INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL Förklaring indikatorer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014

2 2 Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning och måluppfyllelse Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektören HÅLLBAR UTVECKLING Demokrati Utbildning Vård och sociala tjänster Kultur och berikande fritid MANDATFÖRDELNING KOMMUNFULLMÄKTIGE Socialdemokraterna Miljöpartiet...6 Vänsterpartiet...4 Moderata samlingspartiet Folkpartiet...6 Centerpartiet...3 Kristdemokraterna...3 Sverigedemokraterna...8 Miljö och samhällsbyggnad Samhällsskydd och säkerhetsarbete Näringsliv och arbete EFFEKTIV ORGANISATION Medarbetare Processkvalitet Ekonomi NULÄGE, STRATEGISKA MÅL Attraktiv stad Höjd utbildningsnivå Ekologisk uthållighet Fler jobb Utmärkelser REDAKTION: Lena Sjöberg, Anders Rehnman, Karl Olsson GRAFISK FORM & PRODUKTION: Konsult och uppdrag, Kommunikation FOTO, där inget annat anges: Per Groth TRYCK: Östertälje Tryckeri AB KONTAKT: Eskilstuna kommun Kommunledningskontoret Eskilstuna Tel Webb eskilstuna.se Organisation FINANSIELL ANALYS EKONOMISK REDOVISNING Personalredovisning Ortsindikatorer Organisationsindikatorer Revisionsberättelse Förklaring indikatorer Bättre än föregående år Oförändrat mot föregående år Sämre än föregående år Bättre än målet Nära målet Sämre än målet Foto omslag: Bakgrund - Göran Jonsson Övriga - Per Groth

3 Inledning 3 INLEDNING och MÅLUPPFYLLELSE Kommunen erbjuder en bred och omfattande verksamhet där vård, skola och omsorg är de största områdena. Varje dag ansvarar vi för runt möten mellan människor när exempelvis tjejer och killar möter lärare, när gamla får hjälp av hemtjänsten och när mammor och pappor lämnar och hämtar sina barn i förskolan. Det goda mötet mellan invånare och medarbetare är avgörande för att uppnå bra resultat och skapa värde för skattepengarna. För elfte året i rad redovisar Eskilstuna kommun ett överskott. Årets resultat uppgår till 32 miljoner kronor för kommunen och 115 miljoner kronor för bolagskoncernen. I en sund kommunal ekonomi ska det finnas ett överskott som kan utgöra grunden för investeringar i infrastruktur, kommunika tioner, bostäder, äldreboenden, förskolor, arena och badhus. Med en stark ekonomi över tid kan vi fortsätta bygga en trygg och hållbar framtid. HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION Demokrati Utbildning Vård och sociala tjänster Kultur och berikande fritid Miljö och samhällsbyggnad Samhällsskydd och säkerhetsarbete Näringsliv och arbete Perspektiv PROCESSKVALITET Perspektiv MEDARBETARE Perspektiv EKONOMI Årets måluppfyllelse Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån de två perspektiven hållbar utveckling och effektiv organisation. Hållbar utveckling beskriver vad kommunen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Inom hållbar utveckling har vi sju övergripande processer (demokrati, utbildning, vård och sociala tjänster, kultur och berikande fritid, miljö och samhällsbyggnad, samhällsskydd och säkerhetsarbete, näringsliv och arbete). Effektiv organisation beskriver hur de inre perspektiven (medarbetare, processkvalitet och ekonomi) utförs och med vilka resurser. Styrkort för den samlade bedömningen Vi använder styrkort för att visa den samlade bedömningen av de övergripande processerna inom hållbar utveckling och de inre perspektiven inom effektiv organisation. Bedömningen utgår från de fyråriga processmålen som nämnderna och bolagen har fastställt och de indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige. Strategiska mål För att säkra den långsiktiga styrningen beslutar fullmäktige om fyraåriga strategiska mål. Organisationsindikatorer är av stor vikt när vi bedömer hur målen nås. Vår bedömda måluppfyllnad för 2014 visar att: > > Attraktiv stad är nära målet. > > Höjd utbildningsnivå är nära målet. > > Ekologisk uthållighet är bättre än målet. > > Fler jobb är nära målet. Eskilstuna uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommunen varje år bedöma om lagens krav på god ekonomisk hushållning uppfylls. Eskilstuna kommun uppfyller kraven genom att ha en ekonomi i balans, en effektiv organisation samt genom att ha en hög måluppfyllelse inom hållbar utveckling.

4 4 Kommunstyrelsens ordförande EN BRA GRUND FÖR FRAMTIDA UTMANINGAR För elfte året redovisar Eskilstuna kommun ett ekonomiskt överskott. Vi kan vara stolta över att ha en stabil ekonomisk grund att stå på. Det är viktigt för att fortsätta utveckla vår kommun och tackla de utmaningar vi har inom förskola, skola, äldreomsorg och bostadsbyggande. E n viktig del i helheten är våra medarbetare. Ibland är jobbet tufft, kanske finns en känsla av att inte räcka till. Den här årsredovisningen med sin verksamhetsberättelse ger en liten inblick i vår verksamhet och allt det fantastiska arbete som våra medarbetare gör varje dag för att utveckla Eskilstuna och nå våra mål. Vi har utmaningar. Ekonomiskt fortsätter vi att redovisa överskott, men resultatet är något sämre än förra året. Den största anledningen är vikande skatteintäkter som i sin tur förklaras av att arbetslösheten biter sig fast i landet. Vi är en del i en helhet genom skatteutjämningssystemet och vi är därför beroende av att syssel sättningen i Sverige ökar. Vi bidrar själva till den helheten och brottas med en allt för hög arbetslöshet. Att möta den är en av de största utmaningar vi har framför oss för att fortsätta investera i välfärden. Våra kostnader för försörjningsstöd är en av landets högsta. Att människor har sysselsättning är väldigt viktigt, inte bara för att ge ökade skatteintäkter och på så sätt skapa utrymme för investeringar i skola och omsorg, utan också för att stärka människor. Satsningen på traineejobben är ett litet steg i rätt riktning och vi kan nu se att behoven av försörjningsstöd minskar. Vi fortsätter med trainees, utbildning och en rad andra aktiviteter för att bättre matcha människors behov av jobb med näringslivets behov av arbetskraft. Mot denna bakgrund kan det låta konstigt att vi inför 2014 sänkte skatten med fem öre och nu sänker med ytterligare fem öre. Ska vi vara en attrak tiv stad dit människor och företag väljer att flytta måste vår skatte sats vara konkurrenskraftig. Vi närmar oss den nivån. Eskilstuna kommer sannolikt inte att bli en lågskattekommun, men vi ska heller inte sticka ut åt andra hållet. För 13 år sedan, i en tid av kris, höjdes skatten med 50 öre med löfte att sänka den när utrymme fanns. Det är vad vi nu ser. En stabil ekonomi är grunden i att möta de utmaningar vi ser framför oss. Vi lever längre, vi blir äldre, och behoven av vård och omsorg ökar. Det börjar märkas i landets kommuner och Eskilstuna är inget undantag, med sin tradition som industristad där många arbetat hårt. Vi har gjort ett viktigt grundarbete med en långsiktig plan för bostadsförsörjning och särskilda boenden. Jag är glad över att avtalet med Kommunal om rätt till heltid tecknats. På så sätt kan vi skapa ökad trygghet och långsiktighet, höja kvaliteten i omsorgen och få ut mer välfärd för pengarna. En bättre schemaläggning leder både till bättre arbetsmiljö och kvalitet för brukaren. Jag är stolt över att skolan fortsätter att flytta fram positionerna och resultatmässigt närmar vi oss jämförbara kommuner. Vi har inte mindre resurser att röra oss med. Men vår arbetartradition innebär att vi behöver fortsätta jobba med attityder och synen på studier och utbildning. Vårt viktiga jämställdhetsarbete måste fortsätta. Okunskap spär på stereotypa könsroller och inom skolan har det negativ effekt på resul taten. Genom kunskap och ett fortsatt arbete för jämställdhet kan antipluggkulturen bland unga killar och de onödigt höga prestationskraven bland unga tjejer suddas ut. Kan vi knäcka den koden genom att fortsätta lyfta jämställdhetsfrågorna kommer vi se resultat. Jimmy Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande

5 Kommundirektören 5 ESKILSTUNAS MÖJLIGHETER Städers utveckling är nästan lagbundet. Kriser och utmaningar möts av förnyelse och en vilja till förändring. Den här verksamhetsberättelsen är ett sätt att sätta både ord och siffor om än i koncentrerad form på den resan. Vi har många utmaningar framför oss samtidigt som det finns så mycket att vara stolt över. U nder och delar av 1990-talet tappar Eskilstuna nästan tiotusen jobb. Strukturkris brukar det beskrivas med en ekonomisk och politisk vokabulär. Det vill säga, det var inte fel på Eskils tuna, vårt näringsliv eller oss själva. Vi stod inte emot de nya internationella vindar na med billigare och effektivare produktion i andra länder. Vi förmådde inte på allvar ställa om vår stad till det nya läget. Så här dryga trettio år senare är Eskils tuna på väg att utvecklas till en annan typ av stad. Vår industri och vår förmåga att producera är fortfarande stark men vårt näringsliv är idag bredare med handel, service, turism, bygg-, finans- och logistikföretag. Även vår stads estetik och utformning är på väg att förändras. Fabriksbyggnaderna i centrum från 1800-talet och det tidiga 1900-talet är omvand lade till hotell, muséer, arenor och administrationslokaler. Miljöerna runt Eskilstunaån är idag vackrare och mer tillgängliga. Vårt Fristadstorg och Smörtorg har fått ett nytt yttre. Det byggs fler bostäder i centrumkärnan som möjliggör en ny typ av stadsboende och som skapar rörelse och energi. Kommunikationerna till Stockholm och våra grannstäder runt Mälaren har drastiskt förbättrats och skapat nya möjligheter till arbete, utbildning, fritid och nöje. Och snart har vi ett nytt bad och en ny arena och inom en inte alltför lång tidsram en ny högskola. Det är i den här kontexten vi ska se kommunens arbete. Den kommunala organisationen har en bred verksamhet med allt från konstutställningar, demensvård, förskola, bostadsbyggande och förebyggande arbete för ungdomar och familjer för att ta några exempel. Den är en viktig aktör och byggsten i att forma det nya Eskilstuna. När vi nu lägger 2014 till handlingarna så är det också en kommunal organisation i stark förändring som gör bokslut. Vi har alltjämt en lång resa att förflytta oss från en traditionell förvaltning till en modern kunskapsorganisation. De initiativen som är tagna kring vår unika satsning Modigt ledarskap och Modigt med arbetarskap är en bra start. Vår tydliga färdriktning utifrån fyra strategiska mål Ekologisk uthållighet, Höjd utbildningsnivå, Fler jobb och Attraktiv stad är både pedagogiska och geniala för att utveckla Eskilstuna. Det är fyra områden där vi har utmaningar samtidigt som just de frågorna är hävstänger för utveckling. Förmår vi fortsätta Eskilstunas framgångsrika miljö- och klimatarbete, skapa fler jobb, öka kunskapsresultaten och forma en attraktiv stad och landsbygd kommer Eskilstuna att ta stora steg framåt. Tack till våra folkvalda som satt en tydlig och bra agenda för vad de vill med Eskilstuna och vår kommunala organisation. Deras förtroende för tjänstemannaorganisationen sporrar oss. Stort tack från djupet av mitt hjärta till alla våra medarbetare som möjliggjort Eskilstunas utveckling med ett bra och hängivet arbete under Vi har så mycket spännande framför oss! Pär Eriksson kommundirektör

6 6 Hållbar utveckling DEMOKRATI Studenterna Nimo Omar Warsame, Saveen Matbaty och Hanan Syam reflekterar kring valresultatet och demokratins innebörd i olika delar av världen tillsammans med Veronica Haugdahl. Veronica Haugdahl, biträdande rektor, SFI En av kommunens viktiga roller är att verka för insyn, dialog och inflytande. Den 14 september var det val till kommun, landsting och riksdag och kommunen jobbade på olika sätt för att informera om valet och för att öka valdeltagandet. Den årliga demokrativeckan fick extra fokus med tanke på valåret. Ett av våra mål var att öka valdeltagande bland unga och det lyckades vi med, säger Veronica Haugdahl som jobbar på SFI, Svenska för invandrare. SFI var en av flera involverade i demokratiarbetet innan och under valet. Under demokrativeckan och inför valet bjöd skolan in politiker till debatt, genomförde provval, undervisade om det svenska valsystemet och gjorde studiebesök på riksdagen bland annat. Vi tar det för givet men många av våra elever kommer från länder där demokrati är främmande. Det märks att det finns ett stort intresse för att lära och förstå hur det fungerar i Sverige, säger Veronica Haugdahl. Över elever med 180 olika modersmål undervisas i svenska på SFI.

7 Hållbar utveckling 7 Måluppfyllelse > > 724 synpunkter kom in från medborgarna vilket är över målet på 700. Dessutom har 38 nya medborgarförslag lämnats in av vilka 27 slutbehandlats och sju har bifallits. > > Valdeltagandet ökade med 1,3 procentenheter. Målet var att valdeltagandet skulle öka. Totalt röstade 80,5 procent av de röst berättigade. Andelen unga väljare ökade med 2,3 procentenheter och andelen förstagångsväljare ökade med 1,8 procentenheter. Därmed uppfylldes även delmålet. > > Valdeltagandet i de tio valdistrikt med lägst valdeltagande skulle öka, vilket det också gjorde i fem av distrikten. Det minskade i de andra fem. > > Medborgarundersökningen visar att invånarna i Eskilstuna upplever att de har relativt små möjligheter till påverkan och inflytande. > > Medborgarundersökningen visade att invånarnas upplevelse av trygghet är låg. Index 41 (kvinnor 40 och män 42) är lägre än målet 45 och rikets index 61. > > Förtroendet för kommunens verksamheter får ett index på 52 i medborgarundersökningen (kvinnor 55 och män 49). Det är sämre än målet på 56. Kund- och brukarundersökningar inom vård, omsorg och skola visar bättre resultat än medborgarundersökningen. Sämst Bättre än föregående år Måluppfyllelse verksamhetsprocesser Skapa möjlighet till insyn, dialog och inflytande Skapa förutsättningar för allmänna val Tillhandahålla stöd till förtroendevalda Genomföra granskning och kontroll Nära målet * Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK * Nöjd-inflytande-index Eskilstuna Medel Bäst % Året som gått Valdeltagandet ökade och många insatser gjordes för att öka intresset för årets båda val. Undersökningar visar att eskilstunaborna har fortsatt låg upplevelse av trygghet, in flytande och att kunna påverka. Samtidigt är brukare och kunder nöjda med kommunens verksamheter. En demokrativecka med ett femtiotal aktiviteter genomfördes som lockade besökare. På tre gymnasier deltog elever i skolval och fritidsgårdarna arbetade med demokratitema. I de tio distrikt som tidigare haft lägst valdeltagande arbetade åtta valinformatörer som behärskar tolv språk. Det fanns ett tjugotal lokaler för förtidsröstning, bland annat på gymnasieskolor, bibliotek, äldreboenden samt på Hällbyfängelset. Även deltagandet i EU-valet ökade för tredje gången i rad till 42,8 procent jämfört med 39,8 procent i valet Barnhearing och poddradio Sätten att ha insyn, dialog och inflytande utvecklas löpande, bland annat har eskilstuna.se utvecklats. Nytt är att flera nämnders handlingar finns på webben. Hearingar med barn och elever har genomförts på flera förskolor och skolor. Barn och ungdomar har bland annat bidragit med vad de vill använda Fristadstorget till. Poddkanalen PinPoint Eskilstuna är ett program som i lättsam form redogör för aktuella händelser och beslut. Eskilstuna kommun strävar efter att invånare ska kunna vara delaktiga och engagerade och idéer och synpunkter välkomnas. Det har kommit in 724 synpunkter och 38 medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Dessutom väcks många synpunkter i sociala medier. Några förslag som fått gehör är en kampanj mot tobaksnedskräpning, att sända fullmäktiges sammanträden via poddradio, att bygga en träbro längs strandkanten från Stadsparken till Djurgårdsvägen samt den levande julkalendern på Fristadstorget. Flyktingguider uppmärksammas Arbetet med flyktingguider har under året blivit förebild i ett nationellt projekt som ska pågå till Eskilstuna driver projektet som stöttar 30 kommuner att underlätta vardagen för nyanlända och möjligheterna att få jobb. Invånarnas upplevelse av trygghet har minskat. Exempel på insatser för att öka tryggheten är ett samarbete med somalier kring myndighetshjälp och service. Kommande år förstärks arbetet med att öka insyn, dialog och inflytande samt den upplevda tryggheten.

8 8 Hållbar utveckling UTBILDNING Det är häftigt när barnen själva upptäcker att de kan, säger Annika Martinell, grundskollärare på Slagstaskolan, när hon berättar om lässatsningen. Annika Martinell, grundskollärare, Slagstaskolan Adam, en av eleverna i första klass i Slagstaskolan, ställer sig längst fram i klassrummet. Han tar fram sina papper och börjar läsa högt. Det var en gång en kung som inte hade något hem. Han fortsätter att berätta om en förtrollad prins och om en drottning som passande nog inte har någon kung. Precis som de andra eleverna i klassen har Adam skrivit en saga. Sagor och berättelser har varit temat den senaste tiden. Och nu läser Adam med inlevelse och mod upp sin saga inför de andra. Vi kallar det att skriva sig till läsning. Eleverna jobbar i par med datorn som hjälpmedel och provar sig fram. De blir tidigare medvetna om stavning, de skriver mer och bättre, säger Annika Martinell, som ser små framsteg varje dag. Det är häftigt när barnen själva upptäcker att de kan. När de inser att något de inte kunde alldeles nyss nu är en självklarhet. Genom det som kallas lässatsningen har mer resurser tillförts för att främja läsning och skolorna jobbar tillsammans med biblioteken på olika sätt. I klassrummet finns till exempel nya fina böcker och miljöer som främjar läsning har skapats. Vi läser på olika sätt, både tillsammans och var för sig. Vi pratar också mycket om det vi läser, säger Annika Martinell.

9 Hållbar utveckling 9 Måluppfyllelse > > Barn i förskolan upplever trygghet i hög grad. Resultatet för barnenkäten visar ett värde på 2,74 på en 3-gradig skala på frågan om barnen upplever att det är roligt i förskolan. På fråga om barnen tycker det är roligt att lära sig nya saker, visar resultatet på 2,83. Resultaten är i nivå med > > Resultaten i årskurs 9 höstterminen 2014 visar en uppgång jämfört med samma tid förra året. Fler elever är behöriga till gymnasieskolan, meritvärdet har ökat och andelen elever med högsta betyg A och B är högre. > > Den genomsnittliga betygspoängen för elever som läst yrkesprogram på gymnasieskolan är 13,2 poäng (riket 13,0) och högskoleförberedande program 14,2 poäng (riket 14,6). > > Av eleverna i den kommunala gymnasieskolan fick 85,8 procent yrkesexamen våren 2014 (riket 84,4) och i de högskoleförberedande programmen nådde 93,4 procent examen (riket 91). > > Andelen vuxenstuderande som avslutade en gymnasial kurs med minst betyget godkänt uppgick till totalt 76 procent (76 procent kvinnor och 77 procent män). Det är en förbättring jämfört med tidigare. Sämst Bättre än föregående år Måluppfyllelse verksamhetsprocesser Förskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Nära målet * Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%) Medel Eskilstuna % Bäst Året som gått Barnen i förskolan känner att de är trygga. Fler elever är behöriga till gymnasieskolan, men kunskapsresultaten skiljer sig stort mellan skolorna. Förskolan fortsätter att utveckla sitt kvalitetsarbete för att synliggöra barns lärande. Exempelvis deltar förskolan i ett forskningsprojekt på nationell nivå med Linnéuniversitetet och elva andra kommuner för att ta fram verktyg för att mäta kvalitet. Samtidigt visar barnenkäten att barnen tycker det är roligt på förskolan och att det är roligt att lära sig nya saker. Efterfrågan på förskoleplatser är fort farande stor och det har utretts hur barngruppernas storlek och antal barn per årsarbetare kan minska utan att tumma på kvaliteten. I utredningen gjordes en barnkonsekvensanalys. Skillnad mellan skolor I grundskolan är skillnaden stor mellan skolorna vad gäller kunskapsmål och resultat. Fler elever är behöriga till gymnasieskolan och meritvärdet har ökat. Vårens resultat visar generellt en liten sänkning. Höstterminens resultat i årskurs nio visar en uppgång jämfört med förra året. Ett kvalitets arbete för att höja kunskapsresultaten pågår. Närvaron i skolan ökar genom nya rutiner. Skolorna har fått verktyg för att bättre analysera och se mönster i frånvaron och förebygga den. Lässatsningen har startat för att stärka, uppmuntra och stimulera flickors och pojkars läsning från förskoleklass till årskurs tre. Utbildning för flickor och pojkar som är placerade i familjehem eller på institution har säkrats tack vare samverkan mellan flera nämnder. Elevhälsan har utvecklats så att barn och familjer med behov av stöd får det i ett tidigare skede. Andelen elever som befunnit sig i Sverige en kortare tid har ökat och det är ett hårt tryck på den mångkulturella enheten. De ekonomiska anslagen räcker inte för att klara det ökade antalet elever. Elevenkäten visar att flickor och pojkar är mycket nöjda med bemötande, trygghet och inflytande i skolan. * Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Många är behöriga Den genomsnittliga tiden för att klara sina gymnasiestudier är kort. I Sveriges Kommuner och Landstings ranking kommer Eskilstuna på andra plats i landet med hänsyn tagen för socioekonomiska aspekter. Behörigheten till högskolan är fortsatt hög jämfört med riket. Den minskar något bland de som läser yrkesförberedande program. En orsak är att yrkesprogrammen inte längre auto matiskt leder till högskolebehörighet. Bland de elever som slutförde ett högskoleförberedande program fick 93,4 procent grundläggande behörighet till högskolan. Betygspoängen sjunker något, men trenden är densamma i hela riket och kan förklaras av den nya betygsskalan och gymnasiereformen. I juni examinerades de första eleverna från läroplanen GY 11. Gymnasiereformen innebär en tydlig kunskapsskärpning. Stort behov av vuxenutbildning Behovet av vuxenutbildning är fortsatt stort. Antalet årsstudieplatser ökar kraftigt på teoretiska gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen, SFI och svenska som andra språk. En lägre andel elever arbetar eller studerar sex månader efter att de av slutat en kurs på SFI. En anledning kan vara att både arbetsförmedlingen och enheten för ekonomiskt bistånd oftare anvisat till andra aktiviteter än studier. Kommunstyrelsens utbildningsinspektion har gjort tillsyn i alla fristående förskolor och utövat insyn i alla fristående gymnasieskolor. Inspektionen har också tagit fram rutiner för hantering av tilläggsbelopp.

10 10 Hållbar utveckling VÅRD och SOCIALA TJÄNSTER Glädje, delaktighet och gemenskap är viktigt för att göra framsteg menar Gabrijela Rogic som här utmanar Sven-Åke Jansson och Alec Norman i en omgång Yatzy. Gabrijela Rogic, kvalitetsäkringssamordnare, autismenheten Det är de små framstegen i vardagen som gör skillnad. Framstegen som leder till glädje, delaktighet och gemenskap. Gabrijela Rogic träffar varje dag personer med autism och utvecklings störning i sitt jobb som kvalitetssäkerhetssamordnare vid Gillbergavägens dagverksamhet. Glädje kan vara när någon säger hej då, vi ses imorgon. För mig är det ett kvitto på att vi gör något rätt och något bra tillsammans, säger hon. Glädje kan också vara när personer som saknar verbalt tal hittar nycklar för att uttrycka sig och kommunicera. Just i dag pågår en omgång Yatzy med Sven-Åke och Alec. Sven-Åke slår tärningarna. Kåk, 26 poäng, säger han snabbt och Gabrijela inser att hon ännu en gång får se sig slagen. De skrattar och skojar tillsammans. Jag tycker vi har kommit långt med våra arbetsätt och verktyg. Jag ser det när jag träffar kollegor från andra kommuner, säger Gabrijela.

11 Hållbar utveckling 11 Måluppfyllelse > > Andelen äldre som är nöjda eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är 82 procent, vilket är bättre än föregående år men nära målet på 83 procent. > > Andelen som är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten är 88 procent, vilket är i nivå med målet. > > Andelen som är nöjda eller mycket nöjda med individ- och familjeomsorgens olika verksamheter ligger mellan 69 och 96 procent. > > Andelen barn respektive unga som inte har återkommit till social tjänsten inom ett år efter avslutad behandling är 71 procent och 76 procent. Det senare är sämre än målet och även en försämring jämfört med föregående år. > > Antalet vårddygn på institution för barn och unga har ökat med 19 procent. > > Andelen vuxna missbrukare som inte återkommer till socialtjänsten inom ett år efter avslutad behandling är 58 procent, vilket är bättre än föregående år (54 procent) men sämre än målet på 76 procent. > > Brukarenkäten visar att brukare är nöjda med omsorgsverksamheten och resultatet ligger i nivå med rikssnittet. Sämst Bättre än föregående år Måluppfyllelse verksamhetsprocesser Genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser Bedriva myndighetsutövning inom socialtjänst Ge stöd och vård till barn och unga Ge stöd och vård till vuxna Ge stöd och vård till äldre Nära målet * Andel brukare som är nöjda med sitt särskilda boende (%) Eskilstuna Medel Bäst % Året som gått Allt fler är i behov av vård och omsorg, vilket är en utmaning. Undersökningar visar att många är nöjda med vården och äldreomsorgen samt att kvaliteten är bra. Antalet besökare på mötesplatser ökade och antalet frivilliga uppdragstagare fortsatte att öka. Fler utredningar har öppnats inom individ- och familjeomsorgen. Det påverkade även uppföljningar av beslutade insatser. I september skapade Eskilstuna och Strängnäs ett gemensamt överförmyndarkontor i Eskilstuna. Vårdkostnader för barn och unga ökar Behovet av vård för barn och unga fortsatte att öka och därmed kostnaderna. En ökning av missbruksproblematik ledde till fler placeringar. Även behovet av vård för barn och unga med komplexa behov ökade. Hemma plansvården ger bra stöd och insatser för utsatta familjer. Bristen på familjehem och boendelösningar försvårade dock möjligheterna för lösningar på hemmaplan. Arbetet med ungdomar i riskzonen för kriminalitet, missbruk och utanförskap förstärktes med en social insatsgrupp som är ett kommungemensamt arbete tillsammans med polisen. Kommunen har arbetat med Sveriges Kommuner och Landstings satsning på psykisk hälsa för barn och unga. Det har förbättrat den samordnade individuella planeringen och den webbaserade informationen för barn och unga som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Antalet ensamkommande flyktingbarn ökade och därför planeras ytterligare boenden. Stöd till vuxna Missbruksvården har goda förutsättningar, men däremot ökade behoven under året. Fler lägenheter behövs för att minska institutionsvård. Satsningen på traineejobb och anställningar för personer med funktionsnedsättning har varit lyckad. Många ärenden avseende LSS-boende avslutades vilket ledde till minskade köer. * Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Fler äldre fler boendeplatser Behovet av hemtjänst ökade under året. En åtgärd för att hantera det var rehabiliteringsprojektet Sambo som ledde till att fler kunde bo kvar i sitt hem med stöd. Projektet är nominerat till ett nationellt kvalitetspris. Äldres behov av vård- och omsorgsplatser har ökat och det har även köerna. Vid årsskiftet stod 48 personer i kö vilket är högt jämfört med före gående år. Boendeberedningen har föreslagit en utbyggnad av 100 nya boendeplatser till år Ytterligare korttidsplatser, både tillfälliga och permanenta, skapades och det nya boendet Åbacken med 66 lägenheter öppnades. Kommande år förstärks det förebyggande arbetet för barn och unga så att de mest utsatta barnen fullföljer skolan. Även stödet för ungdomar i åldern 16 till 20 år som riskerar hamna i långt utanförskap förstärks. Hemmaplansvården ska fortsätta att utvecklas för att ersätta institutionsvård. För att möta äldres behov ska vårdoch omsorgsboenden byggas men även nya tekniska lösningar utvecklas.

12 12 Hållbar utveckling KULTUR och BERIKANDE FRITID Som värd i Munktellarenan har Billy Wimmeros många roller. En av dem är att finnas tillgänglig för alla besökare som använder arenan. Billy Wimmeros, arenavärd Munktellarenan Sju dagar i veckan, 359 dagar om året, från tidig morgon till sen kväll står Munktellarenan öppen för besökare. Billy Wimmeros är en av arenans flera värdar som finns för att visa, fixa, laga, hjälpa och se till att besökarna känner sig trygga. Alla ska känna sig välkomna och trygga. Vi ska ta hand om våra besökare på ett bra sätt. Det roliga är att de allra flesta som kommer hit är positiva. Vi jobbar ju med idrott och fritid och folk som kommer hit är glada, säger han. Billy Wimmeros stannar till och byter några ord med ett par stammisar på bangolfbanan innan han fortsätter sin runda. Med en total yta på kvadratmeter är Munktellarenan hemvist åt ett 20-tal föreningar och därmed ett av Eskilstunas nav för idrott och fritid. Här arrangeras regelbundet idrottsevenemang både på nationell och internationell nivå.

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Eskilstunas hjärta klappar för kvalitet! Eskilstuna kommuns anmälan till Sveriges Kvalitetskommun 2015.

Eskilstunas hjärta klappar för kvalitet! Eskilstuna kommuns anmälan till Sveriges Kvalitetskommun 2015. 1 (5) Till Sveriges Kvalitetskommun 2015 Eskilstunas hjärta klappar för kvalitet! Eskilstuna kommuns anmälan till Sveriges Kvalitetskommun 2015. För tredje gången ansöker Eskilstuna om att bli Sveriges

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer