Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

2 1 [46] Referens Helena Duroj Mottagare Utbildningsnämnden Lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 Sammanfattning Förvaltningen har försökt korta årets kvalitetsredovisning, och samtliga diagram och tabeller finns i Resultat- och indikatorpaletten, som bifogas. Vi har konstaterat att både betygsresultaten och flera av elevenkäternas index går något nedåt, och att förklaringarna till detta måste sökas i det lokala arbetet då vi inte ser några kommunövergripande orsaker. Det pedagogiska ledarskapet har utvecklats under året, och vi ser idag flera exempel på förändringsarbete på förskolor och skolor där målet är att höja kvaliteten i undervisningen ofta också med digitala hjälpmedel. Vi menar att kommunens skolväsende är på rätt väg, så pågående processer kommer att fortsätta. Inför Ettårsplan 2013 föreslår vi att prioriterade områden är språkutvecklande arbetssätt, utveckling av undervisningen genom användning av digitala verktyg, systematiskt kvalitetsarbete lokalt och ett inkluderande arbetssätt i alla skolformer. Förslag till beslut: Utbildningsnämnden godkänner kvalitetsredovisningen från år 2012 Bilaga: Botkyrka resultat- och indikatorpalett 2012 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, Besök Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

3 2 [46] Innehåll Lägesrapport och analys... 1 Kvalitetsredovisning Sammanfattning... 1 Förslag till beslut: Inledning Presentation av utbildningsförvaltningen Vårt systematiska kvalitetsarbete Skolinspektionen Klagomålshantering Personal Medarbetarenkäten Personaltäthet och kompetens Lärarlegitimationen och dess krav Utbildningssatsningar Förskola Lärmiljö, fysisk och social Individuellt stöd och särskilda insatser Resultat Utmaningar Grundskola Lärmiljö fysisk och social Individuellt stöd och särskilda insatser Studie- och yrkesvägledning Resultat Vägar till förbättrad undervisning Utmaningar Fritidshem Lärmiljö, fysisk och social Individuellt stöd Resultat Utmaningar Grundsärskola Lärmiljö, fysisk och social Individuellt stöd och särskilda insatser Resultat Utmaningar Gymnasieskola Lärmiljö, fysisk och social Individuellt stöd och särskilda insatser Resultat... 27

4 3 [46] Utmaningar Gymnasiesärskola Pågående insatser och projekt Matematikutveckling Språkutveckling Mottagningsenheten Estetiska lärprocesser Tillgång till media Teknik och naturvetenskap KomTek Naturskolan En-till-en-satsningen Förskoleklasslyftet Entreprenörskap Förändringsarbete i områdena Tullinge Norra Botkyrka Tumba Utvecklingsområden Språkutveckling Likvärdighet Jämställdhet och genus Likabehandling / Interkulturalitet Digitalisering Inflytande Inkludering Analys och förslag till fortsatt arbete Måluppfyllelse Mål Mål Mål Förslag till fortsatt arbete Förslag till prioriterade områden inför ettårsplan

5 4 [46] 1. Inledning Årets kvalitetsredovisning är kortare än tidigare år. För statistik hänvisar vi till Resultat- och indikatorpaletten som följer som bilaga. Vid utarbetandet av rapporten har vi liksom tidigare år använt de sammanfattningar av kvalitetsarbetet som vi får från varje enhet, minnesanteckningar från de kvalitetsdialoger som genomförts på enheterna, statistik över betyg och provresultat samt enkätsvaren från årskurserna 5, 8 och 2. Även årsredovisningen för år 2012 har kommit till användning, liksom uppföljningar och utvärderingar som under året gjorts inom förvaltningen. Kvalitetsredovisningens syfte är att genom sina slutsatser ge ett underlag för planeringen av kommande ettårsplan. Vi upprepar inte årsredovisningens resultat, ekonomiska rapporten eller uppföljning av specifika åtaganden, utan förhåller oss huvudsakligen till utbildningsnämndens övergripande verksamhetsmål Presentation av utbildningsförvaltningen Till utbildningsförvaltningen hör kommunala förskolor och grundskolor, grundsärskola, skolbarnsomsorg, kommungemensamma grupper, och gymnasieskola med gymnasiesärskola inom Botkyrka. Förvaltningen ansvarar också för tillsyn av enskilt drivna förskolor/pedagogisk omsorg. Förvaltningen leds av en förvaltningschef, som under våren 2013 är tillförordnad i väntan på rekrytering. Centralt placerade finns enheter för administration, utveckling och utvärdering samt specialistinsatser. All verksamhet styrs av Skollagen, läroplaner och kursplaner, och av utbildningsnämndens ettårsplan. Den kommunala verksamheten är uppdelad på områdena Tumba, Tullinge och Norra Botkyrka, och de tre gymnasieskolorna bildar ett område. Områdeschefer och gymnasiechef leder rektorer och förskolechefer. Generellt sett har vi inom Botkyrka en god skolledarkompetens och bra grundstrukturer för kvalitetsarbetet. Det finns dock brister i stödsystemen för ekonomi och personal, något som tillsammans med ett eftersatt fastighetsunderhåll tar för mycket tid från det pedagogiska ledarskapet. Sedan ett par år har det varit omsättning på skolledartjänsterna, varför det är viktigt med en introduktion som ger likvärdiga kunskaper om vad som gäller för kvalitetsarbete och administration.

6 5 [46] År 2012 var det första hela året då skolan och förskolan var åtskilda, och organisationen har nu funnit sin form. Förskolan har vuxit som pedagogiskt självständig organisation med egen läroplan. Ett negativt utfall av omorganisationen var att skolornas budgetunderskott inte längre kunde täckas av en förskolas överskott, vilket skett på några skolor. Detta blev synligt vid årets slut. Omfattning av den kommunala verksamheten Förskola 4949 Grundskola inkl förskoleklass 8814 Fristående grundskola 1601 Utpendlare annan kommun 340 Inpendlare från annan kommun 223 Grundsärskola 148 Fritidshem 3636 Dagbarnvårdare/ped. omsorg 30 heltid, 4 halvtid Gymnasieskola 2428 Gymnasiesärskola Vårt systematiska kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är stommen i utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete. Som åtgärd i strävan att utveckla kommunens skolor och förskolor finns ett väl förankrat och omfattande analys- och kvalitetsarbete. Under åren har det förankrats allt bättre ute i verksamheterna och idag säger de flesta rektorer och förskolechefer att det ger ett bra underlag för att få syn på utvecklingsbehoven. Varje år insamlas dels betygs- och provresultat, dels elev- föräldra- och medarbetarenkäter som sammanställs i en palett per skola. Detta används som underlag när rektorer och förskolechefer utvärderar och analyserar sina resultat. En sammanfattning av varje enhets systematiska kvalitetsarbete lämnas därefter in till central förvaltning. Under våren genomförs kvalitetsdialoger med samtliga rektorer och förskolechefer, somliga gruppvis och andra enskilt. I de gruppvisa samtalen har det blivit en givande dialog mellan cheferna som får tankar och idéer om hur man skulle kunna utveckla kvalitetsarbetet. I de enskilda samtalen blir den berörda skolan/förskolan mer fokuserade och det finns en tendens att det är lättare att tala om svårigheter och utvecklingsbehov. Dessa kvalitetsdialoger blir, tillsammans med chefernas sammanfattning av sitt systematiska kvalitetsarbete, ett bra underlag som

7 6 [46] ligger till grund för förvaltningens analys och beslut om vilka prioriteringar av utvecklingsinsatser som behövs den närmaste tiden Skolinspektionen En viktig händelse inom Botkyrkas skolväsende var att Skolinspektionens regelbundna tillsyn utfördes här under vintern. Nämnden har tidigare fått rapport om kritiken som riktades mot våra skolor och vilka åtgärder som vi ska vidta. Här följer bara en kort sammanfattning, eftersom de punkter som Skolinspektionen slog ned på kommer att belysas ytterligare i denna kvalitetsredovisning. För kommunen som helhet pekade Skolinspektionen ut några av våra starka sidor. Botkyrka ansågs ha ett välförankrat kvalitetsarbete, och man noterade att vi stöder det språkutvecklande arbetet och det förebyggande elevhälsoarbetet. Man var också positiv till att skolledarna ska ha adekvat utbildning, och till våra bemödanden att skapa ett inkluderande arbetssätt. Den kritik som riktades mot några skolor gällde främst: Svagheter i arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling Brist på utbildad personal i alla ämnen Svagheter i det systematiska kvalitetsarbetet med resultatanalys på skolnivå Åtgärdsprogram som inte fyller författningens krav Ingen variation i undervisningen, svag anpassning till elevers olika behov Lågt inflytande och bristande arbetsro för eleverna Också förskolor och fritidshem fick en övergripande granskning på kommunnivå, och även här fann Skolinspektionen både brister och goda kvaliteter. Fritidshemmen berömdes för sitt medvetna pedagogiska arbete och för att barnen fått ett större inflytande över sin fritid. Men man gjorde nedslag på att elever i behov av stöd inte alltid får det och att barngrupperna är stora. När det gäller förskolorna lyfte Skolinspektionen främst fram det goda pedagogiska ledarskapet, men var kritisk till den osäkerhet man iakttog i det språkutvecklande arbetet, inklusive modersmålsträningen. För både förskola och fritidshem gällde att kvalitetsarbetet är ofullständigt, att planerna mot diskriminering och kränkande behandling är i behov av förbättring, och det välbekanta faktum att högskoleutbildad personal saknas.

8 7 [46] Vid tillsynen, liksom vid enskilda anmälningar som gjorts till Skolinspektionen och utretts där, framkommer att det finns brister i arbetet med elevs rätt till särskilt stöd och i arbetet mot kränkande behandling. Bristerna ligger vanligen i åtgärdsprogrammen och i planen mot diskriminering och kränkande behandling (gäller främst grundskolan). Exempelvis kan åtgärdsprogrammen vara ifyllda på ett informellt vis med bara förnamn och inga datum, vilket inte är tillräckligt för en allmän handling. Angående förskolorna anmärkte Skolinspektionen på att flera av dem hade samma plan mot diskriminering och kränkande behandling, de hade alltså lånat av varandra utan kartläggning på den egna förskolan Klagomålshantering Under år 2012 inrättades en tjänst för klagomålshantering i kommunen, och under detta första år har 21 anmälningar tagits emot. Åtta av dem överlämnades från Skolinspektionen. Två var anonyma. En anmälan gällde en fristående förskola och överlämnades till dess huvudman. Fördelning av anmälningar förskola grundskola fritidshem Norra Botkyrka Tullinge 1 3 Tumba 1 6 På förskolorna gäller anmälan förskolans värdegrund, såsom tillsyn och omsorg om barn samt bemötande från personalen. På grundskolorna gäller flertalet anmälningar särskilt stöd eller kränkande behandling, och vid ett ärende handlade det om skolans tillsynsansvar. Vid sex av de 21 bedömningar som gjorts har verksamheten följt författningarnas krav. 2. Personal 2.1. Medarbetarenkäten Medarbetarundersökningen för 2012 genomfördes under perioden okt/nov. skickade ut 2818 enkäter som 2278 personer valde att besvara, vilket ger en svarsfrekvens på 81 procent. Det är en ökad svarsfrekvens med två procentenheter från året innan (79 procent). På utbildningsförvaltningens enheter används resultatet som underlag i det fortsatta arbetet. Respektive chef ansvarar för att analysera resultatet tillsammans med medarbetarna för att sedan ta fasta på de styrkor och

9 8 [46] utvecklingsområden som identifierats. Undersökningen ger en god nulägesbild av vad medarbetarna, utifrån olika perspektiv, tycker om sin arbetssituation. Medarbetarindex (MI-siffran) är ett samman-fattande index som baseras på andel positiva svar. Medarbetarindex (MI) för 2012 är 69 (för 2011 MI 68). Medarbetarindex beräknas utifrån två nyckelfrågor Fråga 1. Jag är totalt sett nöjd med min nuvarande arbetssituation Fråga 6. Jag har inflytande över hur jag bedriver mitt jobb Drygt tre fjärdedelar av de anställda är positiva på området Delaktighet och inflytande samt Ledarskap, och över 80 procent har svarat positivt på Hållbart medarbetarskap. På områdena mitt jobb engagerar mig, mitt jobb känns meningsfullt, jag känner mig motiverad i mitt jobb är andelen positiva svar mellan 83 och 90 procent. Inom dessa områden är skillnaderna mellan kvinnor och män små i andelens positiva svar; kvinnor är något mer positiva Personaltäthet och kompetens Förskola Det finns fortsatt ett stort behov av att rekrytera förskollärare. Andelen utbildade förskollärare 2012 var 31 procent, vilket är en mycket låg andel jämfört med riket totalt, och näst lägst bland Södertörnkommunerna. Det finns stora skillnader mellan kommunens förskolor vad gäller andelen behöriga förskollärare. Antalet inskrivna barn per årsarbetare har fortsatt att sjunka, från 5.9 år 2009 och 5.7 år 2011 till 5.6 år Grundskola Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen har minskat från 81 procent 2011 till 79 procent Lärartätheten var 12.7 elever per lärare 2012, vilket är den näst högsta tätheten bland Södertörnskommunerna. Grundsärskola I grundsärskolan finns många medarbetare med lång erfarenhet, och andelen medarbetare med lärarexamen är hög. Många har dessutom fortbildat sig inom specialpedagogik. De förskollärare som arbetar i grundsärskolan är ofta utmärkta pedagoger, men de saknar ämneskompetens för de högre skolåren. Kravet för behörighet när lärarlegitimationen införs är högt: både specialpedagogisk utbildning med inriktning mot utvecklingsstörning och ämnesbehörighet i de ämnen man ska undervisa i. Idag är det endast en handfull av medarbetarna som uppfyller det. Läget är ungefär det samma i alla

10 9 [46] kommuner. Grundsärskolan behöver också se över och öka kompetensen hos elevassistenterna. Regeringen har skjutit på behörighetskraven för lärare till 2018, så kommunerna har fått mer tid på sig, men frågan om ämneskompetens bland grundsärskolans lärare måste ses i ett helhetsperspektiv, så att pedagoger i olika skolformer kompletterar varandra och ämneskompetensen höjs för samtliga. Fritidshem Andelen årsarbetare i fritidshemmen med pedagogisk högskoleexamen har ökat från 32 till 36 procent mellan 2011 och Andelen är mycket låg i förhållande till riket, men näst högst i Södertörnskommunerna. Personaltätheten har ökat, från 24.1 barn per årsarbetare till Det är dock fortfarande den lägsta personaltätheten bland Södertörnskommunerna. Gymnasieskola Gymnasiet har en hög andel behöriga lärare, framför allt i teoretiska ämnen. Andelen har ökat de fyra senaste åren och är nu 80.5 procent vilket är högre än i riket. Ett antal lärare har licentiat- eller doktorsexamen. Samtliga skolor har stor brist på kompetens i svenska som andraspråk och specialpedagogik och det mycket svårt att rekrytera båda dessa lärarkategorier, varför man eventuellt bör undersöka möjligheter att anordna kompetensutveckling inom kommunen för att täcka behoven. Personaltätheten har ökat från 7.1 till 7.6 lärare per 100 elever mellan 2011 och Hela ökningen har skett på en av gymnasieskolorna, som dock kommer att minska sin kostym under 2013 för att komma i ekonomisk balans Lärarlegitimationen och dess krav År 2011 genomfördes för första gången en grundlig kompetensinventering i våra verksamheter. Den visade att en stor del av undervisningen utförs av lärare som inte kommer att få legitimation för det ämne och den årskurs som de nu undervisar i. I gymnasieskolan var problemet av mindre omfattning. Även för fritidshemmen ställer lagstiftningen och läroplanen högre krav på formell kompetens än vad vi kan leva upp till. Denna första kompetensinventering gav ett bra underlag för varje rektor och förskolechef arbeta fram en lokal kompetensförsörjningsplan för åren fram till 2015, och att organisera undervisningen så att eleverna i högre utsträckning möter behöriga lärare.

11 10 [46] Hösten 2012 genomfördes en ny inventering av förskollärar- och lärarbehörigheten. Inom förskolorna var det inga stora skillnader, men i skolorna ser vi att andelen behöriga lärare i matematik och NO-ämnen i de senare åren har ökat, förmodligen i huvudsak som en följd av omorganisation. I övrigt kvarstår i stort sett samma brister som i den första inventeringen. I grundskolan är behörigheten under 50 procent i vissa årskurser när det gäller svenska som andraspråk, engelska, fysik, teknik, geografi, spanska, hem- och konsumentkunskap och slöjd. Läget är betydligt bättre i gymnasieskolan, men även här finns brister i svenska som andra språk och specialundervisning, men även i matematik och vissa yrkesämnen (för de senare krävs dock inte legitimation). I de dialoger som förvaltningen haft med samtliga förskole- och skolledningar efter inventeringen är det tydligt att man på samtliga enheter arbetar målmedvetet med både kompetensutveckling av medarbetare och med sin organisation för att så långt som möjligt kunna möta lagstiftningens krav Under våren 2013 har regeringen och lärarnas fackförbund kommit fram till ett förslag att lärare som är över 50 år och som arbetat lång tid med ämnen utöver sin formella behörighet ska kunna bli behöriga även i dessa ämnen. Om detta förslag går igenom kommer antagligen andelen obehöriga lärare att minska väsentligt i till exempel NO- och SO-ämnen Utbildningssatsningar Många av kommunens barnskötare saknar formell barnskötarutbildning. Under höstterminen 2012 fick ett 70-tal sina kunskaper validerade, och 61 genomgår nu gymnasieutbildningen. När det gäller förskollärare är det många som önskar bli det, men som saknar grundläggande behörighet. För närvarande är det 25 stycken som deltar i den treåriga utbildningen. Höstterminen 2012 ställdes den erfarenhetsbaserade fritidspedagogutbildningen in, på grund av för lågt antal sökande med rätt behörighet. Alla som innehar en rektorstjänst har påbörjat eller genomgått rektorsprogrammet om 7.5 hp. Även cirka 25 biträdande rektorer och förskolechefer deltar, och fler är intresserade. De rektorer som har den äldre statliga rektorsutbildningen har erbjudits att delta i Rektorslyftet. Tre har börjat utbildningen och fyra tillkommer i höst.

12 11 [46] Lärarlyftet II Lärarlyftet omfattar behörighetsgivande utbildning för examinerade lärare som undervisar i ämnen de inte är behöriga i. Detta andra lärarlyft har inte samma förmånliga kompensation från staten som första omgången, enbart stimulanspengar. Det är Botkyrka kommun som kompenserar skolorna med 2300 kronor per poäng, men det är ändå inte lika attraktivt så det är betydligt färre lärare som ansökt om Lärarlyftet II. En trolig slutsats är att behöriga lärare är nöjda med att undervisa i de ämnen som ingår i deras lärarutbildning, så att det blir arbetsgivarens ansvar att organisera tjänsterna så att lärare erbjuds undervisning inom sin kompetens. Forskning i Botkyrka Den forskning som bedrivs i Botkyrka kommun ska tillämpa Vetenskapsrådets etiska regler, vilket bland annat betyder att de skolor och personer som deltar får information och kan ge sitt samtycke. De behandlas konfidentiellt, men när forskningen är klar och har presenterats kan rektor och kommun fritt använda resultaten. Det är för närvarande två lärare som deltar i den kommunala forskarskolan som startats av Botkyrka, Stockholm och Nacka i samarbete med Stockholms universitet. Lärarna kommer att avlägga licentiatexamen. Lärarutbildning Botkyrka har omkring 300 lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning, och nästan lika många lärare med handledaruppdrag. Ungefär hälften av handledarna har en handledarutbildning på 7.5 högskolepoäng. Tio förskolor och tio grundskolor har efter ansökan blivit utvalda VFU-skolor, vilket innebär att man åtar sig att utbilda fler handledare. Alla grundskolor har tyvärr inte fullföljt sina åtaganden. Stockholms universitet har valt ut Karlavagnen, Trädgårdsstadsskolan och Tumba gymnasium som övningsskolor inom regeringens satsning på att förstärka lärarutbildningen. Alla lärare som arbetar på övningsskolorna har genomgått en utbildning i professionsbedömning och handledarutbildningar har påbörjats. 3. Förskola Under år 2012 separerades förskolan från grundskolan och förskolorna blev egna enheter ledda av förskolechefer. Idag är organisationen tydlig, med förskolechefen som ansvarig pedagogisk ledare. Vanligen har förskolorna också en pedagogista eller pedagogisk utvecklare (i skiftande

13 12 [46] anställningsgrad), och förskollärarna har fått ett avdelningsansvar och är ofta representerade i enhetens ledningsgrupp. För att stärka chefs- och pedagogiskt ledarskap har många förskolechefer idag byggt upp tjänster för administrativt stöd och vaktmästeri. Ett dilemma för många förskolor är att när man lyckas rekrytera utbildade förskollärare stiger personalkostnaderna, vilket kan generera ett underskott i budget. Att öka antalet barn i grupperna kan vara ett sätt att finansiera den kostnaden, trots att det ur flera aspekter är kontraproduktivt Lärmiljö, fysisk och social Förutsättningarna för förskoleundervisningen är tuffa för de enheter som har en eller flera av dessa faktorer att bearbeta: låg utbildning hos personalen, hög sjukfrånvaro, slitna lokaler, hög arbetsbelastning och ökande barnantal. Ändå beskriver samtliga förskolor ett intensivt arbete med att kvalitetsutveckla verksamheten, då områden som ett gott förhållningssätt, ett språkutvecklande/processinriktat arbetssätt och de fysiska lärmiljöerna har stått i fokus. Arbetet med de fysiska lärmiljöerna har varit framgångsrikt. Idag utmanas barnens utforskande och möjligheter till att uttrycka sig på många olika sätt, såsom genom drama, teater, bygge och konstruktion, läsa, rita och skriva. På flera håll har barnen också tillgång till i-padda och digitala verktyg i sitt lärande. Samtidigt som man aktivt bearbetar dessa områden så lyfter man också fördjupning och fortsatt arbete med framförallt ämneskunskaper och ökad förståelse för materialets och miljöns betydelse för lärandet. När tillgången på digitala verktyg blir större blir den bristande ämneskunskapen hos förskolan synlig. På i stort sett alla förskolor är den pedagogiska dokumentationen ett viktigt verktyg för att följa och dokumentera verksamheten, barnens och pedagogernas lärande och inflytande. Det finns ytterligare behov av utbildning inom detta område, både för dem som inte tidigare gått och för dem som behöver en fördjupning för öka förståelsen för vilka lärprocesser som pågår. Alla förskolor beskriver också ett pågående arbete med läroplanen och reflektioner kring betydelsen av dess mål. Delaktigheten i nätverk (KomTek, Naturskola, Kultur och Fritid med mera) har bidragit till ökad medvetenhet om läroplanens ämnesmål.

14 13 [46] 3.2. Individuellt stöd och särskilda insatser Stödet från de resurspedagoger och resursteam som finns i områdena ger mycket hög tillfredsställelse. Förskolorna anser att de får adekvat hjälp i sitt dagliga arbete, även om de givetvis önskar mer resurser. Flera förskolor har en anställd specialpedagog, vilket är en stor tillgång. Men när antalet barn i grupperna ökar blir det också svårare att möta många olika behov som barnen har. En förskolechef beskriver tydligt att under perioder med lägre belastning har tiden för alla barn ökat, men i synnerhet för barn med behov av särskilt stöd. Vid stora barngrupper finns också risken att personalens upplevelse av barn med stödbehov ökar. Modersmålsstödet är av varierande kvalitet, eftersom det är svårt att organisera arbetet i enlighet med styrdokumenten. För en modersmålstränare med bara en timme i verksamheten är det inte enkelt att gå in som en del av barnens vardag som sätter ord på det som sker, och förskolorna nämner som ett problem att några modersmålstränare tar ut barn i små grupper. Det framhålls som en svårighet att organisera den korta tiden för barnets bästa Resultat Inom förskolan mäts inte resultat i fråga om varje barns kunskaper, utan det är pedagogernas observationer av barngruppen som visar vilka nya förmågor barnen börjar använda. Generellt kan vi av förskolornas egna beskrivningar se att de språkliga sammanhangen för barnen har ökat, genom att pedagogerna fått en större medvetenhet om sitt språk. Samtliga förskolor lyfter fram den lilla gruppen och dialogen mellan vuxna och barn som en mycket viktig faktor för barnens språkutveckling och lärande. Några förskolor beskriver också att de genom kartläggningar av den språkliga interaktionen upptäckt vad de behöver utveckla. En bättre samsyn behövs med förskoleklass och grundskola, så att de förmågor och kompetenser som barnen tillägnat sig tas tillvara på nästa steg i utbildningen Utmaningar Den pedagogiska dokumentationen som kvalitetsverktyg ska utvecklas, för att följa och utvärdera det pedagogiska arbetet. Särskilt fokus bör då ligga på språkutvecklande arbetssätt och IT-kommunikation. Övriga områden som behöver fördjupas inom förskolan är: Systematiskt kvalitetsarbete Förhållningssätt och att leva värdegrunden i vardagen

15 14 [46] Ett likabehandlingsarbete och ett aktivt arbete kring genus och kränkningar Stödjande arbete kring rekrytering av förskollärare Stödja och tydliggöra förskollärarnas utökade ansvar Metodutveckling för modersmålsträning Ämnesfördjupning 4. Grundskola Förskoleklass Avsiktsförklaringen för förskoleklass 1 som togs fram år 2011 fastslog: Huvudsyftet är att verksamheten i förskoleklass främjar elevens allsidiga utveckling, lusten att lära, det livslånga lärandet och därmed tilltron till den egna förmågan. De styrkor och utvecklingsbehov som beskrevs i avsiktsförklaringen verkar vara likartade idag. Men i de inlämnade kvalitetssammanfattningarna står inte mycket att läsa om förskoleklassen. Det som skrivs är ofta om dess organisation; hur arbetslagsindelning eller ekonomi ser ut. Två skolor skildrar framgångsrikt ett arbete i förskoleklassen när det gäller språk- och läsutveckling, någon nämner som positivt samarbetet med Naturskolan eller de fräscha lokalerna. På en skola har pedagoger i grundskola, förskoleklass och fritidshem gått en gemensam utbildning för att öka samsynen på verksamheten, och två skolor skriver att förskoleklassens arbete liksom samverkan med grundskola och förskola behöver utvecklas. Under utbildningen Kortlyftet kommer förskolepedagogernas erfarenheter fram vid reflektionstillfällena. De uttrycker att de befinner sig i ett mellanrum mellan förskolan och årskurs ett, vilket på en del skolor leder till en oklar arbetslagstillhörighet. Många pedagoger i förskoleklass behöver mer schemalagd tid för samplanering. Några av dem ansvarar för fritidsverksamhet på eftermiddagen, då äldre elever tillkommer. Förvaltningen ser ett utvecklingsbehov, men också stora möjligheter att komma vidare eftersom förskoleklassen på många håll är i ett innovativt skede med ambitiösa pedagoger som söker nya vägar. Några förskoleklasser har varit med i projektet Att skriva sig till läsning som förhoppningsvis kommer att få spridning. De utvärderingar som gjorts av Kortlyftets två första terminer var mycket positiva, men för att det nya ska kunna omsättas i praktik är det bättre 1 Diarienummer 2011:12

16 15 [46] om alla som arbetar i enhetens förskoleklass kan delta, än om bara några deltar i kursen. Det finns en önskan om att få ett strukturerar erfarenhetsutbyte med andra förskoleklasspedagoger i kommunen, så det kan bli aktuellt att organisera ett nätverk när Kortlyftet är avslutat Lärmiljö fysisk och social Fyra skolor är helt nöjda med sina lokaler som är nybyggda eller renoverade. Några är nöjda med vissa delar och missnöjda med andra, och slutligen är några i stort behov av renovering. Då handlar det om trånga och föråldrade lokaler, med ventilationsproblem som skapar allergier, eller avsaknad av stort som smått, från musiksal till fönsterbänkar. Något som bidrar positivt där det finns, och efterlyses i andra skolor, är möjligheten till gemensamma samlingsplatser, så som aula eller lärcenter där man lär genom att ta del av varandras arbeten. Digitala skrivtavlor har slagit igenom stort och ingår i stor utsträckning i klassrumsutrustningen, liksom kompensatoriska hjälpmedel som ofta finns att tillgå. Men det är enstaka skolor som gör framsteg med strömmade media, flippklassrum 2 eller internationellt skajpande. Andra skolor, i synnerhet de med enbart yngre elever, har bristfällig IT-utrustning och behöver i-paddor och läsplattor. Den pedagogiska upprustningen av lokalerna tas upp av några skolor som anser att rummen är illa anpassade till den undervisning man vill bedriva, den som de nya styrdokumenten syftar till. Andra slutsatser som skolorna drar av sina miljöbrister är att nedslitna lokaler ger ett negativt intryck på föräldrar och besökare, att en kall interiör skapar ett kallt klimat, och att konflikterna tenderar att öka på små ytor. Förändringar som gjort positiva avtryck i skolorna är möjligheten till utepedagogik på upprustade skolgårdar, en upprustning som vanligen kommit till stånd inom ramen för Skolgårdsprojektet som drivs i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Både matematik och naturvetenskap kan då studeras utomhus i närmiljön, och Naturskolan nämns som en spridare av goda idéer. Endast en skola nämner som framgångsfaktor närheten till externa samarbetsaktörer, och liksom tidigare år anar förvaltningen att användandet av närsamhället som källa till kunskap inte ligger i framkant i våra skolor. Med 2 Flipped classroom, ett sätt att ha digitala genomgångar och frigöra klassrumstid för diskussioner, se

17 16 [46] tanke på Botkyrkas geografi är det på många håll enklare att chatta med USA än att åka till Konsthallen. I arbetet med Planen mot diskriminering och kränkande behandling krävs kartläggningar där eleverna deltar, och det märks att detta blir vanligare på skolorna. När det gäller undervisningen ökar inslagen av skolledarobservationer med återkoppling som en del i det pedagogiska ledarskapet. Undervisning av ämneslärare är allmänt förekommande också för yngre barn, som ett resultat av statliga behörighetskrav. Skolorna arbetar mycket med bedömning, som en fortsättning på implementeringen av läroplanen. Ett nätbaserat verktyg som börjar uppskattas är Unikum, där mål, planering och bedömningar tydliggörs. I synnerhet den pedagogiska planeringen har på flera skolor blivit ett levande verktyg för skolutveckling, så att det professionella språket förankrat i läroplansterminologi förstärks. Bland bristerna i lärmiljön nämns det språkutvecklande arbetssättet som inte blivit naturligt för samtliga, och bristen på ämnesintegrering. Detta är bekanta brister som man arbetar med på nästan alla skolor med olika läs- eller språkrelaterade metoder (se slutet på stycket Resultat) Individuellt stöd och särskilda insatser Skolornas ökade behov av specialkompetens har märkts tydligt på specialistenheten, där trycket på enhetens specialpedagoger ökar. Under åren har kommunerna möjlighet att söka statsbidrag för att förstärka elevhälsa, och Botkyrka fick drygt 300 tkr för år 2012, vilket ändå inte riktigt räcker för att bygga ut elevhälsan i önskad utsträckning. År 2013 har förvaltningen fått såväl kiommunala medel som ytterligare statsbidrag för att stärka det lokala elevhälsoarbetet. För att följa upp kvaliteten i förvaltningens kommunövergripande grupper har specialistenheten genomfört utvecklingsdialoger i verksamheterna. Verksamhetsbesök, intervjuer samt trepartssamtal har genomförts för att genomlysa verksamheterna och säkerställa kvaliteten. Att döma av dialogerna är både förväntningar och kunskapsresultat fortfarande låga. En del elever behåller sin placering i en sådan grupp för länge. Men det finns också exempel på grupper med goda resultat och ett medvetet inkluderingsarbete för att eleverna ska komma tillbaka till klassundervisning igen. Av resultatpaletten framgår att det är stora variationer i grupperna när det gäller tillämpning av åtgärdsprogram och anpassad studiegång. Få elever har

18 17 [46] modersmålsundervisning och studiehandledning. Eftersom endast tre grupper av sju har lämnat uppgifter till Resultat- och indikatorpaletten är det svårt att dra långtgående slutsatser, men vi kan konstatera att skolledarens synsätt, engagemang och delaktighet i grupperna har betydelse. Eleverna ska tillhöra skolornas elevhälsa lika väl som övriga elever på skolan, och åtgärdsprogram ska upprättas när behov finns. Skolgång i en mindre grupp får inte ses som en åtgärd i sig Studie- och yrkesvägledning När det gäller studie- och yrkesvägledning är situationen i Botkyrka bekymmersam, främst inom grundskolan. De neddragningar som gjordes i finanskrisens spår i slutet av 00-talet innebar på flera skolor att SYVfunktionen i praktiken reducerades till rådgivning inför valet av gymnasieprogram. Vi har stort behov av en väl fungerande SYV-funktion eftersom felval är kostsamma både för individen och för samhället. Om vi ska kunna bryta de starka sociala mönster som präglar utbildningssystemet måste vägledningen sättas in tidigt och hålla hög kvalitet. De nya reglerna för meritpoäng i urvalet till högskolan innebär att det språkval som eleverna gör i årskurs 5 kan bli avgörande för deras möjligheter att komma in på önskad utbildning på högskolan. Allt detta talar för att Botkyrka bör satsa på en utbyggnad av SYV-funktionen i grundskolan. Studie- och yrkesvägledarna har under 2012 haft nätverksträffar en gång i månaden. Dit bjuder man in personal från gymnasieantagningen och andra för verksamheten utvecklande föreläsare. Under vårterminen 2012 fick gymnasiechefen i uppdrag att utveckla och leda SYV-nätverken tillsammans med en utvecklingsledare på förvaltningen. Tre verkstäder genomfördes: vid en av dem gjordes en så kallad SWOT-analys av Botkyrkas nuvarande organisation, vid de övriga arbetade man med studie- och yrkesvägledarnas uppdrag och olika organisationsformer för SYV-verksamheten. Detta arbete tillsammans med styrdokumentens krav och utbildnings- och arbetsmarknadsprognosen Stockholm 2012 (Länsstyrelsen) presenterades på ett seminarium dit rektorer, områdeschefer, förvaltningschef och utbildningsnämndens ordförande var inbjudna. Den bild som gavs var bland annat den att SYV-organisationen måste utvecklas och förstärkas på skolorna för att kunna uppfylla kraven i styrdokumenten och kommande utbildningsoch arbetsmarknadsbehov. Några grundskolor har nu stärkt sin SYV organisation lokalt, men inte alla.

19 18 [46] 4.3. Resultat Att betygen i årskurs 9 sjönk vårterminen 2012 känner utbildningsnämnden till, och analysen finns redovisad i nämndens ettårsplan för år Försämringen förklarades i huvudsak av en negativ utveckling på tre skolenheter, medan övriga skolor hade i stort sett oförändrade eller förbättrade betyg. Förklaringarna till de lägre betygen i de tre skolorna var: - en stor andel nyinflyttade från utlandet - skärpta bedömningar - social oro som medförde att högpresterande elever bytte skola Något som också är anmärkningsvärt är att hela sänkningen av betygen fanns hos pojkarna. Flickornas betyg var nästan de samma som året innan, medan pojkarnas var betydligt lägre. Resultaten av nationella proven i årskurs 9 visar inte den skillnaden, då andelen som blev minst godkända i svenska/sva, engelska och matematik var ungefär lika stor bland flickor som bland pojkar. Det var också en större andel elever än någonsin som slutade årskurs 9 i förberedelseklass; 8.1 procent av samtliga, jämfört med 6 procent 2011 och 3.7 procent Detta påverkar kommunens betygsresultat negativt. För barn som inte har tillgång till språket blir de nationella proven svårare än rent ämnesmässigt eftersom eleverna har svårt att förstå anvisningarna. Dessutom förutsätter proven ofta en västerländsk förförståelse som många barn saknar. Den analys som förvaltningen gjorde i ettårsplanen pekar på att vi har valt rätt utvecklingsområden men att arbetet tar mycket lång tid. Det behövs också ett mer effektivt jämställdhetsarbete. Elevenkäten Trivseln och tryggheten som eleverna i våra skolor känner är fortsatt hög enligt elevenkäterna, även om index för båda har sjunkit något sett över hela kommunen de tre senaste åren. När resultaten bryts ner på skolnivå är bilden ganska komplicerad då resultaten kan variera kraftigt mellan åren i några skolor samtidigt som det finns skolor med såväl positiva som negativa trender över tid. Samtidigt som vi ser sjunkande index inom en del områden som vi följt över tid har det övergripande Nöjd elev-index ökat från förra året. Det gäller både för grundskolan och grundsärskolan, för årskurs 5 och 8 och för både flickor och pojkar. Allra mest har det ökat för pojkar i åttan. Bilden blir att eleverna är mer nöjda med sina skolor i största allmänhet, men mindre nöjda inom olika

20 19 [46] delområden som vi ställer frågor om. Enkätresultaten är komplexa och svåra att analysera på en övergripande nivå. Det är därför viktigt att skolorna analyserar sina resultat i dialog med eleverna för att få fatt i orsaker till förändringar och identifiera framgångsrika arbetssätt Vägar till förbättrad undervisning Vi ska här inte fördjupa oss närmare i elevresultaten, eftersom de finns att tillgå i Resultatpaletten. Här ska vi istället försöka visa resultatet av de nya styrdokumenten och deras inverkan på skolarbetet. Lgr11 börjar slå igenom och det framgår att det på alla skolor är bekant att tänka i termer av att utveckla förmågor och ge formativ bedömning. Det professionella språket börjar förändras, och vi förväntar oss att det också står för en förändring av det pedagogiska tänkandet. Men skolledarna inskärper att man aldrig får tro att man blir färdig med en läroplansimplementering och slå sig till ro. Genomgående i de allra flesta kvalitetsdialogerna är att de pedagogiska planeringarna ses som nyckeln till förändring. Så gott som alla skolledare talar om hur man gemensamt diskuterar och förbättrar sin planering tills man ser att undervisningen anpassas efter eleverna. Den pedagogiska planeringen används av skolledarna för att granska undervisningen, av arbetslagen för att lära av varandra, och på några skolor har föräldrar och elever tillgång till den genom Unikum. Målen och syftet med undervisningen blir på så vis tydligare för eleverna, och på en skola säger man att nu har eleverna själva börjat ställa högre krav på den undervisning de får. Nackdelar med tyngpunkten på pedagogiska planeringar är att de kan riskera att uppfattas som ett kontrollinstrument, att arbetet blir mer styrt med mindre utrymme för improvisation, och att eleverna inte är delaktiga i planeringen. År 2012 var första gången som betyg sattes i årskurs 6, något som väckt förvånansvärt lite kommentarer i kvalitetsredovisningarna. Att bedömningarna behöver kontinuerlig kollegial diskussion gäller oavsett i vilken årskurs betyg ges. I stort sett alla skolor avser att vässa sina ämnesdiskussioner och resultatanalyser, en uppgift för vilken några av dem efterfrågar stöd från central förvaltning. I detta sammanhang är det också värt att poängtera vikten av att elevernas olika behov från tidig ålder följs upp av ett starkt elevhälsoteam. Att börja söka elevens förmågor är ett stort steg att ta, och det är med glädje förvaltningen noterar att skolorna ser ut att vara på väg mot det som undervisningsväsendet bör vara: en lärande organisation.

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Sidan 3 av 85 Ärende 1 Sidan 4 av 85 Sidan 5 av 85 Utbildningskontoret Jesper Sjögren Datum Vår beteckning 2014-02-08

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan www.hsv.se Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk

Läs mer