Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola"

Transkript

1 Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet januari 2007 och erhöll status som självständig folkhögskola med Västra Götalandsregionen som huvudman. Styrelsen tillsattes den första mars 2010 och då den pedagogiska verksamheten bedrivits på ett framgångsrikt sätt i sex år varav tre år som självständig folkhögskola,har styrelsen arbetat fokuserat på att bygga upp den nya förvaltningen, personalfrågor, lokalfrågan, studiefinansiering samt övrigt styrelsearbete såsom bokslut och budget med mera. Skolans verksamhet omfattar år 2012, 2700 deltagarveckor på allmänlinje. Inför år 2012 erhöll skolan ytterligare 150 deltagarveckor motsvarande 4 årsplatser. Skolan har sitt säte i Bergsjön, både pedagogisk och administrativ personal är nu sedan höstterminen 2011 under samma tak. Den prioriterade frågan om lokaler är nu löst, dock återstår en ombyggnad av lokalerna i Bergsjön. Den övertalighet som råder inom pedagogisk personal har givit att en pedagog blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Skolan har sedan tidigare påbörjat en översyn av intäkter och kostnader. Detta arbete har pågått under hela verksamhetsåret. Det positiva resultat förvaltningen redovisar samt beslutet om att se över kostnadssidan även fortsättningsvis beror på att det finns en pågående utredning kring huvudmannabidraget och hur dessa medel skall fördelas regionskolorna emellan och mellan RIO skolorna i Västra Götalandsregionen och regionskolorna. Agnesbergs folkhögskola välkomnar utredningen då den tydliggör reglerna för huvudmannabidraget, men en viss oro föreligger för att beräkningsmodellen kan göra regionskolorna till en budgetregulator med minskade bidrag som följd. De olika förslag som presenterats ger en tydlig bild av att bidraget kommer att minska, frågan är hur mycket. Minskade intäkter kommer i vilket fall påverka organisationen. Andra orsaker som påverkat kostnadsbilden är den osäkerhet som rådde kring möjligheten att finansiera den ökade hyreskostnaden som flytten av skolan till Bergsjön innebar. Den frågan har lösts under året då kulturnämnden beviljat skolan ett ökat regionbidrag och regionstyrelsen beviljat styrelsens ansökan om ett ombyggnadstillägg. Regionstyrelsen har beslutat att från år 2013 inrätta en gemensam folkhögskoleförvaltning med en för regionens 7 folkhögskolor gemensam ekonomifunktion, gemensam marknadsföring mm. Då konsekvenserna av samtliga dessa förändringar är oklara har förvaltningen hållit en försiktig ekonomisk hållning hela Arbetet med att utveckla verksamheten har pågått i en sk. Framtidsverkstad i samarbete med Högskolan Väst. Inför läsåret 2012 / 2013 har vissa förändringar gjorts i kursutbudet beroende på de studerandes förkunskaper och behov. Således har en sk "resursklass" inrättats för studerande med ringa kunskaper i svenska språket och låg formell utbildning. Skolan har ansökt om och beviljats betygsrätt för svenska för invandrare (sfi ), ett viktigt komplement till kursutbudet på allmän linje. På Internationella romadagen, den 8 april firades det romska 500 års jubileet i samarbete mellan Agnesbergs folkhögskola, Röhsska museet och Göteborgs Stad med hissande av den romska flaggan på stadens officiella flaggstång på Gustf Adolfs torg, tal, dansuppvisning, föreläsningar, konsert och fest.i ett dokument från år 1512 finns den första skriftliga noteringen om att romer etablerat sig i landet. Skolan har under lång tid saknat en fast uppkoppling för datatrafik gentemot regionen, vilket inneburit stora problem. Skolledningen som lagt ner åtskilliga arbetstimmar på att få till stånd en lösning har goda förhoppningar om att uppkopplingen ska fungera andra kvartalet Verksamhetens övergripande uppdrag Folkhögskolornas uppdrag anges i Förordning 1991:977plus tillägg.folkbildningsrådet anvisningar för statsbidrag, samt i Västra Götalandsregonens kulturnämnds uppdrag till folkhögskolorna I kulturnämndens uppdrag för Agnesbergs folkhögskola finns ett avsnitt gemensamt för alla 7 regionskolor, samt ett

2 Sida 2(23) specifikt avsnitt riktat till Agnesbergs folkhögskola. Gemensamt för alla regionskolor är att skolorna ska i samråd med beställaren utveckla och följa upp tillgängligheten till verksamhetens resurser. utveckla och följa upp sin regionala roll för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling, samt utveckla och följa upp medborgarnas delaktighet i versamheten. Specifikt för Agnesberg folkhögskola är dels att utveckla en interkulturell pedagogik, sam att utveckla en plan för jämställdhet, mångfald och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Hösten 2011 initierade styrelsen och avsatte medel från folkbildningsrådets profileringsbidrag för arbete med utveckling av metoder och pedagogik i kärnverksamheten. Detta arbete som kallas Framtidsverkstad har pågått under HT 2011 och VT Kursutbudet har förändrats och kursplaner reviderats. Pedagoger och en administrativ personal har under ledning från Högskolan Väst arbetat med att genomlysa organisationen ur ett pedagogiskt perspektiv. Arbetet har tagit sin utgångspunkt i deltagarnas nuläge. Analyser om hur skolan som instutition kan utveckla sitt arbete i både administrativ, pedagogisk och metodisk tillämpning har genomförts. Resultatet av arbetet har implementeras under 2012 och förhoppningen är att det skall leda till en utveckling av skoldemokratin och ännu nöjdare och mer motiverade deltagare som når sina uppsatta mål med studierna. Andra positiva effekter som redan märkts är att det råder en större förståelse för de arbetsuppgifter som skolans olika personalgrupper har att utföra. Inför år 2012 tilldelade Folkbildningsrådet Agnesbergs folkhögskola ytterligare 150 deltagarveckor motsvarande fyra årsplatser och antalet deltagarveckor uppgår nu till Antalet studerande vårterminen var 66 st och hösten 2012 är antalet 91 deltagare i fyra olika kurser. Läsåret har antalet studieveckor minskats från 37 till 34. Detta är en anpassning till studiemedelssystemet för att deltagarna skall kunna slutföra tre års studier på heltid med finansiering. Det kommer även att ge den pedagogiska och administrativa personalen större utrymme för planering, omdömessättning och utvecklingsarbete. Åtgärden skall sammantaget leda till ökad kvalitet och utveckling i både pedagogisk och administrativ verksamhet. Arbetet med att sprida den specifika kunskap som Agnesbergs folkhögskola besitter, kompetenser och tillämpning inom det socialpedagogiska området som utvecklats på Agnesbergs folkhögskola kommer att generera intäkter. Det är vår avsikt att skolan i framtiden ska fungera som en nationell, regional och kommunal motor inom området. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Bra Studiefinansieringen är för många vuxenstuderande med låg utbildningsbakgrund ett stort problem, då studietiden som berättigar till studiemedel på grundvuxnivå är begränsad. Studiemedelssystemet är, som bland andra Folkbildningsrådet och CSN tidigare påpekat, inte anpassat för personer som aldrig gått i grundskolan eller som befinner sig utbildningsmässigt på motsvarande låg- eller mellanstadienivå. Alltför många studerande tvingas, tungt belastade av studieskulder, avbryta studierna utan att de uppnått grundskolekompetens och med grusade förhoppningar om en framtida anställning. Behovet av en reformering av villkoren för studiemedel för den romska gruppen uppmärksammas av delegationen för romska frågori utredningen Romers rätt en strategi för romer i Sverige SUO 2010:55. Styrelsen har i en spontanremiss uttalat sitt stöd för utredningens förslag. Av skolans deltagare är 52 % män jämfört med 100 % vid starten Vid antagningen till skolan prioriteras kvinnor så att könsfördelningen på sikt blir jämn, likaså prioriteras äldre med kort utbildning före yngre med längre utbildning. Regeringen har i oktober 2011 tillsatt en utredning översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå som bland annat ska analysera hur nuvarande studiemedelssystemet fungerar för studerande på grundläggande nivå och vid behov föreslå förändringar i syfte att förbättra förutsättningarna för de studerande att fullfölja utbildningen. Den utredningen samt ytterligare en utredning Utvärdering av det statliga stödet till folkbildningen kommer förmodligen att påverka den framtida verksamheten och deltagarnas möjlighet att finansiera sina studier. Utredningarna redovisas senast 31 oktober 2012 respektive 2 april Agnesbergs folkhögskola är den första romska skolan i sitt slag. Då utbildningsnivån bland romerna i Sverige är låg har skolan prioriterat allmän kurs på grundskolenivå och två mindre kurser på gymnasienivå. Att genom studier på allmän kurs erhålla grundskole- och gymnasiekompetens och därmed öka romers förutsättningar för delaktighet i det svenska samhället är ett viktigt mål med skolans verksamhet, men för att öka anställningsbarheten ytterligare behöver skolan utveckla yrkesförberedande kurser. Skolan har även ansökt om betygsrätt hos skolverket och fått denna beviljad.

3 Sida 3(23) Trots de problem med finaniering för deltagarnas studier är söktrycket fortsatt högt och deltagarna gör stora framsteg. Vi ser varje termin deltagare utvecklas från grunden till medborgare med vetskap om både sina rättigheter och skyldigheter. Agnesbergs folkhögskola har även varit medarrangör till det romska 500 års jubileet. En aktivitet för både intresserad allmänhet och skolans deltagare. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Folkhögskolornas verksamhet styrs av såväl nationella mål som regionala mål, uppdrag och nyckeltal. De nationella målen anges i Förordning om statsbidrag till folkbildningen (1991:977). I 2 anges statsbidragets syften i fyra punkter: 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och 4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Agnesbergs folkhögskola arbetar aktivt med att uppfylla samtliga dessa syften genom sin verksamhet riktad till i första hand romer som under många sekler tvingats leva i utanförskap. Måluppfyllelsen begränsas av antalet årsplatser som understiger behoven bland Västsveriges romer. För 2012 ökades antalet statsbidragsfinansierade platser med 4 st medan kön till skolans utbildningar aldrig understigit 60 under skolans sex verksamhetsår. För närvarande är behoven av utbildningar på grundläggande nivå störst men behovet att yrkesutbildningar är likaså stort, dock har det inte, i avsaknad av finansiering, varit möjlighet att starta de yrkesutbildningar där skolan redan utarbetat färdiga kurskoncept. Den beviljade betygsrätten i svenska för invandrare (sfi ) innebär ett nödvändigt komplement till skolans övriga kurser. Förhoppningar finns att denna verksamhet som finansieras med medel från Göteborgs stads vuxenutbildning kan startas upp under VT I Kulturnämndens uppdrag till skolan anges att Agnesbergs folkhögskola har ett särskilt ansvar att utveckla interkulturell folkhögskolepedagogik. Detta är ett pågående arbete som görs i samarbete med skolans personal, studerande och Högskolan Väst. Skolan har i enlighet med uppdraget redovisat ett arbete kring nyckeltal rörande tillgänglighet, regional roll, delaktighet och jämställdhet. Indikatorer rörande mål som "skolan som arbetsplats", "skolan som förändrare" och "skolan som socialiserare" har ingått i arbetet med Framtidsverksataden. Därutöver

4 Sida 4(23) redovisas årligen verksamhetsrelaterad statistik till Folkbildningsrådet och Statistiska centralbyrån såsom antal genomförda deltagarveckor fördelade kursvis, antal kvinnor och män. utbildningsbakgrund, antal deltagare med funktionsnedsättning, antal deltagare med utländsk bakgrund. 3.2 Insatser för kommunikation Skolans legitimitet i det romska civilsamhället bygger på att skolan har personal med romsk språk- och kulturbakgrund, då kommunikationen i stor utsträckning sker via personliga kontakter. Skolan har under 2012 anställt en pedagog med Romsk bakgrund. Skolan har även ett uppdrag att bidra till att sprida kunskap till allmänhet och myndigheter om romers historia, kultur och levnadsvillkor. Brist på personal är största hindret för att utveckla och utöka denna del av skolans uppdrag. Skolan har ej tidigare arbetat så hårt med marknadsföring då tillströmningen av deltagare hela tiden varit god. Under 2012 har skolan startat en facebooksida. Facebooksidan skall vara levande och så att säga fånga dagen med intressanta miniartiklar och foton. Skolan har medverkat i regionfolkhögskolornas monter vid Bok och bibliotek och vid utbildningsmässan Kunskap och framtid. Förutom detta anordnas även folkhögskolans dag som i praktiken är ett öppet hus på skolan där både deltagare och personal tar emot en intresserad allmänhet och potentiella deltagare. Under senare delen av året har en vikarierande lärare med kunskap inom journalistik och marknadsföring arbetat med skolans marknadsföringsarbete. Ett projekt i samarbete med Statens kulturråd och Göteborgs stad har påbörjats för att utveckla en skrivarkurs, då författare med romsk bakgrund saknas i det svenska kulturlandskapet. 3.3 Rättighetsfrågor År 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om nationella minoriteter samt minoritetsspråkskonventionen. Romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar fick därmed status som nationella minoriteter. I Agnesbergs folkhögskolas bildnings - och utbildningsverksamhet ligger att upplysa rättighetsbärarna ( romerna ) om deras rättigheter och skyldighetsbärarna ( myndigheter politiker och tjänstemän ) om romers rätt enligt ramkonventionen och FN:s stadga om mänskliga rättigheter. År 2012 uppmärksammades runt om i landet att det är 500 år sedan det första skriftliga beviset för att romer invandrat till Sverige upprättades. Delegationen för romska frågor har i ett betänkande Romers rätt en strategi för romer i Sverige SOU 2010:55 beskrivit hur klyftan mellan romer och majoritetsbefolkningen vad avser mänskliga rättigheter ser ut och föreslagit en rad åtgärder för att stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper, att häva romers maktunderläge och att reparera romers tillit till majoritetssamhället och överbrygga förtroendeklyftan. ( Romers rätt SOU 2010:55 sid 22). Skolan arbetar målmedvetet i undervisning och i föreningslivet för romers rätt och möjlighet till delaktighet i samhället. Arbetet med att ta fram en studeranderättslig standard för Agnesbergs folkhögskola har slutförts under 2012 och skolan är ansluten till folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Dokumentet specificerar vilka rättigheter och skyldigheter som finns i förhållandet mellan en deltagare och skolan. FSR är en del av folkbildningsrådet som prövar tvister som uppstår mellan deltagare och folkhögskolor utifrån skolornas studeranderättsliga standard. Folkhögskolor har en lång tradition och erfarenhet av att arbeta med deltagare som har olika former av funktionsnedsättningar. Arbetet underlättas av att skolorna kan erhålla särskilda statsbidrag för detta arbete. Det stöd som Agnesbergs fhsk erbjuder varierar beroende på den enskilde deltagarens behov. Behovet kartläggs vid kursens början och utvärderas kontinuerligt i samråd med den studerande.

5 Sida 5(23) Arbetet med att skapa en jämställd skola fortsätter. Från att vid skolans start år 2007 ha 100% manliga studerande var sammansättningen vid kursstart hösten 2012, 48% kvinnor och 52% män. Andelen kvinnliga studerande indikerar att skolan har hög legitimitet i det romska civilsamhället. Bland personalen är andelen kvinnliga anställda 60% och andelen män 40%. Under år 2012 har en översyn och uppdatering av skolans samtliga policydokumet påbörjats. Arbetet kommer att avslutas under första kvartalet Verksamhets-/Processperspektivet Bra Det av styrelsen initierade arbetet med att säkra den administrativa processen med rutiner och riktlinjer har gett ett gott utfall. Detta har gett mindre spilltid och säkerställt hanteringen av flera administrativa processer. Ett arbete med backupfunktioner har påbörjats för att säkerställa att inga processer avbryts p.g.a. att det finns "nyckelpersoner" i organisationen. Beslutet att se över kostnadssidan på grund av de osäkerheter som råder kring huvudmannabidraget har även de gett ett önskat utfall och förvaltningen är väl rustad för de osäkerheter som råder. Det arbete som personalen med stöd från Högskolan Väst den sk "Framtidsverkstaden" har resulterat i att skolans kursutbud väsentligt förbättrats. Kurserna har anpassats till deltagarnas behov. Ett exempel är den sk resursklassen som startade hösten Ett annat exempel är arbetet med att ansöka hos Skolverket om betygsrätt i svenska för invandrare, samt att satsa på personalens fortbildning. Nästa steg är att starta en eller flera yrkesinriktade kurser. Kursplaner är färdigställda, men finansieringen återstår att lösa. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Agnesbergs folkhögskola har för verksamhetsåret 2012 av regionens Kulturnämnden erhållit ett särskilt bidrag om 200 tkr för att stödja romskt kulturliv. Detta har mynnat ut i 3 st föreningar; musikföreningen Shatra, Fotbollsföreningen Roma United samt den under 2011 nystartade föreningen Röda rosor där barn lär sig romska danser som annars gått förlorade. Syftet med stödet är att stärka det Romska kulturlivet samt att få dessa föreningar att klara sig själva efter stödperioden. Framtida utvecklingsarbete vid skolan är att i egen regi eller i samarbete med andra utbildningsanordnare utveckla yrkesutbildningar för romer, samt att utveckla korta kurser och seminarier riktade till majoritetsbefolkningen syftande till att öka kunskaper om romers historia, kultur och socioekonomiska förhållanden. 4.4 Prestationer Deltagarna på Agnesbergs folkhögskola har en lång väg till grundskole och eller gymnasiekompetens. Under verksamhetsåret 2012 uppnådde inga elever gymnasiekompetens, vilket kan jämföras med år 2011 då 6 studerande utexaminerades med grundläggande högskolebehörighet vilket är, i förhållande till målgruppen, en stor prestation. Arbetslöheten bland romer är stor. I en undersökning som gjordes i Malmö i början av talet uppskattades andelen romer i förvärvsarbete till 10%. Av de studerande som

6 Sida 6(23) fullföljt sina studier vid skolan är ett tjugutal personer i arbete. Ett mycket bra resultat med tanke på den diskriminering som romer utsätts för på arbetsmarknaden och de få år som skolan verkat. Andelen kvinnor som studerar på skolan är 48% till skillnad från när skolan startades då andelen kvinnor var 0%. Ansökningarna till skolan ligger alltjämt på en hög nivå. Inför antagningen till höstterminen 2012 var antalet aktivt sökande 60 st. En annan positiv aspekt är att, av de som söker till skolan har ett stort antal redan klarat av grundskola och söker till gymnasienivå. I skolans uppdrag ligger att informera om romer och romsk kultur utåt mot majoritetssamhället. En del av det arbetet är att öppna upp skolan för studiebesök. I genomsnitt ligger antalet studiebesök på skolan på ett besök per vecka, semestertiden undantagen. Det finns en stor efterfråga från kommuner och olika skolor på rådgivning i frågor som främst gäller romska studerande. Under de senaste två åren har rektor / förvaltningschefen kontaktats av ett 10-tal kommuner. Agnesbergs folkhögskola har under verksamhetsåret 2012 gjort 2754 deltagarveckor av de tilldelade 2700, det resulterar i 102% jämfört mot folkbildningsrådets ingångsvärde Utfall, prestationer Skolan har under året uppfyllt de av folkbildningrådet tilldelade 2700 deltagarveckorna genom att genomföra 2754 deltagarveckor. När det gäller invandrade deltagare med brister i svenska språket har skolan inte lyckats komma upp i det ingångsvärde som grundar sig på föregående års redovisning till folkbildningsrådet. Skolans ingångsvärde för invandrade deltagare med brister i svenska språket var för deltagarveckor och skolan har genomfört 1698 deltagarveckor. Det motsvarar 87,3% av ingångsvärdet. Då ingångsvärdet baseras på föregående års verksamhet är det svårt att uppfylla ingångsvärdet, då deltagare börjar och slutar från år till år. Rektorsrapport VT 2012 Bilaga 1 till Folkbildningsrådet.

7 Sida 7(23)

8 Sida 8(23)

9 Rektorsrapport HT 2012 Bilaga 2 till Folkbildningsrådet. Sida 9(23)

10 Sida 10(23)

11 Sida 11(23) 4.5 Miljömål Agnesbergs folkhögskola har tillsatt en miljögrupp vars mål var att skolan under 2011 skulle bli miljöcertifierad enligt Göteborgs stads krav. Detta arbete är inte avslutat då det kräver stora arbetsinsater från en liten personalstyrka vars huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och administration. Målet att bli miljöcertifierade ligger dock fast. Under tiden har miljögruppen koncentrerat sina insatser på att miljöanpassa skolans vardag, vad avser inköp, transporter och återvinning, samt att öka deltagarnas och personalens kunskaper och miljömedvetande. 5. Medarbetarperspektivet En personal i den pedagogiska verksamheten har blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist under augusti Bra Tre medarbetare har varit långtidssjukskrivna. Två av dessa är ej arbetsplatsrelaterade. Långtidssjukskrivningarna påverkar kontinuiteten i organisationen administrativt men även deltagarna påverkas negativt. Skolan har hanterat långtidssjukskrivningarna i samarbete med en medarbetare från regionservice HR och följt regionens rehbiliteringskedja. På Agnesbergs folkhögskola har en arbetsgrupp bildats för att utveckla det pedagogiska arbetet. Detta sker i samarbete med Thomas Winman, Högskolan Väst. Detta arbete har fortsatt under 2012 och det har även presenterats för folkbildningsrådet vid uppföljningsbesök. Denna grupp består av pedagoger samt en administrativ personal. Gruppen går under arbetsnamnet Framtidsverkstad. Den pedagogiska plattformen för Agnesbergs folkhögskola är fastlagd och antagen av styrelsen. Arbetet med att mäta effekterna genom nyckeltal kopplade till den pedagogiska plattformen pågår.

12 Sida 12(23) Framtidsverkstaden har tydliggjort det stora engagemang och den utvecklingslust som finns hos medarbetarna vid Agnesbergs folkhögskola. Engagerade och motiverade medarbetare som med framtidstro utvecklar verksamheten i samklang med samhället är en god förutsättning för att bedriva folkhögskola i en föränderlig omvärld. Fortbildningen av personal under 2012, bl a går en pedagog på Folkhögskollärarprogrammet i Linköping på distans. Under hösten 2012 har en en fortbildningsinsats för hela pedagoggruppen påbörjats kring den nya gymnasieläroplanen GY 2011 för att skolan fr.o.m. HT 2013 skall arbeta utifrån denna. Ledningen har gått utbildning i Arbetsrätt samt Rehabilitering inom regionen. Administrativ personal har fortbildat sig i ett nytt studieadministrativt system, Avanti. Beslutet att använda Avanti togs av styrelsen för öka säkerheten i hanteringen i ansökningsprocessen till skolan samt hanteringen av deltagarnas mellanhavanden med CSN. Personal har även börjat lära sig varandras arbetsuppgifter, främst i administrationen. Detta görs för att säkerställa god funktion samt att medarbetare ej ska känna press vid eventuell sjukdom på grund av att den är den enda som har behörighet och kunskap om arbetsuppgiften. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Skolan har en generös syn på fortbildning och ser den som en förutsättning för att utveckla verksamheten samt vara en attraktiv arbetsgivare. Låg personalomsättning främjar verksamhet som arbetar med en målgrupp som ej är van vid kontinuitet. En fortsatt låg personalomsättning är viktig även ur ett medarbetarperspektiv då det krävs en tids tjänstgöring för att komma in i verksamheten. Skolan har avtal med Hälsan och stressmedicin. Avtalet inbegriper deras grundutbud för hela personalen. Skolan har ett generöst friskvårdsbidrag och flera medarbetare har med detta som stöd skapat sig nya motionsvanor som genererat i ökad upplevd friskhet. 5.3 Personalstruktur Skolan hade vid 2012 års början fem medarbetare som var tjänstlediga. Vid årets slut är antalet tjänstledigheter nere i en. Denna positva utveckling har gjort det lättare att bemanna organisationen. Antalet tillsvidareanställningar bland tjänsgörande personal har ökat markant och behovet av vikarier har minskat. Skolledningen ser ett ökat behov av kulturtolkar, en tjänst som innefattar arbetsuppgifter för att underlätta målgruppens integration i det svenska samhället och inträdet i skolan. Allt för mycket av pedagogernas tid går till formalia som diskussioner om CSN och kontakter med myndigheter. I dagsläget finns ej någon finansiering av en sådan tjänst. Skolan har stöttat fortbildningen av en pedagog i form av nedsättning i tjänst för studier i svenska som andraspråk och har nu en pedagog som kan starta upp SFI undervisning.

13 Sida 13(23) 5.4 Personalvolym Månad: Könsfördelning Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Agnesbergs folkhögskola Antal anställningar Antal Andel Andel Andel män Antal kvinnor kvinnor Andel män Utbildning, kultur och fritid 9 66,7% 33,3% 13 53,8% 46,2% Teknik, hantverkare 1 0,0% 100,0% 2 0,0% 100,0% Kök, städ, tvätt 2 100,0% 0,0% 1 100,0% 0,0% Administration 6 50,0% 50,0% 3 66,7% 33,3% Totalt 18 61,1% 38,9% 19 52,6% 47,4% Skillnaden i utbildning kultur och fritid som inbegriper lärare samt stödperson återfinns fyra färre anställda mot föregående år. Detta är ett resultat av ledningsbeslut om att ej bevilja tjänstledigheter annat än på laglig grund. Fyra pedagoger har valt att avsluta sina anställningar vid förvaltningen då tjänstledighet ej beviljades. Skillnaden i teknik, hanverkare på en anställning beror på att en medarbetare gått från denna yrkesgrupp till nya arbetsuppgifter i administration. Skillnaden i kök, städ, tvätt med en ökning på en anställning beror på att skolan anställt en medarbetare för städ vilket tidigare köpts. Ökningen i administrativ personal är ej helt rättvisande, då en medarbetare är tjänstledig, två stycken vid mättillfällena varit långtidssjukskrivna. Förvaltningen har rekryterat en biträdande rektor internt och den tjänsten ökar antalet anställda i administrationen. Förvaltningen har ej någon personal med ofrivillig deltid bland de tillsvidareanställda. 5.6 Bemanningsföretag Agnesbergs folkhögskola använder sig inte av bemanningsföretag. 5.7 Jämställdhet och mångfald Skolans jämställdhetsarbete har under de första åren främst inriktats på att öka antalet kvinnliga deltagare i skolans kurser. Under de sex åren skolan verkat har antalet kvinnor ökat från 0% till 48% främst genom att kvinnliga sökanden prioriterats vid antagningen till skolan. Till höstterminen 2012 antogs 91 deltagare varav 44 kvinnor och 47 män. Den procentuella fördelningen är då 48 % kvinnor och 52 % män. Fördelningen mellan kvinnliga och manliga anställda är jämn och olikheterna i lön är inte relaterade till kön. Målsättningen att öka antalet anställda med romsk bakgrund kvarstår och i augusti 2012 anställdes en pedagog med romsk bakgrund. Mångfalden bland skolans studerande är stor. De representerar romer och icke romer från 10-talet olika länder, olika religioner och kultur. Även i personalen är mångfalden stor med medarbetare från flera länder. 6. Övrigt Kraven för att erhålla statsbidrag har höjts från och med år Till Folkbildningsrådet har skolan i särskilda rapporter redovisat skolans systematiska kvalitetsarbete och säkerhetsarbete, samt ett uppdaterad policydokument för studerande med funktionsnedsättning och eller språkproblem. Likaså ska skolans användning av det särskilda profil och utvecklingsbidraget redovisas. Under år 2012 har detta bidrag om kr använts för utvecklandet av skolans verksamhet den sk "framtidsverkstaden" samt till aktiviteter i samband

14 Sida 14(23) med 500 års jubilet. 7. Ekonomiperspektivet För verksamhetsåret 2012 visar Agnesbergs Folkhögskola ett överskott på 632 tkr. Utgående eget kapital uppgår därmed till 853 tkr. OK Tillkommande poster på intäktsidan är försäljning av utbildning på uppdrag av Göteborgs Stads utbildningsenhet samt högre statsbidrag för stödpersoner i slutligt beslut från Spsm. På kostnadssidan har 2012 års löneavtal samt lönerevision medfört högre personalkostnader är beräknat. Totala personalkostnaderna har dock inte ökat i motsvarande mån då kostnaderna för utbildning är lägre än beräknat. Kostnaderna för planerade inköp som Ipads och uppgradering av skolans datasystem har flyttats fram till nästföljande år och belastar därmed inte resultatet för verksamhetsåret Likaså gäller slutliga kostnader för bildandet av ytterligare en utbildningsnivå, resursklassen. Denna utbildning har startats upp under höstterminen 2012 och är pågående. 7.2 Ekonomiskt resultat SR05 Sammanställning RR Utförare Tillväxt och Utveckling 798 Agnesbergs Folkhögskola Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Utfall Budget Utfall Avvikelse Förändring budget/ Utfall/utfall utfall % Statsbidrag 6,8 6,7 6,8 0,1-0,2% Erhållna bidrag 3,6 3,0 3,2 0,6 12,6% Övriga intäkter 0,4 0,4 0,3 0,00 26,3% Verksamhetens intäkter 10,8 10,2 10,3 0,6 4,6% Personalkostnader -6,4-7,7-7,3 1,3-11,4% Övriga kostnader -3,8-2,5-2,9-1,2 28,2% Avskrivningar ,1-61,1% Verksamhetens kostnader -10,2-10,2-10,2 0,0-0,2% Finansiella intäkter/kostnader m.m Obeskattade reserver Resultat 0,6 0 0,1 0,6

15 Sida 15(23) Verksamhetens intäkter uppgår till tkr som fördelas på: statsbidrag med tkr (63%), ägarbidrag tkr (31%), övriga intäkter externa 286 tkr (3%) samt övriga intäkter interna 329 tkr (3%). Verksamhetens kostnader uppgår till tkr som fördelas på: totala personalkostnader med tkr (63%), varav tkr är summa löner och sociala avgifter och 198 tkr övriga personalkostnader, övriga kostnader externa tkr (27%), varav största posten är hyra av lokal, tkr, övriga kostnader interna tkr (10%), varav största posten är köp av verksamhetsnära tjänster 837 tkr, avskrivning uppgår till 14 tkr. Utfall/budget För verksamhetsåret 2012 budgeterades ett nollresultat, vilket är 632 tkr mindre än utfallet för detta år. Avvikelsen består av: * Summa verksamhetens intäkter uppgår till 639 tkr mer än vad som budgeterats. Största avvikelsen är bidraget från Kulturnämnden som höjdes med 400 tkr enligt ett tilläggsbeslut under Den beslutade höjningen avser bidrag för kvalitetshöjning av skolans verksamhetslokaler. * Summa verksamhetens kostnader uppgår till i stort sett samma som budgeterat. Utfall/utfall Utfallet 2012 är 499 tkr högre än utfallet Avvikelsen består av: * Summa verksamhetens intäkter är 474 tkr högre än för verksamhetsåret Även här är största avvikelseposten höjning av bidrag från Kulturnämnden, 400 tkr. * Summa verksamhetens kostnader uppgår till i stort sett samma som för verksamhetsåret Däremot skiljer sig nivåerna på vissa kontogrupper. - Totala personalkostnader är 830 tkr lägre än 2011, varav 443 tkr hänför sig till löner och sociala avgifter och 387 tkr till övriga personalkostnader. Minskningen av löner och sociala avgifter beror på långtidssjukskrivningar som endast delvis ersatts av inhyrd personal (administrationen). Det ska då noteras att 2012 års löneavtal gav ett högre utfall för pedagogerna än förväntat. Största minskningen av övriga personalkostnader ligger på kostnader för konferens och resor. - Summa övriga kostnader är 831 tkr högre än 2011, varav 272 tkr hänför sig lokalhyra, 316 tkr till kostnader för köp av externa tjänster samt lämnat bidrag samt 243 tkr kostnader för köp av interna tjänster och varor. Utfall/prognos Utfallet för 2012 ligger i nivå med det i augusti prognosticerat resultatet för helåret Dock har prognosen reviderats i oktober med anledning av årets löneavtal och tillkommande planerade inköp. Ökade intäkter samt förskjutning av planerade kostnader till nästkommande verksamhetsår innebär att det i augusti prognosticerade utfallet ligger i nivå med det faktiska utfallet Analys utfall/helårsprognos Summa verksamhetens intäkter: Intäkterna är 138 tkr högre än vad som prognosticerades. Orsaken till avvikelsen är: * Försäljning av utbildning till elev på uppdrag av Götebors Stads utbildningsenhet, 25 tkr. Denna intäkt tillkom efter det att höstterminen startat. * Det slutliga beslutet från Spsm gällande bidrag för stödperson gav ytterligare 62 tkr. * Under hösten anställdes en lokalvårdare i stället för tidigare uppsagt avtal med städfirma. Bidrag erhålls för nystartsjobb för den anställda, under 2012 med 21 tkr.

16 Sida 16(23) * Ytterligare 30 tkr har tagits i anspråk av föreningsbidraget på 200 tkr för nedlagda kostnader. Summa verksamhetens kostnader: Kostnaderna är 161 tkr högre än vad som prognosticerades. Till avvikelserna ska läggas planerade inköp av Ipads för 135 tkr och uppgradering av datasystem 125 tkr vilket inte finns med i augustiprognosen. Tillkommer även kvarstående kostnader för bildandet av resursklass 80 tkr. Kostnaderna har hänskjutits till nästa verksamhetsår. Orsaken till avvikelsen mellan utfallet och det i augusti prognosticerade resultatet för helåret 2012 (161 tkr): * Kostnaderna för personal är netto 359 tkr högre än beräknat, varav 400 tkr är löner och sociala avgifter och en minskning av övriga personalkostnader med 41 tkr. Orsaken är 2012 års löneavtal som utföll med 4% för pedagoger anslutna till lärarförbundet, vilket är högre än beräknade 2,6%. Det kan tilläggas att kostnaderna för personalutbildning är 43 tkr lägre än beräknat. *Övriga kostnader är 191 tkr lägre än prognosticerat. Största avvikelsen ligger på kvarstående kostnader för bildande av resursklass, 80 tkr, som hänskjutits till nästa verksamhetsår och att totala kostnaden blir 62 tkr lägre än beräknat. 7.4 Eget kapital Agnesbergs Folkhögskola har för verksamhetsåret 2012 ett eget kapital på 853 tkr att jämföra med 221 tkr för helåret Överskottet på 632 tkr för verksamhetsåret 2012 beror på att ledningen fått signaler på ett minusresultat under fjärde kvartalet. I det läget togs beslut om att använda försiktighetspricipen och planerade inköp ställdes in och vikariestopp infördes. När verksamhetsåret 2012 summeras med ett överskott på 632 tkr och ett eget kapital på 853 tkr är ledningen och styrelsen missnöjd med ekonomifunktionen som köpts från regionservice. Skolans styrelse har beslutat att i väntan på den gemensamma folkhögskoleförvaltningen i fortsättningen köpa ekonomitjänsten från Göteborgs folkhögskola. Förvaltningen kommer under 2013 att till regionstyrelsen i särskild skrivelse ansöka om beviljande av att använda eget kapital till specifierade ändamål som planerades redan Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Agnesbergs folkhögskola Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0

17 Sida 17(23) Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar inklusive nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet

18 Sida 18(23) Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 1 0 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 3 18 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital

19 Sida 19(23) Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I VERKSAMHETSPERSPEKTIVET V01 Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Utmärkt Agnesbergs folkhögskola bidrar till att öka invånarnas psykiska välbefinnande genom att öka kunskapsnivån hos västsveriges romer. Genom utbildningen minskar också sjuktalen bland den romska minoriteten och samtidigt ökar också anställningsbarheten. V18 Antalet resta mil i tjänsten ska minska Bra Antalet resta mil i tjänsten har minskat. Det beror på att fler möten har hållts per telefon och att användandet av kollektivtrafiken i den mån detta är möjligt har ökat. De flesta resor som görs till studiebesök i verksamheten sker med kollektivtrafik. Inga resor med flyg har gjorts under 2012.

20 Sida 20(23) V19 Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Bra Vi köper alla produkter genom Westmas beställningportal. Westma tar vid upphandling hänsyn till vilka produkter som är bäst i miljöhänseende. I den dagliga verksamheten försöker vi arbeta med att medvetandegöra personalen att minska användningen av miljöpåverkande medel. Även i undervisningen arbetar pedagogerna med att medvetandegöra deltagarna om dessa frågor. V20 Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Agnesbergs folkhögskola arbetar aktivt för att uppnå miljömålen. Se 4.5 OK V23 Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män Agnesbergs folkhögskola arbetar aktivt med att såväl personal samt deltagares resande med kollektiv trafik ska öka. OK Detta är en lång process då barn ska hämtas och lämnas på skolor och förskolor och då kollektivtrafiken mellan stadsdelar och bostadsområden i östra Göteborg är dåligt utbyggd. V24 Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka Bra Under 2012 har förvaltningen använt kollektivtrafiken både för personal och deltagare. Skolans minibuss används i mindre utsträckning till utflykter och studiebesök då de flesta besöken är inom Göteborg och kollektivtrafiken fungerar utmärkt vid dessa tillfällen. Även personal som åker på möten använder kollektivtrafiken i ökad omfattning framförallt i närområdet Göteborg. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I MEDARBETARPERSPEKTIVET M01 Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska OK Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 42,7% 8,6% Män 5,1% 6,1% Totalt 25,4% 7,4%

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(18) Detaljbudget 2013 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en samhällsutvecklare genom attt höja utbildningsoch bildningsnivån på medborgarna.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 438 tkr. Kostnaderna är 719 tkr lägre än i budgeten. Intäkterna är 285 tkr lägre än i budget.

Ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 438 tkr. Kostnaderna är 719 tkr lägre än i budgeten. Intäkterna är 285 tkr lägre än i budget. Årsredovisning 2013 Fristads folkhögskola 2013 (Uppföljning 2013) Rapporten skapad av systemförvaltaren, 2014-02-10 Rapportstatus: Godkänd 1. Sammanfattning och slutsats Folkhögskolekansliet har under

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27) Sida 1(27) Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Under året har regionen bestämt att de regionägda folkhögskolorna ska bilda en gemensam organisation. Förarbetet och

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Det gemensamma folkhögskolekansliet har som uppgift att arbeta med gemensamma folkhögskolefrågor både inom och utom regionen.

Det gemensamma folkhögskolekansliet har som uppgift att arbeta med gemensamma folkhögskolefrågor både inom och utom regionen. Sida 1(16) Detaljbudget 2014 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning Göteborgs folkhögskola kommer under budgetåret 2014 fortsatt arbeta med att ha en stor allmän linje på grundskole- och gymnasienivå

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Komplettering och förtydligande av förordningen (2007:1345) och föreskrifterna (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för

Läs mer

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet

3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Sida 1(15) Delårsrapport augusti 2012 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Verksamheten har under januari-augusti flutit på och mycket har hänt. Vi har än så länge levt upp till de flesta målen.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

6 maj 2013, Joacim Strömblad. Aktuellt från CSN

6 maj 2013, Joacim Strömblad. Aktuellt från CSN 6 maj 2013, Joacim Strömblad Aktuellt från CSN Aktuellt från CSN Bedömning av de studerandes utbildningsbakgrund Propositionen Studiemedel utan prövning av äldre studieresultat (prop. 2012/13:133) Propositionen

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Sida 1(16) Detaljbudget 2011 Vara folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Genom vårt sätt att arbeta stärker vi på folkhögskolan människors utveckling. Vi försöker att fostra våra studerande till att

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 o Nettoomsättning för perioden 2,4 Mkr (6,2) o Resultat efter finansnetto -0,95 Mkr (-1,9) o Resultat per aktie -0,17 kr (-0,33) o Likvida medel

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 Hur står det till med gruv? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar och vet alldeles

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer