MATEMATIK-DIDAKTIK med inriktning mot tidigare år 15 hp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MATEMATIK-DIDAKTIK med inriktning mot tidigare år 15 hp"

Transkript

1 MATEMATIK-DIDAKTIK med inriktning mot tidigare år 15 hp Kurs 4 Inriktning LIMGB3 Kursuppläggning/Studiehandledning Flödesschema Fältstudier Litteraturseminarier Examinationer Bedömningsgrunder Referenslista

2 Matematik 4 LIMGB3/9MG251 med inriktning mot tidigare år och svårigheter i matematik. Kursansvarig Start vecka 7 Onsdag 9-12 G33 Det matematiska barnet. Litteratur: Johnsen Hoines, M. Matematik som språk. Arbeta med till nästa gång: Analysschema i matematik före skolår 6. Artikel: Det matematiska barnet. Torsdag 9 12 G33 Vecka 8 Tisdag 9-12 B43 Torsdag 9 12 G35 Det matematiska barnet. Litteratursemiarium1: Johnsen-Hoines, M. Matematik som språk. Analysschema i matematik före skolår 6. Matematik från början: kap. 2,3,4,6. Taluppfattning i tidigare år. Litteratur: Nämnaren Tema, Matematik från början, kap. 1,5. Arbete med läroböcker från år 1. Taluppfattning i tidigare år. Matematikundervisning i år. Redovisning av artiklar i Matematik från början, kap. 1 och 5. Redovisning av arbete om hur barn lär sig matematik i år 1. Vecka 9 - vecka 12 ( NK 9-11) VFU Vecka 12 och 13 se kurs LIMGB1

3 Vecka 14 ar Tisdag 9-12 Specialpedagogik och matematik Litteratur: Ahlberg, Lärande och delaktighet Litteratuseminarium 2: Om det inte är dyskalkyli vad är det då? Gunnar Sjöberg Uppgift: Att söka på nätet efter texter om matematik-svårigheter och dyskalkyli. Sammanställ i grupp. Vecka 16 Tisdag 9-12 Specialpedagogik och matematik Litteraturseminarium 3: Lärande och delaktighet Redogörelse av vad är dyskalkyli. Vecka 17 Tisdag 9-12 Aritmetik - huvudräkning Redovisning av fältstudie 1 Litteraturseminarium 4:Aritmetik, Löwing Vecka 18 tisdag 9-12 Läsning, matematik och elevers svårigheter Redovisning av fältstudie 2 Litteratur: Räknesvårigheter och lässvårigheter, Lundberg, Sterner Vecka 19 Tisdag Mönster och logiskt tänkande. Litteratur: Hur många prickar har en gepard? Diskussion utifrån boken. Vecka 20 Tisdag 9-12 Elevers svårigheter kring rumsuppfattning i matematik. Mätning och geometri. Litteratur: Hur många prickar har en gepard? Redovisning av fältstudie 3

4 Vecka 21 Bedömning av elevers svårigheter i matematik McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal en handbok. Fältstudie 4 Vecka 22 tisdag Bedömning av elevers svårigheter i matematik Redovisning av genomförd uppgift: fältstudie 4 Vecka 23 tisdag Examination 1 tisdag Examination 2 Obligatorisk kurslitteratur Analysschema i matematik för åren före skolår 6. (2000). Skolverket. 45 s Ahlberg, A. (2002) Lärande och delaktighet, Lund: Studentlitteratur 190 s Bergius, B. & Emanuelsson, L. (2008). Hur många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker matematik. Göteborg: NCM, 131s. Johnsen Höines, M. (2000): Matematik som språk, Malmö: Liber 2000, 185 s Lundberg, I. & Sterner, G. Räknesvårigheter och Lässvårigheter under de första skolåren-hur hänger de ihop? Stockholm: Natur och kultur. 172 s. Löwing, M. & Kilborn, W. (2008). Aritmetik. Lund. Studentlitteratur. McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal en handbok. Göteborg: NCM. 245s Nämnaren TEMA (2000).Matematik från början. Kungälv: Nämnaren. 247 s

5 Fältstudier De övergripande målen med fältstudierna är att genom samtal/intervju/observation skaffa fördjupad kunskap om olika innehållsavsnitt i kursen ge underlag för didaktisk reflektion utifrån erfarande på fältet Fältstudie 1 Inriktning/innehåll: Intervju med lärare kring hur de ser på elever med matematiksvårigheter. Hur vet de det? Vilka diagnosmetoder använder man? Hur arbetar man med dessa elever? Redovisning tisdag vecka 16 Fältstudie 2 Inriktning/innehåll: Genom att använda diagnosuppgifter kring taluppfattning få syn på elevers kunskap inom detta. Arbeta med enskild elev, som har matematiksvårigheter. Analysredskapet är både skriftlig och muntlig diagnos. Redovisning tisdag vecka 17 Fältstudie 3 Inriktning/innehåll: Samtal med elever om en problemlösningsuppgift. Spela in på band. Redovisning tisdag vecka 18 Fältstudie 4 Inriktning/innehåll: Att genom samtal med elever, som har matematiksvårigheter uppmärksamma deras förståelse för vissa matematiska begrepp. Välj några geometriska begrepp och låt elever förklara dessa på ett vardagligt och ett matematiskt sätt. Låt vidare elever lösa en uppgift där begreppet finns med. Genomför uppgiften i grupp. Redovisning tisdag vecka 20 Fältstudie 5 Välj ut några uppgifter ur boken Förstå och använda tal och testa på någon elev med matematiksvårigheter och någon som har lätt för matematik. Be dem förklara hur de tänker. Se efter hur du ska undervisa eleven kring de uppgifter som du har valt. Litteraturseminarier Målet med litteraturseminarier är att skapa tillfällen till samtal/diskussioner i gruppen knyta teoretisk kunskap till praktisk vardagserfarenhet genom reflektion Läslogg, ett sätt att förbereda litteraturseminarium, frågeställningar ett annat sätt.

6 Ordet logg avser vanligen en dagbok som förs på fartyg över viktigare händelser under resan. Ordet används i dagligt tal också som beteckning på dagbok, tankeböcker och arbetsjournaler som skrivs för att beskriva kurs, färdriktning eller utveckling. En läslogg är tänkt att spegla det son händer i läsarens medvetande i samband med läsningen. Vilka tankar väcker läsningen? Vad vill man återvända till i texten? Vad instämmer man i? Vad behöver man fundera vidare över? Vad ställer man sig tveksam till? Vad vill man samtala om och diskutera? Första seminariet: Läslogg- Matematik som språk. Vecka 7 torsdag Ett sätt att skriva läslogg är att välja ut ett antal citat ut texten och dessa utgöt sedan grunden för läsarens reflektioner. Citaten kan vara tilltalande, uppseendeväckande, störande, intressanta, förvirrande eller provocerande. Reflektioner över de valda citaten kan bestå av kommentarer, associationer, slutsatser, frågor man vill ställa, kritik man vill framföra, beröm man vill ge, svårigheter man stöter på eller jämförelser man gör. Läsloggen bör alltså spegla det möte som uppstår vid läsningen mellan å ena sidan texten och dess författare och å andra sidan läsaren och hennes tidigare erfarenheter och kunskaper. Andra seminariet: Om det inte är dyskalkyli- vad är det då? Diskussionfrågor. vecka 14 tisdag Tredje seminariet: Läslogg Lärande och delaktighet av Ahlberg vecka 16 tisdag Fjärde seminariet: Aritmetik, Löwing vecka 17 tisdag Varje studerande skall till litteraturseminariet ha funderat kring följande frågeställningar. Vilka budskap har boken? Vad har jag lärt mig? Vilken praktisk nytta kan jag ha av denna kunskap? Vilka egna funderingar vill jag diskutera?

7 Examinationsuppgifter 1. En elev väljs ut i din klass och denna elev ska följas under hela din VFU från vecka 9 till vecka 23. Uppgiften är att se hur eleven lär sig matematik. Vad beror det på att eleven lär sig respektive inte lär sig matematik? Fokus bör så långt det är möjligt ligga på specialpedagogik och matematik. Uppgiften ska sammanställas enskilt och en beskrivning av eleven ska göras utifrån socialt, koncentration, engagemang, språk osv. Här kan man använda sig av samtal,intervju, observation. I uppgiften ska finnas koppling till läst litteratur. 2. Skriftlig tentamen vecka 23 tisdag Uppgifter att genomföra på VFU Under veckorna 9-12 ska undervisningspass hållas i de tidigare åren. Detta kan även ske vid de enstaka dagar som äger rum resterande veckor Alla måndagar från vecka 14 är VFU-dagar som ska användas dels till fältstudier och examinationsuppgift, dels till att undervisa. Bedömningsgrunder För att bedömas som godkänd krävs Vid seminarietillfällena diskuteras bl.a. den obligatoriska kurslitteraturen som därför förutsätts vara behandlad, läst och reflekterad, enskilt och i grupp inför varje seminarium. En skriven läslogg ska lämnas vid varje litteraturseminarium. Genomförd fältverksamhet I kursen ingår tid för fältverksamhet för att ta reda på vissa frågeställningar. Måndagar är avsatta för detta ändamål. En godkänd enskild uppgift i rapportform Genomförda och godkända fältstudier Godkänd skriftlig tentamen Rapporten har som empiriskt underlag en beskrivning av en elev under matematiktillfällen i skolan. En koppling till relevant litteratur ska finnas med.

8 För att studenten skall bedömas som väl godkänd skall hon uppfylla de krav som tas upp under bedömningen godkänd. Därtill beaktas följande aspekter: Visad hög ambitionsnivå i texter, seminarieverksamhet, arbetsgrupp och fältverksamhet. Förmåga att integrera kursinnehåll med egna tankar. Att den avslutande kursuppgiften är av god kvalitet. Att tidplaner hållits. Studenten bedöms som underkänd om kraven för godkänd inte är uppfyllda. Referenslista Adler, B. (2001). Vad är dyskalkyli? Nationella Utbildningsförlaget Sverige. Adler, B. (2007). Dyskalkyli & Matematik. Malmö: NU-förlaget 288 s. Ahlberg, A. (1995) Barn och matematik, Lund: Studentlitteratur 147 s Ahlberg, A. (2002) Lärande och delaktighet, Lund: Studentlitteratur 190 s Bergius, B. & Emanuelsson, L. (2008). Hur många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker matematik. Göteborg: Nationellt centrum för matematik.131 s. Berggren, P. & Lindroth, M. (1997). Kul matematik för alla. Falköping. Ekelunds förlag. Berggren, P. & Lindroth, M. (1999). På G i matematik. Ekelunds förlag. Berggren, P. & Lindroth, M. (2004). Positiv matematik. Falköping. Ekelunds förlag. Billstein, T (2002) A problemsolving approach to Mathematics for elementary school teachers, US s. Boesen, J. (reds.) (2006). Lära och undervisa matematik- internationella perspektiv. Göteborg: Nationellt centrum för matematik 290 s. Dahl, K. (1995). Matte med mening. Alfabeta, 64 s. Dahl, K. (1998). Ska vi leka matte? Alfabeta, 61 s. Emanuelsson, G m fl. (1991). Tal och räkning 1, Lund: Studentlitteratur, 190 s. Emauelsson, G. M fl. (1991). Tal och räkning 2, Lund: Studentlitteratur, 190 s. Emanuelsson, G. M.fl. (1991). Geometri och statistik, Lund: Studentlitteratur, 190 s. Emanuelsson, G m fl. (1991). Problemlösning. Lund: Studentlitteratur. 190 s. Engström, A. (1998). Matematik och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 152 s Furness, A. (1988). Mönster i matematiken. Stockholm: Ekelunds förlag. 80 s. Furness, A. (1998). Vägar till matematiken. Stockholm: Ekelunds förlag. 97 s Furness, A. (2001). Matematiken tar form. Stockholm: Ekelunds förlag. 135 s Gran, B. (1998). Matematik på elevens villkor. Lund: Studentlitteratur. 212 s Johnsen Höines, M. (2000): Matematik som språk, Malmö: Liber 2000, 185 s Kaye, P. (1994). Mattelekar, Jönköping Brain Books AB. 254 s. Ljungblad, A-L. (1999). Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter. Varberg. Argument. Ljungblad, A-L. (2001) Matematisk Medvetenhet. Varberg: Argument. Ljungblad, A-L. (2001). Skapande matematik. Varberg: Argument. Ljungblad, A-L. (2003). Att möta barns olikheter. Varberg: Argument. Lundblad, I. & Sterner, G. Räknesvårigheter och Lässvårigheter under de första skolåren hur hänger de ihop? Stockholm: Natur och Kultur. Löwing, M. & Kilborn,W.(2002) Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle. Lund: Studentlitteratur

9 Löwing, M. & Kilborn, W. (2003). Huvudräkning. Lund. Studentlitteratur. 173 s Löwing, M. (2006). Matematikundervisningens dilemman. Hur lärare kan hantera lärandets komplexitet. Lund: Studentlitteratur. 250 s. Löwing, M. & Kilborn, W. (2008). Språk, kultur och matematikundervisning. Lund: Studentlitteratur. 143 s. Magne, O. (1996) Att lyckas med matematik i grundskolan. Lund: Studentlitteratur, 200 s Malmer, G. (1990). Kreativ matematik, Falköping: Ekelunds förlag, 152 s. Malmer, G. & Kronqvist, K-Å. (1993). Räkna med barn. Ekelunds förlag. 158 s Malmer, G. (1999). Bra matematik för alla. Lund: Studentlitteratur. 239 s Malmer, G. & Adler, B. Matematiksvårigheter och dyslexi. Lund: Studentlitteratur. 230s Neuman, D. (1989). Räknefärdighetens rötter. Stockholm: Utbildningsförlaget. 241 s Nämnaren (1995), Tema Matematik ett kärnämne, Göteborg 1995, 210 s Nämnaren. (1996). Tema Matematik ett kommunikationsämne. Göteborg 1996, 203 s Nämnaren (1999), Tema Algebra för alla, Göteborg 1999, 220 s Nämnaren (2000).Matematik från början. Kungälv: Nämnaren. 247 s Nämnaren (2002) Uppslagsboken. Göteborg: Nämnaren 100 s. Nämnaren (2004). Familjematematik. Göteborg: Nämnaren. 116 s. Nämnaren (2005). Matematikverkstad. Göteborg: Nämnaren. 136 s. Nämnaren (2006). Matematik i förskolan. Göteborg: Nämnaren. 109 s. Nämnaren (2006). Små barns matematik. Göteborg: Nämnaren. 190 s. Sandahl, A. (1997) Skolmatematiken - kultur eller myt? Akademisk avhandling vid Linköpingsuniversitet, Inst för beteendevetenskap. 159 s. Sandahl, A. & Unenge, J. (1999). Lärarguide i matematik del 1 och 2. Stockholm: Natur och Kultur. 100 s. Solem, I. & Reikerås, E. (2004). Det matematiska barnet. Stockholm: Natur och Kultur. 344s Sjöberg, G. (2006). Om det inte är dyskalkyli vad är det då? En multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. http: fou.skolporten.com Stendrup, C. (2001). Undervisning och tanke. Stockholm, HLS förlag, 250 s. Sterner, G. & Lundberg, I. (2002). Läs och skrivsvårigheter och lärande i matematik. NCM rapport 2002:2. Uhlin, B. (1996). Engagerande matematik genom spänning, fantasi och skönhet. Solna: Ekelunds förlag. 150 s Unenge, J., Sandahl, A., Wyndhamn, J. (1994). Lära matematik. Lund: Studentlitteratur Unenge, J. (1999). Skolmatematiken igår, idag och i morgon. Stockholm: Natur och Kultur. 152 s. Wallby, K.; Carlsson, S. & Nyström, P. (2001). Elevgrupperringar en kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning. Skolverket. Wyndhamn, J., Riesbeck, E., Schoultz, J., (2000) Problemlösning som metafor och praktik. Linköpings Universitet. Institutionen för tillämpad lärarkunskap. (IUV). Linköping. Utbildningsdepartementet. (1998).Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. Stockholm: CE FritzesAB. 19 s. Skolverkets kursplaner

10 Webbadresser (universitetsbibliotekets databas för litteratursökning) (här finns examensarbeten inom grundskollärarprogrammet och lärarprogrammet i elektronisk form) (med länkar till webbsidor om matematikens historia) (här finns bl.a. en databas med artiklar i Nämnaren) (kursplaner 2000, betygskriterier, länkar till nationella prov m.m.) (länkar till webbsidor som lärare? i alla ämnen? kan ha nytta av i sin undervisning. Här finns t.ex. matematikspel och - lekar) (estetiska institutionen med centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik) (med 'veckans problem') och (nationella prov, m.m.) Sökmotor Google

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG513 MATEMATIK I FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM OCH DE TIDIGA SKOLÅREN, 15 HÖGSKOLEPOÄNG Mathematics in the Preschool, Preschool class, School-age Childcare Centre,

Läs mer

KURSPLAN vid Lärarutbildningen, Malmö högskola

KURSPLAN vid Lärarutbildningen, Malmö högskola MAH / Lärarutbildningen 2006-12-18 1(6) KURSPLAN vid Lärarutbildningen, Malmö högskola Matematik från början 15p Exploring mathematics 15p Fastställande: Kod: Nivå: Fördjupning i förhållande till examensfordringarna:

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDA514 FÖRDJUPNING I FÖRSKOLANS, FÖRSKOLEKLASSENS, FRITIDSHEMMETS OCH DE TIDIGA SKOLÅRENS MATEMATIK, 15 HÖGSKOLEPOÄNG Mathematics in the Preschool, Preschool Class,

Läs mer

Studiehandledning Grt & Fri Lärande och undervisning i matematik I 7,5 hp HT 2011

Studiehandledning Grt & Fri Lärande och undervisning i matematik I 7,5 hp HT 2011 Umeå Universitet Institutionen för 2011-09-22 1 (11) Naturvetenskapernas och matematikens didaktik Brittmari Bohm Catarina Andersson Lisa Klingstedt Institutionen för matematik och matematisk statistik

Läs mer

ATTRAKTIV MATEMATIK. förskoleklass gymnasieskola. Utvecklingsprojekt 2004-2006. Pedagogiskt centrum Linköpings kommun

ATTRAKTIV MATEMATIK. förskoleklass gymnasieskola. Utvecklingsprojekt 2004-2006. Pedagogiskt centrum Linköpings kommun ATTRAKTIV MATEMATIK förskoleklass gymnasieskola Utvecklingsprojekt 2004-2006 Pedagogiskt centrum Linköpings kommun Projekt Attraktiv Matematik F-12 Erfarenheter och resultat från 5 skolor i Linköpings

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen KURS UV150L Grundläggande läs- skriv- och matematikutveckling 1-30 högskolepoäng The Development of Basic Literacy and Numeracy 1-30 higher

Läs mer

Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp

Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp Education BA (A), Mathematics in the Pre-school, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

KURSÖVERSIKT LIGFB2 Vt 2009

KURSÖVERSIKT LIGFB2 Vt 2009 1(10) Lärare som ingår i kursteamet: Joakim Samuelsson Cecilia Sveider Ingrid Häggström (IH) Margareta Lindkvist (ML) Christina Wiklund CW) Övriga lärare: KURSÖVERSIKT LIGFB2 Vt 2009 Detta är endast en

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG513, Matematik i förskola, förskoleklass, fritidshem och de tidiga skolåren, 15,0 högskolepoäng Mathematics in the Preschool, Preschool Class, School-age Childcare

Läs mer

Lärande och undervisning i matematik för de tidiga skolåren 15hp, vårterminen 2010

Lärande och undervisning i matematik för de tidiga skolåren 15hp, vårterminen 2010 UMEÅ UNIVERSITET NMD Distans 50% studietakt Brittmari Bohm Rolf Engh 2011-01-05 Lärande och undervisning i matematik för de tidiga skolåren 15hp, vårterminen 2010 Jeopardy i år 1 Svaret är 9. Vad är frågan?

Läs mer

Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp Education (BA), Basic Mathematics for Teachers in Leisure Education, 7,5 credits Allmänna data

Läs mer

Matematik för åk F 3, kurs 3. Studieguide

Matematik för åk F 3, kurs 3. Studieguide UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Kursansvarig: Ingela Andersson Matematik för åk F 3, kurs 3 Kurskod: 6MN024 Studieguide Ht 2012 1 Kursansvarig institution:

Läs mer

Undervisning i ämnet matematik för elever med dyslexi

Undervisning i ämnet matematik för elever med dyslexi EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Undervisning i ämnet matematik för elever med dyslexi en empirisk undersökning genomförd med pedagoger och specialpedagoger Författare Emma Emanuelsson Anna

Läs mer

Seminarieplan grupp 3 kursen UM2203 vt 14, version 15 januari

Seminarieplan grupp 3 kursen UM2203 vt 14, version 15 januari Seminarieplan grupp 3 kursen UM2203 vt 14, version 15 januari Kursen Matematik för grundlärare F 3, III: Rumsuppfattning och geometri, UM2203, 7,5 hp Varje grupp har en gruppansvarig lärare. Gruppansvarig

Läs mer

Seminarieplan grupp 1 kursen UM2203 vt 14 version 15 jan

Seminarieplan grupp 1 kursen UM2203 vt 14 version 15 jan Seminarieplan grupp 1 kursen UM2203 vt 14 version 15 jan Kursen Matematik för grundlärare F 3, III: Rumsuppfattning och geometri, UM2203, 7,5 hp Varje grupp har en gruppansvarig lärare. Gruppansvarig för

Läs mer

2MD62U Matematik för undervisning i åk 4 6, 1 30 ingår i lärarlyftet, 30 högskolepoäng Mathematics, teaching in year 4 6 (1 30), 30 credits

2MD62U Matematik för undervisning i åk 4 6, 1 30 ingår i lärarlyftet, 30 högskolepoäng Mathematics, teaching in year 4 6 (1 30), 30 credits Dnr: 2016/1151 3.1.3 Kursplan Fakulteten för teknik Institutionen för matematikdidaktik 2MD62U Matematik för undervisning i åk 4 6, 1 30 ingår i lärarlyftet, 30 högskolepoäng Mathematics, teaching in year

Läs mer

Seminarieplan grupp 1 kursen UM2203 ht 14 version 26 aug

Seminarieplan grupp 1 kursen UM2203 ht 14 version 26 aug Seminarieplan grupp 1 kursen UM2203 ht 14 version 26 aug Kursen Matematik för grundlärare F 3, III: Rumsuppfattning och geometri, UM2203, 7,5 hp Varje grupp har en gruppansvarig lärare. Gruppansvarig för

Läs mer

Seminarieplan grupp 3 kursen UM2203 ht 14 version 27 aug

Seminarieplan grupp 3 kursen UM2203 ht 14 version 27 aug Seminarieplan grupp 3 kursen UM2203 ht 14 version 27 aug Kursen Matematik för grundlärare F 3, III: Rumsuppfattning och geometri, UM2203, 7,5 hp Varje grupp har en gruppansvarig lärare. Gruppansvarig för

Läs mer

LÄRANDE OCH UNDERVISNING I MATEMATIK I/Fö UMEÅ STUDIEGUIDE 12-10-30

LÄRANDE OCH UNDERVISNING I MATEMATIK I/Fö UMEÅ STUDIEGUIDE 12-10-30 UMEÅ UNIVERSITET Inst för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Kursansvarig: Brittmari Bohm 12-10-30 LÄRANDE OCH UNDERVISNING I MATEMATIK I/Fö UMEÅ STUDIEGUIDE HT 2012 Lärande och undervisning

Läs mer

Linköpings universitet Lärarprogrammet IBL Studiehandledning

Linköpings universitet Lärarprogrammet IBL Studiehandledning Linköpings universitet Lärarprogrammet IBL 2017-01-18 Studiehandledning 9GF362 Grundläggande färdigheter i matematik, 15 hp VT 2017 Innehåll Allmän information... 3 Kursens mål... 6 Kursens innehåll...

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG263 MATEMATIKUNDERVISNING OCH LÄRANDE FÖR ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILDA UTBILDNINGSINSATSER, 15 HÖGSKOLEPOÄNG Mathematics Education and Pupils with Special Educational

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen KURS MN100L Matematik och naturvetenskap, grundskolans tidigare år, 1-30 högskolepoäng Mathematics and Natural Sciences in compulsory school,

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen

Kursbeskrivning för kursen Kursbeskrivning för kursen Rumsuppfattning och geometri UM2203, 7,5 hp Vt 2013 Version 30 jan 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Lärare, kursansvarig och administrativ personal... 3 Gruppansvariga

Läs mer

Träff 1 Introduktion till Laborativ Matematik

Träff 1 Introduktion till Laborativ Matematik Träff 1 Introduktion till Laborativ Matematik Tid: Onsdagen den 29 augusti kl 17.30-20.00 Skolinspektionen (2009). Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet. Skolinspektionens

Läs mer

Seminarieplan grupp 2 kursen UM2203 vt 14 version 14 februari

Seminarieplan grupp 2 kursen UM2203 vt 14 version 14 februari Seminarieplan grupp 2 kursen UM2203 vt 14 version 14 februari Kursen Matematik för grundlärare F 3, III: Rumsuppfattning och geometri, UM2203, 7,5 hp Varje grupp har en gruppansvarig lärare. Gruppansvarig

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan kurs inom ULV-projektet UM34UU

Kursbeskrivning för kursen. Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan kurs inom ULV-projektet UM34UU Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Kursbeskrivning för kursen Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan kurs inom ULV-projektet UM34UU HT12

Läs mer

PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits

PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Seminarieplan grupp 2 kursen UM2203 vt 14 version 17 januari

Seminarieplan grupp 2 kursen UM2203 vt 14 version 17 januari Seminarieplan grupp 2 kursen UM2203 vt 14 version 17 januari Kursen Matematik för grundlärare F 3, III: Rumsuppfattning och geometri, UM2203, 7,5 hp Varje grupp har en gruppansvarig lärare. Gruppansvarig

Läs mer

PDG523 Pedagogisk verksamhetsutveckling genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng

PDG523 Pedagogisk verksamhetsutveckling genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng 1 / 6 Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG523 Pedagogisk verksamhetsutveckling genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Schooldevelopment through action research, 7,5 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Matematikpolicy Västra skolområdet i Linköping

Matematikpolicy Västra skolområdet i Linköping Matematikpolicy Västra skolområdet i Linköping Syfte Denna matematikpolicy är framtagen i syfte att underlätta och säkerställa arbetet med barns och elevers matematiska utveckling på förskolorna och skolorna

Läs mer

Matematiska och system- Dnr: 2009/ tekniska institutionen K U R S P L A N

Matematiska och system- Dnr: 2009/ tekniska institutionen K U R S P L A N 1 Matematiska och system- Dnr: 2009/18-514 tekniska institutionen K U R S P L A N Svenska och matematik fortsättningsspecialisering för verksamhet i skolans tidiga år Swedish and mathematics specialization

Läs mer

PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits

PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits Grundnivå, First cycle

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1899 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY Kursplanen är

Läs mer

Plan för matematikutvecklingen

Plan för matematikutvecklingen Plan för matematikutvecklingen i förskola, förskoleklass och skola i Ale kommun Det faktiska matematiska syns i alltsammans. Anne-Marie Körling 2010-10-20 1 Innehåll Allmän del Inledning Vad är det att

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Rubrik Kommentarer Exempel

Rubrik Kommentarer Exempel UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämne 2007 12 12 Kursansvarig: Helena Eckeskog, 090-786 64 67 helena.eckeskog@educ.umu.se fax Kurskod:6LÄ019 Studieadmininstratör: Birgit

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Lärarutbildning KURSPLAN Dnr Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY204 Kursplanen är godkänd

Läs mer

Träff 1 Introduktion till Laborativ Matematik

Träff 1 Introduktion till Laborativ Matematik Träff 1 Introduktion till Laborativ Matematik Tid: Onsdagen den 30 januari kl 17.30-20.00 Skolinspektionen (2009). Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet. (28 s) Skolinspektionens

Läs mer

Kursbeskrivning vt 2015

Kursbeskrivning vt 2015 Kursbeskrivning vt 2015 2015-03-13 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kursinformation... 3 Examensordningen för Grundlärarprogrammet F-3... 3 Förväntade studieresultat... 3 Kursens innehåll...

Läs mer

Umeå Universitet NMD Naturvetenskapernas och matematikens Didaktik. Studieguide till Matematik för F 3, kurs 2 Ht MN023

Umeå Universitet NMD Naturvetenskapernas och matematikens Didaktik. Studieguide till Matematik för F 3, kurs 2 Ht MN023 Umeå Universitet NMD Naturvetenskapernas och matematikens Didaktik Studieguide till Matematik för F 3, kurs 2 Ht 2014 6MN023 Kursnamn: Matematik för åk F 3, kurs 2, 7,5 hp Termin: H 14 Kurskod: 6MN023

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: FL 2009/27 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2009-06-04 och gäller från höstterminen 2009 vid Karlstads

Läs mer

Studieguide till Matematik för F 3, kurs 3 Ht 2015

Studieguide till Matematik för F 3, kurs 3 Ht 2015 Umeå Universitet NMD Naturvetenskapernas och matematikens Didaktik Studieguide till Matematik för F 3, kurs 3 Ht 2015 6MN024 Kursnamn: Matematik för åk F 3, kurs 3, 7,5 hp Termin: H 15 Kurskod: 6MN024

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2016 Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Matematik I, inriktning 4-6, 22,5 högskolepoäng

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2016 Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Matematik I, inriktning f-3, 22,5 högskolepoäng

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Ämnesdidaktik: Svenska samhällsförhållanden 1 & 2 Ht 10 Upplägg, uppgifter & examination

Ämnesdidaktik: Svenska samhällsförhållanden 1 & 2 Ht 10 Upplägg, uppgifter & examination Ämnesdidaktik: Svenska samhällsförhållanden 1 & 2 Ht 10 Upplägg, uppgifter & examination 6/9 kl 10 12 Introduktion/styrdokument Vi diskuterar upplägget i ämnesdidaktik och det ges en introduktion till

Läs mer

Kursbeskrivning Vt 2013

Kursbeskrivning Vt 2013 Kursbeskrivning Vt 2013 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kurs information... 3 Inledning... 3 Förväntade studieresultat... 3 Kursens innehåll... 3 Seminarier... 4 Estetiska uttrycksformer

Läs mer

Lokal planering i matematik

Lokal planering i matematik 2007-05-16 Lokal planering i matematik gemensam för Ölmbrotorps skola, Ervalla skola, Hovstaskolan, Lillåns södra skola, Lillåns norra skola och Lillåns skola 7-9 2007-05-16 1 Bakgrund Detta är ett dokument

Läs mer

Studieguide till Matematik för F 3, kurs 2 Ht 2015

Studieguide till Matematik för F 3, kurs 2 Ht 2015 Umeå Universitet NMD Naturvetenskapernas och matematikens Didaktik Studieguide till Matematik för F 3, kurs 2 Ht 2015 6MN023 Kursnamn: Matematik för åk F 3, kurs 2, 7,5 hp Termin: H 15 Kurskod: 6MN023

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Seminarieplan grupp 3 kursen UM2203 vt 14, version 1 februari

Seminarieplan grupp 3 kursen UM2203 vt 14, version 1 februari Seminarieplan grupp 3 kursen UM2203 vt 14, version 1 februari Kursen Matematik för grundlärare F 3, III: Rumsuppfattning och geometri, UM2203, 7,5 hp Varje grupp har en gruppansvarig lärare. Gruppansvarig

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Lärare, kursansvariga och administrativ personal

Lärare, kursansvariga och administrativ personal Kursbeskrivning UM2007/UM27UU vt- 14 period AB (version 18 dec - 13) Innehållsförteckning Lärare, kursansvariga och administrativ personal Allmän information Kursplan och kurslitteratur Betygskriterier

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för lärarutbildning Dnr 512-2003-4151 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS Kurskod: LNY Kursplanen är godkänd och

Läs mer

Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5 hp

Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5 hp Studieanvisning 2015-01-12 Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5 hp VT 2015 Kurskod: 923G12 Linköpings Universitet Institutionen för Kultur och Kommunikation, IKK Estetiska avdelningen, ESA Kursansvarig:

Läs mer

bedömning Per Berggren och Maria Lindroth 2014-05-23

bedömning Per Berggren och Maria Lindroth 2014-05-23 Varierad undervisning och bedömning Per Berggren och Maria Lindroth 2014-05-23 Matematiska förmågor Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla

Läs mer

Eva Mettävainio, lågstadielärare undervisar på Smedskolan (F-3) i Pajala.

Eva Mettävainio, lågstadielärare undervisar på Smedskolan (F-3) i Pajala. 455 b Matematikinlärning med miniräknare Eva Mettävainio, lågstadielärare undervisar på Smedskolan (F-3) i Pajala. Miniräknaren ska användas i skolan, det står i vår kursplan för matematik (Utbildningsdepartementet,

Läs mer

Mycket tillfredsställande Tillfredsställande. Ej tillfredsställande. Ej deltagit/ingen uppfattning. Tillfredsställande. Ej tillfredsställande

Mycket tillfredsställande Tillfredsställande. Ej tillfredsställande. Ej deltagit/ingen uppfattning. Tillfredsställande. Ej tillfredsställande Läs- och skrivsvårigheter, 6hp, (LO054VT14), kursutvärdering Resultatsammanställning Startade: February 14, 2014 Avslutad: February 21, 2014 Svarsfrekvens: 68% ( 19 / 28 ) 1person motsvarar ca 1. I kursplanen

Läs mer

Studiehandledning för PDG482 Elevers grundläggande matematiklärande Distanskurs

Studiehandledning för PDG482 Elevers grundläggande matematiklärande Distanskurs Studiehandledning för Elevers grundläggande matematiklärande Distanskurs - Varför håller du boken så långt ifrån dej? - Läser på distans, vettu! Välkommen till Institutionen för didaktik och pedagogiska

Läs mer

Matematiken i Lpfö 98 och Lpo 94

Matematiken i Lpfö 98 och Lpo 94 Matematiken i Lpfö 98 och Lpo 94 Rumsuppfattning lära sig hitta och lokalisera sig i rummet, utveckla inre rumsuppfattning, förstå lägen och placeringar och att föremål kan se olika ut om de avbildas från

Läs mer

FRITIDSPEDAGOGIK 3 VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, 6 HP

FRITIDSPEDAGOGIK 3 VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, 6 HP FRITIDSPEDAGOGIK 3 VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, 6 HP Termin: Ht 16 Kurskod: 971G35 Kursansvarig: Ragnhild Löfgren GRUNDLÄRAR MED INRIKTNING FRITIDSHEM VID LINKÖPINGS UNIVERSITET, CAMPUS NORRKÖPING 1

Läs mer

Lässvårigheter och räknesvårigheter pedagogiska förslag och idéer

Lässvårigheter och räknesvårigheter pedagogiska förslag och idéer Lässvårigheter och räknesvårigheter pedagogiska förslag och idéer Görel Sterner Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Matematik i förskolan 2007-2010

Matematik i förskolan 2007-2010 Matematik i förskolan 2007-2010 Litteratur mm som nämndes vid matematikutvecklarträff i Växjö 2010 03 11 Matematik från början Nämnaren Tema (NCM) Matematik från början, Studiecirkelmateriel, (PRIM-gruppen)

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen

Kursbeskrivning för kursen Kursbeskrivning för kursen Rumsuppfattning och geometri UM2203 7,5 hp Ht 13 Version 22 aug 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Lärare, kursansvarig och administrativ personal... 3 Gruppansvariga

Läs mer

Studiehandledning LKF 260

Studiehandledning LKF 260 Studiehandledning LKF 260 PEDAGOGISK DOKUMENTATION - BARNS OCH PEDAGOGERS LÄRANDE, 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, hösten 2011 Kursledare och seminarieledare: Monica Haraldsson Sträng (monica.strang@ped.gu.se

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN LRFP10, Fritidshem som social praktik för lärare i fritidshem, 7,5 högskolepoäng Leisure-time centers as social practice for children's leisure and learning, 7.5

Läs mer

Matematikutveckling med stöd av alternativa verktyg

Matematikutveckling med stöd av alternativa verktyg Matematikutveckling med stöd av alternativa verktyg Vad ska man ha matematik till? Vardagslivet Yrkeslivet Skönheten och konsten Underbart att veta att det finns räcker inte det+ LGR11 Undervisningen ska

Läs mer

K U R S P L A N. Matematik och svenska i fritidshem och fritidsverksamhet. Matematiska och systemtekniska institutionen Dnr: 2008/

K U R S P L A N. Matematik och svenska i fritidshem och fritidsverksamhet. Matematiska och systemtekniska institutionen Dnr: 2008/ 1 Matematiska och systemtekniska institutionen Dnr: 2008/115-514 K U R S P L A N Matematik och svenska i fritidshem och fritidsverksamhet Kurskod OX7171 Beslutsdatum 2008-04-25 Beslutande organ Institutionsstyrelsen

Läs mer

Studieguide Kvalitetsarbete genom aktionsforskning, inriktning mot integrering av nyanlända i skolan, ht 10-vt 11

Studieguide Kvalitetsarbete genom aktionsforskning, inriktning mot integrering av nyanlända i skolan, ht 10-vt 11 Studieguide Kvalitetsarbete genom aktionsforskning, inriktning mot integrering av nyanlända i skolan, ht 10-vt 11 Kursen Kvalitetsarbete genom aktionsforskning har fokus på verksamhetsutveckling. Den har

Läs mer

Matematikundervisning genom problemlösning

Matematikundervisning genom problemlösning Matematikundervisning genom problemlösning En studie om lärares möjligheter att förändra sin undervisning Varför problemlösning i undervisningen? Matematikinlärning har setts traditionell som en successiv

Läs mer

Seminarieplan grupp 1 kursen UM2203 vt 14 version 28 jan

Seminarieplan grupp 1 kursen UM2203 vt 14 version 28 jan Seminarieplan grupp 1 kursen UM2203 vt 14 version 28 jan Kursen Matematik för grundlärare F 3, III: Rumsuppfattning och geometri, UM2203, 7,5 hp Varje grupp har en gruppansvarig lärare. Gruppansvarig för

Läs mer

Matematik 1 7,5 hp för åk 4-6

Matematik 1 7,5 hp för åk 4-6 UMEÅ UNIVERSITET NMD Kursansvarig Krister Ödmark Tel:090/786 71 23 krister.odmark@umu.se 2014-02-25 Kurskod: 6MN020 Matematik 1 7,5 hp för åk 4-6 Kursansvarig Krister Ödmark (KÖ) Tel:090/786 71 23 krister.odmark@umu.se

Läs mer

Studieguide till Matematik för lärande och undervisning för F-3 och 4-6 del 1 ht 2015

Studieguide till Matematik för lärande och undervisning för F-3 och 4-6 del 1 ht 2015 Umeå Universitet NMD Naturvetenskapernas och Matematikens Didaktik Studieguide till Matematik för lärande och undervisning för F-3 och 4-6 del 1 ht 2015 1 Kursnamn: Matematik för lärande och undervisning

Läs mer

VFU i matematik ht 2015 MÅL

VFU i matematik ht 2015 MÅL VFU i matematik ht 2015 MÅL Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om och utveckla förmågan att leda och undervisa i matematik utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt i relation till

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Matematik I, inriktning f-3, 22,5 högskolepoäng Mathematics I, with Specialisation in Early

Läs mer

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 1 (5) VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING MED ÄMNESDIDAKTIK I, INRIKTNING GYMNASIET, 15 HÖGSKOLEPOÄNG TEACHING PRACTICE WITH DIDACTICS I, IN UPPER SECONDARY SCHOOL, 15 CREDITS Basdata Kursen ingår i verksamhetsförlagd

Läs mer

Min man kommer ursprungligen från

Min man kommer ursprungligen från t í m e a d a n i Varför räknar du just så? Denna artikel bygger på ett examensarbete för lärarutbildningen. I arbetet undersöktes skillnader mellan lärares, svenska föräldrars och invandrarföräldrars

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och är en

Läs mer

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Ht-16 Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ÄMNES- OCH ÄMNESDIDAKTISKA STUDIER Kurs: Grundläggande engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I,

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

K U R S P L A N. Inriktning Svenska och matematik för skolans tidigare år

K U R S P L A N. Inriktning Svenska och matematik för skolans tidigare år 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Inriktning Svenska och matematik för skolans tidigare år Swedish and mathematics directed towards teaching and learning in early school years Kurskod GI1121

Läs mer

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Institutionen för beteendevetenskap och lärande Vuxenpedagogik, grundkurs, 15hp HT-2016 Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Ansvarig lärare: Karolina Muhrman karolina.muhrman@liu.se

Läs mer

Litteraturlista. SLP450, Matematikutveckling hos elever i behov av särskilda utbildningsinsatser

Litteraturlista. SLP450, Matematikutveckling hos elever i behov av särskilda utbildningsinsatser Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Litteraturlista SLP450, Matematikutveckling hos elever i behov av särskilda utbildningsinsatser Mathematical Development

Läs mer

Matematik i Skolverket

Matematik i Skolverket SMaLs sommarkurs 2013 Matematik i Skolverket Helena Karis Margareta Oscarsson Reformer - vuxenutbildning 1 juli 2012 - Kursplaner - vuxenutbildning, grundläggande nivå - särskild utbildning för vuxna på

Läs mer

Välkommen till Att bedöma kunskap i matematik" - Olofström. Kursansvarig: Karin Sällström 0470-70 87 40 karin.sallstrom@lnu.se.

Välkommen till Att bedöma kunskap i matematik - Olofström. Kursansvarig: Karin Sällström 0470-70 87 40 karin.sallstrom@lnu.se. Välkommen till Att bedöma kunskap i matematik" - Olofström Kursansvarig: Karin Sällström 0470-70 87 40 karin.sallstrom@lnu.se Lärare: Karin Sällström karin.sallstrom@lnu.se Mikael Gustafsson mikael.gson@telia.com

Läs mer

Samband mellan räknesätt. Lena Andersson Natur, miljö och samhälle Lärarutbildningen Malmö högskola

Samband mellan räknesätt. Lena Andersson Natur, miljö och samhälle Lärarutbildningen Malmö högskola Samband mellan räknesätt Lena Andersson Natur, miljö och samhälle Lärarutbildningen Malmö högskola Matematikundervisningens uppgift, Lgr 11 För att frångå att eleven uppfattar varje matematiskt moment

Läs mer

Handledare? Samtalsledare? Lärsamtalsledare? Vem är jag i det här? Expert? Handledare? Fördela ordet? Leda samtalet? Vad förväntas av mig?

Handledare? Samtalsledare? Lärsamtalsledare? Vem är jag i det här? Expert? Handledare? Fördela ordet? Leda samtalet? Vad förväntas av mig? Handledare? Samtalsledare? Lärsamtalsledare? Vem är jag i det här? Expert? Handledare? Fördela ordet? Leda samtalet? Vad förväntas av mig? Vilka är vi? Annette Mitiche Lärare Matematikutvecklare Angered

Läs mer

Erik Östergren lärarutbildningen, 5hp HT 2015

Erik Östergren lärarutbildningen, 5hp HT 2015 Kurslitteratur Matematik ett kärnämne (Nämnaren Tema) Diverse artiklar All kurslitteratur kommer att finnas tillgänglig på Studentportalen. Kurshemsida http://studentportalen.uu.se Undervisning 20 lektionstillfällen.

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22. KURSPLAN KPU 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

LÄRARLYFTET - MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH TEKNIK HT 2010

LÄRARLYFTET - MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH TEKNIK HT 2010 LÄRARLYFTET - MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH TEKNIK HT 2010 Det finns fortfarande många poäng att söka för tidigarelärare! För att underlätta valet i lärarlyftet har vi gjort ett urval av de kurser som

Läs mer

School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI. Taluppfattning. Agneta Karlsson

School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI. Taluppfattning. Agneta Karlsson School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Taluppfattning Utvecklingen i en elevgrupp, från årskurs 1 till 3 Agneta Karlsson Jun 2006 MSI Report 06062 Växjö University

Läs mer

Riktlinjer fo r VFU verksamhetsfo rlagd utbildning

Riktlinjer fo r VFU verksamhetsfo rlagd utbildning LHS Akademin för Lärande, Humaniora och Samhälle Riktlinjer fo r VFU verksamhetsfo rlagd utbildning Poäng: 4,5 hp VFU inom ramen för 30hp Kurs: Matematik för grundlärare åk F-3 Kursplan: MA3005 VFU-period:

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG516 SKRIFTSPRÅKSLÄRANDE I FÖRSKOLEKLASS OCH SKOLANS FÖRSTA ÅR, 15 HÖGSKOLEPOÄNG Emergent literacy early literacy, 15 higher education credits Grundnivå, First cycle

Läs mer

Kursplan. Kurskod GIX711 Dnr MSI 01/02:65 Beslutsdatum 2002-03-01

Kursplan. Kurskod GIX711 Dnr MSI 01/02:65 Beslutsdatum 2002-03-01 Matematiska och systemtekniska institutionen (MSI) Kursplan Kurskod GIX711 Dnr MSI 01/02:65 Beslutsdatum 2002-03-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Inriktning matematik/matematikdidaktik för de

Läs mer