Verksamhetsberättelse. med årsredovisning Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

2 Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, Halmstad, tel Besöksadress: Spetsvinkelgatan 23, Hus Q, Högskolan i Halmstad E-post: Foto: Liselotte Arvidsson Framtidens Ledare och Sportsommar Idrotten lär... 3 Studiedistriktets verksamhet... 5 Målet är hundra i Skottorp... 8 Föreningen - alltid i centrum En egen Ledarguide Ledarskap lockar Linnea Årets utbildare Idé och organisation Årsredovisning Resultat- och balansräkning Tilläggsupplysningar och noter Revisionsberättelse Statistik... 26

3 Idrotten lär "Under kursen Unga Ledare har jag inte bara träffat nya människor, utan även fått kunskap och idéer tack vare de föreläsningar vi varit på. En kurs som denna borde alla ungdomar gå på, både för att man växer som person och ledare! Ha det gött!" Johanna Grimberg, deltagare Unga Ledare Tänk vad ett mail kan sprida glädje! Tack Johanna för att du fångar varför vi finns som studieförbund. Mötesplatser, med dialog och samtal, medverkar till att idrottsrörelsens medlemmar får energi, nya idéer formas och gemenskapen stärks. Studieverksamhet i föreningen skapar ett mervärde utöver den idrottsliga verksamheten. Vårt bidrag som idrottens studieförbund får även en effekt på aktiva och ledare i vardagen. Kunskaper de bär med sig, in i sin dagliga gärning. Ledare i fokus Vi är där när idrotten lär är studieförbundet SISU Idrottsutbildarna vision. Basen i verksamheten är lärgruppen. Samtalen i den lilla gruppen, hemma i klubbstugan, där deltagarna lär av andra och varandra. Målgruppen i fokus är idrottens ledare. Tillsammans med våra duktiga konsulenter har föreningsledare och ungdomar i sin egen förening arbetat i olika processer för att utveckla verksamhet och organisation. En del ledare har valt att gå på regionala kurser. Till exempel Idrottens Föreningslära för organisationsledare som vill lära sig mer om föreningens organisation och demokratiska ordning. Flera kurser i IdrottOnline och dess olika administrativa system har genomförts. Aktivitetsledare har fått sin grundläggande barn- och ungdomsledareutbildning i kursen Plattformen. Morgondagens ledare Det gäller även att möta idrottens framtida ledare. De som är dagens aktiva utövare och framförallt de som vill prova på att vara ledare. Det är fantastiskt att över 60 ungdomar är med i nätverket för unga ledare. Dessutom har Halmstad kommun tillsammans med oss och Hallands Idrottsförbund möjliggjort att 20 ungdomar får ledarutbildning i studiesatsningen Framtidens Ledare. Ledarskapet fick de praktisera i Sportsommar - idrottsaktiviteter barn. De flesta av de unga ledare har även genomfört en Framtidskväll i sin förening. Hur vill dagens ungdomar att morgondagens förening ska se ut? Vad vill de höra, känna och uppleva? Vad ska de erbjudas för aktiviteter så att de stannar kvar längre i idrotten? Och hur blir ungdomarna delaktiga i verksamheten? Framtidens förening Många liter vatten har runnit igenom de halländska åarna sedan föreningsidrotten formades. Ett helt annat samhälle finns omkring oss idag. Attityder, krav, behov och önskemål har förändrats för såväl människor som idrottsföreningar. Den tekniska utvecklingen är påtaglig. Kommersialisering, individualisering, en åldrande befolkning, nya kommunikationsmönster och former för engagemang är några andra exempel på utvecklingstendenser som påverkar idrotten. Så visst finns det utmaningar! Men, också ett ökat intresse för fysisk aktivitet, fortsatt starkt ideellt engagemang och behov av gemenskap. Förutsättningarna för den ideella idrottsrörelsen ändras. Det finns också en tydlig tendens att den tidigare så grundläggande åtskillnaden mellan ideell verksamhet och privat näringsverksamhet suddas ut. Föreningsidrotten handlar om så mycket mer än bara den fysiska aktiviteten. Den handlar också om glädje, gemenskap, demokrati, ideella insatser och öppenhet för alla som vill vara med. Vi påbörjade tillsammans med Hallands Idrottsförbund studiesatsningen Framtidens idrottsförening under hösten med en träff för politiker och tjänstemän. Vi samtalade med specialidrottsförbundet i länet om vad vi tillsammans med dem och föreningar kan göra. Nu hoppas vi att kommande år ska präglas av samtal om Framtidens idrottsförening! 3

4 Idrotten lär Alla är värdefulla! Värderingsfrågor står högt på vår dagordning och är anpassad för olika målgrupper. För barn genom den pedagogiska formen Forumteater. För ledare i föreningar i några kommuner genom en särskild satsning på förhållningssätt och riktlinjer för ledare - en Ledarguide har skapats i föreningen. Studier som är en medkraft till det som är bra och en motkraft mot det som är nedbrytande. Låt oss fortsätta att ta ett gemensamt ta ansvar. För varje barn, ungdom eller vuxen som far illa inom idrottsrörelsen är ett för mycket. Närmare 100 föreningar har i något sammanhang samtalat om vad som är värdefullt i sin förening i satsningen Värdefullt. Vi samspelar gärna med fler! Inflytande och delaktighet Bra bildningsverksamhet stärker demokratin i samhället, bidrar till att människor kan påverka sin livssituation, skapar engagemang, utjämnar utbildningsklyftor samt att ger delaktighet i kulturlivet. Vi har medverkat till att stärka och utveckla demokratin i samhället genom att ständigt föra samtal och dialog i föreningen om inflytande och delaktighet. Genom det stärker vi även den idrottsliga verksamheten som dessutom bidrar till att uppnå samhällets folkhälsomål. Vi har skapat pedagogiska och utvecklande mötesplatser för att samtala, skapa, uttrycka och uppleva. I föreningen, eller i samverkan mellan olika föreningar är lärgrupp, kurs, föreläsning, skapande och konsumerande kultur våra metoder för att stärka demokratin. Kvantitet och kvalitet Våra konsulenter genomför över 500 föreningsbesök årligen! I år har de på så sätt möjliggjort att närmare 340 föreningar i deltagit i någon av de verksamhetsformer vi kan erbjuda. Över unika deltagare har varit med i någon studieaktivitet. Studier i lärgrupper i form av teori och kunskapssökande är det dominerade inslaget. Utövande idrott erhåller statsbidrag i annan ordning. Kvalitet och kvantitet har inget motsatsförhållande. SISU Idrottsutbildarna har alltid följt upp och utvärderat verksamheten. Ambitionen i år har varit att kraftsamla kring kvalitetsarbetet och skapa en samsyn bland förtroendevalda och medarbetare i samtliga SISU-distrikt. Kvalitet för oss är bland annat att vi följer våra riktlinjer för verksamhet och ekonomi samt att vi uppfyller motiven till varför vi får anslag av samhället. Låt oss få möjligheterna! Vi vill att fler föreningar ska välja SISU Idrottsutbildarnas metoder i sitt lärande och för sin utveckling. Fler ska känna till studieförbundets utbud, våra samverkansformer och möjligheten att ge ett mervärde utöver den idrottsliga aktiviteten. Anslag från stat, region och kommuner är betydelsefullt. Genom anslagen kan vi skapa regionala mötesplatser, utbilda studie- och kursledare, genomföra lokala studiesatsningar och utbildningar för ungdomar och ledare. SISU Idrottsutbildarnas statsanslag via Utbildningsdepartementet bygger i likhet med andra studieförbund på Folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra (2006). Ett starkt anslag till idrottens studieförbund från stat, region och kommun, är en framgångsnyckel i vårt fortsatta arbete. Låt oss komma i samma ekonomiska division som andra studieförbund! Tack för i år! Styrelsen vill rikta ett stort tack till föreningar och specialdistriktsförbund för ett fantastiskt studieår. Till SISU Idrottsutbildarnas Förbundsstyrelse, Region Halland, kommunerna och Hallands Idrottsförbund för ett gott samarbete. Till över kurs- och lärgruppsledare. Och inte minst, ett från hjärtat tack till vår personal för alla möten i idrotten. Ni är verkligen där när idrotten lär! Styrelsen SISU idrottsutbildarna Halland Göte Arvidsson (ordförande), Sven Henrik Kareld (vice ordförande), Cecilia Andersson, Malin Björklund, Susanne Jansson, Ulf Nilsson, Jonas Åberg, Maria Hamnemo (personalens ledamot), Olle Kristenson (distriktsidrottschef) 4

5 Studiedistriktets verksamhet Halland - bästa livsplatsen Studiedistriktets verksamhet följer den överenskommelse som tecknats med Region Halland. Idrott och kultur är viktiga drivkrafter i regional utveckling. SISU Idrottsutbildarna utformar fritt mål för verksamheten för att arbeta mot Region Hallands kulturpolitiska mål, bland annat att skapa kreativa mötesplatser. Arrangemang SISU Idrottsutbildarnas konsulenter är inte experter på varje idrotts tävlingsverksamhet. Men, däremot experter på att skapa lärande processer kring ett arrangemang. Under året har SDF och föreningar anlitat SISU som processledare för att forma ett arrangemang. Överenskommelsen omfattar regional studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet för att därefter utveckla den lokala folkbildningen i idrottsföreningar. Fokuserade områden har varit att stärka idrottens ledar- och tränarutveckling, uppmärksamma den unga generationen, stödja idrottens centrala studiesatsningar, stärka idrottens organisatoriska utveckling samt utveckla idrottens roll i den sociala ekonomin. Det regionala anslaget, som ska finansiera distriktets verksamhet, med undantag för uppdragsutbildning, ska inte ersätta kommunala bidrag, enligt den överenskommelse som tecknats med Region Halland. Idrottslyftet En viktig del i distriktets verksamhet är att starta och effektuera centralt initierade utvecklingsprojekt så att studiesatsningar kan genomföras av förbund och förening eller i studieförbundets egen regi. Idrottslyftet är ett exempel. Studiedistriktet startade under våren ett arbete med att sätta det nya Idrottslyftet på plats. Det innebar en omfattande kompetensutveckling för egen personal samt olika informationsinsatser till SDF och föreningar. Syftet har varit att analysera föreningar med utgångspunkt från Idrotten vill. Förbundsutveckling i SDF och MO Fler studiesatsningar initieras centralt från specialförbund (SF) i samarbete med SISU Riks. SISU Halland har medverkat i flera av dem. Oftast i samarbete med specialdistriktsidrottsförbunden (SDF). I samverkan med Hallands Idrottsförbund genomfördes även en träff för SDF för att samtala om Valåret 2014 samt strategier för framtida idrottsföreningar. Foto: Erica Lundberg Vi har även varit delaktiga i större arrangemang som SM-veckan och Dam-EM i fotboll som arrangerades i Halmstad. Att vi samverkar i tidigt skede med kommunernas destinationsbolag, eller motsvarande, är en framtida nyckel för att utveckla fler arrangemang i Halland. Alla arrangemang, stort som litet, är en starkt bidragande kraft i samhällsekonomin. Regionala resurser (studieresor, arbetsmöten, lärgruppsledarutbildningar, med mera) har skapat möjlighet så att närmare 100 föreningar har genomfört lokala studier. 5

6 Studiedistriktets verksamhet Mot världens bästa idrott Studiesatsningen Värdefullt har fortsatt under verksamhetsåret. Det handlar om olika delar, bland annat Forumteater för de yngre idrottarna, samtal kring laganda för ungdomar och i vissa, väldigt bra tillfällen, samtal med vuxna i föreningen. Vårt syfte är att föreningen ska sätta värderingsfrågor högt upp på dagordningen. Studiedistriktet har tagit administrativt och personellt ansvar för studiesatsningen. Ledarutbildning Kurser genomförs för såväl organisationsledare som aktivitetsledare. Utbudet motsvarar mångfalden av ideellt ledarskap i föreningen. Genom dialoger med utbildningsledare i SDF och kontakter med föreningsledare möter vi det behov som idrottsledare har. Det tillsammans med centralt beslut om likartat kursutbud, styr vår inriktning och vårt utbud av kurser. Två större kurshelger, Träningsläger för styrelsen och Idrottsforum, har genomförts för både organisations- och aktivitetsledare. Grunden för en väl fungerande förening kan byggas vid de föreningsutvecklingskurser som genomförs. Kursen inled oftast med föreningskunskap för att därefter övergå till föreningens behov och önskemål av utveckling. Analys och åtgärdsprogram inom olika verksamhetsfält formas med en utvecklingsplan som slutprodukt. Framtidens idrottsförening Vi påbörjade tillsammans med Hallands Idrottsförbund studiesatsningen Framtidens idrottsförening under hösten med en träff för politiker och tjänstemän. Vi samtalade med specialidrottsförbundet i länet om vad vi tillsammans med dem och föreningar kan göra. Föreningsidrotten handlar om så mycket mer än bara den fysiska aktiviteten. Den handlar också om glädje, gemenskap, demokrati, ideella insatser och öppenhet för alla som vill vara med. I december deltog samtliga konsulenter i en utbildning för att under 2014 i processer med föreningar genomföra strategiska viktiga vägval i Framtidens idrottsförening. 6

7 Studiedistriktets verksamhet Plattformen - idrottens barn- och ungdomsledarutbildning Såväl idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå Plattformen som Åldersanpassad fysisk träning för barn & ungdom har genomförts under året. Distriktet har genomfört olika utbildningar för föreläsare i kurserna för att säkerställa likvärdighet i utbildningen. Oftast genomförs kurs med flera olika idrotter, men ibland finns möjligheten att förlägga kurs i föreningen. IdrottOnline Utbildningar har genomförts för föreningar som önskar utveckla sin information via föreningens hemsida, utveckla sin redovisning av Lokalt Aktivitetsstöd eller hantera sitt medlemsregister. I Varbergs kommun igenomfördes en särskild satsning under våren. Över 400 deltagare har tagit del av kursutbudet. Distriktet har även initierat möjligheten att redovisa studieverksamhet till IdrottOnline och dess utbildningsmodul. Härligt att ha lärt sig utbildningsmodulen i IdrottOnline. Den sparar mycket tid och papper för mig. Yvonne Johansson, verksamhetschef Halmstads Fältrittklubb IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA Det erbjuds flera olika kurser för organisationsledare under samlingsnamnet Idrottens Föreningslära. Allt som har att göra med föreningsutveckling, föreningskunskap och föreningsjuridik ingår. Det finns såväl grundutbildningar som fortsättningskurser. Studiedistriktet har även genomfört Träningsläger för styrelsen med 14 föreningar under två kurshelger där Idrottens föreningslära hade en framträdande plats. Idrottens Föreningslära har lockat 995 deltagare i 118 arrangemang. Skottorps IF är en förening som har fått såväl stöd, som rådgivning och utbildning inom ramen för Idrottens föreningslära. 7

8 Målet är hundra i Skottorps IF En ny ordförande i en gammal förening. Stefan Andersson tackade mot alla odds ja till uppdraget i Skottorps IF. Målet: Att ge den anrika föreningen tillbaka en viktig roll som bygdens ambassadörer. Han har ett grundmurat föreningsengagemang, ICA-handlaren i Skummeslövsstrand Stefan Andersson. Men fotboll? Var väl med på någon träning när jag var sju-åtta år och förstod att fotboll inte var något för mig, skrattar han. Själv har han lärt sig att LOK-stöd inte har något med järnväg att göra, har valts om till ordförande i föreningen där mycket städarbete återstår: Två förlustår i rad har tagit en stor del av det egna kapitalet och ekonomin står i fokus. När han tillträdde fanns inga antagna stadgar som följdes. Idrottsplatsen Gröningen driver Skottorps IF med kommunalt nyttjanderättsavtal. Planerna används också av damfotbollen, som har i en egen förening, HaSko, och pojkfotbollen. ICA-butiken Svens Livs tog Stefan över efter sin far. Nu pågår nästa generationsskifte och utbyggnadsplaner och Stefan hade lovat hustrun att inte ta på sig några fler uppdrag. Men när Skottorps IF frågade var det hon som sa: Detta kan du ju inte tacka nej till. För idrottsföreningar har kanske en viktigare uppgift än någonsin i mindre orter. När mycket annat i service försvinner på landsbygden kan de vara kvar som samlingspunkt och levande folkrörelse, funderar den nye ordföranden. När han tillträdde vid årsmötet 2013 var ordförandestolen tom, företrädaren hade slutat under pågående verksamhetsår. Om inte ledningen fungerar är risken stor att mycket annat inte heller gör det. Och att det inte går att driva en förening analogt och enligt köksbordsmodellen på 2000-talet insåg den nye ordföranden snabbt. Så att föreningens herrlag gjorde en skitsäsong med ynka sju poäng och nedflyttning från division sex var helt följdriktigt. Men nu har vi tillsatt sportchef och ansvariga för sponsring och skötsel av anläggningen och har kommit en bra bit på att styra upp verksamheten. Seniortruppen är på man och så bra har det inte sett ut på flera år, enligt de som förstår det, summerar Stefan Andersson första året. Bygdens ICA-handlare Stefan Andersson engagerade sig i Skottorps IF när föreningen stod utan ordförande. Den har omkring 150 aktiva och drivs av SIF i en sektion gemensamt med Hasslövs IS med oklarheter kring saker som ekonomi och vilken/vilka föreningar som de aktiva tillhör. Så 2013 lades stor energi på att bringa ordning i organisationen. Vid två tillfällen engagerades Hallands Idrottsförbund för rådgivning och möten. Även Hallands Fotbollförbund bidrog med specialistkunskaper. Därefter följde utbildning i Idrottens Föreningslära som SISU Idrottsutbildarna anordnade. Kontakterna vi haft med Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har lärt mig att det finns en stor kunskapsbank i Idrottens föreningslära. Den ska vi utnyttja mer när de akuta frågorna kring organisation och ekonomi är avklarade. Vi ska skapa en öppen, transparent verksamhet där alla har chans att tycka till. En förening där medlemmarna känner sig som ambassadörer och som inte firar hundraårsjubileum i lägsta serien 2018, summerar Stefan Andersson visionen. Text och bild: Lars Andersson 8

9 Studiedistriktets verksamhet Utbildningsledare i SDF Utbildningsledare i SDF spelar en viktig roll i att starta utvecklingsprojekt av bildningskaraktär och naturligtvis för utveckling av den egna idrottens kursverksamhet (en del av SISU:s uppdrag från Hallands Idrottsförbund). Träffar med SDF utbildningsledare har genomförts i syfte att utveckla utbildningsledarens kompetens avseende bildning och utbildning samt klargöra dess skillnader i pedagogik och ekonomiska förutsättningar. Utbildning för lärgruppsledare Lärgruppsledarutbildning är ett sätt att säkerställa kvalité på föreningens lärgrupper. Företrädesvis har denna distriktsutbildning flyttats ner lokalt i kommun eller förening. Hög pedagogisk kvalitet ska prägla SISU Idrottsutbildarnas insatser i idrotten. Samtal, enskilda möten med lärgruppsledare registreras inte som regional kursverksamhet, men bidrar starkt till utveckling av lärgrupper. SDF idrottskurser SISU Idrottsutbildarna, har på uppdrag av Hallands Idrottsförbund, samordnat den kursplanebundna utbildningen som SDF genomför för föreningar. I år har antalet kurser minskat. Övervägande delen av deltagarna tillhör kategorin aktivitetsledare, det vill säga; instruktörer, tränare och funktionärer. Övriga deltagare är organisationsledare. Det är av yttersta vikt att SF och SDF i olika studiesatsningar i samverkan med SISU ser till att utveckla och utbilda fler organisationsledare. Friskvård och hälsa Enbart att vara fysiskt aktiv i en idrottsförening bidrar till en bättre folkhälsa. SISU Idrottsutbildarna har därutöver skapat mervärde i olika lärgrupper i till exempel kostfrågor eller hjärt- och lungräddning. I 50 arrangemang som genomförts uppnås förhoppningsvis en effekt om en förändrad attityd i olika hälsorelaterade frågor. Samverkan folkhögskola Samspelet med Katrinebergs Folkhögskola spelar en viktig roll i kursverksamheten. Folkhögskolan är för SISU och flera idrotter en mötesplats. Det finns såväl pedagogiska som ekonomiska skäl att förlägga kursverksamhet på folkhögskola. Under verksamhetsåret har dialoger förts med personal på skolan för att utveckla samarbetet och inledande samtal med Löftadalens Folkhögskola har förts. Kommunala utbildningsbidrag Samtliga kommuner har någon form av kontantstöd till ungdomsorganisationer som utbildar ledare. Cirka 1 miljon kronor utbetalas i ledarutbildningsbidrag till idrottsföreningar årligen. Omfattningen av den regionala kursverksamheten borde innebära att fler föreningar söker ledarutbildningsbidraget. Av olika skäl är så inte alltid fallet. SISU Idrottsutbildarnas arbete med att säkerställa kursernas kvalitativa innehåll och dess ekonomi är en trovärdighetsfråga mot kommunerna och sker bl a i dialog med SDF och föreningens utbildningsledare. 9

10 Föreningen alltid i centrum Uppdrag, aktivitet, resurs Lokal bildningsverksamhet utgår från det uppdrag som staten anger. Motiv är t ex att stödja verksamheter som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. SISU Idrottsutbildarna genomförs studieaktiviteter och resurser ställs till förfogande. Statens anslag kompletteras av kommunala stöd som inte i någon form ska ersätta det kommunala stödet för bildningsverksamhet som idrotten erhåller. Statsbidraget ska inte heller förväxlas med det organisationsstöd som ungdomsorganisationer har, såväl i kommuner eller regioner för t ex utbildning av ledare. Det kommunala stödet för idrottsrörelsens bildningsverksamhet utbetalades 2013 i samtliga av länets kommuner. Värderingsfrågor och ledare i fokus Uppdraget till SISU från staten är att vi i första hand ska erbjuda lärande verksamhetsformer till ledare samt inom ämnesområdet värderingsfrågor. Våra verksamhetsformer utgör ett stöd och skapar mervärde för det ideella folkrörelsearbetet. Ett stort antal föreningsmedlemmar har i utvecklingsprocesser fått möjlighet att påverka sin förenings utveckling. Ledare har diskuterat hur ledarskapet ska utvecklas eller hur föreningens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet ska se ut. Barn har uttryckt sina känslor för hur kompisskapet kan förbättras. Ungdomar har lärt sig de grundläggande kunskaperna om sin förening och sin idrott. En verksamhet som sker utöver det aktiva utövandet av idrott. Värderingar och förhållningssätt Barn som vill leka idrott. Ungdomar som vill utvecklas genom att ha en bra laganda, träna och tävla. Alla får vara med. Med utgångspunkt från Idrotten Vill bedriver vi ett utvecklingsarbete i föreningen så att vi har kul och mår bra tillsammans. För att nå detta krävs ett aktivt och tålmodigt arbete med ledare, barn, ungdomar samt inte minst föräldrar. Här är SISU:s satsning Värdefullt till ovärderlig hjälp. SISU-konsulenterna har med sin kompetens skapat ett engagemang hos deltagarna, som de varit mycket nöjda med. Hans-Eric Bengtsson, IF Norvalla Glädje och gemenskap genomsyrar verksamheten. Alla känner sig delaktiga och får vara med att påverka så att föreningen utvecklar verksamheten. Det är halländsk idrott när den är som bäst. Det är här grunden läggs för idrottsrörelsens vision Svensk Idrott världens bästa. 10

11 Föreningen - alltid i centrum Värdefullt SISU Idrottsutbildarna i Halland fortsätter arbetet med studiesatsningen Värdefullt. Främsta målgruppen är barn och ungdomar. Men studiesatsningen vänder sig även till ledare och föräldrar. Barn och ungdomars glädje, engagemang och passion för idrott ska sättas främst. Utifrån deras behov och önskemål startar SISU ungdomskonsulenter, Linda Söderqvist och Rikard Boman värdefulla samtal en investering i dagens och morgondagens idrott. Syftet är att få idrottsföreningar runt om i Halland att samtala och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten. Vi har mött närmare 100 föreningar med deltagare i olika verksamhetsformer i vår Värdefulltsatsning. Fantastiskt kul! Oftast är det barnen vi träffar men bra ledare är med i samtalen. Ibland har vi träffat grupper med ledare och föräldrar. Då samtalar vi om hur en stödjande idrottsförälder bör var. Allt handlar inte om att vinna. En stödjande föräldrar har ett större och viktigare ansvar i att utveckla sina barn genom idrotten. Linda och Rickard, ungdomskonsulenter Forumspel Linda och Rickard har tillsammans med Niklas Liljebjörn och Moa Kristenson även varit ledare för Forumspel i idrottsskolor och vid föreningsträffar under vår och höst. Genom denna utmärkta pedagogik samtalar vi om hur vi skapar en kul idrott, hur vi skapar bra attityder och värderingar och inte minst hur vi ska vara mot varandra. Varje år väljer vi ut ett tema som för oss in på goda attityder. Närmare barn, och en del ungdomar, i 130 arrangemang har deltagit i årets Forumteater. - Vi väljer varje år ett nytt tema, men får vara flexibla i samtalen. I år har det mest handlat om Sätt glädjen i centrum! Men vi har också haft tema om att vara kompis på nätet - i sociala media samt pratat med barn om alla behöver inte ha den dyraste utrustningen för att bli bra i sin idrott, avslutar Linda och Rickard. 11

12 Föreningen - alltid i centrum Föreningsutveckling Att skapa möten, dialog och erfarenhetsutbyte mellan människor i processer som ska leda till en bättre föreningsverksamhet är syftet med de 500 föreningsbesök som SISU Hallands konsulenter gör under ett år. Träffar med utbildningsledare i föreningar tillhör ett steg i kontakten med föreningar. Dessa möten övergår till att föreningsmedlemmar i studie- och bildningsverksamhet får kraft, nya idéer formas, inflytande och delaktighet skapas och gemenskapen stärks. Ett av förbundsstämmans mål (som siktar mot år 2015) för SISU Idrottsutbildarna är att fler föreningar ska se oss som en medaktör i den lokala bildningsverksamheten. De kvantitativa målen är högt ställda. Kvaliteten i våra verksamhetsformer sätter deltagarna i med hjälp av konsulenter och lärgruppsledare. Vårt stöd är de av Förbundsstyrelsen fastställda förhållningsätt och riktlinjer som finns för genomförandet. De senaste åren har vi samverkat med närmare 350 föreningar. Vår utmaning finns i att fler ska upptäcka den möjlighet som bildningsverksamhet utgör! Ledarguide Utöver att skaffa och behålla ledare behövs alltid goda samtal om attityder och värderingar. Engagerade och kunniga ledare är helt avgörande för en förening. Därför är det oerhört stimulerande att SISU Idrottsutbildarna i speciella satsningar i samarbete med Halmstad, Laholms och Kungsbacka kommun fått möjlighet att än mer utveckla ledarskapet. Gemensamt namn är Ledarguide - riktlinjer och förhållningssätt för föreningens ledare. En del föreningar har redan olika former av dokument för ledare och dessa kan då revideras. "Halmstads Bollklubb har, i samarbete med SISU Idrottsutbildarna, under 2013 i processform arbetat fram klubbens ledstjärnor för barn- och akademiverksamheten, s k Blå Tråden - Ledstjärnor. SISU Idrottsutbildarna har också stöttat oss i vår internutbildning av ledare och föräldrar i klubben. De har studieformer som möter upp de krav och önskemål som vi som elitförening har på idrottens studieförbund." Göran Johansson, ordförande Halmstads BK "I år har vi haft samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Tidigare har vi inte haft någon egentlig organisation eller struktur för utbildningar och föreningsaktiviteter. Vi kom igång med detta förra året och vår förhoppning är att vi planerar våra utbildningar och aktiviteter i samarbete med SISU även i fortsättningen" Jan Berg, ordförande Halmstads Segelsällskap Det ideella ledarskapet Prioriterad målgrupp i SISU Idrottsutbildarnas verksamhet är idrottens ledare. Kraven på ideella ledare ökar och uppgifterna breddas. Det är även viktigt att formerna för ledarskap utvecklas. Kvaliten i den lokala barn- och ungdomsverksamheten är ofta kopplad till den kompetens som finns hos den ideella ledaren. Vi vet att många ideella ledare inte har tid, kraft eller lust att vara med på regional utbildning kurser över en helg. Lärgrupper i hemmamiljö är då en utmärkt kompetenshöjande metod. I år har aktivitetsledare och organisationsledare varit deltagare i lärgrupper och kurser. Ledarguiden (eller motsvarande dokument) ska utgå från idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill och behandla flera olika värderingsområden, som glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. "Trönninge Idrottsförening har i samarbete med SISU Idrottsutbildarna utformat vår Ledarguide - hur vi ledare ska förhålla oss i vårt ledarskap. Hansi Hinic från Halmstad Högskola föreläste för ledare om bra barnidrott. Eija Feodoroff har utbildat våra ledare i fotbollsteknik och hur vi skall inspirera och möta våra ungdomar. Barn och ungdomar samtalade om värderingsfrågor i "Forumteater" i samband med Trönningecupen." Tomas Stenberg, ordförande Trönninge IF 12

13 En egen Ledarguide gör gympan bättre Man skulle kunna säga att Helen Ebers nästan inte visste ett barr om truppgymnastik första gången hon såg ett träningspass i Oskarströms idrottshall. Dottern ville börja så jag följde med henne, minns Helen, nu en av entusiasterna bakom samhällets unga snabbväxande förening. Oskarströmsgymnasterna var Pea Sopos egen lilla vision om en truppgymnastikförening på hemmaplan efter ett långt ledarskap i Halmstads Frigymnaster blev den verklighet.föreningen har vuxit till en av samhällets största med 120 aktiva barn och ungdomar, tillsammans med innebandy och fotboll. Och inte minst ett viktigt och nära alternativ till aktiviteter för tjejer. - Men en av våra grupper är en pojktrupp, poängterar Helen Ebers, sekreterare i föreningen. Nu när den nått skolålder har också insikten mognat om vikten av en föreningsstruktur: Vad vill vi? Vilka värderingar står vi för? Vad förväntar vi oss av medlemmar och föräldrar och vad kan de förvänta sig av föreningen. Många frågor dök upp på möten och i omklädningsrum och när man hörde att kommunen från 2015 skulle kräva en fastställd ledarguide för att bli berättigad till kommunala bidrag kontaktade föreningen SISU Idrottsutbildarna. Håkan Hallberg kom till ett styrelsemöte för att informera och det blev det enda vi hann prata om den kvällen, minns Helen. Sedan har det rullat på, långsamt ibland, intensivt andra perioder, i styrelsen och i lärgrupper för att ta fram föreningens egen ledarguide. Ledar Guiden En ledarguide är ett föreningsdokument som visar riktlinjer och förhållningssätt för föreningens ledare. Ledarguiden (eller motsvarande dokument) ska utgå från idrottsrörelsens idéprogram Idrotten Vill och behandla flera olika områden, glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. SISU Idrottsutbildarna Halland startade i samverkan med Teknik- och fritidsförvaltning i Halmstads kommun en satsning på Ledarguide. Processer med Ledarguide pågår även i Laholms och Kungsbackas kommuner.. Med SISU-stöd genomfördes en utbildningsdag kring föreningens kärnvärden och värderingar. Arbetet fortsatte i en lärgrupp där representanter för ledare och styrelse ingår. Gruppens förslag ska sedan på tyckarrunda innan ledarguiden fastställs på årsmötet. Vi försöker täcka in allt och alla ledare, gymnaster och föräldrar ska veta vad föreningen står för. Och vi ska kunna sätta en information om det i händerna på föräldrar och gymnaster när de kommer till oss, förklarar Helen. En viktig punkt är att Oskarströmsgymnasterna är en tävlings men inte elitsatsande förening. En annan är Pea Sopos tanke från start om låga medlems- och terminsavgifter. En tredje är att föräldrar ställer upp när föreningen ber om hjälp. Föreningens stora kraftsamling är Gympa Natt & Dag en sensommarhelg då hundratals truppgymnaster och deras anhöriga sätter prägel på samhället. Den har blivit vår ekonomiska ryggrad, konstaterar Helen Ebers som sett hur arbetet med Ledarguiden har gett nyttiga sidoeffekter. Vi har nog blivit duktigare på att berömma varandra och inse att vi alla kan bidra. Det är lika kul varje gång man hör någon spontant säga: Det där kan jag göra, berättar Helen. Vardagsslitet i styrelse och förberedelserna med material och utrustning till träningspass kan te sig grått. Med verksamhet på fyra olika ställen är drömmen så klart en egen lokal. Men våra avslutningar, när hallen fylls av gymnaster och åskådare och det är en härlig blandning av show och glädjetårar är en sådan enorm belöning för föreningsjobbet, tycker Helen. Text och bild: Lars Andersson 13

14 Föreningen - alltid i centrum Idrottslyftet SISU Idrottsutbildarnas del av Idrottslyftet har förändrats under året. Från och med i år är fokus en analys av föreningens verksamhet utifrån idédokumentet Idrotten vill. Ett omfattande arbete har genomförts för att sätta Idrottslyftet på plats. Vi har haft en trög start och har inte kunnat förmedla utvecklingsbidrag i den omfattning vi önskat. Samtidigt har vi i bland annat Halmstad haft stort engagemang i Ledarguiden som i stora drag omfattas av samma analys. Vi har även påbörjat ett arbete med att finna nya analysverktyg och de ska provas under Drygt 130 tkr har utanordnats till föreningar i Halland i denna del av Idrottslyftet. Inte bara idrott SISU Idrottsutbildarna har tre övriga medlemsorganisationer som står utanför Riksidrottsförbundet. Studieverksamhet har genomförts i föreningar som tillhör Livräddningssällskapet, Pistolskytteförbundet samt Bridgeförbundet. Ge unga ledare chansen Största gruppen av deltagare i SISU Idrottsutbildarnas verksamhet är ungdomar. Att lära sig om hur kroppen fungerar, hur tekniken kan utvecklas eller hur föreningen är uppbyggd har varit i fokus. Men, det handlar även om att våga ta på sig ledaruppdrag. Etablerade ledare har en nyckelroll. Att ställa frågan om unga vill bli ledare. Ungdomar kan och vill få chansen! Unga Ledare är en utbildning som ger många möjligheter. Unga människor får chans att uttrycka sig, bli lyssnade på samt knyta nya kontakter. Helt enkelt en chans att vidga sina vyer. Ett stort personligt tack från mig till föreläsare och fantastiska ledare från SISU! Caroline Wallgren, deltagare Unga Ledare - I nätverket för Unga Ledare har vi olika utbildningar som bedrivs i kursform, berättar Linda Söderqvist och Rickard Boman från SISU Idrottsutbildarna. Det är träningslära, träningsplanering, mental träning, ledarskap, Idrottens Föreningslära och inte minst att lära sig processer i föreningsutveckling. - Vi har haft två grupper med totalt 60 unga ledare i år från olika delar av länet. Vi har skapat olika mötesplatser för dem. Dessutom får de i uppgift att tillsammans med oss planera och genomföra en Framtidskväll i sin förening. I Falkenbergs Sim resulterade planerade och genomförde ett simläger för barn. Halmstad kommun har tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och Hallands Idrottsförbund möjliggjort att 20 ungdomar fått ledarutbildning i studiesatsningen Framtidens Ledare. Under våren fick ungdomar olika former av utbildning för att sedan kunna praktisera ledarskapet i Sportsommar - idrottsaktiviteter barn. - Det har varit fantastisk kul att planera och leda Framtidens ledare, säger Rickard Boman som tillsammans med Anna Hulander varit handledare. 14

15 Ledarskap lockar Linnea Men det är främst ute i barngrupperna som jag vill vara, det ger så mycket. Linnea Hätting. Linnea Hätting trodde att chansen till sommarjobb var förlorad. Då kom samtalet från Rickard Boman, projektledare på SISU Idrottsutbildarna: Vill du vara med som Framtidens Ledare och jobba som ungdomsledare i sommar? Sommarjobbet gav mersmak och nu fortsätter Linnea med sikte på att bli behörig som huvudledare i barngymnastik. Linnea går på Sturegymnasiets danslinje och några kvällar i veckan är hon hjälpledare till sin bästa kompis i en av Gymmix Pulsens Bamsegrupper. Hon har tydliga tankar om vad som utmärker en bra ledare: Glädje, glöd och erfarenhet är tre egenskaper som Linnea sätter högt. Ett samarbete mellan Halmstads kommun, SISU Idrottsutbildarna och Hallands Idrottsförbund låg bakom att hon och ytterligare 19 Halmstadungdomar fick sommarjobb med utbildning och praktik som ungdomsledare inom projektet Framtidens ledare. I utbildningens praktikdel, Sportsommar, som under 2013 genomfördes på sex platser i Halmstad fick 300 sommarlovslediga barn pröva på olika idrotter. 22 föreningar presenterade sina sporter och deras ledare stöttades av Linnea och hennes sommarjobbskamrater. De kom till sina praktikplatser med en färsk 40-timmars utbildning i bagaget. I utbildningen ingick Plattformen, som är idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå, hjärtoch lungräddning, krishantering, trafiksäkerhet och värderingsfrågor inom idrotten. Ungdomarna fick även under två dagar planera idrottskolorna. Kommunen ville erbjuda sommarjobb och samtidigt göra en insats för att locka ungdomar till ledaruppdrag. Skollediga barn fick en Prova på-aktivitet och idrottsföreningar chans att locka nya medlemmar. Så det var ett projekt med idel vinnare, sammanfattar Rickard Boman. Han sov inte många timmar natten till första dagen i Idrottsskolan. Praktikanterna hade fått busskort för att kunna ta sig till arenorna men startdagen sammanföll med en busstrejk på lokaltrafiken. Men allt löste sig. Det blev några fantastiska veckor som avslutades med att alla deltagarna fick biljetter till EM-kvartsfinalen mellan Sverige och Island på Örjans vall, summerar Rickard. Linnea har nu fått smak på ledarrollen och fortsatt i utbildningen Unga ledare som bland annat förbereder för förtroendeuppdrag i idrottsföreningar. Men det är främst ute i barngrupperna som jag vill vara, det ger så mycket, säger Linnea Hätting. Idrottsskolan är planerat att pågå i tre år i Halmstad och modellen skulle lätt kunna användas också i andra halländska kommuner. Text: Lars Andersson 15

16 Årets utbildare vill ha stenkoll Lennart Bengtsson är väl medveten om det men det underlättar för efterträdarna om man förbereder sin avgång. Så när han nu säger tack och adjö efter sju år som utbildningsledare inom Försvarsutbildarna krattar han manegen väl. Hans uppgifter delas upp på fem. Försvarsutbildarna Halmstad tillhör inte de mest kända blomstren i den halländska föreningsfloran. Men säg Tylebäck Kursgård och många får bilden av den fint inbäddade anläggningen i strandskogen bakom Tylösands dyner, och närmsta granne med mytomspunna hål 16 på Tylösands Norra. Sedan 1930-talet har otaliga kurser inom den frivilliga försvarsrörelsen genomförts på Tylebäck. Nu är det en toppmodern anläggning med omkring 18 miljoner kronor i omsättning och 18 anställda. Ägaren till verksamheten som ett rejält småföretag är alltså det 102-åriga förbundet, som har sitt ursprung i landstormsrörelsen från början av 1900-talet då försvaret förändrades minst lika mycket som nu. Sedan den allmänna värnplikten avskaffades 2010 har den militära beläggningen på Tylebäck minskat kraftigt. Nu är 90 procent av våra bokningar civila, säger Lennart Bengtsson, som är aktiv i både Försvarsutbildarnas Halmstadavdelning och i länsförbundet. Så det är under en turbulent tid som han satt sin profil som utbildningsansvarig i föreningen. SISU Idrottsutbildarnas Håkan Hallberg sammanfattar den i tre ord: Ordning och reda. Ja, sån t gillar Lennart, utsedd av SISU till Årets utbildare 2013! Men mitt första år fick vi inte vår ansökning om LOK-stöd godkänd. Då gick jag upp till SISU och sa: -Finns det någon kurs som visar hur jag ska göra, minns Lennart. Det ska inte vara några lösa papper. Jag har som utbildningsledare hela det administrativa ansvaret. Andra leder kurserna, jag hanterar allt det praktiska och ekonomiska inför, under och efter. Men jag besöker varenda utbildning och kollar. På mina sju år har jag bara missat en kurs, sammanfattar Lennart.,, Det ska inte vara några lösa papper. Jag har som utbildningsledare hela det administrativa ansvaret. Andra leder kurserna, jag hanterar allt det praktiska och ekonomiska,, inför, under och efter. Under året 2013 redovisade Försvarsutbildarna Halmstad 5 kurser och 20 lärgrupper med 140 deltagare. Studier varieras i ämnen som friskvård, ledarskap och värderingsfrågor. Lennart Bengtsson räknar med att det kommer att öka åren framöver: Frivilligrörelsens roll inom försvaret och samhällets krisberedskap blir viktigare, både för ungdomar och för vuxna. Signalerna från försvarspolitikerna är allt tydligare om det. Han tycker att samarbetet med SISU Halland har fungerat väl, trots att Försvarsutbildarna är en lite annorlunda medlemsorganisation. Men så har Lennart också god kännedom om idrottsrörelsen. Under sex somrar skötte familjen Bengtsson städning och underhåll under Fotbollförbundets elitläger på Sannarp. Och under åtta år höll han Getinge IF i strama tyglar och vände en förening i ekonomisk kris på rätt kurs igen. Det var bara en hög obetalda räkningar när han började, det fanns en god summa pengar på kontot när han lämnade. 16

17 - ingen är oersättlig Då hade han också hittat väl förberedda ersättare till de två uppdrag han skötte i föreningen: ordförande och kassör. Det blir något liknande vid Försvarsutbildarna Hallands stämma när Lennart Bengtsson trappar ner. Utbildningsledarens uppgifter delas upp på fyra personer, medan han själv fortsätter ett tag till med uppdrag som samlats under rubriken Stöd till samhället. Jag vill alltid ha full kontroll i de uppdrag jag tagit på mig och det kräver mycket tid. Det hade aldrig fungerat om jag inte haft en mycket förstående hustru, konstaterar SISU-pristagaren. Text och bild: Lars Andersson LENNART BENGTSSON Ålder: 70 Familj: Hustru Eva och dotter Johanna, arbetar på ekonomiavdelningen i Härryda kommun Bor: Villa i Getinge sedan 1973 Yrke: Pensionär, var tidigare trupputbildare på I16 på 1960-talet. Därefter bland annat bygg, järnverks-, fabriksarbetare, busschaufför och vaktmästare. Men framförallt stenarbetare på bergtäkter i trakterna av Getinge Egen idrottskarriär: Pojkfotboll i Holms IF på 1950-talet, handboll i HBP. Två Vasalopp på 1970-talet för OK Lindena Aktuell som: Årets Utbildare 2013 SISU Idrottsutbildarna i Halland Utmärkelsen Årets Utbildare har delats ut till följande ledare Hans-Erik Bengtsson, IF Norvalla Patrik Nilsson, Inger Olsson, Willie Persson, Hallands Golfförbund Jan Olof Johansson, Falkenbergs IK Jarl Mårtensson, Varbergs BOIS Annika Scheller, Varbergs Sportdansklubb Gert Johansson och Leif Svensson, Glommens IF Gunnar Johansson, Skidklubben Hylte Gunnar Linell och Anne Börjesson, IFK Fjärås Anna-Stina Nordqvist, IFK Fjärås Sven Elfström, Varberg Hockyklubb Ingvar Johansson, Vinbergs IF Ove Nilsson, Varberg Hockyklubb Anders Stålberg, Eldsberga Innebandyklubb och Ingmar Eriksson, Hallands Orienteringsförbund Göran Nilsson, FMCK Varberg Tomas Fischer, Salvadorianska IF Per Inge Johansson, Mölle Innebandyklubb Tommy Beckman, OK Nacke Mats Carlsson och Magnus Larsson, Tvååkers IF 17

18 Idé och organisation Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en eftertraktad resurs för idrotten som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Vårt utbud ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vision och värdegrund Vår vision och ledstjärna är - vi är där när idrotten lär-. En värdegrund som vilar på idrottens idéprogram Idrotten Vill kompletterar visionen och vår syn på människors lärande - en livslång lärprocess. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland har till uppgift att, enligt stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings- och utbildningsverksamheten inom distriktet i enlighet med Förbundsstämmans beslut och Förbundsstyrelsens (FS) givna anvisningar och riktlinjer. Basen i verksamheten är bildningsverksamhet med deltagarstyrda lärgrupper. Att lära både av andra och av varandra är en nyckel till framgångsrik utveckling och idrott. Studieförbundet erbjuder även föreläsningar, kurser och kulturarrangemang samt medverkar i olika utvecklings- och organisationsprocesser. Genom bildning och utbildning inom idrotten verkar vi för att stimulera människors lärande. Samtalet och mötet mellan människor står alltid i fokus. Årsstämma Stämma genomfördes på Hotel Tylösand i Halmstad. Carl Fredrik Graf, Halmstad, ledde 38 ombud (27 idrotter och en övrig medlemsorganisation) igenom stämman. Stämman gästades av Sandra Muszynski, ledamot SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse samt Susanne Erlandsson, ledamot Riksidrottsstyrelsen. Styrelsen Styrelsens ledamöter: Göte Arvidsson (ordförande), Sven-Henrik Kareld (v. ordförande), Malin Björklund, Ulf Nilsson, Susanne Jansson, Jonas Åberg, Cecilia Andersson, Maria Hamnemo (personalens ledamot). Styrelsen har genomfört 5 sammanträden samt temamöten om verksamhetsinriktning , valåret 2014 samt Framtidens Förening. Styrelsen och distriktsidrottschefen har i hela eller valda delar deltagit i distriktsstyrelseutbildning (maj), Riksidrottsmötet, (maj), Region Syd samråd (mars och november), styrelsekonferens (oktober), distrikts- 18

19 Idé och organisation ledningskonferens (oktober), Idrottspolitiskt träff (november), SDF-konferens (november) samt därutöver vid olika tillfällen representerat förbundet, till exempel vid träffar avseende den Halländska kulturplanen samt bildande av Hallands Kulturförbund. Styrelsens organisation och arbetsfördelning bygger på bevakning av bas- och fokuserade områden. Styrelsen har att följa fastställd verksamhetsinriktning , statens riktlinjer, överenskommelse Region Halland, Förbundsstyrelsens (FS) riktlinjer för verksamheten samt distriktets stämma. Styrelsens åliggande anges i SISU-distriktets stadgar. Styrelsens representation Hallands Bildningsförbund: Göte Arvidsson, Olle Kristenson (ersättare) Hedersledamöter Ulla-Brita Jönsson (hedersordförande) Lekmannarevisor Lennart Kull, Gun Henningsson (ersättare) Valberedning Ingmar Eriksson (ordförande), Anna Lundkvist, Ivar Öhrn Personal Under verksamhetsåret har en omfattande process startat för att skapa en samordnad personalorganisation för SISU Idrottsutbildarna och Hallands Idrottsförbund. Personal utgörs av Olle Kristenson (distriktsidrottschef), Åsa Agmyr, Daniel Ljungberg, Roiene Engdahl, Eva Carliden, Liselotte Arvidsson, Anneli Hügert, Morgan Bengtsson samt Maria Hamnemo (samtliga tillsvidareanställda). Håkan Hallberg, Linda Söderqvist, Rickard Boman, Anna Hulander, Moa Kristenson samt Niklas Liljebjörn (visstidsanställda). Auktoriserad revisor Jan-Ove Bengtsson, Marianne Thorsson (ersättare) 19

20 Årsredovisning Årsredovisning för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland ( ), nedan SISU Halland, räkenskapsåret Verksamhetens art och inriktning Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna har av den svenska idrottsrörelsen fått i uppdrag att vara idrottens studie-, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Halland ansvarar för idrottsrörelsens regionala och lokala bildnings- och utbildningsverksamhet. Verksamheten utgår från idrottens behov av utveckling. Behovet styr utbud och form. De statsbidragsberättigade lärgrupperna är basen i vår verksamhet. Kurser, föreläsningar och andra kulturarrangemang kompletterar utbudet. Vi medverkar även i vår roll som projekt- och processledare i olika utvecklingsoch organisationsprocesser. Av regeringens riktlinjer för statsbidraget till SISU Idrottsutbildarna framgår att arbetet med att utbilda ledare för idrottens behov liksom arbetet med värderingsfrågor inom idrotten är särskilt angeläget. Viktiga händelser under året SISU Halland har i samverkan med föreningar genomfört ett omfattande bildnings- och utbildningsverksamhet under verksamhetsåret. Även ett kvalitetssäkringsarbete har genomförts. Antal samverkande föreningar har minskat något. Antal arrangemang är i stort det samma. Färre utbildningstimmar har redovisat, vilket innebär att kostnader för lärgrupper minskar. Antalet unika deltagare är cirka varav cirka hälften är organisations- eller aktivitetsledare. Statsbidraget för studie- och kursverksamheten ökade under verksamhetsåret. Modellen för fördelning till distrikten innehåller såväl storleksbidrag som verksamhetsbidrag. Distriktet tilldelas en procentuell andel av det totala statsbidraget. Distriktet tilldelades även ett extra utvecklingsbidrag. Styrelsen har valt att fördela dessa medel i satsningen med ungdomar och värderingsfrågor verksamhetsåren 2014 och Region Halland har till SISU Halland utbetalt anslag 2013 i en särskild överenskommelse. En avstämning av förbundets verksamhet har genomförts och överenskommelsen gäller även för 2014, omfattande ett grundanslag och ett utvecklingsanslag. Redovisning, dialog och samtal om såväl basstöd som stöd för verksamhetsutveckling har förts med de halländska kommunerna. Samtalen har haft sin utgångspunkt i föreningens behov av utveckling. Under verksamhetsåret har samtliga kommuner givit offentligt stöd till SISU Halland. I några kommuner genomförs dessutom speciella satsningar riktade till ledare. Statsbidragsberättigad verksamhet har genomförts i 336 föreningar. Ett resultat av den resurs som medarbetarna i distriktet utgör. Allt från egen personal till ideella lärgruppsledare och utbildningsledare i förening. Olika studiesatsningar har genomförts, t ex Forumteater för barn, utveckling av Unga ledare samt Värdefullt - samtal om värderingsfrågor i föreningen. Analyser i föreningar med koppling till idrottens idéprogram Idrotten vill har startats inom ramen för Idrottslyftet. Riklinjer och förhållningssätt har ledare har skapats i studiesatsningen Ledarguiden. SISU Halland har på uppdrag av Hallands Idrottsförbund arbetat med specialidrotternas (SDF) kursverksamhet. Medlemmar Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i till SISU anslutna specialidrottsförbund (854 SF-föreningar) eller övriga medlemsorganisationer (34 MO-föreningar), och som har sin hemort inom SISU-distriktets geografiska verksamhetsområde. Resultat och ställning Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (belopp i tkr) Nettoomsättning Offentligrättsliga bidrag Verksamhetens resultat Balansomslutning Antal anställda Nyckeltal Antal utbildningstimmar: Antal föreläsning/kulturprogram: Antal samverkansföreningar: Statsbidrag/utbildningstimme/kr: Kommunbidrag/utbildningstimmer/kr: Eget kapital/utbildningstimme/kr: Soliditet (%): Not. Utbildningstimme inkluderar även föreläsning/kulturprogram. Framtida utveckling Den lokala idrottsföreningens krav, behov och önskemål av bildning och utbildning styr utvecklingen av förbundets förmåga att vara en motor, en mäklare och anordnare av studier i olika former. Idrottens eget studieförbund vilar på engagemang från ett stort antal ideella ledare som utöver sin roll som idrottsledare även tar sig an uppgiften som studieledare. Omfattande bildningsverksamhet i ett stort antal föreningar är en byggsten för utveckling av folkrörelseidrotten, ett bidrag till samhällsnyttan. 20

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

V e r k samhetsberättelse 2004

V e r k samhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

verksamhets- och Förvaltningsberättelse

verksamhets- och Förvaltningsberättelse verksamhets- och Förvaltningsberättelse 12 INNEHÅLL Året som gått... 3 Specialdistriktsförbund i distriktet... 4 Styrelse och uppdrag, personal... 5-6 Vision och värdegrund... 7 Idrotten i samhället...

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Framtidens idrottsförening Slutrapport

Framtidens idrottsförening Slutrapport Framtidens idrottsförening Slutrapport Sammanfattning Narva boxningsklubb motionerade till RF-stämman 2011. Föreningen föreslog att RS skulle initiera en speciell föreningsutvecklingsgrupp med uppdraget

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Hållands Folkhögskola

Hållands Folkhögskola Hållands Folkhögskola Årsredovisning 2013 Den blå färgen i årsredovisningen symboliserar vatten, fjäll och himmel viktiga närheter i Hållands Folkhögskolas arbete. Hållands Folkhögskola Org. nr: 893202-2661

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer