Årsredovisning Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: Coompanion Skåne. org nr:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr:

2 2

3 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion Skånes styrelse Samarbete fungerar! Vi har sett det med egna ögon. Människor och företag organiserar sig och löser gemensamma problem. Antalet ekonomiska föreningar i Sverige fortsätter att stiga. Starka värderingar som demokrati, lika värde och personligt ansvar är lika viktigt som att göra vinst, framförallt hos våra yngre entreprenörer. Trenden är att vi vill dela och samarbeta för att skapa en bättre värld och gemensamt ägande är en framgångsfaktor. Tillväxtverkets rapport, Företagens villkor och verklighet 2014, stärker också bilden av det som sker. Den visar att det är vanligare att företag som samverkar med andra företag tar fram nya varor och tjänster. Nästan hälften av Sveriges små och medelstora företag uppger att de regelbundet samverkar med andra företag. Företag med anställda är de som samverkar mest med andra företag. I denna grupp är det nästan 60 procent som samverkar. Vanligast är det att företag samverkar kring produktion av varor och tjänster. Även inköp, logistik, transport samt marknadsföring, export, försäljning är områden som kommer högt upp. Detta sporrar en organisation som Coompanion då vi jobbar med människor och företag som tillsammans löser gemensamma problem och skapar ett mer hållbart samhälle. Nu vet vi att vi jobbar med tydliga framgångsfaktorer för tillväxt på flera plan har varit ett år då vi avslutat en hel del projekt, framförallt beroende på att EU är mittemellan tvår programperioder. Vårt ESF-finansierade inkubatorprojekt med arbetssökande unga som vill starta eget som målgrupp avslutades sommaren Ett annat är Växtriket i Syd som var ett affärsutvecklingsprojekt riktat mot kvinnor inom gröna näringar avslutades i december. Destinationsutvecklingsprojekten mer kontakt med historien och Act Art som är en del av Hotspot Kölleröd gick också mot sitt avslut under året. Så gjorde också vårt ESF-finansierade kompetensutvecklings- projekt som gett 10 av våra medlemsorganisationer kompetensutveckling i syfte att stärka sin konkurrenskraft samt projektet AIVO som med finansiering av Tillväxtverket kunde erbjuda rådgivning kring start av kooperativ och idéburen verksamhet inom vård och omsorg. Under 2014 har vi genomfört en stor organisationsförändring som har gett oss möjligheten att tänka större. En effekt av denna omvandling är att vi nu är i full fart med att starta ett centra för social innovation tillsammans med ett antal organisationer som också verkar för en hållbar samhällsutveckling. En spännande utveckling som kommer ta fart under Vi tackar våra huvudfinansiärer Tillväxtverket, Region Skåne och Malmö Stad för året som har gått. Tack också till alla våra medlemmar, samarbetspartners och kunder. Vi vill också passa på att tacka personalen för deras insatser. Vi ser fram emot fortsatta samarbeten för att utveckla Skånes kooperation och företagsliv. Styrelsen och verkställande direktören för Coompanion- Kooperativ Utveckling Skåne Ekonomisk Förening, org. nr , lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Skåne, mars 2015 Michael Carlsson Ordförande Olof Eriksson VD 3

4 VERKSAMHETEN ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN VÅR UPPGIFT Vår uppgift är att bidra till lokala, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara företag som ägs tillsammans. INFORMATION Vi har genomfört informationsinsatser mot totalt 1383 personer. UPPDRAGET Vi förmedlar kunskap och kompetens till människor som vill starta och driva verksamheter tillsammans. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning om ekonomisk förening som företagsform samt sprider information och kunskap om det kooperativa arbetssättet och kooperation som företeelse. Vi utvecklar befintliga kooperativ till mer effektiva och hållbara företag. RÅDGIVNING Vi har haft 55 grupper i rådgivning, totalt 124 personer varav 69 kvinnor och 55 män. START AV VERKSAMHETER Vi medverkade till 18 nya verksamheter/företag. 9 av dessa var ekonomiska föreningar, 1 ideell förening, 5 enskilda firmor, och vi har registrerat 3 som egenanställda i C-företaget. UTBILDNING Sammanlagt har 89 personer fått utbildning av Coompanion Skåne under året, 60 kvinnor och 29 män. 4

5 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER RÄKENSKAPSÅRET MIKROFONDEN SKÅNE Mikrofonden Skåne avser att skapa bättre förutsättningar för samhällsentreprenörer i hela Skåne i behov av kapital i tidiga skeden, finansiellt såväl som socialt och humant. Ett engagerat kapital. Mikrofonden Skåne uppkom utifrån ett reellt behov av idéburna aktörer i Skåne, lokala utvecklingsinitiativ, samhällsentreprenörer i alla sektorer, regionala organisationer för utveckling av Skåne landsbygden och de rådgivande stödfunktioner som finns för att främja social innovation och samhällsentreprenörer i Skåne. Idag finns möjlighet till direktinvesteringar från SEK och för Mikrofonden Skåne att borga för lån för verksamheter utan säkerhet. FORUM FÖR SOCIAL INNOVATION SKÅNE 2014 startade Coompanion ett samarbete med Centrum för Publikt Entreprenörskap, Nätverket Idéburen Sektor Skåne och Skånes Föreningar. Ambitionen är, förutom att vi delar lokaler, att skapa ett regionalt kluster för Social Innovation där vi tillsammans stödjer och stärker den idéburna sektorn innovationskraft, skapar ett forum för sektorsöverskridande dialog och initierar, stödjer och utvecklar nya former för aktörssamverkan mellan olika samhällssektorer kommer vi att ta nya steg framåt i denna riktning. INNOVATIONSCHECKAR Coompanion var en av tre nationella aktörer som distribuerade VINNOVA:s innovationscheckar under Satsningen är ett led i arbetet med att förbättra innovationsklimatet i Sverige och ge företag med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga. Fyra checkar har under året delats ut till företag i Skåne på vardera kr. SAMRÅDSGRUPPEN Gruppen består av företagsfrämjande organisationer som har verksamhet i Malmö. Syftet med gruppen är att öka medvetenheten mellan organisationerna kring kommande aktiviteter och om det finns tillfälle att samverka för att på bästa sätt använda de resurser vi har. Varje träff har en av organisationerna värdskapet och presenterar då sin verksamhet på ett djupare plan. Coompanion har deltagit på 2 träffar under NÄTVERKET MÅNGKULTURELLA SVERIGE Coompanion Skåne är medlem i Nätverket Mångkulturella Sverige som jobbar med att lyfta fram de fördelar som mångfald skapar i organisationer så att arbetsgivare ska kunna se olikheter hos sina anställda som konkurrensfördelar. VÄXTRIKET I SYD Sedan december 2011 genomför Coompanion Skåne en insats upphandlad av Tillväxtverket inom programmet Främja kvinnors företagande. Insatsen som heter Växtriket i syd riktar sig till kvinnor som driver företag inom gröna näringar och fokuserar på att ge stöd i marknadsföring och affärsutveckling. Från starten 2011 har sammanlagt 86 kvinnor deltagit i gruppträffar, rådgivning och utbildning. Projektet avslutades i december 2014 med en slutkonferens på Media Evolution. 5

6 COOMPANIONS FÖRETAGSINKUBATOR Inkubatorn är ett ESF-projekt som Coompanion Skåne drivit tillsammans med Arbetsförmedlingen och Malmö Stad. Projektet påbörjades i september 2011 och avslutades i juni Inkubatorn erbjöd arbetssökande personer upp till 29 år möjlighet att utveckla och förverkliga affärsidéer eller lära sig mer om hur företagande kan fungera som ett framtidsalternativ genom en kombination av fysiska arbetsplatser, utbildning och rådgivning. Av de 221 deltagare som medverkade i Inkubatorn fick 33 % någon form av anställning under projektperioden och 23 % uppgav att de hade startat/skulle starta företag. 12 % av deltagarna som medverkat började studera. 58% ansåg att Inkubatorn ökat chanserna att starta ett företag och 30% ansåg att Inkubatorn kanske ökat chanserna. 12% trodde inte att Inkubatorn ökat chanserna att starta ett företag. Andelen kvinnor i projektet låg i genomsnitt på 36% och har pendlat mellan 24-50%. MER KONTAKT MED HISTORIEN Ett landsbygdsutvecklingsprojekt som får stöd av Leader. Projektets första fas varade till juni 2013 och en förlängning av projektet genomfördes under 2014 och riktade in sig på att bygga kunskap, levandegöra och dokumentera 1600-talets levnadssätt och självhushållning. Projektet är en del av ett initiativ som heter HOTSPOT Kölleröd som verkar för att ett område runt byn Kölleröd i Skåne ska utvecklas till ett starkt varumärke där turistföretag och föreningar samverkar med varandra för att öka lönsamheten i regionen. Coompanion Skåne sitter i referensgruppen och bidrar med affärsutvecklingsaktiviteter. 6

7 ACT ART Ett upplevelseprojekt i pilotfas där konstnärer och turistutvecklare från fyra Östersjöländer, inklusive Sverige, ville introducera Act Art som metod för att skapa unika och attraktiva upplevelser för turister. Projektet ville sprida kunskap om metoden och synliggöra detta verktyg för att närma sig och höja värdet av besöksmål. Projektet är en del av ett initiativ som heter HOTSPOT Kölleröd. Act Art är en internationell metod för att ta vara på och stimulera människors förmåga att individuellt och i grupp vara skapande och delaktiga. ESF KOMPETENS OCH SAMVERKAN Coompanion Skåne har fram till januari 2014 ägt och drivit ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF. Förutom Coompanion Skåne har 10 andra organisationer deltagit i projektet. Projektets syfte har varit att köpa in och erbjuda deltagande företag kompetensutveckling inom olika områden vilka stärker vår konkurrenskraft både som individer och organisationer. Projektet har bl.a. erbjudit utbildningar i projektledning, ekonomi, friskvård och konflikthantering. Antalet unika deltagare som varit med och utbildat sig har överträffat projektmålen. NÄTVERKET IDÉBUREN SEKTOR SKÅNE Nätverket Idéburen Sektor Skåne är en intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne. Coompanion Skåne har under året varit representerat i styrelsen. Genom omvärldsbevakning, kunskapsutveckling och påverkansarbete skapas förutsättningar för idéburna organisationer att tillsammans med den offentliga sektorn, näringslivet, akademin och enskilda engagerade medborgare att kunna verka för en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar samhällsutveckling i regionen. VäxlaUpp! UTBILDNING FÖR KVINNLIGA FÖRETAGARE Ett utbildningsprojekt, finansierat av Tillväxtverket via Region Skåne, som ger kvinnor i företagsstart handfasta verktyg och träning i att utveckla innovativa tjänster och skapa bra kommunikationsplattformar med tydlig affärsnytta för att underlätta kommersialisering. Projektets syfte är att ge deltagarna kunskaper kring verktyg, arbetssätt och kommunikationsmodeller för att komma på och utveckla innovativa idéer som ska leda till morgondagens tjänstekoncept, och därmed öka konkurrenskraften och överlevnadsgraden hos företagen. Projektet avslutades oktober Produktpresentation VäxlaUpp! AIVO AFFÄRSUTVECKLING FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH OMSORG Idéburna vård- och omsorgs-företag som levererar tjänster i valfrihetsystem i kommun, region och landsting behöver bli fler. Vi driver därför sedan juni 2013 projektet AIVO som finansieras av Tillväxtverket. I AIVO samverkar 7 Coompanionkontor för att öka intresset för och ge kunskap kring start av kooperativ och idéburen verksamhet inom vård och omsorg. Projektet avslutades november FUNKTIONSNEDSÄTTNING, ENTREPRENÖR- SKAP OCH FÖRETAGANDE Under 2014 påbörjades en förstudie med syftet att analysera funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden i allmänhet och i synnerhet frågor som handlar om gruppens möjligheter att starta och driva näringsverksamhet. Under 2015 fortsätter arbetet med att skapa ett genomförandeprojekt baserat på denna analys. 7

8 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING Coompanion Skåne har under 2014 deltagit i ett jämställdhetsintegreringsprojekt i Region Skånes regi. Projektet syftar till att jämställdhetsintegrera verksamhet som omfattar stöd och utveckling av insatser som riktar sig mot det företagsfrämjande systemet. Målet är att bidra till att kvinnor och män tar del av det företagsfrämjande systemet på lika villkor. Projektet var fördelat på 3 workshops med analys och kartläggning av verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. En projektansökan gällande finansiering för fortsatt implementering av arbetet är inlämnad och kommer, om ansökan beviljas, att genomföras under DIPLOMERING AV RÅDGIVARE 2014 påbörjades ett stort diplomeringsarbete för Coompanions rådgivare. Vi vill säkerställa en hög kompetens bland våra medarbetare och detta är en viktig del i detta arbete. Den riktar in sig på rådgivning och processledning och Coompanion Skåne har inlett diplomeringsprocessen. KOMPANJONER.SE Kompanjoner.se är en webbsida för personer som vill hitta andra att förverkliga idéer tillsammans med. Det kan handla om att hitta kollegor vid start av ett kooperativ eller samarbete kring delar av ett företags verksamhet, t ex dela lokal, gemensam marknadsföring eller produkt/tjänsteutveckling. Plattformen har testats under ett par år och 2014 valde Coompanion Skåne att börja marknadsföra webbsidan mot det skånska närings- och föreningslivet med förhoppningen att nya fruktbara samarbeten uppkommer. Arbetet fortsätter under GENERATION KOOPERATION I februari 2014 startade Coompanion en digital kampanj med namnet Generation Kooperation. Kampanjen byggde på de kooperativa principerna och syntes framförallt i sociala medier. Grundtanken med kampanjen var att många i den nya generationen vill förändra sin omvärld och har långtgående tankar kring hållbar utveckling, solidaritet och människors lika värde. Coompanion Skåne var en del i denna kampanj. 8

9 DET FINANSIELLA (Alla siffror angivna i Kronor) FINANSIÄRER Föreningens omsättning 2014 uppgick till kr ( kr). Pågående projekt avräknas när de är slutförda. Samtliga projekt har avräknats under Tillväxtverkets stöd till föreningen var under kr ( kr). Region Skånes stöd till föreningen var under kr ( kr). Malmö Stads stöd till föreningen var under kr ( kr). De totala rörelsekostnaderna uppgick till kr. ( ) Resultatet efter finansnetto uppgick till kr ( kr). 9

10 FRAMÖVER Arbetet med en tydligare paketering av vårt erbjudande påbörjades Utvecklingen mot ett mer konkret erbjudande fortsätter under 2015 och är en viktig del i ambitionen att öka antalet rådgivningar. En nationell diplomering av rådgivare är igångsatt och det kommer hjälpa oss att skapa en mer stabil, kvalitetssäkrad rådgivningsverksamhet som ger ökat värde för våra rådgivningskunder. En hel del resurser kommer 2015 läggas på skapandet av ett centra för social innovation tillsammans med våra samarbetsorganisationer Centrum för Publikt Entreprenörskap, Nätverket Idéburen Sektor Skåne och Skånes Föreningar. Satsningen ska stödja och stärka den idéburna sektorns innovationskraft och bidra till den regionala målbilden om Det öppna Skåne Kommunikation kommer fortsatt att vara en central del av verksamheten under kommande år. Det innebär bland annat att vi ska förbättra vår synlighet i digitala kanaler, besöka kooperativa verksamheter runt om i Skåne, anordna strukturträffar där vi bjuder in politiker, kommun, myndigheter och andra nyckelpersoner för diskussioner. Detta kräver kontinuitet och detta är en viktig del i vårt långsiktiga arbete. 10

11 MEDLEMSINFORMATION Styrelsen har haft 5 (4) protokollförda möten under året. Coompanion har 66 (66) medlemmar. STYRELSE Ledamöter Michael Carlsson Ulf Kyrling Karin Kroon-Gunnarsson Kent Andersson Gertrud Elisabet Bohlin HSB Malmö, Ordförande Region Skåne Hörby kommun Malmö Arbetarekommun Stella Nova AB Suppleanter Jan Hultgren Erika Hedblom Birgitta Nilsson LRF Skåne Centerpartiet HSB Malmö Revisorer Henrik Rosengren Kent Lindén (suppleant) KPMG KPMG Valberedning Jan Åke Nilsson Helen Rosengren Bengt Skånhamre Folksam LRF HSB Malmö 11

12 FLERÅRSÖVERSIKT Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet, % RESULTATDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt Disponeras för balanseras i ny räkning SUMMA Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. 12

13 Resultaträkning (Alla siffror angivna i kronor. Räkenskapsår är 1 januari - 31 december) Not Rörelseintäkter, lagerförändring m.m Nettoomsättning Förändring pågående projekt för annans räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

14 Balansräkning (Alla siffror angivna i kronor) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m.m Pågående arbete för annans räkning Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 5 Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Balansräkning (Alla siffror angivna i kronor) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser STÄLLDA SÄKETERHETER Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Andra ställda säkerheter Inga Inga Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Redovisning av tjänsteuppdrag Föreningens intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln. Föreningens intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. Följande avskrivningstid tillämpas: Anläggningstillgångar % Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier, verktyg och installationer 20 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 16

17 UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNING (Räkenskapsårår är 1 januari - 31 december) NOT 1 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda Män 2 3 Kvinnor 4 6 TOTALT 6 9 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar SUMMA Sociala kostnader (varav pensionskostnader) UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNING (Räkenskapsårår är 1 januari - 31 december) NOT 2 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -vid årets början Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -vid årets början årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Summa REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

18 NOT 3 PÅGÅENDE ARBETE FÖR ANNANS RÄKNING Nedlagda utgifter på entreprenader Avgår: Delfakturering på entreprenader Summa NOT 4 EGET KAPITAL Medlemsinsatser Reservfond Balanserad vinst Årets vinst Belopp vid årets början Korrigeringar vid övergång till BFNAR 2009:1 Korrigerat belopp vid årets ingång Balanseras i ny räkning Förändring medlemsinsatser Årets resultat BELOPP VID ÅRETS SLUT

19 NOT 5 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp - - UNDERSKRIFTER Malmö den / Michael Carlsson Styrelseordförande Olof Eriksson VD Kent Andersson Styrelseledamot Karin Kroon Gunnarsson Styrelseledamot Gertrud Elisabet Bohlin Styrelseledamot Ulf Kyrling Styrelseledamot Min revisionsberättelse har lämnats den / Jacob Kvarnhammar Auktoriserad revisor 19

20 Coompanion Skåne - Ängelholmsgatan 1A Malmö skane.coompanion.se - facebook.com/coompanionskane twitter.com/coompanionskane

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Västanvind Vindkraftskooperativ ek. fören 769621-9141

Västanvind Vindkraftskooperativ ek. fören 769621-9141 Årsredovisning för Västanvind Vindkraftskooperativ ek. fören Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Tillväxt Motala, Ekonomisk förening avger

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning?

Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning? Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning? 2015-05-12 Jonas Mårtensson Maria Björkman 0 Vilka är vi och vad jobbar vi med? Jonas Mårtensson, auktoriserad revisor Maria Björkman, auktoriserad

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Arsredovisning för Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Räkenskapsåret 2014 02 12 2015 01 31 Innehållsförteckni ng: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. BRF Dalen

Årsredovisning. BRF Dalen Årsredovisning för BRF Dalen 714400-2164 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för BRF Dalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Lean Forum Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer