Svenska FSC Årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska FSC Årsredovisning 2013"

Transkript

1 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC F Rapport 1:14

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Ett FSC världen över 4 5 Ökad kännedom om- och breddat engagemang för FSC! 6 Mål 1 - Ökat medlemsengagemang 8 Mål 2 - Vidareutveckla och förvalta FSC:s standarder 13 Mål 3 - Öka kännedomen bland konsumenter 17 :s styrelse och standardkommitté 22 Finansiell redovisning Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Noter 29 Styrelsens redovisning till årsstämman 30 Revisionsberättelse 31 2

3 Vår vision Ett skogsbruk som kan tillfredsställa nuvarande och kommande generationers sociala, ekologiska och ekonomiska behov och rättigheter Vårt uppdrag Forest Stewardship Council skall främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. 3

4 Verksamhetsberättelse Ett FSC världen över Sedan starten 1993 har FSC nått stor framgång och är idag världens mest respekterade certifieringssystem för skog. Det är också det enda skogscertifieringssystem som stöds av sociala organisationer och miljörörelser världen över. Det är genom stöd och engagemang från våra medlemmar, intressenter, anställda och nätverkspartners och de konsumenter som väljer FSC som gjort detta möjligt. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. För att kunna möta framtida utmaningar finns ett behov av att skapa en starkare, mer strategiskt och sammanhållen organisation med riktade insatser där det finns ett behov. Under det senaste decenniet har FSC genomgått en snabb expansion i nästan alla delar av världen. Antalet certifikat har gått från några tusen till över certifierade företag globalt. Samtidigt har FSC som organisation genomgått samma expansion. Som ett globalt system möjliggör FSC certifiering av alla sorters skog runt om i världen. Den globala skogsarealen som certifieras enligt FSC växer, tillsammans med en stark tillväxt i den certifierade leverantörskedjan. På så sätt arbetar FSC för att förbättra skogsskötseln över hela världen. För att bibehålla och stärka denna position måste vi fortsätta att underhålla, stödja och utveckla systemet. FSC ger ett samband mellan skogen och konsumenten. Den växande efterfrågan på FSC-certifierade produkter visar skogsägare att företag och konsumenter föredrar produkter från välskötta skogar. När skogsbruket uppfyller FSC:s krav, och produkter bär FSC:s märke, ger det företag och konsumenter ett kraftfullt verktyg att påverka hur skogar sköts världen över. Det innebär direkta fördelar för skogen hektar FSCcertifierad skog i världen länder har FSC-certifierad skog Fördelat på 1260 certifikat 43,34 % av skogen i Europa är FSCcertifierad Fördelat på 507 antal hektar certifierad skog i Europa certifikat hektar skogsmark är FSC-certifierad i Sverige Fördelat på certifikat spårbarhetscertifikat i Sverige Källa: Internationella FSC:s statistiksammanställning Global FSC Certificates; januari

5 , huvudkontoret för FSC i Sverige, är en fristående ideell förening med egna medlemmar, styrelse och kanslipersonal. Samarbetet med internationella FSC regleras i ett avtal och ska liksom andra regionala och nationella nätverkspartners tillämpa regler och arbetsformer som är i överensstämmelse med internationella FSC:s s grundläggande mål, regler och värden. ska sprida information om FSC i Sverige, övervaka varumärkesanvändningen och förvalta och utveckla den svenska skogsbruksstandarden enligt FSC. FORTSATT ÖKAD OMFATTNING AV CERTIFIERING Både den FSC-certifierade skogsarealen och antal spårbarhetscertifikat fortsätter att öka i Sverige. 5

6 Ökad kännedom om- och breddat engagemang för FSC! Det övergripande målet för föreningens verksamhet under 2013 var att öka kännedomen om FSC samt att bredda engagemanget för FSC:s frågor. Alla som vill verka för FSC:s mål ett ansvarsfullt skogsbruk kan bli medlemmar. Under 2013 tillkom tre nya organisationer i föreningen och en valde att lämna, i dag har vi 47 medlemsorganisationer samt fyra enskilda medlemmar. MEDLEMMARNA HAR EN VIKTIG ROLL De arbetar aktivt med att utveckla FSC:s regelverk och att öka kunskapen om FSC. I föreningen finns det olika arbetsgrupper som medlemmarna kan engagera sig i, bland annat i utvecklingen av den svenska skogsbruksstandarden samt den internationella standarden IGI (International Generic Indicators). I föreningen delas medlemmarna in i vårt trekammarsystem, där finns representanter från miljörörelsen, sociala organisationer och från näringslivet. Inom FSC eftersträvas att besluten ska tas i konsensus mellan kamrarna. Vid omröstningar har kamrarna samma röststyrka, oavsett medlemsantal, på så vis har varje kammare lika stort inflytande. Inget intresse kan få fullt genomslag för sina krav, men dialog och samverkan är grundpelaren i FSC. Ekonomisk Miljö Social Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, GS Hela Sverige Ska Leva Protect Sápmi Svenska Samernas Riksförbund, SSR Svenskt Friluftsliv Sveriges Ornitologiska Förening Världsnaturfonden WWF AB Fortum Värme Alcea AB Bergviks Skog AB Bureau Veritas Certification Sweden AB, BVQI BillerudKorsnäs AB, Skog Concess Nordic AB Det Norske Veritas, DNV Foran Sverige AB Holmen Skog AB Interagro Skog AB Intertek Sverige Kinnarps AB Kährs AB LRF konsult AB Materia AB NEPCon/Smartwood Organox AB ProForestry AB Skogsindustrierna Skånsk Landskapsvård SCA Skog AB Sense Group AB SGS Sweden AB SMF Skogsentreprenörerna SSC, Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp Stiftelsen Skogssällskapet Stora Enso Skog AB Sveaskog AB Statens Fastighetsverk, SFV Mark Svenska kyrkans skogscertifiering Svensk Skogscertifiering AB Swedish Match Industries AB Swedspan AB Sydved AB Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening Tetra Pak Vida Skog AB Organisationsmedlemmar januari

7 Ordförande har ordet Forest Stewardship Council Det är dags att alla aktörer tar sitt ansvar och gör sitt allra bästa för att följa den standard vi tillsammans har utvecklat! 2013 HAR VARIT ETT HÄNDELSERIKT ÅR FÖR SVENS- KA FSC. EN STOR DEL AV FÖRENINGENS ARBETE UNDER DET GÅNGNA ÅRET HAR KRETSAT KRING DEN PÅGÅENDE STANDARDREVISIONEN DÄR MÅNGA ARBETSGRUPPER HAR BROTTAS MED BÅDE NYA OCH GAMLA INDIKATORER. Det är med stor glädje jag ser att vi nu närmar oss ett kemikaliefritt skogsbruk, vem hade trott det för ett antal år sedan? Det är tack vare att vår svenska standard ställer krav på att markägare inte ska använda kemiska bekämpningsmedel som utvecklingen drivs framåt. Ett annat stort mål som har uppnåtts är att vi idag har ett eget kansli med tre heltidsanställda, något som vi kanske trodde var ouppnåeligt för tre år sedan. Nu finns basfinansieringen här för vår verksamhet! Året som har gått har också präglats av en hel del exponering i media. Tyvärr har få klä skott för en del felaktigheter avseende företeelser som vi inte kan påverka. Det är vi som får ta smällen när certifierade skogsbrukare får avvikelser för att de inte följer skogsbruksstandarden. ska inte heller påverka hur certifieringen utfaller i fält. Vi har ansvar för att utveckla och underhålla den svenska skogsbruksstandarden för ansvarsfullt skogsbruk! Blickar vi framåt så fortsätter FSC att hamna i blåsväder, under mars månad i år anmäldes till Konsumentverket för vilseledande marknadsföring. Det är enligt min uppfattning lite underligt då den enda produkt vi egentligen har är en skogsbruksstandard och följs den så bidrar den i allra högsta grad till ett bättre skogsbruk. Det är dags att alla aktörer tar sitt ansvar och gör sitt allra bästa för att följa den standard vi tillsammans har utvecklat! TOMAS EKSTRÖM ORDFÖRANDE I SVENSKA FSC:S STYRELSE OCH KVALITETS- OCH MILJÖCHEF VID KINNARPS 7

8 Ökat medlemsengagemang Ett av målen för verksamheten 2013 var att öka medlemsengagemanget och synliggöra FSC:s trovärdighet och nytta för medlemmarna. Under året genomfördes en rad olika aktiviteter där fokus var att utveckla mötesplatser och nätverk men även att visa på vilken nytta FSC bidrar med i den svenska skogen och hur medlemmarna är med och driver utvecklingen av ett ansvarfullt skogsbruk. Under året har det genomförts olika exkursioner och kanslipersonal och medlemmar har också representerat FSC i olika arbetsgrupper och konferenser, både nationellt och internationellt. Höjdpunkter från 2013 FOND FÖR ÖKAT MEDLEMSENGAGEMANG Under 2013 upprättades en fond för medlemmar som tillhör den sociala kammaren och miljökammaren. Förhoppningen är att medlemmar från de ideella föreningarna som är engagerade i FSC ska få ökade möjligheter till engagemang i föreningen. Ansökan kan skickas löpande till kansliet för beslutas i styrelsen. Budgeten för 2013 var kr, tre ansökningar inkom varav samtliga beviljades medel för ett totalbelopp på kr. UNIKT SAMARBETE FÖR ATT UTVECKLA FSC Under 2013 inleddes ett samarbete mellan, Internationella FSC och ASI (Accreditation Services International) för att tillsammans ta reda på hur man kan stärka FSC-systemet. Diskussioner har inletts och projektet har beviljats medel för 2014 av Internationella FSC. FSC har funnits i Sverige i över 15 år och vad det första landet att ha en färdig skogsbruksstandard. De svenska intressenternas samlade erfarenheter gör Sverige till ett unikt land för att utveckla och förbättra FSC när det gäller trovärdighetsfrågor och systemförbättringar. Sverige är ett intressant land att titta på utifrån ett internationellt perspektiv och under året har Internationella FSC:s VD Kim Carstensen besökt Sverige vid ett flertal gånger. WORLD FORESTS SUMMIT 2013 Kim Carstensen VD för Internationella FSC deltog på World Forests Summit som arrangerades i Stockholm den 5 6 mars. Mötet samlade ledande experter från hela världen där syftet var att identifiera viktiga frågor inom skogsområdet och former för samarbeten mellan olika intressegrupper. Carstensen som var inbjuden talare betonade i sitt tal de utmaningar som finns med att förena en växande världsbefolkning med övergången till en biobaserad ekonomi och behovet av att upprätthålla och förbättra världens skogar. KAMPANJ FÖR CERTIFIERADE TRÄFIBERPLATTOR Kampanjen Change our Fiberboards lanserades i november 2012 för att tydliggöra efterfrågan på FSC-certifierade träfiberplattor för t.ex. produktion av kök och möbler. Efter att kampanjen avslutats våren 2013 hade 53 företag från hela Europa anslutit sig och registrerat 482 behov av olika typer av fiberplattor. Förhoppningen är att resultatet kommer att öka medvetenheten hos företag och se potential i att producera certifierat fibermaterial. FSC DRIVER DEN KEMIKALIEFRIA SNYTBAGGEBE- KÄMPNINGEN FRAMÅT Enligt FSC:s skogsbruksstandard är användningen av kemiska bekämpningsmedel inte tillåten. Men flera certifikatsinnehavare har genom åren sökt dispens för kemikalieanvändning i syfte att minska andelen snytbaggeskador på nyplanteringar. För att en sådan dispens ska beviljas krävs bl.a. att man kan visa på hur man minskat sin användning av kemikalier och att man har en tidsplan för att helt fasa ut kemikalieanvändningen. Kravet på en giftfri plantering har drivit fram alternativa icke-kemiska tekniker och metoder för att skydda plantorna ifrån snytbaggeskador. Av de som ansökte om dispens hos för år 2010 var 47 % av plantorna behandlade med kemikalier. För 2013 var motsvarande siffra 26 %. Enligt prognosen ska andelen kemikaliebehandlade plantor under 2014 vara 22 %. I takt med att kemikalieanvändningen har minskat så har andelen plantor med ett icke kemiskt skydd ökat från 4 % 2010 till 20 % Enligt prognosen kommer den att öka till 24 % under Enligt de avvecklingsplaner som levererats kommer flera certifikatsinnehavare att helt ha slutat med kemiskt besprutade plantor under de närmsta 3-4 åren. FSC-CERTIFIERINGENS BIDRAG TILL BIOLOGISK MÅNGFALD Under 2013 färdigställdes den studie som genomförts för att följa upp hur FSC-certifieringen bidragit till att utveckla ett ansvarfullt skogsbruk i Sverige. Studien visade att FSC gör skillnad. I studien jämförs vad FSC:s miljökrav tillför i form av hänsyn utöver skogsvårdslagens krav och vad vetenskapen säger om vad denna extra hänsyn betyder för att bevara skogens mångfald. Resultatet visade att brandberoende insekter blivit vanligare, hur rödlistade skalbaggar 8

9 gynnats av skapade högstubbar samt hur fågellivet gynnats av en ökad mängd lövträd, som en följd av kraven i FSCstandarden. Det är första gången en studie som denna genomförts för att undersöka vilken nytta som FSC bidrar med. Att resultatet visar på en positiv utveckling är viktigt, inte bara för de markägare som frivillig bidrar till detta, men även att visa konsumenter att de kan känna sig trygga i att välja FSCmärkta produkter. Rapporten som genomförts tillsammans med Enetjärn Natur, finns på både svenska och engelska och har fått intresse internationellt. ledande inom strategiskt arbetet med varumärkesbyggnad genom märkning. I samband med In Good Company anordnade Södra Skogsägarna en exkursion i Skåne. Konferensdeltagarna fick möjlighet att träffa en medelstor markägare och se hur arbetet med FSC-certifieringen och lövskogsskötsel sker i en svensk skog. Deltagare från företag och FSC-intressenter världen över deltog i exkursionen. Nyckelbiotoper och frivilliga avsättningar skapar förutsättningar för utveckling av naturskogsartade kvaliteter, med rikliga mängder död ved. EUROPEAN FOREST WEEK European Forest Week 2013 ägde rum i Rovaniemi, Finland i december och FSC var en av de partners som deltog i evenemanget. Konferensen syftar till att främja ansvarsfullt skogsbruk och öka medvetenheten om skogssektorns bidrag till en grön ekonomi. Evenemanget sammanföll med Metsä 2013, det gemensamma mötet för FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) och livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO. Konferensen innebar ett unikt tillfälle att kommunicera och synliggöra skogssektorn och de olika produkter och tjänster som den bidrar till. representerades av Anders Blom från Protect Sápmi (suppleant i :s styrelse) som var inbjuden talare. IN GOOD COMPANY In Good Company är en årlig globala händelse för företag och frivilligorganisationer som är intresserade av FSC, CSR och att arbeta med märkning som en del av sitt varumärke. Konferensen, som hölls för tredje året i rad, var i Köpenhamn och riktade sig till FSC:s intressenter, miljö- och sociala frivilligorganisationer och FSC-representanter runt om i världen. De inbjudna talarna som deltog i konferensen var från internationella frivilligorganisationer och företag som är CERTIFIERARFORUM Certifierarforum är ett årligt återkommande evenemang arrangerat av. Syftet är att skapa en mötesplats; för revisorerna att träffa varandra och utbyta erfarenheter, för FSC-kansliet och revisorerna att dela information samt diskutera aktuella frågor, och för medlemmar i att få träffa FSC:s revisorer. Vid 2013 års certifierarforum informerades om den pågående standardrevisionen, men huvudtemat på mötet var att diskutera gruppcertifikatsinnehavarens roll i att kontrollera sina medlemmar och hur det liknar det jobb certifierarna utför. De inbjudna gruppcertifikatsinnehavarna beskrev bl.a. hur svårigheten att kontrollera sina gruppmedlemmar har drivit fram olika strategier hos olika gruppcertifikatsinnehavare som att bara acceptera skogsägare som är dedikerade till FSC:s mål, att planera avverkningar och ordna entreprenörer eller rent av förvalta medlemmarnas skogar. Dagen avslutades med att revisorerna fick egen tid att mötas på. EU:S SKOGSSTRATEGI I december medverkade kansliet på ett möte ordnat av ACE (The Alliance for Beverage Cartons and the Environment) i Bryssel för att lyfta certifieringens roll i utformandet av EU:s skogsstrategi. :s skogs- och standardansvarige presenterade hur FSC bidragit i de svenska skogarna. 9

10 FSC:S KOMMITTÉ FÖR ATT STÄRKA URFOLKS ENGA- GEMANG Med godkännandet av FSC:s nya Principer och Kriterier kräver FSC att certifierade företag ska upprätthålla principerna för; FPIC fritt i förväg informerat samtycke - en process för att stärka urfolks rättigheter, FN:s deklaration om urfolks rättigheter, och Internationella arbetsorganisationens konvention 169. Under året genomfördes det konstituerade mötet för den permanenta urfolkskommittén (Permanent Indigenous Peoples Committee PIPC) som startats för att stärka urfolkens röst och engagemang inom FSC. Kommittén kommer även att fungerar som rådgivande organ till Internationella FSC:s styrelse vid beslut som påverkar FSC-systemet. Beslutet att starta kommittén togs vid FSC:s generalförsamling 2011 och är ett resultat av medlemmarnas engagemang. I samband med Jokkmokks marknad i Vuollerim genomfördes ett uppstartsmöte för att diskutera vilken roll kommittén har för urfolk i Nordeuropa (Norge, Sverige, Finland och Ryssland). :s skogs- och standardansvarige berättade om vad den svenska skogsbruksstandarden bidrar med. Representanter från urfolk i Canada berättade om vad FSC betytt för dem. En av de punkter som diskuterades var den andliga relationen till skogen där de såg att urfolk hade något speciellt att bidra med till FSC. Mötet resulterade också i att Anders Blom från Protect Sápmi nominerades till kommittén. Han är nu invald som ordinarie ledamot och representerar Nordeuropa. NATIONELL RISKBEDÖMNING FÖR CONTROLLED WOOD Controlled Wood är virke som kommer från icke FSCcertifierade skogar, och som är en viktig komponent i FSC mix. Tidigare har företag varit tvungna att göra egna riskbedömningar ifrån det område som de vill köpa virke ifrån avseende risken att virket är illegalt avverkat, avverkat i strid med mänskliga eller traditionella rättigheter, från avverkningar som hotar skogar med höga bevarandevärden, att virket kommer från genmanipulerade trädslag, eller kommer områden som avskogas eller omförs till plantager. Enligt ett beslut vid FSC:s generalförsamling 2011 i Malaysia ska de företagsspecifika riskbedömningarna fasas ut och ersättas av Nationella Riskbedömningar. inledde arbetet med att sammankalla en kammarbaserad referensgrupp våren Kjell Owe Ahlskog har som konsult genomfört riskbedömningen. Arbetet visade sig ta mer tid än förväntat och intressenterna var inte helt överrens om alla kategorier. Mot slutet av 2013 sammanställdes en riskbedömning som ska skickas ut på remiss under 2014, efter att Internationella FSC först har godkänt att underlaget är redo för remiss. Foto: Sven Skaltje 10

11 FSC har nått de mindre markägarna och vi kan i dag visa att FSC verkligen gör skillnad i den svenska skogen VAR MITT ÅTTONDE ÅR PÅ FSC. NÄR JAG TIT- TAR TILLBAKA HAR FSC I SVERIGE UNDER DESSA ÅR UTVECKLAS TILL EN ETABLERAD ORGANISATION. När jag tog över som verksamhetschef såg jag framför mig hur FSC skulle växa i Sverige både som kansli, förening och på marknaden infriades dessa önskningar. Under 2013 kunde vi konstatera att kännedomen om FSC börjat öka markant, FSC syns nu på allt fler produkter i butikerna, FSC har nått de mindre markägarna och vi kan i dag visa att FSC verkligen gör skillnad i den svenska skogen. Därtill har vi tagit steget ut i de sociala medierna där vi möter människor som verkligen gillar skogen på alla sätt. Även om FSC är ett marknadsdrivet system och vi pratar mycket om hur vi kan öka på marknaden och hur standarden kan bli bättre så är det ju intresset för skogen som fört oss alla samman. Jag gillar verkligen att vara i skogen. Även om jag gärna besöker en storslagen skog långt borta har jag genom mina barn börjat uppskatta de statsnära skogarna. Det räcker faktiskt med en mycket liten skog för att man ska bli glad! Det är viktigt att vi börjar se dessa små skogar också och bereder plats för alla dem som tycker dessa är viktiga. FSC ska vara till för alla som gillar skogen, oavsett dess storlek och läge. LINA BERGSTRÖM VERKSAMHETSCHEF Ledningsfrågor Organisationsutveckling Personal/ ekonomi Spårbarhetsstandarden Mindre markägare Internationella samarbeten Kontaktperson Internationella FSC 11

12 Jag uppskattar verkligen hur naturen är en sådan stor del av den svenska kulturen. MIN PASSION FÖR MILJÖFRÅGOR BÖRJADE REDAN SOM BARN, DÄR SÖDRA KALIFORNIENS SOLSKEN TILLÄT MIG TILLBRINGA ALL MIN LEDIGA TID ATT LEKA RUNT KULLARNA I MOHAVEÖKNEN DÄR JAG VÄXTE UPP. DET NÄRMASTE JAG KOM TILL ETT TRÄD UNDER MIN BARNDOMS VAR EN JOSHUAKAKTUS. Detta ledde i sin tur till en examen i miljöfrågor från en högskola längre norrut, som endast låg några timmar bort från de största träden (volymmässigt) i världen; Redwood Forest. När jag flyttade till Sverige år 2000 var jag glad över hur mycket tid mina barn spenderade utomhus varje dag. Från vandring i Sarek till Allemansrätten, jag uppskattar verkligen hur naturen är en sådan stor del av den svenska kulturen. Som Nätverkskoordinator är mina dagar fulla av olika arbetsuppgifter. Som vi säger på engelska, jag bär många hattar. Jag är ansvarig för de praktiska frågorna kring medlemskap och varumärkeslicenser, jag ansvarar också för vårt praktikprogram som vi lanserade under hösten Jag hjälper till att administrera det nya skandinaviska projektsamarbetet, samt pilotprojektet för dubbelcertifieringen mellan FSC och Fairtrade. Jag uppskattar verkligen hur mitt jobb naturligt svänger mellan de lokala och globala frågorna. Framtida projekt som jag ser fram emot är bättre material och service för de företag som är spårbarhetscertifierade, inklusive lättare tillgång till utbildning. Vi vill också nå ut till byggsektorn mer än vi gör idag, hålla seminarier som uppmuntrar till nätverkande för de branscher som på något sätt arbetar med konstruktion, däribland arkitekter och designers. ROSE DUMAS NÄTVERKSKOORDINATOR Mötesplats (utbildning, kansli, konferens) Chefsassistent (skandinaviskt samarbete, praktikantprogram, fakturering) Projektledning (Fairwood, CW-riskbedömning) Medlems- och certifikatsservice 12

13 Vidareutveckla och förvalta FSC:s standarder Det andra målet för föreningens verksamhet för 2013 var att vidareutveckla och förvalta FSC:s standarder. Arbetet med att utveckla de svenska standarderna pågår för fullt och en rad olika arbetsgrupper är startade i arbetet med att utveckla skogsbruksstandarden och den internationella standarden IGI. Under året anställdes en koordinator för att stödja medlemmarna från de ideella föreningarna i deras engagemang för FSC:s frågor. Koordinatorn kommer bland annat att arbeta med att stödja medlemmarna i deras engagemang i den pågående revisionen av skogsbruksstandarden samt att administrera samernas medlingsfunktion och öka kunskapen kring samråd. Mindre markägare är en viktig målgrupp för FSC och under året har det genomfört olika aktiviteter för att nå denna grupp. Målet är att öka kunskapen om FSC och hur certifierat skogsbruk skiljer sig från konventionellt skogsbruk. Förhoppningen är att få fler mindre markägare att välja FSC för att på så sätt öka mängden certifierad skog både i Sverige men även globalt. Höjdpunkter från 2013 REVISION AV DEN SVENSKA SKOGSBRUKSSTANDAR- DEN Under 2013 gick arbetet med standardrevisionen in i en intensiv fas och flera nya arbetsgrupper startades. Standardkommittén förvaltar den svenska skogsbruksstandarden enligt FSC. Det innebär bland annat att standardkommittén arbetar med förtydliganden och utvärderingar av standard och standardtillämpningen. Det yttersta ansvaret för standardförvaltningen ligger hos :s styrelse. De arbetsgrupper som arbetar under standardkommittén fokuserar på: Hur lövträd kommer in i standarden Miljöhänsyn och områden med höga bevarandevärden (princip 6 och 9) Begrepp i nya principer och kriterier. Samverkan och lokalbefolkning (princip 4) Respekt för samernas rättigheter och kultur (princip 3) Arbetarrättigheter (princip 2) Skogsskötsel (princip 10) Markomvandling Ett första utkast på den reviderade standarden beräknas vara färdig i början av 2015 för remiss och målet är att standarden ska vara klar för godkännande i slutet av året. Under året genomförde arbetsgruppen för princip 6 och 9 en exkursion till Sundsvall tillsammans med kansliet och lokala representanter fån SOF. Vid exkursionen besöktes SCA:s marker där man tittade på vilken miljöhänsyn som skulle tas i ett avverkningsplanerat område, samt ett område med förhållandevis höga naturvärden som avverkats och där extra hänsyn tagits. INTERNATIONELLA STANDARDEN - IGI Arbetet med att utveckla den internationella standarden, IGI (International Generic Indicators) pågår för fullt. Den nya standarden utgår från FSC:s nya principer och kriterier och kommer att ligga till grund för utvecklingen av nationella skogsbruksstandarder världen över. Arbetet drivs av en internationell arbetsgrupp med representanter från alla kammare inklusive underkammare (nord och syd), regionala representanter och certifierare. :s skogs- och standaransvarige representerar Europa i arbetsgruppen. För att underlätta arbetet med att utveckla den nya standarden har det även startats en arbetsgrupp för de europeiska länderna och en för Sverige. Under 2013 genomfördes en första remissomgång under våren. Då det första utkastet till standarden var väldigt omfattande blev många inkomna synpunkter mer generella. För att hantera de synpunkter som inkommit från den första remissomgången tog arbetsgruppen fram skrivregler med mål att minska antalet indikatorer, skapa tydliga och klara indikatorer samt att ett större fokus bör vara på vad som ska uppnås snarare än hur, samt bildade kommittéer för att bidra till kommunikationsarbetet. Den internationella standarden beräknas vara färdigt under våren 2014, för att godkännas av FSC:s internationella styrelse i juni. 13

14 TIMMERFÖRORDNINGEN Den 3 mars 2013 började timmerförordningen att gälla. Det innebär att det nu är olagligt att producera, importera och sälja illegalt avverkat virke eller produkter som innehåller virke från illegala källor till EU:s inre marknad. Den illegala skogsavverkningen är storskalig i många delar av världen och enligt UNEP (FN:s miljöprogram) och Interpol uppskattas den illegala avverkningen stå för mellan procent av den totala skogsavverkningen. FSC stödjer strävandena att mota bort illegalt virke från marknaden och har sett till så att FSC:s regler är i överensstämmelse med Timmerförordningen. FSC-certifiering är dock inte ett alternativ för att garantera att tillbörlig aktsamhet vidtagits Due Diligence om du importerar vissa trävaruprodukter till EU. Men däremot hjälper FSC-certifieringen till vid i implementeringen av ett sådant system. Med erkännandet av NEPCon som övervakningsorganisation inom ramen för EU:s Timmerförordning och det system NEPCon har för att garantera att tillbörlig aktsamhet vidtagits, anses FSC-certifierat material att ha en låg (försumbar) risk om det är verifierat att FSC-certifikatet är giltigt. FSC uppmuntrar importörer att leta efter FSC-certifierat material, inte enbart för att underlätta implementeringen av Timmerförordningen, utan även för att bidra till ett ansvarsfullt nyttjande av skog världen över. ONLINE CLAIMS PLATFORM FSC arbetar med att utveckla ett nytt system - Online Claims Platform (OCP) - för att digitalisera dokumentationskraven inom FSC-systemet. Ett av målen med OCP är att kunna garantera äktheten för en FSC-produkt inom en rimlig tid. På så sätt kommer det nya systemet att skydda FSC:s varumärke, effektivisera spårbarhetscertifieringen och erbjuda verktyg för att underlätta arbetet med FSC-certifierade produkter. En av anledningarna till att FSC satsar på att utveckla systemet är att antalet certifierade verksamheter ökat explosionsartat de senaste åren, nyligen översteg FSC certifikatsinnehavare. Den 15:e november anordnandes en workshop om OCP inför lanseringen INTERNATIONELLA FSC GER EKONOMISKT STÖD TILL MINDRE MARKÄGARE FSC:s arbete med att stödja mindre markägare att bli certifierade började för närmare tio år sedan, trots detta finns det fortfarande utmaningar för mindre markägare att uppfylla kraven för FSC. I Europa ägs närmre hälften av skogarna av privatpersoner, som ofta äger en mindre areal skog. Det en prioriterad fråga för FSC att ge rätt stöd åt de mindre markägarna och under 2013 inrättade Internationella FSC en fond för att stödja denna grupp till att kunna uppnå kraven för- och bibehålla certifieringen. Förhoppningen är att öka mängden FSC-certifierad skog över hela världen. EUROPEISK ARBETSGRUPP FÖR MINDRE MARKÄ- GARE Att arbeta med mindre markägare är ett strategiskt prioriterat område för Internationella FSC de närmsta åren. Under 2013 har FSC startat ett Europeiskt nätverk för att samla de som arbetar med frågor rörande mindre markägares möjlighet att bli FSC-certifierade och nå marknadsfördelar. Lina Bergström, verksamhetschef vid och Klara Helstad från Södra skogsägarna ingår i nätverket. Det har även startats en nationell arbetsgrupp för att stödja projektet. FSC FÖR MINDRE MARKÄGARE - CERTIFIERA DIN SKOG I Sverige står de mindre markägarna för den största ökningen av FSC-certifierad skogsareal. Detta delvis tack vare en utveckling av FSC-systemet då det sedan några år tillbaka finns möjlighet för mindre markägare att ansluta sin mark till ett gruppcertifikat. Gruppcertifikaten gör det möjligt att dela på certifieringskostnader och administrativt arbete, 2010 kompletterades också den svenska skogsbruksstandarden med förenklade regler för mindre markinnehav (< ha). Utvecklingen är positiv, men vi ser att många mindre markägare behöver djupare kunskap om FSC-certifieringens skogliga och praktiska innehåll. Därför vill vi erbjuda mindre markägare som är självverksamma ett lättillgängliga verktyg för att lära sig mer om FSC. Vi vill även ge entreprenörer samma möjlighet, eftersom många mindre skogsägare anlitar entreprenörer för sin skogsskötsel. och EC-skog sökte tillsammans finansiering från Skogsstyrelsen för att starta projektet FSC-certifiering i praktiken skogsvård med mångfald som nu resulterat i en film om FSC samt en webbutbildning. Förhoppningen är att nå ut till både privata skogsägare och entreprenörer för att öka kunskapen om FSC. SKANDINAVISKT NÄTVERK FÖR ATT STÄRKA FSC Under 2013 startades ett skandinavist nätverk för att öka samarbetet mellan länderna och för att kunna möta den ständigt expanderande marknaden. 14

15 Att lära känna engagerade människor från hela världen och diskutera om skog och lära sig om varandras utmaningar är väldigt spännande och lärorikt. SKOGEN ÄR FÖR MIG EN PLATS ATT VILA I. GER MIG MÖJLIGHET ATT FÅ VARA I NUET. ATT FÅ UPPTÄCKA NYA FASCINERANDE SAKER. KANSKE TRODDE JAG NÄR JAG SÖKTE MIG TILL FSC ATT JAG SKULLE FÅ VARA MER UTE I SKOGEN. FSC handlar ju om skog. Men FSC är framför allt en mötesplats för diskussion kring allt möjligt som relaterar till skog. Mitt jobb är att se till att dessa möten sker och att mötena leder till något mot en ny standard, mot ett bättre certifieringssystem eller vad det nu kan vara som vi samlas kring för att diskutera. FSC är också en global organisation, där man som nationellt kontor måste rätta sig efter det internaionella ramverket, vilket många gånger leder till kulturkrockar. Med det är också den internationella sidan som gör FSC-arbetet stimulerande. Att lära känna engagerade människor från hela världen och diskutera om skog och lära sig om varandras utmaningar är väldigt spännande och lärorikt. Och så känslan av att vara med i en organisation som samlar så många olika sorters människor som vill förändra och förbättra. Att FSC är en mötesplats för olika intressen gör att diskussionerna ibland hamnar på en mer politisk nivå. Och det ska de ju göra. Men det är väldigt viktigt att besluten vi tar eller indikatorena vi skriver är väl förankrade i skogen. Och för att uppnå det krävs att vi har kontakt med skogen. Jag behöver komma ut på revisioner. Jag måste se till att komma ut i fält när jag är på internationella möten. Men det gäller oss alla. Vi behöver komma ut tillsammans. Få gemensamma referensramar. Lära oss om hur det ser ut där ute. Så min uppmaning till mig själv se till att komma ut i skogen mer. Och min uppmaning till hela ut i skogen med styrelsen, standardkommittén, arbetsgrupper. När man är ute i skogen tillsammans lär man sig alltid något nytt. Om hur det fungerar i skogen, biologiskt eller med skogsbruk. Om hur andra tänker. Eller om sig själv. Vi ses i skogen! HENRIK VON STEDINGK SKOGS- OCH STANDARDANSVARIG Standardrevision, skog Koordinator för IGI Sakkunnig skog Klagomålshantering 15

16 Några av de viktiga frågorna är landsbygdsutveckling, arbetarrättigheter, samexistensen mellan rennäring och skogsbruk. FSC ÄR MER ÄN EN MILJÖMÄRKNING Tänk om mötesrum kunde berätta vad som sägs där, då skulle man kunna höra många olika historier från vårt mötesrum på nya FSC-kontoret i Uppsala. Redan efter några månader så har det varit diskussioner i en lång rad ämnen, arbetarrättigheter, vindkraft, medling mellan renägare och skogsföretag, lokalbefolkningens rättigheter, nyckelbiotoper, adaptiv skogsskogsskötsel, kontinuitetsskogsbruk, trovärdighetprojekt, avvikelser, budgetar, policies, internationella regler, ackrediteringar och mycket mycket mera. Så känns det också att arbeta på, vilket jag gjort sedan i september. Det är mångfacetterat, skiftande och utmanade, med fantastiska möjligheter och ibland tröttsamt många åsikter. Många utifrån ser och pratar om FSC som en miljömärkning men det krävs bara en snabb titt så blir det tydligt att det är mycket mer som innefattas i FSC:s system. I mitt arbete ska jag stötta miljökammare och sociala kammare. Miljökammarens hjärtefrågor är många och viktiga, den sociala kammaren och deras frågor har än så länge kommit lite mer i skymundan. FSC:s sociala kammare består av intressenter för landsbygdens utveckling, rennäringen, och facket. Nytillkomna medlemmar är Svensk friluftsliv som ger en välkommen utökning av den sociala kammaren. Några av de viktiga frågorna är landsbygdsutveckling, arbetarrättigheter, samexistensen mellan rennäring och skogsbruk, och påverkan av skogsbruk på skog som används för friluftsliv och ekoturism. Förhoppningsvis så kommer under de närmsta åren synen på vad FSC står för ändras så att de sociala värdena tar en större plats, då blir det många fler som, liksom vårt mötesrum, som känner till de sociala aspekterna som finns inom FSC-systemet. EVA MATTSSON KOORDINATOR MILJÖ & SOCIALA FRÅGOR Bistå sociala kammaren och miljökammaren i standardrevisionen Förankra FSC internt inom de ideella medlemsorganisationerna Nå nya medlemmar Samefrågor Projektledare trovärdighetsprojektet Klagomålshantering 16

17 Öka kännedomen om FSC bland konsumenter Föreningens tredje mål för verksamheten 2013 var att öka kännedomen bland konsumenter till 20 % vid mätningen För att genomföra detta har föreningen anställt en kommunikatör och har genomfört en rad olika aktiviteter. Fokus har varit att utveckla planer och strategier, skapa nätverk och att lansera en kampanj på sociala medier. En budskapsplattform har tagits fram tillsammans med PRbyrån Futerra där olika nyckelbudskap utformats till våra huvudmålgrupper; Slutanvändare, Deltagare och Potentiella deltagare. RÖSTER OM SKOGEN Höjdpunkter från 2013 KÄNNEDOM OM FSC BLAND KONSUMENTER Under 2013 fortsatte samarbetet mellan Arla, ICA, Svenska FSC, Tetra Pak, och Världsnaturfonden WWF för att öka kännedomen om FSC. Ökad kunskap ska hjälpa konsumenter att göra aktiva val som är bra för människor och miljö. För 2013 visar undersökningen att 17 av 100 personer känner till märkningen, detta är en ökning från tidigare år då kännedomen varit 13 % 2011 och 14 % Även förtroendet för märkningen ökade jämfört med tidigare år. Vid den senaste mätningen 2014 uppgick kännedomen till 19 %. Målet var att uppnå 20 % men missades med en procent. För att effektivt försöka nå det övergripande målen att öka kännedomen om FSC samt att bredda engagemanget för föreningen beslutade kansliet att skapa en diskussionsplattform på Facebook. Till vår hjälp anlitades PR-byrån Futerra som fokuserar på organisationer som arbetar för en hållbar utveckling. Kampanjen riktar sig till människor som gillar att vistas i skogen. Sidan fungerar som en mötesplats för människor som har en koppling till skogen och vill diskutera skogens olika värden. Kampanjsidan Den svenska skogen lanserades på Facebook i augusti. Till FSC-fredag den 27:e september lanserade vi en tävling på kampanjsidan tillsammans med BuyFair, där priset var ett par FSC-certifierade Sneakers. Vinnaren i tävlingen blev Julia Andersson 18 år från Västervik. - Jag tyckte ni hade en sjukt bra tävling eftersom man faktiskt behövde anstränga sig och läsa på för att kunna delta. Då väcks ju ett engagemang och man får riktig kunskap. Det behövs mer sånt istället för all bekväm gilla & dela info som ingen läser ändå, säger Julia Andersson vinnaren av tävlingen. FSC-fredag är ett globalt firande av världens skogar och syftar till att belysa vikten av ansvarsfullt skogsbruk. Varje år engagerar sig skolor, företag, privatpersoner och andra organisationer runt om i världen för att sprida information om FSC och ansvarsfullt skogsbruk. FSC-fredag går av stapeln sista fredagen i september varje år. 17

18 74 % kvinnor 25 % män 2013 fick vi 1189 följare Stockholm Uppsala Göteborg Malmö Vid mätningen den 31 december 2013 hade vi 1189 följare på Facebook varav 74 % är kvinnor och 25 % är män och mestadels kommer de från storstadsregioner i Sverige (Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö). VÅRA VARUMÄRKESLICENSER Ett av uppdrag är att övervaka användningen av FSC:s varumärke i Sverige. Återförsäljare den sista länken innan en produkt når slutkonsumenten behöver inte vara FSC-certifierad för att få använda FSC:s varumärke i sin marknadsföring. Däremot krävs en särskild varumärkeslicens för att använda namnet Forest Stewardship Council, förkortningen FSC eller vår logotype. Då alla dessa är registrerade varumärken. Under 2013 godkände vi 11 st. nya varumärkeslicenser och totalt förvaltar 29 stycken, varav 25 är nationella och fyra är internationella. ALLT FLER VÄLJER FSC Under 2013 valde flera företag och organisationer att använda FSC i sitt hållbarhetsarbete. Klädkedjan H&M satsar på FSC och meddelande i sin hållbarhetsrapport för 2012 att de har som mål att endast använda papper som kommer från FSC-certifierade skogar till deras kataloger. Under flera år har de tryck sina kataloger på papper som bär EU Ecolabel, nu tar det ytterliga ett steg i sitt hållbarhetsarbete. Även det virke som används till inredning i deras butiker i Storbritannien är FSC-certifierat. H&M har idag en internationell varumärkeslicens via. Designern Stella McCartney meddelade på sin hemsida under hösten 2013 att fr.o.m. hösten säsong är allt trä som ingår i deras accessoarer FSC-certifierat. De använder även FSC-certifierat trä i sina butiker. Anledningarna till varför de väljer FSC är att de ser det viktiga arbetet som FSC bidrar till när det gäller att främja ett ansvarsfullt brukande av världens skogar och FSC:s arbete med att hantera och bevara den biologiska mångfalden samt se till människors rättigheter. Förpackningsföretaget Avisera planterar ett träd i Nicaragua för varje beställning av FSC-certifierade förpackningar. Avisera har sedan länge fokuserat på gröna lösningar och erbjudit sina kunder förpackningslösningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet och miljö. Företaget som är FSC-certifierade fortsätter att ta ytterligare steg för att stödja sina kunder i att göra aktiva val som är bra för människor och miljö. För varje beställning av FSC-certifierade produkter planterar de nu ett träd i Nicaragua. Som tack för sitt engagemang erhåller de företag som köper certifierade produkter ett personligt intyg på trädplanteringen. Naturskyddsföreningens Bra Miljöval märker biobränslen för att bidra till en hållbar energianvändning. För att säkra att skogsråvaran kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk ska den komma från FSC-certifierat skogsbruk eller motsvarande. För att få märka sin produkt med Bra Miljöval ska bränslet vara hållbart producerat samt följa Skogsstyrelsen riktlinjer för att hantering av eventuell aska. Dessutom ska en särskilt fondavsättning göras, varav medlen ges till projekt som främjar biologisk mångfald, bland annat i skogen. Krav ställs på hela kedjan, från skog till produktförädling. Exempel på produkter som kan märkas med Bra Miljöval är biogas, pellets och grillkol m.m. Beijer Byggmaterial är den första svenska byggvaruhandelskedjan att spårbarhetscertifiera sig enligt FSC. Att kunna välja FSC-certifierat byggmaterial är en viktig del av de internationella byggcertifieringarna som LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) och BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Beijer betonar de många fördelar som finns med att välja trä som byggmaterial, och särskilt trä som kommer från ett ansvarfullt skogsbruk. Att trä är hållbart i dubbel bemärkelse, dels att det är mer tåligt än t.ex. stål och betong, men även att det rent miljömässigt är ett mer energieffektivt material. Nu uppmanar de konsumenterna att välja certifierade produkter och menar att både företag och konsumenter kommer kunna bygga mer hållbart. 18

19 KOMMUNIKATÖRSNÄTVERK Under året startades ett kommunikatörsnätverk bland :s medlemmar. En första träff genomfördes i juni månad där bland annat Futerra höll i en del av workshopen om Hållbar utveckling - affärer och kommunikation. Flera träffar kommer att genomföras under VÅRT NYA PRAKTIKANTPROGRAM Under hösten 2013 fick vi vår förta praktikant till kansliet. Ben Owen genomförde sin praktik under tre månader som en del av sin masterutbildning i hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Ben har tidigare studerat teknik i England. Under praktiken arbetade Ben med lanseringen av Online Claims Platform, det nya systemet för ökad transparens i leverantörskedjan. Ben har ett stort miljöintresse och hoppas på att arbeta med skogliga frågor efter att han är färdig med sina studier. REVISIONEN AV DEN ÅRLIGA ADMINISTRATIONSAV- GIFTEN Den första januari 2014 trädde den nya årliga administrationsavgiften för FSC-certifierade företag i kraft. Administrationsavgiften infördes för att stödja FSC:s service till sina medlemmar och certifikatsinnehavare och hade inte justerats sen Även fördelningsmodell av medel inom organisationen förändrades och den nya modellen innebär att en fast procentandel av avgifterna i ett land kommer att stanna i landet, detta för att stödja nationella, regionala och internationella verksamheter. PRIS I TETRA PAKS TÄVLING - UTFLYKT TILL FSC-CER- TIFIERAD SKOG I SVERIGE Under året genomförde Tetra Pak en teckningstävling bland skolbarn i Frankrike och Spanien, där förstapriset var en utflykt till en FSC-certifierad skog i Sverige. Tävlingen, som är en del av Tetra Paks kampanj för förnybarhet, riktade sig till barn upp till 12 år. fick följa med vinnarna och deras familjer på utflykten som gick till Sveaskogs Ekopark Forsmark i norra Uppland. Karin Fällman som är FSC-koordinator hos Sveaskog höll i skogsvandringen och hade bland annat ordnat med kanotpaddling på sjön Bruksdammen. Glada vinnare. FILM Under 2013 producerades kortfilmen Bryr du dig om skogen välj FSC. Meningen med filmen är att kunna visa kortfattad information om FSC i offentliga miljöer. Filmen kan även visas i butiker eller på hemsidor, där man vill informera om FSC. FSC I MEDIA Under året har FSC synts en del i media. Flertalet av de artiklar som publicerats kritiserar FSC och handlar ofta om att FSC-certifierade markägare bryter mot den svenska skogsbruksstandarden men får trots detta behålla sitt certifikat. Andra artiklar handlar ofta om att problematisera tillståndet för mångfalden men också allmänhetens möjligheter att lämna synpunkter och hur dessa tas emot av markägare och certifierare. Ofta ges möjlighet att få komma till tals. Utöver detta har föreningen köpt ett fåtal annonser i tidningar och till Facebook. 19

20 Då föreningen var utan kommunikatör i ca sex månader under kan detta ha påverkat resultatet var också ett händelserikt år gällande skogfokus i media med flera reportageserier som fokuserade på tillståndet i skogen, både i Sverige och utomlands. En möjlig förklaring till att statistiken pendlar när det gäller unika besökare till hemsidan och sjunkit till 2011 års nivå kan vara att den nya hemsidan lanserades 2012 vilket kan ha lett till fler besökare. Prenumerationen sades upp september

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

Forest Stewardship Council Svenska FSC

Forest Stewardship Council Svenska FSC Protokoll från :s (Föreningen Skogen i Centrum) årsstämma 19 maj 2015 Datum: Tisdagen den 19 maj 2015 Plats: Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 1 Mötets öppnande Tomas Ekström öppnade mötet 2

Läs mer

Forest Stewardship Council Svenska FSC

Forest Stewardship Council Svenska FSC Protokoll från :s (Föreningen Skogen i Centrum) årsstämma 27 maj 2014 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Plats: Scandic hotell, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala 1 Mötets öppnande Tomas Ekström öppnade mötet

Läs mer

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014 Protokoll från det 1:a sammanträdet med :s styrelse 2014 Tid och plats: Måndag den 10 februari kl 10:00 16.00, s kansli Närvarande: Leif Johansson GS-facket, Erik Ling Svenska kyrkans FSC-förening Tomas

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2012

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2012 Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2012 Tid och plats: 17 april kl 10.00 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3 Birgittasalen. Närvarande:

Läs mer

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council FAQ konsultation om FSC-standarden för skogsbruk i Sverige Skogsbrukscertifiering enligt FSC innebär att skogsmarken sköts enligt FSC:s Principer och kriterier, som de kommer till uttryck i FSC:s Svenska

Läs mer

Forest Stewardship Council Svenska FSC

Forest Stewardship Council Svenska FSC Protokoll från det 2:a sammanträdet med :s styrelse Tid: 18 juni 2010 kl 9.30 16 Plats: :s kansli, Birgittasalen Närvarande: Röstberättigade: Leif Johansson, Klara Helstad, Tomas Ekström, ordf (från punkt

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Forest Stewardship Council Svenska FSC

Forest Stewardship Council Svenska FSC Protokoll från :s föreningsstämma 2012 Datum: måndag den 21 maj 2011, 10.00 15.00, Plats: s kansli, Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala Bilagor: 1 Mötets öppnande Tomas Ekström öppnade mötet 2 Upprop och fastställande

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2011

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2011 Protokoll från det 1:a sammanträdet med :s styrelse 2011 Tid 14 februari 2011 kl 10.00 15.00 Plats: WWF, Ulrikdals slott i Stockholm Närvarande: Anders Blom SSR, Stig Hansson, Folkrörelserådet Hela Sverige

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Protokoll från det 6:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2015

Protokoll från det 6:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2015 Protokoll från det 6:e sammanträdet med :s styrelse 2015 Tid och plats: Tisdagen den 23 juni i Uppsala Deltagare: Jenny Wik-Karlsson (via telefon), Stig Hansson, Leif Johansson, Roger Johansson, Tomas

Läs mer

Protokoll från det 5:e sammanträdet med Svenska FSCs styrelse

Protokoll från det 5:e sammanträdet med Svenska FSCs styrelse Uppsala 09-11-23 BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR Protokoll från det 5:e sammanträdet med Svenska FSCs styrelse Tid: 20 oktober kl 13-18.30 Plats: Södras sammanträdesrum, Skogsudden, Växjö Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Protokoll från det 2:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2015

Protokoll från det 2:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2015 Protokoll från det 2:a sammanträdet med :s styrelse 2015 Tid och plats: Måndag den 23 mars kl 10-16, s kansli i Uppsala Deltagare: Stig Hansson (ordf), Hela Sverige ska leva Leif Johansson och Roger Johansson,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Det svenska PEFC-systemet består av:

Det svenska PEFC-systemet består av: MILJÖCERTIFIKAT Skogscertifiering Certifiering innebär att någon garanterar att en produkt eller tjänst utförs enligt en angiven standard. Störst trovärdighet får certifieringen då garantin lämnas av

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2012

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2012 Protokoll från det 1:a sammanträdet med :s styrelse 2012 Tid och plats: 26 Januari kl 9.30 16.00, FSCs kansli i Uppsala (Stiftets hus, Dragarbrunnsgatan 71) Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet Hela

Läs mer

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk Ett ansvarsfullt skogsbruk Ett hållbart skogsbruk är en konkurrensfördel för Sverige. Sveaskog utvecklar skogens värden och är drivande i utvecklingen

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Skogscertifierade produkter från SCA

Skogscertifierade produkter från SCA Skogscertifierade produkter från SCA PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org VARFÖR SKA JAG BRY MIG? Skogscertifiering bildar en trovärdig länk mellan ansvarsfullt skogsbruk

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

CERTIFIERING FSC och PEFC

CERTIFIERING FSC och PEFC CERTIFIERING FSC och PEFC - Var en del av lösningen 1 Bureau Veritas Certicication är FSC Ackrediterat under registreringskod FSC-ACC-020-1996 Forest Stewardship Council A.C. 2 Bureau Veritas Certicication

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

NYHETER I PEFC & FSC RIU Caroline Rothpfeffer, Miljöchef BillerudKorsnäs Skog

NYHETER I PEFC & FSC RIU Caroline Rothpfeffer, Miljöchef BillerudKorsnäs Skog NYHETER I PEFC & FSC RIU 2017 2019 11 16 Caroline Rothpfeffer, Miljöchef BillerudKorsnäs Skog 1 PEFC & FSC 2 MEDLEMSFÖRENINGAR Skogsägarföreningar Skogsbolag/industri Entreprenörsrepresentanter Svenskt

Läs mer

skogar Partnerskap för världens VÄRLDENS SKOGAR

skogar Partnerskap för världens VÄRLDENS SKOGAR Foto: Juan Carlos Munoz / naturepl.com VÄRLDENS SKOGAR Partnerskap för världens Vad har svenska företag som TetraPak och Ikea gemensamt med skogsbrukande indianstammar i Bolivia? Svaret är att alla bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Forest Stewardship Council Svenska FSC

Forest Stewardship Council Svenska FSC Protokoll från :s föreningsstämma 2010 Datum: Torsdag den 20 maj 2010, 10.00 12.20, 13.25-13.30, Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala 1 Mötets öppnande Tomas Ekström öppnade mötet 2 Upprop

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Sveaskog skapar värden för framtiden Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi fokuserar på att utveckla skogens alla värden. Vi vill öka användningen av

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gamla Stans Yacht Sällskap

Gamla Stans Yacht Sällskap Årsredovisning för Gamla Stans Yacht Sällskap Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Noter 5 Noter till balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer