Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/ Förutsättningar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:"

Transkript

1 Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/ Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat regi och i aktiebolagsform. Föregående läsår bedrev skolan verksamhet för elever i förskoleklass upp till klass 5. Skolan har tillstånd och ambition att bedriva verksamhet även för sjätte klass men har tyvärr haft för dåligt elevunderlag under några år för att detta skulle vara möjligt. Det dåliga elevunderlaget kan till stor del förklaras av att flera fristående högstadieskolor, där eleverna ska gå efter tiden på Ramlösa friskola, väljer att ta in sina elever redan från klass 6. Kommande läsår har vi glädjande nog en full sjätte klass med 21 elever som valt att fortsätta på skolan. För skolan innebär detta härliga utmaningar framförallt då dessa elever ska få sina första betyg och skolan som inte har någon tidigare erfarenhet av detta kommer att behöva skapa rutiner för att betygsättningen ska fungera. På skolan finns två fritidshemsavdelningar som har en uppdelning mellan yngre och äldre barn. Personalen på fritidshemmen är densamma som eleverna träffar i skolan under skoldagarna. Aktiviteterna på de båda fritidshemsavdelningarna är varierade och utgår till största del från barnens egna önskemål och det är dessutom frivillig för barnen att delta i aktiviteterna. Skolan ligger i ett område som har goda möjligheter till naturupplevelser och det finns även goda möjligheter att lätt och smidigt kunna ta sig med buss eller cykel till kulturella aktiviteter. Verksamheten bedrivs i helt nya och moderna lokaler och vi har en fantastisk skolgård som inbjuder till lek och rörelse. Skolans nya lokaler har utformats efter elevernas och pedagogernas önskemål och tankar vilka har varit ett riktmärke ända sedan planeringsstadiet. Ledningsgruppen på skolan består av; rektor, förskolechef och ekonomiskt ansvarig. Alla tre har funnits med i verksamheten på något sätt ända sedan starten 1989 och har således en gedigen bakgrund av skolans historia. Personerna i ledningsgruppen har en arbets- ansvarsfördelning som är väl känd av personal och föräldrar och detta ger en tydlig struktur i verksamheten. Pedagogerna som finns i verksamheten är utbildade barnskötare, förskollärare och grundskollärare. Lärarna har olika pedagogutbildningar och inriktningar vilket 1

2 ger en bred kompetens på skolan. På skolan har vi ett kompetensutvecklingssystem där varje enskild pedagog förfogar över sin egen fortbildningspeng vilket leder till ökad vilja att kompetensutveckla sig. Kompetensutveckling sker även genom gemensamma föreläsningar och utbildningar i personalgruppen. På skolan går mycket få elever med annat modersmål än svenska. De elever som har rätt till och önskar modersmålsundervisning får detta och då samordnas det med närliggande skolors undervisning. Föregående läsår var det dock inga elever som önskade modersmålsundervisning. Vi kan se en liten ökning av elever med annat modersmål i de yngsta klasserna, vilket vi ser som en tillgång för skolan. Klasserna på skolan är relativt små och det finns två pedagoger i varje klass vilket innebär att vi har goda möjligheter att tillgodose alla elevers individuella behov. Klasstorleken gör det också lättare att upptäcka och kunna arbeta vidare med de elever som riskerar att inte nå de nationella kraven. Vi använder oss av en utarbetad arbetsgång när vi upptäcker en elev som behöver någon form av anpassning eller stöd för att nå upp till målen. För barn i behov av särskilt stöd upprättas åtgärdsprogram i samråd med skolans specialpedagog. Specialpedagogen arbetar både förebyggande med de yngsta eleverna och riktat med de elever som behöver det men hon arbetar även med handledning för pedagogerna både enskilt och i grupp. 3. Prioriterade mål utifrån föregående avstämning: Normer och värden: Skapa rutiner för att likabehandlingsplanenen ska vara ett levande dokument i verksamheten och skapa en grupp som ansvarar för detta utvecklingsarbete. Utveckla arbetet med att få fler föräldrar delaktiga i likabehandlingsplanen och hitta fler forum för detta. Eleverna behöver få en djupare förståelse för innehållet i likabehandlingsplanen i syfte att den ska vara ett levande dokument. Kunskaper och färdigheter: Fortsätta fördjupa oss i kursplanerna för att få en samsyn på skolan om hur vi på ett tydligt sätt kan lägga upp undervisningen. Fördjupa arbetet med lokala pedagogiska planeringar och att även successivt utöka användningsområdena. 2

3 Elevers ansvar och inflytande: Utveckla arbetet med LPP:er i syfte att eleverna ska bli delaktiga i undervisningen i ett tidigt stadium och att deras vilja att påverka undervisningen ökar på så sätt. Skola och hem: Hitta ytterligare former för kontakt mellan skola och hem som återkommer med regelbundenhet utifrån elever och föräldrars önskemål Övergång och samverkan: Skapa policydokument för hur övergången från förskolan till skolan ska ske med bästa tänkbara förutsättningar. Skapa en bättre dialog mellan förskolan och skolan om hur erfarenheten som skapats om barnet på förskolan ska användas och tas vara på i skolans verksamhet. Skolan och omvärlden: Knyta ytterligare kontakter med den närmsta omvärlden. Vi behöver hitta fler samarbetsparter för att ha bästa möjliga kompetens i vår utbildning. Bedömning och betyg: Skapa likvärdiga omdömesblanketter för skolans alla elever och enas om hur dessa ska se ut. Köpa in ett digitalt elevhanteringssystem som innefattar dokumentationsmöjligheter som omdömesmallar och betygssystem. Öka kunskaperna kring betygssättning på alla nivåer. 4. Måluppfyllelse, analys och bedömning: Normer och värden: Vi kan konstatera att skolan har god måluppfyllelse inom detta område. Då skolan fortfarande är förhållandevis liten och alla känner alla så har vi goda möjligheter att snabbt upptäcka och åtgärda brister som visar sig i utvärderingar, enkätundersökningar, genom samtal eller som kommer fram på annat sätt. Den främsta framgångsfaktorn är positiva och engagerade pedagoger som är måna om att skapa ett positivt möte med eleverna och pedagoger som framförallt arbetar förebyggande med värdegrundsarbetet. Vi har valt att behålla vår höga 3

4 personaltäthet under elevernas raster. Gott om personal som vistas tillsammans med eleverna på skolgården under rasterna är en förebyggande åtgärd som ger ett bra resultat. Då vi vet att det förekommer som mest meningsskiljaktigheter vid multiarenan har vi valt att stationera en rastvakt där konstant, även detta i förebyggande syfte. Vi kunde vid den föregående avstämningen konstatera att vi behövde skapa rutiner för likabehandlingsplansarbetet och att vi ville få fler föräldrar delaktiga i planen. Under läsåret har vi därför arbetat för att göra likabehandlingsplanen till ett mer levande dokument. Vi har försökt få mer struktur på hur vi ska jobba med planen för att eleverna ska känna sig bekväma med den och vi tar tillvara de spontana tillfällen som ges att prata om likabehandling. Under läsåret har vi utöver dessa tillfällen pratat om och diskuterat likabehandlingsplanen på elevrådsmöten, föräldrarådsmöten, föräldramöten i alla klasser och under värdegrundsveckorna har vi bl.a. satt ihop klassernas trivselregler och skolans gemensamma trivselregler. Värdegrundsveckorna är de två veckor under läsåret, en på hösten och en på våren, då vi lägger extra fokus på värdegrundsarbetet på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Resultatet av skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs attitydundersökning bland Helsingborgs grundskolor visar på mycket gott betyg. Eleverna i årskurserna F-3 ger området trygghet och trivsel 4,8 (av 5) vilket är ett av de högsta omdömena bland skolorna. Området engagemang och bemötande får ett ännu högre omdöme, 4,89 (av 5) av eleverna i årskurs F-3. Eleverna i årskurs 4-5 på skolan ger ett något lägre omdöme än de yngre årskursernas elever. Detta följer resultatet på övriga skolorna i staden där man kan konstatera att ju högre årskurs desto lägre omdömen. När man tittar på vårdnadshavarnas omdömen så är de lägre i de högre årskurserna vilket samstämmer med elevernas omdömen. Vårdnadshavarna ger skolan 4,76 (av 5) i omdöme inom området trygghet och trivsel och 4,76 (av 5) i omdöme inom området engagemang och bemötande vilket är ett av de allra högsta omdömena bland stadens skolor. Skolans egen regelbundna enkätundersökning angående trygghet och trivsel ger även den glädjande nog ett mycket gott resultat. Utvecklingsområden från dessa två undersökningar ligger till grund för de prioriterade målen i likabehandlingsplanen vilka under nästa läsår blir att alla på skolan ska arbeta för ett tillåtande klimat med respekt för varandra och att alla ska använda ett välvårdat språk. 4

5 Kunskaper: Skolan bedömer att måluppfyllelsen inom området kunskaper är god. Resultaten på de nationella proven i årskurs 3 visar på mycket goda resultat. På proven i svenska klarar 95 % av eleverna proven och i matematik når 100 % godkänt resultat. Övriga tester, resultat och utvärderingar visar på en positiv kunskapsutveckling och de allra flesta elever klarar kunskapskraven för årskursen. Det finns elever med behov av extra anpassningar och särskilt stöd på skolan. Stödet ges mest i form av lästräning, färdighetsträning i matematik och extra stöd av pedagog vid behov, t.ex. koncentrationssvårigheter, repetition och extra genomgångar individuellt eller i grupp. Attitydundersökningen som genomfördes av Helsingborgs stad visar att vårdnadshavarna ger ett omdöme på 4,54 (av 5) på området Lärande och detta är ett av de absolut högsta omdömena bland stadens skolor. Vidare ger de yngre eleverna omdömet 4,49 (av 5) och de äldre eleverna 4,25 (av 5) vilket är ett godkänt omdöme. Under läsåret har vi fortsatt fördjupa oss i kursplanerna. Då vi deltog i matematiklyftet under läsåret har vi lagt störst fokus på matematiken. Alla lärare som undervisar i matematik förutom en deltog i satsningen och lärarna var under utbildningen uppdelade i två grupper, en grupp åk 1-3 och en grupp 4-6. En positiv effekt av projektet var att vi samarbetade med två andra fristående skolor i Helsingborg där handledaren dessutom kom från en av de andra skolorna. Detta gav oss stor inblick i hur de andra skolorna arbetar med matematiken och vi kunde lära av varandra och sprida goda exempel. Lärarna var inte helt positiva till projektet under första tiden då de tyckte att nivån på utbildningen var för låg. Detta förändrades dock under projektets gång och vi kunde vid utvärderingen även konstatera att det har skett en utveckling av matematikundervisningen på skolan. Vi har under läsåret utvecklat arbetet med de lokala pedagogiska planeringarna. Det har hänt mycket och idag används pedagogiska planeringar i stor utsträckning i alla klasser. Vi kommer under nästa läsår att övergå helt till att göra de pedagogiska planeringarna i Infomentor och där sparas de i systemet och görs på så sätt tillgängliga för övriga lärare i framtiden. Skolan har tillstånd för och bedriver skolan utan timplan. Detta innebär att vi låter kunskapskraven och målen för utbildningen styra omfattningen av undervisningstimmar i respektive ämne. Vid läsårsplaneringen i respektive klass 5

6 utgår läraren från var eleverna befinner sig kunskapsmässigt i relation till kunskapskraven och målen och planerar utifrån det sin undervisning. Läraren utgår från en lokal timplan men timmarna justeras ofta utifrån de behov som visar sig. Vi anser att detta är ett sätt som ökar flexibiliteten i undervisningen och möjligheten att använda elevinflytande. Eftersom det var flera år sedan vi hade årskurs 6 på skolan behöver vi revidera och anpassa den lokala timplanen till detta. Vi inväntar resultatet av lagförslaget med en stadieindelad timplan. Elevers ansvar och inflytande: Resultatet inom området är gott och eleverna på skolan tar generellt stort ansvar för sina studier och visar att de vill lära sig. De är intresserade och kunskapstörstiga och vill vara delaktiga i planeringen av undervisningen. Alla elever på skolan har en individuell utvecklingsplan där de hela tiden tränas i att ta ansvar för sin egen undervisningssituation. Vid utvecklingssamtalen upprättas individuella utvecklingsmål som är kopplade till styrdokumenten. Naturligtvis strävar vi efter att alla elever ska utvecklas så långt det är möjligt och vi vill att de utvecklar en medvetenhet kring det egna lärandet och hur det går till. Eleverna på skolan bjuds in i planeringen av undervisningen på ett tidigt stadium och pedagogerna synliggör målen för undervisningen i samband med att ett nytt arbetsområde presenteras. Pedagogernas arbete med de pedagogiska planeringarna har utvecklats mycket och de spelar en mycket viktig roll för elevens inflytande i hur undervisningen läggs upp. Resultaten av Helsingborgs stads attitydundersökning visar att vårdnadshavarna ger skolan 4,33 (av 5) på området Delaktighet och inflytande. Detta är ett lägre omdöme än när man jämför med området Trygghet och trivsel men det är fortfarande ett av de högsta omdömena bland skolorna i Helsingborg. De yngre eleverna ger 4,46 (av 5) på området och de äldre eleverna ger 4,33 (av 5) vilket är resultat som kan betraktas som goda jämförelsevis med andra skolor. Vid föregående avstämning för kvalitetsarbetet konstaterades att verksamhetsbesök skulle planeras in då resultatet varit väldigt skiftande vid de senaste verksamhetsbesöken. Tyvärr har verksamhetsbesöken inte kunnat prioriteras under våren i alla klasser och därför har inte något resultat av detta kunnat fastställas. Nya verksamhetsbesök kommer att planeras in under nästa läsår med fokus på elevens ansvar. Elevinflytande tas upp som en stående punkt under elevrådsmöten på skolan. Det har framkommit på mötena att eleverna är nöjda med det inflytande man har och 6

7 de konstaterar att man får vara med och påverka sin skolsituation i hög grad. De bjuds vid dessa tillfällen även in i diskussioner om vilka böcker som ska köpas in till vårt skolbibliotek, vilka rastaktivitets-saker som ska köpas in, vilka måltider som ska serveras på skolan, vilka undervisningsområden som ska behandlas m.m. Skola och hem: Inom området skola och hem anser vi att måluppfyllelsen är god. Skolan håller dörrarna öppna för spontana kontakter och besök av vårdnadshavare och övriga familjemedlemmar. Vi bjuder in till spontana men även regelbundna och planerade möten där både traditioner och diskussioner om verksamhetens mål och kunskapsresultat står i fokus. Våra framgångsfaktorer är att vi är en liten skola där alla känner alla och där beslutsvägarna är korta. Vi har engagerade och intresserade vårdnadshavare på skolan som är måna om att ha insyn och kunna påverka verksamheten. Skolan ser det som en stor förmån att vårdnadshavarna är engagerade och gärna vill hjälpa till vid olika behov. Föräldrarådet på skolan representeras av en vårdnadshavare från varje klass och har möten 2-3 gånger/termin. På dessa möten finns möjligheter att diskutera olika frågor som rör allt från skolmat, bedömningar, inköp av material, föräldrautbildning, fritidsaktiviteter m.m. Föräldrarådet fyller en viktig funktion när det gäller samverkan mellan hem och skola och ses som en möjlighet att kunna mötas kring de frågor man som vårdnadshavare vill lyfta till en högre nivå än individnivå. Under läsåret fick föräldrarådet en del nya medlemmar vilket anses som positivt då förnyelse alltid ger utveckling. Utvecklingssamtal genomförs varje termin och är ett trepartssamtal mellan elev, vårdnadshavare och lärare. Vid samtalet åskådliggörs elevens kunskapsutveckling genom innehållet i Iup:n och de skriftliga omdömena, samtidigt sätts också de individuella utvecklingsmålen upp. Detta är ett sätt att bjuda in elev och vårdnadshavare och få en dialog kring vilka mål undervisningen ska ha framåt i tiden på individnivå. Föräldramöten genomförs två gånger/läsår där syftet framför allt är att åskådliggöra hur undervisningen bedrivs. Vi har som stående punkt på höstens föräldramöten i alla klasser att lyfta likabehandlingsarbetet på skolan och att samtidigt bjuda in till samverkan kring detta. Föräldramöten är välbesökta på skolan och ger utöver lärarens information om verksamheten även vårdnadshavarna en möjlighet att samtala med varandra. 7

8 Skolans hemsida gjordes för något år sedan om till en blogg vilket är en välfungerande kanal mellan skola och hem. På bloggen kan elev och vårdnadshavare titta på bilder och läsa om vad som hänt i de olika klasserna. Detta stimulerar eleverna att berätta om vad som händer under deras skoldag och på så sätt ge ökad insyn. Övergång och samverkan: Vi har god måluppfyllelse inom området och under läsåret har vi haft en hel del samverkan med andra skolor i Helsingborg. Samverkan har utvecklats ytterligare jämfört med tidigare läsår genom de åtgärder vi vidtagit under läsåret. Det är framförallt samverkan med andra skolor som förbättrats. Vi samverkade med två fristående skolor då vi deltog i matematiklyftet och det var ett bra sätt att kunna ta del av den statliga matematiksatsningen på. Vinsterna som denna form av samverkan ger är att man får insyn i en annan verksamhets metoder och arbetssätt. Man kan då göra jämförelser som stärker känslan av att man arbetar på rätt sätt eller så upptäcker man att det finns andra sätt att genomföra sin undervisning på. Vi samverkade med ytterligare en fristående skola då vårt fritidshem under fyra veckor på sommaren tog emot deras enstaka sommarbarn. Detta blev en lärdom och utvecklingsmöjlighet för skolan då pedagoger och barn fick möta barn som har annan bakgrund och andra erfarenheter. Inom vårt nätverk FFSH, fristående förskolor och skolor i Helsingborg, samverkar ungefär 30 fristående förskolor och skolor kring frågor som berör oss alla. Vi för gemensamt vår talan gentemot kommunen, förbättrar avtal med leverantörer, samverkar kring kompetensutveckling och inom kort kommer vi att samverka kring betyg och bedömning. Vi har för avsikt att organisera ämnesträffar där vi kan diskutera mål, metoder och bedömning. Ett sätt att samverka förskola - skola är att arbeta med ett gemensamt kvalitetsmål vilket vi har gjort sedan lång tid tillbaka. Vi samverkar då med förskolan som tillhör vår egen verksamhet, Hustomtens förskola, där ca 110 barn finns inskrivna. Under detta läsår har förskolans barn och skolans elever arbetat tillsammans med hållbar utveckling. Detta är ett uppskattat samarbete framför allt av barn och elever där de yngre barnen har möjlighet att se upp till och identifiera sig med de äldre eleverna. Skolans elever får i sin tur möjlighet att hjälpa de yngre och på så sätt stärks självförtroendet och de känner sig behövda. Detta blir också ett sätt för förskolans barn att bekanta sig med skolans lokaler där de kommer att tillbringa den första delen av sin grundskoletid. Vi har god erfarenhet av denna samverkansform vid övergången 8

9 mellan förskola och skola då en del av inskolningen redan är gjord och barnen känner igen lokaler och personalen på skolan. Ansvarsgruppen på Ramlösa friskola fungerar som ett forum för diskussion och beslut om olika pedagogiska områden eller dilemman. I ansvarsgruppen finns pedagoger från alla förskolans enheter och från skolans alla arbetslag. Arbetet i detta forum har blivit en bra mötesplats att samtala om övergången från förskola till skola och vilka förväntningar man bör ha på både barn och pedagoger. Skolan och omvärlden: Måluppfyllelsen är god inom området när det gäller fritidshemsverksamheten men kan utvecklas ytterligare för skolans del. I fritidsverksamheten har pedagoger och barn fritidsråd där önskemål om aktiviteter ligger som grund för den framtida planeringen. Eleverna framförde önskemål om att få komma i kontakt med olika klubbar för att lära sig mer om dem. Fritidshemmen har under läsåret haft samverkan med Helsingborgs schackklubb, Helsingborgs taekwondoklubb, FCH, jujutsu klubben m.fl. Det kan konstateras att detta har varit mycket uppskattat av alla parter och att det är ett samarbete vi vill fortsätta med även i framtiden. Då Ramlösa friskola inte har någon egen idrottshall eller fullt utrustad slöjdsal har vi ett samarbete med två andra skolor, en kommunal och en fristående, vid dessa tillfällen. Samarbetet är mycket gott och bygger på ömsesidigt förtroende. Att hitta idrotts- och slöjdlokaler kan annars vara en av de största utmaningarna för oss fristående skolor. Det gynnar inte verksamheten när man inte själv kan planera in sina idrotts- och slöjdtillfällen utan får förlita sig på att de finns lediga tider på andra skolor. Vi är därför mycket tacksamma för det långsiktiga samarbetet. Nätverket FFSH som Ramlösa friskola ingår i har haft ett brett utbud av kontakter med omvärlden i form av leverantörer, kommun, friskolornas riksförbund m.m. Detta är ett samarbetsforum som är mycket viktigt för oss fristående skolor eftersom vi ofta saknar naturliga samarbetspartners och vi där får möjlighet att ventilera och stötta varandra. Alla skolans klasser från åk 4-6 har varit med på kommunens beachhandbollsturnering som är en stor tävling för grundskolan och gymnasiet. 9

10 Det är en arena av idrott och tävling där de flesta av Helsingborgs skolor deltar och även skolor utanför kommunen. För många elever är detta den idrottsaktivitet de ser mest fram emot under läsåret och vi brukar dessutom få mycket fina placeringar i tävlingen. Betyg och bedömning: Inom detta område har vi ett utvecklingsbehov främst genom det faktum att skolan inte har någon erfarenhet av att sätta betyg. Vi har under läsåret förberett oss genom att lärarna i årskurs 4 och 5 har varit på fortbildning i ämnet. Vi har också köpt in Skolverkets skrift Kunskapsbedömning i skolan till alla undervisande lärare och använt den som diskussionsunderlag vid våra konferenser. De skriftliga omdömena delges elev och vårdnadshavare i samband med utvecklingssamtalet. Då vi har bestämt oss för att köpa in elevdokumentationssystemet Infomentor inför nästa läsår får vi ett system där även de skriftliga omdömena ingår och de kommer i framtiden att se ut på samma sätt för alla elever. 5. Utvecklingsområden för framtiden: Normer och värden: Alla på skolan ska arbeta för ett tillåtande klimat med respekt för varandra Alla ska använda ett välvårdat språk Kunskaper: Rektor behöver förbättra och anpassa sammanställningar av elevernas kunskapsinhämtning och göra en policy för detta Rektor behöver förnya den lokala timplanen utifrån att vi kommande läsår kommer att ha årskurs 6 på skolan Elevers ansvar och inflytande: Eleverna kommer att bjudas in tillsammans med sina vårdnadshavare i Infomentor och har därmed ansvar att följa sin egen kunskapsutveckling Rektor behöver genomföra klassrumsobservationer i alla klasser för att konstatera att och på vilket sätt eleverna ges tillfälle att ta ansvar för sin egen skolsituation 10

11 Skola och hem: Lärplattformen Infomentor ska introduceras och börja användas som ett verktyg att underlätta kommunikationen mellan skola och hem Övergång och samverkan: Skolan behöver utveckla samverkan med den kommunala skolan dit de barn går som väljer att inte börja i vår verksamhet Skolan och omvärlden: Skolan behöver hitta fler samverkanspartners för slöjd och idrott för att ha beredskap om nuvarande samverkan skulle vara tvungen att avslutas Skolan behöver hitta någon form av samarbete med en utländsk målgrupp Bedömning och betyg: Skolan behöver kompetensutveckla fler lärare på skolan inom området betyg och bedömning genom externa utbildare Utveckla forum för betyg- och bedömningssamtal i nätverket FFSH Föra ämnesdialoger på skolan om betyg och bedömning i syfte att få ökad samsyn Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling: Bifogas Ansvarig för redovisningen: Lisa Meviken rektor Ramlösa friskola 11

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kunskaper Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg.

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 1 Redovisning för läsåret 2010/2011 2 Namn på verksamhet och ansvarig rektor Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 3 Förutsättningar Äppelgårdens förskola består

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ickorrbackens förskola Agneta Lindbergh Förskolechef Norra förskoleenheten Sid 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning 3-4 2 System för kvalitetsarbete.4 3 Områden som ska

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem 2014-04-08 Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Fritidshem Datum: 2014-09-02 Resultatenhetschef: Karin Vestman och Bengt Albertsson 1 Kvalitetsredovisningen ska ge en samlad bild av kommunens/enhetens/verksamhetens

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Fjällängsskolans fritidshem

Fjällängsskolans fritidshem REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Fjällängsskolans fritidshem Gun Söderberg Königsson 2010 08 26 Innehållsförteckning Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER Kvalitetsgranskning Undervisningen i särskolan 2009/2010 2 Av denna PM framgår vilka tre centrala frågor som ska granskas och bedömas i denna kvalitetsgranskning. Dessa frågor

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Skolområde Väster Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Avstämningsperiod 1 Läsåret 2012/13 Varje barn och elev ska med lust och glädje uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Kunskaper sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbete 13-14 grundskola

Systematiska kvalitetsarbete 13-14 grundskola Systematiska kvalitetsarbete 13-14 grundskola Innehållsförteckning Uppgifter om grundskolorna 140115.............................. 2 1. Normer och värden...................................... 3 1.1 Nuläge.................................................

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

2013- Storumans skolor utbildningsplan

2013- Storumans skolor utbildningsplan 2013- Storumans skolor utbildningsplan 2014 Inledning Storuman kommuns utbildningsplan har sin utgångspunkt i de nationella styrdokumenten. I dessa anges inriktning, mål och riktlinjer. Kommunen ansvarar

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer