PERSONALBAROMETERN UTVECKLINGSPROJEKTET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONALBAROMETERN UTVECKLINGSPROJEKTET"

Transkript

1 UTVECKLINGSPROJEKTET PERSONALBAROMETERN Innehållet i detta dokument är konfidentiellt och endast avsett för anställda inom Information Tools Scandinavia AB samt de personer som deltar i utvecklingsprojektet Personalbarometern. Ett kontrollerat antal tryckta rapporter delas ut till behöriga personer. Innehållet får inte, helt eller delvis, kopieras och/eller distribueras utan godkännande från Information Tools Scandinavia AB.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER 2 PERSONALBAROMETERN VARFÖR? FINNS DET BEHOV AV ÄNNU EN PERSONALENKÄT? 3 SYFTET MED UTVECKLINGSPROJEKTET 4 FÖRSÖKSKOMMUNER OCH UTVÄRDERINGSGRUPP 4 FRÅGESTÄLLNINGAR SOM SAMMANFATTAR DENNA DEL AV UTVECKLINGSPROJEKTET PERSONALBAROMETERN 5 KAN MAN MINSKA ANTALET FRÅGOR I EN PERSONALENKÄT - UTAN ATT TAPPA VÄSENTLIG INFORMATION? 6 VILKA FAKTORER ÄR VIKTIGA FÖR HUR PERSONALEN UPPLEVER SIN ARBETSMILJÖ? 8 HUR BÖR EN PERSONALENKÄT UTFORMAS, FÖR ATT VERKLIGEN MÄTA OM VI HAR EN BRA ARBETSMILJÖ I VÅR KOMMUN OCH OM VI NÅR UPP TILL AMBITIONEN ATT VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE? 10 DEN NYA ENKÄTEN 14 SAMMANFATTNING AV ARBETET SOM LIGGER TILL GRUND FÖR UTFORMNINGEN AV DEN NYA ENKÄTEN 14 SAMMANFATTNING AV DEN NYA ENKÄTENS FÖRDELAR/STYRKOR 14 FÖRSLAG TILL BASFRÅGORNA I PERSONALBAROMETERN 16 VAD KVARSTÅR ATT GÖRA? VAD GÖR VI NU? 19 FORSKARNAS RAPPORTER 20 DELRAPPORT 1: STATISTISKA ANALYSER AV PERSONALENKÄTER 22 DELRAPPORT 2: DJUPINTERVJUER MED MEDARBETARE 51 DELRAPPORT 3: ATT MÄTA ARBETSMILJÖ MED PERSONALENKÄTER 61 Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

3 Utvecklingsprojektet Personalbarometern Sammanfattning och reflektioner av Juan Garay, Marie Forsberg-Märe & Bo Swedin Information Tools Scandinavia AB Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

4 Personalbarometern Varför? Finns det behov av ännu en personalenkät? Vi på Information Tools Scandinavia AB har under många år arbetat med personalenkäter och har lång erfarenhet av att hjälpa kommuner med analyser och sammanställningar av medarbetarundersökningar. Med alla de problemställningar vi stött på under åren, insåg vi att det finns ett stort behov av att förbättra hur man genomför personalundersökningar. De flesta kommuner har sin egna, unika enkäter och därför är det sällan möjligt att göra riktiga jämförelser av resultaten från olika kommuner. De flesta personalenkäter innehåller en mycket stor mängd frågor, vilket bl.a. resulterar i en låg svarsfrekvens. Enkäterna är heller inte anpassade för en effektiv analys och bearbetning. Det är ofta tids- och arbetskrävande och inte alltid enkelt att göra riktiga tolkningar av enkätresultaten. Det allvarligaste problemet är dock att personalenkäter inte alltid mäter det man vill undersöka; hur medarbetare uppfattar sina arbeten, sin psykosociala och fysiska arbetsmiljö och hur de verkligen trivs på sin arbetsplats. Vi ser personalenkäter som instrument som skall användas till att diagnostisera hur en arbetsplats mår inom en organisation. Under projektets gång har vi kunnat verifiera att personalenkäter i regel fungerar dåligt som diagnosinstrument. Dagens personalenkäter är endimensionellt utformade och ger ofta en skev bild av verkligheten då de inte tar hänsyn till olika faktorers samverkan. Med ett vetenskapligt uttryck skulle man säga att enkäterna har en låg validitet, d.v.s. de mäter inte det man avser att mäta. En annan viktig aspekt är att personalenkäter sällan utmynnar i en ordination av konkreta, vetenskapligt förankrade åtgärdsprogram för sina patienter. Ofta överlämnas ansvaret till chefer och medarbetare att göra egna tolkningar av resultaten. Därmed föddes idén till utvecklingsprojektet Personalbarometern Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

5 Syftet med utvecklingsprojektet Att utvärdera styrkor och svagheter med nuvarande personalenkäter (med huvudfokus på enkäterna hos de medverkande kommunerna). Att minska antalet frågor utan att tappa information för att bland annat minska bortfallet och förenkla hanteringen. Att kartlägga vilka samband, både statistiska och orsakssamband, som finns mellan olika frågeområden och även mellan olika frågor i personalenkäten. Att utveckla en modell som bättre ger vägledning om vilka faktorer som ska prioriteras i förbättringsarbetet (på kommunnivå, förvaltningsnivå och/eller enhetsnivå), och samtidigt ger en klar och tydlig nulägesbeskrivning av var organisationen/enheten befinner sig idag (vad är bra respektive dåligt) samt vart man är på väg om inga åtgärder vidtas. Att beskriva enheterna inom kommunen utifrån typiseringar av arbetsmiljö, ledarskap, trivsel på arbetsplatsen, m.m. Försökskommuner och utvärderingsgrupp I projektet deltar fyra kommuner; Ekerö, Järfälla, Nynäshamn och Södertälje. Följande externa forskare ingår i utvärderingsgruppen: Fil. dr. och docent i statistik Gebrenegus Ghilagaber, Statistiska institutionen, Stockholms Universitet Fil. dr. i sociologi och docent i arbetsvetenskap Patrik Larsson, CTF Centrum för tjänsteforskning, Karlstads Universitet Fil. dr. i sociologi Henrietta Huzell, CTF Centrum för tjänsteforskning, Karlstads Universitet Följande medarbetare vid Information Tools Scandinavia ingår i utvärderingsgruppen: Fil. kand. och DIHM Juan Garay (vd, Information Tools Scandinavia AB) Fil. dr. Per-Anders Östling Fil. kand. och Pol. mag. Bo Swedin DIHM, Marie Forsberg-Märe Karin Engström Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

6 Frågeställningar som sammanfattar denna del av utvecklingsprojektet Personalbarometern För att sammanfatta huvuduppgifterna formulerade vi följande tre frågeställningar, som ständigt funnits i fokus under projektets gång: 1. Är det möjligt att minska antalet frågor i en personalenkät utan att tappa väsentlig information? 2. Vilka faktorer är viktiga för hur personalen upplever sin arbetsmiljö och sitt arbete? 3. Hur bör en personalenkät utformas för att verkligen mäta arbetsmiljön? Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

7 Kan man minska antalet frågor i en personalenkät - utan att tappa väsentlig information? Svaret på denna fråga är ja, eftersom många av frågorna i en personalenkät är stark korrelerade 1. Detta betyder att istället för t.ex. tre frågor behöver man endast ställa en. Denna nya fråga måste då få en ny innebörd, så att medarbetarnas svar på denna motsvarar svaren på alla de tre gamla frågorna. Poängen är att kunna reducera antalet frågor utan att tappa någon information på vägen. Här behöver man m.a.o. fundera på vilka bakomliggande faktorer som förklarar att frågorna har ett starkt samband överhuvudtaget. Tillvägagångssättet känns oftast ovant för en lekman men metoden är relativt vanlig och vetenskapligt beprövad. Den statistiska metod som docent Gebrenegus Ghilagaber använt sig av i detta utvecklingsprojekt kallas Principal Component Analysis (PCA). Genom att gruppera de frågor som sinsemellan har en stark korrelation i faktorer, får man fram ett antal faktorer (med olika grupper av frågor) som är oberoende av varandra. Därigenom kan man mäta vilka av faktorerna som förklarar de största skillnaderna i personalenkäterna 2. Vi vill här lyfta fram några av de resultat som docent Gebrenegus kommer fram till i sin rapport. (Det är viktigt att komma ihåg att försökskommunernas enkäter är ganska lika, men att det ändå finns skillnader i både antal och formuleringar av frågor 3.) Det första, mycket intressanta resultatet är att en enskild faktor förklarar så mycket som 25-27% av variansen i de undersökta personalenkäterna. Denna faktor innehåller många ledarskapsfrågor 4 (t.ex. Min chef driver utveckling och förändring eller Min närmaste chef hanterar konflikter på ett bra sätt ). Analysen bekräftar att frågorna i respektive faktor har ett starkt samband med varandra, vilket indikerar att färre enkätfrågor skulle kunna användas för att mäta det som frågorna avser att mäta. Så vilken är den gemensamma nämnaren för dessa frågor? Vi har granskat och jämfört frågorna och funnit att många av Järfälla kommuns ledarskapsfrågor återfinns i Ekerö kommuns personalenkät. Södertälje kommuns ledarskapsfrågor är något annorlunda formulerade, med undantag av ett fåtal, 1 Med korrelation avses i detta fall sambandet mellan frågorna, hur de förhåller sig till varandra 2 Det rätta statistiska uttrycket är varians. 3 Södertälje kommuns personalenkät har totalt 67 frågor, men endast 57 av dessa har ingått i den statistiska analysen. De frågor som uteslutits är framför allt bakgrundsfrågor. Detsamma gäller för Järfälla och Ekerö kommuns enkäter som innehåller 83 respektive 111 enkätfrågor, även här har bakgrundsfrågor exkluderats från analysen. 4 I Ekerös fall finns det så många som 18 chefsfrågor som ingår i nämnda faktor. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

8 men berör samma typ av egenskaper. Ett tydligare sätt att formulera frågorna skulle kunna vara att be medarbetaren svara på, och betygssätta, vad chefen är bra respektive dålig på, eftersom det är det man egentligen ber personalen göra; Min chef är bra på, Min chef är dålig på är, enligt vår uppfattning, formulerade som olika krav på chefskapet. Dessa frågor speglar dock endast hur bra eller dålig en chef är, eller förväntas vara, på olika uppgifter, vilket inte nödvändigtvis är avgörande för medarbetarens uppfattning om sin arbetsmiljö. En aspekt som chefsfrågorna inte mäter, och som forskningen visar är högst väsentlig för hur man upplever sin arbetsmiljö, är i vilken grad medarbetaren känner ett socialt stöd från sin chef 5. Om nuvarande ledarskapsfrågor kan sägas utgöra ett slags ledarskapsindex vore det mycket intressant att undersöka vilket samband ett positivt, respektive negativt, ledarskapsindex har med socialt stöd. En intressant iakttagelse är det faktum att det i Södertälje kommuns enkät finns åtta frågor som ingår i faktor 1, medan det i Järfällas och Ekerös enkäter finns så många som nitton respektive tjugofyra. I samtliga fall förklarar samma faktor ca 25% (i Järfälla 27%) av variansen! Slutsatsen i detta fall är således att det är mer effektivt med åtta frågor istället för tjugofyra. En annan frågeställning, som vi vill uppmärksamma, är hur många av enkätfrågorna man bör behålla, när nu analysen visar att endast frågor svarar för merparten av variansen. Enligt Gebrenegus är detta en kompromiss mellan att ha tillräckligt med frågor som besvarar det man önskar ta reda på och eventuell merkostnad, försämrad svarsbenägenhet, otydligare resultat, etc. som fler enkätfrågor faktiskt innebär. Ett längre frågeformulär ställer inte bara högre krav på den som besvarar undersökningen att behålla fokus och ge alla frågor lika stort mentalt utrymme, det leder också ofta till ett mer tidskrävande, kostsammare och svårare analysarbete. Vi har ingen generell inställning till hur långt ett enkätformulär skall vara, syftet/vad som skall mätas är helt avgörande för hur lång enkäten blir. Däremot försöker vi så långt det är möjligt att begränsa användningen av frågor som är bra att ha. Gebrenegus analyser ger en mycket bra vägledning om vilka frågor som bör ifrågasättas och huruvida de skall vara med i personalenkäter eller inte. 5 Längre fram diskuterar vi vad socialt stöd innebär och varför det är viktigt att mäta detta. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

9 Se Delrapport 1: Statistiska analyser av personalenkäter för att läsa docent Ghilagabers utförliga beskrivning av teori, metod, tillvägagångssätt och vilka slutsatser han drar av de analyser han utfört av nuvarande personalenkäter. Vilka faktorer är viktiga för hur personalen upplever sin arbetsmiljö? Enligt fil. dr. Per-Anders Östling, som inom ramen för Personalbarometern utfört 28 djupintervjuer med medarbetare i försökskommunerna, är det framför allt två faktorer som är avgörande för hur medarbetare upplever sitt arbete och sin arbetsmiljö; Den ena är i vilken grad medarbetare upplever att de hinner med att utföra ålagda arbetsuppgifter. Kombinationen av en hög arbetsbörda och oförmåga att påverka sin arbetssituation skapar känslor av vantrivsel, uppgivenhet, stress och missnöje. Vi återkommer till detta samband längre fram i denna rapport men det är viktigt att notera att fenomenet uppmärksammats redan i dessa djupintervjuer. Varför är det viktigt att känna att man utför ett bra jobb? kan man fråga sig. Enligt Per-Anders Östling finns svaret i det sammanhang individen lever i. Vi identifierar oss gärna med vårt arbete och hur väl vi lyckas leva upp till de förväntningar vi har på detta. I en tid då individuellt självförverkligande är en viktig del av en persons självuppfattning är det viktigt att känna att man kan utföra sina arbetsuppgifter som man tänkt sig. Den andra faktorn som är viktigt för huruvida medarbetarna är nöjda med sitt arbete, är det stöd man känner från sina kollegor. För trots att man kan uppleva sitt arbete som stressigt så motverkas detta av en kollegial stämning på arbetsplatsen, en god stämning som Per-Anders formulerar det eller som vi skulle vilja uttrycka det: förekomsten av utpräglat teamwork. Enligt Per-Anders kan medarbetare kompensera en tung arbetsbörda med känslan av att det är lättare att bära bördan tillsammans än individuellt. En något mer underordnad roll spelar, enligt Per-Anders, ledarskapet på arbetsplatsen. Detta förvånar oss då många undersökningar, inkl. de statistiska analyser som utförts inom detta projekt, bekräftar chefens roll för en god arbetsmiljö och hög arbetstrivsel på arbetsplatsen. Men många arbeten kräver inte att chefen är närvarande på samma sätt som förr i tiden. Vi ser en lärare som ett utmärkt exempel på en personalkategori där chefens närvaro inte är nödvändig för arbetsprestationen. Enligt Per-Anders kan emellertid en chef höja arbetstrivseln avsevärt genom att inspirera och ge bra återkoppling till medarbetarna och samtidigt vara bra på att få saker och ting gjorda. Vi skulle vilja beteckna chefens roll som en turbogenerator som kan öka eller minska arbetsmoralen och arbetstrivseln på en arbetsplats. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

10 Vi vill vidare peka på en intressant paradox som Per-Anders Östling identifierat genom sina djupintervjuer. Det som Per-Anders kallar för ett positivt missnöje uppstår när en medarbetares initiativförmåga eller kreativitet kvävs och känner att han/hon inte kan utföra sina arbetsuppgifter som önskat. Detta missnöje kan feltolkas i enkäter och ge negativa utslag trots att de indikerar ett positivt missnöje. När medarbetarna svarar på frågan om man trivs på arbetsplatsen kan resultatet på denna fråga mycket väl vara positivt, även om personen besvarat övriga delfrågor i personalenkäten negativt. Avslutningsvis vill vi kommentera, återigen utifrån resultatet av djupintervjuerna, hur medarbetarna upplever nyttan av personalenkäter. Den främsta kritiken gäller vad som händer efter att man besvarat enkäten; Blir något av det man kritiserat verkligen åtgärdat? Sker det några förändringar på arbetsplatsen? Enligt Per-Anders är det mycket viktigt att resultatet från personalenkäter följs upp, diskuteras och leder till synliga förbättringar, hur små de än må vara. Se Delrapport 2: Djupintervjuer med medarbetare för att läsa fil.dr. Per-Anders Östlings sammanställning och slutsatser av de intervjuer han genomfört med medarbetare i Ekerö, Järfälla, Nynäshamn och Södertälje. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

11 Hur bör en personalenkät utformas, för att verkligen mäta om vi har en bra arbetsmiljö i vår kommun och om vi når upp till ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare? Ett viktigt skäl till att kommuner genomför personalenkäter är att mäta hur väl man lyckas i sina strävanden att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett annat motiv är att följa upp personalpolitiska mål och ett tredje att öka medarbetarinflytandet. För att säkerställa att Personalbarometern utvecklas i enlighet med de senaste, bekräftade, vetenskapliga teorierna inom arbetsmiljöforskning, vände vi oss till arbetsmiljöforskarna Patrik Larsson och Henrietta Huzell, verksamma vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet. Forskarna har utvärderat försökskommunernas personalenkäter och utifrån aktuell forskning, beskrivit hur man kan fånga upp alla viktiga aspekter av arbetsmiljö i en modell. Den modell som Patrik och Henrietta redogör för i sin rapport bygger på mångårig forskning om betydelsen av stress, arbetskrav och inflytande för att skapa en god arbetsmiljö i arbetslivet. De begrepp som ingår i modellen är arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd. Det viktiga att komma ihåg är att det är olika dimensioner av arbetslivet som ingår i modellen och att varje dimension mäts genom en rad olika frågor. Vad dessa olika begrepp står för och hur de operationaliseras, d.v.s. översätts till konkreta enkätfrågor, redovisas utförligt i Patrik och Henriettas rapport. Vi skulle vilja reflektera över modellen och ställa den i relation till vad försökskommunerna mäter idag och samtidigt knyta an till resultaten från de andra delrapporterna. Den första reflektionen är att modellen inte bara är teoretiskt utan praktiskt användbar. Det går att basera en hel personalenkät på de frågor och dimensioner som forskarna beskriver och få en flerdimensionell bild av hur personalen uppfattar sitt arbete/sin arbetsmiljö. - Det är just hur olika faktorer samverkar som är den pusselbit vi saknar i många personalenkäter. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

12 En genomgång av personalenkäterna i försökskommunerna visar att ett flertal av de frågor som ingår i modellen faktiskt ställs redan idag, om än ibland formulerade på ett något annorlunda sätt. Några av frågorna i enkäterna är identiska med forskarnas frågor, medan andra saknas helt. Ett av de områden som är överrepresenterade i personalenkäterna är olika ledarskapsfrågor. I modellen ingår ett flertal sådana frågor och för att mäta arbetsmiljön måste man fokusera på att mäta vilket socialt stöd medarbetaren upplever sig ha av sin chef. Ledarskapsfrågor finns, som sagt, redan idag i enkäterna, men behöver omformuleras något för att man skall kunna mäta och tolka arbetsmiljön på ett korrekt sätt. Den statistiska faktoranalysen visar att många chefsfrågor i princip mäter samma sak och att antalet frågor med fördel kan reduceras, utan att tappa väsentlig information. Kanske bör man även fundera på hur medarbetarna upplever chefens roll. Enligt Per-Anders Östling så har chefen en mer underordnad roll än vad många inbillar sig och enkätfrågorna bör om möjligt spegla detta. Socialt stöd från arbetskamrater mäts delvis redan i dag, under avsnitten som i enkäterna kallas Arbetskamrater och gemenskap eller Arbetsgemenskap och trivsel. Enligt forskarna finns det tre typer av socialt stöd; emotionellt, värderande och instrumentellt. Det emotionella stödet brukar mätas genom frågor om huruvida man känner sig omtyckt av arbetskamrater respektive chef samt om man upplever att arbetskamraterna och chefen bryr sig om hur man har det. I personalenkäterna finns dessa frågor, men är mer generellt utformade och i plural/ vi-form istället för att personalen får svara på direkta frågor som Jag upplever att kollegor bryr sig om mig, etc. En vanlig formulering från personalenkäterna får tjäna som exempel: Vi är lyhörda och öppna inför varandras åsikter 6. Kanske avstår man från att formulera frågorna i jag-form för att man anser att de då blir mindre känsliga, men resultatet blir mer svårtolkat/vagare när frågeformuleringarna är vagare. Så på den här punkten måste vår slutsats bli att enkäterna inte mäter upplevt stöd från arbetskamrater/chefer på ett korrekt sätt. Hur mäts då modellens andra två dimensioner, egenkontroll och arbetskrav, i försökskommunernas personalenkäter? Egenkontroll handlar bl.a. om huruvida man kan lära sig nya saker och om man får utnyttja sina yrkeskunskaper, kompetens och kvalifikationer, i arbetet. Men 6 Formuleringen finns i Järfälla kommuns personalenkät. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

13 egenkontroll omfattar också den anställdes möjligheter att avgöra hur det egna arbetet ska läggas upp. Under avsnitt som kallas Delaktighet eller Samverkan i personalenkäterna återfinns en del frågor som berör egenkontroll. Följande exempel får illustrera hur frågorna är ställda idag: Jag kan påverka arbetet inom min arbetsgrupp 7. Jag har frihet att ta egna initiativ i mitt arbete 8. Tycker du att du har rättighet att fatta egna beslut i ditt arbete? 9. Anser du dig nöjd med ditt inflytande över hur din arbetstid förläggs? 10 Vår slutsats är att enkäterna redan innehåller frågor om egenkontroll men behöver kompletteras med ytterligare några frågor och i vissa fall behöver nuvarande frågor omformuleras. Exempel på andra viktiga frågor som enligt forskarna mäter egenkontroll är: I mitt arbete har jag användning av mina kunskaper och färdigheter. Jag kan bestämma hur mitt eget arbete skall utföras. Arbetskrav handlar om de krav som ställs på individen för att denne skall kunna utföra sitt arbete och kan vara både fysiska och psykiska till sin natur. Typiska frågor som mäter arbetskrav är om arbetet är omåttligt omfattande, om det inte finns tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna och hur varierande eller enformigt arbetet är. Känner du att hinner med dina arbetsuppgifter inom din ordinarie arbetstid?" 11 Frågor om arbetskrav är något underrepresenterade i försökskommunernas personalenkäter. Följande frågor mäter enligt forskarna huruvida personalen har höga eller låga arbetskrav: Mitt arbete kräver att jag arbetar snabbt. Jag har tillräckligt med tid för att utföra mina arbetsuppgifter. Jag får ofta avbryta mina arbetsuppgifter för att fortsätta senare. Mitt arbete är omväxlande. Mina arbetsuppgifter förändras ständigt. 7 Formulering finns i personalenkäten för Södertälje och Nynäshamn kommun. 8 Formulering finns i Ekerö kommuns personalenkät. Motsvarande fråga finns i Järfälla kommuns personalenkät, men något annorlunda formulerad. 9 Formulering finns i Ekerö kommuns personalenkät. Motsvarande fråga finns i Järfälla kommuns personalenkät, men något annorlunda formulerad. 10 Formulering finns i personalenkäten för Nynäshamn kommun. 11 Formulering finns i Järfälla kommuns personalenkät. Liknande formulering finns i Södertälje, Nynäshamns och Ekerös kommuns personalenkät. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

14 För att sammanfatta resultatet mäter inte personalenkäterna, i tillräcklig grad, rätt aspekter för att kunna göra korrekta tolkningar av arbetsmiljön. Personalbarometern handlar inte enbart om att mäta rätt saker och ambitionen med projektet är större än att komma fram till en ny personalenkät och modell för att mäta arbetsmiljö. Den modell som forskarna presenterat är också en hjälp för att enkelt och tydligt identifiera vilka förbättringsområden kommunerna bör fokusera på. Enligt vår uppfattning finns här en stor utvecklingspotential för kommunerna. Modellen ger en tredimensionell analys som sammanfattas i figurer där balansen mellan höga/låga arbetskrav, hög/låg egenkontroll samt högt/lågt socialt stöd ger möjlighet att identifiera olika arbetstyper. Styrkan är att gå från endimensionella analyser till flerdimensionella samt att få en bra nulägesanalys, tydliga underlag för vilka förbättringsområden man bör fokusera på samt vilka åtgärder man bör vidta. Se Delrapport 3: Att mäta arbetsmiljö med personalenkäter där docent Patrik Larsson och fil.dr. Henrietta Huzell utförligt redogör för de teorier och den modell som ligger till grund för den nya enkäten. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

15 Den nya enkäten Sammanfattning av arbetet som ligger till grund för utformningen av den nya enkäten Vi gör här en kort sammanfattning av de huvudsakliga moment som utförts för att skapa ett tillförlitligt underlag för utformningen av den nya enkäten: Utvärdering av vilka faktorer medarbetarna i de deltagande kommunerna anser har störst påverkan på hur de upplever sin arbetsmiljö. Utvärdering av hur medarbetarna i de deltagande kommunerna upplever nuvarande personalenkäter. Statistisk beräkning av vilka frågor i nuvarande personalenkäter som förklarar mest/minst. Kvalitativ utvärdering av nuvarande enkäter (analys av varje fråga, hur de kan tolkas, vad de ger svar på). Fastställande av vetenskaplig modell för mätning av arbetsmiljön. Identifiering av vilka av nuvarande frågor som mäter arbetskrav, egenkontroll eller socialt stöd, de tre faktorer som beroende på hur de förhåller sig till varandra, avgör hur man upplever sin arbetsmiljö. Utvärdering av vilka frågor som bör tas bort, omformuleras eller läggas till, för att vara säker på att man mäter rätt. Utformning av en grundenkät som mäter samtliga tre dimensioner. Sammanfattning av den nya enkätens fördelar/styrkor Frågorna är vetenskapligt utformade och sammansatta för att tydligt mäta arbetsmiljön på de olika arbetsplatserna. Modellen som enkäten bygger på gör det möjligt att enkelt identifiera vilka förbättringsområden som skall prioriteras. Enkäten är en del av ett koncept som utmynnar i rekommenderade förbättringsåtgärder för respektive arbetsplats. En gemensam enkät gör det enkelt att jämföra resultaten med andra kommuner. Modellen som enkäten bygger på är tredimensionell och tar hänsyn till samverkan mellan de olika faktorer som påverkar hur arbetsmiljön upplevs. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

16 Det optimerade antalet frågor bidrar till att öka svarsfrekvensen samt förenkla hantering, analyser och beslut om åtgärder. Resultaten från utvärdering av de deltagande kommunernas nuvarande personalenkäter har vägts in i utformningen av Personalbarometern. Resultat från djupintervjuer av medarbetare inom de deltagande kommunerna har analyserats och vägts in i utformningen av Personalbarometern. Modellen som enkäten bygger på är baserad på omfattande forskning inom arbetsmiljöområdet. Enkäten är framtagen av erfarna forskare som är specialiserade inom detta område. Enkäten är statistiskt verifierad av Gebrenegus Ghilagaber, docent i statistik vid Stockholms Universitet Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

17 FÖRSLAG TILL BASFRÅGORNA I PERSONALBAROMETERN Här kommer ett antal påståenden om Ditt arbete och Dina arbetsförhållanden. Vi ber Dig läsa igenom varje påstående för sig och markera genom att kryssa för det svarsalternativ som ligger närmast Din uppfattning. Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer i någon till stor helt och inte alls mån del hållet Arbetskrav Mitt arbete kräver att jag arbetar snabbt Det begärs av mig att jag måste utföra en för stor arbetsinsats Jag har tillräckligt med tid för att utföra mina arbetsuppgifter. Jag får ofta avbryta mina arbetsuppgifter för att fortsätta senare. Mitt arbete är omväxlande. Mina arbetsuppgifter förändras ständigt Enkäten fortsätter på nästa sida. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

18 Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer i någon till stor helt och inte alls mån del hållet Kontroll I mitt arbete har jag användning av mina kunskaper och färdigheter. Mitt arbete kräver att jag ständigt vidareutvecklar mig. I mitt arbete har jag möjlighet att lära mig nya saker. Jag kan bestämma hur mitt eget arbete skall utföras. Jag har inflytande över beslut som rör hela min avdelning/enhet. Socialt stöd kunder/klienter/elever Mitt arbete präglas av många kund/klient/elevkontakter. (filterfråga) Jag tycker att kontakten med kunder/klienter/elever är ett givande inslag i mitt arbete. Jag känner att kunder/klienter/elever respekterar mig i min yrkesroll. Socialt stöd arbetskamrater Mitt arbete kräver mycket samarbete med andra människor. Jag upplever att mina arbetskamrater bryr sig om mig. Jag och mina arbetskamrater hjälps åt för att få arbetet gjort. Jag känner att mina arbetskamrater respekterar mig i min yrkesroll. Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

19 Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer i någon till stor helt och inte alls mån del hållet Socialt stöd ledning Jag upplever att min närmaste chef visar att han bryr sig om mig. Jag upplever att min närmaste chef tar sig tid att lyssna om jag kommer med ett problem. Jag känner att min närmaste chef respekterar mig i min yrkesroll. Ledarskap Jag uppfattar att min närmaste chef har god kunskap om verksamheten. Min närmaste chef är lätt att komma i kontakt med Min närmaste chef ger mig sällan feedback på mitt arbete Min närmaste chef ger mig feedback på ett bra sätt Min närmaste chef organiserar verksamheten på ett lämpligt sätt Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. Min närmaste chef hanterar konflikter på ett bra sätt Beskriv med några egna ord det bästa och det sämsta med din arbetsplats. Tack för din medverkan! Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

20 Vad kvarstår att göra? Vad gör vi nu? Det stora, grundläggande arbetet klart och vi har ett utkast/förslag till utformningen av den nya enkäten. Nu är det dags för nästa fas i utvecklingsprojektet för att kunna gå vidare och implementera den nya modellen. Det som kvarstår att göra innan vi kan anse att konceptet är helt klart och integrerat, är att: 1. Enas om frågorna i grundenkäten 2. Eventuellt ta fram gemensamma tilläggsfrågor 3. Ta fram tilläggsfrågor som är unika per kommun 4. Ta fram unika åtgärdsprogram som är skräddarsydda för varje arbetstyp 5. Testa modellen och frågorna hos försökskommunerna 6. Systematisera/automatisera hanteringen av analyser och rapporter 7. Utvärdera hur resultatredovisningen upplevs 8. Kalibrera tröskelvärden och göra eventuella justeringar Copyright 2009InformationToolsScandinaviaAB,Box1113 Cylinderv18 SE 13126NackaStrand Tfn

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

ELNU Arbetsmiljöenkät 2011

ELNU Arbetsmiljöenkät 2011 ELNU Arbetsmiljöenkät 2011 Period: 17/6-19/9 Antal respondenter totalt LNU: 1060 (1933) Svarsfrekvens totalt LNU: 55% (59% påbörjat) Antal respondenter som påbörjat svara från ELNU: 107 Metod: Mer information:

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Lärarinformation för muntlig del. Lärarmaterial Elevmaterial Elevmaterial, engelsk version

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Lärarinformation för muntlig del. Lärarmaterial Elevmaterial Elevmaterial, engelsk version Kursprov, vårterminen 2012 Matematik Lärarinformation för muntlig del Lärarmaterial Elevmaterial Elevmaterial, engelsk version 1c Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets-

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS

CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS ALLT BÖRJAR MED. RÅVAROR UTVINNS SAMLAS IN FÖRVANDLAS TILL PRODUKTER OCH MARKNADSFÖRS MED FOKUS PÅ SPECIFIKATIONER PROBLEM? Allt som produceras men inte är materiell hårdvara

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Differentiell psykologi

Differentiell psykologi Differentiell psykologi Tisdag 24 september 2013 Confirmatory Factor Analysis CFA Dagens agenda Repetition: Sensitivitet och specificitet Övningsuppgift från idag Confirmatory Factor Analysis Utveckling

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten är ett verktyg för att årligen mäta den psykosociala arbetsmiljön bland medarbetarna i Vindelns kommun. Medarbetarenkäten är

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer