ÅRSREDOVISNING Org.nummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Org.nummer:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering... 2 Alkohol... 2 Överlämning... 2 Avslutning... 3 EKONOMI... 4 STYRDOKUMENT... 5 Delegationsordning... 5 Stadga, policys och befattningsbeskrivningar... 5 INTERNA RELATIONER... 6 En enad förening... 6 Mästerier utvecklades till utskott... 6 Ledningsgruppen... 7 Skifte av Öfvermarskalk... 7 Avhopp... 8 Anmärkningsvärda händelser... 8 EXTERNA RELATIONER... 9 Samarbetet med Företagsekonomiska institutionen... 9 Office of International affairs... 9 Fakultetsföreningar... 9 U SFR... 9 STUDIESOCIALT Mottagningsverksamhet: Fadderiet Mottagningsverksamhet: Fadderiet HT Mottagningsverksamhet: Fadderiet VT Mottagningsverksamhet: Fadderiet HT Mottagningsverksamhet: Senior Buddy Program HT Mottagningsverksamhet: Senior Buddy Program VT Mottagningsverksamhet: Senior Buddy Program HT

3 Uteliv: F.E.ST. Featuring Uteliv: 24Seven Modevisning Interna aktiviteter UTBILDNINGSVERKSAMHET NÄRINGSLIVSVERKSAMHET Arbetsdagen Karriärsvalet Ekonomernas Dagar KPMG International Case Competition SM i Ekonomi London Banking Week Caseakademin Asset Management Group (AMG) Näringslivsutskottet Börsrummet...19 Mentorskapsprogram...19 MARKNADSFÖRINGSVERKSAMHET Varumärket Marknadsföring för diverse projekt Inköp av inventarier Instagram...21 Operativ marknadsföring...21 Hemsida...21 Operativ marknadsföring...21 Micronomkompassen Hallå Ekonomen INTERNATIONELL VERKSAMHET Internationella aktiviteter IBS Week - International Business Student Week Internationalisering av föreningen IT Datorpark Dropbox Podio ÖVRIGT... 26

4 Styrelsen Förtroendevalda revisorer Förtroendevald sakrevisor Förtroendevald valberedning Förtroendevald Öfvermarskalk FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ANSAMLAD VINST RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING Summa eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Interna fonder BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisningsprinciper Intäktsredovisning Varulager Materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan NOTER SAMTLIGA BELOPP I KR Not 1. Arvode och kostnadsersättning Revisorer Not 2. Personal Not 3. Materiella anläggningstillgångar Not 4. Eget kapital... 33

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Året som gått Verksamhetsåret 2013/2014 är till ända och har resulterat i 31 protokollförda styrelsemöten, två föreningsmöten, två stormöten samt två aktivamöten. Antalet medlemmar har ökat kraftigt under mandatperioden och uppgick till drygt 2000 per år, tack vare en ökning på ca 30% per termin. I utskott, mästerier och projekt har alk mottagningsverksamheten omkring 90 studenter per termin vilka ställde upp som faddrar eller buddies. Ekonomernas Dagar engagerade ett hundratal studenter totalt under projektets gång och mässan besöktes av över personer. I likhet med föregående verksamhetsårs styrelse valde styrelsen 2013/2014 att använda studentnytta som det ord vilket bör tas i beaktning i samband med beslut som rör föreningen, dess medlemmar samt ekonomistudenter vid Stockholms universitet. Arbetet med föreningens identitet och enhetlighet har fortgått och mycket tid har lagts på att följa den Brand Book som tidigare styrelse implementerade. En annan effekt av tidigare styrelse är den Aktivakväll som genomförts i syfte att ge en bättre inblick och bredare förståelse bland föreningens aktiva medlemmar. Vidare har styrelsen 2013/2014 arbetat med att främja det internationella kontaktnätet genom att bland annat besöka CBS Students (Copenhagen Business School). Fokus har även lagts på att hitta ett sätt att öka kommunikationen bland föreningens olika utskott, det har resulterat i Podio som börjat implementeras i föreningen. Mer om det senare. I linje med tidigare år har styrelsen 2013/2014 försökt att uppmana till engagemang och uppmuntrat till nya projekt då det är sådant som driver föreningen framåt. Tack vare fortsatt lyckade mottagningsverksamheter fortsätter föreningen att växa sig stark. Efter föreningens troligtvis längsta föreningsmöte på många år tillsattes en ny styrelse där samtliga platser utom IT-ansvarig tillsattes. Investeringar Ett par investeringar har under året gjorts, däribland inköp av en ny skrivare, det efter att ha jämfört olika leasing-alternativ. Medlemssystem 1

6 Styrelsen har valt att fortsätta använda medlemskapssystemet Membit av samma anledning som tidigare, en fortsatt stigande anslutningsgrad och ett kraftigt minskat administrativt tryck. Fakultetsbidraget Föreningen Ekonomerna är en fakultetsförening under samhällsvetenskapliga fakulteten och har således rätt till fakultetsbidrag. Under hösterminen 2013 omförhandlades fakultetsbidraget för kommande treårsperiod. Verksamhetsberättelse, organisationsschema, medlemsregister samt föreningsbudgeten för verksamhetsåret 2013/2014 presenterades för att spegla föreningens breda och kvalitativa verksamhet. Bidraget kom att fördelas mellan fakultetsföreningarna under den samhällsvetenskapliga fakulteten till hälften baserat på antal helårsstudenter som respektive förening vänder sig till, och resterade hälft baserat på anslutningsgrad. Fakultetsbidraget för detta kalenderår blev kronor, en ökning med omkring kronor från föregående år. Arvodering I likhet med föregående år arvoderades ordförande samt vice ordförande och utbildningsansvarig. Vid årsskiftet valde dåvarande ordförande Sead Kadric att kliva av och Jonas Carlström Dahlberg som klev på ny ordförande. Jonas valde att avstå sin arvodering. Alkohol Under föregående år förnyades föreningens alkoholtillstånd till att omfatta delar av föreningens lokaler på övervåningen i Smedjan. Mer specifikt avser tillståndet konferensrummet samt korridoren i anslutning till konferensrummet. I slutet på räkenskapsåret söktes även tillstånd för föreningens lokal Städet. Detta för att kunna driva mindre studentpubar och ha interna sittningar. I dagens läge väntar vi fortfarande på att få alkoholtillståndet godkänt. Överlämning En väl genomförd och kvalitativ överlämning ökar föreningens legitimitet samt ger förutsättningar för en god utveckling för föreningen på lång sikt. Inför överlämningen till efterträdande styrelse beslutades att genomföra andra ordinarie föreningsmöte något tidigare än vanligt, den 7 april. Detta då styrelsen hade en önskan om att de nyvalda styrelsemedlemmarna skulle få en så heltäckande överlämning som möjligt samt ha goda förutsättningar att tidigt lära känna varandra. Överlämning har skett både individuellt på respektive post, i mindre grupper samt med styrelsen som helhet. I likhet med tidigare år har en överlämningshelg ägt rum där styrelsen presenterade föreningen i helhet samt styrdokument, styrelsearbete och även styrelsens tankar och idéer för det fortsatta föreningsarbetet. Tillträdande 2

7 styrelse fick lösa case, vilka var kopplade till information som getts i samband med överlämningen. Avslutning Styrelsen 2013/2014 vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit till Föreningen Ekonomerna och dess verksamhet under det gångna året. Tack ledningsgruppen, alla aktiva i utskott, mästerier och projekt för ert enorma engagemang. Vi är oerhört stolta över er alla. Tack också alla medlemmar och ni som besökt föreningens aktiviteter och event. Vi är stolta över vad Föreningen Ekonomerna bidrar med till studenterna vid Stockholms universitet och det har varit en ära och ett nöje att ha fått förtroendet att leda föreningen under året. Tack för alla minnen, skratt och lärdomar! Styrelsen 2013/2014 Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet 3

8 EKONOMI Årets resultat blev kronor, vilket är högre än det budgeterade resultatet på kronor. Det ekonomiska resultatet kan huvudsakligen förklaras av att budgetering gjorts enligt försiktighetsprincipen samt att flera av föreningens projekt, framförallt föreningens största projekt Ekonomernas Dagar, uppnått ett resultat som med god marginal överstiger det budgeterade. Även Fadderiet och SBP har under året nått resultat som med marginal överstigit det budgeterade. Föreningen har investerat i ny inredning och nya inventarier under året uppgående till ca kronor. Större inköp är bland annat soffa, systemkamera, skrivare samt inredning till förråd, arbetsrum och källarlokal (Städet). Under våren tillsatte Styrelsen en arbetsgrupp som skulle ta fram en ny Sångbok åt Föreningen Ekonomerna. Sångbokens arbete påbörjades i februari med regelbundna samlingsmöten för att se till olika delar av arbetet som fördelades på åtta föreningsaktiva. Ledorden i projektet var att göra Föreningens sångbok mer personlig och exklusiv för att göra den till en självklar nyckelfaktor för studentlivet, och för att kunna hålla livet ut, därav fick den namnet: Föreningen Ekonomernas F.E.STamente. Sångboken var färdig och formgiven i slutet av maj då den skickades till tryckeriet. Kostnaden för sångböckerna uppgick till kr. Hälften av beloppet betalades under året medan resterande belopp betalades under nästkommande räkenskapsår. Sångböckerna levererades första dagarna i juli Ett fåtal kundfakturor har betalats in efter räkenskapsårets slut och ligger därför kvar som kundfakturor i bokföringen. I skrivande stund väntar vi även på enstaka kundfakturor som vi ännu inte erhållit betalning för. Under föregående år valde föreningen att placera kronor på ett tremånaders fasträntekonto. I juli månad 2013 avslutades fasträntekontot och en överföring gjordes till placeringskontot. Det har resulterat i en avkastning på kr vid årsskiftet. Utöver det har styrelsen beslutat om att avsätta kr till Börsrummet. Syftet är att aktiva medlemmar med intresse för finans ska få möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper inom området. Vidare har det i föreningsbudgeten, liksom föregående år, skapats utrymme för äskning av pengar till diverse projekt och kostnader i syfte att främja skapandet av nya aktiviteter. Av hela posten har totalt ca 4000 kronor använts. Fakultetsbidraget för 2013 uppgår till kronor vilket är ca högre än föregående år. Hälften av detta har periodiserats eftersom fakultetsbidraget delas ut per kalenderår och en uppdelning därför reflekterar intäkten per verksamhetsår bättre. 4

9 STYRDOKUMENT Delegationsordning Ett förslag på delegationsordning överlämnades från Styrelsen 2012/2013. Styrelsen 2013/2014 har under året tillsatt en arbetsgrupp för vidare arbete med delegationsordningen men den har inte varit något som har implementerats under året. Tanken bakom delegationsordningen kan kort beskrivas som en möjlighet för styrelsen att delegera en del av det operativa arbetet som i dagsläget ligger på styrelsen. Innan implementering av delegationsordningen såg styrelsen det som mycket viktigt att förankra den inom organisationen. Efter presentation för aktiva medlemmar konstaterades att delegationsordningen behövdes göras mer lättöverskådlig för att säkerställa en god implementering. Styrelsen kom fram till att delegationsordningen bör kompletteras ytterligare för att implementeras. Frågan togs upp under överlämningshelgen och arbetet löper nu vidare under styrelsen 14/15. Stadga, policys och befattningsbeskrivningar I stadgan gjordes under året mindre omformuleringar för att öka dess tydlighet och skapa en mer konsekvent utformning. Bland annat gällande uteslutning av medlem samt dess kriterier. Policys är viktiga styrdokument för att upprätthålla en hög och jämn kvalitet på organisationens arbete. Styrelsen har därför kontinuerligt under året jobbat med att göra föreningens policys mer aktuella, strukturerade och konsekventa. Bland annat har ett styrdokument upprättats för att underlätta vid internationalisering av föreningen. Styrelsens befattningsbeskrivningar har också reviderats och uppdaterats för att skapa en ökad tydlighet. 5

10 INTERNA RELATIONER En enad förening I takt med att föreningen växer blir ansvaret för interna relationer alltmer viktigt. Styrelsen har lagt mycket arbete på att få samtliga involverade människor i föreningen att känna en samhörighet med varandra. Satsningen på att utåt sett visa en enad förening har inte bara bidragit till en bättre sammanhållning utan även fler aktiva och fler samarbeten mellan utskott, mästerier och projekt. Fristående projekt som Ekonomernas Dagar har under året fått en tydligare integrerad plats och en starkare förankring i föreningen som helhet. Detta är delvis tack vare att övriga aktiva i föreningen skapat ett bättre samarbete med projektets medlemmar. Mästerier utvecklades till utskott Eventmästeriet startades sommaren 2013 och har sedan dess utvecklats till ett väl fungerande utskott med ett fullspäckat schema av studiesociala aktiviteter för studenter. Bland de största projekten finns: 24-seven Fashion Show, F.E.ST. featuring, Aktiva Kvällen, Hjulmiddagen samt Fadderiets sittningar. Inför bildandet av Eventmästeriet hölls diskussioner med Programutskottet, för att skapa riktlinjer kring vilka ansvarsområden respektive utskott har. Första året av arbetet och samarbetet mellan utskotten har fungerat väl till största del, även om gränsöverskridande ansvarstagande har upplevts. Fortsatt god kommunikation framöver är en nyckelfaktor till utskottens samarbete och olika verksamheter. Idrottsmästeriet har verkat under året med ett flertal uppskattade idrottsliga händelser, bland de populäraste: Surfresan, Skidresan, Innebandyturneringen, Fotbollsturneringen samt Super Bowl-kvällar. Idrottsmästeriets projekt har under året blivit allt mer omfattande och större budgetar har ställts upp för att gynna den idrottsliga andan. Biljettsläpp för Surfresan hölls på Tiki Room i maj och för Skidresan på Broken STHLM i november. Pokaler har tillhandahållits utskottet sommaren 2014 för att uppmuntra till fortsatta turneringar och kämparglöd. Eventmästeriet och Idrottsmästeriet blev båda till utskott efter beslut på ordinarie Föreningsmöte den 7 april Beslutet grundades på att bägge utskottens verksamheter är av betydande värde för Föreningen och utvecklingen till utskott säkrar att projekten inom utskottens verksamhet bibehålls för fortsatt studentnytta. Programutskottet har under året utvecklats enormt. Utskottet har tredubblat antal aktiva medlemmar under året då de synts mycket under Fadderiets sittningar samt anordnat Pubrunda för micronomer under mottagningsverksamheten. Programutskottet har förnyat sitt varumärke ordentligt, fått en tydligare struktur i sitt arbete och blivit mer integrerade med resterande förening. PrUO, vice PrUO samt 6

11 Öfverspritis har även varit aktiva i Ledningsgruppen vilket resulterat till förbättrat samarbete med övriga utskott och projekt i Föreningen. Ledningsgruppen Ledningsgruppen är den plats och det organ som är till för att föreningens olika utskott, mästerier och fristående projekt ska fungera som en enad förening. Arbetet för att samarbeta mer mellan föreningens olika delar har gett resultat och de olika utskotten, mästerierna och projekten har i högre grad dragit nytta av varandra, bland annat genom att gemensamt skapa och driva nya projekt. Ledningsgruppen har under året utvecklats enormt mycket genom regelbundna möten som planerats temavis för att behandla ett tidsaktuellt ämne för föreningen. Varje möte har även tagit upp mer strategiska frågor om föreningens framtida riktning och utvecklande diskussioner har gett bra underlag för vad LG anser vara viktigt från utskottens och projektens synvinkel. Workshops, samarbetsövningar samt brainstorming-aktiviteter har gjort mötena mer kreativa, inspirerande och levande. Ett ökat antal styrelsemedlemmar har deltagit på Ledningsgruppsmötena vilket effektiviserat kommunikationen mellan LG och styrelse. Hela Ledningsgruppen och styrelsen har samlats två gånger under året för Stormöte, där strategiska frågor behandlats. Vidare har Ledningsgruppen infört befattningsbeskrivningar för varje ordförande i de olika utskotten som ska hjälpa ordförande i sin dagliga verksamhet, utveckling av utskott samt överlämning. Befattningsbeskrivningarna godkändes av ordinarie Föreningsmöte den 7 april Varje utskott, mästeri och projekt ska vara representerat vid Ledningsgruppens möten och varje del i föreningen ska aktivt jobba för att rekrytera nya medlemmar. Detta ska ske genom ett aktivt deltagande under mottagningsverksamheten i början av varje termin för att representera sig och sitt utskott, mästeri eller projekt. Ledningsgruppen har fokuserat stort på mottagningsverksamheten vid början av terminen för att nå målet: en bättre kontakt med nya studenter och lägre trösklar för nytt engagemang. Sammanfattningsvis så har Ledningsgruppen fått en nystart och hävdat ny plats som viktigt organ i föreningen tack vare sitt integrerande arbete där utskottsordförandena och projektledarna etablerat vänskap och gott samarbete. Skifte av Öfvermarskalk Under året valde Sara Bohlin att frånsäga sig rollen som Föreningen Ekonomernas Öfvermarskalk efter en lång tjänst i Marskalksämbetet. Till ny Öfvermarskalk valdes Leo Scherwin. 7

12 Avhopp Under året valde en av styrelsens ledamöter att avsäga sig sin post. Styrelsen valde att tillsätta posten internt och övergången har varit smidig. Anmärkningsvärda händelser En person som sedan tidigare har varit känd hos föreningen och dess medlemmar har fortsatt att skapa oro under bland annat fadderiet. Det ledde till att styrelsen interimistiskt uteslöt personen, ett beslut som sedan godkändes på föreningsmötet. Dialog kring detta har förts med Stockholm Business School som är väl insatta i situationen. Inför det andra ordinarie föreningsmötet valde styrelsen att hyra in en vakt. Detta till följd av att en obehörig person inte accepterade att denne inte hade rätt att varken närvara på föreningsmötet eller engagera sig i föreningen. Då personen i fråga uppförde sig mycket störande och aggressivt under mötet beslutade vakterna att tillkalla polis som sedan förde bort personen från platsen. 8

13 EXTERNA RELATIONER Samarbetet med Företagsekonomiska institutionen Under året har samarbetet med Stockholm Business School fungerat mycket tillfredställande, en stor anledning till detta är Rådet och dess representanter. Det har lett till en ökad förståelse hos båda parter samt underlättat samarbeten. Föreningens representanter har under året arbetat aktivt för att säkerställa en fortsatt god relation mellan föreningen och institutionen. Under året har även föreningens hyreskontrakt omförhandlats. Office of International affairs Samarbetet med Office of Internatioanl Affairs har under året fungerat bra och samarbetet ser ut att kunna fortsätta i samma spår. Under hösten valde de att ändra poängsystemet som de tidigare har haft. Från och med HT14 är det endast de som har varit engagerade inom föreningens internationella verksamhet som får tre bonuspoäng då de söker utlandsstudier. I övrigt var OIA med på några av SBPs aktiviteter under våren och de var även med och sponsrade IBS week. Diskussionen om hur mastersstudenter ska inkluderas i SBP fördes tillsammans med OIA. Fakultetsföreningar Som en av flera fakultetsföreningar vid Stockholms universitet har Föreningen Ekonomerna under året varit representerade under en ordförandekonselj, ett tillfälle att diskutera studentintressen. På agendan fanns bland annat frågan om möjligheten till en gemensam sittningslokal, något som styrelsen ställde sig försiktigt positiva till. Detta lades senare på is då universitetet gjorde om lokalen i fråga till studieplatser till följd av universitetsbibliotekets renovering. Närmare samtal har under året förts med Stockholms universitets Studentkår. En relation som styrelsen ser som viktig att värna om. En kontinuerlig dialog har förts under året med en förhoppning om givande utbyten. U9 Som representant för en av Sveriges största ekonomutbildningar är Föreningen Ekonomerna en del av U9, ett nätverk som ska främja utbildning, utveckling och utbyte. Under det gångna året har de fyra konferenser som ägt rum fört med sig ett fortsatt bra utbyte. SFR Under året har Föreningen Ekonomerna representerats i Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet som är ett forum för föreningar under den samhällsvetenskapliga fakulteten. De som sitter som representanter från Föreningen Ekonomerna är 9

14 Utbildningsansvarig samt ordförande i utbildningsutskottet. I SFR tas både gemensamma och individuella frågor och punkter upp. 10

15 STUDIESOCIALT Mottagningsverksamhet: Fadderiet Mottagningsverksamheten är föreningens främsta rekryteringskanal, vilket berättigar den stora summa pengar som föreningen satsar på projektet. Sittningarna har ägt rum på Medicinska Föreningen i Solna och pubar i Smedjan. Dessa har varit enkla att argumentera för då aktiviteterna uppskattats mycket och trycket har varit högt under kvällarna. Fadderiet har detta år slagit rekord bägge terminer i antal sålda sittningsbiljetter till samtliga sittningar. Ett glädjande resultat som vittnar om ökad anslutningsgrad av micronomer till mottagningsverksamheten. Framgångsfaktorn har varit den fortsatta höga kvalitéten på projektet samt bättre internt samarbete med föreningens övriga utskott och projekt som engagerat sig i Fadderiet utöver sin vanliga verksamhet. Mottagningsverksamhet: Fadderiet HT2013 Faddergeneraler: Fredrik Marstorp och Mikael Johansson Fadderiet hade temat Olympia som präglades av en sex veckor lång kamp mellan olika länder världen över. Antalet fadderansökningar till projektet slog rekord med hela 69 aspirerande och faddrarna var noga utvalda till sina grupper. Ledningsgruppen samt föreningsaktiva deltog på Fadderiets aktiviteter samt sittningar och syntes aktivt genom jyckel och lekar. Intresset för utskotten växte bland micronomer och utskotten upplevde bättre anslutningsgrad bland dessa. Projektet var noga detaljplanerat med nya aktiviteter till schemat: Picknick samt ett mer utvecklat Uppdrag på stan. Projektledarna hade ett gott samarbete under samtliga månader och aktiviteterna pågick med stadigt engagemang, dock upplevde faddrarna de sista veckorna som utmattande i och med projektets långa tidsram. Dessvärre kantades de två första veckorna av problem då en besvärlig student ville delta på Fadderiets aktiviteter vilket skapade obehag hos andra studenter. Personen i fråga är sedan tidigare känd av föreningen för problemskapande, och denne uteslöts av ordinarie Föreningsmöte den 9 oktober Mottagningsverksamhet: Fadderiet VT2014 Faddergeneraler: Stephanie Viljava och Madeleine Johansson Fadderiet VT14 hade temat Warriors vilket uppskattades stort av deltagande faddrar och micronomer. Trots färre antal antagna under vårterminen såldes sittningar slut och intresset för övriga aktiviteter var stort. Finsittningen hölls tillsammans med SBP på Medicinska fast i olika lokaler med en gemensam efterfest. En ändring som gjordes var att faddergrupperna blev färre men desto större, och varje grupp leddes av fyra faddrar istället för tidigare tre. Anledningarna var att föra ihop ett större antal micronomer med målet för bättre gruppsammanhållning samt 11

16 att gardera sig för om en fadder skulle brista i närvaro. Ledningsgruppen och andra föreningsaktiva hade fortsatt stort engagemang och närvaro på aktiviteter och sittningar vilket uppskattades. Samarbetet mellan projektledarna fungerade anmärkningsvärt väl då de känt varandra i ett flertal år och deras optimistiska attityd gjorde arbetet glädjande. Första veckorna under projektet upplevdes några problem bland faddrar som inte fullt ut förstod sitt ansvar och respekt till projektledarna. Samtidigt fattades en fadder per grupp första veckan då dessa var bortresta på Skidresan. Problemen löstes därefter och Fadderiet fortsatte i glad krigaranda februari ut. Mottagningsverksamhet: Fadderiet HT2014 Faddergeneraler: Marcus Ejderhamn och Emil Esselin Marcus och Emil valdes som projektledare och har en väl slipad projektplan färdig. Deras engagemang och kärlek till Fadderiet har båda visat som glada faddrar under Fadderiet VT 2014 och de har visat på stor vilja att lära sig och få input från olika håll för att möjliggöra ett fantastiskt projekt. Mottagningsverksamhet: Senior Buddy Program HT2013 SBP Coordinators: Johanna Rundqvist och Frida Larsson Under hösten blev SBP större än vad det tidigare hade varit eftersom BAPS studenterna välkomnades att vara med i SBP istället för fadderiet. Johanna och Frida valde därför att ändra upplägget för att mer likna hur det ser ut i fadderiet, med större grupper och flera buddies i samma grupp. För första gången fick även alla buddies vara med om en MÄdda. Aktiviteterna under mottagningsverksamheten var bland annat två sittningar, en utflykt till Skansen, pub i smedjan och Amazing race runt Stockholm. Projektet löpte på bra och studenterna var nöjda med aktiviteterna. I och med att projektet fick stora förändringar dök flera problem upp men det kunde lösas till allas glädje på ett bra sätt. Mottagningsverksamhet: Senior Buddy Program VT2014 SBP Coordinators: Rickard Fagerudd och Miraç Bal Under våren gick SBP tillbaka till sitt ursprungliga upplägg med mindre grupper eftersom det nu bara var utbytesstudenter som skulle tas emot. Projektet hade Swedish Vikings som ett genomgående tema och aktiviteter som till exempel sittningar, besök vid Cosmonova, bad i isvak och pubrunda anordnades. Arbetet med mottagningsverksamheten stötte inte på några större problem och SBP blev väldigt uppskattat av både utbytesstudenterna och av Stockholm Business School. Mottagningsverksamhet: Senior Buddy Program HT2014 SBP Coordinators: Andreas Rosendahl och André Salin Senior Buddy Program kommer till hösten bli större än det någonsin varit förut. Det beror på att sammanslagningen förra hösten med BAPS studenter blev väldigt 12

17 lyckad och nu kommer även master- och global management-studenter vara med i SBP. Dessutom innebär detta att föreningen får en möjlighet att nå ut till cirka 250 fler studenter. I och med detta kommer SBP gå ännu mer mot att likna fadderiet och sittningarna flyttas till Medicinska Föreningens lokaler i Solna. Mottagningsverksamheten kommer ha temat Dynamic Duos and Bitter Rivals. Andreas och André har varit ute i god tid med sitt arbete och har stora möjligheter att skapa en lyckad mottagningsverksamhet med alla nyheter. Uteliv: F.E.ST. Featuring Under året anordnades fyra F.E.ST. Featuring som hölls på klubbarna Hotellet, White Room, Collage och F12. Arrangemanget på White Room anordnades i samarbete med en välgörenhetsorganisation och det donerades pengar i kampen mot prostatacancer. Samtliga event var uppskattade av både studenterna och klubbarna, vilket skapade en god grund för framtida samarbete med dessa klubbar. Under året anordnades fyra F.E.ST. Feat som hölls på klubbarna Collage, White Room, Hotellet samt F12. Samtliga event var uppskattade av både studenterna och klubbarna, och ett flertal klubbar har kontaktat F.E.ST. feat för samarbeten. Ett flertal kvällar har präglats av teman: Movember (välgörenhet för cancer), Valentines Day samt sponsring av produkter till förmingel har mottagits. Projektets varumärke har blivit väl känt hos nattklubbar vilket är positivt för projektets framtida samarbeten. Utöver projektet så anordnades mindre tillställningar på Spitfire i samarbete med Jägermeister av Marcus Ejderhamn och Emil Esselin. Uteliv: 24Seven Modevisning 24SEVEN Fashion Show är ett återkommande och omtyckt event som detta år genomfördes den 2 april på Café Opera. Temat för modevisningen var IMAGO. Projektet slog tidigare års rekord med 320 besökare. Projektgruppen hade jobbat extremt engagerat under hela året samt marknadsfört projektet stort med stilrena filmer och affischer. Sponsorer till eventet var bland annat FACE Stockholm, Björn Axén, BikBok, Gudrun Sjödén, Beyond Retro, Vila, Barbour International samt tre studentdesigners från Beckmans Designhögskola. Kvällen var imponerande professionell och gästerna fick varsin fullpackad goodiebag med exklusiva produkter. Interna aktiviteter Efter Fadderiet och SBP hölls en första tentapub i Smedjan, detta ägde rum i både september 2013 och februari Efter första puben i september hölls ett utvärderingsmöte mellan Faddergeneraler, PrUOs, Eventutskottet samt Andre Vice Ordförande för att göra upp rutiner för att effektivisera pub verksamhet i Smedjans Café Arom. Aktivakvällen gick under namnet Höstmingel i november i Smedjan och lockade ett stort antal nya studenter för att lära känna föreningen. Under kvällen höll 13

18 EY i ett case för alla aktiva. Hjulmiddagen anordnades av Eventutskottet och Programutskottet i Smedjan och samarbetet fungerade fint. Under vintern tog Programutskottet initiativ till att inreda Städet så att föreningsaktiva kunde ha en social mötesplats i Smedjan. En bar byggdes, stolar och bord köptes in och det gjordes fint varefter Ledningsgruppen och andra utskott började anordna AWs tillsammans med PrU. Städet har blivit en samlingspunkt och är ett utrymme som kan användas till mycket: möten, sittningar och övning av jyckel och spex. I april hölls 3P sittningen tillsammans med jurister och medicinare på Medicinska Föreningen i Solna. I slutet av maj månad anordnades även en dag vid Brunnsviken kallad Ekonomernas Mästare för andra året i rad där föreningens medlemmar grillade och tävlade med varandra i 5-kamputmaningar. Vidare anordnades en mitterminssittning med temat Beach Party i Smedjan, Café Arom sista dagarna i maj. I juni hölls traditionsenligt Ångbåten vilket Programutskottet anordnade. Mot slutet av våren började Idrottsutskottet planera deltagande i en större idrottsturnering mot studenter från Handels, Uppsala, Karolinska Institutet samt KTH som planeras ske i december Under året har även förberetts för Föreningen Ekonomernas 50-årsjubileum och lokal har bokats till 9 maj 2015 i Blå Hallen. Projektledare var ännu inte tillsatt vid överlämningen. 14

19 UTBILDNINGSVERKSAMHET Utbildningsutskottet genomförde de återkommande aktiviteterna inom föreningen, vilka är uppsatsföreläsning, Excelkurs, Speak-up Day, PowerPointkurs samt utdelning av Ballerinapriset. Fokus under första terminen lades på fokusgrupperna som anordnats för studenter i FEK I och FEK II. Mitt i varje kurs tillkallades ett möte som leddes av utbildningsansvarig där studenter, studierektor på grundnivå samt amanuenser närvarade. Dessa möten har tagits emot med stor uppskattning från både studenter och institutionen, men då bonuspoäng för engagemang togs bort har efterfrågan från studenter gått förlorad. Vidare kommer utbildningsansvarig tillsammans med Utbildningsutskottet att arbeta fram ett annat sätt att utvärdera kurserna, exempelvis med kursrepresentanter eller programambassadörer. Föreningen har under året haft fortsatt ansvar för att representera studenterna gentemot institutionen i Institutionsstyrelsen samt Utbildningsnämnden. Stor vikt har lagts vid att ha underlag för uttalanden som kan ses som representativa för studenternas åsikter. Detta har framförallt varit möjligt tack vare fokusgrupper och Speak-up Day. 15

20 NÄRINGSLIVSVERKSAMHET Under läsåret 13/14 har Föreningen Ekonomernas näringslivsverksamhet varit högt uppskattad av både studenter och samarbetspartners till föreningen. Liksom tidigare år har näringslivsverksamheten anpassat sig efter vad studenterna efterfrågar. För att anpassa aktiviteterna utvärderas samtliga projekt utefter den studentnytta som de medför. Som ett resultat av detta har det genomförts flera populära caselösningsevent vilket också har hängt samman med genomförandet av flera jobbförberedande event. Även praktiska utbildningar inom presentationsteknik, Excel och Powerpoint har genomförts med goda resultat. Under föregående period var det påtagligt att den ansträngda ekonomiska situationen på marknaden påverkade företags benägenhet att bidra till föreningens verksamhet. Under läsåret 13/14 har därför försök gjorts att ännu tydligare definiera vad Föreningen Ekonomerna och dess medlemmar erbjuder näringslivet. Det finns vissa indikationer på att företag ser över sina utgifter och genomför besparingar. I stort har det dock varit ett gott näringslivsklimat vilket har inneburit flera goda samarbeten under perioden. Under Ekonomernas Dagar var det exempelvis ett nytt deltaganderekord vad gäller antalet utställande företag. Utöver detta har föreningen inlett två nya strategiska samarbetskontrakt vilka leder till stor nytta för föreningen och dess medlemmar. Utifrån ett strategiskt perspektiv är det viktigt att även i fortsättningen bibehålla ett professionellt arbetssätt gentemot föreningens näringslivskontakter. I linje med tidigare strategi har befattningsbeskrivningar för kontaktpersoner inom Näringslivsutskottet utformats. Under året har ett viktigt moment varit att utvärdera och följa upp de event som har genomförts. I takt med att föreningens utskott samarbetar mer och genomför gränsöverskridande event blir det en strategiskt viktig fråga att, i framtiden, koordinera de flera olika näringslivsförankrade aktiviteter som genomförs. Under året har flera intressanta aktiviteter tillsammans med företag från näringslivet ägt rum. Event har genomförts tillsammans med SEB, Nordea, Samsung, H&M, Finansinspektionen och Prime för att nämna ett fåtal. Noterbart är att föreningen har erhållit två nya samarbetspartners: SEB och Civilekonomerna. Vidare har föreningen under året flertalet nya initiativ som exempelvis: Caseakademin, London Banking Week och Asset Management Group. Under året har flera intressanta event genomförts tillsammans med föreningens samarbetspartners och vi spår därför ett fortsatt gott samarbete med PwC, EY, KPMG, Deloitte, Grant Thornton, Scania, SEB och Civilekonomerna. 16

21 Arbetsdagen Arbetsdagen, tidigare kallad välkomstdagen, fortsätter att vara ett nyckelprojekt inom föreningens näringslivsrelaterade verksamhet. Varje år bjuds företag in till ljusgården för mingel med både nya och gamla studenter. Arbetsdagen riktar sig både till nya och gamla studenter som letar framtida arbetsmöjligheter. Numer genomförs Arbetsdagen enbart under höstterminen för att undvika intressekonflikt med Ekonomernas Dagar. Fortsättningsvis genomförs arbetsdagen även i nära samarbete med Stockholm Business School. Karriärsvalet Karriärsvalet är ett event med syfte att underlätta studentens framtida inriktning på studier och karriär. En efterfrågan bland studenter att besöka företag och delta på event med större fokus på möjliga karriärvägar fick projektgruppen att utveckla projektet till dess nuvarande form. Eventet genomfördes under vårterminen och planerades i nära samarbete med Stockholm Business School. I samband med institutionens informationsföreläsning för de olika inriktningarna anordnades en mindre mässa där studenter fick möjlighet att mingla med företagsrepresentanter. Under mässan marknadsfördes flertalet event vilka ägde rum ute hos företagen de efterföljande veckorna. Ekonomernas Dagar Projektledare: Josefine Carlsson och Wiktor von Walden Ekonomernas Dagar, föreningens arbetsmarknadsmässa, var i likhet med tidigare år en uppskattad plattform för möten mellan studenter och näringsliv. Utvärderingen visade på att studenter och utställare var mycket nöjda med mässan och efterföljande bankett. Ekonomernas Dagar fortsätter att vara ett föreningens största projekt ur ett näringslivsperspektiv. Återigen har projektet engagerat ett hundratal medarbetare vilka gemensamt skapat Föreningen Ekonomernas största ED, sett till deltagande företag, genom tiderna. KPMG International Case Competition KICC har erhållit mycket uppmärksamhet och blivit en populär casetävling för företagsekonomer vid SBS att delta i. Deltävlingen på Stockholms universitet har fortsatt sin utveckling och är idag ett självklart inslag i föreningens caseverksamhet. Återigen var det rekordmånga lag som anmälde sig till tävlingen. Ett ökat samarbete kring caselösning och caseevent med SBS har förbättrat möjligheterna för att genomföra caseaktiviteter i skolans lokaler. Därmed sker en intressant utveckling där nästa års upplaga av KICC är planerad att genomföras i skolans lokaler. SM i Ekonomi SM i ekonomi har tyvärr inte fått ett starkt fäste bland studenter vid SBS och därav var antalet deltagande lag begränsat. Tävlingen bedömdes ge en stor grad av 17

22 studentnytta för de tävlandes vilket låg till grund för att, trots det låga deltagandet, genomföra tävlingen. London Banking Week London Banking Week är ett av föreningens nya event och har inspirerats starkt av Uppsala Ekonomernas motsvarighet. Eventet riktar sig mot finansintresserade studenter vid Stockholms universitet och går ut på att en grupp studenter åker till London för att besöka olika typer av banker och finansiella institut. Efter utvärdering stod det klart att eventet var mycket uppskattat, både av deltagande studenter och av banker. Eventet anordnas i samarbete mellan Näringslivsutskottet och Börsrummet. Framöver är det även möjligt att Internationella utskottet är med och driver projektet då det till sin natur är gränsöverskridande. Caseakademin Under läsåret tog Föreningen Ekonomerna över ansvaret för att driva och utveckla Caseakademin. Caseakademin har i huvudsak anordnat caseevent tillsammans med Capgemini consulting. Framöver finns ett starkt intresse även bland andra företag och organisationer att genomföra event tillsammans med Caseakademin. Exempelvis har Framtidsverket visat ett stort intresse. Eventen har fokuserat på flera olika typer av caselösningssituationer så som kortare guestimates och längre intervjucase. Asset Management Group (AMG) Asset Manager Group är ett nytt projekt inom Börsrummet som har involverat flera studenter med intresse för finans. Denna grupp studenter har fått förtroende att förvalta en del av föreningens kapital. Projektetet bidrar till att skapa studentnytta och att göra våra medlemar än mer attraktiva på arbetsmarknaden. Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet har under året fortsatt att arbeta för att skapa en tydlig struktur och ansvarsfördelning inom utskottet. Detta för att möta kraven på professionalism gentemot Föreningen Ekonomernas samarbetspartners och för att fördela det näringslivsrelaterade arbetet. Näringslivsutskottet delas in i de tre arbetsgrupperna: Företagsgruppen, Sponsorsgruppen och Tillväxtgruppen. Att ha en nära kontakt med näringslivet är en självklarhet för Föreningen Ekonomerna. Företagsgruppens primära ansvar är därför att söka kontakt med både gamla och nya företagskontakter. Sponsorsgruppen har som syfte att koordinera och planera sponsorsförfrågningar internt inom utskottet och inom föreningen som helhet. Tillväxtgruppen fokuserar på utskottets framtida utveckling. 18

23 Näringslivsutskottet har till sin natur goda förutsättningar för att samarbeta med andra utskott vilket har lett till utformandet av flera intressanta projekt. Exempelvis har Näringslivsutskottet och Utbildningsutskottet utvecklat ett nära och bra samarbete vad gäller föreläsningar kring presentationsteknik, Excel och Powerpoint, vilka samtliga har varit väldigt uppskattade. Börsrummet och Näringslivsutskottet har gemensamt utfört det mycket lyckade projektet London Banking Week. Näringslivsutskottet har även haft nära samarbeten med Idrottsutskottet och Fadderiet. Börsrummet Liksom tidigare år har Börsrummet anordnat flera företagsbesök hos olika bolag. Ett nära samarbete tillsammans med Unga Aktiesparare har gjort det möjligt till flera intressanta besök under läsåret. Börsrummet fortsätter att arbeta aktivt med Twitter för att förmedla börsrelaterade nyheter. Asset Management Group (AMG) har under året fått projektplan och styrdokument färdigställda och, inte helt oväntat, har gruppen genomfört flera lyckade transaktioner under året. Projektet har fått väldigt bra respons och diskussion förs kring hur AMG kan vidareutvecklas under nästkommande termin. Mentorskapsprogram För att öka studenternas anställningsbarhet har ett nytt projekt tagits upp i form av ett mentorskapsprogram. Idén är att alla studenter har möjlighet att söka till att få en mentor. En mentor kan hjälpa studenten med varierande saker beroende på behov, det kan vara tillexempel vara hjälp med att välja kurser eller ge en närmre inblick i vad det innebär att arbeta på ett visst företag. 19

24 MARKNADSFÖRINGSVERKSAMHET Varumärket Styrelsen 2013/2014 har följt i samma fotspår som föregående styrelse och vidare arbetat med att föra samman organisationens olika delar under en och samma identitet, Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet. Marknadsföringsansvarig har i samband med de olika utskott-/mästeriers ordförande samt diverse projekts projektledare aktivt arbetat med att verkställa olika riktlinjer som etablerats i föreningens marknadsföringspolicy. Detta styrdokuments godkännande, sent under föregående mandatperiod, har hjälpt till avsevärt med att förenkla och standardisera bland annat interna dokument såsom föredragningslistor/protokoll samt material ägnat åt kommunikation externt såsom affischer, videomaterial och evenemang skapade på diverse kanaler. Styrelsen har med hjälp av Fadderiets evenemang nått ut till flera förstaårselever genom att be dem följa föreningens Facebook-sida, under året såg sidan en ökning från cirka 1300 följare till cirka 2300 följare. För att förmedla föreningens identitet och dess varumärke till medlemmar har även marknadsföringsansvarig hållit presentationer kallade just Föreningens Identitet på båda ordinarie föreningsmöten samt på diverse håll (Aktiva möte och Ledningsgruppsmöte) enligt riktlinjer etablerade i marknadsföringspolicyn. Denna policy reviderades vid mandatperiodens slut med mindre uppdateringar vars inspiration kom från det gångna året. Marknadsföring för diverse projekt En vision har varit att klargöra för föreningens intressenter att utskott, mästerier och projekt (fristående som icke-fristående) är produkter som skapats av föreningen. För större projekt som Ekonomernas Dagar eller 24SEVEN Fashion Show har marknadsföringsansvarig konsulterat dess projektledare/marknadsföringsansvarige om att de bör etablera egna grafiska profiler för att deras marknadsföringsmaterial är av jämn standard genom projektets gång. Exempel från just Ekonomernas Dagar är det gångna årets ledord Inspiration, Interaktion och Integration (I3) som använts i marknadsföringssyfte gentemot föreningens intressenter. Även 24SEVEN Fashion Show har haft med sitt tema IMAGO i all sitt marknadsföringsmaterial i en längre period för att strategiskt framkalla dess klientels intresse för projekt. Inköp av inventarier Styrelsen inledde året med att budgetera för inköp av diverse inventarier för att säkerställa en jämn kvalitet av framtida marknadsföringsmaterial. Inköpet bestod av 20

25 en DSI.R-kamera av modernare slag, objektiv samt ljudinspelningsapparat. Detta för att försäkra föreningen om att utrustning av hög kvalitet alltid skall finnas tillgänglig för föreningens aktiva medlemmar att använda. Tidigare har föreningens aktiva medlemmar använt sig av privat utrustning vid upptagning av ljud och bild. Styrelsen installerade även de datorer som redan var inköpta och etablerade Arbetsrummet. Datorerna innehåller licenser för bildredigerings- /bearbetningsprogram från Adobe som Marknadsföringsutskottet har kontinuerligt använt sig av i utbildningssyften gentemot sina utskottsmedlemmar Instagram Under vårterminen upprättade Styrelsen ett konto på Instagram med syftet att externt kommunicera föreningens åtagagande på en mer social nivå än det som gjorts via föreningens befintliga marknadsföringskanaler. Kontot hade vid mandatperiodens slut cirka 100 följare. Operativ marknadsföring Sent under föregående mandatperiod skapades Eventmästeriet (numera Eventutskottet) i syfte att samla och bedriva projekt i event-anda, nya som gamla. Några av Marknadsföringsutskottets projekt som föll i den kategorin blev numera del av det nya mästeriet och Marknadsföringsutskottets medlemsantal föll från det tidigare året. Utskottet har sedan dess koncentrerat sig på ren operativ marknadsföringslära och hanterat skaparroll för material för resterande förenings samt egna projekt. Utskottet har under flera tillfällen hållit i workshops i utbildningssyfte för att engagera allt fler medlemmar. Utskottet har ansvarat för skapandet av material som Ekonomkompassen, en guide för studenter vid Stockholm Business School, och Micronomkompassen, en guide för nyblivna studenter vid SBS med fokus på Fadderiet. Utskottet har även kontinuerligt släppt avsnitt av Hallå Ekonomen Broadcast, föreningens nyhetssändning. Under året byttes aktiva medlemmar i projektgruppen ut och engagerade dubbelt så många medlemmar vid mandatperiodens slut. Hemsida Inledningsvis under året fanns en tanke om att köpa in en ny hemsida, något som sedan lades ned till förmån för Podio. Ett par uppdateringar och mindre justeringar gjort kring hemsidans webbserver har istället gjorts för att säkerställa dess driftsäkerhet. Operativ marknadsföring Under årets gång har Marknadsföringsutskottet fått en rejäl tillökning av aktiva medlemmar (cirka 50 som mest) där många idéer har fötts. Marknadsföringsutskottet har under året planerat och genomfört flertalet projekt och aktiviteter, såväl 21

26 återkommande som nya. Exempelvis arrangerades Meet n Greet en gång per termin. Micronomkompassen Som en naturlig fortsättning på Micronomkompassen VT12, som skickades ut i PDFformat till alla nya studenter, skapade Marknadsföringsutskottet under HT12 en ny Micronomkompass. Denna innehöll ungefär samma information men distribuerades istället i tryckformat. Micronomkompassen är tänkt att på sikt kunna bli en intäktskälla och inte bara en kostnadspost. Hallå Ekonomen Föreningens marknadsföringskanaler har utvecklats under året till att även omfatta vad som kallas Hallå Ekonomen. Hallå Ekonomen startades under höstterminen som ett nyhetsbrev, vilket skickades ut per mail till föreningens medlemmar en gång i månaden. Efter en utvärdering konstaterades att medlemmarna uppfattar ljud och bild som mer intressant än text när det kommer till att förmedla och ta emot information. Hallå Ekonomen är därför numera en mycket uppskattad broadcast där föreningsaktiviteter presenteras i form av en nyhetssändning. 22

27 INTERNATIONELL VERKSAMHET Fokus för den internationella verksamheten har under året varit att fortsätta utveckla och utvärdera. Intresset från föreningens medlemmar för de internationella aktiviteterna hat haft upp och nedgångar. När det blev bestämt att endast de internationellt engagerade medlemmarna skulle få poäng så förväntade vi oss till en början att det skulle innebära en viss ökning i intresset för det internationella utskottet, men så blev det inte. Fokus blev därför istället att generellt öppna upp föreningen för fler studenter och därmed påbörja ett arbete med internationalisering av föreningen. Internationella aktiviteter Inga nya internationella aktiviteter har tillkommit under året. Däremot har gamla projekt tagits upp på nytt och utveckling av de aktiva projekten har genomförts. Beat the Elite kom tillbaka för andra året i rad och marknadsförde sin case tävling. Flera studenter var intresserade och projektgruppen för Beat the Elite var nöjda med sitt besök. Till nästa år bör man noggrannare undersöka vilken dag som är lämplig för dem att stå i ljusgården och även låta dem göra ett eller flera inspring. Internationellt ansvarig träffade CBS students (Studentföreningen på Copenhagen Business School) ordförande och vice ordförande i Stockholm under december för ett möte. Senare i mars åkte internationellt ansvarig tillsammans med ordförande och andra vice ordförande till Köpenhamn och träffade CBS students i deras lokaler i Köpenhamn. Detta var första gången på några år som ett besök hos en förening utanför Sverige genomfördes. Mötet var lyckat och det föreningarnas uppbyggnad diskuterades samt olika problem men stött på och dess lösningar. Trots olikheter i den befintliga strukturen kunde båda föreningarna få med sig något från mötet och nya idéer väcktes för hur Föreningen Ekonomerna ska kunna utvecklas. Internationella utskottet fokuserade främst på projekten IBS week och Global Career. Global Career hade en projektgrupp på tre personer som ordnade flera lyckade företagsbesök under året, bland annat på Samsung och L Oréal. Gruppen byggde upp ett bra kontaktnät och ligger i framkant med planeringen inför nästa termin. I slutet av vårterminen hjälpte internationella utskottet även till med att översätta hemsidan till engelska under en översättarkväll. Projekt som har varit vilande under året är Language Exchange Program (LEX), ett matchningsprogram för studenter som vill lära sig språk, och Food Crawl, ett projekt inspirerat av tv programmet halv 8 hos mig där studenter träffas och lagar mat från olika länder. Anledningen har främst varit att intresset för att leda projekten inte har funnits. Däremot har båda projekten blivit efterfrågade av andra medlemmar som vill vara med och de bör därför fortsatt hållas under uppsikt. 23

28 IBS Week - International Business Student Week Årets IBS week väckte ett väldigt stort intresse från studenter från andra universitet som gärna ville komma till Stockholm. Projektet fick in cirka 70 ansökningar, ungefär tre gånger så många som det fanns platser för. Liksom tidigare år var IBS week en vecka full av aktiviteter där studenter från hela världen fick besöka svenska företag, se Stockholm och uppleva Stockholm universitets studentliv. Nytt för året var att alla bodde på hostell istället för hemma hos andra studenter. Det fanns ändå platser för svenska studenter som ville vara med under veckan och på de företagsbesök där det fanns platser över samarbetade de med Global Career för att fylla alla platser. SBS var liksom tidigare år med och sponsrade en del av veckan. Projektet tog ett steg i rätt riktning men bör fortsatt utvärderas och utvecklas om det ska finnas kvar. Det har tidigare diskuterats vem IBS week egentligen gynnar och fortsatt dialog bör hållas med SBS för att diskutera om det är rätt att lägga tid och resurser på projektet Internationalisering av föreningen Ett arbete med förberedelser inför en internationalisering av föreningen har pågått under året. I och med att mer fokus ska vara på att få med fler studenter som läser master- eller BAPS programmet innebär det att flera av dem inte kan svenska. För att vara öppna även för dem krävs det att fler aktiviteter hålls på engelska och att information och marknadsföring av föreningen är på engelska. Därför beslutades det i slutet av mandatperioden om att ändra språkpolicyn så att all kommunikation som går utåt ska vara på engelska. Det infördes även en intern policy med en plan för hur arbetet ska fortsätta. Internationellt ansvarig kommer driva arbetet men kommer även att få hjälp av en grupp bestående av ordförande och vice ordförande i internationella utskottet, ordförande och vice ordförande i Graduate Student Council och Coordinators för SBP. Gruppen ska ha möten minst två gånger per termin för att utvärdera arbetet och göra en plan för hur arbetet ska fortsätta. Hemsidan ska finnas tillgänglig på engelska och på sikt ska även styrdokumenten översättas. 24

29 IT Datorpark De datorer som sedan tidigare verksamhetsår blev inköpta är i drift och används av ett flertal medlemmar. Funderingar kring inköp av ny programvara har under året funnits. Bland annat ett inköp av programvara för att underlätta redigering av film, det är dock inget som förverkligats. Dropbox Föreningsarbete innebär mycket arbete med olika typer av dokument, och dokumentation är en vital del i att bevara och förlänga föreningens minne. Liksom föregående år har Dropbox varit den huvudsakliga tjänst som använts för samla information på en lättgänglig och effektiv plats. Styrelsens arbetsmapp har strukturerats upp ytterligare för att bli mer lättöverskådlig genom att sortera in dokument efter ämne i första hand, och verksamhetsår som tidigast i andra hand. Podio För att skapa en mer enhetlig förening har styrelsen i smått börjat arbeta med ett nytt system vid namn Podio. Tanken är att alla projekt, utskott och mästerier ska börja använda detta för att öka kommunikationen och underlätta det dagliga arbetet. En faktisk implementering har ännu inte skett i större skala men har ingått i överlämning till nästa styrelse. 25

30 ÖVRIGT Styrelsen Sead Kadric/ Jonas Carlström Dahlberg Ellinor Israelsson Elise Klytseroff Caroline Wallebo Emmie Argus Martin Frey Ali Mian Johanna Fejne Jonas Carlström Dahlberg/Vakant Vakant Styrelse- och föreningsordförande Förste vice ordförande och utbildningsansvarig Andre vice ordförande Skattmästare Vice skattmästare Ledamot med ansvar för näringslivskontakter Ledamot med ansvar för marknadsföring Ledamot med ansvar för internationella kontakter Ledamot med ansvar för IT Ledamot med ansvar för förvaltning Förtroendevalda revisorer Bo Holmström Förtroendevald sakrevisor Antonia Cruz Olsson Förtroendevald valberedning Elise Winje Antonia Frey Pedro Alves Förtroendevald Öfvermarskalk Sara Bohlin/Leo Scherwin 26

31 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ANSAMLAD VINST Till föreningsstämmans förfogande: Balanserade vinstmedel från föregående år Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: I ny räkning överföres Summa Föreningens ställning per den 30 juni 2014 samt resultatet av verksamheten för räkenskapsåren 2012/2013 och 2013/2014 framgår av nedanstående resultat- och balansräkning, bokslutskommentarer och noter. Samtliga belopp är i kronor om inget annat anges. 27

32 RESULTATRÄKNING Not 2013/ /2013 Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Företagsavgifter Sponsorintäkter Fakultetsbidrag Övriga intäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 Bankkostnader Resultat efter finansiella poster Övrig skattekostnad 0 0 ÅRETS RESULTAT

33 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Varulager Varulager Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

34 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Fritt eget kapital 4 Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Interna fonder Investeringsfond Övriga fonder Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Interna fonder I enlighet med Bokföringslagen har interna fonderade medel omrubricerats från långfristiga skulder till eget kapital. Ianspråktagande av och avsättningar till dessa fonder sker inom det egna kapitalet. 30

35 BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens vägledningar, rekommendationer och uttalanden. Intäktsredovisning Fakturerad försäljning omfattar försäljning av bland annat företagsevent för studenter, sittningsbiljetter och pubtillställningar. Intäkter redovisas när huvudsakligen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägandet övergått till köparen, vilket normalt inträffar i samband med leverans. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först-in, förstut principen (FIFO) respektive verkligt värde. I varulagret ingår en därtill hänförlig andel av indirekta kostnader. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar, bestående företrädelsevis av maskiner, inventarier och fastigheter, redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan Avskrivningar har skett enligt denna princip: Tre år för elektronik, exempelvis datorer och programvaror. Fem år för övriga tillgångar, exempelvis kontorsstolar. 31

36 NOTER SAMTLIGA BELOPP I KR Not 1. Arvode och kostnadsersättning Revisorer Arvode och Kostnadsersättning Revisorer 2013/ /2013 Mazars SET Revisionsbyrå TOTALT Not 2. Personal MEDELANTALET ANSTÄLLDA 2013/ / / /2013 Antal Varav Antal Varav anställda kvinnor anställda män Föreningen Ekonomerna TOTALT LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR 2013/ /2014 Varav tantiem Styrelse och verkställande direktör 1) och därmed jämställd ersättning 2) 2013/ / /2013 Varav tantiem Övriga anställda Styrelse och verkställande direktör 1) och därmed jämställd ersättning 2) 2012/2013 Övriga anställda Föreningen Ekonomerna TOTALT ) Ingen uppgift 2) Ingen uppgift 3) Ingen uppgift LÖNER OCH ANDRA 2013/ / / / / /2013 ERSÄTTNINGAR Löner och Varav Löner och Varav (FORTS.) andra Sociala pensions- andra Sociala pensionsersättningar kostnader kostnader ersättningar kostnader Kostnader Föreningen Ekonomerna TOTALT

37 Not 3. Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp 0 0 Utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar 0 0 Utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 0 0 Not 4. Eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Totalt eget kapital Ingående balans Vinstdisposition Årets resultat TOTALT

38 Stockholm den Christoffer Hintze Carl-Johan Nilsson Frida Wandborg Styrelseordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande och utbildningsansvarig Emelie Norling Stephanie Viljava Mia Batljan Skattmästare Vice skattmästare Näringslivsansvarig Jimmy Hagelfors Jenny Holmgren Benjamin Geralf Marknadsföringsansvarig Internationellt ansvarig IT-ansvarig Vakant Förvaltningsansvarig Min revisionsberättelse har avgivits den Bo Holmström Mazars SET Revisionsbyrå Auktoriserad Revisor 34

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #13 Måndag 25/11 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric öppnar mötet 17.04.2 Val av sekreterare Johanna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #10 Måndag 14/10 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead öppnar mötet 18:06.2 Val av sekreterare Emmie Argus väljs

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VIDSTOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VIDSTOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VIDSTOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #17 Onsdag 8/1 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 13.00 17.00.1 Mötets öppnande Jonas öppnade mötet kl.13:08..2 Val av sekreterare Ellinor Israelsson

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #24 Torsdag 16/4 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 20.00.1 Mötets öppnande Jonas Carlström Dahlberg öppnade mötet 17.06..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #18 Söndag 26/1 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 16.00 19.00.1 Mötets öppnande Jonas Carlström Dahlberg förklarade mötet öppnat 16.04.2 Val

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #25 Torsdag 7/5 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 13.00 15.00.1 Mötets öppnande 13.14.2 Val av sekreterare Elise Klytseroff väljs till sekreterare..3

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte ordinarie #2 - Bilagor Måndag 07/04/2014 Kl. 17.00 22.00, Gröjersalen Kräftriket..6 Bilaga 1 Rapportering av föreningens ekonomiska situation.

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #17 Onsdag 20/2 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:04..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Styrelsen Ordförande... 1 Förste vice ordförande och Utbildningsansvarig... 3 Andre vice ordförande... 5 Skattmästare... 6 Vice Skattmästare... 7 Näringslivsansvarig... 8 Marknadsföringsansvarig...

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #5 Torsdag 5/9 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 16.00 19.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 16:05..2 Val av sekreterare

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR UTSKOTTSORDFÖRANDEN. Reviderad 2014-03-25

BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR UTSKOTTSORDFÖRANDEN. Reviderad 2014-03-25 BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR UTSKOTTSORDFÖRANDEN Reviderad 2014-03-25 NÄRINGSLIVSUTSKOTTET - Ordförande för Näringslivsutskottet ansvarar för att det sker löpande kontakt mellan sitt utskott och andra näringslivsrelaterade

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #12 Torsdag 13/11 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 22.00.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.02.2 Val av sekreterare Caroline Wallebo

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Internationella Utskottet. Verksamhetsbeskrivning. Internationella utskottets vision.

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Internationella Utskottet. Verksamhetsbeskrivning. Internationella utskottets vision. UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning (IC) ska arbeta aktivt för att skapa kontaktnät mellan studiekamrater, partneruniversitet och företag och därigenom främja kulturella utbyten, internationella

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #14 Måndag 9/12 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead förklarade mötet öppnat 17.18.2 Val av sekreterare Ali

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #21 Onsdag 17/4 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:02..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #5 Onsdag 21/8 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric förklarade mötet öppnat 18.03.2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #11 Onsdag 12/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15.00 18.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat kl. 15.05..2 Val

Läs mer

Delegationsordning. Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet. Upprättad 2015-04-20

Delegationsordning. Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet. Upprättad 2015-04-20 Delegationsordning Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Upprättad 2015-04-20 Innehållsförteckning Innebörd... 2 Syfte och bakgrund... 2 Underhåll, efterlevnad, uppföljning och revidering...

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #1 Tisdag 8/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 21.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarar mötet öppnat 18:46..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #26 Tisdag 13/5 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 20.00.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.03.2 Val av sekreterare Caroline Wallebo valdes

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #3 Onsdag 24/7 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric förklarar mötet öppnat kl. 18.03..2 Val av sekreterare

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #16 Torsdag 7/2 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:15.2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #17 Torsdag 22/1 2015 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 21.00.1 Mötets öppnande Anel Mulisic förklarade mötet öppnat 18:17..2 Val av sekreterare

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #13 Onsdag 19/12 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarar mötet öppnat kl. 18:02..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Torsdag 16/10 2014 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00.1 Mötets öppnande. Kristian Kull förklarar mötet öppnat kl.17.29..2

Läs mer

Delegationsordning. Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet. Upprättad Reviderad

Delegationsordning. Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet. Upprättad Reviderad Delegationsordning Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Upprättad 2015-04-20 Reviderad 2016-04-25 Innehållsförteckning Innebörd... 2 Syfte och bakgrund... 2 Underhåll, efterlevnad, uppföljning

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #16 Måndag 8/1 2015 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 21.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarar mötet öppnat kl. 18.03..2 Val av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014/2015

ÅRSREDOVISNING 2014/2015 ÅRSREDOVISNING 2014/2015 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse... 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015... 1 Allmänt om verksamheten... 1 Föreningens år i korthet... 1 Styrelsen 2014/2015... 4 Föregående

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #24 Onsdag 29/5 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:01..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #12 Torsdag 20/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 20.45.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarar mötet öppnat 18.45..2 Val av

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #8 Onsdag 3/10 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:02..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #6 Torsdag 18/9 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.30 20.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17:33..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #7 Torsdag 6/10 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 20.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarar mötet öppnat 17:05..2 Val av sekreterare

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #5 Onsdag 5/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.34..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Onsdag 9/10 2013 Gröjersalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 18.00 23.00.1 Mötets öppnande. Kristian kull förklarade mötet öppnat klockan 18:28..2

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #14 Onsdag 3/12 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:30 21.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:38..2 Val av sekreterare

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse

Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse Juli - augusti Allting började, den 1 juli 2011 då vi som styrelse helt plötsligt står för nya, spännande och roliga utmaningar. Under vår första månad var

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BILAGOR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 Observera för.15-33 finns en kompletterande bilaga illustrerande föreslagna

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #15 Måndag 16/12 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:30 21.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarar mötet öppnat kl. 18.38..2 Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #18 Måndag 9/2 2015 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 21.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:01..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Torsdag 15/10 2015 Wallenbergsalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00.1 Mötets öppnande. Kristian Kull förklarade mötet öppnat kl. 17.24.2

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

ordförande Ann-Sofie Isaksson

ordförande Ann-Sofie Isaksson ordförande Ann-Sofie Isaksson Allmänt Som ordförande för Ekonomsektionen verksamhetsåret 2012 kommer jag se till att sektionen framstår som en attraktiv arbetsplats, att alla våra studenter kommer i kontakt

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #20 Torsdag 5/3 2015 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 21.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:22..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #30 Tisdag 24/6 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Jonas Carlström Dahlberg förklarade mötet öppnat 18.18..2 Val

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Bilaga 1 Valbilaga Onsdag 8/5 2013 Gröjersalen, Hus 3 - Kräftriket Kl. 17:00 20:00 Sammanställning, sökande till styrelsen verksamhetsår 2013/2014: KANDIDATER

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #15 Onsdag 23/1 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:05..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 22/8 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.33..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 27 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 27 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 27 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET VERKSAMHETSPLANER Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 Styrelsen IT-utskottet Utbildningsutskottet Marknadsföringsutskottet

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #13 Måndag 24/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 16:00 19.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 16.08..2 Val av

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

POLICY FÖR INTYG OCH BONUSPOÄNG

POLICY FÖR INTYG OCH BONUSPOÄNG POLICY FÖR INTYG OCH BONUSPOÄNG Upprättad 2010-08-03 Reviderad 2011-08-23 Reviderad 2012-06-06 Reviderad 2013-04-03 Reviderad 2013-12-09 Reviderad 2016-01-22 1. Om intyg och bonuspoäng Ett väl genomfört

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Måndag 3/10 2016 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande. Carina Arnesson förklarar mötet öppnat kl. 17.27..2

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #4 Torsdag 21/8 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00 1. Mötets öppnande Christoffer Hin-e förklarade mötet öppnat 18:53. 2. Val av

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Torsdag 16/10 2014 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00.1 Mötets öppnande..2 Val av sekreterare..3 Val av två justeringsmän

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #3 Måndag 4/8 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:51..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #9 Måndag 20/10 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21:00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17.01..2 Val av sekreterare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet. Bilaga 19 Verksamhetsplaner Tisdag 9/4 2013 Gröjersalen, Hus 3 - Kräftriket Kl.

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet. Bilaga 19 Verksamhetsplaner Tisdag 9/4 2013 Gröjersalen, Hus 3 - Kräftriket Kl. Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Bilaga 19 Verksamhetsplaner Tisdag 9/4 2013 Gröjersalen, Hus 3 - Kräftriket Kl. 17:00 22:00 1 VERKSAMHETSPLAN - Styrelsen 2013/2014 Strategi Styrelsen har

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte #1 Tisdag 18/10 2011 Gröjersalen, Hus 3, Kräftriket Kl. 17.00 21.30.1 Mötets öppnande Talman Kristian Kull förklarade föreningsmötet öppnat

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte ordinarie #2 - Valbilagor Måndag 07/04/2014 Kl. 17.00 22.00, Gröjersalen Kräftriket. Kandidater Ordförande Mikael Johansson Kandidater Vice

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #9 Onsdag 17/10 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #23 Onsdag 15/5 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:01..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #31 Tisdag 29/6 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Jonas Carlström Dahlberg förklarade mötet öppnat kl. 18.14.2

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #3 Onsdag 8/8 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.30..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #24 Tisdag 26/04 2011 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 18.01.2 Val av sekreterare Förslag:

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2015 2016 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 2015-03-31 Inledning Verksamhetsplanens innehåll är en kombination av de frågor som styrelsen 14/15 anser bör

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #20 Tisdag 15/02 2011 VIP-rummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00 Paus: kl. 19.41-19.50.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 17.02.2 Val

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 11/08 2010 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 18:02..2 Val av sekreterare Emilia Nordlander

Läs mer

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013.

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013. Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-02-05 Plats: 1D311 KAU Närvarande: Mathilda Nordlander, Marcus Ljungdahl, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt, Gustav Johansson, Helena Engström,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-03, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer