INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL Förklaring indikatorer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014

2 2 Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning och måluppfyllelse Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektören HÅLLBAR UTVECKLING Demokrati Utbildning Vård och sociala tjänster Kultur och berikande fritid MANDATFÖRDELNING KOMMUNFULLMÄKTIGE Socialdemokraterna Miljöpartiet...6 Vänsterpartiet...4 Moderata samlingspartiet Folkpartiet...6 Centerpartiet...3 Kristdemokraterna...3 Sverigedemokraterna...8 Miljö och samhällsbyggnad Samhällsskydd och säkerhetsarbete Näringsliv och arbete EFFEKTIV ORGANISATION Medarbetare Processkvalitet Ekonomi NULÄGE, STRATEGISKA MÅL Attraktiv stad Höjd utbildningsnivå Ekologisk uthållighet Fler jobb Utmärkelser REDAKTION: Lena Sjöberg, Anders Rehnman, Karl Olsson GRAFISK FORM & PRODUKTION: Konsult och uppdrag, Kommunikation FOTO, där inget annat anges: Per Groth TRYCK: Östertälje Tryckeri AB KONTAKT: Eskilstuna kommun Kommunledningskontoret Eskilstuna Tel Webb eskilstuna.se Organisation FINANSIELL ANALYS EKONOMISK REDOVISNING Personalredovisning Ortsindikatorer Organisationsindikatorer Revisionsberättelse Förklaring indikatorer Bättre än föregående år Oförändrat mot föregående år Sämre än föregående år Bättre än målet Nära målet Sämre än målet Foto omslag: Bakgrund - Göran Jonsson Övriga - Per Groth

3 Inledning 3 INLEDNING och MÅLUPPFYLLELSE Kommunen erbjuder en bred och omfattande verksamhet där vård, skola och omsorg är de största områdena. Varje dag ansvarar vi för runt möten mellan människor när exempelvis tjejer och killar möter lärare, när gamla får hjälp av hemtjänsten och när mammor och pappor lämnar och hämtar sina barn i förskolan. Det goda mötet mellan invånare och medarbetare är avgörande för att uppnå bra resultat och skapa värde för skattepengarna. För elfte året i rad redovisar Eskilstuna kommun ett överskott. Årets resultat uppgår till 32 miljoner kronor för kommunen och 115 miljoner kronor för bolagskoncernen. I en sund kommunal ekonomi ska det finnas ett överskott som kan utgöra grunden för investeringar i infrastruktur, kommunika tioner, bostäder, äldreboenden, förskolor, arena och badhus. Med en stark ekonomi över tid kan vi fortsätta bygga en trygg och hållbar framtid. HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION Demokrati Utbildning Vård och sociala tjänster Kultur och berikande fritid Miljö och samhällsbyggnad Samhällsskydd och säkerhetsarbete Näringsliv och arbete Perspektiv PROCESSKVALITET Perspektiv MEDARBETARE Perspektiv EKONOMI Årets måluppfyllelse Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån de två perspektiven hållbar utveckling och effektiv organisation. Hållbar utveckling beskriver vad kommunen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Inom hållbar utveckling har vi sju övergripande processer (demokrati, utbildning, vård och sociala tjänster, kultur och berikande fritid, miljö och samhällsbyggnad, samhällsskydd och säkerhetsarbete, näringsliv och arbete). Effektiv organisation beskriver hur de inre perspektiven (medarbetare, processkvalitet och ekonomi) utförs och med vilka resurser. Styrkort för den samlade bedömningen Vi använder styrkort för att visa den samlade bedömningen av de övergripande processerna inom hållbar utveckling och de inre perspektiven inom effektiv organisation. Bedömningen utgår från de fyråriga processmålen som nämnderna och bolagen har fastställt och de indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige. Strategiska mål För att säkra den långsiktiga styrningen beslutar fullmäktige om fyraåriga strategiska mål. Organisationsindikatorer är av stor vikt när vi bedömer hur målen nås. Vår bedömda måluppfyllnad för 2014 visar att: > > Attraktiv stad är nära målet. > > Höjd utbildningsnivå är nära målet. > > Ekologisk uthållighet är bättre än målet. > > Fler jobb är nära målet. Eskilstuna uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommunen varje år bedöma om lagens krav på god ekonomisk hushållning uppfylls. Eskilstuna kommun uppfyller kraven genom att ha en ekonomi i balans, en effektiv organisation samt genom att ha en hög måluppfyllelse inom hållbar utveckling.

4 4 Kommunstyrelsens ordförande EN BRA GRUND FÖR FRAMTIDA UTMANINGAR För elfte året redovisar Eskilstuna kommun ett ekonomiskt överskott. Vi kan vara stolta över att ha en stabil ekonomisk grund att stå på. Det är viktigt för att fortsätta utveckla vår kommun och tackla de utmaningar vi har inom förskola, skola, äldreomsorg och bostadsbyggande. E n viktig del i helheten är våra medarbetare. Ibland är jobbet tufft, kanske finns en känsla av att inte räcka till. Den här årsredovisningen med sin verksamhetsberättelse ger en liten inblick i vår verksamhet och allt det fantastiska arbete som våra medarbetare gör varje dag för att utveckla Eskilstuna och nå våra mål. Vi har utmaningar. Ekonomiskt fortsätter vi att redovisa överskott, men resultatet är något sämre än förra året. Den största anledningen är vikande skatteintäkter som i sin tur förklaras av att arbetslösheten biter sig fast i landet. Vi är en del i en helhet genom skatteutjämningssystemet och vi är därför beroende av att syssel sättningen i Sverige ökar. Vi bidrar själva till den helheten och brottas med en allt för hög arbetslöshet. Att möta den är en av de största utmaningar vi har framför oss för att fortsätta investera i välfärden. Våra kostnader för försörjningsstöd är en av landets högsta. Att människor har sysselsättning är väldigt viktigt, inte bara för att ge ökade skatteintäkter och på så sätt skapa utrymme för investeringar i skola och omsorg, utan också för att stärka människor. Satsningen på traineejobben är ett litet steg i rätt riktning och vi kan nu se att behoven av försörjningsstöd minskar. Vi fortsätter med trainees, utbildning och en rad andra aktiviteter för att bättre matcha människors behov av jobb med näringslivets behov av arbetskraft. Mot denna bakgrund kan det låta konstigt att vi inför 2014 sänkte skatten med fem öre och nu sänker med ytterligare fem öre. Ska vi vara en attrak tiv stad dit människor och företag väljer att flytta måste vår skatte sats vara konkurrenskraftig. Vi närmar oss den nivån. Eskilstuna kommer sannolikt inte att bli en lågskattekommun, men vi ska heller inte sticka ut åt andra hållet. För 13 år sedan, i en tid av kris, höjdes skatten med 50 öre med löfte att sänka den när utrymme fanns. Det är vad vi nu ser. En stabil ekonomi är grunden i att möta de utmaningar vi ser framför oss. Vi lever längre, vi blir äldre, och behoven av vård och omsorg ökar. Det börjar märkas i landets kommuner och Eskilstuna är inget undantag, med sin tradition som industristad där många arbetat hårt. Vi har gjort ett viktigt grundarbete med en långsiktig plan för bostadsförsörjning och särskilda boenden. Jag är glad över att avtalet med Kommunal om rätt till heltid tecknats. På så sätt kan vi skapa ökad trygghet och långsiktighet, höja kvaliteten i omsorgen och få ut mer välfärd för pengarna. En bättre schemaläggning leder både till bättre arbetsmiljö och kvalitet för brukaren. Jag är stolt över att skolan fortsätter att flytta fram positionerna och resultatmässigt närmar vi oss jämförbara kommuner. Vi har inte mindre resurser att röra oss med. Men vår arbetartradition innebär att vi behöver fortsätta jobba med attityder och synen på studier och utbildning. Vårt viktiga jämställdhetsarbete måste fortsätta. Okunskap spär på stereotypa könsroller och inom skolan har det negativ effekt på resul taten. Genom kunskap och ett fortsatt arbete för jämställdhet kan antipluggkulturen bland unga killar och de onödigt höga prestationskraven bland unga tjejer suddas ut. Kan vi knäcka den koden genom att fortsätta lyfta jämställdhetsfrågorna kommer vi se resultat. Jimmy Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande

5 Kommundirektören 5 ESKILSTUNAS MÖJLIGHETER Städers utveckling är nästan lagbundet. Kriser och utmaningar möts av förnyelse och en vilja till förändring. Den här verksamhetsberättelsen är ett sätt att sätta både ord och siffor om än i koncentrerad form på den resan. Vi har många utmaningar framför oss samtidigt som det finns så mycket att vara stolt över. U nder och delar av 1990-talet tappar Eskilstuna nästan tiotusen jobb. Strukturkris brukar det beskrivas med en ekonomisk och politisk vokabulär. Det vill säga, det var inte fel på Eskils tuna, vårt näringsliv eller oss själva. Vi stod inte emot de nya internationella vindar na med billigare och effektivare produktion i andra länder. Vi förmådde inte på allvar ställa om vår stad till det nya läget. Så här dryga trettio år senare är Eskils tuna på väg att utvecklas till en annan typ av stad. Vår industri och vår förmåga att producera är fortfarande stark men vårt näringsliv är idag bredare med handel, service, turism, bygg-, finans- och logistikföretag. Även vår stads estetik och utformning är på väg att förändras. Fabriksbyggnaderna i centrum från 1800-talet och det tidiga 1900-talet är omvand lade till hotell, muséer, arenor och administrationslokaler. Miljöerna runt Eskilstunaån är idag vackrare och mer tillgängliga. Vårt Fristadstorg och Smörtorg har fått ett nytt yttre. Det byggs fler bostäder i centrumkärnan som möjliggör en ny typ av stadsboende och som skapar rörelse och energi. Kommunikationerna till Stockholm och våra grannstäder runt Mälaren har drastiskt förbättrats och skapat nya möjligheter till arbete, utbildning, fritid och nöje. Och snart har vi ett nytt bad och en ny arena och inom en inte alltför lång tidsram en ny högskola. Det är i den här kontexten vi ska se kommunens arbete. Den kommunala organisationen har en bred verksamhet med allt från konstutställningar, demensvård, förskola, bostadsbyggande och förebyggande arbete för ungdomar och familjer för att ta några exempel. Den är en viktig aktör och byggsten i att forma det nya Eskilstuna. När vi nu lägger 2014 till handlingarna så är det också en kommunal organisation i stark förändring som gör bokslut. Vi har alltjämt en lång resa att förflytta oss från en traditionell förvaltning till en modern kunskapsorganisation. De initiativen som är tagna kring vår unika satsning Modigt ledarskap och Modigt med arbetarskap är en bra start. Vår tydliga färdriktning utifrån fyra strategiska mål Ekologisk uthållighet, Höjd utbildningsnivå, Fler jobb och Attraktiv stad är både pedagogiska och geniala för att utveckla Eskilstuna. Det är fyra områden där vi har utmaningar samtidigt som just de frågorna är hävstänger för utveckling. Förmår vi fortsätta Eskilstunas framgångsrika miljö- och klimatarbete, skapa fler jobb, öka kunskapsresultaten och forma en attraktiv stad och landsbygd kommer Eskilstuna att ta stora steg framåt. Tack till våra folkvalda som satt en tydlig och bra agenda för vad de vill med Eskilstuna och vår kommunala organisation. Deras förtroende för tjänstemannaorganisationen sporrar oss. Stort tack från djupet av mitt hjärta till alla våra medarbetare som möjliggjort Eskilstunas utveckling med ett bra och hängivet arbete under Vi har så mycket spännande framför oss! Pär Eriksson kommundirektör

6 6 Hållbar utveckling DEMOKRATI Studenterna Nimo Omar Warsame, Saveen Matbaty och Hanan Syam reflekterar kring valresultatet och demokratins innebörd i olika delar av världen tillsammans med Veronica Haugdahl. Veronica Haugdahl, biträdande rektor, SFI En av kommunens viktiga roller är att verka för insyn, dialog och inflytande. Den 14 september var det val till kommun, landsting och riksdag och kommunen jobbade på olika sätt för att informera om valet och för att öka valdeltagandet. Den årliga demokrativeckan fick extra fokus med tanke på valåret. Ett av våra mål var att öka valdeltagande bland unga och det lyckades vi med, säger Veronica Haugdahl som jobbar på SFI, Svenska för invandrare. SFI var en av flera involverade i demokratiarbetet innan och under valet. Under demokrativeckan och inför valet bjöd skolan in politiker till debatt, genomförde provval, undervisade om det svenska valsystemet och gjorde studiebesök på riksdagen bland annat. Vi tar det för givet men många av våra elever kommer från länder där demokrati är främmande. Det märks att det finns ett stort intresse för att lära och förstå hur det fungerar i Sverige, säger Veronica Haugdahl. Över elever med 180 olika modersmål undervisas i svenska på SFI.

7 Hållbar utveckling 7 Måluppfyllelse > > 724 synpunkter kom in från medborgarna vilket är över målet på 700. Dessutom har 38 nya medborgarförslag lämnats in av vilka 27 slutbehandlats och sju har bifallits. > > Valdeltagandet ökade med 1,3 procentenheter. Målet var att valdeltagandet skulle öka. Totalt röstade 80,5 procent av de röst berättigade. Andelen unga väljare ökade med 2,3 procentenheter och andelen förstagångsväljare ökade med 1,8 procentenheter. Därmed uppfylldes även delmålet. > > Valdeltagandet i de tio valdistrikt med lägst valdeltagande skulle öka, vilket det också gjorde i fem av distrikten. Det minskade i de andra fem. > > Medborgarundersökningen visar att invånarna i Eskilstuna upplever att de har relativt små möjligheter till påverkan och inflytande. > > Medborgarundersökningen visade att invånarnas upplevelse av trygghet är låg. Index 41 (kvinnor 40 och män 42) är lägre än målet 45 och rikets index 61. > > Förtroendet för kommunens verksamheter får ett index på 52 i medborgarundersökningen (kvinnor 55 och män 49). Det är sämre än målet på 56. Kund- och brukarundersökningar inom vård, omsorg och skola visar bättre resultat än medborgarundersökningen. Sämst Bättre än föregående år Måluppfyllelse verksamhetsprocesser Skapa möjlighet till insyn, dialog och inflytande Skapa förutsättningar för allmänna val Tillhandahålla stöd till förtroendevalda Genomföra granskning och kontroll Nära målet * Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK * Nöjd-inflytande-index Eskilstuna Medel Bäst % Året som gått Valdeltagandet ökade och många insatser gjordes för att öka intresset för årets båda val. Undersökningar visar att eskilstunaborna har fortsatt låg upplevelse av trygghet, in flytande och att kunna påverka. Samtidigt är brukare och kunder nöjda med kommunens verksamheter. En demokrativecka med ett femtiotal aktiviteter genomfördes som lockade besökare. På tre gymnasier deltog elever i skolval och fritidsgårdarna arbetade med demokratitema. I de tio distrikt som tidigare haft lägst valdeltagande arbetade åtta valinformatörer som behärskar tolv språk. Det fanns ett tjugotal lokaler för förtidsröstning, bland annat på gymnasieskolor, bibliotek, äldreboenden samt på Hällbyfängelset. Även deltagandet i EU-valet ökade för tredje gången i rad till 42,8 procent jämfört med 39,8 procent i valet Barnhearing och poddradio Sätten att ha insyn, dialog och inflytande utvecklas löpande, bland annat har eskilstuna.se utvecklats. Nytt är att flera nämnders handlingar finns på webben. Hearingar med barn och elever har genomförts på flera förskolor och skolor. Barn och ungdomar har bland annat bidragit med vad de vill använda Fristadstorget till. Poddkanalen PinPoint Eskilstuna är ett program som i lättsam form redogör för aktuella händelser och beslut. Eskilstuna kommun strävar efter att invånare ska kunna vara delaktiga och engagerade och idéer och synpunkter välkomnas. Det har kommit in 724 synpunkter och 38 medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Dessutom väcks många synpunkter i sociala medier. Några förslag som fått gehör är en kampanj mot tobaksnedskräpning, att sända fullmäktiges sammanträden via poddradio, att bygga en träbro längs strandkanten från Stadsparken till Djurgårdsvägen samt den levande julkalendern på Fristadstorget. Flyktingguider uppmärksammas Arbetet med flyktingguider har under året blivit förebild i ett nationellt projekt som ska pågå till Eskilstuna driver projektet som stöttar 30 kommuner att underlätta vardagen för nyanlända och möjligheterna att få jobb. Invånarnas upplevelse av trygghet har minskat. Exempel på insatser för att öka tryggheten är ett samarbete med somalier kring myndighetshjälp och service. Kommande år förstärks arbetet med att öka insyn, dialog och inflytande samt den upplevda tryggheten.

8 8 Hållbar utveckling UTBILDNING Det är häftigt när barnen själva upptäcker att de kan, säger Annika Martinell, grundskollärare på Slagstaskolan, när hon berättar om lässatsningen. Annika Martinell, grundskollärare, Slagstaskolan Adam, en av eleverna i första klass i Slagstaskolan, ställer sig längst fram i klassrummet. Han tar fram sina papper och börjar läsa högt. Det var en gång en kung som inte hade något hem. Han fortsätter att berätta om en förtrollad prins och om en drottning som passande nog inte har någon kung. Precis som de andra eleverna i klassen har Adam skrivit en saga. Sagor och berättelser har varit temat den senaste tiden. Och nu läser Adam med inlevelse och mod upp sin saga inför de andra. Vi kallar det att skriva sig till läsning. Eleverna jobbar i par med datorn som hjälpmedel och provar sig fram. De blir tidigare medvetna om stavning, de skriver mer och bättre, säger Annika Martinell, som ser små framsteg varje dag. Det är häftigt när barnen själva upptäcker att de kan. När de inser att något de inte kunde alldeles nyss nu är en självklarhet. Genom det som kallas lässatsningen har mer resurser tillförts för att främja läsning och skolorna jobbar tillsammans med biblioteken på olika sätt. I klassrummet finns till exempel nya fina böcker och miljöer som främjar läsning har skapats. Vi läser på olika sätt, både tillsammans och var för sig. Vi pratar också mycket om det vi läser, säger Annika Martinell.

9 Hållbar utveckling 9 Måluppfyllelse > > Barn i förskolan upplever trygghet i hög grad. Resultatet för barnenkäten visar ett värde på 2,74 på en 3-gradig skala på frågan om barnen upplever att det är roligt i förskolan. På fråga om barnen tycker det är roligt att lära sig nya saker, visar resultatet på 2,83. Resultaten är i nivå med > > Resultaten i årskurs 9 höstterminen 2014 visar en uppgång jämfört med samma tid förra året. Fler elever är behöriga till gymnasieskolan, meritvärdet har ökat och andelen elever med högsta betyg A och B är högre. > > Den genomsnittliga betygspoängen för elever som läst yrkesprogram på gymnasieskolan är 13,2 poäng (riket 13,0) och högskoleförberedande program 14,2 poäng (riket 14,6). > > Av eleverna i den kommunala gymnasieskolan fick 85,8 procent yrkesexamen våren 2014 (riket 84,4) och i de högskoleförberedande programmen nådde 93,4 procent examen (riket 91). > > Andelen vuxenstuderande som avslutade en gymnasial kurs med minst betyget godkänt uppgick till totalt 76 procent (76 procent kvinnor och 77 procent män). Det är en förbättring jämfört med tidigare. Sämst Bättre än föregående år Måluppfyllelse verksamhetsprocesser Förskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Nära målet * Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%) Medel Eskilstuna % Bäst Året som gått Barnen i förskolan känner att de är trygga. Fler elever är behöriga till gymnasieskolan, men kunskapsresultaten skiljer sig stort mellan skolorna. Förskolan fortsätter att utveckla sitt kvalitetsarbete för att synliggöra barns lärande. Exempelvis deltar förskolan i ett forskningsprojekt på nationell nivå med Linnéuniversitetet och elva andra kommuner för att ta fram verktyg för att mäta kvalitet. Samtidigt visar barnenkäten att barnen tycker det är roligt på förskolan och att det är roligt att lära sig nya saker. Efterfrågan på förskoleplatser är fort farande stor och det har utretts hur barngruppernas storlek och antal barn per årsarbetare kan minska utan att tumma på kvaliteten. I utredningen gjordes en barnkonsekvensanalys. Skillnad mellan skolor I grundskolan är skillnaden stor mellan skolorna vad gäller kunskapsmål och resultat. Fler elever är behöriga till gymnasieskolan och meritvärdet har ökat. Vårens resultat visar generellt en liten sänkning. Höstterminens resultat i årskurs nio visar en uppgång jämfört med förra året. Ett kvalitets arbete för att höja kunskapsresultaten pågår. Närvaron i skolan ökar genom nya rutiner. Skolorna har fått verktyg för att bättre analysera och se mönster i frånvaron och förebygga den. Lässatsningen har startat för att stärka, uppmuntra och stimulera flickors och pojkars läsning från förskoleklass till årskurs tre. Utbildning för flickor och pojkar som är placerade i familjehem eller på institution har säkrats tack vare samverkan mellan flera nämnder. Elevhälsan har utvecklats så att barn och familjer med behov av stöd får det i ett tidigare skede. Andelen elever som befunnit sig i Sverige en kortare tid har ökat och det är ett hårt tryck på den mångkulturella enheten. De ekonomiska anslagen räcker inte för att klara det ökade antalet elever. Elevenkäten visar att flickor och pojkar är mycket nöjda med bemötande, trygghet och inflytande i skolan. * Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Många är behöriga Den genomsnittliga tiden för att klara sina gymnasiestudier är kort. I Sveriges Kommuner och Landstings ranking kommer Eskilstuna på andra plats i landet med hänsyn tagen för socioekonomiska aspekter. Behörigheten till högskolan är fortsatt hög jämfört med riket. Den minskar något bland de som läser yrkesförberedande program. En orsak är att yrkesprogrammen inte längre auto matiskt leder till högskolebehörighet. Bland de elever som slutförde ett högskoleförberedande program fick 93,4 procent grundläggande behörighet till högskolan. Betygspoängen sjunker något, men trenden är densamma i hela riket och kan förklaras av den nya betygsskalan och gymnasiereformen. I juni examinerades de första eleverna från läroplanen GY 11. Gymnasiereformen innebär en tydlig kunskapsskärpning. Stort behov av vuxenutbildning Behovet av vuxenutbildning är fortsatt stort. Antalet årsstudieplatser ökar kraftigt på teoretiska gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen, SFI och svenska som andra språk. En lägre andel elever arbetar eller studerar sex månader efter att de av slutat en kurs på SFI. En anledning kan vara att både arbetsförmedlingen och enheten för ekonomiskt bistånd oftare anvisat till andra aktiviteter än studier. Kommunstyrelsens utbildningsinspektion har gjort tillsyn i alla fristående förskolor och utövat insyn i alla fristående gymnasieskolor. Inspektionen har också tagit fram rutiner för hantering av tilläggsbelopp.

10 10 Hållbar utveckling VÅRD och SOCIALA TJÄNSTER Glädje, delaktighet och gemenskap är viktigt för att göra framsteg menar Gabrijela Rogic som här utmanar Sven-Åke Jansson och Alec Norman i en omgång Yatzy. Gabrijela Rogic, kvalitetsäkringssamordnare, autismenheten Det är de små framstegen i vardagen som gör skillnad. Framstegen som leder till glädje, delaktighet och gemenskap. Gabrijela Rogic träffar varje dag personer med autism och utvecklings störning i sitt jobb som kvalitetssäkerhetssamordnare vid Gillbergavägens dagverksamhet. Glädje kan vara när någon säger hej då, vi ses imorgon. För mig är det ett kvitto på att vi gör något rätt och något bra tillsammans, säger hon. Glädje kan också vara när personer som saknar verbalt tal hittar nycklar för att uttrycka sig och kommunicera. Just i dag pågår en omgång Yatzy med Sven-Åke och Alec. Sven-Åke slår tärningarna. Kåk, 26 poäng, säger han snabbt och Gabrijela inser att hon ännu en gång får se sig slagen. De skrattar och skojar tillsammans. Jag tycker vi har kommit långt med våra arbetsätt och verktyg. Jag ser det när jag träffar kollegor från andra kommuner, säger Gabrijela.

11 Hållbar utveckling 11 Måluppfyllelse > > Andelen äldre som är nöjda eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är 82 procent, vilket är bättre än föregående år men nära målet på 83 procent. > > Andelen som är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten är 88 procent, vilket är i nivå med målet. > > Andelen som är nöjda eller mycket nöjda med individ- och familjeomsorgens olika verksamheter ligger mellan 69 och 96 procent. > > Andelen barn respektive unga som inte har återkommit till social tjänsten inom ett år efter avslutad behandling är 71 procent och 76 procent. Det senare är sämre än målet och även en försämring jämfört med föregående år. > > Antalet vårddygn på institution för barn och unga har ökat med 19 procent. > > Andelen vuxna missbrukare som inte återkommer till socialtjänsten inom ett år efter avslutad behandling är 58 procent, vilket är bättre än föregående år (54 procent) men sämre än målet på 76 procent. > > Brukarenkäten visar att brukare är nöjda med omsorgsverksamheten och resultatet ligger i nivå med rikssnittet. Sämst Bättre än föregående år Måluppfyllelse verksamhetsprocesser Genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser Bedriva myndighetsutövning inom socialtjänst Ge stöd och vård till barn och unga Ge stöd och vård till vuxna Ge stöd och vård till äldre Nära målet * Andel brukare som är nöjda med sitt särskilda boende (%) Eskilstuna Medel Bäst % Året som gått Allt fler är i behov av vård och omsorg, vilket är en utmaning. Undersökningar visar att många är nöjda med vården och äldreomsorgen samt att kvaliteten är bra. Antalet besökare på mötesplatser ökade och antalet frivilliga uppdragstagare fortsatte att öka. Fler utredningar har öppnats inom individ- och familjeomsorgen. Det påverkade även uppföljningar av beslutade insatser. I september skapade Eskilstuna och Strängnäs ett gemensamt överförmyndarkontor i Eskilstuna. Vårdkostnader för barn och unga ökar Behovet av vård för barn och unga fortsatte att öka och därmed kostnaderna. En ökning av missbruksproblematik ledde till fler placeringar. Även behovet av vård för barn och unga med komplexa behov ökade. Hemma plansvården ger bra stöd och insatser för utsatta familjer. Bristen på familjehem och boendelösningar försvårade dock möjligheterna för lösningar på hemmaplan. Arbetet med ungdomar i riskzonen för kriminalitet, missbruk och utanförskap förstärktes med en social insatsgrupp som är ett kommungemensamt arbete tillsammans med polisen. Kommunen har arbetat med Sveriges Kommuner och Landstings satsning på psykisk hälsa för barn och unga. Det har förbättrat den samordnade individuella planeringen och den webbaserade informationen för barn och unga som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Antalet ensamkommande flyktingbarn ökade och därför planeras ytterligare boenden. Stöd till vuxna Missbruksvården har goda förutsättningar, men däremot ökade behoven under året. Fler lägenheter behövs för att minska institutionsvård. Satsningen på traineejobb och anställningar för personer med funktionsnedsättning har varit lyckad. Många ärenden avseende LSS-boende avslutades vilket ledde till minskade köer. * Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Fler äldre fler boendeplatser Behovet av hemtjänst ökade under året. En åtgärd för att hantera det var rehabiliteringsprojektet Sambo som ledde till att fler kunde bo kvar i sitt hem med stöd. Projektet är nominerat till ett nationellt kvalitetspris. Äldres behov av vård- och omsorgsplatser har ökat och det har även köerna. Vid årsskiftet stod 48 personer i kö vilket är högt jämfört med före gående år. Boendeberedningen har föreslagit en utbyggnad av 100 nya boendeplatser till år Ytterligare korttidsplatser, både tillfälliga och permanenta, skapades och det nya boendet Åbacken med 66 lägenheter öppnades. Kommande år förstärks det förebyggande arbetet för barn och unga så att de mest utsatta barnen fullföljer skolan. Även stödet för ungdomar i åldern 16 till 20 år som riskerar hamna i långt utanförskap förstärks. Hemmaplansvården ska fortsätta att utvecklas för att ersätta institutionsvård. För att möta äldres behov ska vårdoch omsorgsboenden byggas men även nya tekniska lösningar utvecklas.

12 12 Hållbar utveckling KULTUR och BERIKANDE FRITID Som värd i Munktellarenan har Billy Wimmeros många roller. En av dem är att finnas tillgänglig för alla besökare som använder arenan. Billy Wimmeros, arenavärd Munktellarenan Sju dagar i veckan, 359 dagar om året, från tidig morgon till sen kväll står Munktellarenan öppen för besökare. Billy Wimmeros är en av arenans flera värdar som finns för att visa, fixa, laga, hjälpa och se till att besökarna känner sig trygga. Alla ska känna sig välkomna och trygga. Vi ska ta hand om våra besökare på ett bra sätt. Det roliga är att de allra flesta som kommer hit är positiva. Vi jobbar ju med idrott och fritid och folk som kommer hit är glada, säger han. Billy Wimmeros stannar till och byter några ord med ett par stammisar på bangolfbanan innan han fortsätter sin runda. Med en total yta på kvadratmeter är Munktellarenan hemvist åt ett 20-tal föreningar och därmed ett av Eskilstunas nav för idrott och fritid. Här arrangeras regelbundet idrottsevenemang både på nationell och internationell nivå.

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01 WWW.HASSLEHOLM.SE Årsredovisning 2014 2014 Hässleholms kommun 01 02 2014 Hässleholms kommun Innehåll 02 Inledning 04 Några händelser 06 Hässleholm 100 år - Tidslinje 08 Hässleholm 100 år - Jubileumsåret

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Eskilstunas hjärta klappar för kvalitet! Eskilstuna kommuns anmälan till Sveriges Kvalitetskommun 2015.

Eskilstunas hjärta klappar för kvalitet! Eskilstuna kommuns anmälan till Sveriges Kvalitetskommun 2015. 1 (5) Till Sveriges Kvalitetskommun 2015 Eskilstunas hjärta klappar för kvalitet! Eskilstuna kommuns anmälan till Sveriges Kvalitetskommun 2015. För tredje gången ansöker Eskilstuna om att bli Sveriges

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun

i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun 2 i n l e d n i n g foto leif Johansson/bildarkivet.se Fakta om Örebro sjunde största kommunen Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN . Stadsmiljö - Östberget Foto: Johanna Petersen, Medieprogrammet åk 3, Uddevalla Gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

Borås Stad Budget 2014

Borås Stad Budget 2014 Borås Stad Budget 2014 Budget Borås Stad 2014 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri» Textile Fashion Center invigs våren 2014 Budget 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte Årsredovisning Nässjö kommun 2013 med Nässjös vision 2030 i sikte 2013 Vision för Lövhult Medarbetaråret Nya bostäder Nya digitala skyltar i city Hemtagningsteamet Påbörjad byggnation av nya förskolor

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2013 3

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2013 3 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Fem år i siffror 4 Kommunens organisation 5 Vart gick skattepengarna? 6 Året som gått 7 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 8 Vision 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer