Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling"

Transkript

1 Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och de konkreta insatserna dokumenteras. Därefter används det för att sammanställa hela förskolans/skolans samlade arbete, vilket insändes och därmed utgör bedömningsunderlag för certifiering. Förankringsstadiet Vid genomförandet av förankringsstadiet bör respektive förskola/skolas ambition vara att möjliggöra personalens delaktighet och inflytande i så stor utsträckning som möjligt. Svaren bör vara av övergripande karaktär för att tydliggöra det strukturella och strategiska arbetet. Är visionen kring processen Hälsofrämjande skolutveckling förankrad hos skolledningen på vår förskola/skola? Ja X Nej Delvis Om Ja, motivera ert svar. Rektor ger förutsättningar för arbetet med hälsofrämjande utveckling dels genom att fortsätta lägga 10% av den totala resursen på en pedagog som driver det hälsofrämjande arbetet. Hon har även ordnat med Bildningsnämnden så att vi får ta fyrtio lektionsminuter per vecka av SO/NO-timmarna till hälsofrämjande arbete. Detta gäller alla elever F-6. Hon är noga med att i mycket av det vi gör utåt, t ex föräldraföreningsmöten, reklambroschyrer etc, framhålla det hälsofrämjande arbete som drivs på skolan. Rektor är alltid noga med att all personal ska vara delaktig i olika former av möten och diskussioner och beslut. Hon bjuder in även de som hon inte är chef och ekonomiskt ansvarig för. Hon ger oss stor frihet under eget ansvar för att genomföra det hälsofrämjande arbetet. Hur arbetar vi för att öka och stärka samsynen och ansvaret hos alla medarbetarna på vår förskola/skola? Alla får vara delaktiga i diskussioner och beslut. Alla måste och får deltaga i möten och diskussioner för att ha och få förståelse för hur och varför vi tar olika beslut och så att alla genomför det som bestäms. Hos oss arbetar vi sedan länge efter devisen att allas barn är allas ansvar. Alla får komma till tals och deras åsikter räknas oavsett befattning. Det faktum att vi är en liten enhet gör att arbetet med Kasam blir enklare.

2 Alla pedagogisk personal har en rosa bok. Det är en samlingspärm där alla arbetsplaner, mål, regler för skola och förskola samt övriga gemensamma dokument finns kopierade på rosa papper. Den gör att alla har alla viktiga dokument lättåtkomliga och samlade på ett ställe. Detta underlättar t ex i vårt kvalitetsarbete och vid utvärderingar under året. Hur organiserar vi arbetet för att få långsiktighet och kontinuitet i processen Hälsofrämjande skolutveckling på vår förskola/skola? Inför varje nytt läsår har vi sittningar med all personal, där vi på olika sätt arbetar praktiskt och diskuterar hur det hälsofrämjande arbetet ska fortsätta att genomsyra vårt dagliga arbete. Vi har en nedskriven handlingsplan för det hälsofrämjande arbetet som vi reviderar i slutet av varje läsår då vi också gör den slutliga utvärderingen inför vår kvalitetsredovisning. Vi har också mitt terminsutvärderingar i våra arbetslag. Varje termin görs också utvärderingar med våra elever med fokus på det sociala och KASAM. Det finns planer inom många olika områden som också revideras årligen. Exempelvis Normer och värden, Föräldrasamverkan och Delaktighet och inflytande. I arbetet med det sociala som vi valt att lägga extra arbete på lämnas en särskild planering in till rektor. Denna görs till viss del tillsammans med eleverna efter deras mognad. Denna utvärderas kontinuerligt under läsåret. Eftersom arbetet med Hälsofrämjande skolutveckling har pågått hos oss under många år känns vissa aktiviteter väldigt självklara. Vi är också medvetna om varför vi gör vissa aktiviteter tillsammans som personal och tillsammans med eleverna som är en del i det hälsofrämjande arbetet. Det är viktigt för oss att vid förändringar i personalstyrkan, se till att ny personal får god förståelse för det arbete som bedrivs. Eftersom vi har tydliga handlingsplaner är det en god hjälp på väg. Vi hjälps åt att påminna och stötta varandra i detta viktiga arbete när vardagen och arbetsbördan ibland känns överväldigande.

3 Implementeringsstadiet Vid genomförandet av implementeringsstadiet bör respektive förskola/skolas ambition vara att möjliggöra personalens delaktighet och inflytande i så stor utsträckning som möjligt. Svaren bör både ge en beskrivning av vad som görs och hur arbetet konkret bedrivs. Hur arbetar vår förskola/skola för att utveckla goda relationer mellan elever och lärare/personal? Vi har 3 gemensamma HJÄRT-regler som alla diskuterar innebörden av inför varje lärårsstart. De reglerna kom till då vi insåg att alla klasser hade väldigt olika regler. För att få en samsyn och en röd tråd vad det gällde regler på skolan tog vi tillsammans med eleverna fram tre grundregler som alla klasser sedan några år tillbaka tolkar när de utformar sina egna klassrumsregler. Det är inte läraren som arbetar mest i en klass som har ansvar för utvecklingssamtalen för alla elever. Vi fördelar ansvarsbarn så jämnt som möjligt mellan alla lärare som arbetar på skolan. Vi har försökt gå ifrån klasslärarskapet och övergå till mentorsskap p g a att vi vill vara fler som ser och möter varje elev och för att dela på arbetsbördan och kunna ha varandra som bollplank. Det är också ytterligare ett sätt att göra det tydligt att alla barn är allas ansvar. För oss är det viktigt hur vi bemöter varandra och att vi gör det på ett respektfullt sätt. Vi försöker vara noga med hur vi pratar både om och med elever och föräldrar. Vi som vuxna är medvetna om att vi är förebilder. Ett sätt att vara det på är att hälsa på varandra och vara noga med att verkligen se varandra. elever emellan? Vi arbetar med fadderskap. Våra 5:or är faddrar till våra 6åringar i F-klassen. Efter utvärderingar har vi funnit att dessa åldersgrupper är de som fungerar bäst hos oss. Det innebär att när man börjar ettan är det de äldsta eleverna som är faddrar och det ger en god kontakt mellan de äldsta och de yngsta och förhindrar mycken ängslan hos de små. Det gör också att de stora barnen får en möjlighet att få vara barn och kan leka på ett annat sätt utan att det blir pinsamt. Faddrar och fadderbarn gör olika aktiviteter tillsammans, t ex läser sagor, har gemensamma utedagar och har fri lek och utklädning tillsammans. Aktiviteterna kan variera från år till år. På förskolan får de barnen som ska börja på vårt fritidshem redan våren innan de börjar en egen fadder som de träffar vid olika tillfällen. Detta fadderskap fortsätter sedan på hösten. Varje läsår får de elever som vill ansöka om att bli kamratstödjare. Från början röstade eleverna i varje klass, fr o m år tre, fram två ur varje klass som blev kamratstödjare. Detta slog ibland väldigt fel när det blev elever med hög status men låg social kompetens som blev kamratstödjare. Efter diskussioner och utvärderingar ville vi istället prova att låta eleverna ansöka om att få vara kamratstödjare och att motivera varför de vill vara det. Därefter utser de vuxna som är ansvariga för kamratstödjarna vilka som blir uttagna. Det har slagit väl ut, då vi nu upplever att vi har kamratstödjare som är motiverade och engagerade på ett helt annat sätt. På

4 hösten är kamratstödjarna ansvariga för läsårets första storsamling. Då dramatiserar gruppen en situation som inte fungerar utan behöver förbättras, som sedan diskuteras i alla klasser. Exempel på situationer som har spelats upp är hur man ska bete sig när man åker skolbuss, spelar King-out, suckar och miner i klassrummet osv. Det är kamratstödjarna som tar fram förslag på vad det är för situationer de tycker behöver lyftas för att alla på skolan ska må bra. I kamratstödjargruppen tittat vi på och diskuterar vår likabehandlingsplan ganska ingående. Utöver denna genomgång gås planen också igenom i varje grupp utifrån deras ålder och förutsättningar. Varje läsårsstart går kamratstödjarna runt och presenterar sig och i samband med det sätts det upp ett fotografi i varje klassrum på hela gruppen, både elever och vuxna. Kamratstödjarna träffas en gång varje månad. Utöver likabehandlingsplanen får gruppen se på filmer, arbeta med olika värderingsövningar och diskutera om klimatet på skolan. För alla elever finns det en lättillgänglig brevlåda som av eleverna döpts till stödet. I den kan vem som lägga en lapp om något som hänt dem eller som de sett någon annan vara utsatt för. Lådan töms regelbundet av en av de vuxna i kamratstödjarna. Lapparna får vara anonyma. De vuxna i kamratstödjargruppen arbetar sedan vidare med information de fått via lapparna tillsammans med berörda elever och deras lärare. Om ett mobbingfall uppstår arbetar vi utifrån Farstamodellen. Ett antal gånger per år har vi gemensamma temadagar. Flera av dem planeras och genomförs av olika elevgrupper. Under dessa dagar är eleverna i åldersblandade grupper, ofta olika för varje gång, förutom att fadderbarnen alltid är i samma grupper som sina faddrar. Dessa temadagar stärker sammanhållningen mellan eleverna och bidrar till ett gott klimat dem emellan. På vissa av temadagarna och på de olika klassernas utedagar har vi tagit bort mycket av de styrda aktiviteterna till förmån för fri lek och fri tid för elevernas egna initiativ och sociala samvaro. Det ger också tid för naturliga kontakter och samtal mellan elever och pedagoger. Några gånger per termin ansvarar olika klasser för storsamlingar då man visar pågående arbetet i klassrummet. Arbetet behöver inte på något vis vara avslutat för att visas upp utan det här ger alla klasser en chans att få en inblick i varandras vardagliga arbete. mellan föräldrar/hem och skola? På förskolan och skolan finns det två väldigt engagerade föräldraföreningar som inte bara träffas var för sig utan också tillsammans för att få en röd tråd och samverkan även på föräldranivå. På deras möten deltar alltid rektor och oftast en representant från personalen. Varje läsårsstart arrangerar skolans föräldraförening en strandkväll dit all personal, alla föräldrar och elever med syskon är inbjudna. Då byggs det sandfigurer utifrån ett givet tema och alla fikar medhavd matsäck. De har också under ett antal år anordnat mörkerkväll med reflexövningar och besök av polis bl a för kontroll av cyklar, för elever och föräldrar. Då har vi i skolan samtidigt

5 arbetat med trafikundervisning. Som alternativ till detta har de ibland ansvarat för olika reflextävlingar för skolans klasser. Vi har en handlingsplan för föräldramöten, som innebär att det finns nedskrivet vad som ska tas upp på vårens och höstens möte för varje år. Från kommunen går det varje år ut centrala enkäter till föräldrar med barn i en viss ålder. Resultaten av de enkäterna går vi igenom på nästkommande föräldramöte och även på föräldraföreningarnas möten. Vi har under flera läsår skickat hem dokumentation om elevens situation i skolan, både socialt och kunskapsmässigt, samt elevernas egna utvärderingar, som underlag inför utvecklingssamtalen. Detta har vi gjort för att vi tycker att även föräldrarna behöver vara förberedda inför samtalen. Föräldrarna har upplevt det här som mycket positivt. Föräldrar är alltid välkomna att närvara i skolan. Vi har även ganska många temaredovisningar där föräldrar, syskon och släktingar bjuds in på kvällstid för att få ta del av elevernas arbete. Oftast har kvällsredovisningen föregåtts av ett genrep för skolans övriga elever. För att underlätta för föräldrarna har vi försökt ha en speciell dag i veckan då vi skickar med elever lappar hem.

6 Hur arbetar vår förskola/skola utifrån en helhetssyn på hälsa med att stärka den fysiska hälsan? Vi gör utflykter ganska regelbundet med alla klasser. De äldre går olika etapper av Skåneleden. Åter i klassrummet dokumenterar eleverna på karta och i text var de gått och vad de upplevt. Under de här promenaderna har vi inga styrda aktiviteter inplanerade utan inbjuder till spontana samtal och lekar. De yngre har vissa utflykter där vi t ex jobbar med matte eller gör olika samarbetsövningar. Det kan t ex vara att bygga en koja eller att göra båtar om vi har utflykt vid en bäck. Samtidigt är vi noga med att ta till vara på de spontana aktiviteter som uppstår i naturen, t ex att en vält trädstam kan bli en häst eller ett tåg som alla åker med. Den bästa motorikträningen anser vi sker utomhus i naturliga miljöer och situationer. För barn i behov av särskilt stöd har vi haft specifik motorikträning. Vår hälsopedagog har gått igenom alla skolans elever vad det gäller motorik och en del reflexer och kollar numera av sexåringarna varje hösttermin. Utifrån behov får sen de elever som behöver det extra träning. Alla tvåor åker och simmar en gång i veckan. De som inte når målen får fortsätta simma tills de är godkända eller tills vi i samråd med föräldrarna avbryter eller gör ett uppehåll. Vi har också börjat med att alla klasser en gång per läsår från år 2 tränar livräddning i vatten. Redan 2002 gjorde vi tillsammans med vaktmästare och elever i ordning en slinga i en liten skog nedanför skolan. Den går i kuperad terräng och används mer eller mindre regelbundet. Vi har prövat olika typer av användande, som t ex att eleverna får springa innan lunch eller på morgonen, men också som avslutningsaktivitet på rasten. Slingan har använts som station på olika aktivitetsdagar och olika typer av kilometerutmaningar och även om den inte alltid används kontinuerligt är Backaslingan ett känt begrepp för skolans elever. Varje höst genomför vi skoljoggen då eleverna får springa en bestämd runda anpassad efter ålder. Den dagen börjar vi med frukost för alla elever och så kombinerar vi springandet med andra aktivitetsstationer. På dessa har vi bl a haft frididrott, hoppa rep, yoga, avslappning, massage och stretching. På våren har vi Backaracet då vi är på Grevie backar, ett naturreservat som ligger på gångavstånd från skolan. Där håller våra 3-4:or i olika fysiska aktiviteter som eleverna utför i blandade åldersgrupper. Exempel på aktiviteter kan vara säckhoppning, dragkamp, stafetter, bollövningar av olika slag och så springer eleverna varje gång en speciell runda i backarna. På väg ner till backarna svarar eleverna på olika tipsfrågor som är utformade så att alla elever ska kunna vara med och svara och måste vara med för att gruppen ska få fram rätt svar. Exempelvis hur många på skolan som heter Bengtsson i efternamn, hur många namn som börjar på A i en viss klass eller hur många trappor det finns på skolan. I många klasser, speciellt för de lägre åldrarna, har man en speciell runda på skolgården som eleverna själva varit med och planerat, som de kan använda när man får spring i benen i klassrummet. Rundorna kan också användas som naturliga avbrott mellan två stillasittande aktiviteter eller som en gemensam aktivitet om läraren känner att många behöver en paus i skolarbetet. Vi använder oss också av

7 rörelsekort. På dessa kort finns olika rörelser, som t ex att bolla med en boll, hoppa hopprep, jonglera, gå balansgång. Dessa kort ligger oftast inlagda som aktiviteter på elevernas arbetsschema. med att stärka den psykiska och sociala hälsan? Vi använder oss av olika material i klasserna på klassernas hälsotid. Material som finns att välja på utifrån lärarens och gruppens behov är t ex Stegvis som även används på förskolan och går som en röd tråd upp till åtminstone år 2. Utöver detta använder vi också Lion s quest, Gruppen som grogrund, EQ-verkstaden, Birgitta Kimbers material Livsviktigt och andra värderingsövningar. I kommunen finns det tillgång till två dramapedagoger som vi använder i olika klasser i arbetet med värdegrunden. I alla klasser arbetar vi med massage och avslappning för att få ett så behagligt klimat som möjligt eleverna emellan. Vi är alla noga med att man ska hälsa på varandra och verkligen se varandra, både vuxna och elever. Detta gäller både pedagoger och annan personal och oavsett vilken elev man möter. Vi arbetar också aktivt för att vi ska kunna ha en bra sammanhållning i personalgruppen och tycker nu att vi har ett bra klimat oss emellan. Det är många vuxna som sitter med eleverna och äter pedagogisk måltid och det är sällan det sitter mer än en vuxen vid varje barnbord. Även busschaufför och vaktmästare äter i matsalen vissa dagar i veckan och då sitter också de vid olika barnbord. Någon gång under de tjugo minuter som eleverna sitter och äter ringer en vuxen i en klocka för att markera att den tysta stunden börjar. Under några minuter ska det vara alldeles tyst i matsalen, vilket ger många elever möjlighet att koncentrera sig på ätandet, det ger lugn och matro och detta har också gjort att eleverna generellt pratar med lägre ljudnivå. Vårt prioriterade mål under detta läsår har varit att stärka elevernas självkänsla. Detta har vi arbetat med på olika sätt i olika klasser under året, utifrån den arbetsplan vi skrev under hösten. Vid terminsstart och speciellt om vi har nya grupper/klasser ser vi till att tidigt ha gemensamma aktiviteter för att lära känna varandra och stärka gruppen. Med de äldre eleverna innebär det oftast lägerskola med övernattning. Med förskoleklassen ägnar vi en stor del av tiden på hösten åt övningar för att eleverna ska lära känna varandra och att gruppgemenskapen öka. I förskolan och fritidshemmet arbetar man med inskolning av nya barn. Varje höst börjar all personal som arbetar i förskola, skola och fritidshem, oavsett arbetsuppgift, med en gemensam uppstartsdag. Detta gör vi för att under trevliga former stärka relationerna oss emellan och att öka vår samsyn, samt för att rektor ska kunna delge oss alla gemensam information samtidigt. Minst en gång per termin initierar rektor en så kallad trivselkväll där all personal deltar.

8 Hur genomsyrar det salutogena synsättet vår förskola/skolas verksamhet där utgångspunkten är att arbeta med det friska i fokus? Vi försöker alltid att utgå från elevernas starka sidor och utgå från det eleverna är bra på och känner sig trygga i när vi planerar arbetsområden för både enskilda elever och klasser. I arbetet om självkänsla med de äldre eleverna har de fått skriva i en bra-bok. Där har de fått fokusera på saker de har gjort som har visat prov på goda egenskaper och beteenden, för att lägga fokus på och stärka det som eleven gör som är positivt, både för den själv och för andra. Vi har pratat mycket om att man alltid kan välja sitt synsätt och beteende i olika situationer. När vi utvärderar vårt arbete fokuserar vi på det som har fungerat och varit bra och försöker ta fasta på det Med elever som har svårigheter inom vissa områden försöker vi växla mellan att intensivt arbeta med de områden där eleven har svårigheter och intensivt arbete inom de områden eleven behärskar bättre för att där stärka känslan av att de duger och kan. Denna känsla kan de då ha med sig sedan när de arbetar med det som är svårare. så att elevernas känsla av sammanhang (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet) för skolarbetet stärks? Vi har länge arbetat med att försöka hitta former för att kontinuerligt tydliggöra målen vi arbetar mot, för eleverna. De nya krav på dokumentation, IUP och tydligare målstyrning som har kommit har gjort att vi har känt att vi har varit på rätt väg och också gjort att utvecklingen har gått fortare. För de äldre eleverna innebär det här bl a att de en gång i veckan har så kallad mentorstid. Då får de enskilt eller i grupp träffa sin mentor/ansvarig vid utvecklingssamtal för att prata om hur det går med deras enskilda mål och vilka uppgifter de ska göra för att sträva mot och nå målen. Ett arbetspass i veckan är också vikt till att eleverna arbetar med mål-/mentorsuppgifterna. I förskoleklassen har eleverna inte enskilda mål de ska uppnå. Däremot tittar de ansvariga pedagogerna på de strävansmål som finns och anpassar verksamhetens innehåll till detta. Med eleverna har man samtal om vad de kan och hur de har lärt sig det för att göra eleverna medvetna om hur lärandet sker. Pedagogerna för också en dialog med eleverna om vad de vill lära sig och hur det ska gå till. När eleverna blir delaktiga i detta blir de också motiverade till att faktiskt utföra det som krävs för att inlärning ska ske. Vi strävar efter att arbeta mycket i olika teman, som är ämnesöverskridande, för att alla elever ska kunna arbeta utifrån sin förmåga och sitt intresse. Det gör också att eleverna får känna att de kan och lyckas med uppgifter. Vi använder oss ganska lite av s k fyllleriböcker då vi upplever att de bara förstärker skillnader mellan barnen. Vi har försökt ha ett eller ett par teman per läsår som är gemensamma för hela skolan, där varje klass med sina elever arbetar utifrån sina förutsättningar och intressen. I de

9 lägre åldrarna har pedagogerna kommit längre i sin utveckling av det tematiska arbetet. Hur arbetar vår förskola/skola för att ett demokratiskt förhållningssätt skall genomsyra vår verksamhet gällande delaktighet och inflytande? Utifrån den enkät som görs årligen i vissa klasser, som mäter elevernas ansvar och inflytande, har vi under åren förstått att eleverna inte alltid är medvetna om vad de faktiskt har inflytande över. Därför har vi arbetat mycket för att medvetandegöra eleverna när de är med och bestämmer och vad de är delaktiga i. Detta kan gälla allt ifrån att bestämma hur man ska redovisa ett arbetsområde till att få bestämma vad för slags lekmaterial som ska köpas in till skolgården. Vi har också diskuterat ganska mycket med eleverna om vad demokrati innebär, att det inte är att jag får det jag vill utan det som en majoritet vill. Vi arbetar för att visa eleverna i både stort och smått hur den demokratiska processen går till. Vi använder oss ofta av omröstningar i klasserna på olika sätt, där eleverna får rösta utifrån eget tycke utan att de får se eller veta vad de andra tycker i förväg. Vi vill uppmuntra dem till att våga ha en egen åsikt och stå för den. I varje klass hålls klassråd och på fritids hålls barnråd, ca en gång per månad. Varje månad håller rektor i elevråd där två utvalda elever ur varje klass deltar. De äldsta eleverna är ordförande och sekreterare. Vid vissa elevråd deltar också en representant från föräldraföreningen. Ett par gånger per termin hålls också matråd, där kokerskan är ansvarig och en elev från varje årskurs deltar. I förskolan utgår man från barnens intressen och låter dem styra valet av t ex tema och vad det ska innehålla. De låter barnen inspirera varandra. Fr o m år tre har eleverna två timmar Elevens val per vecka. Vi har små resurser för detta, men utgår från elevernas önskemål av aktiviteter när vi planerar. De äldre eleverna ansvarar för både planering, genomförande och utvärdering av påsktemadagen, Talang och Backaracet som är temadagar för hela skolan och då bjuds även de blivande förskoleklasseleverna in. gällande allas lika värde och jämställdhet? Vi har elever på skolan och förskolan som delvis använder sig av teckenspråk. Detta är något som alla i dessa grupper lägger tid på att arbeta med, och det gäller både elever och pedagoger. Vi har både barn med handikapp och barn som är uppvuxna i olika länder och vi upplever det som verklig tillgång, eftersom det på ett konkret sätt visar hur olika vi kan vara utan att det för den skull gör att någon är viktigare än någon annan. Hänsyn och omhändertagande blir naturliga inslag i vardagen vilket vi ser ger ett väldigt positivt klimat i gruppen. På ett självklart sätt ger det barnen en kunskap om att olika människor kan behöva olika bemötande utifrån sina specifika behov.

10 Drama och arbete med värdegrundsfrågor utifrån olika material gör eleverna uppmärksamma på vad allas lika värde och jämställdhet innebär( se rubriken med att stärka elevers psykiska och sociala hälsa ). Prioriteringsstadiet Vid genomförandet av prioriteringsstadiet bör respektive förskola/skolas ambition vara att möjliggöra personalens och elevernas delaktighet och inflytande i så stor utsträckning som möjligt och svaren bör på en konkret nivå beskriva det aktiva arbete som bedrivs. Vilket eller vilka områden har vi prioriterat att stärka, utveckla och fördjupa? Under året som gått har vi på skolan haft att stärka elevers självkänsla som prioriterat mål. Detta arbete kommer att fortsätta även kommande läsår, men under pedagogernas fortbildningsdagar efter och innan skolstart kommer vi att välja ett nytt prioriterat mål för kommande läsår. Mentorsskapet och den tid som avsätts för elevernas arbete för att nå målen är ytterligare ett område vi vill fortsätta arbeta med och utveckla utifrån de kunskaper vi har fått under året som gått. Ett område vi funderar på att arbeta med under kommande läsår är miljö ur olika aspekter. Vi vill att eleverna ska bli medvetna om konsekvenser av sitt eget handlande och att det de gör kan ha betydelse för miljön på olika sätt. De ska kunna se sig själv i ett större sammanhang, där vi är en liten del i det stora kretsloppet. Vi upplever att vårt arbete med hälsofrämjande skolutveckling under åren har gått från att vara mest fokuserat på yttre aktiviteter till att handla mer om mellanmänskliga aktiviteter. Många av de aktiviteter vi började med har satt sig och löper på ganska väl, vilket har gjort att vi har kunnat fördjupa oss inom andra områden och kunnat koncentrera oss mer på den psykosociala utvecklingen. Den biten känns svårare, men känns också som att det är den som till största delen leder till en tryggare lärandemiljö och ett bättre socialt klimat. Hur arbetar vi med att stärka, utveckla och fördjupa vårt eller våra respektive prioriterade hälsoområden? Inför nästa läsår kommer fortfarande 10% tjänst vikas till en pedagog för att tillsammans med rektor driva det hälsofrämjande arbetet. Även om vi upplever att alla pedagoger på skolan är engagerade och medvetna om vad vårt hälsoarbete innebär, tycker vi fortfarande det är viktigt att det finns en person som har tid och möjlighet att driva på arbetet för att vi inte ska backa i vår utveckling. Detta blir än mer aktuellt efter en tidningsartikel i NST häromdagen, om att folkhälsoinstitutet gjort en undersökning om elevernas psykosociala hälsa i år 6 och 9 i Sveriges skolor. Båstads kommuns resultat låg väldigt högt jämfört med rikssnittet vad det gäller psykisk ohälsa, vilket gör att arbetet med att stärka eleverna inom det här området och att fortsätta arbeta förebyggande känns oerhört viktigt. Rektor har yttersta ansvaret för den fortsatta utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet men alla pedagoger har ett stort intresse och engagemang och alla ser till att utrymme ges för dessa frågor vilket borgar för att arbetet kommer att fortsätta.

11 Hur och av vem har kvalitetsredovisningen genomförts? Under en APT samlades all personal i vårt område. Där arbetade vi i små blandade grupper med att vad vi har gjort, vad vi gör och vad vi vill arbeta vidare med inom hälsofrämjande skolutveckling. Detta redovisades i hela gruppen som avslutning. Därefter har två pedagoger från skolan sammanställt och dokumenterat det som presenterades under kvällen. Dokumentet har kompletterats av pedagoger som arbetar på förskolan. Ansavarig för sammanställning av hela förskolan/skolans samlade arbete: Birgitta Bondesson, rektor Anne Hall, Monika Filipsson, pedagoger Medföljande bilagor: Innehållsförteckning Rosa boken Trivselregler Ansökan och kontrakt till kamratstödjarna Planer för Prioriterade mål Hälsofrämjande skolutveckling Normer och värden Föräldrasamverkan Elevers ansvar och inflytande Likabehandling

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer