Svenska FSC Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska FSC Årsredovisning 2013"

Transkript

1 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC F Rapport 1:14

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Ett FSC världen över 4 5 Ökad kännedom om- och breddat engagemang för FSC! 6 Mål 1 - Ökat medlemsengagemang 8 Mål 2 - Vidareutveckla och förvalta FSC:s standarder 13 Mål 3 - Öka kännedomen bland konsumenter 17 :s styrelse och standardkommitté 22 Finansiell redovisning Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Noter 29 Styrelsens redovisning till årsstämman 30 Revisionsberättelse 31 2

3 Vår vision Ett skogsbruk som kan tillfredsställa nuvarande och kommande generationers sociala, ekologiska och ekonomiska behov och rättigheter Vårt uppdrag Forest Stewardship Council skall främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. 3

4 Verksamhetsberättelse Ett FSC världen över Sedan starten 1993 har FSC nått stor framgång och är idag världens mest respekterade certifieringssystem för skog. Det är också det enda skogscertifieringssystem som stöds av sociala organisationer och miljörörelser världen över. Det är genom stöd och engagemang från våra medlemmar, intressenter, anställda och nätverkspartners och de konsumenter som väljer FSC som gjort detta möjligt. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. För att kunna möta framtida utmaningar finns ett behov av att skapa en starkare, mer strategiskt och sammanhållen organisation med riktade insatser där det finns ett behov. Under det senaste decenniet har FSC genomgått en snabb expansion i nästan alla delar av världen. Antalet certifikat har gått från några tusen till över certifierade företag globalt. Samtidigt har FSC som organisation genomgått samma expansion. Som ett globalt system möjliggör FSC certifiering av alla sorters skog runt om i världen. Den globala skogsarealen som certifieras enligt FSC växer, tillsammans med en stark tillväxt i den certifierade leverantörskedjan. På så sätt arbetar FSC för att förbättra skogsskötseln över hela världen. För att bibehålla och stärka denna position måste vi fortsätta att underhålla, stödja och utveckla systemet. FSC ger ett samband mellan skogen och konsumenten. Den växande efterfrågan på FSC-certifierade produkter visar skogsägare att företag och konsumenter föredrar produkter från välskötta skogar. När skogsbruket uppfyller FSC:s krav, och produkter bär FSC:s märke, ger det företag och konsumenter ett kraftfullt verktyg att påverka hur skogar sköts världen över. Det innebär direkta fördelar för skogen hektar FSCcertifierad skog i världen länder har FSC-certifierad skog Fördelat på 1260 certifikat 43,34 % av skogen i Europa är FSCcertifierad Fördelat på 507 antal hektar certifierad skog i Europa certifikat hektar skogsmark är FSC-certifierad i Sverige Fördelat på certifikat spårbarhetscertifikat i Sverige Källa: Internationella FSC:s statistiksammanställning Global FSC Certificates; januari

5 , huvudkontoret för FSC i Sverige, är en fristående ideell förening med egna medlemmar, styrelse och kanslipersonal. Samarbetet med internationella FSC regleras i ett avtal och ska liksom andra regionala och nationella nätverkspartners tillämpa regler och arbetsformer som är i överensstämmelse med internationella FSC:s s grundläggande mål, regler och värden. ska sprida information om FSC i Sverige, övervaka varumärkesanvändningen och förvalta och utveckla den svenska skogsbruksstandarden enligt FSC. FORTSATT ÖKAD OMFATTNING AV CERTIFIERING Både den FSC-certifierade skogsarealen och antal spårbarhetscertifikat fortsätter att öka i Sverige. 5

6 Ökad kännedom om- och breddat engagemang för FSC! Det övergripande målet för föreningens verksamhet under 2013 var att öka kännedomen om FSC samt att bredda engagemanget för FSC:s frågor. Alla som vill verka för FSC:s mål ett ansvarsfullt skogsbruk kan bli medlemmar. Under 2013 tillkom tre nya organisationer i föreningen och en valde att lämna, i dag har vi 47 medlemsorganisationer samt fyra enskilda medlemmar. MEDLEMMARNA HAR EN VIKTIG ROLL De arbetar aktivt med att utveckla FSC:s regelverk och att öka kunskapen om FSC. I föreningen finns det olika arbetsgrupper som medlemmarna kan engagera sig i, bland annat i utvecklingen av den svenska skogsbruksstandarden samt den internationella standarden IGI (International Generic Indicators). I föreningen delas medlemmarna in i vårt trekammarsystem, där finns representanter från miljörörelsen, sociala organisationer och från näringslivet. Inom FSC eftersträvas att besluten ska tas i konsensus mellan kamrarna. Vid omröstningar har kamrarna samma röststyrka, oavsett medlemsantal, på så vis har varje kammare lika stort inflytande. Inget intresse kan få fullt genomslag för sina krav, men dialog och samverkan är grundpelaren i FSC. Ekonomisk Miljö Social Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, GS Hela Sverige Ska Leva Protect Sápmi Svenska Samernas Riksförbund, SSR Svenskt Friluftsliv Sveriges Ornitologiska Förening Världsnaturfonden WWF AB Fortum Värme Alcea AB Bergviks Skog AB Bureau Veritas Certification Sweden AB, BVQI BillerudKorsnäs AB, Skog Concess Nordic AB Det Norske Veritas, DNV Foran Sverige AB Holmen Skog AB Interagro Skog AB Intertek Sverige Kinnarps AB Kährs AB LRF konsult AB Materia AB NEPCon/Smartwood Organox AB ProForestry AB Skogsindustrierna Skånsk Landskapsvård SCA Skog AB Sense Group AB SGS Sweden AB SMF Skogsentreprenörerna SSC, Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp Stiftelsen Skogssällskapet Stora Enso Skog AB Sveaskog AB Statens Fastighetsverk, SFV Mark Svenska kyrkans skogscertifiering Svensk Skogscertifiering AB Swedish Match Industries AB Swedspan AB Sydved AB Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening Tetra Pak Vida Skog AB Organisationsmedlemmar januari

7 Ordförande har ordet Forest Stewardship Council Det är dags att alla aktörer tar sitt ansvar och gör sitt allra bästa för att följa den standard vi tillsammans har utvecklat! 2013 HAR VARIT ETT HÄNDELSERIKT ÅR FÖR SVENS- KA FSC. EN STOR DEL AV FÖRENINGENS ARBETE UNDER DET GÅNGNA ÅRET HAR KRETSAT KRING DEN PÅGÅENDE STANDARDREVISIONEN DÄR MÅNGA ARBETSGRUPPER HAR BROTTAS MED BÅDE NYA OCH GAMLA INDIKATORER. Det är med stor glädje jag ser att vi nu närmar oss ett kemikaliefritt skogsbruk, vem hade trott det för ett antal år sedan? Det är tack vare att vår svenska standard ställer krav på att markägare inte ska använda kemiska bekämpningsmedel som utvecklingen drivs framåt. Ett annat stort mål som har uppnåtts är att vi idag har ett eget kansli med tre heltidsanställda, något som vi kanske trodde var ouppnåeligt för tre år sedan. Nu finns basfinansieringen här för vår verksamhet! Året som har gått har också präglats av en hel del exponering i media. Tyvärr har få klä skott för en del felaktigheter avseende företeelser som vi inte kan påverka. Det är vi som får ta smällen när certifierade skogsbrukare får avvikelser för att de inte följer skogsbruksstandarden. ska inte heller påverka hur certifieringen utfaller i fält. Vi har ansvar för att utveckla och underhålla den svenska skogsbruksstandarden för ansvarsfullt skogsbruk! Blickar vi framåt så fortsätter FSC att hamna i blåsväder, under mars månad i år anmäldes till Konsumentverket för vilseledande marknadsföring. Det är enligt min uppfattning lite underligt då den enda produkt vi egentligen har är en skogsbruksstandard och följs den så bidrar den i allra högsta grad till ett bättre skogsbruk. Det är dags att alla aktörer tar sitt ansvar och gör sitt allra bästa för att följa den standard vi tillsammans har utvecklat! TOMAS EKSTRÖM ORDFÖRANDE I SVENSKA FSC:S STYRELSE OCH KVALITETS- OCH MILJÖCHEF VID KINNARPS 7

8 Ökat medlemsengagemang Ett av målen för verksamheten 2013 var att öka medlemsengagemanget och synliggöra FSC:s trovärdighet och nytta för medlemmarna. Under året genomfördes en rad olika aktiviteter där fokus var att utveckla mötesplatser och nätverk men även att visa på vilken nytta FSC bidrar med i den svenska skogen och hur medlemmarna är med och driver utvecklingen av ett ansvarfullt skogsbruk. Under året har det genomförts olika exkursioner och kanslipersonal och medlemmar har också representerat FSC i olika arbetsgrupper och konferenser, både nationellt och internationellt. Höjdpunkter från 2013 FOND FÖR ÖKAT MEDLEMSENGAGEMANG Under 2013 upprättades en fond för medlemmar som tillhör den sociala kammaren och miljökammaren. Förhoppningen är att medlemmar från de ideella föreningarna som är engagerade i FSC ska få ökade möjligheter till engagemang i föreningen. Ansökan kan skickas löpande till kansliet för beslutas i styrelsen. Budgeten för 2013 var kr, tre ansökningar inkom varav samtliga beviljades medel för ett totalbelopp på kr. UNIKT SAMARBETE FÖR ATT UTVECKLA FSC Under 2013 inleddes ett samarbete mellan, Internationella FSC och ASI (Accreditation Services International) för att tillsammans ta reda på hur man kan stärka FSC-systemet. Diskussioner har inletts och projektet har beviljats medel för 2014 av Internationella FSC. FSC har funnits i Sverige i över 15 år och vad det första landet att ha en färdig skogsbruksstandard. De svenska intressenternas samlade erfarenheter gör Sverige till ett unikt land för att utveckla och förbättra FSC när det gäller trovärdighetsfrågor och systemförbättringar. Sverige är ett intressant land att titta på utifrån ett internationellt perspektiv och under året har Internationella FSC:s VD Kim Carstensen besökt Sverige vid ett flertal gånger. WORLD FORESTS SUMMIT 2013 Kim Carstensen VD för Internationella FSC deltog på World Forests Summit som arrangerades i Stockholm den 5 6 mars. Mötet samlade ledande experter från hela världen där syftet var att identifiera viktiga frågor inom skogsområdet och former för samarbeten mellan olika intressegrupper. Carstensen som var inbjuden talare betonade i sitt tal de utmaningar som finns med att förena en växande världsbefolkning med övergången till en biobaserad ekonomi och behovet av att upprätthålla och förbättra världens skogar. KAMPANJ FÖR CERTIFIERADE TRÄFIBERPLATTOR Kampanjen Change our Fiberboards lanserades i november 2012 för att tydliggöra efterfrågan på FSC-certifierade träfiberplattor för t.ex. produktion av kök och möbler. Efter att kampanjen avslutats våren 2013 hade 53 företag från hela Europa anslutit sig och registrerat 482 behov av olika typer av fiberplattor. Förhoppningen är att resultatet kommer att öka medvetenheten hos företag och se potential i att producera certifierat fibermaterial. FSC DRIVER DEN KEMIKALIEFRIA SNYTBAGGEBE- KÄMPNINGEN FRAMÅT Enligt FSC:s skogsbruksstandard är användningen av kemiska bekämpningsmedel inte tillåten. Men flera certifikatsinnehavare har genom åren sökt dispens för kemikalieanvändning i syfte att minska andelen snytbaggeskador på nyplanteringar. För att en sådan dispens ska beviljas krävs bl.a. att man kan visa på hur man minskat sin användning av kemikalier och att man har en tidsplan för att helt fasa ut kemikalieanvändningen. Kravet på en giftfri plantering har drivit fram alternativa icke-kemiska tekniker och metoder för att skydda plantorna ifrån snytbaggeskador. Av de som ansökte om dispens hos för år 2010 var 47 % av plantorna behandlade med kemikalier. För 2013 var motsvarande siffra 26 %. Enligt prognosen ska andelen kemikaliebehandlade plantor under 2014 vara 22 %. I takt med att kemikalieanvändningen har minskat så har andelen plantor med ett icke kemiskt skydd ökat från 4 % 2010 till 20 % Enligt prognosen kommer den att öka till 24 % under Enligt de avvecklingsplaner som levererats kommer flera certifikatsinnehavare att helt ha slutat med kemiskt besprutade plantor under de närmsta 3-4 åren. FSC-CERTIFIERINGENS BIDRAG TILL BIOLOGISK MÅNGFALD Under 2013 färdigställdes den studie som genomförts för att följa upp hur FSC-certifieringen bidragit till att utveckla ett ansvarfullt skogsbruk i Sverige. Studien visade att FSC gör skillnad. I studien jämförs vad FSC:s miljökrav tillför i form av hänsyn utöver skogsvårdslagens krav och vad vetenskapen säger om vad denna extra hänsyn betyder för att bevara skogens mångfald. Resultatet visade att brandberoende insekter blivit vanligare, hur rödlistade skalbaggar 8

9 gynnats av skapade högstubbar samt hur fågellivet gynnats av en ökad mängd lövträd, som en följd av kraven i FSCstandarden. Det är första gången en studie som denna genomförts för att undersöka vilken nytta som FSC bidrar med. Att resultatet visar på en positiv utveckling är viktigt, inte bara för de markägare som frivillig bidrar till detta, men även att visa konsumenter att de kan känna sig trygga i att välja FSCmärkta produkter. Rapporten som genomförts tillsammans med Enetjärn Natur, finns på både svenska och engelska och har fått intresse internationellt. ledande inom strategiskt arbetet med varumärkesbyggnad genom märkning. I samband med In Good Company anordnade Södra Skogsägarna en exkursion i Skåne. Konferensdeltagarna fick möjlighet att träffa en medelstor markägare och se hur arbetet med FSC-certifieringen och lövskogsskötsel sker i en svensk skog. Deltagare från företag och FSC-intressenter världen över deltog i exkursionen. Nyckelbiotoper och frivilliga avsättningar skapar förutsättningar för utveckling av naturskogsartade kvaliteter, med rikliga mängder död ved. EUROPEAN FOREST WEEK European Forest Week 2013 ägde rum i Rovaniemi, Finland i december och FSC var en av de partners som deltog i evenemanget. Konferensen syftar till att främja ansvarsfullt skogsbruk och öka medvetenheten om skogssektorns bidrag till en grön ekonomi. Evenemanget sammanföll med Metsä 2013, det gemensamma mötet för FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) och livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO. Konferensen innebar ett unikt tillfälle att kommunicera och synliggöra skogssektorn och de olika produkter och tjänster som den bidrar till. representerades av Anders Blom från Protect Sápmi (suppleant i :s styrelse) som var inbjuden talare. IN GOOD COMPANY In Good Company är en årlig globala händelse för företag och frivilligorganisationer som är intresserade av FSC, CSR och att arbeta med märkning som en del av sitt varumärke. Konferensen, som hölls för tredje året i rad, var i Köpenhamn och riktade sig till FSC:s intressenter, miljö- och sociala frivilligorganisationer och FSC-representanter runt om i världen. De inbjudna talarna som deltog i konferensen var från internationella frivilligorganisationer och företag som är CERTIFIERARFORUM Certifierarforum är ett årligt återkommande evenemang arrangerat av. Syftet är att skapa en mötesplats; för revisorerna att träffa varandra och utbyta erfarenheter, för FSC-kansliet och revisorerna att dela information samt diskutera aktuella frågor, och för medlemmar i att få träffa FSC:s revisorer. Vid 2013 års certifierarforum informerades om den pågående standardrevisionen, men huvudtemat på mötet var att diskutera gruppcertifikatsinnehavarens roll i att kontrollera sina medlemmar och hur det liknar det jobb certifierarna utför. De inbjudna gruppcertifikatsinnehavarna beskrev bl.a. hur svårigheten att kontrollera sina gruppmedlemmar har drivit fram olika strategier hos olika gruppcertifikatsinnehavare som att bara acceptera skogsägare som är dedikerade till FSC:s mål, att planera avverkningar och ordna entreprenörer eller rent av förvalta medlemmarnas skogar. Dagen avslutades med att revisorerna fick egen tid att mötas på. EU:S SKOGSSTRATEGI I december medverkade kansliet på ett möte ordnat av ACE (The Alliance for Beverage Cartons and the Environment) i Bryssel för att lyfta certifieringens roll i utformandet av EU:s skogsstrategi. :s skogs- och standardansvarige presenterade hur FSC bidragit i de svenska skogarna. 9

10 FSC:S KOMMITTÉ FÖR ATT STÄRKA URFOLKS ENGA- GEMANG Med godkännandet av FSC:s nya Principer och Kriterier kräver FSC att certifierade företag ska upprätthålla principerna för; FPIC fritt i förväg informerat samtycke - en process för att stärka urfolks rättigheter, FN:s deklaration om urfolks rättigheter, och Internationella arbetsorganisationens konvention 169. Under året genomfördes det konstituerade mötet för den permanenta urfolkskommittén (Permanent Indigenous Peoples Committee PIPC) som startats för att stärka urfolkens röst och engagemang inom FSC. Kommittén kommer även att fungerar som rådgivande organ till Internationella FSC:s styrelse vid beslut som påverkar FSC-systemet. Beslutet att starta kommittén togs vid FSC:s generalförsamling 2011 och är ett resultat av medlemmarnas engagemang. I samband med Jokkmokks marknad i Vuollerim genomfördes ett uppstartsmöte för att diskutera vilken roll kommittén har för urfolk i Nordeuropa (Norge, Sverige, Finland och Ryssland). :s skogs- och standardansvarige berättade om vad den svenska skogsbruksstandarden bidrar med. Representanter från urfolk i Canada berättade om vad FSC betytt för dem. En av de punkter som diskuterades var den andliga relationen till skogen där de såg att urfolk hade något speciellt att bidra med till FSC. Mötet resulterade också i att Anders Blom från Protect Sápmi nominerades till kommittén. Han är nu invald som ordinarie ledamot och representerar Nordeuropa. NATIONELL RISKBEDÖMNING FÖR CONTROLLED WOOD Controlled Wood är virke som kommer från icke FSCcertifierade skogar, och som är en viktig komponent i FSC mix. Tidigare har företag varit tvungna att göra egna riskbedömningar ifrån det område som de vill köpa virke ifrån avseende risken att virket är illegalt avverkat, avverkat i strid med mänskliga eller traditionella rättigheter, från avverkningar som hotar skogar med höga bevarandevärden, att virket kommer från genmanipulerade trädslag, eller kommer områden som avskogas eller omförs till plantager. Enligt ett beslut vid FSC:s generalförsamling 2011 i Malaysia ska de företagsspecifika riskbedömningarna fasas ut och ersättas av Nationella Riskbedömningar. inledde arbetet med att sammankalla en kammarbaserad referensgrupp våren Kjell Owe Ahlskog har som konsult genomfört riskbedömningen. Arbetet visade sig ta mer tid än förväntat och intressenterna var inte helt överrens om alla kategorier. Mot slutet av 2013 sammanställdes en riskbedömning som ska skickas ut på remiss under 2014, efter att Internationella FSC först har godkänt att underlaget är redo för remiss. Foto: Sven Skaltje 10

11 FSC har nått de mindre markägarna och vi kan i dag visa att FSC verkligen gör skillnad i den svenska skogen VAR MITT ÅTTONDE ÅR PÅ FSC. NÄR JAG TIT- TAR TILLBAKA HAR FSC I SVERIGE UNDER DESSA ÅR UTVECKLAS TILL EN ETABLERAD ORGANISATION. När jag tog över som verksamhetschef såg jag framför mig hur FSC skulle växa i Sverige både som kansli, förening och på marknaden infriades dessa önskningar. Under 2013 kunde vi konstatera att kännedomen om FSC börjat öka markant, FSC syns nu på allt fler produkter i butikerna, FSC har nått de mindre markägarna och vi kan i dag visa att FSC verkligen gör skillnad i den svenska skogen. Därtill har vi tagit steget ut i de sociala medierna där vi möter människor som verkligen gillar skogen på alla sätt. Även om FSC är ett marknadsdrivet system och vi pratar mycket om hur vi kan öka på marknaden och hur standarden kan bli bättre så är det ju intresset för skogen som fört oss alla samman. Jag gillar verkligen att vara i skogen. Även om jag gärna besöker en storslagen skog långt borta har jag genom mina barn börjat uppskatta de statsnära skogarna. Det räcker faktiskt med en mycket liten skog för att man ska bli glad! Det är viktigt att vi börjar se dessa små skogar också och bereder plats för alla dem som tycker dessa är viktiga. FSC ska vara till för alla som gillar skogen, oavsett dess storlek och läge. LINA BERGSTRÖM VERKSAMHETSCHEF Ledningsfrågor Organisationsutveckling Personal/ ekonomi Spårbarhetsstandarden Mindre markägare Internationella samarbeten Kontaktperson Internationella FSC 11

12 Jag uppskattar verkligen hur naturen är en sådan stor del av den svenska kulturen. MIN PASSION FÖR MILJÖFRÅGOR BÖRJADE REDAN SOM BARN, DÄR SÖDRA KALIFORNIENS SOLSKEN TILLÄT MIG TILLBRINGA ALL MIN LEDIGA TID ATT LEKA RUNT KULLARNA I MOHAVEÖKNEN DÄR JAG VÄXTE UPP. DET NÄRMASTE JAG KOM TILL ETT TRÄD UNDER MIN BARNDOMS VAR EN JOSHUAKAKTUS. Detta ledde i sin tur till en examen i miljöfrågor från en högskola längre norrut, som endast låg några timmar bort från de största träden (volymmässigt) i världen; Redwood Forest. När jag flyttade till Sverige år 2000 var jag glad över hur mycket tid mina barn spenderade utomhus varje dag. Från vandring i Sarek till Allemansrätten, jag uppskattar verkligen hur naturen är en sådan stor del av den svenska kulturen. Som Nätverkskoordinator är mina dagar fulla av olika arbetsuppgifter. Som vi säger på engelska, jag bär många hattar. Jag är ansvarig för de praktiska frågorna kring medlemskap och varumärkeslicenser, jag ansvarar också för vårt praktikprogram som vi lanserade under hösten Jag hjälper till att administrera det nya skandinaviska projektsamarbetet, samt pilotprojektet för dubbelcertifieringen mellan FSC och Fairtrade. Jag uppskattar verkligen hur mitt jobb naturligt svänger mellan de lokala och globala frågorna. Framtida projekt som jag ser fram emot är bättre material och service för de företag som är spårbarhetscertifierade, inklusive lättare tillgång till utbildning. Vi vill också nå ut till byggsektorn mer än vi gör idag, hålla seminarier som uppmuntrar till nätverkande för de branscher som på något sätt arbetar med konstruktion, däribland arkitekter och designers. ROSE DUMAS NÄTVERKSKOORDINATOR Mötesplats (utbildning, kansli, konferens) Chefsassistent (skandinaviskt samarbete, praktikantprogram, fakturering) Projektledning (Fairwood, CW-riskbedömning) Medlems- och certifikatsservice 12

13 Vidareutveckla och förvalta FSC:s standarder Det andra målet för föreningens verksamhet för 2013 var att vidareutveckla och förvalta FSC:s standarder. Arbetet med att utveckla de svenska standarderna pågår för fullt och en rad olika arbetsgrupper är startade i arbetet med att utveckla skogsbruksstandarden och den internationella standarden IGI. Under året anställdes en koordinator för att stödja medlemmarna från de ideella föreningarna i deras engagemang för FSC:s frågor. Koordinatorn kommer bland annat att arbeta med att stödja medlemmarna i deras engagemang i den pågående revisionen av skogsbruksstandarden samt att administrera samernas medlingsfunktion och öka kunskapen kring samråd. Mindre markägare är en viktig målgrupp för FSC och under året har det genomfört olika aktiviteter för att nå denna grupp. Målet är att öka kunskapen om FSC och hur certifierat skogsbruk skiljer sig från konventionellt skogsbruk. Förhoppningen är att få fler mindre markägare att välja FSC för att på så sätt öka mängden certifierad skog både i Sverige men även globalt. Höjdpunkter från 2013 REVISION AV DEN SVENSKA SKOGSBRUKSSTANDAR- DEN Under 2013 gick arbetet med standardrevisionen in i en intensiv fas och flera nya arbetsgrupper startades. Standardkommittén förvaltar den svenska skogsbruksstandarden enligt FSC. Det innebär bland annat att standardkommittén arbetar med förtydliganden och utvärderingar av standard och standardtillämpningen. Det yttersta ansvaret för standardförvaltningen ligger hos :s styrelse. De arbetsgrupper som arbetar under standardkommittén fokuserar på: Hur lövträd kommer in i standarden Miljöhänsyn och områden med höga bevarandevärden (princip 6 och 9) Begrepp i nya principer och kriterier. Samverkan och lokalbefolkning (princip 4) Respekt för samernas rättigheter och kultur (princip 3) Arbetarrättigheter (princip 2) Skogsskötsel (princip 10) Markomvandling Ett första utkast på den reviderade standarden beräknas vara färdig i början av 2015 för remiss och målet är att standarden ska vara klar för godkännande i slutet av året. Under året genomförde arbetsgruppen för princip 6 och 9 en exkursion till Sundsvall tillsammans med kansliet och lokala representanter fån SOF. Vid exkursionen besöktes SCA:s marker där man tittade på vilken miljöhänsyn som skulle tas i ett avverkningsplanerat område, samt ett område med förhållandevis höga naturvärden som avverkats och där extra hänsyn tagits. INTERNATIONELLA STANDARDEN - IGI Arbetet med att utveckla den internationella standarden, IGI (International Generic Indicators) pågår för fullt. Den nya standarden utgår från FSC:s nya principer och kriterier och kommer att ligga till grund för utvecklingen av nationella skogsbruksstandarder världen över. Arbetet drivs av en internationell arbetsgrupp med representanter från alla kammare inklusive underkammare (nord och syd), regionala representanter och certifierare. :s skogs- och standaransvarige representerar Europa i arbetsgruppen. För att underlätta arbetet med att utveckla den nya standarden har det även startats en arbetsgrupp för de europeiska länderna och en för Sverige. Under 2013 genomfördes en första remissomgång under våren. Då det första utkastet till standarden var väldigt omfattande blev många inkomna synpunkter mer generella. För att hantera de synpunkter som inkommit från den första remissomgången tog arbetsgruppen fram skrivregler med mål att minska antalet indikatorer, skapa tydliga och klara indikatorer samt att ett större fokus bör vara på vad som ska uppnås snarare än hur, samt bildade kommittéer för att bidra till kommunikationsarbetet. Den internationella standarden beräknas vara färdigt under våren 2014, för att godkännas av FSC:s internationella styrelse i juni. 13

14 TIMMERFÖRORDNINGEN Den 3 mars 2013 började timmerförordningen att gälla. Det innebär att det nu är olagligt att producera, importera och sälja illegalt avverkat virke eller produkter som innehåller virke från illegala källor till EU:s inre marknad. Den illegala skogsavverkningen är storskalig i många delar av världen och enligt UNEP (FN:s miljöprogram) och Interpol uppskattas den illegala avverkningen stå för mellan procent av den totala skogsavverkningen. FSC stödjer strävandena att mota bort illegalt virke från marknaden och har sett till så att FSC:s regler är i överensstämmelse med Timmerförordningen. FSC-certifiering är dock inte ett alternativ för att garantera att tillbörlig aktsamhet vidtagits Due Diligence om du importerar vissa trävaruprodukter till EU. Men däremot hjälper FSC-certifieringen till vid i implementeringen av ett sådant system. Med erkännandet av NEPCon som övervakningsorganisation inom ramen för EU:s Timmerförordning och det system NEPCon har för att garantera att tillbörlig aktsamhet vidtagits, anses FSC-certifierat material att ha en låg (försumbar) risk om det är verifierat att FSC-certifikatet är giltigt. FSC uppmuntrar importörer att leta efter FSC-certifierat material, inte enbart för att underlätta implementeringen av Timmerförordningen, utan även för att bidra till ett ansvarsfullt nyttjande av skog världen över. ONLINE CLAIMS PLATFORM FSC arbetar med att utveckla ett nytt system - Online Claims Platform (OCP) - för att digitalisera dokumentationskraven inom FSC-systemet. Ett av målen med OCP är att kunna garantera äktheten för en FSC-produkt inom en rimlig tid. På så sätt kommer det nya systemet att skydda FSC:s varumärke, effektivisera spårbarhetscertifieringen och erbjuda verktyg för att underlätta arbetet med FSC-certifierade produkter. En av anledningarna till att FSC satsar på att utveckla systemet är att antalet certifierade verksamheter ökat explosionsartat de senaste åren, nyligen översteg FSC certifikatsinnehavare. Den 15:e november anordnandes en workshop om OCP inför lanseringen INTERNATIONELLA FSC GER EKONOMISKT STÖD TILL MINDRE MARKÄGARE FSC:s arbete med att stödja mindre markägare att bli certifierade började för närmare tio år sedan, trots detta finns det fortfarande utmaningar för mindre markägare att uppfylla kraven för FSC. I Europa ägs närmre hälften av skogarna av privatpersoner, som ofta äger en mindre areal skog. Det en prioriterad fråga för FSC att ge rätt stöd åt de mindre markägarna och under 2013 inrättade Internationella FSC en fond för att stödja denna grupp till att kunna uppnå kraven för- och bibehålla certifieringen. Förhoppningen är att öka mängden FSC-certifierad skog över hela världen. EUROPEISK ARBETSGRUPP FÖR MINDRE MARKÄ- GARE Att arbeta med mindre markägare är ett strategiskt prioriterat område för Internationella FSC de närmsta åren. Under 2013 har FSC startat ett Europeiskt nätverk för att samla de som arbetar med frågor rörande mindre markägares möjlighet att bli FSC-certifierade och nå marknadsfördelar. Lina Bergström, verksamhetschef vid och Klara Helstad från Södra skogsägarna ingår i nätverket. Det har även startats en nationell arbetsgrupp för att stödja projektet. FSC FÖR MINDRE MARKÄGARE - CERTIFIERA DIN SKOG I Sverige står de mindre markägarna för den största ökningen av FSC-certifierad skogsareal. Detta delvis tack vare en utveckling av FSC-systemet då det sedan några år tillbaka finns möjlighet för mindre markägare att ansluta sin mark till ett gruppcertifikat. Gruppcertifikaten gör det möjligt att dela på certifieringskostnader och administrativt arbete, 2010 kompletterades också den svenska skogsbruksstandarden med förenklade regler för mindre markinnehav (< ha). Utvecklingen är positiv, men vi ser att många mindre markägare behöver djupare kunskap om FSC-certifieringens skogliga och praktiska innehåll. Därför vill vi erbjuda mindre markägare som är självverksamma ett lättillgängliga verktyg för att lära sig mer om FSC. Vi vill även ge entreprenörer samma möjlighet, eftersom många mindre skogsägare anlitar entreprenörer för sin skogsskötsel. och EC-skog sökte tillsammans finansiering från Skogsstyrelsen för att starta projektet FSC-certifiering i praktiken skogsvård med mångfald som nu resulterat i en film om FSC samt en webbutbildning. Förhoppningen är att nå ut till både privata skogsägare och entreprenörer för att öka kunskapen om FSC. SKANDINAVISKT NÄTVERK FÖR ATT STÄRKA FSC Under 2013 startades ett skandinavist nätverk för att öka samarbetet mellan länderna och för att kunna möta den ständigt expanderande marknaden. 14

15 Att lära känna engagerade människor från hela världen och diskutera om skog och lära sig om varandras utmaningar är väldigt spännande och lärorikt. SKOGEN ÄR FÖR MIG EN PLATS ATT VILA I. GER MIG MÖJLIGHET ATT FÅ VARA I NUET. ATT FÅ UPPTÄCKA NYA FASCINERANDE SAKER. KANSKE TRODDE JAG NÄR JAG SÖKTE MIG TILL FSC ATT JAG SKULLE FÅ VARA MER UTE I SKOGEN. FSC handlar ju om skog. Men FSC är framför allt en mötesplats för diskussion kring allt möjligt som relaterar till skog. Mitt jobb är att se till att dessa möten sker och att mötena leder till något mot en ny standard, mot ett bättre certifieringssystem eller vad det nu kan vara som vi samlas kring för att diskutera. FSC är också en global organisation, där man som nationellt kontor måste rätta sig efter det internaionella ramverket, vilket många gånger leder till kulturkrockar. Med det är också den internationella sidan som gör FSC-arbetet stimulerande. Att lära känna engagerade människor från hela världen och diskutera om skog och lära sig om varandras utmaningar är väldigt spännande och lärorikt. Och så känslan av att vara med i en organisation som samlar så många olika sorters människor som vill förändra och förbättra. Att FSC är en mötesplats för olika intressen gör att diskussionerna ibland hamnar på en mer politisk nivå. Och det ska de ju göra. Men det är väldigt viktigt att besluten vi tar eller indikatorena vi skriver är väl förankrade i skogen. Och för att uppnå det krävs att vi har kontakt med skogen. Jag behöver komma ut på revisioner. Jag måste se till att komma ut i fält när jag är på internationella möten. Men det gäller oss alla. Vi behöver komma ut tillsammans. Få gemensamma referensramar. Lära oss om hur det ser ut där ute. Så min uppmaning till mig själv se till att komma ut i skogen mer. Och min uppmaning till hela ut i skogen med styrelsen, standardkommittén, arbetsgrupper. När man är ute i skogen tillsammans lär man sig alltid något nytt. Om hur det fungerar i skogen, biologiskt eller med skogsbruk. Om hur andra tänker. Eller om sig själv. Vi ses i skogen! HENRIK VON STEDINGK SKOGS- OCH STANDARDANSVARIG Standardrevision, skog Koordinator för IGI Sakkunnig skog Klagomålshantering 15

16 Några av de viktiga frågorna är landsbygdsutveckling, arbetarrättigheter, samexistensen mellan rennäring och skogsbruk. FSC ÄR MER ÄN EN MILJÖMÄRKNING Tänk om mötesrum kunde berätta vad som sägs där, då skulle man kunna höra många olika historier från vårt mötesrum på nya FSC-kontoret i Uppsala. Redan efter några månader så har det varit diskussioner i en lång rad ämnen, arbetarrättigheter, vindkraft, medling mellan renägare och skogsföretag, lokalbefolkningens rättigheter, nyckelbiotoper, adaptiv skogsskogsskötsel, kontinuitetsskogsbruk, trovärdighetprojekt, avvikelser, budgetar, policies, internationella regler, ackrediteringar och mycket mycket mera. Så känns det också att arbeta på, vilket jag gjort sedan i september. Det är mångfacetterat, skiftande och utmanade, med fantastiska möjligheter och ibland tröttsamt många åsikter. Många utifrån ser och pratar om FSC som en miljömärkning men det krävs bara en snabb titt så blir det tydligt att det är mycket mer som innefattas i FSC:s system. I mitt arbete ska jag stötta miljökammare och sociala kammare. Miljökammarens hjärtefrågor är många och viktiga, den sociala kammaren och deras frågor har än så länge kommit lite mer i skymundan. FSC:s sociala kammare består av intressenter för landsbygdens utveckling, rennäringen, och facket. Nytillkomna medlemmar är Svensk friluftsliv som ger en välkommen utökning av den sociala kammaren. Några av de viktiga frågorna är landsbygdsutveckling, arbetarrättigheter, samexistensen mellan rennäring och skogsbruk, och påverkan av skogsbruk på skog som används för friluftsliv och ekoturism. Förhoppningsvis så kommer under de närmsta åren synen på vad FSC står för ändras så att de sociala värdena tar en större plats, då blir det många fler som, liksom vårt mötesrum, som känner till de sociala aspekterna som finns inom FSC-systemet. EVA MATTSSON KOORDINATOR MILJÖ & SOCIALA FRÅGOR Bistå sociala kammaren och miljökammaren i standardrevisionen Förankra FSC internt inom de ideella medlemsorganisationerna Nå nya medlemmar Samefrågor Projektledare trovärdighetsprojektet Klagomålshantering 16

17 Öka kännedomen om FSC bland konsumenter Föreningens tredje mål för verksamheten 2013 var att öka kännedomen bland konsumenter till 20 % vid mätningen För att genomföra detta har föreningen anställt en kommunikatör och har genomfört en rad olika aktiviteter. Fokus har varit att utveckla planer och strategier, skapa nätverk och att lansera en kampanj på sociala medier. En budskapsplattform har tagits fram tillsammans med PRbyrån Futerra där olika nyckelbudskap utformats till våra huvudmålgrupper; Slutanvändare, Deltagare och Potentiella deltagare. RÖSTER OM SKOGEN Höjdpunkter från 2013 KÄNNEDOM OM FSC BLAND KONSUMENTER Under 2013 fortsatte samarbetet mellan Arla, ICA, Svenska FSC, Tetra Pak, och Världsnaturfonden WWF för att öka kännedomen om FSC. Ökad kunskap ska hjälpa konsumenter att göra aktiva val som är bra för människor och miljö. För 2013 visar undersökningen att 17 av 100 personer känner till märkningen, detta är en ökning från tidigare år då kännedomen varit 13 % 2011 och 14 % Även förtroendet för märkningen ökade jämfört med tidigare år. Vid den senaste mätningen 2014 uppgick kännedomen till 19 %. Målet var att uppnå 20 % men missades med en procent. För att effektivt försöka nå det övergripande målen att öka kännedomen om FSC samt att bredda engagemanget för föreningen beslutade kansliet att skapa en diskussionsplattform på Facebook. Till vår hjälp anlitades PR-byrån Futerra som fokuserar på organisationer som arbetar för en hållbar utveckling. Kampanjen riktar sig till människor som gillar att vistas i skogen. Sidan fungerar som en mötesplats för människor som har en koppling till skogen och vill diskutera skogens olika värden. Kampanjsidan Den svenska skogen lanserades på Facebook i augusti. Till FSC-fredag den 27:e september lanserade vi en tävling på kampanjsidan tillsammans med BuyFair, där priset var ett par FSC-certifierade Sneakers. Vinnaren i tävlingen blev Julia Andersson 18 år från Västervik. - Jag tyckte ni hade en sjukt bra tävling eftersom man faktiskt behövde anstränga sig och läsa på för att kunna delta. Då väcks ju ett engagemang och man får riktig kunskap. Det behövs mer sånt istället för all bekväm gilla & dela info som ingen läser ändå, säger Julia Andersson vinnaren av tävlingen. FSC-fredag är ett globalt firande av världens skogar och syftar till att belysa vikten av ansvarsfullt skogsbruk. Varje år engagerar sig skolor, företag, privatpersoner och andra organisationer runt om i världen för att sprida information om FSC och ansvarsfullt skogsbruk. FSC-fredag går av stapeln sista fredagen i september varje år. 17

18 74 % kvinnor 25 % män 2013 fick vi 1189 följare Stockholm Uppsala Göteborg Malmö Vid mätningen den 31 december 2013 hade vi 1189 följare på Facebook varav 74 % är kvinnor och 25 % är män och mestadels kommer de från storstadsregioner i Sverige (Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö). VÅRA VARUMÄRKESLICENSER Ett av uppdrag är att övervaka användningen av FSC:s varumärke i Sverige. Återförsäljare den sista länken innan en produkt når slutkonsumenten behöver inte vara FSC-certifierad för att få använda FSC:s varumärke i sin marknadsföring. Däremot krävs en särskild varumärkeslicens för att använda namnet Forest Stewardship Council, förkortningen FSC eller vår logotype. Då alla dessa är registrerade varumärken. Under 2013 godkände vi 11 st. nya varumärkeslicenser och totalt förvaltar 29 stycken, varav 25 är nationella och fyra är internationella. ALLT FLER VÄLJER FSC Under 2013 valde flera företag och organisationer att använda FSC i sitt hållbarhetsarbete. Klädkedjan H&M satsar på FSC och meddelande i sin hållbarhetsrapport för 2012 att de har som mål att endast använda papper som kommer från FSC-certifierade skogar till deras kataloger. Under flera år har de tryck sina kataloger på papper som bär EU Ecolabel, nu tar det ytterliga ett steg i sitt hållbarhetsarbete. Även det virke som används till inredning i deras butiker i Storbritannien är FSC-certifierat. H&M har idag en internationell varumärkeslicens via. Designern Stella McCartney meddelade på sin hemsida under hösten 2013 att fr.o.m. hösten säsong är allt trä som ingår i deras accessoarer FSC-certifierat. De använder även FSC-certifierat trä i sina butiker. Anledningarna till varför de väljer FSC är att de ser det viktiga arbetet som FSC bidrar till när det gäller att främja ett ansvarsfullt brukande av världens skogar och FSC:s arbete med att hantera och bevara den biologiska mångfalden samt se till människors rättigheter. Förpackningsföretaget Avisera planterar ett träd i Nicaragua för varje beställning av FSC-certifierade förpackningar. Avisera har sedan länge fokuserat på gröna lösningar och erbjudit sina kunder förpackningslösningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet och miljö. Företaget som är FSC-certifierade fortsätter att ta ytterligare steg för att stödja sina kunder i att göra aktiva val som är bra för människor och miljö. För varje beställning av FSC-certifierade produkter planterar de nu ett träd i Nicaragua. Som tack för sitt engagemang erhåller de företag som köper certifierade produkter ett personligt intyg på trädplanteringen. Naturskyddsföreningens Bra Miljöval märker biobränslen för att bidra till en hållbar energianvändning. För att säkra att skogsråvaran kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk ska den komma från FSC-certifierat skogsbruk eller motsvarande. För att få märka sin produkt med Bra Miljöval ska bränslet vara hållbart producerat samt följa Skogsstyrelsen riktlinjer för att hantering av eventuell aska. Dessutom ska en särskilt fondavsättning göras, varav medlen ges till projekt som främjar biologisk mångfald, bland annat i skogen. Krav ställs på hela kedjan, från skog till produktförädling. Exempel på produkter som kan märkas med Bra Miljöval är biogas, pellets och grillkol m.m. Beijer Byggmaterial är den första svenska byggvaruhandelskedjan att spårbarhetscertifiera sig enligt FSC. Att kunna välja FSC-certifierat byggmaterial är en viktig del av de internationella byggcertifieringarna som LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) och BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Beijer betonar de många fördelar som finns med att välja trä som byggmaterial, och särskilt trä som kommer från ett ansvarfullt skogsbruk. Att trä är hållbart i dubbel bemärkelse, dels att det är mer tåligt än t.ex. stål och betong, men även att det rent miljömässigt är ett mer energieffektivt material. Nu uppmanar de konsumenterna att välja certifierade produkter och menar att både företag och konsumenter kommer kunna bygga mer hållbart. 18

19 KOMMUNIKATÖRSNÄTVERK Under året startades ett kommunikatörsnätverk bland :s medlemmar. En första träff genomfördes i juni månad där bland annat Futerra höll i en del av workshopen om Hållbar utveckling - affärer och kommunikation. Flera träffar kommer att genomföras under VÅRT NYA PRAKTIKANTPROGRAM Under hösten 2013 fick vi vår förta praktikant till kansliet. Ben Owen genomförde sin praktik under tre månader som en del av sin masterutbildning i hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Ben har tidigare studerat teknik i England. Under praktiken arbetade Ben med lanseringen av Online Claims Platform, det nya systemet för ökad transparens i leverantörskedjan. Ben har ett stort miljöintresse och hoppas på att arbeta med skogliga frågor efter att han är färdig med sina studier. REVISIONEN AV DEN ÅRLIGA ADMINISTRATIONSAV- GIFTEN Den första januari 2014 trädde den nya årliga administrationsavgiften för FSC-certifierade företag i kraft. Administrationsavgiften infördes för att stödja FSC:s service till sina medlemmar och certifikatsinnehavare och hade inte justerats sen Även fördelningsmodell av medel inom organisationen förändrades och den nya modellen innebär att en fast procentandel av avgifterna i ett land kommer att stanna i landet, detta för att stödja nationella, regionala och internationella verksamheter. PRIS I TETRA PAKS TÄVLING - UTFLYKT TILL FSC-CER- TIFIERAD SKOG I SVERIGE Under året genomförde Tetra Pak en teckningstävling bland skolbarn i Frankrike och Spanien, där förstapriset var en utflykt till en FSC-certifierad skog i Sverige. Tävlingen, som är en del av Tetra Paks kampanj för förnybarhet, riktade sig till barn upp till 12 år. fick följa med vinnarna och deras familjer på utflykten som gick till Sveaskogs Ekopark Forsmark i norra Uppland. Karin Fällman som är FSC-koordinator hos Sveaskog höll i skogsvandringen och hade bland annat ordnat med kanotpaddling på sjön Bruksdammen. Glada vinnare. FILM Under 2013 producerades kortfilmen Bryr du dig om skogen välj FSC. Meningen med filmen är att kunna visa kortfattad information om FSC i offentliga miljöer. Filmen kan även visas i butiker eller på hemsidor, där man vill informera om FSC. FSC I MEDIA Under året har FSC synts en del i media. Flertalet av de artiklar som publicerats kritiserar FSC och handlar ofta om att FSC-certifierade markägare bryter mot den svenska skogsbruksstandarden men får trots detta behålla sitt certifikat. Andra artiklar handlar ofta om att problematisera tillståndet för mångfalden men också allmänhetens möjligheter att lämna synpunkter och hur dessa tas emot av markägare och certifierare. Ofta ges möjlighet att få komma till tals. Utöver detta har föreningen köpt ett fåtal annonser i tidningar och till Facebook. 19

20 Då föreningen var utan kommunikatör i ca sex månader under kan detta ha påverkat resultatet var också ett händelserikt år gällande skogfokus i media med flera reportageserier som fokuserade på tillståndet i skogen, både i Sverige och utomlands. En möjlig förklaring till att statistiken pendlar när det gäller unika besökare till hemsidan och sjunkit till 2011 års nivå kan vara att den nya hemsidan lanserades 2012 vilket kan ha lett till fler besökare. Prenumerationen sades upp september

Svenska FSC Årsredovisning 2011

Svenska FSC Årsredovisning 2011 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC-Secr-0024 Rapport 1:12 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Inledning 3 Mål och prioriterade aktiviteter ur Verksamhetsstrategin 2009-2013

Läs mer

Svenska FSC:s verksamhet 2008

Svenska FSC:s verksamhet 2008 Svenska FSC:s verksamhet 2008 Innehåll Verksamheten i sammandrag...2 Skogsbruksstandarden...2 Information och PR...3 Visionsmöte 8 9 april...3 Östersjöprojekt III...3 SLIMF projektet...5 General Assembly

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehåll 04 Vd har ordet 30 Förvaltningsberättelse 06 Vår verksamhet 32 Resultat- & balansräkning 11 Miljömärkning över gränserna 41 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011-2012 Innehållsförteckning ABC aktiva insatser för människa och miljö 3 ABC:s verksamhet 2011/2012 4 ABC och HIMAD Himalayan Society for Alternative Development 6 ABC:s och HIMAD:s

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Mistras årsrapport 2004 Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Innehåll Mistras Årsrapport 2004 4 5 6 8 10 Mistras vision Att arbeta för framtiden Mistras ordförande: 2004 har bäddat för bra

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö SCA Hållbarhetsredovisning 2011 Skapar värde för människor och miljö Innehåll Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 n Hållbarhetsstrategi Omvärldsanalys... 4 Strategi... 6 Nya hållbarhetsmål... 8 Uppföljning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Scores rapportserie 2015:2 Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Kristina Tamm Hallström & Emelie Adamsson Den eskalerande organiseringen bakom skapandet

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN MALMÖ HÖGSKOLA Miljövetenskap 61-90 Teknik och samhälle 2008-05-28 Författare Debong, Charlotte Jedholm, Sofia SVENSKA TEXTILFÖRETAGS MILJÖARBETE I TREDJE VÄRLDEN CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 41 innehåll Intervju med Ola Alterå, Svensk Fjärrvärmes VD...4 1. Slå vakt om hög leveranskvalitet och god krisberedskap... 6 2. Öka fjärrvärmens andel av värmemarknaden

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten är granskad av SFI Svensk

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer