Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola"

Transkript

1 Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet januari 2007 och erhöll status som självständig folkhögskola med Västra Götalandsregionen som huvudman. Styrelsen tillsattes den första mars 2010 och då den pedagogiska verksamheten bedrivits på ett framgångsrikt sätt i sex år varav tre år som självständig folkhögskola,har styrelsen arbetat fokuserat på att bygga upp den nya förvaltningen, personalfrågor, lokalfrågan, studiefinansiering samt övrigt styrelsearbete såsom bokslut och budget med mera. Skolans verksamhet omfattar år 2012, 2700 deltagarveckor på allmänlinje. Inför år 2012 erhöll skolan ytterligare 150 deltagarveckor motsvarande 4 årsplatser. Skolan har sitt säte i Bergsjön, både pedagogisk och administrativ personal är nu sedan höstterminen 2011 under samma tak. Den prioriterade frågan om lokaler är nu löst, dock återstår en ombyggnad av lokalerna i Bergsjön. Den övertalighet som råder inom pedagogisk personal har givit att en pedagog blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Skolan har sedan tidigare påbörjat en översyn av intäkter och kostnader. Detta arbete har pågått under hela verksamhetsåret. Det positiva resultat förvaltningen redovisar samt beslutet om att se över kostnadssidan även fortsättningsvis beror på att det finns en pågående utredning kring huvudmannabidraget och hur dessa medel skall fördelas regionskolorna emellan och mellan RIO skolorna i Västra Götalandsregionen och regionskolorna. Agnesbergs folkhögskola välkomnar utredningen då den tydliggör reglerna för huvudmannabidraget, men en viss oro föreligger för att beräkningsmodellen kan göra regionskolorna till en budgetregulator med minskade bidrag som följd. De olika förslag som presenterats ger en tydlig bild av att bidraget kommer att minska, frågan är hur mycket. Minskade intäkter kommer i vilket fall påverka organisationen. Andra orsaker som påverkat kostnadsbilden är den osäkerhet som rådde kring möjligheten att finansiera den ökade hyreskostnaden som flytten av skolan till Bergsjön innebar. Den frågan har lösts under året då kulturnämnden beviljat skolan ett ökat regionbidrag och regionstyrelsen beviljat styrelsens ansökan om ett ombyggnadstillägg. Regionstyrelsen har beslutat att från år 2013 inrätta en gemensam folkhögskoleförvaltning med en för regionens 7 folkhögskolor gemensam ekonomifunktion, gemensam marknadsföring mm. Då konsekvenserna av samtliga dessa förändringar är oklara har förvaltningen hållit en försiktig ekonomisk hållning hela Arbetet med att utveckla verksamheten har pågått i en sk. Framtidsverkstad i samarbete med Högskolan Väst. Inför läsåret 2012 / 2013 har vissa förändringar gjorts i kursutbudet beroende på de studerandes förkunskaper och behov. Således har en sk "resursklass" inrättats för studerande med ringa kunskaper i svenska språket och låg formell utbildning. Skolan har ansökt om och beviljats betygsrätt för svenska för invandrare (sfi ), ett viktigt komplement till kursutbudet på allmän linje. På Internationella romadagen, den 8 april firades det romska 500 års jubileet i samarbete mellan Agnesbergs folkhögskola, Röhsska museet och Göteborgs Stad med hissande av den romska flaggan på stadens officiella flaggstång på Gustf Adolfs torg, tal, dansuppvisning, föreläsningar, konsert och fest.i ett dokument från år 1512 finns den första skriftliga noteringen om att romer etablerat sig i landet. Skolan har under lång tid saknat en fast uppkoppling för datatrafik gentemot regionen, vilket inneburit stora problem. Skolledningen som lagt ner åtskilliga arbetstimmar på att få till stånd en lösning har goda förhoppningar om att uppkopplingen ska fungera andra kvartalet Verksamhetens övergripande uppdrag Folkhögskolornas uppdrag anges i Förordning 1991:977plus tillägg.folkbildningsrådet anvisningar för statsbidrag, samt i Västra Götalandsregonens kulturnämnds uppdrag till folkhögskolorna I kulturnämndens uppdrag för Agnesbergs folkhögskola finns ett avsnitt gemensamt för alla 7 regionskolor, samt ett

2 Sida 2(23) specifikt avsnitt riktat till Agnesbergs folkhögskola. Gemensamt för alla regionskolor är att skolorna ska i samråd med beställaren utveckla och följa upp tillgängligheten till verksamhetens resurser. utveckla och följa upp sin regionala roll för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling, samt utveckla och följa upp medborgarnas delaktighet i versamheten. Specifikt för Agnesberg folkhögskola är dels att utveckla en interkulturell pedagogik, sam att utveckla en plan för jämställdhet, mångfald och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Hösten 2011 initierade styrelsen och avsatte medel från folkbildningsrådets profileringsbidrag för arbete med utveckling av metoder och pedagogik i kärnverksamheten. Detta arbete som kallas Framtidsverkstad har pågått under HT 2011 och VT Kursutbudet har förändrats och kursplaner reviderats. Pedagoger och en administrativ personal har under ledning från Högskolan Väst arbetat med att genomlysa organisationen ur ett pedagogiskt perspektiv. Arbetet har tagit sin utgångspunkt i deltagarnas nuläge. Analyser om hur skolan som instutition kan utveckla sitt arbete i både administrativ, pedagogisk och metodisk tillämpning har genomförts. Resultatet av arbetet har implementeras under 2012 och förhoppningen är att det skall leda till en utveckling av skoldemokratin och ännu nöjdare och mer motiverade deltagare som når sina uppsatta mål med studierna. Andra positiva effekter som redan märkts är att det råder en större förståelse för de arbetsuppgifter som skolans olika personalgrupper har att utföra. Inför år 2012 tilldelade Folkbildningsrådet Agnesbergs folkhögskola ytterligare 150 deltagarveckor motsvarande fyra årsplatser och antalet deltagarveckor uppgår nu till Antalet studerande vårterminen var 66 st och hösten 2012 är antalet 91 deltagare i fyra olika kurser. Läsåret har antalet studieveckor minskats från 37 till 34. Detta är en anpassning till studiemedelssystemet för att deltagarna skall kunna slutföra tre års studier på heltid med finansiering. Det kommer även att ge den pedagogiska och administrativa personalen större utrymme för planering, omdömessättning och utvecklingsarbete. Åtgärden skall sammantaget leda till ökad kvalitet och utveckling i både pedagogisk och administrativ verksamhet. Arbetet med att sprida den specifika kunskap som Agnesbergs folkhögskola besitter, kompetenser och tillämpning inom det socialpedagogiska området som utvecklats på Agnesbergs folkhögskola kommer att generera intäkter. Det är vår avsikt att skolan i framtiden ska fungera som en nationell, regional och kommunal motor inom området. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Bra Studiefinansieringen är för många vuxenstuderande med låg utbildningsbakgrund ett stort problem, då studietiden som berättigar till studiemedel på grundvuxnivå är begränsad. Studiemedelssystemet är, som bland andra Folkbildningsrådet och CSN tidigare påpekat, inte anpassat för personer som aldrig gått i grundskolan eller som befinner sig utbildningsmässigt på motsvarande låg- eller mellanstadienivå. Alltför många studerande tvingas, tungt belastade av studieskulder, avbryta studierna utan att de uppnått grundskolekompetens och med grusade förhoppningar om en framtida anställning. Behovet av en reformering av villkoren för studiemedel för den romska gruppen uppmärksammas av delegationen för romska frågori utredningen Romers rätt en strategi för romer i Sverige SUO 2010:55. Styrelsen har i en spontanremiss uttalat sitt stöd för utredningens förslag. Av skolans deltagare är 52 % män jämfört med 100 % vid starten Vid antagningen till skolan prioriteras kvinnor så att könsfördelningen på sikt blir jämn, likaså prioriteras äldre med kort utbildning före yngre med längre utbildning. Regeringen har i oktober 2011 tillsatt en utredning översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå som bland annat ska analysera hur nuvarande studiemedelssystemet fungerar för studerande på grundläggande nivå och vid behov föreslå förändringar i syfte att förbättra förutsättningarna för de studerande att fullfölja utbildningen. Den utredningen samt ytterligare en utredning Utvärdering av det statliga stödet till folkbildningen kommer förmodligen att påverka den framtida verksamheten och deltagarnas möjlighet att finansiera sina studier. Utredningarna redovisas senast 31 oktober 2012 respektive 2 april Agnesbergs folkhögskola är den första romska skolan i sitt slag. Då utbildningsnivån bland romerna i Sverige är låg har skolan prioriterat allmän kurs på grundskolenivå och två mindre kurser på gymnasienivå. Att genom studier på allmän kurs erhålla grundskole- och gymnasiekompetens och därmed öka romers förutsättningar för delaktighet i det svenska samhället är ett viktigt mål med skolans verksamhet, men för att öka anställningsbarheten ytterligare behöver skolan utveckla yrkesförberedande kurser. Skolan har även ansökt om betygsrätt hos skolverket och fått denna beviljad.

3 Sida 3(23) Trots de problem med finaniering för deltagarnas studier är söktrycket fortsatt högt och deltagarna gör stora framsteg. Vi ser varje termin deltagare utvecklas från grunden till medborgare med vetskap om både sina rättigheter och skyldigheter. Agnesbergs folkhögskola har även varit medarrangör till det romska 500 års jubileet. En aktivitet för både intresserad allmänhet och skolans deltagare. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Folkhögskolornas verksamhet styrs av såväl nationella mål som regionala mål, uppdrag och nyckeltal. De nationella målen anges i Förordning om statsbidrag till folkbildningen (1991:977). I 2 anges statsbidragets syften i fyra punkter: 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och 4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Agnesbergs folkhögskola arbetar aktivt med att uppfylla samtliga dessa syften genom sin verksamhet riktad till i första hand romer som under många sekler tvingats leva i utanförskap. Måluppfyllelsen begränsas av antalet årsplatser som understiger behoven bland Västsveriges romer. För 2012 ökades antalet statsbidragsfinansierade platser med 4 st medan kön till skolans utbildningar aldrig understigit 60 under skolans sex verksamhetsår. För närvarande är behoven av utbildningar på grundläggande nivå störst men behovet att yrkesutbildningar är likaså stort, dock har det inte, i avsaknad av finansiering, varit möjlighet att starta de yrkesutbildningar där skolan redan utarbetat färdiga kurskoncept. Den beviljade betygsrätten i svenska för invandrare (sfi ) innebär ett nödvändigt komplement till skolans övriga kurser. Förhoppningar finns att denna verksamhet som finansieras med medel från Göteborgs stads vuxenutbildning kan startas upp under VT I Kulturnämndens uppdrag till skolan anges att Agnesbergs folkhögskola har ett särskilt ansvar att utveckla interkulturell folkhögskolepedagogik. Detta är ett pågående arbete som görs i samarbete med skolans personal, studerande och Högskolan Väst. Skolan har i enlighet med uppdraget redovisat ett arbete kring nyckeltal rörande tillgänglighet, regional roll, delaktighet och jämställdhet. Indikatorer rörande mål som "skolan som arbetsplats", "skolan som förändrare" och "skolan som socialiserare" har ingått i arbetet med Framtidsverksataden. Därutöver

4 Sida 4(23) redovisas årligen verksamhetsrelaterad statistik till Folkbildningsrådet och Statistiska centralbyrån såsom antal genomförda deltagarveckor fördelade kursvis, antal kvinnor och män. utbildningsbakgrund, antal deltagare med funktionsnedsättning, antal deltagare med utländsk bakgrund. 3.2 Insatser för kommunikation Skolans legitimitet i det romska civilsamhället bygger på att skolan har personal med romsk språk- och kulturbakgrund, då kommunikationen i stor utsträckning sker via personliga kontakter. Skolan har under 2012 anställt en pedagog med Romsk bakgrund. Skolan har även ett uppdrag att bidra till att sprida kunskap till allmänhet och myndigheter om romers historia, kultur och levnadsvillkor. Brist på personal är största hindret för att utveckla och utöka denna del av skolans uppdrag. Skolan har ej tidigare arbetat så hårt med marknadsföring då tillströmningen av deltagare hela tiden varit god. Under 2012 har skolan startat en facebooksida. Facebooksidan skall vara levande och så att säga fånga dagen med intressanta miniartiklar och foton. Skolan har medverkat i regionfolkhögskolornas monter vid Bok och bibliotek och vid utbildningsmässan Kunskap och framtid. Förutom detta anordnas även folkhögskolans dag som i praktiken är ett öppet hus på skolan där både deltagare och personal tar emot en intresserad allmänhet och potentiella deltagare. Under senare delen av året har en vikarierande lärare med kunskap inom journalistik och marknadsföring arbetat med skolans marknadsföringsarbete. Ett projekt i samarbete med Statens kulturråd och Göteborgs stad har påbörjats för att utveckla en skrivarkurs, då författare med romsk bakgrund saknas i det svenska kulturlandskapet. 3.3 Rättighetsfrågor År 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om nationella minoriteter samt minoritetsspråkskonventionen. Romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar fick därmed status som nationella minoriteter. I Agnesbergs folkhögskolas bildnings - och utbildningsverksamhet ligger att upplysa rättighetsbärarna ( romerna ) om deras rättigheter och skyldighetsbärarna ( myndigheter politiker och tjänstemän ) om romers rätt enligt ramkonventionen och FN:s stadga om mänskliga rättigheter. År 2012 uppmärksammades runt om i landet att det är 500 år sedan det första skriftliga beviset för att romer invandrat till Sverige upprättades. Delegationen för romska frågor har i ett betänkande Romers rätt en strategi för romer i Sverige SOU 2010:55 beskrivit hur klyftan mellan romer och majoritetsbefolkningen vad avser mänskliga rättigheter ser ut och föreslagit en rad åtgärder för att stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper, att häva romers maktunderläge och att reparera romers tillit till majoritetssamhället och överbrygga förtroendeklyftan. ( Romers rätt SOU 2010:55 sid 22). Skolan arbetar målmedvetet i undervisning och i föreningslivet för romers rätt och möjlighet till delaktighet i samhället. Arbetet med att ta fram en studeranderättslig standard för Agnesbergs folkhögskola har slutförts under 2012 och skolan är ansluten till folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Dokumentet specificerar vilka rättigheter och skyldigheter som finns i förhållandet mellan en deltagare och skolan. FSR är en del av folkbildningsrådet som prövar tvister som uppstår mellan deltagare och folkhögskolor utifrån skolornas studeranderättsliga standard. Folkhögskolor har en lång tradition och erfarenhet av att arbeta med deltagare som har olika former av funktionsnedsättningar. Arbetet underlättas av att skolorna kan erhålla särskilda statsbidrag för detta arbete. Det stöd som Agnesbergs fhsk erbjuder varierar beroende på den enskilde deltagarens behov. Behovet kartläggs vid kursens början och utvärderas kontinuerligt i samråd med den studerande.

5 Sida 5(23) Arbetet med att skapa en jämställd skola fortsätter. Från att vid skolans start år 2007 ha 100% manliga studerande var sammansättningen vid kursstart hösten 2012, 48% kvinnor och 52% män. Andelen kvinnliga studerande indikerar att skolan har hög legitimitet i det romska civilsamhället. Bland personalen är andelen kvinnliga anställda 60% och andelen män 40%. Under år 2012 har en översyn och uppdatering av skolans samtliga policydokumet påbörjats. Arbetet kommer att avslutas under första kvartalet Verksamhets-/Processperspektivet Bra Det av styrelsen initierade arbetet med att säkra den administrativa processen med rutiner och riktlinjer har gett ett gott utfall. Detta har gett mindre spilltid och säkerställt hanteringen av flera administrativa processer. Ett arbete med backupfunktioner har påbörjats för att säkerställa att inga processer avbryts p.g.a. att det finns "nyckelpersoner" i organisationen. Beslutet att se över kostnadssidan på grund av de osäkerheter som råder kring huvudmannabidraget har även de gett ett önskat utfall och förvaltningen är väl rustad för de osäkerheter som råder. Det arbete som personalen med stöd från Högskolan Väst den sk "Framtidsverkstaden" har resulterat i att skolans kursutbud väsentligt förbättrats. Kurserna har anpassats till deltagarnas behov. Ett exempel är den sk resursklassen som startade hösten Ett annat exempel är arbetet med att ansöka hos Skolverket om betygsrätt i svenska för invandrare, samt att satsa på personalens fortbildning. Nästa steg är att starta en eller flera yrkesinriktade kurser. Kursplaner är färdigställda, men finansieringen återstår att lösa. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Agnesbergs folkhögskola har för verksamhetsåret 2012 av regionens Kulturnämnden erhållit ett särskilt bidrag om 200 tkr för att stödja romskt kulturliv. Detta har mynnat ut i 3 st föreningar; musikföreningen Shatra, Fotbollsföreningen Roma United samt den under 2011 nystartade föreningen Röda rosor där barn lär sig romska danser som annars gått förlorade. Syftet med stödet är att stärka det Romska kulturlivet samt att få dessa föreningar att klara sig själva efter stödperioden. Framtida utvecklingsarbete vid skolan är att i egen regi eller i samarbete med andra utbildningsanordnare utveckla yrkesutbildningar för romer, samt att utveckla korta kurser och seminarier riktade till majoritetsbefolkningen syftande till att öka kunskaper om romers historia, kultur och socioekonomiska förhållanden. 4.4 Prestationer Deltagarna på Agnesbergs folkhögskola har en lång väg till grundskole och eller gymnasiekompetens. Under verksamhetsåret 2012 uppnådde inga elever gymnasiekompetens, vilket kan jämföras med år 2011 då 6 studerande utexaminerades med grundläggande högskolebehörighet vilket är, i förhållande till målgruppen, en stor prestation. Arbetslöheten bland romer är stor. I en undersökning som gjordes i Malmö i början av talet uppskattades andelen romer i förvärvsarbete till 10%. Av de studerande som

6 Sida 6(23) fullföljt sina studier vid skolan är ett tjugutal personer i arbete. Ett mycket bra resultat med tanke på den diskriminering som romer utsätts för på arbetsmarknaden och de få år som skolan verkat. Andelen kvinnor som studerar på skolan är 48% till skillnad från när skolan startades då andelen kvinnor var 0%. Ansökningarna till skolan ligger alltjämt på en hög nivå. Inför antagningen till höstterminen 2012 var antalet aktivt sökande 60 st. En annan positiv aspekt är att, av de som söker till skolan har ett stort antal redan klarat av grundskola och söker till gymnasienivå. I skolans uppdrag ligger att informera om romer och romsk kultur utåt mot majoritetssamhället. En del av det arbetet är att öppna upp skolan för studiebesök. I genomsnitt ligger antalet studiebesök på skolan på ett besök per vecka, semestertiden undantagen. Det finns en stor efterfråga från kommuner och olika skolor på rådgivning i frågor som främst gäller romska studerande. Under de senaste två åren har rektor / förvaltningschefen kontaktats av ett 10-tal kommuner. Agnesbergs folkhögskola har under verksamhetsåret 2012 gjort 2754 deltagarveckor av de tilldelade 2700, det resulterar i 102% jämfört mot folkbildningsrådets ingångsvärde Utfall, prestationer Skolan har under året uppfyllt de av folkbildningrådet tilldelade 2700 deltagarveckorna genom att genomföra 2754 deltagarveckor. När det gäller invandrade deltagare med brister i svenska språket har skolan inte lyckats komma upp i det ingångsvärde som grundar sig på föregående års redovisning till folkbildningsrådet. Skolans ingångsvärde för invandrade deltagare med brister i svenska språket var för deltagarveckor och skolan har genomfört 1698 deltagarveckor. Det motsvarar 87,3% av ingångsvärdet. Då ingångsvärdet baseras på föregående års verksamhet är det svårt att uppfylla ingångsvärdet, då deltagare börjar och slutar från år till år. Rektorsrapport VT 2012 Bilaga 1 till Folkbildningsrådet.

7 Sida 7(23)

8 Sida 8(23)

9 Rektorsrapport HT 2012 Bilaga 2 till Folkbildningsrådet. Sida 9(23)

10 Sida 10(23)

11 Sida 11(23) 4.5 Miljömål Agnesbergs folkhögskola har tillsatt en miljögrupp vars mål var att skolan under 2011 skulle bli miljöcertifierad enligt Göteborgs stads krav. Detta arbete är inte avslutat då det kräver stora arbetsinsater från en liten personalstyrka vars huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och administration. Målet att bli miljöcertifierade ligger dock fast. Under tiden har miljögruppen koncentrerat sina insatser på att miljöanpassa skolans vardag, vad avser inköp, transporter och återvinning, samt att öka deltagarnas och personalens kunskaper och miljömedvetande. 5. Medarbetarperspektivet En personal i den pedagogiska verksamheten har blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist under augusti Bra Tre medarbetare har varit långtidssjukskrivna. Två av dessa är ej arbetsplatsrelaterade. Långtidssjukskrivningarna påverkar kontinuiteten i organisationen administrativt men även deltagarna påverkas negativt. Skolan har hanterat långtidssjukskrivningarna i samarbete med en medarbetare från regionservice HR och följt regionens rehbiliteringskedja. På Agnesbergs folkhögskola har en arbetsgrupp bildats för att utveckla det pedagogiska arbetet. Detta sker i samarbete med Thomas Winman, Högskolan Väst. Detta arbete har fortsatt under 2012 och det har även presenterats för folkbildningsrådet vid uppföljningsbesök. Denna grupp består av pedagoger samt en administrativ personal. Gruppen går under arbetsnamnet Framtidsverkstad. Den pedagogiska plattformen för Agnesbergs folkhögskola är fastlagd och antagen av styrelsen. Arbetet med att mäta effekterna genom nyckeltal kopplade till den pedagogiska plattformen pågår.

12 Sida 12(23) Framtidsverkstaden har tydliggjort det stora engagemang och den utvecklingslust som finns hos medarbetarna vid Agnesbergs folkhögskola. Engagerade och motiverade medarbetare som med framtidstro utvecklar verksamheten i samklang med samhället är en god förutsättning för att bedriva folkhögskola i en föränderlig omvärld. Fortbildningen av personal under 2012, bl a går en pedagog på Folkhögskollärarprogrammet i Linköping på distans. Under hösten 2012 har en en fortbildningsinsats för hela pedagoggruppen påbörjats kring den nya gymnasieläroplanen GY 2011 för att skolan fr.o.m. HT 2013 skall arbeta utifrån denna. Ledningen har gått utbildning i Arbetsrätt samt Rehabilitering inom regionen. Administrativ personal har fortbildat sig i ett nytt studieadministrativt system, Avanti. Beslutet att använda Avanti togs av styrelsen för öka säkerheten i hanteringen i ansökningsprocessen till skolan samt hanteringen av deltagarnas mellanhavanden med CSN. Personal har även börjat lära sig varandras arbetsuppgifter, främst i administrationen. Detta görs för att säkerställa god funktion samt att medarbetare ej ska känna press vid eventuell sjukdom på grund av att den är den enda som har behörighet och kunskap om arbetsuppgiften. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Skolan har en generös syn på fortbildning och ser den som en förutsättning för att utveckla verksamheten samt vara en attraktiv arbetsgivare. Låg personalomsättning främjar verksamhet som arbetar med en målgrupp som ej är van vid kontinuitet. En fortsatt låg personalomsättning är viktig även ur ett medarbetarperspektiv då det krävs en tids tjänstgöring för att komma in i verksamheten. Skolan har avtal med Hälsan och stressmedicin. Avtalet inbegriper deras grundutbud för hela personalen. Skolan har ett generöst friskvårdsbidrag och flera medarbetare har med detta som stöd skapat sig nya motionsvanor som genererat i ökad upplevd friskhet. 5.3 Personalstruktur Skolan hade vid 2012 års början fem medarbetare som var tjänstlediga. Vid årets slut är antalet tjänstledigheter nere i en. Denna positva utveckling har gjort det lättare att bemanna organisationen. Antalet tillsvidareanställningar bland tjänsgörande personal har ökat markant och behovet av vikarier har minskat. Skolledningen ser ett ökat behov av kulturtolkar, en tjänst som innefattar arbetsuppgifter för att underlätta målgruppens integration i det svenska samhället och inträdet i skolan. Allt för mycket av pedagogernas tid går till formalia som diskussioner om CSN och kontakter med myndigheter. I dagsläget finns ej någon finansiering av en sådan tjänst. Skolan har stöttat fortbildningen av en pedagog i form av nedsättning i tjänst för studier i svenska som andraspråk och har nu en pedagog som kan starta upp SFI undervisning.

13 Sida 13(23) 5.4 Personalvolym Månad: Könsfördelning Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Agnesbergs folkhögskola Antal anställningar Antal Andel Andel Andel män Antal kvinnor kvinnor Andel män Utbildning, kultur och fritid 9 66,7% 33,3% 13 53,8% 46,2% Teknik, hantverkare 1 0,0% 100,0% 2 0,0% 100,0% Kök, städ, tvätt 2 100,0% 0,0% 1 100,0% 0,0% Administration 6 50,0% 50,0% 3 66,7% 33,3% Totalt 18 61,1% 38,9% 19 52,6% 47,4% Skillnaden i utbildning kultur och fritid som inbegriper lärare samt stödperson återfinns fyra färre anställda mot föregående år. Detta är ett resultat av ledningsbeslut om att ej bevilja tjänstledigheter annat än på laglig grund. Fyra pedagoger har valt att avsluta sina anställningar vid förvaltningen då tjänstledighet ej beviljades. Skillnaden i teknik, hanverkare på en anställning beror på att en medarbetare gått från denna yrkesgrupp till nya arbetsuppgifter i administration. Skillnaden i kök, städ, tvätt med en ökning på en anställning beror på att skolan anställt en medarbetare för städ vilket tidigare köpts. Ökningen i administrativ personal är ej helt rättvisande, då en medarbetare är tjänstledig, två stycken vid mättillfällena varit långtidssjukskrivna. Förvaltningen har rekryterat en biträdande rektor internt och den tjänsten ökar antalet anställda i administrationen. Förvaltningen har ej någon personal med ofrivillig deltid bland de tillsvidareanställda. 5.6 Bemanningsföretag Agnesbergs folkhögskola använder sig inte av bemanningsföretag. 5.7 Jämställdhet och mångfald Skolans jämställdhetsarbete har under de första åren främst inriktats på att öka antalet kvinnliga deltagare i skolans kurser. Under de sex åren skolan verkat har antalet kvinnor ökat från 0% till 48% främst genom att kvinnliga sökanden prioriterats vid antagningen till skolan. Till höstterminen 2012 antogs 91 deltagare varav 44 kvinnor och 47 män. Den procentuella fördelningen är då 48 % kvinnor och 52 % män. Fördelningen mellan kvinnliga och manliga anställda är jämn och olikheterna i lön är inte relaterade till kön. Målsättningen att öka antalet anställda med romsk bakgrund kvarstår och i augusti 2012 anställdes en pedagog med romsk bakgrund. Mångfalden bland skolans studerande är stor. De representerar romer och icke romer från 10-talet olika länder, olika religioner och kultur. Även i personalen är mångfalden stor med medarbetare från flera länder. 6. Övrigt Kraven för att erhålla statsbidrag har höjts från och med år Till Folkbildningsrådet har skolan i särskilda rapporter redovisat skolans systematiska kvalitetsarbete och säkerhetsarbete, samt ett uppdaterad policydokument för studerande med funktionsnedsättning och eller språkproblem. Likaså ska skolans användning av det särskilda profil och utvecklingsbidraget redovisas. Under år 2012 har detta bidrag om kr använts för utvecklandet av skolans verksamhet den sk "framtidsverkstaden" samt till aktiviteter i samband

14 Sida 14(23) med 500 års jubilet. 7. Ekonomiperspektivet För verksamhetsåret 2012 visar Agnesbergs Folkhögskola ett överskott på 632 tkr. Utgående eget kapital uppgår därmed till 853 tkr. OK Tillkommande poster på intäktsidan är försäljning av utbildning på uppdrag av Göteborgs Stads utbildningsenhet samt högre statsbidrag för stödpersoner i slutligt beslut från Spsm. På kostnadssidan har 2012 års löneavtal samt lönerevision medfört högre personalkostnader är beräknat. Totala personalkostnaderna har dock inte ökat i motsvarande mån då kostnaderna för utbildning är lägre än beräknat. Kostnaderna för planerade inköp som Ipads och uppgradering av skolans datasystem har flyttats fram till nästföljande år och belastar därmed inte resultatet för verksamhetsåret Likaså gäller slutliga kostnader för bildandet av ytterligare en utbildningsnivå, resursklassen. Denna utbildning har startats upp under höstterminen 2012 och är pågående. 7.2 Ekonomiskt resultat SR05 Sammanställning RR Utförare Tillväxt och Utveckling 798 Agnesbergs Folkhögskola Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Utfall Budget Utfall Avvikelse Förändring budget/ Utfall/utfall utfall % Statsbidrag 6,8 6,7 6,8 0,1-0,2% Erhållna bidrag 3,6 3,0 3,2 0,6 12,6% Övriga intäkter 0,4 0,4 0,3 0,00 26,3% Verksamhetens intäkter 10,8 10,2 10,3 0,6 4,6% Personalkostnader -6,4-7,7-7,3 1,3-11,4% Övriga kostnader -3,8-2,5-2,9-1,2 28,2% Avskrivningar ,1-61,1% Verksamhetens kostnader -10,2-10,2-10,2 0,0-0,2% Finansiella intäkter/kostnader m.m Obeskattade reserver Resultat 0,6 0 0,1 0,6

15 Sida 15(23) Verksamhetens intäkter uppgår till tkr som fördelas på: statsbidrag med tkr (63%), ägarbidrag tkr (31%), övriga intäkter externa 286 tkr (3%) samt övriga intäkter interna 329 tkr (3%). Verksamhetens kostnader uppgår till tkr som fördelas på: totala personalkostnader med tkr (63%), varav tkr är summa löner och sociala avgifter och 198 tkr övriga personalkostnader, övriga kostnader externa tkr (27%), varav största posten är hyra av lokal, tkr, övriga kostnader interna tkr (10%), varav största posten är köp av verksamhetsnära tjänster 837 tkr, avskrivning uppgår till 14 tkr. Utfall/budget För verksamhetsåret 2012 budgeterades ett nollresultat, vilket är 632 tkr mindre än utfallet för detta år. Avvikelsen består av: * Summa verksamhetens intäkter uppgår till 639 tkr mer än vad som budgeterats. Största avvikelsen är bidraget från Kulturnämnden som höjdes med 400 tkr enligt ett tilläggsbeslut under Den beslutade höjningen avser bidrag för kvalitetshöjning av skolans verksamhetslokaler. * Summa verksamhetens kostnader uppgår till i stort sett samma som budgeterat. Utfall/utfall Utfallet 2012 är 499 tkr högre än utfallet Avvikelsen består av: * Summa verksamhetens intäkter är 474 tkr högre än för verksamhetsåret Även här är största avvikelseposten höjning av bidrag från Kulturnämnden, 400 tkr. * Summa verksamhetens kostnader uppgår till i stort sett samma som för verksamhetsåret Däremot skiljer sig nivåerna på vissa kontogrupper. - Totala personalkostnader är 830 tkr lägre än 2011, varav 443 tkr hänför sig till löner och sociala avgifter och 387 tkr till övriga personalkostnader. Minskningen av löner och sociala avgifter beror på långtidssjukskrivningar som endast delvis ersatts av inhyrd personal (administrationen). Det ska då noteras att 2012 års löneavtal gav ett högre utfall för pedagogerna än förväntat. Största minskningen av övriga personalkostnader ligger på kostnader för konferens och resor. - Summa övriga kostnader är 831 tkr högre än 2011, varav 272 tkr hänför sig lokalhyra, 316 tkr till kostnader för köp av externa tjänster samt lämnat bidrag samt 243 tkr kostnader för köp av interna tjänster och varor. Utfall/prognos Utfallet för 2012 ligger i nivå med det i augusti prognosticerat resultatet för helåret Dock har prognosen reviderats i oktober med anledning av årets löneavtal och tillkommande planerade inköp. Ökade intäkter samt förskjutning av planerade kostnader till nästkommande verksamhetsår innebär att det i augusti prognosticerade utfallet ligger i nivå med det faktiska utfallet Analys utfall/helårsprognos Summa verksamhetens intäkter: Intäkterna är 138 tkr högre än vad som prognosticerades. Orsaken till avvikelsen är: * Försäljning av utbildning till elev på uppdrag av Götebors Stads utbildningsenhet, 25 tkr. Denna intäkt tillkom efter det att höstterminen startat. * Det slutliga beslutet från Spsm gällande bidrag för stödperson gav ytterligare 62 tkr. * Under hösten anställdes en lokalvårdare i stället för tidigare uppsagt avtal med städfirma. Bidrag erhålls för nystartsjobb för den anställda, under 2012 med 21 tkr.

16 Sida 16(23) * Ytterligare 30 tkr har tagits i anspråk av föreningsbidraget på 200 tkr för nedlagda kostnader. Summa verksamhetens kostnader: Kostnaderna är 161 tkr högre än vad som prognosticerades. Till avvikelserna ska läggas planerade inköp av Ipads för 135 tkr och uppgradering av datasystem 125 tkr vilket inte finns med i augustiprognosen. Tillkommer även kvarstående kostnader för bildandet av resursklass 80 tkr. Kostnaderna har hänskjutits till nästa verksamhetsår. Orsaken till avvikelsen mellan utfallet och det i augusti prognosticerade resultatet för helåret 2012 (161 tkr): * Kostnaderna för personal är netto 359 tkr högre än beräknat, varav 400 tkr är löner och sociala avgifter och en minskning av övriga personalkostnader med 41 tkr. Orsaken är 2012 års löneavtal som utföll med 4% för pedagoger anslutna till lärarförbundet, vilket är högre än beräknade 2,6%. Det kan tilläggas att kostnaderna för personalutbildning är 43 tkr lägre än beräknat. *Övriga kostnader är 191 tkr lägre än prognosticerat. Största avvikelsen ligger på kvarstående kostnader för bildande av resursklass, 80 tkr, som hänskjutits till nästa verksamhetsår och att totala kostnaden blir 62 tkr lägre än beräknat. 7.4 Eget kapital Agnesbergs Folkhögskola har för verksamhetsåret 2012 ett eget kapital på 853 tkr att jämföra med 221 tkr för helåret Överskottet på 632 tkr för verksamhetsåret 2012 beror på att ledningen fått signaler på ett minusresultat under fjärde kvartalet. I det läget togs beslut om att använda försiktighetspricipen och planerade inköp ställdes in och vikariestopp infördes. När verksamhetsåret 2012 summeras med ett överskott på 632 tkr och ett eget kapital på 853 tkr är ledningen och styrelsen missnöjd med ekonomifunktionen som köpts från regionservice. Skolans styrelse har beslutat att i väntan på den gemensamma folkhögskoleförvaltningen i fortsättningen köpa ekonomitjänsten från Göteborgs folkhögskola. Förvaltningen kommer under 2013 att till regionstyrelsen i särskild skrivelse ansöka om beviljande av att använda eget kapital till specifierade ändamål som planerades redan Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Agnesbergs folkhögskola Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0

17 Sida 17(23) Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar inklusive nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet

18 Sida 18(23) Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 1 0 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 3 18 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital

19 Sida 19(23) Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I VERKSAMHETSPERSPEKTIVET V01 Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Utmärkt Agnesbergs folkhögskola bidrar till att öka invånarnas psykiska välbefinnande genom att öka kunskapsnivån hos västsveriges romer. Genom utbildningen minskar också sjuktalen bland den romska minoriteten och samtidigt ökar också anställningsbarheten. V18 Antalet resta mil i tjänsten ska minska Bra Antalet resta mil i tjänsten har minskat. Det beror på att fler möten har hållts per telefon och att användandet av kollektivtrafiken i den mån detta är möjligt har ökat. De flesta resor som görs till studiebesök i verksamheten sker med kollektivtrafik. Inga resor med flyg har gjorts under 2012.

20 Sida 20(23) V19 Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Bra Vi köper alla produkter genom Westmas beställningportal. Westma tar vid upphandling hänsyn till vilka produkter som är bäst i miljöhänseende. I den dagliga verksamheten försöker vi arbeta med att medvetandegöra personalen att minska användningen av miljöpåverkande medel. Även i undervisningen arbetar pedagogerna med att medvetandegöra deltagarna om dessa frågor. V20 Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Agnesbergs folkhögskola arbetar aktivt för att uppnå miljömålen. Se 4.5 OK V23 Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män Agnesbergs folkhögskola arbetar aktivt med att såväl personal samt deltagares resande med kollektiv trafik ska öka. OK Detta är en lång process då barn ska hämtas och lämnas på skolor och förskolor och då kollektivtrafiken mellan stadsdelar och bostadsområden i östra Göteborg är dåligt utbyggd. V24 Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka Bra Under 2012 har förvaltningen använt kollektivtrafiken både för personal och deltagare. Skolans minibuss används i mindre utsträckning till utflykter och studiebesök då de flesta besöken är inom Göteborg och kollektivtrafiken fungerar utmärkt vid dessa tillfällen. Även personal som åker på möten använder kollektivtrafiken i ökad omfattning framförallt i närområdet Göteborg. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I MEDARBETARPERSPEKTIVET M01 Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska OK Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 42,7% 8,6% Män 5,1% 6,1% Totalt 25,4% 7,4%

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Med föreliggande budgetförutsättningar kommer skolan behöva genomföra en omställning av personal under 2014 för att uppnå ett nollresultat.

Med föreliggande budgetförutsättningar kommer skolan behöva genomföra en omställning av personal under 2014 för att uppnå ett nollresultat. Sida 1(9) Detaljbudget 2014 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning Rektor har av styrelsen fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bli en rörelsefolkhögskola samt se över organisationsform

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Delårsrapport mars 2013 Agnesbergs folkhögskola

Delårsrapport mars 2013 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(16) Delårsrapport mars 2013 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Inför verksamhetsåret 2013 sökte Agnesbergs folkhögskola ytterligare 800 deltagarveckor (dv), utöver de 2700 dv

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Årsredovisning 2013 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2013 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(26) Årsredovisning 2013 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Inför verksamhetsåret 2013 sökte Agnesbergs folkhögskola ytterligare 800 deltagarveckor (dv), utöver de 2700 dv skolan

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna blir något sämre för Billströmska folkhögskolan 2014, jämfört med de senaste åren. Statsbidraget

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Den pedagogiska verksamheten på Fristads folkhögskola har genomförts enligt plan, och tilldelade medel har använts i sin helhet.

Den pedagogiska verksamheten på Fristads folkhögskola har genomförts enligt plan, och tilldelade medel har använts i sin helhet. Sida 1(23) Årsredovisning 2014 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning Den pedagogiska verksamheten på Fristads folkhögskola har genomförts enligt plan, och tilldelade medel har använts i sin helhet. Vi

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Bidragsregler för studieförbund

Bidragsregler för studieförbund Regler Bidragsregler för studieförbund Antagen av kommunstyrelsen, 7/2014 att gälla från den 1 januari 2014. Tierps kommun 815 80 Tierp, Telefon 0293-21 80 00, www.tierp.se Bidragsregler studieförbund

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Regionservice

Delårsrapport mars 2015 Regionservice Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) : Miljösekretariatet Bilaga konsultkostnader delårsrapport mars 2015 Karin Stadig Roswall Externa konsultkostnader 2011-2014 och 2015 (motpart 100) (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 Bokslutskommuniké januari december 2006 Nordic Campings tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 40 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1 180 KSEK vilket är

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016 Senast uppdaterad: 2017-02-21 1 (13) Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster Sammanfattning Under betalade Skolverket ut drygt 1,2 miljarder kronor i statsbidrag till huvudmän som inrättat karriärtjänster

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer