Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna"

Transkript

1 1 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-8 Beslutade mål och åtgärder 9 Slutord 9 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Familjedaghem Ersboda skolområde Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Evelyn Johansson, förskolechef Dokumentinformation Upprättad med utgångspunkt från skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete Fastställd/Upprättad Reviderad Version 1 Giltighetstid 2014/2015

2 2 Inledning Kvalitetsredovisning bygger på verksamheten i de gemensamma lokalerna och i de egna hemmen. I kvalitetsredovisningen har vi utgått ifrån att utvärdera vår verksamhetsplan. Arbetsplanen grundar sig på läroplan för förskolan samt kommunens uppsatta mål. De målområden som redovisas är trygghet och trivsel, språket, kommunikation, matematik, natur och miljö, hälsa, barns inflytande samt barnens sociala utveckling. De åtgärder för fortsatt utveckling som redovisas ska vi gemensamt se över och arbeta med under nästa verksamhetsår. Utvärderingen har gjorts av personal och förskolechef. Förskolechefen är ansvarig för sammanställningen av personalens kvalitetsredovisning. Verksamheten består av 8 familjedaghem. Snittet är fem barn/dagbarnvårdare. Barnen är mellan 1-6 år. De samarbetar två dagar/vecka i en gemensam lokal. Där planeras verksamheten lite mer åldersfördelad. Förutsättningar I Ersboda skolområde arbetar idag 7 dagbarnvårdare. Under vårterminen 2014 var ytterligare en anställd på grund av kö i skolområdet. Dagbarnvårdarna har ett vikariesystem som innebär att alla placerade barn får en vikarie i den egna gruppen. Fördelningen gör dagbarnvårdarna själva utifrån barnens ålder och föräldrars önskemål. Detta innebär att det sällan tas i vikarier utifrån vilket gynnar våra barn. Öppettider i familjedaghemmen kan variera från 8 till 11 tim/dag. Idag är det svårigheter att schemalägga övertiden eftersom några dagbarnvårdare kan ha 8 timmars övertid på en vecka eller mer. Detta beroende av att ramtiden under året varit mellan Dagbarnvårdarna försöker ta ut viss tid i lokalen eller planerar in hela lediga veckor så att föräldrar inte ska behöva flytta sina barn på olika ställen under en vecka. Varje dagbarnvårdargrupp har en summa pengar varje år för inköp av material och förbrukning till hemmiljön samt i den gemensamma lokalen. De har även kompetensutvecklingspengar som de själva beslutar över utifrån behov och egna önskemål till utveckling. Större delen av området är mångkulturellt och detta är berikande för oss alla. Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Tydliga mål och utvecklingsområden utifrån läroplanens olika delar ligger som grund för kvalitetssäkring av verksamheten. Vi utgår från läroplanens rubriker i vår sammanfattning. Vi har valt att kvalitetssäkra verksamheten utifrån följande rubriker verksamhetens mål är uppfyllda. Synligt och gemensamt för alla. beskrivning av områden i verksamheten som förbättrats. Sett barnens och verksamhetens utveckling Fortsatt gemensamt tänk för att förbättra och vidareutveckla

3 3 Normer och värden Omfattar mål om trygghet, trivsel och likabehandling Få uppleva sitt eget värde och få förståelse för att alla människor har lika värde, känna samhörighet och ta ansvar, få stöd i att samspela med andra och måna om sina kamrater. Få stöd att bli stärkta i sin självkänsla. Focusområden: Trygghet och trivsel samt familjedaghemmens plan för diskriminering och kränkande behandling. Stärka barnens självkänsla. Fortsätt att ha en kontinuerlig dialog i arbetslaget om barnens behov Förlägga temaarbeten i årshjulet över månader, samtidigt göra hemma. Planera in mer former av uppträdanden. Våravslutning samt Lucia Jobba hemma i vardagen och låna böcker. Ta in en grundplanering i 4-5-års Till viss del har temaarbetet hållits aktuellt hemma men stickspår såsom dinosaurier och deras värld har utifrån barnens intressen tagits upp. Tänkta uppträdanden är gjorda. Uppskattat av föräldrar I 4-5-års arbetas med kompisrelationer. Sker hela tiden i vardagen. Finnas tillhands och hjälpa i den sociala relationen. Ökat intresse för djur och natur. Positiva till träffar i 3-års, även blyga barn följde med. Svårare att få ett sammanhang för några barn detta år på grund av att man inte deltagit så ofta. Likabehandlingsplan som utvärderas och revideras varje år Ser att de större barnen hjälper varandra, mindre bråk och tjafs, pratar mer med varandra. Kommer och ber om hjälp. Mer konkreta om vad som hänt. Likabehandlingsplanen är lyft på föräldramöte. Alla planerade utvecklingsområden är genomförda. Kvarstår att tydligare planera våren i årshjulet. Planerade sammarbetsövningar i 4-5års gruppen samt gruppindelningar har flutit på bra. Vi tar tag i incidenter på en gång, går nära i stället för att ropa. Lyfter att det är viktigt att hjälpa varandra samt att vänta på sin tur. Vi upplever att vi har samma förhållningssätt Tre-åringarna har vuxit i och med deras möjlighet att påverka. Lägga upp planering av årshjulet så vi håller samma struktur under vårterminen.

4 4 och lärande Omfattar mål om språk, kommunikation, matematik, hälsa samt natur och miljö. Språk Få stimulans och utmaningar i språk och kommunikationsutveckling i leken och i planerade aktiviteter. Få lära att lyssna, reflektera, få ett berikande ordförråd, förstå begrepp, leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, kommunicera med andra och argumentera. Vi ska väcka intresse för skriftspråk, symboler, bilder, texter och olika medier och i skapande uttrycksformer som bild, rörelse, sång och musik Samordna TRAS på gemensamma träffar. 4-5-års har besökt biblioteket och jobbat med Give me five. Arbetat med händer och provat nytt material. Skapat rymdraketer efter boken om Embla. Benämner, sjunger, läser böcker, rim och ramsor, sångpåse, spelar spel, sagostunder på biblioteket, Språkträning med appar i lärplattan. o.s.v. Vid behov plockar vi in TRAS och hjälps åt. Tras används i samtal med varandra löpande varje år och i utvecklingssamtal med föräldrar. Tänker språkutveckling hela tiden i vardagen Sång och musik. Besöker kontinuerligt sagostund på biblioteket God Kvalitet Alla har under året gått igenom tårtbitarna i Tras hemma Vi planerade in de olika tårtbitarna i Tras på årshjulet. Påminna varandra om allt material som faktiskt finns. Kommunikation genom konkret material, bild samt andra uttrycksformer få olika möjligheter att kommunicera och dokumentera Fortsätta att jobba i små grupper och med skapande i lokalen.

5 5 Jobbat med boken Embla både skapande och språkmässigt. Efter kursen Barn sätter spår skapades med tyg och ståltråd. Målat med varm fingerfärg Boken var för svår men det var roligt att skapa, även rollekarna var lite svåra Har jobbat mycket med skapande i små grupper, har fungerat bra och är uppskattat av barnen. De frågar efter pysselstunder. Fått prova många delar i kommunikationsämnena. I lokalen väljer barnen att vara i målarrummet. Barnen har fått prova olika material. Vi har besökt teater och bibliotek. Skapande hemma olika utifrån åldrar. Pärlor, tyger, vattenfärg och tejp tycker barnen är roligt. Teater är uppskattat. De stora barnen gillar olika material, De geggar med utematerial, (sand lera pinnar, kottar) Vågar att kleta Planering av aktiviteter i lokalen med lärande för hållbar utveckling som ledstjärna. Matematik stimuleras att utmanas i sin matematiska utveckling Få utveckla sin förståelse för rum, form, läge, riktning, mängd, antal, ordning och talbegrepp samt mätning och tid. Få undersöka, reflektera, urskilja, uttrycka och prova olika lösningar Fortsätta med matteryggsäcken, färg och form, Mio, mängd upp till 5 Matteryggsäcken finns med i 4-5-års. Barnen har varit medveten om mängd. Bra att begränsa mängd så det blir tydligt. De frågar mer om matematiska termer. Mattematiken har varit levande hela året. Använder matteryggsäcken i verksamheten Barnen har fått ökad medvetenhet om matematik. De tycker om att räkna, visar kunskap och intresse för matte.

6 6 De flesta kan grundfärgerna, De större barnen kan termerna. Använt mycket material som stöder matematiken, som t.ex. matteryggsäcken, kamelerna, pärlplattor, halsband, mandala och duplo. Arbetat med mönster och mängd. Färg och form (grundfärger- cirklar). Se över gruppstorleken i 3-års. Naturkunskap (natur, miljö och hälsa) Få förståelse för naturens kretslopp, och hur natur och människor påverkar varandra. Få förståelse för naturvetenskap, växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Få bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Få lära känna sin närmiljö och det lokala kulturlivet. Få utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt få en väl avvägd dag med vila och aktivitet, lugn och ro och en positiv måltidssituation Planera in mer om sopsortering i lokalen. Fortsätta att utveckla onsdagarnas naturruta Sopsortering sker hemma med barnen. Träffar i naturrutan varje onsdag. Tre-årsgruppen arbetade med Barbafamiljen och avslutades med skattjakt. Maskkompost är intressant hos en av dagbarnvårdarna. I lokalen mer samtal om sopsortering, vad som händer sedan. Fungerade jättebra på höstterminen men sämre på våren. I hemmet så är barnen delaktiga. Barnen medverkar i sortering. Utevistelse varje dag. Naturruta varje vecka, höst och vår i skogen. Lekaktiviteter i skogen och promenader Barnen har fått ökad kunskap om djur i vårt närområde, man är rädd om djuren vi möter, plockar upp skräp. Lusten att vara i skog och natur har ökat. Till viss del köps ekologiskt och närproducerad mat. Planera vårterminen tillsamman i januari

7 7 TEKNIK Fortsätta med att erbjuda experiment, uppmuntra till att leka i teknikrummet Dokumentera barnens skapelser. Teknikrummet har fungerat bra under hösten, barnen använder allt material och bygger. Barnen mäter och bygger. Byggena utvecklades och dokumenterades. Mycket matematik och färg och form har synliggjorts där. Barnen valde ofta att vara i teknikrummet fram till jul. Utbudet är nu delat på fler områden i lokalen Har utvecklat området bygg och konstruktion. Barnen gillar att bygga, är alltid med och är positiva. Samarbetar mer, mäter, jämför. Söka experiment och lägga in i årshjulet, kanske koppla till hållbar utveckling Barns inflytande Få möjlighet att påverka sin situation. Få lära sig att ta ansvar för sig själv och miljön samt få delta i sammarbete och beslutsfattande tillsammans med andra. Få lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. Göra barnens planering mer synlig med dokumentation. Låta 3-åringarna vara med i planering av naturrutan. Barnens dokumentation har synliggjort på anslagstavlorna. Tre-åringarna har medverkat i att planera aktiviteter för naturrutan. 4-5-års planerar sin verksamhet varje termin. Barnen har aktivt deltagit i planeringen. De framförde tankar, åsikter och önskemål Barnen planerar innehållet i 4-5 års. De är också med och bestämmer vad vi ska göra på vår lokaldag. De får välja/planera olika aktiviteter på vår hemmadag. 3-års har utvecklat sin medverkan i planering av deras verksamhet Med en sluten Facebookgrupp har vi kunnat synliggöra verksamheten för föräldrar

8 8 Fortsätter att arbeta med treåringarna och naturrutan Förskola hem I familjedaghemmet vill vi ge en god introduktion och ge möjlighet till delaktighet och inflytande. Vi samtalar om barnens trivsel, utveckling och lärande i möten och under utvecklingssamtal. På föräldramöte ta upp om nya planen mot diskriminering och kränkande behandling samt belysa barnens inflytande av verksamheten. Nära kontakt med föräldrar Alla har fått erbjudande om utvecklingssamtal Information delges på hemsida, facebook, muntligt samt på papper På föräldramöte ta upp om nya planen mot diskriminering och kränkande behandling samt belysa barnens inflytande av verksamheten. Lägga in frågor om information och delaktighet i utvecklingssamtalen Samverkan mot skolan sområde Se över överlämningsdokumenten utifrån nytt tänk om språk och matematik. Detta blev inte klart på grund av att hela kommunen har arbetat fram en åtgärdstrappa som ska börja gälla hösten 2014 Bra samverkan i skolområdet Se över överlämningsdokumenten utifrån nytt tänk om språk och matematik Uppföljning, utvärdering och utveckling Familjedaghemmens kvalitet. Årshjulet har förbättrats under höstterminen Vi har ändrat lekmiljöerna i lokalen. Förbättrat temaplanering. Hösten mer tydlig än våren.

9 9 Dagordning på planeringsmöten följs. Starta med ett planeringsmöte vid varje terminsstart Beslutade mål och förbättringsåtgärder a som finns beskrivet under föregående rubrik Bedömning av kvalité och måluppfyllelse, kommer att läggas in i vår verksamhetsplan för året 2014/2015 och utvärderas våren Målområdena kvarstår. som vi tar med oss inför nästa läsår: Påminna varandra om allt material som faktiskt finns. Planering av aktiviteter i lokalen med lärande för hållbar utveckling som ledstjärna. Se över gruppstorleken i 3-års. Fortsätta med naturrutan Utveckla experimentområdet och lägga in i årshjulet, koppla till hållbar utveckling Lägga in frågor om information och delaktighet i utvecklingssamtalen Starta med ett planeringsmöte vid varje terminsstart Slutord Vi har detta år valt att utvärdera familjedaghemmens målområden och resultat gemensamt. Inga enskilda utvärderingar är gjorda detta år. Uppföljning av verksamheten har gjorts i enskilda utvecklingssamtal med förskolechef. Ny teknik såsom lärplattan har gett mer material att utveckla språk och matematik. Barn sätter spår har utvecklat skapandet i lokalen och bidragit till tänkande om hållbar utveckling. De flesta av familjedaghemmens mål är uppfyllda. stankar inför kommande läsår handlar mest om att bibehålla kvalitén samt att planering struktureras. Familjedaghemmen är en väl fungerande grupp som gör ett mycket bra arbete. Umeå 12 september 2014 Förskolechef Evelyn Johansson

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Mall för pedagogisk dokumentation

Mall för pedagogisk dokumentation Mall för pedagogisk dokumentation Grupp: Alla barnen Tema/arbetsområde: Rymdnissarna Syfte och mål: Att göra barnen mer medvetna om deras egen påverkan i naturen. Att med hjälp av verktyg så som läsplattor

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Förskolans mål att utveckla matematik har genomförts genom att bl.a. starta en matematikgrupp.

Läs mer

SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015

SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 LÄRKAN Lärkan Intro Den lokala utvecklingsplanen är en del i förskoleenhetens Arbetsplan-utbildningsplan.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

GPP kring vardagliga situationer

GPP kring vardagliga situationer Humlan Humlan är en avdelning med totalt 15 barn i åldrarna 1-4 år, 6 flickor och 9 pojkar. 8 barn födda 2011 3 barn födda 2010 4 barn födda 2009 Arbetslaget består av 3 pedagoger: 2,55 tjänst Vi på Aleskogens

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 INNEHÅLL Vår verksamhet...2 NORMEN OCH VÄRDEN,värdegrund...3 Åtaganden...4 Mål inom området utveckling och lärande...5 Mål inom området lässkrivspråkmedvetenhet...6

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer