Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!"

Transkript

1 Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN

2 Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är fortfarande bra för att visa vår verksamhet. Sjön representerar friskvården där hälsan befrämjas (promotion), nätet vid fallet är hälsovården som förebygger (prevention) ohälsan och nere bland stenarna finns sjukvården där man lindrar och botar sjukdom. Falkenbergs kommun som arbetsgivare har ett ansvar för att det är bra miljö och bra förhållanden i sjön. Arbetsgivaren har också ett ansvar för att vi har bra simlärare (arbetsledare) som skapar förutsättningar för att medarbetarna skall kunna lära sig att simma. Ett problem kan vara att varje simlärare har för många elever (medarbetare) och av den anledningen har svårt att se när någon är på väg att sjunka. Till sin hjälp har en del arbetsledare t.ex. hälsoinspiratörer som på olika sätt skall stimulera medarbetarna i sjön. Slutligen får vi inte glömma bort att vi i sjön också har ett ansvar, ett ansvar att lära oss att simma. Gemensamt i allt hälsoarbete är att det krävs en aktiv medverkan av individen för att det skall bli ett resultat. Skillnaden mellan de här tre hälsomodellerna är att friskvården utgår ifrån hälsan, hälsovården och sjukvården utgår ifrån ohälsan. Om vi bortser från det som står på skyltarna och tänker oss att sjön är Falkenbergs kommun som arbetsplats, så är det en väldigt stor sjö, i sjön finns det mellan tre och fyra tusen personer. Vid årsskiftet var det 239 personer som inte var kvar i sjön utan hade hamnat nere bland stenarna. Hälsokrafts uppdrag är att med olika förslag och åtgärder få tillbaka så många som möjligt till sjön, men också se till att inte fler åker ner för vattenfallet och hamnar bland stenarna. Lisa Wigforss Arbetsgivarenheten Therese Lundgren

3 Innehållsförteckning till Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 1. Inledning 4 2. Syfte 4 3. Metod 4 4. Personalbild - Falkenbergs kommun ANTAL ANSTÄLLDA FÖRDELAT PER FÖRVALTNING KÖNSFÖRDELNING HEL OCH DELTID FÖRDELAT PÅ KÖN OCH ÅLDER ÅLDERSFÖRDELNING MEDELÅLDER YRKESFÖRDELNING PERSONALOMSÄTTNING NYANSTÄLLNINGAR/AVGÅNGAR CHEFER FÖRDELAT PÅ KVINNOR/MÄN ANTAL ANSTÄLLDA PER CHEF 6 5. Personalbild - Kommunala bolag FALKENBERGS VATTEN- OCH RENHÅLLNINGS AB (FAVRAB) FALKENBERG ENERGI AB (FEAB) FALKENBERGS BOSTADS AB (FABO) 7 6. Frånvaro - Kommunala bolag FALKENBERGS VATTEN OCH RENHÅLLNING (FAVRAB) FALKENBERG ENERGI AB (FEAB) FALKENBERGS BOSTADS AB (FABO) 8 7. Frånvaro - Falkenbergs kommun PERSONALFRÅNVARO OBLIGATORISK REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO ANTAL SJUKSKRIVNA FÖRDELAT PÅ FÖRVALTNING ANTAL LÅNGTIDSSJUKSKRIVNA ANTAL PERSONER SOM FÖRSVUNNIT/TILLKOMMIT TILL GRUPPEN LÅNGTIDSSJUKSKRIVNA ANTAL NYA SJUKSKRIVNA PERSONER FÖRDELAT PER FÖRVALTNING ANTAL SJUKSKRIVNA ÅLDERSFÖRDELAT ANTAL SJUKSKRIVNA FÖRDELAT PÅ YRKE ANTAL SJUKSKRIVNA FÖRDELAT PÅ KÖN ANTAL SJUKSKRIVNA OMFATTNING Tidsbegränsad sjukersättning Sjukersättning tillsvidare Pensionsavgångar Pensionskostnad Kostnadsberäkning för sjukfrånvaro Långtidsfriska Löner löneförhandlingar Lönekostnaden Arbetsmiljö och Hälsa FRISKVÅRD REHABILITERING FÖRETAGSHÄLSOVÅRD KOMPETENSUTVECKLING CENTRALA UTBILDNINGAR FÖRVALTNINGARNAS UTBILDNINGAR HÄLSOKRAFT - LÄGESRAPPORT Särskilda satsningar PERSONALPOLITISKT PROGRAM ARBETSVÄRDERING FALKENBERGS KOMMUNS PERSONALSTIPENDIUM Personalförsörjning AMASSADÖRSSATSNING REGIONAL SAMVERKAN MED PERSONALCHEFER Analys, slutsummering och åtgärdesförslag 19 Hälsomål 1 2 Hälsomål 2 21 Hälsomål 3 22 Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 24 3

4 Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning Inledning 3. Metod Världshälsoorganisationen (WHO) definition av hälsa; Ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet. Falkenbergs kommun har tagit beslutet att Hälsokraft blir en permanent verksamhet från år 25. Projektet har sedan 21 arbetat mycket aktivt med preventiva, förebyggande och rehabiliterande insatser. Resultaten är goda och det visar sig genom färre långtidssjukskrivningar, lägre sjuktal och en stor efterfrågan på Hälsokrafts insatser. Hälsokraft arbetar vidare med hälsomålen som antogs 23 och ytterligare ett har tillkommit. Äntligen ser vi en vändning i sjukfrånvaron i Falkenbergs kommun. Det är framförallt de långa sjukskrivningarna som har blivit färre. Denna positiva trend sporrar oss ytterligare inför 25. Under 24 har Hälsokraft arbetat strategiskt och med fler preventiva och förebyggande insatser. 2. Syfte Syftet med hälsobokslut och personalekonomisk redovisning är att tydliggöra värdet av satsningar på personalens hälsa och dess arbetsmiljö. Vi redovisar i siffror och text det pågående arbetet avseende förebyggande åtgärder och direkta insatser för att minska antalet långa och korta sjukfall bland kommunens anställda. Innehållet anknyter också till hur vi skall bli bättre på att visa människor att det inom kommunen finns stora möjligheter till stimulerande, ansvarsfyllda och utvecklande arbeten med olika karriärmöjligheter. Genom denna form av årligen återkommande dokumentation kring faktorer som påverkar personalrörlighet, hälsa och ohälsa får vi kunskap om långsiktiga effekter och kan på så sätt göra prioriteringar och avvägningar av hur resurser skall användas för att uppnå största möjliga resultat för individ och verksamhet. I bokslutet presenteras data hämtade ur kommunens statistikdatabas PS-utdata, som är kopplad till PA-systemet Persona. Eftersom Persona togs i bruk september 1999 finns det en viss risk för att uppgifter före och efter 1999 inte är helt jämförbara. Redovisningar och förklaringar Tillsvidareanställda de vi i dagligt tal kallar fast anställda. Man har en anställning som varar tillsvidare det finns inget slutdatum. En tillsvidareanställning kan vara på hel- eller deltid. Visstidsanställda - en anställning som varar under en viss avgränsad tid, fr.o.m. t.o.m. Det kan t.ex. vara ett vikariat, en projektanställning, på heleller deltid. Förmånsgrupp 1 anställda minst tre månader och med en sysselsättningsgrad på minst 4 %. Timanställda är, precis som det låter, anställda per timma. Avgränsningar I materialet finns de s.k. vilande anställningar inte med, detta för att undvika att statistiken uppvisar en större kommunal organisation än verkligheten. Då vilande anställningar inkluderas redovisas nämligen både grundanställning och eventuellt vikariat för samma medarbetare. Ett undantag från detta är redovisningen av pensionsprognosen, där de vilande anställningarna finns med. I presentationen av antal anställda redovisas, i vissa fall, både antal anställda tillsvidare, viss tid, timanställda och anställda i förmånsgrupp 1. Orsaken till detta är att samtlig statistik som redovisar sjukfrånvaro avser endast den personal som är anställd inom förmånsgrupp 1. 4 Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 24

5 Ett fåtal personer kan inneha anställning vid flera förvaltningar, vilket kan påverka sifferunderlaget. Räknar man samman alla anställda så kan slutsumman bli en för hög siffra och den stämmer därför inte med hur det verkligen ser ut. Den rätta slutsumman är alltid redovisad i texten. 4. Personalbild - Falkenbergs kommun 4.1 Antal anställda fördelat per förvaltning Antalet anställda i Falkenbergs kommun uppgick vid årsskiftet till 4 14 personer, varav är tillsvidareanställda och är anställda för viss tid eller timanställda. För att möta behoven inom skola, vård och omsorg har Falkenbergs kommun gjort en medveten satsning för att öka antalet tillsvidareanställd personal. Antal anställda i förmånsgrupp 1 var vid mättillfället personer varav majoriteten är anställda inom de två största förvaltningarna Barn- och utbildningsförvaltningen med 1 49 personer och Socialförvaltningen med personer. I jämförelse med föregående års mätning har det skett en minskning av antal anställda i förmånsgrupp 1 med 52 personer Antal anställda män i Falkenbergs kommun BUN KS förv Antal anställda kvinnor i Falkenbergs kommun BUN KS förv 4.3 Hel och deltid fördelat på kön och ålder I jämförelse med 23 års mätning så har det skett en minskning med 5 personer i gruppen deltidsanställda kvinnor och män, detta är resultatet av en medveten satsning från kommunen. I arbetet samverkar vi med Arbetsförmedlingen och Kommunal i Falkenberg. Största antalet deltidsanställda finner vi bland kvinnor i åldern år. Sammantaget utgör antalet deltidsanställda 4 % av totalt antal anställda i förmånsgrupp Tillsvidare Viss tid Timanställda Kultur o Fritid Miljö och Hälsa Socialförv Tillsvidare Viss tid Timanställda Kultur o Fritid Miljö och Hälsa Socialförv Antal anställda i Falkenbergs kommun BUN KS förv Tillsvidare Viss tid Timanställda Kultur o Fritid Miljö och Hälsa Socialförv Hel och deltidsanställningar fördelat på kön och ålder Kvinnor, deltid Kvinnor, heltid Män, deltid Män, heltid Könsfördelning Könsfördelningen bland personalen i Falkenberg fortsätter att vara ojämn. Den sista december 24 hade Falkenbergs kommun kvinnor anställda, vilket utgör 82 % av samtlig personal i kommunen. Vissa yrkesgrupper domineras fortfarande kraftigt av det ena könet, t.ex. undersköterskor där flertalet anställda är kvinnor. Tittar vi på förhållandet mellan antal anställda kvinnor och män i förmånsgrupp 1 var det vid mättillfället kvinnor, 82 % och 587 män, 18 %. 4.4 Åldersfördelning Räknat per den sista december 24 ser åldersstrukturen hos Falkenbergs kommuns anställda i förmånsgrupp 1 ut att vara fortsatt ojämn. Bland männen är fördelningen relativt jämn. Majoriteten av kommunens anställda kvinnor finns i åldrarna år. Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 24 5

6 Endast 9 % av de anställda är yngre än 3 år och ca 3 % under 25 år. Inom åldersintervallet 3-39 år återfinns 22 % av kommunens anställda i förmånsgrupp 1 och 3 % finner vi i åldrarna 4-49 år. Personalen i åldrarna 5-59 år uppgår till 3 %, medan de över 6 år tillsammans motsvarar 9 % av de anställda i förmånsgrupp 1. Liksom föregående år avviker inte kommunens siffror från utvecklingen i riket, d.v.s. pensionsavgångarna är många medan återväxten och tillförseln av yngre är vikande. Antalet anställda - fördelat på ålder och kön Antal anställda yrkesfördelat Adjunkt Assistent Barnskötare Medelålder Medelåldern bland kommunens anställda är 45 år. Kommunstyrelseförvaltningen är den förvaltning som har högst medelålder, 48 år medan Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har lägst, 43 år. 4.6 Yrkesfördelning Falkenbergs kommuns anställda är fördelade på ca 2 olika yrkeskategorier, där undersköterskor och lärare är de dominerande yrkesgrupperna. Andra stora yrkesgrupper är t.ex. förskollärare, vårdare, vårdbiträde och personliga assistenter. I diagrammet har ett urval av yrkeskategorier gjorts utifrån de grupper där det finns fem eller fler långtidssjukskrivna. Särskild jämförelse bör göras mellan denna tabell och diagram på sid. 1 som visar sjukfrånvaron per yrkeskategori. Dagbarnvårdare Ekonomibiträde Fritidspedagog Förskollärare Personlig assistent Undersköterska Vårdare Kvinnor Män Vårdbiträde Lärare årskurs 1-9 Lärare övriga 4.7 Personalomsättning nyanställningar/avgångar Nedan presenteras en tabell över hur många personer som har slutat (sjukersättning tillsvidare, egen uppsägning, pension, avlidna) från 1997 och framåt. Tittar vi på avslutningarna (24) i förhållande till antalet tillsvidareanställda på respektive förvaltning så uppvisar Kommunstyrelseförvaltningen störst procentuell andel (7,6 %), Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (6,3 %), Socialförvaltningen (5,8 %), Barn- och utbildningsförvaltningen (4,2 %) och Kultur och fritidsförvaltningen (3,2 %). 4.8 Chefer fördelat på kvinnor/män Nedan presenteras antalet kvinnliga respektive manliga chefer i förhållande till hur många chefer Falkenbergs kommun har totalt fördelat per förvaltning. Barnoch utbildningsförvaltningen har en relativt jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga chefer. De förvaltningar som uppvisar störst skillnad i förhållandet mellan kön och chef är Socialförvaltningen med 72 % kvinnliga chefer och Kommunstyrelseförvaltningen med 9 % manliga chefer. 4.9 Antal anställda per chef Att vara chef i kommunal verksamhet ställer stora krav på ledarna. Falkenbergs kommun har en starkt decentraliserad organisation vilket innebär att varje chef har många underställda. Som chef i kommunal verksamhet skall man ha kunskap inom många skilda områden t.ex. kunskaper inom lagar, förordningar och riktlinjer Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 24 Personalomsättning/avslutningar År Socialförvaltningen Kommunstyrelsen BUN Kultur- och fritid Miljö och Hälsa Totalt Antal kvinnliga/manliga chefer BUN KS Förv Kultur o Fritid Miljö o Hälsa Socialförv 5 Kvinna Man

7 som är specifika för verksamheten, kunskaper om kommunens övergripande ekonomiska process samt totalansvar för egen budget, ekonomiska prognoser och utfall. Arbetssituationen för arbetsledarna i Falkenbergs kommun varierar beroende på i vilken förvaltning man är chef. På Barn- och utbildningsförvaltningen har varje chef i genomsnitt 34 månadsanställda. Socialförvaltningens äldreomsorg uppvisar högst siffror. Den chef som har flest anställda har 87 st. Att som chef i kommunal verksamhet klara av de krav som ställs är många gånger en fråga om prioritering och avgränsning. För att klara av de krav som ställs behöver arbetsledarna stöd och lätthanterliga verktyg i arbetet. 5. Personalbild - Kommunala bolag Bolagen består av, Falkenbergs Vattenoch Renhållnings AB (FAVRAB), Falkenberg Energi AB (FEAB), Falkenbergs Bostads AB (FABO) och Falkenbergs Terminal AB (FTAB). 5.1 Falkenbergs vatten- och renhållnings AB (FAVRAB) Antal anställda Antal anställda i Falkenbergs Vattenoch Renhållnings AB uppgick vid årsskiftet till 88 personer, varav 82 är tillsvidareanställda och sex är anställda för viss tid eller timanställda. Antal anställda fördelat på kön Könsfördelningen bland personalen fortsätter att vara ojämn. Till skillnad från anställda i Falkenbergs kommun så är övervägande delen av de anställda män. Den sista december hade FAVRAB 78 % män (64 personer) bland den tillsvidareanställda personalen och 22 % kvinnor (18 personer). Fem kvinnor arbetar deltid varav en är timanställd. Antal anställda fördelat på ålder/medelålder Åldersstrukturen på FAVRAB ser ut att vara fortsatt ojämn med en hög medelålder. Totalt är medelåldern 51 år, varav 52 år för männen och 47 år för kvinnorna. Majoriteten av de tillsvidareanställda återfinns i åldersintervallet 5-59 år. 5.2 Falkenberg Energi AB (FEAB) Antal anställda Antal anställda i FEAB uppgick vid årsskiftet till 42 personer, varav en är timanställd. Antal anställda fördelat på kön Könsfördelningen i FEAB är likt övriga bolag ojämn. Den sista december var 71 % män bland personalen och 29 % kvinnor. En man och två kvinnor arbetar deltid och en kvinna är timanställd. Antal anställda fördelat på ålder/medelålder Åldersstrukturen på FEAB är ojämn, övervägande delen av de anställda finns i åldersintervallet 5-6 år. Medelåldern för männen är 49 år och för kvinnorna 48 år. Endast 1 % av de anställda är yngre än 3 år medan 19 % återfinns i åldrarna 3-4 år och 19 % i åldersintervallet 4-5 år. 5.3 Falkenbergs Bostads AB (FABO) Antal anställda Antal anställda i FABO uppgick vid årsskiftet till 9 personer, varav tre är visstidsanställda. Antal anställda fördelat på kön Den sista december var 7 % av personalen män och 3 % kvinnor. Antalet deltidsanställda män är två och kvinnor 12. Antal anställda fördelat på ålder/medelålder Medelåldern för männen är 51 år och för kvinnorna 41 år. Endast 6 % av de anställda är yngre än 3 år medan 8 % återfinns i åldrarna 3-4 år och 25 % i åldersintervallet 4-5 år. Hela 61 % är 5 år eller äldre. Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 24 7

8 6. Frånvaro Kommunala bolag 6.1 Falkenbergs vatten och renhållning (FAVRAB) Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid: 5, % Långtidssjukfrånvaro i % av total sjukfrånvarotid: 48,2 % Summa sjukfrånvaro kvinnor: 4,8 % Summa sjukfrånvaro män: 5, % Sjukfrånvaro <29 år:,5 % Sjukfrånvaro 3-49 år: 5,9 % Sjukfrånvaro >5 år: 5, % 6.2 Falkenbergs Energi AB (FEAB) Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid: 6,3 % Långtidssjukfrånvaro i % av total sjukfrånvarotid: 55,9 % Summa sjukfrånvaro kvinnor: 16,2 % Summa sjukfrånvaro män: 2,9 % Sjukfrånvaro <29 år: För få anställda för att redovisa sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 3-49 år: 1,2 % Sjukfrånvaro >5: 5,1 % 6.3 Falkenbergs Bostads AB (FABO) Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid: 7 % Långtidssjukfrånvaro i % av total sjukfrånvarotid: 72 % Summa sjukfrånvaro kvinnor; 1 % Summa sjukfrånvaro män: 5 % Sjukfrånvaro <29 år: 2 % Sjukfrånvaro 3-49 år: 6 % Sjukfrånvaro >5: 7 % 7. Frånvaro Falkenbergs kommun 7.1 Personalfrånvaro Frånvaroorsaker som ökat sedan föregående års mätning är; tidsbegränsad sjukersättning, föräldraledighet och facklig ledighet. Bakgrunden till att sjukersättning har ökat är bl.a. Hälsokrafts aktiva och nära samarbete med Försäkringskassan. Andelen uttagen föräldraledighet visar för första gången på några år en liten uppgång. Tidigare har föräldraledigheten haft en stadig nedgång. Frånvaro för sjukdom, tjänstledighet, studier och tillfällig föräldrapenning har minskat sedan föregående år. Frånvaro År Frånvdgr % Frånvdgr % Frånvdgr % Frånvdgr % snitt/anst snitt/anst snitt/anst snitt/anst Tidb. Sjukersättning 5,28 1,45 3,13,86 2,4,56 1,16,32 Sjukdom 25,3 6,93 27,92 7,65 28,94 7,93 23,34 6,39 Studieledighet 4,15 1,14 5,2 1,37 5,75 1,58 7,9 1,94 Tjänstledighet 17,88 4,9 21,33 5,84 17,96 4,92 7,59 2,8 Föräldraledig 13,12 3,6 11,47 3,14 11,54 3,16 11,77 3,22 Nedsättning av tjänst enl.fll 1,4,29 1,27,35 1,27 1,2,33 Tillf. föräldrapenning 1,12,31 1,28,35 1,55,42,82,23 Semester 23,81 6,52 22,34 6,12 22,37 6,13 21,76 5,96 Facklig ledighet,23,6,17,5,15,4,16,4 Total frånvaro tid 25,19 25,73 25,1 2,51 Närvarotid 74,81 74,27 74,99 79, Obligatorisk redovising av sjukfrånvaro Riksdagen har fattat beslut om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron för samtliga sektorer på arbetsmarknaden. Det huvudsakliga syftet med detta är att skapa ett material som är jämförbart över sektorsgränser. Regeringen anser att medvetenheten om sjukfrånvarons fördelning skall öka intresset hos företag, kommuner och myndigheter att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Sju nyckeltal skall redovisas. I tabellen redovisas frånvaron uppdelat på män, kvinnor och åldersgrupp i förhållande till ordinarie arbetstid beräknat i timmar. I uppgifterna ingår alla anställda, vilket omfattar även timanställd personal. Samtliga nyckeltal är redovisade för perioden Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 3,4 2,1 7,63 Den totala sjukfrånvarotiden i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden är 7,59 %. Detta kan jämföras med Försäkringskassans sjukfrånvaro som ligger på 6,2 % (samtliga kontor i landet). 4,1 1,45 < = 29 år 3 49 år > = 5 år Sjukfrv % kvinnor Sjukfrv % män 5,21 8 Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 24

9 Uppdelat på kön är sjukfrånvarotiden för kvinnor 8,41 % och för män 4,79 %. Den totala sjukfrånvaron har minskat något gentemot förra året (23, 7,92 %). Det kan konstateras att det är kvinnornas sjukfrånvaro som har minskat (23, 8,7 %), medan männen fortfarande har samma procent siffra som förra året (23, 4,79 %). Sjukfrånvaron mer än 6 dagar, i förhållande till den totala sjukfrånvarotiden (även inkluderat sjukersättning tillsvidare), är för alla 7,39 %. Detta nyckeltal har ökat något 24 (23, 69,2 %). 7.3 Antal sjukskrivna fördelat på förvaltning Vid mättillfället den sista december 24 hade Falkenbergs kommun 239 personer som varit sjukskrivna i mer än 28 dagar. Totalt har Falkenbergs kommun personer anställda i förmånsgrupp 1, vilket innebär att de sjukskrivna utgör 7,3 %. Jämfört med föregående mätning som gjordes den sista december 23 har antalet anställda i förmånsgrupp 1 minskat med 52 personer och antalet långtidssjukskrivna personer har minskat med 36 personer. Socialförvaltningen uppvisar, precis som tidigare, högst siffror med 132 sjukskrivna, därefter har Barn- och utbildningsförvaltningen 83 personer som är sjukskrivna mer än 28 dagar. Detta visar att sedan mätningen den sista december 23 har det skett en minskning med 14 personer på Socialförvaltningen och en minskning med 26 personer på Barn- och utbildningsförvaltningen. På Kommunstyrelseförvaltningen har det skett en minskning med två personer och på Kultur- och fritidsförvaltningen en ökning med sex personer. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har oförändrat två personer som varit sjukskrivna i mer än 28 dagar. 7.4 Antal långtidssjukskrivna 24 Under 24 har Hälsokraft gjort en mätning varje månad över personer som varit sjukskrivna i mer än 28 dagar. Statistiken visar att antalet långtidssjukskrivna personer var högst i maj, 254 personer. Vidare kan vi se att september månad var den månad med lägst antal långtidssjukskrivna, 22 personer. Siffrorna innefattar både hel- och deltidssjukskrivningar. Det kan konstateras att långtidssjukskrivningarna har minskat samtliga månader jämfört med Antal personer som försvunnit/tillkommit till gruppen långtidssjukskrivna I nedanstående diagram kan vi se att under mars till maj månad och under oktober till november månad har det tillkommit fler sjukskrivna än det har försvunnit. Från juni till september har däremot utflödet varit större än inflödet. En genomsnittlig beräkning visar att det försvinner 33 personer och att det tillkommer 29 personer varje månad. Övervägande delen av de personer som försvinner från statistiken har blivit friska och återgått i arbete. Andra orsaker är att några personer har fått föräldrapenning, beviljats tjänstledigt, fått sjukersättning eller slutat sin anställning i kommunen. Notera att statistik ej tagits ut i juni. 8 7 Antal långtidssjukskrivna Januari Februari Mars April Maj Juli Sjukskrivna > 28 dgr 224 Augusti September Oktober Långtidssjukskrivna som försvunnit/tillkommit November December Försvunnit Tillkommit Långtidssjukskrivna fördelat per förvaltning BUN Socialförv Miljö o Hälsa KS förv Kultur & Fritid 1 Januari Februari Mars April Maj Juli Augusti September Oktober November December Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 24 9

10 Antal nya nya sjukskrivna personer personer fördelat per förvaltning fördelat per förvaltning Antal nya sjukskrivna personer fördelat per förvaltning I nedanstående diagram kan vi se fördelningen av antalet nya sjukskrivna över 28 dagar. För att undersöka orsaken till de nya sjukfallen och för att påminna arbetsledarna om att de skall göra en rehabiliteringsutredning tar Hälsokraft, varje månad, fram listor med namn, arbetsplats och ansvarig arbetsledare, på de nya sjukskrivningsfallen. Listorna överlämnas till rehabiliteringshandläggarna som i sin tur tar kontakt med respektive chef. Inrapporterade diagnoser från arbetsledarna visar att psykisk och fysisk ohälsa är lika representerad bland de sjukskrivna. BUN Soc Övriga BUN Soc Övriga 7.7 Antal sjukskrivna åldersfördelat Siffrorna visar både antal sjukskrivna inom varje yrkeskategori samt andelen procent i relation till antalet anställda inom åldersgruppen. Den grupp som har haft den största ökningen av antalet långtidssjukskrivna är åldersgruppen 6-64 år. Den grupp som har haft den största minskningen är gruppen 3-34 år. Flest antal långtidssjukskrivna i förhållande till antal anställda finns i gruppen 6 + med 34 personer, vilket motsvarar 11,4 % av antalet anställda som är 6 +. Därefter sjunker procentsiffran i förhållande till åldern. Gruppen 2-25 år har tre personer sjukskrivna vilket motsvarar 4,8 %. Denna bild skiljer sig från föregående års mätning då vi hade flest sjukskrivna i åldersgruppen 3-34 år (1,5 % i förhållande till antalet anställda). Bilden bekräftar därför uppgifterna om att sjukskrivningarna ökar med stigande ålder Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Ålder långtidssjukskrivna Antal sjukskrivna fördelat på yrke På motsvarande sätt redovisas i efterkommande diagram det faktiska antalet sjukskrivna per yrkeskategori samt den procentuella andelen av antalet anställda inom yrket. Vårdbiträde är den grupp som har högst procentuell andel 12,2 %, vilket motsvarar 15 personer av totalt 123. Lärare åk 1-9 är den gruppen som har lägst procentuell andel 3,2 %, vilket motsvarar 11 personer av totalt 346. Det har inte tillkommit några nya grupper 24. Elevassistenter, fritidspedagoger och verksamhetschefer har däremot försvunnit eftersom vi inte redovisar grupper som har färre sjukskrivna än fem personer. Vid mätningen den 31 december 23 var verksamhetscheferna den grupp som hade högst procentuella andel, 2 %. Vid en jämförelse med mätningen per den 31 december 24 finns inte verksamhetscheferna med då det är färre än fem sjukskrivna personer i denna grupp. Vidare kan konstateras att de enda grupperna som har ökat är förskollärare och vårdare Långtidssjukskrivna fördelat per befattning Adjunkt Assistent Barnskötare Dagbarnvårdare Förskollärare Personlig assistent Undersköterska Vårdare Vårdbiträde Lärare årskurs Lärare övriga 1 Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 24

11 Kvinnor 7.9 Antal sjukskrivna fördelat på kön Av totalt 239 personer som är sjukskrivna mer än 28 dagar, är 211 kvinnor och 28 män. Detta innebär att 88 % av de sjukskrivna utgörs av kvinnor medan männen endast utgör 12 %. Det är inte någon anmärkningsvärd uppgift eftersom andelen kvinnor uppgår till 82 % av de kommunanställda. Jämfört med 23 har kvinnorna minskat procentuellt (23, 9 %) och männen har procentuellt ökat något (23, 1 %). Långtidssjukskrivna fördelat på kön Män Antal sjukskrivna omfattning Av de totalt 239 personer som är långtidssjukskrivna 24 är 69 % heltids- och 31 % deltidssjukskrivna. 23 var det totalt 279 personer som var långtidssjukskrivna. Av dessa var 63 % sjukskrivna på heltid och 37 % deltid. Procentuellt sätt är heltidssjukskrivningarna fler 24 än 23, trots de nya reglerna om sjukskrivningsprocessen som bl.a. innebär att deltidssjukskrivning skall vara utgångspunkten vid sjukskrivning. 8. Tidsbegränsad sjukersättning Den sista december 24 fanns det 66 personer med sjukersättning bland de anställda i Falkenbergs kommun. Den största andelen fanns bland personer födda på 5-talet (36 personer). Av de 66 personerna var 61 kvinnor och fem män. Antal 21 Antal 22 Antal 23 Antal 24 Barn- & utbildningsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Kultur & fritidsförvaltningen Socialförvaltningen Totalt Sjukersättning tillsvidare Under perioden har sju personer fått sjukersättning tillsvidare jämfört med 23 då 15 personer fick sjukersättning tillsvidare. FAVRAB Under verksamhetsåret har två personer beviljats sjukersättning tillsvidare. FEAB Under verksamhetsåret har en person beviljats sjukersättning tillsvidare. FABO Under verksamhetsåret har två personer beviljats sjukersättning tillsvidare. Långtidssjukskrivna omfattning % 5% 75% 1% Pensionsavgångar Antalet pensionsavgångar under 24 var 63 personer. Detta är en minskning med sju personer jämfört med 23. Av diagrammet kan vi utläsa att under nästkommande sex år (25 21) uppnår 376 av kommunens anställda pensionsålder. Under fördubblas nästan dessa siffror och uppgår till 571 personer. Under drygt 1 års tid kommer alltså kommunen enligt prognosen att behöva nyanställda 947 personer vilket är ca en tredjedel av den tillsvidareanställda personalen. Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 24 11

12 Pensionsavgångar K.S. Förvalt Kultur & Fritid BUN Socialförv Miljö & Hälsa Summa FAVRAB Fram till år 215 går 35 personer i pension på FAVRAB. Detta innebär att ca 44 % av den nuvarande personalstyrkan kommer att gå i pension inom de närmsta 1 åren. FEAB På FEAB kommer 14 personer att gå i pension fram till år 215. Detta innebär att ca 47 % av den nuvarande personalstyrkan kommer att pensioneras inom de närmsta 1 åren. FABO Totalt kommer 44 personer att gå i pension fram till år 215. Detta innebär att 49 % av den nuvarande personalen kommer att pensioneras inom de närmsta 1 åren. 11. Pensionskostnad Pensionskostnaderna (PA-KL) har ökat markant under den senaste 1-årsperioden, dock har en viss stabilisering skett, även om ökningen fortsätter. Till viss del beror detta på att fler väljer förtida uttag. Kostnad för utbetalda pensioner, mkr Sedan 1998 betalar kommunen in pensionsavgiften (PFA) omgående, vilket leder till att pensionsskulden på sikt kommer att minska. Samtidigt uppstår dock en dubbel kostnad. Kommunen har valt att även lönedelar över taket avsätts direkt. Kostnaderna har ökat mycket de senaste åren och anledningarna är främst löneökningar, fler inom läraryrket som passerar taket samt att åldersgränsen för avsättning till avtalspension sänkts från 28 till 21 år. Penionsavgifter, mkr Kostnadsberäkning för sjukfrånvaro Dag 2-21 betalar arbetsgivaren hela sjuklönen, som är 8 % av den normala lönen. Dag 22-9 är sjuklönen enligt avtal 1 % av lönen. Fr.o.m. dag 22 och tillsvidare betalar också arbetsgivaren sjuklön med 8 % för den del av månadslönen som överstiger 7,5 x prisbasbeloppet (År 24 = kr/mån). Kostnader per sjukintervall: Sjukfrånvaro dag 2-14 Sjukfrånvaro dag Sjukfrånvaro dag Summa sjuklönekostnad Arbetsgivaravgifter 41,3 % Summa kostnad I sjuklönekostnad för dag 2-14 ingår sjuklön för obekväm arbetstid, beredskap och jourtid, med 75 tkr inkl. arbetsgivaravgifter på 41,3 %. Dessa ersättningar ingår i sjuklöneunderlaget enligt sjuklönelag och avtal. Kostnaden fr.o.m. dag 91 avser endast de med en lön överstigande kr/månad. Övriga kostnader för sjukfrånvaro Vi har i denna redovisning inte tagit med de merkostnader som uppkommer vid sjukskrivningar, t.ex. kvalitetsförändringar, ökad administration, introduktion av vikarier samt kostnader för rehabilitering. Eventuella överkostnader för vikarier har inte beräknats. Vi har inte heller tagit hänsyn till att i vissa verksamheter tas det inte in några vikarier vid kortare sjukdomsfall. Anledningen till detta är att dessa kostnader är mycket svåra att beräkna och olika förutsättningar gäller för olika verksamheter. 13. Långtidsfriska Något som är värt att uppmärksamma är att 44, 1 % av de anställda inte haft en enda sjukdag under 24. Detta är en ökning gentemot 23, då 42,92 % inte hade någon sjukfrånvaro tkr tkr 991 tkr tkr tkr tkr 12 Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 24

13 14. Löner Löneförhandlingar Samtliga lokala löneöversynsförhandlingar kunde slutföras under året. I samtliga fall har enighet uppnåtts och nästan alla anställda kunde erhålla nya löner före sommaren. Utfallet blev totalt 2,7 %, främst beroende på att Kommunal och Lärarorganisationerna, p.g.a. avtalskonstruktion, erhöll betydligt lägre utfall än tidigare år. Arbetsgivaren kunde dock konstatera att det riktmärke som satts upp i Löneavtal 1 införlivats. På omslagets bakre insida finns en presentation av ett urval av lönenivåer inom kommunens vanligaste yrkeskategorier. Nivåerna avspeglar lönen för avtalsperioden I juli 24 gjordes en jämförande analys av medianlöner inom Falkenbergs kommun kontra riksgenomsnittet. Av jämförelsen framgår att inom flera yrken är lägsta lönerna högre men högsta lönerna är lägre än riksgenomsnittet. Medianlönerna ligger på en acceptabel nivå relativ sett, dock med undantag av sjuksköterskegrupperna som ligger lite lägre. Vid analystillfället uppgick männens medianlön i Falkenberg till kronor medan kvinnornas medianlön var 18 2 kronor. Denna stora skillnad beror huvudsakligen på att flertalet män finns inom lärarområdet, som är ett kommunalt höglöneyrke, medan flertalet kvinnor finns inom vård och omsorg, som är ett kommunalt låglöneyrke. Medianlönen totalt uppgår till kronor. Självklart speglar också den tidigare nämnda könsfördelningen (K 82 %, M 18 %) resultatet. Inom Falkenbergs kommun arbetar både arbetsgivare och fackförbund för att lönen för lika och likvärdigt arbete skall vara jämställd. Arbetet med att kartlägga likvärdiga arbeten pågår för närvarande i ett partsammansatt centralt projekt som har som mål att under hösten 25 genomföra arbetsvärdering av samtliga befattningar. Arbetsvärderingen kommer även att vara ett stöd för utveckling av en tydligare lönepolitik. 15. Lönekostnaden Utbetalda löner och arvoden (inklusive sociala avgifter) har under 24 uppgått till 997 mkr, en ökning med 4,1 % från föregående år. Antalet månadsavlönade har minskat från 346 st. 23 till 2956 st. 24 och timanställda har minskat från 211 st. 23 till 194 st. 24. Kommunens semesterskuld till de anställda, d.v.s. antalet outnyttjade (sparade semesterdagar) har minskat från dagar 23 till dagar Arbetsmiljö och Hälsa 16.1 Friskvård Bad och gymkort på Klitterbadet Som en friskvårdsatsning erbjöds alla anställda 23 möjligheten att utnyttja Klitterbadet, både bad och gym. Satsningen blev mycket lyckad och under 24 ökade antalet badgäster med 44 % och antalet gym med närmare 8 %. Effekten blev att kostnaden ökade från 4 tkr till närmare 6 tkr. Totala ökningen för utkvitterade kort är 18 %. Under 24 beslutades också att erbjuda de anställda ett Kulturkort, vilket vi förmodligen är först med bland Sveriges kommuner. Besöksstatistik på Klitterbadet under 24 Antal Antal utkvitterade Badbesök Gymbesök anställda kort Socialförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Miljö och hälsoskyddsförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Kanslienheten Fami Ekonomienheten Arbetsgivarenheten Falkenbergs brandförsvar Totalt antal Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 24 13

14 Fågelfri Utdrag ur årsberättelsen. Fågelfri 1 år, vi lägger jubileumsåret bakom oss! Verksamhetsåret är över och det är tid för bokslut, så också i Fågelfri. Verksamhet och räkenskaper granskas. En tid för avstämning och utvärdering, där alla medlemmars åsikter är viktiga, därför har vi årsmöte också i Fågelfri. Listan på aktiviteter blev även i år lång, många är de anställda i kommunen och dess bolag som deltagit i någon form av friskvård under året. Förutom många återkommande och välkända aktiviteter så startade vi under 24 med att ha en speciell utlottning bland Fågelfrimedlemmar som lämnat in sina motionskort. Denna dragning skedde i maj och i december. Fågelfri delade ut ett antal priser i form av presentkort på Fågelfriaktiviteter innan de lämnades vidare till den stora dragningen av Friskvård Falkenberg. Vi har också i år haft vårt erfarenhetsutbyte där vi i Fågelfris styrelse träffar andra personalföreningar i landet. I år var det vår tur att stå som värdar, helgen april kom det cirka 3 personer till Falkenberg och Falkberget som var vår samlingspunkt. Naturvandring på Vallarna under Rolfs ledning stod bland annat på programmet, men tonvikten låg på att dela erfarenheter med varandra. På vår jubileumsfest som vi i vanlig ordning förlagt till Grand sista lördagen i oktober var det god stämning. Seastars, som blivit vårt stående husband för den stora festen, var i högform och när vår personalchef Peter tog till orda och berättade att Fågelfri skulle bli en av mottagarna av årets personalstipendium, steg stämningen ytterligare. Personalförening Fågelfri har med allsidighet, nytänkande och entusiasm utvecklat en mycket viktig del i personarbetet till glädje för samliga anställda i kommunen. Aktiviteter under 24: Teaterföreställningar, föreläsningar med Anna Mannheimer, Anita Liljedahl som visade bilder från sin resa till Guatemala, Marianne Wiedegren som berättade vad Feng Shui står för, Snéseglat på Stadsteatern, Chinarevyn i Stockholm, Dagens Hushåll i Göteborg, Visfestivalkvällar på Hwitan, Jazz & Bluesunderhållning på Grottan, gummibandsgympa, innebandy, lerduveskytte, vinprovning och ölprovning, studiebesök på Gekås och hos Lena Pettersson, Klutarundan till Markbygden, bussresa till Köpenhamn vid två olika tillfällen, Prova på bowling och golf, tunnbrödsbakning, glaskurs, svampplockning, julpysselkväll hos Tinas blomsterbutik m.m Rehabilitering Inom ramen för projekt Hälsokrafts uppdrag genomfördes under våren 22 en revidering av kommunens tidigare rehabiliteringsmodell, fastställd Behovet av en översyn var stort och efterfrågan på ett kommungemensamt dokument likaså. Arbetet har resulterat i en av Arbetsgivarutskottet fastställd Rehabiliteringspolicy, kompletterad med en detaljerad rehabiliteringsmodell som steg för steg visar på ansvar och arbetsfördelning vid en rehabiliteringsprocess. Dessutom har en kortfattad och förenklad snabbversion av modellen tagits fram samt en checklista för kommunens chefer med rehabiliteringsansvar. Just denna checklista har fått ett särskilt värde för att både förtydliga och förenkla arbetet i vardagen, samtidigt som den absolut nödvändiga dokumentationen vid rehabiliteringsärenden säkerställs. Den 16 december tog vi i styrelsen emot denna utmärkelse i och med fullmäktiges decembersammanträde. Diplom och en check på 15 kr togs emot av stolta styrelseledamöter med följande motivering från juryn; 14 Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 24

15 7% 16.3 Företagshälsovård Företagshälsovårdens insatser har fördelat sig under 24 på följande sätt: 26% 33% 34% Organisationssatsn. förebyggande Individsatsn. förebyggande Organisationssatsn. rehabilitering Individsatsn. rehabilitering Arbetsskadorna har minskat markant sedan 21. Det är positivt, men vi ser samtidigt ett behov av att sprida information om vikten av att anmäla arbetsskador Kompetensutveckling Under året har en rad olika utbildningar genomförts i Falkenbergs kommun. Nedan ges några exempel på de centrala utbildningar som är anordnade samt förvaltningarnas satsningar på kompetensutveckling. Materialet är inte heltäckande utan är endast tänkt som en överblick över den kompetensutveckling som pågår i kommunen Centrala utbildningar Arbetsgivarenheten har under verksamhetsåret 24 erbjudit ett varierat utbud av utbildningar. Flertalet utbildningar är återkommande varje år. Efter varje utbildning genomförs en utvärdering med målet att främja kursens kvalitet, belysa kursens svaga/starka sidor samt identifiera behoven av förändring och förnyelse. AB 1 Alla assistenter och arbetsledare erbjuds utbildning i avtalet AB 1. En utbildning hölls under 24 och totalt genomgick 26 assistenter och chefer utbildningen. Lagen om anställningsskydd (LAS) En utbildning i arbetsrätt LAS och lokal tillämpning har genomförts under hösten 24, 35 personer deltog i denna utbildning. Förfarande vid Misskötsamhet En utbildning i förfarandet vid misskötsamhet hölls under hösten 24, 12 arbetsledare deltog i utbildningen. Projektledarutbildning Projektledarutbildningen genomfördes för fjärde gången under våren 24 med 16 deltagare. Totalt har ca 64 personer genomgått utbildningen, vilket innebär att Falkenbergs kommun har en god kunskapsgrund att stå på, i pågående och i framtida projekt. Utveckla samverkan Den 1 februari 22 antogs samverkansavtalet för Falkenbergs kommun. I samband med detta genomfördes en stor utbildningssatsning till alla ordinarie ledamöter i en samverkansgrupp. Under hösten 24 genomfördes fortsättningskursen Utveckla samverkan, för att fördjupa och utveckla kunskapen om samverkansavtalet. Under hösten genomgick 111 personer utbildningen, utbildningssatsningen kommer att fortsätta under våren 25. Sammanlagt kommer närmare 4 arbetstagare, som finns i samverkansgrupper, att genomgå utbildningen och erhålla en bok. Utvärderingen tyder på mycket nöjda kursdeltagare. UGL Falkenbergs kommuns ledningsgrupp har beslutat att alla arbetsgivarföreträdare skall genomgå utbildning i utveckling av grupp och ledare, UGL. 1 personer deltog i utbildningen 24, utbildningen har fått mycket positiv respons från deltagarna. Övriga utbildningar Därutöver har kurser hållits avseende medarbetarsamtal, utbildning för inköpare, kompetent assistent. Under våren genomfördes även en utbildningsdag om åtgärder mot ökad ohälsa i arbetslivet, där 75 arbetsledare deltog Förvaltningarnas utbildning Socialförvaltningen Socialförvaltningen har under verksamhetsåret 24 genomfört en rad olika kurser. Inom äldreomsorgen har ca sex olika kurser och utbildningar genomförts samt enstaka studiedagar. Handikappomsorgen har genomfört ca nio olika kurser och utbildningar. Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 24 15

16 IFO Två större utbildningar har genomförts under 24 inom IFO. Kommunledningskontoret På Kommunledningskontorets enheter där Stadsbyggnadskontoret, Ekonomi- Kansli- och Arbetsgivarenhet ingår har personalen genomgått en rad olika utbildningar inom sina respektive specialområden. Flertalet har deltagit i centralt arrangerade utbildningar. Brandkåren Räddningstjänstpersonal har kompetensutbildats i grundläggande och kompletterande funktionsutbildningar vid Räddningsverkets skolor samt vid regionalt arrangerade kurser. Utbildningslängderna varierar mellan 1-15 veckor. 17 personer har 24 deltagit i kompetensutbildningar under sammanlagt 132 veckor. FAMI FAMI har under 24 lokalt anordnat fyra olika utbildningar i särskilda yrkesområden från en till sex dagar. Dessutom har ett antal anställda sänts till externa utbildningar på annan ort. BUN Inom BUN har ca 1 st. olika utbildningar genomförts under 24. Miljö och Hälsa Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under 24 satsat ca 12 tkr på kompetenshöjning. De har haft 23 olika utbildningsområden på hela kontoret. Utbildningarna har haft karaktären av fort- och vidareutbildning inom respektive verksamhetsområde. Kultur- och fritidsförvaltningen På Kultur- och fritidsförvaltningen har personalen deltagit i olika utbildningar inom sina respektive yrkesområden. De har också deltagit i centralt arrangerade utbildningar. Kommunala bolagen FABO Utöver individinriktade utbildningar/ kurser har tre utbildningar genomförts. FEAB FEAB har genomfört en gemensam katastrof- och brandövning samt gett kontinuerlig utbildning för aktuella befattningshavare. FAVRAB Utbildningsinsatserna under 24 har resulterat i runt fem utbildningar med olika karaktär, vissa av dem pågår fortfarande Hälsokraft Lägesrapport Våren 24 Projektledaren för Hälsokraft lämnar Falkenbergs kommun i februari månad, även en av medarbetarna byter arbete. Därför ligger projektet lågt under rekryteringsfasen. Hälsobokslut med Personalekonomisk redogörelse för 23 blir medarbetarnas sista uppgift. Hälsokraft föreläser för Vårdförbundet i maj månad. Föreläsningen var en presentation av Hälsokrafts arbete. Ny Projektledare tillträder i juni månad. Hösten 24 Hälsoinspiratörsutbildning Utbildningen har förändrats från föregående år. Numera är den på två dagar i veckan under fem veckor. Detta för att passa verksamheten bättre och de ekonomiska förutsättningarna. Det var 1 deltagare från flera förvaltningar och bolag. Projektledaren är kursansvarig och huvudlärare men använder flera föreläsare under utbildningen. Friskvård på arbetet kostrådgivning - stress och stresshantering motion - ergonomi och avspänning. Utvärderingen visar att samtliga deltagare är mycket nöjda med kursen. Aktivitetsgrupp nr 6 En aktivitetsgrupp med 12 långtidssjukskrivna genomförs. Gruppen träffas regelbundet under en 1 veckors period. Under dessa veckor får gruppen delta i miniföreläsningar och i samtalsgrupp. Projektledaren är handledare för gruppen men samarbetar med ett flertal föreläsare. Utvärderingen visar att samtliga deltagare har haft stor glädje av gruppen. 16 Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 24

17 Hälsocirkel Två hälsocirklar genomförs. Temat var kost, motion och balansen i tillvaron. Sammanlagt var 52 deltagare med i cirkeln som innehöll tre träffar per cirkel. Utvärderingen visar att de flesta är nöjda men många tycker att kursen är försent på kvällen och vissa tycker inte att lokalen är så bra. H märkt Kommunledningskontoret har provat ett hälsoverktyg på några arbetsplatser. Medarbetarna fyller i en enkät varje kvartal. Denna enkät skall sedan ligga till grund för ett öppet samtal och en förbättring av hälsan på arbetsplatsen. En tidig utvärdering visar att alla inte svarar. Vi vet dock inte varför svarsfrekvensen är så låg. En bidragande orsak kan vara att systemet inte har fungerat optimalt. Aichi De långtidssjukskrivna i kommunen erbjuds åtta gånger vattengymnastik i form av aichi. 15 personer deltar. Detta är en provapå-aktivitet som förhoppningsvis får människor att fortsätta träna på sin fritid. Rehabiliteringsarbetsplats inom socialförvaltningen Under våren 24 utbildades personal och chefer inom tre verksamhetsområden för att kunna ta emot personer för utredning av arbetsförmåga. Utbildningen var upplagd så att all personal på de utvalda arbetsplatserna fick en halv dags utbildning. Tre handledare samt chefen fick en fördjupad utbildningen på två heldagar. I korthet skall rehabiliteringsarbetsplatsen: Precisera diagnosen Klargöra arbetsförmågans omfattning Konstatera vilka arbetsmoment som kan utföras Göra funktionsbedömningar i vanlig arbetsmiljö Ta ställning till fortsatt arbete inom nuvarande yrke 17. Särskilda satsningar 17.1 Personalpolitiskt program Under 24 påbörjades arbetet med att ta fram ett Personalpolitiskt program för Falkenbergs kommun. Syftet med att skapa ett personalpolitiskt program är att ge en samlad bild av kommunens personalpolitik samt utgöra en grund för ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma värderingar på alla nivåer inom kommunens verksamheter. För arbetet tillsattes, av Kommunfullmäktige, en tillfällig beredning med representanter för samtliga nio partier. Vid årsskiftet kunde det personalpolitiska programmet innehållande 15 förslag om olika program presenteras. Förslagen har tagits fram med stor delaktighet från olika referensgrupper. Samtidigt påbörjades arbetet med att ta fram en Personalhandbok Arbetsvärdering Kommunstyrelsen beslöt att ge Arbetsgivarenheten i uppdrag att genomföra en arbetsvärdering. Arbetet påbörjades under hösten 24 då en projektgrupp tillsattes. Gruppen består av en projektledare samt företrädare för arbetsgivaren och facken. Rehabiliteringsarbetsplatserna skall i samverkan med sjukskrivande läkare och/eller företagshälsovården, ansvarig chef och försäkringskassan utreda den sjukskrivnes arbetsförmåga. Resultatet skall kunna ligga till grund för vidare beslut om återgång i arbete, tidsbegränsad sjukersättning eller sjukersättning tillsvidare. Syftet med rehabiliteringsarbetsplatser är att utveckla en professionell rehabiliteringsmetodik, att möjliggöra effektiva utredningar, att arbetsprövning sker i reell miljö där handledare har hög kompetens kring rehabiliteringsarbete och att skapa en helhetssyn och kontinuitet i rehabiliteringsarbetet. Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 24 17

18 17.3 Falkenbergs kommuns personalstipendium 24 delades Falkenbergs kommuns personalstipendium ut för fjärde gången. Stipendiet delas ut till enskild person eller arbetslag som med engagemang, kompetens och förmåga att omsätta idéer i praktisk handling uppfyllt något av nedanstående kriterier; Utvecklat verksamheten Förbättrat andan, skapat god stämning på arbetsplatsen Genomfört miljöinsats på arbetsplatsen/kommunen 18 förslag kom in och Arbetsgivarutskottet beslutade att tilldela stipendiet till två arbetsplatser; Parkavdelningen, Kultur & Fritid 2. kr För att de med fantasi, känsla och miljömässiga aspekter vårdar och blomstersmyckar kommunen på ett, för boende och turister, mycket uppskattat sätt och att de ständigt arbetar med att utveckla verksamheten. Personalföreningen, Fågelfri 15. kr Personalföreningen Fågelfri har med allsidighet, nytänkande och entusiasm utvecklat en mycket viktig del i personalarbetet till glädje för samtliga anställda i kommunen. 18. Personalförsörjning 18.1 Ambassadörssatsning I den kommunala sektorn finns en rad olika yrken inom t.ex. skola, teknik, miljö, vård och omsorg. Behovet av att rekrytera personal till dessa sektorer för att fylla pensionsavgångar och personalrörlighet i övrigt kommer att öka varje år framöver. För att möta rekryteringsbehov och omvärldsförändringar så krävs det att vi får människor i samhället intresserade av de kommunala arbetena. Som stöd i detta arbete har kommunen 1 ambassadörer från skilda verksamheter. Målsättningen med ambassadörernas arbete är att skapa en bild av Falkenbergs kommun som en attraktiv arbetsgivare och på så sätt lyckas med det rekryteringsbehov som kommunen står inför i framtiden. Ambassadörerna hittar på en rad aktiviteter för att nå ut med sitt positiva budskap om Falkenbergs kommun. De besöker mässor, framtidståg och gör skolbesök till samtliga elever i klass åtta i Falkenberg. Ambassadörerna har även gjort en ny hemsida och har utökat samarbetet med studie- och yrkesvägledarna. En av marknadsföringssatsningar som ambassadörerna lagt extra stor tonvikt på är skolbesök till elever i klass åtta. Något som kan uppmärksammas på skolbesöken är att elevernas kunskap om kommunal verksamhet är relativt bristfällig. Skolbesöken visar dock att eleverna är påverkbara och att de besök som genomförs ger resultat. Eleverna tar till sig den information som lämnas, vilket märks tydligt genom mycket frågor till ambassadörerna och bra diskussioner. Det totala intrycket av skolbesöken är mycket positivt. Genom att sprida kunskap och visa på bredden av kommunala yrken hoppas vi kunna locka ungdomar att välja ett kommunalt yrke i framtiden Regional samverkan med personalchefer Personalcheferna från kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Laholm, Halmstad och Hylte träffas regelbundet för att på regional nivå samverka kring bl.a. strategiska frågor avseende personalförsörjning. 18 Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 24

19 19. Analys, slutsummering och åtgärdsförslag Område + - Aktivitetsgrupper Ett stort intresse bland sjukskrivna Att det bara blev en att delta i aktivitetsgrupp. aktivitetsgrupp förra året. H-märkt Enkelt och bra verktyg för ökad insikt All personal har inte svarat och dialog om hälsan på arbetsplatsen. på enkäten, vilket har bidragit att resultatet inte är tillförlitligt. Nmc De som använt sig av Nmc är nöjda. Löneutfyllnad Den sjukskrivne och kollegorna får Innan ändringen var det lätt att en bättre start vid återgång i arbetet. misstolka hur löneutfyllnad Reglerna har blivit tydligare från skulle användas och det blev hösten 4. en ojämn fördelning av bidraget. Klitterbadet En mycket stor ökning av nyttjandet av Kortet kan inte användas lika lätt både gym och bad. av anställda som bor och arbetar utanför centralorten. Rehabarbetsplats De som kommit till rehabarbetsplatserna Det har inte används i den är nöjda. utsträckningen som vi hoppats. Hälsocirklar Den första preventiva åtgärden som Grupperna var för stora för gick ut till samliga anställda i sitt syfte. kommunen. Intresset var stort och vi fick skapa fler grupper än planerat. Hälsoinspiratörs- Nu finns det hälsoinspiratörer Det kunde varit fler personer utbildning på varje förvaltning. med på utbildningen. Förvaltningarna hade svårt att göra den prioriteringen. Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 24 19

20 HÄLSOMÅL 1 Bromsa ökningen och minska antalet långtidssjukskrivna Nulägesanalys Falkenbergs kommun hade per den 31 december 23, 275 personer som varit sjukskrivna i mer än 28 dagar. Målsättningen var att få ner sjuktalet till 25 personer vid 24 års slut. Vid mätningen per den 31 december 24 fanns det 239 personer som varit sjukskrivna i mer än 28 dagar. Av dessa 239 långa sjukfall hade 158 personer varit sjukskrivna mindre än ett år och 42 mer än ett år. 39 personer har varit sjukskrivna i mer än två år. Hälsomål att sträva mot Bromsa ökningen och minska antalet långtidssjukskrivna. Hur skall vi göra för att uppnå målet? Att cheferna prioriterar det systematiska arbetsmiljöarbetet Att cheferna systematiserar medarbetarsamtalen (hälsosamtal) Verka för att vi får hälsodiplomerade arbetsplatser Göra en arbetsmiljöenkät Uppföljning av arbetsledarnas rehabiliteringsutbildning Att cheferna arbetar utifrån den rehabiliteringspolicy och modell som finns i kommunen Central introduktion för nyanställda arbetsledare Introduktionsprogram i Personalhandboken Att cheferna utnyttjar medel för löneutfyllnad Utbilda fler hälsoinspiratörer Utbilda kamratstödjare Preventiva hälsosatsningar för personal Aktivitetsgrupper för de som är långtidssjukskrivna Utöka samarbetet med läkarna, Företagshälsovård och Försäkringskassan Hälsomål att uppnå Minska antalet långtidssjukskrivna till 225 st. Tidplan Ansvarsfördelning: Kommunledningen/ Förvaltningsledning Att kommunens chefer prioriterar det systematiska arbetsmiljöarbetet Att kommunens chefer har medarbetarsamtal minst en gång varje år Verkar för att vi får hälsodiplomerade arbetsplatser Att kommunens chefer använder framtagna rehabiliteringsdokument Att det blir en central introduktion för nya arbetsledare Att introduktionsprogram tas fram till Personalhandboken Att cheferna utnyttjar medel för löneutfyllnad Att hälsoinspiratörerna kan utföra sitt uppdrag Hälsokraft Hälsodiplomerar arbetsplatser Tar fram en arbetsmiljöenkät Uppföljning/vidareutbildning av arbetsledarnas rehabiliteringsutbildning Ny- och vidareutbildning av gamla och nya hälsoinspiratörer Utbildar kamratstödjare Anordnar och ansvarar för aktivitetsgrupper för de som är långtidssjuka Samarbetar med läkarna, Företagshälsovård och Försäkringskassa Anordna en större andel preventiva hälsoåtgärder Utvärdering När: januari 26 Var: Arbetsgivarenheten Hur: Mätning i Persona per den 31 december Hälsobokslut med personalekonomisk redovisning 24

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L Förebyggande arbete för en hållbar arbetshälsa Lägesrapport i december 2002 KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP SEKTIONEN

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation 3. Kommunalrådet har ordet! 5. Förvaltningsberättelse 7.. - Kommunen 7 - Koncernen 26 Sammanställd redovisning resultaträkning/finansieringsanalys. 28 Sammanställd

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Syftet med årsredovisningen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess

Läs mer

Lassalyckan Foton: Sören Håkanlind. Årsredovisning 2011

Lassalyckan Foton: Sören Håkanlind. Årsredovisning 2011 Lassalyckan Foton: Sören Håkanlind Årsredovisning 2011 Läsanvisningar I årsredovisningen används trafikljus som symboler för att ge läsaren en snabb uppfattning om tillståndet inom ett visst område. Grönt

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun HUS-projektet 2002-2005 Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun Innehållsförteckning Sidan Inledning sammanfattning och framtid 3 Ledarutbildningen 6 Arbetsmiljödokument 9 Referensgruppen 11 Sjukhälsotalen

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST 11 ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET (EJ MED) KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 VALNÄMND 8 REVISION 8 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 9 KOMMUNSTYRELSE

Läs mer

årsredovisning höganäs kommun

årsredovisning höganäs kommun 09 årsredovisning höganäs kommun 1 09 Vi har idag täckning för vad vi konsumerar och skyfflar inget v idare på våra barn i framtiden. Våra buffertfonder är klokt placerade med låg risk och vi gjorde i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2006 Torghandel i Ulricehamn Foto: Ralf Sundhäll ULRICEHAMNS KOMMUN Tio år i sammandrag Kommunen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Resultat, Mkr 7,8 16,8 25,1 43,7 36,7 20,1

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING 2011 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens struktur 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100 lapp 7

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer