Kvalitetsredovisning Brevik skola läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning Brevik skola läsåret 2013-2014"

Transkript

1 Brevik skola - Pysslingen Brevik skola Nytorpsvägen Tyresö Handläggare förskolechef/rektor Anna Hansson-Bittár och biträdande rektor Linda Svanbom - juni 2014 Kvalitetsredovisning Brevik skola läsåret Definition Kvalitetsredovisning är en samlad redovisning och analys av skolans resultat och utifrån resultaten väljer vi åtgärder för vidare skolutveckling och förbättring. Redovisningen är framtagen i samråd med medarbetarna i Brevik skola. Föräldraenkät Pysslingen NKI (nöjdkundindex) Svarsfrekvensen för förskolan, förskoleklassen och grundskolan inklusive eleverna är sammantaget 85 % totalt har 389 av 456 tillfrågade svarat (69 % i förskolan 57 av 83 föräldrar, och 86 % i skolan 221 av 258 föräldrar, samt 97 % av våra mellanstadieelever 111 av 115 elever). Jämfört med tidigare år har vi en lägre svarsfrekvens i förskolan och det är oklart vad detta beror på. Det som kan ställa till det för oss är att våra föräldrar förväntas svara på en enkät från Pysslingen och en enkät från Tyresö kommun under samma tidsperiod. Vi har ett mycket gott resultat i samtliga av våra enkäter, i linje med förra årets resultat och något bättre. Det sammanlagda resultatet för Brevik förskola och skola för nöjdhet, rekommendation och trivsel är 91 % (nöjdhet 87 %, rekommendation 92 %, trivsel 95 %). Det finns en stor samstämmighet i våra resultat - föräldrar, elever och medarbetare - och vi har all anledning att vara stolta över att vi fortsatt har ett i särklass gott resultat! Uppdelat enligt följande: Förskolan - 93 % (tidigare 91 %) Nöjdhet (NKI) Brevik 87 % (Pysslingen/Academedia 77/79 %) Rekommendation 93 % (Pysslingen/Academedia 86/87 %) Trivselgrad 98 % (Pysslingen/Academedia 91/93 %) Sammantaget Brevik förskola 93 % (Pysslingen/Academedia förskolor 88/86 %) Skolan (åk F-6) - 93 % (tidigare 91 %) Nöjdhet (NKI) Brevik 89 % (Pysslingen/Academedia 70/66 %) Rekommendation 95 % (Pysslingen/Academedia 77/70 %) Trivselgrad 94 % (Pysslingen/Academedia 86/81 %) Sammantaget Brevik skola 93 % (Pysslingen/Academedia skolor 78/72 %) Eleverna (åk 4-6)- 89 % (tidigare 92 %) Nöjdhet (NKI) Brevik 86 % (Pysslingen/Academedia 68/63 %)

2 Rekommendation 88 % (Pysslingen/Academedia 72/64 %) Trivselgrad 94 % (Pysslingen/Academedia 72/64 %) Sammantaget Brevik elever 89 % (Pysslingen/Academedia 81/76 %) Nöjdhet (NKI) baseras på tre frågor som besvarats på en 10-gradig skala: 1. Om du tänker på din/ditt barns förskola/skola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? Skala: Inte alls nöjd - I högsta grad nöjd 2. Är din/ditt barns förskola/skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Skala: Inte alls så bra som jag hoppades - Bättre än jag hoppades 3. Tänk dig en perfekt förskola/skola. Hur nära en sådan förskola/skola är ditt barns förskola/skola? Skala: Mycket långt ifrån - Mycket nära Kommentar när man jämför de tre bedömningsområdena med varandra (nöjdhet, rekommendation och trivsel) framgår det att NKI (nöjdhetsfrågan) inte når lika höga värden som rekommendation och trivsel (och detta gäller för samtliga enkäter) och vi tror att fråga 3 perfektfrågan sticker ut och generellt ger ett lägre resultat - Tänk dig en perfekt förskola/skola/arbetsplats. Hur nära en sådan förskola/skola/arbetsplats är er förskola/skola? I frågorna gällande nöjdhet, rekommendation och trivsel är samtliga resultat för Brevik skola högre än Pysslingen/Academedia. Här jämfört med Pysslingens resultat. Förskolan +10 % nöjdhet + 7 % rekommendation + 7 % trivsel Snitt + 8 % Skolan +19 % nöjdhet +18 % rekommendation + 8 % trivsel Snitt + 15 % Eleverna +18 % nöjdhet +16 % rekommendation +22 % trivsel Snitt + 19 % Mest nöjda är våra elever jämfört med andra Pysslingskolors elever. Vår skola ligger överlag bra till, även vår förskola står sig väl i jämförelsen. Det är intressant att notera att vår skolverksamhet har en så pass hög nöjdhet/rekommendation/trivselgrad men det är också rimligen logiskt. Det är i skolverksamheten vi har gjort de största förändringarna och utvecklingsarbetet satt i relation till ett behov. Svensk förskola är i allmänhet en väl fungerande institution som inte är i behov av ett lika omfattande förändringsarbete. Vi har i samtliga enkäter ett mycket gott resultat, inget svar i någon av våra enkäter ligger under grönt (miniminivån för godkänt). Det sämsta svaret i elevernas enkät gäller modern teknik, där svaret är 8,1 vilket anses som fullt godkänt (gränsen går vid 7,0) maxpoäng är 10. Svarsalternativen är enligt följande 1-4 rött 5-6 gult 7-10 grönt

3 Följande svar har ett högt resultat med minst 9 av 10 poäng Förskolan Mitt barns pedagoger gör så att han/hon får lust att lära sig mer (9,5) Mitt barn känner sig trygg i förskolan (9,4) Personalen på skolan bemöter mig på ett professionellt sätt (9,4) Personalen arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt (9,4) Det är ordning och reda på mitt barns förskola (9,2) Pedagogerna samarbetar kring mitt barns utveckling och lärande (9,2) Mitt barns pedagoger hjälper mitt barn att utveckla sin förmåga att lära (9,2) Mitt barn får varierad och näringsriktig mat i förskolan (9,2) Utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen bidrar till att mitt barn utvecklas och lär enligt läroplanen (9,1) Pedagogerna hjälper mitt barn att utvecklas så bra som möjligt (9,1) Pedagogerna hjälper mitt barn att utveckla sin förmåga att upptäcka och lösa problem (9,1) Det är en stimulerande miljö i mitt barns förskola (9,0) Skolan Personalen bemöter mig på ett professionellt sätt (9,3) Mitt barn får varierad och näringsriktig mat i skolan (9,3) Skolans personal arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt (9,1) Det är ordning och reda i mitt barns skola (9,1) Det är en stimulerande miljö i mitt barns skola (9,1) Lärarna i de olika ämnena samarbetar så att mitt barn får möjlighet at nå sina mål (9,0) Eleverna Jag känner mig trygg i skolan (9,6) Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå så bra som möjligt (9,3) De vuxna på min skola tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt (9,1) Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag ska kunna i de olika ämnena (9,0) Mina lärare informerar mig om hur det går i skolan (9,0) Sammanfattning och åtgärd Det går att utläsa att våra föräldrar i Brevik förskola är något mer nöjda än vad föräldrarna i Pysslingens förskolor är i stort men också att kvalitén i Pysslingens förskolor överlag är gott. Vi kan också se att våra föräldrar i Brevik skola är betydligt mer nöjda än vad föräldrarna i Pysslingen/Academedias skolor är i stort. Vi kan utläsa att våra elever är betydligt mer nöjda jämfört med Pysslingen/Academedias elever i stort. Brukligt är att nöjdheten vanligen sjunker i takt med att barnen blir äldre, kanske för att det ställs andra krav men säkert också för att barnen vistas i en större och mer komplex miljö, men vi ser glädjande nog inte det i vårt resultat. Det är ett särdeles gott betyg att vår skola håller en lika hög standard som vår förskola. Bäst-omdömena ovan (9 av 10 poäng) är viktiga för oss - att vi kommer väl ut i frågor som lärande, trygghet, bemötande, respekt, utvecklingssamtal, utvecklingsplan, samverkan, miljö, mat, information samt ordning och reda de frågor som vi särskilt värnar om. Nu gäller för oss att fortsatt utveckla vår förskola och skola/fritids, hålla vår höga standard och ständigt och alltid vara i en, för våra barn, gynnsam utvecklingsfas. När det gäller modern teknik, är vi numera väl rustade när det gäller interaktiva tavlor i skolan, det vi fortsatt behöver satsa på är en utökning av vår datapark. Medarbetarenkät Pysslingen NMI (nöjdmedarbetarindex) Svarsfrekvensen är 87 % (nyanställda, tillfälliga vikarier och tjänstlediga deltar ej).

4 Vi har ett gott och mycket gott resultat på medarbetarenkäten, i linje med förra årets resultat och något bättre. Det sammanlagda resultatet för Brevik förskola och skolas medarbetare för nöjdhet, attraktivitet, engagemang och ledning är 88 % (nöjdhet 84, engagemang 92, attraktivitet 85 och ledarskap 89), vårt tidigare resultat läsåret var 87 % Uppdelat enligt följande: Förskolan 81 % Nöjdhet (NKI) 77 % (Pysslingen/Academedia 70/69 %) Engagemang 87 % (Pysslingen/Academedia 87/86 %) Attraktivitet 77 % (Pysslingen/Academedia 76/76 %) Ledarindex 84 % (Pysslingen/Academedia 75/76 %) Sammantaget Brevik förskolas medarbetare 81 % (Pysslingen förskolor 77 %) Skolan 93 % Nöjdhet (NKI) 90 % (Pysslingen/Academedia 70/69 %) Engagemang 96 % (Pysslingen/Academedia 87/86 %) Attraktivitet 92 % (Pysslingen/Academedia 76/76 %) Ledarindex 93 % (Pysslingen/Academedia 75/76 %) Sammantaget Brevik skolas medarbetare 93 % (Pysslingen skolor 77 %) Kommentar - vi har också i medarbetarenkäten ett gott och mycket gott resultat, inget svar ligger under grönt (miniminivån för godkänt). Det sämsta resultatet i medarbetarnas enkät i förskolan gäller om man kan påverka sin lön (7,4) och arbetstaktsfrågor (7,6). Vi kan också skönja ett utvecklingsområde gällande samverkan mellan avdelningarna i förskolan, där resultatet visserligen är 7,7 men bör kunna utvecklas. I skolans medarbetarenkät är det sämsta resultatet frågan om man kan påverka sin sammantagna arbetsmängd (7,9). Svarsalternativen i medarbetarenkäten är också: 1-4 rött 5-6 gult 7-10 grönt Följande svar har ett högt resultat med minst 9 av 10 poäng Förskolan Kollegorna på min förskola bemöter barn och föräldrar på et professionellt sätt (9,5) Mitt arbete är viktigt och meningsfullt (9,5) Jag anstränger mig för att nå goda resultat (9,3) Vi serverar varierad och näringsriktig mat (9,2) Förskolechefen välkomnar föräldrars synpunkter på verksamheten (9,1) Vi pedagoger samarbetar kring barnens utveckling och lärande (9,1) Jag har en tydlig uppfattning om mitt ansvar (9,1) Samverkan mellan förskolan och skolan bidrar till barnens utveckling och lärande (9,0) Utvecklingssamtal och utvecklingsplan bidrar till att barnen utvecklas och lär i enlighet med läroplanen (9,0) Skolan Kollegorna i min skola bemöter barnen och föräldrarna på ett professionellt sätt (9,9) Skola och fritids samverkar kring barnens utveckling och lärande (9,9) Rektor välkomnar föräldrarnas synpunkter på verksamheten (9,8) Det är en stimulerande lärmiljö i vår skola (9,8) Jag upplever mitt arbete som viktigt och meningsfullt (9,8) Jag anstänger mig för att nå goda resultat (9,8) Utvecklingssamtalet och utvecklingsplanen bidrar till at eleverna når sina mål (9,7) Jag har en tydlig uppfattning om mitt ansvar (9,7) Vi serverar varierad och näringsriktig mat (9,7)

5 Totalt sett har jag förstroende för min chef (9,6) Övriga 8 ledningsfrågor har också alla poäng över 9,0, med ett snitt på 9,4 Det är ordning och reda i min skola (9,6) Vi pedagoger hjälper eleverna att utveckla sin förmåga till att lära (9,6) Jag tar tillvara möjligheter att lära i arbetet (9,6) Samverkan förskola/skola och hem bidrar till elevens utveckling och lärande (9,5) Jag har en tydlig uppfattning kring vad jag förväntas utföra på arbetet (9,5) Jag har stimulerande arbetsuppgifter (9,5) Jag ser vanligtvis fram emot att gå till arbetet (9,5) Jag har en god fysik arbetsmiljö (9,5) Vi ger varandra uppskattning i arbetet (9,4) Jag anser att min kompetens tas tillvara (9,4) Mina befogenheter motsvarar mitt ansvar (9,3) Min arbetsplats har en väl fungerande intern information (9,2) Vi bryr oss om varandras välmående och hälsa (9,2) Jag kan påverka hur mina arbetsuppgifter ska utföras (9,2) På min arbetsplats uppskattas oliktänkande och nya synsätt (9,1) Vi delar med oss av vår kunskap till varandra (9,0) Jag är delaktig i planeringen av verksamheten (9,0) Vi lärare i de olika ämnena samverkar så att eleverna når sina mål (9,0) Sammanfattning och åtgärd Det går att utläsa att medarbetarna i Brevik förskola är något mer nöjda än vad medarbetarna är i genomsnitt bland Pysslingens förskolor. Det går också att utläsa att Brevik skolas pedagoger är mer nöjda än Brevik förskolas pedagoger, skolan ligger på ett svar på 93 % och Brevik förskolas pedagoger har ett resultat på 81 %. Rimligt är att anta att det är Brevik skola som dragit den största fördelen av verksamhetsutvecklingen och jämfört med andra verksamheter är det skolan som utvecklats mest och upplevs som lyckosam av skolpedagoger. Det ligger i linje med vår ambition när vi startade Brevik skola svensk förskola är suverän på många sätt och behovet av förändring är inte lika påtaglig, däremot finns en hel del att utveckla i svensk grundskola och den chansen har vi tagit i och med att vi har lanserat en ny pedagogmodell med vår Breviksmodell och som resultat får vi en stark enkät med siffror som nog i sammanhanget får anses vara sensationella. I ljuset av detta går det att förstå varför skolans resultat ligger högre än förskolans. Men det stämmer också till eftertanke när det gäller vilka frågor vi ska satsa på framöver, där till exempel skolans ledning kan vikta intresset mer åt förskolans utveckling även om man ska ha i åtanke att allt över 80 % är ett bra resultat. Frågeställningen är till viss del problematisk, vår ståndpunkt är och har varit att inte göra någon åtskillnad mellan förskola och skola/fritids, att bygga en stark gemensam kultur, en lärandekultur, och se verksamheten som en från 1-12 år. En annan verksamhet kan ha ett resultat på 80 % för sin förskola och 60 % för sina grundskola och därmed vara nöjd med sitt förskole-resultat, det gäller att inte gå vilse i olika jämförelsetal. Frågor vi behöver satsa på är - att bli mer tydliga med sambandet mellan lön och prestation samt fundera vidare kring frågor om arbetstakt och arbetsmängd. Ett utvecklingsområde för svensk skola generellt är behovet av minskad administration och vi kan skönja en viss förbättring, om än sparsam. Svensk förskolans mest aktuella utvecklingsområde är ett ökat fokus på lärande, en lärande förskola och här finns överlag en intressant utvecklingsfråga att fortsatt ta sig an. Vi ska också njuta och fira att det sammanlagda resultatet för Brevik förskola och skola för nöjdhet, rekommendation och trivsel är 93 % (föräldrar) och 89 % (elever) och det

6 sammanlagda resultatet för Brevik förskola och skolas medarbetare för nöjdhet, attraktivitet, engagemang och ledning är 88 % (medarbetare). Ett enastående resultat! Varmt tack alla barn/elever, föräldrar och medarbetare vårt gemensamma arbete har gett oss Tyresö kommuns kvalitetspris och Academedias kvalitetspris i ledarskap. Grattis till oss alla! Nationellt ämnesprov årskurs 3 och årskurs 6 Brevik skola rödmarkerat under 95% Åk 3 svenska muntlig uppgift 100 % godkänt (x) inom parantes är jämfört med riket (ej klart med riket 2014) - läsning skönlitterär text 97,4 % (x) - läsning faktatext 97,4 % (x) - elevens högläsning 89,5 % (x) - läsning textsamtal 100 % (x) - skrivuppgift berättande text 97,4 % (x) - skrivuppgift stavning interpunktion 94,7 % (x) - skrivuppgift faktatext 100 % (x) Jämfört med tidigare läsår Åk 3 svenska muntlig uppgift 100 % godkänt (95,5) inom parantes är jämfört med riket - läsning skönlitterär text 100 % (94,9) - läsning faktatext 100 % (94,0) - elevens högläsning 100 % (93,7) - läsning textsamtal 100 % (97,1) - skrivuppgift berättande text 100 % (91,1) - skrivuppgift stavning interpunktion 100 % (87,5) - skrivuppgift faktatext 100 % (88,9) Åk 3 matematik muntlig kommunikation 100 % godkänt (x) inom parantes är jämfört med riket - skriftliga räknemetoder, statistik 97,4 % (x) - bråk, uppdelning av tal 100 % (x) - geometriska begrepp 100 % (x) - taluppfattning, huvudräkning 94,7 % (x) - problemlösning 97,4 % (x) - mätning 100 % (x) Jämfört med tidigare läsår Åk 3 matematik muntlig kommunikation 100 % godkänt (94,5) inom parantes är jämfört med riket - skriftliga räknemetoder, statistik 97,4 % (77,9) - bråk, uppdelning av tal 100 % (95,1) - geometriska begrepp 100 % (88,1) - taluppfattning, huvudräkning 97,4 % (92,5) - problemlösning 100 % (80,7) - mätning 100 % (92,2) Åk 6 svenska sammanvägt provbetyg 14,5 (x/x) inom parantes jämfört med kommun/riket - muntlig förmåga, delprov 15,1 (x/x) - läsförståelse, delprov 15,7 (x/x) - skriftlig förmåga, delprov 12,9 (x/x)

7 Jämfört med tidigare läsår Åk 6 svenska sammanvägt provbetyg 13,3 (13,2/31,1) inom parantes jämfört med kommun/riket - muntlig förmåga, delprov 15,9 (14,5/14,2) - läsförståelse, delprov 13,4 (14,0/13,8) - skriftlig förmåga, delprov 11,7 (11,1/11,6) Åk 6 matematik sammanvägt provbetyg 15,1 (x/x) inom parantes jämfört med kommun/riket Jämfört med tidigare läsår Åk 6 matematik sammanvägt provbetyg 15,2 (14,5/14,1) inom parantes jämfört med kommun/riket Åk 6 engelska sammanvägt provbetyg 16,1 (x/x) inom parantes jämfört med kommun/riket - muntlig förmåga, delprov 15,0 (x/x) - receptiv förmåga, delprov 15,2 (x/x) - skriftlig förmåga, delprov 15,3 (x/x) Jämfört med tidigare läsår Åk 6 engelska sammanvägt provbetyg 16,1 (15,7/14,9) inom parantes jämfört med kommun/riket - muntlig förmåga, delprov 16,9 (15,1/14,2) - receptiv förmåga, delprov 14,8 (15,7/15,1) - skriftlig förmåga, delprov 15,8 (14,7/13,7) Åk 6 NO biologi sammanvägt provbetyg 13,4 (x) inom parantes jämfört med riket Jämfört med tidigare läsår Åk 6 NO biologi sammanvägt provbetyg 11,6 (riket NO 13,8) inom parantes jämfört med riket Åk 6 SO samhällskunskap sammanvägt provbetyg 13,4 (x) inom parantes jämfört med riket Jämfört med tidigare läsår Åk 6 SO historia sammanvägt provbetyg 11,1 (riket SO 10,1) inom parantes jämfört med riket Vi har överlag ett gott resultat i årskurs 6, ett resultat som ligger i pratitet med betygssättningen. I årskurs 3 har vi några områden att utveckla vidare högläsning, stavning och huvudräkning (ett resultat under 95 %). Vi får fortsatt sätta in specialpedagogisk undervisning, intensivundervisning och riktade insatser i liten grupp för att alla våra elever ska nå kunskapskraven. Vi arbetar också vidare med vår lärandekultur, formativ bedömning, undervisningskultur, förhållningssätt, förväntan och resursfördelning. Betyg årskurs 6 Vi har ett gott betygsresultat med som lägst godkänt betyg E för nästan samtliga elever i samtliga ämnen. Vår betygssättning ligger i linje med det nationella provresultatet. Meritvärdet för årskursen är 246 poäng av 320 möjliga poäng. Flickornas merit är 257 och pojkarnas 234 (en skillnad på 23 meritpoäng).

8 Överlag gäller att våra flickor har ett bättre betygsresultat jämfört med våra pojkar (med undantag för engelska, teknik och idrott). Vi kommer nu att göra vissa särskilda satsningar. Vi behöver öka våra pojkars intresse för läsning och läsförståelse och vi behöver öka våra flickors intresse för teknik. Vi behöver också närmare analysera betygsskillnaden i ämnet engelska. Hur kommer det sig att våra flickor som står sig så väl i teoretiska ämnen inte kommer lika väl ut som pojkarna i ämnet engelska? Har pojkarna ett försprång via dataspelande eller vad beror skillnaden på? En väg att gå när det gäller våra pojkars läsning och läsförståelse är att vi lyckas anpassa läsningen till pojkarnas intresse, det är nog avgörande att vi också får en pojk-läsande-skola. Vi ska också förstärka undervisningen i våra naturorienterade ämnen för att komma i nivå med övriga ämnen. Vi behöver ta ett vidare tag i frågan om pojkar och studier, hur kommer det sig att flickorna överlag har ett bättre resultat i skolan? Hur kan vi på Brevik skola möta upp denna frågeställning? Lärandeindex och Funktionell kvalitet - Brevik förskola I slutet av januari inspekterades Brevik förskola under två dagar utifrån lärarindex inom frågeområdena värdegrund, matematik, skapande och naturvetenskap/teknik och vi fick full pott i samtliga bedömningsområden ett stort grattis till Brevik förskola för ett enastående resultat! Vi har också självskattat oss under maj månad i det nya bedömningsunderlaget Funktionell kvalitet som har ett större fokus på målfrågor och där enades vi kring en skattning gällande samtliga bedömningsområden enligt följande normer och värden 8 poäng, matematik 8 poäng, kultur 8 poäng, språk och kommunikation 6 poäng, naturvetenska och teknik 6 poäng, skapande 6 poäng, barns inflytande 6 poäng samt lek 4 poäng. Lägst är 2 och högst är 8 poäng. I Brevik förskola är vi skickliga på lärandefrågor och våra föräldrar som flertalet kommer till oss från andra förskolor betonar mangrant att barnen får lära sig mycket i vår förskola jämfört med tidigare erfarenhet. Vi ser i våra olika mätningar att våra föräldrars upplevda kvalitet står sig väl i relation till vårt lärandeindexresultat och funktionell kvalitet. Vi är skickliga inom lärande, omhändertagande, struktur, tydlighet, omtanke och vänlighet och vi är tydliga med att vägen till en väl fungerande förskola går via lyhördhet gentemot varje enskilt barn i vardagsarbetet. En finstilt lyhördhet som fångar upp de små nyanserna till gagn för barnets mående och utveckling. Här går det inte nog att betona att lyhördhet gentemot varje barn i det vardagliga förhållningssättet är nyckeln till en framgångsrik förskola och skola/fritids. Konsten att vara lyhörd är vårt ständiga utvecklingssignum. Årets utvecklingstema Synligt lärande Vi har under året arbetat med vårt övergripande utvecklingstema Synligt lärande. Ett arbete som löper under flera år där fokus är utveckling och kvalitetsäkring av vår undervisningsnära verksamhet i förskolan och skolan/fritids i kollegial samverkan. Under året har samtliga förskollärare/fritidspedagoger och grundskollärare samverkat i par med uppdrag att filma varandra i undervisningssammanhang utifrån eget val av inriktning, till exempel en frågeställning kan vara kommer alla barn till tals i undervisningssituationen? Det samverkande paret tar del av filmen tillsammans och för ett utvecklande pedagogsamtal om undervisningssituation utifrån ett gemensamt frågeunderlag. En rapport skrivs och lämnas till ledningen på temat - vi såg och vi utvecklar.

9 Vi fortsätter att arbeta med vårt utvecklingstema Synligt lärande med inriktning - utveckling av undervisningsskicklighet i kollegial samverkan, nu utökat till samtliga pedagoger. Kvalitetspris x 2 Vi har förärats Tyresö kommuns kvalitetspris och Academedias kvalitetspris i ledarskap En stor ära och en enastående känsla. Varmt tack Tyresö kommun och Academedia och stort GRATTIS till oss alla på Brevik förskola och skola/fritids! Vi ska njuta, fira och fortsätta att arbeta för en välfungerande förskola och skola/fritids! Medarbetare Antalet anställda medarbetare i Brevik förskola och skola är 50 på 43 tjänster (förskollärare, barnskötare, grundskollärare, praktiskt/est lärare, specialpedagog, fritidspedagoger, fritidsledare, kock, köksbiträde, vaktmästare, skolsekreterare, skolsköterska och rektor). Därtill har vi anställda medarbetare på viss tid, skolpsykolog, skolkurator och skolläkare. Samtliga klasslärare i Brevik skola är utbildade grundskollärare med inriktning årskurs 1-3 eller 1-7. Våra lärare med 1-3 behörighet undervisar på lågstadiet och våra åk 1-7 lärare undervisar på låg eller mellanstadiet. Vi organiserar oss i kompletterande ämneskombinationer främst på årskursklassnivå. Vi har en förskollärare per förskoleavdelning samt till övervägande del utbildade pedagoger i förskolan och på fritids. Vi fortsätter att verka för vår organisationsmodell med två förskollärare och en barnskötare per avdelning. I takt med att vi får vakanta tjänster i förskolan söker vi enkom förskollärare. I Brevik skola har vi en organisationsmodell med tre grundskollärare och en fritidspedagogfritidsledare per årskursklass, en organisation som tillfälligt ersätts med två grundskollärare och en fritidspedagog/fritidsledare per årskursklass i väntan på fler elever. Personal och elever Intresset för att arbeta i Brevik skola har alltid varit stort med många sökande vid varje söktillfälle sedan starten Nu börjar vi skönja en första antydan till en lärarbristsituation. Vår personalomsättning som alltid har varit låg och måttlig har denna vårtermin ökat och vi har nu till hösten rekryterat flera nya pedagoger (förskollärare och grundskollärare). Anledningen är att vi har minskat vår förskole-organisation och därmed avslutat några tidsbegränsade barnskötartjänster och vi har ökat vår skolorganisation i takt med att vi har fått fler paralleller. Vår personalomsättning är avhängig den omorganisation av våra lag som vi fick lov att göra vid flera tillfällen under vårterminen med anledning av förändring i elevunderlaget. Vi har ett viktigt arbete att göra nu när vi tar emot flera nya medarbetare särskilt som vi är måna om att delge vår kulturella grund, vårt förhållningssätt och vårt arbetssätt men också bereda plats för våra nya kollegors tankar och idéer kring skolutveckling. Vi kan få en skjuts i vår skolutveckling nu när vi tar emot flera nya kollegor och det ser vi som en tillgång. Frisknärvaro Vi har normalt en god frisknärvaro runt 96 %. Vi fortsätter vår satsning med friskvårdsbidrag och arbetar kontinuerligt för en hög trivselfaktor, en fråga som vi vet bidrar till en hög närvaro.

10 Organisation och elevantal Vi har förskola, förskoleklass och grundskola (åk 1-6) och till hösten räknar vi med 310 barn/elever. Elevrekryteringen är vår största utmaning, särskilt som det nya hyressystemet baseras på antalet inskrivna barn. I skolan organiserar vi oss i åldershomogena årskursklasser. En årskursklass är en klass som arbetar med olika gruppindelningar utifrån behov (stor grupp, halvgrupp, liten grupp), anpassat till elevgruppen och undervisningstillfället. De största pedagogiska vinsterna med årskursklass är att vi får ut de bästa möjliga sammansatta undervisningsgrupperna, kompletterande lärarlag och grupper som kan variera och ändras vartefter. Till en årskursklass knyts ett arbetslag med motsvarande personaltäthet som vid en traditionell klassindelning. Vi behöver rekrytera fler elever till vår skola. Riktigt hur vi ska gå tillväga är svårt att svara på. Vi ligger vid vägs ände och oavsett vårt goda rykte, vår småskalighet, våra skickliga pedagoger, våra kvalitetspris och vår vackra skola vid havet är det svårt att förmå föräldrar i angränsande områden att åka i fel riktning ut mot Brevikshalvön. Vi får övervintra och invänta en ökad inflyttning till halvön samt arbeta för bättre villkor för Tyresös förskolor och skolor. Breviksmodellen Sedan skolans start 2007 har vi arbetat med en egenhändigt framtagen modell som går under namnet Breviksmodellen, ett nytt sätt att organisera skola, fritids och lärande. Modellens främsta del är att vi kan anpassa våra elevgruppers storlek utifrån lärandets behov och situation. Vi arbetar med årskursklasser och utgår från en halvklassorganisation och kan gruppera oss i små grupper och stora grupper utifrån behov och tillfälle. Till exempel en matematiklektion kan med fördel ske i en liten grupp och en högläsningsstund kan fungera bra i en stor grupp. Vi kan också ha enskild undervisning vid behov med vår Breviksmodell utan att skapa nya resurser. En väl sammansatt årskursklass har drygt 40 elever med drygt 20 barn per halvklass. Till årskursklassen knyts ett arbetslag om 4 pedagoger (ca 3,5 tjänst) och vi strävar efter att laget ska bestå av 3 grundskollärare och 1 fritidspedagog alternativt fritidsledare. Grunden i Breviksmodellen är att vi byter ut en fritidspedagogtjänst mot en grundskollärartjänst för att få en lag om 3+1 (istället för standard 2+2). Vi kompetenshöjer vår skola med vår modell och får en högre grundskollärartäthet än standard. För att modellen ska fungera har alla pedagoger i Brevik skola ett heldagsuppdrag (alla arbetar med undervisning och fritids) men det är också utifrån tanken att grundskollärare som lär känna sina elever under den mer fria tiden på fritids också kommer att kunna erbjuda ett bättre lärande under skoltid, mer individanpassat. Vi säkerställer också de krav som finns på ämnesbehörighet med vår Breviksmodell. Samtliga grundskollärare i Brevik skola har semestertjänst, och terminsloven nyttjas framförallt till skolutvecklingsarbete. En viktig fördel med modellen är att vi får en bättre fungerande fritidsverksamhet med våra årskursklasser, barnen är kvar i samma lokal med samma pedagoger. En Breviksmodell-lärare har inte en traditionell lärartjänst med viss tid för undervisning och viss tid för planering per dag, utan förfogar tillsammans med sina kollegor all tid gemensamt. Arbetslaget beslutar under ledning av lagchefen (en av pedagogerna i laget) hur den gemensamma tiden ska användas från tid till annan (tiden är oreglerad). Till exempel när lärare A undervisar röd grupp, kan lärare B planera under skoltid och lärare C undervisa blå grupp. När samtliga lärare undervisar kan en 40-grupp delas in i tre små elevgrupper eller två lärare undervisar var sin halvklass och den tredje läraren undervisar några enstaka barn som behöver extra support vid tillfället. Fritidspedagogen går främst in i de undervisningsgrupper och undervisningssituationer där det är bra att vara två pedagoger på plats samtidigt,

11 fritidspedagogen kan också undervisa i enlighet med den utbildning man har till exempel i praktiskt/estetiska ämnen med flera. Vår Breviksmodell är grunden för vårt framgångsrika arbete i Brevik skola, en modell som bör vara intressant för fler at ta del av. Vi kommer fortsatt att arbeta i enlighet med vår Breviksmodell med den skillnaden att flertalet av våra årskursklasser kommer att ha 2 grundskollärare och 1 fritidspedagog/fritidsledare istället för 3+1. Elevgruppens storlek medför dock att modellen fungerar i stort som tidigare. Barn i behov av särskilt stöd Vi har en väl fungerande stödverksamhet i Brevik skola och en väl fungerande samlad elevhälsa. Vårt uppdrag är att alltid och ständig prioritera barn i behov av extra insatser. Vi sätter in förhållandevis många stödåtgärder och vi gör det framgångsrikt. Det är dock bekymmersamt att Tyresö kommun numera har en låg riktad ersättning gällande barn i behov av särskilt stöd, merparten ska ingå i den vanliga skolpengen, en peng som inte har fått någon höjning för år Vi kommer att utöka våra elevhälsamöten enligt följande lilla EHT en gång per månad och stora EHT 3-4 tillfällen per termin, detta för att mer kontinuerligt kunna möta upp aktuella frågeställningar. Specialpedagogik Vi har under året arbetat specialpedagogisk till övervägande del med inriktning läs och skriv. Vi har också haft internutbildning för alla medarbetare i specialpedagogisk matematik. Fördelen med vår organisationsmodell med utökat antal grundskollärare är att del av det specialpedagogiska arbetet kan ske inom klassens ram i små grupper i vardagsarbetet kontinuerligt. En insats och en arbetsmodell som är att föredra många gånger, med utgångspunkt från specialpedagogisk handledning. Vi kommer med start i höst att utöka vårt specialpedagogiska uppföljningsarbete med screening och riktade insatser till barn i behov av särskilt stöd - se Pysslingens program. Vår specialpedagog är från hösten också förstelärare med uppdrag att utveckla vårt specialpedagogiska arbete inom matematiken. Vi ska också fortsatt sträva efter en viss specialpedagogisk kompetens i varje lärarlag. Vi satsar på läsning I Brevik skola satsar vi på läsning. Alla barn ska kunna läsa en för åldern adekvat text flytande med god läsförståelse. Inget barn ska lämna Brevik skola utan att vara en god läsare. Vi använder läsutvecklingsschemat LUS och God läsutveckling som ett led i att övergripande och på individnivå kunna följa läsutvecklingen på skolan. Vårt mål för årskurs 1 är att alla barn i Brevik skola ska kunna läsa en åldersadekvat text när vårterminens närmar sig sitt slut. Läsning är vårt mest prioriterade område. Vi ska fortsatt rikta våra resurser för att kunna stödja läsinlärningen fullt ut. Vi ska särskilt utveckla en strategi på temat läsning för pojkar.

12 Systematiskt kvalitetsarbete Våra skola och vår verksamhet vilar på en systematiserad grund med koppling till skolforskningen och beprövad erfarenhet. Vi utgår i vårt arbete från ett systemteoretiskt förhållningssätt. Vi har i vårt övergripande utvecklingsarbete Synligt lärande gemensamt utvecklat vår undervisningsskicklighet i samverkan med stöd av vår förstelärare med inriktning relationskompetens. Vi kommer fortsatt att utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete med tonvikt på undervisningsnära verksamhet utifrån vårt utvecklingstema Synligt lärande på alla nivåer i organsationen, i linje med aktuell skolforskning. Ett arbete som kommer att intensifieras med hjälp av skolans (från hösten) fyra förstelärare med inriktning: svenska, matematik, relationskompetens och barn i behov av särskilt stöd - i förskolan och skolan. Fortbildning Under året som gått har vi ordnat med några gemensamma fortbildningar för förskolan och skolan/fritids - bedömarkompetens med Patric Sahlén, läsförståelsestrategier med Marie Trapp och matematiksvårigheter med specialpedagog Viveka Karlsson. Kompetens- och utvecklingsmässigt är det en fördel med gemensamma utbildningar som ligger nära vårt utvecklingsbehov och är anpassade till våra frågeställningar. Utöver detta har vi kunnat satsa på riktade fortbildningar i mindre grupper och enskilt utifrån behov och efterfrågan samt deltagit i vid Pysslingen olika fokusgrupper och ledarutbildningar. Vi kommer fortsatt att satsa på gemensamma fortbildningar som vi köper in till Brevik skola, det ger direkt verkan på vår skolutveckling men också möta upp det behov som finns på individnivå. Föräldrakontakt Under året har vi fortsatt fördjupat oss på temat - föräldrasamverkan som gynnar barnet och lärandet. Vi har samtalat kring hur man håller intressanta föräldramöten, hur man håller svåra samtal, varför det är viktigt att utveckla föräldrasamverkan, varför det är en fördel att försöka komma överens, möjligheten till samförstånd, bemötande och kommunikationsvägar. I Brevik skola är vi mycket måna om goda föräldrarelationer för barnens bästa. Vi ska fortsatt utveckla vår kompetens i frågan om hur vi kan arbeta för goda föräldrarelationer för barnens bästa. Alla som arbetar i Brevik skola har i uppdrag att verka för en nära och utvecklande föräldrasamverkan med tolerans och integritet som honnörsord. Synpunktshantering och anmälningar De synpunkter som har kommit oss till del har vi hanterat, i övrigt inget anmärkningsvärt. Vi ska fortsatt arbeta med hög transperens och intressera oss för aktuella frågeställningar som kommer oss till del samt bjuda in till samtal och delaktighet. Det som gäller är en hög grad av lyhördhet och professionalism. Årlig plan för likabehandling Vi har arbetat enligt plan och i det främjande lika värde arbetet, där vi satsar på barngruppens utveckling med tonvikt på gott kamratskap och arbetsro, är vi framgångsrika.

13 Vi är i mångt och mycket en snäll skola med god ton och utrymmet för problematiska förhållningssätt är litet. Till stöd har vi vårt tydliga och normskapande arbete, där grunden är väl fungerande grupper och klasser. Vår antimobbing-grupp Grupp Noll har sammankallats vid några få tillfällen under läsåret för att bistå i elevärenden och det finns inte något tillfälle där vi inte har lyckats lösa en uppkommen situation utifrån den information vi har. Vi tar nu fram en ny årlig plan för likabehandling i Brevik förskola och skola. Till grund för detta arbete har vi bland annat vår årliga elevtrivselenkät som särskilt visar på det riskområden vi har att beakta. Styrdokument Vi har under året påbörjat ett arbete med bedömning och betygssättning dels genom att rätta samtliga nationella prov i samverkan. I övrigt har vi ett ständigt pågående samtal om våra styrdokument, där i princip alla våra studiedagar avsätts för detta kvalitetssäkrande arbete. Vi kommer fortsatt att kvalitetssäkra vår bedömningskompetens och vi ämnar att använda Skolverkets bedömningsstöd i arbetet med bedömning och betygssättning. Några lärare kommer också at ta del av Skolverkets utbildning i betyg och bedömning. Ledning Det är angeläget att fundera kring frågeställningen ledning och lyhördhet. Att kunna leda - i meningen visa vägen och kunna lyssna i meningen höra efter var vägen går eller kan gå är viktigt för en väl utvecklad verksamhet. I en frisk organisation finns många ledare och det är vår ambition att vi alla ska kunna leda oss själva och varandra. Att fortsatt skapa utrymme i organisationen för den här typen av angelägna frågor som i mångt och mycket påverkar trivsel, delaktighet och framgång. Framgångsfaktorer Nu är vårt gemensamma uppdrag att fortsatt utveckla Brevik förskola och skola utifrån aktuella framgångsfaktorer med mottot att vi är - Framtidens skola nu! Med följande som grund ska vi fortsatt ta oss an nästa läsår: Ett lyhört lärande! Vi ska arbeta med det som i skolforskningen har visat sig vara framgångsfaktorer, utifrån vår modell - några satsningar i taget och se till att de blir lyckosamma. Vi välkomnar en organisation där det påbjudna är ett ständigt pågående samtal om utveckling. Vi ska veta vad vi gör och varför. Vi ska ta reda på om det leder till önskat resultat. Vi ska ta reda på om det finns bättre vägar att gå. Vi ska vara pålästa och nyfikna. Vi ska uppmuntra varandra och vara varandras bästa critical friends. Vi ska våga pröva och pröva igen. Vi ska arbeta med nuläge och nytt läge. Vi ska sikta högt och tro på framgång, Vi ska erbjuda det bästa! Brevik skola Pysslingen Framtidens skola nu! Vid frågor och synpunkter vänligen vänd er till förskolechef/rektor Anna Hansson-Bittár

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1. Sammanfattning 5 Inledande diskussion 5 Generell bedömning 5 Utvecklingsområden 6 Barnomsorg 6 Grundskola

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer