Personalenkät 2012 KORTVERSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalenkät 2012 KORTVERSION"

Transkript

1 Personalenkät 2012 KORTVERSION 1

2 Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät kortversion Landstinget Sörmland Nyköping

3 Moderaterna i Landstinget Sörmland presenterar: Personalenkät 2012 KORTVERSION 3

4 Innehåll FÖRORD... 6 SAMMANFATTNING... 7 OM ENKÄTEN OM RESPONDENTERNA HUR LÄNGE HAR DU VARIT ANSTÄLLD VID LANDSTINGET SÖRMLAND Anställningstid efter kön Anställningstid efter tjänst Anställningstid och förvaltning Anställningstid efter anställningsform Anställningsform efter anställningstid KÖN Kön och anställningstid ÅLDER Födelseår Födelseår och kön VILKEN ÄR DIN HUVUDSAKLIGA TJÄNST Yrkeskategori och kön Kön efter huvudsaklig tjänst VID VILKEN FÖRVALTNING ARBETAR DU? Förvaltning och kön - fördelning Förvaltning och kön - antal VILKEN ANSTÄLLNINGSFORM HAR DU? Anställningsform Anställningsform och kön - fördelning Anställningsform efter anställningstid ENLIGT DITT ANSTÄLLNINGSAVTAL, VILKEN SYSSELSÄTTNINGSGRAD HAR DU? I VERKLIGHETEN, HUR MYCKET HAR DU JOBBAT (SYSSELSÄTTNINGSGRAD) SENASTE TRE MÅNADERNA? Faktisk sysselsättningsgrad efter kön OM DU FICK VÄLJA SJÄLV, HUR MYCKET SKULLE DU VILJA ARBETA? Önskad sysselsättningsgrad efter kön Önskad sysselsättningsgrad efter anställningstid Önskad sysselsättningsgrad efter yrkeskategori Önskad sysselsättningsgrad efter förvaltning MELLAN VILKA KOMMUNER PENDLAR DU I FÖRSTA HAND? Pendlare efter bostadsort - antal Pendlare efter bostadsort - fördelning Arbetsort efter bostadsort Bostadsort efter arbetsort Andel anställda av befolkningen VILKET ELLER VILKA ÄR DE VANLIGASTE FÄRDSÄTTEN DU RESER MED TILL DIN ARBETSPLATS? VILKET ELLER VILKA ÄR DE VANLIGASTE FÄRDSÄTTEN DU RESER MED TILL DIN ARBETSPLATS?

5 12. VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT ÅKA BUSS ISTÄLLET FÖR BIL Åtgärder för att åka buss istället för bil VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT DU SKULLE ÅKA TÅG ISTÄLLET FÖR BIL VAD ÄR VIKTIGT ATT GÖRA FÖR ATT FÖRBÄTTRA BUSSTRAFIKEN? VAD ÄR VIKTIGT ATT GÖRA FÖR ATT FÖRBÄTTRA TÅGTRAFIKEN? ENKÄTSVAR: MEDARBETARSKAP DELAKTIGHET. HUR VÄL INSTÄMMER DU I FÖLJANDE PÅSTÅENDEN INFORMATION. HUR VÄL INSTÄMMER DU I FÖLJANDE PÅSTÅENDEN INFORMATION. HUR VÄL INSTÄMMER DU I FÖLJANDE PÅSTÅENDEN HUR NÖJD ÄR DU MED KOMMUNIKATIONEN MED EKONOMI. HUR VÄL INSTÄMMER DU I FÖLJANDE PÅSTÅENDEN ARBETSMILJÖ. HUR VÄL INSTÄMMER DU I FÖLJANDE PÅSTÅENDEN MÅLSTYRNING. HUR VÄL INSTÄMMER DU I FÖLJANDE PÅSTÅENDEN MEDARBETARSKAP ARBETSGIVARE. HUR VÄL INSTÄMMER DU I FÖLJANDE PÅSTÅENDEN KOMPETENSUTVECKLING. HUR VÄL INSTÄMMER DU I FÖLJANDE PÅSTÅENDEN LÖNER OCH VILLKOR. HUR VÄL INSTÄMMER DU I FÖLJANDE PÅSTÅENDEN VILKEN NYTTA SKULLE DU HA AV BARNOMSORG (DYGNET RUNT) I ANSLUTNING TILL SJUKHUSEN? VAD ÄR VIKTIGT ATT GÖRA FÖR ATT FÖRBÄTTRA LANDSTINGET SOM ARBETSGIVARE? DIAGRAM FÖRKORTNINGAR SLUTORD

6 Förord Under 2011 och 2012 hade vi fokuserat en del av vårt politiska arbete på personal- och arbetsgivarfrågor. Vår slutsats var att landstinget inte visste tillräckligt mycket om de anställda, deras situation och deras åsikter. Vi ville veta mer och bestämde oss för att göra en egen personalenkät, och resultatet håller du nu i handen. Gensvaret blev betydligt större än vad vi hade förväntat oss. Vi hoppades på att ett par hundra skulle svara på enkäten, kanske fem hundra. När vi passerat tusen svar var vi överväldigade. Vi vill vara helt öppna med resultatet av enkäten, på samma sätt som respondenterna har varit. Resultatet är inte vårt, utan tillhör dem som svarat. Rapporten innehåller ingen analys eller politiska kommentarer från vår sida. Det är en renodlad presentation. Vi vill hålla den så. Vi vill sprida resultatet till alla som är intresserade och hoppas att det bidrar till en ökad kunskap och vilja att förbättra landstinget till en mer attraktiv arbetsgivare. Målet är att bidra till diskussionen om landstingets arbetsgivarpolitik, och vi tänker fortsätta att arbeta aktivt på ett konstruktivt sätt med konkreta förslag. Jag har många att tacka för genomförandet av enkäten och som kommit med kloka råd. Men jag är ensam ansvar för alla fel och brister, och i ett så här omfattande material som det visade sig bli, är jag övertygad om att de är åtskilliga. Skicka gärna ett mail om du hittar fel. Ett varmt och personligt tack till alla som valde att delta i enkäten! Magnus Leivik GRUPPLEDARE (M) 6

7 Sammanfattning Moderaterna vid Landstinget Sörmland har i juni 2012 genomfört en internetbaserad enkät riktad till alla anställda inom landstinget. Av personer svarade 1 728, vilket ger en svarsfrekvens på 21,53 procent. För en totalundersökning innebär det att svarsfrekvensen är för låg för att kunna dra generella slutsatser om hela undersökningsgruppen. Resultaten, som vi tror är intressanta, måste tolkas med försiktighet. Likväl redovisar vi ofta svaren ned till två decimaler, i en strävan efter högst tänkbara transparens. Enkäten visar bara vad de som svarat tycker. Det skulle emellertid bli oläsbart att i varje mening skriva ut det. När det har varit möjligt har vi filtrerat svaren efter följande urval: kön, anställningstid, förvaltning och yrkeskategori. Vi är medvetna om att underlaget för vissa yrkeskategorier tenderar att bli väldigt lågt, och därmed inte tillförlitligt som generella slutsatser. Men vi väljer ändå att redovisa alla uppgifter, öppet och transparent. Enkätsvaren visade att könsfördelningen var 78,18 procent kvinnor och 21,82 procent män, samt att sysselsättningsgraden var 94,06 procent. Andelen respondenter med tillsvidareanställning var 92,04 procent. Enligt årsredovisningen för år 2012 var andelen kvinnor 78 procent, och män 22 procent. Sysselsättningsgraden var 94,4 procent och andelen tillsvidareanställda var 91,4 procent. Så till vida bedömer vi att urvalet är relativt representativt för personalen i stort. Ett särskilt tema för undersökningen handlade om pendling och arbetsresor. Nästan 60 procent av de svarande åker ofta bil till arbetet, följt av cykel med 40 procent. Knappt 7 procent åker buss och 6 procent åker tåg (flera svarsalternativ kunde anges). Vi ställde frågan till dem som ofta åkte bil, vilka åtgärder som var viktigast för att de istället skulle åka kollektivt. De viktigaste bussåtgärderna är avgångar på bättre tider, fler avgångar och billigare månadskort. På tågsidan fick även åtgärden ökad punktlighet högt betyg. Inom området delaktighet var det relativt få som gav det högsta betyget, mellan 6 och 13 procent. Fler känner sig delaktiga och lyssnade till, än vad som svarar att de kan påverka arbetsplatsen. Bland beteendevetare och medicinska sekreterare är det en hög andel som 7

8 svarar att de inte kan påverka. Få inom sjukvården har svarat att de kan påverka arbetsplatsen. Många uppger att de inte är delaktiga i budgetarbetet. Av informationskällor utgör arbetsplatsträffarna den viktigaste och personaltidningen den minst viktiga. Var fjärde respondent svarade att de instämde helt i påståendet att deras chefer regelbundet informerar om nya beslut. Nyanställda och anställda inom Folktandvården hade en högre andel som instämmer helt i det påståendet. Enkäten visar att kommunikationen med enhetschefen får högst betyg, jämfört med förvaltningschef, landstingsledning och politiker. Nöjdheten minskar generellt med ökad anställningstid. Den visar också att man trivs bättre på arbetsplatsen, men är mindre nöjd med landstinget som arbetsgivare. Nästan var tredje respondent svarar att ekonomin har generellt för stor betydelse i viktiga beslut, särskilt inom vårdyrken. Få tycker att ekonomin har för liten betydelse. Knappt tre procent svarar att de känner sig väl insatta i landstingets ekonomi, medan drygt 13 procent är väl insatta i enhetens ekonomi. Ungefär lika många, 12 procent, svarar att de vet hur de själva kan påverka ekonomin. Här utmärker sig Folktandvården, där nästan 40 procent, svarar att de vet hur de kan påverka ekonomin. Bland yrkesgrupperna, har medicinska sekreterare och beteendevetare högst andel som svarar att de inte vet hur de kan påverka. Drygt 16 procent av respondenterna svarar att de tycker att det är en god arbetsmiljö, men något färre tycker att själva arbetsmiljöarbetet fungerar bra. Män är generellt mer nöjda än kvinnor, och nyanställda mer nöjda än de som arbetat länge. Chefer är mest nöjda. Knappt 3 procent svarar att de blivit diskriminerade eller negativt behandlade de senaste sex månaderna. Nästan 8 procent av medicinska sekreterare instämmer helt i påståendet. Karsudden är den förvaltning som har högst andel, 5 procent, och kulturförvaltningen den lägsta andelen, 0 procent. Var femte svarar att de har personliga mål, men bara 4 procent svarar att deras lön påverkas av hur väl de når målen. Mer än var tredje respondent svarar att de inte alls instämmer i påståendet. Kunskapen om målen sjunker med ökade avstånd. Drygt 20 procent känner väl till målen för sin enhet, men bara 3 procent känner väl till målen för nämnden respektive landstinget. 8

9 Nästan tre av fyra har haft ett medarbetarsamtal och drygt varannan ett lönesamtal det senaste året. Av dem som arbetat år har 8 av 10 haft medarbetarsamtal och 6 av 10 haft lönesamtal. Högst andel som haft medarbetarsamtal är sjuksköterskor och tandvårdspersonal. Ungefär var tredje person svarade att de trivs på sin arbetsplats, och varannan svarade att de mestadels trivs. De som trivs minst har jobbat 5-9 år i landstinget. På frågan om de är nöjda med landstinget som arbetsgivare svarade 7 procent instämmande, och 10 procent att de inte gör det. Minst nöjda är de anställda vid länssjukvården, av sjuksköterskorna svarade 1,7 procent att de är nöjda med landstinget som arbetsgivare. 7 procent svarade att de rekommenderar andra att söka jobb i landstinget, samtidigt som 21 procent inte gör det. Däremot svarar nästan 20 procent att de rekommenderar andra att utbilda sig till yrket. Drygt 10 procent svarar att de funderar på att sluta. Gruppen läkare har en hög andel, 13 procent, som överväger att sluta och samtidigt den lägsta andelen som inte överväger att sluta. De allra flesta, över 80 procent, svarar dock att de inte vill byta yrke. Beträffande kompetensutveckling, svarade 9 procent att de ofta får chans att utbilda och fortbilda sig i tjänsten. Drygt 3 procent svarade att de har en skriftlig utbildningsplan. Män svarar oftare att de får chans till utbildning än kvinnor. Bland cheferna svarar var fjärde att de ofta får chans att utbilda sig, medan hos medicinska sekreterare är siffran 1,6 procent. Det är få som anser att landstinget har bra personalförmåner. Av respondenterna instämmer 2,6 procent i påståendet att förmånerna är bra och 2,7 procent svarade att det finns bra karriärvägar. 3,4 procent svarade att deras lön ligger i linje med motsvarande tjänst hos andra landsting och 1,1 procent att den är i linje med hos privata arbetsgivare. Flera grupper med vårdyrken är det ingen, lägre än 1 procent, som instämmer helt i påståendet att förmånerna är bra: medicinska sekreterare, sjuksköterskor, läkare, beteendevetare och paramedicinare. Flera av dem svarar också att lönen inte ligger i linje med andra arbetsgivare. På frågan om barnomsorg, svarade 6,7 procent att de skulle ha stor nytta av barnomsorg (dygnet runt) vid sjukhusen, och ytterligare 5,0 procent att de skulle ha liten nytta. 9

10 Om enkäten Metod: Internetbaserad enkät med inbjudan via e-post. Leverantör: SurveyMonkey.com Avsändare: Moderaterna stod som tydlig avsändare i inbjudan, till och med i ämnesraden. Period: Enkäten öppnades den 4 juni En inbjudan (4 juni) och två påminnelser skickades (11 och 18 juni). Enkäten stängdes den 19 juni 2012 Enkätform: Totalundersökning Urval: Alla anställda i Landstinget Sörmland med officiell e-postadress Antal förfrågningar: personer fick enkäten Antal svaranden: svarade på enkäten Antal som fullgjorde hela enkäten: svarade på hela enkäten, med undantag för fritextkommentarer vilka var frivilliga. Det innebär att 84,1 procent svarade på alla frågor. Svarsfrekvens: 21,53 procent Förvaltning Personer Svarande Andel Hälso- och sjukvårdsförvaltning ,06% Karsudden ,53% LLS, FM-enheten. D-Data ,00% Habilitering och hjälpmedel ,93% Kultur och utbildning ,40% Folktandvården ,27% Landstingsservice ,97% ,53% Lägst svarsfrekvens återfinns hos Karsudden (14,53 %) och högst hos Landstingets ledningsstab (30,0 %). Den största förvaltningen, hälso- och sjukvården, hade en svarsfrekvens om 21,06 %. Observera att hälso- och sjukvårdförvaltningen i denna fråga omfattar både länssjukvården och primärvården. Källkritik: 1. Låg svarsfrekvens för att vara en totalundersökning 2. Alla anställda har inte lika tillgång till dator för att svara på en internetbaserad enkät. 3. Urvalet kan ha påverkats av att det är ett politiskt parti som är avsändare. 4. Mottagarna ombads att svara utanför arbetstid vilket kan påverka urvalet. 10

11 Om respondenterna 1. Hur länge har du varit anställd vid Landstinget Sörmland Av respondenterna svarade 791 stycken eller 45,12 procent att de varit anställda 15 år eller längre vid Landstinget Sörmland. Diagram 1. Anställningstid Kortare än 1 år 1-4 år 5-9 år år 15 år eller länge Av respondenterna svarade 113 personer eller 6,45 procent att de arbetat kortare tid än 1 år. Anställningstid efter kön Diagram 2. Antal kvinnor och män efter anställningstid Kvinna Man Kortare än 1 år 1-4 år 5-9 år år 15 år eller längre 11

12 Antalet kvinnor respektive män som arbetat 15 år eller längre var 628 respektive 133 stycken. Den näst största kategorin var de som arbetar 1-4 år, av vilka 212 var kvinnor och 85 var män. Den minsta kategorin var de som arbetat kortare än 1 år, av vilka 82 var kvinnor och 31 var män. Anställningstid efter tjänst Diagram 3. Anställningstid efter tjänst 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 15 år eller längre år 5-9 år 1-4 år Kortare än 1 år 20% 10% 0% Administratör Beteendevetare Chef Ekonomi Kultur och utbildning Läkare Medicinsk sekreterare Paramedicinare Service Sjuksköterska Tandvårdspersonal Tekniker Undersköterska Annan, ange nedan De respondenter som i högst utsträckning (42,86%) svarade att de varit anställda kortare tid än ett år var de som arbetade som beteendevetare. Lägst andel (0,42 %) svarade att det arbetar som undersköterska. De respondenter som i högst utsträckning (67,50%) svarade att de varit anställda längre tid än 15 år var de som arbetade som administratörer. Anställningstid och förvaltning Lägst andel respondenter (3,79 %) som svarade att de varit anställda kortare tid en ett år arbetar vid Länssjukvården. Högst andel (22,58 %) som svarade att de varit anställda kortare än ett år vid landstinget arbetar vid kultur- och utbildningsförvaltningen. 12

13 Diagram 4. Fördelning av anställda efter anställningstid per förvaltning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 15 år eller längre år 5-9 år 1-4 år Kortare än 1 år 20% 10% 0% Folktandvården i Sörmland AB Habilitering och hjälpmedel Kultur, utbildning och friluft Landstingets ledningsstab Landstingsservice AB Länssjukvården Primärvården Regionsjukhuset Karsudden Lägst andel (19,35 %) som svarade att de varit anställda 15 år eller länge arbetar vid kulturoch utbildningsförvaltningen. Högst andel (48,41 %) som svarade att de varit anställda 15 år eller länge arbetar vid Länssjukvården. Anställningstid efter anställningsform Diagram 5. Fördelning av anställningsform efter anställningstid 60% 50% 40% 30% Tillsvidare Tidsbegränsad Timanställning Inhyrd mm 20% 10% 0% Kortare än 1 år 1-4 år 5-9 år år 15 år eller längre Av dem som är tillsvidareanställda svarade 47,33 procent att de varit anställda 15 år eller längre. 13

14 Av dem som svarade att de har en tidsbegränsad anställning svarade 45,45 procent att de varit anställda 1-4 år och 10,10 procent svarade att de varit anställda mellan 5-9 år. Av dem som svarat att de har en timanställning svarade 28,57 procent att de varit anställda 15 år eller längre. Av dem som svarade att de arbetar som inhyrda uppger hälften att de arbetat kortare tid än 1 år, och var fjärde att de arbetat 5-9 år respektive år. Anställningsform efter anställningstid Diagram 6. Fördelning av anställningsform efter anställningstid 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Tillsvidare Tidsbegränsad Timanställning Inhyrd mm 30% 20% 10% 0% Kortare än 1 år 1-4 år 5-9 år år 15 år eller längre Högst andel (98,4 %) tillsvidareanställda finns i gruppen som har arbetar 15 år eller längre och lägst andel (54,7 %) finns i gruppen som har arbetat kortare tid än 1 år. Av de respondenter som arbetat högst 1 år har 37,7 procent en tidsbegränsad anställning och 5,7 procent har timanställning. Av dem som har arbetat år är 2,1 procent timanställda. Av samtliga respondenter har 92,0 procent en tillsvidareanställning, 6,0 procent har en tidsbegränsad anställning, 1,7 procent har timanställning och 0,2 procent är inhyrda. 14

15 2. Kön Av respondenterna svarade personer eller 78,18 procent att de var kvinnor och 375 personer eller 21,82 procent att de var män. Diagram 7. Kön. Kön och anställningstid Andelen män förändras efter anställningstiden. Högst andel män (28,62 %) återfinns bland de anställda som svarat att de arbetat mellan 1-4 år. Lägst andel män (16,81 %) återfinns bland dem som svarat att de arbetat 15 år eller längre vid Landstinget Sörmland. Diagram 8. Andelen kvinnor och män efter anställningstid 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Man Kvinna 30% 20% 10% 0% Kortare än 1 år 1-4 år 5-9 år år 15 år eller länge Kön och förvaltning Kultur- och utbildningsförvaltningen har lägst andel kvinnor (1,60 %) och lägst antal män (2,70 %) i förhållande till det totala antalet anställda kvinnor och män i landstinget. Länssjukvården har högst andel kvinnor (61,40 %) och män (43,40 %). 15

16 Den förvaltning som har högst skillnad mellan andelen kvinnor och män är Regionsjukhuset Karsudden, där 5,3 gånger fler män arbetar än kvinnor i förhållande till fördelningen i hela landstinget. Den förvaltning som har lägst skillnad är Folktandvården AB. Diagram 9. Fördelning av kvinnor respektive män per förvaltning 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% Kvinna Man 20,00% 10,00% 0,00% Folktandvården i Sörmland AB Habilitering och hjälpmedel Kultur, utbildning och friluft Landstingets ledningsstab inkl D-data, FMenheten m.fl Landstingsservice AB Länssjukvården Primärvården Regionsjukhuset Karsudden 16

17 3. Ålder Födelseår Diagram 10. Ålder, procentuell fördelning efter födelseår 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 1939 eller tidigare Genomsnittliga födelseåret: 1968 Medianfödelseåret: 1963 Äldst: född 1939 Yngst: född 1996 Födelseår och kön Diagram 11. Ålder, procentuell fördelning efter födelseår efter kön 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 1939 eller tidigare Medelfödelseåret för kvinnor: 1964 Medelfödelseåret för män: 1970 Medianfödelseåret för kvinnor 1962 Medianfödelseåret för män 1964 Kvinna Man 17

18 4. Vilken är din huvudsakliga tjänst Den vanligaste tjänsten är sjuksköterska (22,50 %). Därefter följer annan tjänst (15,00 %) och undersköterska (14,20 %). Minst antal respondenter har svarat beteendevetare (0,40 %) och ekonomi (1,10 %). Yrkeskategori och kön Diagram 12. Antal kvinnor respektive män per yrkeskategori Man Kvinna Administratör Beteendevetare Chef Ekonomi Kultur och utbildning Läkare Medicinsk sekreterare Paramedicinare Service Sjuksköterska Tandvårdspersonal Tekniker Undersköterska Annan, ange nedan Kön efter huvudsaklig tjänst Den mest könsuppdelade tjänsten är medicinsk sekreterare där 100 procent har svarat att de är kvinnor. Därefter följer tekniker, paramedicinare och sjuksköterskor där procent utgör det dominerande könet. Den mest jämna fördelningen mellan kvinnor och män finns hos ekonomer och läkare. Diagram 13. Fördelning av män och kvinnor efter huvudsaklig tjänst 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Man Kvinna 30% 20% 10% 0% Administratör Beteendevetare Chef Ekonomi Kultur och utbildning Läkare Medicinsk sekreterare Paramedicinare Service Sjuksköterska Tandvårdspersonal Tekniker Undersköterska Annan, ange nedan 18

19 5. Vid vilken förvaltning arbetar du? Den största förvaltningen är länssjukvårdsnämnden (57,50 %) och den minsta förvaltningen är kultur- och utbildningsnämnden (1,80 %). Förvaltning och kön - fördelning Diagram 14. Förvaltning efter kön, procentuell fördelning 70% 60% 50% 40% 30% Kvinna Man Totalt 20% 10% 0% Folktandvården i Sörmland AB Habilitering och hjälpmedel Kultur, utbildning och friluft Landstingets ledningsstab inkl D-data, FMenheten m.fl Landstingsservice AB Länssjukvården Primärvården Regionsjukhuset Karsudden Av kvinnorna arbetar högst andel (61,40 % eller 815 personer) vid länssjukvården och av männen arbetar också den högsta andelen (43,50 % eller 160 personer) vid länssjukvården. Förvaltning och kön - antal Diagram 15. Antal svarande per förvaltning efter kön Man Kvinna Folktandvården i Sörmland AB Habilitering och hjälpmedel Kultur, utbildning och friluft Landstingets ledningsstab inkl D-data, FMenheten m.fl Landstingsservice AB Länssjukvården Primärvården Regionsjukhuset Karsudden 19

20 6. Vilken anställningsform har du? Anställningsform Diagram 16. Anställningsform, antal Tillsvidare (fast anställd) Tidsbegränsad (vikare m.m.) Timanställning (behovsanställd) Inhyrd, konsult eller annat Av respondenterna svarade personer eller 92,04 procent att de hade tillsvidareanställning. Av respondenterna svarade 99 personer eller 6,01 procent att de hade en tidsbegränsad anställning. 28 personer eller 1,70 procent hade timanställning samt 4 personer eller 0,24 procent svarade att de var inhyrda. Anställningsform och kön - fördelning Diagram 17. Fördelning av kvinnor och män efter anställningsform 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Kvinna Man 30% 20% 10% 0% Tillsvidare (fast anställd) Tidsbegränsad (vikare m.m.) Timanställning (behovsanställd) Inhyrd, konsult eller annat Av dem som svarat att de har en tillsvidareanställning uppger 92,70 procent att de är kvinnor, och 89,40 procent att de är män. Av dem som svarat att de har en tidsbegränsad anställning uppger 5,50 procent att de är kvinnor och 8,00 procent att de är män. 20

21 Anställningsform efter anställningstid Diagram 18. Anställningsform efter anställningstid 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Inhyrd, konsult eller annat Timanställning (behovsanställd) Tidsbegränsad (vikare m.m.) Tillsvidare (fast anställd) 30% 20% 10% 0% Kortare än 1 år 1-4 år 5-9 år år 15 år eller längre Av de respondenter som svarat att de varit anställda kortare tid än 1 år, uppger 54,7 procent att de är tillsvidareanställda. Den andelen ökar med anställningstiden, och av dem som varit anställda 15 år eller längre har 98,3 procent tillsvidareanställning. 21

22 7. Enligt ditt anställningsavtal, vilken sysselsättningsgrad har du? Medeltalet på sysselsättningsgraden är 94,06 procent av en heltid. Diagram 19. Formell sysselsättningsgrad efter kön 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinna Man Män har något högre formell sysselsättningsgrad, 95,5 procent, jämfört med kvinnor, 93,7 procent. 22

23 8. I verkligheten, hur mycket har du jobbat (sysselsättningsgrad) senaste tre månaderna? Den genomsnittliga faktiska sysselsättningsgraden de senaste tre månaderna är 96,34 procent. Faktisk sysselsättningsgrad efter kön Kvinnorna uppger att deras faktiska sysselsättningsgrad är 95,68 procent och männen att den är 98,77 procent. Diagram 20. Faktisk sysselsättningsgrad efter kön 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinna Man Totalt 23

24 9. Om du fick välja själv, hur mycket skulle du vilja arbeta? Den genomsnittliga önskade sysselsättningsgraden de senaste tre månaderna är 87,1 procent. Önskad sysselsättningsgrad efter kön Kvinnorna uppger att deras önskade sysselsättningsgrad är 86,00 procent och männen att den är 91,18 procent. Diagram 21. Önskad sysselsättningsgrad efter kön 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinna Man Totalt Önskad sysselsättningsgrad efter anställningstid De responderat som uppgivit att de har arbetat längre än 15 år har den lägsta önskade sysselsättningsgraden (84,65 %) och de som har arbetat kortare tid än 1 år har den högsta sysselsättningsgraden (90,80 %). Diagram 22. Önskad sysselsättningsgrad efter anställningstid Kortare än 1 år 1-4 år 5-9 år år 15 år eller längre 24

25 Önskad sysselsättningsgrad efter yrkeskategori De yrkeskategorier som uppger att de har hösta önskade sysselsättningsgrad (96,88 %) är ekonomer, och de med lägsta sysselsättningsgrad (80,47 %) är medicinska sekreterare. Diagram 23. Önskad sysselsättningsgrad efter yrkeskategori Chef Läkare Medicinsk sekreterare Sjuksköterska Undersköterska Administratör Beteendevetare Ekonomi Kultur och utbildning Service Paramedicinare Tandvårdspersonal Tekniker Annan, ange nedan Önskad sysselsättningsgrad efter förvaltning Den förvaltning som har den högsta önskade sysselsättningsgraden (89,67 %) är kulturutbildning och friluftsnämnden, och den som har den lägsta sysselsättningsgraden (82,83 %) är Folktandvården. Diagram 24. Önskad sysselsättningsgrad efter förvaltning Habilitering och hjälpmedel Kultur, utbildning och friluft Landstingets ledningsstab inkl D-data, FMenheten m.fl Länssjukvården Primärvården Folktandvården i Sörmland AB Landstingsservice AB Regionsjukhuset Karsudden 25

26 Pendling och resor 26

27 10. Mellan vilka kommuner pendlar du i första hand? Pendlare efter bostadsort - antal Diagram 25. Antal pendlare efter bostadsort Eskilstuna Nyköping Katrineholm Strängnäs Flen Vingåker Trosa Gnesta Oxelösund Arboga Ekerö Enköping Finspång Hallsberg Kungsör Norrköping Nykvarn Stockholm Västerås Örebro Annan ort Andelen invånare i Sörmländska kommuner som pendlar. Högst andel har Oxelösund, där 97,4 procent, och lägst andel har Nyköping och Eskilstuna med 5,5 procent. Pendlare efter bostadsort - fördelning Diagram 26. Andel av invånare som pendlar efter bostadsort 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Eskilstuna Nyköping Katrineholm Strängnäs Flen Vingåker Trosa Gnesta Oxelösund 27

28 Diagram 27. Andel av arbetskraften som pendlar efter arbetsort 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Eskilstuna Nyköping Katrineholm Strängnäs Flen Vingåker Trosa Gnesta Oxelösund Oxelösund har högst andel (75 procent) av arbetskraften som pendlar från andra kommuner i förhållande till antalet arbetstillfällen. Lägst andel pendlare har Trosa (10 procent). Arbetsort efter bostadsort Diagram 28. Andel svarande per arbetsort efter bostadsort - Sörmland 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Eskilstuna Nyköping Katrineholm Strängnäs Flen Vingåker Trosa Gnesta Oxelösund 0% Eskilstuna Nyköping Katrineholm Strängnäs Flen Vingåker Trosa Gnesta Oxelösund Av dem som bor i Eskilstuna arbetar 94,5 procent inom kommunen. Det är en högre andel av dem som bor i Oxelösund (94,7 procent) än i Nyköping (94,5 procent) som arbetar i Nyköping. Av dem som bor i Oxelösund är det bara 2,6 procent som arbetar inom kommunen. 28

29 Diagram 29. Andel svarande per arbetsort efter bostadsort - utomläns 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Eskilstuna Nyköping Katrineholm Strängnäs Flen Vingåker Trosa Gnesta Oxelösund 0% Arboga Ekerö Enköping Finspång Hallsberg Kungsör Norrköping Nykvarn Stockholm Västerås Örebro Annan ort Av dem som bor i Arboga arbetar samtliga i Eskilstuna kommun. Bostadsort efter arbetsort Diagram 30. Andel svarande per bostadsort efter arbetsort - Sörmland 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker 10% 0% Eskilstuna Nyköping Katrineholm Strängnäs Flen Vingåker Trosa Gnesta Oxelösund Nyköping har den högsta andelen invånare av arbetskraften med 75,9 procent. Av dem som arbetar i Eskilstuna svarade 75,4 procent att de bor i Eskilstuna. Näst största bostadsort för dem som arbetar i Eskilstuna är Strängnäs, där 7,1 procent bor. Den kommun som har lägst andel invånare av arbetskraften är Oxelösund. Av dem som arbetar där bor bara 20 procent i Oxelösund. 29

30 Diagram 31. Andel svarande per bostadsort efter arbetsort - utomläns 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% Arboga Ekerö Enköping Finspång Hallsberg Kungsör Norrköping Nykvarn Stockholm Västerås Örebro Annan ort, ange nedan 0,00% Eskilstuna Nyköping Katrineholm Strängnäs Flen Vingåker Trosa Gnesta Oxelösund Av dem som arbetar i Trosa bor 23,5 procent i Stockholms stad och av dem som arbetar i Oxelösund bor 20,0 procent i Norrköping. Av dem som arbetar i Gnesta bor 15,4 procent i Stockholm. Andel anställda av befolkningen Diagram 32. Andel anställda av befolkningen per kommun 0,90% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Nyköping har den högsta andelen (0,84 procent) anställda av befolkningen och Gnesta den lägsta andelen (0,11 procent). För varje anställd invånare i Gnesta går det 7,6 invånare i Nyköping. 30

31 11. Vilket eller vilka är de vanligaste färdsätten du reser med till din arbetsplats? Bilen är det vanligaste färdsättet; 59,5 procent anger att bilen är det vanligaste färdsättet till arbetsplatsen. Kvinnor reser i något högre utsträckning med bil än vad män gör. Näst vanligaste färdsättet är cykeln med 38,8 procent. Andelen som reser med buss är 6,6 procent och med tåg 5,6 procent. Obs! Fler än ett svarsalternativ kunde anges. Diagram 33. Vanligaste färdsätten till arbetsplats efter kön 70% 60% 50% 40% 30% Kvinna Man Totalt 20% 10% 0% Bil Buss Tåg Cykel Går Annat Av samtliga respondenter svarade 59,5 procent att bil är ett av de vanligaste färdsätten mellan bostaden och arbetsplatsen. Kvinnor svarade i högre utsträckning (60,6 %) än männen (55,3 %) att de åker bil. Näst efter bil som färdsätt är cykel det vanligaste färdsättet. Av samtliga respondenter svarade 38,8 procent att de cyklar. Av kvinnorna svarade 39,0 procent och av männen svarade 38,0 procent att de cyklar till arbetsplatsen. Av samtliga respondenter svarade 19,6 procent att de går till arbetet, samt att 6,6 procent åker buss och 5,6 procent att de åker tåg. 31

Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät 2012. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping. magnus.leivik@dll.se 2013-08-28

Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät 2012. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping. magnus.leivik@dll.se 2013-08-28 Personalenkät 2012 1 Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät 2012 Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping magnus.leivik@dll.se 2013-08-28 2 Moderaterna i Landstinget Sörmland presenterar: Personalenkät

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Sammanställning GK 2006-03-23 1(1) Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Förvaltning Attraktiv arbetsgivare Arbetets värde och trivsel Arbetsmiljö Utveckling i arbetet Inflytande och delaktighet Ledarskap

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Svenska kyrkan 2002/2003. Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkan 2002/2003. Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan Svenska kyrkan 2002/2003 Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan Februari 2003 2 Svenska kyrkan 2002/2003 Delrapport om förhandlingsprocessen

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Företagsamheten 2017 Södermanlands län

Företagsamheten 2017 Södermanlands län Företagsamheten 2017 Södermanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Resultat Enkät till anställda i Landstinget Västmanland 2013

Resultat Enkät till anställda i Landstinget Västmanland 2013 Resultat Enkät till anställda i Landstinget Västmanland 2013 Förord 2013 tog Moderaterna steget att genomföra en egen enkät till anställda. Detta har sin grund i en nyfikenhet att ta reda på mer om vad

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Södermanlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

88% 79% 38% Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland

88% 79% 38% Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland De digitala tjänsterna blir allt mer betydelsefulla i våra liv. Därmed är det viktigt att Sörmland har en vision om hur

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB. Medarbetarenkät Trafikkontoret

USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB. Medarbetarenkät Trafikkontoret USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Medarbetarenkät 2008 Trafikkontoret Hur nöjda är medarbetarna med arbetsförhållandena på trafikkontoret? Staden totalt Trafikkontoret 100 90 80 70

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 Landstinget i Uppsala län 2010-04-08 2 (7) Innehållsförteckning Vi kan och vill

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Alumnundersökning på Medicinska fakulteten

Alumnundersökning på Medicinska fakulteten Alumnundersökning på Medicinska fakulteten Enkätundersökning riktad till studenter som tog examen 22 på Medicinska fakulteten vid Umeå universitet Dnr: FS.6.2-7-7 Medicinska fakulteten Innehåll Uppdraget...

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140626 Sida 1 Innehåll Om studien Tre huvudinsikter Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Sida 2 Tre huvudinsikter 44% av arbetsgivarna

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer