Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur

2 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4 Huvudmannanivå 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Enhetsnivå 4 Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 5 Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Dokumentation 6 Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska dokumenteras. Se även Skolverkets Allmänna Råd, Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet. 2. Kort beskrivning av den egna verksamheten Antal barn på förskolan Antal tjänster Antal tjänster med pedagogisk utbildning Antal barn/personal 2(16)

3 3. Rutiner och underlag för kvalitetsarbetet Utgå från förskolans uppföljnings- och utvärderingsplan. 4. Redovisa resultat utifrån föregående års kvalitetsredovisning Använd den föregående kvalitetsredovisningen och beskriv föregående års mål och redovisa resultatet under rubriken Hur blev det? Vad har vi uppnått för resultat? Vad har gett avsedd effekt och vad har hänt som vi inte förutsåg? Vad har fungerat, vad har inte fungerat? Vad beror det på? Vad har vi lärt oss och vad vill vi fortsätta utveckla? Normer och värden Verksamhetsmål: Vi måste bli bättre på att arbeta fram gemensamma förhållningssätt i hela huset. Har utvärderats genom: Vi har brister i gemensamma förhållningssätt och har inte hittat rutiner för att utvärdera detta. Hur blev det? Vi har arbetat i tvärgrupper med barn från tre år och uppåt och i dessa grupper har vi diskuterat fram gemensamma förhållningssätt. På varje avdelning har arbetslagen jobbat fram gemensamma förhållningssätt men vi har inte diskuterat detta ordentligt i hela huset. Vi upplever en positiv atmosfär i huset som gör att både barn och vuxna känner sig trygga. Det finns en bra grund för att gå vidare med ett ännu bättre samarbete kring förhållningssätt. Utveckling och lärande 3(16)

4 Verksamhetsmål: Fortsätta anpassa innemiljön efter barnens behov. Vara Ja-sägare för att gagna barnens inflytande. Planera verksamheten utifrån resultatet av TRAS. Har utvärderats genom: Vi har observerat hur rummen används och lyssnat på barnens önskemål och tankar. Vi tänker efter mer när vi säger ja eller nej och varför vi svarar på det ena eller andra viset. Vi diskuterar i arbetslagen och påminner varandra. Vi för en pågående dialog pedagoger emellan. Vi gjorde TRAS på alla barn och utifrån detta gjorde arbetslagen sin planering. Månadsbrev. Portfolio. Hur blev det? Utifrån våra observationer ändras rummen kontinuerligt efter barnens behov och hur gruppen utvecklas. Vi känner positiva resultat av att vi är mer Ja-sägare. Vi märker att barnens självkänsla ökar när de har mer inflytande över sin dag. Jämställdheten mellan vuxna och barn ökar när vi bejakar barnens vilja. Vi såg ganska tydligt utifrån TRAS vilka behov som fanns i grupperna och planerade verksamheten därefter. Barns inflytande Verksamhetsmål: Vi vill att barnen ska lära sig att respektera sina medmänniskor och sin miljö. Vi vill ge förutsättningar för barnen att bli ansvarsfulla, självständiga och empatiska individer. Har utvärderats genom: Dokumentation vid barnmöten. Portfolion. Månadsbrev. Hur blev det? Alla har kommit igång med barnmöten där vi pratar om förhållningssätt gentemot andra människor och miljön. I och med att vi uppmuntrat när barnen tar positiva initiativ märker vi att barnen tar mer ansvar för sina handlingar och sin miljö. 4(16)

5 Vi märker att barnen gärna hjälper varandra. Vi har låtit barnen träna sin självständighet och tydliggjort den demokratiska processen genom omröstningar. Det är ett stort steg att barnen accepterar resultatet av detta och när barnen haft inflytande över den valda aktiviteten blir de även mer ansvarstagande. Förskola och hem Verksamhetsmål: Vi önskar att det ska finnas representanter från varje avdelning till en föräldragrupp. Har utvärderats genom: Genom att vi konstaterar att det inte finns någon föräldragrupp. Hur blev det? På en avdelning fanns under en period en föräldragrupp som anordnade en aktivitet. Vi lyfte frågan på ett föräldramöte och några visade intresse men processen avstannade där. Samverkan med förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Verksamhetsmål: Vi vill ha mer kontinuitet i kontakten med förskoleklassens personal. Har utvärderats genom: Extraträff med förskoleklassens personal för att få till bättre rutiner. Hur blev det? Vi känner att dialogen blivit mer öppen men vi känner att det inte finns möjlighet för spontana besök med barnen pga. att förskoleklassens verksamhet ej tillåter. Uppföljning, utvärdering och utveckling Verksamhetsmål: 5(16)

6 Bli bättre på att utvärdera regelbundet med barnen. Få barnen mer delaktiga i sina portfolios. Få till bättre rutiner kring skrivandet av månadsbreven. Inte vänta in varandra utan hellre skriva och fylla på i efterhand. Har utvärderats genom: Pedagogisk planering. Arbetslagsträffar. Månadsbrev. Hur blev det? Barnen har blivit mer delaktiga i utvärdering och portfolios. Vi har regelbundna barnmöten och reflekterar kring bilder. Barnen får vara med och välja ut foton till portfolion och tala om vad som ska stå. Här får vi även in barnens språk. Karlavagnen har börjat använda ett dokumentationsprogram i datorn. Vi har fått till rutinerna för månadsbreven bättre. Vi ligger mer i fas och inväntar inte alla i arbetslaget. Vi har bestämt en pedagogisk planering i månaden när vi sitter med månadsbrevet. Förskolechefens ansvar Verksamhetsmål: Har utvärderats genom: Hur blev det? Kompetensutveckling Verksamhetsmål: Inget mål är satt. Har utvärderats genom: Hur blev det? Inplementeringsdagarna av läroplanen gav inte mycket. Detta hade vi kunnat läsa oss till. Inget bra upplägg av dagarna. LLU-utbildningen som Mita och Helena gick kändes viktigt och vi fick verktyg 6(16)

7 och lärdomar inför kommande mentorskap ex. det svåra samtalet. Matematiksatsningen har gett ringar på vattnet i verksamheten. Vi använder materialet och tankegångarna och orden är väl förankrade hos oss. Vissa av oss är inte klara med PIM. Det är svårt att hitta tid till studietillfällen. 5. Områden i förskolans läroplan (Lpfö 98) Fortsatt formulering hur vi vill gå vidare, vad vill vi utveckla? Man kan säga att nu börjar vi om igen med ett nytt varv Var är vi? Utvecklingsarbetet stannar inte utan blir bättre för varje varv. Skolans mål och riktlinjer finns sammanfattade under åtta rubriker/områden i skolans läroplan (Lpfö 98) enligt nedan. Redovisa under varje målområde enligt följande struktur Var är vi? Gör en lägesbedömning. För att veta vart vi ska måste vi veta var vi är. I arbetet med lägesbedömningen måste alla som arbetar i processen veta att man menar samma sak med de begrepp man använder. Hur ser verksamhetens måluppfyllelse ut i relation till de nationella målen? Verksamhetens förutsättningar för att uppnå målen? Vilka förutsättningar kan vi påverka och vilka är inte påverkbara? Vart ska vi? (Målet) När lägesbedömningen är klar ska samtliga berörda i verksamheten få en förståelse och gemensam tolkning av det uppdrag som gäller för verksamheten. Därefter kan en gemensam bild av hur vi vill att verksamheten ska se ut på längre sikt formuleras. Formulera mål som är möjliga att förverkliga inom bestämda tider och som kan följas upp och utvärderas. Hur gör vi? Gör en planering och ta fram en strategi för att genomföra arbetet. Här är det viktigt att formulera hur insatserna ska följas upp och utvärderas. Tänk på att det kan vara viktigt att följa upp insatserna under tiden de genomförs så att även genomförandeprocessen blir belyst, snarare än att insatsen utvärderas i efterhand. 5.1 Normer och värden Var är vi? Vi upplever en positiv anda i huset där vi har en god samhörighet över avdelningarna. Vi uppmuntrar och berömmer barnens positiva handlingar och ord. 7(16)

8 Tvärgrupperna hjälper till att bygga upp och stärka relationerna mellan våra avdelningar. Karlavagnen: Efter en lång och tuff inskolningsperiod har vi jobbat fram arbetsrutiner som fungerar bra. Vi handleder barnen att hjälpa och ta hand om varandra. Vi jobbar medvetet med att skapa könsneutrala lekmiljöer som stimulerar fantasin samt tränar socialt samspel. Månen: Vi ger barnen förslag på lösningar hur de ska prata med varandra i olika situationer. Vi arbetar med Vår kompis för att stärka samspelet mellan barnen. Regnbågen: Vi har tydliga gränser för vad vi accepterar i språk och handling pga. att vi behövt sätta fokus på detta i denna barngrupp. Vi har inte jobbat med något specifikt värdegrundsmaterial denna period. Däremot har vi kunnat hänvisa till arbetet med vännerna i kungaskogen som många av barnen kommer ihåg. Vart ska vi? Vi vill att varje barn ska ha minst tre blad i portfolions flik normer och värden. Vi vill att varje barn får goda kunskaper i respekt, empati och etik för att kunna omsätta det i praktiska handlingar. Hur gör vi? Vi tänker prova ett nytt material som heter REDE (respekt, empati,djur, etik). Vi har regelbundna barnmöten där vi samtalar med barnen om normer och värden. Varje pedagog ansvarar för sina portfolios. Utifrån våra öppna dialoger pedagoger emellan vill vi tänka på tonen mellan oss och på att vi är förebilder för barnen. Månen fortsätter med Vår kompis för att alla barn ska få ta del av det påbörjade arbetet. Värdegrundsarbete ska vara en stående punkt på husmötet. 8(16)

9 Uppföljning av årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering Vad har framkommit genom utvärderingen av planen? Föräldrarna fick under hösten 2012 besvara en enkät. 26 av 55 föräldrar svarade och där framkom det att föräldrarna i stort sett är nöjda med sitt barns trivsel i förskolan. Resultatet visar på övervägande 4:or, det vill säga det positivaste alternativet. Fortfarande vill föräldrarna veta mer om vad som händer barnen under dagen. Resultatet av barnens intervju har vi knappt fått in några svar på ännu. Ingen anmälan har inkommit angående kränkande behandling och diskriminering. Det är viktigt att berätta om barnets dag vid hämtning. Förtydliga vad vi menar med målet normer och värden. Vi ska upprätta tydligare mål som kan följas upp och utvärderas. Arbetslagen ska bli mer delaktiga i utvärderingen. Vilka förbättringsområden finns och vilka åtgärder kommer att vidtas? Att alla avdelningarna arbetar ännu mer målinriktat med målet normer och värden. Det kommer att vara en stående punkt vid varje husmöte, då vi kommer att lyfta frågor kring normer och värden för att få ett gemensamt ansvarstagande. Deltagandet från föräldrarna var lågt, både i föräldraenkäten och i barnintervjuerna, men särskilt i barnintervjuerna. Så till hösten på ett föräldramöte ska vi presentera enkäten och intervjun igen och poängtera vikten av den. Plan mot kränkande behandling och diskriminering ska, av avdelningarnas pedagoger, tydligt presenteras för föräldrarna på höstens föräldramöten. Plan mot kränkande behandling ska även presenteras för föräldrarna vid barnets inskolning på förskolan. Barnintervjuerna kommer till hösten att enbart ske i hemmet. Vi ser detta som en del av målområdet 2.4 Förskola och hem. Barnen kanske också är ärligare i sina svar, när en förälder ställer frågorna. Förskolan har även andra typer av barnfrågor (till portfolion) som vi använder och vi vill inte att barnen ska tycka att det blir för många likadana frågor. 9(16)

10 Vi i arbetsgruppen som jobbar med Plan mot kränkande behandling anser att frågorna, särskilt i barnintervjuerna, måste ses över inför hösten Vi tycker att frågorna ska täcka in en större del av områdena i planen (grunderna för kränkande behandling och diskriminering) och, förhoppningsvis, ge ett tydligare resultat av barnens svar. Ansvaret för att förändra frågeformulären, ligger på likabehandlingsplanens arbetsgrupp, men i samråd med övrig personal på förskolan. Enkäterna och barnintervjuerna ska ses som en utvärdering av planen mot kränkande behandling, där vi kan se hur väl vi har lyckats i det gångna årets likabehandlingsarbete. Resultaten från dessa formulär måste vi ta med när vi ska sätta upp nya mål. Detta att sätta upp nya mål för likabehandlingsarbetet har inte varit så tydligt i arbetslagen tidigare. Arbetslagen måste bli mer delaktiga i Plan mot kränkande behandling, så att den blir ett levande verktyg i vår verksamhet. Tanken är att varje avdelnings specifika mål och arbetssätt, i likabehandlingsarbetet, ska stå med i Plan mot kränkande behandling och diskriminering. 5.2 Utveckling och lärande Var är vi? Vi arbetar temainriktat på alla avdelningar. Vi har åldersindelade grupper för att alla barns behov ska tillgodoses. Vi arbetar med årshjulet på alla avdelningar där barnen får en förståelse för ex. dag, månad, årstid. Barnen har möjlighet att följa sitt lärande via portfolion. Vi har samlingar med medvetet innehåll. Vi har introducerat lärplattan och försöker hitta hur vi kan använda den som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. Alla avdelningar har fokuserat på mångkultur och de länder som finns representerade på förskolan. Vi utgår hela tiden från vår läroplan. Vi tar tillvara på barnens spontana tankar och har en flexibel planering. 10(16)

11 Karlavagnen: Har Pippi Långstrump som tema som baserar sig på rörelsens betydelse för inlärning och allas lika värde. Temat har även belyst mångfald och vi har forskat kring länder utifrån barnens frågor. Månen: Har jobbat temainriktat med kaninmamman. Här arbetar vi utifrån läroplanens olika delar. Innemiljön har utformats utifrån barnens intressen. Vi har fokuserat väldigt mycket på skapande i alla former. Regnbågen: Har arbetat med världen som tema. Vi har forskat tillsammans med barnen utifrån deras frågor. Vi pedagoger fokuserar på olika delar vid samlingarna. Vart ska vi? Alla barn ska få ta del av teknik och experiment. Vi vill lyfta fram böcker och läsning. Vi har som mål att ha ett gemensamt tema i huset. Lärplattan ska bli en naturlig del av den pedagogiska verksamheten. Hur gör vi? Månen tar in teknik i sitt temaarbete med kaninmamman. Alla avdelningar använder böcker kring teknik och experiment. Alla barn får möjlighet att besöka biblioteket. Ge barnen större inflytande i val av böcker vi lånar. När vi kommit överens om ett tema arbetar varje avdelning utifrån sin barngrupps förutsättningar. Vi pedagoger lär oss lärplattans funktioner och möjligheter och ser till att använda den på rätt sätt. Redovisa situationen för barn i behov av särskilt stöd Vilka rutiner har förskolan för barn i behov av särskilt stöd? Vi skriver ärende till elevhälsan via förskolechefen i samråd med föräldrarna. Har förskolan fått extra resurser tilldelade? Vi har tillgång till talpedagog och specialpedagog. Hur har dessa resurser använts? Vi har konsulterat specialpedagog vid ett tillfälle. Talpedagog är inkopplad på ett par barn. 11(16)

12 Har resurserna lett till önskat resultat? Vi har fortfarande inte fått svar gällande specialpedagog. Kontakten med talpedagog är givande och har gett positiva resultat. 5.3 Barns inflytande Var är vi? Barnen har börjat få in en vana att våga uttrycka sina åsikter och tankar. Även de som suttit tysta har börjat uttrycka sig mer. Vi tycker det är viktigt att barnen får lära sig att lyssna på varandra. Barnen märker att det blir ett resultat av vad de tyckt och att det sker ett genomförande. Vi pedagoger har blivit bättre på att förklara varför en aktivitet de önskat inte kan genomföras. Vi har regelbundna barnmöten där barnen får möjlighet att uttrycka sig och reflektera. Vi ger pojkar och flickor samma inflytande. De blir erbjuden samma aktiviteter. Barnen är delaktiga i sin dokumentation och portfoliepärm. Vart ska vi? Att barnet får insikt i vad ett eget val är och att hålla fast vid sitt val. Lära barnen konsekvensen av att med ett ökat inflytande följer ett ökat ansvar. Hur gör vi? Vi tydliggör konkret genom exempelvis en tavla med bilder hur och i vad barnen får vara med och bestämma. Vi pedagoger stöttar och hjälper barnen att fullfölja sina val och att ta ansvar för den valda aktiviteten. 5.4 Förskola och hem Var är vi? Vi känner att vi har goda relationer till föräldrarna mest i form av daglig 12(16)

13 tamburkontakt. Många föräldrar uttrycker att de känner sig trygga med oss pedagoger och verksamheten. Vi skriver kontinuerliga föräldrabrev. Månen har infört en levande tavla som uppdateras dagligen och som innehåller dokumentation och information till föräldrarna. Pedagogerna upplever att föräldrarna tar mer del av verksamheten i och med detta. Månen och Karlavagnen har ändrat kapprummen vilket de fått positiv respons för från föräldrarna. Vart ska vi? Försöka få till ett föräldraråd som bidrar till ett bra samarbete och engagemang. Fortsätta värna om att föräldrarna ska känna trygghet och tillit till oss pedagoger. Hur gör vi? Vi presenterar förslaget på höstens föräldramöte och utifrån intresseanmälan bildas ett föräldraråd tillsammans med förskolechefen. Vi har ett öppet och lyhört förhållningssätt gentemot föräldrarna och uppmuntrar till dialog. 5.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Var är vi? Vi känner att dialogen har blivit mer öppen. Positivt att förskoleklassens pedagoger tagit del av vår verksamhet genom personalbyten. Barnen har även blivit mer bekanta med pedagogerna därifrån på detta sätt. Vi upplever det som positivt att göra återkopplingen med de gamla barnen på vårterminen. Vart ska vi? Vi vill ha möjlighet att göra fler besök i förskoleklassen tidigare under terminen. Detta vore bra för att avdramatisera övergången för barnen. Hur gör vi? 13(16)

14 Föra fram våra åsikter vid gemensamma träffar. Försöka ge förskoleklassens pedagoger en ökad förståelse för 5-åringens behov. Inom gruppen kan skillnaden på barnens utvecklingsnivå vara stor. Vi vill visa att vi är positiva till ett samarbete. 5.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Var är vi? Vi följer upp och utvärderar verksamheten varje måndag. Vissa aktiviteteter utvärderar vi direkt tillsammans med barnen. Vi har omarbetat portfolion för att tydliggöra lärandet. Kontinuerliga föräldrabrev. Månadsbrev som skrivs vid en bestämd pedagogisk planering i månaden. Karlavagnen använder sig av dagbok. Vart ska vi? Hitta rutiner för veckoutvärdering/planering. Utvärdera mer tillsammans med barnen. Bli bättre på att se över varje enskilt barns utveckling för att kunna göra en bra planering. Hur gör vi? Regnbågen börjar med en utvärderingsbok. Denna går vi sedan igenom i arbetslaget vid pedagogiska planeringen varje vecka. Avsätta mer tid på pedagogiska planeringen för att gå igenom det enskilda barnets utvecklingsprocesser. Ta tillfällena i akt att medvetet låta barnen reflektera runt bilder och portfolio. Försöka få med deras kommentarer. Ta extra tid vid pedagogiska planeringen måndagen efter arbetslagsledarträff för info/dialog. 14(16)

15 5.7 Förskolechefens ansvar Hur kommer det pedagogiska ledarskapet till uttryck? På vilket sätt tar förskolechefen ansvar för förskolans kvalitet? 6. Kompetensutveckling Vilken kompetensutveckling har förskolan arbetat med? Fia och Eva har gått lekens betydelse. Boken Uppföljning,utvärdering och utveckling i förskolan (grodboken) har lästs och diskuterats på pedagogkvällar. Matematikutvecklingsträffarna fortgår. I övrigt har detta år ej innehållit någon organiserad kompetensutveckling. Berätta hur kompetensutveckling bidragit till förbättring av verksamheten. Karlavagnen har utifrån lekens betydelse arbetat ännu mer medvetet med barnens motoriska utveckling. Såväl grov som finmotorik. Både inne och utemiljön har setts över och utvecklats. Boken har hjälpt oss att omarbeta portfolion och tydliggöra lärandet. Vi har fått verktyg i att se barnens utvecklingsprocesser. 7. Redovisa situationen för barn med annat modersmål än svenska Hur säkerställs att barn med annat modersmål än svenska får det stöd de behöver? Det är ingen som är berättigad till hemspråksundervisning. Vi lyfter med föräldrarna att det är viktigt att de ger barnet modersmålet i hemmet. Vi uppmuntrar barnen genom att visa intresse för deras modersmål. Vi synliggör ord på deras språk genom exempelvis bilder som sätts upp på väggen. Gör en kartläggning i tabellen och beskriv situationen för barn med annat modersmål. Ålder Modersmål -08 Holländska -10 Holländska -08 Danska -09 Danska 15(16)

16 -09 Polska -11 Danska -12 Danska -11 Turkiska -08 Arabiska 8. Klagomålshantering Redovisa de klagomål som kommit in och redogör för vidtagna åtgärder. 9. Utvecklingsområden läsåret 2013/14 Sammanfatta i punktform verksamhetens utvecklingsområden. Vi fokuserar extra på våra mål gällande normer och värden Utöka femårsverksamheten Bilda ett föräldraråd Utveckla samarbetet och tvärgruppsarbetet i huset Fortsätta arbeta med pedagogisk dokumentation utifrån Grodboken 16(16)

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer