Biblioteks- och informationsvetenskap och hållbarhetens utmaningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteks- och informationsvetenskap och hållbarhetens utmaningar"

Transkript

1 Redovisning av projektuppgift Fråga till kursgruppen: Har jag planerat in för mycket för ett enda undervisningstillfälle? För projektuppgiften kunde jag såklart enkelt revidera planen så att den omfattar fler tillfällen. Men i praktiken är det bara ett inplanerat tillfälle på ca 2 timmar jag har till förfogande. Är omfånget rimligt eller bör jag korta ner? Vad ska prioriteras i så fall tycker ni? Biblioteks- och informationsvetenskap och hållbarhetens utmaningar Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) är ett mycket brett samhällsvetenskapligt ämne. De potentiella ingångarna till hållbarhetsproblematik och de globala utmaningarna är otaliga. Intresset är också, som inom de flesta ämnen, stadigt tilltagande. Frågornas angelägenhet förs ofta fram och de flesta tycks överens om att det finns ett stort behov av att integrera hållbarhetsperspektiv i B&I. Samtidigt har vi inte gjort särskilt mycket ännu. Det råder stor oklarhet kring vilka ämnets centrala hållbarhetsfrågor egentligen är. Arbetet vid vår institution på Högskolan i Borås är nog symtomatiskt för ämnet. Frågorna diskuteras flitigt, seminarier arrangeras, dokument cirkuleras, punkter saxas in i kursplaner, kompetens inventeras, hållbarhetsfika serveras. Men vad gäller faktisk omsättning i undervisning och forskning blir det mest spridda, opportuna skurar av olika lokala nedslag. Hos oss, liksom i ämnet i stort, kan det handla om saker som: gröna bibliotek, tillgänglighet, community-utveckling, och kulturellt bevarande. Dessa är relevanta i sig men vi saknar ett helhetsgrepp med en tydlig identitet i förhållande till andra ämnen; vad kan just B&I bidra med? Vilka hållbarhetsfrågor har given hemvist hos oss? Två påtagliga utmaningar, som säkert flera andra ämnen kan identifiera sig med, handlar båda om att försöka lyfta frågorna till en högre, akademiskt meningsfull nivå: 1) Hållbarhetsdiskussionen fastnar nästan alltid i rena miljöfrågor. Det är naturligtvis inte fel i sig. Dock blir det problematiskt i förhållande till den vanligt förekommande modellen av hållbar utveckling som bestående av tre 1 dimensioner social, ekonomisk, ekologisk, sammanflätade i ett venndiagram. Den implicerar att dimensionerna skulle behandlas jämlikt och proportionerligt, på samma nivå. Denna idé om hållbar utveckling som bestående av separata områden som ska bilda en helhet genom att beaktas parallellt i balans är svårgreppbar. Det är svårt om inte omöjligt att alltid prata om sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter samtidigt. Flera alternativa perspektiv har föreslagits där miljöhänsyn istället är det omgivande, överordnande kriteriet samhällelig utveckling sker då inom ramarna för miljön som förutsättning (se t.ex. Costanza et al. 2013). På samma sätt som ekologiska toleranser formuleras som övre gränsvärden, taket, kan även en önskvärd social lägstanivå fastslås som golvet; utrymmet däremellan blir då spelrummet för mänsklig aktivitet och utveckling (Leach, Raworth & Rockström 2013). Oavsett hur hållbarhet konceptualiseras, så handlar det inte enbart om miljön. Men diskussionen inom hållbar utveckling börjar och 1 Fyra, om kultur bryts ut som en egen dimension. 1

2 slutar ofta i miljöfrågan. Med dessa alternativa modeller kan miljödimensionen tillåtas vara just den styrande faktorn, istället för att söka en ansträngd diskussion där ekonomi och ekologi antas kunna hanteras som jämförbara storheter. Vidare fastnar diskussionen ofta på en relativt basal tillämpningsnivå. Självklart kan vi sopsortera, resa förnuftigt, dricka fairtradekaffe och se över vår energiprofil men det är knappast unika B&I-utmaningar. Rimligtvis kan förändrade synsätt, som handlar om att ta utgångspunkt i samhällets spelrum istället för enskilda miljöfrågor, stödja oss i att göra frågan mer ämnesmässigt relevant. 2) Som påpekas på flera håll i kurslitteraturen, är det också viktigt att lyfta hållbarhetsfrågan från individen till strukturell problematik. Är det något vi inom vårt ämne borde vara väl rustade för, så är det just kritiska perspektiv på sociala strukturer. Vi har inte så mycket att bidra med på den tekniska eller beteendemässiga sidan av miljöfrågorna, men desto mer på den samhälleliga, sociala. Det är inte meningsfullt att skuldbeläggande läxa upp våra studenter i hur de borde bete sig som etiska konsumenter (Maniates 2013). Istället kan vi stödja dem att kritiskt analysera exempelvis miljödiskurser. Varifrån kommer de olika berättelserna om miljön? Vilka aktörer är inblandade? Utifrån vilka positioner sker deras informationsarbete? Sammanfattningsvis är biblioteks- och informationsvetenskapens stora utmaning att finna sin egen roll i forskning och undervisning om hållbar utveckling. Det är naturligtvis viktigt att titta på andra områden, samverka och låta sig inspireras. Men vad är egentligen vår potential för genuin progression, var kan vårt ämne bidra med nya unika perspektiv, istället för att bara följa efter? Ett initiativ till större grepp är Nolins översikt av information och informationsvetenskap i relation till hållbarhet (2010). Centralt för diskussionen är det problematiska begreppet informationssamhälle och hur det exempelvis har använts av FN i förhållande till hållbar utveckling. Oavsett om man stödjer Nolins framställning, så är den ett exempel på ämnets potential att kunna kritiskt analysera hållbarhetsfrågor ur större perspektiv som är relevanta och möjligen unika för B&I. Vi behöver mer av denna typ av större ansats, och från fler av våra ämnesingångar än enbart information. Workshop om bibliotek, information och hållbarhet för elever på gymnasiets entreprenörsprogram Bakgrund till undervisningsuppdraget Efter sommaren blev jag tillfrågad av en lärare på Sven Eriksonsgymnasiet ( Teknis ) i Borås om att komma och prata om hållbarhet för deras elever. Utgångspunkten är att jag skulle besöka dem i egenskap av forskare, doktorand närmare bestämt. Ur elevernas synvinkel är upplägget alltså att det kommer någon från högskolan och pratar utifrån ett akademiskt perspektiv och relaterat till forskning, som något relativt nytt för dem. Det i sin tur blir något nytt för mig; premissen normalt i min undervisning är såklart att den akademiska och forskningsorienterade grunden är given. Vad som normalt för mig är ett sammanhang att verka i, blir nu istället något jag ska försöka förmedla till utomstående. Viss parallell kan naturligtvis dras till våra yngre, nya studenter på programmen som allt oftare kommer direkt från gymnasiet. Detta har märkts tydligt de senaste åren genom att vi kan ta allt mindre för givet vad gäller deras förförståelse och förtrogenhet med det akademiska. De elever jag nu ska undervisa är dock ännu längre från universitetsvärlden; de går första året på gymnasiet. 2

3 En annan relevant premiss är att de läser entreprenörsprogrammet. De är intresserade av saker som innovation, affärsmodeller, företagsekonomi, marknadsföring, och internationella kontakter. Jag skriver avhandling om folkbibliotekets roll i samhället. Kopplingen är inte given. Inom vårt ämne talar vi gärna med emfas om alla problem med marknadens överproportionerliga och dåliga inflytande. Mindre så om dess förtjänster och potential. Samtal om entreprenörskap och affärsutveckling är normalt inget som ger poäng i fikarummet. Vad gäller konkreta önskemål från gymnasiet kring undervisningens upplägg, så är de öppna för förslag. Den enda riktlinjen som egentligen givits är att det gärna får genomföras som någon slags workshop eller liknande. Kontaktpersonen menar att de här eleverna tycker om att få uppgifter, de gillar att arbeta. Innehållsligt har vi bara diskuterat uppdraget i väldigt generella termer. En förutsättning är att eleverna redan vid ett tidigare tillfälle kommer att ha haft besök av en person som arbetar centralt med hållbarhetsfrågor på Högskolan i Borås. De har alltså redan fått en akademiskt vinklad första introduktion till hållbar utveckling. Mitt moment kan då utformas som ett något mer ämnesspecifikt, något smalare exempel på arbete med hållbarhetsfrågor. Undervisningens lärandemål Ett centralt tema är kritiska perspektiv på hållbarhetsfrågor. Det främsta syftet är att eleverna ska lyfta blicken, från berättelsen om miljöproblemet som ett ansvar för (enbart) individen, till en strukturell problematik. De ska ges en inblick i att mycket forskning idag pekar på att en övervägande andel av miljöproblemen kan härledas till industri och samhällsuppbyggnad snarare än konsumentbeteenden. Eleverna ska engageras i diskussion kring: Vad är ett hållbarhetsproblem? Vad finns det för slags information kring hållbar utveckling? Med sådana frågor som ingång kan vi prata om de olika aktörer som på något sätt har ett intresse i information om hållbar utveckling. Därifrån går vi vidare till att prata om bibliotek som en sådan aktör. Genom att ta diskutera exempel som verktygsbibliotek och klädbibliotek kommer vi in på hur produkter kan tillhandahållas på fler sätt än enbart genom traditionell nyförsäljning. Huvudsyftet med detta är att resonera kring förändrade och nya sätt att driva verksamheter. Enligt kontaktpersonen på gymnasieskolan är eleverna ofta väldigt snävt inriktade på att försöka komma på nya typer av produkter när de får tänka fritt. Denna undervisning kan då vara ett led i att bredda deras horisont vad gäller nytänkande kring hållbar utveckling. Upplägg Undervisningen består av två huvuddelar: verktygsbibliotek som exempel på nytänkande, och information om hållbar utveckling. En grundtanke med denna indelning är att direkt förankra strukturen i de två leden i själva namnet biblioteks- och informationsvetenskap. Det kan tyckas banalt. Men det är rimligtvis första gången merparten av de deltagande eleverna ens hör talas om ämnet. Det kommer inte att finnas utrymme för eller vara särskilt intressant med någon längre allmän exposé över ämnet. Istället kan jag då bara mycket kort berätta om vad vi gör på Bibliotekshögskolan, sedan uttryckligen presentera workshopens två delar som exempel på saker vi intresserar oss för inom bibliotek respektive information. 3

4 Genomförandet består av fyra korta föreläsningsdelar, ca minuterspresentationer, med diskussionsuppgifter däremellan. Även under själva presentationerna kan enklare frågor ställas till eleverna. Verktygsbibliotek som exempel på nytänkande Biblioteket diskuteras här som en typ av verksamhet, vilket förhoppningsvis kan vara en ny tanke för eleverna. Utgångspunktern är att biblioteket inte bara är en viss specifik institution, det är också ett exempel på ett sätt att göra något. Folkbiblioteket har fungerat mer eller mindre på samma sätt i över hundra år. Biblioteket är de facto den främsta resursen att möjliggöra systematiskt lånande. Flera punkter och frågor för diskussion kan dras ur denna premiss. Kan denna sedan länge väletablerade infrastruktur återanvändas till fler syften än enbart tillhandahållande av böcker och traditionella material? Vad händer om vi provar att stoppa in nya typer av innehåll? Om biblioteket kan låna ut helt andra saker än böcker, vad är egentligen bibliotekets roll? Den exemplifierande dimensionen kan inledas med att prata om klädbibliotek. Sedan 2010 har det etablerats åtminstone fyra fem klädbibliotek runtom i Sverige. Ett av de senaste initiativen är The Wardrobe i elevernas egen hemvist, Borås. Klädbiblioteken illustrerar effektivt hur organisationer som inte är bibliotek per se, ändå kan adoptera biblioteket som modell för att utveckla en ny, egen verksamhet. Klädbiblioteken är olika typer av ickevinstdrivande verksamheter, i flera fall med uttalat ideologiska motiv: främja miljön exempelvis. Detta är alltså exempel på där biblioteksidén legat till grund för ett slags socialt entreprenörskap. Därefter följer merparten av momentet som består av att diskutera verktygsbibliotek. Min erfarenhet av tidigare presentationer i olika sammanhang är att det brukar vara oerhört tacksamt att prata om bibliotek som lånar ut verktyg. Att visa bilder från själva biblioteken och berätta om verksamheterna, deras innehåll och arbetssätt brukar ge upphov till nyfikna frågor och vara en bra utgångspunkt för diskussion. Det kan även väcka kritiska synpunkter och undringar, ska bibliotek verkligen hålla på med sådant? En befogad och ytterst relevant fråga som ligger till grund för diskussionsuppgift 1. Denna avslutas med en kort, gemensam summering av olika tänkbara argument för och mot. I nästa steg presenterar jag kort de huvudsakliga resultaten från studien. Detta kretsar kring lokal utveckling med fokus främst på social utveckling. Eventuell minskad belastning på miljön genom minskad verktygsproduktion är inte huvudmålet, inte utåt gentemot låntagarna åtminstone. En viktig poäng med detta är att hållbarhetsorienterade projekt inte nödvändigtvis måste bygga på en profilering kring att rädda miljön. Argumentationen gentemot låntagaren/kunden/användaren kan, beroende på sammanhang, förankras i andra värden. Denna diskussion får dock inte bli allt för teoretisk. Huvudbudskapet är att verksamheters arbete för hållbar utveckling kan se ut på olika sätt, och det måste inte nödvändigtvis marknadsföras enbart som ett miljövänligt alternativ. En annan viktig poäng är det lokala i det här fallet; både personal och låntagare ser det som att att det handlar om förbättring här och nu, för att försöka bidra till ett lite bättre samhälle. 4

5 Information om hållbar utveckling Denna del handlar främst om det som nämndes inledningsvis, berättelsen om miljöproblem och hållbar utveckling. En översikt över hur begrepp som hållbar och miljövänlig görs till produktetiketter. Förskjutandet av fokus, från exempelvis industriell problematik, till vilka val konsumenten gör i butiken, i hemmet, vid soptunnan. Den centrala tanken att diskutera här, är att detta vare sig är någon självklarhet eller slump. Istället handlar det om avsiktligt, riktat och medvetet arbete som framgångsrikt bedrivits av exempelvis industriintressen, uppenbarligen framgångsrikt. Under denna diskussion kan vi exempelvis gemensamt titta på Crying indian -filmen (Keep America Beautiful & Ad Council, 1971) Det är samtidigt viktigt att inte framställa detta som någon slags konspirationsteori eller politiskt färgad anti-kommersiell propaganda. Det handlar helt enkelt om att stödja eleverna i att resonera mer systemkritiskt än enbart reflektera kring sitt individuella beteende. Begrepp som greenwash introduceras och diskuteras. (Denna del är fortfarande under utveckling). Diskussion Det har utan tvekan varit utmanande att förbereda ett undervisningsmaterial för gymnasienivå. Oavsett hur studiemotiverade, uppmärksamma och engagerade eleverna är kan jag ändå inte bemöta dem på samma premisser som högskolestudenter. Samtidigt får det absolut inte bli trivialt. De är ju trots allt inställda på att det är någon slags forskare från högskolan som är på besök. Ingången har alltså varit att det ska vara avancerat, men på en rimlig nivå för dem. En utmaning här är att lägga fram idéer med bibehållet reflexiv och kritisk vinkel, att visa på en viss komplexitet. Exempelvis är det viktigt att undvika att propagera normativt om bibliotekets förtjänster, att bibliotek skulle vara någon slags given lösning på konsumtionssamhällets hållbarhetsproblem. Det handlar istället om att visa på att det finns kopplingar till hållbarhetsfrågor. Exempelvis att verktygsbibliotek uppenbarligen har någon slags inverkan på den lokala sysselsättningen, och därmed kan spela en roll i lokal ekonomisk och social utveckling. Det är inte likställt med att alla samhällen borde skaffa verktygsbibliotek för det är hållbart. Men det visar på nya sätt att tänka, nya sätt att göra saker, anledningar att förhålla sig kritiskt till rådande strukturer. Konkret har detta bland annat inverkat på vilka ord som används i materialet. Den första delens rubrik innehåller exempelvis ordet nytänkande. Det skulle jag antagligen inte använt i en föreläsning på någon av våra högskolekurser. Men för sammanhanget verkade det lämpligt, utan att för den skull banalisera eller reducera ämnet till en normativ framställning om påstådda universallösningar. Referenser Costanza, Robert et al. (2013). Building a sustainable and desirable economy-in-society-innature. Linda Starke, Erik Assadourian & Tom Prugh (red.) State of the world 2013: Is sustainability still possible? Washington: Island Press Keep America Beautiful & Ad Council (1971). Kampanjfilm, Pollution: Keep America Beautiful Canoe. Tillgänglig: [ ] Leach, Melissa, Raworth, Kate & Rockström, Johan (2013). Between social and planetary boundaries: Navigating pathways in the safe and just space for humanity. World Social Science Report 2013: Changing Global Environments. Paris: UNESCO and ISSC

6 Maniates, Michael (2013). Teaching for turbulence. Linda Starke, Erik Assadourian & Tom Prugh (red.) State of the world 2013: Is sustainability still possible? Washington: Island Press Nolin, Jan (2010). Sustainable information and information science. Information research 15(2). Tillgänglig: [ ] 6

7 Bilaga: Undervisningsmaterial 4 x min presentation Utöver ren föreläsning, visas bilder som t.ex. Gå igenom några citat från intervjuer med låntagare och bibliotekarier vid verktygsbibliotek (dessa behöver jag översätta till svenska). Exempel: I started when I was sixteen, so I didn t have the tools, nor did I have the money to purchase them. So, that s where the tool library came in handy. I was able to get jobs because of the tool lending library What it allows is, people on the same block or in the same neighborhood, to wanna make improvements to their home, together, to try to maybe improve the quality of life in their neighborhood 7

8 Diskutera hur sådana citat visar på lokala, sociala hållbarhetsdimensioner, snarare än storskalig rädda världen -ideologi. Eventuella miljöeffekter av exempelvis minskad produktion är positiv bieffekt, inte huvudsyfte. Ett möjligt exempel på kombination av kort- och långsiktiga effekter, såväl sociala, ekonomiska som ekologiska. Film crying indian Uppslag till frågor som kan ligga till grund för tre-fyra diskussionsuppgifter. Detta är under arbete, kommentarer och förslag mottages gärna! Har markerat i fetstil de frågor jag tycker är mest relevanta: Ska man kunna låna vad som helst på ett bibliotek? Eller ska biblioteket bara syssla med vissa saker? [Eleverna delas upp i små debattlag och ska kort argumentera för/mot]. Måste det bara vara så att man antingen köper något helt nytt, eller lånar något gammalt gratis? Finns det några mellanting? Vad får ni för information om hållbar utveckling? Var kommer den ifrån? Vilka behöver sådan information? Varför, till vad? På vilka sätt kan en organisation arbeta med information om dessa frågor? Går det att göra på fler sätt än enbart kampanjer och reklam i olika medier? Vad med bibliotek kan vara bra för miljön? Vad med bibliotek kan vara dåligt för miljön? Kan företag lära sig något av bibliotek? Kan bibliotek lära sig något av företag? 8

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2004:28 Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En

Läs mer

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Maria Kindmark Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tor Nilsson Vårterminen 2011 Examinator:

Läs mer

Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finns!det!några!skillnader?#

Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finns!det!några!skillnader?# CARINA BECKERMAN Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finnsdetnågraskillnader?# SKRIFTSERIE 2014:1 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET Produktion: KEFU Skåne # 2 FÖRORD Föreliggande

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

Att ha och inte ha En studie kring bibliotekariers värderingar och urvalskriterier för spelfilm på bibliotek

Att ha och inte ha En studie kring bibliotekariers värderingar och urvalskriterier för spelfilm på bibliotek MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:116 Att ha och inte ha En studie kring bibliotekariers värderingar och urvalskriterier

Läs mer

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING [FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING skapad av Ungdomar.se inom projektet we_change_lärare SAMMANFATTNING Vi behöver ett hållbart

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

En känsla av service

En känsla av service UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Avdelningen för Biblioteksoch Informationsvetenskap En känsla av service Upplevd tjänstekvalitet i en av bibliotekets kompletterande tjänster Pia Brinkfeldt

Läs mer

Att lyckas med finansieringen. Praktisk guide för sociala entreprenörer

Att lyckas med finansieringen. Praktisk guide för sociala entreprenörer Att lyckas med finansieringen Praktisk guide för sociala entreprenörer December 2013 1 Finansiering - en av entreprenörens första frågor Både som vanlig konventionell entreprenör eller som social entreprenör

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsningar Att komma in i dom andras läsningar skrift #2015:1 En studie av barns upplevelser av Sommarboken av Linnéa Lindsköld Sommarboken 2014 Att komma in i dom andras läsningar En studie av barns upplevelser

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer