MATEMATIK-DIDAKTIK med inriktning mot tidigare år 15 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MATEMATIK-DIDAKTIK med inriktning mot tidigare år 15 hp"

Transkript

1 MATEMATIK-DIDAKTIK med inriktning mot tidigare år 15 hp Kurs 4 Inriktning LIMGB3 Kursuppläggning/Studiehandledning Flödesschema Fältstudier Litteraturseminarier Examinationer Bedömningsgrunder Referenslista

2 Matematik 4 LIMGB3/9MG251 med inriktning mot tidigare år och svårigheter i matematik. Kursansvarig Start vecka 7 Onsdag 9-12 G33 Det matematiska barnet. Litteratur: Johnsen Hoines, M. Matematik som språk. Arbeta med till nästa gång: Analysschema i matematik före skolår 6. Artikel: Det matematiska barnet. Torsdag 9 12 G33 Vecka 8 Tisdag 9-12 B43 Torsdag 9 12 G35 Det matematiska barnet. Litteratursemiarium1: Johnsen-Hoines, M. Matematik som språk. Analysschema i matematik före skolår 6. Matematik från början: kap. 2,3,4,6. Taluppfattning i tidigare år. Litteratur: Nämnaren Tema, Matematik från början, kap. 1,5. Arbete med läroböcker från år 1. Taluppfattning i tidigare år. Matematikundervisning i år. Redovisning av artiklar i Matematik från början, kap. 1 och 5. Redovisning av arbete om hur barn lär sig matematik i år 1. Vecka 9 - vecka 12 ( NK 9-11) VFU Vecka 12 och 13 se kurs LIMGB1

3 Vecka 14 ar Tisdag 9-12 Specialpedagogik och matematik Litteratur: Ahlberg, Lärande och delaktighet Litteratuseminarium 2: Om det inte är dyskalkyli vad är det då? Gunnar Sjöberg Uppgift: Att söka på nätet efter texter om matematik-svårigheter och dyskalkyli. Sammanställ i grupp. Vecka 16 Tisdag 9-12 Specialpedagogik och matematik Litteraturseminarium 3: Lärande och delaktighet Redogörelse av vad är dyskalkyli. Vecka 17 Tisdag 9-12 Aritmetik - huvudräkning Redovisning av fältstudie 1 Litteraturseminarium 4:Aritmetik, Löwing Vecka 18 tisdag 9-12 Läsning, matematik och elevers svårigheter Redovisning av fältstudie 2 Litteratur: Räknesvårigheter och lässvårigheter, Lundberg, Sterner Vecka 19 Tisdag Mönster och logiskt tänkande. Litteratur: Hur många prickar har en gepard? Diskussion utifrån boken. Vecka 20 Tisdag 9-12 Elevers svårigheter kring rumsuppfattning i matematik. Mätning och geometri. Litteratur: Hur många prickar har en gepard? Redovisning av fältstudie 3

4 Vecka 21 Bedömning av elevers svårigheter i matematik McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal en handbok. Fältstudie 4 Vecka 22 tisdag Bedömning av elevers svårigheter i matematik Redovisning av genomförd uppgift: fältstudie 4 Vecka 23 tisdag Examination 1 tisdag Examination 2 Obligatorisk kurslitteratur Analysschema i matematik för åren före skolår 6. (2000). Skolverket. 45 s Ahlberg, A. (2002) Lärande och delaktighet, Lund: Studentlitteratur 190 s Bergius, B. & Emanuelsson, L. (2008). Hur många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker matematik. Göteborg: NCM, 131s. Johnsen Höines, M. (2000): Matematik som språk, Malmö: Liber 2000, 185 s Lundberg, I. & Sterner, G. Räknesvårigheter och Lässvårigheter under de första skolåren-hur hänger de ihop? Stockholm: Natur och kultur. 172 s. Löwing, M. & Kilborn, W. (2008). Aritmetik. Lund. Studentlitteratur. McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal en handbok. Göteborg: NCM. 245s Nämnaren TEMA (2000).Matematik från början. Kungälv: Nämnaren. 247 s

5 Fältstudier De övergripande målen med fältstudierna är att genom samtal/intervju/observation skaffa fördjupad kunskap om olika innehållsavsnitt i kursen ge underlag för didaktisk reflektion utifrån erfarande på fältet Fältstudie 1 Inriktning/innehåll: Intervju med lärare kring hur de ser på elever med matematiksvårigheter. Hur vet de det? Vilka diagnosmetoder använder man? Hur arbetar man med dessa elever? Redovisning tisdag vecka 16 Fältstudie 2 Inriktning/innehåll: Genom att använda diagnosuppgifter kring taluppfattning få syn på elevers kunskap inom detta. Arbeta med enskild elev, som har matematiksvårigheter. Analysredskapet är både skriftlig och muntlig diagnos. Redovisning tisdag vecka 17 Fältstudie 3 Inriktning/innehåll: Samtal med elever om en problemlösningsuppgift. Spela in på band. Redovisning tisdag vecka 18 Fältstudie 4 Inriktning/innehåll: Att genom samtal med elever, som har matematiksvårigheter uppmärksamma deras förståelse för vissa matematiska begrepp. Välj några geometriska begrepp och låt elever förklara dessa på ett vardagligt och ett matematiskt sätt. Låt vidare elever lösa en uppgift där begreppet finns med. Genomför uppgiften i grupp. Redovisning tisdag vecka 20 Fältstudie 5 Välj ut några uppgifter ur boken Förstå och använda tal och testa på någon elev med matematiksvårigheter och någon som har lätt för matematik. Be dem förklara hur de tänker. Se efter hur du ska undervisa eleven kring de uppgifter som du har valt. Litteraturseminarier Målet med litteraturseminarier är att skapa tillfällen till samtal/diskussioner i gruppen knyta teoretisk kunskap till praktisk vardagserfarenhet genom reflektion Läslogg, ett sätt att förbereda litteraturseminarium, frågeställningar ett annat sätt.

6 Ordet logg avser vanligen en dagbok som förs på fartyg över viktigare händelser under resan. Ordet används i dagligt tal också som beteckning på dagbok, tankeböcker och arbetsjournaler som skrivs för att beskriva kurs, färdriktning eller utveckling. En läslogg är tänkt att spegla det son händer i läsarens medvetande i samband med läsningen. Vilka tankar väcker läsningen? Vad vill man återvända till i texten? Vad instämmer man i? Vad behöver man fundera vidare över? Vad ställer man sig tveksam till? Vad vill man samtala om och diskutera? Första seminariet: Läslogg- Matematik som språk. Vecka 7 torsdag Ett sätt att skriva läslogg är att välja ut ett antal citat ut texten och dessa utgöt sedan grunden för läsarens reflektioner. Citaten kan vara tilltalande, uppseendeväckande, störande, intressanta, förvirrande eller provocerande. Reflektioner över de valda citaten kan bestå av kommentarer, associationer, slutsatser, frågor man vill ställa, kritik man vill framföra, beröm man vill ge, svårigheter man stöter på eller jämförelser man gör. Läsloggen bör alltså spegla det möte som uppstår vid läsningen mellan å ena sidan texten och dess författare och å andra sidan läsaren och hennes tidigare erfarenheter och kunskaper. Andra seminariet: Om det inte är dyskalkyli- vad är det då? Diskussionfrågor. vecka 14 tisdag Tredje seminariet: Läslogg Lärande och delaktighet av Ahlberg vecka 16 tisdag Fjärde seminariet: Aritmetik, Löwing vecka 17 tisdag Varje studerande skall till litteraturseminariet ha funderat kring följande frågeställningar. Vilka budskap har boken? Vad har jag lärt mig? Vilken praktisk nytta kan jag ha av denna kunskap? Vilka egna funderingar vill jag diskutera?

7 Examinationsuppgifter 1. En elev väljs ut i din klass och denna elev ska följas under hela din VFU från vecka 9 till vecka 23. Uppgiften är att se hur eleven lär sig matematik. Vad beror det på att eleven lär sig respektive inte lär sig matematik? Fokus bör så långt det är möjligt ligga på specialpedagogik och matematik. Uppgiften ska sammanställas enskilt och en beskrivning av eleven ska göras utifrån socialt, koncentration, engagemang, språk osv. Här kan man använda sig av samtal,intervju, observation. I uppgiften ska finnas koppling till läst litteratur. 2. Skriftlig tentamen vecka 23 tisdag Uppgifter att genomföra på VFU Under veckorna 9-12 ska undervisningspass hållas i de tidigare åren. Detta kan även ske vid de enstaka dagar som äger rum resterande veckor Alla måndagar från vecka 14 är VFU-dagar som ska användas dels till fältstudier och examinationsuppgift, dels till att undervisa. Bedömningsgrunder För att bedömas som godkänd krävs Vid seminarietillfällena diskuteras bl.a. den obligatoriska kurslitteraturen som därför förutsätts vara behandlad, läst och reflekterad, enskilt och i grupp inför varje seminarium. En skriven läslogg ska lämnas vid varje litteraturseminarium. Genomförd fältverksamhet I kursen ingår tid för fältverksamhet för att ta reda på vissa frågeställningar. Måndagar är avsatta för detta ändamål. En godkänd enskild uppgift i rapportform Genomförda och godkända fältstudier Godkänd skriftlig tentamen Rapporten har som empiriskt underlag en beskrivning av en elev under matematiktillfällen i skolan. En koppling till relevant litteratur ska finnas med.

8 För att studenten skall bedömas som väl godkänd skall hon uppfylla de krav som tas upp under bedömningen godkänd. Därtill beaktas följande aspekter: Visad hög ambitionsnivå i texter, seminarieverksamhet, arbetsgrupp och fältverksamhet. Förmåga att integrera kursinnehåll med egna tankar. Att den avslutande kursuppgiften är av god kvalitet. Att tidplaner hållits. Studenten bedöms som underkänd om kraven för godkänd inte är uppfyllda. Referenslista Adler, B. (2001). Vad är dyskalkyli? Nationella Utbildningsförlaget Sverige. Adler, B. (2007). Dyskalkyli & Matematik. Malmö: NU-förlaget 288 s. Ahlberg, A. (1995) Barn och matematik, Lund: Studentlitteratur 147 s Ahlberg, A. (2002) Lärande och delaktighet, Lund: Studentlitteratur 190 s Bergius, B. & Emanuelsson, L. (2008). Hur många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker matematik. Göteborg: Nationellt centrum för matematik.131 s. Berggren, P. & Lindroth, M. (1997). Kul matematik för alla. Falköping. Ekelunds förlag. Berggren, P. & Lindroth, M. (1999). På G i matematik. Ekelunds förlag. Berggren, P. & Lindroth, M. (2004). Positiv matematik. Falköping. Ekelunds förlag. Billstein, T (2002) A problemsolving approach to Mathematics for elementary school teachers, US s. Boesen, J. (reds.) (2006). Lära och undervisa matematik- internationella perspektiv. Göteborg: Nationellt centrum för matematik 290 s. Dahl, K. (1995). Matte med mening. Alfabeta, 64 s. Dahl, K. (1998). Ska vi leka matte? Alfabeta, 61 s. Emanuelsson, G m fl. (1991). Tal och räkning 1, Lund: Studentlitteratur, 190 s. Emauelsson, G. M fl. (1991). Tal och räkning 2, Lund: Studentlitteratur, 190 s. Emanuelsson, G. M.fl. (1991). Geometri och statistik, Lund: Studentlitteratur, 190 s. Emanuelsson, G m fl. (1991). Problemlösning. Lund: Studentlitteratur. 190 s. Engström, A. (1998). Matematik och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 152 s Furness, A. (1988). Mönster i matematiken. Stockholm: Ekelunds förlag. 80 s. Furness, A. (1998). Vägar till matematiken. Stockholm: Ekelunds förlag. 97 s Furness, A. (2001). Matematiken tar form. Stockholm: Ekelunds förlag. 135 s Gran, B. (1998). Matematik på elevens villkor. Lund: Studentlitteratur. 212 s Johnsen Höines, M. (2000): Matematik som språk, Malmö: Liber 2000, 185 s Kaye, P. (1994). Mattelekar, Jönköping Brain Books AB. 254 s. Ljungblad, A-L. (1999). Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter. Varberg. Argument. Ljungblad, A-L. (2001) Matematisk Medvetenhet. Varberg: Argument. Ljungblad, A-L. (2001). Skapande matematik. Varberg: Argument. Ljungblad, A-L. (2003). Att möta barns olikheter. Varberg: Argument. Lundblad, I. & Sterner, G. Räknesvårigheter och Lässvårigheter under de första skolåren hur hänger de ihop? Stockholm: Natur och Kultur. Löwing, M. & Kilborn,W.(2002) Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle. Lund: Studentlitteratur

9 Löwing, M. & Kilborn, W. (2003). Huvudräkning. Lund. Studentlitteratur. 173 s Löwing, M. (2006). Matematikundervisningens dilemman. Hur lärare kan hantera lärandets komplexitet. Lund: Studentlitteratur. 250 s. Löwing, M. & Kilborn, W. (2008). Språk, kultur och matematikundervisning. Lund: Studentlitteratur. 143 s. Magne, O. (1996) Att lyckas med matematik i grundskolan. Lund: Studentlitteratur, 200 s Malmer, G. (1990). Kreativ matematik, Falköping: Ekelunds förlag, 152 s. Malmer, G. & Kronqvist, K-Å. (1993). Räkna med barn. Ekelunds förlag. 158 s Malmer, G. (1999). Bra matematik för alla. Lund: Studentlitteratur. 239 s Malmer, G. & Adler, B. Matematiksvårigheter och dyslexi. Lund: Studentlitteratur. 230s Neuman, D. (1989). Räknefärdighetens rötter. Stockholm: Utbildningsförlaget. 241 s Nämnaren (1995), Tema Matematik ett kärnämne, Göteborg 1995, 210 s Nämnaren. (1996). Tema Matematik ett kommunikationsämne. Göteborg 1996, 203 s Nämnaren (1999), Tema Algebra för alla, Göteborg 1999, 220 s Nämnaren (2000).Matematik från början. Kungälv: Nämnaren. 247 s Nämnaren (2002) Uppslagsboken. Göteborg: Nämnaren 100 s. Nämnaren (2004). Familjematematik. Göteborg: Nämnaren. 116 s. Nämnaren (2005). Matematikverkstad. Göteborg: Nämnaren. 136 s. Nämnaren (2006). Matematik i förskolan. Göteborg: Nämnaren. 109 s. Nämnaren (2006). Små barns matematik. Göteborg: Nämnaren. 190 s. Sandahl, A. (1997) Skolmatematiken - kultur eller myt? Akademisk avhandling vid Linköpingsuniversitet, Inst för beteendevetenskap. 159 s. Sandahl, A. & Unenge, J. (1999). Lärarguide i matematik del 1 och 2. Stockholm: Natur och Kultur. 100 s. Solem, I. & Reikerås, E. (2004). Det matematiska barnet. Stockholm: Natur och Kultur. 344s Sjöberg, G. (2006). Om det inte är dyskalkyli vad är det då? En multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. http: fou.skolporten.com Stendrup, C. (2001). Undervisning och tanke. Stockholm, HLS förlag, 250 s. Sterner, G. & Lundberg, I. (2002). Läs och skrivsvårigheter och lärande i matematik. NCM rapport 2002:2. Uhlin, B. (1996). Engagerande matematik genom spänning, fantasi och skönhet. Solna: Ekelunds förlag. 150 s Unenge, J., Sandahl, A., Wyndhamn, J. (1994). Lära matematik. Lund: Studentlitteratur Unenge, J. (1999). Skolmatematiken igår, idag och i morgon. Stockholm: Natur och Kultur. 152 s. Wallby, K.; Carlsson, S. & Nyström, P. (2001). Elevgrupperringar en kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning. Skolverket. Wyndhamn, J., Riesbeck, E., Schoultz, J., (2000) Problemlösning som metafor och praktik. Linköpings Universitet. Institutionen för tillämpad lärarkunskap. (IUV). Linköping. Utbildningsdepartementet. (1998).Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. Stockholm: CE FritzesAB. 19 s. Skolverkets kursplaner

10 Webbadresser (universitetsbibliotekets databas för litteratursökning) (här finns examensarbeten inom grundskollärarprogrammet och lärarprogrammet i elektronisk form) (med länkar till webbsidor om matematikens historia) (här finns bl.a. en databas med artiklar i Nämnaren) (kursplaner 2000, betygskriterier, länkar till nationella prov m.m.) (länkar till webbsidor som lärare? i alla ämnen? kan ha nytta av i sin undervisning. Här finns t.ex. matematikspel och - lekar) (estetiska institutionen med centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik) (med 'veckans problem') och (nationella prov, m.m.) Sökmotor Google

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys Författare: Veronica Blom Ulrika Gelius-Lundberg Handledare: Jannika Neuman Examinator: Kirsti Hemmi Examensarbete inom kursen Utveckling av matematiskt

Läs mer

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har Britt Holmberg Analysera mera i geometri Inom undervisningen i geometri behöver vi utmana elevernas nyfikenhet med frågeställningar och ge dem tid att undersöka geometriska objekt. Praktiskt arbete där

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Varför är det bra att kunna matematik?

Varför är det bra att kunna matematik? Varför är det bra att kunna matematik? en studie av elevers, lärares och rektorers uppfattning om matematikens betydelse Lidköping augusti 2010 Li Hummelman, specialpedagog Barn & Skola, Stödenheten Forskningsrapport

Läs mer

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART!

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ulrika Gustafsson PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ideén till detta arbete växte fram när jag för drygt ett år sedan bytte bank. Mitt bland alla möten på banken, för att bland annat lägga om lån och byta

Läs mer

Mäta och jämföra längder En studie om förskolebarns förståelse för begreppet längd och hur de arbetar med detta

Mäta och jämföra längder En studie om förskolebarns förståelse för begreppet längd och hur de arbetar med detta School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Mäta och jämföra längder En studie om förskolebarns förståelse för begreppet längd och hur de arbetar med detta Karin

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

tar tid ifrån dem som sitter fint

tar tid ifrån dem som sitter fint tar tid ifrån dem som sitter fint - En kvalitativ studie kring lärarens bemötande av elever med koncentrationssvårigheter. Lärarutbildningen, ht 2010 Examensarbete, 15 hp (Avancerad nivå) Författare: Emma

Läs mer

Rapport beträffande projektet: Matematikverkstad på Åbyskolan

Rapport beträffande projektet: Matematikverkstad på Åbyskolan Stockholms Universitet Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete Valfri professionsfördjupning, AN, 15 hp Handledare: Börje Pilfalk Studenter: Ulrica Nyström, Sofia Rising och Helen Salling Rapport

Läs mer

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik Utveckla din bedömarkompetens Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik En teoretisk bakgrund av Astrid Pettersson, professor vid Stockholms universitet 1 Bedömning är en ständig följeslagare

Läs mer

Jag kan redan läsa och skriva!

Jag kan redan läsa och skriva! Estetisk- filosofiska fakulteten Svenska Anna-Lena Eriksson Jag kan redan läsa och skriva! Hur anpassas undervisningen för de elever som redan kan läsa och skriva när de börjar skolår ett? I already know

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Stödstrukturer för elevers deltagande i samtal om matematik

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Stödstrukturer för elevers deltagande i samtal om matematik SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Stödstrukturer för elevers deltagande i samtal om matematik Författare: Helena Svanängen ARTIKEL NUMMER 10/2014 Skolportens numrerade artikelserie

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Elevens och lärarens ansvar

Elevens och lärarens ansvar Elevens och lärarens ansvar Matematik är av tradition ett ämne där läraren ger uppgifter som eleverna skall lösa. Leder det till att läraren övertar elevens ansvar för att lära matematik? Funderar eleverna

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik Matematikundervisningens innehåll Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik Inger Eriksson och Viveca

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Examensarbete avancerad nivå 15 hp/ Utbildningsvetenskap/ Höstterminen 2012 Interkulturell lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och grundskolans

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik!

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Att få chans att lyckas i matematik De flesta elever älskar matte under sitt första skolår. Allas vår önskan är att eleverna ska få en fortsatt intressant och

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer