KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola Barn- och skolförvaltning Lund Öster

2

3 KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster

4 KVALITETSREDOVISNING 2010 Innehållsförteckning Inledning 1 Dalby 4 Genarp 60 Södra Sandby 82 Veberöd

5 KVALITETSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Kvalitetsredovisningar för 2010! Kommunen och skolorna är sedan 1998 skyldiga att upprätta en årlig kvalitetsredovisning. Inom Barn och skolnämnd Lund Öster har vi valt att samla redovisningarna teamvis. Kvalitetsredovisningen omfattar i sin helhet tre delar: a) Kvalitetsredovisning 2010, som du håller i din hand nu. Här finns förskole- och skolverksamheternas kvalitetsredovisningar per verksamhetsteam. b) Måluppfyllelse 2010, som omfattar BSN Lund Östers redovisning med de delar som ingår i nämndens årsredovisning. c) Utvecklingskatalog , där en stor del av pågående utvecklingsarbeten beskrivs. Denna publicerades hösten Med dessa tre årliga dokument täcker vi hela kedjan från de enskilda enheternas uppföljningar i Kvalitetsredovisningarna via helhetsperspektiv i Måluppfyllelsen till de utvecklingssatsningar som redovisas i Utvecklingskatalogen. Dokumenten finns på förvaltningens hemsida. Syften Det grundläggande syftet för kvalitetsredovisning är att utveckla och förbättra verksamheten genom att resultat och arbetet med att uppfylla målen synliggörs. Det betyder också att kvalitetsredovisningarna strävar efter att tillgodose olika målgruppers intressen: Skolans elever, lärare, skolledning och övrig personal får en tydlig och gemensam bild av verksamheten som grund för att diskutera behovet av förbättringsåtgärder. Föräldrar, avnämare och andra intressenter får en god information om skolan. De kan därigenom delta i diskussioner om skolans utveckling, få mer insyn och utifrån sina olika roller ökat inflytande. Elever och deras föräldrar får ett bättre underlag för val mellan skolor, program, kurser osv. Ledamöter i BSN Lund Öster som underlag för beslut på lokal nivå. Verksamheten i förskola och skola är omfattande och komplex och det är ett stort och svårt uppdrag att göra verksamheten rättvisa och att tillräckligt väl hinna analysera resultaten och de områden. I den nya skollagen som gäller från läsåret tas kravet på kvalitetsredovisning bort samtidigt som kraven på utvärdering skärps. Förvaltningen har startat arbetet med att utveckla formerna för ett systematiskt arbete med att utvärdera och utveckla verksamheten. Vi hoppas att dessa redovisningar blir spridda, lästa och används till diskussioner om hur vi tillsammans ska kunna göra våra verksamheter ännu bättre framöver. En aktiv diskussion kring denna innehållsrika dokumentation av verksamheten och resultaten är nu den viktigaste delen av ett fungerande kvalitetsarbete. Välkommen att vara med! BARN OCH SKOLFÖRVALTNING LUND ÖSTER 2

6 3

7 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY KVALITETSREDOVISNING TEAM DALBY HAGALUNDS ANSVARSOMRÅDE: Hagalundskolan och Torna Hällestad skola Hagens förskola Familjedaghemmen Torna Hällestad förskola NYVÅNGS ANSVARSOMRÅDE: Nyvångskolan Nyvångs förskola Möllebackens förskola Östra Möllagårds förskola Dalby den 15 oktober 2010 Per-Ola Birgersson Ronny Christensson Ragnhild Holmgren Lisbeth Larsson Carina Olsson Eva-Maria Urkedal Maggie Holgersson Lisbeth Mårtensson Kvalitetsredovisningen finns utlagd på skolornas hemsidor 4

8 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 5 SAMMANFATTNING... 6 VERKSAMHETSBESKRIVNING TEAM DALBY... 7 HAGALUNDS ANSVARSOMRÅDE... 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING FAMILJEDAGHEMMEN... 8 DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN... 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING HAGENS FÖRSKOLA DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN VERKSAMHETSBESKRIVNING HAGALUNDSKOLAN DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN VERKSAMHETSBESKRIVNING TORNA HÄLLESTAD FÖRSKOLA DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN VERKSAMHETSBESKRIVNING TORNA HÄLLESTAD SKOLA DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN NYVÅNGS ANSVARSOMRÅDE VERKSAMHETSBESKRIVNING NYVÅNGS FÖRSKOLOR VERKSAMHETSBESKRIVNING NYVÅNGSKOLAN DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN VERKSAMHETSBESKRIVNING SKOLBARNOMSORG NYVÅNGS AO Bilaga

9 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY SAMMANFATTNING Vision Alla barn och ungdomar äger kompetens för nuet och framtiden I föregående års sammanfattning beskrevs vårt arbete med Hållbar utveckling. Hållbar utveckling är fortfarande ett gemensamt paraply för all verksamhet i förskolor och skolor i Dalby. Under detta Paraply ska bl. a kunskaper och kompetenser utvecklas och årets sammanfattning innehåller en fokusering på ämnet matematik. Hagens matematikansvariga pedagog har kommit med tips och idéer för att kunna behålla och utveckla barns nyfikenhet för matematik. Det har arbetats med matematiska ord och begrepp. Torna Hällestads förskola och Nyvångs förskolor har haft förskollärare som deltagit i Förskolelyftet språk, matematik, lek och meningsskapande i förskolan. Detta har medfört att medarbetare inom förskolan ökat sin nyfikenhet och sin förståelse för hur matematik kan vara ett naturligt inslag i vardagen. Resultatet har blivit en tydlig utveckling av barnens matematiska medvetenhet, men det finns en känsla hos en del pedagoger, att verksamheten kan utvecklas mer, för att stimulera det matematiska tänkandet. En lärare på Hagalundskolan har lett en matematikcirkel med deltagande lärare från alla kommunala skolor i Dalby. Målgruppen har varit lärare som undervisat i årskurserna 1-3. Lärare har utbytt erfarenheter och planerat matematikverkstäder på de olika skolorna. Resultatet har blivit en mer varierad undervisning med hänsyn till olika elevers olika sätt att lära sig och med fokus på laborativt material. I årskurserna 3-6 har det arbetats med matematikutmaningar, spetsutbildningar, utematematik i geometri, mattekluringar osv. Resultatet har blivit att elever fått träna på att sätta ord på hur de tänker kring matematik men också att elever fått djupare kunskap i ämnet. Alla barn i Dalby och Torna Hällestad avslutar sin skolgång på Nyvångskolan. Vi kan konstatera att 93 % av eleverna klarade godkändnivå eller högre vid de nationella proven i matematik. 62 % av eleverna uppnådde väl godkänt eller mycket väl godkänt på de nationella proven i matematik 95 % av eleverna uppnådde målen när avgångsbetyg sattes. Tre elever deltog i sommarskolan och lyckades uppnå målen i matematik. Slutresultatet blev således att 98 % av eleverna som lämnade Dalby skolor lyckades uppnå målen i ämnet matematik en mycket god måluppfyllelse. 21 elever i årskurs 9 genomförde gymnasieskolans A-kurs i matematik och de flesta av eleverna genomförde nationella prov för denna kurs. 12 elever uppnådde MVG, mycket väl godkänt Ledningens slutsats är att all förskole- och skolverksamhet i Dalby håller hög kvalité. Om den goda kvalitén ska bibehållas behöver verksamheten utvecklas i takt med samhället, och det är skolledningens ambition att så ska ske. 6

10 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY VERKSAMHETSBESKRIVNING TEAM DALBY VISION Alla barn och ungdomar äger kompetens för nuet och framtiden Verksamhetens organisation Ledningsorganisation Inom Dalbys ansvarsområde finns 3 skolenheter med fritidshem, 2 fritidsklubbar, 5 förskolor och familjedaghem Hagalunds ansvarsområde Förskola, Hagalundskolan F-6 med fritidshem Torna Hällestad förskola Torna Hällestad skola F-3 med fritidshem Hagens förskola Familjedaghem Nyvångs ansvarsområde Förskola, Nyvångskolan F-9 med fritidshem Möllebackens förskola Östra Mölla förskola Nyvångs förskola Nyvångskolan F-1 med fritidshem Nyvångskolan 2-6 Fritidsklubb Nyvångskolan 7-9 Rektor/verksamhetschef Carina Olsson Rektor Ragnhild Holmgren Rektor Lisbeth Larsson Rektor/verksamhetschef Ronny Christensson Rektor Lisbeth Mårtensson Rektor Maggie Holgersson Rektor Eva-Maria Urkedal Rektor Per-Ola Birgersson Kommentarer Ovanstående beskrivna ledningsorganisation gäller fr. o m den 1 januari Under höstterminen 2009 rekryterades rektor till årskurserna 2-6 och under rekryteringsperioden fördelades arbetsuppgifterna mellan rektorer på Nyvångskolan. Ledningsteamets arbete Teamet har under året träffats två timmar var fjortonde dag samt två heldagar. Ärenden som diskuterats har varit organisations- och lokalfrågor, ekonomi, barn med behov av särskilt stöd, resursteam, framtidsspaning och andra gemensamma verksamhetsfrågor. Pedagogisk utveckling i 1 16 perspektiv, såsom hållbar utveckling och miljö har återkommit kontinuerligt. Lisbeth Mårtensson har under hösten deltagit i Utvecklingsresan. Syftet med denna utbildning har varit att utveckla det coachande ledarskapet och få varje medarbetare att bli medskapare, i stället för konsumenter. Under läsåret har ledningen arbetat med utveckling av detta ledarskap i våra verksamheter. Rektorerna har också deltagit i olika utbildningsdagar, efter behov. 7

11 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY HAGALUNDS ANSVARSOMRÅDE VERKSAMHETSBESKRIVNING FAMILJEDAGHEMMEN Verksamhetens organisation. Familjedaghemmen i Dalby bestod av sex dagbarnvårdare och en barnskötare varav en har arbetat med kvälls, natt och helgomsorg. Familjedaghemmen har gett service till områdena Dalby och Bonderup/Björnstorp och arbetet är i hemmiljö samt två dagar i gemensam lokal. Familjedaghemmen har haft ca 5 barn i sin grupp i åldern 1-11 år, vilket har inneburit att en del barn gått i skolan och var endast i verksamheten på morgonen och eftermiddagen. Verksamheten vore bäst om barnantalet minskade till 4 barn i grupperna, då de varje dag har haft poolbarn då någon har haft ledigt för att klara 40 timmars arbetsvecka. Arbetet med kvalitetsredovisningen Familjedaghemmen har på APT redovisat och diskuterat arbetets gång med temat och lämnat utvärdering varje termins slut. Vi har lyft diskussionen om hur vi vet att barnen lärt sig något. Rektor har skrivit redovisningen och sammanfattat arbetet och diskussionerna. Kvalitetsredovisningen har redovisats i skolkonferensen. DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN Årets verksamhet och måluppfyllelse Familjedaghemmen har ingen läroplan utan arbetar efter skolverkets allmänna råd för familjedaghemmen. Familjedaghemmen har arbetat två dagar/v i Scoutstugan, där stor del av temaarbetet har genomförts. De har arbetat med temat Konsumtion under hösten och med temat Vatten under våren. Matematik Familjedaghemmen ska stimulera barnens språkutveckling och att uppmuntra deras nyfikenhet och förståelse för både skriftspråk och matematik. Redovisning av resultat Barnen har räknat, benämnt och jämfört bl.a bilar, bussar, och snöbollar Barnen har jämfört längd och tjocklek på sina istappar och räknat fåglarna på fågelbordet. Bedömning av måluppfyllelse Allmänna råd har uppfyllts. Analys. I det skapande arbetet med temat Konsumtion och i leken har barnen kunnat räkna och jämföra hur många som åker i bilen och bussen. Dagbarnvårdarna har sett barnens lust för matematik överallt i vinterns lekar. Språkutveckling Beslutade åtgärder Utbildning i Tidig Registrering Av Språkutveckling Barns utveckling och lärande stimuleras av att de får skapa och kommunicera med olika medel och på olika sätt. Barnen kommunicerar också på annat sätt än genom att tala. De sjunger, spelar, dansar, använder sig av sin kropp, ritar och målar. Varje barn behöver känna trygghet och se sig som en tillgång i gruppen. 8

12 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY Redovisning av resultat Ingen TRAS- utbildning har genomförts. Barnen har lärt sig nya ord och begrepp genom bl.a sånglekar som tex Tingelinge tåget går. De äldre barnen har lärt sig vad klippa biljetter på tåget innebär samt vad konduktören har för arbetsuppgift. Bedömning av måluppfyllelse Allmänna råd har uppfyllts men inte TRAS - utbildning. Analys Dagbarnvårdarna har upplevt att barnen har känt sig trygga och visat stort intresse för att vilja sjunga och röra sig. Barnen har självmant rört sig då de känt igen sångerna. Barnen har också använt sig av sångerna i den egna leken. De äldre barnen visste att de behövde biljetter även när de åkte buss till Lund och att konduktören inte fanns på bussen utan busschauffören sålde biljetter. Barnens lekar med olika färdmedel har funnits spontant i leken de flesta dagar. Dagbarnvårdarnas stora engagemang och barnens nyfikenhet har genomsyrat barnens lärande. TRAS-utbildningen är fortfarande ett behov, men vi vill börjar med utbildning i barns språkutveckling och diskuterar sedan om vi vill Trasa barnen. Åtgärder Utbildning i språkutveckling ht-10. Skola för hållbar utveckling Beslutade åtgärder Arbeta för att få behålla Grön Flagg Det är viktigt att barnen får lära sig att vara rädd om sin närmiljö. Dagbarnvårdaren kan visa hänsyn till miljön, exempelvis genom återanvända, kompostera och välja miljövänliga saker. Redovisning av resultat Familjedaghemmen har fått behålla Grön Flagg. I temat Konsumtion har barnen fått lära sig att göra alternativt godis och egna spel. Några barn har torkat äpplen och andra barn har gjort tärningsspel med egen skapad bricka. Temat vatten har lärt barnen om rinnande vatten, snö och is. Bedömning av måluppfyllelse Allmänna råd har uppfyllts. Analys Dagbarnvårdarna har tagit vara på barnens kreativitet i temat Konsumtion och här har även matematiken fått sitt utrymme. Barnen har lärt sig att det går utmärkt att tillverka själv och dessutom har det varit roligt. Temat vatten har bjudit på många upplevelser den här vintern. Barnen har samlat snö i ett glas och tagit in och har sett hur det blivit rinnande vatten precis som i kranen. De har också sett hur smutsigt det varit och har lärt sig att jämföra rent och smutsigt vatten. De har sett hur vatten blir till is igen när de har lagt den smälta snön i frysen. De har gjort saftis genom att ha lagt på samma sätt i frysen fastän med saft. Barnens idéer har tagits väl omhand i leken och barnen vill göra ännu mer. Åtgärder Arbeta för att behålla Grön Flagg. 9

13 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY Likabehandlingsplan Beslutade åtgärder Personalen vill ha mer utbildning i konflikthantering. Färre barn i gruppen för att alla barn ska bli sedda. Revidera likabehandlingsplanen och göra handlingsplan. Ur allmänna råd. I familjedaghemmet ska barnen lära sig att kompromissa, lyssna, lösa konflikter och respektera varandras rätt att tycka olika. Familjedaghemmen har egen likabehandlingsplan. Redovisning av resultat Dagbarnvårdarna har använt halva utvecklingsdagar till utbildning i konflikthantering. Likabehandlingsplanen har reviderats. Barnen har lärt sig att lyssna på varandra, kompromissa, ta hänsyn, trösta och vänta på sin tur. Bedömning av måluppfyllelse Allmänna råd har uppfyllts och inga redovisade ärenden. Analys I den dagliga leken uppstår diskussioner och konflikter, som barnen får lösa på sitt sätt med vuxnas hjälp vid behov. Ibland har de fått hjälp med att hitta nya roller i leken för att fler har kunnat vara med. Barnen har varit mycket bra på att lösa sina konflikter då de själv fått diskutera sig fram till lösningarna. Dagbarnvårdarna har stor tilltro till den lilla gruppen när det gäller hur barnen har diskuterat. Barnen har känt varandra väl och detta har varit en bidragande orsak till resultatet. Dagbarnvårdarnas utbildningar har haft stor del i barnens sätt att hantera konflikterna och att kunna se barnens positiva sidor. Föräldrarna har efterfrågat liknande föreläsning. Åtgärder Revidera likabehandlingsplanen Värdegrundsföreläsning till föräldrarna Barns inflytande Beslutade åtgärder Dagbarnvårdarna analysera föräldraenkäten på utvecklingsdagen. Föräldraenkäten ska redovisas på första föräldramötet. Introducera barnenkäter för dagbarnvårdarna. Arbeta med barns inflytande på utvecklingsdagen. Det är viktigt att barnens rätt till inflytande och ansvar präglar arbetet i familjedaghemmet. Det är viktigt att föräldrarna ges möjlighet att påverka utifrån sina unika kunskaper om det egna barnet. Dagbarnvårdaren bör ta hänsyn till att människor är olika när det gäller att delta och uttrycka sig. Redovisning av resultat Föräldraenkäten har ej analyserats av dagbarnvårdarna enbart av rektor. Föräldraenkäten har redovisats på föräldramötet. Barnenkät har dagbarnvårdarna arbetat med på höstens utvecklingsdag och underlag för barnintervjuer har tagits fram och ska redovisas för föräldrarna. Dagbarnvårdarna har arbetat med barns inflytande på vårens utvecklingsdag utifrån var, när och hur har barnen haft inflytande och känt sig delaktiga. 10

14 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY Bedömning och måluppfyllelse Allmänna råd har till stor del uppfyllts. Analys Föräldrarna uppskattade feedbacken men hade inte fått uppfattningen att vi skulle ge den. En stor lärdom har varit att vi behöver bli tydligare när vi berättar om syftet med våra aktiviteter. Barnenkät/barnintervju har dagbarnvårdarna upplevt spännande och roligt att arbeta fram. Hur kommer barnen att svara på frågorna och vad kan vi lära av detta. Dagbarnvårdarna har gett exempel på var, när och hur barnen gett förslag till leken, matsedeln och dukningen. Barnen har bl.a fått en idé från sagan som sedan har fått styra leken på eftermiddagen tex sagan om Pettson tältar och barnen har slagit upp tältet i lekrummet och bredvid körde bilarna. Åtgärder Hitta samverkansformer med föräldrar, barn och personal. VERKSAMHETSBESKRIVNING HAGENS FÖRSKOLA Verksamhetens organisation Hagens Förskola tillhör Hagalunds ansvarsområde och samarbetar med Hagalundsskolan, Torna Hällestads förskola och familjedaghemmen. Hagens Förskola har sex avdelningar varav fyra syskongrupper i åldern 1-5 år och två småbarnsgrupper i åldern 1-2 år. Avdelning Humlans syskongrupp är en språkförskola med fem kommunikationssvaga barn inkluderade i gruppen. Hagen har under ht-09 haft 26 barn i åldern 1-2 år och 64 barn i åldern 3-5 år samt under vt barn i åldern 1-2 år och 68 barn i åldern 3-5 år. Barngruppernas storlek har under vårterminen ökat rejält pga lång kö till Dalby. Målet med 11 barn i åldern 1-2 år och 16 barn i syskongrupp har ej uppfyllts och Hagalundskolans byggnation behöver påskyndas, då det är kö till Hagens förskola. Start av Kattfotens Förskola kommer troligtvis att hjälpa till att minska barngrupperna under läsåret 10/11. Föräldrarna i skolkonferensen har undrat om målet är relevant. Personalen har bestått av 25 personer specialpedagog, förskollärare, genuspedagog, barnskötare, vaktmästare, administratör, kokerska och ekonomibiträde. Det har varit svårt att rekrytera förskollärare till Hagens vikariat, då det varit stor tillgång på tillsvidaretjänster i andra kommuner som dessutom ger högre lön. Hagens förskola och Torna Hällestads Förskola har gemensamma skolkonferenser. Föräldrarna har bjudits in till fem möten under året där en förälder från Hagens förskola varit ordförande och en förälder från Torna Hällestads förskola varit vice ordförande. Ledamöterna har haft stort engagemang i Hagalundskolans nybyggnation och undrat varför det blev ett tvärstopp. Vi har också haft många bra diskussioner bl.a. om genusperspektivet. Nämndsledamöter, föräldrar och personal har upplevt en god stämning och ett gott samarbete. Vidare har Förvaltningen kallat till olika möten vilka har varit uppskattade från våra representanter. Arbetet med kvalitetsredovisningen Föräldrarna har involverats i arbetet på skolkonferenserna och genom den årliga enkäten, som redovisas på höstterminens föräldramöte. Barnen har intervjuats, där frågorna har ställts både om trivseln, inflytandet och arbetet i verksamheten. Dokumentation med bildspel, digital fotoram samt foto med barnens kommentarer har synliggjort värdegrunden och barns utveckling i det livslånga lärandet. Hagens personal har arbetat med kvalitetsredovisningen på sina månadsplaneringar och utvärderingstillfällen i december och juni. De har kontinuerligt lämnat sammanställningar om sitt arbete utifrån mål, genomförande, resultat och hur de uppfattat att barnen tillägnat sig kunskap. 11

15 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN Uppföljning av tidigare beslutade åtgärder och pågående projekt Hagens Förskola har arbetat med temat Hälsa och må bra där värdegrunden, kosten, sinnen, rörelse, vila och naturen varit de stora projekten under läsåret. Grön Flagg arbetet har haft temat Konsumtion och därmed har vi kunnat fläta samman arbetet Skola för hållbar utveckling med Grön Flaggarbetet. Matematik Beslutade åtgärder Hagens matematikansvariga pedagog skall ge tips och idéer till personalen på arbetsplatsträffar för att kunna behålla och utveckla barnens nyfikenhet för matematiken. Lpfö 98 Förskolan skall sträva efter att varje barn - utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. Arbetslaget skall - stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik. I arbetsplanen uppmärksammar förskolan matematiken under språkutvecklingen och dess betydelse för det livslånga lärandet. Hagens ansvariga matematikpedagog har utbildat sig och delgett personalen sina kunskaper om matematik, experiment och ny litteratur. Hon har lagt stor vikt vid hur vi ska diskutera och problematisera matematik tillsammans med barnen. Redovisning av resultat Personalen har fått nya idéer och inte minst blivit uppmuntrade till att våga experimentera och diskutera med barnen trots de stora barngrupperna. Det har inte varit vad barnen åstadkommit utan hur de kommit fram till resultatet som varit betydelsefullt. Hur vi arbetat med barnen har synliggjort idéerna tex barnens begrepp om mängd och skillnaden mellan mängd. Barnen har skalat äpplen och lagt i olika skålar. Barnen har fört diskussion om hur mycket äpplen det har varit i skålarna. Ett barn ansåg att det var lika medan ett annat barn ansåg att det var mer i ena skålen. Pedagogen undrade varför det var lika, jo det gick upp till strecket i båda svarade första barnet, den andra menade dock att det såg bara ut så, för den ena skålen var större. Barnen har svårt att komma överens om svaret och pedagogen föreslog att de skulle hälla ut äpplena och jämföra skålarna. Den ena skålen gick att ställa i den andra och det ena barnet sade, vad konstigt! Men så är det, det är mer i den andra. Bedömning av måluppfyllelse Målet har uppfyllts när barnen har fått provat, resonerat och upplevt matematik på ett lustfyllt sätt. Analys Barnen har resonerat om mängd och skillnaden mellan mängd. Andra barn har lärt sig skriva siffror utifrån experimentet; hur många saker som flyter och hur många som sjunker. Efter att de har diskuterat resultatet har de fört statistik och skrivit ner siffrorna. Pedagogerna anser att resultatet beror på att de har blivit inspirerade till nytt tänk. Det konkreta och meningsfulla arbetssättet med barnen har varit en stor del i resultatet samt den lilla gruppen. Barn som vanligtvis har haft svårigheter att skriva och rita har fångats av dessa aktiviteter som är betydelsefullt att ta med i framtiden. Åtgärder Ta vara på varandras kompetenser genom arbetsbyte. Utveckla matematiken genom teknik och naturvetenskap. 12

16 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY SPRÅKUTVECKLING Beslutade åtgärder Utveckla samarbetet förskola/skola i läs och skrivutveckling med tex. att elever läser för förskolebarn. Arbeta med hur de vuxna använder sitt språk i temat Hälsa och må bra. Arbeta för att minska barngrupperna. Lpfö 98 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Förskolan ska sträva efter att varje barn - utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar - tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld I förskolans arbetsplan är målsättningen att språklig träning ska följa alla aktiviteter i förskolan, som ett roligt och naturligt inslag. Vi ska ge barnen LUST att kommunicera, upptäcka språket och öka deras självkänsla. Barnen ska få möjlighet att samspela och påverka sin omgivning. Redovisning av resultat Barnen har fått berätta, lyssna, reflektera och samspela med barn och vuxna i den dagliga verksamheten. I temat Hälsa och må bra har barnen skapat tallriksmodellen med olika material, som de har satt upp vid varje bord. Här har barnen lärt sig nya ord, klassificering, färg, form och smak. Samtalen har också varit ett arbete för minnesträning och turtagning, där varje barn har fått utrymme att berätta. På småbarnsavdelningen har pedagogerna uppmärksammat barn utan talat språk i samlingen, då tex ett barn har gjort rörelser och pedagogen har frågat barnet om de ska sjunga Kvisti gubben, barnet nickar och ler. Bedömning av måluppfyllelse Målet med samarbetet i läs och skrivutveckling förskola/skola har ej uppfyllts. Målet med hur personalen har använt sitt språk i temat har uppfyllts. Målet med barngruppernas storlek har ej uppfyllts. Målen i övriga projekt har uppfyllts Analys Hagens personal har inte haft något samarbete med Hagalundskolan det här läsåret då läraren har fått ändrade arbetsförhållanden. Arbetet med barngruppernas storlek har varit svårt att påverka pga lång kö till Dalby. När vi haft stora barngrupper har pedagogerna ännu mer tagit vara på rutinsituationerna för att stimulera barnens språkutveckling då gruppen har varit naturligt liten eller där alla pedagogerna har varit närvarande. Pedagogerna har bl.a använt måltiden för att ta tillvara den lilla gruppens möjligheter och har diskuterat om dagens händelser bakåt, framåt och nuläget. Detta har stimulerat barnen till att lyssna, samtala och reflektera när personalen har medvetet använt olika frågeställningar. Barnen har upplevt det roligt att samtala och uppmärksamheten har varit hög. Barnen har kommit med förslag på nya gissningslekar, rim och ramsor. Barnet med Kvisti gubben vet att de vuxna har förstått barnets kommunikation, som personalen märkt i andra sammanhang. Risken med stora barngrupper har varit att det enskilda barnet har tappats bort, men med personalens höga kompetens har vi klarat detta till föräldrarnas belåtenhet enligt enkäterna. Åtgärder Ta tillvara den lilla gruppen i vårt temaarbete Konsumtion för att stimulera språkutvecklingen. 13

17 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Beslutade åtgärder Arbeta för att behålla Grön Flagg och lära barn om Konsumtion samt arbeta för certifieringen Skola för hållbar utveckling Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet Förskolan ska sträva efter att varje barn - utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker - utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. Förskolans arbetsplan trycker på att ge barnen goda kunskaper om vår miljö samt ett ekologiskt förhållningssätt. Redovisning av resultat Hagens Förskola har fått behålla Grön Flaggcertifieringen. Barnen i Indiangruppen, tvärgrupp för 4- åringar på Hagen, har arbetat med temat Konsumtion och de fem målen har varit kläder och leksaker, kommunikationssätt, mat, papper och vatten. Barnen har lärt sig vikten av att använda olika färdsätt och att åka tillsammans samt hur vi sparat på vår natur och luft. De har också lärt sig göra handdockor av ensamma strumpor, sälja leksaker på Loppis, rita på baksidan av pappret, odla potatis och samla vatten till fåglarna. Skolverket har godkänt ansökan Skola för hållbar utveckling och Hagens Förskola har fått utmärkelsen. Skolverket har lyft upp vårt aktiva arbete med miljökvalitetsmålen genom Grön Flaggarbetet. Bedömning av måluppfyllelse Målen har uppfyllts genom att beslutade åtgärder genomförts. Analys Barnen har arbetat med olika färdmedel och skapat bl.a egna bussar. Barn och personal har inspirerat våra föräldrar att gå till förskolan. Föräldrarepresentanterna i miljörådet bjöd alla på morgonfika, när de lämnade bilen hemma vid lämning och hämtning samt delade ut en lott. Det var fantastiskt roligt att se alla engagerade föräldrar som har uppmärksammats på Förskolans Dag, när lottdragningen genomfördes. Transportinsatsen blev en åtgärd i nämndens mål. Föräldrarna har också genomfört Loppis tillsammans med oss på Hagens förskola där flera köpte och sålde. Personalen har upplevt det stimulerande att ha hittat aktiviteter där våra föräldrar och barn har känt sig engagerade på ett otvunget sätt. Miljörådet har varit en stor tillgång för årets aktiviteter. Alla på Hagen uppskattade verkligen när utmärkelsen Skola för hållbar utveckling kom. Vi har blivit mer medvetna i vårt dagliga arbete att sätta ekologiska fotspår i barnen. Åtgärder Sätta upp nytt tema och mål för Grön Flaggarbetet Arbeta med temat Konsumtion för alla barnen Likabehandlingsplan Beslutade åtgärder Genuspedagogens arbete med personalen ska fortgå. Pedagogerna ska förbättra dokumentationen i genusarbetet till föräldrarna. Revidera likabehandlingsplanen och upprätta handlingsplan för året. 14

18 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY Ur Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever: 6 Huvudmannen skall se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. I planen skall planerade åtgärder redovisas. Planen skall årligen följas upp och ses över. Ur Lpfö 98 1Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Förskolans värdegrund bygger på demokrati, trygghet, jämställdhet, mångfald och ansvar. Redovisning av resultat Genuspedagogen har under året tagit upp olika litteratur på arbetsplatsmöten. På Hagens utedagar har oftast barn och personal kommit överens om att besöka samma plats vid varje utedag eller tillfälle. Barnen har då kunnat bygga upp en trygghet där de har känt igen sig, hittat och på så sätt vet vad som de kan förvänta sig. Barnen har blivit kreativa, leker själva eller tillsammans oavsett kön. De vågar utforska hela lekplatsen och leken styr valet av kamraterna och alla får vara med. Personalen har dokumenterat all verksamhet med hjälp av foto, digitala fotoramar och bildspel. Den dagliga verksamheten dokumenteras också med föräldrablad som förvaras i läsårspärmar. Skolverket har lyft fram;hagens aktiva arbete med att göra barnen delaktiga i det pedagogiska arbetet i utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Skolverket har också lyft fram; ett kontinuerligt arbete med att dokumentera och synliggöra arbetet med hållbar utveckling och kopplingen till nationella mål kring skolans uppdrag. Revidering av likabehandlingsplan har genomförts och handlingsplaner har upprättats. Bedömning av måluppfyllelse Rektor har bedömt att målen uppfyllts. Analys Personalen har hittat bra former för att utveckla barnens förmåga att ha inflytande och känna trygghet. De ser också en stor förändring i barnens lek när de återkommit till samma plats. Personalen upplever inte sig lika aktiva i leken utan barnens nyfikenhet och intiativförmåga styr leken. Leken styr gruppen, inte könet eller kompisen, detta har varit mycket positivt då personalen har jämfört med leken inne. Hagen har inte haft några fall där handlingsplan har upprättats. Personalen har arbetat med Likabehandlingsplanen efter en checklista, som utarbetats av en förvaltningsgrupp efter Skolverkets påpekande. Personalen har arbetat i olika grupper på arbetsplatsträffar och upptäckt hur mycket värdegrundsarbete som bedrivs på Hagen. Vi anser också det viktigt att andra myndigheter kommer ut och är ögonöppnare ibland och nya diskussioner kommer igång. Åtgärder Revidera likabehandlingsplanen och upprätta nya handlingsplaner Barns inflytande Beslutade åtgärder Aktivt inbjuda föräldrarna samt på olika sätt göra dem delaktiga i verksamheten på alla avdelningar. Redovisa enkäten på första föräldramötet och varje avdelning lyfter sina svar. Revidera enkäten och lyfta densamma på våra utvecklingssamtal. 15

19 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY Alla ska använda termerna demokrati, inflytande, värdegrund osv. för att barnen ska känna igen dem i det livslånga lärandet. Arbeta mer med barnintervjuer och hur vi ställer frågor. Arbeta på utvecklingsdagar med revidering av arbetsplan, pedagogiska diskussioner och reflektioner på barns inflytande. Lpfö 98 Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. Alla som arbetar i förskolan ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. Förskolan ska sträva efter att varje barn - Utvecklar sin förmåga att förstå demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Redovisning av resultat Föräldrarna har varit engagerade i miljöaktiviteter se ovan under Skola för hållbar utveckling. Föräldrar har samverkat genom att hålla i olika aktiviteter på en avdelning. Enkäter har redovisats på föräldramöten och diskussioner har förts om vilka olika sätt de kan ha inflytande. Vidare har de diskuterat enkätfrågor på respektive avdelning. Föräldrar har tagit upp frågor på utvecklingssamtalen som lyfts till arbetsplatsträffar eller utvecklingsdagar. Solstrålegruppens barn, alla 5-åringar på Hagen, har planerat och utfört tillsammans med en personal var sin aktivitet på gymnastiken. Barnen har känt sig delaktiga och varit stolta över uppmärksamheten. Barnintervjuerna har speglat arbetet med inflytandet och värdegrundsarbetet. De flesta barn har upplevt att de får bestämma över sin lek och andra aktiviteter. Arbetsplanen har reviderats under vårens utvecklingsdagar. Bedömning av måluppfyllelse Rektor har bedömt att till viss del är målen uppfyllda. Fortfarande har vi svårt att engagera föräldrarna till att samverka i vår verksamhet. Analys Personalen har diskuterat utifrån olika perspektiv, hur vi ska få föräldrarna intresserade att samverka med oss.vi tror på bl.a. givna aktiviteter som Loppis m.m. Föräldrars inflytande via möten har varit positivt enligt enkäten. Personalen har också förstått att små saker kan betyda långt mycket mer för föräldrarna än vi trodde, när vi lyssnat, tagit upp frågan och återkommit. Ansvariga i Solstrålegruppen har upplevt att barnen har berättat om aktiviteterna, varit stolta då övriga barn berättat vad som varit roligt och ivriga att få planera nästa pass. Personalen har medvetet pratat om begreppen inflytande, värdegrund m.m i de olika situationerna för att barnen verkligen ska förstå orden. Även rektor har blivit inblandad i dessa frågeställningar och fått flyta in som ett pedagogiskt exempel. Vi har också sett vikten av våra pedagogiska diskussioner på APT och utvecklingsdagar i olika frågor. Arbetet med barns inflytande får aldrig stanna upp då detta är nyckeln till resten av det livslånga lärandet. Åtgärder Personalen ska visa exempel på hur vi ska förbättra föräldrasamverkan på alla avdelningar. Arbeta med den rev. Lpfö 98. Arbeta med fler forum för pedagogiska diskussioner. 16

20 Kvalitetsredovisning 2011 DALBY VERKSAMHETSBESKRIVNING HAGALUNDSKOLAN Verksamhetens organisation Hagalunds ansvarsområde består av följande verksamheter: Hagalundskolan, Torna Hällestad skola och förskola, Hagens förskola och familjedaghemmen i Dalby/Björnstorp. Alla verksamheterna är certifierade Skola för hållbar utveckling och några har dessutom Grön Flagg utmärkelsen. Hagalundskolan är en F-6 skola med integrerat fritidshem och fritidsklubb. På skolan finns 191 elever fördelade på 7 klasser. F-klassen har 18 elever, år 1 26 elever, år 2 28 elever, år 3 18 elever. Eleverna som går i Torna Hällestad skola kommer till Hagalundskolan i år 4 och därför ökar elevantalet i år 4-6. År 4 har 36 elever, år 5 34 elever och år 6 31 elever. I klasserna F-3 arbetar lärare, förskollärare och fritidspedagoger och år 4-6 bemannas med ca 1,5 lärare per klass. På skolan tjänstgör även lärare i de praktiskt-estetiska ämnena och speciallärare/pedagoger. Den 15 april var 80 barn inskrivna på fritidshemmet och 22 barn på fritidsklubben. På skolan arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande. Höstens tema var Heaven s on fire. Vi vill fortsätta att påverka och stimulera eleverna till att visa respekt för och omsorg om miljön genom att låta dem få kunskap om hur luft och eld påverkat och påverkar människans liv i ett historiskt, samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt perspektiv. Vårens tema var Alla tiders by. Det historiska temat är tänkt att ge eleverna en möjlighet att leva sig in i gångna tider. Vi ska se vår hembygd i ett historiskt, samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt perspektiv. Eleverna ska få en inblick i de förutsättningar som funnits för män, kvinnor och barn i olika samhällsklasser. Genom att studera historien skall eleverna få förståelse för nutiden men också vara en grund för att anlägga perspektiv på framtiden. Klasserna är åldershomogena men i verkstadsarbetet arbetar eleverna i åldersblandade grupper, F, 1-2, 3-4 och 5-6. Alla elever samlas vid återkommande tillfällen för att berätta/visa för varandra vad de har lärt sig. Klasserna F-3 sjunger tillsammans en gång per månad. Det finns fyra arbetslagsledare på skolan som tillsammans med rektor driver skolans utvecklingsarbete framåt, bl.a. genom att planera kompetensutveckling och utveckling av det tematiska arbetet och fritidshemsverksamheten. Pedagogerna är aktiva i olika grupper som träffas ett par gånger per termin för att vara uppdaterade och utveckla vår verksamhet inom bl.a. IKT, likabehandling, kultur, hälso- och friskvård samt yttre och inre miljö. Det finns även friskvårdsinspiratörer på skolan och Hagalundskolan fick i februari utmärkelsen Hälsofrämjande arbetsplats. På skolan har det varit en särskild satsning på matematik. En matematikcirkel har letts av en av lärarna på Hagalundskolan. Deltagarna har varit lärare som undervisar i år 1-3 från Nyvångskolan, Hagalundskolan och Torna Hällestad skola. Lärarna har utbytt erfarenheter och planerat för matematikverkstäder på de olika skolorna. I varje klass har man regelbundet klassråd och rektor deltar i skolans trivselråd tillsammans med en pedagog och elevrepresentanter från varje klass. Eleverna tar upp frågor som är aktuella i klassen och i förekommande fall tas beslut i trivselrådet. Föräldrarna från Hagalundskolan och Torna Hällestad skola har ett gemensamt föräldraråd som leds av en förälder och rektor kallar till skolkonferens två respektive tre gånger per termin. Även skolkonferensen är gemensam för de båda skolorna. Skolkonferensens deltagare gör årligen en enkät som delas ut till föräldrarna med barn på Hagalundskolan och Torna Hällestad skola. Genom svaren på enkäten får skolkonferensen information om vad föräldrarna tycker om skolans verksamhet och vilka frågor som övriga föräldrar tycker är viktiga att arbeta med i skolkonferensen. 17

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer