan gymnasieskola. Läraren talar ofta med eleverna om bedömning och betygskriterier. Mentorer går igenom programmål med eleverna. Värdegrund och likabehandling som naturligt inslag i skolans verksamhet. Resultat Vi kan konstatera att eleverna nu upplever att de har inflytande i skolans verksamhet och över sin egen undervisning. Resultat och måluppfyllelse utifrån de nationella målen 10

11 Normer och värden Resultat Utifrån elevernas enkätsvar kan konstateras att elever blir behandlade med respekt av både lärare och andra elever. Eleverna förstår och respekterar människor från andra kulturer i mycket stor utsträckning. Analys Den lilla skolans fördelar är att alla elever blir sedda och att personalen har god kännedom om alla elever. Verksamheten präglas av en trygg atmosfär och vid Skolinspektionens tillsyn kunde konstateras att bilden av en god studiemiljö var framträdande och där det vid lektionsbesöken var lugn och ro där eleverna var fokuserade på arbetsuppgifterna. Bland de nyanlända eleverna ser vi att de i större utsträckning skulle kunna integreras och delta i andra elevers aktiviteter utanför lektioner. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms till 3 på en skala 1-4 där 4 betyder att målet är uppnått. Beslut om åtgärder Arbetet med värdegrunden ska vara en naturlig del i undervisningen och övriga skolverksamheten. Antalet tillfällen där eleverna diskuterar med varandra om hur man behandlar varandra med respekt ska öka. Värdegrundsarbetet finns med som en programpunkt på utvecklingssamtal och föräldramöten så att skolans insatser även synliggörs för föräldrarna. Inför kommande läsår deltar skolan i ett projekt, Gemenskap är målet, där målsättningen är att öka integreringen och få bort grupperingar utifrån ursprunglig nationalitet. En lärare kommer att delta i en utbildning inom projektet. Kunskaper Resultat Gymnasiet Bland avgångseleverna vårterminen 2013 var det 46 stycken av totalt 49 (94%) som tog studentexamen. Motsvarande siffror för 2012 var 40 stycken av 48 (83%). Flickornas meritvärde är fortfarande högre än pojkarnas. Slutbetyg gymnasiet åk 3: 11

12 2013 IG G VG MVG Kvinnor 6 (1%) 149 (20%) 244 (34%) 327 (45%) Män 25 (3%) 391 (52%) 251 (33%) 90 (12%) Totalt 31 (2%) 540 (36%) 495 (33%) 417 (28%) 2012 IG G VG MVG Kvinnor 22 (3%) 191 (22%) 283 (33%) 362 (42%) Män 23 (4%) 247 (40%) 189 (30%) 162 (26%) Totalt 45 (3%) 438 (30%) 472 (32%) 524 (35%) 2011 IG G VG MVG Kvinnor 14 (2%) 140 (17%) 295 (37%) 351 (44%) Män 35 (5%) 316 (43%) 230 (31%) 151 (21%) Totalt 49 (3%) 456 (30%) 525 (34%) 502 (33%) 2010 IG G VG MVG Kvinnor 9 (3%) 41 (14%) 86 (28%) 165 (55%) Män 20 (2%) 373 (44%) 304 (35%) 160 (19%) Totalt 29 (2%) 414 (36 %) 390 (34%) 325 (28%) Nationella prov Syftet med de nationella proven är att ge läraren stöd i att analysera och bedöma starka och svaga sidor i elevernas kunskaper, ge lärarna stöd vid bedömningen av om eleverna har nått uppställda mål i kursplanen, stödja en likvärdig och rättvis betygssättning samt ge underlag för lokal och nationell uppföljning av elevernas kunskaper i de ämnen som har nationella prov. För eleven skall det nationella provet vara ett prov bland andra och ha lika stor betydelse som andra prov eller redovisningsformer där kunskapsbedömning i ämnet görs. Resultat på nationella kursprov Lpf 94, vt 2012 Provbetyg (kursbetyg inom parentes), fördelning i procent: 12

13 Kurs IG G VG MVG Ma D - 25 (50) 75 (50) 0 (0) Provbetyg sätts om samtliga delprov är utförda. Resultat på nationella kursprov Gy 2011, Provbetyg (kursbetyg inom parentes), fördelning i procent: Kurs F E D C B A Ma 1a 0 (0) 56 (63) 26 (18) 0 (0) 13 (14) 4 (5) Ma 1b 8 (33) 15 (17) 38 (33) 8 (17) 0 (0) 0 (0) Ma 1c 0 (0) 0 (0) 0 (0) 33 (33) 45 (45) 22 (22) Ma 2b 15 (23) 46 (54) 15 (15) 7 (8) 0 (0) 0 (0) Ma 2c 0 (0) 0 (0) 0 (0) 33 (33) 45 (22) 22 (45) Sv 1 2 (8) 13 (5) 21 (22) 13 (22) 21 (16) 15 (27) Sva 1 67 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 17 (0) 0 (17) En 5 7 (7) 25 (26) 16 (14) 12 (11) 21 (26) 16 (16) En 6 4 (7) 4 (4) 19 (11) 31 (30) 23 (30) 19 (19) Provbetyg sätts om samtliga delprov är utförda. Sva 1 är förlängd till 4 terminer för de elever som inte klarat kursen. Resultat SFI Resultat på nationellt kursprov SFI, andra halvåret Fördelning i procent. SFI, delprov Ej betyg G VG Läsförståelse Hörförståelse Skriv Tal

14 SFI, delprov F E D C B A Läsförståelse Hörförståelse Skriv Tal 100 Kursbetyg, SFI perioden Antal SFI-kurs G VG C B A A B C D Elever på SFI som påbörjat sina studier efter den 1 juli 2012 går efter efter en reviderad kursplan med de nya betygsstegen. Elever kan få betyget F om de inte uppnår godkänt resultat. Analys Resultaten inom ämnet matematik för yrkesprogrammen (tidigare förbättringsområde) har under perioden förbättrats. Skillnaden mellan resultat på de nationella proven och elevers kursbetyg är liten. Samverkan mellan kurser och lärare finns det fortfarande anledning att utveckla. Det gäller t.ex. övergången i svenska som andraspråk från grundskolan till gymnasiet. Ett utvecklingsområde inom SFI har varit att stärka elevernas kunskaper när det gäller att skriv. Resultaten har förbättrats från föregående år och av de som börjat SFI efter har samtliga som gjort nationellt prov uppnått målen. Enligt enkätsvaren anser eleverna att de får den handledning och det stöd de behöver, både pojkar och flickor anser att undervisningen speglar båda könens perspektiv. Eleverna är ansvarstagande. Måluppfyllelse Min bedömning är att måluppfyllelsen ligger på 3 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Åtgärder Inom matematik ökar vi lärartätheten och ser till att det finns möjlighet till läxhjälp och räknestuga. För en ökad samverkan ses tjänstefördelningen över så att en grupp lärare ska kunna arbeta med samma elever. Fler lärare än tidigare kommer i år att arbeta med kollegialt 14

15 lärande. Gemensam planeringstid schemaläggs. Inom SFI kommer vi att ge eleverna grundläggande kunskaper i datoranvändning för att kunna arbeta med ordbehandling och på det sättet kunna ha fler skrivövningar på ett varierat arbetssätt. SFI har till beviljats kronor i statsbidrag till flexibelt lärande genom användning av IT. Elevernas ansvar och inflytande Resultat Skolinspektionen kunde vid sin tillsyn i april 2012 genom intervjuer konstatera att eleverna att eleverna har ett aktivt inflytande på undervisningen genom att att de får delta i planering och vara med att påverka examinationsform. Eleverna menar även att det entreprenöriella lärandet, som genomsyrar verksamheten, är en bidragande orsak till deras delaktighet. Enkätsvar från skolans utvärdering bekräftar att inflytandet upplevs som stort av eleverna. Analys Eleverna är med och planerar upplägg på kurser och bestämmer tid för prov. Deras synpunkter på läromedelsval beaktas. Eleverna ansvarar för skolans elevfik, planering av mässor och de deltar på exempelvis anställningsintervjuer. Måluppfyllelse Min bedömning är att måluppfyllelsen är 4 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Åtgärder Genom att utveckla arbetssätt och arbetsformer ska fler elever uppleva att de har ett reellt inflytande och får ta ansvar för sin inlärning. Övergång och samverkan Resultat Överlämnandekonferens hålls vid varje läsårs början. Representanter från varje avlämnande skola deltar. Samverkan mellan skolor i andra kommuner och andra verksamheter är god. Samverkan mellan lärare och ämnen i kommunen ska öka och utvecklas för att skapa en helhet för elevernas utbildning. Exempel på samverkansformer: Utbildning Nord - Samverkan inom gymnasieutbildning och Yrkesvux. Valideringsprojekt med tekniskt gymnasium i Polen i samarbete med Utbildning Nord. Överkalix gymnasium - Utbildningsdag om betyg och bedömning. Överkalix och Pajala gymnasieskolor - Ung Företagsamhet. 15

16 Ylitornion lukio - Utbyte och samverkan när det gäller kultur och samhällsfrågor. Sparbanken Nord - samarbetspartner vid mässor och Ung Företagsamhet. Tillväxtenheten - samverkan när det gäller näringslivskontakter och Ungt Företagsamhet. Integrationsenhet, Arbetsförmedling - gällande nyanlända och ensamkommande barn. Analys Samverkan i olika former har varit uppskattat och berikande för personal och elever utifrån de utvärderingar som har gjorts vid de aktuella tillfällena. Mottagande av nya elever från andra länder är ett område som behöver utvecklas. Nyanlända ungdomar som fyller 16 år och börjar på språkintroduktion kan integreras i SFIundervisningen när de börjar på gymnasiet. Vi upplever det i vissa fall att det skulle vara en fördel för eleven om skolform väljs efter förkunskaper istället för ålder. Måluppfyllelse Min bedömning av måluppfyllelsen är 3 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Åtgärder Vi kan utveckla våra samverkansformer med omvärlden när det gäller antal partners men det är samtidigt viktigt att hitta en balans den tid samverkan tar och de resultat vi får. Mottagande av nyanlända ungdomar i skolan ska ske på det sätt som gynnar ungdomens integration och utbildning i så stor utsträckning som möjligt. Skolan och omvärlden Resultat För eleverna som går på yrkesprogrammen har tillgången på praktikplatser för det arbetsplatsförlagda lärandet, APL (APU, Lpf 94) varit god. Praktikplatser ska kunna garanteras för att en utbildning ska få starta. Företagare, författare och samhällsfunktioner bjuds in till skolan för att presentera sin verksamhet, och elever och lärare har gjort studiebesök på allt från lokala verksamheter i Övertorneå/Norrbotten till Riksdagen i Stockholm. Regelbundna träffar i Arbetsmarknadsrådet (representanter från kommun, näringsliv, fackföreningar och Arbetsförmedling) samt lokalt programråd i samband med branschråd på Utbildning Nord. För barn- och fritidsprogrammet har vi ett eget lokalt programråd i kommunen. 16

17 Analys All form av kontakt med omvärlden är viktig för att undvika att skolan blir en isolerad verksamhet. Arbetet med detta ska fortsätta. Måluppfyllelse Min bedömning av måluppfyllelsen är 3 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Åtgärder Utveckla samarbetsformer så att fler elever blir involverade med omvärlden i sitt skolarbete. Synliggöra skolans arbete samt elevernas kunskaper och aktiviteter. I stället för loggbok under praktikperioden kommer eleverna att skriva en blogg. Bedömning och betyg Resultat Övergången till Gy 2011 har nu klar för gymnasieskolan men lärarna får fortfarande läsa in sig på nya kursplaner och betygskriterier eftersom kurserna i årskurs tre går för första gången. Centralt innehåll och betygskriterier tas med i inledningen av varje kurs och finns även tillgängligt i Schoolsoft. Analys Schoolsoft är till stor hjälp för lärarna när det gäller information om elevernas samlade kunskapsbedömning. Skriftliga omdömen kan läggas in och uppdateras kontinuerligt där eleven får tillgång till informationen. Studieplaner går att lägga in i Schoolsoft och vi arbetar på en lösning att för att göra detta. Fortbildning när det gäller betyg och bedömning kommer att fortsätta eftersom det finns en efterfrågan hos lärare som även upplever att utbyte och diskussioner med andra lärare inom sitt ämne är lärorikt och utvecklande. Måluppfyllelse Min bedömning av måluppfyllelsen är 3 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Åtgärder Vi eftersträvar att alla lärare känner sig trygga när det gäller betyg och bedömning i de kurser de ska undervisa i. Eleverna ska känna ett de får all information gällande centralt innehål och betygskriterier i de kurser de läser. För att eleverna ska få en tydlig bild av och känna till sin studieplan tänker vi lägga ut den på Schoolsoft. 17

18 Rektorns ansvar Resultat Gränsälvsgymnasiet är en skola med god arbetsmiljö och en skola där eleverna trivs. Eleverna anser sig få de hjälpmedel de behöver. Studieplanen är känd av fler elever än tidigare men det inte gäller fortfarande inte alla. Undervisning i sex och samlevnad ska ingå och integreras i flera av gymnasiets kurser, vilket betyder att alla elever undervisas i det. Trafikfrågor undervisas elever i eftersom de får fria körlektioner och en teorilektion per vecka under läsåret. Risker med tobak, alkohol och andra droger ingår i kurser och temadagar. Minst en temadag inom det området har tidigare hållits varje år. Analys En förklaring till enkätens bild av att elever inte fått undervisning inom ovanstående områden är att eleven måste gå minst två år på skolan för att hinna med alla moment. Måluppfyllelse Min bedömning av måluppfyllelsen är 3 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Beslut om åtgärder Säkerställa att alla elever får den undervisning som de ska ha i sex och samlevnad, trafikfrågor samt risker med tobak, narkotika och andra droger genom att arbeta ämnesövergripande i tematisk form. Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för en personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper (15 kap. 2 skollagen). Denna beskrivning på utbildningens syfte stämmer mycket väl in på Gränsälvsgymnasiets. Resultatet när det gäller betyg i avgångsklasserna har under många år varit mycket gott och elever från yrkesprogram går i stor utsträckning direkt till arbetslivet. I Norrbotten ligger Övertorneå i topp när det gäller jämförelser elever som slutat gymnasiet 2008 (kvinnor 1:a plac.) och 2009 (män 2:a plac.) och påbörjar högskola eller universitet inom 3 år (Regionfakta, Norrbottens län) Förutsättningarna för att kunna erbjuda en bra studiemiljö med kompetenta lärare som har tid för sina elever har varit goda. Införande av datorer och en lärplattform under läsåret har bidragit till möjligheten att utveckla undervisningen och förbättra informationen till elev och 18

19 vårdnadshavare. Från lärarnas sida efterfrågas kompetensutveckling när det gäller datoranvändning i skolan. En förutsättning för att kunna arbeta tematiskt och på nya sätt med datorer i undervisningen är att fler ämnen integreras. Den nya läroplanen med examensmål går in på sitt tredje läsår och när det gäller kunskaper i betyg och bedömning i den nya gymnasieskolan måste arbetet fortsätta. Genom att göra betygskriterierna väl kända för elever och vårdnadshavare kan dessa användas som diskussionsunderlag vid den framåtblickande delen i utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet ska upplevas som meningsfullt. Genom att eleven har en tydlig bild av det centrala innehållet i en kurs förbättras förutsättningarna för eleven att ha ett reellt inflytande i undervisningen. Sammanfattning av åtgärder inför Åtgärd Tidsplan Stärka matematikundervisningen, högre betyg Ämnesintegrerad undervisning i åk 1, genomförda teman Utvecklingssamtal ska vara meningsfulla okt 2013 Betygskriterier, centralt innehåll och programmål ska vara väl kända dec 2013 Motverka utanförskap Mottagande av nyanlända följer en tydlig struktur feb 2014 Ytterligare utveckla Ung Företagsamhet till Sveriges bästa UF-skola maj 2014 Ansvarig för kvalitetsredovisningen Peter Mariin,

20 Bilaga 20

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-08-27 Barn och utbildningsförvaltningen Gunnar Verngren 0581-811 81 Gunnar.Verngren@lindesberg.se Kvalitetsrapport 2013-2014 Gymnasiesärskola Individuella Program Lindeskolan 1 1. GRUNDFAKTA Från

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Ekonomisk sektor Innehållsförteckning 1 Vision för Barn- och utbildningsnämnden... 3 2 Inledning... 3 3 Uppföljning av prioriterade mål... 3 3.1 Utveckling och lärande/kunskaper/kunskaper...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 2011-11-03 1(10) Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Agneberg Presentation och resultatredovisning Presentation av verksamheten Inom Uddevalla

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS)

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas studieresultat vilka avvikelser

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14.

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lunds kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lunds kommun (f.d. Lunds Tekniska

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011

Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011 Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011 Estetiska programmet Hotell och Restaurangprogrammet, Medieprogrammet samt Yrkesdansarprogrammet Ann-Katrin Sämfors Rektor Innehållsförteckning ANALYS OCH BEDÖMNING

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 1. Vår skola Jenningsskolan är ett gymnasium med följande program: Vård och Omsorgscollege, Hotell- och Restaurangprogram/Restaurang och livsmedelsprogrammet,

Läs mer