Årsredovisning Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: Coompanion Skåne. org nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr:

2 2

3 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion Skånes styrelse Samarbete fungerar! Vi har sett det med egna ögon. Människor och företag organiserar sig och löser gemensamma problem. Antalet ekonomiska föreningar i Sverige fortsätter att stiga. Starka värderingar som demokrati, lika värde och personligt ansvar är lika viktigt som att göra vinst, framförallt hos våra yngre entreprenörer. Trenden är att vi vill dela och samarbeta för att skapa en bättre värld och gemensamt ägande är en framgångsfaktor. Tillväxtverkets rapport, Företagens villkor och verklighet 2014, stärker också bilden av det som sker. Den visar att det är vanligare att företag som samverkar med andra företag tar fram nya varor och tjänster. Nästan hälften av Sveriges små och medelstora företag uppger att de regelbundet samverkar med andra företag. Företag med anställda är de som samverkar mest med andra företag. I denna grupp är det nästan 60 procent som samverkar. Vanligast är det att företag samverkar kring produktion av varor och tjänster. Även inköp, logistik, transport samt marknadsföring, export, försäljning är områden som kommer högt upp. Detta sporrar en organisation som Coompanion då vi jobbar med människor och företag som tillsammans löser gemensamma problem och skapar ett mer hållbart samhälle. Nu vet vi att vi jobbar med tydliga framgångsfaktorer för tillväxt på flera plan har varit ett år då vi avslutat en hel del projekt, framförallt beroende på att EU är mittemellan tvår programperioder. Vårt ESF-finansierade inkubatorprojekt med arbetssökande unga som vill starta eget som målgrupp avslutades sommaren Ett annat är Växtriket i Syd som var ett affärsutvecklingsprojekt riktat mot kvinnor inom gröna näringar avslutades i december. Destinationsutvecklingsprojekten mer kontakt med historien och Act Art som är en del av Hotspot Kölleröd gick också mot sitt avslut under året. Så gjorde också vårt ESF-finansierade kompetensutvecklings- projekt som gett 10 av våra medlemsorganisationer kompetensutveckling i syfte att stärka sin konkurrenskraft samt projektet AIVO som med finansiering av Tillväxtverket kunde erbjuda rådgivning kring start av kooperativ och idéburen verksamhet inom vård och omsorg. Under 2014 har vi genomfört en stor organisationsförändring som har gett oss möjligheten att tänka större. En effekt av denna omvandling är att vi nu är i full fart med att starta ett centra för social innovation tillsammans med ett antal organisationer som också verkar för en hållbar samhällsutveckling. En spännande utveckling som kommer ta fart under Vi tackar våra huvudfinansiärer Tillväxtverket, Region Skåne och Malmö Stad för året som har gått. Tack också till alla våra medlemmar, samarbetspartners och kunder. Vi vill också passa på att tacka personalen för deras insatser. Vi ser fram emot fortsatta samarbeten för att utveckla Skånes kooperation och företagsliv. Styrelsen och verkställande direktören för Coompanion- Kooperativ Utveckling Skåne Ekonomisk Förening, org. nr , lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Skåne, mars 2015 Michael Carlsson Ordförande Olof Eriksson VD 3

4 VERKSAMHETEN ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN VÅR UPPGIFT Vår uppgift är att bidra till lokala, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara företag som ägs tillsammans. INFORMATION Vi har genomfört informationsinsatser mot totalt 1383 personer. UPPDRAGET Vi förmedlar kunskap och kompetens till människor som vill starta och driva verksamheter tillsammans. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning om ekonomisk förening som företagsform samt sprider information och kunskap om det kooperativa arbetssättet och kooperation som företeelse. Vi utvecklar befintliga kooperativ till mer effektiva och hållbara företag. RÅDGIVNING Vi har haft 55 grupper i rådgivning, totalt 124 personer varav 69 kvinnor och 55 män. START AV VERKSAMHETER Vi medverkade till 18 nya verksamheter/företag. 9 av dessa var ekonomiska föreningar, 1 ideell förening, 5 enskilda firmor, och vi har registrerat 3 som egenanställda i C-företaget. UTBILDNING Sammanlagt har 89 personer fått utbildning av Coompanion Skåne under året, 60 kvinnor och 29 män. 4

5 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER RÄKENSKAPSÅRET MIKROFONDEN SKÅNE Mikrofonden Skåne avser att skapa bättre förutsättningar för samhällsentreprenörer i hela Skåne i behov av kapital i tidiga skeden, finansiellt såväl som socialt och humant. Ett engagerat kapital. Mikrofonden Skåne uppkom utifrån ett reellt behov av idéburna aktörer i Skåne, lokala utvecklingsinitiativ, samhällsentreprenörer i alla sektorer, regionala organisationer för utveckling av Skåne landsbygden och de rådgivande stödfunktioner som finns för att främja social innovation och samhällsentreprenörer i Skåne. Idag finns möjlighet till direktinvesteringar från SEK och för Mikrofonden Skåne att borga för lån för verksamheter utan säkerhet. FORUM FÖR SOCIAL INNOVATION SKÅNE 2014 startade Coompanion ett samarbete med Centrum för Publikt Entreprenörskap, Nätverket Idéburen Sektor Skåne och Skånes Föreningar. Ambitionen är, förutom att vi delar lokaler, att skapa ett regionalt kluster för Social Innovation där vi tillsammans stödjer och stärker den idéburna sektorn innovationskraft, skapar ett forum för sektorsöverskridande dialog och initierar, stödjer och utvecklar nya former för aktörssamverkan mellan olika samhällssektorer kommer vi att ta nya steg framåt i denna riktning. INNOVATIONSCHECKAR Coompanion var en av tre nationella aktörer som distribuerade VINNOVA:s innovationscheckar under Satsningen är ett led i arbetet med att förbättra innovationsklimatet i Sverige och ge företag med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga. Fyra checkar har under året delats ut till företag i Skåne på vardera kr. SAMRÅDSGRUPPEN Gruppen består av företagsfrämjande organisationer som har verksamhet i Malmö. Syftet med gruppen är att öka medvetenheten mellan organisationerna kring kommande aktiviteter och om det finns tillfälle att samverka för att på bästa sätt använda de resurser vi har. Varje träff har en av organisationerna värdskapet och presenterar då sin verksamhet på ett djupare plan. Coompanion har deltagit på 2 träffar under NÄTVERKET MÅNGKULTURELLA SVERIGE Coompanion Skåne är medlem i Nätverket Mångkulturella Sverige som jobbar med att lyfta fram de fördelar som mångfald skapar i organisationer så att arbetsgivare ska kunna se olikheter hos sina anställda som konkurrensfördelar. VÄXTRIKET I SYD Sedan december 2011 genomför Coompanion Skåne en insats upphandlad av Tillväxtverket inom programmet Främja kvinnors företagande. Insatsen som heter Växtriket i syd riktar sig till kvinnor som driver företag inom gröna näringar och fokuserar på att ge stöd i marknadsföring och affärsutveckling. Från starten 2011 har sammanlagt 86 kvinnor deltagit i gruppträffar, rådgivning och utbildning. Projektet avslutades i december 2014 med en slutkonferens på Media Evolution. 5

6 COOMPANIONS FÖRETAGSINKUBATOR Inkubatorn är ett ESF-projekt som Coompanion Skåne drivit tillsammans med Arbetsförmedlingen och Malmö Stad. Projektet påbörjades i september 2011 och avslutades i juni Inkubatorn erbjöd arbetssökande personer upp till 29 år möjlighet att utveckla och förverkliga affärsidéer eller lära sig mer om hur företagande kan fungera som ett framtidsalternativ genom en kombination av fysiska arbetsplatser, utbildning och rådgivning. Av de 221 deltagare som medverkade i Inkubatorn fick 33 % någon form av anställning under projektperioden och 23 % uppgav att de hade startat/skulle starta företag. 12 % av deltagarna som medverkat började studera. 58% ansåg att Inkubatorn ökat chanserna att starta ett företag och 30% ansåg att Inkubatorn kanske ökat chanserna. 12% trodde inte att Inkubatorn ökat chanserna att starta ett företag. Andelen kvinnor i projektet låg i genomsnitt på 36% och har pendlat mellan 24-50%. MER KONTAKT MED HISTORIEN Ett landsbygdsutvecklingsprojekt som får stöd av Leader. Projektets första fas varade till juni 2013 och en förlängning av projektet genomfördes under 2014 och riktade in sig på att bygga kunskap, levandegöra och dokumentera 1600-talets levnadssätt och självhushållning. Projektet är en del av ett initiativ som heter HOTSPOT Kölleröd som verkar för att ett område runt byn Kölleröd i Skåne ska utvecklas till ett starkt varumärke där turistföretag och föreningar samverkar med varandra för att öka lönsamheten i regionen. Coompanion Skåne sitter i referensgruppen och bidrar med affärsutvecklingsaktiviteter. 6

7 ACT ART Ett upplevelseprojekt i pilotfas där konstnärer och turistutvecklare från fyra Östersjöländer, inklusive Sverige, ville introducera Act Art som metod för att skapa unika och attraktiva upplevelser för turister. Projektet ville sprida kunskap om metoden och synliggöra detta verktyg för att närma sig och höja värdet av besöksmål. Projektet är en del av ett initiativ som heter HOTSPOT Kölleröd. Act Art är en internationell metod för att ta vara på och stimulera människors förmåga att individuellt och i grupp vara skapande och delaktiga. ESF KOMPETENS OCH SAMVERKAN Coompanion Skåne har fram till januari 2014 ägt och drivit ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF. Förutom Coompanion Skåne har 10 andra organisationer deltagit i projektet. Projektets syfte har varit att köpa in och erbjuda deltagande företag kompetensutveckling inom olika områden vilka stärker vår konkurrenskraft både som individer och organisationer. Projektet har bl.a. erbjudit utbildningar i projektledning, ekonomi, friskvård och konflikthantering. Antalet unika deltagare som varit med och utbildat sig har överträffat projektmålen. NÄTVERKET IDÉBUREN SEKTOR SKÅNE Nätverket Idéburen Sektor Skåne är en intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne. Coompanion Skåne har under året varit representerat i styrelsen. Genom omvärldsbevakning, kunskapsutveckling och påverkansarbete skapas förutsättningar för idéburna organisationer att tillsammans med den offentliga sektorn, näringslivet, akademin och enskilda engagerade medborgare att kunna verka för en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar samhällsutveckling i regionen. VäxlaUpp! UTBILDNING FÖR KVINNLIGA FÖRETAGARE Ett utbildningsprojekt, finansierat av Tillväxtverket via Region Skåne, som ger kvinnor i företagsstart handfasta verktyg och träning i att utveckla innovativa tjänster och skapa bra kommunikationsplattformar med tydlig affärsnytta för att underlätta kommersialisering. Projektets syfte är att ge deltagarna kunskaper kring verktyg, arbetssätt och kommunikationsmodeller för att komma på och utveckla innovativa idéer som ska leda till morgondagens tjänstekoncept, och därmed öka konkurrenskraften och överlevnadsgraden hos företagen. Projektet avslutades oktober Produktpresentation VäxlaUpp! AIVO AFFÄRSUTVECKLING FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH OMSORG Idéburna vård- och omsorgs-företag som levererar tjänster i valfrihetsystem i kommun, region och landsting behöver bli fler. Vi driver därför sedan juni 2013 projektet AIVO som finansieras av Tillväxtverket. I AIVO samverkar 7 Coompanionkontor för att öka intresset för och ge kunskap kring start av kooperativ och idéburen verksamhet inom vård och omsorg. Projektet avslutades november FUNKTIONSNEDSÄTTNING, ENTREPRENÖR- SKAP OCH FÖRETAGANDE Under 2014 påbörjades en förstudie med syftet att analysera funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden i allmänhet och i synnerhet frågor som handlar om gruppens möjligheter att starta och driva näringsverksamhet. Under 2015 fortsätter arbetet med att skapa ett genomförandeprojekt baserat på denna analys. 7

8 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING Coompanion Skåne har under 2014 deltagit i ett jämställdhetsintegreringsprojekt i Region Skånes regi. Projektet syftar till att jämställdhetsintegrera verksamhet som omfattar stöd och utveckling av insatser som riktar sig mot det företagsfrämjande systemet. Målet är att bidra till att kvinnor och män tar del av det företagsfrämjande systemet på lika villkor. Projektet var fördelat på 3 workshops med analys och kartläggning av verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. En projektansökan gällande finansiering för fortsatt implementering av arbetet är inlämnad och kommer, om ansökan beviljas, att genomföras under DIPLOMERING AV RÅDGIVARE 2014 påbörjades ett stort diplomeringsarbete för Coompanions rådgivare. Vi vill säkerställa en hög kompetens bland våra medarbetare och detta är en viktig del i detta arbete. Den riktar in sig på rådgivning och processledning och Coompanion Skåne har inlett diplomeringsprocessen. KOMPANJONER.SE Kompanjoner.se är en webbsida för personer som vill hitta andra att förverkliga idéer tillsammans med. Det kan handla om att hitta kollegor vid start av ett kooperativ eller samarbete kring delar av ett företags verksamhet, t ex dela lokal, gemensam marknadsföring eller produkt/tjänsteutveckling. Plattformen har testats under ett par år och 2014 valde Coompanion Skåne att börja marknadsföra webbsidan mot det skånska närings- och föreningslivet med förhoppningen att nya fruktbara samarbeten uppkommer. Arbetet fortsätter under GENERATION KOOPERATION I februari 2014 startade Coompanion en digital kampanj med namnet Generation Kooperation. Kampanjen byggde på de kooperativa principerna och syntes framförallt i sociala medier. Grundtanken med kampanjen var att många i den nya generationen vill förändra sin omvärld och har långtgående tankar kring hållbar utveckling, solidaritet och människors lika värde. Coompanion Skåne var en del i denna kampanj. 8

9 DET FINANSIELLA (Alla siffror angivna i Kronor) FINANSIÄRER Föreningens omsättning 2014 uppgick till kr ( kr). Pågående projekt avräknas när de är slutförda. Samtliga projekt har avräknats under Tillväxtverkets stöd till föreningen var under kr ( kr). Region Skånes stöd till föreningen var under kr ( kr). Malmö Stads stöd till föreningen var under kr ( kr). De totala rörelsekostnaderna uppgick till kr. ( ) Resultatet efter finansnetto uppgick till kr ( kr). 9

10 FRAMÖVER Arbetet med en tydligare paketering av vårt erbjudande påbörjades Utvecklingen mot ett mer konkret erbjudande fortsätter under 2015 och är en viktig del i ambitionen att öka antalet rådgivningar. En nationell diplomering av rådgivare är igångsatt och det kommer hjälpa oss att skapa en mer stabil, kvalitetssäkrad rådgivningsverksamhet som ger ökat värde för våra rådgivningskunder. En hel del resurser kommer 2015 läggas på skapandet av ett centra för social innovation tillsammans med våra samarbetsorganisationer Centrum för Publikt Entreprenörskap, Nätverket Idéburen Sektor Skåne och Skånes Föreningar. Satsningen ska stödja och stärka den idéburna sektorns innovationskraft och bidra till den regionala målbilden om Det öppna Skåne Kommunikation kommer fortsatt att vara en central del av verksamheten under kommande år. Det innebär bland annat att vi ska förbättra vår synlighet i digitala kanaler, besöka kooperativa verksamheter runt om i Skåne, anordna strukturträffar där vi bjuder in politiker, kommun, myndigheter och andra nyckelpersoner för diskussioner. Detta kräver kontinuitet och detta är en viktig del i vårt långsiktiga arbete. 10

11 MEDLEMSINFORMATION Styrelsen har haft 5 (4) protokollförda möten under året. Coompanion har 66 (66) medlemmar. STYRELSE Ledamöter Michael Carlsson Ulf Kyrling Karin Kroon-Gunnarsson Kent Andersson Gertrud Elisabet Bohlin HSB Malmö, Ordförande Region Skåne Hörby kommun Malmö Arbetarekommun Stella Nova AB Suppleanter Jan Hultgren Erika Hedblom Birgitta Nilsson LRF Skåne Centerpartiet HSB Malmö Revisorer Henrik Rosengren Kent Lindén (suppleant) KPMG KPMG Valberedning Jan Åke Nilsson Helen Rosengren Bengt Skånhamre Folksam LRF HSB Malmö 11

12 FLERÅRSÖVERSIKT Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet, % RESULTATDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt Disponeras för balanseras i ny räkning SUMMA Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. 12

13 Resultaträkning (Alla siffror angivna i kronor. Räkenskapsår är 1 januari - 31 december) Not Rörelseintäkter, lagerförändring m.m Nettoomsättning Förändring pågående projekt för annans räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

14 Balansräkning (Alla siffror angivna i kronor) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m.m Pågående arbete för annans räkning Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 5 Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Balansräkning (Alla siffror angivna i kronor) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser STÄLLDA SÄKETERHETER Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Andra ställda säkerheter Inga Inga Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Redovisning av tjänsteuppdrag Föreningens intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln. Föreningens intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. Följande avskrivningstid tillämpas: Anläggningstillgångar % Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier, verktyg och installationer 20 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 16

17 UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNING (Räkenskapsårår är 1 januari - 31 december) NOT 1 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda Män 2 3 Kvinnor 4 6 TOTALT 6 9 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar SUMMA Sociala kostnader (varav pensionskostnader) UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNING (Räkenskapsårår är 1 januari - 31 december) NOT 2 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -vid årets början Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -vid årets början årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Summa REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

18 NOT 3 PÅGÅENDE ARBETE FÖR ANNANS RÄKNING Nedlagda utgifter på entreprenader Avgår: Delfakturering på entreprenader Summa NOT 4 EGET KAPITAL Medlemsinsatser Reservfond Balanserad vinst Årets vinst Belopp vid årets början Korrigeringar vid övergång till BFNAR 2009:1 Korrigerat belopp vid årets ingång Balanseras i ny räkning Förändring medlemsinsatser Årets resultat BELOPP VID ÅRETS SLUT

19 NOT 5 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp - - UNDERSKRIFTER Malmö den / Michael Carlsson Styrelseordförande Olof Eriksson VD Kent Andersson Styrelseledamot Karin Kroon Gunnarsson Styrelseledamot Gertrud Elisabet Bohlin Styrelseledamot Ulf Kyrling Styrelseledamot Min revisionsberättelse har lämnats den / Jacob Kvarnhammar Auktoriserad revisor 19

20 Coompanion Skåne - Ängelholmsgatan 1A Malmö skane.coompanion.se - facebook.com/coompanionskane twitter.com/coompanionskane

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: Coompanion Skåne. org nr:

Årsredovisning Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: Coompanion Skåne. org nr: Årsredovisning 2015 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Innovation engagerar Kooperationen har en 150 årig tradition i Sverige och är en

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

LOGISTIKTJÄNSTER & PRODUKTFÖRSÖRJNING

LOGISTIKTJÄNSTER & PRODUKTFÖRSÖRJNING LOGISTIKTJÄNSTER & PRODUKTFÖRSÖRJNING ÅRSREDOVISNING 2015/2016 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Gruvgården i Ramundberget

Brf Gruvgården i Ramundberget Årsredovisning för Brf Gruvgården i Ramundberget Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Brf Gruvgården i Ramundberget intygar härmed dels att denna kopia

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skeppsbyggaren

Bostadsrättsföreningen Skeppsbyggaren Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Skeppsbyggaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2015-01-01-2015-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Ågesta GK Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Ågesta GK Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Ågesta GK Drift AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer