KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola Barn- och skolförvaltning Lund Öster

2

3 KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster

4 KVALITETSREDOVISNING 2010 Innehållsförteckning Inledning 1 Dalby 4 Genarp 60 Södra Sandby 82 Veberöd

5 KVALITETSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Kvalitetsredovisningar för 2010! Kommunen och skolorna är sedan 1998 skyldiga att upprätta en årlig kvalitetsredovisning. Inom Barn och skolnämnd Lund Öster har vi valt att samla redovisningarna teamvis. Kvalitetsredovisningen omfattar i sin helhet tre delar: a) Kvalitetsredovisning 2010, som du håller i din hand nu. Här finns förskole- och skolverksamheternas kvalitetsredovisningar per verksamhetsteam. b) Måluppfyllelse 2010, som omfattar BSN Lund Östers redovisning med de delar som ingår i nämndens årsredovisning. c) Utvecklingskatalog , där en stor del av pågående utvecklingsarbeten beskrivs. Denna publicerades hösten Med dessa tre årliga dokument täcker vi hela kedjan från de enskilda enheternas uppföljningar i Kvalitetsredovisningarna via helhetsperspektiv i Måluppfyllelsen till de utvecklingssatsningar som redovisas i Utvecklingskatalogen. Dokumenten finns på förvaltningens hemsida. Syften Det grundläggande syftet för kvalitetsredovisning är att utveckla och förbättra verksamheten genom att resultat och arbetet med att uppfylla målen synliggörs. Det betyder också att kvalitetsredovisningarna strävar efter att tillgodose olika målgruppers intressen: Skolans elever, lärare, skolledning och övrig personal får en tydlig och gemensam bild av verksamheten som grund för att diskutera behovet av förbättringsåtgärder. Föräldrar, avnämare och andra intressenter får en god information om skolan. De kan därigenom delta i diskussioner om skolans utveckling, få mer insyn och utifrån sina olika roller ökat inflytande. Elever och deras föräldrar får ett bättre underlag för val mellan skolor, program, kurser osv. Ledamöter i BSN Lund Öster som underlag för beslut på lokal nivå. Verksamheten i förskola och skola är omfattande och komplex och det är ett stort och svårt uppdrag att göra verksamheten rättvisa och att tillräckligt väl hinna analysera resultaten och de områden. I den nya skollagen som gäller från läsåret tas kravet på kvalitetsredovisning bort samtidigt som kraven på utvärdering skärps. Förvaltningen har startat arbetet med att utveckla formerna för ett systematiskt arbete med att utvärdera och utveckla verksamheten. Vi hoppas att dessa redovisningar blir spridda, lästa och används till diskussioner om hur vi tillsammans ska kunna göra våra verksamheter ännu bättre framöver. En aktiv diskussion kring denna innehållsrika dokumentation av verksamheten och resultaten är nu den viktigaste delen av ett fungerande kvalitetsarbete. Välkommen att vara med! BARN OCH SKOLFÖRVALTNING LUND ÖSTER 2

6 3

7 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY KVALITETSREDOVISNING TEAM DALBY HAGALUNDS ANSVARSOMRÅDE: Hagalundskolan och Torna Hällestad skola Hagens förskola Familjedaghemmen Torna Hällestad förskola NYVÅNGS ANSVARSOMRÅDE: Nyvångskolan Nyvångs förskola Möllebackens förskola Östra Möllagårds förskola Dalby den 15 oktober 2010 Per-Ola Birgersson Ronny Christensson Ragnhild Holmgren Lisbeth Larsson Carina Olsson Eva-Maria Urkedal Maggie Holgersson Lisbeth Mårtensson Kvalitetsredovisningen finns utlagd på skolornas hemsidor 4

8 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 5 SAMMANFATTNING... 6 VERKSAMHETSBESKRIVNING TEAM DALBY... 7 HAGALUNDS ANSVARSOMRÅDE... 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING FAMILJEDAGHEMMEN... 8 DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN... 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING HAGENS FÖRSKOLA DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN VERKSAMHETSBESKRIVNING HAGALUNDSKOLAN DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN VERKSAMHETSBESKRIVNING TORNA HÄLLESTAD FÖRSKOLA DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN VERKSAMHETSBESKRIVNING TORNA HÄLLESTAD SKOLA DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN NYVÅNGS ANSVARSOMRÅDE VERKSAMHETSBESKRIVNING NYVÅNGS FÖRSKOLOR VERKSAMHETSBESKRIVNING NYVÅNGSKOLAN DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN VERKSAMHETSBESKRIVNING SKOLBARNOMSORG NYVÅNGS AO Bilaga

9 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY SAMMANFATTNING Vision Alla barn och ungdomar äger kompetens för nuet och framtiden I föregående års sammanfattning beskrevs vårt arbete med Hållbar utveckling. Hållbar utveckling är fortfarande ett gemensamt paraply för all verksamhet i förskolor och skolor i Dalby. Under detta Paraply ska bl. a kunskaper och kompetenser utvecklas och årets sammanfattning innehåller en fokusering på ämnet matematik. Hagens matematikansvariga pedagog har kommit med tips och idéer för att kunna behålla och utveckla barns nyfikenhet för matematik. Det har arbetats med matematiska ord och begrepp. Torna Hällestads förskola och Nyvångs förskolor har haft förskollärare som deltagit i Förskolelyftet språk, matematik, lek och meningsskapande i förskolan. Detta har medfört att medarbetare inom förskolan ökat sin nyfikenhet och sin förståelse för hur matematik kan vara ett naturligt inslag i vardagen. Resultatet har blivit en tydlig utveckling av barnens matematiska medvetenhet, men det finns en känsla hos en del pedagoger, att verksamheten kan utvecklas mer, för att stimulera det matematiska tänkandet. En lärare på Hagalundskolan har lett en matematikcirkel med deltagande lärare från alla kommunala skolor i Dalby. Målgruppen har varit lärare som undervisat i årskurserna 1-3. Lärare har utbytt erfarenheter och planerat matematikverkstäder på de olika skolorna. Resultatet har blivit en mer varierad undervisning med hänsyn till olika elevers olika sätt att lära sig och med fokus på laborativt material. I årskurserna 3-6 har det arbetats med matematikutmaningar, spetsutbildningar, utematematik i geometri, mattekluringar osv. Resultatet har blivit att elever fått träna på att sätta ord på hur de tänker kring matematik men också att elever fått djupare kunskap i ämnet. Alla barn i Dalby och Torna Hällestad avslutar sin skolgång på Nyvångskolan. Vi kan konstatera att 93 % av eleverna klarade godkändnivå eller högre vid de nationella proven i matematik. 62 % av eleverna uppnådde väl godkänt eller mycket väl godkänt på de nationella proven i matematik 95 % av eleverna uppnådde målen när avgångsbetyg sattes. Tre elever deltog i sommarskolan och lyckades uppnå målen i matematik. Slutresultatet blev således att 98 % av eleverna som lämnade Dalby skolor lyckades uppnå målen i ämnet matematik en mycket god måluppfyllelse. 21 elever i årskurs 9 genomförde gymnasieskolans A-kurs i matematik och de flesta av eleverna genomförde nationella prov för denna kurs. 12 elever uppnådde MVG, mycket väl godkänt Ledningens slutsats är att all förskole- och skolverksamhet i Dalby håller hög kvalité. Om den goda kvalitén ska bibehållas behöver verksamheten utvecklas i takt med samhället, och det är skolledningens ambition att så ska ske. 6

10 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY VERKSAMHETSBESKRIVNING TEAM DALBY VISION Alla barn och ungdomar äger kompetens för nuet och framtiden Verksamhetens organisation Ledningsorganisation Inom Dalbys ansvarsområde finns 3 skolenheter med fritidshem, 2 fritidsklubbar, 5 förskolor och familjedaghem Hagalunds ansvarsområde Förskola, Hagalundskolan F-6 med fritidshem Torna Hällestad förskola Torna Hällestad skola F-3 med fritidshem Hagens förskola Familjedaghem Nyvångs ansvarsområde Förskola, Nyvångskolan F-9 med fritidshem Möllebackens förskola Östra Mölla förskola Nyvångs förskola Nyvångskolan F-1 med fritidshem Nyvångskolan 2-6 Fritidsklubb Nyvångskolan 7-9 Rektor/verksamhetschef Carina Olsson Rektor Ragnhild Holmgren Rektor Lisbeth Larsson Rektor/verksamhetschef Ronny Christensson Rektor Lisbeth Mårtensson Rektor Maggie Holgersson Rektor Eva-Maria Urkedal Rektor Per-Ola Birgersson Kommentarer Ovanstående beskrivna ledningsorganisation gäller fr. o m den 1 januari Under höstterminen 2009 rekryterades rektor till årskurserna 2-6 och under rekryteringsperioden fördelades arbetsuppgifterna mellan rektorer på Nyvångskolan. Ledningsteamets arbete Teamet har under året träffats två timmar var fjortonde dag samt två heldagar. Ärenden som diskuterats har varit organisations- och lokalfrågor, ekonomi, barn med behov av särskilt stöd, resursteam, framtidsspaning och andra gemensamma verksamhetsfrågor. Pedagogisk utveckling i 1 16 perspektiv, såsom hållbar utveckling och miljö har återkommit kontinuerligt. Lisbeth Mårtensson har under hösten deltagit i Utvecklingsresan. Syftet med denna utbildning har varit att utveckla det coachande ledarskapet och få varje medarbetare att bli medskapare, i stället för konsumenter. Under läsåret har ledningen arbetat med utveckling av detta ledarskap i våra verksamheter. Rektorerna har också deltagit i olika utbildningsdagar, efter behov. 7

11 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY HAGALUNDS ANSVARSOMRÅDE VERKSAMHETSBESKRIVNING FAMILJEDAGHEMMEN Verksamhetens organisation. Familjedaghemmen i Dalby bestod av sex dagbarnvårdare och en barnskötare varav en har arbetat med kvälls, natt och helgomsorg. Familjedaghemmen har gett service till områdena Dalby och Bonderup/Björnstorp och arbetet är i hemmiljö samt två dagar i gemensam lokal. Familjedaghemmen har haft ca 5 barn i sin grupp i åldern 1-11 år, vilket har inneburit att en del barn gått i skolan och var endast i verksamheten på morgonen och eftermiddagen. Verksamheten vore bäst om barnantalet minskade till 4 barn i grupperna, då de varje dag har haft poolbarn då någon har haft ledigt för att klara 40 timmars arbetsvecka. Arbetet med kvalitetsredovisningen Familjedaghemmen har på APT redovisat och diskuterat arbetets gång med temat och lämnat utvärdering varje termins slut. Vi har lyft diskussionen om hur vi vet att barnen lärt sig något. Rektor har skrivit redovisningen och sammanfattat arbetet och diskussionerna. Kvalitetsredovisningen har redovisats i skolkonferensen. DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN Årets verksamhet och måluppfyllelse Familjedaghemmen har ingen läroplan utan arbetar efter skolverkets allmänna råd för familjedaghemmen. Familjedaghemmen har arbetat två dagar/v i Scoutstugan, där stor del av temaarbetet har genomförts. De har arbetat med temat Konsumtion under hösten och med temat Vatten under våren. Matematik Familjedaghemmen ska stimulera barnens språkutveckling och att uppmuntra deras nyfikenhet och förståelse för både skriftspråk och matematik. Redovisning av resultat Barnen har räknat, benämnt och jämfört bl.a bilar, bussar, och snöbollar Barnen har jämfört längd och tjocklek på sina istappar och räknat fåglarna på fågelbordet. Bedömning av måluppfyllelse Allmänna råd har uppfyllts. Analys. I det skapande arbetet med temat Konsumtion och i leken har barnen kunnat räkna och jämföra hur många som åker i bilen och bussen. Dagbarnvårdarna har sett barnens lust för matematik överallt i vinterns lekar. Språkutveckling Beslutade åtgärder Utbildning i Tidig Registrering Av Språkutveckling Barns utveckling och lärande stimuleras av att de får skapa och kommunicera med olika medel och på olika sätt. Barnen kommunicerar också på annat sätt än genom att tala. De sjunger, spelar, dansar, använder sig av sin kropp, ritar och målar. Varje barn behöver känna trygghet och se sig som en tillgång i gruppen. 8

12 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY Redovisning av resultat Ingen TRAS- utbildning har genomförts. Barnen har lärt sig nya ord och begrepp genom bl.a sånglekar som tex Tingelinge tåget går. De äldre barnen har lärt sig vad klippa biljetter på tåget innebär samt vad konduktören har för arbetsuppgift. Bedömning av måluppfyllelse Allmänna råd har uppfyllts men inte TRAS - utbildning. Analys Dagbarnvårdarna har upplevt att barnen har känt sig trygga och visat stort intresse för att vilja sjunga och röra sig. Barnen har självmant rört sig då de känt igen sångerna. Barnen har också använt sig av sångerna i den egna leken. De äldre barnen visste att de behövde biljetter även när de åkte buss till Lund och att konduktören inte fanns på bussen utan busschauffören sålde biljetter. Barnens lekar med olika färdmedel har funnits spontant i leken de flesta dagar. Dagbarnvårdarnas stora engagemang och barnens nyfikenhet har genomsyrat barnens lärande. TRAS-utbildningen är fortfarande ett behov, men vi vill börjar med utbildning i barns språkutveckling och diskuterar sedan om vi vill Trasa barnen. Åtgärder Utbildning i språkutveckling ht-10. Skola för hållbar utveckling Beslutade åtgärder Arbeta för att få behålla Grön Flagg Det är viktigt att barnen får lära sig att vara rädd om sin närmiljö. Dagbarnvårdaren kan visa hänsyn till miljön, exempelvis genom återanvända, kompostera och välja miljövänliga saker. Redovisning av resultat Familjedaghemmen har fått behålla Grön Flagg. I temat Konsumtion har barnen fått lära sig att göra alternativt godis och egna spel. Några barn har torkat äpplen och andra barn har gjort tärningsspel med egen skapad bricka. Temat vatten har lärt barnen om rinnande vatten, snö och is. Bedömning av måluppfyllelse Allmänna råd har uppfyllts. Analys Dagbarnvårdarna har tagit vara på barnens kreativitet i temat Konsumtion och här har även matematiken fått sitt utrymme. Barnen har lärt sig att det går utmärkt att tillverka själv och dessutom har det varit roligt. Temat vatten har bjudit på många upplevelser den här vintern. Barnen har samlat snö i ett glas och tagit in och har sett hur det blivit rinnande vatten precis som i kranen. De har också sett hur smutsigt det varit och har lärt sig att jämföra rent och smutsigt vatten. De har sett hur vatten blir till is igen när de har lagt den smälta snön i frysen. De har gjort saftis genom att ha lagt på samma sätt i frysen fastän med saft. Barnens idéer har tagits väl omhand i leken och barnen vill göra ännu mer. Åtgärder Arbeta för att behålla Grön Flagg. 9

13 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY Likabehandlingsplan Beslutade åtgärder Personalen vill ha mer utbildning i konflikthantering. Färre barn i gruppen för att alla barn ska bli sedda. Revidera likabehandlingsplanen och göra handlingsplan. Ur allmänna råd. I familjedaghemmet ska barnen lära sig att kompromissa, lyssna, lösa konflikter och respektera varandras rätt att tycka olika. Familjedaghemmen har egen likabehandlingsplan. Redovisning av resultat Dagbarnvårdarna har använt halva utvecklingsdagar till utbildning i konflikthantering. Likabehandlingsplanen har reviderats. Barnen har lärt sig att lyssna på varandra, kompromissa, ta hänsyn, trösta och vänta på sin tur. Bedömning av måluppfyllelse Allmänna råd har uppfyllts och inga redovisade ärenden. Analys I den dagliga leken uppstår diskussioner och konflikter, som barnen får lösa på sitt sätt med vuxnas hjälp vid behov. Ibland har de fått hjälp med att hitta nya roller i leken för att fler har kunnat vara med. Barnen har varit mycket bra på att lösa sina konflikter då de själv fått diskutera sig fram till lösningarna. Dagbarnvårdarna har stor tilltro till den lilla gruppen när det gäller hur barnen har diskuterat. Barnen har känt varandra väl och detta har varit en bidragande orsak till resultatet. Dagbarnvårdarnas utbildningar har haft stor del i barnens sätt att hantera konflikterna och att kunna se barnens positiva sidor. Föräldrarna har efterfrågat liknande föreläsning. Åtgärder Revidera likabehandlingsplanen Värdegrundsföreläsning till föräldrarna Barns inflytande Beslutade åtgärder Dagbarnvårdarna analysera föräldraenkäten på utvecklingsdagen. Föräldraenkäten ska redovisas på första föräldramötet. Introducera barnenkäter för dagbarnvårdarna. Arbeta med barns inflytande på utvecklingsdagen. Det är viktigt att barnens rätt till inflytande och ansvar präglar arbetet i familjedaghemmet. Det är viktigt att föräldrarna ges möjlighet att påverka utifrån sina unika kunskaper om det egna barnet. Dagbarnvårdaren bör ta hänsyn till att människor är olika när det gäller att delta och uttrycka sig. Redovisning av resultat Föräldraenkäten har ej analyserats av dagbarnvårdarna enbart av rektor. Föräldraenkäten har redovisats på föräldramötet. Barnenkät har dagbarnvårdarna arbetat med på höstens utvecklingsdag och underlag för barnintervjuer har tagits fram och ska redovisas för föräldrarna. Dagbarnvårdarna har arbetat med barns inflytande på vårens utvecklingsdag utifrån var, när och hur har barnen haft inflytande och känt sig delaktiga. 10

14 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY Bedömning och måluppfyllelse Allmänna råd har till stor del uppfyllts. Analys Föräldrarna uppskattade feedbacken men hade inte fått uppfattningen att vi skulle ge den. En stor lärdom har varit att vi behöver bli tydligare när vi berättar om syftet med våra aktiviteter. Barnenkät/barnintervju har dagbarnvårdarna upplevt spännande och roligt att arbeta fram. Hur kommer barnen att svara på frågorna och vad kan vi lära av detta. Dagbarnvårdarna har gett exempel på var, när och hur barnen gett förslag till leken, matsedeln och dukningen. Barnen har bl.a fått en idé från sagan som sedan har fått styra leken på eftermiddagen tex sagan om Pettson tältar och barnen har slagit upp tältet i lekrummet och bredvid körde bilarna. Åtgärder Hitta samverkansformer med föräldrar, barn och personal. VERKSAMHETSBESKRIVNING HAGENS FÖRSKOLA Verksamhetens organisation Hagens Förskola tillhör Hagalunds ansvarsområde och samarbetar med Hagalundsskolan, Torna Hällestads förskola och familjedaghemmen. Hagens Förskola har sex avdelningar varav fyra syskongrupper i åldern 1-5 år och två småbarnsgrupper i åldern 1-2 år. Avdelning Humlans syskongrupp är en språkförskola med fem kommunikationssvaga barn inkluderade i gruppen. Hagen har under ht-09 haft 26 barn i åldern 1-2 år och 64 barn i åldern 3-5 år samt under vt barn i åldern 1-2 år och 68 barn i åldern 3-5 år. Barngruppernas storlek har under vårterminen ökat rejält pga lång kö till Dalby. Målet med 11 barn i åldern 1-2 år och 16 barn i syskongrupp har ej uppfyllts och Hagalundskolans byggnation behöver påskyndas, då det är kö till Hagens förskola. Start av Kattfotens Förskola kommer troligtvis att hjälpa till att minska barngrupperna under läsåret 10/11. Föräldrarna i skolkonferensen har undrat om målet är relevant. Personalen har bestått av 25 personer specialpedagog, förskollärare, genuspedagog, barnskötare, vaktmästare, administratör, kokerska och ekonomibiträde. Det har varit svårt att rekrytera förskollärare till Hagens vikariat, då det varit stor tillgång på tillsvidaretjänster i andra kommuner som dessutom ger högre lön. Hagens förskola och Torna Hällestads Förskola har gemensamma skolkonferenser. Föräldrarna har bjudits in till fem möten under året där en förälder från Hagens förskola varit ordförande och en förälder från Torna Hällestads förskola varit vice ordförande. Ledamöterna har haft stort engagemang i Hagalundskolans nybyggnation och undrat varför det blev ett tvärstopp. Vi har också haft många bra diskussioner bl.a. om genusperspektivet. Nämndsledamöter, föräldrar och personal har upplevt en god stämning och ett gott samarbete. Vidare har Förvaltningen kallat till olika möten vilka har varit uppskattade från våra representanter. Arbetet med kvalitetsredovisningen Föräldrarna har involverats i arbetet på skolkonferenserna och genom den årliga enkäten, som redovisas på höstterminens föräldramöte. Barnen har intervjuats, där frågorna har ställts både om trivseln, inflytandet och arbetet i verksamheten. Dokumentation med bildspel, digital fotoram samt foto med barnens kommentarer har synliggjort värdegrunden och barns utveckling i det livslånga lärandet. Hagens personal har arbetat med kvalitetsredovisningen på sina månadsplaneringar och utvärderingstillfällen i december och juni. De har kontinuerligt lämnat sammanställningar om sitt arbete utifrån mål, genomförande, resultat och hur de uppfattat att barnen tillägnat sig kunskap. 11

15 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN Uppföljning av tidigare beslutade åtgärder och pågående projekt Hagens Förskola har arbetat med temat Hälsa och må bra där värdegrunden, kosten, sinnen, rörelse, vila och naturen varit de stora projekten under läsåret. Grön Flagg arbetet har haft temat Konsumtion och därmed har vi kunnat fläta samman arbetet Skola för hållbar utveckling med Grön Flaggarbetet. Matematik Beslutade åtgärder Hagens matematikansvariga pedagog skall ge tips och idéer till personalen på arbetsplatsträffar för att kunna behålla och utveckla barnens nyfikenhet för matematiken. Lpfö 98 Förskolan skall sträva efter att varje barn - utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. Arbetslaget skall - stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik. I arbetsplanen uppmärksammar förskolan matematiken under språkutvecklingen och dess betydelse för det livslånga lärandet. Hagens ansvariga matematikpedagog har utbildat sig och delgett personalen sina kunskaper om matematik, experiment och ny litteratur. Hon har lagt stor vikt vid hur vi ska diskutera och problematisera matematik tillsammans med barnen. Redovisning av resultat Personalen har fått nya idéer och inte minst blivit uppmuntrade till att våga experimentera och diskutera med barnen trots de stora barngrupperna. Det har inte varit vad barnen åstadkommit utan hur de kommit fram till resultatet som varit betydelsefullt. Hur vi arbetat med barnen har synliggjort idéerna tex barnens begrepp om mängd och skillnaden mellan mängd. Barnen har skalat äpplen och lagt i olika skålar. Barnen har fört diskussion om hur mycket äpplen det har varit i skålarna. Ett barn ansåg att det var lika medan ett annat barn ansåg att det var mer i ena skålen. Pedagogen undrade varför det var lika, jo det gick upp till strecket i båda svarade första barnet, den andra menade dock att det såg bara ut så, för den ena skålen var större. Barnen har svårt att komma överens om svaret och pedagogen föreslog att de skulle hälla ut äpplena och jämföra skålarna. Den ena skålen gick att ställa i den andra och det ena barnet sade, vad konstigt! Men så är det, det är mer i den andra. Bedömning av måluppfyllelse Målet har uppfyllts när barnen har fått provat, resonerat och upplevt matematik på ett lustfyllt sätt. Analys Barnen har resonerat om mängd och skillnaden mellan mängd. Andra barn har lärt sig skriva siffror utifrån experimentet; hur många saker som flyter och hur många som sjunker. Efter att de har diskuterat resultatet har de fört statistik och skrivit ner siffrorna. Pedagogerna anser att resultatet beror på att de har blivit inspirerade till nytt tänk. Det konkreta och meningsfulla arbetssättet med barnen har varit en stor del i resultatet samt den lilla gruppen. Barn som vanligtvis har haft svårigheter att skriva och rita har fångats av dessa aktiviteter som är betydelsefullt att ta med i framtiden. Åtgärder Ta vara på varandras kompetenser genom arbetsbyte. Utveckla matematiken genom teknik och naturvetenskap. 12

16 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY SPRÅKUTVECKLING Beslutade åtgärder Utveckla samarbetet förskola/skola i läs och skrivutveckling med tex. att elever läser för förskolebarn. Arbeta med hur de vuxna använder sitt språk i temat Hälsa och må bra. Arbeta för att minska barngrupperna. Lpfö 98 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Förskolan ska sträva efter att varje barn - utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar - tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld I förskolans arbetsplan är målsättningen att språklig träning ska följa alla aktiviteter i förskolan, som ett roligt och naturligt inslag. Vi ska ge barnen LUST att kommunicera, upptäcka språket och öka deras självkänsla. Barnen ska få möjlighet att samspela och påverka sin omgivning. Redovisning av resultat Barnen har fått berätta, lyssna, reflektera och samspela med barn och vuxna i den dagliga verksamheten. I temat Hälsa och må bra har barnen skapat tallriksmodellen med olika material, som de har satt upp vid varje bord. Här har barnen lärt sig nya ord, klassificering, färg, form och smak. Samtalen har också varit ett arbete för minnesträning och turtagning, där varje barn har fått utrymme att berätta. På småbarnsavdelningen har pedagogerna uppmärksammat barn utan talat språk i samlingen, då tex ett barn har gjort rörelser och pedagogen har frågat barnet om de ska sjunga Kvisti gubben, barnet nickar och ler. Bedömning av måluppfyllelse Målet med samarbetet i läs och skrivutveckling förskola/skola har ej uppfyllts. Målet med hur personalen har använt sitt språk i temat har uppfyllts. Målet med barngruppernas storlek har ej uppfyllts. Målen i övriga projekt har uppfyllts Analys Hagens personal har inte haft något samarbete med Hagalundskolan det här läsåret då läraren har fått ändrade arbetsförhållanden. Arbetet med barngruppernas storlek har varit svårt att påverka pga lång kö till Dalby. När vi haft stora barngrupper har pedagogerna ännu mer tagit vara på rutinsituationerna för att stimulera barnens språkutveckling då gruppen har varit naturligt liten eller där alla pedagogerna har varit närvarande. Pedagogerna har bl.a använt måltiden för att ta tillvara den lilla gruppens möjligheter och har diskuterat om dagens händelser bakåt, framåt och nuläget. Detta har stimulerat barnen till att lyssna, samtala och reflektera när personalen har medvetet använt olika frågeställningar. Barnen har upplevt det roligt att samtala och uppmärksamheten har varit hög. Barnen har kommit med förslag på nya gissningslekar, rim och ramsor. Barnet med Kvisti gubben vet att de vuxna har förstått barnets kommunikation, som personalen märkt i andra sammanhang. Risken med stora barngrupper har varit att det enskilda barnet har tappats bort, men med personalens höga kompetens har vi klarat detta till föräldrarnas belåtenhet enligt enkäterna. Åtgärder Ta tillvara den lilla gruppen i vårt temaarbete Konsumtion för att stimulera språkutvecklingen. 13

17 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Beslutade åtgärder Arbeta för att behålla Grön Flagg och lära barn om Konsumtion samt arbeta för certifieringen Skola för hållbar utveckling Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet Förskolan ska sträva efter att varje barn - utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker - utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. Förskolans arbetsplan trycker på att ge barnen goda kunskaper om vår miljö samt ett ekologiskt förhållningssätt. Redovisning av resultat Hagens Förskola har fått behålla Grön Flaggcertifieringen. Barnen i Indiangruppen, tvärgrupp för 4- åringar på Hagen, har arbetat med temat Konsumtion och de fem målen har varit kläder och leksaker, kommunikationssätt, mat, papper och vatten. Barnen har lärt sig vikten av att använda olika färdsätt och att åka tillsammans samt hur vi sparat på vår natur och luft. De har också lärt sig göra handdockor av ensamma strumpor, sälja leksaker på Loppis, rita på baksidan av pappret, odla potatis och samla vatten till fåglarna. Skolverket har godkänt ansökan Skola för hållbar utveckling och Hagens Förskola har fått utmärkelsen. Skolverket har lyft upp vårt aktiva arbete med miljökvalitetsmålen genom Grön Flaggarbetet. Bedömning av måluppfyllelse Målen har uppfyllts genom att beslutade åtgärder genomförts. Analys Barnen har arbetat med olika färdmedel och skapat bl.a egna bussar. Barn och personal har inspirerat våra föräldrar att gå till förskolan. Föräldrarepresentanterna i miljörådet bjöd alla på morgonfika, när de lämnade bilen hemma vid lämning och hämtning samt delade ut en lott. Det var fantastiskt roligt att se alla engagerade föräldrar som har uppmärksammats på Förskolans Dag, när lottdragningen genomfördes. Transportinsatsen blev en åtgärd i nämndens mål. Föräldrarna har också genomfört Loppis tillsammans med oss på Hagens förskola där flera köpte och sålde. Personalen har upplevt det stimulerande att ha hittat aktiviteter där våra föräldrar och barn har känt sig engagerade på ett otvunget sätt. Miljörådet har varit en stor tillgång för årets aktiviteter. Alla på Hagen uppskattade verkligen när utmärkelsen Skola för hållbar utveckling kom. Vi har blivit mer medvetna i vårt dagliga arbete att sätta ekologiska fotspår i barnen. Åtgärder Sätta upp nytt tema och mål för Grön Flaggarbetet Arbeta med temat Konsumtion för alla barnen Likabehandlingsplan Beslutade åtgärder Genuspedagogens arbete med personalen ska fortgå. Pedagogerna ska förbättra dokumentationen i genusarbetet till föräldrarna. Revidera likabehandlingsplanen och upprätta handlingsplan för året. 14

18 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY Ur Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever: 6 Huvudmannen skall se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. I planen skall planerade åtgärder redovisas. Planen skall årligen följas upp och ses över. Ur Lpfö 98 1Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Förskolans värdegrund bygger på demokrati, trygghet, jämställdhet, mångfald och ansvar. Redovisning av resultat Genuspedagogen har under året tagit upp olika litteratur på arbetsplatsmöten. På Hagens utedagar har oftast barn och personal kommit överens om att besöka samma plats vid varje utedag eller tillfälle. Barnen har då kunnat bygga upp en trygghet där de har känt igen sig, hittat och på så sätt vet vad som de kan förvänta sig. Barnen har blivit kreativa, leker själva eller tillsammans oavsett kön. De vågar utforska hela lekplatsen och leken styr valet av kamraterna och alla får vara med. Personalen har dokumenterat all verksamhet med hjälp av foto, digitala fotoramar och bildspel. Den dagliga verksamheten dokumenteras också med föräldrablad som förvaras i läsårspärmar. Skolverket har lyft fram;hagens aktiva arbete med att göra barnen delaktiga i det pedagogiska arbetet i utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Skolverket har också lyft fram; ett kontinuerligt arbete med att dokumentera och synliggöra arbetet med hållbar utveckling och kopplingen till nationella mål kring skolans uppdrag. Revidering av likabehandlingsplan har genomförts och handlingsplaner har upprättats. Bedömning av måluppfyllelse Rektor har bedömt att målen uppfyllts. Analys Personalen har hittat bra former för att utveckla barnens förmåga att ha inflytande och känna trygghet. De ser också en stor förändring i barnens lek när de återkommit till samma plats. Personalen upplever inte sig lika aktiva i leken utan barnens nyfikenhet och intiativförmåga styr leken. Leken styr gruppen, inte könet eller kompisen, detta har varit mycket positivt då personalen har jämfört med leken inne. Hagen har inte haft några fall där handlingsplan har upprättats. Personalen har arbetat med Likabehandlingsplanen efter en checklista, som utarbetats av en förvaltningsgrupp efter Skolverkets påpekande. Personalen har arbetat i olika grupper på arbetsplatsträffar och upptäckt hur mycket värdegrundsarbete som bedrivs på Hagen. Vi anser också det viktigt att andra myndigheter kommer ut och är ögonöppnare ibland och nya diskussioner kommer igång. Åtgärder Revidera likabehandlingsplanen och upprätta nya handlingsplaner Barns inflytande Beslutade åtgärder Aktivt inbjuda föräldrarna samt på olika sätt göra dem delaktiga i verksamheten på alla avdelningar. Redovisa enkäten på första föräldramötet och varje avdelning lyfter sina svar. Revidera enkäten och lyfta densamma på våra utvecklingssamtal. 15

19 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY Alla ska använda termerna demokrati, inflytande, värdegrund osv. för att barnen ska känna igen dem i det livslånga lärandet. Arbeta mer med barnintervjuer och hur vi ställer frågor. Arbeta på utvecklingsdagar med revidering av arbetsplan, pedagogiska diskussioner och reflektioner på barns inflytande. Lpfö 98 Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. Alla som arbetar i förskolan ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. Förskolan ska sträva efter att varje barn - Utvecklar sin förmåga att förstå demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Redovisning av resultat Föräldrarna har varit engagerade i miljöaktiviteter se ovan under Skola för hållbar utveckling. Föräldrar har samverkat genom att hålla i olika aktiviteter på en avdelning. Enkäter har redovisats på föräldramöten och diskussioner har förts om vilka olika sätt de kan ha inflytande. Vidare har de diskuterat enkätfrågor på respektive avdelning. Föräldrar har tagit upp frågor på utvecklingssamtalen som lyfts till arbetsplatsträffar eller utvecklingsdagar. Solstrålegruppens barn, alla 5-åringar på Hagen, har planerat och utfört tillsammans med en personal var sin aktivitet på gymnastiken. Barnen har känt sig delaktiga och varit stolta över uppmärksamheten. Barnintervjuerna har speglat arbetet med inflytandet och värdegrundsarbetet. De flesta barn har upplevt att de får bestämma över sin lek och andra aktiviteter. Arbetsplanen har reviderats under vårens utvecklingsdagar. Bedömning av måluppfyllelse Rektor har bedömt att till viss del är målen uppfyllda. Fortfarande har vi svårt att engagera föräldrarna till att samverka i vår verksamhet. Analys Personalen har diskuterat utifrån olika perspektiv, hur vi ska få föräldrarna intresserade att samverka med oss.vi tror på bl.a. givna aktiviteter som Loppis m.m. Föräldrars inflytande via möten har varit positivt enligt enkäten. Personalen har också förstått att små saker kan betyda långt mycket mer för föräldrarna än vi trodde, när vi lyssnat, tagit upp frågan och återkommit. Ansvariga i Solstrålegruppen har upplevt att barnen har berättat om aktiviteterna, varit stolta då övriga barn berättat vad som varit roligt och ivriga att få planera nästa pass. Personalen har medvetet pratat om begreppen inflytande, värdegrund m.m i de olika situationerna för att barnen verkligen ska förstå orden. Även rektor har blivit inblandad i dessa frågeställningar och fått flyta in som ett pedagogiskt exempel. Vi har också sett vikten av våra pedagogiska diskussioner på APT och utvecklingsdagar i olika frågor. Arbetet med barns inflytande får aldrig stanna upp då detta är nyckeln till resten av det livslånga lärandet. Åtgärder Personalen ska visa exempel på hur vi ska förbättra föräldrasamverkan på alla avdelningar. Arbeta med den rev. Lpfö 98. Arbeta med fler forum för pedagogiska diskussioner. 16

20 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY VERKSAMHETSBESKRIVNING HAGALUNDSKOLAN Verksamhetens organisation Hagalunds ansvarsområde består av följande verksamheter: Hagalundskolan, Torna Hällestad skola och förskola, Hagens förskola och familjedaghemmen i Dalby/Björnstorp. Alla verksamheterna är certifierade Skola för hållbar utveckling och några har dessutom Grön Flagg utmärkelsen. Hagalundskolan är en F-6 skola med integrerat fritidshem och fritidsklubb. På skolan finns 191 elever fördelade på 7 klasser. F-klassen har 18 elever, år 1 26 elever, år 2 28 elever, år 3 18 elever. Eleverna som går i Torna Hällestad skola kommer till Hagalundskolan i år 4 och därför ökar elevantalet i år 4-6. År 4 har 36 elever, år 5 34 elever och år 6 31 elever. I klasserna F-3 arbetar lärare, förskollärare och fritidspedagoger och år 4-6 bemannas med ca 1,5 lärare per klass. På skolan tjänstgör även lärare i de praktiskt-estetiska ämnena och speciallärare/pedagoger. Den 15 april var 80 barn inskrivna på fritidshemmet och 22 barn på fritidsklubben. På skolan arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande. Höstens tema var Heaven s on fire. Vi vill fortsätta att påverka och stimulera eleverna till att visa respekt för och omsorg om miljön genom att låta dem få kunskap om hur luft och eld påverkat och påverkar människans liv i ett historiskt, samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt perspektiv. Vårens tema var Alla tiders by. Det historiska temat är tänkt att ge eleverna en möjlighet att leva sig in i gångna tider. Vi ska se vår hembygd i ett historiskt, samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt perspektiv. Eleverna ska få en inblick i de förutsättningar som funnits för män, kvinnor och barn i olika samhällsklasser. Genom att studera historien skall eleverna få förståelse för nutiden men också vara en grund för att anlägga perspektiv på framtiden. Klasserna är åldershomogena men i verkstadsarbetet arbetar eleverna i åldersblandade grupper, F, 1-2, 3-4 och 5-6. Alla elever samlas vid återkommande tillfällen för att berätta/visa för varandra vad de har lärt sig. Klasserna F-3 sjunger tillsammans en gång per månad. Det finns fyra arbetslagsledare på skolan som tillsammans med rektor driver skolans utvecklingsarbete framåt, bl.a. genom att planera kompetensutveckling och utveckling av det tematiska arbetet och fritidshemsverksamheten. Pedagogerna är aktiva i olika grupper som träffas ett par gånger per termin för att vara uppdaterade och utveckla vår verksamhet inom bl.a. IKT, likabehandling, kultur, hälso- och friskvård samt yttre och inre miljö. Det finns även friskvårdsinspiratörer på skolan och Hagalundskolan fick i februari utmärkelsen Hälsofrämjande arbetsplats. På skolan har det varit en särskild satsning på matematik. En matematikcirkel har letts av en av lärarna på Hagalundskolan. Deltagarna har varit lärare som undervisar i år 1-3 från Nyvångskolan, Hagalundskolan och Torna Hällestad skola. Lärarna har utbytt erfarenheter och planerat för matematikverkstäder på de olika skolorna. I varje klass har man regelbundet klassråd och rektor deltar i skolans trivselråd tillsammans med en pedagog och elevrepresentanter från varje klass. Eleverna tar upp frågor som är aktuella i klassen och i förekommande fall tas beslut i trivselrådet. Föräldrarna från Hagalundskolan och Torna Hällestad skola har ett gemensamt föräldraråd som leds av en förälder och rektor kallar till skolkonferens två respektive tre gånger per termin. Även skolkonferensen är gemensam för de båda skolorna. Skolkonferensens deltagare gör årligen en enkät som delas ut till föräldrarna med barn på Hagalundskolan och Torna Hällestad skola. Genom svaren på enkäten får skolkonferensen information om vad föräldrarna tycker om skolans verksamhet och vilka frågor som övriga föräldrar tycker är viktiga att arbeta med i skolkonferensen. 17

KVALITETSREDOVISNING TEAM DALBY

KVALITETSREDOVISNING TEAM DALBY KVALITETSREDOVISNING TEAM DALBY HAGALUNDS ANSVARSOMRÅDE: Hagalundskolan och Torna Hällestad skola Hagens förskola Familjedaghemmen Torna Hällestad förskola NYVÅNGS ANSVARSOMRÅDE: Nyvångskolan Nyvångs förskola

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Långtäppans förskola Avdelning Skrållan Övergripande I arbetslaget finns det tre personal fördelat på 2,75 % tjänst. Det är två förskollärare

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun Kvalitetsredovisning Lagga Förskola Knivsta Kommun 2010/2011 Grundfakta... 3 Ekonomi... 3 Lokaler... 3 Material... 3 Ledning... 3 Genomförande för att ta fram kvalitetsredovisningen... 3 Underlag och rutiner

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Läsåret 2016-2017 UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka

Läs mer

Arbetsplan för Ängen,

Arbetsplan för Ängen, Arbetsplan för Ängen, Mariebergs förskola 2010/2011 Arbetsplan för Ängen, läsåret 2010/2011 Arbetsplanen innehåller dels hur vi på Ängen kommer att arbeta under året 2010/2011 och dels hur vi alltid arbetar

Läs mer

Arbetsplan 2010 Klossdammens förskola Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Klossdammens förskola Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun FAMILJEDAGHEM/ FAMILJEFRITIDSHEM Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. och riktlinjer... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Utveckling och lärande... 5 2.3 Barns inflytande...

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA Innehållsförteckning Faktauppgifter 3 Normer och värden...4 Utveckling och lärande.5-6 Barns inflytande 7 Förskola och hem.8 Samverkan med förskoleklass...8

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Gemensam Arbetsplan för Förskolan Innehållsförteckning:

Gemensam Arbetsplan för Förskolan Innehållsförteckning: Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan 2011-2013 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Lejonkulan 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 13/14 1 Innehållsförteckning Kommunens vision... 3 Verksamhetsidé... 4 "Vision"... 5 Förskolans uppdrag...

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011

NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011 NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011 Lyans förskola Övergripande tema Arlanda - närmiljön Normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2016-2017 Organisation Avdelning: Sörgården Antal barn: 15 Åldersfördelning:1st född 2016, 9st född 2015, 2st född 2014, 3st född 2013 Antal pojkar: 9 Antal flickor:

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Blåbärets Kvalitetsredovisning

Blåbärets Kvalitetsredovisning Blåbärets Kvalitetsredovisning ht-2011/vt-2012 Sammanställt av: Maria Henriksson Normer och värden. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 (reviderad 2010) samt Nyköpings kommuns tjänstegarantier.

Läs mer

Arbetsbeskrivning för

Arbetsbeskrivning för Arbetsbeskrivning för HT 2011 VT 2012 Arbetsbeskrivning Mästerkatten HT-11 VT-12 Barn: 5 4 3 2 1 Pojkar Flickor 0 2010 2009 2008 2007 2006 Personal: Namn Arbetstid Utbildning Jonas 100 % Förskollärare

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Förskolans Arbetsplan 2016/2017

Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Avdelning Fantasiresan Stigens Friskola Innehållsförteckning Fokus under 2016-2017 Åtgärder enligt föregående utvärdering Mål och riktlinjer Normer och värden Utveckling

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Lokal Arbetsplan för VALEN

Lokal Arbetsplan för VALEN Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för VALEN 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 2011-05-30 Sid 1 (16) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Grön X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98)

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98) Handlingsplan för Vattenliljans förskola 2012-12-05 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 och Nyköpings kommuns tjänstegarantier. Normer och

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201301 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret 2015-2016 Sid 1 av 6 Organisation och ledning Den pedagogiska omsorgen (Familjedaghemmet) har sex personal. Två av dessa leder även verksamheten, varav en

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011. Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby

Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011. Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011 Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby Bakgrund Förskolans uppdrag Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014.

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. Orminge skolenhet 2014-03-12 Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. 1 Orminge skolenhets organisation. Orminge skolenhet består av F- 6 skola, Myrans heldagskola och Östbacka

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Familjedaghemmen Sävar. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Familjedaghemmen Sävar. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Familjedaghemmen Sävar Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-7 Slutord 8 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare

Läs mer

Lokal arbetsplan 2016/2017 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Nyckelpigans Förskola

Lokal arbetsplan 2016/2017 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Nyckelpigans Förskola Lokal arbetsplan 2016/2017 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Nyckelpigans Förskola Vår vision: Förskolan Mötesplatsen för lärande och glädje! Innehållsförteckning 1. Inledning 2.

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2012-2013

Arbetsplan läsåret 2012-2013 Arbetsplan läsåret 2012-2013 1 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN BULLERBYN Förskolans mål Vi ger barnen förutsättningar att utveckla ett bra språk, både när det gäller det svenska språket men även andra modersmål.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan

Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Syrenen : Natalie Lundholm Underlag för redovisningen Det som ligger som underlag för redovisningen är den självvärdering

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer