INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL Förklaring indikatorer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014

2 2 Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning och måluppfyllelse Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektören HÅLLBAR UTVECKLING Demokrati Utbildning Vård och sociala tjänster Kultur och berikande fritid MANDATFÖRDELNING KOMMUNFULLMÄKTIGE Socialdemokraterna Miljöpartiet...6 Vänsterpartiet...4 Moderata samlingspartiet Folkpartiet...6 Centerpartiet...3 Kristdemokraterna...3 Sverigedemokraterna...8 Miljö och samhällsbyggnad Samhällsskydd och säkerhetsarbete Näringsliv och arbete EFFEKTIV ORGANISATION Medarbetare Processkvalitet Ekonomi NULÄGE, STRATEGISKA MÅL Attraktiv stad Höjd utbildningsnivå Ekologisk uthållighet Fler jobb Utmärkelser REDAKTION: Lena Sjöberg, Anders Rehnman, Karl Olsson GRAFISK FORM & PRODUKTION: Konsult och uppdrag, Kommunikation FOTO, där inget annat anges: Per Groth TRYCK: Östertälje Tryckeri AB KONTAKT: Eskilstuna kommun Kommunledningskontoret Eskilstuna Tel Webb eskilstuna.se Organisation FINANSIELL ANALYS EKONOMISK REDOVISNING Personalredovisning Ortsindikatorer Organisationsindikatorer Revisionsberättelse Förklaring indikatorer Bättre än föregående år Oförändrat mot föregående år Sämre än föregående år Bättre än målet Nära målet Sämre än målet Foto omslag: Bakgrund - Göran Jonsson Övriga - Per Groth

3 Inledning 3 INLEDNING och MÅLUPPFYLLELSE Kommunen erbjuder en bred och omfattande verksamhet där vård, skola och omsorg är de största områdena. Varje dag ansvarar vi för runt möten mellan människor när exempelvis tjejer och killar möter lärare, när gamla får hjälp av hemtjänsten och när mammor och pappor lämnar och hämtar sina barn i förskolan. Det goda mötet mellan invånare och medarbetare är avgörande för att uppnå bra resultat och skapa värde för skattepengarna. För elfte året i rad redovisar Eskilstuna kommun ett överskott. Årets resultat uppgår till 32 miljoner kronor för kommunen och 115 miljoner kronor för bolagskoncernen. I en sund kommunal ekonomi ska det finnas ett överskott som kan utgöra grunden för investeringar i infrastruktur, kommunika tioner, bostäder, äldreboenden, förskolor, arena och badhus. Med en stark ekonomi över tid kan vi fortsätta bygga en trygg och hållbar framtid. HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION Demokrati Utbildning Vård och sociala tjänster Kultur och berikande fritid Miljö och samhällsbyggnad Samhällsskydd och säkerhetsarbete Näringsliv och arbete Perspektiv PROCESSKVALITET Perspektiv MEDARBETARE Perspektiv EKONOMI Årets måluppfyllelse Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån de två perspektiven hållbar utveckling och effektiv organisation. Hållbar utveckling beskriver vad kommunen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Inom hållbar utveckling har vi sju övergripande processer (demokrati, utbildning, vård och sociala tjänster, kultur och berikande fritid, miljö och samhällsbyggnad, samhällsskydd och säkerhetsarbete, näringsliv och arbete). Effektiv organisation beskriver hur de inre perspektiven (medarbetare, processkvalitet och ekonomi) utförs och med vilka resurser. Styrkort för den samlade bedömningen Vi använder styrkort för att visa den samlade bedömningen av de övergripande processerna inom hållbar utveckling och de inre perspektiven inom effektiv organisation. Bedömningen utgår från de fyråriga processmålen som nämnderna och bolagen har fastställt och de indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige. Strategiska mål För att säkra den långsiktiga styrningen beslutar fullmäktige om fyraåriga strategiska mål. Organisationsindikatorer är av stor vikt när vi bedömer hur målen nås. Vår bedömda måluppfyllnad för 2014 visar att: > > Attraktiv stad är nära målet. > > Höjd utbildningsnivå är nära målet. > > Ekologisk uthållighet är bättre än målet. > > Fler jobb är nära målet. Eskilstuna uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommunen varje år bedöma om lagens krav på god ekonomisk hushållning uppfylls. Eskilstuna kommun uppfyller kraven genom att ha en ekonomi i balans, en effektiv organisation samt genom att ha en hög måluppfyllelse inom hållbar utveckling.

4 4 Kommunstyrelsens ordförande EN BRA GRUND FÖR FRAMTIDA UTMANINGAR För elfte året redovisar Eskilstuna kommun ett ekonomiskt överskott. Vi kan vara stolta över att ha en stabil ekonomisk grund att stå på. Det är viktigt för att fortsätta utveckla vår kommun och tackla de utmaningar vi har inom förskola, skola, äldreomsorg och bostadsbyggande. E n viktig del i helheten är våra medarbetare. Ibland är jobbet tufft, kanske finns en känsla av att inte räcka till. Den här årsredovisningen med sin verksamhetsberättelse ger en liten inblick i vår verksamhet och allt det fantastiska arbete som våra medarbetare gör varje dag för att utveckla Eskilstuna och nå våra mål. Vi har utmaningar. Ekonomiskt fortsätter vi att redovisa överskott, men resultatet är något sämre än förra året. Den största anledningen är vikande skatteintäkter som i sin tur förklaras av att arbetslösheten biter sig fast i landet. Vi är en del i en helhet genom skatteutjämningssystemet och vi är därför beroende av att syssel sättningen i Sverige ökar. Vi bidrar själva till den helheten och brottas med en allt för hög arbetslöshet. Att möta den är en av de största utmaningar vi har framför oss för att fortsätta investera i välfärden. Våra kostnader för försörjningsstöd är en av landets högsta. Att människor har sysselsättning är väldigt viktigt, inte bara för att ge ökade skatteintäkter och på så sätt skapa utrymme för investeringar i skola och omsorg, utan också för att stärka människor. Satsningen på traineejobben är ett litet steg i rätt riktning och vi kan nu se att behoven av försörjningsstöd minskar. Vi fortsätter med trainees, utbildning och en rad andra aktiviteter för att bättre matcha människors behov av jobb med näringslivets behov av arbetskraft. Mot denna bakgrund kan det låta konstigt att vi inför 2014 sänkte skatten med fem öre och nu sänker med ytterligare fem öre. Ska vi vara en attrak tiv stad dit människor och företag väljer att flytta måste vår skatte sats vara konkurrenskraftig. Vi närmar oss den nivån. Eskilstuna kommer sannolikt inte att bli en lågskattekommun, men vi ska heller inte sticka ut åt andra hållet. För 13 år sedan, i en tid av kris, höjdes skatten med 50 öre med löfte att sänka den när utrymme fanns. Det är vad vi nu ser. En stabil ekonomi är grunden i att möta de utmaningar vi ser framför oss. Vi lever längre, vi blir äldre, och behoven av vård och omsorg ökar. Det börjar märkas i landets kommuner och Eskilstuna är inget undantag, med sin tradition som industristad där många arbetat hårt. Vi har gjort ett viktigt grundarbete med en långsiktig plan för bostadsförsörjning och särskilda boenden. Jag är glad över att avtalet med Kommunal om rätt till heltid tecknats. På så sätt kan vi skapa ökad trygghet och långsiktighet, höja kvaliteten i omsorgen och få ut mer välfärd för pengarna. En bättre schemaläggning leder både till bättre arbetsmiljö och kvalitet för brukaren. Jag är stolt över att skolan fortsätter att flytta fram positionerna och resultatmässigt närmar vi oss jämförbara kommuner. Vi har inte mindre resurser att röra oss med. Men vår arbetartradition innebär att vi behöver fortsätta jobba med attityder och synen på studier och utbildning. Vårt viktiga jämställdhetsarbete måste fortsätta. Okunskap spär på stereotypa könsroller och inom skolan har det negativ effekt på resul taten. Genom kunskap och ett fortsatt arbete för jämställdhet kan antipluggkulturen bland unga killar och de onödigt höga prestationskraven bland unga tjejer suddas ut. Kan vi knäcka den koden genom att fortsätta lyfta jämställdhetsfrågorna kommer vi se resultat. Jimmy Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande

5 Kommundirektören 5 ESKILSTUNAS MÖJLIGHETER Städers utveckling är nästan lagbundet. Kriser och utmaningar möts av förnyelse och en vilja till förändring. Den här verksamhetsberättelsen är ett sätt att sätta både ord och siffor om än i koncentrerad form på den resan. Vi har många utmaningar framför oss samtidigt som det finns så mycket att vara stolt över. U nder och delar av 1990-talet tappar Eskilstuna nästan tiotusen jobb. Strukturkris brukar det beskrivas med en ekonomisk och politisk vokabulär. Det vill säga, det var inte fel på Eskils tuna, vårt näringsliv eller oss själva. Vi stod inte emot de nya internationella vindar na med billigare och effektivare produktion i andra länder. Vi förmådde inte på allvar ställa om vår stad till det nya läget. Så här dryga trettio år senare är Eskils tuna på väg att utvecklas till en annan typ av stad. Vår industri och vår förmåga att producera är fortfarande stark men vårt näringsliv är idag bredare med handel, service, turism, bygg-, finans- och logistikföretag. Även vår stads estetik och utformning är på väg att förändras. Fabriksbyggnaderna i centrum från 1800-talet och det tidiga 1900-talet är omvand lade till hotell, muséer, arenor och administrationslokaler. Miljöerna runt Eskilstunaån är idag vackrare och mer tillgängliga. Vårt Fristadstorg och Smörtorg har fått ett nytt yttre. Det byggs fler bostäder i centrumkärnan som möjliggör en ny typ av stadsboende och som skapar rörelse och energi. Kommunikationerna till Stockholm och våra grannstäder runt Mälaren har drastiskt förbättrats och skapat nya möjligheter till arbete, utbildning, fritid och nöje. Och snart har vi ett nytt bad och en ny arena och inom en inte alltför lång tidsram en ny högskola. Det är i den här kontexten vi ska se kommunens arbete. Den kommunala organisationen har en bred verksamhet med allt från konstutställningar, demensvård, förskola, bostadsbyggande och förebyggande arbete för ungdomar och familjer för att ta några exempel. Den är en viktig aktör och byggsten i att forma det nya Eskilstuna. När vi nu lägger 2014 till handlingarna så är det också en kommunal organisation i stark förändring som gör bokslut. Vi har alltjämt en lång resa att förflytta oss från en traditionell förvaltning till en modern kunskapsorganisation. De initiativen som är tagna kring vår unika satsning Modigt ledarskap och Modigt med arbetarskap är en bra start. Vår tydliga färdriktning utifrån fyra strategiska mål Ekologisk uthållighet, Höjd utbildningsnivå, Fler jobb och Attraktiv stad är både pedagogiska och geniala för att utveckla Eskilstuna. Det är fyra områden där vi har utmaningar samtidigt som just de frågorna är hävstänger för utveckling. Förmår vi fortsätta Eskilstunas framgångsrika miljö- och klimatarbete, skapa fler jobb, öka kunskapsresultaten och forma en attraktiv stad och landsbygd kommer Eskilstuna att ta stora steg framåt. Tack till våra folkvalda som satt en tydlig och bra agenda för vad de vill med Eskilstuna och vår kommunala organisation. Deras förtroende för tjänstemannaorganisationen sporrar oss. Stort tack från djupet av mitt hjärta till alla våra medarbetare som möjliggjort Eskilstunas utveckling med ett bra och hängivet arbete under Vi har så mycket spännande framför oss! Pär Eriksson kommundirektör

6 6 Hållbar utveckling DEMOKRATI Studenterna Nimo Omar Warsame, Saveen Matbaty och Hanan Syam reflekterar kring valresultatet och demokratins innebörd i olika delar av världen tillsammans med Veronica Haugdahl. Veronica Haugdahl, biträdande rektor, SFI En av kommunens viktiga roller är att verka för insyn, dialog och inflytande. Den 14 september var det val till kommun, landsting och riksdag och kommunen jobbade på olika sätt för att informera om valet och för att öka valdeltagandet. Den årliga demokrativeckan fick extra fokus med tanke på valåret. Ett av våra mål var att öka valdeltagande bland unga och det lyckades vi med, säger Veronica Haugdahl som jobbar på SFI, Svenska för invandrare. SFI var en av flera involverade i demokratiarbetet innan och under valet. Under demokrativeckan och inför valet bjöd skolan in politiker till debatt, genomförde provval, undervisade om det svenska valsystemet och gjorde studiebesök på riksdagen bland annat. Vi tar det för givet men många av våra elever kommer från länder där demokrati är främmande. Det märks att det finns ett stort intresse för att lära och förstå hur det fungerar i Sverige, säger Veronica Haugdahl. Över elever med 180 olika modersmål undervisas i svenska på SFI.

7 Hållbar utveckling 7 Måluppfyllelse > > 724 synpunkter kom in från medborgarna vilket är över målet på 700. Dessutom har 38 nya medborgarförslag lämnats in av vilka 27 slutbehandlats och sju har bifallits. > > Valdeltagandet ökade med 1,3 procentenheter. Målet var att valdeltagandet skulle öka. Totalt röstade 80,5 procent av de röst berättigade. Andelen unga väljare ökade med 2,3 procentenheter och andelen förstagångsväljare ökade med 1,8 procentenheter. Därmed uppfylldes även delmålet. > > Valdeltagandet i de tio valdistrikt med lägst valdeltagande skulle öka, vilket det också gjorde i fem av distrikten. Det minskade i de andra fem. > > Medborgarundersökningen visar att invånarna i Eskilstuna upplever att de har relativt små möjligheter till påverkan och inflytande. > > Medborgarundersökningen visade att invånarnas upplevelse av trygghet är låg. Index 41 (kvinnor 40 och män 42) är lägre än målet 45 och rikets index 61. > > Förtroendet för kommunens verksamheter får ett index på 52 i medborgarundersökningen (kvinnor 55 och män 49). Det är sämre än målet på 56. Kund- och brukarundersökningar inom vård, omsorg och skola visar bättre resultat än medborgarundersökningen. Sämst Bättre än föregående år Måluppfyllelse verksamhetsprocesser Skapa möjlighet till insyn, dialog och inflytande Skapa förutsättningar för allmänna val Tillhandahålla stöd till förtroendevalda Genomföra granskning och kontroll Nära målet * Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK * Nöjd-inflytande-index Eskilstuna Medel Bäst % Året som gått Valdeltagandet ökade och många insatser gjordes för att öka intresset för årets båda val. Undersökningar visar att eskilstunaborna har fortsatt låg upplevelse av trygghet, in flytande och att kunna påverka. Samtidigt är brukare och kunder nöjda med kommunens verksamheter. En demokrativecka med ett femtiotal aktiviteter genomfördes som lockade besökare. På tre gymnasier deltog elever i skolval och fritidsgårdarna arbetade med demokratitema. I de tio distrikt som tidigare haft lägst valdeltagande arbetade åtta valinformatörer som behärskar tolv språk. Det fanns ett tjugotal lokaler för förtidsröstning, bland annat på gymnasieskolor, bibliotek, äldreboenden samt på Hällbyfängelset. Även deltagandet i EU-valet ökade för tredje gången i rad till 42,8 procent jämfört med 39,8 procent i valet Barnhearing och poddradio Sätten att ha insyn, dialog och inflytande utvecklas löpande, bland annat har eskilstuna.se utvecklats. Nytt är att flera nämnders handlingar finns på webben. Hearingar med barn och elever har genomförts på flera förskolor och skolor. Barn och ungdomar har bland annat bidragit med vad de vill använda Fristadstorget till. Poddkanalen PinPoint Eskilstuna är ett program som i lättsam form redogör för aktuella händelser och beslut. Eskilstuna kommun strävar efter att invånare ska kunna vara delaktiga och engagerade och idéer och synpunkter välkomnas. Det har kommit in 724 synpunkter och 38 medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Dessutom väcks många synpunkter i sociala medier. Några förslag som fått gehör är en kampanj mot tobaksnedskräpning, att sända fullmäktiges sammanträden via poddradio, att bygga en träbro längs strandkanten från Stadsparken till Djurgårdsvägen samt den levande julkalendern på Fristadstorget. Flyktingguider uppmärksammas Arbetet med flyktingguider har under året blivit förebild i ett nationellt projekt som ska pågå till Eskilstuna driver projektet som stöttar 30 kommuner att underlätta vardagen för nyanlända och möjligheterna att få jobb. Invånarnas upplevelse av trygghet har minskat. Exempel på insatser för att öka tryggheten är ett samarbete med somalier kring myndighetshjälp och service. Kommande år förstärks arbetet med att öka insyn, dialog och inflytande samt den upplevda tryggheten.

8 8 Hållbar utveckling UTBILDNING Det är häftigt när barnen själva upptäcker att de kan, säger Annika Martinell, grundskollärare på Slagstaskolan, när hon berättar om lässatsningen. Annika Martinell, grundskollärare, Slagstaskolan Adam, en av eleverna i första klass i Slagstaskolan, ställer sig längst fram i klassrummet. Han tar fram sina papper och börjar läsa högt. Det var en gång en kung som inte hade något hem. Han fortsätter att berätta om en förtrollad prins och om en drottning som passande nog inte har någon kung. Precis som de andra eleverna i klassen har Adam skrivit en saga. Sagor och berättelser har varit temat den senaste tiden. Och nu läser Adam med inlevelse och mod upp sin saga inför de andra. Vi kallar det att skriva sig till läsning. Eleverna jobbar i par med datorn som hjälpmedel och provar sig fram. De blir tidigare medvetna om stavning, de skriver mer och bättre, säger Annika Martinell, som ser små framsteg varje dag. Det är häftigt när barnen själva upptäcker att de kan. När de inser att något de inte kunde alldeles nyss nu är en självklarhet. Genom det som kallas lässatsningen har mer resurser tillförts för att främja läsning och skolorna jobbar tillsammans med biblioteken på olika sätt. I klassrummet finns till exempel nya fina böcker och miljöer som främjar läsning har skapats. Vi läser på olika sätt, både tillsammans och var för sig. Vi pratar också mycket om det vi läser, säger Annika Martinell.

9 Hållbar utveckling 9 Måluppfyllelse > > Barn i förskolan upplever trygghet i hög grad. Resultatet för barnenkäten visar ett värde på 2,74 på en 3-gradig skala på frågan om barnen upplever att det är roligt i förskolan. På fråga om barnen tycker det är roligt att lära sig nya saker, visar resultatet på 2,83. Resultaten är i nivå med > > Resultaten i årskurs 9 höstterminen 2014 visar en uppgång jämfört med samma tid förra året. Fler elever är behöriga till gymnasieskolan, meritvärdet har ökat och andelen elever med högsta betyg A och B är högre. > > Den genomsnittliga betygspoängen för elever som läst yrkesprogram på gymnasieskolan är 13,2 poäng (riket 13,0) och högskoleförberedande program 14,2 poäng (riket 14,6). > > Av eleverna i den kommunala gymnasieskolan fick 85,8 procent yrkesexamen våren 2014 (riket 84,4) och i de högskoleförberedande programmen nådde 93,4 procent examen (riket 91). > > Andelen vuxenstuderande som avslutade en gymnasial kurs med minst betyget godkänt uppgick till totalt 76 procent (76 procent kvinnor och 77 procent män). Det är en förbättring jämfört med tidigare. Sämst Bättre än föregående år Måluppfyllelse verksamhetsprocesser Förskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Nära målet * Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%) Medel Eskilstuna % Bäst Året som gått Barnen i förskolan känner att de är trygga. Fler elever är behöriga till gymnasieskolan, men kunskapsresultaten skiljer sig stort mellan skolorna. Förskolan fortsätter att utveckla sitt kvalitetsarbete för att synliggöra barns lärande. Exempelvis deltar förskolan i ett forskningsprojekt på nationell nivå med Linnéuniversitetet och elva andra kommuner för att ta fram verktyg för att mäta kvalitet. Samtidigt visar barnenkäten att barnen tycker det är roligt på förskolan och att det är roligt att lära sig nya saker. Efterfrågan på förskoleplatser är fort farande stor och det har utretts hur barngruppernas storlek och antal barn per årsarbetare kan minska utan att tumma på kvaliteten. I utredningen gjordes en barnkonsekvensanalys. Skillnad mellan skolor I grundskolan är skillnaden stor mellan skolorna vad gäller kunskapsmål och resultat. Fler elever är behöriga till gymnasieskolan och meritvärdet har ökat. Vårens resultat visar generellt en liten sänkning. Höstterminens resultat i årskurs nio visar en uppgång jämfört med förra året. Ett kvalitets arbete för att höja kunskapsresultaten pågår. Närvaron i skolan ökar genom nya rutiner. Skolorna har fått verktyg för att bättre analysera och se mönster i frånvaron och förebygga den. Lässatsningen har startat för att stärka, uppmuntra och stimulera flickors och pojkars läsning från förskoleklass till årskurs tre. Utbildning för flickor och pojkar som är placerade i familjehem eller på institution har säkrats tack vare samverkan mellan flera nämnder. Elevhälsan har utvecklats så att barn och familjer med behov av stöd får det i ett tidigare skede. Andelen elever som befunnit sig i Sverige en kortare tid har ökat och det är ett hårt tryck på den mångkulturella enheten. De ekonomiska anslagen räcker inte för att klara det ökade antalet elever. Elevenkäten visar att flickor och pojkar är mycket nöjda med bemötande, trygghet och inflytande i skolan. * Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Många är behöriga Den genomsnittliga tiden för att klara sina gymnasiestudier är kort. I Sveriges Kommuner och Landstings ranking kommer Eskilstuna på andra plats i landet med hänsyn tagen för socioekonomiska aspekter. Behörigheten till högskolan är fortsatt hög jämfört med riket. Den minskar något bland de som läser yrkesförberedande program. En orsak är att yrkesprogrammen inte längre auto matiskt leder till högskolebehörighet. Bland de elever som slutförde ett högskoleförberedande program fick 93,4 procent grundläggande behörighet till högskolan. Betygspoängen sjunker något, men trenden är densamma i hela riket och kan förklaras av den nya betygsskalan och gymnasiereformen. I juni examinerades de första eleverna från läroplanen GY 11. Gymnasiereformen innebär en tydlig kunskapsskärpning. Stort behov av vuxenutbildning Behovet av vuxenutbildning är fortsatt stort. Antalet årsstudieplatser ökar kraftigt på teoretiska gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen, SFI och svenska som andra språk. En lägre andel elever arbetar eller studerar sex månader efter att de av slutat en kurs på SFI. En anledning kan vara att både arbetsförmedlingen och enheten för ekonomiskt bistånd oftare anvisat till andra aktiviteter än studier. Kommunstyrelsens utbildningsinspektion har gjort tillsyn i alla fristående förskolor och utövat insyn i alla fristående gymnasieskolor. Inspektionen har också tagit fram rutiner för hantering av tilläggsbelopp.

10 10 Hållbar utveckling VÅRD och SOCIALA TJÄNSTER Glädje, delaktighet och gemenskap är viktigt för att göra framsteg menar Gabrijela Rogic som här utmanar Sven-Åke Jansson och Alec Norman i en omgång Yatzy. Gabrijela Rogic, kvalitetsäkringssamordnare, autismenheten Det är de små framstegen i vardagen som gör skillnad. Framstegen som leder till glädje, delaktighet och gemenskap. Gabrijela Rogic träffar varje dag personer med autism och utvecklings störning i sitt jobb som kvalitetssäkerhetssamordnare vid Gillbergavägens dagverksamhet. Glädje kan vara när någon säger hej då, vi ses imorgon. För mig är det ett kvitto på att vi gör något rätt och något bra tillsammans, säger hon. Glädje kan också vara när personer som saknar verbalt tal hittar nycklar för att uttrycka sig och kommunicera. Just i dag pågår en omgång Yatzy med Sven-Åke och Alec. Sven-Åke slår tärningarna. Kåk, 26 poäng, säger han snabbt och Gabrijela inser att hon ännu en gång får se sig slagen. De skrattar och skojar tillsammans. Jag tycker vi har kommit långt med våra arbetsätt och verktyg. Jag ser det när jag träffar kollegor från andra kommuner, säger Gabrijela.

11 Hållbar utveckling 11 Måluppfyllelse > > Andelen äldre som är nöjda eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är 82 procent, vilket är bättre än föregående år men nära målet på 83 procent. > > Andelen som är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten är 88 procent, vilket är i nivå med målet. > > Andelen som är nöjda eller mycket nöjda med individ- och familjeomsorgens olika verksamheter ligger mellan 69 och 96 procent. > > Andelen barn respektive unga som inte har återkommit till social tjänsten inom ett år efter avslutad behandling är 71 procent och 76 procent. Det senare är sämre än målet och även en försämring jämfört med föregående år. > > Antalet vårddygn på institution för barn och unga har ökat med 19 procent. > > Andelen vuxna missbrukare som inte återkommer till socialtjänsten inom ett år efter avslutad behandling är 58 procent, vilket är bättre än föregående år (54 procent) men sämre än målet på 76 procent. > > Brukarenkäten visar att brukare är nöjda med omsorgsverksamheten och resultatet ligger i nivå med rikssnittet. Sämst Bättre än föregående år Måluppfyllelse verksamhetsprocesser Genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser Bedriva myndighetsutövning inom socialtjänst Ge stöd och vård till barn och unga Ge stöd och vård till vuxna Ge stöd och vård till äldre Nära målet * Andel brukare som är nöjda med sitt särskilda boende (%) Eskilstuna Medel Bäst % Året som gått Allt fler är i behov av vård och omsorg, vilket är en utmaning. Undersökningar visar att många är nöjda med vården och äldreomsorgen samt att kvaliteten är bra. Antalet besökare på mötesplatser ökade och antalet frivilliga uppdragstagare fortsatte att öka. Fler utredningar har öppnats inom individ- och familjeomsorgen. Det påverkade även uppföljningar av beslutade insatser. I september skapade Eskilstuna och Strängnäs ett gemensamt överförmyndarkontor i Eskilstuna. Vårdkostnader för barn och unga ökar Behovet av vård för barn och unga fortsatte att öka och därmed kostnaderna. En ökning av missbruksproblematik ledde till fler placeringar. Även behovet av vård för barn och unga med komplexa behov ökade. Hemma plansvården ger bra stöd och insatser för utsatta familjer. Bristen på familjehem och boendelösningar försvårade dock möjligheterna för lösningar på hemmaplan. Arbetet med ungdomar i riskzonen för kriminalitet, missbruk och utanförskap förstärktes med en social insatsgrupp som är ett kommungemensamt arbete tillsammans med polisen. Kommunen har arbetat med Sveriges Kommuner och Landstings satsning på psykisk hälsa för barn och unga. Det har förbättrat den samordnade individuella planeringen och den webbaserade informationen för barn och unga som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Antalet ensamkommande flyktingbarn ökade och därför planeras ytterligare boenden. Stöd till vuxna Missbruksvården har goda förutsättningar, men däremot ökade behoven under året. Fler lägenheter behövs för att minska institutionsvård. Satsningen på traineejobb och anställningar för personer med funktionsnedsättning har varit lyckad. Många ärenden avseende LSS-boende avslutades vilket ledde till minskade köer. * Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Fler äldre fler boendeplatser Behovet av hemtjänst ökade under året. En åtgärd för att hantera det var rehabiliteringsprojektet Sambo som ledde till att fler kunde bo kvar i sitt hem med stöd. Projektet är nominerat till ett nationellt kvalitetspris. Äldres behov av vård- och omsorgsplatser har ökat och det har även köerna. Vid årsskiftet stod 48 personer i kö vilket är högt jämfört med före gående år. Boendeberedningen har föreslagit en utbyggnad av 100 nya boendeplatser till år Ytterligare korttidsplatser, både tillfälliga och permanenta, skapades och det nya boendet Åbacken med 66 lägenheter öppnades. Kommande år förstärks det förebyggande arbetet för barn och unga så att de mest utsatta barnen fullföljer skolan. Även stödet för ungdomar i åldern 16 till 20 år som riskerar hamna i långt utanförskap förstärks. Hemmaplansvården ska fortsätta att utvecklas för att ersätta institutionsvård. För att möta äldres behov ska vårdoch omsorgsboenden byggas men även nya tekniska lösningar utvecklas.

12 12 Hållbar utveckling KULTUR och BERIKANDE FRITID Som värd i Munktellarenan har Billy Wimmeros många roller. En av dem är att finnas tillgänglig för alla besökare som använder arenan. Billy Wimmeros, arenavärd Munktellarenan Sju dagar i veckan, 359 dagar om året, från tidig morgon till sen kväll står Munktellarenan öppen för besökare. Billy Wimmeros är en av arenans flera värdar som finns för att visa, fixa, laga, hjälpa och se till att besökarna känner sig trygga. Alla ska känna sig välkomna och trygga. Vi ska ta hand om våra besökare på ett bra sätt. Det roliga är att de allra flesta som kommer hit är positiva. Vi jobbar ju med idrott och fritid och folk som kommer hit är glada, säger han. Billy Wimmeros stannar till och byter några ord med ett par stammisar på bangolfbanan innan han fortsätter sin runda. Med en total yta på kvadratmeter är Munktellarenan hemvist åt ett 20-tal föreningar och därmed ett av Eskilstunas nav för idrott och fritid. Här arrangeras regelbundet idrottsevenemang både på nationell och internationell nivå.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer. ÅRET SOM GÅTT 2014 2 Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning och måluppfyllelse..................................... 3 Kommunstyrelsens ordförande................................... 4 Kommundirektören..............................................

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2 Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013 Grundskoleområde 2 Sammanfattning Grundskoleområdets vision: "Hos oss får du mötas, glädjas och lyckas" ligger som grund för vårt arbete att utveckla verksamheten och

Läs mer

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun 2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun Flens Kommun 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Styrdokument... 2 Nationella mål... 2 Färdplan Flen 2014-17... 2 Strategidokumentet...

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Övergripande mål för Olofströms kommun. t är

Övergripande mål för Olofströms kommun. t är bb till 10 jo 0 i Övergripande mål för Olofströms kommun 0 barnen n ill all at t är rum nt ce Visionen - Heja Olofström Olofströms kommun ska vara expansivt och stolt! År 2025 är vi 14000 invånare. Utifrån

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-23 Utvecklingsförvaltningen 1 (8) Britt-Marie Lundberg Björk Förvaltningschef Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie-

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola * rik duy ';',4417*At 24317.5 e/6/4 Agi 14V,9, Hermods Gymnasium AB Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Göteborg beläget i Göteborgs kommun Tillsyn i Hermods

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Stallet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer