ÅRSREDOVISNING 2013 BERLING MEDIA AB. Berling Media AB ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 BERLING MEDIA AB. Berling Media AB ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 Berling Media AB ÅRSREDOVISNING 2013

2

3 INNEHÅLL Berling Media AB ÅRSREDOVISNING Renodling, förbättring och stora investeringar Henriette Zeuchner, vd och koncernchef Berling Media AB 8 Ett framgångsrikt år för våra produkter Åsa Steholt Vernerson, vd Gleerups Utbildning AB har varit ett utmaningens år Ingela Skantze, vice vd Gothia Fortbildning AB 16 Förändring och nyorientering i fokus Kerstin Kyhlberg Engvall, vice vd och Henriette Zeuchner, vd Verbum Förlag AB och Berling Press AB 20 Styrelse och koncernledning 22 Formell årsredovisning 45 Revisionsberättelse produktion: Berling Media AB. grafisk formgivning och text: Clinton Agency AB. foto: Mikael M Johansson s. 3 7, 9, 11 21; Max Alm-Norell s. 3, 7 11; Istockphoto.com s. 14; Scandinav bildbyrå s. 7, 15, 19; Johannes Frandsen s. 17; Lars Rindeskog s. 20. typsnitt: Berling Nova Text Pro, Berling Nova Sans Pro, Avenir. tryck: Åtta.45, Stockholm 2014.

4 BERLING MEDIA AB BERLING MEDIA AB GLEERUPS UTBILDNING AB GOTHIA FORTBILDNING AB BERLING PRESS AB VERBUM FÖRLAG AB Henriette Zeuchner Vd och koncernchef på Berling Media AB sedan 13 juni Tidigare bland annat Sverigechef för Canal+, marknadschef Net 1, Principal IBM Media & Entertainment, samt managementkonsult på Arthur D. Little. 4

5 BERLING MEDIA AB Renodling, förbättring och stora investeringar Berling Media lämnar ett händelserikt år bakom sig där fokus har legat på fortsatt renodling och förbättring av verksamheterna. Koncernen har vänt trenden och gör för fjärde året i rad ett positivt resultat, samtidigt som stora investeringar gjorts i kompetensväxling och produktutveckling inom framför allt det digitala området. Henriette Zeuchner, vd och koncernchef, sammanfattar året som gått. erling Media är en koncern vars bolag erbjuder en bred och varierad portfölj av media- och kommunikationsprodukter främst till den svenska marknaden. Vår mission är att stödja byggandet av ett gott och hållbart samhälle genom konkurrenskraftiga media- och kommunikationsprodukter. Genom stegvisa uppköp under över hundra år har en solid koncern skapats där de olika bolagen verkar inom angränsande marknader som kompletterar och stärker varandra samt ger god finansiell riskspridning. Sammanslagningar för ökad effektivitet Våra verksamhetsområden utgörs idag av läromedel till grund-, gymnasie- och högskola genom dotterbolaget Gleerups; fortbildning till professioner inom skola, vård och omsorg genom dotterbolaget Gothia Fortbildning; samt media- och kommunikationsprodukter till den kyrkliga marknaden genom dotterbolagen Verbum Förlag och Berling Press. För att kunna arbeta effektivt mot våra olika kundgrupper har vi under de senaste två åren målmedvetet reducerat antalet verksamhetsdrivande bolag genom sammanslagningar. Under 2013 slogs bolagen Gothia Förlag och Fortbildning AB formellt samman till Gothia Fortbildning AB och kan nu med full kraft rikta sin imponerande portfölj av litteratur, tidningar, kurser och konferenser till fortbildningsmarknaden. Under året har även beslut fattats om sammanslagning av Verbum Förlag och Berling Press, vilket kommer ge oss ett kraftfullt och enat bolag som på ett ännu bättre sätt kan stödja våra kunder på den kyrkliga marknaden. 5

6 BERLING MEDIA AB» För att kunna arbeta effektivt mot våra olika kundgrupper har vi under de senaste två åren målmedvetet reducerat antalet verksamhetsdrivande bolag genom sammanslagningar.«gleerups digitala satsning fortsätter Läromedelsmarknaden har utvecklats mycket väl under året och Gleerups har fortsatt god framgång inom samtliga skolsegment. Ännu domineras marknaden av tryckta läromedel men vi möter allt större intresse för vår digitala portfölj. Vi vidareutvecklar vår satsning på interaktiva lärverktyg och ser med spänning fram emot de möjligheter som digitaliseringen av svensk skola öppnar för elever, lärare och föräldrar. Tungt år för Gothia Fortbildning Marknaden för våra fortbildningsprodukter står även den inför en förändring till följd av de möjligheter digitala medier ger. Gothia Fortbildning har haft ett tufft år, delvis på grund av de särskilda krav som en sammanslagning ställer på organisationen, men även till följd av ett svagt produktutvecklingsarbete och ökade kostnader. Bolaget går nu in i det nya året med en ny förändringsledning och ny strategisk plattform och vi förväntar oss att de förändringar som genomförs under 2014 kommer leda till kraftigt förbättrade resultat. Stora förändringar inom Verbum Förlag och Berling Press Det vi definierar som den kyrkliga marknaden utgörs av anställda, förtroendevalda och aktiva inom framför allt Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan, samt allmänhet intresserad av tros- och livsåskådningsfrågor har vi som väntat mött en försiktigare efterfrågan i avvaktan på effekterna av strukturomvandlingen inom Svenska kyrkan. Vi har dock glädjande nog bibehållit försäljningsnivån från föregående år vilket i sammanhanget är att se som en stor framgång. Under året har omfattande kompetensväxling och personalneddragningar gjorts inom både Verbum Förlag och Berling Press i syfte att göra bolagen redo för sammanslagning och framtidens kundönskemål. Ett helt nytt sätt att arbeta med försäljning och marknadsföring har implementerats med mycket gott resultat och stor kraft har lagts på att utveckla en spännande ny digital produktportfölj som ska lanseras under Tillförsikt inför 2014 Det är med glädje och tillförsikt som jag och mina medarbetare inom hela koncernen blickar mot det nya året. Att varje dag i vårt arbete kunna bidra till att bygga ett gott och hållbart samhälle i en affärsmässig kontext är en sällsynt ynnest och vi antar denna utmaning med allvar och stolthet!«berling MEDIA AB Berling Media AB är en svensk mediekoncern som erbjuder böcker, tidningar, digitala lösningar och möten inom utgivningsområdena skolläromedel, fortbildning, samt tro- och livsåskådning. medelantalet anställda: 155. nettoomsättning: kkr 6

7 BERLING MEDIA AB OM LÄROMEDEL» Läromedelsmarknaden har utvecklats mycket väl under året och Gleerups har fortsatt god framgång inom samtliga skolsegment. Vi vidareutvecklar vår satsning på interaktiva lärverktyg och ser med spänning fram emot de möjligheter som digitaliseringen av den svenska skolan medför.«om FORTBILDNING» Under 2013 slogs Gothia Förlag och Fortbildning AB samman till Gothia Fortbildning AB. Det har varit ett tufft år bland annat till följd av de särskilda krav en sammanslagning ställer. Bolaget går nu in i 2014 med en ny förändringsledning och en ny strategisk plattform, vilket förväntas leda till kraftigt förbättrade resultat.«om TRO & LIVSÅSKÅDNING» Trots en avvaktande marknad under 2013 har vi glädjande nog behållit försäljningsnivåerna från föregående år. Under året har även beslut fattats om sammanslagning av Verbum Förlag och Berling Press, vilket kommer att ge oss ett kraftfullt och enat bolag som kan stödja den kyrkliga marknaden på ett ännu bättre sätt.«7

8 NAMN Det har varit ett positivt år för Gleerups Utbildning. Framgången med de interaktiva böckerna fortsätter och satsningen mot såväl grundskola som högskola har gett resultat. Samtidigt har man engagerat sig i skoldebatten och vikten av bra läromedel genom kampanjen»mer tid för lärande«. Ett engagemang som fortsätter under valåret Ett framgångsrikt år för våra produkter stora krav på alla delar av vår verksamhet. Komplexiteten ökar i och med digitaliseringen i allt ifrån tekniska utmaningar till kundsupport. Det är en ständigt pågående förändring som vi måste lära oss att hantera. Hur vill du sammanfatta 2013? 2013 har varit ett jättebra år med många framgångar för våra produkter. Kunderna har uppskattat både våra tryckta läromedel och våra digitala lärverktyg. Särskilt bra har det gått inom grundskolan, men vi har även fortsatt vår satsning mot högskolan med gott resultat. Under året har vi haft mycket fokus på den tryckta utgivningen, men också vidareutvecklat vår digitala utgivning mot framför allt högstadiet. Jag vill dessutom passa på att lyfta fram det fantastiska arbete som våra medarbetare, författare och andra samarbetspartners hela tiden bidrar med. Vad har varit den största utmaningen? Vi jobbar med parallella affärer och har haft ett högt utvecklingstempo för både den tryckta och den digitala utgivningen. Det ställer Teknikutvecklingen som sådan, är den en utmaning att hantera? Det är mer komplext att arbeta digitalt både för oss och kunden. Visst är tekniken en utmaning, men i första hand en möjlighet att skapa riktigt bra produkter. Det handlar om att ha en klar strategi för vad man vill uppnå och utnyttja de möjligheter som tekniken ger oss. Vi strävar efter att kunna erbjuda våra kunder så bra och användarvänliga lösningar som möjligt, och då måste vi självklart ställa höga krav på tekniken för att kunna leverera det. Det har varit mycket fokus på skolan i samhällsdebatten. Hur har ni märkt av det? Vi på Gleerups är övertygade om att vi kan bidra till ett bättre lärande och därför vill vi ta plats i debatten. Skolan efterfrågar lärome- 8

9 GLEERUPS UTBILDNING AB Åsa Steholt Vernerson Vd på Gleerups Utbildning AB sedan Tidigare bland annat marknadschef på Sydsvenska Dagbladet.» 2013 har varit ett bra år på många sätt. Men jag vill lyfta fram det fantastiska arbete som våra medarbetare, författare och andra samarbetspartners hela tiden bidrar med.«ur årets utgivning Vi har många starka produktvarumärken, men jag vill lyfta vår matteserie Prima Matematik som nu finns från förskoleklass upp till årskurs sex. Prima lanserades i samband med grundskolereformen 2011 och hjälper eleverna att utveckla sina matematiska förmågor och nå de uppsatta kunskapsmålen. Det är ett läromedel som är väldigt omtyckt bland både lärare och elever. Under året har vi i samarbete med våra kunder vidareutvecklat Prima med bland annat mer material om formativ bedömning samt utökad färdighetsträning för eleverna. Det är något som många lärare efterfrågat. del med ett bra och professionellt framställt innehåll, oavsett om det är i tryckt eller digital form, och i det arbetet är vi en naturlig part. Vi har varit i Almedalen, bjudit in politiker och andra beslutsfattare till Gleerups, och helt enkelt försökt vara närvarande där man pratar skola. Ni stödjer kampanjen»mer tid för lärande«. Kan du berätta om kampanjen och ert engagemang? Vi har en längre tid sett att lärare och elever fått mindre tid för möten dem emellan. Samtidigt har investeringarna i deras viktigaste arbetsverktyg minskat stadigt. I grundskolan har anslagen till läromedel minskat med närmare 20 procent de senaste tio åren. Det gäller inte minst den pågående digitaliseringen där man de senaste åren har lagt mycket pengar på att köpa datorer och hårdvara, men inte fyllt dem med innehåll. Den årliga investeringen per elev och hårdvara ligger på kronor medan enbart 27 kronor investeras i digitala lärverktyg. Vi inom läromedelsbranschen tog därför i början av 2013 initiativ till kampanjen Mer tid för lärande, som driver tre frågor: att skapa mer tid för mötet mellan lärare och elev, att fylla digitaliseringen med innehåll samt att göra skolan mer likvärdig. Kampanjen har fått ett stort genomslag och lärare, föräldrar och andra aktörer inom skolan vill träffa oss och prata om vikten av läromedel. Mer tid för lärande gör det möjligt för oss att bidra till en bättre skola. GLEERUPS UTBILDNING AB Gleerups Utbildning AB är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Utifrån en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill Gleerups bidra till att bygga världens bästa skola och högskola. Ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare säkerställer en utveckling av innovativa verktyg för framgångsrikt lärande. medelantalet anställda: 66. nettoomsättning: kkr 9

10 GLEERUPS UTBILDNING AB Utkik är Gleerups nya SO-serie för högstadiet. Böckerna bygger på Lgr11 och finns som både tryckta och interaktiva böcker.» Allt fler lärare och elever upptäcker vilka unika möjligheter våra interaktiva böcker ger dem.«hur har utgivningen förändrats jämfört med 2012? Vi har haft ett fortsatt högt utgivningstempo och fokuserat mycket på högskola och grundskola. I höstas lanserade vi till exempel Utkik en helt ny SO-serie för högstadiet som har fått ett fantastiskt mottagande bland såväl lärare som elever. Utgivningsmässigt blir andelen digitala produkter allt större och idag står de för cirka 20 procent av vår totala utgivning. Det kommer att öka ännu mer i framtiden, men vi fortsätter att arbeta med parallella sortiment så att lärarna själva får välja i vilken form de vill jobba. Hur har er satsning mot högskolan sett ut? Vår utgivning inom högskola växer för varje år och det är ett kvitto på att den satsning vi inledde 2006 varit rätt. Det handlar främst om tryckt kurslitteratur och vi har fått ett väldigt bra gensvar på vår utgivning, inte minst inom lärarutbildningen. Den digitala omställningen går trögare i högskolan, eftersom det inte finns några krafter som aktivt driver en förändring. Men vi tror att omställningen kommer, det tar bara lite längre tid. Ni lanserade den interaktiva boken under 2012 och i höstas nominerades den till»årets bästa digitala läromedel«. Hur har lösningen tagits emot? Vi har tagit en stark marknadsposition med våra interaktiva böcker under Och vi har fått otroligt positiv respons från våra kunder. Vi tror att det beror på alla de funktioner som ger lärare och elever nya möjligheter. Eleverna kan lyssna på boken och göra sina egna anteckningar, medan lärarna kan addera eget material och dela det med sin klass och sina kollegor. Samtidigt arbetar vi hela tiden med att utveckla och förbättra våra interaktiva böcker. De blir aldrig färdiga. Vi arbetar otroligt nära våra kunder både i Gleerups Lab och med ett stort antal pilotskolor. Det har bland annat resulterat i att vi byggt ut möjligheterna till indviduell uppföljning kommer vi att lansera våra interaktiva läromedel för årskurs 4 6, vilket det finns en stor efterfrågan på. Berätta mer om Gleerups Lab! Vad är det och hur arbetar ni med det? För att kunna tillhandahålla bra verktyg måste vi förstå vad som händer i klassrummet. Vi lanserade därför Gleerups Lab i samband 10

11 GLEERUPS UTBILDNING AB» Elever är rationella och vill lära sig, och då måste de ha bra verktyg för att kunna göra det. De senaste åren har skolorna lagt mycket pengar på att köpa datorer och hårdvara. Nu är det dags att fylla dem med innehåll.«med skolreformerna 2011 för att skapa en mötesplats för våra utvecklare och kunder. Gleerups Lab är ett öppet och transparent forum som ger oss möjlighet att tidigt i utvecklingen av ett nytt läromedel få in synpunkter och kommentarer från lärarna tar vi tar nästa steg och utvecklar Gleerups Lab till en plats där lärare kan bygga ut läromedlet med eget material och dessutom dela det med kollegor över hela Sverige. Vi vill uppmuntra den delningskultur som finns inom skolan och skapa en arena där lärarna kan dela sitt material vidare, och dessutom göra det på ett smartare sätt. Om vi tittar framåt vad hoppas du på under 2014? 2014 är ett valår och den hetaste frågan i valdebatten är skolan. Jag hoppas att politikerna kommer att ge lärarna bättre möjligheter att fokusera på undervisningen och mötet med eleverna. Det är viktigt att frigöra lärarnas tid och då har läromedel stor betydelse. Man måste fokusera på lärarnas kunskapsuppdrag i större utsträckning och ge dem bra verktyg, som hjälper både lärare och elever att utveckla lärandet.» Under 2014 kommer vi att kunna erbjuda våra kunder över 350 digitala lärverktyg för skolans alla stadier.«gleerups utgivning inom högskolan växer. Lärande bedömning och Pedagogisk kartläggning är två titlar som fått mycket positiv respons. 11

12 NAMN På många sätt har 2013 varit ett tufft år för Gothia Fortbildning. Stort fokus har legat internt efter sammanslagningen 2012 och det har påverkat både produktutveckling och försäljning negativt. Samtidigt är drivet inom organisationen större än någonsin och under året har man genomfört en grundlig revision av såväl bokbestånd som tidningarnas utformning har varit ett utmaningens år Nu är det ett år sedan Gothia Förlag och Fortbildning AB gick samman och bildade Gothia Fortbildning. Hur har det gått? 2013 har varit ett utmaningens år. Att ena två olika företagskulturer har varit svårt. De synergivinster vi ser har inte realiserats så snabbt som vi hoppats. Vi har haft ett alltför stort internt fokus och det har påverkat både försäljning och resultat, som minskat markant jämfört med Sälj- och marknadsarbetet har tappat i effektivitet och vi har även tappat fart när det kommer till affärsutveckling. För att kunna påbörja ett nödvändigt förändringsarbete genomfördes i slutet av året ett ledningsskifte där jag klev in som vice vd och Henriette Zeuchner som vd. Vi bygger nu upp en ny och starkare organisation, framför allt inom sälj och marknad, och kommer att kunna fokusera betydligt mer på produktutveckling under Har ni sett några vinster med sammanslagningen så här långt? Absolut! Som ett bolag kan vi nu erbjuda ett mer komplett utbud till fler målgrupper än vad vi kunde som två enskilda företag. Nu är vi en totalleverantör av fortbildning för skola, vård och omsorg. Vi har en fantastisk produktportfölj med både böcker, tidningar, kurser och konferenser. Det är vi väldigt stolta över och ser stora möjligheter att växa och fortsätta utveckla vårt erbjudande. Nämn några ljusglimtar under Det finns mycket att glädjas åt! Våra tidningar har fått en helt ny kostym och deras läsvärde har ökat betydligt. På boksidan är vi en fortsatt stark leverantör av patient- och folkhälsoinformation. Våra två trotjänare inom mödra- och barnhälsovården Vänta Barn 12

13 GOTHIA FORTBILDNING AB» Under 2014 kommer vi att fokusera betydligt mer på produktutveckling. Vi kommer att bredda oss, satsa på fler redaktionella produkter och jobba mer med digitalisering.«ingela Skantze Vice vd på Gothia Fortbildning AB sedan november Tidigare bland annat marknadsdirektör på Natur och Kultur. Ur årets utgivning Vi släppte en ny serie handböcker Samlad kunskap för skolan som har sålt väldigt bra. Det är extra roligt eftersom bokutgivning för skolan till viss del är en ny marknad för oss. Bokserien vänder sig till lärare, skolledare och huvudmän och man kan använda böckerna på egen hand eller tillsammans med sina kollegor. Totalt släppte vi fyra böcker under 2013 och ytterligare böcker i serien kommer och Leva med barn är väldigt uppskattade på marknaden och dessutom har vi tagit fram nya, viktiga produkter inom omsorg. En annan höjdpunkt är två av de uppdragsproduktioner vi gjort. Den ena är Kulturhälsoboxen, som vi gjorde i samarbete med Kulturpaletten, som finns tillgänglig i väntrummen på de flesta vårdcetraler i Sverige. Och den andra är en medicinsk handbok, tryckt helt i plast, till Nordic Special Operations Command. Uppdragsproduktion är ett affärsområde med potential som vi kommer fortsätta att utveckla. Om vi tittar närmare på bokutgivningen under året. Hur vill du sammanfatta den? Totalt sett har bokutgivningen minskat något till förmån för utveckling av våra tidningar och kurs- och konferensverksamheten. Året har istället präglats av revideringar, genomlysning och vård av vår backlist framför nyutgivning. Vi har sett över vårt sortiment, och uppdaterat det som går, så att vi framgent kan fokusera på att utveckla nya produkter inom våra olika segment. Hur har marknaden sett ut i stort? Vi rör oss inom skola, vård och omsorg där bland annat kommuner och landsting är stora kunder. Vi upplever att kunden håller hårdare i plånboken och det påverkar självklart oss. När de ekonomiska förutsättningarna förändras minskar kundens möjligheter att prioritera inköp av till exempel patient- och informationsmaterial. Det vi erbjuder måste därför alltid vara relevant för professionen att köpa in antingen för egen del som fortbildning eller för att dela ut till patient eller anhörig. GOTHIA FORTBILDNING AB Gothia Fortbildning AB erbjuder kompetensutveckling för professionella inom skola, vård och omsorg. Att bidra med kunskap som inspirerar och gör nytta är målsättningen och all verksamhet bygger på ett nära samarbete med professionen. Gothia Fortbildning producerar och ger ut tidningar, böcker och häften samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. medelantalet anställda: 26. nettoomsättning: kkr 13

14 GOTHIA FORTBILDNING AB Flera av Gothia Fortbildnings tidningar har fått en ansiktslyftning under året. Digitalisering är nästa steg.» Vi har en fantastisk produktportfölj med både böcker, tidningar, kurser och konferenser.«tidningar är också en del av er verksamhet. Vad har hänt där? Tidningarna är väldigt etablerade och de är hjärtat i vår verksamhet. Vi är medvetna om att sättet vi läser på förändras och att tidningsbranschen i sin helhet har problem. Än så länge är det inget vi märker av utan vi håller vår prenumerationsstock på en bra nivå. Men vi lutar oss inte tillbaka för det utan arbetar för fullt med att utveckla konceptet kring tidningarna med tillhörande digitalt material. På så sätt kan vi stärka och säkra vår position för framtiden. Som ett första steg har vi under året lagt mycket resurser på att se över och utveckla både innehåll och utseende. Ambitionen har varit att skapa mer professionella och läsvänliga tidningar, och det har tagits emot väl av läsarna. Ni är också verksamma inom kurs- och konferens. Hur ser marknaden ut? Vi upplever att vi möter en förändrad efterfrågan. Man fortbildar sig inte på samma sätt längre. Människor avsätter inte flera dagar i sträck för att gå på en konferens. Det är för kostsamt, både i tid och plånbok. Vad efterfrågar man istället? Man vill ha kortare och mer tidseffektiva kurser. Vi har därför förnyat vårt erbjudande inom kurs- och konferens med uppdragskurser och studiedagar börjar vi även med digitala utbildningar som arbetslaget kan genomföra på arbetet eller kvällstid. Genom våra tillhörande böcker och tidningar kan vi, till skillnad från våra konkurrenter, erbjuda konferenser och utbildningar som räcker länge utan att vara långa. Berätta mer om kurs- och konferensverksamheten Det var ett bra år med många nyheter. Vi genomförde flera lyckade konferenser. Ett exempel är Äldreomsorgsdagarna i november, som är en etablerad och välbesökt konferens med över deltagare och utställare. Vi har också arrangerat mindre kurser med nationell spridning på flera orter, bland annat inom äldreomsorgen men också en mycket uppskattad Familjedaghemskonferens med över 250 deltagare. 14

15 Uppdragsutgivning är något Gothia Fortbildning vill arbeta med mer. Under 2013 tog man fram Kulturhälsoboxen till vårdcentralerna. Ett uppskattat tillskott i väntrummen.» Utmaningen ligger i den pågående generationsväxlingen inom främst skola och äldreomsorg. Vi rör oss i två världar och måste kunna erbjuda både traditionella alternativ och moderna digitala lösningar.«du återkommer till vikten av digitalisering. Hur har och kommer ni arbeta med det? Vi måste bli mer digitala och arbetar intensivt med det. Primärt handlar det dels om att utveckla våra digitala kurser, dels om att kunna erbjuda ett digitalt komplement kopplat till våra tidningar. Utmaningen ligger i den pågående generationsväxlingen inom främst skola och äldreomsorg. Vi rör oss i två världar och måste kunna erbjuda både traditionella alternativ och moderna digitala lösningar. Därför ska vi bli ännu bättre på att lyssna på våra kunder för att förstå vad de behöver i form av produkter, tjänster eller digitala komplement inom fortbildning.» För kurs- och konferensverksamheten var 2013 ett bra år med många nyheter. Vi genomförde flera lyckade konferenser som var både uppskattade och välbesökta.«nyutgivningen har fått stå tillbaka under Trotjänare såsom Leva med barn och Vänta barn fortsätter dock att sälja bra. Vad ser ni fram emot 2014? Ett år med utveckling i fokus! Vi ska få en väl fungerande organisation på plats som ska fortsätta att utveckla våra produkter och tjänster. Vi kommer att bredda oss, satsa på fler redaktionella produkter och jobba mer med digitalisering. Under 2014 ska vi dra full nytta av synergieffekterna från sammanslagningen. Nu gasar vi och siktar framåt! 15

16 ör Verbum Förlag och Berling Press har 2013 präglats av den kommande fusionen bolagen emellan. Det har varit ett utmanande år där man sett över såväl bemanning som arbetssätt. Samtidigt kan man glädjas åt flera försäljningssuccér och en digital satsning som intensifieras Förändring och nyorientering i fokus Hur vill ni sammanfatta 2013? Som ett intensivt år präglat av förändring och nyorientering. Vi genomförde en kundundersökning hösten 2012 som gav oss många insikter. Under det gångna året har vi mött upp denna genom att förändra vårt erbjudande, vår organisation och vårt sätt att arbeta. Organisationsförändringarna har varit nödvändiga men också smärtsamma då vi tvingats säga farväl till flera medarbetare som arbetat länge i bolagen. Vi har genomfört omfattande kompetensväxling inom sälj- och marknadsavdelning, produktion, samt bokoch tidningsredaktioner. Samtidigt har vi lagt samman våra olika produktionsenheter till en samlad avdelning som nu bistår både Verbum Förlag, Berling Press och våra uppdragskunder runtom i landet. Förändringarna har skett på kort tid och krävt mycket av personalen i form av engagemang och förändringsvilja. Vi är dock övertygade om att vi valt rätt väg för att säkerställa en hållbar framtid för bolagen och våra anställda. Hur har det påverkat försäljning och resultat? Trots turbulens inom organisationen och en kyrklig marknad i kraftig förändring har vi kunnat bibehålla försäljningsnivåerna från föregående år. Det är glädjande. Vi hade en tuff start på försäljningsåret, men lyckades ta igen det under hösten med hjälp av gott säljoch marknadsarbete och ett starkt förbättrat 16

17 BERLING PRESS AB & VERBUM FÖRLAG AB Henriette Zeuchner (t. h) Vd på Verbum Förlag AB och Berling Press AB sedan maj Även vd och koncernchef för moderbolaget Berling Media AB. Kerstin Kyhlberg Engvall (t. v) Vice vd på Verbum Förlag AB och Berling Press AB sedan februari Tidigare bland annat förlagschef på Verbum Förlag AB.» Den största utmaningen har varit att trots personalomställningar och en bransch och kyrka i förändring försöka navigera klokt och framåtriktad för att skapa långsiktig lönsamhet.«ur årets utgivning Prinsessan Estelles bönbok var en av våra mest framgångsrika böcker Det är en finstämd bönbok för de yngre barnen som blandar moderna texter med traditionella böner och psalmer. Boken har sålt i över exemplar, och är den produkt som väckt mest uppmärksamhet i medierna. Vi lanserade boken Hagaparken, tillsammans med Kronprinsessan Victoria, på ettårsdagen av Prinsessan Estelles dop i maj. Kronprinsessan Victoria och Kerstin Kyhlberg Engvall vid lanseringen av Prinsessan Estelles bönbok. Berling Press har arbetat med flera uppskattade uppdragsutgivningar under året. samarbete över bolags- och avdelningsgränserna. Den samlade lönsamheten har varit medvetet blygsam för att kunna finansiera de stora investeringar vi gjort i såväl organisation som produktutveckling. Hur har era marknader utvecklats under året och hur har det påverkat er? Tidningsbranschen är svårhanterlig både för oss och våra branschkollegor. Berling Press märker självklart av detta och vi får arbeta hårt för att hålla våra prenumerationsnivåer. Dessutom genomgår Svenska kyrkan en stor omvandling där många församlingar går samman i större pastorat under Inom Equmeniakyrkan pågår också en stor förändring där man bildat en helt ny kyrka. Allt det här påverkar självklart oss. Vi måste hitta nya sätt att arbeta på och vara oerhört lyhörda för vad våra kunder tycker och efterfrågar. Därför har vi förstärkt och förändrat vår organisation, men också satsat på omfattande digital produktutveckling för att kunna möta marknadens behov. Berätta om er digitala satsning! Våra kunder förväntar sig digitala lösningar och det var en av de viktigaste frågorna som kom upp i vår kundundersökning. Vi har därför satsat mycket på att utveckla nya och funktionella digitala produkter. Det är ett fantastiskt roligt arbete där våra kunder är till stor hjälp. Först ut att lanseras under det kommande året är ett digitalt gudstjänstplaneringsverktyg som kommer att förenkla det dagliga arbetet inom kyrkan. Hur har bokutgivningen sett ut för Verbum Förlag? Totalt lanserade vi cirka 35 titlar under Fokus låg i stor utsträckning på barn och unga och vi har lyft fram barns livsfrågor i material BERLING PRESS AB Berling Press AB ger ut veckotidningen Kyrkans Tidning, som med nyheter, debatt, reportage och kultur bevakning har cirka läsare i veckan. Förlaget ger också ut den allmänna kristna nyhetstidningen Sändaren liksom magasinet Amos, Sveriges största populärtidskrift om kristen tro och livsåskådning. medelantalet anställda: 29. nettoomsättning: kkr VERBUM FÖRLAG AB Verbum Förlag AB är Sveriges ledande utgivare av teologisk litteratur och ett av marknadens största fackboksförlag. Utgivningen är bland annat riktad till kyrkor och församlingar och rymmer utöver böcker även undervisningsmaterial, handböcker och musik. medelantalet anställda: 17. nettoomsättning: kkr 17

18 BERLING PRESS AB & VERBUM FÖRLAG AB»Vår konfirmandbibel är fortsatt marknadsledande och under 2013 passerade den sålda exemplar.«för såväl barnen, som deras föräldrar och de som arbetar i församlingarna. Vi har också tagit fram ett nytt konfirmandmaterial som tilldelades Svenska Publishingpriset i kategorin läromedel. Under året arbetade vi även med uppdragsutgivning för både Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan, bland annat materialet Arvet och en gemensam framtid samt ett flertal andra produkter på svenska, samiska och finska.» Tidnings- och bokbranschen är i förändring där digitala lösningar tar över mer och mer. Vi är i en brytningstid och det måste vi hantera.«tidningarna ska hålla församlingarna ständigt uppdaterade och ge dem redskap att utvecklas. Vilka utmaningar står ni inför på boksidan? Omloppstiden för våra böcker blir allt kortare och det ställer krav på bland annat föränderlighet vad gäller paketeringen. I vår kundundersökning blev det tydligt att vi syns för dåligt. Vi har därför arbetat mycket med våra omslag. Form och format har stor betydelse beroende på hur böckerna ska användas. Där är det återigen viktigt att vi är lyhörda och pratar med våra kunder. Oavsett digitala lösningar kommer vi fortsätta att göra vackra, kvalitativa och användbara böcker. Vad har hänt på tidningssidan? Våra egna titlar utgörs av Kyrkans Tidning, Sändaren och Amos, och utöver detta gläds vi även åt en framväxande uppdragsproduktion. Kyrkans Tidnings redaktion genomgick under året kraftiga organisationsförändringar. Svante Fregert, som har en lång historik på såväl vår tidningsredaktion som på bland annat Svenska Dagbladet, tillträdde under året formellt som chefredaktör för Kyrkans Tidning och Amos. Samtidigt har vi inlett ett intensivt arbete med tidningens fokus och att göra den ännu bättre på nyhetsbevakning, vardagstips och debatt relevant för anställda och aktiva inom Svenska kyrkan. Vi kommer att intensifiera förändringsarbetet med våra tidningar under kommande år och bland annat investera i ett nytt redaktionellt system samt nya digitala gränssnitt och produkter. 18

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB New Equity Venture International AB HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat, Balansräkning & Kassaflöde 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid!

Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid! Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2010-01-01 2010-03-31 Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid! Rapportperioden 2010-01-01 2010-03-31 Koncernens

Läs mer