Årsredovisning. Centrum för lättläst. Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur Centrum för lättläst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Centrum för lättläst. Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur Centrum för lättläst 802012-6416"

Transkript

1 Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur Centrum för lättläst Årsredovisning 2013 Centrum för lättläst Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur Centrum för lättläst

2

3 Innehåll: Förvaltningsberättelse 4 Ändamål enligt stadgar 4 Ändamålsuppfyllelse 4 Ekonomi 5 Väsentliga händelser under året 5 Väsentliga händelser efter årets utgång 5 Inför framtiden 5 Styrelse 7 Flerårsöversikt 8 Resultat- och balansräkningar 9 Tilläggsupplysningar 12 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper 12 Noter 13 Underskrifter 18

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och direktören får härmed avlämna årsredovisning för Ändamål enligt stadgar Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur har till ändamål att äga och ge ut en nyhetstidning för begåvningshandikappade samt att ombesörja utgivning av lättlästa böcker (LL-böcker). Verksamheten skall drivas utan vinstsyfte och inom ramen för ett avtal som träffats mellan staten och stiftelsen. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm. Den huvudsakliga uppgiften för tidningen är att förmedla nyhetsinformation till begåvningshandikappade. Tidningen bör emellertid utformas så att den blir till nytta även för andra grupper med läshandikapp. Tidningen förutsätts inte driva någon opinionsbildning i partipolitiska eller intressepolitiska frågor. Syftet med bokutgivningen är att nå läshandikappade och andra grupper vars läsförståelse är begränsad. Utgivningen bör koncentreras till böcker för sådana vuxna läsare som har särskilt stora och inte tillgodosedda läsbehov, framför allt begåvningshandikappade personer. Marknadsföring och distribution av böckerna bör ägnas särskild vikt. Ändamålsuppfyllelse Centrum för lättlästs verksamhet med produktion och spridning av lättläst nyhetsinformation och litteratur har nu funnits i 25 år. Målgrupper för verksamheten är enligt regeringens riktlinjer personer med utvecklingsstörning och vissa andra grupper med lässvårigheter. Samhällsutvecklingen med mer komplex information i skriven form och fler personer med bristande läsförståelse har medfört att andra grupper än de med intellektuella eller kognitiva funktionsnedsättningar söker stöd i lättläst material. Till dem hör personer som invandrat till Sverige och är på väg att lära sig mer om det svenska samhället och språket. Till dem hör också personer som av olika skäl inte kommit igång med läsningen och har svårighet att tillgodogöra sig texter. Verksamhet 2013 Verksamheten under 2013 har bedrivits på liknande produktionsnivå som tidigare år, men med ökat fokus på digital utveckling av nyhetstidningen och böckerna. Uppdraget att öka utbudet av lättläst litteratur och nyhetsinformation i skolan har varit en prioriterad uppgift, i linje med regeringens kulturpolitiska prioritering om barns och ungas rätt till kultur och visionen om att barn och unga ska få uppleva kultur och växa genom bildning. Året har även inneburit ett 25-årsjubileum för Centrum för lättlästs verksamhet. Jubileet uppmärksammades 4

5 i november under Lättläst-konferensen Att göra sin röst hörd med en jubileumsmiddag för konferensdeltagare, samarbetspartner och personal. När det gäller utvecklingen av digitala medier har fortsatta insatser gjorts under året med fler ljud- och e-böcker och med ett digitalt kommentarsfält till tidningen 8 Sidor. Nyhetstidningen 8 sidor har kommit ut både i tryckt form och som digital utgåva på nätet. Dessutom har tidningen kommit ut som taltidning. Liksom många andra prenumererade nyhets-tidningar har tidningen fått se en något vikande upplaga för den tryckta tidningen, men ändå lyckats behålla en balanserad budget och jämna prenumerationsintäkter. När det gäller läsaranpassning har flera utvecklingsprojekt ägt rum. Tidningen har fått projektstöd från Post- och Telestyrelsens innovationstävling Begriplighet och interaktion för att bedriva tekniskt utvecklingsarbete under 2013 och Det har bland annat medfört unika testsituationer med personer som har mycket stora läs- och skrivsvårigheter för att utveckla ett kommentarsfält som alla kan använda. Resultatet har väckt stort intresse från flera andra medieföretag, bl.a. svt. LL-förlaget har haft en bred och varierad utgivning både i fråga om genrer och svårighetsnivåer, och fler böcker än tidigare har getts ut på den mest lättlästa språknivån. Böcker ges ut i tryckt form, som ljudböcker och som e-böcker. Förändringar i köpbeteendet hos kunderna innebär att fler köper böckerna via återförsäljare, ofta på nätet. Numera går över två tredjedelar av försäljningen den vägen. Flera av de nyproducerade böckerna har sålt mycket bra under året, t.ex. den tusende ll-titeln, fackboken Alfred Nobel den olycklige uppfinnaren och ungdoms-romanen Kickboxaren. Marknads- och kommunikationsavdelningen (MoK) har bedrivit ett omfattande arbete för att få böcker och tidning att nå ut till brukarna, ofta genom förmedlare som bibliotek, lärare och omsorgspersonal. Avdelningen har även arbetat med att lyfta lättläst-frågan i media och på den politiska agendan. Med anledning av utredningen Lättläst har flera debattartiklar publicerats. Uppmärksammade priser har delats ut för att sätta fokus på lättläst, Bästa lättlästa bibliotek och Bästa läsombud. De sociala medierna blir allt viktigare som kanaler att nå ut och aktiviteten på dessa har ökat kraftigt under året. MoK ansvarar även för verksamheten med Läsombud, som utvecklats till en landsomfattande verksamhet för personer med utvecklingsstörning. Verksamheten, med personal eller anhöriga som högläser, har även visat sig fungera bra för personer med demens. Projektet Läskraft! med denna inriktning har bedrivits med stöd från Allmänna arvsfonden och Kulturrådet. I slutet av året avlutades finansieringen via projektbidrag, men verksamheten planeras att fortsätta. Kompetenscentrum Vetenskapliga rådet, som består av sju experter i språkutveckling och läsförståelse från olika universitet, har under året producerat ett dokument om lättläst. Med anledning av utredningens förslag om att utveckla verksamheten vid Centrum för lättläst till ett nationellt kunskapscentrum har en konstruktiv diskussion ägt rum om att redan påbörja denna utveckling. Konsultverksamheten lättläst-tjänsten är en affärsdrivande gren som arbetar med samhällsinformation, ett exempel är ett uppdrag om hur röntgenbesked kan förbättras för att bli mer begripliga. Förutom konsultuppdrag om bearbetning av texter och webbplatser har Lättläst-tjänsten haft en omfattande kursverksamhet i att skriva lättläst, och bland kunderna under året finns bland andra de politiska partierna och Hovrätten i västra Sverige. Lättläst-tjänsten har även arrangerat de årliga konferensdagarna Lättläst-dagarna. 5

6 Ekonomi Det ekonomiska resultatet blev ett överskott om kronor. Det är på en nivå där vi bör ligga, dvs. ett litet överskott som innebär att de intäkter vi fått har använts i verksamheten för att komma målgrupperna till godo. Intäkterna för året låg cirka kronor högre jämfört med föregående år, medan kostnaderna ökade med cirka kronor. Försäljningsintäkterna har minskat för framför allt förlaget och LL-tjänsten samtidigt som vi fått ökade bidrag i samband med pts-projektet. Kostnaderna har ökat, men inte lika mycket som budgeterat. På lång sikt ska vi ha en ekonomi i balans och vi strävar inte efter att bygga upp ett kapital. Väsentliga händelser under året En ny direktör tillträdde i januari Den dominerande händelsen under året är det betänkande som presenterades i slutet av augusti, Lättläst (sou 2013:58). Betänkandet föreslår omfattande förändringar av Centrum för lättlästs organisationsform och verksamhet. Utredningen har inneburit ett omfattande och krävande analysarbete inom organisationen för att kunna avge det yttrande som lämnades in i november. Detta analysarbete har medfört en genomlysning av många viktiga frågor som ekonomi, försäljning och kundanpassning, distribution, samarbeten, digital teknik och vad som krävs av ett eventuellt framtida kunskapscentrum. En fråga som fått ett växande utrymme är om en oberoende nyhetstidning och ett oberoende bokförlag kan läggas in under en myndighet. Väsentliga händelser efter årets utgång Remisstiden för Lättlästutredningen gick ut 10 januari Remissförfarandet har fört med sig en intensiv debatt i medierna, och debatten ökade efter att mtm lämnat in sitt remissvar. Inför framtiden Mål och prioriteringar Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen. Vi kommer att i möjligaste mån integrera dessa prioriteringar i vår verksamhet under Efter betänkandet Lättläst Under 2013 presenterades en översyn av området för lättläst. Syftet var att kartlägga marknaden och målgrupperna och identifiera behovet av lättläst samt föreslå hur statens insatser för lättläst ska organiseras. Utredningen presenterades i slutet av augusti och remisstiden avslutades i januari Eftersom översynen i hög grad kommer att påverka Centrum för lättlästs framtid är det i dagsläget svårt att planera framåt med någon större säkerhet. Olika scenarier kan gälla för 2014, beslut kan fattas av riksdagen om att upplösa stiftelsen och överföra delar av verksamheten till mtm, betänkandet kan återremitteras för vidare utredning, verksamheten kan tills vidare få fortsätta i stiftelseform. Även andra scenarier är tänkbara. Om en proposition föreslår att stiftelsen avvecklas och att verksamheten överförs till mtm kommer året att präglas av verksamhetsövergång, vilket kan innebära minskad verksamhet, och därmed minskad lönsamhet. Om verksamheten får fortsätta i nuvarande form kommer en balansering av ekonomin att prioriteras. 6

7 Vi måste därför arbeta med två parallella planeringsmodeller, både i det interna och i det utåtriktade arbetet. Denna osäkerhet kommer att innebära stora prövningar för personalen och verksamheten. Utveckling enligt utredningen De remissvar som inkommit på betänkandet är splittrade till delar av förslagen och visar tydligt hur komplext området är. Remissvaren ger samtidigt stöd och inspiration till fortsatt verksamhet. Vi har i dagsläget ingen annan möjlighet än att utgå från att verksamheten fortsätter i sin nuvarande form och med nuvarande riktlinjer under Däremot har utredningens förslag, arbetet med konsekvensanalyser och genomgången av andra aktörers remissvar gett många uppslag till hur verksam-heten kan utvecklas inom befintliga ramar. Brukarråd och vetenskapligt råd Vi avser att inleda en del av de verksamheter som utredaren föreslår och som vi tillstyrker i vårt remissvar. Till detta hör ett ökat samarbete med brukarorganisationerna, som ska bjudas in vid två tillfällen under Första tillfället kommer att vara i slutet av mars när en eventuell proposition lagts till riksdagen. En annan förändring är utvecklingen av det nuvarande kompetenscentret genom en ny funktion för det vetenskapliga rådet. Samverkan Flera samarbeten som pågått under 2013 kommer att fortsätta. Vi bedömer att myndigheter, organisationer och företag söker samarbete och att vi är en uppskattad samarbetspart med stor kompetens. Bland sina förslag föreslår utredaren att varumärket Centrum för lättläst bevaras, eftersom han menar att det signalerar kompetens och engagemang. Många av remissvaren betonar också den unika kompetens som finns inom stiftelsen. Detta tyder på att det finns goda utvecklingsmöjligheter till samverkan på området. Målgrupper Vi ska ha fokus på utgivning och informationsinsatser för att nå de grupper som har de största behoven, däribland personer med utvecklingsstörning och personer med demens. Men fler målgrupper kan ha glädje och nytta av lättlästa nyheter och litteratur. I oktober 2013 publicerades piaac, den största internationella studien någonsin om läsfärdigheter bland den vuxna befolkningen mellan 16 och 65 år. Den visar på att drygt 13 procent av den vuxna befolkningen i Sverige, eller cirka personer, har en så låg läsförmåga att de enbart kan tillgodogöra sig mycket enkla texter. Den visar också på ett klart samband mellan låg läsförmåga och lågt deltagande i arbetsmarknad och samhällsliv. Satsningen på att driva valsajten Alla Väljare under supervalåret 2014 kommer därför att vara högprioriterad, och de medel som Justitiedepartementets Demokratienhet bidrar med ökar förutsättningarna för att lyckas inkludera fler personer i valdebatt och valdeltagande. Behoven av lättläst material kommer sannolikt att öka snarare än minska i framtiden. Dessa gruppers tillgång till samhällsinformation och läsupplevelser är en central fråga för en demokratiutveckling som omfattar alla i samhället. Ekonomiska utmaningar Förändringar i mediestrukturen och övergången till nya digitala spridningsformer innebär en utmaning för både bok- och tidningsmarknaden. Detta gäller såväl i Sverige som internationellt. Strukturförändringarna påverkar hur man kan ta betalt för sina produkter och vi behöver kontinuerligt se över hur verksamheten kan 7

8 moderniseras och förbättras för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Styrelse Styrelsen har bestått av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Av de ordinarie ledamöterna år 2013 var tre kvinnor och tre män, suppleanterna bestod av två män och en kvinna. I styrelsen ingick under året Caroline Liberg, ordförande, samt Kristina Ahlinder, vice ordförande, och de ordinarie ledamöterna, Jesper Klein, Alf Lundin, Lars Nilsson och Birgitta Notlöf. Suppleanter har varit Markus Boberg, Torbjörn Lundgren och Signe Westin. Ann Katrin Agebäck tillträdde som direktör den 14 januari Stiftelsens ledning utgörs av ledningsgruppen vid stiftelsen. Den har bestått av en man och fem kvinnor. Auktoriserad revisor har varit Christer Franzén. Flerårsöversikt År Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Medeltal anställda

9 Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur Centrum för lättläst

10 10

11 11

12 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Intäktsredovisning Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras stiftelsen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar (utveckling av hemsidan redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Inventarier 20 % Immateriella anläggningstillgångar 20 % Finansiella anläggningstillgångar Samtliga placeringar värderas till anskaffningsvärdet då de första gången redovisas i balansräkningen. Anskaffningsvärdet motsvarar det verkliga värdet av den ersättning som lämnats. Därefter redovisas placeringarna till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde med beaktande av varaktig nedgång. Leasing Leasing av kontorsutrustning förekommer i begränsad omfattning. Årskostnaden uppgår till kr ( kr). Varulager och pågående arbete Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde, varvid det senare använts. Med verkligt värde avses 40 % av förlagsnettopris för under senaste kalenderåret producerade böcker, 20 % för föregående års producerade böcker samt 10 % för äldre böcker. Pågående bokprojekt värderas till nedlagda externa kostnader och omfattar titlar som beräknas utkomma under de närmaste 24 månaderna. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 12

13 Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur Centrum för lättläst

14 14

15 15

16 16

17 Underskrifter Stockholm den 13 februari 2014 Caroline Liberg Kristina Ahlinder Jesper Klein Alf Lundin Lars Nilsson Birgitta Notlöf / Ann Katrin Agebäck Min revisionsberättelse har lämnats den Christer Franzén Auktoriserad revisor 17

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag Promemoria 2014-07-15 Ku2014/1282/MFI Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Christoffer Lärkner Telefon 08-405 13 50 Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen för Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Remissvar från Centrum för lättläst

Remissvar från Centrum för lättläst Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Rapport Förslag till förordningsändringar

Rapport Förslag till förordningsändringar Rapport Förslag till förordningsändringar Redovisning av regeringsuppdrag rörande förslag till förordningsändringar inom området finansiell redovisning ESV 2014:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 1 Introduktion Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Innehåll Introduktion 2 2008 i sammanfattning 3 VD

Läs mer

Årsberättelse 2013 2013 1

Årsberättelse 2013 2013 1 Årsberättelse 2013 2013 1 2 Årsberättelse 2013 3 2014 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Urval av bilder från verksamhetsåret 2013, Prevent. Foto inlaga Urval av bilder

Läs mer

Virtuous Spirits AB (publ)

Virtuous Spirits AB (publ) Årsredovisning för Virtuous Spirits AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se KPMG AB Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer...12 Revisionsberättelse... 20 Årsredovisning KPMG 2012/2013 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Verksamhetsberättelse 2013 Boplats Göteborg AB 1 Uppföljning av bolagets uppdrag - sammanfattning Medborgare Antalet

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Läsandets kultur Litteraturutredningens slutbetänkande, SOU 2012:65

Läsandets kultur Litteraturutredningens slutbetänkande, SOU 2012:65 1 2013-02-25 Kulturdepartementet ku.remissvar@regeringskansliet.se Läsandets kultur Litteraturutredningens slutbetänkande, SOU 2012:65 Svenska Förläggareföreningen har beretts tillfälle att lämna synpunkter

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011-2012 Innehållsförteckning ABC aktiva insatser för människa och miljö 3 ABC:s verksamhet 2011/2012 4 ABC och HIMAD Himalayan Society for Alternative Development 6 ABC:s och HIMAD:s

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Årsredovisning 2010 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna

Läs mer

årsberättelse Motormännen

årsberättelse Motormännen årsberättelse Motormännen 2011 Innehåll 3...VD har ordet 4...Bilisten alltid i första rummet 6...Juristen som alltid är redo 7...Experten du kan lita på 8...Gör resan till ett nöje 9...Alla är lika viktiga

Läs mer