Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015"

Transkript

1 , Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

2 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet, Box 7703, Stockholm Tfn: Fax: E-post: registrator(at)uka.se, Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

3 Innehåll Universitetskanslerns förord... 4 Verksamhetsgemensamma prioriteringar... 5 Internationalisering... 5 Samverkan... 5 Jämställdhet... 5 Strategi och övergripande teman... 6 Kvalitetssäkring... 8 Kvalitetsutvärderingar... 8 Examenstillståndsprövningar Gemensamt för området kvalitetssäkring Granskning av effektivitet och uppföljning Effektivitetsgranskning Uppföljning och analys Officiell statistik för högskoleväsendet Omvärldsbevakning Gemensamt för området granskning av effektivitet och uppföljning Integrering av jämställdhetsperspektiv i verksamheten Tillsyn och nämndstöd Nämndstöd Gemensamt för området tillsyn och nämndstöd Integrering av jämställdhetsperspektiv i verksamheten Chefsutveckling Integrering av jämställdhetsperspektiv i verksamheten De ämbetsgemensamma resurserna Verksamheten i siffror Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

4 Universitetskanslerns förord Svensk högskolesektor står inför stora utmaningar inom en rad områden. Universitetskanslersämbetet ska i sitt uppdrag att granska sektorn också bidra till att sektorn utvecklas och stärkt kan ta sig an sina uppgifter. I en femårig strategi ska riktningen pekas ut för hur UKÄ ska genomföra sitt uppdrag så att det ger bästa möjliga utveckling till högre utbildning. Strategin kommer bland annat att peka på hur olika kompetenser och verksamhetsområden inom ämbetet ska öka sin interna samverkan för att kunna presentera bredare analyser och resultat. Särskild vikt ska läggas vid tre temaområden som identifierats som centrala för sektorn: lärarutbildning, forskarutbildning och resurser. En utökad samverkan med sektorn och olika intressenter är också viktig för att ämbetet ska få kunskap om vilka frågor som behöver belysas och är aktuella för lärosätena. Internationella utblickar är nödvändiga för att UKÄ ska kunna bidra till att utveckla den högre utbildningen och den egna verksamheten. Internationalisering ska därför vara ett perspektiv som går igenom alla UKÄ:s verksamhetsområden för att kunna ge en bredare bild av utmaningarna men också möjligheterna för högre utbildning. Inom strategiarbetet ska en plan tas fram för hur ämbetet ska arbeta med internationalisering. Ett aktivt arbete ska också genomföras för jämställdhetsintegrering, enligt ett särskilt regeringsuppdrag. I all verksamhet där det är relevant ska ett jämställdhetsperspektiv ingå. En stor uppgift under året blir att utveckla ett nytt sammanhållet system för kvalitetssäkring när riksdagen fattat beslut. Det nya systemet ska omfatta alla utbildningsnivåer och metodutvecklingen ska göras i samverkan med sektorn och även involvera alla avdelningar på UKÄ. Syftet är att högre utbildning ska kunna utvärderas på ett sätt som driver på kvalitetshöjningar. Regeringen har aviserat att UKÄ kan komma att få tilläggsuppdrag under året. Det måste därför finnas en beredskap för att göra vissa omprioriteringar under året. Harriet Wallberg Universitetskansler Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

5 Verksamhetsgemensamma prioriteringar Internationalisering Det finns en efterfrågan på att UKÄ ska delta mer aktivt på den internationella arenan för att kunna bidra till att stärka den svenska högskolans internationalisering. Under året ska ett internt arbete ringa in vilken roll UKÄ kan och bör ta i detta avseende samt identifiera fokusområden. Arbetet tar avstamp i vad UKÄ redan gör idag, myndighetens instruktion, regleringsbrev för 2015 samt vad som särskiljer UKÄ i relation till andra myndigheter. Arbetet ska se till helheten och den samlade portföljen för UKÄ för att uppnå synergieffekter mellan de olika verksamhetsområdena. Arbetet ska också ta hänsyn till den nationella strategin för internationalisering av den högre utbildningen. 1 UKÄ ser bland annat att användning av internationella experter i paneler och internationellt samarbete och utbyte kring bl.a. metodutveckling inom granskning och uppföljning är exempel på ökad internationalisering. Även inom den internationella statistiken ska UKÄ öka sitt engagemang för att sprida en korrekt bild av Sverige och underlätta jämförelser. Vad gäller tillsynsverksamheten kommer internationella jämförelser för klagomålshantering att göras. Ämbetet ska också analysera och redovisa hur rättssäkerhetsfrågor i allmänhet hanteras vid några utländska lärosäten. Under året kommer ämbetet också fördjupa engagemanget i några internationella arbetsgrupper för utveckling av kvalitetssäkring i högre utbildning. Universitetskanslersämbetet ska även i år delta i internationellt statistiksamarbete inom bl.a. OECD, Unesco och EU. Samtidigt kommer UKÄ under året att göra ett antal analyser där utvecklingen i den svenska högskolesektorn sätts i relation till utvecklingen i andra länder. Samverkan En kontinuerlig dialog med uppdragsgivare, sektorn och övriga intressenter är nödvändig för att UKÄ ska förstå och möta de behov som finns av underlag och resultat. Genom dialog får ämbetet kunskap om utmaningar för den högre utbildningen och förutsättningarna för olika delar av sektorn. Formerna för samverkan kommer att utvecklas under 2015 samtidigt som ämbetets kommunikation av resultat ska bli mer tillgänglig och attraktiv. Under 2015 kommer samverkan att ske både som en del av UKÄ:s löpande arbete och genom satsningar på t.ex. konferenser och andra utåtriktade aktiviteter. Jämställdhet Ämbetet har fått i uppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering under , Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). 2 Under året ska UKÄ ta fram en plan för hur myndigheten ska utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Syftet är att verksamheten ska utvecklas för att ännu bättre bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1 Ny värld Ny högskola (prop. 2004/05:162). 2 Enligt regleringsbrev för Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

6 Ämbetet ingår i den grupp av myndigheter som erbjuds stöd från Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Ämbetets medverkan där kommer att ge stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering i alla delar av verksamheten. I all UKÄ:s verksamhet där så är relevant ska ett jämställdhetsperspektiv ingå. Perspektivet ska inkluderas redan i planeringsstadiet så att jämställdheten integreras och påverkan på olika grupper av individer beskrivs. Jämställdhetsaspekten ska också integreras i utformandet av strategi och det nya arbetet med temaområden. Det ingår redan i processerna för verksamhetsplanering och uppföljning men ska utvecklas ytterligare under året. Strategi och övergripande teman Under våren kommer en femårsstrategi för ämbetet att arbetas fram med stöd av alla medarbetare. Huvudsyftet med arbetet är att ämbetets verksamhet ska komma till större nytta i sektorn i synnerhet och i samhället i stort. För att uppnå detta behöver ämbetet arbeta mer samlat och utnyttja de synergieffekter ett bättre internt samarbete kan ge. Strategin kommer att behandlas på två medarbetardagar och på ledningsgruppen och alla avdelningar. Strategin tar sin utgångspunkt i ämbetsguiden där riktlinjer för perioden lagts fast. I strategiarbetet kommer även utfallet av medarbetarenkäten som genomfördes 2014 att beaktas. Framförallt behovet av en bättre intern samverkan. Under 2014 initierades tre temaområden med bemanning från flera avdelningar på ämbetet. Syftet är att UKÄ tydligare ska kunna förmedla till sektorn en sammanhängande kunskap om dessa tre viktiga områden och det kommer att kommuniceras på olika sätt under året. Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå är en viktig del av högskolans och samhällets utveckling och kompetensförsörjning. Det är få aktörer som idag lyfter fram och diskuterar forskarutbildningen. UKÄ ansvarar för flera frågor kring forskarutbildningen där juridik, kvalitet, statistik, uppföljning och resursutnyttjande griper in i varandra och UKÄ kan på så sätt bidra till en allsidig belysning av och ökad kunskap om denna utbildning. Det gäller till exempel mer specifika frågor som rör kvalitet, mobilitet (nationell och internationell), genomströmning, individuella studieplaner och gemensamma examina. Lärarutbildningsfrågor Lärarutbildningsfrågorna står högt på den politiska dagordningen och lärarutbildningen är en av landets största utbildningar med stor betydelse för utvecklingen av samhället. UKÄ har flera regeringsuppdrag kopplade till lärarutbildningen och kan genom att samla kompetensen på detta område bidra till såväl lösningen av specifika frågor som till att lyfta och belysa lärarutbildningsfrågor ur ett bredare perspektiv. Resurstilldelning Hur den högre utbildningen dimensioneras och hur resurserna används för att klara de samhälleliga utmaningarna är frågor som är ständigt aktuella. UKÄ ansvarar för att granska hur effektivt lärosätena utnyttjar sina resurser och arbetar samtidigt med flera andra uppdrag och projekt som har relevans för dimensionering och kopplingen mellan Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

7 resurser och kvalitet. Till exempel på vilket sätt lärosätena använt den extra tilldelning som baserats på utfallet i kvalitetsutvärderingarna, hur förstärkningen av ersättningen till vissa områden påverkar utbildningskvaliteten och hur genomströmningen i högskolan utvecklas. Ett internationellt perspektiv ska också läggas på resurstilldelningsfrågorna, bl.a. genom en jämförelse av kostnaderna för högre utbildning mellan OECD-länderna. Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

8 Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring av högre utbildning är ett av myndighetens ansvarsområden. Den utförs genom utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt genom prövning av ansökningar om examenstillstånd. Utvärderingarna på grundnivå och avancerad nivå inom ramen för systemet för kvalitetsutvärderingar avslutades under senhösten Det återstår uppföljningar av de huvudområden som fått omdömet bristande kvalitet, och därmed fått sitt examenstillstånd ifrågasatt. Majoriteten av dessa uppföljningar kommer att genomföras under Ett nytt kvalitetssäkringssystem håller på att utvecklas och under 2015 kommer förberedelserna att intensifieras. Det nya systemet kommer att omfatta alla utbildningsnivåer, även forskarutbildning som inte utvärderats i föregående system. Arbetet innefattar utveckling av metoder för såväl granskning av lärosätenas interna kvalitetssäkring som utbildningsprogram. Erfarenheterna av det nyss avslutade utvärderingssystemet för grundnivå och avancerad nivå är omfattande och under 2015 kommer de att samlas upp i sammanställningar, problematiseringar och analyser. Resultaten kommer att användas i det pågående metodutvecklingsarbetet och för att sprida erfarenheter och resultat av utvärderingssystemet. För examenstillståndsprövningar arbetar ämbetet med en översyn och samordning av de olika kvalitetsaspekterna. Även det internationella samverkansarbetet vidareutvecklas. Under året kommer UKÄ även att se över interna arbetsformer och processer för utvärderingsverksamheten som ett led i myndighetens övergripande samordning och kvalitetssäkring av verksamheten. Kvalitetsutvärderingar Metodutveckling av utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Ämbetet utvecklar metoden för ett nytt utvärderingssystem av högre utbildning. Arbetet utgår från den oberoende utredning som nyligen genomförts 3, tillsammans med eventuella justeringar som kan tillkomma i och med det remissförfarande som regeringen avser att genomföra. I perioden innan underlag från regeringen inkommit, kommer UKÄ att analysera erfarenheter av föregående kvalitetssäkringsmodell och arbeta med vidareutveckling av moment som är aktuella oavsett utvärderingsmetod. Det handlar exempelvis om rekrytering och utbildning av bedömargrupper, informationsflöden mellan lärosäten och myndigheten m.m. Även jämförelser med kvalitetssäkringsmodeller i andra länder kommer att genomföras. 3 Den 8 april 2014 fick professor Harriet Wallberg i uppdrag att se över de grundläggande principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning och att utreda hur utvärderingssystemet ska organiseras. Den 1 december 2014 lämnade utredaren sitt förslag till regeringen. Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

9 Ämbetet har tagit fram ett förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå, som kommer att utgöra del av det nya nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning. Förslaget skickas ut på remiss. Under våren 2015 startar utvärderingarna med en pilotomgång med ett mindre antal utbildningar. Samtliga ämnesområden, inklusive de konstnärliga, ingår i pilotomgången som är ett led i metodutvecklingen. Mycket av arbetet under 2015 kommer att koncentreras till pilotomgången som syftar till att testa och utvärdera alla komponenter i utvärderingens olika faser. Lärosäten och andra intressenter blir viktiga diskussions- och samarbetspartners i utarbetandet av en ny kvalitetssäkringsmodell. Dessa parter kommer att involveras efter att ämbetet fått vidare instruktioner från regeringen. I samband med metodutvecklingen pågår även utveckling av datorplattformar för hantering av kvalitetssäkringssystemet samt för redovisning av resultat. Uppföljning av kvalitetsutvärderingar Ämbetet planerar att slutföra 241 av de återstående 334 uppföljningarna av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå som fått omdömet bristande kvalitet: Ingenjörs- och teknikvetenskap (91) Matematik (1) Arkeologi, antikens kulturer och kulturvård (6) Arkiv-, biblioteks- och museivetenskap (3) Teologi och religionsvetenskap (9) Film, konst, mode, musik och teatervetenskap (7) Filosofi (1) Historia (3) Antropologi och etnologi (4) Läkarexamen (6) Arbetsliv och hälsa (3) Röntgensjuksköterskeexamen (2) Omvårdnad, omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap (7) Länderstudier (2) Barnmorskeexamen (3) Biomedicin (12) Odontologi (11) Apotekarexamen (1) Fri konst (6) Konsthantverk och design (7) Scenisk gestaltning (2) Turism (8) Media- och designutbildningar (5) Socialt arbete och socionomexamen (15) Utbildningar inom lantbruk och djur (1) Pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap (18) Psykoterapeutexamen (7). Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

10 Examenstillståndsprövningar Metodutveckling De examenstillståndsprövningar som Universitetskanslersämbetet genomför följer till stor del samma metodik. Vissa skillnader förekommer vad gäller de kvalitetsaspekter som utbildningarna granskas mot beroende på vilken examen som examenstillståndsprövningen avser. En översyn och samordning av de olika kvalitetsaspekterna påbörjades under 2014 och kommer slutföras under detta verksamhetsår. I anslutning till det arbetet kommer även nya vägledningar till lärosätena att utarbetas. Prövningar av examenstillstånd 2015 Under hösten 2014 inkom nedanstående 28 ansökningar om examenstillstånd som ämbetet kommer att pröva under våren 2015: Civilingenjörsexamen Örebro universitet Receptarieutbildning Malmö högskola: Receptarieexamen Speciallärarutbildning Uppsala universitet: Speciallärarexamen Ämneslärarutbildning Högskolan Dalarna: Ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7 9 i ämnet kinesiska Ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7 9 i ämnet idrott och hälsa Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i ämnet kinesiska Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i ämnet idrott och hälsa Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i ämnet matematik Högskolan Väst: Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet i ämnet svenska två Mälardalens högskola: Ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7 9 i ämnet teknik Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i ämnet teknik Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

11 Högskoleexamina Karlstads universitet: Konstnärlig högskoleexamen i musikalisk gestaltning Kandidatexamina Karlstads universitet: Konstnärlig kandidatexamen i musikalisk gestaltning Magisterexamina Karlstads universitet: Konstnärlig magisterexamen i musikalisk gestaltning Masterexamina Högskolan i Borås: Masterexamen i företagsekonomi Högskolan Dalarna: Masterexamen i interkulturella studier Malmö högskola Masterexamen i informationsteknologi Linnéuniversitetet: Konstnärlig masterexamen i kreativt skrivande Karlstads universitet: Konstnärlig masterexamen i musikalisk gestaltning Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

12 Doktorsexamina Högskolan Dalarna: Doktorsexamen i evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete Malmö högskola: Doktorsexamen i informationsteknologi. Yttrande över examenstillståndsprövningar Universitetskanslersämbetet ska på Utbildningsdepartementets uppdrag lämna yttranden över nedanstående remisser som inkommit till departementet under 2014: Juristexamen Stockholms fria högskola Läkarexamen Stockholms fria högskola Psykoterapeutexamen Kognio centrum för KBT AB Kandidatexamina Röda korsets högskola: Kandidatexamen i folkhälsovetenskap Beckmans: Konstnärlig kandidatexamen i rumslig gestaltning och inredningsarkitektur Magisterexamina Teologiska högskolan Stockholm: Magisterexamen i mänskliga rättigheter Masterexamina: Teologiska högskolan Stockholm Masterexamen i mänskliga rättigheter. Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

13 Gemensamt för området kvalitetssäkring Internationell samverkan I enlighet med ambitionen i ämbetets policydokument Ämbetsguiden har utvärderingsverksamheten ökat sitt deltagande i internationella sammanhang. Under 2015 kommer utvärderingsverksamhetens deltagande att utgå från en plan för det fortsatta internationella engagemanget. Planen innehåller strategiska överväganden kring vilka arbetsuppgifter, konferenser, seminarier eller nätverk som UKÄ bör delta och vara aktiva i. UKÄ kommer att fokusera och fördjupa sitt internationella engagemang i utvärderingssammanhang i arbetsgrupper för utveckling av kvalitetssäkring i högre utbildning i nedanstående organisationer: Nordic Network of Quality Assurance (NOQA) The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) The European Consortium for Accreditation (ECA) International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). Ämbetet blev 2014 medlem i ECA och kommer specifikt delta i samarbeten kring lärandemål, gemensamma examina (Joint Degrees) och erfarenhetsutbyte kring internationalisering och institutionella granskningar. Generellt är det en ambition att delta med presentationer i de internationella sammanhangen. Ämbetet kommer även att omvärldsbevaka internationellt och månadsvis distribuera ett elektroniskt nyhetsbrev internt. Innehållet fokuseras till att kortfattat beskriva ett lands externa kvalitetssäkringsarbete och en organisation som är relevant för utvärderingsverksamheten. Analys av förlängning av tandhygienistutbildningen Universitetskanslersämbetet ska analysera för- och nackdelar med en förlängning av utbildningen till tandhygienist genom att tandhygienistexamen ökar i omfattning till 180 högskolepoäng, istället för nuvarande 120. I uppdraget ingår att beskriva konsekvenserna av en eventuell förlängning för dem som studerar till tandhygienist, för arbetsgivarnas personalförsörjning och för staten. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 januari (Uppdragskälla: Särskilt regeringsuppdrag U2014/3351/UH.) Särskild uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärar- och förskollärarutbildningarna Universitetskanslersämbetet ska genomföra en särskild uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom lärar- och förskollärarutbildningarna, främst i fråga om de utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- eller ämneslärarexamen. I uppdraget ingår att följa upp olika kvalitetsaspekter för lärosätenas utformning och genomförande av VFU och identifiera förbättringsområden. Uppföljningen ska främst inriktas på hur VFU genomförs och organiseras och arbetet ska ta sin utgångspunkt i de brister och förtjänster när det gäller hur VFU genomförs som identifierats i tidigare Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

14 granskningar och rapporter. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 december 2015 (Uppdragskälla: Särskilt regeringsuppdrag U2014/3010/UH.) Uppföljningar och analyser Under verksamhetsåret kommer Universitetskanslersämbetet att genomföra ett antal analyser. Analyserna är främst relaterade till den nyligen avslutade utvärderingscykeln men även till andra delar av utvärderingsverksamheten. Analyserna kommer att göras för nedanstående områden. Sammanställning av resultat Resultatet av genomförda kvalitetsutvärderingar, med tillhörande uppföljningar, kommer att sammanställas och analyseras. Likaså kommer resultat av genomförda examenstillståndsprövningar att sammanställas och analyseras, främst i metodutvecklingssyfte. Utvärderingarnas påverkan på utbildningskvalitet/utbildningsutbudet Universitetskanslersämbetet avser att undersöka om och i så fall på vilket sätt genomförda kvalitetsutvärderingar har haft en kvalitetsdrivande effekt vid universitet och högskolor. Myndigheten avser även kartlägga och analysera de eventuella indirekta effekterna av de genomförda utvärderingarna. Analysen kommer att fokusera på eventuella förändringar i utbildningsutbudet. Metodologiska studier Den metod som använts i kvalitetsutvärderingarna har till viss del kritiserats för att ha missgynnat tvärvetenskapliga utbildningar. Universitetskanslersämbetet kommer undersöka det genom att analysera ett antal utvärderingar där mång- eller tvärvetenskapliga utbildningar ingått. Användning av extra resurstilldelning UKÄ kommer att kartlägga och analysera hur universitet och högskolor har fördelat och använt den extra resurstilldelningen från regeringen som lärosätena erhållit när deras utbildningar genererat omdömet mycket hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

15 Spridning av resultat Under 2015 kommer ämbetet särskilt arbeta med hur resultat från det nya kvalitetssäkringssystemet ska redovisas. Juridiskt stöd Juridiskt stöd behövs för flera aktiviteter inom området kvalitetssäkring. Till exempel metodutvecklingsarbetet för utvärderingar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och för det löpande arbete som utförs inom verksamhetsområdet. Vidare görs en juridisk granskning inför varje beslut om examenstillstånd. Integrering av jämställdhetsperspektiv i verksamheten Inom utvärderingsverksamheten kommer jämställdhetperspektiv konkret att ingå i följande delar: metodutveckling av nytt kvalitetssäkringssystem för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå utvecklingsarbete av rutiner och anvisningar för utvärdering av utbildning på forskarnivå med avsikt att uppnå jämn könsfördelning i lärosätesintervjuer och intervjuer med doktorander uppföljningar och analyser som görs under året översyn av vägledande dokument riktat till universitet och högskolor, exempelvis för examenstillståndsprövningar 4, ur ett jämställdhetsperspektiv uppföljning av könsfördelningen i bedömargrupperna och i ordförandeuppdraget. (Uppdragskälla: Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet.) 4 Under aspekten utbildningsmiljö: Det är vidare tydligt på vilket sätt utbildningen relaterar till lärosätets verksamhet att främja hållbar utveckling och jämställdhet mellan kvinnor och män. Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

16 Granskning av effektivitet och uppföljning Ett av Universitetskanslersämbetets ansvarsområden benämns i instruktionen Granskning av effektivitet och uppföljning. I ansvaret ingår att granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor, följa upp, omvärldsbevaka och analysera frågor inom myndighetens ansvarsområde samt ansvara för den officiella statistiken för högskoleväsendet. Inom området ska ämbetet också enligt regleringsbrevet och särskilda regeringsbeslut utföra ett antal mer specifika uppdrag. Under 2015 kommer ämbetets prioriteringar kring internationalisering, samverkan och jämställdhet att vävas in i verksamheten. Flera internationellt jämförande studier kommer att publiceras, deltagandet i internationellt statistiksamarbete samt i internationella konferenser kommer att öka och analyser och rapporter kommer i ökande utsträckning att översättas till engelska. Samverkan med lärosätena kommer i allt högre grad att ske inom ramen för olika uppdrag samt i särskilda referens- och användargrupper i anslutning till de löpande, bredare uppdragen. Jämställdhet ska vara en integrerad del av verksamheten och ett kvalitativt genusperspektiv ska läggas på hela verksamheten i samband med att ämbetet utarbetar en plan för jämställdhetsintegrering. Effektivitetsgranskning Resursutnyttjande och effektivitet Inom Universitetskanslersämbetets uppgift att granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor ska ämbetet följa universitets och högskolors resursutnyttjande. Vidare ska ämbetet utveckla ändamålsenliga metoder för att mäta effektivitets- och produktivitetsutvecklingen i högskoleverksamheten. Dessa metoder ska beskriva en så stor del av sektorns uppdrag som möjligt. Ämbetet kommer även att fortsätta uppföljningen av klassificeringen av kurser i olika utbildningsområden. Under 2015 kommer minst fem effektivitetsanalyser och effektivitetsfakta att publiceras inom detta uppdrag. Teman för analyser kommer bl.a. att vara studenternas tidsanvändning, den prestationsbaserade resurstilldelningen för forskning och utbildning på forskarnivå, lärosätenas teoretiska utbildningskapacitet och granskning av kursklassificeringen. Samtidigt kommer data från analyser och andra uppgifter som är relevanta för resursutnyttjandet och produktiviteten i högskolesektorn att publiceras i verktyget Högskoleutforskaren på ämbetets webb. Utforskaren ger användarna möjlighet att göra egna analyser av materialet samt ladda upp egna jämförande data. Arbetet med utvecklingen av granskningsmetoder kommer att fortsätta och vara en kontinuerlig del av uppdraget. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för (Uppdragskälla: Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet och regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Uppföljning av inaktivitet Under 2015 kommer ämbetet också att följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs enligt den uppföljningsmodell som ämbetet presenterade Uppdraget ska redovisas Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

17 senast den 22 februari (Uppdragskälla: Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet och regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Uppföljning och analys Årsrapport Universitetskanslersämbetet ska redovisa sammanfattande analyser över utvecklingen av verksamheten vid universitet och högskolor i en årsrapport. Ämbetet kommer också att publicera en sammanfattning av årsrapporten på engelska. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Utbildningsutbudet och arbetsmarknaden Universitetskanslersämbetet ska informera universitet och högskolor samt blivande studenter om arbetsmarknadens framtida behov i relation till utbildningsutbudet på grundnivå och avancerad nivå. Vid regionala skillnader i balansen mellan utbud och efterfrågan ska detta redovisas. En rapport kommer att publiceras under 2015 och uppdraget kommer sedan även att redovisas i årsredovisningen för (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Etablering på arbetsmarknaden Universitetskanslersämbetet ska i samverkan med universitet och högskolor följa och redovisa de examinerades etablering på arbetsmarknaden, fördelat på kvinnor och män. I uppdraget ingår att följa och redovisa etableringen på arbetsmarknaden för de personer som har genomgått kompletterande utbildningar. En rapport kommer att publiceras under 2015 och uppdraget kommer sedan även att redovisas i årsredovisningen för (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Dimensionering av högre utbildning Universitetskanslersämbetet ska följa upp hur lärosätena arbetar med dimensionering av utbildningsutbudet i syfte att säkerställa att universitet och högskolor har en effektiv dimensionering. I uppdraget ingår att sprida resultaten till universitet och högskolor och att föreslå eventuella åtgärder för att förbättra arbetet. Vidare ska ämbetet årligen följa upp inom vilka inriktningar universitet och högskolor genomför utbildningar inom ingenjörs-, lärar- och specialistsjuksköterskeutbildningarna. Uppdraget att årligen redovisa inriktningarna inom specialistsjuksköterskeutbildningen är en del av det tidigare uppdraget att efter samråd med Socialstyrelsen föreslå hur de universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen i ökad utsträckning ska kunna samverka sinsemellan och hur lärosätena bättre ska kunna samverka med hälso- och sjukvården (U2013/4058/UH). (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

18 Kvalitetsförstärkning av ersättningsbelopp Universitetskanslersämbetet ska följa upp den höjning av ersättningsbeloppen inom utbildningsområdena humaniora, juridik, teologi och samhällsvetenskap som har skett i syfte att stärka kvaliteten i utbildningarna. Ämbetet ska redovisa och analysera hur medlen har använts och hur kvaliteten i utbildningarna har påverkats. Uppdraget ska slutrapporteras den 31 maj (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Kartläggning av internationella utbildningssamarbeten Universitetskanslersämbetet ska, i samarbete med Universitets- och högskolerådet, kartlägga vilka internationella utbildningssamarbeten som såväl statliga lärosäten som enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina ingår i. Ämbetet ska också kartlägga hur många studenter som studerar i Sverige inom sådana utbildningssamarbeten. Det ska särskilt framgå hur många av dessa studenter som inom studietiden i Sverige betalar studieavgift till det svenska lärosätet, respektive omfattas av avgiftsfrihet vid det svenska lärosätet men betalar studieavgift till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige. I uppdraget ingår också att analysera om och hur dessa utbildningssamarbeten påverkar de svenska lärosätenas utbud av övrig högskoleutbildning. Uppdraget ska rapporteras den 22 februari (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Kartläggning av mänskliga rättigheter Universitetskanslersämbetet ska kartlägga hur frågor om mänskliga rättigheter beaktas i utbildningar som leder till vissa examina som pekas ut i uppdraget. De utvalda examina är i huvudsak inriktade mot arbete inom skola, vård och omsorg. Ämbetet ska också särskilt kartlägga hur frågor om mäns våld mot kvinnor samt våld mot barn beaktas i dessa utbildningar och särredovisa detta. I uppdraget ingår även att redovisa goda exempel på hur mänskliga rättigheter och frågor om mäns våld mot kvinnor samt våld mot barn beaktas i dessa utbildningar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Redovisning till Bonus Copyright Access Universitetskanslersämbetet ska senast den 4 maj 2015 överlämna en redovisning till Bonus Copyright Access av antalet helårsstudenter per lärosäte avseende budgetåret (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Utvärdering av upplåtelse av lägenheter för bostadsändamål Universitetskanslersämbetet ska utvärdera vissa lärosätens möjlighet till upplåtelse av lägenheter för bostadsändamål (U2011/680/UH). Utvärderingen och de ställningstaganden som har gjorts inom ramen för uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars (Uppdragskälla: Särskilt regeringsuppdrag.) Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

19 Utvärdering av vidareutbildning av lärare (utan lärarexamen) Universitetskanslersämbetet ska följa och utvärdera uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (U2011/3713/UH). Resultatet av uppföljningen och utvärderingen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 juni (Uppdragskälla: Särskilt regeringsuppdrag.) Övrig uppföljning Inom Universitetskanslersämbetets uppdrag att ansvara för uppföljning av frågor inom myndighetens ansvarsområde kommer ämbetet under 2015 att utifrån ett jämställdhetsperspektiv arbeta med en analys av kvinnors och mäns vägar genom den högre utbildningen och deras karriärvägar inom och utom akademin. Ämbetet kommer även att göra en uppföljning av Högskoleverkets tidigare enkätbaserade studier Studentrespektive Doktorandspegeln. Speglarna är studier av utbildningen på de olika nivåerna utifrån ett studentperspektiv. Ämbetet kommer även att i högre grad än tidigare belysa den internationella utvecklingen av högre utbildning samt sätta Sverige i relation till utvecklingen i andra länder avseende såväl utbildningsnivå, ekonomiska satsningar på högre utbildning och sociala aspekter av utbildningen som etablering på arbetsmarknaden. Tre rapporter med internationellt fokus kommer att publiceras under Ämbetet kommer även under 2015 att fortsätta samarbetet med Skolverket inom myndighetens uppdrag om prognoser för behovet av lärare. Samarbete sker även med Universitets- och högskolerådet, både inom olika regeringsuppdrag, i statistikarbetet samt i olika egeninitierade projekt. (Uppdragskälla: Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet.) Officiell statistik för högskoleväsendet Ansvar för den officiella statistiken Produktion av statistik Universitetskanslersämbetet är statistikansvarig myndighet för högskoleväsendet enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Statistikuppgifter om högskolan, utöver ekonomiska uppgifter, kommer även under 2015 att samlas in av Statistiska centralbyrån (SCB) på ämbetets uppdrag. Ämbetet ska på egen hand samla in och sammanställa uppgifter för ekonomisk statistik. Statistiken kommer att bearbetas och analyseras och utgöra grund för officiell statistik inom högskoleområdet. Som stöd för utvecklingen av statistiken ska ämbetet inhämta synpunkter från statistikanvändare och uppgiftslämnare. Den officiella statistiken kommer att presenteras i bl.a. ämbetets databas och i statistiska meddelanden (SM). Vidare fortsätter under 2015 arbetet med att utveckla statistik för beskrivning av bl.a. internationell mobilitet inom utbildning på forskarnivå och bland personalen, samt ledningsfunktioner i högskolan och nationella minoriteter. Arbetet med kvalitetssäkringen av den officiella statistiken för högskoleväsendet ska under 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

20 fokuseras kring en självvärdering enligt riktlinjerna för kvalitetssäkring av statistik som lagfästs i Sverige och antagits på europeisk nivå. (Uppdragskälla: Lagen (2001:99) om den officiella statistiken, förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet.) NU-statistikdatabasen Genom databasen tillgodoser ämbetet kraven på att officiell statistik ska hållas allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt nätverk. Under 2015 kommer det kontinuerliga arbetet att uppdatera och utveckla databasen att fortsätta. (Uppdragskälla: Förordning (2001:100) om den officiella statistiken, förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet.) Internationellt statistiksamarbete Universitetskanslersämbetet ska även 2015 delta i internationellt statistiksamarbete inom bl.a. OECD, Unesco och EU. Samarbetet syftar till förbättrad jämförbarhet mellan utbildningssystemen i olika länder och bättre kvalitet i den internationellt jämförande statistiken. Arbetet sker bl.a. genom att ämbetet är representerat i arbetsgrupper inom både EU och OECD. Ämbetet ska också i samarbete med SCB leverera data till den gemensamma insamlingen för dessa organisationer. År 2015 kommer det internationella statistiksamarbetet att intensifieras genom att ämbetet beslutat delta i ytterligare samarbeten samt genom att insamlingen av uppgifter på initiativ av internationella organisationer ökar i omfattning. (Uppdragskälla: Förordning (2001:100) om den officiella statistiken, förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet.) Statistiska analyser I anslutning till uppdraget att ansvara för den officiella statistiken för högskoleväsendet kommer ämbetet även under 2015 att publicera bearbetad och analyserad statistik i syfte att ytterligare tillgängliggöra statistiken samt beskriva utvecklingen i sektorn. Under 2015 kommer teman för statistiska analyser och rapporter att bl.a. vara utvecklingen av uttagna examina, genomströmningen i lärarutbildningen, inflödet och den regionala rekryteringen till högskolan och högskolans ekonomi. Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning och analys ska bedrivas inom Universitetskanslersämbetets ansvarsområde. Under början av 2015 kommer den första omvärldsanalysen att publiceras. Arbetet kommer även fortsättningsvis att genomföras i samverkan med flera olika nätverk för omvärldsbevakning och analys. Bland annat ingår ämbetet i ett nätverk med myndigheter inom forskning och högre utbildning som syftar till erfarenhetsutbyte samt att utveckla metoder för omvärldsanalys. Ämbetet ingår även i ett nätverk för dem som arbetar med omvärldsfrågor vid universitet och högskolor. Syftet är att utveckla omvärldsanalysarbetet vid lärosätena. Under slutet av 2014 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda hur ämbetet fortsättningsvis ska arbeta med omvärldsbevakning och analys för att vara till största möjliga nytta för Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

Rapport 2013:13 Mål och strategier för Universitetskanslersämbetets utvärderingsverksamhet

Rapport 2013:13 Mål och strategier för Universitetskanslersämbetets utvärderingsverksamhet , www.uk-ambetet.se Rapport 2013:13 Mål och strategier för Universitetskanslersämbetets utvärderingsverksamhet 2014-2017 Mål och strategier för Universitetskanslersämbetets utvärderingsverksamhet 2014-2017

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Regeringsbeslut III:41 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2012/1938/UH U2014/7589/UH Universitetskanslersämbetet Box 7703 103 95 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

En effektivare myndighetsstruktur?

En effektivare myndighetsstruktur? En effektivare myndighetsstruktur? Annika Pontén Universitetskanslersämbetet 2013-11-19 1 Nya myndigheter på utbildningsområdet m.m. (prop. 2011/12:133)* universitet och högskolor behöver ökad handlingsfrihet

Läs mer

www.uka.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014

www.uka.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014 , www.uka.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014 Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014 Reg.nr 122-471-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet

Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2014, Universitetskanslersämbetet, Box 7703, 103 95 Stockholm Tfn 08-563 085 00, Fax 08-563 085 50 E-post registrator (at) uk-ambetet.se, www.uk-ambetet.se

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Regeringsbeslut III:4 2015-03-26 U2015/1879/UH Utbildningsdepartementet Universitetskanslersämbetet Box 7703 103 95 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Riksdagen

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete Självvärdering Lärosäte: [Ange namn på lärosätet] Reg.nr: UKÄ:s granskningar fokuserar på att granska om lärosätenas kvalitetssäkringsarbete,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Universitetskanslersämbetet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Universitetskanslersämbetet Regeringsbeslut III:38 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/03696/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05987/UH Universitetskanslersämbetet Box 7703 10395 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016

Läs mer

NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING. Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan. Bild 1

NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING. Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan. Bild 1 NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan Bild 1 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR HÖGRE UTBILDNING GRANSKNING FÖR UTVECKLING HÖGSKOLELAGEN, HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN

Läs mer

Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet

Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2017 2017 112-514-16 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2017 Ledningskansliet Universitetskanslersämbetet Löjtnantsgatan 21 Box 7703, 103 95 Stockholm

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR

Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR 2015-05-27 Jari Rusanen Kalendarium 2015 16 september deadline för ansökan inför Nordic Master http://www.cimo.fi/programmes/nordic_master/to_the_applicant 21-20

Läs mer

TEMATISKA UTVÄRDERINGAR. Vägledning för tematisk utvärdering av hållbar utveckling

TEMATISKA UTVÄRDERINGAR. Vägledning för tematisk utvärdering av hållbar utveckling TEMATISKA UTVÄRDERINGAR Vägledning för tematisk utvärdering av hållbar utveckling Vägledning för tematisk utvärdering av hållbar utveckling Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Projektledare: Henrik

Läs mer

Ett nytt system för kvalitetssäkring av högre utbildning

Ett nytt system för kvalitetssäkring av högre utbildning Ett nytt system för kvalitetssäkring av högre utbildning NUAK - 19 september 2016 Lisa Jämtsved Lundmark, UKÄ UKÄ:s ansvar Att vidareutveckla och implementera ett nytt system för kvalitetssäkring av högre

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2015

Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2015 Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2015 Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet Reg. Nr. 122-97-16 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Författare: Per Westman Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Yttrande över promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH

Yttrande över promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Ulf Hedbjörk Utredare +46 10 470 04 60 ulf.hedbjork@uhr.se YTTRANDE Datum 2015-05-08 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) YTTRANDE 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Teresa Edelman 08-5630 8534 teresa.edelman@uk-ambetet.se Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss av Högskolestiftelser

Läs mer

Universitetskanslersämbetets Ämbetsguide

Universitetskanslersämbetets Ämbetsguide Universitetskanslersämbetets Ämbetsguide Universitetskanslersämbetets Ämbetsguide omfattar tre delar om styrning av ämbetet. I del fyra anges den praktiska arbetscykeln. 1 Instruktion för ämbetet regeringens

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:4 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/01913,05184/UH U2015/04976/UH(delvis) U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05953/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Det nya systemet för kvalitetssäkring och för resurstilldelning föreslås börja gälla den 1 januari 2016.

Det nya systemet för kvalitetssäkring och för resurstilldelning föreslås börja gälla den 1 januari 2016. Promemoria 2015-03-18 U2015/1626/UH Utbildningsdepartementet Kvalitetssäkring av högre utbildning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola Studentcentrum Dnr CF10-506/06 Beslutad 2006-10-30 Reviderad 2011--11-08 Dnr MDH 2.1-262/10 LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Läs mer

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lee Gleichmann Linnarsson 08-563 085 31 lee.gleichmann.linnarsson@uka.se Till rektor Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Mötesanteckningar från Universitetskanslersämbetets insynsråd

Mötesanteckningar från Universitetskanslersämbetets insynsråd 1(2) Avdelning Verksledning Handläggare Gunilla Jacobsson 08-563 08616 Gunilla.Jacobsson@uk-ambetet.se 2014-02-28 Mötesanteckningar från Universitetskanslersämbetets insynsråd Sammanträdesdag: 2014-02-26

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i högskolan Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Dir. 2009:7 Sammanfattning av uppdraget En delegation ska stödja insatser och föreslå åtgärder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Högskoleverket; SFS 2003:7 Utkom från trycket den 21 januari 2003 utfärdad den 19 december 2002. Regeringen föreskriver följande. Ansvarsområde

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm Dir. 2012:121 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2012. Sammanfattning En

Läs mer

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 1(5) Rapport 2014:18 Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Genomgående har begreppet doktorandernas måluppfyllelse förtydligats till hur lärosätet

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Heléne Fröborg 08-563 085 27 helene.froborg@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Regeringens skrivelse 2015/16:76

Regeringens skrivelse 2015/16:76 Regeringens skrivelse 2015/16:76 Kvalitetssäkring av högre utbildning Skr. 2015/16:76 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 december 2015 Stefan Löfven Helene Hellmark

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/01219, 02223/UH U2016/05494/BS(delvis) U2016/05633/UH universitet och högskolor Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende universitet och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 214-1-28 / 1 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 8-653 85 4 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Ett otuktat utvärderingslandskap växer fram?

Ett otuktat utvärderingslandskap växer fram? Ett otuktat utvärderingslandskap växer fram? Under många år har Sverige haft ett system där högre utbildning utvärderats av en myndighet med detta speciella uppdrag. Avseende utbildning på forskarnivå

Läs mer

Ett nytt system för kvalitetssäkring av högre utbildning

Ett nytt system för kvalitetssäkring av högre utbildning Ett nytt system för kvalitetssäkring av högre utbildning Metodutvecklingsarbetet Pilotstudier Rådgivande grupper Referensgrupper Dialogmöten Fyra komponenter Examenstillståndsprövningar Granskningar av

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

En introduktion till den svenska högskolan

En introduktion till den svenska högskolan En introduktion till den svenska högskolan Högskolans verksamhet omfattar både utbildning och forskning. Högskoleutbildning är både hela utbildningsprogram som kan lägga en grund för yrkeslivet och kortare

Läs mer

Om lärosätens rätt att ansvara för utbildningsutvärderingarna

Om lärosätens rätt att ansvara för utbildningsutvärderingarna SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor 2014-10-03 Om lärosätens rätt att ansvara för utbildningsutvärderingarna i ett nationellt kvalitetssystem Bakgrund SUHF:s ställningstagande SUHF:s förbundsförsamling

Läs mer

På dagordningen. Inledning och presentation. Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Pilotutvärderingens syfte och tidplan

På dagordningen. Inledning och presentation. Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Pilotutvärderingens syfte och tidplan Välkomna! På dagordningen Inledning och presentation Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning Pilotutvärderingens syfte och tidplan Utbildningsutvärdering - metoden Processen från ax

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Universitetskanslersämbetet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Universitetskanslersämbetet Regeringsbeslut III:1 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/05494/BS (delvis) U2016/05631/UH Universitetskanslersämbetet Box 7703 10395 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskolan Väst Rektor

Högskolan Väst Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Väst Rektor Högskolan Västs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Lokala föreskrifter- Examensordning

Lokala föreskrifter- Examensordning Lokala föreskrifter- Examensordning Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/63 Innehåll INLEDNING... 3 Examensrätt vid Högskolan i Gävle... 3 SÄRSILDA BESTÄMMELSER... 4 1. Huvudområde...

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR INRÄTTANDE, NEDLÄGGNING OCH VILANDE AV ÄMNEN/HUVUDOMRÅDEN PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ VID MITTUNIVERSITETET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR INRÄTTANDE, NEDLÄGGNING OCH VILANDE AV ÄMNEN/HUVUDOMRÅDEN PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ VID MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR INRÄTTANDE, NEDLÄGGNING OCH VILANDE AV ÄMNEN/HUVUDOMRÅDEN PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ VID MITTUNIVERSITETET DNR MIUN 2014/2145 Publicerad: Beslutsfattare:

Läs mer

Kvalitetssäkring av högre utbildning (U2015/1626/UH)

Kvalitetssäkring av högre utbildning (U2015/1626/UH) 1(8) German Bender Tel: 782 91 85 German.bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET Kvalitetssäkring av högre utbildning (U2015/1626/UH) Dnr 15-0024 TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet erhållit

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Välkommen till dialogmöte juni #ukakvalitet

Välkommen till dialogmöte juni #ukakvalitet Välkommen till dialogmöte juni 2016 #ukakvalitet Utbildningar med hög kvalitet Utbildningsutvärderingar System för kvalitetssäkring inbegripet utvärdering och utveckling av utbildningar Utvärderar ett

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen PRÖVNINGAR AV EXAMENSTILLSTÅND för om tillstånd att utfärda examen Generell och konstnärlig masterexamen BILAGA 2 för om prövning av tillstånd att utfärda examen: Bilaga 2 Generell och konstnärlig masterexamen.

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Mittuniversitetets åtgärder efter ett beslut av Överklagandenämnden för högskolan

Mittuniversitetets åtgärder efter ett beslut av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Mittuniversitetets åtgärder efter ett beslut av Överklagandenämnden

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm Dir. 2010:8 Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2010 Sammanfattning

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

www.uk-ambetet.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2013

www.uk-ambetet.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2013 , www.uk-ambetet.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2013 Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2013 Reg.nr 121-740-13 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Carolina Johansson,

Läs mer

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Nyckeltal

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14 STATISTISK ANALYS 1(6) Avdelning / löpunmmer 2015-02-03 / Nr 2 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning /löpnummer 215-12-8/7 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Promemoria 2013-07-03 U2013/4305/S Utbildningsdepartementet Enligt sändlista En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Sammanfattning Inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utvärderingen av hållbar utveckling: Frågor och svar

Utvärderingen av hållbar utveckling: Frågor och svar 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen 2017-02-01 111-202-16 Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Utvärderingen av hållbar utveckling: Frågor och svar Information om Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Ett otuktat utvärderingslandskap inom högre utbildning och forskning växer fram kan det leda till bättre kvalitet?

Ett otuktat utvärderingslandskap inom högre utbildning och forskning växer fram kan det leda till bättre kvalitet? Ett otuktat utvärderingslandskap inom högre utbildning och forskning växer fram kan det leda till bättre kvalitet? Sammanfattning Högskolesektorn ser med oro på hur ett icke-samordnat svenskt utvärderingslandskap

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Planeringsavdelningen Ulrika Bengtsson Verde PM 2010-10-07 Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Fr o m 1 januari startar ett nytt nationellt system för Högskoleverkets (HsV)

Läs mer

Doktorandrepresentanter till utvärdering av utbildning på forskarnivå i Konstvetenskap

Doktorandrepresentanter till utvärdering av utbildning på forskarnivå i Konstvetenskap Handläggare: Rebecka Stenkvist Datum: 2016-11-28 Dnr: O52-15/1617 Doktorandrepresentanter till utvärdering av utbildning på forskarnivå i Konstvetenskap Nomineringar Universitetskanslersämbetet kommer

Läs mer

Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Dnr. U2015/1626/UH

Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Dnr. U2015/1626/UH Utbildningsdepartementet Vår referens/dnr: Maria Eka SN dnr. 48/2015 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Dnr. U2015/1626/UH 2015-05-07 Remissvar Kvalitetsutvärdering av högre utbildning Föreningen Svenskt

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Välkommen till dialogmöte juni #ukakvalitet

Välkommen till dialogmöte juni #ukakvalitet Välkommen till dialogmöte juni 2016 #ukakvalitet Introduktion till diskussionspunkter Arbetslivsperspektiv ska ingå i alla fyra komponenter ska fokusera på kvalitativa aspekter, dvs. hur innehåll och utformning

Läs mer

Utredning av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning

Utredning av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning Utredning av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning Utgångspunkterna ska vara följande: Systemet ska vara sammanhållet och innefatta både lärosätenas eget kvalitetssäkringsarbete och de granskningar

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Myndighetens stöd till utbildningsanordnare avseende tillträdesprocessen för sökande till yrkeshögskoleutbildningar. Återrapportering 2015

Myndighetens stöd till utbildningsanordnare avseende tillträdesprocessen för sökande till yrkeshögskoleutbildningar. Återrapportering 2015 Myndighetens stöd till utbildningsanordnare avseende tillträdesprocessen för sökande till yrkeshögskoleutbildningar Återrapportering 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/145 ISBN-nr:

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer