Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015"

Transkript

1 , Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

2 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet, Box 7703, Stockholm Tfn: Fax: E-post: registrator(at)uka.se, Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

3 Innehåll Universitetskanslerns förord... 4 Verksamhetsgemensamma prioriteringar... 5 Internationalisering... 5 Samverkan... 5 Jämställdhet... 5 Strategi och övergripande teman... 6 Kvalitetssäkring... 8 Kvalitetsutvärderingar... 8 Examenstillståndsprövningar Gemensamt för området kvalitetssäkring Granskning av effektivitet och uppföljning Effektivitetsgranskning Uppföljning och analys Officiell statistik för högskoleväsendet Omvärldsbevakning Gemensamt för området granskning av effektivitet och uppföljning Integrering av jämställdhetsperspektiv i verksamheten Tillsyn och nämndstöd Nämndstöd Gemensamt för området tillsyn och nämndstöd Integrering av jämställdhetsperspektiv i verksamheten Chefsutveckling Integrering av jämställdhetsperspektiv i verksamheten De ämbetsgemensamma resurserna Verksamheten i siffror Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

4 Universitetskanslerns förord Svensk högskolesektor står inför stora utmaningar inom en rad områden. Universitetskanslersämbetet ska i sitt uppdrag att granska sektorn också bidra till att sektorn utvecklas och stärkt kan ta sig an sina uppgifter. I en femårig strategi ska riktningen pekas ut för hur UKÄ ska genomföra sitt uppdrag så att det ger bästa möjliga utveckling till högre utbildning. Strategin kommer bland annat att peka på hur olika kompetenser och verksamhetsområden inom ämbetet ska öka sin interna samverkan för att kunna presentera bredare analyser och resultat. Särskild vikt ska läggas vid tre temaområden som identifierats som centrala för sektorn: lärarutbildning, forskarutbildning och resurser. En utökad samverkan med sektorn och olika intressenter är också viktig för att ämbetet ska få kunskap om vilka frågor som behöver belysas och är aktuella för lärosätena. Internationella utblickar är nödvändiga för att UKÄ ska kunna bidra till att utveckla den högre utbildningen och den egna verksamheten. Internationalisering ska därför vara ett perspektiv som går igenom alla UKÄ:s verksamhetsområden för att kunna ge en bredare bild av utmaningarna men också möjligheterna för högre utbildning. Inom strategiarbetet ska en plan tas fram för hur ämbetet ska arbeta med internationalisering. Ett aktivt arbete ska också genomföras för jämställdhetsintegrering, enligt ett särskilt regeringsuppdrag. I all verksamhet där det är relevant ska ett jämställdhetsperspektiv ingå. En stor uppgift under året blir att utveckla ett nytt sammanhållet system för kvalitetssäkring när riksdagen fattat beslut. Det nya systemet ska omfatta alla utbildningsnivåer och metodutvecklingen ska göras i samverkan med sektorn och även involvera alla avdelningar på UKÄ. Syftet är att högre utbildning ska kunna utvärderas på ett sätt som driver på kvalitetshöjningar. Regeringen har aviserat att UKÄ kan komma att få tilläggsuppdrag under året. Det måste därför finnas en beredskap för att göra vissa omprioriteringar under året. Harriet Wallberg Universitetskansler Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

5 Verksamhetsgemensamma prioriteringar Internationalisering Det finns en efterfrågan på att UKÄ ska delta mer aktivt på den internationella arenan för att kunna bidra till att stärka den svenska högskolans internationalisering. Under året ska ett internt arbete ringa in vilken roll UKÄ kan och bör ta i detta avseende samt identifiera fokusområden. Arbetet tar avstamp i vad UKÄ redan gör idag, myndighetens instruktion, regleringsbrev för 2015 samt vad som särskiljer UKÄ i relation till andra myndigheter. Arbetet ska se till helheten och den samlade portföljen för UKÄ för att uppnå synergieffekter mellan de olika verksamhetsområdena. Arbetet ska också ta hänsyn till den nationella strategin för internationalisering av den högre utbildningen. 1 UKÄ ser bland annat att användning av internationella experter i paneler och internationellt samarbete och utbyte kring bl.a. metodutveckling inom granskning och uppföljning är exempel på ökad internationalisering. Även inom den internationella statistiken ska UKÄ öka sitt engagemang för att sprida en korrekt bild av Sverige och underlätta jämförelser. Vad gäller tillsynsverksamheten kommer internationella jämförelser för klagomålshantering att göras. Ämbetet ska också analysera och redovisa hur rättssäkerhetsfrågor i allmänhet hanteras vid några utländska lärosäten. Under året kommer ämbetet också fördjupa engagemanget i några internationella arbetsgrupper för utveckling av kvalitetssäkring i högre utbildning. Universitetskanslersämbetet ska även i år delta i internationellt statistiksamarbete inom bl.a. OECD, Unesco och EU. Samtidigt kommer UKÄ under året att göra ett antal analyser där utvecklingen i den svenska högskolesektorn sätts i relation till utvecklingen i andra länder. Samverkan En kontinuerlig dialog med uppdragsgivare, sektorn och övriga intressenter är nödvändig för att UKÄ ska förstå och möta de behov som finns av underlag och resultat. Genom dialog får ämbetet kunskap om utmaningar för den högre utbildningen och förutsättningarna för olika delar av sektorn. Formerna för samverkan kommer att utvecklas under 2015 samtidigt som ämbetets kommunikation av resultat ska bli mer tillgänglig och attraktiv. Under 2015 kommer samverkan att ske både som en del av UKÄ:s löpande arbete och genom satsningar på t.ex. konferenser och andra utåtriktade aktiviteter. Jämställdhet Ämbetet har fått i uppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering under , Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). 2 Under året ska UKÄ ta fram en plan för hur myndigheten ska utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Syftet är att verksamheten ska utvecklas för att ännu bättre bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1 Ny värld Ny högskola (prop. 2004/05:162). 2 Enligt regleringsbrev för Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

6 Ämbetet ingår i den grupp av myndigheter som erbjuds stöd från Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Ämbetets medverkan där kommer att ge stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering i alla delar av verksamheten. I all UKÄ:s verksamhet där så är relevant ska ett jämställdhetsperspektiv ingå. Perspektivet ska inkluderas redan i planeringsstadiet så att jämställdheten integreras och påverkan på olika grupper av individer beskrivs. Jämställdhetsaspekten ska också integreras i utformandet av strategi och det nya arbetet med temaområden. Det ingår redan i processerna för verksamhetsplanering och uppföljning men ska utvecklas ytterligare under året. Strategi och övergripande teman Under våren kommer en femårsstrategi för ämbetet att arbetas fram med stöd av alla medarbetare. Huvudsyftet med arbetet är att ämbetets verksamhet ska komma till större nytta i sektorn i synnerhet och i samhället i stort. För att uppnå detta behöver ämbetet arbeta mer samlat och utnyttja de synergieffekter ett bättre internt samarbete kan ge. Strategin kommer att behandlas på två medarbetardagar och på ledningsgruppen och alla avdelningar. Strategin tar sin utgångspunkt i ämbetsguiden där riktlinjer för perioden lagts fast. I strategiarbetet kommer även utfallet av medarbetarenkäten som genomfördes 2014 att beaktas. Framförallt behovet av en bättre intern samverkan. Under 2014 initierades tre temaområden med bemanning från flera avdelningar på ämbetet. Syftet är att UKÄ tydligare ska kunna förmedla till sektorn en sammanhängande kunskap om dessa tre viktiga områden och det kommer att kommuniceras på olika sätt under året. Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå är en viktig del av högskolans och samhällets utveckling och kompetensförsörjning. Det är få aktörer som idag lyfter fram och diskuterar forskarutbildningen. UKÄ ansvarar för flera frågor kring forskarutbildningen där juridik, kvalitet, statistik, uppföljning och resursutnyttjande griper in i varandra och UKÄ kan på så sätt bidra till en allsidig belysning av och ökad kunskap om denna utbildning. Det gäller till exempel mer specifika frågor som rör kvalitet, mobilitet (nationell och internationell), genomströmning, individuella studieplaner och gemensamma examina. Lärarutbildningsfrågor Lärarutbildningsfrågorna står högt på den politiska dagordningen och lärarutbildningen är en av landets största utbildningar med stor betydelse för utvecklingen av samhället. UKÄ har flera regeringsuppdrag kopplade till lärarutbildningen och kan genom att samla kompetensen på detta område bidra till såväl lösningen av specifika frågor som till att lyfta och belysa lärarutbildningsfrågor ur ett bredare perspektiv. Resurstilldelning Hur den högre utbildningen dimensioneras och hur resurserna används för att klara de samhälleliga utmaningarna är frågor som är ständigt aktuella. UKÄ ansvarar för att granska hur effektivt lärosätena utnyttjar sina resurser och arbetar samtidigt med flera andra uppdrag och projekt som har relevans för dimensionering och kopplingen mellan Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

7 resurser och kvalitet. Till exempel på vilket sätt lärosätena använt den extra tilldelning som baserats på utfallet i kvalitetsutvärderingarna, hur förstärkningen av ersättningen till vissa områden påverkar utbildningskvaliteten och hur genomströmningen i högskolan utvecklas. Ett internationellt perspektiv ska också läggas på resurstilldelningsfrågorna, bl.a. genom en jämförelse av kostnaderna för högre utbildning mellan OECD-länderna. Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

8 Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring av högre utbildning är ett av myndighetens ansvarsområden. Den utförs genom utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt genom prövning av ansökningar om examenstillstånd. Utvärderingarna på grundnivå och avancerad nivå inom ramen för systemet för kvalitetsutvärderingar avslutades under senhösten Det återstår uppföljningar av de huvudområden som fått omdömet bristande kvalitet, och därmed fått sitt examenstillstånd ifrågasatt. Majoriteten av dessa uppföljningar kommer att genomföras under Ett nytt kvalitetssäkringssystem håller på att utvecklas och under 2015 kommer förberedelserna att intensifieras. Det nya systemet kommer att omfatta alla utbildningsnivåer, även forskarutbildning som inte utvärderats i föregående system. Arbetet innefattar utveckling av metoder för såväl granskning av lärosätenas interna kvalitetssäkring som utbildningsprogram. Erfarenheterna av det nyss avslutade utvärderingssystemet för grundnivå och avancerad nivå är omfattande och under 2015 kommer de att samlas upp i sammanställningar, problematiseringar och analyser. Resultaten kommer att användas i det pågående metodutvecklingsarbetet och för att sprida erfarenheter och resultat av utvärderingssystemet. För examenstillståndsprövningar arbetar ämbetet med en översyn och samordning av de olika kvalitetsaspekterna. Även det internationella samverkansarbetet vidareutvecklas. Under året kommer UKÄ även att se över interna arbetsformer och processer för utvärderingsverksamheten som ett led i myndighetens övergripande samordning och kvalitetssäkring av verksamheten. Kvalitetsutvärderingar Metodutveckling av utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Ämbetet utvecklar metoden för ett nytt utvärderingssystem av högre utbildning. Arbetet utgår från den oberoende utredning som nyligen genomförts 3, tillsammans med eventuella justeringar som kan tillkomma i och med det remissförfarande som regeringen avser att genomföra. I perioden innan underlag från regeringen inkommit, kommer UKÄ att analysera erfarenheter av föregående kvalitetssäkringsmodell och arbeta med vidareutveckling av moment som är aktuella oavsett utvärderingsmetod. Det handlar exempelvis om rekrytering och utbildning av bedömargrupper, informationsflöden mellan lärosäten och myndigheten m.m. Även jämförelser med kvalitetssäkringsmodeller i andra länder kommer att genomföras. 3 Den 8 april 2014 fick professor Harriet Wallberg i uppdrag att se över de grundläggande principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning och att utreda hur utvärderingssystemet ska organiseras. Den 1 december 2014 lämnade utredaren sitt förslag till regeringen. Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

9 Ämbetet har tagit fram ett förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå, som kommer att utgöra del av det nya nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning. Förslaget skickas ut på remiss. Under våren 2015 startar utvärderingarna med en pilotomgång med ett mindre antal utbildningar. Samtliga ämnesområden, inklusive de konstnärliga, ingår i pilotomgången som är ett led i metodutvecklingen. Mycket av arbetet under 2015 kommer att koncentreras till pilotomgången som syftar till att testa och utvärdera alla komponenter i utvärderingens olika faser. Lärosäten och andra intressenter blir viktiga diskussions- och samarbetspartners i utarbetandet av en ny kvalitetssäkringsmodell. Dessa parter kommer att involveras efter att ämbetet fått vidare instruktioner från regeringen. I samband med metodutvecklingen pågår även utveckling av datorplattformar för hantering av kvalitetssäkringssystemet samt för redovisning av resultat. Uppföljning av kvalitetsutvärderingar Ämbetet planerar att slutföra 241 av de återstående 334 uppföljningarna av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå som fått omdömet bristande kvalitet: Ingenjörs- och teknikvetenskap (91) Matematik (1) Arkeologi, antikens kulturer och kulturvård (6) Arkiv-, biblioteks- och museivetenskap (3) Teologi och religionsvetenskap (9) Film, konst, mode, musik och teatervetenskap (7) Filosofi (1) Historia (3) Antropologi och etnologi (4) Läkarexamen (6) Arbetsliv och hälsa (3) Röntgensjuksköterskeexamen (2) Omvårdnad, omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap (7) Länderstudier (2) Barnmorskeexamen (3) Biomedicin (12) Odontologi (11) Apotekarexamen (1) Fri konst (6) Konsthantverk och design (7) Scenisk gestaltning (2) Turism (8) Media- och designutbildningar (5) Socialt arbete och socionomexamen (15) Utbildningar inom lantbruk och djur (1) Pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap (18) Psykoterapeutexamen (7). Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

10 Examenstillståndsprövningar Metodutveckling De examenstillståndsprövningar som Universitetskanslersämbetet genomför följer till stor del samma metodik. Vissa skillnader förekommer vad gäller de kvalitetsaspekter som utbildningarna granskas mot beroende på vilken examen som examenstillståndsprövningen avser. En översyn och samordning av de olika kvalitetsaspekterna påbörjades under 2014 och kommer slutföras under detta verksamhetsår. I anslutning till det arbetet kommer även nya vägledningar till lärosätena att utarbetas. Prövningar av examenstillstånd 2015 Under hösten 2014 inkom nedanstående 28 ansökningar om examenstillstånd som ämbetet kommer att pröva under våren 2015: Civilingenjörsexamen Örebro universitet Receptarieutbildning Malmö högskola: Receptarieexamen Speciallärarutbildning Uppsala universitet: Speciallärarexamen Ämneslärarutbildning Högskolan Dalarna: Ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7 9 i ämnet kinesiska Ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7 9 i ämnet idrott och hälsa Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i ämnet kinesiska Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i ämnet idrott och hälsa Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i ämnet matematik Högskolan Väst: Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet i ämnet svenska två Mälardalens högskola: Ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7 9 i ämnet teknik Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i ämnet teknik Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

11 Högskoleexamina Karlstads universitet: Konstnärlig högskoleexamen i musikalisk gestaltning Kandidatexamina Karlstads universitet: Konstnärlig kandidatexamen i musikalisk gestaltning Magisterexamina Karlstads universitet: Konstnärlig magisterexamen i musikalisk gestaltning Masterexamina Högskolan i Borås: Masterexamen i företagsekonomi Högskolan Dalarna: Masterexamen i interkulturella studier Malmö högskola Masterexamen i informationsteknologi Linnéuniversitetet: Konstnärlig masterexamen i kreativt skrivande Karlstads universitet: Konstnärlig masterexamen i musikalisk gestaltning Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

12 Doktorsexamina Högskolan Dalarna: Doktorsexamen i evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete Malmö högskola: Doktorsexamen i informationsteknologi. Yttrande över examenstillståndsprövningar Universitetskanslersämbetet ska på Utbildningsdepartementets uppdrag lämna yttranden över nedanstående remisser som inkommit till departementet under 2014: Juristexamen Stockholms fria högskola Läkarexamen Stockholms fria högskola Psykoterapeutexamen Kognio centrum för KBT AB Kandidatexamina Röda korsets högskola: Kandidatexamen i folkhälsovetenskap Beckmans: Konstnärlig kandidatexamen i rumslig gestaltning och inredningsarkitektur Magisterexamina Teologiska högskolan Stockholm: Magisterexamen i mänskliga rättigheter Masterexamina: Teologiska högskolan Stockholm Masterexamen i mänskliga rättigheter. Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

13 Gemensamt för området kvalitetssäkring Internationell samverkan I enlighet med ambitionen i ämbetets policydokument Ämbetsguiden har utvärderingsverksamheten ökat sitt deltagande i internationella sammanhang. Under 2015 kommer utvärderingsverksamhetens deltagande att utgå från en plan för det fortsatta internationella engagemanget. Planen innehåller strategiska överväganden kring vilka arbetsuppgifter, konferenser, seminarier eller nätverk som UKÄ bör delta och vara aktiva i. UKÄ kommer att fokusera och fördjupa sitt internationella engagemang i utvärderingssammanhang i arbetsgrupper för utveckling av kvalitetssäkring i högre utbildning i nedanstående organisationer: Nordic Network of Quality Assurance (NOQA) The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) The European Consortium for Accreditation (ECA) International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). Ämbetet blev 2014 medlem i ECA och kommer specifikt delta i samarbeten kring lärandemål, gemensamma examina (Joint Degrees) och erfarenhetsutbyte kring internationalisering och institutionella granskningar. Generellt är det en ambition att delta med presentationer i de internationella sammanhangen. Ämbetet kommer även att omvärldsbevaka internationellt och månadsvis distribuera ett elektroniskt nyhetsbrev internt. Innehållet fokuseras till att kortfattat beskriva ett lands externa kvalitetssäkringsarbete och en organisation som är relevant för utvärderingsverksamheten. Analys av förlängning av tandhygienistutbildningen Universitetskanslersämbetet ska analysera för- och nackdelar med en förlängning av utbildningen till tandhygienist genom att tandhygienistexamen ökar i omfattning till 180 högskolepoäng, istället för nuvarande 120. I uppdraget ingår att beskriva konsekvenserna av en eventuell förlängning för dem som studerar till tandhygienist, för arbetsgivarnas personalförsörjning och för staten. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 januari (Uppdragskälla: Särskilt regeringsuppdrag U2014/3351/UH.) Särskild uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärar- och förskollärarutbildningarna Universitetskanslersämbetet ska genomföra en särskild uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom lärar- och förskollärarutbildningarna, främst i fråga om de utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- eller ämneslärarexamen. I uppdraget ingår att följa upp olika kvalitetsaspekter för lärosätenas utformning och genomförande av VFU och identifiera förbättringsområden. Uppföljningen ska främst inriktas på hur VFU genomförs och organiseras och arbetet ska ta sin utgångspunkt i de brister och förtjänster när det gäller hur VFU genomförs som identifierats i tidigare Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

14 granskningar och rapporter. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 december 2015 (Uppdragskälla: Särskilt regeringsuppdrag U2014/3010/UH.) Uppföljningar och analyser Under verksamhetsåret kommer Universitetskanslersämbetet att genomföra ett antal analyser. Analyserna är främst relaterade till den nyligen avslutade utvärderingscykeln men även till andra delar av utvärderingsverksamheten. Analyserna kommer att göras för nedanstående områden. Sammanställning av resultat Resultatet av genomförda kvalitetsutvärderingar, med tillhörande uppföljningar, kommer att sammanställas och analyseras. Likaså kommer resultat av genomförda examenstillståndsprövningar att sammanställas och analyseras, främst i metodutvecklingssyfte. Utvärderingarnas påverkan på utbildningskvalitet/utbildningsutbudet Universitetskanslersämbetet avser att undersöka om och i så fall på vilket sätt genomförda kvalitetsutvärderingar har haft en kvalitetsdrivande effekt vid universitet och högskolor. Myndigheten avser även kartlägga och analysera de eventuella indirekta effekterna av de genomförda utvärderingarna. Analysen kommer att fokusera på eventuella förändringar i utbildningsutbudet. Metodologiska studier Den metod som använts i kvalitetsutvärderingarna har till viss del kritiserats för att ha missgynnat tvärvetenskapliga utbildningar. Universitetskanslersämbetet kommer undersöka det genom att analysera ett antal utvärderingar där mång- eller tvärvetenskapliga utbildningar ingått. Användning av extra resurstilldelning UKÄ kommer att kartlägga och analysera hur universitet och högskolor har fördelat och använt den extra resurstilldelningen från regeringen som lärosätena erhållit när deras utbildningar genererat omdömet mycket hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

15 Spridning av resultat Under 2015 kommer ämbetet särskilt arbeta med hur resultat från det nya kvalitetssäkringssystemet ska redovisas. Juridiskt stöd Juridiskt stöd behövs för flera aktiviteter inom området kvalitetssäkring. Till exempel metodutvecklingsarbetet för utvärderingar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och för det löpande arbete som utförs inom verksamhetsområdet. Vidare görs en juridisk granskning inför varje beslut om examenstillstånd. Integrering av jämställdhetsperspektiv i verksamheten Inom utvärderingsverksamheten kommer jämställdhetperspektiv konkret att ingå i följande delar: metodutveckling av nytt kvalitetssäkringssystem för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå utvecklingsarbete av rutiner och anvisningar för utvärdering av utbildning på forskarnivå med avsikt att uppnå jämn könsfördelning i lärosätesintervjuer och intervjuer med doktorander uppföljningar och analyser som görs under året översyn av vägledande dokument riktat till universitet och högskolor, exempelvis för examenstillståndsprövningar 4, ur ett jämställdhetsperspektiv uppföljning av könsfördelningen i bedömargrupperna och i ordförandeuppdraget. (Uppdragskälla: Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet.) 4 Under aspekten utbildningsmiljö: Det är vidare tydligt på vilket sätt utbildningen relaterar till lärosätets verksamhet att främja hållbar utveckling och jämställdhet mellan kvinnor och män. Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

16 Granskning av effektivitet och uppföljning Ett av Universitetskanslersämbetets ansvarsområden benämns i instruktionen Granskning av effektivitet och uppföljning. I ansvaret ingår att granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor, följa upp, omvärldsbevaka och analysera frågor inom myndighetens ansvarsområde samt ansvara för den officiella statistiken för högskoleväsendet. Inom området ska ämbetet också enligt regleringsbrevet och särskilda regeringsbeslut utföra ett antal mer specifika uppdrag. Under 2015 kommer ämbetets prioriteringar kring internationalisering, samverkan och jämställdhet att vävas in i verksamheten. Flera internationellt jämförande studier kommer att publiceras, deltagandet i internationellt statistiksamarbete samt i internationella konferenser kommer att öka och analyser och rapporter kommer i ökande utsträckning att översättas till engelska. Samverkan med lärosätena kommer i allt högre grad att ske inom ramen för olika uppdrag samt i särskilda referens- och användargrupper i anslutning till de löpande, bredare uppdragen. Jämställdhet ska vara en integrerad del av verksamheten och ett kvalitativt genusperspektiv ska läggas på hela verksamheten i samband med att ämbetet utarbetar en plan för jämställdhetsintegrering. Effektivitetsgranskning Resursutnyttjande och effektivitet Inom Universitetskanslersämbetets uppgift att granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor ska ämbetet följa universitets och högskolors resursutnyttjande. Vidare ska ämbetet utveckla ändamålsenliga metoder för att mäta effektivitets- och produktivitetsutvecklingen i högskoleverksamheten. Dessa metoder ska beskriva en så stor del av sektorns uppdrag som möjligt. Ämbetet kommer även att fortsätta uppföljningen av klassificeringen av kurser i olika utbildningsområden. Under 2015 kommer minst fem effektivitetsanalyser och effektivitetsfakta att publiceras inom detta uppdrag. Teman för analyser kommer bl.a. att vara studenternas tidsanvändning, den prestationsbaserade resurstilldelningen för forskning och utbildning på forskarnivå, lärosätenas teoretiska utbildningskapacitet och granskning av kursklassificeringen. Samtidigt kommer data från analyser och andra uppgifter som är relevanta för resursutnyttjandet och produktiviteten i högskolesektorn att publiceras i verktyget Högskoleutforskaren på ämbetets webb. Utforskaren ger användarna möjlighet att göra egna analyser av materialet samt ladda upp egna jämförande data. Arbetet med utvecklingen av granskningsmetoder kommer att fortsätta och vara en kontinuerlig del av uppdraget. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för (Uppdragskälla: Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet och regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Uppföljning av inaktivitet Under 2015 kommer ämbetet också att följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs enligt den uppföljningsmodell som ämbetet presenterade Uppdraget ska redovisas Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

17 senast den 22 februari (Uppdragskälla: Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet och regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Uppföljning och analys Årsrapport Universitetskanslersämbetet ska redovisa sammanfattande analyser över utvecklingen av verksamheten vid universitet och högskolor i en årsrapport. Ämbetet kommer också att publicera en sammanfattning av årsrapporten på engelska. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Utbildningsutbudet och arbetsmarknaden Universitetskanslersämbetet ska informera universitet och högskolor samt blivande studenter om arbetsmarknadens framtida behov i relation till utbildningsutbudet på grundnivå och avancerad nivå. Vid regionala skillnader i balansen mellan utbud och efterfrågan ska detta redovisas. En rapport kommer att publiceras under 2015 och uppdraget kommer sedan även att redovisas i årsredovisningen för (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Etablering på arbetsmarknaden Universitetskanslersämbetet ska i samverkan med universitet och högskolor följa och redovisa de examinerades etablering på arbetsmarknaden, fördelat på kvinnor och män. I uppdraget ingår att följa och redovisa etableringen på arbetsmarknaden för de personer som har genomgått kompletterande utbildningar. En rapport kommer att publiceras under 2015 och uppdraget kommer sedan även att redovisas i årsredovisningen för (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Dimensionering av högre utbildning Universitetskanslersämbetet ska följa upp hur lärosätena arbetar med dimensionering av utbildningsutbudet i syfte att säkerställa att universitet och högskolor har en effektiv dimensionering. I uppdraget ingår att sprida resultaten till universitet och högskolor och att föreslå eventuella åtgärder för att förbättra arbetet. Vidare ska ämbetet årligen följa upp inom vilka inriktningar universitet och högskolor genomför utbildningar inom ingenjörs-, lärar- och specialistsjuksköterskeutbildningarna. Uppdraget att årligen redovisa inriktningarna inom specialistsjuksköterskeutbildningen är en del av det tidigare uppdraget att efter samråd med Socialstyrelsen föreslå hur de universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen i ökad utsträckning ska kunna samverka sinsemellan och hur lärosätena bättre ska kunna samverka med hälso- och sjukvården (U2013/4058/UH). (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

18 Kvalitetsförstärkning av ersättningsbelopp Universitetskanslersämbetet ska följa upp den höjning av ersättningsbeloppen inom utbildningsområdena humaniora, juridik, teologi och samhällsvetenskap som har skett i syfte att stärka kvaliteten i utbildningarna. Ämbetet ska redovisa och analysera hur medlen har använts och hur kvaliteten i utbildningarna har påverkats. Uppdraget ska slutrapporteras den 31 maj (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Kartläggning av internationella utbildningssamarbeten Universitetskanslersämbetet ska, i samarbete med Universitets- och högskolerådet, kartlägga vilka internationella utbildningssamarbeten som såväl statliga lärosäten som enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina ingår i. Ämbetet ska också kartlägga hur många studenter som studerar i Sverige inom sådana utbildningssamarbeten. Det ska särskilt framgå hur många av dessa studenter som inom studietiden i Sverige betalar studieavgift till det svenska lärosätet, respektive omfattas av avgiftsfrihet vid det svenska lärosätet men betalar studieavgift till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige. I uppdraget ingår också att analysera om och hur dessa utbildningssamarbeten påverkar de svenska lärosätenas utbud av övrig högskoleutbildning. Uppdraget ska rapporteras den 22 februari (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Kartläggning av mänskliga rättigheter Universitetskanslersämbetet ska kartlägga hur frågor om mänskliga rättigheter beaktas i utbildningar som leder till vissa examina som pekas ut i uppdraget. De utvalda examina är i huvudsak inriktade mot arbete inom skola, vård och omsorg. Ämbetet ska också särskilt kartlägga hur frågor om mäns våld mot kvinnor samt våld mot barn beaktas i dessa utbildningar och särredovisa detta. I uppdraget ingår även att redovisa goda exempel på hur mänskliga rättigheter och frågor om mäns våld mot kvinnor samt våld mot barn beaktas i dessa utbildningar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Redovisning till Bonus Copyright Access Universitetskanslersämbetet ska senast den 4 maj 2015 överlämna en redovisning till Bonus Copyright Access av antalet helårsstudenter per lärosäte avseende budgetåret (Uppdragskälla: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet.) Utvärdering av upplåtelse av lägenheter för bostadsändamål Universitetskanslersämbetet ska utvärdera vissa lärosätens möjlighet till upplåtelse av lägenheter för bostadsändamål (U2011/680/UH). Utvärderingen och de ställningstaganden som har gjorts inom ramen för uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars (Uppdragskälla: Särskilt regeringsuppdrag.) Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

19 Utvärdering av vidareutbildning av lärare (utan lärarexamen) Universitetskanslersämbetet ska följa och utvärdera uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (U2011/3713/UH). Resultatet av uppföljningen och utvärderingen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 juni (Uppdragskälla: Särskilt regeringsuppdrag.) Övrig uppföljning Inom Universitetskanslersämbetets uppdrag att ansvara för uppföljning av frågor inom myndighetens ansvarsområde kommer ämbetet under 2015 att utifrån ett jämställdhetsperspektiv arbeta med en analys av kvinnors och mäns vägar genom den högre utbildningen och deras karriärvägar inom och utom akademin. Ämbetet kommer även att göra en uppföljning av Högskoleverkets tidigare enkätbaserade studier Studentrespektive Doktorandspegeln. Speglarna är studier av utbildningen på de olika nivåerna utifrån ett studentperspektiv. Ämbetet kommer även att i högre grad än tidigare belysa den internationella utvecklingen av högre utbildning samt sätta Sverige i relation till utvecklingen i andra länder avseende såväl utbildningsnivå, ekonomiska satsningar på högre utbildning och sociala aspekter av utbildningen som etablering på arbetsmarknaden. Tre rapporter med internationellt fokus kommer att publiceras under Ämbetet kommer även under 2015 att fortsätta samarbetet med Skolverket inom myndighetens uppdrag om prognoser för behovet av lärare. Samarbete sker även med Universitets- och högskolerådet, både inom olika regeringsuppdrag, i statistikarbetet samt i olika egeninitierade projekt. (Uppdragskälla: Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet.) Officiell statistik för högskoleväsendet Ansvar för den officiella statistiken Produktion av statistik Universitetskanslersämbetet är statistikansvarig myndighet för högskoleväsendet enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Statistikuppgifter om högskolan, utöver ekonomiska uppgifter, kommer även under 2015 att samlas in av Statistiska centralbyrån (SCB) på ämbetets uppdrag. Ämbetet ska på egen hand samla in och sammanställa uppgifter för ekonomisk statistik. Statistiken kommer att bearbetas och analyseras och utgöra grund för officiell statistik inom högskoleområdet. Som stöd för utvecklingen av statistiken ska ämbetet inhämta synpunkter från statistikanvändare och uppgiftslämnare. Den officiella statistiken kommer att presenteras i bl.a. ämbetets databas och i statistiska meddelanden (SM). Vidare fortsätter under 2015 arbetet med att utveckla statistik för beskrivning av bl.a. internationell mobilitet inom utbildning på forskarnivå och bland personalen, samt ledningsfunktioner i högskolan och nationella minoriteter. Arbetet med kvalitetssäkringen av den officiella statistiken för högskoleväsendet ska under 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

20 fokuseras kring en självvärdering enligt riktlinjerna för kvalitetssäkring av statistik som lagfästs i Sverige och antagits på europeisk nivå. (Uppdragskälla: Lagen (2001:99) om den officiella statistiken, förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet.) NU-statistikdatabasen Genom databasen tillgodoser ämbetet kraven på att officiell statistik ska hållas allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt nätverk. Under 2015 kommer det kontinuerliga arbetet att uppdatera och utveckla databasen att fortsätta. (Uppdragskälla: Förordning (2001:100) om den officiella statistiken, förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet.) Internationellt statistiksamarbete Universitetskanslersämbetet ska även 2015 delta i internationellt statistiksamarbete inom bl.a. OECD, Unesco och EU. Samarbetet syftar till förbättrad jämförbarhet mellan utbildningssystemen i olika länder och bättre kvalitet i den internationellt jämförande statistiken. Arbetet sker bl.a. genom att ämbetet är representerat i arbetsgrupper inom både EU och OECD. Ämbetet ska också i samarbete med SCB leverera data till den gemensamma insamlingen för dessa organisationer. År 2015 kommer det internationella statistiksamarbetet att intensifieras genom att ämbetet beslutat delta i ytterligare samarbeten samt genom att insamlingen av uppgifter på initiativ av internationella organisationer ökar i omfattning. (Uppdragskälla: Förordning (2001:100) om den officiella statistiken, förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet.) Statistiska analyser I anslutning till uppdraget att ansvara för den officiella statistiken för högskoleväsendet kommer ämbetet även under 2015 att publicera bearbetad och analyserad statistik i syfte att ytterligare tillgängliggöra statistiken samt beskriva utvecklingen i sektorn. Under 2015 kommer teman för statistiska analyser och rapporter att bl.a. vara utvecklingen av uttagna examina, genomströmningen i lärarutbildningen, inflödet och den regionala rekryteringen till högskolan och högskolans ekonomi. Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning och analys ska bedrivas inom Universitetskanslersämbetets ansvarsområde. Under början av 2015 kommer den första omvärldsanalysen att publiceras. Arbetet kommer även fortsättningsvis att genomföras i samverkan med flera olika nätverk för omvärldsbevakning och analys. Bland annat ingår ämbetet i ett nätverk med myndigheter inom forskning och högre utbildning som syftar till erfarenhetsutbyte samt att utveckla metoder för omvärldsanalys. Ämbetet ingår även i ett nätverk för dem som arbetar med omvärldsfrågor vid universitet och högskolor. Syftet är att utveckla omvärldsanalysarbetet vid lärosätena. Under slutet av 2014 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda hur ämbetet fortsättningsvis ska arbeta med omvärldsbevakning och analys för att vara till största möjliga nytta för Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet (31)

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman.

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. ÖREBRO UNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2008 FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2009 organisation...

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Rapport 2013:2 www.uk-ambetet.se/rapporter Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Universitet & högskolor Årsrapport 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor:

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor: Återrapporteringskrav för Högskolan Väst Här finns de återrapporteringskrav myndigheten är ålagd att återrapportera kring, samt en hänvisning till aktuell sida. Återrapporteringen avser främst delar inom

Läs mer

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande Produktionsteknisk forskning Forskningen som sker i nära samverkan med tillverkningsindustrin expanderar. Produktionsteknik Väst, som är en av högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer, växer både

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Årsredovisning 2012 Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet Ärende 10 2012-02-17 Universitetsstyrelsen Dnr: LNU 2011/547 Årsredovisning 2011 för Linnéuniversitetet 1 BESLUT Dnr LNU 2011/547 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitet verksamhetsår 2011

Läs mer

Till statsrådet Lars Leijonborg

Till statsrådet Lars Leijonborg Till statsrådet Lars Leijonborg Genom beslut den 2 maj 2007 av statsrådet Lars Leijonborg, uppdrog Regeringskansliet åt hovrättsassessorn Therese Larsson att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta

Läs mer