Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/ Förutsättningar:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:"

Transkript

1 Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/ Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat regi och i aktiebolagsform. Föregående läsår bedrev skolan verksamhet för elever i förskoleklass upp till klass 5. Skolan har tillstånd och ambition att bedriva verksamhet även för sjätte klass men har tyvärr haft för dåligt elevunderlag under några år för att detta skulle vara möjligt. Det dåliga elevunderlaget kan till stor del förklaras av att flera fristående högstadieskolor, där eleverna ska gå efter tiden på Ramlösa friskola, väljer att ta in sina elever redan från klass 6. Kommande läsår har vi glädjande nog en full sjätte klass med 21 elever som valt att fortsätta på skolan. För skolan innebär detta härliga utmaningar framförallt då dessa elever ska få sina första betyg och skolan som inte har någon tidigare erfarenhet av detta kommer att behöva skapa rutiner för att betygsättningen ska fungera. På skolan finns två fritidshemsavdelningar som har en uppdelning mellan yngre och äldre barn. Personalen på fritidshemmen är densamma som eleverna träffar i skolan under skoldagarna. Aktiviteterna på de båda fritidshemsavdelningarna är varierade och utgår till största del från barnens egna önskemål och det är dessutom frivillig för barnen att delta i aktiviteterna. Skolan ligger i ett område som har goda möjligheter till naturupplevelser och det finns även goda möjligheter att lätt och smidigt kunna ta sig med buss eller cykel till kulturella aktiviteter. Verksamheten bedrivs i helt nya och moderna lokaler och vi har en fantastisk skolgård som inbjuder till lek och rörelse. Skolans nya lokaler har utformats efter elevernas och pedagogernas önskemål och tankar vilka har varit ett riktmärke ända sedan planeringsstadiet. Ledningsgruppen på skolan består av; rektor, förskolechef och ekonomiskt ansvarig. Alla tre har funnits med i verksamheten på något sätt ända sedan starten 1989 och har således en gedigen bakgrund av skolans historia. Personerna i ledningsgruppen har en arbets- ansvarsfördelning som är väl känd av personal och föräldrar och detta ger en tydlig struktur i verksamheten. Pedagogerna som finns i verksamheten är utbildade barnskötare, förskollärare och grundskollärare. Lärarna har olika pedagogutbildningar och inriktningar vilket 1

2 ger en bred kompetens på skolan. På skolan har vi ett kompetensutvecklingssystem där varje enskild pedagog förfogar över sin egen fortbildningspeng vilket leder till ökad vilja att kompetensutveckla sig. Kompetensutveckling sker även genom gemensamma föreläsningar och utbildningar i personalgruppen. På skolan går mycket få elever med annat modersmål än svenska. De elever som har rätt till och önskar modersmålsundervisning får detta och då samordnas det med närliggande skolors undervisning. Föregående läsår var det dock inga elever som önskade modersmålsundervisning. Vi kan se en liten ökning av elever med annat modersmål i de yngsta klasserna, vilket vi ser som en tillgång för skolan. Klasserna på skolan är relativt små och det finns två pedagoger i varje klass vilket innebär att vi har goda möjligheter att tillgodose alla elevers individuella behov. Klasstorleken gör det också lättare att upptäcka och kunna arbeta vidare med de elever som riskerar att inte nå de nationella kraven. Vi använder oss av en utarbetad arbetsgång när vi upptäcker en elev som behöver någon form av anpassning eller stöd för att nå upp till målen. För barn i behov av särskilt stöd upprättas åtgärdsprogram i samråd med skolans specialpedagog. Specialpedagogen arbetar både förebyggande med de yngsta eleverna och riktat med de elever som behöver det men hon arbetar även med handledning för pedagogerna både enskilt och i grupp. 3. Prioriterade mål utifrån föregående avstämning: Normer och värden: Skapa rutiner för att likabehandlingsplanenen ska vara ett levande dokument i verksamheten och skapa en grupp som ansvarar för detta utvecklingsarbete. Utveckla arbetet med att få fler föräldrar delaktiga i likabehandlingsplanen och hitta fler forum för detta. Eleverna behöver få en djupare förståelse för innehållet i likabehandlingsplanen i syfte att den ska vara ett levande dokument. Kunskaper och färdigheter: Fortsätta fördjupa oss i kursplanerna för att få en samsyn på skolan om hur vi på ett tydligt sätt kan lägga upp undervisningen. Fördjupa arbetet med lokala pedagogiska planeringar och att även successivt utöka användningsområdena. 2

3 Elevers ansvar och inflytande: Utveckla arbetet med LPP:er i syfte att eleverna ska bli delaktiga i undervisningen i ett tidigt stadium och att deras vilja att påverka undervisningen ökar på så sätt. Skola och hem: Hitta ytterligare former för kontakt mellan skola och hem som återkommer med regelbundenhet utifrån elever och föräldrars önskemål Övergång och samverkan: Skapa policydokument för hur övergången från förskolan till skolan ska ske med bästa tänkbara förutsättningar. Skapa en bättre dialog mellan förskolan och skolan om hur erfarenheten som skapats om barnet på förskolan ska användas och tas vara på i skolans verksamhet. Skolan och omvärlden: Knyta ytterligare kontakter med den närmsta omvärlden. Vi behöver hitta fler samarbetsparter för att ha bästa möjliga kompetens i vår utbildning. Bedömning och betyg: Skapa likvärdiga omdömesblanketter för skolans alla elever och enas om hur dessa ska se ut. Köpa in ett digitalt elevhanteringssystem som innefattar dokumentationsmöjligheter som omdömesmallar och betygssystem. Öka kunskaperna kring betygssättning på alla nivåer. 4. Måluppfyllelse, analys och bedömning: Normer och värden: Vi kan konstatera att skolan har god måluppfyllelse inom detta område. Då skolan fortfarande är förhållandevis liten och alla känner alla så har vi goda möjligheter att snabbt upptäcka och åtgärda brister som visar sig i utvärderingar, enkätundersökningar, genom samtal eller som kommer fram på annat sätt. Den främsta framgångsfaktorn är positiva och engagerade pedagoger som är måna om att skapa ett positivt möte med eleverna och pedagoger som framförallt arbetar förebyggande med värdegrundsarbetet. Vi har valt att behålla vår höga 3

4 personaltäthet under elevernas raster. Gott om personal som vistas tillsammans med eleverna på skolgården under rasterna är en förebyggande åtgärd som ger ett bra resultat. Då vi vet att det förekommer som mest meningsskiljaktigheter vid multiarenan har vi valt att stationera en rastvakt där konstant, även detta i förebyggande syfte. Vi kunde vid den föregående avstämningen konstatera att vi behövde skapa rutiner för likabehandlingsplansarbetet och att vi ville få fler föräldrar delaktiga i planen. Under läsåret har vi därför arbetat för att göra likabehandlingsplanen till ett mer levande dokument. Vi har försökt få mer struktur på hur vi ska jobba med planen för att eleverna ska känna sig bekväma med den och vi tar tillvara de spontana tillfällen som ges att prata om likabehandling. Under läsåret har vi utöver dessa tillfällen pratat om och diskuterat likabehandlingsplanen på elevrådsmöten, föräldrarådsmöten, föräldramöten i alla klasser och under värdegrundsveckorna har vi bl.a. satt ihop klassernas trivselregler och skolans gemensamma trivselregler. Värdegrundsveckorna är de två veckor under läsåret, en på hösten och en på våren, då vi lägger extra fokus på värdegrundsarbetet på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Resultatet av skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs attitydundersökning bland Helsingborgs grundskolor visar på mycket gott betyg. Eleverna i årskurserna F-3 ger området trygghet och trivsel 4,8 (av 5) vilket är ett av de högsta omdömena bland skolorna. Området engagemang och bemötande får ett ännu högre omdöme, 4,89 (av 5) av eleverna i årskurs F-3. Eleverna i årskurs 4-5 på skolan ger ett något lägre omdöme än de yngre årskursernas elever. Detta följer resultatet på övriga skolorna i staden där man kan konstatera att ju högre årskurs desto lägre omdömen. När man tittar på vårdnadshavarnas omdömen så är de lägre i de högre årskurserna vilket samstämmer med elevernas omdömen. Vårdnadshavarna ger skolan 4,76 (av 5) i omdöme inom området trygghet och trivsel och 4,76 (av 5) i omdöme inom området engagemang och bemötande vilket är ett av de allra högsta omdömena bland stadens skolor. Skolans egen regelbundna enkätundersökning angående trygghet och trivsel ger även den glädjande nog ett mycket gott resultat. Utvecklingsområden från dessa två undersökningar ligger till grund för de prioriterade målen i likabehandlingsplanen vilka under nästa läsår blir att alla på skolan ska arbeta för ett tillåtande klimat med respekt för varandra och att alla ska använda ett välvårdat språk. 4

5 Kunskaper: Skolan bedömer att måluppfyllelsen inom området kunskaper är god. Resultaten på de nationella proven i årskurs 3 visar på mycket goda resultat. På proven i svenska klarar 95 % av eleverna proven och i matematik når 100 % godkänt resultat. Övriga tester, resultat och utvärderingar visar på en positiv kunskapsutveckling och de allra flesta elever klarar kunskapskraven för årskursen. Det finns elever med behov av extra anpassningar och särskilt stöd på skolan. Stödet ges mest i form av lästräning, färdighetsträning i matematik och extra stöd av pedagog vid behov, t.ex. koncentrationssvårigheter, repetition och extra genomgångar individuellt eller i grupp. Attitydundersökningen som genomfördes av Helsingborgs stad visar att vårdnadshavarna ger ett omdöme på 4,54 (av 5) på området Lärande och detta är ett av de absolut högsta omdömena bland stadens skolor. Vidare ger de yngre eleverna omdömet 4,49 (av 5) och de äldre eleverna 4,25 (av 5) vilket är ett godkänt omdöme. Under läsåret har vi fortsatt fördjupa oss i kursplanerna. Då vi deltog i matematiklyftet under läsåret har vi lagt störst fokus på matematiken. Alla lärare som undervisar i matematik förutom en deltog i satsningen och lärarna var under utbildningen uppdelade i två grupper, en grupp åk 1-3 och en grupp 4-6. En positiv effekt av projektet var att vi samarbetade med två andra fristående skolor i Helsingborg där handledaren dessutom kom från en av de andra skolorna. Detta gav oss stor inblick i hur de andra skolorna arbetar med matematiken och vi kunde lära av varandra och sprida goda exempel. Lärarna var inte helt positiva till projektet under första tiden då de tyckte att nivån på utbildningen var för låg. Detta förändrades dock under projektets gång och vi kunde vid utvärderingen även konstatera att det har skett en utveckling av matematikundervisningen på skolan. Vi har under läsåret utvecklat arbetet med de lokala pedagogiska planeringarna. Det har hänt mycket och idag används pedagogiska planeringar i stor utsträckning i alla klasser. Vi kommer under nästa läsår att övergå helt till att göra de pedagogiska planeringarna i Infomentor och där sparas de i systemet och görs på så sätt tillgängliga för övriga lärare i framtiden. Skolan har tillstånd för och bedriver skolan utan timplan. Detta innebär att vi låter kunskapskraven och målen för utbildningen styra omfattningen av undervisningstimmar i respektive ämne. Vid läsårsplaneringen i respektive klass 5

6 utgår läraren från var eleverna befinner sig kunskapsmässigt i relation till kunskapskraven och målen och planerar utifrån det sin undervisning. Läraren utgår från en lokal timplan men timmarna justeras ofta utifrån de behov som visar sig. Vi anser att detta är ett sätt som ökar flexibiliteten i undervisningen och möjligheten att använda elevinflytande. Eftersom det var flera år sedan vi hade årskurs 6 på skolan behöver vi revidera och anpassa den lokala timplanen till detta. Vi inväntar resultatet av lagförslaget med en stadieindelad timplan. Elevers ansvar och inflytande: Resultatet inom området är gott och eleverna på skolan tar generellt stort ansvar för sina studier och visar att de vill lära sig. De är intresserade och kunskapstörstiga och vill vara delaktiga i planeringen av undervisningen. Alla elever på skolan har en individuell utvecklingsplan där de hela tiden tränas i att ta ansvar för sin egen undervisningssituation. Vid utvecklingssamtalen upprättas individuella utvecklingsmål som är kopplade till styrdokumenten. Naturligtvis strävar vi efter att alla elever ska utvecklas så långt det är möjligt och vi vill att de utvecklar en medvetenhet kring det egna lärandet och hur det går till. Eleverna på skolan bjuds in i planeringen av undervisningen på ett tidigt stadium och pedagogerna synliggör målen för undervisningen i samband med att ett nytt arbetsområde presenteras. Pedagogernas arbete med de pedagogiska planeringarna har utvecklats mycket och de spelar en mycket viktig roll för elevens inflytande i hur undervisningen läggs upp. Resultaten av Helsingborgs stads attitydundersökning visar att vårdnadshavarna ger skolan 4,33 (av 5) på området Delaktighet och inflytande. Detta är ett lägre omdöme än när man jämför med området Trygghet och trivsel men det är fortfarande ett av de högsta omdömena bland skolorna i Helsingborg. De yngre eleverna ger 4,46 (av 5) på området och de äldre eleverna ger 4,33 (av 5) vilket är resultat som kan betraktas som goda jämförelsevis med andra skolor. Vid föregående avstämning för kvalitetsarbetet konstaterades att verksamhetsbesök skulle planeras in då resultatet varit väldigt skiftande vid de senaste verksamhetsbesöken. Tyvärr har verksamhetsbesöken inte kunnat prioriteras under våren i alla klasser och därför har inte något resultat av detta kunnat fastställas. Nya verksamhetsbesök kommer att planeras in under nästa läsår med fokus på elevens ansvar. Elevinflytande tas upp som en stående punkt under elevrådsmöten på skolan. Det har framkommit på mötena att eleverna är nöjda med det inflytande man har och 6

7 de konstaterar att man får vara med och påverka sin skolsituation i hög grad. De bjuds vid dessa tillfällen även in i diskussioner om vilka böcker som ska köpas in till vårt skolbibliotek, vilka rastaktivitets-saker som ska köpas in, vilka måltider som ska serveras på skolan, vilka undervisningsområden som ska behandlas m.m. Skola och hem: Inom området skola och hem anser vi att måluppfyllelsen är god. Skolan håller dörrarna öppna för spontana kontakter och besök av vårdnadshavare och övriga familjemedlemmar. Vi bjuder in till spontana men även regelbundna och planerade möten där både traditioner och diskussioner om verksamhetens mål och kunskapsresultat står i fokus. Våra framgångsfaktorer är att vi är en liten skola där alla känner alla och där beslutsvägarna är korta. Vi har engagerade och intresserade vårdnadshavare på skolan som är måna om att ha insyn och kunna påverka verksamheten. Skolan ser det som en stor förmån att vårdnadshavarna är engagerade och gärna vill hjälpa till vid olika behov. Föräldrarådet på skolan representeras av en vårdnadshavare från varje klass och har möten 2-3 gånger/termin. På dessa möten finns möjligheter att diskutera olika frågor som rör allt från skolmat, bedömningar, inköp av material, föräldrautbildning, fritidsaktiviteter m.m. Föräldrarådet fyller en viktig funktion när det gäller samverkan mellan hem och skola och ses som en möjlighet att kunna mötas kring de frågor man som vårdnadshavare vill lyfta till en högre nivå än individnivå. Under läsåret fick föräldrarådet en del nya medlemmar vilket anses som positivt då förnyelse alltid ger utveckling. Utvecklingssamtal genomförs varje termin och är ett trepartssamtal mellan elev, vårdnadshavare och lärare. Vid samtalet åskådliggörs elevens kunskapsutveckling genom innehållet i Iup:n och de skriftliga omdömena, samtidigt sätts också de individuella utvecklingsmålen upp. Detta är ett sätt att bjuda in elev och vårdnadshavare och få en dialog kring vilka mål undervisningen ska ha framåt i tiden på individnivå. Föräldramöten genomförs två gånger/läsår där syftet framför allt är att åskådliggöra hur undervisningen bedrivs. Vi har som stående punkt på höstens föräldramöten i alla klasser att lyfta likabehandlingsarbetet på skolan och att samtidigt bjuda in till samverkan kring detta. Föräldramöten är välbesökta på skolan och ger utöver lärarens information om verksamheten även vårdnadshavarna en möjlighet att samtala med varandra. 7

8 Skolans hemsida gjordes för något år sedan om till en blogg vilket är en välfungerande kanal mellan skola och hem. På bloggen kan elev och vårdnadshavare titta på bilder och läsa om vad som hänt i de olika klasserna. Detta stimulerar eleverna att berätta om vad som händer under deras skoldag och på så sätt ge ökad insyn. Övergång och samverkan: Vi har god måluppfyllelse inom området och under läsåret har vi haft en hel del samverkan med andra skolor i Helsingborg. Samverkan har utvecklats ytterligare jämfört med tidigare läsår genom de åtgärder vi vidtagit under läsåret. Det är framförallt samverkan med andra skolor som förbättrats. Vi samverkade med två fristående skolor då vi deltog i matematiklyftet och det var ett bra sätt att kunna ta del av den statliga matematiksatsningen på. Vinsterna som denna form av samverkan ger är att man får insyn i en annan verksamhets metoder och arbetssätt. Man kan då göra jämförelser som stärker känslan av att man arbetar på rätt sätt eller så upptäcker man att det finns andra sätt att genomföra sin undervisning på. Vi samverkade med ytterligare en fristående skola då vårt fritidshem under fyra veckor på sommaren tog emot deras enstaka sommarbarn. Detta blev en lärdom och utvecklingsmöjlighet för skolan då pedagoger och barn fick möta barn som har annan bakgrund och andra erfarenheter. Inom vårt nätverk FFSH, fristående förskolor och skolor i Helsingborg, samverkar ungefär 30 fristående förskolor och skolor kring frågor som berör oss alla. Vi för gemensamt vår talan gentemot kommunen, förbättrar avtal med leverantörer, samverkar kring kompetensutveckling och inom kort kommer vi att samverka kring betyg och bedömning. Vi har för avsikt att organisera ämnesträffar där vi kan diskutera mål, metoder och bedömning. Ett sätt att samverka förskola - skola är att arbeta med ett gemensamt kvalitetsmål vilket vi har gjort sedan lång tid tillbaka. Vi samverkar då med förskolan som tillhör vår egen verksamhet, Hustomtens förskola, där ca 110 barn finns inskrivna. Under detta läsår har förskolans barn och skolans elever arbetat tillsammans med hållbar utveckling. Detta är ett uppskattat samarbete framför allt av barn och elever där de yngre barnen har möjlighet att se upp till och identifiera sig med de äldre eleverna. Skolans elever får i sin tur möjlighet att hjälpa de yngre och på så sätt stärks självförtroendet och de känner sig behövda. Detta blir också ett sätt för förskolans barn att bekanta sig med skolans lokaler där de kommer att tillbringa den första delen av sin grundskoletid. Vi har god erfarenhet av denna samverkansform vid övergången 8

9 mellan förskola och skola då en del av inskolningen redan är gjord och barnen känner igen lokaler och personalen på skolan. Ansvarsgruppen på Ramlösa friskola fungerar som ett forum för diskussion och beslut om olika pedagogiska områden eller dilemman. I ansvarsgruppen finns pedagoger från alla förskolans enheter och från skolans alla arbetslag. Arbetet i detta forum har blivit en bra mötesplats att samtala om övergången från förskola till skola och vilka förväntningar man bör ha på både barn och pedagoger. Skolan och omvärlden: Måluppfyllelsen är god inom området när det gäller fritidshemsverksamheten men kan utvecklas ytterligare för skolans del. I fritidsverksamheten har pedagoger och barn fritidsråd där önskemål om aktiviteter ligger som grund för den framtida planeringen. Eleverna framförde önskemål om att få komma i kontakt med olika klubbar för att lära sig mer om dem. Fritidshemmen har under läsåret haft samverkan med Helsingborgs schackklubb, Helsingborgs taekwondoklubb, FCH, jujutsu klubben m.fl. Det kan konstateras att detta har varit mycket uppskattat av alla parter och att det är ett samarbete vi vill fortsätta med även i framtiden. Då Ramlösa friskola inte har någon egen idrottshall eller fullt utrustad slöjdsal har vi ett samarbete med två andra skolor, en kommunal och en fristående, vid dessa tillfällen. Samarbetet är mycket gott och bygger på ömsesidigt förtroende. Att hitta idrotts- och slöjdlokaler kan annars vara en av de största utmaningarna för oss fristående skolor. Det gynnar inte verksamheten när man inte själv kan planera in sina idrotts- och slöjdtillfällen utan får förlita sig på att de finns lediga tider på andra skolor. Vi är därför mycket tacksamma för det långsiktiga samarbetet. Nätverket FFSH som Ramlösa friskola ingår i har haft ett brett utbud av kontakter med omvärlden i form av leverantörer, kommun, friskolornas riksförbund m.m. Detta är ett samarbetsforum som är mycket viktigt för oss fristående skolor eftersom vi ofta saknar naturliga samarbetspartners och vi där får möjlighet att ventilera och stötta varandra. Alla skolans klasser från åk 4-6 har varit med på kommunens beachhandbollsturnering som är en stor tävling för grundskolan och gymnasiet. 9

10 Det är en arena av idrott och tävling där de flesta av Helsingborgs skolor deltar och även skolor utanför kommunen. För många elever är detta den idrottsaktivitet de ser mest fram emot under läsåret och vi brukar dessutom få mycket fina placeringar i tävlingen. Betyg och bedömning: Inom detta område har vi ett utvecklingsbehov främst genom det faktum att skolan inte har någon erfarenhet av att sätta betyg. Vi har under läsåret förberett oss genom att lärarna i årskurs 4 och 5 har varit på fortbildning i ämnet. Vi har också köpt in Skolverkets skrift Kunskapsbedömning i skolan till alla undervisande lärare och använt den som diskussionsunderlag vid våra konferenser. De skriftliga omdömena delges elev och vårdnadshavare i samband med utvecklingssamtalet. Då vi har bestämt oss för att köpa in elevdokumentationssystemet Infomentor inför nästa läsår får vi ett system där även de skriftliga omdömena ingår och de kommer i framtiden att se ut på samma sätt för alla elever. 5. Utvecklingsområden för framtiden: Normer och värden: Alla på skolan ska arbeta för ett tillåtande klimat med respekt för varandra Alla ska använda ett välvårdat språk Kunskaper: Rektor behöver förbättra och anpassa sammanställningar av elevernas kunskapsinhämtning och göra en policy för detta Rektor behöver förnya den lokala timplanen utifrån att vi kommande läsår kommer att ha årskurs 6 på skolan Elevers ansvar och inflytande: Eleverna kommer att bjudas in tillsammans med sina vårdnadshavare i Infomentor och har därmed ansvar att följa sin egen kunskapsutveckling Rektor behöver genomföra klassrumsobservationer i alla klasser för att konstatera att och på vilket sätt eleverna ges tillfälle att ta ansvar för sin egen skolsituation 10

11 Skola och hem: Lärplattformen Infomentor ska introduceras och börja användas som ett verktyg att underlätta kommunikationen mellan skola och hem Övergång och samverkan: Skolan behöver utveckla samverkan med den kommunala skolan dit de barn går som väljer att inte börja i vår verksamhet Skolan och omvärlden: Skolan behöver hitta fler samverkanspartners för slöjd och idrott för att ha beredskap om nuvarande samverkan skulle vara tvungen att avslutas Skolan behöver hitta någon form av samarbete med en utländsk målgrupp Bedömning och betyg: Skolan behöver kompetensutveckla fler lärare på skolan inom området betyg och bedömning genom externa utbildare Utveckla forum för betyg- och bedömningssamtal i nätverket FFSH Föra ämnesdialoger på skolan om betyg och bedömning i syfte att få ökad samsyn Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling: Bifogas Ansvarig för redovisningen: Lisa Meviken rektor Ramlösa friskola 11

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Plan för matematikutvecklingen

Plan för matematikutvecklingen Plan för matematikutvecklingen i förskola, förskoleklass och skola i Ale kommun Det faktiska matematiska syns i alltsammans. Anne-Marie Körling 2010-10-20 1 Innehåll Allmän del Inledning Vad är det att

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på?

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Svar; Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Svar; Fråga 3. Trygghet, trivsel och glädje ; I I ditt barn får den trygghet det behöver på förskolan ditt barn

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Fö rä ldrärs syn pä fö rsköleverksämheten

Fö rä ldrärs syn pä fö rsköleverksämheten Fö rä ldrärs syn pä fö rsköleverksämheten I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning till föräldrar som har barn i förskolan i Eslövs kommun. Enkäten går ut till de förskolor där kommunen

Läs mer

Fritidshemmens kvalitetsrapport

Fritidshemmens kvalitetsrapport Fritidshemmens kvalitetsrapport Fritidshem Östra Ljungby Läsår 2014/2015 Innehållsförteckning Skolledarens beskrivning av kvaliteten i verksamheten.... 3 Områdets system och rutiner för kontinuerligt kvalitetsarbete....

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2015/2016. Fritidshem

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2015/2016. Fritidshem 2016-04-11 Kvalitetsredovisning för läsåret 2015/2016 Fritidshem Datum: 2016-06-29 Rektor: Johan Lindström Biträdande rektor: Resultatenhetschef: Bengt Albertsson Avesta kommun, Bildningsförvaltningen

Läs mer

utbildningsgarantier

utbildningsgarantier utbildningsgarantier förskola/skola/fritidshem förskola... lla en ra h s få s o s o ti! utbildningsgaran Hultsfreds kommuns förskolor Du som vårdnadshavare kan förvänta dig att ditt barn ska ges möjlighet

Läs mer

Kungsängsskolan. Arbetsplan

Kungsängsskolan. Arbetsplan 2012-09-18 Kungsängsskolan Rambodal 3-6, Smedby F-3, Bitbocken F-2, Bjärby F-2 Arbetsplan Läsåret 2012/2013/(2014) KUNGSÄNGSSKOLAN, RAMBOGATAN 246, 60371 NORRKÖPING, 011-15 34 34, 15 3241 Kommunala utvecklingsområden

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg.

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 1 Redovisning för läsåret 2010/2011 2 Namn på verksamhet och ansvarig rektor Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 3 Förutsättningar Äppelgårdens förskola består

Läs mer

Kållekärrs och Långekärrs skolor

Kållekärrs och Långekärrs skolor Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5 Kållekärrs och Långekärrs skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Ansvarig rektor Hans Persson 150814 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Arbetsplan för Långareds fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Långareds fritidshem Läsåret 2014/2015 150225 Arbetsplan för Långareds fritidshem Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsredovisning Obligatoriska Särskolan Grevhagsskolan läsåret

Kvalitetsredovisning Obligatoriska Särskolan Grevhagsskolan läsåret Kvalitetsredovisning Obligatoriska Särskolan Grevhagsskolan läsåret 2010 2011 1 Inledning Obligatoriska särskolan med grundsärskolan och träningsskolan har under året funnits för eleverna i år 1-6 på Grevhagsskolan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Närtuna 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet - Likabehandlingsplanen

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola - Växsjö Byskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola - Växsjö Byskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola - Växsjö Byskola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvarig för planen Catrine Elversson, förskolechef Vår vision Vår

Läs mer

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka v. 6-7, 2016 Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Verksamhetsplan. Skola och fritidshem i Frödinge 2013/2014

Verksamhetsplan. Skola och fritidshem i Frödinge 2013/2014 Skola och fritidshem i Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen/eleverna. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi synliggör hela

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Skarsjö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kunskaper Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem

Läs mer

Verksamhetsplan. Hagaskolan och fritidshem 2015/2016

Verksamhetsplan. Hagaskolan och fritidshem 2015/2016 Verksamhetsplan Hagaskolan och fritidshem 2015/2016 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Hagaskolans årshjul sid. 3 Hagafritidshem årshjul sid. 4 Utvecklingsarbete sid.

Läs mer

Kvalitetsanalys. Tranängskolans f-klass/fritidshem

Kvalitetsanalys. Tranängskolans f-klass/fritidshem Kvalitetsanalys Tranängskolans f-klass/fritidshem Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 5 Arbete i verksamheten...

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Arbetsplan för Ängabo förskola, avdelning Älgen. Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Ängabo förskola, avdelning Älgen. Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Ängabo förskola, avdelning Älgen. Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Regelbunden tillsyn i Söderköpings kommun Sankt Anna skola Dnr 43-2008:657 Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Förskoleklass Grundskola 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Söderköpings

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

för Hemsjö fritidshem Läsåret 2013/2014

för Hemsjö fritidshem Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Hemsjö fritidshem Läsåret 2013/2014 130403 Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: 0322-61 60

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan. Malmens skola och fritidshem 2017/2018

Verksamhetsplan. Malmens skola och fritidshem 2017/2018 Verksamhetsplan Malmens skola och fritidshem 2017/2018 Augusti 2017 Verksamhetsplan - Systematiskt kvalitetsarbete Malmens skola och fritidshem Verksamhetsidé vision På vår skola ska ingen känna sig diskriminerad,

Läs mer

Har förskolan/fritidshemmet/skolan en egen vision/inriktning kan det vara lämpligt att skriva om det här

Har förskolan/fritidshemmet/skolan en egen vision/inriktning kan det vara lämpligt att skriva om det här 150812 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 2 och 3 Läsåret 2015/2016 Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon:

Läs mer