Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria Svalin Bossgårdsvägen Vikbolandet 1

2 Innehåll INNEHÅLL...2 VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR...3 Styrning och ledning...3 Personal...4 Barngrupper och elevstatistik...5 Materiella resurser...6 ARBETET I FÖRSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET....7 Viktiga pedagogiska händelser och internationella kontakter...7 Mål och prioriterade utvecklingsområden...7 Normer och värden...7 Utveckling och lärande/kunskaper...10 Särskilda stödinsatser till grupper och enskilda barn/elever...13 Barns, elevers ansvar och inflytande...15 Förskola, skola och hem...17 Övergång och samverkan...18 Bedömning och betyg...18 Rektors ansvar...19 MÅLUPPFYLLELSE OCH UTBILDNINGSRESULTAT...21 Åtgärder för utveckling

3 Verksamhetens förutsättningar Styrning och ledning Rektorer för verksamheten under läsåret var Stella W Wallentin och Maria Svalin, som delar på ansvaret för både personal och elever. Stella har ansvaret för F-6, fritidshem samt halva 7-9. Maria har ansvaret för halva 7-9 samt har ansvaret för en annan skola. På Vikbolandsskolan finns fem arbetslag. A och B, som har hand om eleverna F-6 samt fritidshem, lagen C, D och E har hand om eleverna 7-9. Arbetslagen leds av var sin lagledare. Arbetslagen är ansvariga för att upprätta sin egen kvalitetsredovisning terminsvis. Ledningsgruppen, som består av lagledare och rektor, träffas en gång i veckan. För institutionerna slöjd och kemi finns lärare med ett utökat arbetsmiljöansvar. Både lagledare och institutionsansvariga har sina uppdrag skriftligt. Ansvaret för elevvården ligger i första hand ute i respektive arbetslag, men ett övergripande ansvar har elevhälsoteamet, som består av rektor, kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare samt fyra lärare, en från A och B-lagen och en från vart och ett av lagen C-E. Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan. Vår mötesorganisation utvärderas vid varje terminsslut och vi gör upp en ny terminsplanering där alla möten och övriga gemensamma viktiga händelser finns med. Samverkansrådet har representanter för de båda lärarfacken och träffas tillsammans med rektor varannan vecka I skolans krisgrupp ingår rektor, skyddsombud, kurator, skolsköterska och ytterligare en personalrepresentant. Krisgruppen träffas fyra gånger om året, samt i övrigt vid behov. Gruppen arbetar efter ett kalendarium, där vi fastställt olika områden, som kontrolleras vid varje möte. Instruktion till övrig personal i händelse av kris, ges muntligt vid konferens i samband med läsårsstart och finns också skriftligt på vårt intranät. Uppdateras regelbundet. Arbetsmiljöfrågor tas upp regelbundet, dels på arbetsplatsträffar och dels på samverkansrådets möten. En större skyddsrond genomförs årligen. Brister dokumenteras och åtgärdas. Kvalitetsarbetet utgår från ett dokument, som beskriver våra rutiner för arbetet schematiskt, i form av en årsklocka. Utvärderingar sker regelbundet ute i klasserna. I december 2008 genomfördes en större utvärdering med elever och föräldrar i klasserna 2, 5 och 8 i form av en enkät. Den var indelade i sex olika områden: Lärande, Inflytande och ansvar, Trygghet och hälsa, Skolmat och lokaler, Skolsköterska och kurator samt till sist några frågor om hur nöjd man är med skolan som helhet. Inom varje område fanns en rad påståenden att ta ställning till i fyra kvalitetsnivåer från ja, alltid till nej, aldrig. Det fanns också möjlighet att lämna egna synpunkter. Likabehandlingsplanen på Vikbolandsskolan har arbetats fram av områdets kuratorer och slagits fast efter att ha varit ute på remiss till personal, elev- och föräldragrupper. 3

4 Synpunkter kan sedan fortlöpande lämnas under året och blir utgångspunkt för en årlig revidering i maj månad. Vid Skolverkets inspektion hösten 2007 fick vi ett påpekande att planen var för allmänt hållen och innehöll för lite av Vikbolandsskolans specifika förutsättningar och arbetssätt kring värdegrundsfrågor. Detta åtgärdades i revideringen våren Vikbolandsskolans budget för 2008 uppgick till för samtliga verksamheter; förskoleklass, 1-6, fritidshem samt 7-9, inklusive ersättningar från andra kommuner för socialt stöd till barn/ungdomar som varit familjehemsplacerade i vårt område och haft sin skolplacering på Vikbolandsskolan. I budgeten ingår kapitalkostnader på Bokslut 2008 visade på ett underskott på , som delvis kan förklaras av att inkomster från en annan kommun uteblev. Budgeten för 2009 slutade, efter ett extra tillskott på 1,2 miljoner, på kr. Våren har varit orolig ur ett övertalighetsperspektiv på personalsidan och att en organisationsförändring har gjorts inför hösten Ca 10 tjänster har tagits bort och årets 8:or blir tre 9:or till hösten istället för fyra. Detta har påverkat arbetet för elever och personal under våren. Personal Personal vt 08 lå Fritidsped. 6,25 6,41 Förskollär. 1,65 1,0 Grsklär 1-7 6,36 5,36 Grsklär ,85 20,6 SYV 1,0 0,8 Kurator 0,75 0,75 Elevass. 4,31 3,06 Assistent 0,8 0,8 Vaktmästare 1,0 0,5 IT-tekniker 0,2 0,2 Under läsåret fanns obehörig lärare i musik, tyska och delvis i hemkunskap. En gymnasielärare har funnits på vikariat i verksamheten och undervisat i engelska och hemkunskap.. 2,75 lärare fungerar som speciallärare, alla har viss specialpedagogisk kompetens, men inte formell behörighet som speciallärare. I övrigt behörig personal. Kompetensutveckling All personal F-9 har deltagit i utbildningsdagar om: Betyg, kunskap och bedömning med Torbjörn Hortlund, vilket är det som varit huvudspåret i vår kompetensutveckling under flera år. Bemötande, attityder och stimulans, föreläsning av Gunilla Wahlström 4

5 Fritidspedagogerna i spåret har haft sex förmiddagar under läsåret då vi gått igenom de Allmänna råden för fritidshem och hur vi förverkligar uppdraget i den dagliga verksamheten samt arbetat med pedagogisk planering/dokumentation och skriftliga omdömen. Vi har haft flera kvällsmöten med personalen F-6, då vi arbetat med hur vi ska skriva våra skriftliga omdömen och gått igenom målen för år 3. Enskilda lärare och/eller grupper har också deltagit i: PBS Utbildning åtgärdsprogram ART Novaschem Specialpedagogiska utbildningar/föreläsningar bla Problemskapande beteende hos personer med autism/aspergers syndrom och Att samtala med ungdomar/vuxna med Aspergers syndrom Slöjdbiennal No/tk projekt, anordnat i samarbete mellan Regionförbundet Östsam, Norrköpings kommun och Skolverket, startade under ht 2008 med en del kallad Skolans samverkan med omgivande samhället och arbetslivet. Vikbolandsskolan deltog med ett skollag, rektor, studie- och yrkesvägledare och en lärare, i fyra utbildningsdagar vid Stockholms lärarhögskola. Projektet kommer att fortsätta till och med 2011 och då involvera även lärare för de yngre åldrarna. Samtalsmetodik Olika nätverk Barngrupper och elevstatistik På Vikbolandsskolan fanns under läsåret 402 elever uppdelade på 17 klasser. Läsår Läsår Förskoleklass Totalt Klasserna är åldershomogena sånär som på en klass, 5-6, som innehåller två årskurser beroende på att antalet nybörjare under några år i följd var lågt. 5

6 Fritidshemmet är öppet varje dag Där fanns 76 barn inskrivna under året. Den elevminskning, som skett mellan läsåren 2007/2008 och 2008/2009 har inneburit att vi fått en klass mindre på F-6, men har inte möjliggjort någon ändring av organisationen på 7-9. Läsåret 2009/2010 kommer vi återigen att ha en helt en parallellig skola F-6, medan elevantalet 7-9 fortsätter att sjunka. Materiella resurser Lokaler och miljö Vikbolandsskolans byggnad F-6 renoverades under 1990-talet. Byggnaden 7-9 samt Wijkahallen, där vi har undervisning i idrott och hälsa, renoverades De är ljusa och ändamålsenliga och fortfarande i gott skick, vilket också är något som vi ständigt arbetar med. Eleverna ingår i olika jourgrupper med bland annat ansvar för att hålla efter klotter och nedskräpning i sina kapprum och tilldelade områden utomhus. Vi försöker hela tiden uppmuntra det positiva och uppmärksammar eleverna med små överraskningar när vi tillsammans lyckas hålla kostnaderna för skadegörelse på en låg nivå. Vår vaktmästare fräschar upp målning i korridorer och salar varje lov, ibland med hjälp av några elever. Datortätheten är låg både för elever och personal och den förväntande upprustningen under våren 2009, i och med projektet UTsIKT (kommunens upprustningsplan för elevdatorer), uteblev i sista stund. Vi förberedde oss för projektet och skrotade vissa delar av datorerna samt servern. I och med att upprustningen inte blev genomförd så har det medfört att tätheten av datorer minskat ytterligare och att vi inte har fullt fungerade skrivare eller server. På grund av att vår ekonomi varit mycket ansträngd har inga stora investeringar gjorts under läsåret. Skolan ansökte om centrala medel för inköp av nya symaskiner till vår textilslöjdsal och medel beviljades. 10 nya symaskiner köptes in i slutet av vårterminen. SKOLMAT OCH LOKALER Jag tycker att skolmaten på vår skola är OK 41% Jag tycker att miljön i matsalen är trevlig 59% Jag tycker att vi har bra lokaler på vår skola 80% Jag tycker att lokalerna är rena 47% Jag tycker att toaletterna är rena 39% Jag har möjlighet att göra roliga saker ute på rasterna 54% Resultat av enkät genomförd i år 8 6

7 Arbetet i förskolan, förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Viktiga pedagogiska händelser och internationella kontakter Mål och prioriterade utvecklingsområden På Vikbolandsskolan tar vi fram en verksamhetsplan inför varje läsår. Där beskriver vi vilka mål och områden, som vi ska arbeta extra med under året. Utgångspunkten är de prioriterade områden som kommunen lyfter fram i de kommunala styrdokumenten Utbildningspolitiskt program och Uppdragsplan samt de åtgärder för utveckling som vi själva tagit fram i föregående års kvalitetsredovisning. Inför läsåret 2008/2009 hade vi också de krav och förslag på förbättringar, som Skolverket pekade på vid sin inspektion. Fritidshemmet har även haft det utvecklingsarbete, de tog fram vid sin utbildning Offensiva fritidshem, som underlag för prioritering av mål/utvecklingsområden. Utvärdering av verksamheten sker på olika sätt. Dels kan vi ju se mätbara resultat via de avstämningar som görs regelbundet genom hela elevernas skolgång. Vi har en tydlig rutin för när avstämningar med hjälp av olika kartläggningar och tester ska ske. I Norrköping bedöms också läsförmågan hos alla elever i år två med hjälp av ett standardiserat test, bokstavs- och ordkedjor. I år 5 genomförs sedan många år tillbaka NP i matematik, svenska och engelska och även lärarens bedömning av måluppfyllelse i övriga ämnen rapporteras till utbildningskontoret. Betygen i år 8 och 9 är andra mått på hur väl vi lyckas med vårt uppdrag. Vi genomför också brukarenkäter varje år. Från och med 2008 har vi beslutat oss för att inte involvera alla elever och föräldrar, utan inrikta oss på år 2, 5 och 8. Normer och värden Mål och prioriterade områden: Vi ska: arbeta för en inkluderande skola, där alla finns i ett socialt sammanhang, har en klasstillhörighet och får sin utbildning i huvudsak där. Vi arbetar med Livskunskap/etik med alla elever. F-3 Personal har under hösten fått fortbildning i ART och de kommer att arbeta med elevgrupper under vårterminen. Eleverna i år 3 har under höstterminen haft en utbildningsdag kring arbetet som kamratstödjare. Nya kamratstödjare har därefter utsetts. Under hösten har elever i år 3 fortsatt att arbeta tillsamman med förskoleklassen i ett faddersystem. Aktiviteterna har varit positiva sett ur allas synvinkel. Detta kan man främst se under fria rastaktiviteter, då eleverna spontant söker sig till varandra. 7

8 Alla klasser har livskunskap på schemat regelbundet. Diskussioner har också påbörjats om ett mer kollektivt ansvar för samtliga elever i förskoleklass år 3. Tankar finns att ta tillvara på personalens specifika kunskaper i olika ämnen, över klassgränserna. Detta skulle kunna underlätta ett likvärdigt mentorskap för hela personallaget. Fritidshemmet Vår drömvision är att all personal ska vara tillgänglig för alla barn under en större del av dagen. Barnen skulle få tillgång till flera vuxna och det skulle bli lättare för arbetslaget att se vårt arbete som ett gemensamt ansvar. För att komma närmare denna vår vision gör vi så att det är i stort sett samma fritidspedagoger, som arbetar med barnen i skolan som under fritidshemstid. Detta medför att vi, när eftermiddagen börjar, är väl medvetna om vad som hänt tidigare under dagen, vilket skapar en större trygghet för barnen. Vi upplever dock att vi måste utveckla detta ytterligare för att känna större delaktighet i varandras verksamheter i arbetslaget. Vi behöver skapa flera gemensamma tillfällen för planering, utbildning. Vi arbetar hela tiden intensivt med social kompetens och konflikthantering. Vi har ofta samtal med barnen enskilt och i grupp när tveksamheter i beteendet uppstår. Alla i personalstyrkan tar tag i situationer som uppstår. Ingen blundar och går förbi. Detta ser vi som fritidshemmets klart största uppgift. Vi känner stor stolthet över våra fina och väl fungerande barngrupper. Vi har funnit att Forumspel är en mycket effektiv metod för att få barnen att förstå situationer som inte är så bra. Vi i personalen spelar upp situationer för barnen, som de kan styra under spelets gång. Därigenom får de möjlighet att prova andra lösningar med annat beteende och se resultatet av detta. Barnen tycker om detta sätt att arbeta och vi kommer att utveckla det vidare. 4-6 Arbetslaget har i år bara bestått av två klasser. Vi har bra arbetsro i våra klasser och även klimatet mellan eleverna är gott. Vi arbetar med Livskunskap-etik i våra klasser och har valt att dela in klasserna i pojk- respektive flickgrupper vid dessa tillfällen. Detta har uppskattats av eleverna och vi upplever att samtalen blir mycket givande. Klasserna har bestämda städveckor, då de ansvarar för att hålla snyggt på skolgården och ha hand om pappersinsamlingen. Vi upplever att denna delaktighet har gjort dem mera miljömedvetna. Kamratstödjarna har regelbundna möten på skolan tillsammans med två vuxna. De träffar även kamratstödjarna på de andra skolorna i spåret för erfarenhetsutbyte och samvaro. Under hösten har kamratstödjarna på skolan tillverkat en egen friendsflagga, som kommer att hissas och vara ett tecken på att de anordnar gemensamma rastaktiviteter. 7-9 Alla klasser arbetar med Livskunskap/etik på olika sätt. Det kan vara genom samtal och diskussioner eller genom samarbetsövningar och gemensamma upplevelser. Lärarna upplever att eleverna uppskattar dessa tillfällen, då de får chansen att fundera över och diskutera viktiga frågor. Risken är att eleverna vet vad de ska svara och hur de ska tycka när samtal och övningar är konstruerade. Därför är den diskussion som sker i vardagen, när händelser uppstår, mycket viktig. De vuxna försöker att tillbringa mycket tid bland eleverna i korridorer, café och även ute och är snabba på 8

9 att ta upp och reda ut saker som händer. Vi tycker också att det är viktigt att eleverna får ta konsekvenserna av sitt handlande och vi arbetar efter principen att man får ersätta saker som blivit förstörda eller kommit bort. Det kan ske antingen genom att man betalar för en skada eller att man genom eget arbete hjälper till att reparera skadan. I några klasser där det varit svårt att skapa arbetsro, gjordes under året en del förändringar av gruppsammansättningen. Rektorerna träffade alla klasser och pratade med eleverna om vikten av arbetsro och diskuterade vad begreppet kan betyda och att det inte betyder samma sak för oss alla. Alla elever har en klasstillhörighet och arbetar också där i huvudsak. Skolans ordningsregler diskuterades och förankrades i början av höstterminen på klassråd, elevråd och föräldraråd. De har sedan tagits upp till diskussion regelbundet i klasserna. Eleverna arbetar i olika jourgrupper för att på det sättet känna sig delaktiga i arbetsmiljön. Till höstterminen 08 gjorde vi en översyn av hur de olika lagens ansvarsområdena såg ut och gjorde en del förändringar. Vi har kamratstödjare inom Friends och elevskyddsombud, som ledda av vuxna arbetar aktivt för en trygg miljö. Arbetslaget som tog emot våra sjuor lade ned mycket tid på inskolning för att skapa trygghet, trivsel och vi-känsla. Under våren 08 hade skolan problem med skadegörelse i delar av skolan. Detta avtog dock till hösten. Om det beror på enskilda elever eller ett bättre klimat bland eleverna, är vi inte säkra på, men det känns som om de trivs bättre i våra korridorer. Vi utser varje vecka en Veckans elev i varje lag, som ett led i att uppmärksamma det positiva. Alla elever erbjuds medlemskap i vår antirökklubb ARKIV och deltar i utlottning av små överraskningar varje månad. Vi arbetar med ÖPP. Vi har numera mycket få rökare bland eleverna, men tyvärr något flera snusare. Vi meddelar alltid hem till föräldrarna om vi påträffar någon elev som röker eller snusar. Vi erbjuder då också samtal hos skolsköterska. Resultat Resultatet av arbetet med normer och värden är inte alltid lätt att mäta, utan består ofta av upplevelser bland skolans elever och personal, som vi beskrivit ovan. Mätbara resultat får vi dock fram i den enkät, som genomförs med elever och föräldrar varje år, nu senast i slutet av Vi fick mycket bra resultat på de frågor som handlade om trygghet och arbetsro. Bland eleverna i år 2 och 5 upplevde mellan 90 och 100% att de känner sig trygga både på väg till och i skolan. De tyckte att de hade bra arbetsro och kände förtroende för vuxna. De hade kunskap både om skolans ordningsregler och Likabehandlingsplan. Bland deras föräldrar såg det ut på samma sätt. 100% nöjda föräldrar. TRYGGHET OCH HÄLSA Jag känner mig trygg när jag är i skolan 92% Jag känner mig trygg på rasterna 89% Jag känner mig trygg på vägen till och från skolan 100% 9

10 Jag får arbetsro när jag behöver i skolarbetet 72% Jag har någon vuxen i skolan som jag känner förtroende för 75% Jag blir behandlad på ett bra sätt av de vuxna i skolan 86% Jag tycker att de vuxna på skolan gör tillräckligt för att förhindra att elever blir mobbade 66% Jag känner till skolans ordningsregler 90% Jag känner till skolans Likabehandlingsplan 61% Svar elever år 8 Eleverna i år 8 svarade också genomgående positivt när det gällde trygghetsfrågor och arbetsro. På frågan om vuxna gör tillräckligt för att förhindra att mobbning uppstår hade dock bara 66% svarat ja och en förhållandevis låg siffra fanns även på om de känner till skolans Likabehandlingsplan, där 61% svarat att de känner till den. Även föräldrarna i år 8 upplever att deras barn är trygga på väg till och i skolan samt att de trivs med sina lärare. Reflektion och analys: Vi kan konstatera att eleverna upplever en bättre arbetsro och att de känner sig trygga. Klimatet på skolan är gott och vi vill givetvis tro att det är vårt enträgna arbete under de senaste åren som gett märkbart resultat, även på 7-9. Vi tror att genom att vi uppmärksammar varje elev skapar vi trygghet och känslan av delaktighet och gemenskap. Detta åstadkommer vi genom att vuxna finns bland eleverna och genom regelbundna mentorssamtal. Vi tror också att vår inriktning att uppmärksamma och lyfta fram det positiva är rätt väg att gå. Delaktigheten ökar också för eleverna om de blir medvetna om att vi alla är en del av skolan, och att deras sätt att ta hand om varandra och vår miljö får konsekvenser för hur vi alla har det. Vi måste informera tydligare om vår Likabehandlingsplan, så att alla elever känner till den och vet hur den fungerar. Vi behöver arbeta vidare med att utveckla ämnet Livskunskap. Vi kommer att ha utbildning i SET (Social emotionell träning) för dels all personal men även Handledarutbildning för ett par lärare på skolan. Utveckling och lärande/kunskaper Mål och prioriterade områden: Arbeta för en ökad läsförmåga hos våra elever F-3 För att öka läsförmågan hos våra elever har vi fortsatt att fokusera på läsandet genom att bl.a. ha ett nära samarbete med biblioteket. Alla elever läser varje dag. Högläsning i såväl helklass som i läsgrupper. Delar av personallaget har utökat sin kompetens i läs- och skrivinlärning genom lärarlyftet. Arbetslaget har också haft en studiecirkel i läsutveckling. En föreläsning 10

11 kring läsinlärningsmetoden Kiwi har hållits, arbetsmaterial har inköpts och kompetensutveckling kommer att fortgå under vårterminen. Det medvetna målinriktade arbetssätt som påbörjats har vi fortsatt bl.a. i samband med ett åldersblandat tema. Under höstterminen 08 fick vi extra medel från Skolverkets satsning på läsa-skrivaräkna. Vi kunde då öka personaltätheten något under en period och ge mera individuellt stöd till eleverna. Vi fick också möjlighet att få elever med talspråkstörningar kontrollerade av en talpedagog och tips om hur vi kunde arbeta vidare. Vi kunde också göra läromedelsinköp, bland annat läseböckerna KIWI. Fritidshemmet Målet för verksamheten är att väcka barns nyfikenhet och lust att lära. Varje enskilt barn får möjlighet att ta ansvar för sig själv, för varandra och hjälpa varandra. Barnen får leka och arbeta i olika typer av grupper med olika syften. De har fått vara mera delaktiga i verksamheten och de har kunnat göra aktiva val. Utomhuspedagogiken står för en stor del av utveckling och lärande. Vi har erbjudit många olika verksamheter i vår skolskog samt i andra närbelägna områden. Barnen upptäcker att de flesta aktiviteter som de gör inomhus med fördel går att göra även utomhus Barnen är positivt inställda till utomhusvistelse och vi ser ytterst få barn som är sysslolösa. Vi kan också konstatera att de allt mer vågar prova på olika slags aktiviteter. Vi vet också att forskningen säger att barn som vistas mycket utomhus mår bättre och blir mer kreativa. 4-6 Vi samarbetar med biblioteket, där eleverna får bokprat och tips om lämpliga böcker att läsa. Vi läser regelbundet, ibland högt och ibland tyst. Det kan vara högläsning för eller av någon vuxen. Eleverna får reflektera över de lästa böckerna genom referat och recensioner. Eleverna i 5-6 för in sina lästa sidor i en skrivbok och får på så sätt statistik över sitt läsande, vilket har gjort dem mera medvetna om att de faktiskt läser mera nu än tidigare och gör att de känner sig nöjda med sin utveckling. Några elever har insett att de utvecklas mycket av att läsa regelbundet och har fört in i sin IUP att de ska läsa varje dag, även helger och lov. Elevernas IUP-pärmar har under året blivit ett levande arbetsredskap, som de använder när de planerar sitt skolarbete vid t ex HEL-lektioner. De tar ofta vägen förbi IUP-pärmen för att se vad som behöver göras. De har också blivit mera insatta i målen för skolarbetet och varje arbetsområde och vi ser en stor vilja att nå målen, men också en stor besvikelse när man inte lyckas. Vi strävar efter att i det dagliga arbetet peka på elevers framsteg, resultat och positiva sidor, ibland lyfta fram det goda exemplet. Vi vuxna har arbetat medvetet för att ge en tydligare och positiv feedback till eleverna på deras arbete, vilket lett till att även eleverna har lättare att ge varandra beröm. Ämnesövergripande arbete är en del av vår vardag. 7-9 Vi har fortsatt att utveckla arbetet med HEL-lektioner, som är ett sätt att utnyttja det frirum vi har i och med att vi inte är bundna av den nationella timplanen. 11

12 Utgångspunkten är att alla elever inte behöver lika mycket tid i alla ämnen och att de själva, med stöd av sina lärare, ska fundera mera över vad de behöver arbeta med och hur de lär sig bäst. Fortfarande finns en hel del att göra för att få HEL-tiden att fungera optimalt. Tydliga planeringar för varje ämne måste finnas i klassrummen och det är önskvärt att alla lärare i arbetslaget känner till de arbeten som pågår. Alla klasser använder sig av planerings- loggbok. Eleverna erbjuds olika sätt att lära sig och även att redovisa sina kunskaper. Vi försöker att ta tillvara elevernas egna idéer och vi använder oss av grupparbeten, inlämningsuppgifter eller något praktiskt arbete. Några redovisningar har skett i form av en film eller ett radioprogram. Vi har blivit mer och mer klara över att det enskilda samtalet med varje elev om hans/hennes utveckling och lärande, är centralt för elevernas möjligheter att nå goda resultat på alla plan. Under året har vi diskuterat hur mentorsrollen kan utvecklas och tagit fram en lista på vad som ingår i mentorsuppdraget. Vi har sett att varje mentor måste schemalägga tid för den uppgiften och arbetslagen har börjat titta på hur detta kan förverkligas. Projektet Hela skolan läser har fortsatt. Eleverna är positiva till att ha en lässtund varje dag och även deras föräldrar. Vi behöver utveckla vår uppföljning av det eleverna läser. Vi tror att vi kan använda det mera i övrig undervisning, även om vi också tycker att läsning bara som en upplevelse också är värdefullt. Vi har däremot svårt att påstå att vi ännu kan se några mätbara resultat av projektet i form av högre betyg. Vårt utvecklingsarbete tillsammans med Torbjörn Hortlund kring Kunskap och bedömning har fortsatt och vi har under året använt oss av hans planeringsmodell, som utgår från strävansmål och gör undervisningmålen tydliga för eleverna. Vi har också påbörjat en revidering av vår mall för samtalsunderlag, som vi kallar Ämneslärarens bedömning och som är ett skriftligt omdöme i alla ämnen, som vi använt oss av i en lång följd av år. Vi kommer nu att omarbeta den och lägga in den i Dexter, som är ett nätbaserat dataprogram, och på det sättet få en smidigare hantering. Vi har också ägnat diskussioner åt hur vi beskriver olika kvalitetsnivåer, när vi ska redovisa var eleven befinner sig i förhållande till målen. IUP-mallen som vi använder vid utvecklingssamtalen har fungerat väl och ett större antal elever har nu tagit ett övergripande ansvar för att själva leda sitt utvecklingssamtal, med utgångspunkt från mallen, terminsplaneringen och sina egna tankar/resonemang kring sin studiesituation. På Vikbolandsskolan har vi i princip inga lärarlösa lektioner. Personalen löser detta för sina elever i laget. Detta behöver vi dock se över, så att vi kan hjälpas åt mera över laggränserna. Resultat: Resultat i form av betyg återfinns i slutet av denna redovisning under Måluppfyllelse och utbildningsresultat. I brukarenkäten till elever finns sex påståenden under den del som handlar om Lärande: 1. Jag lär mig mycket 2. Jag tycker att lärarna gör så att skolarbetet blir intressant 3. Jag får hjälp när jag inte förstår 4. Jag får tid att göra färdigt mina uppgifter 5. Mina lärare berättar om målen i varje ämne 6. Mina lärare diskuterar med mig vad jag gjort bra och vad jag kan förbättra 12

13 I årskurserna 2, 5 svarar mellan % av eleverna att de instämmer i alla påståenden. LÄRANDE Jag lär mig mycket 91% Jag tycker att lärarna gör så att skolarbetet blir intressant 53% Jag får hjälp när det är något jag inte förstår 89% Jag får tid att arbeta färdigt med mina uppgifter 75% Mina lärare berättar om målen i varje ämne 85% Mina lärare diskuterar med mig vad jag gjort bra och vad jag kan förbättra 76% Elever i år 8 I årskurs 8 ligger siffrorna något lägre på påstående 2 och 4, vilket alltså är områden där vi behöver ta reda på mera om och göra förbättringar. Föräldrarna i alla tre årskurserna svarar att de tycker att deras barn har möjlighet att lära sig mycket i skolan. Reflektion och analys: Finns i slutet av redovisningen i anslutning till redovisad betygsstatistik. Särskilda stödinsatser till grupper och enskilda barn/elever Mål och prioriterade områden: Utveckla elevstödet individanpassad undervisning i klassrummet. Förändra Studiegårdens organisation F-3 I f-klassen och klasserna 1-2 finns ingen speciallärare utan specialundervisningen genomförs av de ordinarie pedagogerna, vilket innebär att det i princip alltid sker inom klassens ram, genom anpassning av läromedel och metoder och ibland efter ett individuellt schema. Enskild undervisning har bara skett när en elev haft en egen lässtund med en vuxen varje dag. I åk 3 har speciallärare haft hand om viss del av specialundervisningen. Vi har också tillgång till extra idrottsundervisning, vilket en elev haft under året. En elev med stora läs- och skrivsvårigheter har undervisats med Reading Recovery, vilket givit mycket goda resultat. Fritidshemmet Alla barn är olika och inget barn kan bemötas likt ett annat. På fritidshemmet vill vi att alla barn ska känna sig sedda varje dag och att de ska känna glädje när de kommer hit. Eftersom barnen möts av samma personal både under skoltid och fritidshemstid är vi väl medvetna om barnens fysiska och psykiska dagsform. Vi pratar med alla barn öga mot öga vid något tillfälle under dagen. För att klara detta får inte personaltätheten på fritidshemmet minska. 13

14 4-6 Specialläraren gör årliga läs- och skrivtester samt individuella tester vid behov, som till exempel ITPA och Adlers matematiktest. Vi upprättar åtgärdsprogram vid behov. Åtgärderna kan se ut på många olika sätt, men ofta handlar det om att vi anpassar elevens studiematerial. Vår speciallärare arbetar med mindre grupper av elever i svenska (lästräning, läsförståelse, språklig medvetenhet, ordförståelse, skrivning och stavning), engelska och matematik. Elever som ännu inte nått alla mål i NP 5 har fått stöd för att klara det under år 6. Kurator, specialpedagog och psykolog har varit inkopplade, bland annat inom projektet SkolFam. Vi kompenserar elever genom att ge dem läshjälp under arbetets gång i olika ämnen, vi erbjuder Alphasmart och/eller dator som skrivhjälpmdel och har även använt oss av talböcker, talsyntes och talpenna. Vi upplever att stödåtgärderna, då vi är beroende av flera vuxna, styr schemat en hel del och gör att vi inte kan vara så spontana i vardagen, som vi skulle vilja. Avsaknaden av talpedagog är stor. Elever med talsvårigheter får svårare för framför allt skrivning. 7-9 Elevhälsoteamet har genomfört klasskonferenser med alla klasser för att vi ska försäkra oss om att alla elever med behov av stöd uppmärksammas. Elevärenden är en stående punkt på arbetslagens möten. När en elev riskerar att inte nå målen i något ämne upprättas åtgärdsprogram tillsammans med elev och vårdnadshavare. Några personer från varje arbetslag har fått kompetensutveckling kring Att upprätta och arbeta med åtgärdsprogram och ska kunna fungera som ett stöd för sina kollegor i laget. Det dagliga elevstödet startar i klassrummet av ordinarie lärare. Individanpassad undervisning sker i så stor utsträckning som möjligt. Några elever, som har behov av det, har haft ett eget tydligt dagsschema och egen avgränsad arbetsplats. Arbetslagen ser hela tiden över sina möjligheter att utnyttja de gemensamma resurserna på effektivast möjliga sätt. Scheman har lagts om, olika grupper har skapats, ämnesuppgifter har arbetats om och extrakurser genomförts. Studiegården har omorganiserats och ändrat inriktning på sitt arbete. Studiegården tog tidigare emot elever under vissa bestämda lektioner i veckan, då de inte orkade följa sin ordinarie undervisning i klassen av olika anledningar. Nu har inriktningen ändrats och personalen på Studiegården samarbetar nu mera med övriga speciallärare med mera riktade insatser och intensivkurser. Stöd ges i alla skolans ämnen. En elev som hade svårt att delta i idrotten med sin klass har haft extra undervisning i idrott. Vi har använt oss av områdets elevhälsa och konsulterat stödteamet vid ett flertal tillfällen. Vi har även haft hjälp av Basteamet i några elevärenden. Vi har haft handledning av psykolog, specialpedagog och sakkunnig när det gäller barn/elever med störningar inom autismspektrat. Elevernas skoldag slutar redan på onsdagar. Vi erbjuder då extrastöd i alla ämnen för de elever som vill stanna kvar i skolan efter skoldagens slut. Detta erbjudande är uppskattat och utnyttjas, men olika intensivt under olika delar av året. 14

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola

Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola 1. Grundfakta om skolan Väsby skola är en del av enheten Centrala Väsby skolor som består av Väsby skola med Språkcentret, Smedby skola F-9 med Smedby

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Skövde. Kvalitetsrapport

Skövde. Kvalitetsrapport Skövde Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Inledning Plusgymnasiet Skövde... 1 Historik, fakta, organisation... 1 Utbildningar... 1 Elever... 1 Personal... 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer