Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret org. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 2

3 3

4 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret org. nr Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 6 maj 2015 kl Lund Layout: Andrzej Olas Foto: Elisabeth Ohlson Wallin, Fredrik Hjerling, Stefan Engström, Jakob Kihlberg. 4

5 Innehåll Förord 6 Inledning 9 Stadgarna 9 Årsmötets verksamhetsinriktning 9 Föreningens varumärke 11 Styrelsens verksamhetsplan med uppföljning 11 Redovisning av 2014 års verksamhet 18 Svensk biblioteksförening som medlemsburen organisation 18 Sakfrågor och insatser 28 Arrangemang 39 Internationell samverkan 45 Förvaltningsberättelse 50 Revisionsberättelse 59 Bengt Hjelmqvist fond 60 5

6 Förord Svensk biblioteksförening arbetar på våra medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. Vi argumenterar för att bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till information, kunskap och kultur och som inspirerar till att ta del av det. Genom det ges människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Därför vill Svensk biblioteksförening se en värld där alla människor har tillgång till bibliotek i livets olika skeenden. Med denna bibliotekssyn som utgångspunkt driver Svensk biblioteksförening på för angelägna bibliotek av högsta kvalitet. Ord är makt. Språk är makt. De första att fängslas i en diktatur är ofta poeterna, diktarna, författarna. Om en demokrati säger detta det omvända: vi behöver våra poeter. Det är först när man har lärt sig läsa som det blir meningsfullt att vika papperssvalor av döda poeters dikter skrev Björn Wiman i en dagstidningskrönika Vi instämmer, men vi vill tillägga: det är först när alla har fri tillgång till poeternas alster, till kunskap och information, som det blir meningsfullt att tala om demokratiutveckling Svensk biblioteksförening representerar en verksamhet som dagligen jobbar med läsande och läsförståelse. På biblioteken runt om i Sverige hjälper bibliotekarier unga att knäcka läskoden och vuxna att gå vidare i sitt lärande, varje dag. Det är lika fantastiskt varje gång det sker, när en människa växer med tillgång till ordet, boken, texten. Med nya tankar, insikter och en ökad förmåga att uttrycka dem. Folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, myndighets- specialoch organisationsbibliotek, utgör en landsomfattande infrastruktur för kunskap, forskning, kultur och information. En bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. På biblioteken finns Sveriges experter inom just den medie- och informationskunnighet som kan hindra att de demokratiska klyftorna fördjupas. Våra medlemmar, bibliotek och biblioteksanställda, arbetar varje dag med att förverkliga FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna; var och en ska ha rätt till åsikts- och yttrandefrihet, innefattande frihet att utan ingripanden hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Svensk biblioteksförening, liksom vår internationella organisation IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, tog under 2014 fram flera trendrapporter som visar på risken för att klyftorna fortsätter i ett ständigt expanderande digitalt universum. Många hinner inte med, klarar inte de ökande kraven på läskunnighet, informationskunnighet och kompetens att hantera digitala verktyg. År 2014, samma år som den nya bibliotekslagen trätt i kraft, visar siffror att över en miljon invånare i landet fortfarande inte har tillgång till internet. Samtidigt som digitaliserade forskningsresultat, historiekunskaper och en e-boks läsupplevelse finns ett knapptryck bort så sjunker läsförståelsen som en sten. Tillväxten i tillgänglig kunskap och information har exploderat, men tillväxten i människors färdigheter och möjligheter att ta del av den krymper. Under 2014 har Svensk biblioteksförening på olika sätt uppmärksammat och fört fram att det behövs en nationell satsning på biblioteken för att stärka deras möjligheter och förutsättningar. För att möta den nya skollagens krav på elevers tillgång till skolbibliotek måste skolbiblioteken byggas ut och bemannas. För att uppfylla bibliotekslagens krav på tillgänglighet och kvalitet behöver folkbiblioteken resurser till personal och medieutbud. Framför allt behövs nu en samlad nationell strategi för hur biblioteksväsendet ska utvecklas. På det nationella planet lanserade regeringen ett förslag om nationell biblioteksstrategi i sin budgetproposition. Förslaget vann inte riksdagens gillande, men regeringen har 6

7 aviserat att man avser att återkomma i frågan. För att tydliggöra vilka frågor som en nationell strategi måste adressera för att bli en angelägenhet för hela biblioteksväsendet har Svensk biblioteksförening utsett Utvecklingsrådet för vetenskaplig informationsförmedling. Rådet har i uppdrag att göra inspel till ett kommande arbete med en nationell biblioteksstrategi. Svensk biblioteksförening är en medlemsburen organisation och vill vara ett nav för människor med engagemang i och intresse för att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De främsta experterna på biblioteksverksamhet är våra enskilda medlemmar och i våra expertnätverk samlas landets främsta kompetens inom olika biblioteksområden. Svensk biblioteksförening stödjer deras professionella utveckling genom resestipendier, utvecklingsstöd, möjlighet till internationellt utbyte, de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och genom vår tidskrift Biblioteksbladet. Vi ser våra institutionella medlemmar som partners i arbetet att bidra till utveckling av svenskt biblioteksväsende. De institutionella medlemmarna ger trovärdighet åt föreningens opinionsbildande arbete och möjliggör vårt arbete med att tillhandahålla arenor och mötesplatser för medarbetarnas professionella utveckling. Med 2014 års verksamhet i ryggen blickar vi framåt och arbetar vidare med att förena, engagera, bevaka, utveckla och synliggöra svenskt biblioteksväsende. Under 2015 kommer Svensk biblioteksförening bland annat att: - fortsätta samla engagemanget för biblioteken och vara en förenande och oberoende kraft för människors rätt till fri tillgång till information och kunskap. Vi vill växa med flera medlemmar och utveckla våra expertnätverk. - bidra till att öka kunskapen om bibliotekens samhällsuppdrag och bredda bilden av bibliotekens verksamhet. - arbeta med att Sverige ska få till stånd en nationell biblioteksstrategi som bland annat omsätter biblioteksmanifest och bibliotekslag i praktisk handling, ökar effekten av bibliotekens insatser och bidrar till minskade klyftor. Vi vill tacka alla medlemmar och samarbetspartner för 2014 och ser fram emot kommande arbete och utmaningar. Tillsammans har vi fortsatt mycket att göra. Calle Nathanson Ordförande Niclas Lindberg Generalsekreterare 7

8 8

9 Inledning Stadgar Stadgarna är föreningens övergripande styrdokumentet. 1 anger föreningens ändamål. Svensk biblioteksförening ska: 1. Verka för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard. 2. Verka för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och främja dess utveckling. 3. Tydliggöra bibliotekens roll i den demokratiska processen och värna yttrandefriheten. 4. Främja samarbete mellan alla typer av bibliotek och mellan biblioteken och andra institutioner i samhället. 5. Främja vetenskaplig och samhällelig informationsförsörjning. 6. Främja läsning och bildning. 7. Skapa opinion för och sprida kunskap om svenskt biblioteksväsende. 8. Stimulera debatt och erfarenhetsutbyte inom biblioteks- och informationsområdet. 9. Verka för ändamålsenlig utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom området biblioteks- och informationsvetenskap. 10. Anordna fortbildning inom biblioteks- och informationsområdet. 11. Stärka och utveckla internationell samverkan inom biblioteks och informationsområdet. 12. Främja och lämna ekonomiskt stöd till forskning och utveckling inom biblioteksområdet. Årsmötets verksamhetsinriktning Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Stadgarna anger i 5.1 att årsmötet ska fastställa vision och verksamhetsinriktning. Årsmötet fastställde inriktning för kommande verksamhetsplan. Svensk biblioteksförening ska inte i sin verksamhet ta på sig samhällsuppgifter eller agera kompensatoriskt. Resurserna ska i stället användas till att synliggöra vad som behöver göras och försöka påverka dem som har eller borde ha ansvaret att agera i önskad riktning. I valet mellan egna kortsiktiga lösningar eller försök att få till stånd långsiktiga samhälleliga lösningar ska det senare väljas. Principen hindrar inte att föreningen bedriver verksamhet eller genomför insatser för att exemplifiera de behov man argumenterar för. 9

10 Svensk biblioteksförenings utgångspunkt är att: Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till information, kunskap och kultur och som inspirerar till att ta del av det. Därmed ges människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Alla människor ska ha tillgång till bibliotek i livets olika skeenden och biblioteken ska ha stöd i lagstiftning och i en nationell biblioteksstrategi. Svensk biblioteksförening synliggör och argumenterar för bibliotekens betydelse för: Kunskap och Lärande Demokrati och Informationsfrihet Inspiration och Utveckling Kultur och Upplevelser Fristad och Gemenskap Svensk biblioteksförening arbetar som ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör med: Att förena: Samla och verka för alla typer av bibliotek, se det gemensamma, ena olika intressen, möjliggöra kontakter mellan olika bibliotekstyper, bidra till nätverk och erfarenhetsutbyte, samverka med andra organisationer, institutioner, myndigheter osv. Internationellt samarbete. Att synliggöra: Synliggöra biblioteken och dess verksamhet, dela ut priser, tala för biblioteken, bilda opinion och bedriva lobbning, påverka beslutsfattare på alla nivåer, föreslå åtgärder och insatser för att stärka biblioteksverksamheten. Att bevaka: Omvärldsbevaka, följa utvecklingen, framtidsspana, beskriva förhållanden som är viktiga för biblioteken, stödja omvärldsbevakning genom att tillhandahålla en ledande branschtidskrift (BBL) för biblioteksdebatt och spridning av kunskap, trender och aktuell utveckling. Att utveckla: Bidra till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling, förmedla forskning, goda exempel, fakta och annan kunskap, genomföra undersökningar och ta fram rapporter, uppmärksamma behov av ny forskning, tillhandahålla mötesplatser och nätverk, stödja utvecklingsinsatser och forskningsansatser. Ge kompetensutvecklingsmöjligheter, bland annat via konferenser och resestipendier. Att engagera: Ge möjligheter att påverka och delta i föreningens arbete, ta tillvara engagemang, kunskap och erfarenheter, erbjuda arenor och struktur för debatt, åsiktsutbyte och medlemsengagemang. 10

11 Föreningens varumärke En organisations varumärke kommer till uttryck i allt vad som sägs och görs av en organisation och dess företrädare. Det ska vara unikt och särskiljande och bidra till att sätta en tydlig och enhetlig bild av organisationen. Styrelsen har fastställt följande: Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till information, kunskap och kultur och som inspirerar till att ta del av det. Därmed ges människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Svensk biblioteksförening vill därför se en värld där alla människor har tillgång till bibliotek i livets olika skeenden. Föreningen driver på för angelägna bibliotek av högsta kvalitét. Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för människor med engagemang i och intresse för att förklara, utveckla och agera för bibliotek. Föreningen vill uppfattas som en nytänkande, öppen och kunskapsdriven organisation med passion för bibliotek och de frågor föreningen driver. Styrelsens verksamhetsplan med uppföljning Föreningens stadgar och årsmötets verksamhetsinriktning bildar tillsammans med budgeten utgångspunkt för styrelsens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen utgör ett flerårigt styrdokument som anger långsiktiga utmaningar och mål. Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i de ändamål föreningen har enligt stadgarna och byggs upp utifrån de funktioner årsmötet angivit att föreningen har: Förena och engagera Synliggöra Bevaka och utveckla Verksamhetsplanen består av två nivåer: 1. Utmaning preciserar ett problem 2. Mål anger ett önskvärt och om möjligt mätbart tillstånd 11

12 Förena & Engagera Utmaningar Föreningens representativitet bygger på att medlemmar från alla typer av bibliotek upplever att föreningen driver för dem aktuella och relevanta frågor. En utmaning är att behålla medlemmarnas intresse och attrahera nya för att kunna fortsätta vara relevant som organisation. Uppföljning I huvudsak hanterad. Fortsatt god representativitet av olika bibliotekstyper bland medlemmarna. Medlemstappet minskar genom ökat fokus på att tydliggöra och marknadsföra medlemskapet, expertnätverken och föreningen som en medlemsburen organisation. Insatser har under året startat för att öka medlemmars uppfattning att föreningen driver för dem angelägna frågor: Utvecklingsråd för vetenskaplig informa-tionsmedling startat, utvärdering av statistikrapporterna mm. Föreningens trovärdighet hänger samman med att föreningen drar nytta av medlemmarnas kompetens och engagemang. En utmaning är att skapa bättre former och förutsättningar för ökat medlemsengagemang. Allt fler frågor kräver samordnade lösningar på nordisk, europeisk och internationell nivå och bibliotekens internationella organisationer behöver stärkas. Framgångsrikt hanterad. En satsning på att etablera expertnätverk har genomförts framgångsrikt. Fler medlemmar än någonsin har varit engagerade i föreningens strukturer. Framgångsrikt hanterad. Föreningen har varit starkt engagerad i de prioriterade internationella sammanhangen. 12

13 Mål Antalet medlemmar uppgår till minst Minst 65% av medlemmarna känner väl till Svensk biblioteksförening. Minst 60% av medlemmarna anser att Svensk biblioteksförening arbetar med rätt saker och är nöjda med hur man arbetar med dem. Minst 60% av medlemmarna är nöjda med hur man kan gå med och engagera sig i Svensk biblioteksförening. Minst 68% av medlemmarna anser att Svensk biblioteksförening är en organisation med bra idéer. Svensk biblioteksförening bidrar till det nordiska samarbetet samt IFLA, Eblida och LIBER genom medlemskap och aktivt engagemang. Uppföljning Inte uppnått. Medlemsantalet minskade 2014, även om medlemstappet gentemot tidigare år planat ut. Bedömningen är att insatserna för att stärka antalet medlemmar börjar ge effekt. Ytterligare insatser genomförs Uppnått. 71% av medlemmarna känner väl till Svensk biblioteksförening. Uppnått. 62% anger svarsalternativ 4 eller 5 på en femgradig skala på frågan om man anser att föreningen arbetar med rätt saker. 87% ger värdet 3 eller mer. 53% anger svarsalternativ 4 eller 5 på en femgradig skala på frågan hur nöjd man är med hur föreningen arbetar med för mig viktiga frågor. 83% ger värdet 3 eller mer. 1% är mycket missnöjd. Delvis uppnått. 40% anger svarsalternativ 4 eller 5 på en femgradig skala på frågan hur nöjd man är med hur man kan gå med och engagera sig i Svensk biblioteksförening. 66% ger värdet 3 eller mer. 1% är mycket missnöjda. Delvis uppnått. 63% anger svarsalternativ 4 eller 5 på en femgradig skala på frågan om Svensk biblioteksförening är en organisation med bra idéer. 87% ger värdet 3 eller mer. Uppnått. Svensk biblioteksförening har representanter och deltar aktivt i samtliga dessa samarbeten och organisationer. 13

14 Synliggöra Utmaningar Kunskapen om bibliotekens samhällsuppdrag är otillräcklig och bilden av bibliotekens verksamhet är alltför smal Det saknas tydliga visioner hos ansvariga politiker för hur biblioteken ska utvecklas för framtiden och för hur Sverige ska bli en starkare biblioteksnation. Uppföljning I huvudsak hanterad. Bl a genom arbetet med att öka kunskapen om de internationella manifesten, MIK-arbetet och starten av utvecklingsrådet för vetenskaplig informationsförmedling. Framgångsrikt hanterad. Regeringen föreslog i sin budgetproposition att en nationell biblioteksstrategi ska tas fram. Kungliga biblioteket äskade medel för arbetet i sitt budgetunderlag. Under året har stats-, utbildnings- och kulturministern uttalat sig för behovet av en nationell strategi. Starkt stöd även hos övriga partier. Satsningen föll dock bort i budgetdebaclet i Riksdagen i december Under året avslutades omvärldsanalysen i samarbete med Kairos Future. En webbportal för nationell biblioteksstrategi skapades på hemsidan. I samband med valet genomfördes en kartläggning av partiernas bibliotekvisioner. Denna publicerades inför valet i trycksaken Makten är din som också användes i Almedalen. Ökande klyftor och vikande användning hos vissa grupper gör att bibliotekens fulla potential inte tas tillvara. Inte framgångsrikt hanterat. Klyftorna i biblioteksanvändning, läsning och digital delaktighet är fortsatt stora. 63% av de med hög utbildning besökte biblioteket någon gång under året, 95% har läst en bok och 98% har använt internet under året. Motsvarande siffror för de med lägst utbildning är 27%, 65% och 61%. Färre än häften av befolkningen har besökt bibliotek minst en gång under det senaste året. SOM-undersökningarna visar en sjunkande trend. Från 71 procent i början av 00-talet till 43 procent Föreningen har arbetat intensivt med att öka medvetenheten om detta genom att betona vikten av ett ökat fokus på att bryta dessa trender, inte minst mot bakgrund av den nya bibliotekslagens krav på biblioteksverksamhet för alla. 14

15 Det finns hinder för hur biblioteken kan bidra till en effektiv informationsförsörjning, människors informationskompetens och fria tillgång till information och kunskap. I flera avseenden adresserad men utmaningen kvarstår. Föreningen har under året genomfört flera insatser för att adressera utmaningen: Flera konferenser, seminarier och scenprogram har genomförts, bl a om forskningsbiblioteken, MIK, digital delaktighet m m. Utvecklingsrådet för vetenskaplig informationsförmedling har startats med uppdrag att ta fram ett positionspapper. Mål Uppföljning Mål för bilden av bibliotek är att bidra till att: Kunskapen är hög om bibliotekens djupa och breda funktion i samhället som det bland annat kommer till uttryck i biblioteksmanifesten, etiska regler och bibliotekslagen. Människor ur alla samhällsgrupper uppfattar biblioteken som relevanta och angelägna i vardagen och tas i anspråk som en viktig part i utvecklandet av kunskapssamhället. Biblioteken med kompetent och engagerad personal uppfattas som unika jämfört med andra medietillhandahållare. Inte mätt men har följts upp bl a genom analys av den politiska debatten, riksdagsmotioner, propositionstexter, partiprogram m m. Bilden av och därmed retoriken kring biblioteken och dess verksamhet har ändrats. Regeringen har föreslagit satsning på en nationell biblioteksstrategi. Inte framgångsrikt hanterat. Klyftorna i biblioteksanvändning, läsning och digital delaktighet är fortsatt stora. 63% av de med hög utbildning besökte biblioteket någon gång under året, 95% har läst en bok och 98% har använt internet under året. Motsvarande siffror för de med lägst utbildning är 27%, 65% och 61%. Färre än häften av befolkningen har besökt bibliotek minst en gång under de senaste året. SOM-undersökningarna visar en sjunkande trend. Från 71 procent i början av 00-talet till 43 procent Föreningen har dock arbetat intensivt med att öka medvetenheten om detta inom branschen och betona vikten av ett ökat fokus på att bryta dessa trender, inte minst mot bakgrund av de nya bibliotekslagens krav på biblioteksverksamhet för alla. Inte mätt. Målet har utgått i 2015 års verksamhetsplan. 15

16 Mål för opinionsbildning/lobbning är att bidra till att: Sverige har en nationell biblioteksstrategi som bland annat tar utgångspunkt i IFLA:s och Unesco:s manifest om bibliotek. Bibliotekslagen har implementerats och kompletterats med krav på bemanning/ kompetens, nationell biblioteksstrategi, avgiftsfrihet för alla medier samt en myndighet med ansvar för uppföljning av lagen. Alla elever har tillgång till skolbibliotek bemannade med utbildad personal. Biblioteken har goda förutsättningar för att kunna bidra till en effektiv informationsförsörjning, människors informationskompetens/medie- och informationskunnighet, digitala delaktighet och fria tillgång till information och kunskap. Inte uppnått. Regeringen föreslog i sin budgetproposition att en nationell biblioteksstrategi ska tas fram. Kungliga biblioteket äskade medel för arbetet i sitt budgetunderlag. Under året har stats-, utbildnings- och kulturministern uttalat sig för behovet av en nationell strategi. Starkt stöd även hos övriga partier. Satsningen föll dock bort i budgetdebaclet i Riksdagen i december Inte uppnått. Krav på framförallt bemanning av skolbibliotek har dock framförts i olika sammanhang. Målet kommer att kräva långsiktiga insatser och kommer att ta tid att uppnå. Detta med tanke på att den nya lagen just antagits och att det därmed kommer att vara svårt att få till stånd en ny revidering i närtid. Inte uppnått. Krav på medel för bemanning av skolbibliotek har förts fram och kostnadsberäknats till ca 1,5 miljarder. Fortsatta insatser planeras under Inte uppnått. Målet kommer att kräva långsiktiga insatser och kommer att ta tid att uppnå med tanke på såväl behov av ökade ekonomiska insatser som revidering av såväl affärsmodeller som lagstiftning, t ex avseende upphovsrätten. Utvecklingsrådet för vetenskaplig informationsförmedling har startats med uppdrag att ta fram ett positionspapper. 16

17 Bevaka & utveckla Utmaningar Det saknas kunskap om bibliotekens uppdrag, verksamheter och effekter. Den kunskap som finns samlas och analyseras fragmentariskt. Det försvårar verksamhetsutveckling utifrån ett reflekterande arbetssätt med stöd i erfarenhetsbaserad och vetenskapligt grundad kunskap. Uppföljning I huvudsak hanterad. Föreningen har genom eget aktivt arbete tagit fram material i syfte att fördjupa och bredda kunskapen och för att stödja ett reflekterande arbetssätt med stöd i erfarenhetsbaserad och vetenskapligt grundad kunskap. Mål Uppföljning Svensk biblioteksförening ska bidra till att: Det finns tillgång till fakta, forskning och kunskap om bibliotekens uppdrag och verksamheter och dess betydelse, vilket ger biblioteksverksamheten möjlighet att utvecklas utifrån ett reflekterande arbetssätt med stöd i erfarenhetsbaserad och vetenskapligt grundad kunskap. I huvudsak uppnått. Föreningen har genom eget aktivt arbete tagit fram material i syfte att fördjupa och bredda kunskapen och för att stödja ett reflekterande arbetssätt med stöd i erfarenhetsbaserad och vetenskapligt grundad kunskap. Det har skett genom undersökningar, rapporter, antologier mm. 17

18 Redovisning av 2014 års verksamhet Svensk biblioteksförening som medlemsburen organisation Medlemmar Svensk biblioteksförening ska vara ett nav för människor med engagemang i och intresse för att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De främsta experterna på biblioteksverksamhet är våra medlemmar och i föreningens råd, grupper, expertnätverk och regionföreningar vill vi ta tillvara medlemmarnas kompetens och stödja både medlemmarnas professionella utveckling och biblioteksutvecklingen i Sverige. Föreningen arbetar medvetet, strategiskt och systematiskt med att ta del av medlemmarnas synpunkter om såväl inriktning på verksamheten samt deras bedömning av hur väl föreningen infriar deras förväntningar. Det sker bl a genom medlemsundersökningar, dialoger med nätverk och regionföreningar, medlemsengagemang i råd och grupper och genom olika medlemsdialoger. Ytterst fastställer årsmötet verksamhetsinriktning och väljer styrelse som antar verksamhetsplanen. Efter genomförda medlemsdialoger och den återkommande medlemsundersökningen är styrelsens bedömning att föreningen i stor utsträckning arbetar med rätt saker och når rätt resultat. Däremot behöver kommunikationen kring föreningens arbete, processer och dess resultat öka. Styrelsens bedömning är också att det finns goda möjligheter att öka medlemsantalet. Genom medlemsundersökningar vet vi att starka skäl för att vara med i föreningen är att man vill få stöd i omvärldsbevakning, få BBL och visa sitt stöd för biblioteken. Under 2014 har marknadsföringen/medlemsvärvningen givits ökat fokus och föreningen har på olika sätt arbetat med att tydliggöra att man är en medlemsburen organisation. Som medlemsburen organisation är en av Svensk biblioteksförening viktigaste uppgifter att vara en samlande aktör för alla typer av bibliotek och ta tillvara det engagemang och den kompetens som finns hos medlemmarna. Den senaste kartläggningen visar att fler medlemmar än någonsin varit aktivt engagerade och deltagare i föreningens verksamhet och arrangemang. Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2014 till Av dessa var 2843 enskilda medlemmar och 509 institutionella medlemmar. Sedan starten 2000 har antalet medlemmar ökat med 857 stycken (+34%). Den minskning av antalet medlemmar som skett sedan 2009 planade 2014 ut bland annat som en effekt av föreningens satsning på sina expertnätverk. 18

19 Antal medlemmar Instituonella Enskilda Antal medlemmar totalt Årsmöte Svensk biblioteksförenings årsmöte 2014 ägde rum den 7 maj i Folket Hus, Umeå. Årsmötet förrättade val till bland annat styrelsen samt fastställde föreningens verksamhetsinriktning för och budget för Auktoriserade revisorer Jonas Grahn, ordinarie Bengt Doyle, suppleant Lekmannarevisorer Ragnar Helin, ordinarie Åsa Olsson, suppleant Instituonella Enskilda Valberedning 2959 vald vid årsmötet Antal Inger Edebro Sikström, 3507 Umeå (sammankallande) medlemmar Annelie Janred, Göteborg totalt Sylvia Blomberg, Örebro Anna Swärd Bergström, Umeå Anders Olsson, Sollentuna 19

20 Föreningsstyrelsen och kansli Efter årsmötet fick styrelsen följande sammansättning: Ordförande: Calle Nathanson, VD för Folkets Hus och Parker, Stockholm, invald Cajsa Broström, utvecklare, Västerås stadsbibliotek, invald 2010, omvald 2012 och Ulrika Domellöf Mattsson, koordinator, Naturvårdsverkets bibliotek, invald 2009, omvald 2011 och Peter Linde, bibliotekarie Blekinge Tekniska Högskola. Invald 2011, omvald Anders Söderbäck, bibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek. Invald 2012 omvald Maria Jacobsson, chef Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne. Invald 2012 omvald Jenny Samuelsson, bibliotekschef, Luleå tekniska universitet. Invald 2012 omvald Torbjörn Nilsson, bibliotekschef, Helsingborgs stadsbibliotek. Invald 2012 omvald Barbro Bolonassos, bibliotekschef, Fisksätra bibliotek. Invald 2012 omvald 2014 (t o m sep). Nicholas Haldosen, bibliotekarie/it & social verksamhet, Nora bibliotek. Invald Cecilia Gärdén, universitetslektor, Högskolan i Borås. Invald Styrelsemöten Svensk biblioteksförenings styrelse har under 2014 haft 8 styrelsesammanträden varav ett i samband med styrelsens strategidagar. Vid det konstituerande sammanträdet valdes Jenny Samuelsson till förste vice ordförande och Torbjörn Nilsson till andre vice ordförande. Föreningens tre ordförande utgör arbetsutskott. Styrelsens möten har föregåtts av förberedande AU-sammanträden. Föreningskansliet Niclas Lindberg, generalsekreterare Eva Silverplats, administrativ samordnare/delas med Biblioteksbladet Stefan Engström, kommunikationschef Caroline Fellbom Franke, jurist (t o m mars) Martin Engman, samhällspolitisk sekreterare (t o m mars), jurist (fr o m april) Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare, (fr o m maj) Jakob Kihlberg, forsknings- och utvecklingssekreterare (fr o m aug) Annikki Alanne, ekonomiansvarig (60%) Wiviann Wilhelmsson, organisationssekreterare (60%) Åsa Ekström, redaktör för webb och sociala medier/delas med Biblioteksbladet (80%) Biblioteksbladet Henriette Zorn, chefredaktör och ansvarig utgivare Bo Eriksson, annonssäljare (extern) Paolo Sangregorio, formgivare (extern) Utvecklingsråd Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (t o m december) Enligt årsmötets verksamhetsinriktning ska Svensk biblioteksförening bidra till kunskap om bibliotekens förutsättningar, roll, uppdrag och kvalitet samt främja biblioteksutveckling. Styrelsen inrättade därför ett rådgivande organ som från hösten 2011 behandlade frågeställningar från samtliga bibliotekstyper, på eget initiativ eller genom förfrågningar till rådet. Rådet initierade också en kartläggning av folkbibliotekens mediestrategiska arbete som resulterade i rapporten Vi arbetar i medborgarnas tjänst. Utvecklingsrådet har bestått av: 20

21 Cajsa Broström (ordf.), Svensk biblioteksförening, Eskilstuna stadsbibliotek Peter Linde, Svensk biblioteksförening, Blekinge tekniska högskolas bibliotek Nicholas Haldosen, Svensk biblioteksförening, Nora bibliotek Lo Claesson, Vaggeryds bibliotek Annelie Janred, Göteborgs universitetsbibliotek Anna Swärd Bergström, Umeå universitetsbibliotek Elisabeth Fridsäll Emilsson, Utbildningsförvaltningen Linköpings kommun Lena Lundberg Vesterlund, Biblioteksavdelningen i Luleå Malin Norrby, Länsbiblioteket Uppsala län (t.o.m. september) Utvecklingsrådet för nationell biblioteksstrategi (t o m juni) Styrelsen har inrättat ett utvecklingsråd för att särskilt arbeta för att Sverige ska ha en nationell biblioteksstrategi. Framsteg skedde under året då Kungliga biblioteket (KB) i sitt budgetunderlag för första gången särredovisade kostnaden för nationell bibliotekstrategi, samt att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i riksdagen gemensamt reserverade sig till förmån för att Kungliga biblioteket ska ta fram en nationell biblioteksstrategi och att medel ska avsättas för detta. I den nya regeringens första budget fanns detta förslag med. Utvecklingsrådet uppdrog åt Kairos Future att genomföra en omvärldsanalys. Huvudfrågeställningen i arbetet var: I vilken samhällskontext kommer biblioteken verka år 2025? En del i arbetet var workshops och intervjuer där sammantaget närmare två hundra personer, både inom och utom bibliotekssektorn, involverades. Utvecklingsrådet biträdde i arbetet att bedöma kostnader för satsningar på bemanning och medieinköp i skolbibliotek och folkbibliotek. Utvecklingsrådet har bestått av: Anders Söderbäck (ordf.), Svensk biblioteksförening, Stockholms universitetsbibliotek Maria Jacobsson, Svensk biblioteksförening, Kultur Skåne Cecilia Gärdén, Svensk biblioteksförening, Bibliotekshögskolan i Båros Karin Bergendorff, Folkbiblioteken i Lund Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Anneli Friberg, Linköpings universitetsbibliotek Catharina Isberg, Helsingborgs stadsbibliotek Helene Swenne, Sundsvalls stadsbibliotek Mats Törnquist, Region Gävleborg Arbetsgrupper Arbetsgrupp för riktlinjer för kriminalvårdsbibliotek De riktlinjer som finns för biblioteksverksamhet vid kriminalvårdens anstalter och häkten är från 2007 och inför ett arbete med att revidera dessa finns nu en arbetsgrupp som bildats ur nätverket för fängelsebibliotek. Lotta Larsson Perkiö, Kumla Lena Hagman, Ystad Lo Ek, Norrköping Thomas Öhnell, Hall 21

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Vad betyder bibliotekslagen och de internationella manifesten för gymnasiebiblioteken? Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Artikel 19

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. org. nr. 845000-2624 ÅRSREDOVISNING 2015 1 2 3 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 11 maj 2015 kl 15.30 I VÄSTERÅS

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. org. nr. 845000-2624 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 3 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 7 maj 2014 kl 15.00 Umeå Folkets

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Svensk biblioteksförenings årsmöte 6 maj 2015 Lund

Årsmöteshandlingar. Svensk biblioteksförenings årsmöte 6 maj 2015 Lund Årsmöteshandlingar Svensk biblioteksförenings årsmöte 6 maj 2015 Lund Föredragningslista Svensk biblioteksförenings årsmöte 6 maj 2015 1. Inledning a) Mötets öppnande b) Eventuella gästtalare 2. Val av

Läs mer

Vi arbetar i medborgarnas tjänst

Vi arbetar i medborgarnas tjänst Vi arbetar i medborgarnas tjänst En kartläggning av bibliotekens mediestrategiska arbete utifrån normerande dokument Uppdrag Svensk biblioteksförening 2014 Åsa Söderlind Gullvor Elf Högskolan i Borås Bibliotekshögskolan

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Svensk biblioteksförenings årsmöte 7 maj 2014 Umeå

Årsmöteshandlingar. Svensk biblioteksförenings årsmöte 7 maj 2014 Umeå Årsmöteshandlingar Svensk biblioteksförenings årsmöte 7 maj 2014 Umeå Föredragningslista Svensk biblioteksförenings årsmöte 7 maj 2014 1. Inledning a) Mötets öppnande b) Gästtalare 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2013 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Internationellt arbete inom Svensk biblioteksförening

Internationellt arbete inom Svensk biblioteksförening Internationellt arbete inom Svensk biblioteksförening Internationellt arbete inom Svensk biblioteksförening De internationella frågorna är viktiga för Svensk biblioteksförening. Inriktningen på det internationella

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Regeringsbeslut 2 Kulturdepartementet 2015-06-11 Ku2014/01693/KI Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Ku2015/00747/KI Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Bibliotekens arbete med nyanlända

Bibliotekens arbete med nyanlända Bibliotekens arbete med nyanlända 2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige. Under hösten såg vi hur flyktingkrisen ställde stora krav på mottagandet på många platser i landet. En institution som

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

MONTER- PROGRAM. Hos oss kan du lyssna på intressanta samtal, delta i diskussion, ta en kopp kaffe och ladda dina batterier.

MONTER- PROGRAM. Hos oss kan du lyssna på intressanta samtal, delta i diskussion, ta en kopp kaffe och ladda dina batterier. MONTER- PROGRAM Bok & Bibliotek 2014 Hos oss kan du lyssna på intressanta samtal, delta i diskussion, ta en kopp kaffe och ladda dina batterier. Välkommen till vår monterplats C02:32! SVERIGES BIBLIOTEKS

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Föreningens framtid. Styrkor

Föreningens framtid. Styrkor Föreningens framtid Styrkor Rapporter på nationell nivå Viktig lobbygrupp Medlemsstyrt Opinionsbildning Stöd till nätverk inom föreningen BIBLIST/Forum Medlemstidning BBL Stor förening Kan påverka Remissinstans

Läs mer

Medlemsmöte den 4 november 2009 hos Regionbibliotek Stockholm

Medlemsmöte den 4 november 2009 hos Regionbibliotek Stockholm Medlemsmöte den 4 november 2009 hos Regionbibliotek Stockholm Där var: Margaretha Eriksson Skåne (ordf), Ulf Redmo Sydost, Bengt Källgren Västa Götaland, Katinka Borg Jönköping, Anna-Christina Rutquist

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan HANDBOK KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan 2012 2014 Uppdaterad 2013 Innehåll Varför har KB en inflytandestruktur? 3 Strukturen 3 Vad är nationella referensgruppen? 4 Vad är en styr-

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Vision KB:s syfte, vision och målbild

Vision KB:s syfte, vision och målbild Vision 2025 KB:s syfte, vision och målbild Regeringen Syfte Vision 2025 Målbild 2020 Aktiviteter KB:s styrkedja KB får sitt uppdrag från regeringen i instruktion och regleringsbrev etc. Myndigheten omsätter

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 1 April 2015 Grafisk form: A. Olas Foto: Fredrik Hjerling ISBN: 978-91-976012-6-9 2 För det demokratiska samhällets utveckling

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Biblioteksplan för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Innehåll Inledning 3 Vad säger bibliotekslagen? 4 Varför en biblioteksplan? 4 Vad är ett bibliotek? 5 ViIka är bibfiotekets målgrupper? 5 Utmaningar!

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Årsmöteshandlingar Svensk biblioteksförenings årsmöte 11 maj 2016 Västerås

Årsmöteshandlingar Svensk biblioteksförenings årsmöte 11 maj 2016 Västerås Årsmöteshandlingar Svensk biblioteksförenings årsmöte 11 maj 2016 Västerås Föredragningslista Svensk biblioteksförenings årsmöte 11 maj 2016 Ärende Ansvarig Bilaga 1. Inledning Ordföranden a) Mötets öppnande

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna 2016-2018

Biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna 2016-2018 Biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna 2016-2018 Antagen av Landstingsfullmäktige 29 februari 2016 1 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund och övergripande mål... 3 Beskrivning

Läs mer

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan Göteborg, Stockholm och Malmö juni 2017 Ildico Hellman, Malin Gyunda, Teresa Fernández Long Dagens program 09:30 Inledning 09:40 Språk-, läs-

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Statens kulturråd SWEDISH NATIONAL COUNCIL FOR CULTURAL AFFAIRS Utbildningsdepartementet 04-05-26 Dnr KUR 2004/388 103 33 Stockholm 1(4) YTTRANDE KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Kulturrådet

Läs mer

Bibliotek och läsande

Bibliotek och läsande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2960 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) Bibliotek och läsande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 DNR:KN 506/2014 SID 1(14) Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(14) Helsingborgs stads

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Jämlik tillgång till biblioteksverksamhet

Jämlik tillgång till biblioteksverksamhet Regional biblioteksplan för Östergötland Allas rätt till information Alla ska kunna ta del av litteratur, information och bibliotekstjänster av hög kvalitet och utifrån sina förutsättningar. Biblioteket

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun Överkalix bibliotek Biblioteksplan 2009 2015 Överkalix kommun Vision Biblioteket som mötesplats kunskapscentrum kulturcentrum Överkalix bibliotek är viktig som mötesplats för kommuninnevånare i alla åldrar.

Läs mer