Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret org. nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 2

3 3

4 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret org. nr Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 6 maj 2015 kl Lund Layout: Andrzej Olas Foto: Elisabeth Ohlson Wallin, Fredrik Hjerling, Stefan Engström, Jakob Kihlberg. 4

5 Innehåll Förord 6 Inledning 9 Stadgarna 9 Årsmötets verksamhetsinriktning 9 Föreningens varumärke 11 Styrelsens verksamhetsplan med uppföljning 11 Redovisning av 2014 års verksamhet 18 Svensk biblioteksförening som medlemsburen organisation 18 Sakfrågor och insatser 28 Arrangemang 39 Internationell samverkan 45 Förvaltningsberättelse 50 Revisionsberättelse 59 Bengt Hjelmqvist fond 60 5

6 Förord Svensk biblioteksförening arbetar på våra medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. Vi argumenterar för att bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till information, kunskap och kultur och som inspirerar till att ta del av det. Genom det ges människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Därför vill Svensk biblioteksförening se en värld där alla människor har tillgång till bibliotek i livets olika skeenden. Med denna bibliotekssyn som utgångspunkt driver Svensk biblioteksförening på för angelägna bibliotek av högsta kvalitet. Ord är makt. Språk är makt. De första att fängslas i en diktatur är ofta poeterna, diktarna, författarna. Om en demokrati säger detta det omvända: vi behöver våra poeter. Det är först när man har lärt sig läsa som det blir meningsfullt att vika papperssvalor av döda poeters dikter skrev Björn Wiman i en dagstidningskrönika Vi instämmer, men vi vill tillägga: det är först när alla har fri tillgång till poeternas alster, till kunskap och information, som det blir meningsfullt att tala om demokratiutveckling Svensk biblioteksförening representerar en verksamhet som dagligen jobbar med läsande och läsförståelse. På biblioteken runt om i Sverige hjälper bibliotekarier unga att knäcka läskoden och vuxna att gå vidare i sitt lärande, varje dag. Det är lika fantastiskt varje gång det sker, när en människa växer med tillgång till ordet, boken, texten. Med nya tankar, insikter och en ökad förmåga att uttrycka dem. Folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, myndighets- specialoch organisationsbibliotek, utgör en landsomfattande infrastruktur för kunskap, forskning, kultur och information. En bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. På biblioteken finns Sveriges experter inom just den medie- och informationskunnighet som kan hindra att de demokratiska klyftorna fördjupas. Våra medlemmar, bibliotek och biblioteksanställda, arbetar varje dag med att förverkliga FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna; var och en ska ha rätt till åsikts- och yttrandefrihet, innefattande frihet att utan ingripanden hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Svensk biblioteksförening, liksom vår internationella organisation IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, tog under 2014 fram flera trendrapporter som visar på risken för att klyftorna fortsätter i ett ständigt expanderande digitalt universum. Många hinner inte med, klarar inte de ökande kraven på läskunnighet, informationskunnighet och kompetens att hantera digitala verktyg. År 2014, samma år som den nya bibliotekslagen trätt i kraft, visar siffror att över en miljon invånare i landet fortfarande inte har tillgång till internet. Samtidigt som digitaliserade forskningsresultat, historiekunskaper och en e-boks läsupplevelse finns ett knapptryck bort så sjunker läsförståelsen som en sten. Tillväxten i tillgänglig kunskap och information har exploderat, men tillväxten i människors färdigheter och möjligheter att ta del av den krymper. Under 2014 har Svensk biblioteksförening på olika sätt uppmärksammat och fört fram att det behövs en nationell satsning på biblioteken för att stärka deras möjligheter och förutsättningar. För att möta den nya skollagens krav på elevers tillgång till skolbibliotek måste skolbiblioteken byggas ut och bemannas. För att uppfylla bibliotekslagens krav på tillgänglighet och kvalitet behöver folkbiblioteken resurser till personal och medieutbud. Framför allt behövs nu en samlad nationell strategi för hur biblioteksväsendet ska utvecklas. På det nationella planet lanserade regeringen ett förslag om nationell biblioteksstrategi i sin budgetproposition. Förslaget vann inte riksdagens gillande, men regeringen har 6

7 aviserat att man avser att återkomma i frågan. För att tydliggöra vilka frågor som en nationell strategi måste adressera för att bli en angelägenhet för hela biblioteksväsendet har Svensk biblioteksförening utsett Utvecklingsrådet för vetenskaplig informationsförmedling. Rådet har i uppdrag att göra inspel till ett kommande arbete med en nationell biblioteksstrategi. Svensk biblioteksförening är en medlemsburen organisation och vill vara ett nav för människor med engagemang i och intresse för att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De främsta experterna på biblioteksverksamhet är våra enskilda medlemmar och i våra expertnätverk samlas landets främsta kompetens inom olika biblioteksområden. Svensk biblioteksförening stödjer deras professionella utveckling genom resestipendier, utvecklingsstöd, möjlighet till internationellt utbyte, de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och genom vår tidskrift Biblioteksbladet. Vi ser våra institutionella medlemmar som partners i arbetet att bidra till utveckling av svenskt biblioteksväsende. De institutionella medlemmarna ger trovärdighet åt föreningens opinionsbildande arbete och möjliggör vårt arbete med att tillhandahålla arenor och mötesplatser för medarbetarnas professionella utveckling. Med 2014 års verksamhet i ryggen blickar vi framåt och arbetar vidare med att förena, engagera, bevaka, utveckla och synliggöra svenskt biblioteksväsende. Under 2015 kommer Svensk biblioteksförening bland annat att: - fortsätta samla engagemanget för biblioteken och vara en förenande och oberoende kraft för människors rätt till fri tillgång till information och kunskap. Vi vill växa med flera medlemmar och utveckla våra expertnätverk. - bidra till att öka kunskapen om bibliotekens samhällsuppdrag och bredda bilden av bibliotekens verksamhet. - arbeta med att Sverige ska få till stånd en nationell biblioteksstrategi som bland annat omsätter biblioteksmanifest och bibliotekslag i praktisk handling, ökar effekten av bibliotekens insatser och bidrar till minskade klyftor. Vi vill tacka alla medlemmar och samarbetspartner för 2014 och ser fram emot kommande arbete och utmaningar. Tillsammans har vi fortsatt mycket att göra. Calle Nathanson Ordförande Niclas Lindberg Generalsekreterare 7

8 8

9 Inledning Stadgar Stadgarna är föreningens övergripande styrdokumentet. 1 anger föreningens ändamål. Svensk biblioteksförening ska: 1. Verka för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard. 2. Verka för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och främja dess utveckling. 3. Tydliggöra bibliotekens roll i den demokratiska processen och värna yttrandefriheten. 4. Främja samarbete mellan alla typer av bibliotek och mellan biblioteken och andra institutioner i samhället. 5. Främja vetenskaplig och samhällelig informationsförsörjning. 6. Främja läsning och bildning. 7. Skapa opinion för och sprida kunskap om svenskt biblioteksväsende. 8. Stimulera debatt och erfarenhetsutbyte inom biblioteks- och informationsområdet. 9. Verka för ändamålsenlig utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom området biblioteks- och informationsvetenskap. 10. Anordna fortbildning inom biblioteks- och informationsområdet. 11. Stärka och utveckla internationell samverkan inom biblioteks och informationsområdet. 12. Främja och lämna ekonomiskt stöd till forskning och utveckling inom biblioteksområdet. Årsmötets verksamhetsinriktning Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Stadgarna anger i 5.1 att årsmötet ska fastställa vision och verksamhetsinriktning. Årsmötet fastställde inriktning för kommande verksamhetsplan. Svensk biblioteksförening ska inte i sin verksamhet ta på sig samhällsuppgifter eller agera kompensatoriskt. Resurserna ska i stället användas till att synliggöra vad som behöver göras och försöka påverka dem som har eller borde ha ansvaret att agera i önskad riktning. I valet mellan egna kortsiktiga lösningar eller försök att få till stånd långsiktiga samhälleliga lösningar ska det senare väljas. Principen hindrar inte att föreningen bedriver verksamhet eller genomför insatser för att exemplifiera de behov man argumenterar för. 9

10 Svensk biblioteksförenings utgångspunkt är att: Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till information, kunskap och kultur och som inspirerar till att ta del av det. Därmed ges människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Alla människor ska ha tillgång till bibliotek i livets olika skeenden och biblioteken ska ha stöd i lagstiftning och i en nationell biblioteksstrategi. Svensk biblioteksförening synliggör och argumenterar för bibliotekens betydelse för: Kunskap och Lärande Demokrati och Informationsfrihet Inspiration och Utveckling Kultur och Upplevelser Fristad och Gemenskap Svensk biblioteksförening arbetar som ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör med: Att förena: Samla och verka för alla typer av bibliotek, se det gemensamma, ena olika intressen, möjliggöra kontakter mellan olika bibliotekstyper, bidra till nätverk och erfarenhetsutbyte, samverka med andra organisationer, institutioner, myndigheter osv. Internationellt samarbete. Att synliggöra: Synliggöra biblioteken och dess verksamhet, dela ut priser, tala för biblioteken, bilda opinion och bedriva lobbning, påverka beslutsfattare på alla nivåer, föreslå åtgärder och insatser för att stärka biblioteksverksamheten. Att bevaka: Omvärldsbevaka, följa utvecklingen, framtidsspana, beskriva förhållanden som är viktiga för biblioteken, stödja omvärldsbevakning genom att tillhandahålla en ledande branschtidskrift (BBL) för biblioteksdebatt och spridning av kunskap, trender och aktuell utveckling. Att utveckla: Bidra till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling, förmedla forskning, goda exempel, fakta och annan kunskap, genomföra undersökningar och ta fram rapporter, uppmärksamma behov av ny forskning, tillhandahålla mötesplatser och nätverk, stödja utvecklingsinsatser och forskningsansatser. Ge kompetensutvecklingsmöjligheter, bland annat via konferenser och resestipendier. Att engagera: Ge möjligheter att påverka och delta i föreningens arbete, ta tillvara engagemang, kunskap och erfarenheter, erbjuda arenor och struktur för debatt, åsiktsutbyte och medlemsengagemang. 10

11 Föreningens varumärke En organisations varumärke kommer till uttryck i allt vad som sägs och görs av en organisation och dess företrädare. Det ska vara unikt och särskiljande och bidra till att sätta en tydlig och enhetlig bild av organisationen. Styrelsen har fastställt följande: Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till information, kunskap och kultur och som inspirerar till att ta del av det. Därmed ges människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Svensk biblioteksförening vill därför se en värld där alla människor har tillgång till bibliotek i livets olika skeenden. Föreningen driver på för angelägna bibliotek av högsta kvalitét. Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för människor med engagemang i och intresse för att förklara, utveckla och agera för bibliotek. Föreningen vill uppfattas som en nytänkande, öppen och kunskapsdriven organisation med passion för bibliotek och de frågor föreningen driver. Styrelsens verksamhetsplan med uppföljning Föreningens stadgar och årsmötets verksamhetsinriktning bildar tillsammans med budgeten utgångspunkt för styrelsens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen utgör ett flerårigt styrdokument som anger långsiktiga utmaningar och mål. Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i de ändamål föreningen har enligt stadgarna och byggs upp utifrån de funktioner årsmötet angivit att föreningen har: Förena och engagera Synliggöra Bevaka och utveckla Verksamhetsplanen består av två nivåer: 1. Utmaning preciserar ett problem 2. Mål anger ett önskvärt och om möjligt mätbart tillstånd 11

12 Förena & Engagera Utmaningar Föreningens representativitet bygger på att medlemmar från alla typer av bibliotek upplever att föreningen driver för dem aktuella och relevanta frågor. En utmaning är att behålla medlemmarnas intresse och attrahera nya för att kunna fortsätta vara relevant som organisation. Uppföljning I huvudsak hanterad. Fortsatt god representativitet av olika bibliotekstyper bland medlemmarna. Medlemstappet minskar genom ökat fokus på att tydliggöra och marknadsföra medlemskapet, expertnätverken och föreningen som en medlemsburen organisation. Insatser har under året startat för att öka medlemmars uppfattning att föreningen driver för dem angelägna frågor: Utvecklingsråd för vetenskaplig informa-tionsmedling startat, utvärdering av statistikrapporterna mm. Föreningens trovärdighet hänger samman med att föreningen drar nytta av medlemmarnas kompetens och engagemang. En utmaning är att skapa bättre former och förutsättningar för ökat medlemsengagemang. Allt fler frågor kräver samordnade lösningar på nordisk, europeisk och internationell nivå och bibliotekens internationella organisationer behöver stärkas. Framgångsrikt hanterad. En satsning på att etablera expertnätverk har genomförts framgångsrikt. Fler medlemmar än någonsin har varit engagerade i föreningens strukturer. Framgångsrikt hanterad. Föreningen har varit starkt engagerad i de prioriterade internationella sammanhangen. 12

13 Mål Antalet medlemmar uppgår till minst Minst 65% av medlemmarna känner väl till Svensk biblioteksförening. Minst 60% av medlemmarna anser att Svensk biblioteksförening arbetar med rätt saker och är nöjda med hur man arbetar med dem. Minst 60% av medlemmarna är nöjda med hur man kan gå med och engagera sig i Svensk biblioteksförening. Minst 68% av medlemmarna anser att Svensk biblioteksförening är en organisation med bra idéer. Svensk biblioteksförening bidrar till det nordiska samarbetet samt IFLA, Eblida och LIBER genom medlemskap och aktivt engagemang. Uppföljning Inte uppnått. Medlemsantalet minskade 2014, även om medlemstappet gentemot tidigare år planat ut. Bedömningen är att insatserna för att stärka antalet medlemmar börjar ge effekt. Ytterligare insatser genomförs Uppnått. 71% av medlemmarna känner väl till Svensk biblioteksförening. Uppnått. 62% anger svarsalternativ 4 eller 5 på en femgradig skala på frågan om man anser att föreningen arbetar med rätt saker. 87% ger värdet 3 eller mer. 53% anger svarsalternativ 4 eller 5 på en femgradig skala på frågan hur nöjd man är med hur föreningen arbetar med för mig viktiga frågor. 83% ger värdet 3 eller mer. 1% är mycket missnöjd. Delvis uppnått. 40% anger svarsalternativ 4 eller 5 på en femgradig skala på frågan hur nöjd man är med hur man kan gå med och engagera sig i Svensk biblioteksförening. 66% ger värdet 3 eller mer. 1% är mycket missnöjda. Delvis uppnått. 63% anger svarsalternativ 4 eller 5 på en femgradig skala på frågan om Svensk biblioteksförening är en organisation med bra idéer. 87% ger värdet 3 eller mer. Uppnått. Svensk biblioteksförening har representanter och deltar aktivt i samtliga dessa samarbeten och organisationer. 13

14 Synliggöra Utmaningar Kunskapen om bibliotekens samhällsuppdrag är otillräcklig och bilden av bibliotekens verksamhet är alltför smal Det saknas tydliga visioner hos ansvariga politiker för hur biblioteken ska utvecklas för framtiden och för hur Sverige ska bli en starkare biblioteksnation. Uppföljning I huvudsak hanterad. Bl a genom arbetet med att öka kunskapen om de internationella manifesten, MIK-arbetet och starten av utvecklingsrådet för vetenskaplig informationsförmedling. Framgångsrikt hanterad. Regeringen föreslog i sin budgetproposition att en nationell biblioteksstrategi ska tas fram. Kungliga biblioteket äskade medel för arbetet i sitt budgetunderlag. Under året har stats-, utbildnings- och kulturministern uttalat sig för behovet av en nationell strategi. Starkt stöd även hos övriga partier. Satsningen föll dock bort i budgetdebaclet i Riksdagen i december Under året avslutades omvärldsanalysen i samarbete med Kairos Future. En webbportal för nationell biblioteksstrategi skapades på hemsidan. I samband med valet genomfördes en kartläggning av partiernas bibliotekvisioner. Denna publicerades inför valet i trycksaken Makten är din som också användes i Almedalen. Ökande klyftor och vikande användning hos vissa grupper gör att bibliotekens fulla potential inte tas tillvara. Inte framgångsrikt hanterat. Klyftorna i biblioteksanvändning, läsning och digital delaktighet är fortsatt stora. 63% av de med hög utbildning besökte biblioteket någon gång under året, 95% har läst en bok och 98% har använt internet under året. Motsvarande siffror för de med lägst utbildning är 27%, 65% och 61%. Färre än häften av befolkningen har besökt bibliotek minst en gång under det senaste året. SOM-undersökningarna visar en sjunkande trend. Från 71 procent i början av 00-talet till 43 procent Föreningen har arbetat intensivt med att öka medvetenheten om detta genom att betona vikten av ett ökat fokus på att bryta dessa trender, inte minst mot bakgrund av den nya bibliotekslagens krav på biblioteksverksamhet för alla. 14

15 Det finns hinder för hur biblioteken kan bidra till en effektiv informationsförsörjning, människors informationskompetens och fria tillgång till information och kunskap. I flera avseenden adresserad men utmaningen kvarstår. Föreningen har under året genomfört flera insatser för att adressera utmaningen: Flera konferenser, seminarier och scenprogram har genomförts, bl a om forskningsbiblioteken, MIK, digital delaktighet m m. Utvecklingsrådet för vetenskaplig informationsförmedling har startats med uppdrag att ta fram ett positionspapper. Mål Uppföljning Mål för bilden av bibliotek är att bidra till att: Kunskapen är hög om bibliotekens djupa och breda funktion i samhället som det bland annat kommer till uttryck i biblioteksmanifesten, etiska regler och bibliotekslagen. Människor ur alla samhällsgrupper uppfattar biblioteken som relevanta och angelägna i vardagen och tas i anspråk som en viktig part i utvecklandet av kunskapssamhället. Biblioteken med kompetent och engagerad personal uppfattas som unika jämfört med andra medietillhandahållare. Inte mätt men har följts upp bl a genom analys av den politiska debatten, riksdagsmotioner, propositionstexter, partiprogram m m. Bilden av och därmed retoriken kring biblioteken och dess verksamhet har ändrats. Regeringen har föreslagit satsning på en nationell biblioteksstrategi. Inte framgångsrikt hanterat. Klyftorna i biblioteksanvändning, läsning och digital delaktighet är fortsatt stora. 63% av de med hög utbildning besökte biblioteket någon gång under året, 95% har läst en bok och 98% har använt internet under året. Motsvarande siffror för de med lägst utbildning är 27%, 65% och 61%. Färre än häften av befolkningen har besökt bibliotek minst en gång under de senaste året. SOM-undersökningarna visar en sjunkande trend. Från 71 procent i början av 00-talet till 43 procent Föreningen har dock arbetat intensivt med att öka medvetenheten om detta inom branschen och betona vikten av ett ökat fokus på att bryta dessa trender, inte minst mot bakgrund av de nya bibliotekslagens krav på biblioteksverksamhet för alla. Inte mätt. Målet har utgått i 2015 års verksamhetsplan. 15

16 Mål för opinionsbildning/lobbning är att bidra till att: Sverige har en nationell biblioteksstrategi som bland annat tar utgångspunkt i IFLA:s och Unesco:s manifest om bibliotek. Bibliotekslagen har implementerats och kompletterats med krav på bemanning/ kompetens, nationell biblioteksstrategi, avgiftsfrihet för alla medier samt en myndighet med ansvar för uppföljning av lagen. Alla elever har tillgång till skolbibliotek bemannade med utbildad personal. Biblioteken har goda förutsättningar för att kunna bidra till en effektiv informationsförsörjning, människors informationskompetens/medie- och informationskunnighet, digitala delaktighet och fria tillgång till information och kunskap. Inte uppnått. Regeringen föreslog i sin budgetproposition att en nationell biblioteksstrategi ska tas fram. Kungliga biblioteket äskade medel för arbetet i sitt budgetunderlag. Under året har stats-, utbildnings- och kulturministern uttalat sig för behovet av en nationell strategi. Starkt stöd även hos övriga partier. Satsningen föll dock bort i budgetdebaclet i Riksdagen i december Inte uppnått. Krav på framförallt bemanning av skolbibliotek har dock framförts i olika sammanhang. Målet kommer att kräva långsiktiga insatser och kommer att ta tid att uppnå. Detta med tanke på att den nya lagen just antagits och att det därmed kommer att vara svårt att få till stånd en ny revidering i närtid. Inte uppnått. Krav på medel för bemanning av skolbibliotek har förts fram och kostnadsberäknats till ca 1,5 miljarder. Fortsatta insatser planeras under Inte uppnått. Målet kommer att kräva långsiktiga insatser och kommer att ta tid att uppnå med tanke på såväl behov av ökade ekonomiska insatser som revidering av såväl affärsmodeller som lagstiftning, t ex avseende upphovsrätten. Utvecklingsrådet för vetenskaplig informationsförmedling har startats med uppdrag att ta fram ett positionspapper. 16

17 Bevaka & utveckla Utmaningar Det saknas kunskap om bibliotekens uppdrag, verksamheter och effekter. Den kunskap som finns samlas och analyseras fragmentariskt. Det försvårar verksamhetsutveckling utifrån ett reflekterande arbetssätt med stöd i erfarenhetsbaserad och vetenskapligt grundad kunskap. Uppföljning I huvudsak hanterad. Föreningen har genom eget aktivt arbete tagit fram material i syfte att fördjupa och bredda kunskapen och för att stödja ett reflekterande arbetssätt med stöd i erfarenhetsbaserad och vetenskapligt grundad kunskap. Mål Uppföljning Svensk biblioteksförening ska bidra till att: Det finns tillgång till fakta, forskning och kunskap om bibliotekens uppdrag och verksamheter och dess betydelse, vilket ger biblioteksverksamheten möjlighet att utvecklas utifrån ett reflekterande arbetssätt med stöd i erfarenhetsbaserad och vetenskapligt grundad kunskap. I huvudsak uppnått. Föreningen har genom eget aktivt arbete tagit fram material i syfte att fördjupa och bredda kunskapen och för att stödja ett reflekterande arbetssätt med stöd i erfarenhetsbaserad och vetenskapligt grundad kunskap. Det har skett genom undersökningar, rapporter, antologier mm. 17

18 Redovisning av 2014 års verksamhet Svensk biblioteksförening som medlemsburen organisation Medlemmar Svensk biblioteksförening ska vara ett nav för människor med engagemang i och intresse för att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De främsta experterna på biblioteksverksamhet är våra medlemmar och i föreningens råd, grupper, expertnätverk och regionföreningar vill vi ta tillvara medlemmarnas kompetens och stödja både medlemmarnas professionella utveckling och biblioteksutvecklingen i Sverige. Föreningen arbetar medvetet, strategiskt och systematiskt med att ta del av medlemmarnas synpunkter om såväl inriktning på verksamheten samt deras bedömning av hur väl föreningen infriar deras förväntningar. Det sker bl a genom medlemsundersökningar, dialoger med nätverk och regionföreningar, medlemsengagemang i råd och grupper och genom olika medlemsdialoger. Ytterst fastställer årsmötet verksamhetsinriktning och väljer styrelse som antar verksamhetsplanen. Efter genomförda medlemsdialoger och den återkommande medlemsundersökningen är styrelsens bedömning att föreningen i stor utsträckning arbetar med rätt saker och når rätt resultat. Däremot behöver kommunikationen kring föreningens arbete, processer och dess resultat öka. Styrelsens bedömning är också att det finns goda möjligheter att öka medlemsantalet. Genom medlemsundersökningar vet vi att starka skäl för att vara med i föreningen är att man vill få stöd i omvärldsbevakning, få BBL och visa sitt stöd för biblioteken. Under 2014 har marknadsföringen/medlemsvärvningen givits ökat fokus och föreningen har på olika sätt arbetat med att tydliggöra att man är en medlemsburen organisation. Som medlemsburen organisation är en av Svensk biblioteksförening viktigaste uppgifter att vara en samlande aktör för alla typer av bibliotek och ta tillvara det engagemang och den kompetens som finns hos medlemmarna. Den senaste kartläggningen visar att fler medlemmar än någonsin varit aktivt engagerade och deltagare i föreningens verksamhet och arrangemang. Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2014 till Av dessa var 2843 enskilda medlemmar och 509 institutionella medlemmar. Sedan starten 2000 har antalet medlemmar ökat med 857 stycken (+34%). Den minskning av antalet medlemmar som skett sedan 2009 planade 2014 ut bland annat som en effekt av föreningens satsning på sina expertnätverk. 18

19 Antal medlemmar Instituonella Enskilda Antal medlemmar totalt Årsmöte Svensk biblioteksförenings årsmöte 2014 ägde rum den 7 maj i Folket Hus, Umeå. Årsmötet förrättade val till bland annat styrelsen samt fastställde föreningens verksamhetsinriktning för och budget för Auktoriserade revisorer Jonas Grahn, ordinarie Bengt Doyle, suppleant Lekmannarevisorer Ragnar Helin, ordinarie Åsa Olsson, suppleant Instituonella Enskilda Valberedning 2959 vald vid årsmötet Antal Inger Edebro Sikström, 3507 Umeå (sammankallande) medlemmar Annelie Janred, Göteborg totalt Sylvia Blomberg, Örebro Anna Swärd Bergström, Umeå Anders Olsson, Sollentuna 19

20 Föreningsstyrelsen och kansli Efter årsmötet fick styrelsen följande sammansättning: Ordförande: Calle Nathanson, VD för Folkets Hus och Parker, Stockholm, invald Cajsa Broström, utvecklare, Västerås stadsbibliotek, invald 2010, omvald 2012 och Ulrika Domellöf Mattsson, koordinator, Naturvårdsverkets bibliotek, invald 2009, omvald 2011 och Peter Linde, bibliotekarie Blekinge Tekniska Högskola. Invald 2011, omvald Anders Söderbäck, bibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek. Invald 2012 omvald Maria Jacobsson, chef Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne. Invald 2012 omvald Jenny Samuelsson, bibliotekschef, Luleå tekniska universitet. Invald 2012 omvald Torbjörn Nilsson, bibliotekschef, Helsingborgs stadsbibliotek. Invald 2012 omvald Barbro Bolonassos, bibliotekschef, Fisksätra bibliotek. Invald 2012 omvald 2014 (t o m sep). Nicholas Haldosen, bibliotekarie/it & social verksamhet, Nora bibliotek. Invald Cecilia Gärdén, universitetslektor, Högskolan i Borås. Invald Styrelsemöten Svensk biblioteksförenings styrelse har under 2014 haft 8 styrelsesammanträden varav ett i samband med styrelsens strategidagar. Vid det konstituerande sammanträdet valdes Jenny Samuelsson till förste vice ordförande och Torbjörn Nilsson till andre vice ordförande. Föreningens tre ordförande utgör arbetsutskott. Styrelsens möten har föregåtts av förberedande AU-sammanträden. Föreningskansliet Niclas Lindberg, generalsekreterare Eva Silverplats, administrativ samordnare/delas med Biblioteksbladet Stefan Engström, kommunikationschef Caroline Fellbom Franke, jurist (t o m mars) Martin Engman, samhällspolitisk sekreterare (t o m mars), jurist (fr o m april) Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare, (fr o m maj) Jakob Kihlberg, forsknings- och utvecklingssekreterare (fr o m aug) Annikki Alanne, ekonomiansvarig (60%) Wiviann Wilhelmsson, organisationssekreterare (60%) Åsa Ekström, redaktör för webb och sociala medier/delas med Biblioteksbladet (80%) Biblioteksbladet Henriette Zorn, chefredaktör och ansvarig utgivare Bo Eriksson, annonssäljare (extern) Paolo Sangregorio, formgivare (extern) Utvecklingsråd Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (t o m december) Enligt årsmötets verksamhetsinriktning ska Svensk biblioteksförening bidra till kunskap om bibliotekens förutsättningar, roll, uppdrag och kvalitet samt främja biblioteksutveckling. Styrelsen inrättade därför ett rådgivande organ som från hösten 2011 behandlade frågeställningar från samtliga bibliotekstyper, på eget initiativ eller genom förfrågningar till rådet. Rådet initierade också en kartläggning av folkbibliotekens mediestrategiska arbete som resulterade i rapporten Vi arbetar i medborgarnas tjänst. Utvecklingsrådet har bestått av: 20

21 Cajsa Broström (ordf.), Svensk biblioteksförening, Eskilstuna stadsbibliotek Peter Linde, Svensk biblioteksförening, Blekinge tekniska högskolas bibliotek Nicholas Haldosen, Svensk biblioteksförening, Nora bibliotek Lo Claesson, Vaggeryds bibliotek Annelie Janred, Göteborgs universitetsbibliotek Anna Swärd Bergström, Umeå universitetsbibliotek Elisabeth Fridsäll Emilsson, Utbildningsförvaltningen Linköpings kommun Lena Lundberg Vesterlund, Biblioteksavdelningen i Luleå Malin Norrby, Länsbiblioteket Uppsala län (t.o.m. september) Utvecklingsrådet för nationell biblioteksstrategi (t o m juni) Styrelsen har inrättat ett utvecklingsråd för att särskilt arbeta för att Sverige ska ha en nationell biblioteksstrategi. Framsteg skedde under året då Kungliga biblioteket (KB) i sitt budgetunderlag för första gången särredovisade kostnaden för nationell bibliotekstrategi, samt att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i riksdagen gemensamt reserverade sig till förmån för att Kungliga biblioteket ska ta fram en nationell biblioteksstrategi och att medel ska avsättas för detta. I den nya regeringens första budget fanns detta förslag med. Utvecklingsrådet uppdrog åt Kairos Future att genomföra en omvärldsanalys. Huvudfrågeställningen i arbetet var: I vilken samhällskontext kommer biblioteken verka år 2025? En del i arbetet var workshops och intervjuer där sammantaget närmare två hundra personer, både inom och utom bibliotekssektorn, involverades. Utvecklingsrådet biträdde i arbetet att bedöma kostnader för satsningar på bemanning och medieinköp i skolbibliotek och folkbibliotek. Utvecklingsrådet har bestått av: Anders Söderbäck (ordf.), Svensk biblioteksförening, Stockholms universitetsbibliotek Maria Jacobsson, Svensk biblioteksförening, Kultur Skåne Cecilia Gärdén, Svensk biblioteksförening, Bibliotekshögskolan i Båros Karin Bergendorff, Folkbiblioteken i Lund Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Anneli Friberg, Linköpings universitetsbibliotek Catharina Isberg, Helsingborgs stadsbibliotek Helene Swenne, Sundsvalls stadsbibliotek Mats Törnquist, Region Gävleborg Arbetsgrupper Arbetsgrupp för riktlinjer för kriminalvårdsbibliotek De riktlinjer som finns för biblioteksverksamhet vid kriminalvårdens anstalter och häkten är från 2007 och inför ett arbete med att revidera dessa finns nu en arbetsgrupp som bildats ur nätverket för fängelsebibliotek. Lotta Larsson Perkiö, Kumla Lena Hagman, Ystad Lo Ek, Norrköping Thomas Öhnell, Hall 21

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. org. nr. 845000-2624 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 3 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 7 maj 2014 kl 15.00 Umeå Folkets

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Föreningens framtid. Styrkor

Föreningens framtid. Styrkor Föreningens framtid Styrkor Rapporter på nationell nivå Viktig lobbygrupp Medlemsstyrt Opinionsbildning Stöd till nätverk inom föreningen BIBLIST/Forum Medlemstidning BBL Stor förening Kan påverka Remissinstans

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 7 maj 2012 Norrköping

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 7 maj 2012 Norrköping Årsmöteshandlingar Svensk Biblioteksförenings årsmöte 7 maj 2012 Norrköping 2 Föredragningslista Svensk Biblioteksförenings årsmöte 7 maj 2012 kl 16.30 1. Mötets öppnande Inga Lundén 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 1 KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 22 nov 2013 Plats: Klemmingrummet, KB Deltagare: Elisabet Ahlqvist, Kungl. Biblioteket Cecilia Ranemo, Kungl. Biblioteket Ulf Hölke, Länsbibliotek

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31. org. nr. 845000-2624 Årsredovisning 2011 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 7 maj 2012 kl 16.30 Luis De Geer

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN TILL FÖRSVAR FÖR DET FRIA ORDET Vi tar för givet att man ska kunna låna böcker och andra medier på sitt bibliotek. Men i det självklara ryms också något större och viktigare; något

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 Stockholm

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 Stockholm Årsmöteshandlingar Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 Stockholm 2 Föredragningslista Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 kl 15.00 1. Mötets öppnande Britta Lejon 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Kompetensutveckling en diskussion. Slutrapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för ledning, profession och organisation

Kompetensutveckling en diskussion. Slutrapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för ledning, profession och organisation Kompetensutveckling en diskussion Slutrapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för ledning, profession och organisation Innehåll Förord 3 Utvecklingsrådet för ledning, profession och organisation

Läs mer

Biblioteken står inför stora utmaningar: Några stabila grundstenar att bygga på: Det går att påverka:

Biblioteken står inför stora utmaningar: Några stabila grundstenar att bygga på: Det går att påverka: Biblioteken står inför stora utmaningar: Minskad tillgång till biblioteksservice Ökade klyftor Minskad läsning bland barn Trendmässigt minskad biblioteksanvändning Nöjdheten med servicen minskar Några

Läs mer

MONTER- PROGRAM SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING BOK & BIBLIOTEK 2013

MONTER- PROGRAM SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING BOK & BIBLIOTEK 2013 MONTER- PROGRAM BOK & BIBLIOTEK 2013 Hos oss kan du lyssna på intressanta samtal, delta i diskussion, ta en kopp kaffe och ladda dina batterier. Välkommen till vår monterplats C02:32! SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Reflektioner kring bibliotekens utveckling. Slutrapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för verksamhet och användarkrav

Reflektioner kring bibliotekens utveckling. Slutrapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för verksamhet och användarkrav Reflektioner kring bibliotekens utveckling Slutrapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för verksamhet och användarkrav Innehåll Förord 3 Verksamhet och användarkrav reflektioner kring bibliotekens

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Tid: 10.30-16 Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13)

Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) Kulturdepartementet 2012-09-14 Ku2012/836/RFS Enheten för rättsliga frågor och styrning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) Övergripande kommentarer

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Den svenska biblioteksstatistiken. Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik

Den svenska biblioteksstatistiken. Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik Den svenska biblioteksstatistiken Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik Verksamhetsgruppen Gruppen tillsattes av generalsekreteraren efter ett initiativ från Föreningen

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Stadgar för SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING (SAD)

Stadgar för SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING (SAD) Stadgar för SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFORSKNING (SAD) Enligt beslut av årsmöte 1997-11-10 1 Målsättning Föreningens verksamhet syftar till att främja forskning om alkohol och andra beroendeframkallande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

K i i m w i i g ft r*"j Å r~\ ~T~ PROTOKOLL

K i i m w i i g ft r*j Å r~\ ~T~ PROTOKOLL K i i m w i i g ft r*"j Å r~\ ~T~ UljrURrvAL/b: I 20110921 Styrelsen Datum Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Onsdagen den 21 september 2011 Kl. 13:00-18:00 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar per år

Läs mer

En dag på biblioteken

En dag på biblioteken En dag på biblioteken Idag möter Harry Potter Harry Martinson. Bland hyllorna ryms både Geniet av Ivar Lo-Johansson och Idioten av Dostojevskij. Här hittar bibliotekens besökare såväl Vår ekonomi av Klas

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer