PERSONALBAROMETERN UTVECKLINGSPROJEKTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONALBAROMETERN UTVECKLINGSPROJEKTET"

Transkript

1 UTVECKLINGSPROJEKTET PERSONALBAROMETERN Innehållet i detta dokument är konfidentiellt och endast avsett för anställda inom Information Tools Scandinavia AB samt de personer som deltar i utvecklingsprojektet Personalbarometern. Ett kontrollerat antal tryckta rapporter delas ut till behöriga personer. Innehållet får inte, helt eller delvis, kopieras och/eller distribueras utan godkännande från Information Tools Scandinavia AB.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER 2 PERSONALBAROMETERN VARFÖR? FINNS DET BEHOV AV ÄNNU EN PERSONALENKÄT? 3 SYFTET MED UTVECKLINGSPROJEKTET 4 FÖRSÖKSKOMMUNER OCH UTVÄRDERINGSGRUPP 4 FRÅGESTÄLLNINGAR SOM SAMMANFATTAR DENNA DEL AV UTVECKLINGSPROJEKTET PERSONALBAROMETERN 5 KAN MAN MINSKA ANTALET FRÅGOR I EN PERSONALENKÄT - UTAN ATT TAPPA VÄSENTLIG INFORMATION? 6 VILKA FAKTORER ÄR VIKTIGA FÖR HUR PERSONALEN UPPLEVER SIN ARBETSMILJÖ? 8 HUR BÖR EN PERSONALENKÄT UTFORMAS, FÖR ATT VERKLIGEN MÄTA OM VI HAR EN BRA ARBETSMILJÖ I VÅR KOMMUN OCH OM VI NÅR UPP TILL AMBITIONEN ATT VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE? 10 DEN NYA ENKÄTEN 14 SAMMANFATTNING AV ARBETET SOM LIGGER TILL GRUND FÖR UTFORMNINGEN AV DEN NYA ENKÄTEN 14 SAMMANFATTNING AV DEN NYA ENKÄTENS FÖRDELAR/STYRKOR 14 FÖRSLAG TILL BASFRÅGORNA I PERSONALBAROMETERN 16 VAD KVARSTÅR ATT GÖRA? VAD GÖR VI NU? 19 FORSKARNAS RAPPORTER 20 DELRAPPORT 1: STATISTISKA ANALYSER AV PERSONALENKÄTER 22 DELRAPPORT 2: DJUPINTERVJUER MED MEDARBETARE 51 DELRAPPORT 3: ATT MÄTA ARBETSMILJÖ MED PERSONALENKÄTER 61 Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

3 Utvecklingsprojektet Personalbarometern Sammanfattning och reflektioner av Juan Garay, Marie Forsberg-Märe & Bo Swedin Information Tools Scandinavia AB Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

4 Personalbarometern Varför? Finns det behov av ännu en personalenkät? Vi på Information Tools Scandinavia AB har under många år arbetat med personalenkäter och har lång erfarenhet av att hjälpa kommuner med analyser och sammanställningar av medarbetarundersökningar. Med alla de problemställningar vi stött på under åren, insåg vi att det finns ett stort behov av att förbättra hur man genomför personalundersökningar. De flesta kommuner har sin egna, unika enkäter och därför är det sällan möjligt att göra riktiga jämförelser av resultaten från olika kommuner. De flesta personalenkäter innehåller en mycket stor mängd frågor, vilket bl.a. resulterar i en låg svarsfrekvens. Enkäterna är heller inte anpassade för en effektiv analys och bearbetning. Det är ofta tids- och arbetskrävande och inte alltid enkelt att göra riktiga tolkningar av enkätresultaten. Det allvarligaste problemet är dock att personalenkäter inte alltid mäter det man vill undersöka; hur medarbetare uppfattar sina arbeten, sin psykosociala och fysiska arbetsmiljö och hur de verkligen trivs på sin arbetsplats. Vi ser personalenkäter som instrument som skall användas till att diagnostisera hur en arbetsplats mår inom en organisation. Under projektets gång har vi kunnat verifiera att personalenkäter i regel fungerar dåligt som diagnosinstrument. Dagens personalenkäter är endimensionellt utformade och ger ofta en skev bild av verkligheten då de inte tar hänsyn till olika faktorers samverkan. Med ett vetenskapligt uttryck skulle man säga att enkäterna har en låg validitet, d.v.s. de mäter inte det man avser att mäta. En annan viktig aspekt är att personalenkäter sällan utmynnar i en ordination av konkreta, vetenskapligt förankrade åtgärdsprogram för sina patienter. Ofta överlämnas ansvaret till chefer och medarbetare att göra egna tolkningar av resultaten. Därmed föddes idén till utvecklingsprojektet Personalbarometern Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

5 Syftet med utvecklingsprojektet Att utvärdera styrkor och svagheter med nuvarande personalenkäter (med huvudfokus på enkäterna hos de medverkande kommunerna). Att minska antalet frågor utan att tappa information för att bland annat minska bortfallet och förenkla hanteringen. Att kartlägga vilka samband, både statistiska och orsakssamband, som finns mellan olika frågeområden och även mellan olika frågor i personalenkäten. Att utveckla en modell som bättre ger vägledning om vilka faktorer som ska prioriteras i förbättringsarbetet (på kommunnivå, förvaltningsnivå och/eller enhetsnivå), och samtidigt ger en klar och tydlig nulägesbeskrivning av var organisationen/enheten befinner sig idag (vad är bra respektive dåligt) samt vart man är på väg om inga åtgärder vidtas. Att beskriva enheterna inom kommunen utifrån typiseringar av arbetsmiljö, ledarskap, trivsel på arbetsplatsen, m.m. Försökskommuner och utvärderingsgrupp I projektet deltar fyra kommuner; Ekerö, Järfälla, Nynäshamn och Södertälje. Följande externa forskare ingår i utvärderingsgruppen: Fil. dr. och docent i statistik Gebrenegus Ghilagaber, Statistiska institutionen, Stockholms Universitet Fil. dr. i sociologi och docent i arbetsvetenskap Patrik Larsson, CTF Centrum för tjänsteforskning, Karlstads Universitet Fil. dr. i sociologi Henrietta Huzell, CTF Centrum för tjänsteforskning, Karlstads Universitet Följande medarbetare vid Information Tools Scandinavia ingår i utvärderingsgruppen: Fil. kand. och DIHM Juan Garay (vd, Information Tools Scandinavia AB) Fil. dr. Per-Anders Östling Fil. kand. och Pol. mag. Bo Swedin DIHM, Marie Forsberg-Märe Karin Engström Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

6 Frågeställningar som sammanfattar denna del av utvecklingsprojektet Personalbarometern För att sammanfatta huvuduppgifterna formulerade vi följande tre frågeställningar, som ständigt funnits i fokus under projektets gång: 1. Är det möjligt att minska antalet frågor i en personalenkät utan att tappa väsentlig information? 2. Vilka faktorer är viktiga för hur personalen upplever sin arbetsmiljö och sitt arbete? 3. Hur bör en personalenkät utformas för att verkligen mäta arbetsmiljön? Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

7 Kan man minska antalet frågor i en personalenkät - utan att tappa väsentlig information? Svaret på denna fråga är ja, eftersom många av frågorna i en personalenkät är stark korrelerade 1. Detta betyder att istället för t.ex. tre frågor behöver man endast ställa en. Denna nya fråga måste då få en ny innebörd, så att medarbetarnas svar på denna motsvarar svaren på alla de tre gamla frågorna. Poängen är att kunna reducera antalet frågor utan att tappa någon information på vägen. Här behöver man m.a.o. fundera på vilka bakomliggande faktorer som förklarar att frågorna har ett starkt samband överhuvudtaget. Tillvägagångssättet känns oftast ovant för en lekman men metoden är relativt vanlig och vetenskapligt beprövad. Den statistiska metod som docent Gebrenegus Ghilagaber använt sig av i detta utvecklingsprojekt kallas Principal Component Analysis (PCA). Genom att gruppera de frågor som sinsemellan har en stark korrelation i faktorer, får man fram ett antal faktorer (med olika grupper av frågor) som är oberoende av varandra. Därigenom kan man mäta vilka av faktorerna som förklarar de största skillnaderna i personalenkäterna 2. Vi vill här lyfta fram några av de resultat som docent Gebrenegus kommer fram till i sin rapport. (Det är viktigt att komma ihåg att försökskommunernas enkäter är ganska lika, men att det ändå finns skillnader i både antal och formuleringar av frågor 3.) Det första, mycket intressanta resultatet är att en enskild faktor förklarar så mycket som 25-27% av variansen i de undersökta personalenkäterna. Denna faktor innehåller många ledarskapsfrågor 4 (t.ex. Min chef driver utveckling och förändring eller Min närmaste chef hanterar konflikter på ett bra sätt ). Analysen bekräftar att frågorna i respektive faktor har ett starkt samband med varandra, vilket indikerar att färre enkätfrågor skulle kunna användas för att mäta det som frågorna avser att mäta. Så vilken är den gemensamma nämnaren för dessa frågor? Vi har granskat och jämfört frågorna och funnit att många av Järfälla kommuns ledarskapsfrågor återfinns i Ekerö kommuns personalenkät. Södertälje kommuns ledarskapsfrågor är något annorlunda formulerade, med undantag av ett fåtal, 1 Med korrelation avses i detta fall sambandet mellan frågorna, hur de förhåller sig till varandra 2 Det rätta statistiska uttrycket är varians. 3 Södertälje kommuns personalenkät har totalt 67 frågor, men endast 57 av dessa har ingått i den statistiska analysen. De frågor som uteslutits är framför allt bakgrundsfrågor. Detsamma gäller för Järfälla och Ekerö kommuns enkäter som innehåller 83 respektive 111 enkätfrågor, även här har bakgrundsfrågor exkluderats från analysen. 4 I Ekerös fall finns det så många som 18 chefsfrågor som ingår i nämnda faktor. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

8 men berör samma typ av egenskaper. Ett tydligare sätt att formulera frågorna skulle kunna vara att be medarbetaren svara på, och betygssätta, vad chefen är bra respektive dålig på, eftersom det är det man egentligen ber personalen göra; Min chef är bra på, Min chef är dålig på är, enligt vår uppfattning, formulerade som olika krav på chefskapet. Dessa frågor speglar dock endast hur bra eller dålig en chef är, eller förväntas vara, på olika uppgifter, vilket inte nödvändigtvis är avgörande för medarbetarens uppfattning om sin arbetsmiljö. En aspekt som chefsfrågorna inte mäter, och som forskningen visar är högst väsentlig för hur man upplever sin arbetsmiljö, är i vilken grad medarbetaren känner ett socialt stöd från sin chef 5. Om nuvarande ledarskapsfrågor kan sägas utgöra ett slags ledarskapsindex vore det mycket intressant att undersöka vilket samband ett positivt, respektive negativt, ledarskapsindex har med socialt stöd. En intressant iakttagelse är det faktum att det i Södertälje kommuns enkät finns åtta frågor som ingår i faktor 1, medan det i Järfällas och Ekerös enkäter finns så många som nitton respektive tjugofyra. I samtliga fall förklarar samma faktor ca 25% (i Järfälla 27%) av variansen! Slutsatsen i detta fall är således att det är mer effektivt med åtta frågor istället för tjugofyra. En annan frågeställning, som vi vill uppmärksamma, är hur många av enkätfrågorna man bör behålla, när nu analysen visar att endast frågor svarar för merparten av variansen. Enligt Gebrenegus är detta en kompromiss mellan att ha tillräckligt med frågor som besvarar det man önskar ta reda på och eventuell merkostnad, försämrad svarsbenägenhet, otydligare resultat, etc. som fler enkätfrågor faktiskt innebär. Ett längre frågeformulär ställer inte bara högre krav på den som besvarar undersökningen att behålla fokus och ge alla frågor lika stort mentalt utrymme, det leder också ofta till ett mer tidskrävande, kostsammare och svårare analysarbete. Vi har ingen generell inställning till hur långt ett enkätformulär skall vara, syftet/vad som skall mätas är helt avgörande för hur lång enkäten blir. Däremot försöker vi så långt det är möjligt att begränsa användningen av frågor som är bra att ha. Gebrenegus analyser ger en mycket bra vägledning om vilka frågor som bör ifrågasättas och huruvida de skall vara med i personalenkäter eller inte. 5 Längre fram diskuterar vi vad socialt stöd innebär och varför det är viktigt att mäta detta. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

9 Se Delrapport 1: Statistiska analyser av personalenkäter för att läsa docent Ghilagabers utförliga beskrivning av teori, metod, tillvägagångssätt och vilka slutsatser han drar av de analyser han utfört av nuvarande personalenkäter. Vilka faktorer är viktiga för hur personalen upplever sin arbetsmiljö? Enligt fil. dr. Per-Anders Östling, som inom ramen för Personalbarometern utfört 28 djupintervjuer med medarbetare i försökskommunerna, är det framför allt två faktorer som är avgörande för hur medarbetare upplever sitt arbete och sin arbetsmiljö; Den ena är i vilken grad medarbetare upplever att de hinner med att utföra ålagda arbetsuppgifter. Kombinationen av en hög arbetsbörda och oförmåga att påverka sin arbetssituation skapar känslor av vantrivsel, uppgivenhet, stress och missnöje. Vi återkommer till detta samband längre fram i denna rapport men det är viktigt att notera att fenomenet uppmärksammats redan i dessa djupintervjuer. Varför är det viktigt att känna att man utför ett bra jobb? kan man fråga sig. Enligt Per-Anders Östling finns svaret i det sammanhang individen lever i. Vi identifierar oss gärna med vårt arbete och hur väl vi lyckas leva upp till de förväntningar vi har på detta. I en tid då individuellt självförverkligande är en viktig del av en persons självuppfattning är det viktigt att känna att man kan utföra sina arbetsuppgifter som man tänkt sig. Den andra faktorn som är viktigt för huruvida medarbetarna är nöjda med sitt arbete, är det stöd man känner från sina kollegor. För trots att man kan uppleva sitt arbete som stressigt så motverkas detta av en kollegial stämning på arbetsplatsen, en god stämning som Per-Anders formulerar det eller som vi skulle vilja uttrycka det: förekomsten av utpräglat teamwork. Enligt Per-Anders kan medarbetare kompensera en tung arbetsbörda med känslan av att det är lättare att bära bördan tillsammans än individuellt. En något mer underordnad roll spelar, enligt Per-Anders, ledarskapet på arbetsplatsen. Detta förvånar oss då många undersökningar, inkl. de statistiska analyser som utförts inom detta projekt, bekräftar chefens roll för en god arbetsmiljö och hög arbetstrivsel på arbetsplatsen. Men många arbeten kräver inte att chefen är närvarande på samma sätt som förr i tiden. Vi ser en lärare som ett utmärkt exempel på en personalkategori där chefens närvaro inte är nödvändig för arbetsprestationen. Enligt Per-Anders kan emellertid en chef höja arbetstrivseln avsevärt genom att inspirera och ge bra återkoppling till medarbetarna och samtidigt vara bra på att få saker och ting gjorda. Vi skulle vilja beteckna chefens roll som en turbogenerator som kan öka eller minska arbetsmoralen och arbetstrivseln på en arbetsplats. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

10 Vi vill vidare peka på en intressant paradox som Per-Anders Östling identifierat genom sina djupintervjuer. Det som Per-Anders kallar för ett positivt missnöje uppstår när en medarbetares initiativförmåga eller kreativitet kvävs och känner att han/hon inte kan utföra sina arbetsuppgifter som önskat. Detta missnöje kan feltolkas i enkäter och ge negativa utslag trots att de indikerar ett positivt missnöje. När medarbetarna svarar på frågan om man trivs på arbetsplatsen kan resultatet på denna fråga mycket väl vara positivt, även om personen besvarat övriga delfrågor i personalenkäten negativt. Avslutningsvis vill vi kommentera, återigen utifrån resultatet av djupintervjuerna, hur medarbetarna upplever nyttan av personalenkäter. Den främsta kritiken gäller vad som händer efter att man besvarat enkäten; Blir något av det man kritiserat verkligen åtgärdat? Sker det några förändringar på arbetsplatsen? Enligt Per-Anders är det mycket viktigt att resultatet från personalenkäter följs upp, diskuteras och leder till synliga förbättringar, hur små de än må vara. Se Delrapport 2: Djupintervjuer med medarbetare för att läsa fil.dr. Per-Anders Östlings sammanställning och slutsatser av de intervjuer han genomfört med medarbetare i Ekerö, Järfälla, Nynäshamn och Södertälje. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

11 Hur bör en personalenkät utformas, för att verkligen mäta om vi har en bra arbetsmiljö i vår kommun och om vi når upp till ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare? Ett viktigt skäl till att kommuner genomför personalenkäter är att mäta hur väl man lyckas i sina strävanden att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett annat motiv är att följa upp personalpolitiska mål och ett tredje att öka medarbetarinflytandet. För att säkerställa att Personalbarometern utvecklas i enlighet med de senaste, bekräftade, vetenskapliga teorierna inom arbetsmiljöforskning, vände vi oss till arbetsmiljöforskarna Patrik Larsson och Henrietta Huzell, verksamma vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet. Forskarna har utvärderat försökskommunernas personalenkäter och utifrån aktuell forskning, beskrivit hur man kan fånga upp alla viktiga aspekter av arbetsmiljö i en modell. Den modell som Patrik och Henrietta redogör för i sin rapport bygger på mångårig forskning om betydelsen av stress, arbetskrav och inflytande för att skapa en god arbetsmiljö i arbetslivet. De begrepp som ingår i modellen är arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd. Det viktiga att komma ihåg är att det är olika dimensioner av arbetslivet som ingår i modellen och att varje dimension mäts genom en rad olika frågor. Vad dessa olika begrepp står för och hur de operationaliseras, d.v.s. översätts till konkreta enkätfrågor, redovisas utförligt i Patrik och Henriettas rapport. Vi skulle vilja reflektera över modellen och ställa den i relation till vad försökskommunerna mäter idag och samtidigt knyta an till resultaten från de andra delrapporterna. Den första reflektionen är att modellen inte bara är teoretiskt utan praktiskt användbar. Det går att basera en hel personalenkät på de frågor och dimensioner som forskarna beskriver och få en flerdimensionell bild av hur personalen uppfattar sitt arbete/sin arbetsmiljö. - Det är just hur olika faktorer samverkar som är den pusselbit vi saknar i många personalenkäter. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

12 En genomgång av personalenkäterna i försökskommunerna visar att ett flertal av de frågor som ingår i modellen faktiskt ställs redan idag, om än ibland formulerade på ett något annorlunda sätt. Några av frågorna i enkäterna är identiska med forskarnas frågor, medan andra saknas helt. Ett av de områden som är överrepresenterade i personalenkäterna är olika ledarskapsfrågor. I modellen ingår ett flertal sådana frågor och för att mäta arbetsmiljön måste man fokusera på att mäta vilket socialt stöd medarbetaren upplever sig ha av sin chef. Ledarskapsfrågor finns, som sagt, redan idag i enkäterna, men behöver omformuleras något för att man skall kunna mäta och tolka arbetsmiljön på ett korrekt sätt. Den statistiska faktoranalysen visar att många chefsfrågor i princip mäter samma sak och att antalet frågor med fördel kan reduceras, utan att tappa väsentlig information. Kanske bör man även fundera på hur medarbetarna upplever chefens roll. Enligt Per-Anders Östling så har chefen en mer underordnad roll än vad många inbillar sig och enkätfrågorna bör om möjligt spegla detta. Socialt stöd från arbetskamrater mäts delvis redan i dag, under avsnitten som i enkäterna kallas Arbetskamrater och gemenskap eller Arbetsgemenskap och trivsel. Enligt forskarna finns det tre typer av socialt stöd; emotionellt, värderande och instrumentellt. Det emotionella stödet brukar mätas genom frågor om huruvida man känner sig omtyckt av arbetskamrater respektive chef samt om man upplever att arbetskamraterna och chefen bryr sig om hur man har det. I personalenkäterna finns dessa frågor, men är mer generellt utformade och i plural/ vi-form istället för att personalen får svara på direkta frågor som Jag upplever att kollegor bryr sig om mig, etc. En vanlig formulering från personalenkäterna får tjäna som exempel: Vi är lyhörda och öppna inför varandras åsikter 6. Kanske avstår man från att formulera frågorna i jag-form för att man anser att de då blir mindre känsliga, men resultatet blir mer svårtolkat/vagare när frågeformuleringarna är vagare. Så på den här punkten måste vår slutsats bli att enkäterna inte mäter upplevt stöd från arbetskamrater/chefer på ett korrekt sätt. Hur mäts då modellens andra två dimensioner, egenkontroll och arbetskrav, i försökskommunernas personalenkäter? Egenkontroll handlar bl.a. om huruvida man kan lära sig nya saker och om man får utnyttja sina yrkeskunskaper, kompetens och kvalifikationer, i arbetet. Men 6 Formuleringen finns i Järfälla kommuns personalenkät. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

13 egenkontroll omfattar också den anställdes möjligheter att avgöra hur det egna arbetet ska läggas upp. Under avsnitt som kallas Delaktighet eller Samverkan i personalenkäterna återfinns en del frågor som berör egenkontroll. Följande exempel får illustrera hur frågorna är ställda idag: Jag kan påverka arbetet inom min arbetsgrupp 7. Jag har frihet att ta egna initiativ i mitt arbete 8. Tycker du att du har rättighet att fatta egna beslut i ditt arbete? 9. Anser du dig nöjd med ditt inflytande över hur din arbetstid förläggs? 10 Vår slutsats är att enkäterna redan innehåller frågor om egenkontroll men behöver kompletteras med ytterligare några frågor och i vissa fall behöver nuvarande frågor omformuleras. Exempel på andra viktiga frågor som enligt forskarna mäter egenkontroll är: I mitt arbete har jag användning av mina kunskaper och färdigheter. Jag kan bestämma hur mitt eget arbete skall utföras. Arbetskrav handlar om de krav som ställs på individen för att denne skall kunna utföra sitt arbete och kan vara både fysiska och psykiska till sin natur. Typiska frågor som mäter arbetskrav är om arbetet är omåttligt omfattande, om det inte finns tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna och hur varierande eller enformigt arbetet är. Känner du att hinner med dina arbetsuppgifter inom din ordinarie arbetstid?" 11 Frågor om arbetskrav är något underrepresenterade i försökskommunernas personalenkäter. Följande frågor mäter enligt forskarna huruvida personalen har höga eller låga arbetskrav: Mitt arbete kräver att jag arbetar snabbt. Jag har tillräckligt med tid för att utföra mina arbetsuppgifter. Jag får ofta avbryta mina arbetsuppgifter för att fortsätta senare. Mitt arbete är omväxlande. Mina arbetsuppgifter förändras ständigt. 7 Formulering finns i personalenkäten för Södertälje och Nynäshamn kommun. 8 Formulering finns i Ekerö kommuns personalenkät. Motsvarande fråga finns i Järfälla kommuns personalenkät, men något annorlunda formulerad. 9 Formulering finns i Ekerö kommuns personalenkät. Motsvarande fråga finns i Järfälla kommuns personalenkät, men något annorlunda formulerad. 10 Formulering finns i personalenkäten för Nynäshamn kommun. 11 Formulering finns i Järfälla kommuns personalenkät. Liknande formulering finns i Södertälje, Nynäshamns och Ekerös kommuns personalenkät. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

14 För att sammanfatta resultatet mäter inte personalenkäterna, i tillräcklig grad, rätt aspekter för att kunna göra korrekta tolkningar av arbetsmiljön. Personalbarometern handlar inte enbart om att mäta rätt saker och ambitionen med projektet är större än att komma fram till en ny personalenkät och modell för att mäta arbetsmiljö. Den modell som forskarna presenterat är också en hjälp för att enkelt och tydligt identifiera vilka förbättringsområden kommunerna bör fokusera på. Enligt vår uppfattning finns här en stor utvecklingspotential för kommunerna. Modellen ger en tredimensionell analys som sammanfattas i figurer där balansen mellan höga/låga arbetskrav, hög/låg egenkontroll samt högt/lågt socialt stöd ger möjlighet att identifiera olika arbetstyper. Styrkan är att gå från endimensionella analyser till flerdimensionella samt att få en bra nulägesanalys, tydliga underlag för vilka förbättringsområden man bör fokusera på samt vilka åtgärder man bör vidta. Se Delrapport 3: Att mäta arbetsmiljö med personalenkäter där docent Patrik Larsson och fil.dr. Henrietta Huzell utförligt redogör för de teorier och den modell som ligger till grund för den nya enkäten. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

15 Den nya enkäten Sammanfattning av arbetet som ligger till grund för utformningen av den nya enkäten Vi gör här en kort sammanfattning av de huvudsakliga moment som utförts för att skapa ett tillförlitligt underlag för utformningen av den nya enkäten: Utvärdering av vilka faktorer medarbetarna i de deltagande kommunerna anser har störst påverkan på hur de upplever sin arbetsmiljö. Utvärdering av hur medarbetarna i de deltagande kommunerna upplever nuvarande personalenkäter. Statistisk beräkning av vilka frågor i nuvarande personalenkäter som förklarar mest/minst. Kvalitativ utvärdering av nuvarande enkäter (analys av varje fråga, hur de kan tolkas, vad de ger svar på). Fastställande av vetenskaplig modell för mätning av arbetsmiljön. Identifiering av vilka av nuvarande frågor som mäter arbetskrav, egenkontroll eller socialt stöd, de tre faktorer som beroende på hur de förhåller sig till varandra, avgör hur man upplever sin arbetsmiljö. Utvärdering av vilka frågor som bör tas bort, omformuleras eller läggas till, för att vara säker på att man mäter rätt. Utformning av en grundenkät som mäter samtliga tre dimensioner. Sammanfattning av den nya enkätens fördelar/styrkor Frågorna är vetenskapligt utformade och sammansatta för att tydligt mäta arbetsmiljön på de olika arbetsplatserna. Modellen som enkäten bygger på gör det möjligt att enkelt identifiera vilka förbättringsområden som skall prioriteras. Enkäten är en del av ett koncept som utmynnar i rekommenderade förbättringsåtgärder för respektive arbetsplats. En gemensam enkät gör det enkelt att jämföra resultaten med andra kommuner. Modellen som enkäten bygger på är tredimensionell och tar hänsyn till samverkan mellan de olika faktorer som påverkar hur arbetsmiljön upplevs. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

16 Det optimerade antalet frågor bidrar till att öka svarsfrekvensen samt förenkla hantering, analyser och beslut om åtgärder. Resultaten från utvärdering av de deltagande kommunernas nuvarande personalenkäter har vägts in i utformningen av Personalbarometern. Resultat från djupintervjuer av medarbetare inom de deltagande kommunerna har analyserats och vägts in i utformningen av Personalbarometern. Modellen som enkäten bygger på är baserad på omfattande forskning inom arbetsmiljöområdet. Enkäten är framtagen av erfarna forskare som är specialiserade inom detta område. Enkäten är statistiskt verifierad av Gebrenegus Ghilagaber, docent i statistik vid Stockholms Universitet Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

17 FÖRSLAG TILL BASFRÅGORNA I PERSONALBAROMETERN Här kommer ett antal påståenden om Ditt arbete och Dina arbetsförhållanden. Vi ber Dig läsa igenom varje påstående för sig och markera genom att kryssa för det svarsalternativ som ligger närmast Din uppfattning. Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer i någon till stor helt och inte alls mån del hållet Arbetskrav Mitt arbete kräver att jag arbetar snabbt Det begärs av mig att jag måste utföra en för stor arbetsinsats Jag har tillräckligt med tid för att utföra mina arbetsuppgifter. Jag får ofta avbryta mina arbetsuppgifter för att fortsätta senare. Mitt arbete är omväxlande. Mina arbetsuppgifter förändras ständigt Enkäten fortsätter på nästa sida. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

18 Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer i någon till stor helt och inte alls mån del hållet Kontroll I mitt arbete har jag användning av mina kunskaper och färdigheter. Mitt arbete kräver att jag ständigt vidareutvecklar mig. I mitt arbete har jag möjlighet att lära mig nya saker. Jag kan bestämma hur mitt eget arbete skall utföras. Jag har inflytande över beslut som rör hela min avdelning/enhet. Socialt stöd kunder/klienter/elever Mitt arbete präglas av många kund/klient/elevkontakter. (filterfråga) Jag tycker att kontakten med kunder/klienter/elever är ett givande inslag i mitt arbete. Jag känner att kunder/klienter/elever respekterar mig i min yrkesroll. Socialt stöd arbetskamrater Mitt arbete kräver mycket samarbete med andra människor. Jag upplever att mina arbetskamrater bryr sig om mig. Jag och mina arbetskamrater hjälps åt för att få arbetet gjort. Jag känner att mina arbetskamrater respekterar mig i min yrkesroll. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

19 Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer i någon till stor helt och inte alls mån del hållet Socialt stöd ledning Jag upplever att min närmaste chef visar att han bryr sig om mig. Jag upplever att min närmaste chef tar sig tid att lyssna om jag kommer med ett problem. Jag känner att min närmaste chef respekterar mig i min yrkesroll. Ledarskap Jag uppfattar att min närmaste chef har god kunskap om verksamheten. Min närmaste chef är lätt att komma i kontakt med Min närmaste chef ger mig sällan feedback på mitt arbete Min närmaste chef ger mig feedback på ett bra sätt Min närmaste chef organiserar verksamheten på ett lämpligt sätt Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. Min närmaste chef hanterar konflikter på ett bra sätt Beskriv med några egna ord det bästa och det sämsta med din arbetsplats. Tack för din medverkan! Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

20 Vad kvarstår att göra? Vad gör vi nu? Det stora, grundläggande arbetet klart och vi har ett utkast/förslag till utformningen av den nya enkäten. Nu är det dags för nästa fas i utvecklingsprojektet för att kunna gå vidare och implementera den nya modellen. Det som kvarstår att göra innan vi kan anse att konceptet är helt klart och integrerat, är att: 1. Enas om frågorna i grundenkäten 2. Eventuellt ta fram gemensamma tilläggsfrågor 3. Ta fram tilläggsfrågor som är unika per kommun 4. Ta fram unika åtgärdsprogram som är skräddarsydda för varje arbetstyp 5. Testa modellen och frågorna hos försökskommunerna 6. Systematisera/automatisera hanteringen av analyser och rapporter 7. Utvärdera hur resultatredovisningen upplevs 8. Kalibrera tröskelvärden och göra eventuella justeringar Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

ARBETSMILJÖKOMPASSEN ANALYS DIAGNOS ÅTGÄRDER

ARBETSMILJÖKOMPASSEN ANALYS DIAGNOS ÅTGÄRDER ARBETSMILJÖKOMPASSEN ARBETSMILJÖKOMPASSEN ANALYS DIAGNOS ÅTGÄRDER ARBETSMILJÖKOMPASSEN EN ORGANISATION KAN INTE LEVERERA BÄTTRE PRODUKTER/TJÄNSTER ÄN MEDARBETARNA KAN PRESTERA ITS Kompassverktyg utgår

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

2015-09-08. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

2015-09-08. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-08 Dnr Bun 2015/119 Arbetsmiljökompassen 2014 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 1. Redovisningen av medarbetarundersökningen Arbetsmiljökompassen

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Bygg- o miljöförvaltningen - Beställare TEN Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

Tentamen i Matematik 2: M0030M.

Tentamen i Matematik 2: M0030M. Tentamen i Matematik 2: M0030M. Datum: 203-0-5 Skrivtid: 09:00 4:00 Antal uppgifter: 2 ( 30 poäng ). Examinator: Norbert Euler Tel: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Betygsgränser: 4p 9p = 3; 20p 24p

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Bygg- o miljöförvaltningen - Utförare TEN Enkätperiod: 2014-11-17 -- 2014-12-05 Underlag till analyserna i denna rapport Analyserna i denna rapport

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Utförare Vård o Omsorg Enkätperiod: 2012-11-12 -- 2012-12-04 Underlag till analyserna i denna rapport Analyserna i denna rapport

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Bygg- o miljöförvaltningen - Utförare TEN Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Arbetsmiljökompassen. Underlag till analyserna i denna rapport. Fördelning av arbetssituationer. 1 av 11 2012-08-30 15.02.

Arbetsmiljökompassen. Underlag till analyserna i denna rapport. Fördelning av arbetssituationer. 1 av 11 2012-08-30 15.02. Arbetsmiljökompassen Demoorganisation Enkätperiod: 2010-09-01 -- 2010-09-30 Analys: JG Kvalitetskontroll: MFM Vi har här nöjet att visa en demorapport av Arbetsmiljökompassen för att ge en bild av hur

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Tentamen MMG610 Diskret Matematik, GU

Tentamen MMG610 Diskret Matematik, GU Tentamen MMG610 Diskret Matematik, GU 2017-01-04 kl. 08.30 12.30 Examinator: Peter Hegarty, Matematiska vetenskaper, Chalmers/GU Telefonvakt: Peter Hegarty, telefon: 0766 377 873 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel,

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Pre-Test 1: M0030M - Linear Algebra.

Pre-Test 1: M0030M - Linear Algebra. Pre-Test : M3M - Linear Algebra. Test your knowledge on Linear Algebra for the course M3M by solving the problems in this test. It should not take you longer than 9 minutes. M3M Problem : Betrakta fyra

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2016 handledning för Piteå kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, motivera och utveckla kompetenta medarbetare. Medarbetarenkäten ger en nulägesbild av medarbetarnas

Läs mer

Poängsättning COPSOQ II, Sverige

Poängsättning COPSOQ II, Sverige Poängsättning COPSOQ II, Sverige Hur beräknar man medelvärden och fördelningar? I COPSOQ-enkäten används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar: 1. För varje enskild fråga

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

ELNU Arbetsmiljöenkät 2011

ELNU Arbetsmiljöenkät 2011 ELNU Arbetsmiljöenkät 2011 Period: 17/6-19/9 Antal respondenter totalt LNU: 1060 (1933) Svarsfrekvens totalt LNU: 55% (59% påbörjat) Antal respondenter som påbörjat svara från ELNU: 107 Metod: Mer information:

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Utförare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats har

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

2 Uppgifter. Uppgifter. Svaren börjar på sidan 35. Uppgift 1. Steg 1. Problem 1 : 2. Problem 1 : 3

2 Uppgifter. Uppgifter. Svaren börjar på sidan 35. Uppgift 1. Steg 1. Problem 1 : 2. Problem 1 : 3 1 2 Uppgifter Uppgifter Svaren börjar på sidan 35. Uppgift 1. Steg 1 Problem 1 : 2 Problem 1 : 3 Uppgifter 3 Svarsalternativ. Answer alternative 1. a Svarsalternativ. Answer alternative 1. b Svarsalternativ.

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr Surveys & analyzes Svenska kyrkan DEMO 2015-08-30-2015-09-06 DEMO Björkekärr Apmio AB www.apmio.se Åldermansgatran 10 Info@apmio.se 227 64 Lund 046-780 03 70 2 Innehållsförteckning Syfte... 5 Metod...

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan!!Unpublished: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Bertlett,

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer