Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret org. nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 2

3 3

4 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret org. nr Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 6 maj 2015 kl Lund Layout: Andrzej Olas Foto: Elisabeth Ohlson Wallin, Fredrik Hjerling, Stefan Engström, Jakob Kihlberg. 4

5 Innehåll Förord 6 Inledning 9 Stadgarna 9 Årsmötets verksamhetsinriktning 9 Föreningens varumärke 11 Styrelsens verksamhetsplan med uppföljning 11 Redovisning av 2014 års verksamhet 18 Svensk biblioteksförening som medlemsburen organisation 18 Sakfrågor och insatser 28 Arrangemang 39 Internationell samverkan 45 Förvaltningsberättelse 50 Revisionsberättelse 59 Bengt Hjelmqvist fond 60 5

6 Förord Svensk biblioteksförening arbetar på våra medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. Vi argumenterar för att bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till information, kunskap och kultur och som inspirerar till att ta del av det. Genom det ges människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Därför vill Svensk biblioteksförening se en värld där alla människor har tillgång till bibliotek i livets olika skeenden. Med denna bibliotekssyn som utgångspunkt driver Svensk biblioteksförening på för angelägna bibliotek av högsta kvalitet. Ord är makt. Språk är makt. De första att fängslas i en diktatur är ofta poeterna, diktarna, författarna. Om en demokrati säger detta det omvända: vi behöver våra poeter. Det är först när man har lärt sig läsa som det blir meningsfullt att vika papperssvalor av döda poeters dikter skrev Björn Wiman i en dagstidningskrönika Vi instämmer, men vi vill tillägga: det är först när alla har fri tillgång till poeternas alster, till kunskap och information, som det blir meningsfullt att tala om demokratiutveckling Svensk biblioteksförening representerar en verksamhet som dagligen jobbar med läsande och läsförståelse. På biblioteken runt om i Sverige hjälper bibliotekarier unga att knäcka läskoden och vuxna att gå vidare i sitt lärande, varje dag. Det är lika fantastiskt varje gång det sker, när en människa växer med tillgång till ordet, boken, texten. Med nya tankar, insikter och en ökad förmåga att uttrycka dem. Folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, myndighets- specialoch organisationsbibliotek, utgör en landsomfattande infrastruktur för kunskap, forskning, kultur och information. En bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. På biblioteken finns Sveriges experter inom just den medie- och informationskunnighet som kan hindra att de demokratiska klyftorna fördjupas. Våra medlemmar, bibliotek och biblioteksanställda, arbetar varje dag med att förverkliga FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna; var och en ska ha rätt till åsikts- och yttrandefrihet, innefattande frihet att utan ingripanden hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Svensk biblioteksförening, liksom vår internationella organisation IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, tog under 2014 fram flera trendrapporter som visar på risken för att klyftorna fortsätter i ett ständigt expanderande digitalt universum. Många hinner inte med, klarar inte de ökande kraven på läskunnighet, informationskunnighet och kompetens att hantera digitala verktyg. År 2014, samma år som den nya bibliotekslagen trätt i kraft, visar siffror att över en miljon invånare i landet fortfarande inte har tillgång till internet. Samtidigt som digitaliserade forskningsresultat, historiekunskaper och en e-boks läsupplevelse finns ett knapptryck bort så sjunker läsförståelsen som en sten. Tillväxten i tillgänglig kunskap och information har exploderat, men tillväxten i människors färdigheter och möjligheter att ta del av den krymper. Under 2014 har Svensk biblioteksförening på olika sätt uppmärksammat och fört fram att det behövs en nationell satsning på biblioteken för att stärka deras möjligheter och förutsättningar. För att möta den nya skollagens krav på elevers tillgång till skolbibliotek måste skolbiblioteken byggas ut och bemannas. För att uppfylla bibliotekslagens krav på tillgänglighet och kvalitet behöver folkbiblioteken resurser till personal och medieutbud. Framför allt behövs nu en samlad nationell strategi för hur biblioteksväsendet ska utvecklas. På det nationella planet lanserade regeringen ett förslag om nationell biblioteksstrategi i sin budgetproposition. Förslaget vann inte riksdagens gillande, men regeringen har 6

7 aviserat att man avser att återkomma i frågan. För att tydliggöra vilka frågor som en nationell strategi måste adressera för att bli en angelägenhet för hela biblioteksväsendet har Svensk biblioteksförening utsett Utvecklingsrådet för vetenskaplig informationsförmedling. Rådet har i uppdrag att göra inspel till ett kommande arbete med en nationell biblioteksstrategi. Svensk biblioteksförening är en medlemsburen organisation och vill vara ett nav för människor med engagemang i och intresse för att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De främsta experterna på biblioteksverksamhet är våra enskilda medlemmar och i våra expertnätverk samlas landets främsta kompetens inom olika biblioteksområden. Svensk biblioteksförening stödjer deras professionella utveckling genom resestipendier, utvecklingsstöd, möjlighet till internationellt utbyte, de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och genom vår tidskrift Biblioteksbladet. Vi ser våra institutionella medlemmar som partners i arbetet att bidra till utveckling av svenskt biblioteksväsende. De institutionella medlemmarna ger trovärdighet åt föreningens opinionsbildande arbete och möjliggör vårt arbete med att tillhandahålla arenor och mötesplatser för medarbetarnas professionella utveckling. Med 2014 års verksamhet i ryggen blickar vi framåt och arbetar vidare med att förena, engagera, bevaka, utveckla och synliggöra svenskt biblioteksväsende. Under 2015 kommer Svensk biblioteksförening bland annat att: - fortsätta samla engagemanget för biblioteken och vara en förenande och oberoende kraft för människors rätt till fri tillgång till information och kunskap. Vi vill växa med flera medlemmar och utveckla våra expertnätverk. - bidra till att öka kunskapen om bibliotekens samhällsuppdrag och bredda bilden av bibliotekens verksamhet. - arbeta med att Sverige ska få till stånd en nationell biblioteksstrategi som bland annat omsätter biblioteksmanifest och bibliotekslag i praktisk handling, ökar effekten av bibliotekens insatser och bidrar till minskade klyftor. Vi vill tacka alla medlemmar och samarbetspartner för 2014 och ser fram emot kommande arbete och utmaningar. Tillsammans har vi fortsatt mycket att göra. Calle Nathanson Ordförande Niclas Lindberg Generalsekreterare 7

8 8

9 Inledning Stadgar Stadgarna är föreningens övergripande styrdokumentet. 1 anger föreningens ändamål. Svensk biblioteksförening ska: 1. Verka för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard. 2. Verka för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och främja dess utveckling. 3. Tydliggöra bibliotekens roll i den demokratiska processen och värna yttrandefriheten. 4. Främja samarbete mellan alla typer av bibliotek och mellan biblioteken och andra institutioner i samhället. 5. Främja vetenskaplig och samhällelig informationsförsörjning. 6. Främja läsning och bildning. 7. Skapa opinion för och sprida kunskap om svenskt biblioteksväsende. 8. Stimulera debatt och erfarenhetsutbyte inom biblioteks- och informationsområdet. 9. Verka för ändamålsenlig utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom området biblioteks- och informationsvetenskap. 10. Anordna fortbildning inom biblioteks- och informationsområdet. 11. Stärka och utveckla internationell samverkan inom biblioteks och informationsområdet. 12. Främja och lämna ekonomiskt stöd till forskning och utveckling inom biblioteksområdet. Årsmötets verksamhetsinriktning Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Stadgarna anger i 5.1 att årsmötet ska fastställa vision och verksamhetsinriktning. Årsmötet fastställde inriktning för kommande verksamhetsplan. Svensk biblioteksförening ska inte i sin verksamhet ta på sig samhällsuppgifter eller agera kompensatoriskt. Resurserna ska i stället användas till att synliggöra vad som behöver göras och försöka påverka dem som har eller borde ha ansvaret att agera i önskad riktning. I valet mellan egna kortsiktiga lösningar eller försök att få till stånd långsiktiga samhälleliga lösningar ska det senare väljas. Principen hindrar inte att föreningen bedriver verksamhet eller genomför insatser för att exemplifiera de behov man argumenterar för. 9

10 Svensk biblioteksförenings utgångspunkt är att: Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till information, kunskap och kultur och som inspirerar till att ta del av det. Därmed ges människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Alla människor ska ha tillgång till bibliotek i livets olika skeenden och biblioteken ska ha stöd i lagstiftning och i en nationell biblioteksstrategi. Svensk biblioteksförening synliggör och argumenterar för bibliotekens betydelse för: Kunskap och Lärande Demokrati och Informationsfrihet Inspiration och Utveckling Kultur och Upplevelser Fristad och Gemenskap Svensk biblioteksförening arbetar som ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör med: Att förena: Samla och verka för alla typer av bibliotek, se det gemensamma, ena olika intressen, möjliggöra kontakter mellan olika bibliotekstyper, bidra till nätverk och erfarenhetsutbyte, samverka med andra organisationer, institutioner, myndigheter osv. Internationellt samarbete. Att synliggöra: Synliggöra biblioteken och dess verksamhet, dela ut priser, tala för biblioteken, bilda opinion och bedriva lobbning, påverka beslutsfattare på alla nivåer, föreslå åtgärder och insatser för att stärka biblioteksverksamheten. Att bevaka: Omvärldsbevaka, följa utvecklingen, framtidsspana, beskriva förhållanden som är viktiga för biblioteken, stödja omvärldsbevakning genom att tillhandahålla en ledande branschtidskrift (BBL) för biblioteksdebatt och spridning av kunskap, trender och aktuell utveckling. Att utveckla: Bidra till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling, förmedla forskning, goda exempel, fakta och annan kunskap, genomföra undersökningar och ta fram rapporter, uppmärksamma behov av ny forskning, tillhandahålla mötesplatser och nätverk, stödja utvecklingsinsatser och forskningsansatser. Ge kompetensutvecklingsmöjligheter, bland annat via konferenser och resestipendier. Att engagera: Ge möjligheter att påverka och delta i föreningens arbete, ta tillvara engagemang, kunskap och erfarenheter, erbjuda arenor och struktur för debatt, åsiktsutbyte och medlemsengagemang. 10

11 Föreningens varumärke En organisations varumärke kommer till uttryck i allt vad som sägs och görs av en organisation och dess företrädare. Det ska vara unikt och särskiljande och bidra till att sätta en tydlig och enhetlig bild av organisationen. Styrelsen har fastställt följande: Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till information, kunskap och kultur och som inspirerar till att ta del av det. Därmed ges människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Svensk biblioteksförening vill därför se en värld där alla människor har tillgång till bibliotek i livets olika skeenden. Föreningen driver på för angelägna bibliotek av högsta kvalitét. Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för människor med engagemang i och intresse för att förklara, utveckla och agera för bibliotek. Föreningen vill uppfattas som en nytänkande, öppen och kunskapsdriven organisation med passion för bibliotek och de frågor föreningen driver. Styrelsens verksamhetsplan med uppföljning Föreningens stadgar och årsmötets verksamhetsinriktning bildar tillsammans med budgeten utgångspunkt för styrelsens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen utgör ett flerårigt styrdokument som anger långsiktiga utmaningar och mål. Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i de ändamål föreningen har enligt stadgarna och byggs upp utifrån de funktioner årsmötet angivit att föreningen har: Förena och engagera Synliggöra Bevaka och utveckla Verksamhetsplanen består av två nivåer: 1. Utmaning preciserar ett problem 2. Mål anger ett önskvärt och om möjligt mätbart tillstånd 11

12 Förena & Engagera Utmaningar Föreningens representativitet bygger på att medlemmar från alla typer av bibliotek upplever att föreningen driver för dem aktuella och relevanta frågor. En utmaning är att behålla medlemmarnas intresse och attrahera nya för att kunna fortsätta vara relevant som organisation. Uppföljning I huvudsak hanterad. Fortsatt god representativitet av olika bibliotekstyper bland medlemmarna. Medlemstappet minskar genom ökat fokus på att tydliggöra och marknadsföra medlemskapet, expertnätverken och föreningen som en medlemsburen organisation. Insatser har under året startat för att öka medlemmars uppfattning att föreningen driver för dem angelägna frågor: Utvecklingsråd för vetenskaplig informa-tionsmedling startat, utvärdering av statistikrapporterna mm. Föreningens trovärdighet hänger samman med att föreningen drar nytta av medlemmarnas kompetens och engagemang. En utmaning är att skapa bättre former och förutsättningar för ökat medlemsengagemang. Allt fler frågor kräver samordnade lösningar på nordisk, europeisk och internationell nivå och bibliotekens internationella organisationer behöver stärkas. Framgångsrikt hanterad. En satsning på att etablera expertnätverk har genomförts framgångsrikt. Fler medlemmar än någonsin har varit engagerade i föreningens strukturer. Framgångsrikt hanterad. Föreningen har varit starkt engagerad i de prioriterade internationella sammanhangen. 12

13 Mål Antalet medlemmar uppgår till minst Minst 65% av medlemmarna känner väl till Svensk biblioteksförening. Minst 60% av medlemmarna anser att Svensk biblioteksförening arbetar med rätt saker och är nöjda med hur man arbetar med dem. Minst 60% av medlemmarna är nöjda med hur man kan gå med och engagera sig i Svensk biblioteksförening. Minst 68% av medlemmarna anser att Svensk biblioteksförening är en organisation med bra idéer. Svensk biblioteksförening bidrar till det nordiska samarbetet samt IFLA, Eblida och LIBER genom medlemskap och aktivt engagemang. Uppföljning Inte uppnått. Medlemsantalet minskade 2014, även om medlemstappet gentemot tidigare år planat ut. Bedömningen är att insatserna för att stärka antalet medlemmar börjar ge effekt. Ytterligare insatser genomförs Uppnått. 71% av medlemmarna känner väl till Svensk biblioteksförening. Uppnått. 62% anger svarsalternativ 4 eller 5 på en femgradig skala på frågan om man anser att föreningen arbetar med rätt saker. 87% ger värdet 3 eller mer. 53% anger svarsalternativ 4 eller 5 på en femgradig skala på frågan hur nöjd man är med hur föreningen arbetar med för mig viktiga frågor. 83% ger värdet 3 eller mer. 1% är mycket missnöjd. Delvis uppnått. 40% anger svarsalternativ 4 eller 5 på en femgradig skala på frågan hur nöjd man är med hur man kan gå med och engagera sig i Svensk biblioteksförening. 66% ger värdet 3 eller mer. 1% är mycket missnöjda. Delvis uppnått. 63% anger svarsalternativ 4 eller 5 på en femgradig skala på frågan om Svensk biblioteksförening är en organisation med bra idéer. 87% ger värdet 3 eller mer. Uppnått. Svensk biblioteksförening har representanter och deltar aktivt i samtliga dessa samarbeten och organisationer. 13

14 Synliggöra Utmaningar Kunskapen om bibliotekens samhällsuppdrag är otillräcklig och bilden av bibliotekens verksamhet är alltför smal Det saknas tydliga visioner hos ansvariga politiker för hur biblioteken ska utvecklas för framtiden och för hur Sverige ska bli en starkare biblioteksnation. Uppföljning I huvudsak hanterad. Bl a genom arbetet med att öka kunskapen om de internationella manifesten, MIK-arbetet och starten av utvecklingsrådet för vetenskaplig informationsförmedling. Framgångsrikt hanterad. Regeringen föreslog i sin budgetproposition att en nationell biblioteksstrategi ska tas fram. Kungliga biblioteket äskade medel för arbetet i sitt budgetunderlag. Under året har stats-, utbildnings- och kulturministern uttalat sig för behovet av en nationell strategi. Starkt stöd även hos övriga partier. Satsningen föll dock bort i budgetdebaclet i Riksdagen i december Under året avslutades omvärldsanalysen i samarbete med Kairos Future. En webbportal för nationell biblioteksstrategi skapades på hemsidan. I samband med valet genomfördes en kartläggning av partiernas bibliotekvisioner. Denna publicerades inför valet i trycksaken Makten är din som också användes i Almedalen. Ökande klyftor och vikande användning hos vissa grupper gör att bibliotekens fulla potential inte tas tillvara. Inte framgångsrikt hanterat. Klyftorna i biblioteksanvändning, läsning och digital delaktighet är fortsatt stora. 63% av de med hög utbildning besökte biblioteket någon gång under året, 95% har läst en bok och 98% har använt internet under året. Motsvarande siffror för de med lägst utbildning är 27%, 65% och 61%. Färre än häften av befolkningen har besökt bibliotek minst en gång under det senaste året. SOM-undersökningarna visar en sjunkande trend. Från 71 procent i början av 00-talet till 43 procent Föreningen har arbetat intensivt med att öka medvetenheten om detta genom att betona vikten av ett ökat fokus på att bryta dessa trender, inte minst mot bakgrund av den nya bibliotekslagens krav på biblioteksverksamhet för alla. 14

15 Det finns hinder för hur biblioteken kan bidra till en effektiv informationsförsörjning, människors informationskompetens och fria tillgång till information och kunskap. I flera avseenden adresserad men utmaningen kvarstår. Föreningen har under året genomfört flera insatser för att adressera utmaningen: Flera konferenser, seminarier och scenprogram har genomförts, bl a om forskningsbiblioteken, MIK, digital delaktighet m m. Utvecklingsrådet för vetenskaplig informationsförmedling har startats med uppdrag att ta fram ett positionspapper. Mål Uppföljning Mål för bilden av bibliotek är att bidra till att: Kunskapen är hög om bibliotekens djupa och breda funktion i samhället som det bland annat kommer till uttryck i biblioteksmanifesten, etiska regler och bibliotekslagen. Människor ur alla samhällsgrupper uppfattar biblioteken som relevanta och angelägna i vardagen och tas i anspråk som en viktig part i utvecklandet av kunskapssamhället. Biblioteken med kompetent och engagerad personal uppfattas som unika jämfört med andra medietillhandahållare. Inte mätt men har följts upp bl a genom analys av den politiska debatten, riksdagsmotioner, propositionstexter, partiprogram m m. Bilden av och därmed retoriken kring biblioteken och dess verksamhet har ändrats. Regeringen har föreslagit satsning på en nationell biblioteksstrategi. Inte framgångsrikt hanterat. Klyftorna i biblioteksanvändning, läsning och digital delaktighet är fortsatt stora. 63% av de med hög utbildning besökte biblioteket någon gång under året, 95% har läst en bok och 98% har använt internet under året. Motsvarande siffror för de med lägst utbildning är 27%, 65% och 61%. Färre än häften av befolkningen har besökt bibliotek minst en gång under de senaste året. SOM-undersökningarna visar en sjunkande trend. Från 71 procent i början av 00-talet till 43 procent Föreningen har dock arbetat intensivt med att öka medvetenheten om detta inom branschen och betona vikten av ett ökat fokus på att bryta dessa trender, inte minst mot bakgrund av de nya bibliotekslagens krav på biblioteksverksamhet för alla. Inte mätt. Målet har utgått i 2015 års verksamhetsplan. 15

16 Mål för opinionsbildning/lobbning är att bidra till att: Sverige har en nationell biblioteksstrategi som bland annat tar utgångspunkt i IFLA:s och Unesco:s manifest om bibliotek. Bibliotekslagen har implementerats och kompletterats med krav på bemanning/ kompetens, nationell biblioteksstrategi, avgiftsfrihet för alla medier samt en myndighet med ansvar för uppföljning av lagen. Alla elever har tillgång till skolbibliotek bemannade med utbildad personal. Biblioteken har goda förutsättningar för att kunna bidra till en effektiv informationsförsörjning, människors informationskompetens/medie- och informationskunnighet, digitala delaktighet och fria tillgång till information och kunskap. Inte uppnått. Regeringen föreslog i sin budgetproposition att en nationell biblioteksstrategi ska tas fram. Kungliga biblioteket äskade medel för arbetet i sitt budgetunderlag. Under året har stats-, utbildnings- och kulturministern uttalat sig för behovet av en nationell strategi. Starkt stöd även hos övriga partier. Satsningen föll dock bort i budgetdebaclet i Riksdagen i december Inte uppnått. Krav på framförallt bemanning av skolbibliotek har dock framförts i olika sammanhang. Målet kommer att kräva långsiktiga insatser och kommer att ta tid att uppnå. Detta med tanke på att den nya lagen just antagits och att det därmed kommer att vara svårt att få till stånd en ny revidering i närtid. Inte uppnått. Krav på medel för bemanning av skolbibliotek har förts fram och kostnadsberäknats till ca 1,5 miljarder. Fortsatta insatser planeras under Inte uppnått. Målet kommer att kräva långsiktiga insatser och kommer att ta tid att uppnå med tanke på såväl behov av ökade ekonomiska insatser som revidering av såväl affärsmodeller som lagstiftning, t ex avseende upphovsrätten. Utvecklingsrådet för vetenskaplig informationsförmedling har startats med uppdrag att ta fram ett positionspapper. 16

17 Bevaka & utveckla Utmaningar Det saknas kunskap om bibliotekens uppdrag, verksamheter och effekter. Den kunskap som finns samlas och analyseras fragmentariskt. Det försvårar verksamhetsutveckling utifrån ett reflekterande arbetssätt med stöd i erfarenhetsbaserad och vetenskapligt grundad kunskap. Uppföljning I huvudsak hanterad. Föreningen har genom eget aktivt arbete tagit fram material i syfte att fördjupa och bredda kunskapen och för att stödja ett reflekterande arbetssätt med stöd i erfarenhetsbaserad och vetenskapligt grundad kunskap. Mål Uppföljning Svensk biblioteksförening ska bidra till att: Det finns tillgång till fakta, forskning och kunskap om bibliotekens uppdrag och verksamheter och dess betydelse, vilket ger biblioteksverksamheten möjlighet att utvecklas utifrån ett reflekterande arbetssätt med stöd i erfarenhetsbaserad och vetenskapligt grundad kunskap. I huvudsak uppnått. Föreningen har genom eget aktivt arbete tagit fram material i syfte att fördjupa och bredda kunskapen och för att stödja ett reflekterande arbetssätt med stöd i erfarenhetsbaserad och vetenskapligt grundad kunskap. Det har skett genom undersökningar, rapporter, antologier mm. 17

18 Redovisning av 2014 års verksamhet Svensk biblioteksförening som medlemsburen organisation Medlemmar Svensk biblioteksförening ska vara ett nav för människor med engagemang i och intresse för att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De främsta experterna på biblioteksverksamhet är våra medlemmar och i föreningens råd, grupper, expertnätverk och regionföreningar vill vi ta tillvara medlemmarnas kompetens och stödja både medlemmarnas professionella utveckling och biblioteksutvecklingen i Sverige. Föreningen arbetar medvetet, strategiskt och systematiskt med att ta del av medlemmarnas synpunkter om såväl inriktning på verksamheten samt deras bedömning av hur väl föreningen infriar deras förväntningar. Det sker bl a genom medlemsundersökningar, dialoger med nätverk och regionföreningar, medlemsengagemang i råd och grupper och genom olika medlemsdialoger. Ytterst fastställer årsmötet verksamhetsinriktning och väljer styrelse som antar verksamhetsplanen. Efter genomförda medlemsdialoger och den återkommande medlemsundersökningen är styrelsens bedömning att föreningen i stor utsträckning arbetar med rätt saker och når rätt resultat. Däremot behöver kommunikationen kring föreningens arbete, processer och dess resultat öka. Styrelsens bedömning är också att det finns goda möjligheter att öka medlemsantalet. Genom medlemsundersökningar vet vi att starka skäl för att vara med i föreningen är att man vill få stöd i omvärldsbevakning, få BBL och visa sitt stöd för biblioteken. Under 2014 har marknadsföringen/medlemsvärvningen givits ökat fokus och föreningen har på olika sätt arbetat med att tydliggöra att man är en medlemsburen organisation. Som medlemsburen organisation är en av Svensk biblioteksförening viktigaste uppgifter att vara en samlande aktör för alla typer av bibliotek och ta tillvara det engagemang och den kompetens som finns hos medlemmarna. Den senaste kartläggningen visar att fler medlemmar än någonsin varit aktivt engagerade och deltagare i föreningens verksamhet och arrangemang. Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2014 till Av dessa var 2843 enskilda medlemmar och 509 institutionella medlemmar. Sedan starten 2000 har antalet medlemmar ökat med 857 stycken (+34%). Den minskning av antalet medlemmar som skett sedan 2009 planade 2014 ut bland annat som en effekt av föreningens satsning på sina expertnätverk. 18

19 Antal medlemmar Instituonella Enskilda Antal medlemmar totalt Årsmöte Svensk biblioteksförenings årsmöte 2014 ägde rum den 7 maj i Folket Hus, Umeå. Årsmötet förrättade val till bland annat styrelsen samt fastställde föreningens verksamhetsinriktning för och budget för Auktoriserade revisorer Jonas Grahn, ordinarie Bengt Doyle, suppleant Lekmannarevisorer Ragnar Helin, ordinarie Åsa Olsson, suppleant Instituonella Enskilda Valberedning 2959 vald vid årsmötet Antal Inger Edebro Sikström, 3507 Umeå (sammankallande) medlemmar Annelie Janred, Göteborg totalt Sylvia Blomberg, Örebro Anna Swärd Bergström, Umeå Anders Olsson, Sollentuna 19

20 Föreningsstyrelsen och kansli Efter årsmötet fick styrelsen följande sammansättning: Ordförande: Calle Nathanson, VD för Folkets Hus och Parker, Stockholm, invald Cajsa Broström, utvecklare, Västerås stadsbibliotek, invald 2010, omvald 2012 och Ulrika Domellöf Mattsson, koordinator, Naturvårdsverkets bibliotek, invald 2009, omvald 2011 och Peter Linde, bibliotekarie Blekinge Tekniska Högskola. Invald 2011, omvald Anders Söderbäck, bibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek. Invald 2012 omvald Maria Jacobsson, chef Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne. Invald 2012 omvald Jenny Samuelsson, bibliotekschef, Luleå tekniska universitet. Invald 2012 omvald Torbjörn Nilsson, bibliotekschef, Helsingborgs stadsbibliotek. Invald 2012 omvald Barbro Bolonassos, bibliotekschef, Fisksätra bibliotek. Invald 2012 omvald 2014 (t o m sep). Nicholas Haldosen, bibliotekarie/it & social verksamhet, Nora bibliotek. Invald Cecilia Gärdén, universitetslektor, Högskolan i Borås. Invald Styrelsemöten Svensk biblioteksförenings styrelse har under 2014 haft 8 styrelsesammanträden varav ett i samband med styrelsens strategidagar. Vid det konstituerande sammanträdet valdes Jenny Samuelsson till förste vice ordförande och Torbjörn Nilsson till andre vice ordförande. Föreningens tre ordförande utgör arbetsutskott. Styrelsens möten har föregåtts av förberedande AU-sammanträden. Föreningskansliet Niclas Lindberg, generalsekreterare Eva Silverplats, administrativ samordnare/delas med Biblioteksbladet Stefan Engström, kommunikationschef Caroline Fellbom Franke, jurist (t o m mars) Martin Engman, samhällspolitisk sekreterare (t o m mars), jurist (fr o m april) Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare, (fr o m maj) Jakob Kihlberg, forsknings- och utvecklingssekreterare (fr o m aug) Annikki Alanne, ekonomiansvarig (60%) Wiviann Wilhelmsson, organisationssekreterare (60%) Åsa Ekström, redaktör för webb och sociala medier/delas med Biblioteksbladet (80%) Biblioteksbladet Henriette Zorn, chefredaktör och ansvarig utgivare Bo Eriksson, annonssäljare (extern) Paolo Sangregorio, formgivare (extern) Utvecklingsråd Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (t o m december) Enligt årsmötets verksamhetsinriktning ska Svensk biblioteksförening bidra till kunskap om bibliotekens förutsättningar, roll, uppdrag och kvalitet samt främja biblioteksutveckling. Styrelsen inrättade därför ett rådgivande organ som från hösten 2011 behandlade frågeställningar från samtliga bibliotekstyper, på eget initiativ eller genom förfrågningar till rådet. Rådet initierade också en kartläggning av folkbibliotekens mediestrategiska arbete som resulterade i rapporten Vi arbetar i medborgarnas tjänst. Utvecklingsrådet har bestått av: 20

21 Cajsa Broström (ordf.), Svensk biblioteksförening, Eskilstuna stadsbibliotek Peter Linde, Svensk biblioteksförening, Blekinge tekniska högskolas bibliotek Nicholas Haldosen, Svensk biblioteksförening, Nora bibliotek Lo Claesson, Vaggeryds bibliotek Annelie Janred, Göteborgs universitetsbibliotek Anna Swärd Bergström, Umeå universitetsbibliotek Elisabeth Fridsäll Emilsson, Utbildningsförvaltningen Linköpings kommun Lena Lundberg Vesterlund, Biblioteksavdelningen i Luleå Malin Norrby, Länsbiblioteket Uppsala län (t.o.m. september) Utvecklingsrådet för nationell biblioteksstrategi (t o m juni) Styrelsen har inrättat ett utvecklingsråd för att särskilt arbeta för att Sverige ska ha en nationell biblioteksstrategi. Framsteg skedde under året då Kungliga biblioteket (KB) i sitt budgetunderlag för första gången särredovisade kostnaden för nationell bibliotekstrategi, samt att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i riksdagen gemensamt reserverade sig till förmån för att Kungliga biblioteket ska ta fram en nationell biblioteksstrategi och att medel ska avsättas för detta. I den nya regeringens första budget fanns detta förslag med. Utvecklingsrådet uppdrog åt Kairos Future att genomföra en omvärldsanalys. Huvudfrågeställningen i arbetet var: I vilken samhällskontext kommer biblioteken verka år 2025? En del i arbetet var workshops och intervjuer där sammantaget närmare två hundra personer, både inom och utom bibliotekssektorn, involverades. Utvecklingsrådet biträdde i arbetet att bedöma kostnader för satsningar på bemanning och medieinköp i skolbibliotek och folkbibliotek. Utvecklingsrådet har bestått av: Anders Söderbäck (ordf.), Svensk biblioteksförening, Stockholms universitetsbibliotek Maria Jacobsson, Svensk biblioteksförening, Kultur Skåne Cecilia Gärdén, Svensk biblioteksförening, Bibliotekshögskolan i Båros Karin Bergendorff, Folkbiblioteken i Lund Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Anneli Friberg, Linköpings universitetsbibliotek Catharina Isberg, Helsingborgs stadsbibliotek Helene Swenne, Sundsvalls stadsbibliotek Mats Törnquist, Region Gävleborg Arbetsgrupper Arbetsgrupp för riktlinjer för kriminalvårdsbibliotek De riktlinjer som finns för biblioteksverksamhet vid kriminalvårdens anstalter och häkten är från 2007 och inför ett arbete med att revidera dessa finns nu en arbetsgrupp som bildats ur nätverket för fängelsebibliotek. Lotta Larsson Perkiö, Kumla Lena Hagman, Ystad Lo Ek, Norrköping Thomas Öhnell, Hall 21

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31. org. nr. 845000-2624 Årsredovisning 2009 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 14 augusti 2010 kl 10.00 Göteborgs

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Vi arbetar i medborgarnas tjänst

Vi arbetar i medborgarnas tjänst Vi arbetar i medborgarnas tjänst En kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument Åsa Söderlind Gullvor Elf Vi arbetar i medborgarnas tjänst En kartläggning av mediestrategiskt

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport

Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport MAGNUS KEMPE CRISTIAN WENNERSTRÖM HELÈNE OLSSON KAIROS FUTURE, 2014-02-17 Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport OMVÄRLDSANALYS PÅ UPPDRAG AV SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING 17 FEBRUARI 2014 Consultants for

Läs mer

IFLA faller på plats. KBs plan/skls enkät. Ellen Tise/Tomas Lidman. Biblioteksbladet

IFLA faller på plats. KBs plan/skls enkät. Ellen Tise/Tomas Lidman. Biblioteksbladet Biblioteksbladet KONFERENS: IFLA faller på plats BIBLIOTEKSPOLITIK: KBs plan/skls enkät INTERVJU: Ellen Tise/Tomas Lidman 04:2010 P. V. Supa erbjuder kompletta lösningar till bibliotek Självbetjäningsautomater

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Svensk Biblioteksförening

Svensk Biblioteksförening Svensk Biblioteksförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 200I ÅRSMÖTE Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 23 maj 2002 kl 15.30 Sigma, Mitthögskolans hörsal, Härnösand. FÖRORD Aldrig har väl ett nytt verksamhetsår

Läs mer

Biblioteksbladet 08:2012. Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus

Biblioteksbladet 08:2012. Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus Biblioteksbladet 08:2012 Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus Förord Kulturbudgeten, Litteraturutredningen, ny bibliotekslag

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Biblioteksbladet. Sagan om Värnamo kulturförvaltning. Biblioteken i ett lärande samhälle Bengt Hjelmqvist till minne Debatt: Entreprenadinköp

Biblioteksbladet. Sagan om Värnamo kulturförvaltning. Biblioteken i ett lärande samhälle Bengt Hjelmqvist till minne Debatt: Entreprenadinköp Biblioteksbladet nr 4:2005 årgång 90 Sagan om Värnamo kulturförvaltning Biblioteken i ett lärande samhälle Bengt Hjelmqvist till minne Debatt: Entreprenadinköp Innehåll Förord Biblioteksbladet 04:2005

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Biblioteksbladet #02 Från vision till verklighet Instruktionen dröjer Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer

Biblioteksbladet #02 Från vision till verklighet Instruktionen dröjer Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer Biblioteksbladet #02 SSB: Från vision till verklighet KB: Instruktionen dröjer Hällefors: Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer Förord Henriette Zorn Biblioteksbladet #02 Förr

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Biblioteksbladet. Efter Charlie 01/02 2015

Biblioteksbladet. Efter Charlie 01/02 2015 10 KULTURSTÖD: REGIONERNA BETALAR FÖR TIDSKRIFTERNA 18 KULTUREKONOMI: BIBLIOTEKEN BIDRAR TILL SAMHÄLLSEKONOMIN 19 TEMA: BIBLIOTEKEN & YTTRANDEFRIHETEN EFTER CHARLIE 40 AUSTRALIEN: ORM PÅ BIBLIOTEK FÖR

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Dags att höja ribban!?

Dags att höja ribban!? Dags att höja ribban!? Kerstin Rydsjö Mängden forskningsresultat som visar hur viktigt det är att tidigt stimulera små barns språkutveckling och litteracitet i familjen är överväldigande! Frågan är därför

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner Catarina Schmidt Projektet har genomförts med stöd av Kulturrådet.

Läs mer

Biblioteksbladet 03:2013

Biblioteksbladet 03:2013 Koha Hyltes genomtänkta giv Forskningsbibliotek och publiceringsfrågor Samverkansmodellen en utvärdering Bålet i Backe bakom rubrikerna 03:2013 Biblioteksbladet förord Henriette Zorn Biblioteksbladet 03:2013

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek

elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek en skolbibliotekspolitisk översikt Barbro Thomas på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer