Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015"

Transkript

1 , Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

2 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet, Box 7703, Stockholm Tfn: Fax: E-post: registrator(at)uka.se, Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

3 Innehåll Universitetskanslerns förord... 4 Verksamhetsgemensamma prioriteringar... 5 Internationalisering... 5 Samverkan... 5 Jämställdhet... 5 Strategi och övergripande teman... 6 Kvalitetssäkring... 8 Kvalitetsutvärderingar... 8 Examenstillståndsprövningar Gemensamt för området kvalitetssäkring Granskning av effektivitet och uppföljning Effektivitetsgranskning Uppföljning och analys Officiell statistik för högskoleväsendet Omvärldsbevakning Gemensamt för området granskning av effektivitet och uppföljning Integrering av jämställdhetsperspektiv i verksamheten Tillsyn och nämndstöd Nämndstöd Gemensamt för området tillsyn och nämndstöd Integrering av jämställdhetsperspektiv i verksamheten Chefsutveckling Integrering av jämställdhetsperspektiv i verksamheten De ämbetsgemensamma resurserna Verksamheten i siffror Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

4 Universitetskanslerns förord Svensk högskolesektor står inför stora utmaningar inom en rad områden. Universitetskanslersämbetet ska i sitt uppdrag att granska sektorn också bidra till att sektorn utvecklas och stärkt kan ta sig an sina uppgifter. I en femårig strategi ska riktningen pekas ut för hur UKÄ ska genomföra sitt uppdrag så att det ger bästa möjliga utveckling till högre utbildning. Strategin kommer bland annat att peka på hur olika kompetenser och verksamhetsområden inom ämbetet ska öka sin interna samverkan för att kunna presentera bredare analyser och resultat. Särskild vikt ska läggas vid tre temaområden som identifierats som centrala för sektorn: lärarutbildning, forskarutbildning och resurser. En utökad samverkan med sektorn och olika intressenter är också viktig för att ämbetet ska få kunskap om vilka frågor som behöver belysas och är aktuella för lärosätena. Internationella utblickar är nödvändiga för att UKÄ ska kunna bidra till att utveckla den högre utbildningen och den egna verksamheten. Internationalisering ska därför vara ett perspektiv som går igenom alla UKÄ:s verksamhetsområden för att kunna ge en bredare bild av utmaningarna men också möjligheterna för högre utbildning. Inom strategiarbetet ska en plan tas fram för hur ämbetet ska arbeta med internationalisering. Ett aktivt arbete ska också genomföras för jämställdhetsintegrering, enligt ett särskilt regeringsuppdrag. I all verksamhet där det är relevant ska ett jämställdhetsperspektiv ingå. En stor uppgift under året blir att utveckla ett nytt sammanhållet system för kvalitetssäkring när riksdagen fattat beslut. Det nya systemet ska omfatta alla utbildningsnivåer och metodutvecklingen ska göras i samverkan med sektorn och även involvera alla avdelningar på UKÄ. Syftet är att högre utbildning ska kunna utvärderas på ett sätt som driver på kvalitetshöjningar. Regeringen har aviserat att UKÄ kan komma att få tilläggsuppdrag under året. Det måste därför finnas en beredskap för att göra vissa omprioriteringar under året. Harriet Wallberg Universitetskansler Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

5 Verksamhetsgemensamma prioriteringar Internationalisering Det finns en efterfrågan på att UKÄ ska delta mer aktivt på den internationella arenan för att kunna bidra till att stärka den svenska högskolans internationalisering. Under året ska ett internt arbete ringa in vilken roll UKÄ kan och bör ta i detta avseende samt identifiera fokusområden. Arbetet tar avstamp i vad UKÄ redan gör idag, myndighetens instruktion, regleringsbrev för 2015 samt vad som särskiljer UKÄ i relation till andra myndigheter. Arbetet ska se till helheten och den samlade portföljen för UKÄ för att uppnå synergieffekter mellan de olika verksamhetsområdena. Arbetet ska också ta hänsyn till den nationella strategin för internationalisering av den högre utbildningen. 1 UKÄ ser bland annat att användning av internationella experter i paneler och internationellt samarbete och utbyte kring bl.a. metodutveckling inom granskning och uppföljning är exempel på ökad internationalisering. Även inom den internationella statistiken ska UKÄ öka sitt engagemang för att sprida en korrekt bild av Sverige och underlätta jämförelser. Vad gäller tillsynsverksamheten kommer internationella jämförelser för klagomålshantering att göras. Ämbetet ska också analysera och redovisa hur rättssäkerhetsfrågor i allmänhet hanteras vid några utländska lärosäten. Under året kommer ämbetet också fördjupa engagemanget i några internationella arbetsgrupper för utveckling av kvalitetssäkring i högre utbildning. Universitetskanslersämbetet ska även i år delta i internationellt statistiksamarbete inom bl.a. OECD, Unesco och EU. Samtidigt kommer UKÄ under året att göra ett antal analyser där utvecklingen i den svenska högskolesektorn sätts i relation till utvecklingen i andra länder. Samverkan En kontinuerlig dialog med uppdragsgivare, sektorn och övriga intressenter är nödvändig för att UKÄ ska förstå och möta de behov som finns av underlag och resultat. Genom dialog får ämbetet kunskap om utmaningar för den högre utbildningen och förutsättningarna för olika delar av sektorn. Formerna för samverkan kommer att utvecklas under 2015 samtidigt som ämbetets kommunikation av resultat ska bli mer tillgänglig och attraktiv. Under 2015 kommer samverkan att ske både som en del av UKÄ:s löpande arbete och genom satsningar på t.ex. konferenser och andra utåtriktade aktiviteter. Jämställdhet Ämbetet har fått i uppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering under , Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). 2 Under året ska UKÄ ta fram en plan för hur myndigheten ska utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Syftet är att verksamheten ska utvecklas för att ännu bättre bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1 Ny värld Ny högskola (prop. 2004/05:162). 2 Enligt regleringsbrev för Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

6 Ämbetet ingår i den grupp av myndigheter som erbjuds stöd från Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Ämbetets medverkan där kommer att ge stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering i alla delar av verksamheten. I all UKÄ:s verksamhet där så är relevant ska ett jämställdhetsperspektiv ingå. Perspektivet ska inkluderas redan i planeringsstadiet så att jämställdheten integreras och påverkan på olika grupper av individer beskrivs. Jämställdhetsaspekten ska också integreras i utformandet av strategi och det nya arbetet med temaområden. Det ingår redan i processerna för verksamhetsplanering och uppföljning men ska utvecklas ytterligare under året. Strategi och övergripande teman Under våren kommer en femårsstrategi för ämbetet att arbetas fram med stöd av alla medarbetare. Huvudsyftet med arbetet är att ämbetets verksamhet ska komma till större nytta i sektorn i synnerhet och i samhället i stort. För att uppnå detta behöver ämbetet arbeta mer samlat och utnyttja de synergieffekter ett bättre internt samarbete kan ge. Strategin kommer att behandlas på två medarbetardagar och på ledningsgruppen och alla avdelningar. Strategin tar sin utgångspunkt i ämbetsguiden där riktlinjer för perioden lagts fast. I strategiarbetet kommer även utfallet av medarbetarenkäten som genomfördes 2014 att beaktas. Framförallt behovet av en bättre intern samverkan. Under 2014 initierades tre temaområden med bemanning från flera avdelningar på ämbetet. Syftet är att UKÄ tydligare ska kunna förmedla till sektorn en sammanhängande kunskap om dessa tre viktiga områden och det kommer att kommuniceras på olika sätt under året. Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå är en viktig del av högskolans och samhällets utveckling och kompetensförsörjning. Det är få aktörer som idag lyfter fram och diskuterar forskarutbildningen. UKÄ ansvarar för flera frågor kring forskarutbildningen där juridik, kvalitet, statistik, uppföljning och resursutnyttjande griper in i varandra och UKÄ kan på så sätt bidra till en allsidig belysning av och ökad kunskap om denna utbildning. Det gäller till exempel mer specifika frågor som rör kvalitet, mobilitet (nationell och internationell), genomströmning, individuella studieplaner och gemensamma examina. Lärarutbildningsfrågor Lärarutbildningsfrågorna står högt på den politiska dagordningen och lärarutbildningen är en av landets största utbildningar med stor betydelse för utvecklingen av samhället. UKÄ har flera regeringsuppdrag kopplade till lärarutbildningen och kan genom att samla kompetensen på detta område bidra till såväl lösningen av specifika frågor som till att lyfta och belysa lärarutbildningsfrågor ur ett bredare perspektiv. Resurstilldelning Hur den högre utbildningen dimensioneras och hur resurserna används för att klara de samhälleliga utmaningarna är frågor som är ständigt aktuella. UKÄ ansvarar för att granska hur effektivt lärosätena utnyttjar sina resurser och arbetar samtidigt med flera andra uppdrag och projekt som har relevans för dimensionering och kopplingen mellan Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

7 resurser och kvalitet. Till exempel på vilket sätt lärosätena använt den extra tilldelning som baserats på utfallet i kvalitetsutvärderingarna, hur förstärkningen av ersättningen till vissa områden påverkar utbildningskvaliteten och hur genomströmningen i högskolan utvecklas. Ett internationellt perspektiv ska också läggas på resurstilldelningsfrågorna, bl.a. genom en jämförelse av kostnaderna för högre utbildning mellan OECD-länderna. Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

8 Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring av högre utbildning är ett av myndighetens ansvarsområden. Den utförs genom utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt genom prövning av ansökningar om examenstillstånd. Utvärderingarna på grundnivå och avancerad nivå inom ramen för systemet för kvalitetsutvärderingar avslutades under senhösten Det återstår uppföljningar av de huvudområden som fått omdömet bristande kvalitet, och därmed fått sitt examenstillstånd ifrågasatt. Majoriteten av dessa uppföljningar kommer att genomföras under Ett nytt kvalitetssäkringssystem håller på att utvecklas och under 2015 kommer förberedelserna att intensifieras. Det nya systemet kommer att omfatta alla utbildningsnivåer, även forskarutbildning som inte utvärderats i föregående system. Arbetet innefattar utveckling av metoder för såväl granskning av lärosätenas interna kvalitetssäkring som utbildningsprogram. Erfarenheterna av det nyss avslutade utvärderingssystemet för grundnivå och avancerad nivå är omfattande och under 2015 kommer de att samlas upp i sammanställningar, problematiseringar och analyser. Resultaten kommer att användas i det pågående metodutvecklingsarbetet och för att sprida erfarenheter och resultat av utvärderingssystemet. För examenstillståndsprövningar arbetar ämbetet med en översyn och samordning av de olika kvalitetsaspekterna. Även det internationella samverkansarbetet vidareutvecklas. Under året kommer UKÄ även att se över interna arbetsformer och processer för utvärderingsverksamheten som ett led i myndighetens övergripande samordning och kvalitetssäkring av verksamheten. Kvalitetsutvärderingar Metodutveckling av utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Ämbetet utvecklar metoden för ett nytt utvärderingssystem av högre utbildning. Arbetet utgår från den oberoende utredning som nyligen genomförts 3, tillsammans med eventuella justeringar som kan tillkomma i och med det remissförfarande som regeringen avser att genomföra. I perioden innan underlag från regeringen inkommit, kommer UKÄ att analysera erfarenheter av föregående kvalitetssäkringsmodell och arbeta med vidareutveckling av moment som är aktuella oavsett utvärderingsmetod. Det handlar exempelvis om rekrytering och utbildning av bedömargrupper, informationsflöden mellan lärosäten och myndigheten m.m. Även jämförelser med kvalitetssäkringsmodeller i andra länder kommer att genomföras. 3 Den 8 april 2014 fick professor Harriet Wallberg i uppdrag att se över de grundläggande principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning och att utreda hur utvärderingssystemet ska organiseras. Den 1 december 2014 lämnade utredaren sitt förslag till regeringen. Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

9 Ämbetet har tagit fram ett förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå, som kommer att utgöra del av det nya nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning. Förslaget skickas ut på remiss. Under våren 2015 startar utvärderingarna med en pilotomgång med ett mindre antal utbildningar. Samtliga ämnesområden, inklusive de konstnärliga, ingår i pilotomgången som är ett led i metodutvecklingen. Mycket av arbetet under 2015 kommer att koncentreras till pilotomgången som syftar till att testa och utvärdera alla komponenter i utvärderingens olika faser. Lärosäten och andra intressenter blir viktiga diskussions- och samarbetspartners i utarbetandet av en ny kvalitetssäkringsmodell. Dessa parter kommer att involveras efter att ämbetet fått vidare instruktioner från regeringen. I samband med metodutvecklingen pågår även utveckling av datorplattformar för hantering av kvalitetssäkringssystemet samt för redovisning av resultat. Uppföljning av kvalitetsutvärderingar Ämbetet planerar att slutföra 241 av de återstående 334 uppföljningarna av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå som fått omdömet bristande kvalitet: Ingenjörs- och teknikvetenskap (91) Matematik (1) Arkeologi, antikens kulturer och kulturvård (6) Arkiv-, biblioteks- och museivetenskap (3) Teologi och religionsvetenskap (9) Film, konst, mode, musik och teatervetenskap (7) Filosofi (1) Historia (3) Antropologi och etnologi (4) Läkarexamen (6) Arbetsliv och hälsa (3) Röntgensjuksköterskeexamen (2) Omvårdnad, omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap (7) Länderstudier (2) Barnmorskeexamen (3) Biomedicin (12) Odontologi (11) Apotekarexamen (1) Fri konst (6) Konsthantverk och design (7) Scenisk gestaltning (2) Turism (8) Media- och designutbildningar (5) Socialt arbete och socionomexamen (15) Utbildningar inom lantbruk och djur (1) Pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap (18) Psykoterapeutexamen (7). Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

10 Examenstillståndsprövningar Metodutveckling De examenstillståndsprövningar som Universitetskanslersämbetet genomför följer till stor del samma metodik. Vissa skillnader förekommer vad gäller de kvalitetsaspekter som utbildningarna granskas mot beroende på vilken examen som examenstillståndsprövningen avser. En översyn och samordning av de olika kvalitetsaspekterna påbörjades under 2014 och kommer slutföras under detta verksamhetsår. I anslutning till det arbetet kommer även nya vägledningar till lärosätena att utarbetas. Prövningar av examenstillstånd 2015 Under hösten 2014 inkom nedanstående 28 ansökningar om examenstillstånd som ämbetet kommer att pröva under våren 2015: Civilingenjörsexamen Örebro universitet Receptarieutbildning Malmö högskola: Receptarieexamen Speciallärarutbildning Uppsala universitet: Speciallärarexamen Ämneslärarutbildning Högskolan Dalarna: Ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7 9 i ämnet kinesiska Ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7 9 i ämnet idrott och hälsa Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i ämnet kinesiska Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i ämnet idrott och hälsa Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i ämnet matematik Högskolan Väst: Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet i ämnet svenska två Mälardalens högskola: Ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7 9 i ämnet teknik Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i ämnet teknik Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

11 Högskoleexamina Karlstads universitet: Konstnärlig högskoleexamen i musikalisk gestaltning Kandidatexamina Karlstads universitet: Konstnärlig kandidatexamen i musikalisk gestaltning Magisterexamina Karlstads universitet: Konstnärlig magisterexamen i musikalisk gestaltning Masterexamina Högskolan i Borås: Masterexamen i företagsekonomi Högskolan Dalarna: Masterexamen i interkulturella studier Malmö högskola Masterexamen i informationsteknologi Linnéuniversitetet: Konstnärlig masterexamen i kreativt skrivande Karlstads universitet: Konstnärlig masterexamen i musikalisk gestaltning Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

12 Doktorsexamina Högskolan Dalarna: Doktorsexamen i evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete Malmö högskola: Doktorsexamen i informationsteknologi. Yttrande över examenstillståndsprövningar Universitetskanslersämbetet ska på Utbildningsdepartementets uppdrag lämna yttranden över nedanstående remisser som inkommit till departementet under 2014: Juristexamen Stockholms fria högskola Läkarexamen Stockholms fria högskola Psykoterapeutexamen Kognio centrum för KBT AB Kandidatexamina Röda korsets högskola: Kandidatexamen i folkhälsovetenskap Beckmans: Konstnärlig kandidatexamen i rumslig gestaltning och inredningsarkitektur Magisterexamina Teologiska högskolan Stockholm: Magisterexamen i mänskliga rättigheter Masterexamina: Teologiska högskolan Stockholm Masterexamen i mänskliga rättigheter. Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

13 Gemensamt för området kvalitetssäkring Internationell samverkan I enlighet med ambitionen i ämbetets policydokument Ämbetsguiden har utvärderingsverksamheten ökat sitt deltagande i internationella sammanhang. Under 2015 kommer utvärderingsverksamhetens deltagande att utgå från en plan för det fortsatta internationella engagemanget. Planen innehåller strategiska överväganden kring vilka arbetsuppgifter, konferenser, seminarier eller nätverk som UKÄ bör delta och vara aktiva i. UKÄ kommer att fokusera och fördjupa sitt internationella engagemang i utvärderingssammanhang i arbetsgrupper för utveckling av kvalitetssäkring i högre utbildning i nedanstående organisationer: Nordic Network of Quality Assurance (NOQA) The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) The European Consortium for Accreditation (ECA) International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). Ämbetet blev 2014 medlem i ECA och kommer specifikt delta i samarbeten kring lärandemål, gemensamma examina (Joint Degrees) och erfarenhetsutbyte kring internationalisering och institutionella granskningar. Generellt är det en ambition att delta med presentationer i de internationella sammanhangen. Ämbetet kommer även att omvärldsbevaka internationellt och månadsvis distribuera ett elektroniskt nyhetsbrev internt. Innehållet fokuseras till att kortfattat beskriva ett lands externa kvalitetssäkringsarbete och en organisation som är relevant för utvärderingsverksamheten. Analys av förlängning av tandhygienistutbildningen Universitetskanslersämbetet ska analysera för- och nackdelar med en förlängning av utbildningen till tandhygienist genom att tandhygienistexamen ökar i omfattning till 180 högskolepoäng, istället för nuvarande 120. I uppdraget ingår att beskriva konsekvenserna av en eventuell förlängning för dem som studerar till tandhygienist, för arbetsgivarnas personalförsörjning och för staten. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 januari (Uppdragskälla: Särskilt regeringsuppdrag U2014/3351/UH.) Särskild uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärar- och förskollärarutbildningarna Universitetskanslersämbetet ska genomföra en särskild uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom lärar- och förskollärarutbildningarna, främst i fråga om de utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- eller ämneslärarexamen. I uppdraget ingår att följa upp olika kvalitetsaspekter för lärosätenas utformning och genomförande av VFU och identifiera förbättringsområden. Uppföljningen ska främst inriktas på hur VFU genomförs och organiseras och arbetet ska ta sin utgångspunkt i de brister och förtjänster när det gäller hur VFU genomförs som identifierats i tidigare Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

14 granskningar och rapporter. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 december 2015 (Uppdragskälla: Särskilt regeringsuppdrag U2014/3010/UH.) Uppföljningar och analyser Under verksamhetsåret kommer Universitetskanslersämbetet att genomföra ett antal analyser. Analyserna är främst relaterade till den nyligen avslutade utvärderingscykeln men även till andra delar av utvärderingsverksamheten. Analyserna kommer att göras för nedanstående områden. Sammanställning av resultat Resultatet av genomförda kvalitetsutvärderingar, med tillhörande uppföljningar, kommer att sammanställas och analyseras. Likaså kommer resultat av genomförda examenstillståndsprövningar att sammanställas och analyseras, främst i metodutvecklingssyfte. Utvärderingarnas påverkan på utbildningskvalitet/utbildningsutbudet Universitetskanslersämbetet avser att undersöka om och i så fall på vilket sätt genomförda kvalitetsutvärderingar har haft en kvalitetsdrivande effekt vid universitet och högskolor. Myndigheten avser även kartlägga och analysera de eventuella indirekta effekterna av de genomförda utvärderingarna. Analysen kommer att fokusera på eventuella förändringar i utbildningsutbudet. Metodologiska studier Den metod som använts i kvalitetsutvärderingarna har till viss del kritiserats för att ha missgynnat tvärvetenskapliga utbildningar. Universitetskanslersämbetet kommer undersöka det genom att analysera ett antal utvärderingar där mång- eller tvärvetenskapliga utbildningar ingått. Användning av extra resurstilldelning UKÄ kommer att kartlägga och analysera hur universitet och högskolor har fördelat och använt den extra resurstilldelningen från regeringen som lärosätena erhållit när deras utbildningar genererat omdömet mycket hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

15 Spridning av resultat Under 2015 kommer ämbetet särskilt arbeta med hur resultat från det nya kvalitetssäkringssystemet ska redovisas. Juridiskt stöd Juridiskt stöd behövs för flera aktiviteter inom området kvalitetssäkring. Till exempel metodutvecklingsarbetet för utvärderingar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och för det löpande arbete som utförs inom verksamhetsområdet. Vidare görs en juridisk granskning inför varje beslut om examenstillstånd. Integrering av jämställdhetsperspektiv i verksamheten Inom utvärderingsverksamheten kommer jämställdhetperspektiv konkret att ingå i följande delar: metodutveckling av nytt kvalitetssäkringssystem för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå utvecklingsarbete av rutiner och anvisningar för utvärdering av utbildning på forskarnivå med avsikt att uppnå jämn könsfördelning i lärosätesintervjuer och intervjuer med doktorander uppföljningar och analyser som görs under året översyn av vägledande dokument riktat till universitet och högskolor, exempelvis för examenstillståndsprövningar 4, ur ett jämställdhetsperspektiv uppföljning av könsfördelningen i bedömargrupperna och i ordförandeuppdraget. (Uppdragskälla: Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet.) 4 Under aspekten utbildningsmiljö: Det är vidare tydligt på vilket sätt utbildningen relaterar till lärosätets verksamhet att främja hållbar utveckling och jämställdhet mellan kvinnor och män. Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

16 Granskning av effektivitet och uppföljning Ett av Universitetskanslersämbetets ansvarsområden benämns i instruktionen Granskning av effektivitet och uppföljning. I ansvaret ingår att granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor, följa upp, omvärldsbevaka och analysera frågor inom myndighetens ansvarsområde samt ansvara för den officiella statistiken för högskoleväsendet. Inom området ska ämbetet också enligt regleringsbrevet och särskilda regeringsbeslut utföra ett antal mer specifika uppdrag. Under 2015 kommer ämbetets prioriteringar kring internationalisering, samverkan och jämställdhet att vävas in i verksamheten. Flera internationellt jämförande studier kommer att publiceras, deltagandet i internationellt statistiksamarbete samt i internationella konferenser kommer att öka och analyser och rapporter kommer i ökande utsträckning att översättas till engelska. Samverkan med lärosätena kommer i allt högre grad att ske inom ramen för olika uppdrag samt i särskilda referens- och användargrupper i anslutning till de löpande, bredare uppdragen. Jämställdhet ska vara en integrerad del av verksamheten och ett kvalitativt genusperspektiv ska läggas på hela verksamheten i samband med att ämbetet utarbetar en plan för jämställdhetsintegrering. Effektivitetsgranskning Resursutnyttjande och effektivitet Inom Universitetskanslersämbetets uppgift att granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor ska ämbetet följa universitets och högskolors resursutnyttjande. Vidare ska ämbetet utveckla ändamålsenliga metoder för att mäta effektivitets- och produktivitetsutvecklingen i högskoleverksamheten. Dessa metoder ska beskriva en så stor del av sektorns uppdrag som möjligt. Ämbetet kommer även att fortsätta uppföljningen av klassificeringen av kurser i olika utbildningsområden. Under 2015 kommer minst fem effektivitetsanalyser och effektivitetsfakta att publiceras inom detta uppdrag. Teman för analyser kommer bl.a. att vara studenternas tidsanvändning, den prestationsbaserade resurstilldelningen för forskning och utbildning på forskarnivå, lärosätenas teoretiska utbildningskapacitet och granskning av kursklassificeringen. Samtidigt kommer data från analyser och andra uppgifter som är relevanta för resursutnyttjandet och produktiviteten i högskolesektorn att publiceras i verktyget Högskoleutforskaren på ämbetets webb. Utforskaren ger användarna möjlighet att göra egna analyser av materialet samt ladda upp egna jämförande data. Arbetet med utvecklingen av granskningsmetoder kommer att fortsätta och vara en kontinuerlig del av uppdraget. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för (Uppdragskälla: Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet och regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Uppföljning av inaktivitet Under 2015 kommer ämbetet också att följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs enligt den uppföljningsmodell som ämbetet presenterade Uppdraget ska redovisas Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

17 senast den 22 februari (Uppdragskälla: Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet och regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Uppföljning och analys Årsrapport Universitetskanslersämbetet ska redovisa sammanfattande analyser över utvecklingen av verksamheten vid universitet och högskolor i en årsrapport. Ämbetet kommer också att publicera en sammanfattning av årsrapporten på engelska. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Utbildningsutbudet och arbetsmarknaden Universitetskanslersämbetet ska informera universitet och högskolor samt blivande studenter om arbetsmarknadens framtida behov i relation till utbildningsutbudet på grundnivå och avancerad nivå. Vid regionala skillnader i balansen mellan utbud och efterfrågan ska detta redovisas. En rapport kommer att publiceras under 2015 och uppdraget kommer sedan även att redovisas i årsredovisningen för (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Etablering på arbetsmarknaden Universitetskanslersämbetet ska i samverkan med universitet och högskolor följa och redovisa de examinerades etablering på arbetsmarknaden, fördelat på kvinnor och män. I uppdraget ingår att följa och redovisa etableringen på arbetsmarknaden för de personer som har genomgått kompletterande utbildningar. En rapport kommer att publiceras under 2015 och uppdraget kommer sedan även att redovisas i årsredovisningen för (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Dimensionering av högre utbildning Universitetskanslersämbetet ska följa upp hur lärosätena arbetar med dimensionering av utbildningsutbudet i syfte att säkerställa att universitet och högskolor har en effektiv dimensionering. I uppdraget ingår att sprida resultaten till universitet och högskolor och att föreslå eventuella åtgärder för att förbättra arbetet. Vidare ska ämbetet årligen följa upp inom vilka inriktningar universitet och högskolor genomför utbildningar inom ingenjörs-, lärar- och specialistsjuksköterskeutbildningarna. Uppdraget att årligen redovisa inriktningarna inom specialistsjuksköterskeutbildningen är en del av det tidigare uppdraget att efter samråd med Socialstyrelsen föreslå hur de universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen i ökad utsträckning ska kunna samverka sinsemellan och hur lärosätena bättre ska kunna samverka med hälso- och sjukvården (U2013/4058/UH). (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

18 Kvalitetsförstärkning av ersättningsbelopp Universitetskanslersämbetet ska följa upp den höjning av ersättningsbeloppen inom utbildningsområdena humaniora, juridik, teologi och samhällsvetenskap som har skett i syfte att stärka kvaliteten i utbildningarna. Ämbetet ska redovisa och analysera hur medlen har använts och hur kvaliteten i utbildningarna har påverkats. Uppdraget ska slutrapporteras den 31 maj (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Kartläggning av internationella utbildningssamarbeten Universitetskanslersämbetet ska, i samarbete med Universitets- och högskolerådet, kartlägga vilka internationella utbildningssamarbeten som såväl statliga lärosäten som enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina ingår i. Ämbetet ska också kartlägga hur många studenter som studerar i Sverige inom sådana utbildningssamarbeten. Det ska särskilt framgå hur många av dessa studenter som inom studietiden i Sverige betalar studieavgift till det svenska lärosätet, respektive omfattas av avgiftsfrihet vid det svenska lärosätet men betalar studieavgift till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige. I uppdraget ingår också att analysera om och hur dessa utbildningssamarbeten påverkar de svenska lärosätenas utbud av övrig högskoleutbildning. Uppdraget ska rapporteras den 22 februari (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Kartläggning av mänskliga rättigheter Universitetskanslersämbetet ska kartlägga hur frågor om mänskliga rättigheter beaktas i utbildningar som leder till vissa examina som pekas ut i uppdraget. De utvalda examina är i huvudsak inriktade mot arbete inom skola, vård och omsorg. Ämbetet ska också särskilt kartlägga hur frågor om mäns våld mot kvinnor samt våld mot barn beaktas i dessa utbildningar och särredovisa detta. I uppdraget ingår även att redovisa goda exempel på hur mänskliga rättigheter och frågor om mäns våld mot kvinnor samt våld mot barn beaktas i dessa utbildningar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Redovisning till Bonus Copyright Access Universitetskanslersämbetet ska senast den 4 maj 2015 överlämna en redovisning till Bonus Copyright Access av antalet helårsstudenter per lärosäte avseende budgetåret (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Utvärdering av upplåtelse av lägenheter för bostadsändamål Universitetskanslersämbetet ska utvärdera vissa lärosätens möjlighet till upplåtelse av lägenheter för bostadsändamål (U2011/680/UH). Utvärderingen och de ställningstaganden som har gjorts inom ramen för uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars (Uppdragskälla: Särskilt regeringsuppdrag.) Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

19 Utvärdering av vidareutbildning av lärare (utan lärarexamen) Universitetskanslersämbetet ska följa och utvärdera uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (U2011/3713/UH). Resultatet av uppföljningen och utvärderingen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 juni (Uppdragskälla: Särskilt regeringsuppdrag.) Övrig uppföljning Inom Universitetskanslersämbetets uppdrag att ansvara för uppföljning av frågor inom myndighetens ansvarsområde kommer ämbetet under 2015 att utifrån ett jämställdhetsperspektiv arbeta med en analys av kvinnors och mäns vägar genom den högre utbildningen och deras karriärvägar inom och utom akademin. Ämbetet kommer även att göra en uppföljning av Högskoleverkets tidigare enkätbaserade studier Studentrespektive Doktorandspegeln. Speglarna är studier av utbildningen på de olika nivåerna utifrån ett studentperspektiv. Ämbetet kommer även att i högre grad än tidigare belysa den internationella utvecklingen av högre utbildning samt sätta Sverige i relation till utvecklingen i andra länder avseende såväl utbildningsnivå, ekonomiska satsningar på högre utbildning och sociala aspekter av utbildningen som etablering på arbetsmarknaden. Tre rapporter med internationellt fokus kommer att publiceras under Ämbetet kommer även under 2015 att fortsätta samarbetet med Skolverket inom myndighetens uppdrag om prognoser för behovet av lärare. Samarbete sker även med Universitets- och högskolerådet, både inom olika regeringsuppdrag, i statistikarbetet samt i olika egeninitierade projekt. (Uppdragskälla: Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet.) Officiell statistik för högskoleväsendet Ansvar för den officiella statistiken Produktion av statistik Universitetskanslersämbetet är statistikansvarig myndighet för högskoleväsendet enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Statistikuppgifter om högskolan, utöver ekonomiska uppgifter, kommer även under 2015 att samlas in av Statistiska centralbyrån (SCB) på ämbetets uppdrag. Ämbetet ska på egen hand samla in och sammanställa uppgifter för ekonomisk statistik. Statistiken kommer att bearbetas och analyseras och utgöra grund för officiell statistik inom högskoleområdet. Som stöd för utvecklingen av statistiken ska ämbetet inhämta synpunkter från statistikanvändare och uppgiftslämnare. Den officiella statistiken kommer att presenteras i bl.a. ämbetets databas och i statistiska meddelanden (SM). Vidare fortsätter under 2015 arbetet med att utveckla statistik för beskrivning av bl.a. internationell mobilitet inom utbildning på forskarnivå och bland personalen, samt ledningsfunktioner i högskolan och nationella minoriteter. Arbetet med kvalitetssäkringen av den officiella statistiken för högskoleväsendet ska under 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

20 fokuseras kring en självvärdering enligt riktlinjerna för kvalitetssäkring av statistik som lagfästs i Sverige och antagits på europeisk nivå. (Uppdragskälla: Lagen (2001:99) om den officiella statistiken, förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet.) NU-statistikdatabasen Genom databasen tillgodoser ämbetet kraven på att officiell statistik ska hållas allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt nätverk. Under 2015 kommer det kontinuerliga arbetet att uppdatera och utveckla databasen att fortsätta. (Uppdragskälla: Förordning (2001:100) om den officiella statistiken, förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet.) Internationellt statistiksamarbete Universitetskanslersämbetet ska även 2015 delta i internationellt statistiksamarbete inom bl.a. OECD, Unesco och EU. Samarbetet syftar till förbättrad jämförbarhet mellan utbildningssystemen i olika länder och bättre kvalitet i den internationellt jämförande statistiken. Arbetet sker bl.a. genom att ämbetet är representerat i arbetsgrupper inom både EU och OECD. Ämbetet ska också i samarbete med SCB leverera data till den gemensamma insamlingen för dessa organisationer. År 2015 kommer det internationella statistiksamarbetet att intensifieras genom att ämbetet beslutat delta i ytterligare samarbeten samt genom att insamlingen av uppgifter på initiativ av internationella organisationer ökar i omfattning. (Uppdragskälla: Förordning (2001:100) om den officiella statistiken, förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet.) Statistiska analyser I anslutning till uppdraget att ansvara för den officiella statistiken för högskoleväsendet kommer ämbetet även under 2015 att publicera bearbetad och analyserad statistik i syfte att ytterligare tillgängliggöra statistiken samt beskriva utvecklingen i sektorn. Under 2015 kommer teman för statistiska analyser och rapporter att bl.a. vara utvecklingen av uttagna examina, genomströmningen i lärarutbildningen, inflödet och den regionala rekryteringen till högskolan och högskolans ekonomi. Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning och analys ska bedrivas inom Universitetskanslersämbetets ansvarsområde. Under början av 2015 kommer den första omvärldsanalysen att publiceras. Arbetet kommer även fortsättningsvis att genomföras i samverkan med flera olika nätverk för omvärldsbevakning och analys. Bland annat ingår ämbetet i ett nätverk med myndigheter inom forskning och högre utbildning som syftar till erfarenhetsutbyte samt att utveckla metoder för omvärldsanalys. Ämbetet ingår även i ett nätverk för dem som arbetar med omvärldsfrågor vid universitet och högskolor. Syftet är att utveckla omvärldsanalysarbetet vid lärosätena. Under slutet av 2014 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda hur ämbetet fortsättningsvis ska arbeta med omvärldsbevakning och analys för att vara till största möjliga nytta för Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

www.uka.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014

www.uka.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014 , www.uka.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014 Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014 Reg.nr 122-471-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet

Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2014, Universitetskanslersämbetet, Box 7703, 103 95 Stockholm Tfn 08-563 085 00, Fax 08-563 085 50 E-post registrator (at) uk-ambetet.se, www.uk-ambetet.se

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) YTTRANDE 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Teresa Edelman 08-5630 8534 teresa.edelman@uk-ambetet.se Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss av Högskolestiftelser

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i högskolan Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Dir. 2009:7 Sammanfattning av uppdraget En delegation ska stödja insatser och föreslå åtgärder

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 1(5) Rapport 2014:18 Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Genomgående har begreppet doktorandernas måluppfyllelse förtydligats till hur lärosätet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

www.uk-ambetet.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2013

www.uk-ambetet.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2013 , www.uk-ambetet.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2013 Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2013 Reg.nr 121-740-13 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Carolina Johansson,

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Nyckeltal

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14 STATISTISK ANALYS 1(6) Avdelning / löpunmmer 2015-02-03 / Nr 2 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Årsredovisning för Högskoleverket 2012

Årsredovisning för Högskoleverket 2012 Årsredovisning för Högskoleverket 2012 Akronymförteckning CSN ENQA Centrala studiestödsnämnden European Association for Quality Assurance in Higher Education ENIC/NARIC European Network of Information

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Riksdagsbeslutet i anledning av regeringens proposition Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan 1 anger att kvaliteten i utbildningen ska prövas

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer

Vem kommer in, vem kommer ut?

Vem kommer in, vem kommer ut? Vem kommer in, vem kommer ut? UKÄ om social bakgrund och genomströmning i högskolan Helen Dryler, UKÄ UHR/Kvalitetsdrivet 2014: Breddad rekrytering, och sen då? Innehåll Vem kommer in? Social bakgrund

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2012:967 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 20 december 2012. Regeringen föreskriver att 1 kap.

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande. SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth

MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande. SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth UKÄs utredning om MOOCs Uppdraget fick UKÄ våren 2015 (överfördes från Lars Haikolas förkortade utredning

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Högre utbildning i Sverige

Högre utbildning i Sverige Högre utbildning i Sverige Totalt 48 anordnare av högre utbildning, varav 31 statliga Inga avgifter för studenter från EU/EES Inkomst för utbildning och forskning ca 70 miljarder Av dessa 70 miljarder

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket 2010-02-16 1 Att ta tillvara kompetens Allt viktigare (internationellt och i Sverige), t.ex. EQF Genom

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget NITUS 14-11-27 Aleksandra Sjöstrand Universitets- och högskolerådets uppgifter Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifter i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Nationell referensram för examina

Nationell referensram för examina Reg.nr 12-5202-10 Nationell referensram för examina Reviderad oktober 2010 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Nationell

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Juridiska avdelningen Teresa Edelman Tillsynsbesök hos Mittuniversitetet uppföljning Bakgrund Under ett tillsynsbesök hos Mittuniversitetet (dåvarande Mitthögskolan)

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Beslut: 2015-03-10, 1.2.3-2015/0657 Beslutande: Rektor Ansvarig för tillämpning: Studentcentrum Dokumentansvarig: Studentcentrum Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2015-03-10

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Kursklassificering av ingenjörsutbildningar

Kursklassificering av ingenjörsutbildningar EFFEKTIVITETSANALYS 1(24) Avdelning 2014-06-23 2014/4 Analysavdelningen Handläggare Max Kesselberg 08-56308802 max.kesselberg@uka.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en av formerna

Läs mer

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor BESKRIVNING AV STATISTIKEN 1(9) Avdelning Analysavdelningen 2013-09-20 Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Ekonomisk statistik för universitet och högskolor I denna beskrivning

Läs mer

Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet

Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet

Läs mer

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Maj 2015 Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Instruktion Innehåll 1. Nyheter i insamlingen... 2 2. Allmänt... 2 3. Vad ska rapporteras... 3 4. Lärosäten med examenstillstånd på forskarnivå

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:186 Utkom från trycket den 15 mars

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer