Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1

2 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning 2 Åtgärder enligt föregående års kvalitetsredovisning 2 Förutsättningar 2 Personella 2 Ekonomiska 2 Materiella 2 Verksamhetens ledning 2 Arbetet i verksamheten 2 Likabehandlingsplanen 2 BUN:s prioriterade områden 2 Arbetslagens egna prioriterade områden 2 Resultat och måluppfyllelse utifrån de nationella målen 2 Normer och värden 2 Kunskaper 2 Elevernas ansvar och inflytande 2 Övergång och samverkan 2 Skolan och omvärlden 2 Bedömning och betyg 2 Rektorns ansvar 2 Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet 2 Sammanfattning av åtgärder inför Bilaga 2 2

3 Inledning Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet Gränsälvsgymnasiet är Övertorneå kommuns gymnasieskola, vilken startade Utbildning bedrivs inom gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, yrkesutbildning samt svenska för invandrare. Gränsälvsgymnasiet har under läsåret haft elever på följande program: Bygg- och anläggningsprogrammet* Barn- och fritidsprogrammet Ekonomiprogrammet Elprogrammet* Estetiska programmet Fordonsprogrammet* Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet* Hotell- och restaurangprogrammet* Industriprogrammet* Naturvetenskapliga programmet Samhällsprogrammet * I samarbete med Utbildning Nord. Utöver de nationella programmen finns även ett introduktionsprogram som kan erbjudas i fem varianter för elever som saknar behörighet till ett nationellt program. Gränsälvsgymnasiet hade en variant vid läsårets början, språkintroduktion. Vuxenutbildningen har under läsåret haft elever inskrivna inom (antal ht 2012/vt 2013) Grundvux (3/3) Komvux (15/19) Yrkesvux (5/5) Svenska för invandrare (47/63) Gymnasiesärskola och särvuxutbildning sker i samarbete med Kalix kommun och Tornedalens Folkhögskola. Elevhälsan består av skolsköterska och psykolog. Gymnasieskolan hade vid läsårets början 157 elever. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning Rutiner för kvalitetsarbetet på skolan har under läsåret utgått från en plan som följer ett årshjul. Underlag till redovisningen tas fram genom statistik, enkäter och intervjuer. Lärare och elever är delaktiga i arbetet genom att de olika områdena kontinuerligt diskuteras i det 3

4 vardagliga arbetet på lektioner, klassråd och arbetsplatsträffar. Föräldrar görs delaktiga på föräldramöten och utvecklingssamtal. Årshjul på Gränsälvsgymnasiet September Oktober November December Februari April/Maj Juni Augusti Föräldramöte, skolråd Utvecklingssamtal, klasskonferenser Utvecklingssamtal Utvärdering Medarbetarsamtal Utvecklingssamtal, läroplansenkäter Utvärdering och gemensam reflektion kring årets kvalitetsarbete. Sammanställning och genomgång av kvalitetsredovisning Åtgärder enligt föregående års kvalitetsredovisning Föregående års identifierade förbättringsområden och åtgärder: Ökat elevinflytade För ett ökat elevinflytande i undervisningen ska betygskriterier och kursmål diskuteras med elever samt att planering sker gemensamt utifrån kursmålen. Schoolsoft ska användas för att planering blir känd av både elever och vårdnadshavare. Ämnesintegrerad undervisning och tematiskt arbetssätt Genom tjänstefördelning och schema organisatoriskt möjliggöra för en grupp lärare att planera och arbeta kring en elevgrupp under en halvdag per vecka. Meningsfulla utvecklingssamtal Utvecklingssamtalen ska upplevas meningsfulla för eleverna genom att de görs mer delaktiga i samtalet genom t.ex. elevledda utvecklingssamtal. Underlaget med omdömen från undervisande lärare ska vara fullständigt. Betygskriterier, centrala innehåll och programmål ska vara väl kända Respektive lärare går igenom alla delar vid kursstart och återkopplar genom att använda sig av formativ bedömning. Motverka utanförskap Ingen elev ska bli mobbad eller känna sig utanför. Alla ska känna ett de är trygga och blir behandlade med respekt. Genomförs kontinuerligt i det dagliga arbetet genom gemensam värdegrund och tillämpning av plan mot kränkande behandling. 4

5 Schoolsoft som aktiv lärplattform Utbildningsinsats bland personalen så att alla kan använda systemet fullt ut. Elevers och vårdnadshavares användning ökar i och med att uppgifter och planering läggs ut på Schoolsoft. Fler aktiva UF-företag än föregående år Genom ökad kompetensutveckling av lärare, även på Utbildning Nord, ska fler kunna stötta eleverna i sitt arbete med Ung företagsamhet. Alla elever ska få tid och möjlighet att driva UF-företag i kursen entreprenörskap. Förutsättningar Personella Skolverkets statistik, april 2013 (2012 års siffror inom parentes) Övertorneå Kommungruppen Samtliga kommuner Antal elever per lärare 9,1 (12,4) 8,2 (8,9) 12,1 (12,3) Andel med pedagogisk högskoleexamen (%) 78,0 (90,0) 69,2 (69,3) 77,5 (77,1) Ekonomiska De ekonomiska förutsättningarna för 2012 var goda utan större avvikelse från budget. Resultatet visade på ett litet överskott. Materiella Gränsälvsgymnasiet har sedan 1997 bedrivit sin verksamhet i samma byggnad som det kommunala biblioteket, vilket gör att skolan har en bra tillgång och uppfyller de lagkrav på skolbibliotek som gäller från den 1 juli Inomhusmiljön håller god standard, men vissa delar av inventarierna behöver ses över och i vissa fall bytas ut. All personal och samtliga gymnasieelever har tillgång till en egen bärbar dator, MacBook, som skall användas i skolarbetet. Skolan använder sig av en digital lärplattform, Schoolsoft. I lärplattformen finns bland annat schema, planeringar och närvaro finns tillgänglig för skolans personal, elever och vårdnadshavare. Läromedel i digital form används som komplement i större utsträckning än tidigare i och med införandet av elevdatorer. 5

6 I undervisningssalarna finns fyra fast monterade projektorer samt två portabla. Gemensamt med grundskolan finns fem videokameror och en systemkamera som används i undervisningen. Utemiljön bjuder inte till uteaktiviteter för eleverna. Verksamhetens ledning Under ledning av rektor har de utvecklingsområden som bestämdes från föregående år behandlats regelbundet under arbetsplatsträffar samt kompetens- och utbildningsdagar. Utvärdering har skett vid slutet av terminen. Kompetensutveckling Utbildningsinsatserna under läsåret har i huvudsak bestått av betyg och bedömning samt utbildningar i användande av datorer och lärplattform. Ett antal lärare har deltagit i fortbildning genom ämnes- och programträffar. Inom IKT har en lärspridare och rektor deltagit på utbildning när det gäller formativ bedömning. Rektor har vid läsårets slut 2013 genomfört tre av sex terminer på Rektorsprogrammet. Arbetet i verksamheten Likabehandlingsplanen En likabehandlingsplan i reviderad form har funnits i bruk sedan läsåret Visionen lyder På vår skola skall ingen elev eller vuxen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Likabehandlingsplanen innehåller bland instruktioner om arbetsgång vid misstanke om diskriminering/trakasserier. Nya mål sätts upp vid läsårets början utifrån aktuell kartläggning och nulägesanalys. Utvärdering sker vid slutet av vårterminen i samband med elevernas årliga enkät. Resultat Eleverna anser sig bli behandlade med respekt både av andra elever och av de vuxna på skolan. Lärarna på skolan anser att de har samma uppfattning när det gäller normer och värden. Analys Skolinspektionen kunde vid sin tillsyn under vårterminen 2013 konstatera att det vid intervjuer och enkäter framkommit att skolan överlag upplevs som trivsam och att studiemiljön är trygg. Verksamheten präglas enligt Skolinspektionen av ett positivt förhållningssätt och ömsesidig respekt mellan personal och elever. Måluppfyllelse På en skala 1 till 4, där 4 betyder att målet har uppnåtts, bedöms måluppfyllelsen till 3. Åtgärder 6

7 Skolinspektionens tillsyn under vårterminen 2013 visade på brister när det gäller likabehandlingsplanen med avseende på innehållet om hur planerade åtgärder från föregående år genomförts. Planen ska utarbetas varje år och i det arbetet ska eleverna finnas med. Utbildning Nord har en plan för likabehandling som gäller för elever i deras lokaler. Den kommer fortsättningsvis vara likadan som Gränsälvsgymnasiets eftersom gymnasiets elever ska omfattas av gymnasiets plan oberoende av vilka lokaler de vistas i. För en ökad måluppfyllelse ska arbetet mot diskriminering och utanförskap fortsätta. Värdegrundsfrågor ingår kontinuerligt som ett naturligt inslag i all undervisning. BUN:s prioriterade områden Pedagogsikt arbete med företagsamhet och jämställdhet Mål Eleverna ska uppmuntras att ta initiativ, förstå sambandet mellan förtagande och välfärd och våga se företagande som ett självklart alternativ till anställning. Skillnader i betyg mellan pojkar och flickor ska minska genom att pojkarnas studieresultat förbättras. Aktiviteter Alla elever i årskurs två läser kursen entreprenörskap. I den kursen ges möjlighet att driva eget företag i form av Ungt Företagsamhet, UF. Föreläsningar och cafékvällar för elever och lärare har arrangerats. Den regionala UF-mässan hölls detta år i Arvidsjaur där 12 elever från skolan deltog med sina UF-företag. En elev gick vidare med sitt företag till SM i Älvsjö och kunde där representera Övertorneå på den nationella mässan. Elever som haft UF-företag har presenterat konceptet för grundskoleelever vid öppet hus och mässor. Genom att tidigt få en inblick i vad UF-företagande innebär räknar vi med att fler elever driver UF-företag i framtiden. Genom samarbete med näringslivet har elever kunnat göra studiebesök på lokala företag. Företag har bjudits in till skolan för att presentera sin verksamhet. Arbetet med betyg och bedömning har fortsatt genom regelbundna diskussioner på arbetsplatsträffar och under en gemensam kompetens- och utbildningsdag i kommunen tillsammans med Gymnasieskolan i Överkalix. En utveckling av den formativa bedömningen har gjorts genom att i större utsträckning använda Schoolsoft för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling i respektive ämne och kurs. Resultat Gränsälvsgymnasiet har haft en jämförelsevis stor andel elever som drivit UF-företag. Genom sitt deltagande har elever valt att arbeta som sommarlovsentreprenörer. Eleverna på skolan har goda kunskaper när det gäller företagande. Under våren inbjöds Gränsälvsgymnasiet av UF Norrbotten till ett seminarium i Jokkmokk för att berätta om hur vi arbetar med UF på skolan. 7

8 Betyg och bedömning är ett prioriterat område där vi ser till att diskutera skillnaden i betyg mellan pojkar och flickor. Samarbetet med Överkalix har varit uppskattat och givande. Lärarna tycker att de lär sig mycket genom att diskutera betyg och bedömning med med andra som undervisar i samma ämne. Analys Vi ser att elever som varit aktiva i ett UF-företag har goda kunskaper när det gäller företagande och ämnen där ekonomi och företagande ingår. Personalen är trygg i ämnet entreprenörskap och vet vad det innebär. Skillnaden mellan betyg hos pojkar och flickor är tydlig. Höga betyg är vanligare hos flickor än hos pojkar. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen när det gäller företagsamhet bedöms till 4 utifrån en skala 1 till 4 där 4 betyder att målet är uppnått. Gällande jämställdhet bedöms måluppfyllelsen till 2 på samma skala. Åtgärder För att få en fortsatt hög måluppfyllelse inom företagsamhet kommer samtliga lärare utbildas i Ung Företagsamhet och målsättningen är att vi ska ha 100% certifierade UF-lärare som kan vara mentorer och handledare till elever som driver UF-företag. Ett samarbete med gymnasieskolorna i Överkalix och Pajala har inletts när det gäller UF och vi planerar även att fördjupa samarbetet med gymnasieskolan i Ylitornio när det gäller företagande. Förutom samarbete med näringsliv och kommunala politiker och tjänstemän kommer ideella organisationer som t.ex. Rotary involveras i skolans UF-satsning. Målsättningen är att bli Sveriges bästa UF-skola Jämställdhetsarbetet kommer att fortsätta genom fortsatt samarbete med Överkalix och pedagogiska diskussioner inom enheten. Rektor har under höstterminen 2013 påbörjat en utbildning i att leda och styra för hållbar jämställdhet. Barn i behov av särskilt stöd Mål Förskolan och skolan ska vara en skola för alla. Utgångspunkten är att alla vill och kan utvecklas om förutsättningarna är riktiga. I första hand skall därför lösningar sökas i organisationen eller i undervisningsmetoden och i andra hand hos barnet/eleven. Atmosfären vid skolan/förskolan skall vara sådan att barn, ungdomar, föräldrar och personal tillsammans finner lösningar på problem. Aktiviteter För elever som behövt få mera tid med lärare i matematik och engelska har det lagts in extra lektioner och anpassning av undervisningsgrupperna. Läxhjälp erbjuds. Anpassning av studiematerial, arbetssätt och studietakt genom att erbjuda förlängd undervisning. Vid överlämnandekonferensen för elever som börjar gymnasiet läggs fokus på de elever som har behov av särkilt stöd. 8

9 Resultat Lärarna är väl förberedda vid mottagandet av nya elever. Elever som saknat betyg i tidigare kurser har genom riktade insatser kunnat uppnå målen. Analys Ökad lärartäthet i befintliga grupper har visat sig ge bättre resultat än extra lektioner eftersom elever som är i behov av särkilt stöd ofta behöver insatserna under ordinarie lektionstid. Måluppfyllelse Min bedömning är att måluppfyllelsen är 3 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Åtgärder Snabba insatser när behov av åtgärder upptäcks. Ett utvecklingsarbete när det gäller utformningen av åtgärdsprogram har inletts tillsammans med kommunens skolutvecklare. Ökad kontakt och bättre samarbete med elevhälsan inleds under höstterminen Gällande ämnet matematik har kompetensen stärkts med ytterligare en behörig matematiklärare anställd på 50%. Hälsa och fysisk aktivitet Mål Barn/elever ges möjligheter till daglig rörelse/utevistelse och att detta under planperioden blir en naturlig del av skolarbetet. Elevhälsan ska i samråd med verksamheterna arbeta förebyggande och elevhälsofrämjande. Aktiviteter Utöver den obligatoriska kursen i idrott och hälsa kan ytterligare kurser väljas inom det individuella val eleverna gör i åk 2 och 3. Gemensam friluftsdag för hela skolan görs varje termin. Elever har själv planerat och genomfört turneringar. Regelbundna SKAL-möten där elevhälsa, socialförvaltning, ungdomsgård och Polisen gemensamt med skolenheterna samverkar kring elevhälsoarbetet. Årligen återkommande alkohol- och droginformation av kommunens alkoholhandläggare, polisen och representant från Hotell Tornedalia för årskurs 3. Resultat Idrottskurserna har valts av en stor andel elever (ca 25 elever per kurs). Eleverna blir medvetna om alkoholens verkan och får lära sig vad man ska tänka på när man hanterar den. Analys I läroplanen för gymnasieskolan, Gy 2011, står under rubriken Övergripande mål och riktlinjer att rektor ska se till att eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, konsumentoch trafikfrågor samt risker med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. Begrepp som rör sex och samlevnad tas upp i ämnen som historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap. 9

10 Måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms till 3 på en skala 1 till 4 där 4 betyder uppnått målet. Åtgärder Genom att organisationen anpassats när det gäller tjänstefördelning och lärares schema finns nu förutsättningar för att kunna arbeta ämnesövergripande kommande läsår. Som en del i det tematiska arbetet kommer hälsofrågor att behandlas. Arbetslagens egna prioriterade områden Mål En ökning av det upplevda inflytandet och delaktigheten bland eleverna. Ämnesövergripande samarbete i större utsträckning. Utvecklingssamtalen ska upplevas som meningsfulla. Betyg och bedömning - betygskriterier och programmål ska vara kända av alla. Rasism och främlingsfientlighet ska inte förekomma. Aktivitet Eleverna är med och påverkar planeringen tillsammans med läraren när det gäller kursupplägg, undervisning val av läromedel och redovisningsform samt till viss grad redovisningstillfälle. Representanter från elever har deltagit vid intervjuer av kandidater till utannonserade lärartjänster. Gemensam tid för planering och undervisning i årskurs ett för en grupp lärare möjliggör undervisning i ämnesövergripande former. Underlaget till mentor blir utförligt och enhetligt genom formulär som samtliga lärare besvarar i Schoolsoft. Elevdokument med omdömen uppdateras kontinuerligt. Betoning på utvecklingssamtalets framåtblickande syfte. Gemensam kompetens- och utvecklingsdag med annan gymnasieskola. Läraren talar ofta med eleverna om bedömning och betygskriterier. Mentorer går igenom programmål med eleverna. Värdegrund och likabehandling som naturligt inslag i skolans verksamhet. Resultat Vi kan konstatera att eleverna nu upplever att de har inflytande i skolans verksamhet och över sin egen undervisning. Resultat och måluppfyllelse utifrån de nationella målen 10

11 Normer och värden Resultat Utifrån elevernas enkätsvar kan konstateras att elever blir behandlade med respekt av både lärare och andra elever. Eleverna förstår och respekterar människor från andra kulturer i mycket stor utsträckning. Analys Den lilla skolans fördelar är att alla elever blir sedda och att personalen har god kännedom om alla elever. Verksamheten präglas av en trygg atmosfär och vid Skolinspektionens tillsyn kunde konstateras att bilden av en god studiemiljö var framträdande och där det vid lektionsbesöken var lugn och ro där eleverna var fokuserade på arbetsuppgifterna. Bland de nyanlända eleverna ser vi att de i större utsträckning skulle kunna integreras och delta i andra elevers aktiviteter utanför lektioner. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms till 3 på en skala 1-4 där 4 betyder att målet är uppnått. Beslut om åtgärder Arbetet med värdegrunden ska vara en naturlig del i undervisningen och övriga skolverksamheten. Antalet tillfällen där eleverna diskuterar med varandra om hur man behandlar varandra med respekt ska öka. Värdegrundsarbetet finns med som en programpunkt på utvecklingssamtal och föräldramöten så att skolans insatser även synliggörs för föräldrarna. Inför kommande läsår deltar skolan i ett projekt, Gemenskap är målet, där målsättningen är att öka integreringen och få bort grupperingar utifrån ursprunglig nationalitet. En lärare kommer att delta i en utbildning inom projektet. Kunskaper Resultat Gymnasiet Bland avgångseleverna vårterminen 2013 var det 46 stycken av totalt 49 (94%) som tog studentexamen. Motsvarande siffror för 2012 var 40 stycken av 48 (83%). Flickornas meritvärde är fortfarande högre än pojkarnas. Slutbetyg gymnasiet åk 3: 11

12 2013 IG G VG MVG Kvinnor 6 (1%) 149 (20%) 244 (34%) 327 (45%) Män 25 (3%) 391 (52%) 251 (33%) 90 (12%) Totalt 31 (2%) 540 (36%) 495 (33%) 417 (28%) 2012 IG G VG MVG Kvinnor 22 (3%) 191 (22%) 283 (33%) 362 (42%) Män 23 (4%) 247 (40%) 189 (30%) 162 (26%) Totalt 45 (3%) 438 (30%) 472 (32%) 524 (35%) 2011 IG G VG MVG Kvinnor 14 (2%) 140 (17%) 295 (37%) 351 (44%) Män 35 (5%) 316 (43%) 230 (31%) 151 (21%) Totalt 49 (3%) 456 (30%) 525 (34%) 502 (33%) 2010 IG G VG MVG Kvinnor 9 (3%) 41 (14%) 86 (28%) 165 (55%) Män 20 (2%) 373 (44%) 304 (35%) 160 (19%) Totalt 29 (2%) 414 (36 %) 390 (34%) 325 (28%) Nationella prov Syftet med de nationella proven är att ge läraren stöd i att analysera och bedöma starka och svaga sidor i elevernas kunskaper, ge lärarna stöd vid bedömningen av om eleverna har nått uppställda mål i kursplanen, stödja en likvärdig och rättvis betygssättning samt ge underlag för lokal och nationell uppföljning av elevernas kunskaper i de ämnen som har nationella prov. För eleven skall det nationella provet vara ett prov bland andra och ha lika stor betydelse som andra prov eller redovisningsformer där kunskapsbedömning i ämnet görs. Resultat på nationella kursprov Lpf 94, vt 2012 Provbetyg (kursbetyg inom parentes), fördelning i procent: 12

13 Kurs IG G VG MVG Ma D - 25 (50) 75 (50) 0 (0) Provbetyg sätts om samtliga delprov är utförda. Resultat på nationella kursprov Gy 2011, Provbetyg (kursbetyg inom parentes), fördelning i procent: Kurs F E D C B A Ma 1a 0 (0) 56 (63) 26 (18) 0 (0) 13 (14) 4 (5) Ma 1b 8 (33) 15 (17) 38 (33) 8 (17) 0 (0) 0 (0) Ma 1c 0 (0) 0 (0) 0 (0) 33 (33) 45 (45) 22 (22) Ma 2b 15 (23) 46 (54) 15 (15) 7 (8) 0 (0) 0 (0) Ma 2c 0 (0) 0 (0) 0 (0) 33 (33) 45 (22) 22 (45) Sv 1 2 (8) 13 (5) 21 (22) 13 (22) 21 (16) 15 (27) Sva 1 67 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 17 (0) 0 (17) En 5 7 (7) 25 (26) 16 (14) 12 (11) 21 (26) 16 (16) En 6 4 (7) 4 (4) 19 (11) 31 (30) 23 (30) 19 (19) Provbetyg sätts om samtliga delprov är utförda. Sva 1 är förlängd till 4 terminer för de elever som inte klarat kursen. Resultat SFI Resultat på nationellt kursprov SFI, andra halvåret Fördelning i procent. SFI, delprov Ej betyg G VG Läsförståelse Hörförståelse Skriv Tal

14 SFI, delprov F E D C B A Läsförståelse Hörförståelse Skriv Tal 100 Kursbetyg, SFI perioden Antal SFI-kurs G VG C B A A B C D Elever på SFI som påbörjat sina studier efter den 1 juli 2012 går efter efter en reviderad kursplan med de nya betygsstegen. Elever kan få betyget F om de inte uppnår godkänt resultat. Analys Resultaten inom ämnet matematik för yrkesprogrammen (tidigare förbättringsområde) har under perioden förbättrats. Skillnaden mellan resultat på de nationella proven och elevers kursbetyg är liten. Samverkan mellan kurser och lärare finns det fortfarande anledning att utveckla. Det gäller t.ex. övergången i svenska som andraspråk från grundskolan till gymnasiet. Ett utvecklingsområde inom SFI har varit att stärka elevernas kunskaper när det gäller att skriv. Resultaten har förbättrats från föregående år och av de som börjat SFI efter har samtliga som gjort nationellt prov uppnått målen. Enligt enkätsvaren anser eleverna att de får den handledning och det stöd de behöver, både pojkar och flickor anser att undervisningen speglar båda könens perspektiv. Eleverna är ansvarstagande. Måluppfyllelse Min bedömning är att måluppfyllelsen ligger på 3 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Åtgärder Inom matematik ökar vi lärartätheten och ser till att det finns möjlighet till läxhjälp och räknestuga. För en ökad samverkan ses tjänstefördelningen över så att en grupp lärare ska kunna arbeta med samma elever. Fler lärare än tidigare kommer i år att arbeta med kollegialt 14

15 lärande. Gemensam planeringstid schemaläggs. Inom SFI kommer vi att ge eleverna grundläggande kunskaper i datoranvändning för att kunna arbeta med ordbehandling och på det sättet kunna ha fler skrivövningar på ett varierat arbetssätt. SFI har till beviljats kronor i statsbidrag till flexibelt lärande genom användning av IT. Elevernas ansvar och inflytande Resultat Skolinspektionen kunde vid sin tillsyn i april 2012 genom intervjuer konstatera att eleverna att eleverna har ett aktivt inflytande på undervisningen genom att att de får delta i planering och vara med att påverka examinationsform. Eleverna menar även att det entreprenöriella lärandet, som genomsyrar verksamheten, är en bidragande orsak till deras delaktighet. Enkätsvar från skolans utvärdering bekräftar att inflytandet upplevs som stort av eleverna. Analys Eleverna är med och planerar upplägg på kurser och bestämmer tid för prov. Deras synpunkter på läromedelsval beaktas. Eleverna ansvarar för skolans elevfik, planering av mässor och de deltar på exempelvis anställningsintervjuer. Måluppfyllelse Min bedömning är att måluppfyllelsen är 4 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Åtgärder Genom att utveckla arbetssätt och arbetsformer ska fler elever uppleva att de har ett reellt inflytande och får ta ansvar för sin inlärning. Övergång och samverkan Resultat Överlämnandekonferens hålls vid varje läsårs början. Representanter från varje avlämnande skola deltar. Samverkan mellan skolor i andra kommuner och andra verksamheter är god. Samverkan mellan lärare och ämnen i kommunen ska öka och utvecklas för att skapa en helhet för elevernas utbildning. Exempel på samverkansformer: Utbildning Nord - Samverkan inom gymnasieutbildning och Yrkesvux. Valideringsprojekt med tekniskt gymnasium i Polen i samarbete med Utbildning Nord. Överkalix gymnasium - Utbildningsdag om betyg och bedömning. Överkalix och Pajala gymnasieskolor - Ung Företagsamhet. 15

16 Ylitornion lukio - Utbyte och samverkan när det gäller kultur och samhällsfrågor. Sparbanken Nord - samarbetspartner vid mässor och Ung Företagsamhet. Tillväxtenheten - samverkan när det gäller näringslivskontakter och Ungt Företagsamhet. Integrationsenhet, Arbetsförmedling - gällande nyanlända och ensamkommande barn. Analys Samverkan i olika former har varit uppskattat och berikande för personal och elever utifrån de utvärderingar som har gjorts vid de aktuella tillfällena. Mottagande av nya elever från andra länder är ett område som behöver utvecklas. Nyanlända ungdomar som fyller 16 år och börjar på språkintroduktion kan integreras i SFIundervisningen när de börjar på gymnasiet. Vi upplever det i vissa fall att det skulle vara en fördel för eleven om skolform väljs efter förkunskaper istället för ålder. Måluppfyllelse Min bedömning av måluppfyllelsen är 3 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Åtgärder Vi kan utveckla våra samverkansformer med omvärlden när det gäller antal partners men det är samtidigt viktigt att hitta en balans den tid samverkan tar och de resultat vi får. Mottagande av nyanlända ungdomar i skolan ska ske på det sätt som gynnar ungdomens integration och utbildning i så stor utsträckning som möjligt. Skolan och omvärlden Resultat För eleverna som går på yrkesprogrammen har tillgången på praktikplatser för det arbetsplatsförlagda lärandet, APL (APU, Lpf 94) varit god. Praktikplatser ska kunna garanteras för att en utbildning ska få starta. Företagare, författare och samhällsfunktioner bjuds in till skolan för att presentera sin verksamhet, och elever och lärare har gjort studiebesök på allt från lokala verksamheter i Övertorneå/Norrbotten till Riksdagen i Stockholm. Regelbundna träffar i Arbetsmarknadsrådet (representanter från kommun, näringsliv, fackföreningar och Arbetsförmedling) samt lokalt programråd i samband med branschråd på Utbildning Nord. För barn- och fritidsprogrammet har vi ett eget lokalt programråd i kommunen. 16

17 Analys All form av kontakt med omvärlden är viktig för att undvika att skolan blir en isolerad verksamhet. Arbetet med detta ska fortsätta. Måluppfyllelse Min bedömning av måluppfyllelsen är 3 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Åtgärder Utveckla samarbetsformer så att fler elever blir involverade med omvärlden i sitt skolarbete. Synliggöra skolans arbete samt elevernas kunskaper och aktiviteter. I stället för loggbok under praktikperioden kommer eleverna att skriva en blogg. Bedömning och betyg Resultat Övergången till Gy 2011 har nu klar för gymnasieskolan men lärarna får fortfarande läsa in sig på nya kursplaner och betygskriterier eftersom kurserna i årskurs tre går för första gången. Centralt innehåll och betygskriterier tas med i inledningen av varje kurs och finns även tillgängligt i Schoolsoft. Analys Schoolsoft är till stor hjälp för lärarna när det gäller information om elevernas samlade kunskapsbedömning. Skriftliga omdömen kan läggas in och uppdateras kontinuerligt där eleven får tillgång till informationen. Studieplaner går att lägga in i Schoolsoft och vi arbetar på en lösning att för att göra detta. Fortbildning när det gäller betyg och bedömning kommer att fortsätta eftersom det finns en efterfrågan hos lärare som även upplever att utbyte och diskussioner med andra lärare inom sitt ämne är lärorikt och utvecklande. Måluppfyllelse Min bedömning av måluppfyllelsen är 3 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Åtgärder Vi eftersträvar att alla lärare känner sig trygga när det gäller betyg och bedömning i de kurser de ska undervisa i. Eleverna ska känna ett de får all information gällande centralt innehål och betygskriterier i de kurser de läser. För att eleverna ska få en tydlig bild av och känna till sin studieplan tänker vi lägga ut den på Schoolsoft. 17

18 Rektorns ansvar Resultat Gränsälvsgymnasiet är en skola med god arbetsmiljö och en skola där eleverna trivs. Eleverna anser sig få de hjälpmedel de behöver. Studieplanen är känd av fler elever än tidigare men det inte gäller fortfarande inte alla. Undervisning i sex och samlevnad ska ingå och integreras i flera av gymnasiets kurser, vilket betyder att alla elever undervisas i det. Trafikfrågor undervisas elever i eftersom de får fria körlektioner och en teorilektion per vecka under läsåret. Risker med tobak, alkohol och andra droger ingår i kurser och temadagar. Minst en temadag inom det området har tidigare hållits varje år. Analys En förklaring till enkätens bild av att elever inte fått undervisning inom ovanstående områden är att eleven måste gå minst två år på skolan för att hinna med alla moment. Måluppfyllelse Min bedömning av måluppfyllelsen är 3 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Beslut om åtgärder Säkerställa att alla elever får den undervisning som de ska ha i sex och samlevnad, trafikfrågor samt risker med tobak, narkotika och andra droger genom att arbeta ämnesövergripande i tematisk form. Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för en personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper (15 kap. 2 skollagen). Denna beskrivning på utbildningens syfte stämmer mycket väl in på Gränsälvsgymnasiets. Resultatet när det gäller betyg i avgångsklasserna har under många år varit mycket gott och elever från yrkesprogram går i stor utsträckning direkt till arbetslivet. I Norrbotten ligger Övertorneå i topp när det gäller jämförelser elever som slutat gymnasiet 2008 (kvinnor 1:a plac.) och 2009 (män 2:a plac.) och påbörjar högskola eller universitet inom 3 år (Regionfakta, Norrbottens län) Förutsättningarna för att kunna erbjuda en bra studiemiljö med kompetenta lärare som har tid för sina elever har varit goda. Införande av datorer och en lärplattform under läsåret har bidragit till möjligheten att utveckla undervisningen och förbättra informationen till elev och 18

19 vårdnadshavare. Från lärarnas sida efterfrågas kompetensutveckling när det gäller datoranvändning i skolan. En förutsättning för att kunna arbeta tematiskt och på nya sätt med datorer i undervisningen är att fler ämnen integreras. Den nya läroplanen med examensmål går in på sitt tredje läsår och när det gäller kunskaper i betyg och bedömning i den nya gymnasieskolan måste arbetet fortsätta. Genom att göra betygskriterierna väl kända för elever och vårdnadshavare kan dessa användas som diskussionsunderlag vid den framåtblickande delen i utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet ska upplevas som meningsfullt. Genom att eleven har en tydlig bild av det centrala innehållet i en kurs förbättras förutsättningarna för eleven att ha ett reellt inflytande i undervisningen. Sammanfattning av åtgärder inför Åtgärd Tidsplan Stärka matematikundervisningen, högre betyg Ämnesintegrerad undervisning i åk 1, genomförda teman Utvecklingssamtal ska vara meningsfulla okt 2013 Betygskriterier, centralt innehåll och programmål ska vara väl kända dec 2013 Motverka utanförskap Mottagande av nyanlända följer en tydlig struktur feb 2014 Ytterligare utveckla Ung Företagsamhet till Sveriges bästa UF-skola maj 2014 Ansvarig för kvalitetsredovisningen Peter Mariin,

20 Bilaga 20

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Sidan 3 av 85 Ärende 1 Sidan 4 av 85 Sidan 5 av 85 Utbildningskontoret Jesper Sjögren Datum Vår beteckning 2014-02-08

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Skövde. Kvalitetsrapport

Skövde. Kvalitetsrapport Skövde Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Inledning Plusgymnasiet Skövde... 1 Historik, fakta, organisation... 1 Utbildningar... 1 Elever... 1 Personal... 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer