Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur

2 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4 Huvudmannanivå 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Enhetsnivå 4 Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 5 Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Dokumentation 6 Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska dokumenteras. Se även Skolverkets Allmänna Råd, Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet. 2. Kort beskrivning av den egna verksamheten Antal barn på förskolan Antal tjänster Antal tjänster med pedagogisk utbildning Antal barn/personal 2(16)

3 3. Rutiner och underlag för kvalitetsarbetet Utgå från förskolans uppföljnings- och utvärderingsplan. 4. Redovisa resultat utifrån föregående års kvalitetsredovisning Använd den föregående kvalitetsredovisningen och beskriv föregående års mål och redovisa resultatet under rubriken Hur blev det? Vad har vi uppnått för resultat? Vad har gett avsedd effekt och vad har hänt som vi inte förutsåg? Vad har fungerat, vad har inte fungerat? Vad beror det på? Vad har vi lärt oss och vad vill vi fortsätta utveckla? Normer och värden Verksamhetsmål: Vi måste bli bättre på att arbeta fram gemensamma förhållningssätt i hela huset. Har utvärderats genom: Vi har brister i gemensamma förhållningssätt och har inte hittat rutiner för att utvärdera detta. Hur blev det? Vi har arbetat i tvärgrupper med barn från tre år och uppåt och i dessa grupper har vi diskuterat fram gemensamma förhållningssätt. På varje avdelning har arbetslagen jobbat fram gemensamma förhållningssätt men vi har inte diskuterat detta ordentligt i hela huset. Vi upplever en positiv atmosfär i huset som gör att både barn och vuxna känner sig trygga. Det finns en bra grund för att gå vidare med ett ännu bättre samarbete kring förhållningssätt. Utveckling och lärande 3(16)

4 Verksamhetsmål: Fortsätta anpassa innemiljön efter barnens behov. Vara Ja-sägare för att gagna barnens inflytande. Planera verksamheten utifrån resultatet av TRAS. Har utvärderats genom: Vi har observerat hur rummen används och lyssnat på barnens önskemål och tankar. Vi tänker efter mer när vi säger ja eller nej och varför vi svarar på det ena eller andra viset. Vi diskuterar i arbetslagen och påminner varandra. Vi för en pågående dialog pedagoger emellan. Vi gjorde TRAS på alla barn och utifrån detta gjorde arbetslagen sin planering. Månadsbrev. Portfolio. Hur blev det? Utifrån våra observationer ändras rummen kontinuerligt efter barnens behov och hur gruppen utvecklas. Vi känner positiva resultat av att vi är mer Ja-sägare. Vi märker att barnens självkänsla ökar när de har mer inflytande över sin dag. Jämställdheten mellan vuxna och barn ökar när vi bejakar barnens vilja. Vi såg ganska tydligt utifrån TRAS vilka behov som fanns i grupperna och planerade verksamheten därefter. Barns inflytande Verksamhetsmål: Vi vill att barnen ska lära sig att respektera sina medmänniskor och sin miljö. Vi vill ge förutsättningar för barnen att bli ansvarsfulla, självständiga och empatiska individer. Har utvärderats genom: Dokumentation vid barnmöten. Portfolion. Månadsbrev. Hur blev det? Alla har kommit igång med barnmöten där vi pratar om förhållningssätt gentemot andra människor och miljön. I och med att vi uppmuntrat när barnen tar positiva initiativ märker vi att barnen tar mer ansvar för sina handlingar och sin miljö. 4(16)

5 Vi märker att barnen gärna hjälper varandra. Vi har låtit barnen träna sin självständighet och tydliggjort den demokratiska processen genom omröstningar. Det är ett stort steg att barnen accepterar resultatet av detta och när barnen haft inflytande över den valda aktiviteten blir de även mer ansvarstagande. Förskola och hem Verksamhetsmål: Vi önskar att det ska finnas representanter från varje avdelning till en föräldragrupp. Har utvärderats genom: Genom att vi konstaterar att det inte finns någon föräldragrupp. Hur blev det? På en avdelning fanns under en period en föräldragrupp som anordnade en aktivitet. Vi lyfte frågan på ett föräldramöte och några visade intresse men processen avstannade där. Samverkan med förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Verksamhetsmål: Vi vill ha mer kontinuitet i kontakten med förskoleklassens personal. Har utvärderats genom: Extraträff med förskoleklassens personal för att få till bättre rutiner. Hur blev det? Vi känner att dialogen blivit mer öppen men vi känner att det inte finns möjlighet för spontana besök med barnen pga. att förskoleklassens verksamhet ej tillåter. Uppföljning, utvärdering och utveckling Verksamhetsmål: 5(16)

6 Bli bättre på att utvärdera regelbundet med barnen. Få barnen mer delaktiga i sina portfolios. Få till bättre rutiner kring skrivandet av månadsbreven. Inte vänta in varandra utan hellre skriva och fylla på i efterhand. Har utvärderats genom: Pedagogisk planering. Arbetslagsträffar. Månadsbrev. Hur blev det? Barnen har blivit mer delaktiga i utvärdering och portfolios. Vi har regelbundna barnmöten och reflekterar kring bilder. Barnen får vara med och välja ut foton till portfolion och tala om vad som ska stå. Här får vi även in barnens språk. Karlavagnen har börjat använda ett dokumentationsprogram i datorn. Vi har fått till rutinerna för månadsbreven bättre. Vi ligger mer i fas och inväntar inte alla i arbetslaget. Vi har bestämt en pedagogisk planering i månaden när vi sitter med månadsbrevet. Förskolechefens ansvar Verksamhetsmål: Har utvärderats genom: Hur blev det? Kompetensutveckling Verksamhetsmål: Inget mål är satt. Har utvärderats genom: Hur blev det? Inplementeringsdagarna av läroplanen gav inte mycket. Detta hade vi kunnat läsa oss till. Inget bra upplägg av dagarna. LLU-utbildningen som Mita och Helena gick kändes viktigt och vi fick verktyg 6(16)

7 och lärdomar inför kommande mentorskap ex. det svåra samtalet. Matematiksatsningen har gett ringar på vattnet i verksamheten. Vi använder materialet och tankegångarna och orden är väl förankrade hos oss. Vissa av oss är inte klara med PIM. Det är svårt att hitta tid till studietillfällen. 5. Områden i förskolans läroplan (Lpfö 98) Fortsatt formulering hur vi vill gå vidare, vad vill vi utveckla? Man kan säga att nu börjar vi om igen med ett nytt varv Var är vi? Utvecklingsarbetet stannar inte utan blir bättre för varje varv. Skolans mål och riktlinjer finns sammanfattade under åtta rubriker/områden i skolans läroplan (Lpfö 98) enligt nedan. Redovisa under varje målområde enligt följande struktur Var är vi? Gör en lägesbedömning. För att veta vart vi ska måste vi veta var vi är. I arbetet med lägesbedömningen måste alla som arbetar i processen veta att man menar samma sak med de begrepp man använder. Hur ser verksamhetens måluppfyllelse ut i relation till de nationella målen? Verksamhetens förutsättningar för att uppnå målen? Vilka förutsättningar kan vi påverka och vilka är inte påverkbara? Vart ska vi? (Målet) När lägesbedömningen är klar ska samtliga berörda i verksamheten få en förståelse och gemensam tolkning av det uppdrag som gäller för verksamheten. Därefter kan en gemensam bild av hur vi vill att verksamheten ska se ut på längre sikt formuleras. Formulera mål som är möjliga att förverkliga inom bestämda tider och som kan följas upp och utvärderas. Hur gör vi? Gör en planering och ta fram en strategi för att genomföra arbetet. Här är det viktigt att formulera hur insatserna ska följas upp och utvärderas. Tänk på att det kan vara viktigt att följa upp insatserna under tiden de genomförs så att även genomförandeprocessen blir belyst, snarare än att insatsen utvärderas i efterhand. 5.1 Normer och värden Var är vi? Vi upplever en positiv anda i huset där vi har en god samhörighet över avdelningarna. Vi uppmuntrar och berömmer barnens positiva handlingar och ord. 7(16)

8 Tvärgrupperna hjälper till att bygga upp och stärka relationerna mellan våra avdelningar. Karlavagnen: Efter en lång och tuff inskolningsperiod har vi jobbat fram arbetsrutiner som fungerar bra. Vi handleder barnen att hjälpa och ta hand om varandra. Vi jobbar medvetet med att skapa könsneutrala lekmiljöer som stimulerar fantasin samt tränar socialt samspel. Månen: Vi ger barnen förslag på lösningar hur de ska prata med varandra i olika situationer. Vi arbetar med Vår kompis för att stärka samspelet mellan barnen. Regnbågen: Vi har tydliga gränser för vad vi accepterar i språk och handling pga. att vi behövt sätta fokus på detta i denna barngrupp. Vi har inte jobbat med något specifikt värdegrundsmaterial denna period. Däremot har vi kunnat hänvisa till arbetet med vännerna i kungaskogen som många av barnen kommer ihåg. Vart ska vi? Vi vill att varje barn ska ha minst tre blad i portfolions flik normer och värden. Vi vill att varje barn får goda kunskaper i respekt, empati och etik för att kunna omsätta det i praktiska handlingar. Hur gör vi? Vi tänker prova ett nytt material som heter REDE (respekt, empati,djur, etik). Vi har regelbundna barnmöten där vi samtalar med barnen om normer och värden. Varje pedagog ansvarar för sina portfolios. Utifrån våra öppna dialoger pedagoger emellan vill vi tänka på tonen mellan oss och på att vi är förebilder för barnen. Månen fortsätter med Vår kompis för att alla barn ska få ta del av det påbörjade arbetet. Värdegrundsarbete ska vara en stående punkt på husmötet. 8(16)

9 Uppföljning av årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering Vad har framkommit genom utvärderingen av planen? Föräldrarna fick under hösten 2012 besvara en enkät. 26 av 55 föräldrar svarade och där framkom det att föräldrarna i stort sett är nöjda med sitt barns trivsel i förskolan. Resultatet visar på övervägande 4:or, det vill säga det positivaste alternativet. Fortfarande vill föräldrarna veta mer om vad som händer barnen under dagen. Resultatet av barnens intervju har vi knappt fått in några svar på ännu. Ingen anmälan har inkommit angående kränkande behandling och diskriminering. Det är viktigt att berätta om barnets dag vid hämtning. Förtydliga vad vi menar med målet normer och värden. Vi ska upprätta tydligare mål som kan följas upp och utvärderas. Arbetslagen ska bli mer delaktiga i utvärderingen. Vilka förbättringsområden finns och vilka åtgärder kommer att vidtas? Att alla avdelningarna arbetar ännu mer målinriktat med målet normer och värden. Det kommer att vara en stående punkt vid varje husmöte, då vi kommer att lyfta frågor kring normer och värden för att få ett gemensamt ansvarstagande. Deltagandet från föräldrarna var lågt, både i föräldraenkäten och i barnintervjuerna, men särskilt i barnintervjuerna. Så till hösten på ett föräldramöte ska vi presentera enkäten och intervjun igen och poängtera vikten av den. Plan mot kränkande behandling och diskriminering ska, av avdelningarnas pedagoger, tydligt presenteras för föräldrarna på höstens föräldramöten. Plan mot kränkande behandling ska även presenteras för föräldrarna vid barnets inskolning på förskolan. Barnintervjuerna kommer till hösten att enbart ske i hemmet. Vi ser detta som en del av målområdet 2.4 Förskola och hem. Barnen kanske också är ärligare i sina svar, när en förälder ställer frågorna. Förskolan har även andra typer av barnfrågor (till portfolion) som vi använder och vi vill inte att barnen ska tycka att det blir för många likadana frågor. 9(16)

10 Vi i arbetsgruppen som jobbar med Plan mot kränkande behandling anser att frågorna, särskilt i barnintervjuerna, måste ses över inför hösten Vi tycker att frågorna ska täcka in en större del av områdena i planen (grunderna för kränkande behandling och diskriminering) och, förhoppningsvis, ge ett tydligare resultat av barnens svar. Ansvaret för att förändra frågeformulären, ligger på likabehandlingsplanens arbetsgrupp, men i samråd med övrig personal på förskolan. Enkäterna och barnintervjuerna ska ses som en utvärdering av planen mot kränkande behandling, där vi kan se hur väl vi har lyckats i det gångna årets likabehandlingsarbete. Resultaten från dessa formulär måste vi ta med när vi ska sätta upp nya mål. Detta att sätta upp nya mål för likabehandlingsarbetet har inte varit så tydligt i arbetslagen tidigare. Arbetslagen måste bli mer delaktiga i Plan mot kränkande behandling, så att den blir ett levande verktyg i vår verksamhet. Tanken är att varje avdelnings specifika mål och arbetssätt, i likabehandlingsarbetet, ska stå med i Plan mot kränkande behandling och diskriminering. 5.2 Utveckling och lärande Var är vi? Vi arbetar temainriktat på alla avdelningar. Vi har åldersindelade grupper för att alla barns behov ska tillgodoses. Vi arbetar med årshjulet på alla avdelningar där barnen får en förståelse för ex. dag, månad, årstid. Barnen har möjlighet att följa sitt lärande via portfolion. Vi har samlingar med medvetet innehåll. Vi har introducerat lärplattan och försöker hitta hur vi kan använda den som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. Alla avdelningar har fokuserat på mångkultur och de länder som finns representerade på förskolan. Vi utgår hela tiden från vår läroplan. Vi tar tillvara på barnens spontana tankar och har en flexibel planering. 10(16)

11 Karlavagnen: Har Pippi Långstrump som tema som baserar sig på rörelsens betydelse för inlärning och allas lika värde. Temat har även belyst mångfald och vi har forskat kring länder utifrån barnens frågor. Månen: Har jobbat temainriktat med kaninmamman. Här arbetar vi utifrån läroplanens olika delar. Innemiljön har utformats utifrån barnens intressen. Vi har fokuserat väldigt mycket på skapande i alla former. Regnbågen: Har arbetat med världen som tema. Vi har forskat tillsammans med barnen utifrån deras frågor. Vi pedagoger fokuserar på olika delar vid samlingarna. Vart ska vi? Alla barn ska få ta del av teknik och experiment. Vi vill lyfta fram böcker och läsning. Vi har som mål att ha ett gemensamt tema i huset. Lärplattan ska bli en naturlig del av den pedagogiska verksamheten. Hur gör vi? Månen tar in teknik i sitt temaarbete med kaninmamman. Alla avdelningar använder böcker kring teknik och experiment. Alla barn får möjlighet att besöka biblioteket. Ge barnen större inflytande i val av böcker vi lånar. När vi kommit överens om ett tema arbetar varje avdelning utifrån sin barngrupps förutsättningar. Vi pedagoger lär oss lärplattans funktioner och möjligheter och ser till att använda den på rätt sätt. Redovisa situationen för barn i behov av särskilt stöd Vilka rutiner har förskolan för barn i behov av särskilt stöd? Vi skriver ärende till elevhälsan via förskolechefen i samråd med föräldrarna. Har förskolan fått extra resurser tilldelade? Vi har tillgång till talpedagog och specialpedagog. Hur har dessa resurser använts? Vi har konsulterat specialpedagog vid ett tillfälle. Talpedagog är inkopplad på ett par barn. 11(16)

12 Har resurserna lett till önskat resultat? Vi har fortfarande inte fått svar gällande specialpedagog. Kontakten med talpedagog är givande och har gett positiva resultat. 5.3 Barns inflytande Var är vi? Barnen har börjat få in en vana att våga uttrycka sina åsikter och tankar. Även de som suttit tysta har börjat uttrycka sig mer. Vi tycker det är viktigt att barnen får lära sig att lyssna på varandra. Barnen märker att det blir ett resultat av vad de tyckt och att det sker ett genomförande. Vi pedagoger har blivit bättre på att förklara varför en aktivitet de önskat inte kan genomföras. Vi har regelbundna barnmöten där barnen får möjlighet att uttrycka sig och reflektera. Vi ger pojkar och flickor samma inflytande. De blir erbjuden samma aktiviteter. Barnen är delaktiga i sin dokumentation och portfoliepärm. Vart ska vi? Att barnet får insikt i vad ett eget val är och att hålla fast vid sitt val. Lära barnen konsekvensen av att med ett ökat inflytande följer ett ökat ansvar. Hur gör vi? Vi tydliggör konkret genom exempelvis en tavla med bilder hur och i vad barnen får vara med och bestämma. Vi pedagoger stöttar och hjälper barnen att fullfölja sina val och att ta ansvar för den valda aktiviteten. 5.4 Förskola och hem Var är vi? Vi känner att vi har goda relationer till föräldrarna mest i form av daglig 12(16)

13 tamburkontakt. Många föräldrar uttrycker att de känner sig trygga med oss pedagoger och verksamheten. Vi skriver kontinuerliga föräldrabrev. Månen har infört en levande tavla som uppdateras dagligen och som innehåller dokumentation och information till föräldrarna. Pedagogerna upplever att föräldrarna tar mer del av verksamheten i och med detta. Månen och Karlavagnen har ändrat kapprummen vilket de fått positiv respons för från föräldrarna. Vart ska vi? Försöka få till ett föräldraråd som bidrar till ett bra samarbete och engagemang. Fortsätta värna om att föräldrarna ska känna trygghet och tillit till oss pedagoger. Hur gör vi? Vi presenterar förslaget på höstens föräldramöte och utifrån intresseanmälan bildas ett föräldraråd tillsammans med förskolechefen. Vi har ett öppet och lyhört förhållningssätt gentemot föräldrarna och uppmuntrar till dialog. 5.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Var är vi? Vi känner att dialogen har blivit mer öppen. Positivt att förskoleklassens pedagoger tagit del av vår verksamhet genom personalbyten. Barnen har även blivit mer bekanta med pedagogerna därifrån på detta sätt. Vi upplever det som positivt att göra återkopplingen med de gamla barnen på vårterminen. Vart ska vi? Vi vill ha möjlighet att göra fler besök i förskoleklassen tidigare under terminen. Detta vore bra för att avdramatisera övergången för barnen. Hur gör vi? 13(16)

14 Föra fram våra åsikter vid gemensamma träffar. Försöka ge förskoleklassens pedagoger en ökad förståelse för 5-åringens behov. Inom gruppen kan skillnaden på barnens utvecklingsnivå vara stor. Vi vill visa att vi är positiva till ett samarbete. 5.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Var är vi? Vi följer upp och utvärderar verksamheten varje måndag. Vissa aktiviteteter utvärderar vi direkt tillsammans med barnen. Vi har omarbetat portfolion för att tydliggöra lärandet. Kontinuerliga föräldrabrev. Månadsbrev som skrivs vid en bestämd pedagogisk planering i månaden. Karlavagnen använder sig av dagbok. Vart ska vi? Hitta rutiner för veckoutvärdering/planering. Utvärdera mer tillsammans med barnen. Bli bättre på att se över varje enskilt barns utveckling för att kunna göra en bra planering. Hur gör vi? Regnbågen börjar med en utvärderingsbok. Denna går vi sedan igenom i arbetslaget vid pedagogiska planeringen varje vecka. Avsätta mer tid på pedagogiska planeringen för att gå igenom det enskilda barnets utvecklingsprocesser. Ta tillfällena i akt att medvetet låta barnen reflektera runt bilder och portfolio. Försöka få med deras kommentarer. Ta extra tid vid pedagogiska planeringen måndagen efter arbetslagsledarträff för info/dialog. 14(16)

15 5.7 Förskolechefens ansvar Hur kommer det pedagogiska ledarskapet till uttryck? På vilket sätt tar förskolechefen ansvar för förskolans kvalitet? 6. Kompetensutveckling Vilken kompetensutveckling har förskolan arbetat med? Fia och Eva har gått lekens betydelse. Boken Uppföljning,utvärdering och utveckling i förskolan (grodboken) har lästs och diskuterats på pedagogkvällar. Matematikutvecklingsträffarna fortgår. I övrigt har detta år ej innehållit någon organiserad kompetensutveckling. Berätta hur kompetensutveckling bidragit till förbättring av verksamheten. Karlavagnen har utifrån lekens betydelse arbetat ännu mer medvetet med barnens motoriska utveckling. Såväl grov som finmotorik. Både inne och utemiljön har setts över och utvecklats. Boken har hjälpt oss att omarbeta portfolion och tydliggöra lärandet. Vi har fått verktyg i att se barnens utvecklingsprocesser. 7. Redovisa situationen för barn med annat modersmål än svenska Hur säkerställs att barn med annat modersmål än svenska får det stöd de behöver? Det är ingen som är berättigad till hemspråksundervisning. Vi lyfter med föräldrarna att det är viktigt att de ger barnet modersmålet i hemmet. Vi uppmuntrar barnen genom att visa intresse för deras modersmål. Vi synliggör ord på deras språk genom exempelvis bilder som sätts upp på väggen. Gör en kartläggning i tabellen och beskriv situationen för barn med annat modersmål. Ålder Modersmål -08 Holländska -10 Holländska -08 Danska -09 Danska 15(16)

16 -09 Polska -11 Danska -12 Danska -11 Turkiska -08 Arabiska 8. Klagomålshantering Redovisa de klagomål som kommit in och redogör för vidtagna åtgärder. 9. Utvecklingsområden läsåret 2013/14 Sammanfatta i punktform verksamhetens utvecklingsområden. Vi fokuserar extra på våra mål gällande normer och värden Utöka femårsverksamheten Bilda ett föräldraråd Utveckla samarbetet och tvärgruppsarbetet i huset Fortsätta arbeta med pedagogisk dokumentation utifrån Grodboken 16(16)

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Arbetsplan för Vargen

Arbetsplan för Vargen Köpings kommun Arbetsplan för Vargen Läsår 2015 2016 Else Marie LoordEriksson Agneta Karlsson Linnea Trybom 20150918 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk.

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. Likabehandlingsplan Melleruds Förskola - 2016 Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. diskrimineringslagen och 6 kap. skollagen (SFS 2010:800) Vision: Melleruds Förskola är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog: Elin Pettersson Förskolechef:

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig för planen: Erja Svensson, förskolechef Vår

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2015-2016 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2016-2017 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet. Regnbågens förskola Avdelning:...Blå Presentation av Blå Regnbågen Regnbågens förskola bedrivs i fräscha öppna lokaler som ligger i anslutning till

Läs mer

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet. Regnbågens förskola Avdelning: Grön Presentation Gröna avdelningen är en av tre avdelningar på Regnbågens förskola. Vi har ett tätt samarbete mellan

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), verksamhetsår

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), verksamhetsår Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), verksamhetsår 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Kryssets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Kryssets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Kryssets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Vår vision På Kryssets

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Ormbacka förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Korallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Korallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Korallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Barnens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

2014-10-01. Kvalitetsarbete för förskolan Regnbågen period 1 (juli-sept), läsåret 2014-2015.

2014-10-01. Kvalitetsarbete för förskolan Regnbågen period 1 (juli-sept), läsåret 2014-2015. 2014-10-01 Kvalitetsarbete för förskolan Regnbågen period 1 (juli-sept), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret 2015-2016 Sid 1 av 6 Organisation och ledning Den pedagogiska omsorgen (Familjedaghemmet) har sex personal. Två av dessa leder även verksamheten, varav en

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

Hällevadsholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällevadsholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällevadsholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision Alla barn ska kunna känna sig trygga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vårbacka Förskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att värna barnens rättigheter och skall genomsyra allt arbete på Vårbacka Förskola!

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken Systematiskt Kvalitetsarbete Tufvan, Duvan och Fisken Styrdokumenten I skollagens fjärde kapitel 3 står det att förskolan skall bedriva systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att kontinuerligt planera,

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Mål för Norrgårdens förskola läsåret NORMER OCH VÄRDEN. 1 Mål. 2 Arbetssätt. 3. Utvärderingssätt

Mål för Norrgårdens förskola läsåret NORMER OCH VÄRDEN. 1 Mål. 2 Arbetssätt. 3. Utvärderingssätt NORMER OCH VÄRDEN 1. Vi arbetar för att barnen ska känna en trygghet i vår verksamhet. 2. Vi arbetar för att barnen ska kunna visa/ta: Ansvar över sitt handlande, för varandra, för omgivningens leksaker

Läs mer

www.medalgon.se Mina föreläsningar - Dokumentation

www.medalgon.se Mina föreläsningar - Dokumentation www.medalgon.se Mina föreläsningar - Dokumentation Mål: Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan förskolan ska.. Riktlinjer: Riktlinjer

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 4, läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 4, läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 4, läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Förskolan Stocksätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Stocksätters plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-10-15 Västra området Förskolan Stocksätters plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SOLHAGENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Förskolan Sörgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Förskolan Sörgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Förskolan Sörgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamheten

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport - Mjöbäcks förskola. Pirkko Ahnberg, förskolechef 2016

Kvalitetsrapport - Mjöbäcks förskola. Pirkko Ahnberg, förskolechef 2016 Kvalitetsrapport - Pirkko Ahnberg, förskolechef 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3 xx förskola...

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Brunna förskola. Läsåret 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Brunna förskola. Läsåret 2014 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Brunna förskola Läsåret 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla

Läs mer

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Linn Sölvestad Johan Lindström Vår vision På vår förskola ska

Läs mer

Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Backstugans förskola

Backstugans förskola Backstugans förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för att nå målen och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

SÄTERS KOMMUN

SÄTERS KOMMUN Likabehandlingsplan Förskolan Storhaga Gäller 2016-02-01 2017-09-30 2016-2017 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Rutiner och förhållningssätt hur

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet. a för planen Arbetsgruppen består av Emma Dahlberg,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer