Årsredovisning Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: Coompanion Skåne. org nr:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr:

2 2

3 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion Skånes styrelse Samarbete fungerar! Vi har sett det med egna ögon. Människor och företag organiserar sig och löser gemensamma problem. Antalet ekonomiska föreningar i Sverige fortsätter att stiga. Starka värderingar som demokrati, lika värde och personligt ansvar är lika viktigt som att göra vinst, framförallt hos våra yngre entreprenörer. Trenden är att vi vill dela och samarbeta för att skapa en bättre värld och gemensamt ägande är en framgångsfaktor. Tillväxtverkets rapport, Företagens villkor och verklighet 2014, stärker också bilden av det som sker. Den visar att det är vanligare att företag som samverkar med andra företag tar fram nya varor och tjänster. Nästan hälften av Sveriges små och medelstora företag uppger att de regelbundet samverkar med andra företag. Företag med anställda är de som samverkar mest med andra företag. I denna grupp är det nästan 60 procent som samverkar. Vanligast är det att företag samverkar kring produktion av varor och tjänster. Även inköp, logistik, transport samt marknadsföring, export, försäljning är områden som kommer högt upp. Detta sporrar en organisation som Coompanion då vi jobbar med människor och företag som tillsammans löser gemensamma problem och skapar ett mer hållbart samhälle. Nu vet vi att vi jobbar med tydliga framgångsfaktorer för tillväxt på flera plan har varit ett år då vi avslutat en hel del projekt, framförallt beroende på att EU är mittemellan tvår programperioder. Vårt ESF-finansierade inkubatorprojekt med arbetssökande unga som vill starta eget som målgrupp avslutades sommaren Ett annat är Växtriket i Syd som var ett affärsutvecklingsprojekt riktat mot kvinnor inom gröna näringar avslutades i december. Destinationsutvecklingsprojekten mer kontakt med historien och Act Art som är en del av Hotspot Kölleröd gick också mot sitt avslut under året. Så gjorde också vårt ESF-finansierade kompetensutvecklings- projekt som gett 10 av våra medlemsorganisationer kompetensutveckling i syfte att stärka sin konkurrenskraft samt projektet AIVO som med finansiering av Tillväxtverket kunde erbjuda rådgivning kring start av kooperativ och idéburen verksamhet inom vård och omsorg. Under 2014 har vi genomfört en stor organisationsförändring som har gett oss möjligheten att tänka större. En effekt av denna omvandling är att vi nu är i full fart med att starta ett centra för social innovation tillsammans med ett antal organisationer som också verkar för en hållbar samhällsutveckling. En spännande utveckling som kommer ta fart under Vi tackar våra huvudfinansiärer Tillväxtverket, Region Skåne och Malmö Stad för året som har gått. Tack också till alla våra medlemmar, samarbetspartners och kunder. Vi vill också passa på att tacka personalen för deras insatser. Vi ser fram emot fortsatta samarbeten för att utveckla Skånes kooperation och företagsliv. Styrelsen och verkställande direktören för Coompanion- Kooperativ Utveckling Skåne Ekonomisk Förening, org. nr , lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Skåne, mars 2015 Michael Carlsson Ordförande Olof Eriksson VD 3

4 VERKSAMHETEN ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN VÅR UPPGIFT Vår uppgift är att bidra till lokala, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara företag som ägs tillsammans. INFORMATION Vi har genomfört informationsinsatser mot totalt 1383 personer. UPPDRAGET Vi förmedlar kunskap och kompetens till människor som vill starta och driva verksamheter tillsammans. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning om ekonomisk förening som företagsform samt sprider information och kunskap om det kooperativa arbetssättet och kooperation som företeelse. Vi utvecklar befintliga kooperativ till mer effektiva och hållbara företag. RÅDGIVNING Vi har haft 55 grupper i rådgivning, totalt 124 personer varav 69 kvinnor och 55 män. START AV VERKSAMHETER Vi medverkade till 18 nya verksamheter/företag. 9 av dessa var ekonomiska föreningar, 1 ideell förening, 5 enskilda firmor, och vi har registrerat 3 som egenanställda i C-företaget. UTBILDNING Sammanlagt har 89 personer fått utbildning av Coompanion Skåne under året, 60 kvinnor och 29 män. 4

5 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER RÄKENSKAPSÅRET MIKROFONDEN SKÅNE Mikrofonden Skåne avser att skapa bättre förutsättningar för samhällsentreprenörer i hela Skåne i behov av kapital i tidiga skeden, finansiellt såväl som socialt och humant. Ett engagerat kapital. Mikrofonden Skåne uppkom utifrån ett reellt behov av idéburna aktörer i Skåne, lokala utvecklingsinitiativ, samhällsentreprenörer i alla sektorer, regionala organisationer för utveckling av Skåne landsbygden och de rådgivande stödfunktioner som finns för att främja social innovation och samhällsentreprenörer i Skåne. Idag finns möjlighet till direktinvesteringar från SEK och för Mikrofonden Skåne att borga för lån för verksamheter utan säkerhet. FORUM FÖR SOCIAL INNOVATION SKÅNE 2014 startade Coompanion ett samarbete med Centrum för Publikt Entreprenörskap, Nätverket Idéburen Sektor Skåne och Skånes Föreningar. Ambitionen är, förutom att vi delar lokaler, att skapa ett regionalt kluster för Social Innovation där vi tillsammans stödjer och stärker den idéburna sektorn innovationskraft, skapar ett forum för sektorsöverskridande dialog och initierar, stödjer och utvecklar nya former för aktörssamverkan mellan olika samhällssektorer kommer vi att ta nya steg framåt i denna riktning. INNOVATIONSCHECKAR Coompanion var en av tre nationella aktörer som distribuerade VINNOVA:s innovationscheckar under Satsningen är ett led i arbetet med att förbättra innovationsklimatet i Sverige och ge företag med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga. Fyra checkar har under året delats ut till företag i Skåne på vardera kr. SAMRÅDSGRUPPEN Gruppen består av företagsfrämjande organisationer som har verksamhet i Malmö. Syftet med gruppen är att öka medvetenheten mellan organisationerna kring kommande aktiviteter och om det finns tillfälle att samverka för att på bästa sätt använda de resurser vi har. Varje träff har en av organisationerna värdskapet och presenterar då sin verksamhet på ett djupare plan. Coompanion har deltagit på 2 träffar under NÄTVERKET MÅNGKULTURELLA SVERIGE Coompanion Skåne är medlem i Nätverket Mångkulturella Sverige som jobbar med att lyfta fram de fördelar som mångfald skapar i organisationer så att arbetsgivare ska kunna se olikheter hos sina anställda som konkurrensfördelar. VÄXTRIKET I SYD Sedan december 2011 genomför Coompanion Skåne en insats upphandlad av Tillväxtverket inom programmet Främja kvinnors företagande. Insatsen som heter Växtriket i syd riktar sig till kvinnor som driver företag inom gröna näringar och fokuserar på att ge stöd i marknadsföring och affärsutveckling. Från starten 2011 har sammanlagt 86 kvinnor deltagit i gruppträffar, rådgivning och utbildning. Projektet avslutades i december 2014 med en slutkonferens på Media Evolution. 5

6 COOMPANIONS FÖRETAGSINKUBATOR Inkubatorn är ett ESF-projekt som Coompanion Skåne drivit tillsammans med Arbetsförmedlingen och Malmö Stad. Projektet påbörjades i september 2011 och avslutades i juni Inkubatorn erbjöd arbetssökande personer upp till 29 år möjlighet att utveckla och förverkliga affärsidéer eller lära sig mer om hur företagande kan fungera som ett framtidsalternativ genom en kombination av fysiska arbetsplatser, utbildning och rådgivning. Av de 221 deltagare som medverkade i Inkubatorn fick 33 % någon form av anställning under projektperioden och 23 % uppgav att de hade startat/skulle starta företag. 12 % av deltagarna som medverkat började studera. 58% ansåg att Inkubatorn ökat chanserna att starta ett företag och 30% ansåg att Inkubatorn kanske ökat chanserna. 12% trodde inte att Inkubatorn ökat chanserna att starta ett företag. Andelen kvinnor i projektet låg i genomsnitt på 36% och har pendlat mellan 24-50%. MER KONTAKT MED HISTORIEN Ett landsbygdsutvecklingsprojekt som får stöd av Leader. Projektets första fas varade till juni 2013 och en förlängning av projektet genomfördes under 2014 och riktade in sig på att bygga kunskap, levandegöra och dokumentera 1600-talets levnadssätt och självhushållning. Projektet är en del av ett initiativ som heter HOTSPOT Kölleröd som verkar för att ett område runt byn Kölleröd i Skåne ska utvecklas till ett starkt varumärke där turistföretag och föreningar samverkar med varandra för att öka lönsamheten i regionen. Coompanion Skåne sitter i referensgruppen och bidrar med affärsutvecklingsaktiviteter. 6

7 ACT ART Ett upplevelseprojekt i pilotfas där konstnärer och turistutvecklare från fyra Östersjöländer, inklusive Sverige, ville introducera Act Art som metod för att skapa unika och attraktiva upplevelser för turister. Projektet ville sprida kunskap om metoden och synliggöra detta verktyg för att närma sig och höja värdet av besöksmål. Projektet är en del av ett initiativ som heter HOTSPOT Kölleröd. Act Art är en internationell metod för att ta vara på och stimulera människors förmåga att individuellt och i grupp vara skapande och delaktiga. ESF KOMPETENS OCH SAMVERKAN Coompanion Skåne har fram till januari 2014 ägt och drivit ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF. Förutom Coompanion Skåne har 10 andra organisationer deltagit i projektet. Projektets syfte har varit att köpa in och erbjuda deltagande företag kompetensutveckling inom olika områden vilka stärker vår konkurrenskraft både som individer och organisationer. Projektet har bl.a. erbjudit utbildningar i projektledning, ekonomi, friskvård och konflikthantering. Antalet unika deltagare som varit med och utbildat sig har överträffat projektmålen. NÄTVERKET IDÉBUREN SEKTOR SKÅNE Nätverket Idéburen Sektor Skåne är en intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne. Coompanion Skåne har under året varit representerat i styrelsen. Genom omvärldsbevakning, kunskapsutveckling och påverkansarbete skapas förutsättningar för idéburna organisationer att tillsammans med den offentliga sektorn, näringslivet, akademin och enskilda engagerade medborgare att kunna verka för en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar samhällsutveckling i regionen. VäxlaUpp! UTBILDNING FÖR KVINNLIGA FÖRETAGARE Ett utbildningsprojekt, finansierat av Tillväxtverket via Region Skåne, som ger kvinnor i företagsstart handfasta verktyg och träning i att utveckla innovativa tjänster och skapa bra kommunikationsplattformar med tydlig affärsnytta för att underlätta kommersialisering. Projektets syfte är att ge deltagarna kunskaper kring verktyg, arbetssätt och kommunikationsmodeller för att komma på och utveckla innovativa idéer som ska leda till morgondagens tjänstekoncept, och därmed öka konkurrenskraften och överlevnadsgraden hos företagen. Projektet avslutades oktober Produktpresentation VäxlaUpp! AIVO AFFÄRSUTVECKLING FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH OMSORG Idéburna vård- och omsorgs-företag som levererar tjänster i valfrihetsystem i kommun, region och landsting behöver bli fler. Vi driver därför sedan juni 2013 projektet AIVO som finansieras av Tillväxtverket. I AIVO samverkar 7 Coompanionkontor för att öka intresset för och ge kunskap kring start av kooperativ och idéburen verksamhet inom vård och omsorg. Projektet avslutades november FUNKTIONSNEDSÄTTNING, ENTREPRENÖR- SKAP OCH FÖRETAGANDE Under 2014 påbörjades en förstudie med syftet att analysera funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden i allmänhet och i synnerhet frågor som handlar om gruppens möjligheter att starta och driva näringsverksamhet. Under 2015 fortsätter arbetet med att skapa ett genomförandeprojekt baserat på denna analys. 7

8 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING Coompanion Skåne har under 2014 deltagit i ett jämställdhetsintegreringsprojekt i Region Skånes regi. Projektet syftar till att jämställdhetsintegrera verksamhet som omfattar stöd och utveckling av insatser som riktar sig mot det företagsfrämjande systemet. Målet är att bidra till att kvinnor och män tar del av det företagsfrämjande systemet på lika villkor. Projektet var fördelat på 3 workshops med analys och kartläggning av verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. En projektansökan gällande finansiering för fortsatt implementering av arbetet är inlämnad och kommer, om ansökan beviljas, att genomföras under DIPLOMERING AV RÅDGIVARE 2014 påbörjades ett stort diplomeringsarbete för Coompanions rådgivare. Vi vill säkerställa en hög kompetens bland våra medarbetare och detta är en viktig del i detta arbete. Den riktar in sig på rådgivning och processledning och Coompanion Skåne har inlett diplomeringsprocessen. KOMPANJONER.SE Kompanjoner.se är en webbsida för personer som vill hitta andra att förverkliga idéer tillsammans med. Det kan handla om att hitta kollegor vid start av ett kooperativ eller samarbete kring delar av ett företags verksamhet, t ex dela lokal, gemensam marknadsföring eller produkt/tjänsteutveckling. Plattformen har testats under ett par år och 2014 valde Coompanion Skåne att börja marknadsföra webbsidan mot det skånska närings- och föreningslivet med förhoppningen att nya fruktbara samarbeten uppkommer. Arbetet fortsätter under GENERATION KOOPERATION I februari 2014 startade Coompanion en digital kampanj med namnet Generation Kooperation. Kampanjen byggde på de kooperativa principerna och syntes framförallt i sociala medier. Grundtanken med kampanjen var att många i den nya generationen vill förändra sin omvärld och har långtgående tankar kring hållbar utveckling, solidaritet och människors lika värde. Coompanion Skåne var en del i denna kampanj. 8

9 DET FINANSIELLA (Alla siffror angivna i Kronor) FINANSIÄRER Föreningens omsättning 2014 uppgick till kr ( kr). Pågående projekt avräknas när de är slutförda. Samtliga projekt har avräknats under Tillväxtverkets stöd till föreningen var under kr ( kr). Region Skånes stöd till föreningen var under kr ( kr). Malmö Stads stöd till föreningen var under kr ( kr). De totala rörelsekostnaderna uppgick till kr. ( ) Resultatet efter finansnetto uppgick till kr ( kr). 9

10 FRAMÖVER Arbetet med en tydligare paketering av vårt erbjudande påbörjades Utvecklingen mot ett mer konkret erbjudande fortsätter under 2015 och är en viktig del i ambitionen att öka antalet rådgivningar. En nationell diplomering av rådgivare är igångsatt och det kommer hjälpa oss att skapa en mer stabil, kvalitetssäkrad rådgivningsverksamhet som ger ökat värde för våra rådgivningskunder. En hel del resurser kommer 2015 läggas på skapandet av ett centra för social innovation tillsammans med våra samarbetsorganisationer Centrum för Publikt Entreprenörskap, Nätverket Idéburen Sektor Skåne och Skånes Föreningar. Satsningen ska stödja och stärka den idéburna sektorns innovationskraft och bidra till den regionala målbilden om Det öppna Skåne Kommunikation kommer fortsatt att vara en central del av verksamheten under kommande år. Det innebär bland annat att vi ska förbättra vår synlighet i digitala kanaler, besöka kooperativa verksamheter runt om i Skåne, anordna strukturträffar där vi bjuder in politiker, kommun, myndigheter och andra nyckelpersoner för diskussioner. Detta kräver kontinuitet och detta är en viktig del i vårt långsiktiga arbete. 10

11 MEDLEMSINFORMATION Styrelsen har haft 5 (4) protokollförda möten under året. Coompanion har 66 (66) medlemmar. STYRELSE Ledamöter Michael Carlsson Ulf Kyrling Karin Kroon-Gunnarsson Kent Andersson Gertrud Elisabet Bohlin HSB Malmö, Ordförande Region Skåne Hörby kommun Malmö Arbetarekommun Stella Nova AB Suppleanter Jan Hultgren Erika Hedblom Birgitta Nilsson LRF Skåne Centerpartiet HSB Malmö Revisorer Henrik Rosengren Kent Lindén (suppleant) KPMG KPMG Valberedning Jan Åke Nilsson Helen Rosengren Bengt Skånhamre Folksam LRF HSB Malmö 11

12 FLERÅRSÖVERSIKT Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet, % RESULTATDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt Disponeras för balanseras i ny räkning SUMMA Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. 12

13 Resultaträkning (Alla siffror angivna i kronor. Räkenskapsår är 1 januari - 31 december) Not Rörelseintäkter, lagerförändring m.m Nettoomsättning Förändring pågående projekt för annans räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

14 Balansräkning (Alla siffror angivna i kronor) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m.m Pågående arbete för annans räkning Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 5 Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Balansräkning (Alla siffror angivna i kronor) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser STÄLLDA SÄKETERHETER Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Andra ställda säkerheter Inga Inga Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Redovisning av tjänsteuppdrag Föreningens intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln. Föreningens intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. Följande avskrivningstid tillämpas: Anläggningstillgångar % Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier, verktyg och installationer 20 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 16

17 UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNING (Räkenskapsårår är 1 januari - 31 december) NOT 1 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda Män 2 3 Kvinnor 4 6 TOTALT 6 9 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar SUMMA Sociala kostnader (varav pensionskostnader) UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNING (Räkenskapsårår är 1 januari - 31 december) NOT 2 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -vid årets början Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -vid årets början årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Summa REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

18 NOT 3 PÅGÅENDE ARBETE FÖR ANNANS RÄKNING Nedlagda utgifter på entreprenader Avgår: Delfakturering på entreprenader Summa NOT 4 EGET KAPITAL Medlemsinsatser Reservfond Balanserad vinst Årets vinst Belopp vid årets början Korrigeringar vid övergång till BFNAR 2009:1 Korrigerat belopp vid årets ingång Balanseras i ny räkning Förändring medlemsinsatser Årets resultat BELOPP VID ÅRETS SLUT

19 NOT 5 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp - - UNDERSKRIFTER Malmö den / Michael Carlsson Styrelseordförande Olof Eriksson VD Kent Andersson Styrelseledamot Karin Kroon Gunnarsson Styrelseledamot Gertrud Elisabet Bohlin Styrelseledamot Ulf Kyrling Styrelseledamot Min revisionsberättelse har lämnats den / Jacob Kvarnhammar Auktoriserad revisor 19

20 Coompanion Skåne - Ängelholmsgatan 1A Malmö skane.coompanion.se - facebook.com/coompanionskane twitter.com/coompanionskane

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se KPMG AB Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer...12 Revisionsberättelse... 20 Årsredovisning KPMG 2012/2013 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 106.211 medlemmar/ägare varav 257 är förtroendevalda. 693 medarbetare varav 426 tillsvidareanställda. Vårt verksamhetsområde Från Karlholmsbruk

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening ETT ÅR med SVENSK CAMPING Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening Fotograf: Stefan Isaksson Innehåll vd HAR ORDET...4 året i korthet...6 PROJEKT

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Väst

ÅRSREDOVISNING 2014 Väst ÅRSREDOVISNING 2014 Väst INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING... 3 Verksamhetsberättelse... 3 Ordföranden har ordet... 3 Mikrofonden Västs verksamhetsidé... 4 Beredning av garantier och investeringar...

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer