ÅRSREDOVISNING 2013 BERLING MEDIA AB. Berling Media AB ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 BERLING MEDIA AB. Berling Media AB ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 Berling Media AB ÅRSREDOVISNING 2013

2

3 INNEHÅLL Berling Media AB ÅRSREDOVISNING Renodling, förbättring och stora investeringar Henriette Zeuchner, vd och koncernchef Berling Media AB 8 Ett framgångsrikt år för våra produkter Åsa Steholt Vernerson, vd Gleerups Utbildning AB har varit ett utmaningens år Ingela Skantze, vice vd Gothia Fortbildning AB 16 Förändring och nyorientering i fokus Kerstin Kyhlberg Engvall, vice vd och Henriette Zeuchner, vd Verbum Förlag AB och Berling Press AB 20 Styrelse och koncernledning 22 Formell årsredovisning 45 Revisionsberättelse produktion: Berling Media AB. grafisk formgivning och text: Clinton Agency AB. foto: Mikael M Johansson s. 3 7, 9, 11 21; Max Alm-Norell s. 3, 7 11; Istockphoto.com s. 14; Scandinav bildbyrå s. 7, 15, 19; Johannes Frandsen s. 17; Lars Rindeskog s. 20. typsnitt: Berling Nova Text Pro, Berling Nova Sans Pro, Avenir. tryck: Åtta.45, Stockholm 2014.

4 BERLING MEDIA AB BERLING MEDIA AB GLEERUPS UTBILDNING AB GOTHIA FORTBILDNING AB BERLING PRESS AB VERBUM FÖRLAG AB Henriette Zeuchner Vd och koncernchef på Berling Media AB sedan 13 juni Tidigare bland annat Sverigechef för Canal+, marknadschef Net 1, Principal IBM Media & Entertainment, samt managementkonsult på Arthur D. Little. 4

5 BERLING MEDIA AB Renodling, förbättring och stora investeringar Berling Media lämnar ett händelserikt år bakom sig där fokus har legat på fortsatt renodling och förbättring av verksamheterna. Koncernen har vänt trenden och gör för fjärde året i rad ett positivt resultat, samtidigt som stora investeringar gjorts i kompetensväxling och produktutveckling inom framför allt det digitala området. Henriette Zeuchner, vd och koncernchef, sammanfattar året som gått. erling Media är en koncern vars bolag erbjuder en bred och varierad portfölj av media- och kommunikationsprodukter främst till den svenska marknaden. Vår mission är att stödja byggandet av ett gott och hållbart samhälle genom konkurrenskraftiga media- och kommunikationsprodukter. Genom stegvisa uppköp under över hundra år har en solid koncern skapats där de olika bolagen verkar inom angränsande marknader som kompletterar och stärker varandra samt ger god finansiell riskspridning. Sammanslagningar för ökad effektivitet Våra verksamhetsområden utgörs idag av läromedel till grund-, gymnasie- och högskola genom dotterbolaget Gleerups; fortbildning till professioner inom skola, vård och omsorg genom dotterbolaget Gothia Fortbildning; samt media- och kommunikationsprodukter till den kyrkliga marknaden genom dotterbolagen Verbum Förlag och Berling Press. För att kunna arbeta effektivt mot våra olika kundgrupper har vi under de senaste två åren målmedvetet reducerat antalet verksamhetsdrivande bolag genom sammanslagningar. Under 2013 slogs bolagen Gothia Förlag och Fortbildning AB formellt samman till Gothia Fortbildning AB och kan nu med full kraft rikta sin imponerande portfölj av litteratur, tidningar, kurser och konferenser till fortbildningsmarknaden. Under året har även beslut fattats om sammanslagning av Verbum Förlag och Berling Press, vilket kommer ge oss ett kraftfullt och enat bolag som på ett ännu bättre sätt kan stödja våra kunder på den kyrkliga marknaden. 5

6 BERLING MEDIA AB» För att kunna arbeta effektivt mot våra olika kundgrupper har vi under de senaste två åren målmedvetet reducerat antalet verksamhetsdrivande bolag genom sammanslagningar.«gleerups digitala satsning fortsätter Läromedelsmarknaden har utvecklats mycket väl under året och Gleerups har fortsatt god framgång inom samtliga skolsegment. Ännu domineras marknaden av tryckta läromedel men vi möter allt större intresse för vår digitala portfölj. Vi vidareutvecklar vår satsning på interaktiva lärverktyg och ser med spänning fram emot de möjligheter som digitaliseringen av svensk skola öppnar för elever, lärare och föräldrar. Tungt år för Gothia Fortbildning Marknaden för våra fortbildningsprodukter står även den inför en förändring till följd av de möjligheter digitala medier ger. Gothia Fortbildning har haft ett tufft år, delvis på grund av de särskilda krav som en sammanslagning ställer på organisationen, men även till följd av ett svagt produktutvecklingsarbete och ökade kostnader. Bolaget går nu in i det nya året med en ny förändringsledning och ny strategisk plattform och vi förväntar oss att de förändringar som genomförs under 2014 kommer leda till kraftigt förbättrade resultat. Stora förändringar inom Verbum Förlag och Berling Press Det vi definierar som den kyrkliga marknaden utgörs av anställda, förtroendevalda och aktiva inom framför allt Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan, samt allmänhet intresserad av tros- och livsåskådningsfrågor har vi som väntat mött en försiktigare efterfrågan i avvaktan på effekterna av strukturomvandlingen inom Svenska kyrkan. Vi har dock glädjande nog bibehållit försäljningsnivån från föregående år vilket i sammanhanget är att se som en stor framgång. Under året har omfattande kompetensväxling och personalneddragningar gjorts inom både Verbum Förlag och Berling Press i syfte att göra bolagen redo för sammanslagning och framtidens kundönskemål. Ett helt nytt sätt att arbeta med försäljning och marknadsföring har implementerats med mycket gott resultat och stor kraft har lagts på att utveckla en spännande ny digital produktportfölj som ska lanseras under Tillförsikt inför 2014 Det är med glädje och tillförsikt som jag och mina medarbetare inom hela koncernen blickar mot det nya året. Att varje dag i vårt arbete kunna bidra till att bygga ett gott och hållbart samhälle i en affärsmässig kontext är en sällsynt ynnest och vi antar denna utmaning med allvar och stolthet!«berling MEDIA AB Berling Media AB är en svensk mediekoncern som erbjuder böcker, tidningar, digitala lösningar och möten inom utgivningsområdena skolläromedel, fortbildning, samt tro- och livsåskådning. medelantalet anställda: 155. nettoomsättning: kkr 6

7 BERLING MEDIA AB OM LÄROMEDEL» Läromedelsmarknaden har utvecklats mycket väl under året och Gleerups har fortsatt god framgång inom samtliga skolsegment. Vi vidareutvecklar vår satsning på interaktiva lärverktyg och ser med spänning fram emot de möjligheter som digitaliseringen av den svenska skolan medför.«om FORTBILDNING» Under 2013 slogs Gothia Förlag och Fortbildning AB samman till Gothia Fortbildning AB. Det har varit ett tufft år bland annat till följd av de särskilda krav en sammanslagning ställer. Bolaget går nu in i 2014 med en ny förändringsledning och en ny strategisk plattform, vilket förväntas leda till kraftigt förbättrade resultat.«om TRO & LIVSÅSKÅDNING» Trots en avvaktande marknad under 2013 har vi glädjande nog behållit försäljningsnivåerna från föregående år. Under året har även beslut fattats om sammanslagning av Verbum Förlag och Berling Press, vilket kommer att ge oss ett kraftfullt och enat bolag som kan stödja den kyrkliga marknaden på ett ännu bättre sätt.«7

8 NAMN Det har varit ett positivt år för Gleerups Utbildning. Framgången med de interaktiva böckerna fortsätter och satsningen mot såväl grundskola som högskola har gett resultat. Samtidigt har man engagerat sig i skoldebatten och vikten av bra läromedel genom kampanjen»mer tid för lärande«. Ett engagemang som fortsätter under valåret Ett framgångsrikt år för våra produkter stora krav på alla delar av vår verksamhet. Komplexiteten ökar i och med digitaliseringen i allt ifrån tekniska utmaningar till kundsupport. Det är en ständigt pågående förändring som vi måste lära oss att hantera. Hur vill du sammanfatta 2013? 2013 har varit ett jättebra år med många framgångar för våra produkter. Kunderna har uppskattat både våra tryckta läromedel och våra digitala lärverktyg. Särskilt bra har det gått inom grundskolan, men vi har även fortsatt vår satsning mot högskolan med gott resultat. Under året har vi haft mycket fokus på den tryckta utgivningen, men också vidareutvecklat vår digitala utgivning mot framför allt högstadiet. Jag vill dessutom passa på att lyfta fram det fantastiska arbete som våra medarbetare, författare och andra samarbetspartners hela tiden bidrar med. Vad har varit den största utmaningen? Vi jobbar med parallella affärer och har haft ett högt utvecklingstempo för både den tryckta och den digitala utgivningen. Det ställer Teknikutvecklingen som sådan, är den en utmaning att hantera? Det är mer komplext att arbeta digitalt både för oss och kunden. Visst är tekniken en utmaning, men i första hand en möjlighet att skapa riktigt bra produkter. Det handlar om att ha en klar strategi för vad man vill uppnå och utnyttja de möjligheter som tekniken ger oss. Vi strävar efter att kunna erbjuda våra kunder så bra och användarvänliga lösningar som möjligt, och då måste vi självklart ställa höga krav på tekniken för att kunna leverera det. Det har varit mycket fokus på skolan i samhällsdebatten. Hur har ni märkt av det? Vi på Gleerups är övertygade om att vi kan bidra till ett bättre lärande och därför vill vi ta plats i debatten. Skolan efterfrågar lärome- 8

9 GLEERUPS UTBILDNING AB Åsa Steholt Vernerson Vd på Gleerups Utbildning AB sedan Tidigare bland annat marknadschef på Sydsvenska Dagbladet.» 2013 har varit ett bra år på många sätt. Men jag vill lyfta fram det fantastiska arbete som våra medarbetare, författare och andra samarbetspartners hela tiden bidrar med.«ur årets utgivning Vi har många starka produktvarumärken, men jag vill lyfta vår matteserie Prima Matematik som nu finns från förskoleklass upp till årskurs sex. Prima lanserades i samband med grundskolereformen 2011 och hjälper eleverna att utveckla sina matematiska förmågor och nå de uppsatta kunskapsmålen. Det är ett läromedel som är väldigt omtyckt bland både lärare och elever. Under året har vi i samarbete med våra kunder vidareutvecklat Prima med bland annat mer material om formativ bedömning samt utökad färdighetsträning för eleverna. Det är något som många lärare efterfrågat. del med ett bra och professionellt framställt innehåll, oavsett om det är i tryckt eller digital form, och i det arbetet är vi en naturlig part. Vi har varit i Almedalen, bjudit in politiker och andra beslutsfattare till Gleerups, och helt enkelt försökt vara närvarande där man pratar skola. Ni stödjer kampanjen»mer tid för lärande«. Kan du berätta om kampanjen och ert engagemang? Vi har en längre tid sett att lärare och elever fått mindre tid för möten dem emellan. Samtidigt har investeringarna i deras viktigaste arbetsverktyg minskat stadigt. I grundskolan har anslagen till läromedel minskat med närmare 20 procent de senaste tio åren. Det gäller inte minst den pågående digitaliseringen där man de senaste åren har lagt mycket pengar på att köpa datorer och hårdvara, men inte fyllt dem med innehåll. Den årliga investeringen per elev och hårdvara ligger på kronor medan enbart 27 kronor investeras i digitala lärverktyg. Vi inom läromedelsbranschen tog därför i början av 2013 initiativ till kampanjen Mer tid för lärande, som driver tre frågor: att skapa mer tid för mötet mellan lärare och elev, att fylla digitaliseringen med innehåll samt att göra skolan mer likvärdig. Kampanjen har fått ett stort genomslag och lärare, föräldrar och andra aktörer inom skolan vill träffa oss och prata om vikten av läromedel. Mer tid för lärande gör det möjligt för oss att bidra till en bättre skola. GLEERUPS UTBILDNING AB Gleerups Utbildning AB är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Utifrån en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill Gleerups bidra till att bygga världens bästa skola och högskola. Ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare säkerställer en utveckling av innovativa verktyg för framgångsrikt lärande. medelantalet anställda: 66. nettoomsättning: kkr 9

10 GLEERUPS UTBILDNING AB Utkik är Gleerups nya SO-serie för högstadiet. Böckerna bygger på Lgr11 och finns som både tryckta och interaktiva böcker.» Allt fler lärare och elever upptäcker vilka unika möjligheter våra interaktiva böcker ger dem.«hur har utgivningen förändrats jämfört med 2012? Vi har haft ett fortsatt högt utgivningstempo och fokuserat mycket på högskola och grundskola. I höstas lanserade vi till exempel Utkik en helt ny SO-serie för högstadiet som har fått ett fantastiskt mottagande bland såväl lärare som elever. Utgivningsmässigt blir andelen digitala produkter allt större och idag står de för cirka 20 procent av vår totala utgivning. Det kommer att öka ännu mer i framtiden, men vi fortsätter att arbeta med parallella sortiment så att lärarna själva får välja i vilken form de vill jobba. Hur har er satsning mot högskolan sett ut? Vår utgivning inom högskola växer för varje år och det är ett kvitto på att den satsning vi inledde 2006 varit rätt. Det handlar främst om tryckt kurslitteratur och vi har fått ett väldigt bra gensvar på vår utgivning, inte minst inom lärarutbildningen. Den digitala omställningen går trögare i högskolan, eftersom det inte finns några krafter som aktivt driver en förändring. Men vi tror att omställningen kommer, det tar bara lite längre tid. Ni lanserade den interaktiva boken under 2012 och i höstas nominerades den till»årets bästa digitala läromedel«. Hur har lösningen tagits emot? Vi har tagit en stark marknadsposition med våra interaktiva böcker under Och vi har fått otroligt positiv respons från våra kunder. Vi tror att det beror på alla de funktioner som ger lärare och elever nya möjligheter. Eleverna kan lyssna på boken och göra sina egna anteckningar, medan lärarna kan addera eget material och dela det med sin klass och sina kollegor. Samtidigt arbetar vi hela tiden med att utveckla och förbättra våra interaktiva böcker. De blir aldrig färdiga. Vi arbetar otroligt nära våra kunder både i Gleerups Lab och med ett stort antal pilotskolor. Det har bland annat resulterat i att vi byggt ut möjligheterna till indviduell uppföljning kommer vi att lansera våra interaktiva läromedel för årskurs 4 6, vilket det finns en stor efterfrågan på. Berätta mer om Gleerups Lab! Vad är det och hur arbetar ni med det? För att kunna tillhandahålla bra verktyg måste vi förstå vad som händer i klassrummet. Vi lanserade därför Gleerups Lab i samband 10

11 GLEERUPS UTBILDNING AB» Elever är rationella och vill lära sig, och då måste de ha bra verktyg för att kunna göra det. De senaste åren har skolorna lagt mycket pengar på att köpa datorer och hårdvara. Nu är det dags att fylla dem med innehåll.«med skolreformerna 2011 för att skapa en mötesplats för våra utvecklare och kunder. Gleerups Lab är ett öppet och transparent forum som ger oss möjlighet att tidigt i utvecklingen av ett nytt läromedel få in synpunkter och kommentarer från lärarna tar vi tar nästa steg och utvecklar Gleerups Lab till en plats där lärare kan bygga ut läromedlet med eget material och dessutom dela det med kollegor över hela Sverige. Vi vill uppmuntra den delningskultur som finns inom skolan och skapa en arena där lärarna kan dela sitt material vidare, och dessutom göra det på ett smartare sätt. Om vi tittar framåt vad hoppas du på under 2014? 2014 är ett valår och den hetaste frågan i valdebatten är skolan. Jag hoppas att politikerna kommer att ge lärarna bättre möjligheter att fokusera på undervisningen och mötet med eleverna. Det är viktigt att frigöra lärarnas tid och då har läromedel stor betydelse. Man måste fokusera på lärarnas kunskapsuppdrag i större utsträckning och ge dem bra verktyg, som hjälper både lärare och elever att utveckla lärandet.» Under 2014 kommer vi att kunna erbjuda våra kunder över 350 digitala lärverktyg för skolans alla stadier.«gleerups utgivning inom högskolan växer. Lärande bedömning och Pedagogisk kartläggning är två titlar som fått mycket positiv respons. 11

12 NAMN På många sätt har 2013 varit ett tufft år för Gothia Fortbildning. Stort fokus har legat internt efter sammanslagningen 2012 och det har påverkat både produktutveckling och försäljning negativt. Samtidigt är drivet inom organisationen större än någonsin och under året har man genomfört en grundlig revision av såväl bokbestånd som tidningarnas utformning har varit ett utmaningens år Nu är det ett år sedan Gothia Förlag och Fortbildning AB gick samman och bildade Gothia Fortbildning. Hur har det gått? 2013 har varit ett utmaningens år. Att ena två olika företagskulturer har varit svårt. De synergivinster vi ser har inte realiserats så snabbt som vi hoppats. Vi har haft ett alltför stort internt fokus och det har påverkat både försäljning och resultat, som minskat markant jämfört med Sälj- och marknadsarbetet har tappat i effektivitet och vi har även tappat fart när det kommer till affärsutveckling. För att kunna påbörja ett nödvändigt förändringsarbete genomfördes i slutet av året ett ledningsskifte där jag klev in som vice vd och Henriette Zeuchner som vd. Vi bygger nu upp en ny och starkare organisation, framför allt inom sälj och marknad, och kommer att kunna fokusera betydligt mer på produktutveckling under Har ni sett några vinster med sammanslagningen så här långt? Absolut! Som ett bolag kan vi nu erbjuda ett mer komplett utbud till fler målgrupper än vad vi kunde som två enskilda företag. Nu är vi en totalleverantör av fortbildning för skola, vård och omsorg. Vi har en fantastisk produktportfölj med både böcker, tidningar, kurser och konferenser. Det är vi väldigt stolta över och ser stora möjligheter att växa och fortsätta utveckla vårt erbjudande. Nämn några ljusglimtar under Det finns mycket att glädjas åt! Våra tidningar har fått en helt ny kostym och deras läsvärde har ökat betydligt. På boksidan är vi en fortsatt stark leverantör av patient- och folkhälsoinformation. Våra två trotjänare inom mödra- och barnhälsovården Vänta Barn 12

13 GOTHIA FORTBILDNING AB» Under 2014 kommer vi att fokusera betydligt mer på produktutveckling. Vi kommer att bredda oss, satsa på fler redaktionella produkter och jobba mer med digitalisering.«ingela Skantze Vice vd på Gothia Fortbildning AB sedan november Tidigare bland annat marknadsdirektör på Natur och Kultur. Ur årets utgivning Vi släppte en ny serie handböcker Samlad kunskap för skolan som har sålt väldigt bra. Det är extra roligt eftersom bokutgivning för skolan till viss del är en ny marknad för oss. Bokserien vänder sig till lärare, skolledare och huvudmän och man kan använda böckerna på egen hand eller tillsammans med sina kollegor. Totalt släppte vi fyra böcker under 2013 och ytterligare böcker i serien kommer och Leva med barn är väldigt uppskattade på marknaden och dessutom har vi tagit fram nya, viktiga produkter inom omsorg. En annan höjdpunkt är två av de uppdragsproduktioner vi gjort. Den ena är Kulturhälsoboxen, som vi gjorde i samarbete med Kulturpaletten, som finns tillgänglig i väntrummen på de flesta vårdcetraler i Sverige. Och den andra är en medicinsk handbok, tryckt helt i plast, till Nordic Special Operations Command. Uppdragsproduktion är ett affärsområde med potential som vi kommer fortsätta att utveckla. Om vi tittar närmare på bokutgivningen under året. Hur vill du sammanfatta den? Totalt sett har bokutgivningen minskat något till förmån för utveckling av våra tidningar och kurs- och konferensverksamheten. Året har istället präglats av revideringar, genomlysning och vård av vår backlist framför nyutgivning. Vi har sett över vårt sortiment, och uppdaterat det som går, så att vi framgent kan fokusera på att utveckla nya produkter inom våra olika segment. Hur har marknaden sett ut i stort? Vi rör oss inom skola, vård och omsorg där bland annat kommuner och landsting är stora kunder. Vi upplever att kunden håller hårdare i plånboken och det påverkar självklart oss. När de ekonomiska förutsättningarna förändras minskar kundens möjligheter att prioritera inköp av till exempel patient- och informationsmaterial. Det vi erbjuder måste därför alltid vara relevant för professionen att köpa in antingen för egen del som fortbildning eller för att dela ut till patient eller anhörig. GOTHIA FORTBILDNING AB Gothia Fortbildning AB erbjuder kompetensutveckling för professionella inom skola, vård och omsorg. Att bidra med kunskap som inspirerar och gör nytta är målsättningen och all verksamhet bygger på ett nära samarbete med professionen. Gothia Fortbildning producerar och ger ut tidningar, böcker och häften samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. medelantalet anställda: 26. nettoomsättning: kkr 13

14 GOTHIA FORTBILDNING AB Flera av Gothia Fortbildnings tidningar har fått en ansiktslyftning under året. Digitalisering är nästa steg.» Vi har en fantastisk produktportfölj med både böcker, tidningar, kurser och konferenser.«tidningar är också en del av er verksamhet. Vad har hänt där? Tidningarna är väldigt etablerade och de är hjärtat i vår verksamhet. Vi är medvetna om att sättet vi läser på förändras och att tidningsbranschen i sin helhet har problem. Än så länge är det inget vi märker av utan vi håller vår prenumerationsstock på en bra nivå. Men vi lutar oss inte tillbaka för det utan arbetar för fullt med att utveckla konceptet kring tidningarna med tillhörande digitalt material. På så sätt kan vi stärka och säkra vår position för framtiden. Som ett första steg har vi under året lagt mycket resurser på att se över och utveckla både innehåll och utseende. Ambitionen har varit att skapa mer professionella och läsvänliga tidningar, och det har tagits emot väl av läsarna. Ni är också verksamma inom kurs- och konferens. Hur ser marknaden ut? Vi upplever att vi möter en förändrad efterfrågan. Man fortbildar sig inte på samma sätt längre. Människor avsätter inte flera dagar i sträck för att gå på en konferens. Det är för kostsamt, både i tid och plånbok. Vad efterfrågar man istället? Man vill ha kortare och mer tidseffektiva kurser. Vi har därför förnyat vårt erbjudande inom kurs- och konferens med uppdragskurser och studiedagar börjar vi även med digitala utbildningar som arbetslaget kan genomföra på arbetet eller kvällstid. Genom våra tillhörande böcker och tidningar kan vi, till skillnad från våra konkurrenter, erbjuda konferenser och utbildningar som räcker länge utan att vara långa. Berätta mer om kurs- och konferensverksamheten Det var ett bra år med många nyheter. Vi genomförde flera lyckade konferenser. Ett exempel är Äldreomsorgsdagarna i november, som är en etablerad och välbesökt konferens med över deltagare och utställare. Vi har också arrangerat mindre kurser med nationell spridning på flera orter, bland annat inom äldreomsorgen men också en mycket uppskattad Familjedaghemskonferens med över 250 deltagare. 14

15 Uppdragsutgivning är något Gothia Fortbildning vill arbeta med mer. Under 2013 tog man fram Kulturhälsoboxen till vårdcentralerna. Ett uppskattat tillskott i väntrummen.» Utmaningen ligger i den pågående generationsväxlingen inom främst skola och äldreomsorg. Vi rör oss i två världar och måste kunna erbjuda både traditionella alternativ och moderna digitala lösningar.«du återkommer till vikten av digitalisering. Hur har och kommer ni arbeta med det? Vi måste bli mer digitala och arbetar intensivt med det. Primärt handlar det dels om att utveckla våra digitala kurser, dels om att kunna erbjuda ett digitalt komplement kopplat till våra tidningar. Utmaningen ligger i den pågående generationsväxlingen inom främst skola och äldreomsorg. Vi rör oss i två världar och måste kunna erbjuda både traditionella alternativ och moderna digitala lösningar. Därför ska vi bli ännu bättre på att lyssna på våra kunder för att förstå vad de behöver i form av produkter, tjänster eller digitala komplement inom fortbildning.» För kurs- och konferensverksamheten var 2013 ett bra år med många nyheter. Vi genomförde flera lyckade konferenser som var både uppskattade och välbesökta.«nyutgivningen har fått stå tillbaka under Trotjänare såsom Leva med barn och Vänta barn fortsätter dock att sälja bra. Vad ser ni fram emot 2014? Ett år med utveckling i fokus! Vi ska få en väl fungerande organisation på plats som ska fortsätta att utveckla våra produkter och tjänster. Vi kommer att bredda oss, satsa på fler redaktionella produkter och jobba mer med digitalisering. Under 2014 ska vi dra full nytta av synergieffekterna från sammanslagningen. Nu gasar vi och siktar framåt! 15

16 ör Verbum Förlag och Berling Press har 2013 präglats av den kommande fusionen bolagen emellan. Det har varit ett utmanande år där man sett över såväl bemanning som arbetssätt. Samtidigt kan man glädjas åt flera försäljningssuccér och en digital satsning som intensifieras Förändring och nyorientering i fokus Hur vill ni sammanfatta 2013? Som ett intensivt år präglat av förändring och nyorientering. Vi genomförde en kundundersökning hösten 2012 som gav oss många insikter. Under det gångna året har vi mött upp denna genom att förändra vårt erbjudande, vår organisation och vårt sätt att arbeta. Organisationsförändringarna har varit nödvändiga men också smärtsamma då vi tvingats säga farväl till flera medarbetare som arbetat länge i bolagen. Vi har genomfört omfattande kompetensväxling inom sälj- och marknadsavdelning, produktion, samt bokoch tidningsredaktioner. Samtidigt har vi lagt samman våra olika produktionsenheter till en samlad avdelning som nu bistår både Verbum Förlag, Berling Press och våra uppdragskunder runtom i landet. Förändringarna har skett på kort tid och krävt mycket av personalen i form av engagemang och förändringsvilja. Vi är dock övertygade om att vi valt rätt väg för att säkerställa en hållbar framtid för bolagen och våra anställda. Hur har det påverkat försäljning och resultat? Trots turbulens inom organisationen och en kyrklig marknad i kraftig förändring har vi kunnat bibehålla försäljningsnivåerna från föregående år. Det är glädjande. Vi hade en tuff start på försäljningsåret, men lyckades ta igen det under hösten med hjälp av gott säljoch marknadsarbete och ett starkt förbättrat 16

17 BERLING PRESS AB & VERBUM FÖRLAG AB Henriette Zeuchner (t. h) Vd på Verbum Förlag AB och Berling Press AB sedan maj Även vd och koncernchef för moderbolaget Berling Media AB. Kerstin Kyhlberg Engvall (t. v) Vice vd på Verbum Förlag AB och Berling Press AB sedan februari Tidigare bland annat förlagschef på Verbum Förlag AB.» Den största utmaningen har varit att trots personalomställningar och en bransch och kyrka i förändring försöka navigera klokt och framåtriktad för att skapa långsiktig lönsamhet.«ur årets utgivning Prinsessan Estelles bönbok var en av våra mest framgångsrika böcker Det är en finstämd bönbok för de yngre barnen som blandar moderna texter med traditionella böner och psalmer. Boken har sålt i över exemplar, och är den produkt som väckt mest uppmärksamhet i medierna. Vi lanserade boken Hagaparken, tillsammans med Kronprinsessan Victoria, på ettårsdagen av Prinsessan Estelles dop i maj. Kronprinsessan Victoria och Kerstin Kyhlberg Engvall vid lanseringen av Prinsessan Estelles bönbok. Berling Press har arbetat med flera uppskattade uppdragsutgivningar under året. samarbete över bolags- och avdelningsgränserna. Den samlade lönsamheten har varit medvetet blygsam för att kunna finansiera de stora investeringar vi gjort i såväl organisation som produktutveckling. Hur har era marknader utvecklats under året och hur har det påverkat er? Tidningsbranschen är svårhanterlig både för oss och våra branschkollegor. Berling Press märker självklart av detta och vi får arbeta hårt för att hålla våra prenumerationsnivåer. Dessutom genomgår Svenska kyrkan en stor omvandling där många församlingar går samman i större pastorat under Inom Equmeniakyrkan pågår också en stor förändring där man bildat en helt ny kyrka. Allt det här påverkar självklart oss. Vi måste hitta nya sätt att arbeta på och vara oerhört lyhörda för vad våra kunder tycker och efterfrågar. Därför har vi förstärkt och förändrat vår organisation, men också satsat på omfattande digital produktutveckling för att kunna möta marknadens behov. Berätta om er digitala satsning! Våra kunder förväntar sig digitala lösningar och det var en av de viktigaste frågorna som kom upp i vår kundundersökning. Vi har därför satsat mycket på att utveckla nya och funktionella digitala produkter. Det är ett fantastiskt roligt arbete där våra kunder är till stor hjälp. Först ut att lanseras under det kommande året är ett digitalt gudstjänstplaneringsverktyg som kommer att förenkla det dagliga arbetet inom kyrkan. Hur har bokutgivningen sett ut för Verbum Förlag? Totalt lanserade vi cirka 35 titlar under Fokus låg i stor utsträckning på barn och unga och vi har lyft fram barns livsfrågor i material BERLING PRESS AB Berling Press AB ger ut veckotidningen Kyrkans Tidning, som med nyheter, debatt, reportage och kultur bevakning har cirka läsare i veckan. Förlaget ger också ut den allmänna kristna nyhetstidningen Sändaren liksom magasinet Amos, Sveriges största populärtidskrift om kristen tro och livsåskådning. medelantalet anställda: 29. nettoomsättning: kkr VERBUM FÖRLAG AB Verbum Förlag AB är Sveriges ledande utgivare av teologisk litteratur och ett av marknadens största fackboksförlag. Utgivningen är bland annat riktad till kyrkor och församlingar och rymmer utöver böcker även undervisningsmaterial, handböcker och musik. medelantalet anställda: 17. nettoomsättning: kkr 17

18 BERLING PRESS AB & VERBUM FÖRLAG AB»Vår konfirmandbibel är fortsatt marknadsledande och under 2013 passerade den sålda exemplar.«för såväl barnen, som deras föräldrar och de som arbetar i församlingarna. Vi har också tagit fram ett nytt konfirmandmaterial som tilldelades Svenska Publishingpriset i kategorin läromedel. Under året arbetade vi även med uppdragsutgivning för både Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan, bland annat materialet Arvet och en gemensam framtid samt ett flertal andra produkter på svenska, samiska och finska.» Tidnings- och bokbranschen är i förändring där digitala lösningar tar över mer och mer. Vi är i en brytningstid och det måste vi hantera.«tidningarna ska hålla församlingarna ständigt uppdaterade och ge dem redskap att utvecklas. Vilka utmaningar står ni inför på boksidan? Omloppstiden för våra böcker blir allt kortare och det ställer krav på bland annat föränderlighet vad gäller paketeringen. I vår kundundersökning blev det tydligt att vi syns för dåligt. Vi har därför arbetat mycket med våra omslag. Form och format har stor betydelse beroende på hur böckerna ska användas. Där är det återigen viktigt att vi är lyhörda och pratar med våra kunder. Oavsett digitala lösningar kommer vi fortsätta att göra vackra, kvalitativa och användbara böcker. Vad har hänt på tidningssidan? Våra egna titlar utgörs av Kyrkans Tidning, Sändaren och Amos, och utöver detta gläds vi även åt en framväxande uppdragsproduktion. Kyrkans Tidnings redaktion genomgick under året kraftiga organisationsförändringar. Svante Fregert, som har en lång historik på såväl vår tidningsredaktion som på bland annat Svenska Dagbladet, tillträdde under året formellt som chefredaktör för Kyrkans Tidning och Amos. Samtidigt har vi inlett ett intensivt arbete med tidningens fokus och att göra den ännu bättre på nyhetsbevakning, vardagstips och debatt relevant för anställda och aktiva inom Svenska kyrkan. Vi kommer att intensifiera förändringsarbetet med våra tidningar under kommande år och bland annat investera i ett nytt redaktionellt system samt nya digitala gränssnitt och produkter. 18

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare!

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare! STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013 Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta vi är matälskare! Innehållsförteckning Våra rötter 3 STC GreenFood på en minut 4 Det här är STC GreenFood

Läs mer

Garantum Årsredovisning

Garantum Årsredovisning Garantum Årsredovisning 2013 GARANTUM FONDKOMMISSION AB ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 GARANTUM FONDKOMMISSION AB ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Om Garantum 5 En trygg partner 6 Våra

Läs mer

Med marknaden i centrum 1. Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2. På väg mot en starkare identitet 5. Allt ljus på huvudpersonerna 9

Med marknaden i centrum 1. Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2. På väg mot en starkare identitet 5. Allt ljus på huvudpersonerna 9 ÅRSREDOVISNING 2003 Med marknaden i centrum 1 Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2 På väg mot en starkare identitet 5 Allt ljus på huvudpersonerna 9 Universellt hjälpmedel för olika kurser

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Fy vad jag retar mig på den där nya chefen. Årsredovisning I 07. Hur mycket tänker dina medarbetare på jobbet? Skapar effektiv frisknärvaro

Fy vad jag retar mig på den där nya chefen. Årsredovisning I 07. Hur mycket tänker dina medarbetare på jobbet? Skapar effektiv frisknärvaro Fy vad jag retar mig på den där nya chefen Årsredovisning I 07 Hur mycket tänker dina medarbetare på jobbet? Skapar effektiv frisknärvaro Inbjudan till årsstämma Anmälan om deltagande i årsstämman skall

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23 ÅRSREDOVISNING 01 02 03 04 VD har ordet 5 istone i korthet 7 Styrelsen 14 ledning 16 istone i Sverige och i världen 20 istone i siffror 23 VD HAR ORDET Det senaste året har varit utmanande, händelserikt

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö. ÅRSREDOVISNING 2013 Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer