Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar för barn i åldrarna 1 5 år. Förskolan Bollen, som öppnades 1973, ligger i ett äldre villaområde i Bollstanäs. Förskolan har fyra avdelningar för barn i åldrarna 1 5 år. Förskolan Bryggan, som öppnades , ligger i anslutning till Bollstanäs skola.. Förskolan har fyra avdelningar för barn i åldrarna 1 5 år. Förskolan Bryggan startade maj 2006 och ingår bara till vis del i denna redovisning. Redovisning kring uppstart och inskolning, se bilaga 1. Förskolorna Borgen, Bollen och Bryggan ingår i Bollstanäs resultatenhet. I enheten ingår även förskoleklass/fritidshem skolår 5. Yrkeskategorierna är förskollärare, resurspedagog, barnskötare och två kokerskor. Totalt barnantal juni 2006: 247 Barnantal per personal: 6,22 På förskolorna finns en personal husansvarig, som har till uppgift att ta emot besökande, vara kontaktansvarig till ledning, etc.. Pedagoger från vardera förskola deltar i enhetens utvecklingsgrupp för förskolorna. Enheten har en ledningsgrupp som består av rektor samt två biträdande rektorer. Till sin hjälp har ledningen ett nära samarbete med utvecklingsgrupperna i varje delverksamhet. Information och förslag till beslut kan snabbt förankras. Förskolorna har tillgång till ett elevhälsoteam; psykolog, kurator, special- och talpedagoger. 1

2 Bollstanäs enhet har sedan 1998 en lokal styrelse med föräldramajoritet. 2. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning Bollstanäs resultatenhets lokala arbetsplan, som i sin tur utgår ifrån läroplan för förskolan, lpfö 98 och Upplands Väsby kommuns förskole- och skolplan, ligger till grund för denna utvärdering. En sammanställning av hur man nått målen och hur verksamheten kan utvecklas redovisas efter varje läsår i en kvalitetsredovisning. Redovisningen är tänkt att ge en bild av den egna verksamheten, hur pass bra den fungerar och vilka starka och svaga sidor den har. Områden att utveckla bestäms utifrån signaler från kommungemensamma enkäter, interna utvärderingar, etc. Bollstanäs enhets kvalitetsredovisning är framtagen genom återkopplingar i vardagen och genom diskussioner på pedagogiska konferenser, kontinuerligt under läsåret. Arbetslagens skriftliga dokumentationer har sammanställts. Diskussioner i lokala styrelsen har gett tillfällen för gemensamma reflektioner, föräldrar elever personal och skolledare tillsammans. Vi har inarbetade rutiner för återkommande samtal med alla arbetslag utifrån de utvecklingsplaner och utvärderingar som gjorts. I dessa samtal reflekteras över hur väl arbetslagen har nått målen och på vilket sätt arbetet kan utvecklas och vilken kompetensutveckling som laget eller den enskilda medarbetaren behöver för att komma framåt. I gruppsamtalen kommer allas kompetens till ljuset samtidigt som det sker ett lärande i gruppen. Nya idéer föds och former för att sprida goda exempel diskuteras. Systematisk arbetsmiljöundersökning är en del i redovisningen. Ett verktyg vi har som visar på brister att åtgärda i arbetsmiljön, fysiskt som psykosocialt. Kommungemensamma brukarenkäter, föräldrar personal, har varit en viktig del i vår sammanställning. 2

3 3. er enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden Som utvecklingsåtgärder redovisades Utveckla språket och matematiken Vi har upprättat en handlingsplan för språk/språkinlärning samt för matematik. Detta arbete har skett i samarbete med pedagoger från Breddens resultatenhet. Vi stödjer barnens språkutveckling genom samtal, sagoläsning, rim och ramsor, etc. Vi använder oss av olika språklekar och ordkort. I förskolan arbetar vi dagligen medvetet med rörelselekar, rytm/musik, fri lek. Vilket främjar inlärningsförmågan. Det du lär med kroppen fastnar i knoppen. Nyfikenheten för matematiken stimuleras. I vardagens rutiner och i leken förekommer mycket matematik. Vi stödjer barnets kompetenser och leker fram olika matematiska begrepp. Vi arbetar också med grundläggande matematiska färdigheter t..ex. lägesord, jämförande ord, samband, liten, stor, etc. Goda exempel ur förskolans arbete kring språk och matematik har uppmärksammats av all skolpersonal. Synliggöra barns utveckling och lärande i förskolan. Samtlig personal från Bollstanäs och Breddens re har genomgått utbildning inom individuella utvecklingsplaner (IUP) för förskolan samt tidig registrering av språkinlärning (TRAS). Forum har skapats för pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyten. Vi har till vår utbildning fått hjälp av talpedagog från Elevhälsoteamet (EHT) och bitr. rektor från Smedbynavet. Pedagogerna från utvecklingsgrupperna har under ett par studiedagar arbetat fram ett material för IUP. Information till föräldrar om IUP och TRAS ges under första föräldramötet september Dokumentationen kring barnets vistelse på förskolan har blivit rikare och fått en djupare dimension. Vi har haft många samtal på pedagogiska konferenser om betydelsen kring bra dokumentation. Hur vi synliggör för barn och föräldrar barnets lek och lärande. Alla avdelningar har digitalkamera och pedagogerna tar del av varandras kompetenser och gör bra dokumentation med bilder och text. 3

4 Barnens delaktighet och inflytande Förskolan utvecklar arbetet kring Lpfö, förskolans läroplan. Pedagogerna lyssnar in barngruppens behov och intressen och planerar utifrån det. Barnen får ett större inflytande över sin egen vardag. Vi låter barnen delta i olika praktiska arbeten på förskolan. Vi arbetar i olika gruppkonstellationer där barnen får möjlighet att påverka sin egen situation. Arbetet i grupp erbjuder inte bara möjlighet till ett kreativare kunskapsskapande utan handlar också om ansvarstagande, förmåga att samspela, diskutera, välja och handla; det är ett demokratiskt arbetssätt. 4. Förutsättningarna för verksamheten Vi har utbildade förskollärare och barnskötare inom förskolan. Det finns även en fritidsledare och en lärare 1-7 anställd. Personaltätheten är c:a 3,3 tjänster/avdelning. Förskolan Borgen 2 avdelningar med barn 4 5 år, 22 barn per avdelning 3 avdelningar med barn 1 4 år, 19 barn per avdelning Förskolan byggdes 1988 och är placerad i en bra miljö alldeles intill Borgbyn. Gården är stor och bra samt väl utrustad och bra utformad. Möjligheter ges till barnen för bra lek och aktiviteter. Förskolan har nära till skog, natur och strandpromenad. Lokalerna är ändamålsenliga förutom hallen på avdelning Midgård, som upplevs liten. I det vardagliga arbetet tas hänsyn till detta genom ett planerat och medvetet arbetssätt. Förskolan erbjuder barnen en trygg inom- och utomhusmiljö, som utmanar, lockar till lek och aktivitet samt inspirerar barnen att utforska omvärlden. Miljön är utformad för aktiviteter i såväl stora som små grupper och för både lugna och varierande aktiviteter. Förskolan Bollen 1 avdelning med barn ålder 5 år, 22 barn på avdelningen 3 avdelningar med barn 1 4 år, 20 barn per avdelning Förskolan byggdes 1973 och är placerad i ett radhusområde i västra Bollstanäs. Förskolan har reparerats under två etapper, sommaren 2005 och Lokalerna har blivit ljusa och fräscha. Barn och personal är mycket nöjda med den fina inomhusmiljön de fått. Inomhusmiljön är utformad för aktiviteter i såväl stora som små grupper och för både lugna och varierande aktiviteter. Förskolan erbjuder en trygg miljö. Förskolan har nära till skog, natur, strandpromenad och en stor bollplan. 4

5 Förskolans utemiljö/gård är liten. Arbetet kring gården diskuteras med fastighetsförvaltaren. Förskolan Bryggan 4 avdelningar med barn 1 5 år, 3 avdelningar med 18 barn och en avdelning med 10 barn. Förskolan byggdes 2005 och är placerad intill skolan på en vacker tomt nära sjön Norrviken. Vi hade en stor möjlighet att tillsammans med entreprenören och stadsträdgårdsmästaren utforma miljön både på förskolans gård och runt förskolan. Förskolan har en bra inom- och utomhusmiljö där personalen kan arbeta i enlighet med läroplanens mål och riktlinjer. Förskolan erbjuder en trygg miljö. Förskolan har nära till skog, natur och strandpromenad. Pedagogiskt material och utrustning Vi har förnyat pedagogiskt material, för både inom- och utomhuslek och även annan utrustning som skrivare, OH, digitalkameror m.m. för att stärka varierande arbetssätt och ge bättre förutsättningar för pedagogisk dokumentation. 5. Arbetet i verksamheten Personalens förhållningssätt, arbetssätt och samspel med barnen Arbetslagen har fungerat bra och en trivsam atmosfär råder. Vi kan dela arbetsuppgifter och är öppna för andras idéer och förslag. Vi visar barnen respekt och lyssnar på deras tankar och funderingar. Vi har ett arbetssätt där vi lägger stor vikt vid barnets lärande och nyfikenhet samt omsorgen kring barnet. Kommungemensamma enkäten visar att föräldrarna anser att personalen är goda vuxenförebilder. Föräldrarna tycker också att deras barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Samarbetet med föräldrarna Vi har bra forum för föräldrainflytande såsom föräldraråd och lokal styrelse med föräldramajoritet. Förskolan upplever att föräldrarna är engagerade i förskolans verksamhet. Vi arbetar tillsammans i vardagen för barnets bästa. Förberedda kontinuerliga utvecklingssamtal genomförs där samtalen till största del handlar om barnets trivsel, utveckling och lärande. Trivselaktiviteter ordnas av personal och/eller föräldrar, t ex drop-in, lucia, adventsbak. 5

6 Pedagogiska miljön Vi har ändamålsenliga lokaler. Den pedagogiska miljön, både inne och ute, lockar barn till lek och aktivitet. Vi erbjuder barnen möjlighet till lek och att koppla av i avskildhet. Förskolorna ligger i ett område med närhet till skog och strandpromenad. Närmiljön används som ett spännande uterum för bl.a. lek med matematik.. 6. Resultat och Måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Normer och värden Nationella mål Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta den. (Lpfö 98) Förskole-, skolplan, Bollstanäs enhets Lokala arbetsplan En trygg och trivsam förskola och skola Resultat Vi har, i lokala arbetsplanen, angett strategier för uppfyllandet av målet, en trygg och trivsam förskola. Personalens planering av det pedagogiska och organisatoriska arbetet har haft stor betydelse för en lugn och trygg lärmiljö. För en lugnare och trivsammare atmosfär delas barngrupperna upp i mindre grupperingar. Där ges möjlighet för varje barn att bli sedd och lyssnad på. I de mindre grupperingarna finns fler tillfällen till att skapa ett demokratiskt klimat. Det mest förebyggande för oss har varit att arbeta fram en god stämning ute i de olika verksamheterna. Hela enheten arbetar med olika förebyggande metoder i konflikthantering som har haft stor betydelse för barnen att utveckla en vilja att handla på ett bra sätt till att visa empati, visa omtanke och ömsesidig respekt i det sociala samspelet med andra. Koalametoden har använts och vi upplever att de äldre barnen förstått principen. Denna metod bygger på positiva förstärkningar av positiva beteenden. Barn och föräldrar ska känna sig välkomna och trygga. Vi är lyssnande både för barn och föräldrar och vill att de känner tillit till personalen. Vi har ett nära samarbete med föräldrarna om vilka regler och förhållningssätt som gäller på våra förskolor. Kommungemensamma enkäten visar att föräldrarna tycker att förskolan uppmuntrar barnen i förskolan till att ta ansvar. Vi har till stor del nått målet. Likabehandlingsplanen ska vara levande i det pedagogiska arbetet. Sid. 5 i LAP 6

7 Utveckling och lärande Nationella mål Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. Förskole-, skolplan, Bollstanäs enhets Lokala arbetsplan Utveckling och lärande Resultat Vi har arbetat för att vara stödjande och goda förebilder för barnen. I förskolan sker många av möten mellan barn och därmed utvecklingen av etik och moral genom leken. Lekens betydelse för inlärning har haft en betydande roll i förskoleverksamheten. Att arbeta i små grupper har gett den vuxne många möjligheter att möta barnen i deras egen takt. Viktigt för oss har varit att skapa en miljö där alla känner gemenskap och lär sig fungera i grupp. Kommungemensamma enkäten visar att föräldrarna tycker att deras barn lär sig fungera i grupp i förskolan. I smågrupper har barnen fått möjlighet att arbeta tillsammans, utforska, tolka den omgivande världen och därigenom ta ansvar för sitt eget lärande. Pedagogisk dokumentation och portfolio har varit ett verktyg och stöd för förståelse av det pedagogiska arbetet kring att synliggöra barns lärande. Vi har genom Tidig läsning, rim/ramsor och sagor utvecklat barnens ord- och begreppsförråd samt talet och språket. Vi tränar tillsammans med barnen på att föra bra samtal, ha en dialog, genom att lyssna, tänka och tala. Vi upptäcker och använder matematiken i meningsfulla sammanhang, t.ex vid skogspromenader, matsituationer och på samlingar. Vi tar tillvara på den vackra och skiftande natur som finns runt förskolan. Här finns möjligheter att få stöd och stimulans för den motoriska utvecklingen. Handlingsplaner i språk och matematik har skrivits. Vi har nått målet till stor del. Fördjupa oss i läroplanen samt fortsätta med att utveckla arbetssättet kring språk och matematik med Bredden. Sid. 2 i LAP 7

8 Barns inflytande Nationella mål I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogisk verksamheten. Förskole-, skolplan, Bollstanäs enhets Lokala arbetsplan Barns inflytande Resultat Vi har arbetat med att stärka vår lyhördhet inför barns tankar och förmågor. På detta sätt stärker vi barnen delaktighet och ansvar i förskolan. Vi uppmuntrar barnen att utrycka sina tankar och att ta ansvar för sina handlingar. Den pedagogiska miljön planeras efter barns ålder, intressen, m.m. Allt för att miljön ska vara spännande och utvecklande för barnets nyfikenhet och lärande. Barnet deltar i det vardagliga och praktiska arbetet i förskolan, t.ex. dukning, hänger upp sina kläder, plockar undan efter sin lek. Vi arbetar med att pojkar och flickor ska ha lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Vi har nått målet till stor del. Den pedagogiska diskussion kring vårt förhållningssätt gentemot barn och jämställdhet ska fördjupas och utvecklas. Sid. 5 i LAP Förskola och hem Nationella mål Vårdnadshavaren har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. 8

9 Förskole-, skolplan, Bollstanäs enhets Lokala arbetsplan Förskola och hem Resultat Vi har bra forum för föräldrainflytande såsom föräldraråd och lokal styrelse med föräldramajoritet. Vi informerar föräldrarna om våra olika styrdokument och har dem synliga på anslagstavlor. Förberedda kontinuerliga utvecklingssamtal genomförs där samtalen till största del handlar om barnets trivsel, utveckling och lärande. Förskolan informerar föräldrar om dagliga händelser genom dokumentation, information via anslagstavlor och/eller samtal. Vi visar respekt för föräldrarna och arbetar för en bra och öppen relation mellan föräldrar/förskola. Kommungemensamma enkäten visar att föräldrarna är nöjda med verksamheten i förskolan. Vi har nått målet till stor del. Utveckla den pedagogiska dokumentationen kring barns lärande. Sid. 5 i LAP Samverkan med förskoleklassen, hemmet och fritidshemmet Nationella mål Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter skall särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. Förskole-, skolplan, Bollstanäs enhets Lokala arbetsplan Samverkan med förskoleklassen, hemmet och fritidshemmet Resultat Vi har inom enheten arbetat fram en handlingsplan för övergången förskolan förskoleklass. De besök, som görs av barn och personal från både förskola och skola, upplevs bra och innehållsrika. Barnen känner trygghet när de startar i sin förskoleklass/fritidshem. Personalen har överlämningssamtal. Syftet med samtalet är att informerar om barnens kunskaper och färdigheter. Vi strävar efter att från skola och förskola ha en gemensam syn på barnet, lärandet och kunskapen. Föräldrarna är informerade om arbetet kring övergången. Vi har nått målet till stor del. 9

10 Vi ska sträva efter att från skola och förskola ha en gemensam syn på barnet, lärandet och kunskapen. Sid. 4 i LAP 7. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till kommunala mål KF: Bostadsförnyelse för att öka kommunens attraktivitet. BUN: Öka kunskapen om konsekvenserna för barn och ungdomar i stadsbebyggelseprocessen. Alla förskolor och skolor ska verka för att barn/elever och personal upplever sig stolta över sin förskola/skola och därmed sin kommun. Nedskräpning, klotter och skadegörelse ska minska. Vi arbetar med att hålla ordning inne som ute. Alla ska känna ansvar för den gemensamma miljön. På våren har vi städdagar på förskolans gårdar. Vi har det i ett samarbete med Teknik och Service för hjälp med skräp och soppåsar. Vi strävar efter att ha utmanande och pedagogiska uterum på våra förskolor. Vi har ett bra samarbete med fastighetsägaren kring förskolornas utemiljö. Miljön utanför förskolan utnyttjas mycket. Vi upplever att barnen är rädda om sin utemiljö. I förskolans arbete ingår också att lära barnen att vara rädda om närmiljön. Vi har haft liten skadegörelse på våra förskolor. Vi har inte nått målet. Förskolan Bollens gård behöver utökas och förnyas. Förskolans miljögrupp och fastighetsägaren arbetar tillsammans med ledningen kring gårdens utformning. Behov av miljöhus på förskolan Bollen som är avsedd för ändamålet. Sid. 8 i LAP KF: God folkhälsa, Skapa förutsättningar för en god folkhälsa. BUN: Fritidsaktiviteter för åringar ska förstärkas. Hälsofrämjande sysselsättningar för barn och ungdomar ska påbörjas. God kosthållning och daglig fysisk aktivitet främjas och möjliggöras. Barnen på förskolan gör täta besök till skogen. Promenaden till skogen samt vistelsen där främjar den grovmotoriken. 10

11 Personal har genomgått utbildning i rörelse för barn, Röris, genom Friskis och Svettis. Barnen har på så sätt fått nytt material till musik och rörelse. Barnen rör sig ute på gården, inne, skogen, etc.. Personalen är mycket medveten om att låta barnen få mycket rörelse. Förskolorna har bra lekhallar som gynnar detta. Förskolorna Bollen och Borgen lagar maten i egna kök. Maten lagas till största del från råvaror. Barnen serveras varje dag grova grönsaker före och till maten. För de minsta barnen kan det ibland vara en lång väntan på mat. Då är det bra att få sitta vid bordet och gnaga på en grönsak. Det smakar gott samtidigt som det stimulerar till att äta av den tillagade maten. Barn och föräldrar uppskattar mycket att maten lagas på förskolan. Förskolan Bryggan har sedan start, , fått mat från storkök genom Teknik & Service. En utvärdering kommer att ske under hösten 2006 hur vi upplevt denna service. Arbetet fortskrider med att vi har sökt Grön Flagg på tema kretslopp och vi kommer att gå vidare med området Livsstil och Hälsa vid nästa temamål i Grön Flagg. Vi har till stor del nått målet. Grön Flagg certifiering. Nästa temamål är Livsstil och Hälsa. SID. 8 i LAP KF: Klimat och energifrågan Minska energianvändningen totalt sett. Öka andelen energi som kommer från förnyelsebara energikällor. BUN: Varje enhet ska upprätta en miljöplan utifrån kommunens vision om ett kretsloppsanspassat samhälle. Den totala mängden sopor som går till förbränning ska minska. Vi har en miljöplan för enheten. Vi arbetar aktivt med källsortering av papper, glas, burkar och batterier samt kompostering i mindre omfattning. Vi använder inte engångsartiklar. Vi köper in miljömärkta varor så långt det är möjligt. Vi har en miljögrupp, förskola/skola, som har ett särskilt ansvar i miljöarbetet. Vi har till viss del nått målet. Grön Flagg certifiering. Behov av miljöhus som är avsedd för ändamålet. Sid. 8 i LAP 11

12 KF: Mångfald och integration Upplands Väsby ska vara en kommun att bo, leva och arbeta i på likvärdiga villkor för alla oavsett bakgrund. BUN: Kvaliteten och insatserna inom området språk och språkutveckling ska öka. Kunskapen om och kompetensen kring språk och språkutveckling ska öka. Enheterna ska sträva efter att öka mångfalden i persongrupperna. Förskolan arbetar medvetet med språk och språkutveckling på olika sätt. Vi har från lärarna i skolan hört att satsningar i de tidiga åren främjar utvecklingen högre upp i skolåren. Vi arbetar med tidig läsning i förskolan, att stimulera barnets naturliga nyfikenhet för det skrivna ordet. Rim/ramsor, rytm, sånger, sagor, samtal, berättande, etc. stimulerar språket och språkinlärningen samt en språklig medvetenhet. Bokbussens besök till förskolorna är av stor vikt. Så gott som all litteratur, som behövs på förskolan, lånas där. Vi har nått målet. KF: Jämställdhet Upplands Väsby ska vara en kommun att bo och leva och arbeta i på likvärdiga villkor för män och kvinnor. Belysa alla beslut ur ett jämställdhetsperspektiv. BUN: Förskolan/skolan ska ge flickor och pojkar samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen oavsett rådande könsroller. Förskolan/skolan ska särskilt arbeta för att motverka skillnader i resultat mellan flickor och pojkar. En jämnare könsfördelning ska eftersträvas inom yrkesgrupper där ena könet är underrepresenterat. Lönen ska spegla ansvaret och vara könsneutral. I barnens/elevernas arbetsmiljö försöker vi i den mån det går att forma den pedagogiska miljön på så sätt att den tilltalar pojkar som flickor. Alla barn ska ha samma förutsättningar och kunna utforska och välja aktiviteter utifrån eget behov. Att få en jämnare könsfördelning inom förskola/skola är för oss en självklarhet. Vi har inte nått målet fullt ut. Bryta könsbundna mönster och normer. Vid varje arbetslagsmöte uppmärksamma jämställdhets området. Vid nyrekrytering beakta en jämnare könsfördelning och samtidigt bedöma sökande utifrån kompetensen. Sid. 10 i LAP 12

13 8. Uppföljning av likabehandlingsplanen Vi har en likabehandlingsplan som följs upp vid varje höststart. Uppföljning sker i lokala styrelsen och i förskolans utvecklingsgrupp. 9. Analys och bedömning av måluppfyllelsen i verksamheten som helhet Personalen arbetar aktivt och engagerat med att barn och föräldrar ska känna sig välkomna till förskolan. Att de känner tillit till personalen och vågar ta upp både positiva och negativa saker. Vi har kända rutiner och tydliga ramar, som skapar trygghet för alla. Personalen är goda förebilder för barnen genom att visa hänsyn mot och respektera varandra. Barnens självkänsla har stärkts genom positiv bekräftelse. Att lyssna in barnens intresse och behov är viktigt. Vi upplever att de flesta barn är trygga på förskolan och har en bra självkänsla. Vid kommande arbetslagsträffar kommer vi att samtala om hur vi kan bli bättre på att lyssna in barnen och hur vi ytterligare kan stärka deras självkänsla. Vi tror att vårt kommande arbete med IUP och TRAS kommer att vara en hjälp med detta arbete. Vi samverkar med föräldrarna genom dialog, föräldramöten och utvecklingssamtal. Enligt den kommungemensamma enkäten upplever föräldrarna att personalen är goda förebilder samt att barnen känner sig trygga på förskolan. Det är roligt att gå till förskolan. Lpfö 98 Alla som arbetar i förskolan skall visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas till en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. sid 15 Vi vet att leken är av största vikt för barnen. Tid och utrymme ges till leken, både inne och ute. Fri lek och organiserad lek. Leken, kan man säga, är lika med barnens arbete. För barnets utveckling och lärande har leken en stor betydelse. Där får de t.ex. tillfälle att uttrycka sig och utveckla förmågan att samarbeta. Alla barn ska få känna lusten att lära och utveckla sin förmåga, att se sitt eget lärande genom att vi dokumenterar, intervjuar och arbetar med teman. Det är viktigt att barnen kan se sitt eget lärande och vi hjälper dem att reflektera kring lärandet. Vi känner att vi kan utveckla detta arbete mer, att visa barnen sin läroprocess. Lpfö 98 Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. Sid 9 Genom att lyssna in barnens önskemål och försöka tillgodose dem får vi barnen att känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka verksamheten. Att hjälpa till med praktiska saker, t.ex. dukning, hänga upp sina kläder, ställa i ordning, stärker barnens självförtroende. Vi vill lära barnen att ta ansvar för gemensamma saker. Vi upplever att den pedagogiska miljön är inbjudande och intressant. Men den kan utvecklas mer. Vi ska ytterligare arbeta med att lyssna in och följa upp barnens idéer. 13

14 Lpfö 98 Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogisk verksamheten. Alla morgondagens blommor gömmer sig i de frön som sås idag Vi värnar om den goda stämning som råder i enheten. Vardagsdialogen och trivselaktiviteter utanför arbetsplatsen har haft stor betydelse för arbetsglädjen. Vi har bra forum för allas delaktighet och inflytande. Vi har ett väl fungerande samverkanssystem.vi i ledningen tycker att det är viktigt att vara vardaglig och mänsklig i relation till andra människor. 10. er för förbättring Områden att utveckla Individuell utvecklingsplan (IUP) och Tidig registrering av språkutveckling (TRAS) Vi startar under hösten 2006 med ett nytt material för observationer och utvecklingsplaner. Eftersom materialet är nytt behövs återkommande samtal och återkoppling med utbildningspersoner och ledning. Sid. 3 i LAP Barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp Vårt arbete kring dokumentationen, som synliggör barnets lärande, samt Portfolio ska ytterligare fördjupas. Vi ska synliggöra det pedagogiska arbetet som sker på förskolan. Dokumentationen är ett verktyg till att förbättra utvärderingen av verksamheten. Vi upplever att den pedagogiska miljön är inbjudande och intressant. Men den kan utvecklas mer. Vi har under föregående verksamhetsår arbetar med barns delaktighet och inflytande och upplever positiva erfarenheter. Men vi ska fördjupa arbetet med att lyssna in och följa upp barnens idéer. Barnens delaktighet och inflytande ska stärkas. Vid arbetslagkvällar finns möjlighet att delge samt utbyta kunskaper med varandra. Vi vet att kunskap/erfarenhetsutbyte utvecklas genom möten med andra människor, i dialoger och i samspel med andra. Sid. 3 i LAP 14

15 Arbeta för att skapa en ännu bättre arbetsro för barnen Arbeta i mindre grupperingar. Utveckla den pedagogiska miljön. Likabehandlingsplanen ska utvärderas på arbetsplatsträffar och i föräldrasamtal. Sid 5 i LAP Jämställdhet Den pedagogiska diskussion kring vårt förhållningssätt gentemot barn och genus ska fördjupas och utvecklas. Vi ska bryta könsbundna mönster och normer. Vid varje arbetslagsmöte uppmärksamma jämställdhets området. Sid. 10 i LAP Ytterligare åtgärder för verksamhetens utveckling Höja medvetenheten om hur vi behandlar varandra och betydelsen av vårt förhållningssätt till barnen, föräldrarna och personalen. Handledning till alla arbetslag i samarbete med skolserviceenheten. Sid 5 i LAP 15

16 11. Beslut och ansvarig för kvalitetsredovisningen Arbetsgång vid framtagandet av kvalitetsredovisningen: Samling och sammanställning av material görs av skolledningen. Biträdande rektor gör utkast till redovisningen. Skolledningen granskar utkastet. Kvalitetsredovisningen går ut på remiss till all personal och till lokala styrelsen. Därefter sker genomgång på ett styrelsemöte och på pedagogiska konferenser i alla delverksamheter. Ramarna för redovisningen är givna och också kända, synpunkter tas emot huruvida underlagen är rätt tolkade. Efter revidering: Beslut om godkännande av kvalitetsredovisningen tas i lokala styrelsen samt i samverkansgruppen. Kvalitetsredovisningen skickas in till Utbildningsförvaltningen. Överenskommelse i diskussion om verksamhetens resultat med Barn-och ungdomsnämndens ledamöter och representanter från Utbildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisningen läggs ut på hemsidan samt delas ut till all personal, till elevrådet och till representanterna i lokala styrelsen. Ansvarig för kvalitetsredovisningen är rektor för Bollstanäs enhet. Skolledning Håkan Lönnqvist, rektor Anna-Lena Windstam, biträdande rektor Lena Eriksson, biträdande rektor 16

17 Bilaga 1 Förskolan Bryggan Förskolan Bryggan startade den Ledningen för Bollstanäs resultatenhet hade ett bra samarbete under förskolans byggnation med olika ansvariga entreprenörer. Personalen hade noggrant förberett sig inför inskolningen. Barnens inskolning genomfördes i olika grupperingar under de två första veckorna. Inskolningen upplevdes positiv av barn, föräldrar och personal. 3 st avdelningar startade med 18 barn och 1 avdelning med 8 barn. Till hösten 2006 har ytterligare barn placerats på förskolan. Till köket har vi anlitat Teknik och Service. Avtalet gäller i första hand till Rekrytering av personal startade i januari. 6 st förskollärare och 7 st barnskötare har anställts, alla med behörig utbildning. Att få vara med och starta en ny förskola ansågs som en rolig och spännande utmaning. Under inskolningsperioden hade personalen handledning i normer och värden samt i det vardagliga pedagogiska arbetet på förskolan. Förskolan ligger i en bra miljö med fin natur runt omkring. Det finns möjligheter till besök i skog och mark samt upptäcks - promenader utmed strandkanten. Gården ligger fint mot sjön och har en bra terräng för grovmotoriken. Förskolan ligger i ett lågt trafikerat område. 17

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN. Förskolan Bryggan. Läsåret 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN. Förskolan Bryggan. Läsåret 2009/2010 Förskolan Bryggan Stora vägen 82 194 68 Upplands Väsby LOKAL ARBETSPLAN Förskolan Bryggan Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/2010 förskoleverksamhet Bryggan Inledning Förskolans organisation

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Arbetsplan för Blåklockans förskola.

Arbetsplan för Blåklockans förskola. Arbetsplan för Blåklockans förskola. Vision för förskolor och skolor i Oxelösunds kommun. Oxelösund ska bli känd som en av Sveriges bästa förskole-och skolkommuner. Blåklockans förskola ligger i ett villa

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Ringblomsvägen 11 194 68 Upplands Väsby Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Läsåret 2008/2009 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen öppnades 1988, och ligger placerad intill villaområdet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Gäller för verksamhetsåret 2013-2014 Förskola/avdelning Gunghästens förskola Ort Skellefteå Ansvarig förskolechef Elisabeth Westerlund Kontaktinformation Kundtjänst 0910

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Ringblomsvägen 11 194 68 Upplands Väsby Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Läsåret 2009/2010 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen öppnades 1988, och ligger placerad intill villaområdet

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

LOKAL VERKSAMHETSPLAN FÖR BERGSHAMRA FÖRSKOLEENHET

LOKAL VERKSAMHETSPLAN FÖR BERGSHAMRA FÖRSKOLEENHET LOKAL VERKSAMHETSPLAN FÖR BERGSHAMRA FÖRSKOLEENHET FRÖET, RÅGEN, TAURUS OCH TELLUS FÖRSKOLOR SOLNA STAD 2013 Organisation Under första halvåret 2012 hade vi 250 platser med barn i åldern 1-5 år. Tellus

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Arbetsplan Verkö förskola

Arbetsplan Verkö förskola Arbetsplan Verkö förskola Hösten 2009 Våren 2011 Lyckeby skolområde Välkommen till oss! Verkö förskola består av 1,5 avdelning med barn i åldrarna 2-5 år. På förskolan arbetar 5 pedagoger och en städ/köksansvarig.

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 1 (12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 2 (12) Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar Läroplansmål Normer och värden Läroplansmål Utveckling

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Arbetsplan/verksamhetsplan förskola för Förskolan Bryggan Inledning

Arbetsplan/verksamhetsplan förskola för Förskolan Bryggan Inledning ilaga 1 Arbetsplan/verksamhetsplan förskola för Förskolan ryggan Inledning Förskolans organisation å förskolan ryggan finns fyra avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år fördelade på; Avdelning Abborren

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet. Regnbågens förskola Avdelning:...Blå Presentation av Blå Regnbågen Regnbågens förskola bedrivs i fräscha öppna lokaler som ligger i anslutning till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Syrenen : Natalie Lundholm Underlag för redovisningen Det som ligger som underlag för redovisningen är den självvärdering

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Storbrons Förskola 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Verksamhetsplan. Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola. Ett livslångt lärande En rättighet

Verksamhetsplan. Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola. Ett livslångt lärande En rättighet Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet Inriktning: Utepedagogik och Språk Rev 161024 Organisation Älta skola F-6 Kolarängens

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Backstugans förskola

Backstugans förskola Backstugans förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för att nå målen och

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande.

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår förskola ligger i ett centralt villaområde nära älven och med gångavstånd till kommunala anläggningar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan, med personalrotation.

Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan, med personalrotation. Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola 2016/2017 Enhet Kvarngårdens förskola Förskoleverksamhet 1-5 år Förutsättningar Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan,

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Förskolan Sagan Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Sagan Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Sagan Lokal Arbetsplan 2013-2104 Tyresö kommun Förskolan Sagan Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Sagan Rödingevägen 17 135 42 Tyresö 070-169 85 52 Arbetsplan 2013-2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan

Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan Månsagårdens förskola Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbetet

Systematiska kvalitetsarbetet LULEÅ KOMMUN Systematiska kvalitetsarbetet Årans förskola 2012-2013 Eriksson, Anne-Maj 2013-08-19 Prioriterade mål hösten 2012 och våren 2013 - Årans förskola 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Förskolan ska aktivt

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Arbetsplan för Lärkans förskola Avdelning Tvåan

Arbetsplan för Lärkans förskola Avdelning Tvåan Köpings kommun Arbetsplan för Lärkans förskola Avdelning Tvåan Läsår 2015 2016 Administratör: Anita Öhlén, Karin Osbäck, Madeleine Nord, Sara Tilly 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 FörskolanVillekulla Avdelning Masken Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Förskolan ska vara trygg, utvecklande och lärorik för alla! Förskoleverksamhetens

Läs mer