Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm"

Transkript

1 Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm 1

2 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Genomförande 4 Resultat 6-31 Göra studiebesök och skapa kontaktnät. 8 Undersöka och få ökad kännedom om behovet av kulturkurser 24 Undersöka och få kunskap om olika pedagogiska former 26 Undersöka och få insikt om målgruppens ekonomiska förutsättningar 29 Förbereda rekrytering av lärare/ledare 30 Inventera lokaler, befintliga och nya 30 Undersöka marknadsföringskanaler och hitta lämpliga former 30 Efter förstudien 31 2

3 Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm. Förstudien har på deltid genomförts under perioden september maj 2012 av projektledare Anders Romare samt utbildningsledare Ewa Sandberg Folkuniversitetet i Stockholm. Bakgrund Varför vi startade förstudien och vad vi ville åstadkomma: Alla bör ha rätt att utbilda sig oavsett funktionsnedsättning. För unga människor med intellektuell funktionsnedsättning som är konst- och kulturintresserade finns idag ytterst få möjligheter om man vill prova på, utveckla ett fritidsintresse eller studera på högre nivå för att fördjupa ett intresse och satsa på en yrkeskarriär som t ex skådespelare, konstnär eller musiker. Kan man som ung sträva efter något om man inte har några förebilder? De flesta ungdomar idag tar det för självklart att vi har svenska idrottsstjärnor och svenska internationellt framgångsrika popartister som de kan se upp till och drömma om att själva en dag kunna lyckas på samma sätt. Unga med intellektuella funktionshinder saknar i stor utsträckning förebilder i form av framgångsrika artister eller konstnärer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta påverkar dessa unga kreativa människors sökande efter identitet, intressen och yrkesval. Det gör det svårt att ens fantisera om en karriär inom konstnärliga områden även om de har talang och ett starkt intresse. Under arbetet med förstudien har vi än mer uppmärksammats på det faktum att det finns många begåvade och hårt arbetande talangfulla konstnärer och artister med funktionsnedsättning som inte når ut och får den uppmärksamhet de förtjänar och därför förblir okända för kulturvärlden. Genom Kulturakademin i Stockholm vill Folkuniversitetet skapa en kulturverksamhet som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Målsättningen för förstudien var att skaffa oss en god bild av behovet och utbudet av kulturverksamheter och kurser för målgruppen. Genom att besöka kulturella dagliga verksamheter i Stockholm och Malmö/Lund samt inhämta erfarenheter och lärdomar från konstnärliga verksamheter i New York, ville vi med förstudien tränga in i grunden till en för gemene man ganska okänd verksamhet. Vi ville även skaffa oss insikt om hur man arbetar pedagogiskt på de olika verksamheterna och samtidigt, genom besök och kontakter, nätverka samt marknadsföra projektet. Tack vare förstudien har vi fått en bra inblick i hur man driver dessa verksamheter, vi har knutit värdefulla kontakter och lärt känna många viktiga personer i branschen. Vi 3

4 har sett en hel del av de utmaningar som vi kommer att möta men än viktigare är att vi har stärkts i vår övertygelse om att konstnärligt skapande befrämjar kreativitet och utveckling hos var och en och att personer med funktionsnedsättning har mycket att tillföra kulturlivet. Genomförande Hur vi har uppnått målen: Vi kan konstatera att det har varit av mycket stort värde starta med en förstudie. Denna flera månader långa förstudie med många inspirerande och mycket givande studiebesök och intervjuer har gett oss en unik och ovärderlig överblick. Vi har mött spännande och drivna människor som har stor samlad erfarenhet och som har gett oss idéer och stöd. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter och utmaningar men även svårigheter, framförallt ekonomiska. Vi har fått erfara att kulturverksamheter för den här målgruppen alltid är uppbyggda av en eller flera eldsjälar. Dessa eldsjälar är ofta kulturarbetare, konstnärer eller skådespelare som har blivit specialister på att hitta kreativa lösningar för att hålla verksamheten igång. Förutom att skapa en kvalitativ kärnverksamhet måste de alltid jobba med att skapa starka kontaktnät och nätverka med andra i branschen. De behöver vara experter på att söka ekonomiska medel samtidigt som de ska kommunicera med politiker och styrande inom landsting och kommun. Framkomliga vägar: I Stockholm finns ett litet antal ovanliga dagliga verksamheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning där man har satt kultur i centrum för verksamheten t ex Medis 5 och Inuti2. De driver en slags kulturarbetsplatser med musik, teater och konst på hög konstnärlig nivå och där yrkesverksamma skådespelare, musiker, konstnärer och pedagoger är handledare. Medis 5 producerar bl a teaterföreställningar och deras utvecklingsstörda skådespelare gör teaterworkshops med normalstörda högstadieungdomar. Inuti2 har konstnärer med intellektuell funktionsnedsättning som har separatutställningar på Kulturhuset och de tar in yrkesverksamma gästkonstnärer som har workshops i olika tekniker. Båda dessa lyckade exempel på dagliga verksamheter är av mycket hög kvalitet och kan vara en förebild för andra men de är fullsatta och med långa väntelistor för att få en plats. Under våra studiebesök har vi erfarit att för unga personer med intellektuell funktionsnedsättning som går ut särgymnasier idag, är daglig verksamhet ofta inte ett alternativ. De ratar dem, vill göra något på riktigt, de vill ha ett jobb. En daglig verksamhet upplevs inte av dem som ett alternativ till en utbildning eller ett riktigt jobb, det handlar mer om sysselsättning än arbete och med den låga ersättningen på ca 5 kr i timmen innebär det inte heller att de ens delvis kan få en egen ekonomi. I Lund finns Kulturcentrum Skåne som har valt att arbeta med en verksamhet som vilar på tre ben, en öppen kursverksamhet, en eftergymnasial treårig kompletterande utbildning samt en daglig verksamhet i form av en kulturarbetsplats. I dialog med dem som arbetar på Kulturcentrum Skåne får vi mycket inspiration till vårt tankearbete kring hur vi vill forma Kulturakademin. 4

5 Under förstudiearbetet har det successivt vuxit fram en klarare bild av Kulturakademin som en tydligt utåtriktad verksamhet. Dels som en god plantskola där unga personer med funktionsnedsättning kan få möjlighet att prova på, experimentera och upptäcka kultur som uttrycksmedel. Nya talanger kan växa fram, men här skall även ges möjlighet för konstnärer med intellektuell funktionsnedsättning att kunna utveckla och fördjupa sitt konstnärskap samt få professionella möjligheter till att ställa ut och sälja sin konst. Den kreativa verksamheten inom Kulturakademin skall även kunna fungera som en pedagogisk metod för att väcka intresse, uppleva glädje i skapandet samt stärka självkänslan och på så sätt ge människor kraft och mod att ta tag i andra delar av sitt liv som t ex utbildning, praktik och arbete. För att undersöka möjligheterna till stöd kring detta har vi redan under förstudiearbetet internt inom Folkuniversitetet tagit kontakt med personer som ansvarar för Komvux- och coachverksamheten och externt med personer på Arbetsförmedlingen Unga funktionshindrade. Hinder vi har stött på: Hur ska man kunna veta vad det innebär att gå på kurs eller vad man skulle vilja gå för kurs om man aldrig har provat på det? När vi har gjort studiebesök på särgymnasier och dagliga verksamheter och där träffat unga personer med en intellektuell funktionsnedsättning, så har vi ställt frågan vilken kurs de skulle vilja gå på. Svaret blir då ofta att de vill göra det som de redan har gjort. Har de provat en sångkurs så svarar de att de skulle vilja gå en sångkurs. Vi upplever att många har mycket svårt att föreställa sig och önska fritt om något som aldrig har funnits eller som de aldrig har provat. Bristen på förebilder och kunskap om att man kan vara konstnärligt aktiv även på hög nivå med intellektuell funktionsnedsättning spelar en avgörande roll för intresset och deltagandet. I samhället finns också en utbredd fördom om konst, att det är något svårt och att man måste vara enormt duktig alternativt ha medfödd begåvning för att göra konst. Ofta sker ett selektivt urval på vägen av välmenande föräldrar, personal och myndighetspersoner och som har föreställningar om vad talang, konst och kultur är och om detta passar för individen. Ovanstående hinder visade sig även tydligt genom den mycket dåliga svarsfrekvens som vi fick på den enkät som vi skickade ut till gruppbostäder i Stockholm. Många i målgruppen har svårigheter med att klara av att hantera pengar och sin ekonomi och det är därför ofta föräldrar eller god man som sköter detta. Det gör att det blir väldigt svårt att få svar på vad personerna själva anser att de har råd med eller vad som är ett rimligt pris för en kurs. Den största utmaningen som många talar om när vi har gjort studiebesök är att personer i denna målgrupp ofta har väldigt lite pengar. De tillhör en ekonomiskt mycket svag grupp i samhället och de är vana vid att kurser måste vara kraftigt subventionerade eller gratis för att de skall kunna delta i dem. Utifrån detta förstår vi att Kulturakademins verksamhet aldrig kommer att kunna finansieras enbart med kursavgifter utan att vi, redan under projekttiden, måste undersöka möjligheter till medfinansiering och bygga upp en alternativ finansiering för verksamheten. 5

6 Från framförallt särgymnasier men även dagliga verksamheter har vi uppmärksammats på svårigheten att i grupper blanda deltagare med olika nivåer av funktionsnedsättning. Vår grundinställning är att vi i Kulturakademin vill vara inkluderande i stället för exkluderande och vi vill fokusera på konst och kreativt skapande snarare än vilka funktionsnedsättningar deltagarna har. Men inför vårt framtida arbete med att sätta samman grupper inom Kulturakademin behöver vi naturligtvis ta del av fler erfarenheter och skaffa oss ytterligare kunskaper. Om andra finansiärer har funnits - vilka konsekvenser detta har fått för projektets genomförande: Folkuniversitetet har varit medfinansiär av förstudien. Det har inneburit tillgång till arbetsplats och utrustning för förstudiearbetet, samt tillgång till värdefull kompetens och kunskap inom områden som projektarbete, vuxenutbildning och coachverksamhet som finns inom Folkuniversitetet. Tack vare Folkuniversitetets finansiering kunde studieresan till New York genomföras. Resultat Hur har vi då arbetat för att få svar på de frågor vi hade och för att uppnå de mål som vi satte upp inför förstudien. Vi har valt att göra ett stort antal studiebesök i dagliga verksamheter, särgymnasier mm som på något sätt arbetar med kreativ verksamhet för målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi har även gjort en enkät angående intresset och behovet av kurser inom det kreativa området. Enkäten skickades ut till gruppbostäder i Storstockholm. Dessutom har vi träffat personer i andra funktioner som på olika sätt arbetar inom områden som vi behöver skaffa oss kunskap om inför starten och genomförandet av projektet Kulturakademin i Stockholm. Vi har besökt följande dagliga verksamheter, särgymnasier och andra verksamheter inom området: EKO Daglig verksamhet, Saltsjö-Boo Franstorps verkstäder, daglig verksamhet, Sundbyberg Inuti2 daglig verksamhet, Stockholm Kulturcentrum Skåne, kurser, kompletterande utbildning, kulturarbetsplats/daglig verksamhet, Lund Medis 5, daglig verksamhet, Stockholm Teater Blanca, daglig verksamhet, Uppsala S:t Botvids särgymnasium, Botkyrka S:t Eriks särgymnasium, Stockholm Konstskolan Linnéa, Stockholm Moomsteatern, Malmö Teater De Vill, Stockholm 6

7 Dessutom har en studieresa gjorts till New York där nedanstående verksamheter och gallerier besöktes: Pure Vision Arts LAND Art and Gallery HAI Art Studio Creative Arts Workshops for Kids Fountain Gallery Vi har haft möten med följande personer: Jenny Åsberger, fritidsutvecklare på Stockholms Idrottsförvaltning Kjell Stjernholm, verksamhetsansvarig/konstnärlig ledare Moomsteatern Göran Felldin, marknadschef och fundraisingansvarig vid Linköpings Universitet Ann-Christin Euler, Arbetsförmedlingen Unga funktionshindrade Ann-Sofi Hellis Timmås, Arbetsförmedlingen Unga funktionshindrade Erik Holmqvist, avdelningschef Folkuniversitetet Daniel Borgman, affärsutvecklare Folkuniversitetet Linda Tiger, avdelningschef Folkuniversitetet Utöver ovanstående har vi även följt aktuella diskussioner i nyhetsmedia och tagit del av rapporter och akademiska uppsatser i ämnet. Vi väljer att redovisa resultatet utifrån de sju specifika mål som vi satte upp för förstudien. 1. Undersöka och få ökad kännedom om behovet av kulturkurser bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. 2. Undersöka och få kunskap om olika pedagogiska former kring undervisning för personer inom målgruppen. 3. Göra studiebesök och skapa kontaktnät för det nya kulturcentrat. 4. Undersöka och få insikt om målgruppens ekonomiska förutsättningar att delta i utbildningar och kurser. Prisbild och alternativ finansiering. 5. Förbereda rekrytering av lärare/ledare. Formulera krav på kompetens, tidigare erfarenheter och undersöka rekryteringsmöjligheter. 6. Inventera lokaler, befintliga och nya. Få kunskap om särskilda krav och normer för lokaler med verksamhet för målgruppen. 7. Undersöka marknadsföringskanaler och hitta lämpliga former för marknadsföringen. Obs! För att förenkla läsningen väljer vi att först redovisa punkt 3 eftersom det är under den punkten som vi beskriver de verksamheter som vi har besökt samt de möten som vi har haft. De beskrivningarna har betydelse för förståelsen av övriga punkter. Därefter redovisas punkterna i nummerordning. 7

8 3. Göra studiebesök och skapa kontaktnät för det nya kulturcentrat. EKO daglig verksamhet. Johanna Wikstrand är verksamhetschef på EKO daglig verksamhet i Nacka kommun som är en estetiskt inriktad verksamhet med musik, drama samt bild & form som huvudaktiviteter. I personalgruppen arbetar bl a fyra musiker och förutom musik och bild-och-form ingår även fysiskt träning på schemat. På Eko har personer med lindrig, måttlig samt grav funktionsnedsättning sin dagliga verksamhet. Att de kan fungera i grupp är viktigt, säger Johanna. För att underlätta detta finns avskilda rum på övervåningen där man kan vara om man inte klarar av att vara social och det finns tygklädda skärmar som kan sättas mellan arbetsplatserna så att personer som behöver kan få vara mer ifred när de arbetar. Lokalen är viktig, en person med autism kan vara jättekänslig för ett rum med för mycket färger och tavlor, säger Johanna. Det dagliga planeringsarbetet tar mycket tid och för att få gruppsammansättningen att fungera har personalen möten varje morgon för att planera dagens arbetsgrupper. Slutsats: Det går att bedriva en kulturverksamhet med individer som har kraftigt varierande behov och funktionsnedsättningar även om deras handikappnivå och sociala kapacitet kan variera från dag till dag. Med tydlig struktur, lyhördhet och bra planering på daglig basis och genom att anpassa lokalerna så kan man bedriva verksamhet med bra och framgångsrika resultat. Franstorps verkstäder Här träffar vi i personalen bl a Pernilla Wedel, Kenneth Thorstensson och Kiko Pino tillsammans med några av arbetstagarna som har sin dagliga verksamhet på Franstorps verkstäder. Vi får veta att Franstorps Verkstäder drivs av ett personalkooperativ sedan personalen bildade en ekonomisk förening och tog över verksamheten från Sundbybergs Stad 1 april Franstorps Verkstäder bedriver daglig verksamhet som riktar sig till personer med intresse för att jobba med hantverk eller journalistik. Här finns 30 platser fördelade på flera verkstäder: snickeri, läderverkstad, bild-och formverkstad och en tidningsredaktion. Här arbetar upp till 30 personer i mycket fina lokaler med spännande möbler som är gjorda av arbetstagarna själva. Detta bidrar till en unik och vacker miljö och vi upplever att de som arbetar här trivs väldigt bra. På Franstorps verkstäder arbetar man med flera pedagogiska metoder som vi får beskrivna för oss som t ex learning by doing och four hands-pedagogik. De berättar om vikten av att göra arbetsprocesser begripliga och hur man i större utsträckning kan använda sig av kroppsminnet istället för det intellektuella minnet. Under punkt 2 beskrivs dessa pedagogiska metoder och arbetssätt. Slutsats: Här får vi se en mycket väl genomförd vision, välplanerad verksamhet, estetisk och praktisk arbetsmiljö. I Kulturakademin vill vi gärna arbeta med konst och konsthantverk och på Franstorps verkstäder kan vi se hur lyckat det kan bli. Här får vi se hur konsthantverk kan ha en flytande övergång till konst t ex i de läderväskor och fodral som en arbetstagare har gjort med inspiration av Olle Beartlings mönster och färger. 8

9 Ateljé Inuti 2 - daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ateljé Inuti 2 är en av de mest respekterade och ambitiösa konstnärliga dagliga verksamheterna i Sverige just nu. Här träffar vi verksamhetschef och konstnärlig ledare Anneli Aaltonen som berättar att Inuti 2 startade 2003 som en satellitateljé till Ateljé Inuti. Den dagliga verksamheten är inriktad på konstnärligt begåvade personer inom autism spektrumet- Aspergers syndrom, högfungerande autism, som vill fördjupa sin konstnärliga- och personliga utveckling. På Inuti 2 är man övertygad om att konstnärligt och kreativt skapande ger självförtroende. Man arbetar bl.a. med måleri, teckning, skulptur, textil och installationer både i enskilda projekt och gemensamma uppgifter, material och teman. Detta följs upp av genomgångar där man tittar på varandras konstverk och lär sig av varandra. Diskussioner kring konst och kultur, studiebesök, utflykter och inspirationsresor är också en viktig del av den dagliga verksamheten. Inuti 2 genomför både gemensamma och enskilda utställningar och vill på så sätt vara en aktiv del i konstoch kulturlivet Anneli beskriver att många i målgruppen genom livet har lärt sig att det är bäst att ligga lågt, vara tyst och att inte synas, annars finns det stor risk att blir retad eller mobbad. De har svårt att göra sig hörda och för många som inte har full tillgång till det vanliga språket blir skapandet och konsten ett alternativt sätt att utrycka sig och kommunicera genom. Annelis uppfattning är att det digitala arbetssättet, som t ex att redigera digitalt och göra stop-motion animering, kommer att bli allt viktigtigare för målgruppen unga med intellektuella funktionsnedsättningar Men även traditionellt hantverk som textil, brodera, sticka och virka är populärt i den här målgruppen. Det kan ofta fungera som ett sätt att hämta energi efter ett krävande måleri. Genom samtal med anhöriga och andra närstående har Anneli fått en bild av en, vad hon tror, ganska stor grupp unga personer som befinner sig i en gråzon. Det är personer som har påbörjat vanligt gymnasium men aldrig avslutat det utan hoppat av. Många av dem har funktionsnedsättningar med eller utan diagnos. De kan ha haft problem med det sociala samspelet, studiemiljön och de stora grupperna och därför valt att hoppa av. De fångas ofta inte upp av samhällets skyddsnät, de hamnar utanför utbildningar och arbetsliv och blir många gånger sittande hemma utan sysselsättning och fastnar i en förtidspensionering. På Inuti2 finns det flera personer som har hoppat av gymnasiet för att det blev för mycket för dem och deras självförtroende blev knäckt. På Inuti2 har de fått möjlighet att arbeta med konst, utveckla sin fantasi, tänka kreativt, och känna trygghet i en liten grupp där de blir sedda och uppmuntrade, vilket för dem ofta är det som gör att självförtroendet stärks. På så sätt har flera personer så småningom återfått studielusten och börjat tala om att de skulle vilja slutföra gymnasiet. Slutsats: Vi tar fasta på den övertygelse som Inuti 2 förmedlar, att kreativt skapande ger självförtroende och kan ge personer inom målgruppen tillgång till ett alternativt sätt att utrycka sig på och kommunicera igenom. 9

10 Annelis erfarenhet av ungdomar som avbryter sin gymnasieutbildning för att sedan hamna utanför alla system ger oss ytterligare insikt om vilka som kan rymmas inom Kulturakademins målgrupp. Beskrivningen av hur det kreativa skapandet i en trygg miljö kan ge människor lust och kraft att även ta tag i andra delar av livet så som studier och arbete, startar tankar om vad vi vill kunna erbjuda. Att med kreativt skapande inom Kulturakademin tillsammans med de övriga resurser som finns inom Folkuniversitetet bygga upp en verksamhet som, för personer med intellektuell funktionsnedsättning, kan bli en språngbräda vidare till utbildning, praktik och yrkesliv. Kulturcentrum Skåne På Kulturcentrum Skåne i Lund träffar vi Heimo Åback och Christel Nilsson som finns i verksamhetens ledning. Kulturcentrum Skånes verksamhet består dels av öppen kursverksamhet, en eftergymnasial treårig kompletterande kulturutbildning samt en integrerad arbetsplats, daglig verksamhet, med kulturförankring. Den öppna verksamheten riktar sig till alla åldrar. Här finns undervisning i musik, drama och bild. Verksamheten bedrivs som kurser och workshops, i större och mindre grupper eller som enskild undervisning. Kulturcentrum Skåne är ett utåtriktat regionalt centrum för musik teater och konst. Vi är en ideell förening som drivs med stöd av anslag från Lunds kommun. Till vårt hus i Lund kommer människor för att teckna och måla, musicera, spela teater eller mötas kring något av våra kulturprojekt. Vi har aktiviteter för personer med utvecklingsstörning i alla åldrar och våra pedagoger har både konstnärlig och pedagogisk kompetens berättar Heimo. Den utåtriktade verksamheten har bl a bestått av samarbete med Operaverkstaden i Malmö där man genomförde en operaföreställning med namnet Grannfejden. Här finns ett eget rockband som skriver sin egen text och musik samt gör offentliga spelningar. Kulturcentrum Skåne deltar även i konstutställningar både som grupp och individuellt bl a har Karl Otto Persson, konstnär och före detta elev, gjort flera separatutställningar och det finns även en dokumentär om honom som visats på Sveriges Television. På Kulturcentrum Skåne är de mycket öppna och generösa och berättar om alla turer projektet har tagit, inte minst det omfattande arbetet att på olika sätt att finna finansiering. De är öppna med att det till och från har varit svårt att få det att gå runt och ibland har det sett mycket mörkt ut, men trots allt har de funnit lösningar och fortsätter denna framgångsrika verksamhet. Slutsats: Ett mycket tankeväckande och inspirerande besök som känns som vår vision fast mycket större och kanske något att sträva efter i ett längre perspektiv. En verksamhet som står på tre ben; öppna kurser, eftergymnasial kompletterande utbildning och konstnärlig arbetsplats. Mycket fina lokaler, professionellt drivet och med ett ambitiöst program. Några av Kulturcentrum Skånes ledord är att: De tillför kulturlivet någonting. De vill överraska, inspirera och beröra. De vill synas, ta plats och sätta spår. 10

11 Medis 5 Vi träffar Mats Erikson som är verksamhetschef för Medis5 som är en daglig verksamhet för personer med lindriga intellektuella funktionshinder. Verksamheten har studieförbundet Sensus som huvudman och lyder under LSS i Stockholm stad. De som arbetar som handledare på Medis5 är skådespelare, musiker, fotografer, formgivare, filmare m.m. Det är en utåtriktad verksamhet där tyngdpunkten ligger på teater, sång och musik. I olika formationer görs teater- och musikföreställningar, filmer och andra kulturproduktioner såsom spoken word och sång. Medis5 har en egen teatergrupp som genomför olika föreställningar, workshops och turnéer. Slutsats: Medis 5 är imponerande professionellt och motsvarar vad vi på flera sätt eftersträvar, en högkvalitativ kulturverkstad med kvalificerade kulturarbetare, skådespelare och musiker som handledare. Här är konsten/teatern i centrum och de har höga ambitioner, vilket syns både i miljöer och en grafiskt snygg och mycket tydlig hemsida med filmer, musik, animeringar och presentation av alla konstnärer/artister. Med Kulturakademin skulle vi vilja uppnå något liknande men med tyngdpunkt på konst, hantverk och kreativitet. Mats Erikson är öppen för samarbeten och mycket generös med idéer och förslag. Teater Blanca säregen scenkonst, teater utöver det vanliga. På Teater Blanca träffar vi konstnärlig ledare Magnus Dahlerus och Chatarina Oldermark som berättar att Teater Blanca har funnits sedan Teatern ligger i centrala Uppsala där den har sin egen scen och består idag av 14 skådespelare, 1 ljudtekniker, en konstnärlig ledare samt tre arbetshandledare varav en ansvarar för musik och en för kostym. Inför varje produktion tas konstnärlig personal in för exempelvis teknik, scenografi, koreografi m.m Det som skiljer Blanca från andra teatergrupper är att skådespelarna har olika slags funktionsnedsättningar som ger rätt till LSS (Lagen om Stöd och Service). Det kan handla om medfödda begåvningsmässiga funktionsnedsättningar eller begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder. Teater Blanca är dessa personers dagliga verksamhet som drivs av Uppsala kommun. Här så struntar vi i deras diagnoser, vi har inga papper på dem där det står vad de har för handikapp. Vår pedagogiska röda tråd är att vi struntar i handikapp och kör med samma konstnärliga höga nivå med alla. Vi talar inte om deras handikapp. säger Magnus. Chatarina har en undersköterskeutbildning men Magnus har ingen vårdutbildning. I sin verksamhet utgår de från var och ens förutsättningar och förmågor. Teater Blanca har på senare år fått ett stort genombrott. De har både fått uppmärksamhet och priser, de har utsetts till årets inspiratör och känner nu att de har ett bra stöd för sin verksamhet. Från början var vi i ett skjul men nu har vi fina lokaler, även om hyran är hög. Teater Blanca har ett nära samarbete med Uppsala stadsteater och har möjlighet att låna saker av dem. Teater Blancas skådespelare har utvecklats mycket genom åren. När de först kommer hit kan de vara väldigt blyga och vågar ingenting. Nu är de stolta och utåtriktade på gränsen till kaxiga. Vi vill att de ska bli autonoma, vi tränar på att göra misstag. Publiken 11

12 ska inte sitta med facit i hand säger Magnus. Slutsats: Teater Blancas föreställning Stationen på deras egen scen gjorde ett väldigt starkt intryck. En teaterföreställning på hög nivå som väl håller i jämförelse med teater på våra mer kända scener. Teater Blanca är ännu ett exempel på en fantastisk och viktig verksamhet som visar hur långt man kan komma med en tro på denna målgrupps kapacitet, genom att ha höga konstnärliga mål och våga ställa krav även om medarbetarna har en funktionsnedsättning. Teater Blancas råd till oss är att jobba konstnärligt och inte ägna oss åt vårddelen. De menar att personerna genom att finna trygghet i gruppen kommer att stärka sitt självförtroende och på så sätt våga anta nya utmaningar som leder till utveckling. Tänk och sikta högt och fokusera på det konstnärliga, så finns det ingen gräns för hur bra det kan bli om man jobbar målmedvetet säger Magnus och Chatarina. S:t Eriks särgymnasium, estetiskt program Vi träffar Magnus Mark som är bildlärare samt ett flertal andra lärare inom dans, teater och musik. De berättar att det estetiska programmets målsättning är att ge eleverna vana att uttrycka sig och att uppleva uttryck inom olika konstarter. De skall få möjlighet att allsidigt utveckla sin förmåga till skapande, inlevelse och uttryck. Eleverna ges en orienterande utbildning inom dans, teater, bild och musik samt få möjlighet till fördjupning inom något av dessa områden. Lärarnas uppfattning är att projektet Kulturakademin borde vara mycket intressant för deras estetelever som slutar särgymnasiet, eftersom dessa elever oftast inte tycker att en daglig verksamhet är ett alternativ. En del söker till folkhögskolor eller amatörteatrar, andra väljer att gå vanliga kurser, men där kan nivån och inlärningstakten vara för hög så att de inte riktigt kan tillgodogöra sig utbildningen. En del söker enklare jobb, men dessa är oftast inte är så stimulerande och utvecklande. Lärarna är också övertygade om att det finns en hel del ungdomar som inte gör någonting. De är hemma, går och drar, varken studerar eller jobbar och även för dem skulle Kulturakademin kunna vara en möjlighet till att fortsätta utveckla sin kreativitet och få bättre struktur i tillvaron. Magnus tror att de bästa förutsättningarna för den kreativa utvecklingen hos den här målgruppen är om verksamheten pågår på dagtid, gärna flera dagar i veckan. Att bara rita och måla någon kväll i veckan räcker inte om man vill satsa seriöst. Det skulle kunna bli ett stimulerande alternativ eller komplement till ett inte alltid så utvecklande dagjobb. När vi talar om vad man bör tänka på när det gäller att sätta samman grupper berättar lärarna att det finns ett stort socialt stigma av att gå på särgymnasium. Det upplevs nästan som något skamligt och det följer dem hela livet. Eleverna på det nationella programmet är oerhört känsliga för att blanda sig med de elever som går det individuella programmet vars funktionsnedsättning är mer synlig. Lärarna tror, även om de tycker att det är tråkigt, att det kan vara svårt att blanda deltagare med olika grava funktionsnedsättningar. De anser att det möjligen är annorlunda i en miljö utanför 12

13 gymnasiet och att det på så sätt skulle vara lättare på Folkuniversitetet, men de är lite tveksamma. Det här med grupper kanske löser sig själv säger Magnus. Det är oftast personer med autism som gillar att måla och rita och de som har Downs-syndrom gillar mer teater och dans. Så om ni går ut med att det handlar om konst och vad ni ska göra så kommer det kanske automatiskt bli någorlunda homogena grupper. Magnus Mark återkommer flera gånger till dagliga verksamheten Inuti som han har gjort studiebesök på. Om ni är det minsta som Inuti så tycker jag ert projekt verkar fantastiskt bra! Där sätter de verkligen konsten i centrum, om det är så tror jag att eleverna inte kommer vara lika känsliga för vilka funktionsnedsättningar de andra har. Slutsats: Vi förstår att det för unga människor som slutar särgymnasiets estetiska program kan vara svårt att hitta en stimulerande sysselsättning. De är inte attraherade av daglig verksamhet, kurser inom t ex studieförbund och folkhögskolor håller ibland en alltför hög inlärningstakt och har för stora grupper för att passa dem och att ta sig in i arbetslivet direkt efter gymnasiet är idag väldigt svårt även för många unga utan funktionsnedsättning. S:t Botvids särgymnasium, estetiskt program Vi träffar lärare Lisa Lundell samt elever i Estetiska programmet som berättar att det estetiska programmet passar de personer som tycker om att hålla på med konstnärliga aktiviteter. Förutom kärnämnen har programmet musik, drama, dans, och bild på schemat. De flesta av eleverna tycker att det skulle vara roligt att ha mer att göra på fritiden främst helger och lov. Många håller på med någon idrott men väldigt få har gått någon kurs. En flicka berättar att hon har tagit sånglektioner inne i Stockholm, det var väldigt dyrt men hon tyckte kursen var bra och att hon lärde sig mycket. Lärarnas uppfattning är att det framförallt är på helger och lov som kurser kan vara intressant för eleverna. I veckorna är man nog ganska trött när man kommer hem efter skolan och vill vara hemma. Läxor tar ju också sin tid. Gruppernas sammansättning är viktig. Lärarnas erfarenhet är att det är svårt med integrering. Graden av funktionsnedsättning är mycket känsligt, framförallt för dem som går nationella programmet på gymnasiet. Lärarna tror därför inte att det fungerar med att blanda grupper med synlig funktionsnedsättning med elever från nationella programmet som oftast har mindre synliga funktionsnedsättningar. Slutsats: Vi har fått höra på både S:t Botvid och S:t Eriks särgymnasier att de elever som har en mycket liten grad av funktionsnedsättning, dvs de som går det nationella programmet, är mycket känsliga för att beblandas med de som har en högre grad av funktionsnedsättning. Att de över huvud taget går på ett särgymnasium upplevs som något nästan skamligt, förstår vi. Vi får höra att elever t o m undviker att åka samma buss som de med högre grad av funktionsnedsättning och att vi ska inte försöka starta konstgrupper där man blandar dem. 13

14 Vi överraskades av dessa erfarenheter och har diskuterat hur vi ska förhålla oss till dilemmat. Vår grundinställning är att vi i Kulturakademin vill vara inkluderande inte exkluderande och vi vill fokusera på konst och kreativt skapande snarare än vilka funktionsnedsättningar deltagarna har. Naturligtvis kan vi inte vi inte blunda för den information som vi fått men hoppas samtidigt att det blir mindre laddat utanför gymnasievärldens väggar och de värderande blickar som hör till den miljön och åldern. I en helt annan miljö och ett självvalt meningsfullt sammanhang som satsar på konst, kreativitet och intresse hoppas vi att kunna bryta ner dessa fördomar. Andra verksamheter inom området. Konstskolan Linnea Vi träffar verksamhetsansvarig Gunilla Lagergren som berättar att Konstskolan Linnea är en 3-årig eftergymnasial kompletterande utbildning för personer med intellektuellt funktionshinder som har rätt till LSS-insats. Konstskolan Linneas huvudman är Stiftelsen Stockholms Folkhögskola, en del av Folkuniversitetet. Konstskolan Linnea har plats för 12 elever per läsår. Verksamheten ligger på en mycket hög konstnärlig nivå och de som arbetar som lärare är yrkesverksamma konstnärer och konstpedagoger. Gunilla anser att i deras verksamhet är hög konstnärlig professionalitet viktigare än omsorgserfarenhet. För att antas på skolan krävs konstnärlig talang och lust att arbeta skapande samt att kunna följa en lärarledd undervisning. Innan en ny elev kan börja på Linnea gör han eller hon ett studiebesök och visar arbetsprover. Därefter görs 1-2 veckors praktik på skolan. På så sätt får både personen och skolan möjlighet att känna efter om det här är en verksamhet som passar. Gunilla beskriver att detta är väldigt viktigt för att få en verksamhet som fungerar som helhet. Konstskolan Linnea arbetar inte efter någon direkt vedertagen pedagogisk metod utan deras pedagogik bygger på lång erfarenhet och är mycket individuellt anpassad genom att man har kunskap om de olika nivåerna och diagnoserna som eleverna befinner sig på. Gunilla tror att det finns ett stort behov av framför allt sommarkurser och kortare workshops i olika kreativa ämnen. Linneas elever har ca 6 veckor sommarlov och andra har mer, ca 10 veckor. Även helgkurser på dagtid och inte allt för sena kvällskurser tror hon att det finns behov av. På så sätt skulle Kulturakademin kunna bli ett komplement till dagliga verksamheter som Linnea och Inuti och det kan bli ett flöde mellan dessa verksamheter. När det gäller ämnesvalet för kurser beror det på vem man vänder sig till och på vilken nivå de är. Konst och likaså teater är efterfrågat, dans är enligt hennes uppfattning minst efterfrågat. Gunilla anser att när det gäller lokaler för den här verksamheten så är en professionell konstnärlig ateljémiljö viktig men självklart måste lokalen också vara rullstolsanpassad. Viktigt att skapa en hemvist där man känner igen sig och känner sig trygg, gärna med möjlighet att dra sig åt sidan och ibland arbeta lite mer ostört, kanske med skärmar. Ett 14

15 rum för fika och ett för ombyte är också bra. Slutsats: Som flera andra inom området efterlyser Gunilla aktiviteter eller kurser på sommaren och detta är något vi ska ta fasta på. Vi får bekräftat att det viktigaste när det gäller personal i denna verksamhet är framförallt hög konstnärlig kompetens. Det pedagogiska förhållningssättet kan man lära sig genom arbete, samlad erfarenhet och lyhördhet. Konstskolan Linnea är en verksamhet inom Folkuniversitetet och det är därför intressant att se hur utformningen av Kulturakademin skulle kunna bli ett komplement till skolan och hur vi skulle kunna samarbeta kring den gemensamma målgruppen. Moomsteatern i Malmö Vi samtalar med Kjell Stjernholm och Per Thörnquist som berättar att Moomsteatern är en teatergrupp som har varit verksam i Malmö sedan år 1987 och som till skillnad från andra teatergrupper har fast anställda professionella skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Moomsteatern är därmed en av de ledande teatrarna i världen inom denna särskilda inriktning. Moomsteatern - Stiftelsen för Professionell Integrerad Scenkonst (SPIS) är en stiftelse vars syfte är att verka för professionell kulturell scenkonst och evenemang i jämställdhet mellan statistiskt normala och personer med funktionsnedsättning. Målet är att leda den konstnärliga utvecklingen inom scenkonsten i den egna nischen på en internationell nivå, med Sverige som primär arena. Moomsteatern blev 2007 medlemmar i Svensk Scenkonst. Samtliga skådespelare med funktionsnedsättning är medlemmar i Teaterförbundet och fortbildas av Teaterhögskolan i Malmö. Kjell Stjernholm har sedan starten varit teaterns konstnärlig ledare och regissör fick han Kvällspostens Thaliapris för sitt och teaterns arbete. Från och med våren kommer han att efterträdas av Per Thörnquist. Moomsteatern är den enda teatern i Sverige som har fast anställda med funktionsnedsättningar. Efter att några skådespelare slutat så hade ensemblen 4-5 fast anställda och det fanns därför behov av en nyrekrytering. För att klara den nyrekryteringen skapade de en egen utbildning för tre nya elever som kommer bli en del av deras ensemble när de är färdiga. En sparbanksstiftelse har stått för huvuddelen av ekonomin i utbildningen men de har även fått medel från försäkringskassan och kommunen. Utbildningen är på tre år och de håller till i en egen lokal i närheten av Moomsteaterns lokaler i Folkets hus. Några av eleverna kommer direkt från särgymnasiet och alla kommer efter slutförd utbildning att få fast arbete på Moomsteatern. Utbildningen använder en metod från teaterhögskolan som är en gammal modell, från tiden runt 1964, då något som kallas elevskolor fanns. Den påminner om lärlingsmetoden, eleverna är med på alla repetitioner, bakom scenen och ser och lär sig av sina äldre och erfarnare kollegor och förebilder. De mer erfarna blir normbildande. 15

16 Moomsteatern försöker att bryta normer och fördomar och menar att det går att ställa krav och lägga ansvar på personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Kjell tror att man växer genom att tas på allvar, att få uppgifter att kämpa med och att få uppleva att man lyckas. När det gäller Kulturakademin tycker Per och Kjell att vi ska köra på med höga ambitioner men samtidigt vara beredda att ändra på oss. Hitta yrkesmänniskor, t ex skådespelare från Stockholms stadsteater eller kända konstnärer som har studerat på kungl. Konsthögskolan, att anlita som lärare eller gästlärare. Genom att dessa sedan pratar om Kulturakademin på sina egna arbetsplatser så sprids ryktet och statusen att få arbeta som lärare på Kulturakademin höjs. Per och Kjell tror att om vi väljer att jobba med hög ribba och utgår från det konstnärliga uttrycket med lärare som är verksamma konstnärer och erkända kulturarbetare istället för enbart pedagoger så kommer vi göra något som känns nytt och modernt. Per och Kjell råder oss att redan från början tänka att utbildningen ska leda vidare in i något t ex skapa samarbeten och kontakter med konstnärer, teatrar, teatergrupper, curatorer, samlare och konsthallschefer. Kjell påpekar att det på sätt och vis kan vara lättare att jobba med konst för dessa personer, bildkonstverk är lättare att visa, går att visa även på nätet, är också lättare att sälja. Teater, dans och musik är ensemblebaserad verksamhet som kräver väldigt mycket utrustning, bra dansgolv av trä, teaterscen, belysning, teknik, elektronik och många anställda runt omkring. Dessutom är man oerhört beroende av att alla i gruppen kommer för att verksamheten inte skall falla. Slutsats: Det behövs kulturskolor där det kan odlas talang, kulturen behöver tillväxt. Unga med funktionsnedsättning behöver fler vuxna som förebilder inom kulturen t ex genom att kunna se framgångsrika skådespelare med funktionsnedsättningar på de stora scenerna. Vi litar till Kjells långa erfarenhet då han beskriver de svårigheter det innebär att arbeta med ensembleverksamhet. Viktigt att knyta professionella kulturarbetare till verksamheten och att från början tänka att utbildningen inte skall bli en isolerad ö, utan att den på olika sätt och utifrån olika behov skall leda vidare. Slutord från Per som vi tar med oss: Var fräcka och noggranna, var självkritiska och satsa på konstnärlig utveckling och kvalitetssäkra verksamheten med kända konstnärer. Teater De Vill i Stockholm Här träffar vi och samtalar med konstnärlige ledaren Johan Bössman som berättar att Teater De Vill bildades Utifrån den egna scenen på Pipersgatan 4 blandar de 16

17 konstnärliga uttryck, korsbefruktar det konstnärliga med det pedagogiska och skapar unika projekt. De tar fram nyskrivna pjäser för ungdomar och turnerar med redan framtagna. Teater De Vills pjäser berör och skildrar den verklighet vi lever i och nästan alltid handlar det om att låta den marginaliserade människan komma till tals. Pjäserna granskar vårt samhälle, dess attityder, fördomar och ideal, ofta ur ett ungt perspektiv. De arbetar i gränslandet mellan teater, dans, livemusik, poesi, film, drömspel, naturalism och berättar i bilder snarare än i ord. I anslutning till föreställningarna arrangeras seminarier för publiken, med målsättning att väcka diskussion om pjäsernas tema. Till alla pjäser finns lärarhandledningar och efterarbetesmaterial. Stora delar av gruppens verksamhet genomsyras av arbetet med tillgänglighet. En övergripande målsättning är att tillgängliggöra och öppna teaterscenen för personer med funktionsnedsättningar. Deras ambition är att alltid ha representanter från gruppen ungdomar och funktionsnedsatta i ensemblen. De samarbetar med många organisationer; RFSL, fredsrörelsen m.m och de gör föreställningar som vänder sig till olika utsatta grupper i samhället. Johan har även lett efterfrågade teaterkurser för funktionshindrade inom DUNS - De Unga med Neurologiska Funktionshinder i Sverige. Under 2006, 2007 har de samarbetat med ABF, NHR och hållit kurser runt landet och startat projektet Från ax till Limpa, en professionell skådespelarutbildning för personer med funktionsnedsättningar. Deras skådespelare i gruppen har med åren vuxit som skådespelare, människa och i självförtroende och börjar nu få andra jobberbjudanden utifrån, det finns ett sug efter skådespelare med funktionshinder. Slutsats: Johans erfarenhet av integrerade grupper är att om vi anställer respekterade erkända skådespelare/regissörer så kommer elever som söker till Kulturakademins kurser att inte bry sig om vilka handikapp de andra har, att gruppen är integrerad eller att någon ser utvecklingsstörd ut. Det viktiga blir istället att Jag studerar teater för Susanne Osten. Johan rekommenderar oss att rekrytera lärare från de fria grupperna eftersom de är vana att klara sig själva, de har lärt sig att vara självständiga, att rigga ljusramper, göra sminkningar, bygga saker osv. Vi tar starkt intryck av Teater De Vills starka sociala engagemang och att de använder teater som ett lustfyllt och effektivt verktyg att nå ut med budskap och upplysning. Vi tar lärdom av att de har ett starkt kontaktnät, många olika bidragsgivare och att de oftast har kringarrangemang som workshops och föreläsningar kring temat. Studieresa till New York. Pure Vision Arts Studiebesök och intervju med verksamhetschef Pamala Rogers som berättar att Pure Vision Arts efter 10 år är den första och fortfarande enda konstnärliga verksamheten på Manhattan för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Verksamheten startade 2002 av The Shield Institute, en non-profit hälsoservicebyrå som utbildar och stödjer New York-bor med autism och andra funktionsnedsättningar. 17

18 Pure Vision Arts tillhandahåller ateljé och konstmaterial. Här finns många konstnärer med talang och man introducerar dem till samlare, ställer ut och säljer deras konst. Det är en relativt dyr verksamhet men de får stipendier och hyran är betald, de får dollar i månaden från New York kommun. Flera var redan utvecklade konstnärer när de kom till Pure Vision Arts medan andra inte tidigare haft möjlighet att utveckla sitt konstnärskap. Pamala berättar om en kvinna som kommer från ett fattigt område och som jobbade i ett kök där hon knyckte kartongbitar ur soporna när ingen såg, hon ville ha det till att rita på eftersom hon inte hade råd att köpa papper. Det var ett medvetet val av Pamala att lägga verksamheten i Chelsea, hjärtat av galleridistriktet i New York. Detta är viktigt för det ger tyngd och prestige från början! säger Pamala. På det sättet ser man konsten först och personligheten före handikappet. Pure Vision Arts deltar årligen på mässan Outsider Art Fair. Pamala berättar att många föräldrar kommer till dem på mässan och vill köpa konst och då berättar de att de har en son eller dotter med en diagnos som målar och ritar och undrar om de kan börja hos dem. Mässan har vuxit med åren och den har gjort den här branschen större. Många fler känner till outsider art idag än de gjorde för 20 år sedan, det har blivit ett viktigt och ökande område för många samlare. Outsider Art Fair har gett fler försäljningsmöjligheter och en utvidgad konstmarknad. Pamala Rogers är konstnär och verksam psykolog, hon har varit curator för en stor internationell autismkonstutställning. Hon har även hållit föreläsningar och deltagit i många konferenser och symposier vilket är viktigt för att få stipendier. Slutsats: Kanske det viktigaste studiebesöket i New York och en av de mest ansedda konstnärliga verksamheterna i detta område. Deras verksamhet hyllar olikhet, är inspirerande och ändrar stereotypa uppfattningar. Pamala har många goda råd när det gäller att driva en sådan verksamhet, PR, marknadsföring och fundraising. Hon säger att det är viktigt att alltid skapa roliga och spännande event när man vill ordna något eller skapa nya nätverk och kontakter. Det är nödvändigt att samarbeta med andra i branschen och skapa samarbetspartners inom kommun och näringsliv. Seriöst och långsiktigt arbete ger resultat och det är viktigt att delta i mässor, utställningar, debatter och skriva artiklar. LAND Art and Gallery En konstnärlig arbetsplats för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och ett galleri beläget i Brooklyn. Vi samtalar här med Mattew Murphy som är verksamhetsledare. The LAND (League Artists Natural Design) Studio & Gallery är ett av de kreativa program som är grundades av the League Education and Treatment Center en stiftelse som stöttar och visar upp konst gjord av vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Organisationen har även gruppboenden och dagcenter. 18

19 LAND Art and Gallery startade för 6-7 år sedan då man anlitade Mattew som hittade lokalen, byggde upp verksamheten och skapade namnet. LAND drivs av stiftelsen men förutom de 50% av försäljningen som går till konstnärerna så går intäkterna av försäljningen in i verksamheten genom ett speciellt konto med in-ut flöde. LAND har nära kontakt med konstnärernas anhöriga och deras socialhandläggare och de har tjocka pärmar med information, diagnoser och handlingsplaner för sina konstnärer. LAND har sammanlagt 4 lärare och dessutom är en person anställd som media-, dataoch kommunikationsansvarig. Galleridelen är i skyltfönstret och på väggarna i lokalen närmast ingången och de säljer många gånger konst direkt till personer som kommer in från gatan. De har ett samarbete med klädkedjan JCrew. En av konstnärerna levererar ca 30 små bilder i månaden som de använder i sina affärer. En annan konstnär, Dean Millien, gör små och stora skulpturer i staniol, mest djur, flamingos och gorillor. På sina visitkort titulerar han sig The Tin Foil Artist. Verksamheten på LAND är fullbelagd och de har en väntelista på 4-5 personer som vill börja där. Slutsats: Här får vi en mycket god känsla av att både konstnärer och Mattew trivs bra. De bedriver en liten men vaken verksamhet som är bra på att skapa samarbeten och utställningar. De arrangerar själva en konstmässa, knyter kontakter med affärsverksamheter och säljer konst i lokalen. Vi gillar det vi ser här och än en gång slås man av att alla vi möter är skickliga på att bygga nätverk och knyta kontakter. HAI Art Studio(Hospital Audiences, Inc.), Quimetta Perle, Verksamhetschef Konstprogram Francis Palazzolo, Kreativ chef Deras motto: an organization dedicated to inspiring healing, growth and learning in the arts for the culturally underserved. Ungefär översatt: En organisation som hängivet vill inspirera till läkande, personligt växande och utbildning i de fina konsterna för de kulturellt mindre bemedlade. HAI Art Studio har funnits i 20 år och de erbjuder ett konstprogram till konstnärligt begåvade personer med psykiska funktionshinder. Programmet vänder sig till dem som är hängivna konstnärer men inte har möjlighet att vara självständigt verksamma. Allt konstmaterial är gratis. Under veckorna arbetar konstnärerna på egen hand i lokalerna men på lördagarna finns det personal och då arbetar konstnärer här. På helgerna pågår utställningar i arbetslokalen då även konstsamlare kommer och köper deras konst. En av konstnärerna heter Melvin Way. Han är en av de högst värderade levande outsiderkonstnärerna i världen och hans verk säljs för mellan 3000 dollar för en liten målning och upp till tals dollar. Målningarna består av kryptiska kemiska uträkningar, han bär dem i fickorna och ingen vet riktigt hur många han gör. Det finns 19

20 bara ca 50 kända verk och de samlare som äger ett verk känner att de tillhör en exklusiv klubb där de är beskyddare av en hemlighet som de själva inte förstår innebörden av. Slutsats: HAI arbetar med konstnärer med psykisk sjukdom vilket inte är den målgrupp som vår verksamhet främst kommer att vända sig till. Men vi är imponerade av den höga konstnärliga nivån, den framgångsrika verksamheten och det är intressant med samlares stora intresse för att köpa deras konst. Creative Arts Workshops for Kids BRIAN RICKLIN, Vd MOLAUNDO JONES, Kreativ chef LAUREN JOBSON, Medarbetare Creative Arts Workshops for Kids (CAW) är en non-profit organisation som använder bildkonst, konsthantverk, teknologi och design för att lära ut yrkesfärdigheter och andra ändamålsenliga färdigheter till mindre bemedlade ungdomar i åldrarna 4 21 år i hela norra Manhattan. CAW erbjuder gratis lördag- och efter-skolan-program med kreativa workshops samt även heltids sommarjobb. Detta berikar och stärker ungdomar i deras förmåga till kreativt tänkande, problemlösande, ansvarstagande och att axla ledarskap. De får lära sig att ta konsekvensbaserade beslut, deras självförtroende byggs upp och de får nya verktyg för att uttrycka sig själva. Samtidigt fördjupas förhållandet mellan dem själva, konsten och deras hemmakvarter vilket skapar en positiv förändring i deras liv. Bland de program som CAW erbjuder för ungdomar är framförallt sommarmuralmåleri-programmet mycket känt. Till detta program rekryteras ungdomar i åldern år för att utföra muralmålningar och för detta får de lön som vid ett sommarjobb. För att skapa motiven till muralmålningarna tillfrågas människor som lever och verkar i det aktuella området om vilket tema de vill att verket ska få. Det kan t ex vara en byggnad som är känd, en person, ett poem som representerar ett kvarter, historiska händelser mm. Ungdomarna gör även egna skisser, efterforskningar på bibliotek och på Internet. För att resultatet skall bli enhetligt och med hög kvalitet anställer CAW olika konstnärer som har huvudansvaret för den konstnärliga designen. Muralprojektet bygger nämligen på en icke konstnärlig struktur där ungdomarna metodiskt steg för steg lär sig hur man målar en muralmålning. Det kan vara allt mellan tonåringar som tillsammans arbetar med en målning. De är helt slumpvis utvalda genom ett statligt program som lottar fram vilka som får anställning i just detta sommarjobb. Programmet caw4kids är erkänt och uppskattat och de börjar få förfrågningar från många håll om att uppföra målningar runt om i USA. Slutsats: Väldigt roligt och inspirerande möte. Muralmålningarna är stora, fantastiskt fina och håller hög konstnärlig nivå. En verksamhet som vänder sig till en annan målgrupp än Kulturakademins men som ändå ger många inspirerande idéer. Vi imponeras av deras muralmålningar, deras engagemang i ett sämre ställt område som Harlem och vi förstår att deras verksamhet gör skillnad för dessa ungdomar. De får vara 20

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Information om stödinsatser

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

KomTekboken. teknik med liv och lust

KomTekboken. teknik med liv och lust KomTekboken teknik med liv och lust Innehåll Förord 4 Bakgrund 6 Att förstå rörelser 8 Flickor och teknik 10 Kognition hur vi lär oss 13 Välkommen in på KomTek Örebro! 15 KomTeks grundtankar: 22 Pedagogiskt

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Snickarbod. I lillbergets. Ett helt nytt tänk för unga entreprenörer. Sid 7. Vår skola blev cirkus. utan att ens tänka på det

Snickarbod. I lillbergets. Ett helt nytt tänk för unga entreprenörer. Sid 7. Vår skola blev cirkus. utan att ens tänka på det Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i utbildningssystem Nyfikna och engagerade sjuor i Bergvik 12 Morgondagens politiker kommer från Vågbro 14 Uf-företag bakom framgångsrik spritförsäljning 21

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer