Vatten finns (nästan) överallt! Var hämtar du ditt?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vatten finns (nästan) överallt! Var hämtar du ditt?"

Transkript

1 Vatten finns (nästan) överallt! Var hämtar du ditt? Kvalitetsredovisning Av förskolorna Himlaliv, Pärlan och Ängeln 2013/2014

2 Hur vi vet att vi vet det vi vet Vårt kvalitetssäkrande arbete har följande dokument som grund: Ecers Ett kvalitetsäkrande arbetsmaterial med indikatorer som ger underlag för varje enskild pedagog att skatta kvaliteten på förskolans verksamhet. Materialet utgår från förskolans reviderade läroplan. Materialet har systematiskt använts av pedagogerna under hela läsåret. Projektsammanfattningar Förskolorna arbetar med att kontinuerligt dokumentera och utveckla läsårets projekt i en powerpointmall med halvårs och helårssammanfattningar Attitydundersökning Linköpings kommun genomför varje läsår på höstterminen en attitydundersökning med vårdnadshavarna till alla barn i åldrarna 2-5 år. Undersökningen sammanställs av kommunen och distribueras sedan till varje enskild förskola. Pedagogerna på våra förskolor har sedan gått igenom dem under sina kvalitetssäkrande dagar i maj månad. Barnintervjuer Två olika former av intervjuer har genomförts med barnen i åldrarna 3-5 år. En glad/ledsen intervju med tre frågor; hur känner du dig när du är på din förskola, får du bestämma något på din förskola och får du lära dig något på din förskola. En intervju med frågeställningen - Vet du något om vatten och liv? Bedömning av språklig medvetenhet Ett redskap för att utvärdera förskolans arbete med språkutveckling. SWOT Ett material där varje enskild anställd har skattat och samtalat kring styrkor, svagheter, möjligheter och hot i arbetslaget. Detta har sedan sammaställts och samtalats om i respektive arbetslag. Pu-samtal Pu-samtal har genomförts vid två tillfällen. Föräldrasamtal Ett föräldrasamtal har genomförts med barnens vårdnadshavare. Tillsynsbesök Två av våra förskolor, Himlaliv och Ängeln har haft tillsynsbesök av Miljökontoret i Linköping med syfte att kartlägga utemiljön, förskolan Pärlan hade ett tillsynsbesök i syfte att kontrollera förskolans hygien rutiner. Giftfri förskola På förskolan Himlaliv har Operation Giftfri förskola genomförts, en inventering av förskolans olika material (fastighet och verksamhet) utifrån en giftfri miljö Tillbudsrapporter På förskolorna Himlaliv och Pärlan har några tillbudsrapporter inkommit

3 Beskrivning av verksamheten 2013/14 Förskolorna valde att fortsätta det påbörjade naturvetenskapliga projekt som startades läsår 12/13 för att få en fördjupad naturvetenskaplig kunskap. Vatten finns (nästan) överallt var hämtar du ditt blev därför sommaruppgiften för alla, barn och pedagoger inför detta läsår. Vi uppmanades att ta med ett vattenprov i en PET-flaska och en bild på vattenkällan. Förskolorna hade två gemensamma förbättringsområden. Genusarbete och kommunikation i arbetslaget. Det första området har hanterats genom samtal, inläsning av artiklar och föreläsningar. Det arbetet har resulterat i att vi har beslutat oss för att vi arbetar med jämnställdhet för alla utifrån ett normkritiskt perspektiv. Vårt andra område har hanterats genom samtal, inläsande av artiklar och ett bedömningsmaterial SWOT om arbetslagets klimat. I skrivandets stund har en process kring Aktivt medarbetskap påbörjats med vår företagshälsovård. Varje enskild förskolas förbättringsområden och dess måluppfyllelse redovisas under varje förskolas stycke. I mars månad 2014 hade vi förmånen att starta vår tredje förskola: Förskolan Pärlan i Skäggetorp. Vi startade den med en invigningsgudstjänst i Skäggetorps kyrka och efterföljande internationell buffé. Till vår invigning hade en av våra pedagoger skrivit en Pärlan-sång och biskop Martin Modeus och Astrid 6 år fick klippa de blågula banden. Förskolan startade med en minde grupp barn och fyra pedagoger. Pedagogerna bestämde vid start att inte haka på det vattenprojekt som pågick på de andra förskolorna utan valde att bygga vardagsverksamheten med förskolorna värdeord som grund till att börja med. Utifrån de olika kunskapsbegreppen fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet och fantasi har pedagogerna även detta år utvärderat barnens lärande på förskolorna.

4 Förskolan Himlaliv Förskolan Himlaliv ligger i Johannelund, ett ytterområde i Linköping. Himlaliv består av 3 avdelningar och det är 34 barn inskrivna i åldrarna 1-6 år. Personallaget består av 7 personal, 4 stycken arbetar 100% och 3 stycken 75%. Förskolan Himlaliv arbetar projektinriktat och har en kristen profil. Utifrån läsårets naturvetenskapliga mål och barnens tidigare erfarenheter och intresse har förskolan Himlaliv arbetat med fokus vatten. I vårt projektarbete har vi även utgått från förskolan Himlalivs prioriterade utvecklingsmål, språklig medvetenhet, tydlig pedagogisk dokumentation, kulturell mångfald samt genus. I vårt projekt har vi exempelvis gjort enklare kemiska experiment, ställt hypoteser och reflekterat, utforskat kring vatten i fast och flytande form, flytförmåga, vikten av att ha rent vatten och reningsverk, livet i vatten. I vårt projekt har vi använt oss av faktaböcker, inspirationsbilder, hypoteser, experiment, utbyte av erfarenheter, dokumentationer av projektet, lek och skapande. Barn och pedagoger har fortlöpande under projektets gång samtalat och reflekterat kring det vi gjort. Det har väckt nya tankar och nya idéer och hela tiden fördjupat och drivit projektet framåt. Pedagogerna anser att måluppfyllelsen för naturvetenskap är god. Vi ser och hör att barnen har fått en ny faktakunskap kring vatten exempelvis hur den fryser, vad som händer när man blandar vatten med olika lösningar och material, att alla människor inte har tillgång till rent vatten, att vi ska vara rädd om vattnet, vattnets kretslopp och vilka arter som lever i vatten. Barnen har samtalat kring det som sker och utbytt erfarenheter med varandra. Vi har reflekterat mycket tillsammans vilket har lett till nya idéer och hypoteser. Vi ser också hur fakta och fantasi inspirerar varandra. Barnen har använt sin faktakunskap kring reningsverk till att konstruera egna i sandlådan och uppslag från barnprogrammet Daidalos som vi testat i experiment på förskolan. Vi märker också att barnen har blivit mer medvetna om vattnet som finns omkring dem och att vi måste vara rädd om det, för det är hela tiden samma vatten på jorden.

5 Språklig medvetenhet Vi har nått vårt mål genom att vi hela tiden för en dialog med barnen kring det vi gör. Vi märker också att barnen lärt sig och använder nya begrepp så som avdunsta, sjökort och korall. Barnen utbyter erfarenheter, ställer hypoteser, reflekterar och berättar för varandra. Vi har även sjungit sånger och ramsor kring vatten. Pedagogisk dokumentation Vi pedagoger har ett nytt reflektionsverktyg som ger en djupare analys kring det vi gör och hur vi går vidare. Barnen har även gjort egna dokumentationer kring projektet och blivit medvetna om att bild och text är ett sätt att förmedla sig och minnas åsikter och experiment. Detta tillsammans har drivit projektet framåt och belyst vårt lärande och utveckling. Kulturell mångfald Pedagogerna anser att vi inte nått detta mål till fullo. Vi har berört det genom att reflektera tillsammans i barngrupp över att människor i olika delar av världen inte har tillgång till rent vatten och hur man då gör. Men detta är ett mål vi behöver arbeta vidare med. Genus Vi anser att vi har nått målet genom att ge alla barn samma möjligheter och förutsättningar i vår verksamhet. Vi arbetar både i små och stora grupper för att alla ska få synas och höras och möjlighet att tänka, reflektera och undersöka tillsammans. Vi lyfter fram förslag och idéer oberoende av vem som sagt eller kommit på dem. Vi har även medvetet valt material som är öppet, inbjudande och inspirerande för alla.

6 Förskolan Ängeln Förskolan Ängeln ligger i anslutning till Tomaskyrkan på T1 i Linköping. Vi har 20 barn inskrivna i åldrarna 1-6 år, åldersindelade på två avdelningar. Vi är fyra heltidspedagoger. Vi arbetar projektinriktat och har en kristen profil. Projektet vatten började med att föräldrarna tidigt involverades genom att de fick en sommaruppgift som gick ut på att ta med vatten någonstans ifrån och ett foto på var vattnet hämtats. Föräldrarnas idéer om projektet har efterfrågats och tagits tillvara. På föräldrarådet har representanterna från föräldragruppen fått fortlöpande information om vad som händer i projektet och övrigt på förskolan. Så även i veckobreven som sitter synligt i hallen. I projektet har de yngre barnen getts möjlighet att reflektera kring enklare samband i naturen. Fokus har varit vatten och kemiska processer. Barnen har fått undersöka på nära håll vad vatten gör med leran. En bricka med 10 kg lera har stått framme under läsåret och barnen har fått uppleva hur den förändras över tid. Barnen har med alla sinnen erfarit lerans egenskaper som skapandematerial. De har lärt sig att leran är ett evigt material. De yngre barnen har även fått erfarenheter av vatten i fast och flytande form. De har tillverkat isfiskar i iskuber. Barnen har fått erfarenhet och kunskap i vad som behövs för att kunna få vatten att bli till is. Under våren arbetade de även mycket med att blanda färg och detta ledde till en del i förskolans gemensamma arbete kring bilder och vatten från hela världen. Detta spår i vattenprojektet blev en mångfald av berättelser och färger som alla fått ta del av. Varje barn har fått stå i fokus genom att pedagogerna betonat att det är just deras berättelse. De äldre barnen har i projektet fått utforska, ställa frågor om och resonera kring densitet, flytförmåga, ytspänning, kemiska processer och hävertprincipen. Barnen har fått en ökad förståelse för vattnets egenskaper, hur vattnet reagerar när man tillför nya material, såväl flytande som fasta. De har fått förståelse för hur lätt vi människor påverkar miljön och vattnet däri. De har utvecklat färdigheter i att utbyta erfarenheter, att ta tillvara andras erfarenheter och kunskap, att kunna resonera och att öppet lyssna på andras tankar och idéer. Barnen har utvecklat färdigheter inom estetiken och dess olika skapandetekniker. De har blivit väl förtrogna med hur en experimentprocess ser ut. Med vana ställer de frågor, observerar och diskuterar.

7 Både pedagoger, barn och föräldrar har påbörjat ett arbete med vår utemiljö som är ett annat av våra prioriterande mål. Vi har haft en fixar eftermiddag där vi tillsammas odlat, fixat vattenbanor, byggt och funderat hur miljön kan främja barnens lek. Pedagogerna har genom sin utvärdering sett att måluppfyllelsen på båda avdelningarna är god. Det har visat sig i fantastiska fantasifyllda samtal, teckningar, berättelser och föräldrarnas engagemang. Förskolan Pärlan Förskolan Pärlan ligger i anslutning till Svenska kyrkan i Skäggetorp i Linköping. Vi har 20 inskrivna barn i åldrarna 1-6 år i en syskongrupp. Arbetslaget består av fyra heltidspedagoger. Vi arbetar projektinriktat och har en kristen profil. Vi valde att bygga upp vår verksamhet utifrån förskolornas gemensamma värdeord: Tryggt/Roligt, Respekt/Ansvar, Lärorikt/Utvecklande, Olikhet/Lika värde. Arbetslaget har samma regler och värderingar. Vi har skapat rutiner och lagt fokus på att vara närvarande och lyssna på barnen. Det har givit en trygg samvaro och atmosfär. Vi vuxna försöker vara förebilder, respektera och vara konsekventa mot alla vuxna och barn vi möter. Vi har också alla ansvar för miljön.. Lärande sker i utbyte med varandra, barnen ges möjlighet att pröva sig fram. Alla barn har olika sätt att lära sig och ta till sig kunskap. Vi har givit barnen möjlighet att utveckla sina olika sätt att lära. Vi respekterar varandra utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Vi pedagoger har genom vår utvärdering sett att måluppfyllelsen är god.

8 Introduktionsår På förskolan Himlaliv har vi under detta läsår haft två nyutexaminerade förskollärare som har haft en mentor. En mentor är en redan legitimerad förskollärare som har till uppgift att vara ett yrkesmässigt stöd under introduktionsperioden. Perioden ska vara under ett års tid. Mentor och förskollärarna har träffats vid åtta tillfällen à 2,5 timmar under detta år. Förskolechefen har genomfört fyra observationsbesök med efterföljande samtal. Ett sista bedömningssamtal har hållits av förskolechef med varje enskild förskollärare innan bedömningen skickat in till Skolverket. Fokus för introduktionsåret har varit de fyra kompetensprofilerna som Skolverket har initierat. Mötet med barnet, Ledarskap, Samverkan och Eget lärande och utveckling. Båda förskollärarna bedömdes med godkänt. Giftfri förskola Under hösten 2013 genomförde kommunen ett antal inspektioner på några förskolor i Linköping utifrån ett perspektiv att barnens vardagliga miljö ska vara så giftfri som möjligt. Ingen av våra förskolor var uttagna till det men på eget initiativ och med hjälp av ett föräldrapar genomförde vi en inventering på förskolan Himlaliv. Det ledde till att vi upprättade en checklista med 13 punkter som ska vara till hjälp på samtliga förskolor när vi säkrar upp barnens miljö. Det arbetet har påbörjats på våra förskolor under våren. Miljökontoret Under läsåret har miljökontoret gjort besök på samtliga förskolor. På förskolorna Himlaliv och Ängeln var syftet att kontrollera utemiljön utifrån utsatthet av solljus, buller och avgaser. Även förekomst av konstgräs och bildäck. Båda förskolorna har bildäck men har valt att ha dem kvar. Barnen uppmanas att inte slicka på däcken utan använda dem som de klätterredskap de är tänkta att vara. Protokoll finns på åtgärder som ska göras i pärm hos förskolechef. På förskolan Pärlan var besökets syfte att kontrollera egenkontrollen kring smittskydd och hygien i verksamheten. Miljökontoret hade inget att anmärka på. Tillbudsrapport Ett fåtal (mindre än fem) tillbudsrapporter har upprättats under läsåret. En klämskada och resten fallolyckor. Fallolyckorna uppkom i lekar som inte resulterade i någon direkt åtgärd. Åtgärd vid klämskadan blev ett klämskydd. SWOT Arbetslaget gjorde under våren en SWOT kring arbetslagets styrkor och svagheter. Det arbetet sammanställdes för respektive förskola och samtalades sedan kring i arbetslagen. Sammanställningen befäster tanken om att förbättringsområdet kommunikation i arbetslaget bara är påbörjat och ännu inte avslutat.

9 Utbildning och kurser som genomförts under läsåret 13/14 Första hjälpen med utbildning av hjärtstarter genom Linköpings kyrkliga samfällighet för alla Språklig medvetenhet studiecirkel genom Språkpedagogiskt centrum, Linköpings kommun för en pedagog Bilderbokssamtal studiecirkel genom Språkpedagogiskt centrum, Linköpings kommun för en pedagog Mentorskap för nyutexaminerade förskollärare genom Lärarfortbildning AB för förskolechef och en pedagog som utsetts till mentor läsåret 13/14 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan genom Sveriges skolledarförbund i Östergötland för förskolechefen Genus, naturvetenskap och teknik föreläsning genom Linköpings kommun för alla pedagoger Arbetsmiljöutbildning genom Linköpings kyrkliga samfällighet för förskolechefen NTA utbildning om vatten utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv genom Fenomenmagasinet och NTA i Linköping för alla pedagoger som arbetat med projektet om Vatten Förskolechefen 2014 Seminarium om Ledarskap mer än att vara chef genom Gothia fortbildning för förskolechefen Hallondagar om grunderna i Reggio Emilia filosofi genom förskolorna HallonEtt AB för alla nyanställda pedagoger (sju stycken) Bliss i vardagen genom Specialpedagogiska skolmyndigheten för pedagog med särskilt ansvar Bildkurs genom Reggio Emilia institutet för en pedagog Barn gör rätt om de kan föreläsning om bemötande kring barn genom Barns inlärning och utveckling AB för alla Språkljudscafé genom Språkpedagogiskt centrum, Linköpings kommun för några pedagoger Interna nätverk med utbyte av kunskaper och utveckling av den pedagogiska verksamheten Handledning kring reflektion, pedagogisk dokumentation och barns lärprocesser genom HallonEtt AB för alla Chefsutbildning genom Linköpings Domkyrkopastorat för förskolechefen

10 Vet du något om vatten och liv? Kan du berätta vad du vet? Att allt vatten är samma vatten. Det är bra med vatten så man kan dricka! Att dricka vatten är livsviktigt så att man kan växa Stina 4 år Det är viktigt att vattnet är rent annars kan man inte leva livet här typ maneter och koraller och så Ivan 5 år Det är viktigt att dricka vatten! Och det finns vatten i jordgubbar så det kan man äta! Man blir sjuk om man inte dricker vatten Ludvig 5 år Om man inte dricker tillräckligt med vatten får man ont i huvudet! Det är inte kul! Man kan inte leka om man har ont i huvudet! Majken 6 år Om vattnet är smutsigt är det inte bra! Om man är t.ex. i ett annat land då kan man åka till Sverige till ett reningsverk som renar vattnet! Reningsverket tar bort kiss och bajs och snor så att vi kan dricka det igen! Simon 5 år Vi måste dricka mycket saft och vatten så att våra hjärtan kan slå! Vi har liv för att våra hjärtan slår Märta 3,5 år Om man är ute på för djupt vatten så drunknar man Robin 6 år Ja, jag vet iallafall att det var Gud som skapade det, det fanns från första början alltså! Hilda 4,5 år Barnintervjuer De barnintervjuer vi genomförde under våren ger oss bilden av barn som trivs, oftast får påverka sin vardag på förskolan och som lär sig massa saker där Detta läsår har de lärt sig att rita, klättra, sjunga sånger, om vatten, att inte slåss, mycket om vätska, hoppa och leka bland annat!.

11 Styrkor på våra förskolor Attitydundersökningen som vårdnadshavarna på Himlaliv och Ängeln deltagit i indikerar att båda förskolornas styrkor är samarbetet mellan vårdnadshavarna och personalen samt att barnen utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs. Då förskolan Pärlan är nystartad har vårdnadshavarna inte blivit erbjudna någon attitydundersökning än. Vårdnadshavarna på Pärlan har muntligt gett uttryck för att de är mycket nöjda med personalens bemötande av barn och vårdnadshavare samt att de känner sig trygga när barnet är på förskolan. Ytterligare en styrka är att det finns en personal med annat modersmål än svenska, på så vis kan man säga att förskolan har en egen brobryggare. Generellt skattar vårdnadshavarna på förskolan Ängeln verksamheten högre än medelförskolan i kommunen. Utifrån pedagogernas egen skattning av verksamheten framkommer att en styrka hos alla tre förskolorna är samspelet och förhållningssättet till barn och vårdnadshavare. Ytterligare en styrka på Himlaliv är arbetet med bygg- och konstruktionslek. På Ängeln skattar pedagogerna arbetet med den språkliga medvetenheten högt. Planerade språkaktiviteter och möjligheter till kompetensutveckling är ytterligare styrkor på Pärlan.

12 Förbättringsområden på Himlaliv, Ängeln och Pärlan Följande förbättringsområden är framtagna av pedagoger och förskolechef genom en analys av ovanstående material. Vi har funnit tre förbättringsområden som förskolorna vill fokusera på tillsammans. Gemensamma förbättringsområden Åtgärder för barn i behov av särskilt stöd Åtgärder för barn i behov av särskilt stöd upplevs som ett område där vi behöver hitta en tydligare struktur i arbetet med de barn som på något sätt behöver extra stöd. Vi tänker att alla barn oavsett vilken av våra förskolor de vistas i ska få samma förutsättningar för att lyckas. Ett första steg är att diskutera vårt arbete i respektive arbetslag. För att sedan försöka skapa ett forum för att gemensamt arbeta fram ett verktyg. Begreppet barn i behov av särskilt stöd syftar inte på någon bestämd och avgränsad grupp, eller barn med vissa bestämda egenskaper, utan anger snarare att vissa barn tillfälligt eller varaktigt kan ha behov av mer stöd än andra. (Att erövra omvärlden, 1997) Kommunikation i arbetslaget Det andra området är kommunikation i arbetslaget.. Som Granér (1994) skriver, så är kommunikation oundviklig, men den kan utgöra en möjlighet eller ett hinder för personalgruppen. Pedagogerna på förskolorna har upplevt att kommunikationen mellan kollegor ofta försvårar, snarare än utvecklar verksamheten. En av höstens utbildningar är Aktiv medarbetarskap via företagshälsovården Feelgood. Språklig medvetenhet Det tredje området är språklig medvetenhet. För att nå god måluppfyllelse kommer en pedagog från varje förskola träffas och delge varandra kunskaper inom Före Bornholmsmodellen. Dessa pedagoger kommer sedan ansvara för språkgrupper på respektive förskola. I SBU:s sammanfattning framkommer att strukturerad träning av fone-grafem-koppling har positiv effekt på att förbättra läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och fonologisk medvetenhet. (2014) Bente Eriksen Hagtvet skriver vidare att ny forskning visar att kunskapen om sambandet mellan språkljud och bokstäver blir bättre, om den från början, i förskoleåldern, presenteras i ett språkligt sammanhang som är meningsfullt för barnen själva. (2006)

13 Himlalivs förbättringsområden Kulturell mångfald För att nå god måluppfyllelse behöver vi djupdyka i området och samtala kring vad kulturell mångfald betyder för var och en av oss. För att sedan kunna lägga upp en plan för hur vi kan arbeta med det i verksamheten. Förmåga till lyhördhet för varandras argument och uttryck, ömsesidig respekt, empati och inlevelseförmåga i varandras situation, är grundläggande för att kunna möta och se glädjen i kulturell mångfald. (Att erövra omvärlden, 1997) Rumsarrangemang I läroplanen för förskolan, Lpfö98, står det Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt. För att nå en god måluppfyllelse behöver vi skapa möjligheter till avskildhet och lugn både i inom- och utomhusmiljön. Jämställdhet Arbetet med jämställdhet är ett prioriterat område både utifrån vårdnadshavarnas och pedagogernas skattning. I förskolans läroplan lyfts målet med jämställdhet fram som en viktig del i värdegrundsarbetet. Det handlar bland annat om att motverka traditionella könsmönster och om att flickor och pojkar ska ha lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. (Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan, 2005) Vi fortsätter att arbeta medvetet med hur vi bemöter barnen, vilka vi ger utrymme, hur vi tilltalar, uppmuntrar osv. Vi kommer även lyfta vårt arbetssätt på höstens föräldramöte och arbeta mer medvetet med hur barnen väljer miljö och lekkamrater.

14 Ängelns förbättringsområden Utemiljön är ett prioriterat område både utifrån vårdnadshavarnas och pedagogernas skattning. I Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan (2005) står det att Lokalernas utformning och utemiljö i en vidare bemärkelse sätter ramar för det pedagogiska arbetet i förskolan, samtidigt som de är en del av det. Den pedagogiska miljön ska ses som en aktiv part i det pedagogiska arbetet. Vi tänker fortsätta det påbörjade arbetet med att uppdatera gården. Utemiljön kommer även lyftas på höstens föräldramöte då vi tillsammans kan diskutera olika förslag hur vi kan förbättra den. Vi behöver också bli bättre på att visa för föräldrarna hur vi använder vår utemiljö. För oss pedagoger är det självklart att räkna närmiljön med dess möjligheter som utemiljö, men som besökare och vårdnadshavare har vi märkt att man fokuserar på gården och dess begränsningar. Barns inflytande Det är viktigt att personalen uppmuntrar och stödjer barns delaktighet och inflytande samt stödjer dem i att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö i vardagliga situationer. Det är viktigt att personalen utarbetar former för barns delaktighet och inflytande där alla barn ges möjlighet att uttrycka sin uppfattning om vad som är meningsfullt och roligt i förskolan, oavsett ålder, kön, social och kulturell bakgrund. (Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan, 2005) Vi fortsätter vårt arbete med att synliggöra och tillgängliggöra material genom ord och bild samt reflektera tillsammans med barnen kring miljöerna. Pärlans förbättringsområden Bild och form I läroplanen Lpfö98 står det att Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar sin skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Vi kommer att omorganisera och tillföra mer material för att utmana barnen att uttrycka sig genom olika typer av skapande. Vi tänker också att barnen ska ha tillgång till specifika material och tekniker att arbeta med på egen hand. Grupporganisation Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. (Lpfö98) Vi vill använda oss av ett miljöschema där barnen kan välja lekmiljö. Vi tänker att det då blir lättare för barnen att organisera sin lek samt städa och ta eget ansvar för gemensamma regler. Vi ska fortsätta vårt påbörjade arbete med att märka upp förvaringslådorna för att få en tydligare miljö.

15 Likabehandlingsplanen Under detta år har vi reviderat och upprättat vår gamla likabehandlingsplan. Arbetet har lyfts och märkvärdiggjorts eftersom vi tänker att detta är det viktigaste av förskolans alla uppdrag. Alla anställda har fått en egen likabehandlingsplan och en publikation från Skolverket; Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 12:1274 En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Värdegrunden utrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten (Lpfö 98, Skolverket 2010) Pärmen innehåller lagtexter och förklaringar, förskolornas arbetssätt för att främja och förebygga likabehandling. Den innehåller också arbetsmaterial för arbetet med att revidera och upprätta årsplaner. Vid arbetslagens kvalitetsdagar i maj har förskolornas värdeord samtalats kring och fått innehåll. Utifrån dem ska varje förskola under kommande år upprätta en årlig plan för verksamheten. Varje förskola har en egen plan och upprättar dokument gällande respektive förskola. Analys och sammanfattning Vår analys av Linköpings Domkyrkopastorats tre förskolor är att förskolorna håller hög kvalitet på alla läroplanens målområden. Måluppfyllelsen anser vi är mycket god. Vi ser att vårt projektinriktade arbetssätt har många bottnar och som på ett variationsrikt sätt ger barnen många erfarenheter av lärande och utveckling. Att arbeta projektinriktat ger också barnen goda möjligheter att påverka och medverka i sitt eget lärande. Det ger också erfarenheter att få möjlighet att förstå andra och därmed få möjlighet att växa in i ett demokratiskt samhälle. Vi har också förstått att kommunikation på alla sätt är nyckeln till god utveckling. Vi väljer därför att arbeta vidare med barnens språkutveckling genom att arbeta med Bornholmsmodellen (språklig medvetenhet), kommunikation i arbetslaget genom att arbeta med Aktivt medarbetarskap och utmanar oss vidare i kommunikationsförmåga genom att ha 100 språkighet som fokus på läsåret 14/15 s projekt för alla tre förskolor. Det är glädjande och stort att fortsätta att uppleva och se att känslan av god omsorg i mötet människor emellan skattas så högt av både föräldrar, barn och pedagoger. En reflektion kring det resultatet är att det är här vår kristna profil blir tydlig. Vi är medvetna om att det finns områden att förbättra och vi hoppas att de åtgärder vi i detta dokument har nedtecknat kommer att stärka vår kvalitet ytterligare.

16 Litteraturlista Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad Skolverket Kvalitet i förskolan, Allmänna råd (2005) Skolverket Att erövra omvärlden (1997) Fritzes Språkstimulering (2006) Natur och kultur SBU:s sammanfattning och slutsatser/ Dyslexi hos barn och ungdomar-tester och insatser (2014) Forskningsrapport

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stensättarvägen 1 444 53 Stenungsund tel. 844 30 FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Innehållsförteckning Ange kapitelrubrik (nivå 1)... 1 Ange kapitelrubrik (nivå 2)... 2 Ange kapitelrubrik

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Bakgrund Denna plan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Hela

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Västra Hargs förskola

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Västra Hargs förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2014-2015 Västra Hargs förskola Kerstin Nilsson kerstin.nilsson@mjolby.se Tel.0142-856 40 Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn, föräldrar och medarbetare

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Reviderad 131028 Utarbetad av: Malin, Monica, Louise och Kicki Mål Vi vill främja barns och vuxnas lika

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen 1.1 Organisation Avdelning: Delfinen Antal barn: 16 Antal pojkar: 7 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 1 Dessa språk är representerade: Svenska och Polska 3.

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Strigeln, Dygnet-runt-öppen-förskola. : Lisbet Ehrstrand Underlag för redovisningen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet + Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Läsår 2015 2016 Administratör Tina Rörick, Gun Marie Holmqvist Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 Innehållsförteckning Likabehandlingsarbetet på Snömannen 2015... 4 Syfte med planen:... 4 Lpfö 98 sid 4 Förskolans värdegrund och uppdrag... 4 Vad säger

Läs mer