Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN"

Transkript

1 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 1

2 2 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN

3 Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personalekonomisk redovisning Bakgrund Syfte Kommunens mål Framgångsfaktorer 2.1 Ledarna Medarbetarskap Samverkan Hälsa Aktiviteter 3.1 Hälsofrämjande arbete Arbetsmiljö Mångfaldsarbete och jämställdhet Personalförsörjning Utbildning och kompetensutveckling Samverkan Traineeprogram IT-stöd Resultat 4.1 Nyckeltal Så många arbetar i Timrå kommuns organisation Så många har varit anställda 2012 i Timrå kommuns organisation VAB/ Föräldradagar Medelåldern Sjukdagar Sjukfrånvaro kvinnor och män Sjukfrånvaro åldersgrupp Långtidssjuka, 60 dagar eller mer Långtidssjuka per befattning, 60 dagar eller mer Arbetsskador och olycksfall, rapporterade fall Rekrytering av personal/ pensionsavgångar Personalkostnader totalt för kommunen (i Mnkr) Personalkostnad (i tusental kronor per årsarbetare) Medellöner (tillsvidareanställda) Övertid & mertidstimmar som ersatts med pengar (tillsvidareanställda) PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 3

4 1. Inledning Personalbokslut 2012 Timrå kommun 1.1 Personalekonomisk redovisning 2012 Timrå kommuns Personalekonomiska redovisning 2012 är en sammanfattande redovisning med ett hälsobokslut och utgör ett komplement till årsredovisningen. Hälsoarbete betyder för Timrå kommun balans för individen, organisationen och ekonomin samt att utveckla kommunen till att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Hälsobokslut är den metod Timrå kommun använder sig av för att mäta hälsa i pengar och se till att hälsofrågor finns med i ekonomiska beslut. Det handlar om 1.2 Bakgrund Det är nödvändigt att ha kontroll på hälso- och ohälsofaktorer. Vi accepterar inte höga ohälsotal och de ökade kostnaderna för ohälsan. En personalekonomisk redovisning tydliggör hur det ser ut. arbetsmiljö och andra psykosociala faktorer som kan mätas för att se att man är på rätt väg. Ljustorp 1.4 Kommunens mål Kommunen skall vara en god arbetsgivare och medge en hög grad av delaktighet, inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje medarbetare. Bergeforsen Sörberge Timrå Syfte Syftet är att ge en helhetsbild över hur personalsammansättning, sjukfrånvaro, rekryteringsbehov o.s.v. ser ut och vad som sker inom kommunen. Syftet är också att informera om olika projekt. Söråker PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN För att uppnå dessa mål krävs styrning av verksamheten. En nödvändig förutsättning för detta är att relevant information finns tillgänglig så att varje medarbetare kan hålla sig informerad.

5 2. Framgångsfaktorer 2.1 Ledarna Vad är det som skapar hälsa, arbetsglädje och goda resultat? Ledarna Ska kommunicera visioner, värderingar, mål och resultat. Ska visa respekt, tilltro och tillit till medarbetarna. Ska utmana och stimulera medarbetarna till nytänkande och kreativitet. Ska visa mod och vara tydliga och ge rak och ärlig återkoppling och bedömning av medarbetare och uppgift. 2.2 Medarbetarskap Innebär att ta ett större ansvar, både för själva arbetet, kompetensutveckling och samverkan med andra. Alla ska se sitt arbete som viktigt och stimulerande. Grunden är en god arbetsmiljö. 2.3 Samverkan Målet är att ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter för alla anställda. 2.4 Hälsa Målet är att skapa ett friskt arbetsklimat i Timrå kommun samt skapa arbetsplatser där personalen trivs, utvecklas och skapar mervärde för att därigenom bidra till en effektiv och serviceinriktad verksamhet. I korthet Antal invånare i Timrå kommun den 30/ var st. Målet är personer år Timrå kommun har tillsvidareanställda (2012) vilket var 19 fler jämfört med Av sex förvaltningschefer, är två kvinnor. De ansvarar för de två största förvaltningarna. (Drygt 88% av våra anställda.) Medelåldern 2012 var 47,5 år (2011=46,6 år). Antalet del- och heltid långtidssjukskrivna (långtid>60 dgr) var vid årets slut 47 personer (2011 = 55 personer). Det totala antalet utbetalade övertid- och mertidstimmar för kommunen motsvarar 9,0 årsarbetare (2011=9,5). De närmsta 5 åren avgår totalt ca 216 personer i pension, förutsatt att de arbetar till 65 års ålder (2011=164). PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 5

6 3. Aktiviteter 3.1 Hälsofrämjande arbete Inom barn- och utbildningsförvaltningen har gymnasieskolan påbörjat ett arbete med hälsofrämjande aktiviteter för personal och elever. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att fortsätta med förebyggande hälsoundersökningar, dock med längre tidsintervall på grund av att landstinget lagt in hälsoundersökningar när individer fyller jämna år. Detta innebär att all personal fortfarande får en hälsoundersökning var 5:e år men med skillnaden att varannan gång sker detta via den hälsocentral man är ansluten till. Under 2012 har det hälsofrämjande arbetet fortsatt på miljö- och byggkontoret. Ventilations- och temperaturproblemen för expeditionens arbetsplatser, framförallt under sommarmånaderna, är åtgärdade. Personalen erbjuds regelbundna hälsokontroller hos företagshälsovården. Under fyra år beräknas samtlig personal ha erbjudits ett besök. Även kommunledningskontoret erbjuder hälsoundersökning av sin personal. Inom socialförvaltningen sker hälsoundersökning för nattpersonal med 6 års mellanrum och har man fyllt 50 år med 3 års mellanrum. I övrigt erbjuds hälsoundersökning där det finns ett behov antingen förebyggande eller rehabiliterande. 3.2 Arbetsmiljö Under hösten genomfördes en medarbetarenkät bland alla anställda i Timrå kommun. Enkäten genomfördes som förra omgången, under 2010, av Premicare. Svarsfrekvensen var för kommunen 67 %. Återkopplingen av resultaten kommer att ske i början av 2013 och användas för den fortsatta utvecklingen av arbetsmiljön. Fr o m blev Feelgood vår nya företagshälsovård. Feelgood öppnade de nya lokalerna i Timrå och startade med Öppet Hus. Om verksamheten tillåter ges de anställda möjlighet till en timmes friskvård per vecka under arbetstid och man kan även få ersättning för friskvård. Från och med 1 januari 2012 är friskvårdsbidraget 750 kronor per år. Fullmäktige har beslutat om rökfri arbetstid i Timrå Kommun fr o m Rökning får ske endast under lunchen, inte på betald arbetstid. En introduktionsföreläsning anordnades under 2012 till samtliga som angett att de vill ha hjälp att sluta röka. Vid introduktionsföreläsningen anmälde sig 55 medarbetare till en gruppträff med uppföljning efter 6 månader. 6 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN

7 Två undersköterskor inom socialtjänsten har under året deltagit i en Instruktörsutbildning i Hjärtlungräddning. HLR-utbildningen skedde vid Kliniskt Träningscentum (KTC), Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Uppdraget innebär att undersköterskorna ska genomföra utbildningar med medarbetare inom socialförvaltningen. Brandutbildning har under året skett inom socialförvaltningen vid tolv tillfällen. Femton personer har deltagit vid varje tillfälle där både äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade har deltagit. För att få ett gemensamt synsätt inom socialförvaltningen när det gäller arbetsmiljöfrågor har samtliga arbetsledare, kommunals arbetsplatsombud, representanter för Vision och SSR samt beslutande i den centrala skyddskommittén inom socialförvaltningen genomgått en tredagars samverkansutbildning. Grupparbeten och hemarbetsuppgifter genomfördes tillsammans med arbetsledarna och fackliga företrädare. En utvärdering efter utbildningen visade en mycket positiv inställning till utbildningssatsningen. En fördjupning skedde med en föreläsning om hur man bygger ett positivt arbetsklimat på våra arbetsplatser. I fördjupningen ingick en föreläsning samt grupparbeten på temat positivt arbetsklimat, ett tema som deltagarna sedan kunde arbeta vidare med på hemmaplan. Skyddsronder genomförs regelmässigt liksom kvalitetsuppföljning inom samtliga förvaltningar. Arbetsmiljön på Plåtslagarvägen 17 har fortsatt förbättrats genom utökning av antalet parkeringsplatser. 3.3 Mångfaldsarbete och jämställdhet Medelpads räddningstjänstförbund arbetar aktivt för att öka mångfalden inom organisationen. För att anställas som brandman krävs att man genomgått den tvååriga utbildningen Skydd mot olyckor, SMO. Utbildningen bedrivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. En ökad mångfald bland dem som genomgår utbildningen är en förutsättning för en ökad mångfald inom räddningstjänsten. Arbetet blir därför långsiktigt och inriktas på att öka mångfalden bland dem som genomgår SMO-utbildningen. Begrepp i personalredovisningen Anställda Fysiska personer anställda i kommunen. Anställningar En fysisk person kan ha flera anställningar i kommunen. Antalet anställningar kan därför vara högre än antalet anställda. Mäts vid en viss given tidpunkt. Arbetsskador Anmälan görs till Försäkringskassan. Centrala kontoren Avser; Kommunlednings-, och Näringslivskontoren. Olyckstillbud Anmälan görs till respektive arbetsställe samt skyddsombud, tillbud utan större skada som följd. Tillsvidareanställd Anställd utan tidsbegränsning som får månadslön. Årsarbete Ett årsarbete motsvarar 1700 timmar. Måttet utgår från 44 arbetsveckor med genomsnittligt 38,5 timmar per vecka. 44 möjliga arbetsveckor fås genom att totala antalet veckor (52) minskas med den arbetsfria tiden i form av 6 veckors semester och veckor med helgdagar. Beräkningen bygger på schablontaganden utslaget över flera kalenderår (och avrundat från 1694 timmar). Övertid/Mertid Endast timmar som utbetalats i pengar har redovisats, ej komptid och uttag i ledighet. För närvarande finns två heltidsanställda kvinnliga brandmän. Målsättningen är att successivt öka antalet. Nedan redovisas en jämställdhetsplan för 2012 där samtliga punkter är genomförda. Aktivitet Innehåll Ansvarig Fystester En anpassning av MRF:s fystester Räddnings.avd. för brandmän mot bakgrund av resultatet av MSB:s projekt angående nivåerna på fystester. Mångfald Följa MSB:s arbete med mångfald och efterhand Förbundschefen vidta lämpliga åtgärder. Mångfald Verka för en ökad mångfald bland sökande Räddnings.avd. till MSB.s brandmannautbildning. Mångfald Aktiva insatser i gymnasiet Räddnings.avd. Mångfald Vårda kontakterna med dem som visar intresse Räddnings.avd. för yrket och bidrar till en ökad mångfald inom MRF. Rökning Under 2012 beslutade Fullmäktige om rökfri arbetstid i Timrå kommun. Arbetsgivare har stöttat upp rökare med bland annat sluta-röka-kurser. PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 7

8 Under året har en ung nyutexaminerad kvinna från vård- och omsorgsprogrammet och som nu arbetar inom hemtjänsten i socialförvaltningen deltagit i ett regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt, Winnet. Hon har varit delaktig i information till eleverna i årskurs åtta på Mariedalsskolan och kommer att vara ambassadör inom sitt yrkesområde som undersköterska. Utbildningssatsningen i Winnet fokuserade på länets könsuppdelade arbetsmarknad. Presentations- och argumentationsteknik och genuskunskap fanns med i utbildningen som är till nytta för dem som fungerar som ambassadör för sitt yrkesområde. Inom Hagalids äldreboende har insatser skett för ökad mångfald då man tagit emot studiebesök från Arbetsförmedlingen med en grupp nyanlända invandrare på cirka 15 personer från hela världen. Inom äldreomsorgen finns många anställda av utländsk härkomst. Insatser för ökad jämställdhet och mångfald är ett arbete som fortgår kontinuerligt inom arbetsmarknadsenheten. Många som kommer i kontakt med arbetsstället har funktionsnedsättningar eller är av utländsk härkomst. På Kultur- och Teknikförvaltningen har inga mångfaldsåtgärder genomförts då det inte finns anställd personal med annan etnisk bakgrund. Under året har heller inte rekryteringsaktiviteter av tillsvidareanställd personal med inriktning på olika etnisk bakgrund skett. 3.4 Personalförsörjning Feriearbete ordnades av arbetsmarknadsenheten till 216 ungdomar inom åldersgruppen år till arbetsplatser inom kommunen och till föreningslivet. Timrå kommun ser det som värdefullt att ge ungdomarna en inblick i vad arbetslivet innebär och deras arbetsinsats är betydelsefull för våra kommuninnevånare. Socialförvaltningen startade en försöksverksamhet tillsammans med Mariedalsskolan under sommaren 2012 genom att vända sig till elever i klass åtta. Via en enkät undersöktes intresset för att praktisera inom vård och omsorg. Utifrån de intresserade fick åtta ungdomar möjligheten att praktisera inom vården. Genom att vända sig till klass åtta kunde man ge en bild av vården och information om omvårdnadsprogrammet före årskurs nios val till gymnasieutbildning. För att säkerställa personalbehovet i framtiden inom vård och omsorg har samverkansformen Vård- och Omsorgscollege fortsatt sitt arbete under året. Vård- och Omsorgscollege är en samverkan för utbildningar och verksamheter inom vård och omsorg och en gemensam resurs i regionen. Målsättningen är att öka attraktionen av arbete inom vård och omsorg och att öka antalet sökande till vård- och omsorgscollege. Elever som bor i Timrå och går i vård- och omsorgsprogrammet erhöll sommarvikariat inom vården. Handledarna för Vård- och omsorgselever har genomgått en kvalitetssäkrad 3-dagars handledarutbildning. Under året fick handledarna kompletterande information om den nya läroplanen och nya kurser. Handledarna är viktiga för att attrahera ungdomarna inom arbetsområdet och att vi kan erbjuda bra praktikplatser. Dekaler sätts upp som bevis på att arbetsplatsen är kvalitetssäkrad beträffande handledning. Uppskattat i kommunen Kulturskolans sommarjobbande gatumusikanter uppskattades runt om i kommunen. En medborgare kommenterade musikanterna på kommunens Facebookssida följande: Ett äkta win win koncept Alla blir go o gla av detta, heder till den som drev igenom detta projekt. Tre av socialförvaltningens sjuksköterskor har läst till distriktssköterskor och blev klara under Fem studerande från sjuksköterskeutbildningen har varit på verksamhetsförlagd utbildning termin 2 under Vid utvärderingarna har det visat sig att de studerande har varit mycket nöjda med sina praktikplatser inom socialförvaltningen. Från socionomutbildningen har socialförvaltningen tagit emot 8 studenter som varit ute på praktik. Majoriteten av studenterna har funnits inom Individ- och familjeomsorgen. I miljö- och byggkontorets verksamhet har det varit omställningar bland personalen och gruppaktiviteter har genomförts för att stärka vi-känslan. 8 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN

9 3.5 Utbildning och kompetensutveckling En första del av utbildning i Windows 7 och Office 2010 har genomförts under november-december för samtlig personal i kommunen. Detta för att förbereda personalen inför övergången till nya system. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2011 påbörjats ett praktiskt IT -utvecklingsarbete som kallas PIM. PIM står för Praktisk IT- och mediekompetens och är en kompetensutveckling för personalen i tre steg. Nivå 1 är att kunna göra ett lättläst dokument i Word. Nivå 2 är att göra en presentation i Power Point. Nivå 3 är att göra en egen stillbildsfilm med ljud och berättarröst. PIM i Timrå kommun har pågått under hela 2012 för att vi ska kunna fortsätta att utbilda nyanställd personal och bibehålla den ITkompetens som byggts upp under Våren 2012 hölls en utbildningsdag om bemötande och förhållningssätt för samtlig personal inom barn- och utbildningsförvaltningen. Föreläsare var Bo Hejlskov Elvén, psykolog, författare, handledare och utbildare. Bo har bland annat skrivit boken Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Målgruppen för dagen var personal i förskola och skola, samt annan personal i andra verksamheter som möter barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser, eller människor som visar svårigheter i samspel och affektreglering. Föreläsningen syftade till att ge skolans personal praktiska verktyg att hantera utåtriktat och störande beteende. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi och har visat sig ha god evidens för att förebygga våld och konflikter. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen finns fortfarande en stor andel rektorer och förskolechefer som deltar i den statliga rektorsutbildningen. Lärarlyftet och förskolelyftet har pågått under hela 2012 om än i något mindre omfattning än tidigare år. Personal inom centralköket samt mottagningsköken har gått en uppdateringskurs i egenkontrollprogram. På miljö- och byggkontoret har stort fokus under 2012 legat på kompetensutveckling av medarbetare. Detta är en satsning som kommer att fortsätta under Inom kultur- och teknikförvaltningen har nio medarbetare genomgått SRY-utbildning (yrkesbevis för lokalvårdare), fyra har deltagit i gräsvårdsutbildning och administrativ personal har fått utbildning i Powerpoint och Excel. Andra utbildningar som genomförts inom kultur- och teknikförvaltningen är: Heta arbeten genom Räddningstjänstens försorg, ställningsarbeten, styr- och reglerutbildning värme och ventilation, Ungdom och internet, avfallsplansutbildning och internprissättning hyror. Inom socialförvaltningen i gruppen områdeschefer/biståndshandläggare har 5 personer utbildats i värdegrundsarbete vid Umeå Universitet (7,5 p). En områdeschef har under året haft uppdraget att utreda LOVen, (lagen om valfrihet). I stort sett alla arbetsgrupper inom äldreomsorgen har haft planeringsdagar där fokus legat på värdegrund och förhållningssätt/bemötande. Inom omsorgen/psykiatrin har det arbetats med kompetensutveckling kring bemötande, genomförandeplaner samt lokala planer. Utbildning har inom omsorgen för funktionshindrade skett i Supported employment/ips som är en arbetsmetod för att stärka individers förmåga, att få/behålla anställning i ett företag. Metoden utgår från handledning och stöd till individ som ges direkt på vald arbetsplats. Ett internt projekt, VM-projektet (Våga mötas), har genomförts av Integration START och socialpsykiatrins dagliga sysselsättning KREHA. Målet har varit att skapa en gemensam sysselsättning för personer som på grund av dåligt mående och som står långt utanför arbetsmarknaden samt öka förståelsen mellan de olika målgrupperna. Två undersköterskor som är utbildade förflyttningsinstruktörer har under 2012 utbildat omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. Totalt har 176 personer fått 2 halvdagars utbildning samt ett uppföljningstillfälle ute på arbetsplatsen. En utvärdering har gjorts och 174 personer av 176 uppgav att de tyckte att utbildningen var mycket värdefull. PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 9

10 Vid ett par tillfällen har man även anordnat Öppet Hus med drop in så att omvårdnadspersonal haft möjlighet att fräscha upp sina kunskaper. I omvårdnadslyftets regi har utbildningssatsningar fortsatt under undersköterskor från särskilda boenden har gått en utbildning i demensvård, 100 poäng och 9 undersköterskor från särskilt och ordinärt boende en utbildning i äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng. Utbildningssatsningarna har höjt deltagarnas kompetens och därmed medverkat till en höjd kvalité i våra verksamheter. En dialog har förts på arbetsplatserna som inneburit reflektioner och lärande som kommit flera medarbetare och verksamheterna tillgodo. Öppet Hus anordnades i kommunhuset där undersköterskorna visade upp sina utvecklingsarbeten. Besökarna var politiker, medarbetare från socialförvaltningen och andra förvaltningar som fick ta del av flera goda lösningar som gör livet meningsfullare för våra brukare. FoU Västernorrland är en forsknings- och utvecklingsenhet med Kommunförbundet som huvudman. Ett FoU-Café anordnades i kommunhuset då medarbetarna inom socialförvaltningen hade möjlighet att ta med frågor, diskutera eller bolla någon idé. Förutom att medarbetarna hade möjlighet att diskutera/fråga så informerade medarbetarna från FoU inom ett antal områden som bl a stödstrukturer, stöd i uppföljning från individ till gruppnivå inom missbruks- och beroendevården och utvecklingsarbete inom äldreomsorgen. För att fortsätta den under 2011 påbörjade processen att omsätta tankar och idéer som kommer våra brukare och personal tillgodo fanns under 2012 åter möjligheten att söka bidrag inom områdena bemötande, service eller hälsa/arbetsmiljö. Av de 26 ansökningarna fick 21 arbetsgrupper bidrag. För andra året i rad gavs medborgare och anhöriga möjligheten att titta närmare på Socialtjänstens verksamheter. Platsen var Vivansborg och Christina Thonman från Söråkers Folkets hus föreläste på ämnet Att skapa en attraktiv mötesplats. Samtliga verksamhetsområden inom Socialtjänsten fanns representerade. Information och utställningsmontrar gav besökarna en djupare inblick. Inom flera områden presenterades ett utvecklingsarbete som bidrar till en ännu bättre verksamhet som kommer våra brukare/kommuninnevånare till godo. Arbetet har genomförts med en hög delaktighet på arbetsplatserna. Som ett exempel fanns under dagen medarbetare från äldreboendet Strandbo med som jobbat med förändringar under en längre tid som varit till nytta för de boende och för personalen. Två brukarrevisioner har ägt rum under Revisionen har genomförts på två boenden inom socialpsykiatrin samt boendestöd. Brukarrevisionen var en granskning av socialpsykiatriska verksamheter som utförs av brukare. Revisionsgruppen består av brukare från andra kommuner i länet. Syftet med revisionen är att förbättra verksamheterna med hjälp av brukarnas erfarenheter och att stärka brukarnas delaktighet och inflytande. En brukarenkät för Individ och Familjeomsorgen (IFO) genomfördes vid årsskiftet 2011/2012. Vid Barn- och Familjeenheten, BoF, pågår ett arbete utifrån en metod som heter Risk- och Händelseanalys. Metoden är tänkt att vara ett stöd i arbetet med att klient- och kvalitetssäkra socialtjänstens arbete med barn och unga. Fokus har i detta avseende varit att titta på övergången från utredning till verkställighet och till insatsen vid familjeresurscenter. Två socialsekreterare vid BoF har uppdrag som BBIC-utbildare (Barns behov i centrum). Dessa två har förutom att internutbilda även en samordnande funktion för länets kommuner via BBIC-nätverk. Under 2012 har 5 dagars BBIC-utbildning genomförts vid enheten för BoF då man arbetat med BBIC utifrån hela ärendeprocessen. Socialtjänstens Dag! Vi är jättenöjda med årets upplaga av Socialtjänstens dag. Insatserna från över 40 olika arbetsplatser var över förväntan och jag är en mycket stolt chef som har så duktiga och kompetenta medarbetare, menar Birgitta Holm, chef för Socialförvaltningen. Familjeresurscenter har via kommunförbundet arbetat med datainsamlingsverktyget Netigate i syfte att följa upp och utvärdera verksamheten. Inom Vuxenenheten har arbetet med MI-träningsgrupper (motiverande samtal) fortlöpt under året som en del i arbetet med att utveckla personalens kompetens vad gäller bl a bemötande. Behandlare vid vuxenstöd är via kommunförbundet och satsningen kunskap till praktik länets utbildare på screeninginstrument AUDIT/DUDIT för alkohol och narkotika. 10 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN

11 3.6 Samverkan I barn- och utbildningsförvaltningens samverkan med socialförvaltningen gällande barn i riskzonen kan man nu se konkreta åtgärder som börjar ta form, utöver de riktlinjer som nämnderna lagt fast, vilket på sikt kommer att underlätta och förtydliga arbetet ute i verksamheterna. En nyordning har skett under 2012 där socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen gemensamt fört en överläggning inför lönesamtalen 2013 med samtliga fack utom lärarfacken. 3.7 Traineeprogram Timrå kommun har sedan något år tillbaka ingått i ett traineeprogram i södra Norrland. 8 kommuner har deltagit och idag finns 13 traineer i våra kommuner. Det är unga med olika högskoleutbildningar och färsk examen. Intresset för programmet var skyhögt! Tanken är att på detta sätt visar upp kommunerna som attraktiva arbetsgivare. I traineeprogrammet ingår en breddningsperiod under tre månader i en annan kommun. Det ingår även ett utvecklingsprogram som alla traineer genomgår tillsammans för att lära sig mer om kommunal verksamhet. Under denna period är det kommunledningskontoret som har en trainee inom HR-området. 3.8 IT-stöd Nya system har köpts in till kommunen. Nu finns ett nytt rapportverktyg för att chefer bättre ska kunna göra uppföljningar på personalen samt ett helt nytt Rehabiliteringssystem för att bättre kunna hålla ordning på rehabiliteringsärenden. Även ett program, MIA, för lönekartläggning har köpts in och börjat användas. Barn- och utbildningsförvaltningen har från och med hösten 2011 och hela 2012 arbetat med implementeringen av det nya IT-stödet för pedagogisk kommunikation edwise. Socialförvaltningen har implementerat säker inloggning med SITHS-kort till olika system som förvaltningen använder och implementerat en ny modul Arbetsmarknad och Introduktion i Procapita. Ett visuellt enkätverktyg, Picto- O- Stat som är framtaget för att undersöka och utvärdera hur personer med intellektuella funktionshinder upplever kvalitén på det stöd och den service de får enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den webbaserade enkätundersökningen har genomförts gemensamt med övriga kommuner i länet och samordnas av FoU Västernorrland. Traineeprogram Hösten 2011 berättade vi att vår nya trainee, Ida Andersson, var på plats. Ida är knuten till kommunledningskontoret och verkar inom HR-området. PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 11

12 4. Resultat Hälsobokslut Nyckeltal 4.1 Nyckeltal Antal anställda per 1000 invånare ,2 Antal årsarbetare per 1000 invånare 69,2 68,8 67,5 (samtliga anställda) TILLSVIDAREANSTÄLLDA Andel tillsvidareanställda (exkl. timavlönade) st st st Tillsvidareanställda i % av alla anställda 93,50% 93,50% 91,00% Tillsvidareanställda kvinnor i % av alla 93 93,5 91,60% anställda kvinnor Tillsvidareanställda män i % av alla 95,9 93,7 88,00% anställda män ANDEL HELTIDSANSTÄLLDA, TILLSVIDARE Kvinnor, procent 80,20% 80,60% 79,30% Män, procent 93,30% 92,80% 91,90% ANTAL UTLANDSFÖDDA ANSTÄLLDA INOM KOMMUNEN Kvinnor 28 st 32 st 40 st Män 4 st 8 st 5 st HÄLSA OCH SJUKFRÅNVARO Frisknärvaro, tillsvidareanställda och visstid Långtidsfriska (under 5 sjukdagar de senaste 12 månaderna) Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda N1Sjukfrånvarotimmar (% av total arbetade timmar) N2 Andel långtidssjuka mer än 60 dgr (47 st) (% av tot sjukdagar) N3 Nya sjukfall (2496 st x / X arb tim) N4 Andel långtidssjuka mer än 28 dgr (56 st x /arb tim) N5Andel återgångar med mer än 28 dgr (112 st/56 st) 97,70% 87% 94,10% 5,90% 5,30% 5,70% 49,50% 48,10% 49,90% 9,05 8,9 8,7 0,2 0,27 0,55 2 1,54 0,66 12 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Hur många medarbetare är vi? Antalet tillsvidareanställda var personer 2012 (1226 st 2011). Av tillsvidareanställda var 80,6 % av kvinnorna, och 92,8 % av männen heltidsanställda. Av kommunens sex förvaltningschefer är två kvinnor, vilka ansvarar för de 2 största förvaltningarna. (Nästan 88 % av våra anställda.).

13 Av tillsvidareanställda var 80,6 % av kvinnorna, och 92,8 % av männen heltidsanställda Av tillsvidareanställda. Av kommunens var 80,6 sex % av förvaltningschefer kvinnorna, och 92,8 är % två av kvinnor, männen vilka heltidsanställda. Av kommunens sex förvaltningschefer är två kvinnor, vilka ansvarar för de 2 största förvaltningarna. (Nästan 88 % av våra anställda.). ansvarar för de 2 största förvaltningarna. (Nästan 88 % av våra anställda.). Av tillsvidareanställda var 80,6 % av kvinnorna, och 92,8 % av männen 4.2 Så många arbetar i Timrå kommuns organisation heltidsanställda. Av kommunens sex förvaltningschefer är två kvinnor, vilka ansvarar Förvaltning för de 2 största förvaltningarna. (Nästan 88 % av våra anställda.) Arbetsmarknadsenheten 47 st 47 st 47 st 47 st Barn o Utbildning st st 529 st529 st Förvaltning Centrala kontoren 34 st 34 st 34 st 34 st Kultur Teknik st st Arbetsmarknadsenheten Kultur o Teknik 47 st 77 st 47 st 76 st Miljö Bygg 20 st 21 st Barn Miljö o o Utbildning Bygg 541 st 20 st 529 st 21 st Socialtjänsten 526 st 521 st Centrala Socialtjänsten kontoren 34 st 526 st 34 st 521 st Totalt tillsvidareanställda 1245 st Kultur Totalt o tillsvidareanställda Teknik 77 st 1245 st 76 st Miljö o Bygg 20 st 21 st Bolagen Socialtjänsten 526 st 521 st Bolagen Räddningstjänsten * 229 Totalt tillsvidareanställda 1245 st Räddningstjänsten Timråbo * Bolagen Timråbo vatten Räddningstjänsten Timrå *Ånge och vatten Fränsta deltidsstationer har tillkommit * Antalet Timråbotillsvidareanställda var personer (1226 st 2011). 21Av tillsvidareanställda *Ånge och Fränsta deltidsstationer har tillkommit var 80,6 % av kvinnorna, och 92,8 Timrå % vatten av männen heltidsanställda. Av kommunens 0 sex förvaltningschefer 0 är två kvinnor, 0 vilka --ansvarar för de 2 största förvaltningarna. *Ånge och Fränsta (Nästan deltidsstationer 88 har % av tillkommit våra anställda.). Hur många personer har tillfälligt varit anställda? Hur många personer har tillfälligt varit anställda? Hur många personer har tillfälligt varit anställda? 4.3 Förvaltning Så många har tillfälligt varit anställda Antal 2012 i Timrå Antal kommuns organisation personer personer Förvaltning 2012 Antal 2011Antal Förvaltning Arbetsmarknadsenheten Antal 71 st personer Antal personer 22 st Barn o Utbildning personer 508 st personer 550 st Arbetsmarknadsenheten Centrala kontoren st71 st st 22 st Arbetsmarknadsenheten 71 st 22 st Kultur o Teknik 40 st 55 st Barn Barn o o Utbildning Utbildning 508 st 508 st 550 st 550 st Miljö o Bygg 2 st 2 st Centrala kontoren 8 st 8 st 6 st 6 st Socialtjänsten 473 st 428 st Kultur o o Teknik 40 st 40 st 55 st 55 st Totalt 1102 st st Miljö o o Bygg Bygg 2 st 2 st 2 st 2 st Socialtjänsten 473 st 428 st Socialtjänsten 473 st 428 st Totalt 1102 st st Totalt 1102 st st VAB- och föräldradagar? VAB- och föräldradagar? 4.4 Förvaltning och föräldradagar Antal Antal Antal Antal VAB- och föräldradagar? Föräldral VABtim Föräldraledi Föräldral Förvaltning Antal edigt Antal 2012 Antal gt 2011 Antaledigt Föräldral 2012 VABtim Föräldraledi Föräldral 2010 Förvaltning Arbetsmarknadsenheten 1408Antal 1 Antal Antal Antal edigt 2012 gt 2011 edigt Barn o Utbildning Föräldral 14 VABtim 244 Föräldraledi Föräldral 410 Arbetsmarknadsenheten Centrala kontoren edigt gt edigt Barn Kultur o Utbildning o Teknik Centrala Arbetsmarknadsenheten Miljö o kontoren Bygg Kultur Barn o Socialtjänsten Teknik Utbildning Miljö o Bygg Centrala kontoren Socialtjänsten Kultur o Teknik Hur gamla är vi? Hur gamla är vi? Miljö o Bygg Socialtjänsten Hur gamla är vi? PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 13

14 Medelåldern totalt för samtliga anställda 2012 var 47,5 år (2011=46,6). För tillsvidareanställda kvinn 4.5 Medelåldern medelåldern Medelålder totalt 47,4 (2011=47,2) för samtliga år anställda medan den 2012 för var män 47,5 var år 47,7 (2011=46,6). (2011=47,8) För år. tillsvidareanställda kvinn Medelåldern medelåldern totalt 47,4 för (2011=47,2) samtliga anställda år medan 2012 var den 47,5 för år män (2011=46,6). var 47,7 För (2011=47,8) tillsvidareanställda år. kvinnor var medelåldern 47,4 (2011=47,2) år medan den för män var 47,7 (2011=47,8) år. Medelålder, tillsvidareanställda Totalt Medelålder, Kommunentillsvidareanställda Totalt Kommunen K M K M K M K47,4 M 47,7 K 47,2 M 47,8 K 47,2 M 46,9 Räddnings-tjänsten 47,4 39,3 47,7 43,9 47, ,8 43,6 47,2 44,1 46,9 43,9 Räddnings-tjänsten Timråbo 39, , , , ,9 53 Timråbo vatten Timrå vatten Tillsvidareanställda/ förvaltning år år år år 60 och Totalt Tillsvidareanställda/ förvaltning år år år år 60 över och Totalt Arbetsmarknadsenheten över st Arbetsmarknadsenheten Barn o Utbildning st Barn Centrala o Utbildning kontoren st Centrala Kultur o Teknik kontoren st Kultur Miljö o o Bygg Teknik st Miljö Socialtjänsten o Bygg st Socialtjänsten st Räddningstjänsten Räddningstjänsten Timråbo Timråbo vatten Timrå vatten Hur sjuka är vi? Hur sjuka är vi? 4.6 Sjukdagar Av den totala arbetstiden timmar för kommunens all personal under 2012 var 5,9 % av timm Av Av den den totala totala arbetstiden arbetstiden timmar 302 timmar för kommunens för kommunens all personal all under personal 2012 var under 5,9 % 2012 av timmarna var 5,9 % sjukfrånvaro. av timm Hälsotalen (alla anställda) Kommunen totalt 2012Hälsotalen 2011 (alla anställda) Kommunen Tillgänglig arbetstid totalt Tillgänglig Sjuktimmararbetstid ,90% 5,30% 5,70% Sjuktimmar Varav långtidssjuka ,50% 5,90% 48,10% 5,30% 49,90% 5,70% Varav långtidssjuka ,50% 48,10% 49,90% Arbetsmarknadsenheten ,70% 8,30% 9,20% Arbetsmarknadsenheten ,70% 8,30% 9,20% Barn och utbildning ,40% 4,60% 6,00% Barn och utbildning ,40% 4,60% 6,00% Centrala kontoren ,74% 1,90% 1,60% Centrala kontoren ,74% 1,90% 1,60% Kultur o teknik ,60% 5,90% 6,50% Kultur o teknik ,60% 5,90% 6,50% Miljö o bygg ,70% 2,20% 1,70% Miljö o bygg ,70% 2,20% 1,70% Socialtjänsten ,50% 5,90% 7,20% Socialtjänsten ,50% 5,90% 7,20% PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN

15 4.7 Sjukfrånvaro kvinnor och män Sjuka kvinnor/män Sjuka kvinnor/män Per kön (alla anställda) Tillgänglig ordinarie Sjuk antal Per kön (alla anställda) % arbetstid timmar Tillgänglig Kvinnor ordinarie Sjuk antal % 6,20% Män arbetstid timmar ,90% Kvinnor ,20% Män ,90% Av ovanstående ser vi att kvinnor har något högre sjukfrånvaro än männen, 6,20 % mot 4,90 %. Sjuka per åldersgrupp, 31 dec 2012 Sjuka per åldersgrupp, 31 dec 2012 (antal samt i % av det totala antalet anställda i respektive åldersgrupp) 4.8 Sjukfrånvaro åldersgrupp (31/ ) (Antal samt i % av det totala antalet anställda i respektive åldersgrupp). Åldersgrupp Tillgängli Sjuk antal % sjuk g timmar Åldersgrupp Tillgängli Sjuk antal % sjuk ordinarie g timmar arbetstid ordinarie 29 år och yngre: arbetstid 29 år och yngre: ,90% ( ) (10 680) -3,50% ,90% ( ) (10 680) -3,50% år: år: ,50% ( ) (61 486) 5,50% -4,80% ( ) (61 486) -4,80% (antal samt i % av det totala antalet anställda i respektive åldersgrupp) 50 år och äldre: 50 år och äldre: ,10% ( ) (76 454) 7,10% -6,60% ( ) (76 454) -6,60% 2012 sjuktim 2011 sjuktim i % 2011 i % sjuktim Arbetsmarknadsenheten 2012 sjuktim 2011 sjuktim i % 2011 i % år sjuktim sjuktim 9, ,8% sjuktim2012 i % 2011 i % år sjuktim 8,7% 50 år ,6 8,1% Arbetsmarknadsenheten år ,4 7,8% Barn Arbetsmarknadsenheten och utbildning år år , ,7% 9,4 7,8% år år ,7% år , ,2% 11 8,7% 50 år år år , % 8,6 8,6 8,1% 8,1% Centrala Barn och kontoren Barn och utbildning utbildning år år 29 år ,00% ,5 2,5 1,7% 1,7% år år ,4 21 3,20% år ,2 5,2 4,2% 4,2% 50 år ,9 1% 50 år 50 år ,4 6,4 6% 6% Kultur o teknik --29 år % Centrala kontoren år 29 år ,00% 0,00% år ,5 4,8% år år ,4 0,4 3,20% 3,20% 50 år ,5 7,2% Miljö o bygg år år 50 år , ,9% 402 0,9 0,9 1% 1% Kultur o o teknik år år år , ,6% % 2% 50 år år år , ,7% 134 6,5 6,5 4,8% 4,8% Socialtjänsten år år 50 år , ,4% 563 3,5 3,5 7,2% 7,2% Miljö Miljö o o bygg år 26 bygg år år , ,9% 82 4,7 4,7 3,9% 3,9% 50 år ,9 7,3% år år ,9 1,9 2,6% 2,6% 50 år 50 år ,5 3,5 1,7% 1,7% Långtidssjuka 60 dgr eller mer, 31 dec 2012 (antal långtidssjukskrivna i % av det totala antalet sjukdagar i respektive åldersgrupp) Totalt Sjuktimma r totalt Varav långtidssjuka (timmar) % ,50% PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 15

16 Långtidssjuka 60 dgr eller mer, 31 dec dagar eller mer Långtidssjuka 60 dgr eller mer, 31 dec 2012 (Antal långtidssjukskrivna i % av det totala antalet sjukdagar i respektive åldersgrupp) (antal långtidssjukskrivna i % av det totala antalet sjukdagar i respektive åldersgrupp) (antal långtidssjukskrivna i % av det totala antalet sjukdagar i respektive åldersgrupp) Sjuktimmar Varav % Sjuktimmar totalt Varav långtidssjuk % totalt långtidssjuk a (timmar) Totalt a (timmar) ,50% Totalt ,1% ,50% ,1% Arbetsmarknadsenheten ,5 18,7% 31,3% Barn och utbildning Arbetsmarknadsenheten ,50% 55,6% 51,5% Arbetsmarknadsenheten ,5 Centrala kontoren 527, Barn och utbildning , ,00% 59,50% 34,7% Barn och utbildning Kultur o teknik ,50% Centrala kontoren , ,50% % 69% 68,90% Miljö Centrala o bygg kontoren , ,00% ,00% Kultur o teknik ,50% Socialtjänsten Kultur o teknik % ,30% 647,80% % 51,80% Miljö o bygg Miljö o bygg Socialtjänsten Socialtjänsten ,30% ,30% Långtidssjuka per befattning, hel/deltid (mer än 60 dgr), Yrke/befattning Antal Antal Antal 4.10 Långtidssjuka per befattning, hel/deltid (mer än 60 dagar) Sjuksköterskor Omvårdnadspersonal Förskollärare/Fritidspedagog/Barnskötare Långtidssjuka per befattning, hel/deltid (mer (mer än än Yrke/befattning Antal 2012 Antal Antal Antal Adjunkt/Lärare/Rektor Lokalvårdare/Vaktmästare/Fastighetsskötar esjuksköterskor Omvårdnadspersonal Måltids/Ekonomibiträde/Kokerska Förskollärare/Fritidspedagog/Barnskötare Assistent/Sekreterare Övriga Adjunkt/Lärare/Rektor enstaka yrkesgrupper Lokalvårdare/Vaktmästare/Fastighetsskötar Summa Lokalvårdare/Vaktmästare/Fastighetsskötar e evarav deltidssjuka Måltids/Ekonomibiträde/Kokerska Måltids/Ekonomibiträde/Kokerska Assistent/Sekreterare Assistent/Sekreterare Övriga enstaka yrkesgrupper Övriga enstaka yrkesgrupper Arbetsskador Summa & olyckstillbud 47 anmälda 55 fall 45 Summa (alla Varav anställda) deltidssjuka Varav deltidssjuka Arbetsskador Arbetsskador & olyckstillbud anmälda fall Arbetsskador olyckstillbud anmälda fall (alla anställda) (alla anställda) Olyckstillbud Rekrytering av personal Kommunens framtida möjligheter att utvecklas och tillhandahålla god service till kommuninvånarna är 16 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN

17 Arbetsskador & olyckstillbud anmälda fall (alla anställda) Arbetsskador & olyckstillbud anmälda fall (alla Arbetsskador anställda) Arbetsskador & olyckstillbud rapporterade 58 fall (Alla anställda). Olyckstillbud Arbetsskador Olyckstillbud Rekrytering av personal Kommunens framtida möjligheter att utvecklas och tillhandahålla god service till kommuninvå 4.12 av personal Kommunens Rekrytering Pensionsavgångar framtida möjligheter av personal att utvecklas och tillhandahålla god service till kommuninvånarna är i hög utsträckning De närmaste beroende 5 åren avgår möjligheterna totalt 164 tillsvidareanställda att rekrytera och behålla personer personal i pension, med förutsatt rätt kompetens. att de arbe Kommunens framtida möjligheter att utvecklas och tillhandahålla god service till kommuninvå 2013 Pensionsavgångar 2014 De närmaste 5 åren avgår totalt 164 tillsvidareanställda personer i pension, förutsatt att de arbe personer personer Rekrytering av personal 3631 Kommunens 2018 framtida möjligheter att utvecklas 40och tillhandahålla god service till kommuninvånar Pensionsavgångar Totalt 216 De 2017 närmaste 5 åren avgår totalt 216 tillsvidareanställda 36 personer i pension, förutsatt att de arbetar # 37 personer Pensionsavgångar # De 38närmaste 5 åren avgår totalt 164 tillsvidareanställda personer i pension, förutsatt att de arbetar till 65 års ålder. Totalt 216 # 31 Arbetsmarknadsenheten Adjunkt, lärare, lektor 34 Barn o utbildning Assistent, sekreterare Arbetsmarknadsenheten 36 Centrala kontoren 12 Arbetsledare, chef 6 Barn Barnskötare, Förskollärare, Fritidsledare 40 o utbildning Kultur o teknik Centrala kontoren 6 Ekonomibiträde, 1 - skolmåltidsbiträde 1 Kultur 216 o teknik Miljö o bygg 25 Fastighetsskötare/förvaltare, 20Adjunkt, lärare, 241 lektor2 27 Miljö o bygg 1 vaktmästare 2Assistent, sekreterare 3 3 Socialtjänsten Socialtjänsten 79 Maskinförare/Chaufför 68Arbetsledare, 79 chef 92 Totalt Totalt Städare/Lokalvårdare Barnskötare, Förskollärare, 220 Fritidsledare Vårdpersonal Ekonomibiträde, skolmåltidsbiträde Adjunkt, lärare, lektor 40 30Fastighetsskötare/förvaltare, 46 Assistent, sekreterare 10 9vaktmästare8 Arbetsledare, chef Maskinförare/Chaufför Städare/Lokalvårdare # # 6 1 # T ot Barnskötare, Förskollärare, Fritidsledare Ekonomibiträde, skolmåltidsbiträde Fastighetsskötare/förvaltare, vaktmästare Maskinförare/Chaufför Städare/Lokalvårdare Vårdpersonal Övriga Vårdpersonal Totalt Personalkostnader totalt för kommunen (i Mnkr) PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 17

18 Städare/Lokalvårdare Vårdpersonal Övriga Personalkostnader totalt för kommunen (i Mnkr) 4.13 Personalkostnader totalt för kommunen (i Mnkr) Kostnader för löner och arvoden inklusive personalomkostnader uppgick till 622 Mnkr att jämföra med 608 Mnkr för år Personalkostnad (i tusental (i kr kronor per årsarbetare) per (Urval: Samtliga tillsvidare- eller visstidsanställda. Alla lönekostnader inkluderat PO-påslag.) Medellöner (tillsvidareanställda) Totalt Kostnader för löner och arvoden inklusive personalomkostnader uppgick till 622 Mnkr att jämföra m Lön Arbetsgivaravgifter Tjänstepensioner Totalt 622 Mnkr 608 Mnkr 587 Mnkr Personalkostnad (i tusental kr per årsarbetare) Personalkostnad (i tusental kr per årsarbetare) (Urval: Samtliga tillsvidare eller visstidsanställda. Alla lönekostnader inkluderat PO-påslag.) (Urval: Samtliga tillsvidare eller visstidsanställda. Alla lönekostnader inkluderat PO-påslag.) (Urval: Samtliga tillsvidare 2012 eller visstidsanställda. Alla 2011 lönekostnader 2010 inkluderat PO-påslag.) Lön för arb tid Lön för arb tid 357 Kostnad totalt Kostnad totalt Medellöner (tillsvidareanställda) Medellöner (tillsvidareanställda) Medellön Medellön Kvinna Kvinna Man Man Totalt Totalt Anledningen till att ökningen inte ligger på samma nivå som avtalen gett är att äldre personal ersätts av yngre med lägre löneläge. Övertid & mertidstimmar som ersatts med pengar (tillsvidareanställda) Övertid & mertidstimmar som ersatts med pengar (tillsvidareanställda) Det totala antalet utbetalade övertid- och mertidstimmar för kommunen motsvara Det totala antalet utbetalade övertid- och mertidstimmar för kommunen motsvara Observera att de personer som arbetar hos flera förvaltningar får sin övertid/merti Observera att de personer som arbetar hos flera förvaltningar får sin övertid/merti Förvaltnin g Förvaltnin g Tot. anst. Merti Övertid timmar Tot. anst. Merti d Övertid timmar d AME 47 st 47 st AME 47 st 47 st Barn o 541 st 529 st Barn Utbildo i 541 st 529 st Centrala kont. 34 st 34 st Centrala Utbild i kont. 34 st 34 st Kultur o 77 st 76 st Kultur Miljö T k iko 77 st 76 st o Bygg 20 st 21 st PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Miljö T k ik o Bygg 20 st 21 st Socialtjänsten 526 st 521 st Socialtjänsten 526 st 521 st

19 Medellöner (tillsvidareanställda) Medellön Kvinna Man Totalt Övertid & mertidstimmar som ersatts med pengar (tillsvidareanställda) Övertid & mertidstimmar som ersatts med pengar (tillsvidareanställda) Det totala antalet utbetalade övertid- och mertidstimmar för kommunen motsvarar 9,0 årsarbetare (2011=9,5). Uttaget av övertid var 6,51timmar per tillsvidareanställd (2011=6,1), samt 5,7 tim mertid (2010=7,1). Totalt 12,3 timmar per anställd (2011=13,2 tim). Observera att de personer som arbetar hos flera förvaltningar får sin övertid/mertid registrerad på den förvaltning där huvudanställningen/grundkontot finns. Det totala antalet utbetalade övertid- och mertidstimmar för kommunen motsvarar 9,0 årsarbetare (2 Observera att de personer som arbetar hos flera förvaltningar får sin övertid/mertid registrerad på d Förvaltning Tot. anst. Mertid timmar Övertid timmar Övertid o mertid/anst AME 47 st 47 st ,5 Barn o Utbildning 541 st 529 st ,9 14,5 Centrala kont. 34 st 34 st ,3 4,9 Kultur o Teknik 77 st 76 st ,6 26,4 Miljö o Bygg 20 st 21 st ,9 4,6 Socialtjänsten 526 st 521 st ,1 Totalt timmar st 1226 st ,3 13,2 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 19

20 20 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Personalbokslut Timrå kommun 2012

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN 1

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN 1 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Timrå kommun 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONALBOKSLUT 2011 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2010 med Hälsobokslut

Personalekonomisk redovisning 2010 med Hälsobokslut Personalekonomisk redovisning 2010 med Hälsobokslut 02 I korthet Sammanfattning av Timrå kommuns siffror Innehåll Personalredovisning 2010 03-04 Inledning, bakgrund, syfte, mål Timrå kommuns vision och

Läs mer

Innehåll Personalekonomisk redovisning år 2008 med Hälsobokslut

Innehåll Personalekonomisk redovisning år 2008 med Hälsobokslut Personalekonomisk redovisning år 2008 med Hälsobokslut Innehåll Personalekonomisk redovisning år 2008 med Hälsobokslut Innehåll I korthet Inledning Bakgrund Syfte Kommunens mål Framgångsfaktorer Vision

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Inledning Personal och hälsobokslut Innehållsförteckning. Inledning 2. Antal anställda 2. Tabell Anställda per förvaltning/bolag, tillsvidare den nov 2.2 Tabell Tillfälligt anställda 2.3 Tabell Åldersfördelning,

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Inledning Personal och hälsobokslut Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Antal anställda 2.1 Tabell Anställda per förvaltning/bolag, tillsvidare den 1 nov 2.2 Tabell Tillfälligt anställda 2.3 Tabell Åldersfördelning,

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Arbetsgivarperspektiv

Arbetsgivarperspektiv Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Barn- och utbildningsnämnden År 2011 2 Bakgrund Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Personalplanering och kompetensplanering 2016

Personalplanering och kompetensplanering 2016 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Personalavdelningen VP 2016 - Bilaga 7 Sida 1 (5) 2015-11-02 Personalplanering och kompetensplanering 2016 Hela förvaltningen 2016 kommer att medföra en stor

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR BILS HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Bilaga 6 SID 1 (13) 2011-11-25 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR 2010-2012 Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning STADSDELSFÖRVALTNING SID 2 (13)

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 2011 Övergripande resultat Nyköpings kommun 4,02 3,82 4,07 Jag känner till Nyköpings kommuns värdegrund. Jag känner till Nyköpings kommuns medarbetarpolicy. 2,4% 5,1% 20,2% 32,9% 39,3%

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Personalbokslut 2014

Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 År 2014 har gått under namnet medarbetaråret vilket innebär fokus på kompetensutveckling för våra medarbetare samt att vår fina förmånsportal har lanserats. Vi

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

Tolv strategier för personalförsörjning

Tolv strategier för personalförsörjning Tolv strategier för personalförsörjning Förord Botkyrka, liksom flertalet andra kommuner, står inför en situation med ett växande antal personalavgångar. Många av våra anställda är nämligen födda under

Läs mer

Personalbokslut. Inledning

Personalbokslut. Inledning Personalbokslut Inledning Det personalpolitiska programmet innehåller ett antal mål inom följande områden: Gemensam företagskultur En tydlig strategi och fulländade processer ( kräver en processkartläggning

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012

Personalekonomisk redovisning 2012 Personalekonomisk redovisning 2012 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Eslövs kommun investerar i medarbetarna

Eslövs kommun investerar i medarbetarna Eslövs kommun investerar i medarbetarna Mitt i Skåne Tillverkningsindustri och offentliga tjänster dominerar Mitt i Skåne nära från alla skånska orter till Eslöv Nära de större städerna Malmö, Lund, Helsingborg

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer