I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011"

Transkript

1 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/ Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell, Folke Bernadottesväg 445, Ramlösa. Lokalernas totala yta är 414 kvm. På denna yta har vi två förskoleavdelningar, Eken för barn 1-3 år (ca 14 platser) och Kastanjen för barn 3-5 år (ca 26 platser). From mars 2011 har vi även ett eget tillagningskök i denna lokal. Förskolan har stora fina lokaler i en anrik byggnad. Lokalernas karaktär är ett flertal mindre rum och det har vi anpassat till montessoripedagogiken genom att låta olika ämnesområden fördelas i de olika rummen. Byggnaden är placerad mitt i vackra Ramlösa Brunnspark. Detta gör att det är väldigt fina omgivningar kring förskolan som vi använder mycket i verksamheten. Ett önskemål från vår sida vore dock att kunna inhägna vår gård fullt ut för att underlätta i utevistelsen när vi är vid förskolan. En samlad bild över förskolans lokaler, utemiljö, material och våra pedagoger ger barnen en väldigt fin miljö med ordning, struktur, trivsel och stora möjligheter till lärande. Vi ger barnen goda förutsättningar att nå de mål som finns för verksamheten. Förskolan leds av en förskolechef som i detta fall även är verksamhetschef. Förskolechefen/verksamhetschefen ingår i en ledningsgrupp där förskolechefen på Ättekulla, rektorn för grundskolan samt serviceansvarig också ingår. Personalen har en tydlig bild över vem de skall vända sig till i olika frågor. Varje arbetslag har ett stort eget ansvar och förtroende att lägga upp arbetet på sin avdelning i enlighet med Fyrklövens Montessori AB:s utarbetade mål- och policydokument, förskolans läroplan (lpfö98) samt andra relevanta styrdokument.

2 I lokalerna i Ramlösa har Fyrklöverns Montessori AB även sin administration. Företaget bedriver förutom förskolan i Ramlösa även en förskola på Ättekulla och en grundskola på Ättekulla. Samtliga tre enheter har gemensam postadress till- och administration i- Ramlösa. Avdelningen Eken har under läsåret haft 14 barn i snitt och avdelningen Kastanjen har haft 26. På förskolan arbetade (per den 15/10-10) 7,35 årsarbetare med pedagogiska arbetsuppgifter. 3 pedagoger har förskollärarutbildning, varav en med Småbarnspedagogutbildning. 4 pedagoger har barnskötarutbildning. Av dessa 4 har två vidareutbildning till Montessorilärare och två vidareutbildning till Småbarnspedagog. 1 personal arbetar som extra resurs med särskilt ansvar. Denna personal har ingen pedagogisk grundutbildning men har på senare tid i enlighet med sina arbetsuppgifter gått flera kortare utbildningar och på föreläsningar. Avd. Eken 10/11: Vi har haft 14 barn i gruppen 9st 2008, 5 flickor/ 4 pojkar samt 5st 2009, 2 flickor/ 3 pojkar. Barnen känns trygga med varandra och oss. Många av barnen är mycket aktiva och starka personligheter. Vi har ofta konflikter och arbetar med barnen för att lära dem att hantera dessa på olika sätt. Vi har haft en hög närvaro och beläggning under detta läsåret. Inskolningen Inskolningen gick bra under hösten. Vi gruppinskolade 6 nya barn. 1 pojke 2008, 3pojkar och 2 flickor 2009 delade i 2 grupper. Stefan och Eva ansvarade för vars en grupp. Carina ansvarade för de andra barnen i gruppen under inskolningstiderna. Vi hade utvärdering med de nya föräldrarna vid utvecklingssamtalen och de var nöjda. Personal 2st 100% och 1st 75%. Eva ny pedagog under detta läsåret men kom in i arbetslaget snabbt och bra mycket tack vare att Eva och Carina tidigare har arbetat tillsammans. Avd. Kastanjen 10/11: Avdelningens förutsättningar var under hösten var inte helt optimala. Två av fyra pedagoger var nya i arbetslaget och gjorde att avdelningens struktur och rutiner delvis arbetades om vilket alltid är en process som tar lite tid innan den sätter sig. Dock i efterhand kan vi konstatera att den processen var värdefull för oss. På avdelningen byttes nio sexåringar ut mot treåringar från småbarnsavdelningen vilket också ger en annan grundförutsättning. När vårt nya tillagningskök skulle skapas i lokalerna ledde detta byggnadsarbete till att avdelningens yta minskade med flera rum under perioden november-mars. Gruppen har bestått av 26 barn varav 12 flickor och 14 pojkar. Vi har delat gruppen i två delar den största delen av dagarna. Fyra pedagoger och en resurspersonal har arbetat på avdelningen. Två förskollärare och två montessoribarnskötare. Vårterminen har haft mycket bättre förutsättningar genom att arbetslaget och barngruppen har jobbat ihop sig, lokalerna blev klara och omstruktureringen gav bättre möjligheter. Grunderna i verksamhetens planering har varit montessoriarbete, musiktema och arbete för att söka Grön Flagg. 4. Prioriterade mål Normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Utveckling och lärande

3 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den. 5. Måluppfyllelse På förskolan har vi två avdelningar och de har när det gäller de prioriterade målen arbetat med följande strategier och nått nedanstående resultat. Avd. Eken: Strategi Under utevistelsen kommer vi att fånga upp det som barnen/barnet har upptäckt i parken eller på vår gård och ta till vara på det, försöka utveckla och arbeta vidare med ex de djur och fåglar som finns i vår närhet. Det är också viktigt att vi som vuxna visar glädje och entusiasm för djur och natur. Barn gör som vi gör. Inomhus ska vi uppmuntra de vardagliga sysslorna som t.ex. källsortering, plocka upp, duka etc. Det är viktigt att detta sker i mindre grupper då det blir lättare att fokusera på uppgiften och få en positiv stund. Resultat Vi har gjort ett naturfönster som har följt årstiderna. Här har vi kunnat återknyta till det som vi har hittat ute och plockat in, även kompletterat med foto eller bilder på de fåglar och djur som vi har sett i vår närmiljö i parken, vid dammen och ån. Vid skapande aktiviteter har vi använt naturmaterial kastanjer, löv, pinnar, kottar mm som barnen har hittat på marken, vid vår utevistelse. Under våren plockade vi kastanjer som planterades och vi har sett dem gro och bli ett litet träd. Vi har sått Slingerkrasse som varje barn kan följa när det gror och till sommaren ta med det hem. Inomhus har vi uppmuntrat och medvetandegjort de vardagliga sysslorna. Bl.a. städa undan, veta var ytterkläder och skor har sin plats, duka, torka av bord, speglar och fönster. Sorterat: papper och organiskt. 2-3 barn har följt med ut och kastat soporna på eftermiddagen. Strategi För att barnet ska blir sett och bekräftat för den individ det är, kommer vi att arbeta i mindre grupper både spontana och planerade grupper efter ålder och mognad, vilket även skapar lugn och arbetsro. Detta gäller både ute och inne. Vid tider där hela gruppen är inne tillsammans ska det finnas en pedagog i varje rum. När det är mindre grupper finns det också en större möjlighet för barnet att i egen takt få undersöka, leka samlekar, arbeta med M-materialen, använda färg mm och stimuleras i sin skaparglädje. Barnen skall känna sig trygga och stolta inte bara för vad de gör utan även för vem de är. Resultat Vi har försökt att på fm. vara en pedagog i varje rum så att de minsta barnen har kunnat känna sig trygga på hela avdelningen och kunnat få ro att undersöka och arbeta. Då har vi också kunnat ha små spontana samlingar, sång- musik-, och rörelse aktiviteter. När det har gällt aktiviteter som bl.a. att måla, klistra, klippa, trä pärlor har det varit 1-3 barn tillsammans, vilket har gjort att varje barn har fått den tid som det behövde. Under första halvan av terminen hade vi en samling innan lunchen med hela gruppen för att få en helhet och vikänsla. Det ändrade vi till hel grupp måndag och fredag och 2 grupper efter ålder och mognad tis-tors, så att varje barn fick mer tid och plats i den lilla samlingen. Avd. Kastanjen: Strategier: Genom att ta över Ekens akvarium kan barnen få vara med och ta hand om fiskarna och lära sig lite om deras livscykel. Genom att arbeta med olika världsdelar kommer barnen att få en uppfattning om hur barn i andra kulturer har det. Vi vill skapa förståelse och empati hos barnen. Vi ska fördjupa oss i kastanjeträdet och dess skiftningar under året. Vi ska

4 besöka olika platser för att uppleva olika typer av natur. Stranden, skogen och stadsparken. Vi ska under FN dagen låta barnen inspireras av musik från olika världsdelar. Under våren kommer vi att arbeta mot grön flagg. Detta gör vi genom att arbeta med grodans och trädets livscykel både teoretiskt och praktiskt. Vi kommer att delta i Håll Sverige rents skräpplockardag, arbeta med källsortering och följa återvinningsprocessen av en petflaska. Vi kommer även att arbeta med förmultningsprocessen av sopor och följa solrosens livscykel från frö till planta. Resultat: I arbetet med kastanjeträdet har vi kunnat väva in både musik, matematik, biologi, miljö och skapande. Detta har gett barnen ett helhetstänk kring att värna om något levande. Barnen har fått förståelse för att fiskarna behöver mat, rent vatten och tillsyn för att överleva. Barnen uppskattade utflykterna och fick förståelse för hur olika det kan se ut på olika platser i en stad. På FN-festen fick barnen uppleva kultur, musik, miljö/hälsa och språk med alla sina sinnen. Genom att arbeta med montessorimaterial och sedan koppla det till verkligheten har barnen fått mer förståelse för olika livscykler. Genom att barnen har fått lära sig vad som händer med skräpet vi kastar har de fått större förståelse för vikten att källsortera, återvinna, panta och att inte kasta i naturen. Strategier: Vi ska ge barnen stöd i att utveckla sina personliga gränser så att de känner sig trygga i att säga: - Jag vill, - Jag vill inte. Vi kommer genom vårt musiktema att låta barnen utrycka sig genom musiken med hjälp av sång, dans, skapande och målning. Barnen ska med hjälp av spegel få måla självporträtt. Detta för att uppmärksamma dem på hur de ser ut. Vi ska hjälpa barnen med konfliktlösning genom att ha en dialog med de inblandade. Varje barn ska få träna sig på att uttrycka sina känslor till andra barn eller vuxna. Alla ska känna sig lika viktiga. Barnen ska få uttrycka sina önskemål om hur en kompis ska vara och hur både barn och vuxna ska bemöta varandra på förskolan. Vi kommer under året att ställa frågor till barnen angående deras vistelse på förskolan. Hur de känner sig i olika situationer och på olika platser. Barnen ska få vara delaktiga i planeringen av innehållet i verksamheten. Under våren har vi åkt på gymnastik varje torsdag. Barnen har fått träna samarbetsövningar, kroppsuppfattning, avslappning, yoga. Resultat: Barnen försöker ofta att lösa konflikter själv innan de ber en vuxen om hjälp. Flera barn säger tydligt ifrån till kompisar när de inte vill saker. De uttrycker oftare hur de känner sig i olika situationer. Barnens intresse för skapande och musik har ökat under året. Många har tagit med egna cd skivor som de gjort olika danser till. Alla barn har varit mycket aktiva i olika skapande processer. När vi målade till Mozart och Bethovens olika symfonier fick barnen uttrycka sina känslor glad, ledsen, arg. Barnen har kunnat tala om hur de känner sig i olika situationer. De har talat om hur de vill bli bemötta av både vuxna och barn. Barnen har varit aktiva i planeringen av utedagarna och musiktemat. Varje barn har också fått uttrycka hur de vill bli mottagna av personalen på morgonen. Många barn har utvecklat sin identitet och lärt sig att hantera konflikter på ett nytt sätt. Fortfarande tvivlar vissa barn på att de kan ta beslut själva. Dock var det flera barn som såg det som en frihet att få bestämma själva och utnyttjade detta till en början. 6. Analys och bedömning Avd. Eken: Analys Eftersom vi har försökt att vara i mindre grupper har det blivit naturligt och lättare att fånga både gruppen och det enskilda barnets intresse i det vi har upplevt och gjort tillsammans och att hjälpas åt. Vi upplever att barnen tycker om att vara delaktiga i de vardagliga sysslorna och där kan vi bli bättre på att göra dem ännu mer delaktiga ge dem mera tid för de aktiviteterna.

5 Naturfönstret har varit en resurs vid småsamlingar när barnen eller vi har velat återknyta till det som har upplevts i naturen under läsåret. Vi kunde varit bättre på att använda detta. Vi ska fortsätta att utveckla och planera det. Analys Vi är på god väg med att nå målet, men känner att vi kan bli bättre på att vara mer lyhörda, flexibla inför varandra och uppmuntra barnen när det gäller aktiviteter som vattenlek, skapande och rörelse. När vi går ut ska vi göra detta med några i taget, vilket var vårt mål och inte uppmuntra alla att följa med ut på en gång. Den planerade samlingen innan lunch har under vt inte fungerat såsom vi tänkt pga. att lilla gruppen endast består av 5 barn och vid frånvaro där, har barnen velat vara med i stora gruppen. Avd. Kastanjen: Analys: Vi har uppfyllt målet. Vi kommer under hösten att fortsätta arbeta med att utveckla barnens empati för både djur, växter och människor. Vi tycker att vi har vävt in alla ämnena i arbetet mot målet. Vi har uppnått målet med miljöarbetet vi drivit under våren. Vi behöver få in mer sång i samlingarna till hösten. Analys: Vi är på god väg att nå målet men vi måste fortsätta att arbeta med att stärka den enskilda individen så att alla barn får en känsla av att de vågar stå upp för sig själv och uttrycka sina känslor. Som grund för allt vårt arbete använder vi den arbetsprocess som montessoripedagogiken innebär. Där finns många parametrar men det handlar om att vi pedagoger följer varje barn så individuellt som möjligt, vi erbjuder en förberedd miljö utifrån barnens perspektiv genom t.ex. låg inredning, barnen har frihet att t.ex. välja sina aktiviteter inom vissa ramar, vi arbetar med olika ämnesområden såsom språk, matematik, geografi, praktiska vardagsövningar m.fl. och ger barnen fantastiska möjligheter för inlärning dels genom det fina montessorimaterielet men också genom den grundläggande filosofin om varje barns inneboende vilja att lära och våra pedagogers roll att följa varje barns intresseområden. Genom arbetet med montessoripedagogiken når vi också många av de nationella mål som finns i lpfö98. Varje år lyfter vi även fram ett av våra profil M lite extra. Våra 4 M står för Montessori, Motorik, Miljö och Musik. Detta skapar tydlighet, nytänkande och utmaning både för pedagogerna och barnen. Läsåret 10/11 har förskolan i Ramlösa arbetat med Musik lite extra. De uppföljningar och utvärderingar som ligger till grund för de bedömningar som vi gör i denna redovisning består av flera delar. - Kontinuerliga personalmöten, planeringsdagar samt medarbetarsamtal är tillfällen då personalen analyserar och utvärderar arbetet. Varje arbetslag redovisar skriftligt sitt arbete med de prioriterade målen vid minst två tillfällen per läsår. - Föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldrarådsmöten och föräldraenkät är tillfällen då föräldrarna är med och analyserar och utvärderar arbetet. - Barnen är med och påverkar och bedömer genom dagliga samtal, samlingar och i individuella samtal/intervjuer. 7. Utvecklingsområden Avd. Eken Fortsätta att göra barnen mer delaktiga i de vardagliga sysslorna och ge dem tid för de aktiviteterna. Att som pedagoger vara ännu mer lyhörda och flexibla inför varandra och uppmuntra barnen till aktiviteter som vattenlek, skapande och rörelse.

6 Att gå ut med några barn i taget och inte så ofta med hela gruppen samtidigt. Hitta en fungerade form för samlingen (samlingarna) strax före lunch. Avd. Kastanjen Fortsätta arbeta med att utveckla barnens empati för både djur, växter och människor. Arbeta för att medvetet få in ännu mer sång i samband med samlingarna. Fortsätta arbetet med att stärka varje individ så att alla barn får en känsla av att de vågar stå upp för sig själv och uttrycka sina känslor. 8. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Planer bifogas. 9. Ansvarig för redovisningen Stellan Hagström Verksamhets- och förskolechef Fyrklöverns Montessori AB

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning

Läs mer

GPP kring vardagliga situationer

GPP kring vardagliga situationer Humlan Humlan är en avdelning med totalt 15 barn i åldrarna 1-4 år, 6 flickor och 9 pojkar. 8 barn födda 2011 3 barn födda 2010 4 barn födda 2009 Arbetslaget består av 3 pedagoger: 2,55 tjänst Vi på Aleskogens

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Förskolans mål att utveckla matematik har genomförts genom att bl.a. starta en matematikgrupp.

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21% Förskolor Sallerup 1 vilken förskola går ditt barn på? Jonasbo 20 14 Munkebo 62 44 Nunnebo 21 15 Toftabo 30 21 Obesvarad 9 6 Ack. svar 142 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Jonasbo 20 15 Blåklockan

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Mall för pedagogisk dokumentation

Mall för pedagogisk dokumentation Mall för pedagogisk dokumentation Grupp: Alla barnen Tema/arbetsområde: Rymdnissarna Syfte och mål: Att göra barnen mer medvetna om deras egen påverkan i naturen. Att med hjälp av verktyg så som läsplattor

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer