Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1

2 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning 2 Åtgärder enligt föregående års kvalitetsredovisning 2 Förutsättningar 2 Personella 2 Ekonomiska 2 Materiella 2 Verksamhetens ledning 2 Arbetet i verksamheten 2 Likabehandlingsplanen 2 BUN:s prioriterade områden 2 Arbetslagens egna prioriterade områden 2 Resultat och måluppfyllelse utifrån de nationella målen 2 Normer och värden 2 Kunskaper 2 Elevernas ansvar och inflytande 2 Övergång och samverkan 2 Skolan och omvärlden 2 Bedömning och betyg 2 Rektorns ansvar 2 Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet 2 Sammanfattning av åtgärder inför Bilaga 2 2

3 Inledning Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet Gränsälvsgymnasiet är Övertorneå kommuns gymnasieskola, vilken startade Utbildning bedrivs inom gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, yrkesutbildning samt svenska för invandrare. Gränsälvsgymnasiet har under läsåret haft elever på följande program: Bygg- och anläggningsprogrammet* Barn- och fritidsprogrammet Ekonomiprogrammet Elprogrammet* Estetiska programmet Fordonsprogrammet* Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet* Hotell- och restaurangprogrammet* Industriprogrammet* Naturvetenskapliga programmet Samhällsprogrammet * I samarbete med Utbildning Nord. Utöver de nationella programmen finns även ett introduktionsprogram som kan erbjudas i fem varianter för elever som saknar behörighet till ett nationellt program. Gränsälvsgymnasiet hade en variant vid läsårets början, språkintroduktion. Vuxenutbildningen har under läsåret haft elever inskrivna inom (antal ht 2012/vt 2013) Grundvux (3/3) Komvux (15/19) Yrkesvux (5/5) Svenska för invandrare (47/63) Gymnasiesärskola och särvuxutbildning sker i samarbete med Kalix kommun och Tornedalens Folkhögskola. Elevhälsan består av skolsköterska och psykolog. Gymnasieskolan hade vid läsårets början 157 elever. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning Rutiner för kvalitetsarbetet på skolan har under läsåret utgått från en plan som följer ett årshjul. Underlag till redovisningen tas fram genom statistik, enkäter och intervjuer. Lärare och elever är delaktiga i arbetet genom att de olika områdena kontinuerligt diskuteras i det 3

4 vardagliga arbetet på lektioner, klassråd och arbetsplatsträffar. Föräldrar görs delaktiga på föräldramöten och utvecklingssamtal. Årshjul på Gränsälvsgymnasiet September Oktober November December Februari April/Maj Juni Augusti Föräldramöte, skolråd Utvecklingssamtal, klasskonferenser Utvecklingssamtal Utvärdering Medarbetarsamtal Utvecklingssamtal, läroplansenkäter Utvärdering och gemensam reflektion kring årets kvalitetsarbete. Sammanställning och genomgång av kvalitetsredovisning Åtgärder enligt föregående års kvalitetsredovisning Föregående års identifierade förbättringsområden och åtgärder: Ökat elevinflytade För ett ökat elevinflytande i undervisningen ska betygskriterier och kursmål diskuteras med elever samt att planering sker gemensamt utifrån kursmålen. Schoolsoft ska användas för att planering blir känd av både elever och vårdnadshavare. Ämnesintegrerad undervisning och tematiskt arbetssätt Genom tjänstefördelning och schema organisatoriskt möjliggöra för en grupp lärare att planera och arbeta kring en elevgrupp under en halvdag per vecka. Meningsfulla utvecklingssamtal Utvecklingssamtalen ska upplevas meningsfulla för eleverna genom att de görs mer delaktiga i samtalet genom t.ex. elevledda utvecklingssamtal. Underlaget med omdömen från undervisande lärare ska vara fullständigt. Betygskriterier, centrala innehåll och programmål ska vara väl kända Respektive lärare går igenom alla delar vid kursstart och återkopplar genom att använda sig av formativ bedömning. Motverka utanförskap Ingen elev ska bli mobbad eller känna sig utanför. Alla ska känna ett de är trygga och blir behandlade med respekt. Genomförs kontinuerligt i det dagliga arbetet genom gemensam värdegrund och tillämpning av plan mot kränkande behandling. 4

5 Schoolsoft som aktiv lärplattform Utbildningsinsats bland personalen så att alla kan använda systemet fullt ut. Elevers och vårdnadshavares användning ökar i och med att uppgifter och planering läggs ut på Schoolsoft. Fler aktiva UF-företag än föregående år Genom ökad kompetensutveckling av lärare, även på Utbildning Nord, ska fler kunna stötta eleverna i sitt arbete med Ung företagsamhet. Alla elever ska få tid och möjlighet att driva UF-företag i kursen entreprenörskap. Förutsättningar Personella Skolverkets statistik, april 2013 (2012 års siffror inom parentes) Övertorneå Kommungruppen Samtliga kommuner Antal elever per lärare 9,1 (12,4) 8,2 (8,9) 12,1 (12,3) Andel med pedagogisk högskoleexamen (%) 78,0 (90,0) 69,2 (69,3) 77,5 (77,1) Ekonomiska De ekonomiska förutsättningarna för 2012 var goda utan större avvikelse från budget. Resultatet visade på ett litet överskott. Materiella Gränsälvsgymnasiet har sedan 1997 bedrivit sin verksamhet i samma byggnad som det kommunala biblioteket, vilket gör att skolan har en bra tillgång och uppfyller de lagkrav på skolbibliotek som gäller från den 1 juli Inomhusmiljön håller god standard, men vissa delar av inventarierna behöver ses över och i vissa fall bytas ut. All personal och samtliga gymnasieelever har tillgång till en egen bärbar dator, MacBook, som skall användas i skolarbetet. Skolan använder sig av en digital lärplattform, Schoolsoft. I lärplattformen finns bland annat schema, planeringar och närvaro finns tillgänglig för skolans personal, elever och vårdnadshavare. Läromedel i digital form används som komplement i större utsträckning än tidigare i och med införandet av elevdatorer. 5

6 I undervisningssalarna finns fyra fast monterade projektorer samt två portabla. Gemensamt med grundskolan finns fem videokameror och en systemkamera som används i undervisningen. Utemiljön bjuder inte till uteaktiviteter för eleverna. Verksamhetens ledning Under ledning av rektor har de utvecklingsområden som bestämdes från föregående år behandlats regelbundet under arbetsplatsträffar samt kompetens- och utbildningsdagar. Utvärdering har skett vid slutet av terminen. Kompetensutveckling Utbildningsinsatserna under läsåret har i huvudsak bestått av betyg och bedömning samt utbildningar i användande av datorer och lärplattform. Ett antal lärare har deltagit i fortbildning genom ämnes- och programträffar. Inom IKT har en lärspridare och rektor deltagit på utbildning när det gäller formativ bedömning. Rektor har vid läsårets slut 2013 genomfört tre av sex terminer på Rektorsprogrammet. Arbetet i verksamheten Likabehandlingsplanen En likabehandlingsplan i reviderad form har funnits i bruk sedan läsåret Visionen lyder På vår skola skall ingen elev eller vuxen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Likabehandlingsplanen innehåller bland instruktioner om arbetsgång vid misstanke om diskriminering/trakasserier. Nya mål sätts upp vid läsårets början utifrån aktuell kartläggning och nulägesanalys. Utvärdering sker vid slutet av vårterminen i samband med elevernas årliga enkät. Resultat Eleverna anser sig bli behandlade med respekt både av andra elever och av de vuxna på skolan. Lärarna på skolan anser att de har samma uppfattning när det gäller normer och värden. Analys Skolinspektionen kunde vid sin tillsyn under vårterminen 2013 konstatera att det vid intervjuer och enkäter framkommit att skolan överlag upplevs som trivsam och att studiemiljön är trygg. Verksamheten präglas enligt Skolinspektionen av ett positivt förhållningssätt och ömsesidig respekt mellan personal och elever. Måluppfyllelse På en skala 1 till 4, där 4 betyder att målet har uppnåtts, bedöms måluppfyllelsen till 3. Åtgärder 6

7 Skolinspektionens tillsyn under vårterminen 2013 visade på brister när det gäller likabehandlingsplanen med avseende på innehållet om hur planerade åtgärder från föregående år genomförts. Planen ska utarbetas varje år och i det arbetet ska eleverna finnas med. Utbildning Nord har en plan för likabehandling som gäller för elever i deras lokaler. Den kommer fortsättningsvis vara likadan som Gränsälvsgymnasiets eftersom gymnasiets elever ska omfattas av gymnasiets plan oberoende av vilka lokaler de vistas i. För en ökad måluppfyllelse ska arbetet mot diskriminering och utanförskap fortsätta. Värdegrundsfrågor ingår kontinuerligt som ett naturligt inslag i all undervisning. BUN:s prioriterade områden Pedagogsikt arbete med företagsamhet och jämställdhet Mål Eleverna ska uppmuntras att ta initiativ, förstå sambandet mellan förtagande och välfärd och våga se företagande som ett självklart alternativ till anställning. Skillnader i betyg mellan pojkar och flickor ska minska genom att pojkarnas studieresultat förbättras. Aktiviteter Alla elever i årskurs två läser kursen entreprenörskap. I den kursen ges möjlighet att driva eget företag i form av Ungt Företagsamhet, UF. Föreläsningar och cafékvällar för elever och lärare har arrangerats. Den regionala UF-mässan hölls detta år i Arvidsjaur där 12 elever från skolan deltog med sina UF-företag. En elev gick vidare med sitt företag till SM i Älvsjö och kunde där representera Övertorneå på den nationella mässan. Elever som haft UF-företag har presenterat konceptet för grundskoleelever vid öppet hus och mässor. Genom att tidigt få en inblick i vad UF-företagande innebär räknar vi med att fler elever driver UF-företag i framtiden. Genom samarbete med näringslivet har elever kunnat göra studiebesök på lokala företag. Företag har bjudits in till skolan för att presentera sin verksamhet. Arbetet med betyg och bedömning har fortsatt genom regelbundna diskussioner på arbetsplatsträffar och under en gemensam kompetens- och utbildningsdag i kommunen tillsammans med Gymnasieskolan i Överkalix. En utveckling av den formativa bedömningen har gjorts genom att i större utsträckning använda Schoolsoft för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling i respektive ämne och kurs. Resultat Gränsälvsgymnasiet har haft en jämförelsevis stor andel elever som drivit UF-företag. Genom sitt deltagande har elever valt att arbeta som sommarlovsentreprenörer. Eleverna på skolan har goda kunskaper när det gäller företagande. Under våren inbjöds Gränsälvsgymnasiet av UF Norrbotten till ett seminarium i Jokkmokk för att berätta om hur vi arbetar med UF på skolan. 7

8 Betyg och bedömning är ett prioriterat område där vi ser till att diskutera skillnaden i betyg mellan pojkar och flickor. Samarbetet med Överkalix har varit uppskattat och givande. Lärarna tycker att de lär sig mycket genom att diskutera betyg och bedömning med med andra som undervisar i samma ämne. Analys Vi ser att elever som varit aktiva i ett UF-företag har goda kunskaper när det gäller företagande och ämnen där ekonomi och företagande ingår. Personalen är trygg i ämnet entreprenörskap och vet vad det innebär. Skillnaden mellan betyg hos pojkar och flickor är tydlig. Höga betyg är vanligare hos flickor än hos pojkar. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen när det gäller företagsamhet bedöms till 4 utifrån en skala 1 till 4 där 4 betyder att målet är uppnått. Gällande jämställdhet bedöms måluppfyllelsen till 2 på samma skala. Åtgärder För att få en fortsatt hög måluppfyllelse inom företagsamhet kommer samtliga lärare utbildas i Ung Företagsamhet och målsättningen är att vi ska ha 100% certifierade UF-lärare som kan vara mentorer och handledare till elever som driver UF-företag. Ett samarbete med gymnasieskolorna i Överkalix och Pajala har inletts när det gäller UF och vi planerar även att fördjupa samarbetet med gymnasieskolan i Ylitornio när det gäller företagande. Förutom samarbete med näringsliv och kommunala politiker och tjänstemän kommer ideella organisationer som t.ex. Rotary involveras i skolans UF-satsning. Målsättningen är att bli Sveriges bästa UF-skola Jämställdhetsarbetet kommer att fortsätta genom fortsatt samarbete med Överkalix och pedagogiska diskussioner inom enheten. Rektor har under höstterminen 2013 påbörjat en utbildning i att leda och styra för hållbar jämställdhet. Barn i behov av särskilt stöd Mål Förskolan och skolan ska vara en skola för alla. Utgångspunkten är att alla vill och kan utvecklas om förutsättningarna är riktiga. I första hand skall därför lösningar sökas i organisationen eller i undervisningsmetoden och i andra hand hos barnet/eleven. Atmosfären vid skolan/förskolan skall vara sådan att barn, ungdomar, föräldrar och personal tillsammans finner lösningar på problem. Aktiviteter För elever som behövt få mera tid med lärare i matematik och engelska har det lagts in extra lektioner och anpassning av undervisningsgrupperna. Läxhjälp erbjuds. Anpassning av studiematerial, arbetssätt och studietakt genom att erbjuda förlängd undervisning. Vid överlämnandekonferensen för elever som börjar gymnasiet läggs fokus på de elever som har behov av särkilt stöd. 8

9 Resultat Lärarna är väl förberedda vid mottagandet av nya elever. Elever som saknat betyg i tidigare kurser har genom riktade insatser kunnat uppnå målen. Analys Ökad lärartäthet i befintliga grupper har visat sig ge bättre resultat än extra lektioner eftersom elever som är i behov av särkilt stöd ofta behöver insatserna under ordinarie lektionstid. Måluppfyllelse Min bedömning är att måluppfyllelsen är 3 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Åtgärder Snabba insatser när behov av åtgärder upptäcks. Ett utvecklingsarbete när det gäller utformningen av åtgärdsprogram har inletts tillsammans med kommunens skolutvecklare. Ökad kontakt och bättre samarbete med elevhälsan inleds under höstterminen Gällande ämnet matematik har kompetensen stärkts med ytterligare en behörig matematiklärare anställd på 50%. Hälsa och fysisk aktivitet Mål Barn/elever ges möjligheter till daglig rörelse/utevistelse och att detta under planperioden blir en naturlig del av skolarbetet. Elevhälsan ska i samråd med verksamheterna arbeta förebyggande och elevhälsofrämjande. Aktiviteter Utöver den obligatoriska kursen i idrott och hälsa kan ytterligare kurser väljas inom det individuella val eleverna gör i åk 2 och 3. Gemensam friluftsdag för hela skolan görs varje termin. Elever har själv planerat och genomfört turneringar. Regelbundna SKAL-möten där elevhälsa, socialförvaltning, ungdomsgård och Polisen gemensamt med skolenheterna samverkar kring elevhälsoarbetet. Årligen återkommande alkohol- och droginformation av kommunens alkoholhandläggare, polisen och representant från Hotell Tornedalia för årskurs 3. Resultat Idrottskurserna har valts av en stor andel elever (ca 25 elever per kurs). Eleverna blir medvetna om alkoholens verkan och får lära sig vad man ska tänka på när man hanterar den. Analys I läroplanen för gymnasieskolan, Gy 2011, står under rubriken Övergripande mål och riktlinjer att rektor ska se till att eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, konsumentoch trafikfrågor samt risker med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. Begrepp som rör sex och samlevnad tas upp i ämnen som historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap. 9

10 Måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms till 3 på en skala 1 till 4 där 4 betyder uppnått målet. Åtgärder Genom att organisationen anpassats när det gäller tjänstefördelning och lärares schema finns nu förutsättningar för att kunna arbeta ämnesövergripande kommande läsår. Som en del i det tematiska arbetet kommer hälsofrågor att behandlas. Arbetslagens egna prioriterade områden Mål En ökning av det upplevda inflytandet och delaktigheten bland eleverna. Ämnesövergripande samarbete i större utsträckning. Utvecklingssamtalen ska upplevas som meningsfulla. Betyg och bedömning - betygskriterier och programmål ska vara kända av alla. Rasism och främlingsfientlighet ska inte förekomma. Aktivitet Eleverna är med och påverkar planeringen tillsammans med läraren när det gäller kursupplägg, undervisning val av läromedel och redovisningsform samt till viss grad redovisningstillfälle. Representanter från elever har deltagit vid intervjuer av kandidater till utannonserade lärartjänster. Gemensam tid för planering och undervisning i årskurs ett för en grupp lärare möjliggör undervisning i ämnesövergripande former. Underlaget till mentor blir utförligt och enhetligt genom formulär som samtliga lärare besvarar i Schoolsoft. Elevdokument med omdömen uppdateras kontinuerligt. Betoning på utvecklingssamtalets framåtblickande syfte. Gemensam kompetens- och utvecklingsdag med annan gymnasieskola. Läraren talar ofta med eleverna om bedömning och betygskriterier. Mentorer går igenom programmål med eleverna. Värdegrund och likabehandling som naturligt inslag i skolans verksamhet. Resultat Vi kan konstatera att eleverna nu upplever att de har inflytande i skolans verksamhet och över sin egen undervisning. Resultat och måluppfyllelse utifrån de nationella målen 10

11 Normer och värden Resultat Utifrån elevernas enkätsvar kan konstateras att elever blir behandlade med respekt av både lärare och andra elever. Eleverna förstår och respekterar människor från andra kulturer i mycket stor utsträckning. Analys Den lilla skolans fördelar är att alla elever blir sedda och att personalen har god kännedom om alla elever. Verksamheten präglas av en trygg atmosfär och vid Skolinspektionens tillsyn kunde konstateras att bilden av en god studiemiljö var framträdande och där det vid lektionsbesöken var lugn och ro där eleverna var fokuserade på arbetsuppgifterna. Bland de nyanlända eleverna ser vi att de i större utsträckning skulle kunna integreras och delta i andra elevers aktiviteter utanför lektioner. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms till 3 på en skala 1-4 där 4 betyder att målet är uppnått. Beslut om åtgärder Arbetet med värdegrunden ska vara en naturlig del i undervisningen och övriga skolverksamheten. Antalet tillfällen där eleverna diskuterar med varandra om hur man behandlar varandra med respekt ska öka. Värdegrundsarbetet finns med som en programpunkt på utvecklingssamtal och föräldramöten så att skolans insatser även synliggörs för föräldrarna. Inför kommande läsår deltar skolan i ett projekt, Gemenskap är målet, där målsättningen är att öka integreringen och få bort grupperingar utifrån ursprunglig nationalitet. En lärare kommer att delta i en utbildning inom projektet. Kunskaper Resultat Gymnasiet Bland avgångseleverna vårterminen 2013 var det 46 stycken av totalt 49 (94%) som tog studentexamen. Motsvarande siffror för 2012 var 40 stycken av 48 (83%). Flickornas meritvärde är fortfarande högre än pojkarnas. Slutbetyg gymnasiet åk 3: 11

12 2013 IG G VG MVG Kvinnor 6 (1%) 149 (20%) 244 (34%) 327 (45%) Män 25 (3%) 391 (52%) 251 (33%) 90 (12%) Totalt 31 (2%) 540 (36%) 495 (33%) 417 (28%) 2012 IG G VG MVG Kvinnor 22 (3%) 191 (22%) 283 (33%) 362 (42%) Män 23 (4%) 247 (40%) 189 (30%) 162 (26%) Totalt 45 (3%) 438 (30%) 472 (32%) 524 (35%) 2011 IG G VG MVG Kvinnor 14 (2%) 140 (17%) 295 (37%) 351 (44%) Män 35 (5%) 316 (43%) 230 (31%) 151 (21%) Totalt 49 (3%) 456 (30%) 525 (34%) 502 (33%) 2010 IG G VG MVG Kvinnor 9 (3%) 41 (14%) 86 (28%) 165 (55%) Män 20 (2%) 373 (44%) 304 (35%) 160 (19%) Totalt 29 (2%) 414 (36 %) 390 (34%) 325 (28%) Nationella prov Syftet med de nationella proven är att ge läraren stöd i att analysera och bedöma starka och svaga sidor i elevernas kunskaper, ge lärarna stöd vid bedömningen av om eleverna har nått uppställda mål i kursplanen, stödja en likvärdig och rättvis betygssättning samt ge underlag för lokal och nationell uppföljning av elevernas kunskaper i de ämnen som har nationella prov. För eleven skall det nationella provet vara ett prov bland andra och ha lika stor betydelse som andra prov eller redovisningsformer där kunskapsbedömning i ämnet görs. Resultat på nationella kursprov Lpf 94, vt 2012 Provbetyg (kursbetyg inom parentes), fördelning i procent: 12

13 Kurs IG G VG MVG Ma D - 25 (50) 75 (50) 0 (0) Provbetyg sätts om samtliga delprov är utförda. Resultat på nationella kursprov Gy 2011, Provbetyg (kursbetyg inom parentes), fördelning i procent: Kurs F E D C B A Ma 1a 0 (0) 56 (63) 26 (18) 0 (0) 13 (14) 4 (5) Ma 1b 8 (33) 15 (17) 38 (33) 8 (17) 0 (0) 0 (0) Ma 1c 0 (0) 0 (0) 0 (0) 33 (33) 45 (45) 22 (22) Ma 2b 15 (23) 46 (54) 15 (15) 7 (8) 0 (0) 0 (0) Ma 2c 0 (0) 0 (0) 0 (0) 33 (33) 45 (22) 22 (45) Sv 1 2 (8) 13 (5) 21 (22) 13 (22) 21 (16) 15 (27) Sva 1 67 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 17 (0) 0 (17) En 5 7 (7) 25 (26) 16 (14) 12 (11) 21 (26) 16 (16) En 6 4 (7) 4 (4) 19 (11) 31 (30) 23 (30) 19 (19) Provbetyg sätts om samtliga delprov är utförda. Sva 1 är förlängd till 4 terminer för de elever som inte klarat kursen. Resultat SFI Resultat på nationellt kursprov SFI, andra halvåret Fördelning i procent. SFI, delprov Ej betyg G VG Läsförståelse Hörförståelse Skriv Tal

14 SFI, delprov F E D C B A Läsförståelse Hörförståelse Skriv Tal 100 Kursbetyg, SFI perioden Antal SFI-kurs G VG C B A A B C D Elever på SFI som påbörjat sina studier efter den 1 juli 2012 går efter efter en reviderad kursplan med de nya betygsstegen. Elever kan få betyget F om de inte uppnår godkänt resultat. Analys Resultaten inom ämnet matematik för yrkesprogrammen (tidigare förbättringsområde) har under perioden förbättrats. Skillnaden mellan resultat på de nationella proven och elevers kursbetyg är liten. Samverkan mellan kurser och lärare finns det fortfarande anledning att utveckla. Det gäller t.ex. övergången i svenska som andraspråk från grundskolan till gymnasiet. Ett utvecklingsområde inom SFI har varit att stärka elevernas kunskaper när det gäller att skriv. Resultaten har förbättrats från föregående år och av de som börjat SFI efter har samtliga som gjort nationellt prov uppnått målen. Enligt enkätsvaren anser eleverna att de får den handledning och det stöd de behöver, både pojkar och flickor anser att undervisningen speglar båda könens perspektiv. Eleverna är ansvarstagande. Måluppfyllelse Min bedömning är att måluppfyllelsen ligger på 3 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Åtgärder Inom matematik ökar vi lärartätheten och ser till att det finns möjlighet till läxhjälp och räknestuga. För en ökad samverkan ses tjänstefördelningen över så att en grupp lärare ska kunna arbeta med samma elever. Fler lärare än tidigare kommer i år att arbeta med kollegialt 14

15 lärande. Gemensam planeringstid schemaläggs. Inom SFI kommer vi att ge eleverna grundläggande kunskaper i datoranvändning för att kunna arbeta med ordbehandling och på det sättet kunna ha fler skrivövningar på ett varierat arbetssätt. SFI har till beviljats kronor i statsbidrag till flexibelt lärande genom användning av IT. Elevernas ansvar och inflytande Resultat Skolinspektionen kunde vid sin tillsyn i april 2012 genom intervjuer konstatera att eleverna att eleverna har ett aktivt inflytande på undervisningen genom att att de får delta i planering och vara med att påverka examinationsform. Eleverna menar även att det entreprenöriella lärandet, som genomsyrar verksamheten, är en bidragande orsak till deras delaktighet. Enkätsvar från skolans utvärdering bekräftar att inflytandet upplevs som stort av eleverna. Analys Eleverna är med och planerar upplägg på kurser och bestämmer tid för prov. Deras synpunkter på läromedelsval beaktas. Eleverna ansvarar för skolans elevfik, planering av mässor och de deltar på exempelvis anställningsintervjuer. Måluppfyllelse Min bedömning är att måluppfyllelsen är 4 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Åtgärder Genom att utveckla arbetssätt och arbetsformer ska fler elever uppleva att de har ett reellt inflytande och får ta ansvar för sin inlärning. Övergång och samverkan Resultat Överlämnandekonferens hålls vid varje läsårs början. Representanter från varje avlämnande skola deltar. Samverkan mellan skolor i andra kommuner och andra verksamheter är god. Samverkan mellan lärare och ämnen i kommunen ska öka och utvecklas för att skapa en helhet för elevernas utbildning. Exempel på samverkansformer: Utbildning Nord - Samverkan inom gymnasieutbildning och Yrkesvux. Valideringsprojekt med tekniskt gymnasium i Polen i samarbete med Utbildning Nord. Överkalix gymnasium - Utbildningsdag om betyg och bedömning. Överkalix och Pajala gymnasieskolor - Ung Företagsamhet. 15

16 Ylitornion lukio - Utbyte och samverkan när det gäller kultur och samhällsfrågor. Sparbanken Nord - samarbetspartner vid mässor och Ung Företagsamhet. Tillväxtenheten - samverkan när det gäller näringslivskontakter och Ungt Företagsamhet. Integrationsenhet, Arbetsförmedling - gällande nyanlända och ensamkommande barn. Analys Samverkan i olika former har varit uppskattat och berikande för personal och elever utifrån de utvärderingar som har gjorts vid de aktuella tillfällena. Mottagande av nya elever från andra länder är ett område som behöver utvecklas. Nyanlända ungdomar som fyller 16 år och börjar på språkintroduktion kan integreras i SFIundervisningen när de börjar på gymnasiet. Vi upplever det i vissa fall att det skulle vara en fördel för eleven om skolform väljs efter förkunskaper istället för ålder. Måluppfyllelse Min bedömning av måluppfyllelsen är 3 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Åtgärder Vi kan utveckla våra samverkansformer med omvärlden när det gäller antal partners men det är samtidigt viktigt att hitta en balans den tid samverkan tar och de resultat vi får. Mottagande av nyanlända ungdomar i skolan ska ske på det sätt som gynnar ungdomens integration och utbildning i så stor utsträckning som möjligt. Skolan och omvärlden Resultat För eleverna som går på yrkesprogrammen har tillgången på praktikplatser för det arbetsplatsförlagda lärandet, APL (APU, Lpf 94) varit god. Praktikplatser ska kunna garanteras för att en utbildning ska få starta. Företagare, författare och samhällsfunktioner bjuds in till skolan för att presentera sin verksamhet, och elever och lärare har gjort studiebesök på allt från lokala verksamheter i Övertorneå/Norrbotten till Riksdagen i Stockholm. Regelbundna träffar i Arbetsmarknadsrådet (representanter från kommun, näringsliv, fackföreningar och Arbetsförmedling) samt lokalt programråd i samband med branschråd på Utbildning Nord. För barn- och fritidsprogrammet har vi ett eget lokalt programråd i kommunen. 16

17 Analys All form av kontakt med omvärlden är viktig för att undvika att skolan blir en isolerad verksamhet. Arbetet med detta ska fortsätta. Måluppfyllelse Min bedömning av måluppfyllelsen är 3 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Åtgärder Utveckla samarbetsformer så att fler elever blir involverade med omvärlden i sitt skolarbete. Synliggöra skolans arbete samt elevernas kunskaper och aktiviteter. I stället för loggbok under praktikperioden kommer eleverna att skriva en blogg. Bedömning och betyg Resultat Övergången till Gy 2011 har nu klar för gymnasieskolan men lärarna får fortfarande läsa in sig på nya kursplaner och betygskriterier eftersom kurserna i årskurs tre går för första gången. Centralt innehåll och betygskriterier tas med i inledningen av varje kurs och finns även tillgängligt i Schoolsoft. Analys Schoolsoft är till stor hjälp för lärarna när det gäller information om elevernas samlade kunskapsbedömning. Skriftliga omdömen kan läggas in och uppdateras kontinuerligt där eleven får tillgång till informationen. Studieplaner går att lägga in i Schoolsoft och vi arbetar på en lösning att för att göra detta. Fortbildning när det gäller betyg och bedömning kommer att fortsätta eftersom det finns en efterfrågan hos lärare som även upplever att utbyte och diskussioner med andra lärare inom sitt ämne är lärorikt och utvecklande. Måluppfyllelse Min bedömning av måluppfyllelsen är 3 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Åtgärder Vi eftersträvar att alla lärare känner sig trygga när det gäller betyg och bedömning i de kurser de ska undervisa i. Eleverna ska känna ett de får all information gällande centralt innehål och betygskriterier i de kurser de läser. För att eleverna ska få en tydlig bild av och känna till sin studieplan tänker vi lägga ut den på Schoolsoft. 17

18 Rektorns ansvar Resultat Gränsälvsgymnasiet är en skola med god arbetsmiljö och en skola där eleverna trivs. Eleverna anser sig få de hjälpmedel de behöver. Studieplanen är känd av fler elever än tidigare men det inte gäller fortfarande inte alla. Undervisning i sex och samlevnad ska ingå och integreras i flera av gymnasiets kurser, vilket betyder att alla elever undervisas i det. Trafikfrågor undervisas elever i eftersom de får fria körlektioner och en teorilektion per vecka under läsåret. Risker med tobak, alkohol och andra droger ingår i kurser och temadagar. Minst en temadag inom det området har tidigare hållits varje år. Analys En förklaring till enkätens bild av att elever inte fått undervisning inom ovanstående områden är att eleven måste gå minst två år på skolan för att hinna med alla moment. Måluppfyllelse Min bedömning av måluppfyllelsen är 3 utifrån en skala 1 till 4 där 1 betyder ej uppnått målet och 4 uppnått målet. Beslut om åtgärder Säkerställa att alla elever får den undervisning som de ska ha i sex och samlevnad, trafikfrågor samt risker med tobak, narkotika och andra droger genom att arbeta ämnesövergripande i tematisk form. Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för en personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper (15 kap. 2 skollagen). Denna beskrivning på utbildningens syfte stämmer mycket väl in på Gränsälvsgymnasiets. Resultatet när det gäller betyg i avgångsklasserna har under många år varit mycket gott och elever från yrkesprogram går i stor utsträckning direkt till arbetslivet. I Norrbotten ligger Övertorneå i topp när det gäller jämförelser elever som slutat gymnasiet 2008 (kvinnor 1:a plac.) och 2009 (män 2:a plac.) och påbörjar högskola eller universitet inom 3 år (Regionfakta, Norrbottens län) Förutsättningarna för att kunna erbjuda en bra studiemiljö med kompetenta lärare som har tid för sina elever har varit goda. Införande av datorer och en lärplattform under läsåret har bidragit till möjligheten att utveckla undervisningen och förbättra informationen till elev och 18

19 vårdnadshavare. Från lärarnas sida efterfrågas kompetensutveckling när det gäller datoranvändning i skolan. En förutsättning för att kunna arbeta tematiskt och på nya sätt med datorer i undervisningen är att fler ämnen integreras. Den nya läroplanen med examensmål går in på sitt tredje läsår och när det gäller kunskaper i betyg och bedömning i den nya gymnasieskolan måste arbetet fortsätta. Genom att göra betygskriterierna väl kända för elever och vårdnadshavare kan dessa användas som diskussionsunderlag vid den framåtblickande delen i utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet ska upplevas som meningsfullt. Genom att eleven har en tydlig bild av det centrala innehållet i en kurs förbättras förutsättningarna för eleven att ha ett reellt inflytande i undervisningen. Sammanfattning av åtgärder inför Åtgärd Tidsplan Stärka matematikundervisningen, högre betyg Ämnesintegrerad undervisning i åk 1, genomförda teman Utvecklingssamtal ska vara meningsfulla okt 2013 Betygskriterier, centralt innehåll och programmål ska vara väl kända dec 2013 Motverka utanförskap Mottagande av nyanlända följer en tydlig struktur feb 2014 Ytterligare utveckla Ung Företagsamhet till Sveriges bästa UF-skola maj 2014 Ansvarig för kvalitetsredovisningen Peter Mariin,

20 Bilaga 20

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor Särvux, Bollnäs Sektor: Särvux Datum 090924 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upprättar varje förskola, fritidshem

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rw Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Eksjö Gymnasiesärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Stockholms kommun Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Bromma gymnasium beläget i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Bromma gymnasium har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret 2013-09-12 Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4413 Danderyds kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Danderyds gymnasiesärskola belägen i Danderyds kommun 2(10) Dnr 43-2016:4413 Tillsyn i Danderyds gymnasiesärskola har genomfört

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9639 Framtidsgymnasiet Öst AB Org.nr. 556530-4481 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet Nyköping belägen i Nyköpings kommun 2 (8) Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola * rik duy ';',4417*At 24317.5 e/6/4 Agi 14V,9, Hermods Gymnasium AB Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Göteborg beläget i Göteborgs kommun Tillsyn i Hermods

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Utbildningsinspektion i Diö skola

Utbildningsinspektion i Diö skola Utbildningsinspektion i Älmhults kommun Diö skola Dnr 53-2007:1822 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Diö skola Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Diö skola...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret 2013 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4337 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Estetiska skolan, gymnasiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015/16

Kvalitetsredovisning 2015/16 Kvalitetsredovisning 2015/16 Magelungen grundskola Västerås Skriven av Ewa Ekström, rektor Verksamhetsbeskrivning: Magelungens Grundskola i Västerås, ingår i Magelungen Utveckling AB och ger individuellt

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7) 1 (7) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7972 Karlskrona kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Törnströmska gymnasiet i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Näturprogrämmet/Vård- och omsorgsprogrammet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Beskit Dnr 44-2015:9692 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredric.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Göteborg belägen

Läs mer