Vatten finns (nästan) överallt! Var hämtar du ditt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vatten finns (nästan) överallt! Var hämtar du ditt?"

Transkript

1 Vatten finns (nästan) överallt! Var hämtar du ditt? Kvalitetsredovisning Av förskolorna Himlaliv, Pärlan och Ängeln 2013/2014

2 Hur vi vet att vi vet det vi vet Vårt kvalitetssäkrande arbete har följande dokument som grund: Ecers Ett kvalitetsäkrande arbetsmaterial med indikatorer som ger underlag för varje enskild pedagog att skatta kvaliteten på förskolans verksamhet. Materialet utgår från förskolans reviderade läroplan. Materialet har systematiskt använts av pedagogerna under hela läsåret. Projektsammanfattningar Förskolorna arbetar med att kontinuerligt dokumentera och utveckla läsårets projekt i en powerpointmall med halvårs och helårssammanfattningar Attitydundersökning Linköpings kommun genomför varje läsår på höstterminen en attitydundersökning med vårdnadshavarna till alla barn i åldrarna 2-5 år. Undersökningen sammanställs av kommunen och distribueras sedan till varje enskild förskola. Pedagogerna på våra förskolor har sedan gått igenom dem under sina kvalitetssäkrande dagar i maj månad. Barnintervjuer Två olika former av intervjuer har genomförts med barnen i åldrarna 3-5 år. En glad/ledsen intervju med tre frågor; hur känner du dig när du är på din förskola, får du bestämma något på din förskola och får du lära dig något på din förskola. En intervju med frågeställningen - Vet du något om vatten och liv? Bedömning av språklig medvetenhet Ett redskap för att utvärdera förskolans arbete med språkutveckling. SWOT Ett material där varje enskild anställd har skattat och samtalat kring styrkor, svagheter, möjligheter och hot i arbetslaget. Detta har sedan sammaställts och samtalats om i respektive arbetslag. Pu-samtal Pu-samtal har genomförts vid två tillfällen. Föräldrasamtal Ett föräldrasamtal har genomförts med barnens vårdnadshavare. Tillsynsbesök Två av våra förskolor, Himlaliv och Ängeln har haft tillsynsbesök av Miljökontoret i Linköping med syfte att kartlägga utemiljön, förskolan Pärlan hade ett tillsynsbesök i syfte att kontrollera förskolans hygien rutiner. Giftfri förskola På förskolan Himlaliv har Operation Giftfri förskola genomförts, en inventering av förskolans olika material (fastighet och verksamhet) utifrån en giftfri miljö Tillbudsrapporter På förskolorna Himlaliv och Pärlan har några tillbudsrapporter inkommit

3 Beskrivning av verksamheten 2013/14 Förskolorna valde att fortsätta det påbörjade naturvetenskapliga projekt som startades läsår 12/13 för att få en fördjupad naturvetenskaplig kunskap. Vatten finns (nästan) överallt var hämtar du ditt blev därför sommaruppgiften för alla, barn och pedagoger inför detta läsår. Vi uppmanades att ta med ett vattenprov i en PET-flaska och en bild på vattenkällan. Förskolorna hade två gemensamma förbättringsområden. Genusarbete och kommunikation i arbetslaget. Det första området har hanterats genom samtal, inläsning av artiklar och föreläsningar. Det arbetet har resulterat i att vi har beslutat oss för att vi arbetar med jämnställdhet för alla utifrån ett normkritiskt perspektiv. Vårt andra område har hanterats genom samtal, inläsande av artiklar och ett bedömningsmaterial SWOT om arbetslagets klimat. I skrivandets stund har en process kring Aktivt medarbetskap påbörjats med vår företagshälsovård. Varje enskild förskolas förbättringsområden och dess måluppfyllelse redovisas under varje förskolas stycke. I mars månad 2014 hade vi förmånen att starta vår tredje förskola: Förskolan Pärlan i Skäggetorp. Vi startade den med en invigningsgudstjänst i Skäggetorps kyrka och efterföljande internationell buffé. Till vår invigning hade en av våra pedagoger skrivit en Pärlan-sång och biskop Martin Modeus och Astrid 6 år fick klippa de blågula banden. Förskolan startade med en minde grupp barn och fyra pedagoger. Pedagogerna bestämde vid start att inte haka på det vattenprojekt som pågick på de andra förskolorna utan valde att bygga vardagsverksamheten med förskolorna värdeord som grund till att börja med. Utifrån de olika kunskapsbegreppen fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet och fantasi har pedagogerna även detta år utvärderat barnens lärande på förskolorna.

4 Förskolan Himlaliv Förskolan Himlaliv ligger i Johannelund, ett ytterområde i Linköping. Himlaliv består av 3 avdelningar och det är 34 barn inskrivna i åldrarna 1-6 år. Personallaget består av 7 personal, 4 stycken arbetar 100% och 3 stycken 75%. Förskolan Himlaliv arbetar projektinriktat och har en kristen profil. Utifrån läsårets naturvetenskapliga mål och barnens tidigare erfarenheter och intresse har förskolan Himlaliv arbetat med fokus vatten. I vårt projektarbete har vi även utgått från förskolan Himlalivs prioriterade utvecklingsmål, språklig medvetenhet, tydlig pedagogisk dokumentation, kulturell mångfald samt genus. I vårt projekt har vi exempelvis gjort enklare kemiska experiment, ställt hypoteser och reflekterat, utforskat kring vatten i fast och flytande form, flytförmåga, vikten av att ha rent vatten och reningsverk, livet i vatten. I vårt projekt har vi använt oss av faktaböcker, inspirationsbilder, hypoteser, experiment, utbyte av erfarenheter, dokumentationer av projektet, lek och skapande. Barn och pedagoger har fortlöpande under projektets gång samtalat och reflekterat kring det vi gjort. Det har väckt nya tankar och nya idéer och hela tiden fördjupat och drivit projektet framåt. Pedagogerna anser att måluppfyllelsen för naturvetenskap är god. Vi ser och hör att barnen har fått en ny faktakunskap kring vatten exempelvis hur den fryser, vad som händer när man blandar vatten med olika lösningar och material, att alla människor inte har tillgång till rent vatten, att vi ska vara rädd om vattnet, vattnets kretslopp och vilka arter som lever i vatten. Barnen har samtalat kring det som sker och utbytt erfarenheter med varandra. Vi har reflekterat mycket tillsammans vilket har lett till nya idéer och hypoteser. Vi ser också hur fakta och fantasi inspirerar varandra. Barnen har använt sin faktakunskap kring reningsverk till att konstruera egna i sandlådan och uppslag från barnprogrammet Daidalos som vi testat i experiment på förskolan. Vi märker också att barnen har blivit mer medvetna om vattnet som finns omkring dem och att vi måste vara rädd om det, för det är hela tiden samma vatten på jorden.

5 Språklig medvetenhet Vi har nått vårt mål genom att vi hela tiden för en dialog med barnen kring det vi gör. Vi märker också att barnen lärt sig och använder nya begrepp så som avdunsta, sjökort och korall. Barnen utbyter erfarenheter, ställer hypoteser, reflekterar och berättar för varandra. Vi har även sjungit sånger och ramsor kring vatten. Pedagogisk dokumentation Vi pedagoger har ett nytt reflektionsverktyg som ger en djupare analys kring det vi gör och hur vi går vidare. Barnen har även gjort egna dokumentationer kring projektet och blivit medvetna om att bild och text är ett sätt att förmedla sig och minnas åsikter och experiment. Detta tillsammans har drivit projektet framåt och belyst vårt lärande och utveckling. Kulturell mångfald Pedagogerna anser att vi inte nått detta mål till fullo. Vi har berört det genom att reflektera tillsammans i barngrupp över att människor i olika delar av världen inte har tillgång till rent vatten och hur man då gör. Men detta är ett mål vi behöver arbeta vidare med. Genus Vi anser att vi har nått målet genom att ge alla barn samma möjligheter och förutsättningar i vår verksamhet. Vi arbetar både i små och stora grupper för att alla ska få synas och höras och möjlighet att tänka, reflektera och undersöka tillsammans. Vi lyfter fram förslag och idéer oberoende av vem som sagt eller kommit på dem. Vi har även medvetet valt material som är öppet, inbjudande och inspirerande för alla.

6 Förskolan Ängeln Förskolan Ängeln ligger i anslutning till Tomaskyrkan på T1 i Linköping. Vi har 20 barn inskrivna i åldrarna 1-6 år, åldersindelade på två avdelningar. Vi är fyra heltidspedagoger. Vi arbetar projektinriktat och har en kristen profil. Projektet vatten började med att föräldrarna tidigt involverades genom att de fick en sommaruppgift som gick ut på att ta med vatten någonstans ifrån och ett foto på var vattnet hämtats. Föräldrarnas idéer om projektet har efterfrågats och tagits tillvara. På föräldrarådet har representanterna från föräldragruppen fått fortlöpande information om vad som händer i projektet och övrigt på förskolan. Så även i veckobreven som sitter synligt i hallen. I projektet har de yngre barnen getts möjlighet att reflektera kring enklare samband i naturen. Fokus har varit vatten och kemiska processer. Barnen har fått undersöka på nära håll vad vatten gör med leran. En bricka med 10 kg lera har stått framme under läsåret och barnen har fått uppleva hur den förändras över tid. Barnen har med alla sinnen erfarit lerans egenskaper som skapandematerial. De har lärt sig att leran är ett evigt material. De yngre barnen har även fått erfarenheter av vatten i fast och flytande form. De har tillverkat isfiskar i iskuber. Barnen har fått erfarenhet och kunskap i vad som behövs för att kunna få vatten att bli till is. Under våren arbetade de även mycket med att blanda färg och detta ledde till en del i förskolans gemensamma arbete kring bilder och vatten från hela världen. Detta spår i vattenprojektet blev en mångfald av berättelser och färger som alla fått ta del av. Varje barn har fått stå i fokus genom att pedagogerna betonat att det är just deras berättelse. De äldre barnen har i projektet fått utforska, ställa frågor om och resonera kring densitet, flytförmåga, ytspänning, kemiska processer och hävertprincipen. Barnen har fått en ökad förståelse för vattnets egenskaper, hur vattnet reagerar när man tillför nya material, såväl flytande som fasta. De har fått förståelse för hur lätt vi människor påverkar miljön och vattnet däri. De har utvecklat färdigheter i att utbyta erfarenheter, att ta tillvara andras erfarenheter och kunskap, att kunna resonera och att öppet lyssna på andras tankar och idéer. Barnen har utvecklat färdigheter inom estetiken och dess olika skapandetekniker. De har blivit väl förtrogna med hur en experimentprocess ser ut. Med vana ställer de frågor, observerar och diskuterar.

7 Både pedagoger, barn och föräldrar har påbörjat ett arbete med vår utemiljö som är ett annat av våra prioriterande mål. Vi har haft en fixar eftermiddag där vi tillsammas odlat, fixat vattenbanor, byggt och funderat hur miljön kan främja barnens lek. Pedagogerna har genom sin utvärdering sett att måluppfyllelsen på båda avdelningarna är god. Det har visat sig i fantastiska fantasifyllda samtal, teckningar, berättelser och föräldrarnas engagemang. Förskolan Pärlan Förskolan Pärlan ligger i anslutning till Svenska kyrkan i Skäggetorp i Linköping. Vi har 20 inskrivna barn i åldrarna 1-6 år i en syskongrupp. Arbetslaget består av fyra heltidspedagoger. Vi arbetar projektinriktat och har en kristen profil. Vi valde att bygga upp vår verksamhet utifrån förskolornas gemensamma värdeord: Tryggt/Roligt, Respekt/Ansvar, Lärorikt/Utvecklande, Olikhet/Lika värde. Arbetslaget har samma regler och värderingar. Vi har skapat rutiner och lagt fokus på att vara närvarande och lyssna på barnen. Det har givit en trygg samvaro och atmosfär. Vi vuxna försöker vara förebilder, respektera och vara konsekventa mot alla vuxna och barn vi möter. Vi har också alla ansvar för miljön.. Lärande sker i utbyte med varandra, barnen ges möjlighet att pröva sig fram. Alla barn har olika sätt att lära sig och ta till sig kunskap. Vi har givit barnen möjlighet att utveckla sina olika sätt att lära. Vi respekterar varandra utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Vi pedagoger har genom vår utvärdering sett att måluppfyllelsen är god.

8 Introduktionsår På förskolan Himlaliv har vi under detta läsår haft två nyutexaminerade förskollärare som har haft en mentor. En mentor är en redan legitimerad förskollärare som har till uppgift att vara ett yrkesmässigt stöd under introduktionsperioden. Perioden ska vara under ett års tid. Mentor och förskollärarna har träffats vid åtta tillfällen à 2,5 timmar under detta år. Förskolechefen har genomfört fyra observationsbesök med efterföljande samtal. Ett sista bedömningssamtal har hållits av förskolechef med varje enskild förskollärare innan bedömningen skickat in till Skolverket. Fokus för introduktionsåret har varit de fyra kompetensprofilerna som Skolverket har initierat. Mötet med barnet, Ledarskap, Samverkan och Eget lärande och utveckling. Båda förskollärarna bedömdes med godkänt. Giftfri förskola Under hösten 2013 genomförde kommunen ett antal inspektioner på några förskolor i Linköping utifrån ett perspektiv att barnens vardagliga miljö ska vara så giftfri som möjligt. Ingen av våra förskolor var uttagna till det men på eget initiativ och med hjälp av ett föräldrapar genomförde vi en inventering på förskolan Himlaliv. Det ledde till att vi upprättade en checklista med 13 punkter som ska vara till hjälp på samtliga förskolor när vi säkrar upp barnens miljö. Det arbetet har påbörjats på våra förskolor under våren. Miljökontoret Under läsåret har miljökontoret gjort besök på samtliga förskolor. På förskolorna Himlaliv och Ängeln var syftet att kontrollera utemiljön utifrån utsatthet av solljus, buller och avgaser. Även förekomst av konstgräs och bildäck. Båda förskolorna har bildäck men har valt att ha dem kvar. Barnen uppmanas att inte slicka på däcken utan använda dem som de klätterredskap de är tänkta att vara. Protokoll finns på åtgärder som ska göras i pärm hos förskolechef. På förskolan Pärlan var besökets syfte att kontrollera egenkontrollen kring smittskydd och hygien i verksamheten. Miljökontoret hade inget att anmärka på. Tillbudsrapport Ett fåtal (mindre än fem) tillbudsrapporter har upprättats under läsåret. En klämskada och resten fallolyckor. Fallolyckorna uppkom i lekar som inte resulterade i någon direkt åtgärd. Åtgärd vid klämskadan blev ett klämskydd. SWOT Arbetslaget gjorde under våren en SWOT kring arbetslagets styrkor och svagheter. Det arbetet sammanställdes för respektive förskola och samtalades sedan kring i arbetslagen. Sammanställningen befäster tanken om att förbättringsområdet kommunikation i arbetslaget bara är påbörjat och ännu inte avslutat.

9 Utbildning och kurser som genomförts under läsåret 13/14 Första hjälpen med utbildning av hjärtstarter genom Linköpings kyrkliga samfällighet för alla Språklig medvetenhet studiecirkel genom Språkpedagogiskt centrum, Linköpings kommun för en pedagog Bilderbokssamtal studiecirkel genom Språkpedagogiskt centrum, Linköpings kommun för en pedagog Mentorskap för nyutexaminerade förskollärare genom Lärarfortbildning AB för förskolechef och en pedagog som utsetts till mentor läsåret 13/14 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan genom Sveriges skolledarförbund i Östergötland för förskolechefen Genus, naturvetenskap och teknik föreläsning genom Linköpings kommun för alla pedagoger Arbetsmiljöutbildning genom Linköpings kyrkliga samfällighet för förskolechefen NTA utbildning om vatten utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv genom Fenomenmagasinet och NTA i Linköping för alla pedagoger som arbetat med projektet om Vatten Förskolechefen 2014 Seminarium om Ledarskap mer än att vara chef genom Gothia fortbildning för förskolechefen Hallondagar om grunderna i Reggio Emilia filosofi genom förskolorna HallonEtt AB för alla nyanställda pedagoger (sju stycken) Bliss i vardagen genom Specialpedagogiska skolmyndigheten för pedagog med särskilt ansvar Bildkurs genom Reggio Emilia institutet för en pedagog Barn gör rätt om de kan föreläsning om bemötande kring barn genom Barns inlärning och utveckling AB för alla Språkljudscafé genom Språkpedagogiskt centrum, Linköpings kommun för några pedagoger Interna nätverk med utbyte av kunskaper och utveckling av den pedagogiska verksamheten Handledning kring reflektion, pedagogisk dokumentation och barns lärprocesser genom HallonEtt AB för alla Chefsutbildning genom Linköpings Domkyrkopastorat för förskolechefen

10 Vet du något om vatten och liv? Kan du berätta vad du vet? Att allt vatten är samma vatten. Det är bra med vatten så man kan dricka! Att dricka vatten är livsviktigt så att man kan växa Stina 4 år Det är viktigt att vattnet är rent annars kan man inte leva livet här typ maneter och koraller och så Ivan 5 år Det är viktigt att dricka vatten! Och det finns vatten i jordgubbar så det kan man äta! Man blir sjuk om man inte dricker vatten Ludvig 5 år Om man inte dricker tillräckligt med vatten får man ont i huvudet! Det är inte kul! Man kan inte leka om man har ont i huvudet! Majken 6 år Om vattnet är smutsigt är det inte bra! Om man är t.ex. i ett annat land då kan man åka till Sverige till ett reningsverk som renar vattnet! Reningsverket tar bort kiss och bajs och snor så att vi kan dricka det igen! Simon 5 år Vi måste dricka mycket saft och vatten så att våra hjärtan kan slå! Vi har liv för att våra hjärtan slår Märta 3,5 år Om man är ute på för djupt vatten så drunknar man Robin 6 år Ja, jag vet iallafall att det var Gud som skapade det, det fanns från första början alltså! Hilda 4,5 år Barnintervjuer De barnintervjuer vi genomförde under våren ger oss bilden av barn som trivs, oftast får påverka sin vardag på förskolan och som lär sig massa saker där Detta läsår har de lärt sig att rita, klättra, sjunga sånger, om vatten, att inte slåss, mycket om vätska, hoppa och leka bland annat!.

11 Styrkor på våra förskolor Attitydundersökningen som vårdnadshavarna på Himlaliv och Ängeln deltagit i indikerar att båda förskolornas styrkor är samarbetet mellan vårdnadshavarna och personalen samt att barnen utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs. Då förskolan Pärlan är nystartad har vårdnadshavarna inte blivit erbjudna någon attitydundersökning än. Vårdnadshavarna på Pärlan har muntligt gett uttryck för att de är mycket nöjda med personalens bemötande av barn och vårdnadshavare samt att de känner sig trygga när barnet är på förskolan. Ytterligare en styrka är att det finns en personal med annat modersmål än svenska, på så vis kan man säga att förskolan har en egen brobryggare. Generellt skattar vårdnadshavarna på förskolan Ängeln verksamheten högre än medelförskolan i kommunen. Utifrån pedagogernas egen skattning av verksamheten framkommer att en styrka hos alla tre förskolorna är samspelet och förhållningssättet till barn och vårdnadshavare. Ytterligare en styrka på Himlaliv är arbetet med bygg- och konstruktionslek. På Ängeln skattar pedagogerna arbetet med den språkliga medvetenheten högt. Planerade språkaktiviteter och möjligheter till kompetensutveckling är ytterligare styrkor på Pärlan.

12 Förbättringsområden på Himlaliv, Ängeln och Pärlan Följande förbättringsområden är framtagna av pedagoger och förskolechef genom en analys av ovanstående material. Vi har funnit tre förbättringsområden som förskolorna vill fokusera på tillsammans. Gemensamma förbättringsområden Åtgärder för barn i behov av särskilt stöd Åtgärder för barn i behov av särskilt stöd upplevs som ett område där vi behöver hitta en tydligare struktur i arbetet med de barn som på något sätt behöver extra stöd. Vi tänker att alla barn oavsett vilken av våra förskolor de vistas i ska få samma förutsättningar för att lyckas. Ett första steg är att diskutera vårt arbete i respektive arbetslag. För att sedan försöka skapa ett forum för att gemensamt arbeta fram ett verktyg. Begreppet barn i behov av särskilt stöd syftar inte på någon bestämd och avgränsad grupp, eller barn med vissa bestämda egenskaper, utan anger snarare att vissa barn tillfälligt eller varaktigt kan ha behov av mer stöd än andra. (Att erövra omvärlden, 1997) Kommunikation i arbetslaget Det andra området är kommunikation i arbetslaget.. Som Granér (1994) skriver, så är kommunikation oundviklig, men den kan utgöra en möjlighet eller ett hinder för personalgruppen. Pedagogerna på förskolorna har upplevt att kommunikationen mellan kollegor ofta försvårar, snarare än utvecklar verksamheten. En av höstens utbildningar är Aktiv medarbetarskap via företagshälsovården Feelgood. Språklig medvetenhet Det tredje området är språklig medvetenhet. För att nå god måluppfyllelse kommer en pedagog från varje förskola träffas och delge varandra kunskaper inom Före Bornholmsmodellen. Dessa pedagoger kommer sedan ansvara för språkgrupper på respektive förskola. I SBU:s sammanfattning framkommer att strukturerad träning av fone-grafem-koppling har positiv effekt på att förbättra läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och fonologisk medvetenhet. (2014) Bente Eriksen Hagtvet skriver vidare att ny forskning visar att kunskapen om sambandet mellan språkljud och bokstäver blir bättre, om den från början, i förskoleåldern, presenteras i ett språkligt sammanhang som är meningsfullt för barnen själva. (2006)

13 Himlalivs förbättringsområden Kulturell mångfald För att nå god måluppfyllelse behöver vi djupdyka i området och samtala kring vad kulturell mångfald betyder för var och en av oss. För att sedan kunna lägga upp en plan för hur vi kan arbeta med det i verksamheten. Förmåga till lyhördhet för varandras argument och uttryck, ömsesidig respekt, empati och inlevelseförmåga i varandras situation, är grundläggande för att kunna möta och se glädjen i kulturell mångfald. (Att erövra omvärlden, 1997) Rumsarrangemang I läroplanen för förskolan, Lpfö98, står det Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt. För att nå en god måluppfyllelse behöver vi skapa möjligheter till avskildhet och lugn både i inom- och utomhusmiljön. Jämställdhet Arbetet med jämställdhet är ett prioriterat område både utifrån vårdnadshavarnas och pedagogernas skattning. I förskolans läroplan lyfts målet med jämställdhet fram som en viktig del i värdegrundsarbetet. Det handlar bland annat om att motverka traditionella könsmönster och om att flickor och pojkar ska ha lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. (Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan, 2005) Vi fortsätter att arbeta medvetet med hur vi bemöter barnen, vilka vi ger utrymme, hur vi tilltalar, uppmuntrar osv. Vi kommer även lyfta vårt arbetssätt på höstens föräldramöte och arbeta mer medvetet med hur barnen väljer miljö och lekkamrater.

14 Ängelns förbättringsområden Utemiljön är ett prioriterat område både utifrån vårdnadshavarnas och pedagogernas skattning. I Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan (2005) står det att Lokalernas utformning och utemiljö i en vidare bemärkelse sätter ramar för det pedagogiska arbetet i förskolan, samtidigt som de är en del av det. Den pedagogiska miljön ska ses som en aktiv part i det pedagogiska arbetet. Vi tänker fortsätta det påbörjade arbetet med att uppdatera gården. Utemiljön kommer även lyftas på höstens föräldramöte då vi tillsammans kan diskutera olika förslag hur vi kan förbättra den. Vi behöver också bli bättre på att visa för föräldrarna hur vi använder vår utemiljö. För oss pedagoger är det självklart att räkna närmiljön med dess möjligheter som utemiljö, men som besökare och vårdnadshavare har vi märkt att man fokuserar på gården och dess begränsningar. Barns inflytande Det är viktigt att personalen uppmuntrar och stödjer barns delaktighet och inflytande samt stödjer dem i att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö i vardagliga situationer. Det är viktigt att personalen utarbetar former för barns delaktighet och inflytande där alla barn ges möjlighet att uttrycka sin uppfattning om vad som är meningsfullt och roligt i förskolan, oavsett ålder, kön, social och kulturell bakgrund. (Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan, 2005) Vi fortsätter vårt arbete med att synliggöra och tillgängliggöra material genom ord och bild samt reflektera tillsammans med barnen kring miljöerna. Pärlans förbättringsområden Bild och form I läroplanen Lpfö98 står det att Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar sin skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Vi kommer att omorganisera och tillföra mer material för att utmana barnen att uttrycka sig genom olika typer av skapande. Vi tänker också att barnen ska ha tillgång till specifika material och tekniker att arbeta med på egen hand. Grupporganisation Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. (Lpfö98) Vi vill använda oss av ett miljöschema där barnen kan välja lekmiljö. Vi tänker att det då blir lättare för barnen att organisera sin lek samt städa och ta eget ansvar för gemensamma regler. Vi ska fortsätta vårt påbörjade arbete med att märka upp förvaringslådorna för att få en tydligare miljö.

15 Likabehandlingsplanen Under detta år har vi reviderat och upprättat vår gamla likabehandlingsplan. Arbetet har lyfts och märkvärdiggjorts eftersom vi tänker att detta är det viktigaste av förskolans alla uppdrag. Alla anställda har fått en egen likabehandlingsplan och en publikation från Skolverket; Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 12:1274 En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Värdegrunden utrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten (Lpfö 98, Skolverket 2010) Pärmen innehåller lagtexter och förklaringar, förskolornas arbetssätt för att främja och förebygga likabehandling. Den innehåller också arbetsmaterial för arbetet med att revidera och upprätta årsplaner. Vid arbetslagens kvalitetsdagar i maj har förskolornas värdeord samtalats kring och fått innehåll. Utifrån dem ska varje förskola under kommande år upprätta en årlig plan för verksamheten. Varje förskola har en egen plan och upprättar dokument gällande respektive förskola. Analys och sammanfattning Vår analys av Linköpings Domkyrkopastorats tre förskolor är att förskolorna håller hög kvalitet på alla läroplanens målområden. Måluppfyllelsen anser vi är mycket god. Vi ser att vårt projektinriktade arbetssätt har många bottnar och som på ett variationsrikt sätt ger barnen många erfarenheter av lärande och utveckling. Att arbeta projektinriktat ger också barnen goda möjligheter att påverka och medverka i sitt eget lärande. Det ger också erfarenheter att få möjlighet att förstå andra och därmed få möjlighet att växa in i ett demokratiskt samhälle. Vi har också förstått att kommunikation på alla sätt är nyckeln till god utveckling. Vi väljer därför att arbeta vidare med barnens språkutveckling genom att arbeta med Bornholmsmodellen (språklig medvetenhet), kommunikation i arbetslaget genom att arbeta med Aktivt medarbetarskap och utmanar oss vidare i kommunikationsförmåga genom att ha 100 språkighet som fokus på läsåret 14/15 s projekt för alla tre förskolor. Det är glädjande och stort att fortsätta att uppleva och se att känslan av god omsorg i mötet människor emellan skattas så högt av både föräldrar, barn och pedagoger. En reflektion kring det resultatet är att det är här vår kristna profil blir tydlig. Vi är medvetna om att det finns områden att förbättra och vi hoppas att de åtgärder vi i detta dokument har nedtecknat kommer att stärka vår kvalitet ytterligare.

16 Litteraturlista Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad Skolverket Kvalitet i förskolan, Allmänna råd (2005) Skolverket Att erövra omvärlden (1997) Fritzes Språkstimulering (2006) Natur och kultur SBU:s sammanfattning och slutsatser/ Dyslexi hos barn och ungdomar-tester och insatser (2014) Forskningsrapport

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Kvalitetsredovisning. av förskolorna Himlaliv och Ängeln 2012/13

Kvalitetsredovisning. av förskolorna Himlaliv och Ängeln 2012/13 Kvalitetsredovisning av förskolorna Himlaliv och Ängeln 2012/13 Hur vet vi att vi vet det vi vet? Vårt kvalitetssäkrande arbete har följande dokument som grund: Ecers Ett kvalitetssäkrande arbetsmaterial

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LILLÅNS FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

LIKABEHANDLINGSPLAN LILLÅNS FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling LILLÅNS FÖRSKOLA Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska känna sig välkomna,

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Barnens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LINDAN 1 FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

LIKABEHANDLINGSPLAN LINDAN 1 FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling LINDAN 1 FÖRSKOLA Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska känna sig välkomna,

Läs mer

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN

BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/16

Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/16 Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/16 Grunduppgifter Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogiska ombud. Vår vision Alla barn ska känna sig trygga och bemötas

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret 2015-2016 Sid 1 av 6 Organisation och ledning Den pedagogiska omsorgen (Familjedaghemmet) har sex personal. Två av dessa leder även verksamheten, varav en

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2016-2017 Organisation Avdelning: Sörgården Antal barn: 15 Åldersfördelning:1st född 2016, 9st född 2015, 2st född 2014, 3st född 2013 Antal pojkar: 9 Antal flickor:

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Herrgårdens förskola

Herrgårdens förskola Herrgårdens förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller för perioden 100901-110831 Ett krav finns på att en likabehandlingsplan ska tas fram (enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2011-2012 Inledning På Akvarellens förskola arbetar vi målmedvetet för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Att med glädje och engagemang våga och vilja lära tillsammans nu och för framtiden Änggårds förskolor 1 1. Mål/Vision... 3 2. Giltighetstid

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Förskolechef Ann Ståhlberg Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson Datum 2014-01-03 1 (5) Lindöskolans förskolors plan mot diskriminering

Läs mer

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Förskolan Lindsdal Barn och ungdomsförvaltningen Adress Spelarvägen 11, Kalmar Tel vx Fax

Förskolan Lindsdal Barn och ungdomsförvaltningen Adress Spelarvägen 11, Kalmar Tel vx Fax Handläggare Datum Förskolan Lindsdal Lindeberga Sjöängens Plan för att förebygga diskriminering, kränkande behandling och främja likabehandling. Gäller från 20110901 till 20120901 Vision: Barn, föräldrar

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Akvarellens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Akvarellens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Akvarellens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Tummelisagårdens och Apelgårdens förskola. 2010-10-01 t.o.m. 2011-10-01 1 3. Innehållsförteckning 4. Utvärdering av föregående plan...3 5. Barn och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Hela

Läs mer

Ängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Ängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Ängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vad gäller för dig som förälder? 2. Vår definition av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Boken. Vision och värdegrund. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Förskolan Boken. Vision och värdegrund. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Förskolan Boken Likabehandlingsplan För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Läsåret 2015-2016 Vision och värdegrund Förskolan Bokens värdegrund bygger på

Läs mer

Arbetsbeskrivning för

Arbetsbeskrivning för Arbetsbeskrivning för HT 2011 VT 2012 Arbetsbeskrivning Mästerkatten HT-11 VT-12 Barn: 5 4 3 2 1 Pojkar Flickor 0 2010 2009 2008 2007 2006 Personal: Namn Arbetstid Utbildning Jonas 100 % Förskollärare

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Långtäppans förskola Avdelning Skrållan Övergripande I arbetslaget finns det tre personal fördelat på 2,75 % tjänst. Det är två förskollärare

Läs mer

Söderbykarls Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderbykarls Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderbykarls Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: HT 2014-VT 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 FörskolanVillekulla Avdelning Masken Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Läsåret 2014-2015 Förskolans värdegrund och uppdrag Att alla barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga kriterier Barnen känner tillit

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Kungsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Kungsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Kungsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år Ansvariga för planen Förskolechef och

Läs mer

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra Förskoleenheten Marieberg 1 Likabehandlingsplan Denna plan är upprättad för att förbättra arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda i de fall diskriminering och kränkningar uppkommer eller fortsätter.

Läs mer

Tallbacksgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Tallbacksgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Tallbacksgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år Ansvariga för planen Förskolechef

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2017-09-05 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Kållekärrs förskolor Enheten ansvarar för följande

Läs mer

Solgatans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solgatans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2015/2016 Datum: Oktober 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef, utvecklingspedagog samt arbetslagen.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Förskolan Lillebos plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillebos plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillebos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer