Successiv vinstavräkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Successiv vinstavräkning"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2004:162 SHU Successiv vinstavräkning Ur ett kapitalmarknadsperspektiv DANIEL FERNEBLAD SNÄLLFOT KATARINA KARLSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning EKONOMPROGRAMMET C-NIVÅ Vetenskaplig handledare: Jeaneth Johansson 2004:162 ISSN: ISRN: LTU - SHU - EX / SE

2 ABSTRACT There is no uniform standard among accounting theories about what the main purpose of accounting is. The standpoint in this study is that accounting is a language and a means of communication for the actors in the capital market. If the accounting is to provide a true and fair view of a company s financial position and result, a number of qualities need to be fulfilled. Those are: relevance, reliability, comparability and comprehensibility. A valuation problem appears when projects extend over several accounting periods, so called work in progress, since the two principles of realisation and prudence conflict with the principle of matching. Nowadays, the principle of matching is the dominating principle of revenue accounting and it is the same principle that is the foundation for the percentage-of-completion-method. Because of the study s focus on the capital market, the view of the shareholder- and credit analysts, regarding how the percentage-of-completion-method fulfils the qualities of accounting and, therefore, presents a true and fair view, has been examined. This examination has been performed through interviews with three analysts of the construction- and contractor business, since this business, to a great extent, uses the percentage-of-completion-method. These interviews have then been put together with interviews in another study of the constructionand contractor business and their accountants. The outcome of this study, in combination with the earlier study is: a) the analysts, as well as the business and their accountants, find the percentage-of-completion-method helpful in terms of creating relevance, b) the reliability is considered insufficient, in particular according to the analysts, which can be due to the difficulty in calculating the project s grade of accomplished completion, c) the comparability of the accounting information is considered by all actors to increase when using the percentageof-completion-method in comparison with the completed-contract-method, d) the analysts feel that the information presented when using the percentage-of-completion-method is somewhat difficult to comprehend, since they only have a limited insight into the process of making prognoses regarding projects. Finally, it can be stated that the analysts find the accounting quality relevance most important, since their analyses are depending on relevant and current information.

3 SAMMANFATTNING Det finns ingen enhetlig syn inom redovisningsteorier på vad som utgör redovisningens huvudsakliga syfte. Utgångspunkten i denna uppsats är att redovisningen är ett språk och kommunikationsmedel för kapitalmarknadens aktörer. För att redovisningen ska uppnå en rättvisande bild av ett företags ställning och resultat krävs att informationen uppfyller ett antal kvalitativa egenskaper. Dessa egenskaper är relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet. Vid projekt som sträcker sig över flera redovisningsperioder, så kallade pågående arbeten, uppkommer ett värderingsproblem då realisationsprincipen och försiktighetsprincipen kommer i konflikt med matchningsprincipen. I dagsläget är det dock matchningsprincipen som är den dominerande principen gällande intäktsredovisning och det är även denna som ligger till grund för redovisningsmetoden successiv vinstavräkning. Utifrån uppsatsens avstamp i kapitalmarknadsperspektivet har aktie- och kreditanalytikers syn på huruvida successiv vinstavräkning uppfyller de kvalitativa egenskaperna och därmed bidrar till uppvisandet av en rättvisande bild undersökts. Detta har utförts genom intervjuer med tre bygg- och entreprenadbranschanalytiker eftersom denna bransch i stor utsträckning tillämpar successiv vinstavräkning. Vidare har en invägning av tidigare studiers resultat av intervjuer med byggoch entreprenadbranschen och dess revisorer utförts. De slutsatser som kunde dras utifrån analysen av de utförda intervjuerna samt de tidigare studiernas resultat är; a) analytikerna likväl som branschen och revisorerna finner metoden successiv vinstavräkning relevansskapande, b) tillförlitligheten anses bristfällig, i synnerhet enligt analytikerna och detta kan till exempel bero på svårigheten att beräkna färdigställandegraden i projekten c) redovisningsinformationens jämförbarhet anses av samtliga aktörer öka vid tillämpandet av metoden successiv vinstavräkning i förhållande till färdigställandemetoden, d) analytikerna upplever redovisningen som tillhandahålls vid tillämpningen av metoden successiv vinstavräkning som svårbegripligt och detta kommer av deras begränsade insyn i kalkyl- och prognosförfarandet. Slutligen kan sägas att det analytikerna fäster störst vikt vid, gällande de kvalitativa egenskaperna, är relevansen eftersom deras analyser är beroende av relevant och aktuell information.

4 1. INLEDNING BAKGRUND PROBLEMDISKUSSION SYFTE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID ANALYS METOD FORSKNINGSSANSATS URVAL PRIMÄRA KÄLLOR SEKUNDÄRA KÄLLOR METODPROBLEM REFERENSRAM VAD ÄR REDOVISNING? REDOVISNINGEN UR OLIKA PERSPEKTIV REDOVISNINGEN SOM FINANSIELLT SPRÅK OCH KOMMUNIKATIONSMEDEL REDOVISNINGSINFORMATIONENS ANVÄNDARE REDOVISNINGENS KVALITATIVA EGENSKAPER Begriplighet Relevans Tillförlitlighet Jämförbarhet Avvägning mellan de kvalitativa egenskaperna BEGREPPEN GOD REDOVISNINGSSED OCH RÄTTVISANDE BILD God redovisningssed Rättvisande bild REDOVISNINGSPRINCIPER Försiktighetsprincipen Matchningsprincipen och bokföringsmässiga grunder Realisationsprincipen VÄRDERINGSPROBLEMATIK INTÄKTSDEFINITION VÄRDERING AV PÅGÅENDE ARBETE FÄRDIGSTÄLLANDEMETODEN SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING TIDIGARE STUDIE PÅ OMRÅDET EMPIRI OCH ANALYS PRESENTATION AV AKTÖRERNA INTERVJUER MED KREDIT- OCH FINANSANALYTIKER ANALYS Redovisning som språk och kommunikationsmedel för kapitalmarknadens aktörer Redovisningens kvalitativa egenskaper Redovisningsprinciper Rättvisande bild Avslutande kommentarer kring analysen SLUTSATSER FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER KÄLLFÖRTECKNING...38

5 FIGURFÖRTECKNING Figur 1: Accounting is a language for control and decision making sid. 10 Figur 2: Long-term contract accounting methods sid. 23 Figur 3: Analysmodell för successive vinstavräkning ur ett kapitalmarknadsperspektiv sid. 30 Figur 4: Informationstillgänglighet sid. 36 Figur 5: Jämförelse mellan olika aktörers uppfattning om redovisningens kvalitativa egenskaper vid tillämpandet av successiv vinstavräkning sid. 37 BILAGOR Bilaga 1: Sammanfattning av RR10 Bilaga 2: Intervjuguide Investering I bygg- och entreprenadföretag

6 INLEDNING 1. INLEDNING Detta inledande kapitel börjar med att behandla bakgrunden till uppsatsens problemområde, därefter följer en problemdiskussion vilken slutligen utmynnar i uppsatsens syfte. 1.1 Bakgrund Det existerar ingen enighet inom redovisningsforskningen eller redovisningsprofessionen angående vad som utgör redovisningens huvudsyfte. Redovisningen omfattar en mängd aktiviteter och det finns olika teorier och utgångspunkter om redovisningen som bidrar till att olika delar av redovisningen fokuseras. Redovisningen kan bland annat ses som ett historiskt protokoll eller en existerande ekonomisk verklighet där fokus framförallt sätts på att en tillförlitlig beräkning av företagets resultat och ställning utförs. Redovisningen kan också ses som ett språk som kommunicerar ekonomisk information om företag till beslutsfattare, såväl inom som utanför företaget. Fokus ligger här på att förmedla en korrekt bild av företagets ställning som därmed kan utgöra underlag för ekonomiska beslut. 1 Den övergripande utgångspunkten i denna uppsats är att betrakta redovisningen utifrån synsättet att redovisningen är ett finansiellt språk och därmed ett medium för information. Diskussionen om redovisningens syfte har även medfört ett behov av att identifiera redovisningens användare, eftersom dessa användare kan ha konkurrerande syften med redovisningen. 2 Vilka är i behov av redovisningsinformationen? Uppsatsen utgår ifrån det så kallade kapitalmarknadsperspektivet. Innebörden av detta är att den externa finansiella rapporteringen betraktas som en av flera källor till information, framförallt för kapitalmarknadens aktörer. Argumentet för detta utgår ifrån ett nationalekonomiskt perspektiv, det vill säga att redovisningen ska bidra till en samhällsekonomisk effektiv resursfördelning. 3 Ur externredovisningsanvändarnas perspektiv ställs krav på att redovisningen bör uppfylla en del kvalitativa egenskaper. De viktigaste av dessa är att redovisningen bör vara begriplig, relevant, tillförlitlig samt jämförbar. Med begriplighet menas att den ska vara användarvänlig, det vill säga att den ska kunna förstås av dem som är intresserade av företagets ställning och resultat. Relevansen i redovisningen avser bland annat att informationen kommer i tid och har värde vid utvärdering av handlingsalternativ. Tillförlitligheten innebär att informationen verkligen representerar det som avses och inte något annat. Redovisningsanvändaren måste kunna lita till informationen. Redovisningens användbarhet ökar om den är jämförbar, dels med andra företags redovisningar och dels med företagets redovisning mellan åren. När dessa egenskaper uppfylls i redovisningen anses informationen förmedla en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. 4 Kapitalmarknaden kräver information om företaget i återkommande intervall och detta förutsätter att företagets resultat kan fördelas på perioder. Inkomster och utgifter måste därför periodiseras till intäkter och kostnader. Antagandet om företagets fortlevnad har bidragit till att resultatmätningar och värdering inom redovisningen i regel sker under viss osäkerhet beroende på att ett företags sanna resultat måste ses över hela dess livslängd, vilket medför att hänsyn måste tas till förväntad framtida utveckling men framtiden är dock vanligtvis oviss. 5 1 Falkman P, Teori för redovisning, Artsberg K, Redovisningsteori policy och praxis, Lagerström B, Successiv vinstavräkning i entreprenadföretagens externa rapportering, Balans 8-9/95 4 Smith D, Redovisningens språk, Artsberg K, Redovisningsteori policy och praxis,

7 INLEDNING Ett speciellt förekommande värderingsproblem uppstår då ett företag för annans räkning utför projekt som sträcker sig över flera bokslutsperioder. Ett behov av att aktivera de förväntat intäktsgenererande projektkostnaderna uppstår och denna post benämns i balansräkningen som pågående arbete. Pågående arbete har tidigare betraktats som en renodlad lagertillgång, och därmed värderats enligt för varulager tillämpliga principer såsom värdering till anskaffningsvärde med beaktande av lägsta värdets princip. 6 Den särskilda problematik som kan knytas till pågående arbete har medfört att ÅRL statuerade ett explicit undantag för just denna typ av tillgång. Pågående arbete får numera, enligt ÅRL, värderas över anskaffningsvärde om särskilda skäl finns och detta stämmer överens med kraven på god redovisningssed och en rättvisande bild. 7 ÅRL öppnade med detta upp för så kallad successiv vinstavräkning. Grundtanken med successiv vinstavräkning är att vinsten ska redovisas successivt i takt med att det pågående arbetet färdigställs. Synsättet utgår ifrån att intäkterna realiseras löpande under hela projektets utförande. 1.2 Problemdiskussion Ett problem vid värdering av pågående arbete är när en intäkt hänförlig till ett särskilt projektet ska anses realiserad. Om man utgår ifrån de kanske viktigaste principerna, realisationsprincipen, försiktighetsprincipen samt matchningsprincipen, som företaget bör beakta vid framställandet av redovisningen är realisationsprincipen den grundläggande i detta sammanhang. Gällande när en intäkt ska anses vara realiserad eller realiserbar så har realisationsprincipen traditionellt medfört att en intäkt erkänts först vid betalningstillfället. Anledningen till detta kommer av att denna tidpunkt anses som mer objektiv och därmed mer tillförlitlig eftersom intäkten vid denna tidpunkt kan verifieras. Om utgångspunkten är försiktighetsprincipen utgör denna i sammanhanget successiv vinstavräkning ett potentiellt problem, det vill säga att vinster inte erkänns, på grund av ett osäkerhetsresonemang, medan hotande förluster däremot redovisas när de är sannolika. Matchningsprincipen utgör till sist ett viktigt fundament för successiv vinstavräkning då grundföreställningen är att de kostnader som har skapat en periods intäkter också ska ställas mot dessa intäkter. 8 Om hänsyn ska tas till de tidigare nämnda kvalitativa egenskaperna som redovisningen bör uppvisa utgör relevansen och tillförlitligheten nyckelkomponenter vid successiv vinstavräkning. Det krävs dock att en avvägning görs mellan dessa två egenskaperna vid tillämpningen av redovisningsmetoden. Vid successiv vinstavräkning redovisas en vinst som inte kan verifieras, vilket innebär att det råder en viss osäkerhet gällande vinstens existens. Redovisningsinformationen kan dock anses vara mer relevant då den förmodas ge en bättre bild av företagets resultat och ställning eftersom intressenterna genom metoden förväntas få en bättre, och framförallt snabbare, uppfattning om lönsamheten i den pågående produktionen och därmed bör även jämförbarheten mellan företag öka. 9 Att istället redovisa vinsten först när företaget har erhållit likvider för det utförda projektet, kan innebära en högre tillförlitlighet då det finns verifikationer att tillgå. Detta medför dock att informationen kan förlora i relevans, då tiden mellan olika delar i projektets utförande och redovisningen av dessa kan vara relativt lång och beslutssituationen ofta är tidsbegränsad. Tillämpningen av successiv vinstavräkning kan även vara svår att förstå för externa intressenter, bland annat på grund av begränsad insyn i hur prognoserna har utförts Ibid. 7 FAR: s samlingsvolym 2003, ÅRL 4 kap 10 8 Westermark C, Redovisning av pågående arbete, Svensk Skattetidning 5/97 9 Qwerin E, Vinstavräkning av pågående arbete, Svensk Skattetidning 9/96 10 Lagerström B, Successiv vinstavräkning i entreprenadföretagens externa rapportering, Balans 8-9/95 2

8 INLEDNING Successiv vinstavräkning är framförallt tillämplig för, och används i huvudsak av bygg- och entreprenadföretag. I Redovisningsrådets rekommendation nummer 10 (RR 10) uttrycks de krav som bör uppfyllas vid användande av just successiv vinstavräkning. Det främsta kravet som ställs är tillförlitlig prognostisering av förväntande projektintäkter och projektkostnader och detta förutsätter att företaget har ett för ändamålet fullgott prognos- och kalkylsystem. 11 Om inte dessa krav kan förväntas uppfyllas kan en försiktigare redovisning av intäkterna göras genom att antingen erkänna intäkter till ett belopp som motsvarar för projektet nedlagda kostnader, så kallad nollavräkning, eller att varken erkänna intäkter eller kostnader förrän projektet är slutfört, den så kallade färdigställandemetoden. 12 Det kan nämnas att branschen likväl som revisorer anser att metoden successiv vinstavräkning är mer relevant och rättvisande än färdigställandemetoden, samt att det underlättar vid jämförelse av olika företags ställning och resultat. Detta har undersökts och bekräftats ur flera intressenters perspektiv i tidigare studier. 13 Gällande tillförlitligheten i informationen presenterar även dessa tidigare studier ett problem med att osäkra beräkningar och subjektiva prognostiseringar ofta kan sätta tillförlitligheten på spel. Osäkerheten i prognoserna grundar sig främst i svårigheten att beräkna färdigställandegraden för en entreprenad, och att den bearbetade datan kan vara ett resultat av subjektiva värderingar. De problem som är karaktäristiska för byggföretagen utgörs ofta i de tilläggsarbeten som uppstår. Eftersom dessa tilläggsarbeten är relativt vanliga är det svårt att på förhand ha kännedom om hur mycket intäkter och kostnader som entreprenaden kommer att generera i framtiden. Det stora problemet för externa analytiker är att bedöma tillförlitligheten i upparbetningsgraden för den aktuella redovisningsperioden. 14 Flera konkreta exempel på felaktigt och oförsiktigt tillämpande av successiv vinstavräkning står att finna, följderna därav har i vissa fall varit förödande. Ett exempel på detta är byggföretaget JM som 2002 på grund av en alltför stor optimism upprättade verklighetsfrämmande glädjekalkyler som ledde till en alltför aggressiv vinstavräkning på en då fallande marknad med samtidiga skenande kostnader. För att reda upp den överskattade sedermera misslyckade kalkyleringen krävdes bland annat en nedskrivning på 690 miljoner kronor av värdet för det pågående arbetet. De har med anledning av ovanstående missräkningar nu att återvinna marknadens förtroende och hävdar därför att de numera använder successiv vinstavräkning med större försiktighet. 15 Omfattande projekt inom bygg- och entreprenadbranschen kräver ofta extern finansiering. Utgångspunkten är, som tidigare nämnts, att externredovisningen ska vara användbar främst för kapitalmarknadens aktörer. För att en adekvat kredit- och investeringsbedömning med reducerad osäkerhet skall kunna utföras av dessa intressenter fordras att samtliga kvalitativa egenskaper i redovisningen till viss grad uppfylls. De egenskaperna som utgör de största problemen vid successiv vinstavräkning är tillförlitligheten och relevansen och balansen dem sinsemellan i informationen. Successiv vinstavräkning torde ge relevans i informationen genom att det underlättar för en analys av företaget. Metoden kan dock, som ovan nämnts, medföra inslag av subjektiva värderingar i informationen vilket kan sätta redovisningens tillförlitlighet på spel. 11 FAR:s samlingsvolym 2003, RR 10 p 22 ff. 12 Sveriges byggindustrier, Successiv vinstavräkning av entreprenadföretag, Bodén C, Waern M, Successiv vinstavräkning en studie av pågående arbete i byggföretag, 2002 & Lagerström B, Successiv resultatavräkning av pågående arbeten fallstudier i tre byggföretag, Bodén C, Waern M, Successiv vinstavräkning en studie av pågående arbete i byggföretag, Veckans affärer, 2003, 3

9 INLEDNING 1.3 Syfte Utifrån ovanstående problemdiskussion är syftet med uppsatsen att beskriva och skapa förståelse för externa intressenters, i form av kredit- och aktieanalytikers, syn på den information som presenteras i redovisningen vid tillämpning av successiv vinstavräkning. 1.4 Tillvägagångssätt vid analys Analysen ämnar utgå ifrån de kvalitativa egenskaperna relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet. Vidare avses i uppsatsens analys, en beskrivande invägning göras av intressenters, i form av byggbranschens och revisorers, åsikter utifrån en tidigare studie. Detta med avsikt att åskådliggöra en flerperspektivbild av åsikter kring successiv vinstavräkning. 4

10 METOD 2. METOD I detta kapitel beskrivs den forskningsansats som har legat till grund för uppsatsens framställande. Metodval och aktörsurval motiveras varefter datainsamlingsmetod och metodproblem diskuteras. 2.1 Forskningssansats Uppsatsen behandlar ett företagsekonomiskt problem härrörande extern redovisning och huruvida den externa redovisningen vid tillämpande av successiv vinstavräkning uppfyller redovisningens kvalitativa egenskaper relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet ur kapitalmarknadsintressenters perspektiv. Ur de övergripande vedertagna tre metodprinciperna, det analytiska perspektivet, systemperspektivet och aktörsperspektivet, tar uppsatsen avstamp i aktörsperspektivet. Detta på grund av en primär ambition att uppnå en kvalitativ, mer djuplodande, förståelse för de specifika aktuella aktörernas syn på problemområdet framför att dra några direkt generaliserbara slutsatser. Detta i kontrast till det analytiska perspektivet som lägger tonvikt vid presterandet av objektiv kvantitativ generaliserbar data. 16 Aktörsperspektivet har under senare år förespråkats vid studier av redovisningsproblem. Detta med anledning av den alltmer vedertagna uppfattningen att det inte existerar någon enkel sanning kring hur redovisning bör se ut i verkligheten. Redovisningens normer och rekommendationer är snarare att betrakta som ett resultat av en förhandlingsprocess mellan olika intressenter. Av denna anledning faller de flesta ambitioner att presentera en objektiv verklighet vad gäller just redovisning, då enskilda aktörer kan uppfatta verkligheten olika. Den uppenbara risken med tillämpandet av ett aktörsperspektiv är således att den analyserade bilden uppkommer ur alltför subjektiva åsikter, varpå möjligheten till generaliserbara slutsatser försämras. 17 I denna uppsats kan dock vissa inslag av det analytiska perspektivet skönjas, framförallt i det empiriska analysförfarandet där samtliga intervjuade individer tillsammans får representera en aktörsgrupp. Eftersom endast ett fåtal analytiker vid ett antal finans- och kreditinstitut samt fondkommissioner följer de större börsnoterade byggbolagen ansågs aktörsperspektivet vara lämpligast att tillämpa, i synnerhet då den aggregerade kompetensen på området besitts av just dessa få individer. För att uppnå den ovan nämnda mer djuplodande förståelsen för problemområdet insåg vi att det var centralt att identifiera vilka individer som kunde förväntas vara tillräckligt införstådda i metoden successiv vinstavräkning varpå ett omsorgsfullt urval måste ske. 2.2 Urval Vi har på grund av undersökningens fokusering på kapitalmarknadens syn på successiv vinstavräkning utfört ett icke-sannolikhetsurval i form av ett subjektivt urval. Fördelen med det subjektiva urvalet är att forskaren tillåts närma sig urvalsobjekt som kan antas besitta information som kan vara avgörande och direkt relevant för undersökningen. 18 Detta förutsätter dock att forskaren gör sina antaganden om vem som besitter den intressanta 16 Holme I M, Solvang B K, Forskningsmetodik, Westermark C, Varulagervärdering och resultatmätning, Denscombe M, Forskningshandboken,

11 METOD informationen på goda grunder. 19 Vi har utfört urvalet genom att studera den information som finns tillgänglig på de stora noterade byggbolagens hemsidor, och där hittat kontaktuppgifter till analytiker som följer företagen. De byggbolag som fokuserades kring var, NCC, Skanska, PEAB och JM. Efter att skickat ut en förfrågan, innehållande ett övergripande intervjuunderlag 20, via e-post till ett antal analytiker inväntades återkoppling från dessa. Tidpunkter för telefonintervjuer kunde därefter bestämmas varefter intervjuerna utfördes enligt överenskommelse. 2.3 Primära källor Uppsatsens primära källor och huvudsakliga empiriska bidrag består av de intervjuer som utförts med aktie- och kreditanalytiker. Intervjuerna utfördes via telefon med hjälp av diktafon för att på så sätt underlätta intervjuförfarandet genom att endast övergripande anteckningar behövde göras i realtid, varpå fokus kunde läggas på samtalet och spontana följdfrågor. Diktafoninspelningarna transkriberades till skriftlig form, varefter detta skriftliga underlag kom att användas i uppsatsens empiriavsnitt. Vid analysen av de primära källorna kom samtliga intervjuade individer på grund av sina likartade arbetsuppgifter och ansvarsområden att betraktas som en aktörsgrupp, varefter ambitionen att presentera ett enskilt aktörsperspektiv kunde efterlevas, och vissa generella slutsatser dras. 2.4 Sekundära källor De i uppsatsen utnyttjade sekundära källorna består av redan befintlig information i form av exempelvis litteratur, vetenskapliga artiklar och forskningsframarbetad teori på området. Författarna har under arbetet med uppsatsen utfört en omfattande litteratursökning på Luleå tekniska universitets bibliotek. De informationskanaler som primärt nyttjades var databaserna Lucia och Artikelsök, samt internetsökmotorn Google. Som sökord användes bland annat successiv vinstavräkning, pågående arbeten, färdigställandemetoden, intäktsredovisning, byggprojekt, entreprenadprojekt samt percentage of completion. Det huvudsakliga syftet med litteratursökningen var att skapa överblick för hur problemområdet behandlas i debatten, samt vilken teoretisk information som kan utgöra grund för uppsatsens referensram och empiriska ambition. Litteratursökningen genererade en mängd för ändamålet intressanta sökträffar. Bland dessa fanns tidigare uppsatser och doktorsavhandlingar på området. En tidigare uppsats 21, som beskrev byggbranschens och byggbranschens revisorers syn på successiv vinstavräkning, valdes ut för att sammankopplas med i denna uppsats utförda intervjuer för att på så sätt skapa en flerperspektivbild av interna likväl som externa aktörers syn på redovisningsmetoden successiv vinstavräkning. De intervjuer som utförts i nämnda tidigare studie är således att betrakta som en sekundär informationskälla för denna uppsats, även om dessa tillsammans med denna studies intervjuer i viss utsträckning avser skapa ett nytt empiriskt bidrag. 2.5 Metodproblem Samtliga i uppsatsen använda sekundära källor bedöms vara tillförlitliga. Detta grundar vi på antagandet att universitetspublicerade böcker och studier varit föremål för källkritik. I största möjliga utsträckning togs även hänsyn till att böckerna var av senaste reviderade upplaga och inte alltför ålderstigna. Vad gäller tidigare intervjuer innebor en viss större osäkerhet. Eftersom 19 ibid. 20 Se bilaga 2 21 Bodén C, Waern M, Successiv vinstavräkning en studie av pågående arbete i byggföretag,

12 METOD vi tolkat tidigare intervjuares slutsatser utifrån deras intervjuer finns risken att även mindre feltolkningar i den första analysen växer till att i nästa tolkningsled medföra större feltolkningar. Det mest påtagliga problemet med en begränsad aktörsperspektivstudie av kvalitativ karaktär är huruvida resultatet är generaliserbart och tillämpligt vad gäller förståelse av andra aktörer i liknande positioner. Det är vidare av stor vikt att frågeunderlaget som delgivits respondenterna har utformats på sådant sätt att frågorna haft en objektiv, alltså icke ledande, formulering. Vidare föreligger viss risk att aktörernas svar, givna vid intervjutillfället, av någon anledning har missförståtts. För att minimera risken för missförstånd vidtogs vissa åtgärder inför analysen av intervjusvaren. Samtliga intervjuade aktörer erhöll en utskrift av intervjutranskriptionen för att på så sätt beredas möjlighet att invända mot eventuella feltolkningar eller missuppfattningar. För att säkerställa en god validitet, det vill säga att mätmetoden mäter det som avses mätas och att resultatet således överrensstämmer med verkligheten, 22 vidtogs vissa åtgärder. Den för intervjuerna konstruerade intervjuguiden utgick i frågeställningar som kan kopplas till uppsatsens syfte och referensram. Noggranna överväganden kring frågornas utformning ägde rum innan intervjuerna utfördes. De intervjuade aktörerna visade sig ha god praktisk likväl som teoretisk erfarenhet av problemområdet och kunde svara på de frågor som ställdes utan behov till någon närmare förklaring av terminologin som användes i intervjuunderlaget. Viktigt är vidare att poängtera att vi under intervjuerna försökte att inte vägleda eller avbryta aktörerna, samt ge dem tid att fundera kring de frågor som krävde eftertanke. Utöver god validitet eftersträvas god reliabilitet. God reliabilitet innebär att mätmetoden som använts är tillförlitlig och vid en upprepad undersökning genererar likartade slutsatser. 23 Att uppnå en hög tillförlitlighet i en begränsad aktörsstudie är närmast omöjlig, då syftet med en dylik studie är att beskriva enskilda aktörers åsikter. Dock, med beaktande av de i denna uppsats intervjuade analytikernas kompetens och expertposition på området, torde de svar som erhållits, och analysen av dessa, vara tillräckligt vederhäftiga för att vid en eventuell senare studie kunna bekräftas, oavsett vilka individer inom branschen som intervjuas. Naturligtvis kan i detalj vissa inslag av slumpartade icke vedertagna subjektiva åsikter föreligga, men intervjuresultatet som helhet bedöms tämligen enhetligt då variationen i de olika individernas intervjusvar överlag var låg. Denna enhetlighet möjliggjorde vidare att samtliga intervjuade individer bedömdes kunna representera en homogen aktörsgrupp, i form av en kapitalmarknadsaktör, och således bidra med ett generellt kapitalmarknadsperspektiv. 22 Denscombe M, Forskningshandboken, Ibid 7

13 REFERENSRAM 3. REFERENSRAM Detta kapitel innehåller teori kring redovisningens syfte, olika perspektiv samt användare. Vidare behandlas redovisningens kvalitativa egenskaper, olika principer samt begrepp såsom god redovisningssed och rättvisande bild. Därefter följer en diskussion kring intäktsredovisning och värderingsproblematiken härrörande pågående arbeten, samt teoribildningen bakom två olika redovisningsmetoder, successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden. Avslutningsvis sammanfattas slutsatser från en tidigare studie på området gällande redovisning av pågående arbeten. 3.1 Vad är redovisning? Idag utförs det mesta av världens arbeten i företag - grupper av människor som förenas för att uppnå ett eller flera mål. För att kunna utföra sina arbeten och uppnå dessa mål krävs resurser material, arbetskraft, byggnader och maskiner med mera. Dessa resurser måste finansieras och för att kunna arbeta effektivt behöver människorna inom organisationen information om dessa resurser. Parter utanför organisationen behöver liknande information för att kunna göra bedömningar om företaget. Redovisningen är ett system som bidrar till denna information. 24 Redovisning kan sägas handla om ett samtal, i skriftlig form, mellan en människa och ett företag. Redovisningen kan definieras på följande sätt Redovisningen är ett skriftspråk som används för att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av organisationers verksamhet. 25 En annan definition kan vara att redovisning är processen att identifiera, mäta och kommunicera ekonomisk information för att tillåta informerade bedömningar och beslut hos användare av informationen. 26 I företagsvärlden kretsar mycket kring den ekonomiska informationen som företag offentliggör. Många människor och företag grundar sitt handlande på denna information och det som är av störst intresse i redovisningen är vad som blev resultatet av årets alla affärer och händelser. Hur stor blev vinsten eller förlusten? Värdet av denna information är beroende av om tolkningen av den är riktig. Förståelse för hur den beräknas och vilka överväganden som kan ha påverkat utfallet måste beaktas Redovisningen ur olika perspektiv Redovisningssystemet anses idag enligt ÅRL omfatta balansräkning och resultaträkning, samt notsystem och förvaltningsberättelse. 28 Frågan om redovisningens syfte är under ständig debatt och det existerar ingen enighet inom redovisningsforskningen när det gäller vad som är redovisningens huvudsyfte. Redovisningen omfattar en mängd aktiviteter, både när det gäller produktionen av den och när den konsumeras, det vill säga tolkas och utgör grund för beslutsfattande. Om man å ena sidan kopplar redovisningen till produktionen av informationen består redovisningen av registrering av ekonomiska händelser. Man kan också sätta fokus på de regler som styr årsredovisningen och beräkningen av resultat och kapitalöverskott. Om man å andra sidan ser redovisningen ur ett nyttjandeperspektiv utgör redovisningen ett språk som kommunicerar ekonomisk information om företag till beslutsfattare, såväl inom som utanför företaget. Informationen ska ge ett tillförlitligt underlag för ekonomiska beslut genom att förmedla en korrekt bild av företagets ställning. 29 Att se redovisningen ur olika perspektiv leder 24 Anthony R, Reece J., Accounting: text and cases, Gröjer J, Grundläggande redovisningsteori, 1994, sid Anthony R, Reece J., Accounting: text and cases, 1989, sid Thorell P, Företagens redovisning grundläggande räkenskapsförståelse, FAR: s samlingsvolym 2003, ÅRL 2 kap Westermark C, Årsredovisningslagen, Kommentarer, normgivning och övrig vägledning,

14 REFERENSRAM till olika teorier om redovisningen och därmed fokuseras olika aspekter av redovisningssystemet. Redovisningen kan ses bland annat som ett historiskt protokoll, en bild av existerande ekonomisk verklighet, ett informationssystem, en vara, ett språk samt ett förhandlingssystem. 30 Ytterligare perspektiv som kan urskiljas är redovisning som myt, magi, disciplinerad kontroll samt en ideologi. 31 Att se redovisningen som ett historiskt protokoll innebär att stor vikt kommer att fästas vid hur man säkerhetsställer att data blir fullkomligt och tillförlitligt nedtecknat. Vid detta synsätt ställs höga krav på tillförlitlighet och verifierbarhet. Redovisning som en bild av existerande ekonomisk verklighet medför att fokus sätts på att balansräkningen ska avspegla tillgångarnas aktuella ekonomiska värde. Detta synsätt medförde att redovisare började söka efter ett företagens sanna ekonomiska vinst. Då vi idag lever i ett informationssamhälle är det inte konstigt att många hävdar att redovisningen är ett informationssystem. Detta synsätt fokuserar på hur informationen ska kunna kommuniceras till användarna. Redovisaren ansvarar för att beskriva företagets affärer på ett sätt så att mottagaren kan förstå och använda informationen. Enbart data som är relevant ur användarens synvinkel kommer att redovisas. Redovisningen kan också ses som en vara som kan bytas och sälja på en marknad där det finns en efterfrågan och ett utbud på redovisningsinformation, dock kommer enbart redovisningsinformation där det finns en efterfrågan eller ett utbud att produceras. Om man utgår ifrån att olika grupper har olika intressen i redovisningen och att forskningen inte kan enas om vilket som är det bästa sättet att redovisa kan sägas att redovisningen är ett resultat av olika gruppers lobbyingverksamhet samt direkt påverkan och att redovisningssystemet därmed är ett förhandlingssystem. 32 Redovisning som myt innebär att redovisningssystemet skapar en social resurs som används för att bevara myter om rationalitet i beslutsfattandet. Myter är ett sätt att förstå världen. De ger en lätt förklaring för komplexa fenomen, och sparar genom detta ansträngningen att söka efter förklaringar. 33 En del ser redovisningen som ett sätt att utöva kontroll och övervakning på ledning och anställda medan andra ser redovisningen som en ideologi som håller kvar samhällets möjligheter att producera och reproducera i enlighet med klart definierade regler och principer. 34 Att se redovisningen som ett språk innebär att uppmärksamheten ligger på att verkligheten bara kan förmedlas genom redovisningssystem om vi finner ord och begrepp för det vi ser. Genom att olika aspekter av redovisningssystemet fokuseras med utgångspunkt i de nämnda perspektiven kommer också olika syften med redovisningen att framträda. Som ovan nämnts ser flertalet av de teorier, som behandlar redovisningen ur ett ekonomiskt perspektiv, redovisningen som ett finansiellt språk som ska kommunicera ekonomisk information till beslutsfattare i syfte att uppnå en effektiv allokering av resurser i samhället Redovisningen som finansiellt språk och kommunikationsmedel Utgångspunkten i denna uppsats är att redovisningen är ett språk och därför ett medium för kommunikation. Som alla språk så är den konstruerad för att ge en förståelse för omvärlden. 30 Artsberg K, Redovisningsteori policy och praxis, Falkman P, Teori för redovisning, Artsberg K, Redovisningsteori policy och praxis, Hayes D, Accounting for accounting a story about managerial accounting, Falkman P, Teori för redovisning, Westermark C, Årsredovisningslagen, Kommentarer, normgivning och övrig vägledning,

15 REFERENSRAM Redovisningen är ett språk designat för att reducera osäkerheten med ökad kontroll och beslutsfattande. Detta är ett mycket ambitiöst mål, vilket innebär en risk för misslyckande. 36 Intended functions Language to reduce uncertainty Control and decision making Objectives Figur 1. Accounting is a language for control and decision making 37 Då organisering till stora delar handlar om förhandlingar för att uppnå en gemensam social verklighet, behövs ett gemensamt språk på vilket dessa förhandlingar kan äga rum. Utan ett gemensamt och konsekvent språk för att öka kommunikationen kommer sådana förhandlingar att vara tidskrävande och kanske till och med destruktiva där enighet aldrig uppnås. Komplexiteten i redovisningen, individers problem i förståelse av den samt att förena individuella syner på omvärlden till en gemensam översättning kan vara mycket svårt. Redovisning som ett kommunikationsmedel skapar mening genom att ge välsituerade beskrivningar av omvärlden. En produktionsprocess beskrivs genom enhetskostnader, standardkostnader, rörliga kostnader samt totala kostnader. Mönster tillhandahålls genom inputs och outputs i kostnadsdata. Redovisningsdata fångar och uppfyller essensen i interpersonella kommunikationer. 38 Redovisning kan kallas för affärslivets språk. Uppgiften att lära sig redovisning kan liknas vid att lära sig ett språk. Det som är komplicerat är att många ord som används i redovisningen inte riktigt har samma betydelse som identiska ord som används vardagligt, det vill säga när ord används utan koppling till redovisningen, till exempel kostnad. Att lära sig redovisning är inte riktigt som att lära sig ett annat språk utan det kan liknas vid när en amerikan ska lära sig engelska på det sättet det talas i Storbritannien. Redovisningen liknar också ett språk där en del regler är definitiva och andra inte. Redovisningen skiljer sig i hur en särskild transaktion ska redovisas, precis som grammatiken skiljer sig åt vid olika meningsuppbyggnader, kommatering och val av ord. Språket involverar en förändring i responsen hos användarna, vid förändrade behov i samhället och det gör även redovisningen. 39 Som nämnts tidigare är innebörden av att se redovisningen som ett språk att uppmärksamheten fästs på att verkligheten bara kan förmedlas genom redovisningssystem om vi finner ord och begrepp för det vi ser. Utvecklandet av nya begrepp är därför essentiellt för att ge en adekvat bild av verkligheten. Ibland är det till och med så att dessa begrepp inte har någon motsvarande materiell verklighet utan är konstruerade tankemässiga uppbyggnader, till exempel avskrivningsbegreppet. Det införs ständigt nya ord i språket och detta gäller även i redovisningen. När vi får nya ord kan vi också skapa nya lösningar och redovisningens område 36 Mellemvik F, Monsen N, Olson O, Functions of accounting a discussion, Ibid. 38 Hayes D, Accounting for accounting a story about managerial accounting, Anthony R, Reece J, Accounting: text and cases,

16 REFERENSRAM kan utvecklas. 40 Detta förutsätter dock att redovisningsinformationens användare talar redovisningens språk. 3.4 Redovisningsinformationens användare Debatter om redovisningens syfte har gett upphov till en diskussion om vem som utgör den huvudsakliga användaren av redovisningsinformationen. Det finns två uppgifter med redovisningen, dels att ta reda på vad som har hänt, det vill säga att mäta vinsten för den gångna perioden, dels ge information som kan leda läsaren i sina bedömningar om vinsten storlek i framtida perioder. 41 Redovisningen ska bidra till att underlätta för intressenter att utföra prognoser om framtiden och därmed möjliggöra ett rationellt beslutsfattande genom att eliminera osäkerheten när det gäller framtiden, en bra prognos ökar kunskapen om framtiden. 42 När redovisningens användare ska fastställas handlar det om huruvida redovisningen ska beakta samtliga intressenter eller bara dem som har ett direkt ekonomiskt intresse i företaget. Genom att minimera antalet användare blir det lättare att generalisera vad som utgör redovisningens syfte. FASB (Financial Accounting Standard Board) som är den amerikanska normgivaren på redovisningsområdet anser att redovisningsinformationen framförallt riktar sig till de intressenter som har en rimlig förkunskap och dessutom lägger ned tillräckligt med tid och engagemang för att behandla informationen. Kravet på redovisningskunskap medför att användarantalet minskar. Genom kravet på redovisningskunskap riktar sig inte informationen till dem som saknar förståelse av informationen och som saknar ekonomiskt intresse i företaget. Den dominerande synen är att redovisningens syfte utgår från de användare som är tvungna att lita till den information som den redovisningsskyldige tillhandahåller. De flesta användares främsta intresse är vilka möjligheter ett företag har att generera betalningar i framtiden. Användarens fokus ligger på att reducera osäkerheten om framtiden. En skiljelinje måste göras mellan redovisningens och den enskilda användarens syften, eftersom de inte alltid stämmer överens med varandra. 43 Om man delar upp begreppet redovisning i intern- och externredovisning, ska den interna redovisningen förse interna beslutsfattare med beslutsunderlag, medan den externa redovisningen vänder sig till externa beslutsfattare. Beslutsfattarna skiljer sig åt främst när det gäller deras tillgång till information där de externa beslutsfattarna är tvungna att lita till den information som publiceras offentligt. 44 En allmän hållen definition av begreppet externredovisning kan formuleras på följande sätt: Med externredovisning avses en sammanfattande bild av en organisations affärer med omgivningen. Det finns ett antal alternativa teorier som till viss del överlappar varandra när det gäller vad som utgör syftet med just externredovisningen. Dessa bidrar till att identifiera de primära användarna av externredovisningen, de olika teorierna är; sanna resultatskolan, beslutsmodellskolan, informationsvärdeskolan, beteendeskolan och kapitalmarknadskolan. 45 Den sanna resultatskolan utgår ifrån antagandet om att det är önskvärt och möjligt att mäta ett sant resultat för ett företag, det vill säga att med hjälp av olika mätmetoder bygga en ekonomisk miniatyr av företaget. Utgångspunkten för beslutsmodellskolan är att generera de 40 Artsberg K, Redovisningsteori policy och praxis, Ibid. 42 Falkman P, Teori för redovisning, Ibid. 44 Ibid. 45 Gröjer J, Grundläggande redovisningsteori,

17 REFERENSRAM beslutsmodelldata som beslutsmodellen kräver. Om modellen för till exempel fastighetsvärdering är en investeringsmodell, behövs kassaflödesdata. Informationsvärdesskolan beaktar redovisningen som vilken informationsprocess som helst som består av fyra olika informationsfaser, datainsamling, datalagring, databearbetning och datadistribution. Beteendeskolan tar sin utgångspunkt i hur olika beslutsfattare kommer att bete sig givet att alternativa redovisningsdata publiceras. 46 Kapitalmarknadens syn på externredovisningens syfte kallas också för kapitalmarknadsperspektivet eller beslutsanvändbarhetssynsättet och är det dominerande synsättet inom redovisningspolicy idag. Utgångspunkten i detta synsätt är att redovisningen ska vara användbar framförallt för de intressenter som vill fatta beslut om de ska köpa, sälja eller behålla ett företags aktier eller bedöma företagets kreditvärdighet. För att kunna fatta framtidsinriktade ekonomiska beslut behöver man använda redovisningsinformationen för att bedöma framtiden. Med detta synsätt blir det viktigt att se till användarens behov av informationen och förutsättningarna för att kunna använda informationen. Det argument som används för att framförallt fokusera på kapitalmarknaden och investeraren är att redovisningen är ett instrument för effektiv fördelning av resurser i ekonomin. 47 Kapitalmarknadsskolans syn på externredovisningens syfte är också utgångspunkten i denna uppsats. Kapitalmarknaden torde således vara den primära målgruppen för externredovisningen. Nuvarande och potentiella aktieägare förväntas värdera aktier i företaget med hänsyn till den ekonomiska information de erhåller om företaget. Aktier i mer lönsamma företag antas bli högre värderade och dessa företag antas också ha lättare att få nytt kapital från aktiemarknaden. 48 Långivarnas intresse av redovisningen har att göra med kreditrisken, det vill säga att företaget inte infriar sina betalningsförpliktelser. På kort sikt är denna risk beroende av företagets likviditet och soliditet och på längre sikt av dess lönsamhetsutveckling. Båda dessa delar av kreditrisken kan bedömas utifrån företagets redovisning. 49 På vilket sätt är eller borde företagets externa redovisning vara utformad för att användarna ska ha största möjliga nytta av den? Olika intressenter kan ha olika informationsbehov och det är också troligt att informationsbehovet varierar även mellan individer inom en och samma grupp av intressenter. 3.5 Redovisningens kvalitativa egenskaper Med utgångspunkt från användarnas informationsbehov har man formulerat vissa kvalitetskrav på redovisningens utformning. Det är en nödvändighet för att uppnå redovisningens syfte att informationen uppfyller ett antal sådana så kallade kvalitativa egenskaper. 50 Att ha kunskap om redovisningens kvalitativa egenskaper gör att redovisningsval blir bättre grundande och medför därmed förbättrat beslutsfattande. Det som är avgörande för egenskapernas inverkan är de potentiella användarnas kunskapsnivå och den aktuella beslutssituationen. Då alla ställer olika krav på redovisningsinformationen utgår redovisningens kvalitativa egenskaper från beslutsfattaren och hans/hennes personliga egenskaper. Redovisningsinformationen ska uppfylla följande övergripande egenskaper: Ibid. 47 Artsberg K, Redovisningsteori policy och praxis, Gröjer J, Grundläggande redovisningsteori, Smith D, Redovisningens språk, Ibid. 51 Falkman P, Teori för redovisning,

18 REFERENSRAM Begriplighet Relevans Tillförlitlighet Jämförbarhet Nedan följer en utförligare beskrivning av dessa egenskaper Begriplighet Redovisningsinformationen ska vara användarvänlig. En fördjupning i begreppet förståelse förutsätter att en identifiering av informationsanvändarna och deras kunskaper inom redovisningen görs. Det nämndes tidigare i uppsatsen gällande redovisningens användare att FASB anser att informationen vänder sig främst till dem som har en viss förståelse för redovisningen och kan ägna tid och intresse åt att analysera informationen medan de som saknar kunskap inte utgör redovisningsinformationens primära målgrupp. På detta sätt skapas en tydlig restriktion för användarna. Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder är för de användare som saknar kunskap inom detta område varken relevant eller tillförlitlig. Med anledning av detta måste de primära användargrupperna identifieras. 52 Redovisningsrådet liksom FASB utgår ifrån att årsredovisningsläsaren är kunnig och inte en naiv läsare. Redovisningsrådets föreställningsram nämner den skyldighet som läsaren har att skaffa sig de kunskaper som krävs för förståelsen av årsredovisningen samt lägga ned möda vid studier av redovisningen. I dessa föreställningsramar sägs det till och med att information som kan vara för komplicerad för vissa användare inte ska uteslutas på grund av detta om den är betydelsefull för beslutsfattandet Relevans Redovisningsinformationen anses relevant när den kan underlätta användarnas beslutsfattande, antingen genom att användarna gör en utvärdering av historiska händelser, en bedömning av nuvarande förhållanden eller en skattning av framtiden. För att underlätta läsarens framtidsbedömningar är det viktigt att information lämnas om ovanliga, onormala och sällan förekommande händelser som påverkar resultatet. 54 Informationen ska bidra till något som inte beslutsfattaren hade kännedom om tidigare, det handlar om användbarhet för beslut. Om innehållet i informationen minskar osäkerheten om framtiden och gör ställda förväntningar mindre osäkra är den relevant, redovisningsinformationen utgör således en möjlighet att prognostisera framtiden. 55 Två olika sorters relevans kan urskiljas prognosrelevans och återföringsrelevans. I fallet prognosrelevans används redovisningsdata som underlag för till exempel de prognoser som investerare på aktiemarknaden gör, vilket i sin tur ligger till grund för deras köp och säljbeslut. I fallet återföringsrelevans används redovisningsdata för kontroll av riktigheten i tidigare prognoser och den kontrollen kan i sin tur påverka efterföljande prognoser och därmed efterföljande beslut. 56 Om prognostiserad information jämförs med faktiskt utfall får beslutsfattaren feedback på tagna beslut. Avgörande för relevansen är den tidpunkt som informationen avlämnas. Information måste presenteras vid rätt tidpunkt om den ska vara relevant. Finns inte informationen tillgänglig när den behövs eller kommer för sent 52 Ibid. 53 Artsberg K, Redovisningsteori policy och praxis, Ibid. 55 Anthony R, Reece J., Accounting: text and cases, Smith D, Redovisningens språk

19 REFERENSRAM efter den rapporterade händelsen har den inte något värde för framtida handlingar, vilket innebär att informationen brister i relevans och är till liten eller ingen användning Tillförlitlighet Förutom att redovisningsinformationen ska vara relevant ska den vara tillförlitlig, det vill säga att den inte ska vara belastad med fel eller vinklad på något sätt, så att användaren kan lita på den. Redovisningsrådet har nämnt en hel rad egenskaper för att klargöra vad som menas med tillförlitlighet. Ett av kriterierna är att informationen ska ge en korrekt bild. Detta är vad man med andra ord kallar för validitet, det vill säga att man mäter det man avser mäta. Vid mätning kan olika typer av fel uppstå, till exempel att man bara mäter en delmängd eller att man mäter mer än vad man avser att mäta. 58 Validitet innebär alltså att det finns en överrensstämmelse mellan språk och verklighet, att redovisningen återger de aspekter av verkligheten som den avser att återge. 59 En egenskap som syftar till att reducera mätproblematiken är kravet på verifierbarhet. Kravet på att kunna verifiera samtliga redovisade transaktioner bygger på att redovisningen ska vara objektiv. 60 Verifiera kommer från det latinska ordet verus och betyder sann och den betydelse som ligger närmast till hands i redovisningssammanhang är att man kan verifiera sanningshalten av ett mått med någon form av bevis, med en verifikation. 61 Vidare har begreppet innebörd före form tagits in i föreställningsramarna, det vill säga att den ekonomiska innebörden ska utgöra utgångspunkt för hur en händelse ska redovisas. Om en affärshändelse har en ekonomisk innebörd som skiljer sig från dess juridiska innebörd, så ska redovisning efter substans ske, det vill säga efter den ekonomiska innebörden och inte den juridiska. 62 Den tredje egenskapen som ska ge tillförlitlig information är kravet på neutralitet. Detta krav innebär att redovisningsinformationen inte får väljas och presenteras på ett sätt som medvetet styr beslutsfattandet i en given riktning. Redovisningen bygger i stor utsträckning på bedömningar om framtiden och sådana bedömningar kan ibland bli subjektiva. Detta kan bero på att beslutsfattaren eller redovisaren försöker manipulera redovisningen i ett felaktigt syfte. 63 Ett försiktighetskrav ingår också Redovisningsrådets föreställningsram och kravet är viktigt på grund av den osäkerhet som finns i redovisningsmätningar. Genom detta krav undviker man att tillgångar och vinster överskattas eller skulder och förluster underskattas. 64 Slutligen framhåller Redovisningsrådet att det är av central betydelse att redovisningsinformationen är fullständig eftersom det annars finns en risk för att informationen är vilseledande Jämförbarhet Jämförbarhetskriterier har en inverkan på informationens relevans och tillförlitlighet. Användbarheten av redovisningsinformationen ökar om den är jämförbar med annan redovisningsinformation. Ett problem är dock att många organisationer använder olika redovisningsmetoder. Utgivna rekommendationer från normgivande organ syftar till att reducera dessa olikheter genom att minska antalet använda metoder. Standardisering av redovisningsinformationen är således nödvändigt för att möjliggöra jämförelser. Jämförbarhet 57 Falkman P, Teori för redovisning, Artsberg K, Redovisningsteori policy och praxis, Smith D, Redovisningens språk Anthony R, Reece J., Accounting: text and cases, Smith D, Redovisningens språk Thorell P, Företagens redovisning grundläggande räkenskapsförståelse, Artsberg K, Redovisningsteori policy och praxis, Gröjer J, Grundläggande redovisningsteori, Artsberg K, Redovisningsteori policy och praxis,

20 REFERENSRAM uppnås på bekostnad av relevans och tillförlitlighet. 66 Det finns två perspektiv på jämförbarhet. Det ena perspektivet är att användaren måste kunna jämföra samma företag över tiden och det andra perspektivet är att jämförelser måste kunna göras mellan företagen. För att dessa två perspektiv ska vara möjliga måste redovisningsprinciper användas konsekvent, standardisering är därmed viktigt. Det är därför av yttersta vikt att i redovisningen poängtera när byte av redovisningsmetod görs Avvägning mellan de kvalitativa egenskaperna Redovisningsinformationen förlorar i relevans ju längre tid som går mellan en händelse och dess redovisning. Ibland krävs det att man väntar innan en händelse kan mätas tillförlitligt. Detta innebär att en balans måste uppnås mellan kravet på tillförlitlig information och kravet på relevans. En annan avvägning som måste göras är den mellan nyttan av informationen och kostnaden för att ta fram den. Nyttan av informationen måste således överstiga kostnaden för att upprätta den. Det kan även föreligga en konflikt mellan att visa en korrekt bild och försiktighet i redovisningen då en korrekt bild kräver att ett mått inte får hamna mer fel på ena sidan av gränsen än den andra, vilket är just vad försiktighetsprincipen gör. 68 När en balans mellan dessa egenskaper uppfylls i redovisningen anses informationen förmedla en rättvisande bild av företagets ställning och resultat Begreppen god redovisningssed och rättvisande bild God redovisningssed Starka samhällsekonomiska motiv bidrar till en standardisering av företags externa redovisningsinformation. Standardiseringen bidrar till att redovisningen lättare kan användas som underlag för olika typer av ekonomiska beslut för kapitalmarknaden och andra externa intressenter. Om reglering i lagstiftning skulle utföras av alla de olikartade frågeställningarna som uppkommer på redovisningsområdet skulle lagarna bli väldigt omfattande. Bokföringslagen och Årsredovisningslagen är så kallade ramlagar vilka innehåller generella bestämmelser om företags bokföring och redovisning. Ett viktigt begrepp som nämns i båda dessa lagar är god redovisningssed. Begreppet god redovisningssed tillämpas på affärshändelser och företeelser som inte finns reglerade lagarna eller i förarbetena till dessa. 70 I förarbetena till Bokföringslagen 1976 definierades begreppet som en faktisk förekommande praxis hos en kvalitativ representativ krets av bokföringsskyldiga med tillägget, stor betydelse för innebörden av begreppet har de uttalanden i redovisningsfrågor som görs av den praktiskt och teoretiskt verksamma expertisen på redovisningsområdet. 71 Begreppet god redovisningssed refererar traditionellt till hur företaget redovisar. Detta uttrycks i ÅRL genom att årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. 72 Bland annat innebär en hänvisning till god redovisningssed en skyldighet för företagen att anpassa redovisningen till den praxis som utvecklas för att fylla ut och tolka lagens regler Falkman P, Teori för redovisning, Smith D, Redovisningens språk Artsberg K, Redovisningsteori policy och praxis, Westermark C, Årsredovisningslagen, Kommentarer, normgivning och övrig vägledning, Thomasson J, Arvidson P, Lindqvist H, Larson O, Rohlin L, Den nya affärsredovisningen, ibid., sid FAR: s samlingsvolym 2003, ÅRL 2 kap 2, sid Westermark C, Årsredovisningslagen, Kommentarer, normgivning och övrig vägledning,

Värdering av inbytesbilar

Värdering av inbytesbilar 2004:037 SHU EXAMENSARBETE Värdering av inbytesbilar En kvalitativ studie av fyra bilföretag inom Luleå kommun FRIDA HOLMBERG NINA ÅSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

C-UPPSATS IAS 41 ROGER ANDERSSON MATTIAS BERGLUND PETER EJERLUND. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

C-UPPSATS IAS 41 ROGER ANDERSSON MATTIAS BERGLUND PETER EJERLUND. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar C-UPPSATS 2005:081 IAS 41 Vad innebär den nya redovisningsstandarden för skogsindustrin? ROGER ANDERSSON MATTIAS BERGLUND PETER EJERLUND Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen

Läs mer

Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital

Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital 2002:236 SHU EXAMENSARBETE Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital ANNA JOHANSSON JENNY NYSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

C-UPPSATS. Språkproblematiken mellan jurister och ekonomer

C-UPPSATS. Språkproblematiken mellan jurister och ekonomer C-UPPSATS 2009:241 Språkproblematiken mellan jurister och ekonomer - med fokus på bokföringsbrott och huvudsaksrekvisitet Kristin Blomqvist Sara Silverhall Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

EXAMENSARBETE. Leasingavtal finansiella och operationella påverkan på redovisning. Maria Johansson, Anneli Ronnegren. Ex.arb. Ekonomprogrammet C-nivå

EXAMENSARBETE. Leasingavtal finansiella och operationella påverkan på redovisning. Maria Johansson, Anneli Ronnegren. Ex.arb. Ekonomprogrammet C-nivå 1999:155 EKO EXAMENSARBETE Leasingavtal finansiella och operationella påverkan på redovisning Maria Johansson, Anneli Ronnegren Ex.arb. Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Hur stärks revisorns oberoende?

Hur stärks revisorns oberoende? EXAMENSARBETE 2004:159 SHU Hur stärks revisorns oberoende? Kombiuppdragens vara eller icke vara MARLÉNE LUNDQVIST ÅSA LYGDMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell

Läs mer

C-UPPSATS. Användandet av formell och informell information vid beslutsfattande

C-UPPSATS. Användandet av formell och informell information vid beslutsfattande C-UPPSATS 2009:260 Användandet av formell och informell information vid beslutsfattande - fyra fallstudier på småföretag inom träindustrin i Norrbotten Markus Fors Jimmy Johansson Luleå tekniska universitet

Läs mer

Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag

Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2006 Författare: Ulrika Malmheden Emilie Sleth Handledare:

Läs mer

D-UPPSATS. Revisionsplikten

D-UPPSATS. Revisionsplikten D-UPPSATS 2006:138 Revisionsplikten nödvändigt ont eller stor nytta för det lilla företaget? Rebecca Borgenstål Kristina Ericsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för

Läs mer

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15?

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? Linn Henriksson och Johanna Karlsson Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? - En studie av de fyra största byggföretagen i Sverige What are the influences for the construction companies of IFRIC 15? -

Läs mer

2 Redovisning. 2.1 Redovisningens syfte och uppgifter. Redovisning, Avsnitt 2 37

2 Redovisning. 2.1 Redovisningens syfte och uppgifter. Redovisning, Avsnitt 2 37 Redovisning, Avsnitt 2 37 2 Redovisning 2.1 Redovisningens syfte och uppgifter Redovisning i form av minnesanteckningar finns spår av långt tillbaka i tiden. Den första mer moderna redovisning med dubbel

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2001:166 EXAMENSARBETE Budgetering vid variationer - fallstudie av två företag Agneta Nilsson Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

Läs mer

Revisionspliktens försvinnande en kvalitativ studie om bankernas kreditbedömning av småföretag

Revisionspliktens försvinnande en kvalitativ studie om bankernas kreditbedömning av småföretag Mittuniversitetet Östersund 2008-06-03 Institutionen för Samhällsvetenskap Företagsekonomi C C-uppsats Vårterminen 2008 Revisionspliktens försvinnande en kvalitativ studie om bankernas kreditbedömning

Läs mer

Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering

Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering Företagsekonomiska institutionen Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering Kandidatuppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen

Läs mer

Institutionen för ekonomi Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Institutionen för ekonomi Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Efterlevnad av IAS 36 p. 134 en jämförelse mellan svenska och brittiska bolag Författare: Linda Löfdahl Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Magisterkurs (D-nivå) Examensarbete

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar - Hur K3-regelverket påverkar redovisningen

Materiella anläggningstillgångar - Hur K3-regelverket påverkar redovisningen Institutionen för ekonomi och IT Avdelningen för Företagsekonomi Kandidatuppsats, 15 hp i företagsekonomi Materiella anläggningstillgångar - Hur K3-regelverket påverkar redovisningen Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

OMBILDNING FRÅN ENSKILD

OMBILDNING FRÅN ENSKILD OMBILDNING FRÅN ENSKILD FIRMA TILL AKTIEBOLAG VILKA BLIR DE REDOVISNINGS- OCH SKATTEMÄSSIGA EFFEKTERNA? Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Maria Andersson Zenita Johansson VT 2014:CE29

Läs mer

Är K3 en svensk version av IFRS?

Är K3 en svensk version av IFRS? Är K3 en svensk version av IFRS? En jämförelse mellan IFRS och K3 Angelica Andréasson Ellen Andersson Kandidatuppsats externredovisning Handledare: Märta Hammarström Handelshögskolan Göteborg VT 2013 1

Läs mer

C-UPPSATS. Kommunikation av redovisningsinformation från redovisningskonsult till småföretag: sker det på ett tillfredställande sätt?

C-UPPSATS. Kommunikation av redovisningsinformation från redovisningskonsult till småföretag: sker det på ett tillfredställande sätt? C-UPPSATS 2008:247 Kommunikation av redovisningsinformation från redovisningskonsult till småföretag: sker det på ett tillfredställande sätt? Fredrik Degerman Marie Marklund Luleå tekniska universitet

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Redovisning i Ideella Föreningar. Malin Fasth & Cecilia Oscarsson

Redovisning i Ideella Föreningar. Malin Fasth & Cecilia Oscarsson Redovisning i Ideella Föreningar Malin Fasth & Cecilia Oscarsson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2002-07-06 Språk Language XSvenska/Swedish

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Redovisning av konvertibler

Redovisning av konvertibler Redovisning av konvertibler - IFRS 2 och dess inverkan på företagets resultat och finansiella ställning Författare: Olof Andersson Emma Björklund Handledare: Professor Jan-Erik Gröjer Sammandrag Denna

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Klassificering och värdering av finansiella instrument

Klassificering och värdering av finansiella instrument Örebro universitet Handelshögskolan C-uppsats Handledare: Hans Englund Examinator: Sven Helin HT 2011 Klassificering och värdering av finansiella instrument - Ett tillförlitlighetsperspektiv Svante Engquist

Läs mer

Varumärkesvärdering - Icke- finansiella faktorers påverkan

Varumärkesvärdering - Icke- finansiella faktorers påverkan Varumärkesvärdering - Icke- finansiella faktorers påverkan Kandidatuppsats i företagsekonomi Extern redovisning Höstterminen 2013 Grupp 4 Johan Montin 880811 Filip Sinclair 881104 Förord Vi vill tacka

Läs mer

OMVÄND MOMS REVERSE CHARGE

OMVÄND MOMS REVERSE CHARGE ISRN-nummer OMVÄND MOMS - en undersökning av byggtjänstbranschen REVERSE CHARGE - a study of the construction service business Patrik Patriksson Calle Walmstedt Magisteruppsats 30 hp Vårterminen 2009 Handledare:

Läs mer

Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag. Basel II s effect on the credit process concerning small firms

Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag. Basel II s effect on the credit process concerning small firms Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag - Ur en svensk storbanks perspektiv Basel II s effect on the credit process concerning small firms - From the perspective of a Swedish bank Helen

Läs mer