Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur

2 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4 Huvudmannanivå 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Enhetsnivå 4 Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 5 Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Dokumentation 6 Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska dokumenteras. Se även Skolverkets Allmänna Råd, Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet. 2. Kort beskrivning av den egna verksamheten Antal barn på förskolan Antal tjänster Antal tjänster med pedagogisk utbildning Antal barn/personal 2(16)

3 3. Rutiner och underlag för kvalitetsarbetet Utgå från förskolans uppföljnings- och utvärderingsplan. 4. Redovisa resultat utifrån föregående års kvalitetsredovisning Använd den föregående kvalitetsredovisningen och beskriv föregående års mål och redovisa resultatet under rubriken Hur blev det? Vad har vi uppnått för resultat? Vad har gett avsedd effekt och vad har hänt som vi inte förutsåg? Vad har fungerat, vad har inte fungerat? Vad beror det på? Vad har vi lärt oss och vad vill vi fortsätta utveckla? Normer och värden Verksamhetsmål: Vi måste bli bättre på att arbeta fram gemensamma förhållningssätt i hela huset. Har utvärderats genom: Vi har brister i gemensamma förhållningssätt och har inte hittat rutiner för att utvärdera detta. Hur blev det? Vi har arbetat i tvärgrupper med barn från tre år och uppåt och i dessa grupper har vi diskuterat fram gemensamma förhållningssätt. På varje avdelning har arbetslagen jobbat fram gemensamma förhållningssätt men vi har inte diskuterat detta ordentligt i hela huset. Vi upplever en positiv atmosfär i huset som gör att både barn och vuxna känner sig trygga. Det finns en bra grund för att gå vidare med ett ännu bättre samarbete kring förhållningssätt. Utveckling och lärande 3(16)

4 Verksamhetsmål: Fortsätta anpassa innemiljön efter barnens behov. Vara Ja-sägare för att gagna barnens inflytande. Planera verksamheten utifrån resultatet av TRAS. Har utvärderats genom: Vi har observerat hur rummen används och lyssnat på barnens önskemål och tankar. Vi tänker efter mer när vi säger ja eller nej och varför vi svarar på det ena eller andra viset. Vi diskuterar i arbetslagen och påminner varandra. Vi för en pågående dialog pedagoger emellan. Vi gjorde TRAS på alla barn och utifrån detta gjorde arbetslagen sin planering. Månadsbrev. Portfolio. Hur blev det? Utifrån våra observationer ändras rummen kontinuerligt efter barnens behov och hur gruppen utvecklas. Vi känner positiva resultat av att vi är mer Ja-sägare. Vi märker att barnens självkänsla ökar när de har mer inflytande över sin dag. Jämställdheten mellan vuxna och barn ökar när vi bejakar barnens vilja. Vi såg ganska tydligt utifrån TRAS vilka behov som fanns i grupperna och planerade verksamheten därefter. Barns inflytande Verksamhetsmål: Vi vill att barnen ska lära sig att respektera sina medmänniskor och sin miljö. Vi vill ge förutsättningar för barnen att bli ansvarsfulla, självständiga och empatiska individer. Har utvärderats genom: Dokumentation vid barnmöten. Portfolion. Månadsbrev. Hur blev det? Alla har kommit igång med barnmöten där vi pratar om förhållningssätt gentemot andra människor och miljön. I och med att vi uppmuntrat när barnen tar positiva initiativ märker vi att barnen tar mer ansvar för sina handlingar och sin miljö. 4(16)

5 Vi märker att barnen gärna hjälper varandra. Vi har låtit barnen träna sin självständighet och tydliggjort den demokratiska processen genom omröstningar. Det är ett stort steg att barnen accepterar resultatet av detta och när barnen haft inflytande över den valda aktiviteten blir de även mer ansvarstagande. Förskola och hem Verksamhetsmål: Vi önskar att det ska finnas representanter från varje avdelning till en föräldragrupp. Har utvärderats genom: Genom att vi konstaterar att det inte finns någon föräldragrupp. Hur blev det? På en avdelning fanns under en period en föräldragrupp som anordnade en aktivitet. Vi lyfte frågan på ett föräldramöte och några visade intresse men processen avstannade där. Samverkan med förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Verksamhetsmål: Vi vill ha mer kontinuitet i kontakten med förskoleklassens personal. Har utvärderats genom: Extraträff med förskoleklassens personal för att få till bättre rutiner. Hur blev det? Vi känner att dialogen blivit mer öppen men vi känner att det inte finns möjlighet för spontana besök med barnen pga. att förskoleklassens verksamhet ej tillåter. Uppföljning, utvärdering och utveckling Verksamhetsmål: 5(16)

6 Bli bättre på att utvärdera regelbundet med barnen. Få barnen mer delaktiga i sina portfolios. Få till bättre rutiner kring skrivandet av månadsbreven. Inte vänta in varandra utan hellre skriva och fylla på i efterhand. Har utvärderats genom: Pedagogisk planering. Arbetslagsträffar. Månadsbrev. Hur blev det? Barnen har blivit mer delaktiga i utvärdering och portfolios. Vi har regelbundna barnmöten och reflekterar kring bilder. Barnen får vara med och välja ut foton till portfolion och tala om vad som ska stå. Här får vi även in barnens språk. Karlavagnen har börjat använda ett dokumentationsprogram i datorn. Vi har fått till rutinerna för månadsbreven bättre. Vi ligger mer i fas och inväntar inte alla i arbetslaget. Vi har bestämt en pedagogisk planering i månaden när vi sitter med månadsbrevet. Förskolechefens ansvar Verksamhetsmål: Har utvärderats genom: Hur blev det? Kompetensutveckling Verksamhetsmål: Inget mål är satt. Har utvärderats genom: Hur blev det? Inplementeringsdagarna av läroplanen gav inte mycket. Detta hade vi kunnat läsa oss till. Inget bra upplägg av dagarna. LLU-utbildningen som Mita och Helena gick kändes viktigt och vi fick verktyg 6(16)

7 och lärdomar inför kommande mentorskap ex. det svåra samtalet. Matematiksatsningen har gett ringar på vattnet i verksamheten. Vi använder materialet och tankegångarna och orden är väl förankrade hos oss. Vissa av oss är inte klara med PIM. Det är svårt att hitta tid till studietillfällen. 5. Områden i förskolans läroplan (Lpfö 98) Fortsatt formulering hur vi vill gå vidare, vad vill vi utveckla? Man kan säga att nu börjar vi om igen med ett nytt varv Var är vi? Utvecklingsarbetet stannar inte utan blir bättre för varje varv. Skolans mål och riktlinjer finns sammanfattade under åtta rubriker/områden i skolans läroplan (Lpfö 98) enligt nedan. Redovisa under varje målområde enligt följande struktur Var är vi? Gör en lägesbedömning. För att veta vart vi ska måste vi veta var vi är. I arbetet med lägesbedömningen måste alla som arbetar i processen veta att man menar samma sak med de begrepp man använder. Hur ser verksamhetens måluppfyllelse ut i relation till de nationella målen? Verksamhetens förutsättningar för att uppnå målen? Vilka förutsättningar kan vi påverka och vilka är inte påverkbara? Vart ska vi? (Målet) När lägesbedömningen är klar ska samtliga berörda i verksamheten få en förståelse och gemensam tolkning av det uppdrag som gäller för verksamheten. Därefter kan en gemensam bild av hur vi vill att verksamheten ska se ut på längre sikt formuleras. Formulera mål som är möjliga att förverkliga inom bestämda tider och som kan följas upp och utvärderas. Hur gör vi? Gör en planering och ta fram en strategi för att genomföra arbetet. Här är det viktigt att formulera hur insatserna ska följas upp och utvärderas. Tänk på att det kan vara viktigt att följa upp insatserna under tiden de genomförs så att även genomförandeprocessen blir belyst, snarare än att insatsen utvärderas i efterhand. 5.1 Normer och värden Var är vi? Vi upplever en positiv anda i huset där vi har en god samhörighet över avdelningarna. Vi uppmuntrar och berömmer barnens positiva handlingar och ord. 7(16)

8 Tvärgrupperna hjälper till att bygga upp och stärka relationerna mellan våra avdelningar. Karlavagnen: Efter en lång och tuff inskolningsperiod har vi jobbat fram arbetsrutiner som fungerar bra. Vi handleder barnen att hjälpa och ta hand om varandra. Vi jobbar medvetet med att skapa könsneutrala lekmiljöer som stimulerar fantasin samt tränar socialt samspel. Månen: Vi ger barnen förslag på lösningar hur de ska prata med varandra i olika situationer. Vi arbetar med Vår kompis för att stärka samspelet mellan barnen. Regnbågen: Vi har tydliga gränser för vad vi accepterar i språk och handling pga. att vi behövt sätta fokus på detta i denna barngrupp. Vi har inte jobbat med något specifikt värdegrundsmaterial denna period. Däremot har vi kunnat hänvisa till arbetet med vännerna i kungaskogen som många av barnen kommer ihåg. Vart ska vi? Vi vill att varje barn ska ha minst tre blad i portfolions flik normer och värden. Vi vill att varje barn får goda kunskaper i respekt, empati och etik för att kunna omsätta det i praktiska handlingar. Hur gör vi? Vi tänker prova ett nytt material som heter REDE (respekt, empati,djur, etik). Vi har regelbundna barnmöten där vi samtalar med barnen om normer och värden. Varje pedagog ansvarar för sina portfolios. Utifrån våra öppna dialoger pedagoger emellan vill vi tänka på tonen mellan oss och på att vi är förebilder för barnen. Månen fortsätter med Vår kompis för att alla barn ska få ta del av det påbörjade arbetet. Värdegrundsarbete ska vara en stående punkt på husmötet. 8(16)

9 Uppföljning av årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering Vad har framkommit genom utvärderingen av planen? Föräldrarna fick under hösten 2012 besvara en enkät. 26 av 55 föräldrar svarade och där framkom det att föräldrarna i stort sett är nöjda med sitt barns trivsel i förskolan. Resultatet visar på övervägande 4:or, det vill säga det positivaste alternativet. Fortfarande vill föräldrarna veta mer om vad som händer barnen under dagen. Resultatet av barnens intervju har vi knappt fått in några svar på ännu. Ingen anmälan har inkommit angående kränkande behandling och diskriminering. Det är viktigt att berätta om barnets dag vid hämtning. Förtydliga vad vi menar med målet normer och värden. Vi ska upprätta tydligare mål som kan följas upp och utvärderas. Arbetslagen ska bli mer delaktiga i utvärderingen. Vilka förbättringsområden finns och vilka åtgärder kommer att vidtas? Att alla avdelningarna arbetar ännu mer målinriktat med målet normer och värden. Det kommer att vara en stående punkt vid varje husmöte, då vi kommer att lyfta frågor kring normer och värden för att få ett gemensamt ansvarstagande. Deltagandet från föräldrarna var lågt, både i föräldraenkäten och i barnintervjuerna, men särskilt i barnintervjuerna. Så till hösten på ett föräldramöte ska vi presentera enkäten och intervjun igen och poängtera vikten av den. Plan mot kränkande behandling och diskriminering ska, av avdelningarnas pedagoger, tydligt presenteras för föräldrarna på höstens föräldramöten. Plan mot kränkande behandling ska även presenteras för föräldrarna vid barnets inskolning på förskolan. Barnintervjuerna kommer till hösten att enbart ske i hemmet. Vi ser detta som en del av målområdet 2.4 Förskola och hem. Barnen kanske också är ärligare i sina svar, när en förälder ställer frågorna. Förskolan har även andra typer av barnfrågor (till portfolion) som vi använder och vi vill inte att barnen ska tycka att det blir för många likadana frågor. 9(16)

10 Vi i arbetsgruppen som jobbar med Plan mot kränkande behandling anser att frågorna, särskilt i barnintervjuerna, måste ses över inför hösten Vi tycker att frågorna ska täcka in en större del av områdena i planen (grunderna för kränkande behandling och diskriminering) och, förhoppningsvis, ge ett tydligare resultat av barnens svar. Ansvaret för att förändra frågeformulären, ligger på likabehandlingsplanens arbetsgrupp, men i samråd med övrig personal på förskolan. Enkäterna och barnintervjuerna ska ses som en utvärdering av planen mot kränkande behandling, där vi kan se hur väl vi har lyckats i det gångna årets likabehandlingsarbete. Resultaten från dessa formulär måste vi ta med när vi ska sätta upp nya mål. Detta att sätta upp nya mål för likabehandlingsarbetet har inte varit så tydligt i arbetslagen tidigare. Arbetslagen måste bli mer delaktiga i Plan mot kränkande behandling, så att den blir ett levande verktyg i vår verksamhet. Tanken är att varje avdelnings specifika mål och arbetssätt, i likabehandlingsarbetet, ska stå med i Plan mot kränkande behandling och diskriminering. 5.2 Utveckling och lärande Var är vi? Vi arbetar temainriktat på alla avdelningar. Vi har åldersindelade grupper för att alla barns behov ska tillgodoses. Vi arbetar med årshjulet på alla avdelningar där barnen får en förståelse för ex. dag, månad, årstid. Barnen har möjlighet att följa sitt lärande via portfolion. Vi har samlingar med medvetet innehåll. Vi har introducerat lärplattan och försöker hitta hur vi kan använda den som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. Alla avdelningar har fokuserat på mångkultur och de länder som finns representerade på förskolan. Vi utgår hela tiden från vår läroplan. Vi tar tillvara på barnens spontana tankar och har en flexibel planering. 10(16)

11 Karlavagnen: Har Pippi Långstrump som tema som baserar sig på rörelsens betydelse för inlärning och allas lika värde. Temat har även belyst mångfald och vi har forskat kring länder utifrån barnens frågor. Månen: Har jobbat temainriktat med kaninmamman. Här arbetar vi utifrån läroplanens olika delar. Innemiljön har utformats utifrån barnens intressen. Vi har fokuserat väldigt mycket på skapande i alla former. Regnbågen: Har arbetat med världen som tema. Vi har forskat tillsammans med barnen utifrån deras frågor. Vi pedagoger fokuserar på olika delar vid samlingarna. Vart ska vi? Alla barn ska få ta del av teknik och experiment. Vi vill lyfta fram böcker och läsning. Vi har som mål att ha ett gemensamt tema i huset. Lärplattan ska bli en naturlig del av den pedagogiska verksamheten. Hur gör vi? Månen tar in teknik i sitt temaarbete med kaninmamman. Alla avdelningar använder böcker kring teknik och experiment. Alla barn får möjlighet att besöka biblioteket. Ge barnen större inflytande i val av böcker vi lånar. När vi kommit överens om ett tema arbetar varje avdelning utifrån sin barngrupps förutsättningar. Vi pedagoger lär oss lärplattans funktioner och möjligheter och ser till att använda den på rätt sätt. Redovisa situationen för barn i behov av särskilt stöd Vilka rutiner har förskolan för barn i behov av särskilt stöd? Vi skriver ärende till elevhälsan via förskolechefen i samråd med föräldrarna. Har förskolan fått extra resurser tilldelade? Vi har tillgång till talpedagog och specialpedagog. Hur har dessa resurser använts? Vi har konsulterat specialpedagog vid ett tillfälle. Talpedagog är inkopplad på ett par barn. 11(16)

12 Har resurserna lett till önskat resultat? Vi har fortfarande inte fått svar gällande specialpedagog. Kontakten med talpedagog är givande och har gett positiva resultat. 5.3 Barns inflytande Var är vi? Barnen har börjat få in en vana att våga uttrycka sina åsikter och tankar. Även de som suttit tysta har börjat uttrycka sig mer. Vi tycker det är viktigt att barnen får lära sig att lyssna på varandra. Barnen märker att det blir ett resultat av vad de tyckt och att det sker ett genomförande. Vi pedagoger har blivit bättre på att förklara varför en aktivitet de önskat inte kan genomföras. Vi har regelbundna barnmöten där barnen får möjlighet att uttrycka sig och reflektera. Vi ger pojkar och flickor samma inflytande. De blir erbjuden samma aktiviteter. Barnen är delaktiga i sin dokumentation och portfoliepärm. Vart ska vi? Att barnet får insikt i vad ett eget val är och att hålla fast vid sitt val. Lära barnen konsekvensen av att med ett ökat inflytande följer ett ökat ansvar. Hur gör vi? Vi tydliggör konkret genom exempelvis en tavla med bilder hur och i vad barnen får vara med och bestämma. Vi pedagoger stöttar och hjälper barnen att fullfölja sina val och att ta ansvar för den valda aktiviteten. 5.4 Förskola och hem Var är vi? Vi känner att vi har goda relationer till föräldrarna mest i form av daglig 12(16)

13 tamburkontakt. Många föräldrar uttrycker att de känner sig trygga med oss pedagoger och verksamheten. Vi skriver kontinuerliga föräldrabrev. Månen har infört en levande tavla som uppdateras dagligen och som innehåller dokumentation och information till föräldrarna. Pedagogerna upplever att föräldrarna tar mer del av verksamheten i och med detta. Månen och Karlavagnen har ändrat kapprummen vilket de fått positiv respons för från föräldrarna. Vart ska vi? Försöka få till ett föräldraråd som bidrar till ett bra samarbete och engagemang. Fortsätta värna om att föräldrarna ska känna trygghet och tillit till oss pedagoger. Hur gör vi? Vi presenterar förslaget på höstens föräldramöte och utifrån intresseanmälan bildas ett föräldraråd tillsammans med förskolechefen. Vi har ett öppet och lyhört förhållningssätt gentemot föräldrarna och uppmuntrar till dialog. 5.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Var är vi? Vi känner att dialogen har blivit mer öppen. Positivt att förskoleklassens pedagoger tagit del av vår verksamhet genom personalbyten. Barnen har även blivit mer bekanta med pedagogerna därifrån på detta sätt. Vi upplever det som positivt att göra återkopplingen med de gamla barnen på vårterminen. Vart ska vi? Vi vill ha möjlighet att göra fler besök i förskoleklassen tidigare under terminen. Detta vore bra för att avdramatisera övergången för barnen. Hur gör vi? 13(16)

14 Föra fram våra åsikter vid gemensamma träffar. Försöka ge förskoleklassens pedagoger en ökad förståelse för 5-åringens behov. Inom gruppen kan skillnaden på barnens utvecklingsnivå vara stor. Vi vill visa att vi är positiva till ett samarbete. 5.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Var är vi? Vi följer upp och utvärderar verksamheten varje måndag. Vissa aktiviteteter utvärderar vi direkt tillsammans med barnen. Vi har omarbetat portfolion för att tydliggöra lärandet. Kontinuerliga föräldrabrev. Månadsbrev som skrivs vid en bestämd pedagogisk planering i månaden. Karlavagnen använder sig av dagbok. Vart ska vi? Hitta rutiner för veckoutvärdering/planering. Utvärdera mer tillsammans med barnen. Bli bättre på att se över varje enskilt barns utveckling för att kunna göra en bra planering. Hur gör vi? Regnbågen börjar med en utvärderingsbok. Denna går vi sedan igenom i arbetslaget vid pedagogiska planeringen varje vecka. Avsätta mer tid på pedagogiska planeringen för att gå igenom det enskilda barnets utvecklingsprocesser. Ta tillfällena i akt att medvetet låta barnen reflektera runt bilder och portfolio. Försöka få med deras kommentarer. Ta extra tid vid pedagogiska planeringen måndagen efter arbetslagsledarträff för info/dialog. 14(16)

15 5.7 Förskolechefens ansvar Hur kommer det pedagogiska ledarskapet till uttryck? På vilket sätt tar förskolechefen ansvar för förskolans kvalitet? 6. Kompetensutveckling Vilken kompetensutveckling har förskolan arbetat med? Fia och Eva har gått lekens betydelse. Boken Uppföljning,utvärdering och utveckling i förskolan (grodboken) har lästs och diskuterats på pedagogkvällar. Matematikutvecklingsträffarna fortgår. I övrigt har detta år ej innehållit någon organiserad kompetensutveckling. Berätta hur kompetensutveckling bidragit till förbättring av verksamheten. Karlavagnen har utifrån lekens betydelse arbetat ännu mer medvetet med barnens motoriska utveckling. Såväl grov som finmotorik. Både inne och utemiljön har setts över och utvecklats. Boken har hjälpt oss att omarbeta portfolion och tydliggöra lärandet. Vi har fått verktyg i att se barnens utvecklingsprocesser. 7. Redovisa situationen för barn med annat modersmål än svenska Hur säkerställs att barn med annat modersmål än svenska får det stöd de behöver? Det är ingen som är berättigad till hemspråksundervisning. Vi lyfter med föräldrarna att det är viktigt att de ger barnet modersmålet i hemmet. Vi uppmuntrar barnen genom att visa intresse för deras modersmål. Vi synliggör ord på deras språk genom exempelvis bilder som sätts upp på väggen. Gör en kartläggning i tabellen och beskriv situationen för barn med annat modersmål. Ålder Modersmål -08 Holländska -10 Holländska -08 Danska -09 Danska 15(16)

16 -09 Polska -11 Danska -12 Danska -11 Turkiska -08 Arabiska 8. Klagomålshantering Redovisa de klagomål som kommit in och redogör för vidtagna åtgärder. 9. Utvecklingsområden läsåret 2013/14 Sammanfatta i punktform verksamhetens utvecklingsområden. Vi fokuserar extra på våra mål gällande normer och värden Utöka femårsverksamheten Bilda ett föräldraråd Utveckla samarbetet och tvärgruppsarbetet i huset Fortsätta arbeta med pedagogisk dokumentation utifrån Grodboken 16(16)

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Läsår 2015 2016 Administratör Tina Rörick, Gun Marie Holmqvist Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet + Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stensättarvägen 1 444 53 Stenungsund tel. 844 30 FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Innehållsförteckning Ange kapitelrubrik (nivå 1)... 1 Ange kapitelrubrik (nivå 2)... 2 Ange kapitelrubrik

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15 Fridhemsenheten omfattar förskolorna Fridhem och Fridhemskullen. Planen gäller till och med 2015-12-31. Vår vision På våra förskolor ska barnen

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen 1.1 Organisation Avdelning: Delfinen Antal barn: 16 Antal pojkar: 7 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 1 Dessa språk är representerade: Svenska och Polska 3.

Läs mer

Ekeby förskolas likabehandlingsplan

Ekeby förskolas likabehandlingsplan ! Ekeby förskolas likabehandlingsplan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Ulrica Strömberg, förskolechef samt Belinda Lundin och Hanna Tärnlund Vår vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation..

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015

Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015 Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015 Gyttorps förskola Trygghet och lek i utvecklande miljö Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har utförts

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Kvalitetsrapport RE 4-2014

Kvalitetsrapport RE 4-2014 Kvalitetsrapport RE 4-2014 Charlottenberg 2014-08-27 Monica Skönnå Förskolechef 1 Innehållsförteckning Kvalitetsarbetets period...3 Verksamheterna som omfattas...3 Underlag och rutiner för att ta fram

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16 1 1. Skolans vision för likabehandlingsarbete 2. Inledning 2.1 Presentation av verksamheten Trollets fsk har 21 st barn.

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet STADSÖNS FÖRSKOLA Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2013 KONTAKTUPPGIFTER Stadsöns förskola Persvägen 11 954 31 Gammelstad www.lulea.se/stadsonsforskola

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer