Tjörn möjligheternas ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjörn möjligheternas ö"

Transkript

1 Tjörn möjligheternas ö Handlingsplan för en hållbar natur- och kulturturism Handläggare: Lena Karlstedt Datum: Tjörn Möjligheternas ö

2 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Arbetsprocessen 3 Bakgrund 4 Metod 4 Fokusområden främjande aktiviteter 6 Kulturturism 6 Naturturism 7 Evenemangsturism 8 Föreningsturism 9 Besöksmål 11 Varumärken: unika för Tjörn 11 Besöksmål: en del av Tjörns kulturarv 11 Värdefulla naturtillgångar 11 Andra tillgångar som stärker varumärket 12 Strategier 13 Medborgare som ambassadörer 13 Samverkan 14 Tvärsektoriella, interna samarbeten 15 Lokala, externa samarbeten 15 Regionala samarbeten 15 Nationella och internationella samarbeten 16 Hållbarhet 16 Planering 17 Destinations- och produktutveckling 17 Tillgänglighet, infrastruktur och transporter 18 Marknadsföring 19 Målgrupp 20 Turistinformation 20 Omvärldsbevakning 21 Värdskap 22 Sidan 2 av 22

3 Inledning Frågor kring turism är en angelägenhet för hela kommunen och hanteras därför kommunövergripande. Ansvaret för turismfrågorna ligger hos kultur- och fritidsnämnden. Arbetsprocessen Handlingsplanen har arbetats fram utifrån kommunens turismstrategi, Tjörn möjligheternas ö, en hållbar natur- och kulturturism. Arbetet bygger på metoden cultural planning, samhällsplanering med kulturella förtecken. En referensgrupp deltog i arbetet med handlingsplanen och bestod av aktörer från näringslivet, föreningslivet samt tjänstemän från kommunen. Projektledare: Lena Karlstedt, avdelningschef turism och friluftsliv, Tjörns kommun Referensgrupp: Anneli Nilsson, entreprenör, Skärhamn Annika Kristensson, entreprenör, boende och båttrafik, Dyrön Ulla Lindegren, Pilane Bed & Breakfast, Långekärr Ann Bissmark Rudbäck, Björholmens Marina, Björholmen Anna-Lena Bjarneberg, journalist och skribent Sanna Hermansson, Salt & Sill, Klädesholmen Gunbritt Patriksson, föreningsaktiv, Röda Korset, Skärhamn Pelle Stavfeldt, föreningsaktiv, kulturarbete Lotta Nilsson, Träningskliniken, Skärhamn Stefan Gustavsson, föreningsaktiv, SIK, Skärhamn Loic Le Guillarme, föreningsaktiv och entreprenör, Den franska kocken Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare, Tjörns kommun Tinna Harling, planarkitekt, Tjörns kommun Maria Bäckersten, kultursekreterare, Tjörns kommun Kurt Dahlberg, avdelningschef föreningar och anläggningar, Tjörns kommun Evelina Hillberg, projektanställd föreningsturism, Tjörns kommun Sidan 3 av 22

4 Bakgrund Målet för turismnäringen är att ha en hög attraktionskraft som besöksmål och en långsiktig konkurrenskraft som bidrar till en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i kommunen. Turismen har en stor utvecklingspotential och är en näring som av många ses som en framgångsfaktor för utvecklingen av samhällen, kommuner och för landet i stort. Tillväxtstatistik visar att turismen har en omsättningsökning som saknar motstycke inom till exempel industrin. Politikerna på Tjörn har tydligt markerat att turismen är en viktig näring, bland annat genom att anta en strategi för en hållbar natur- och kulturturism. Strategin antogs enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 156) och ligger till grund för denna handlingsplan. Tjörns kommun har med sina unika natur- och kulturvärden samt närhet till Göteborg och de nordiska länderna alla förutsättningar att ytterligare utveckla turismen. En utökad natur- och kulturturism ska bidra till att stärka kulturen och Tjörns historiska arv samt kvalitetssäkra de delar av friluftslivet som kommunen har ansvar för. Andra utvecklingsområden är föreningsturism och evenemangsturism. Nyckeln till framgång i arbetet med turismutveckling är dialogen med tjörnborna. De är de bästa ambassadörerna och många av dem arbetar också inom turismnäringen. Det finns en efterfrågan på samarbeten mellan aktörer inom näringslivet, föreningslivet, kulturlivet och kommunen, vilket är ett framgångskoncept. Därför har den här handlingsplanen tagits fram i nära samverkan med just dessa aktörer. Metod Arbetet med turismutveckling i Tjörns kommun bygger på metoden cultural planning, samhällsplanering med kulturella förtecken, där den breda förankringen är en framgångsfaktor i den fortsatta processen. Utvecklingen sker utifrån kommunens turismstrategis tre hållbara perspektiv: de ekonomiska, de miljömässiga och de sociala. Sidan 4 av 22

5 Statistik Besöksnäringen i Sverige 2009 Omsätter 251,7 miljarder kronor Ökade med 6,3% från 2008 Sysselsätter cirka helårsarbeten i landet Besöksnäringen i Västsverige 2009 Omsätter 33 miljarder kronor Sysselsätter cirka helårsarbeten i regionen Besöksnäringen i Södra Bohuslän 2009 Omsätter cirka 1 miljard kronor Sysselsätter cirka 800 helårsarbeten Gästnätter på Tjörn Avser hotell, stugbyar och vandrarhem. Statistiken är osäker då endast cirka en tredjedel av Tjörns totala antal anläggningar rapporterat in till Västsvenska Turistrådet. 2009: (beläggningsgrad saknas) 2010: (beläggningsgrad 37%, ökning från 2009 med 4%) Gästhamnar på Tjörn 2010 Skärhamn: Övriga (Åstol, Dyrön, Klädesholmen samt Tjörnekalv): Totalt: Besökssiffror 2010 Kommunens turistbyrå: Nordiska Akvarellmuseet: Pilane skulpturutställning: Besök på webben Besök på den virtuella turistbyrån, genom Västsvenska Turistrådet & Södra Bohuslän Turism, 2009: Sidan 5 av 22

6 Fokusområden främjande aktiviteter Kulturturism Kulturturism handlar om besök som främst motiveras av intresset för kulturen, exempelvis de olika konstarterna och vårt kulturarv. Kulturen står för unika värden och är identitetsskapande för platsen. Nordiska Akvarellmuseet och skulpturutställningarna vid Pilane gravfält är kända, unika sevärdheter som därmed är viktiga förebilder för kommunen. Konsten i sig är unik och i världsklass, lägg därtill att den presenteras i unika miljöer. Exklusiva dansföreställningar genomförs under året och bidrar med ett specifikt konstuttryck som har en trogen publik. Konstvandringen under påskhelgen är ett etablerat arrangemang där flera konstnärer med varierande konstuttryck öppnar sina ateljéer och gallerier för allmänheten på Tjörn samt i våra grannkommuner. Dessa sevärdheter av olika karaktär har flera funktioner; dels är de en attraktion för kommuninvånarna och en reseanledning för turister och besökare, dels är de goda exempel för andra aktörer och inspirerar till nya etableringar i kommunen inom kulturområdet. Kommunen ska agera för att attrahera fler kulturaktörer med unika värden som i sin tur gör Tjörn till en ännu mer spännande och intressant destination samt en bra plats att leva, bo och verka i. Exempel på aktiviteter för en lyckad utveckling av kulturturismen: Kulturens värde för Tjörn ur ett turistiskt perspektiv ska kommuniceras genom bland annat seminarier, programverksamhet och egna arrangemang samt i samarbeten. Kunskap ska spridas om kulturens kraft som identitetsskapare och reseanledning. Bland annat kan programutbudet profileras utifrån den lokala identiteten, till exempel genom Sillens dag på Klädesholmen och Träbåtsfestivalen i Skärhamn. Tjörnbornas bärande av kulturarv och stolthet över den egna kommunen ska uppmärksammas och kommuniceras, inte minst genom cultural planning-metoden som kartlägger och tydliggör värdena för en plats. Då det finns ett samband mellan näringslivsutveckling och kultur som attraktionskraft ska aktuella kulturaktörer stödjas. Det handlar om både enskilda konstutövare och större arrangemang, såsom Konstvandringen i Södra Bohuslän och Pilane skulpturpark med mera. Sidan 6 av 22

7 Genom att lyfta fram spetskompetens hos professionellt utbildade och yrkesverksamma konstutövare på Tjörn skapas inspiration och förutsättningar för en fortsatt utveckling och breddning av kulturutbudet, något som i sin tur stärker konsten. Nya turismaktörer och samarbeten ska skapas genom marknadsföring och kommunikation av det goda kulturliv som råder i kommunen. Aktiviteter ska främjas som bevarar det maritima kulturarvet som en viktig del av Tjörns historia. Det kan ske genom stöd till aktörer som Sillmuseet, Träbåtsfestivalen, De seglade för Tjörn med flera. Verksamheten vid Sundsby säteri ska vidareutvecklas som en del av det historiska kulturarvet. De redan goda samarbetena mellan kommunen och aktörer på Sundsby ska uppmuntras att växa. Seminarier och kurser ska genomföras av kommunen och i samarbete med andra aktörer. Naturturism Att Tjörn är en attraktiv destination beror till stor del på kommunens stora naturresurser havet, skärgården och odlingslandskapet som ytterligare kan utvecklas och göras tillgängliga. Kusten, båtlivet och skärgården med kustsamhällena är redan internationellt uppskattade och attraktiva. I allt utvecklingsarbete inom turismen ska hänsyn tas utifrån ett hållbart miljöperspektiv; det handlar om att bevara naturområden och att låta ett värnande perspektiv prägla översiktsplaner. Här krävs ett effektivt samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Goda förutsättningar finns för ökad naturturism med ett bra friluftsliv och rekreation. Trender visar på efterfrågan på sådana aktiviteter, något som kommunen ser som en viktig reseanledning. Exempel på aktiviteter för en lyckad utveckling av naturturismen: Arbetet med att kvalitetssäkra badplatser ska fortsätta enligt plan. Utvalda badplatser ska tillgänglighetsanpassas. Badplatser och vandringsleder ska säkerställas utifrån Lagen om skydd mot olyckor samt WHO:s riktlinjer för Säker och trygg kommun. Samarbeten mellan kommunen, Västkuststiftelsen samt de föreningar och markägare som är involverade i vandringsleder och naturreservat ska präglas av tydliga mål och god kommunikation. Alla som besöker Tjörns vandringsleder ska mötas av tydlig information, god skötsel och väl markerade leder. Sidan 7 av 22

8 Kommunen ska arbeta för att finna fler samarbetspartners och aktörer inom naturturismen. Som exempel kan nämnas ekoturismarrangörer, guideorganisationer och enskilda guider, geocashing-arrangörer, fiskearrangörer, natur- och kulturvandringar med flera. Cykelturismen ska utvecklas i ett Terra et Mare-projektsamarbete lett av Södra Bohuslän Turism AB. Orust, Kungälv och Stenungsunds kommuner ingår också i projektet som startar Båtturism Båtturismen är en väsentlig del av naturturismen på Tjörn. Gästhamnarna är en del av denna nisch som under sommarhalvåret utgör en betydande besöksgrupp. I dagsläget drivs gästhamnarna av privata entreprenörer eller genom båtföreningar. Här finns en stor potential att utveckla kringservice så att hamnarna inte enbart blir parkeringsplatser. Exempel på aktiviteter för en lyckad utveckling av båtturismen: För att stärka kommunens position inom gästhamnsverksamheten ska kommunikationen förbättras mellan de olika aktörerna i och omkring gästhamnarna. Samarbetet med Västsvenska Turistrådet i relaterade frågor ska öka. Kunskapen om gästhamnsverksamhetens potential ska öka och spridas. Näringslivet ska uppmuntras till att satsa på ökad service och fler aktiviteter för båtgästerna. Näringar kring eftermarknaden ska etableras. Marknadsföringen till båtgästerna ska stärkas. Utvecklingsprojekt inom området ska prioriteras. Kommunen ska delta i EU-projektet Framtidskuster, vars tema är en hållbar ekonomisk utveckling inom området. Evenemangsturism Kommunen arbetar aktivt med olika slags evenemang som både är återkommande och av engångskaraktär. Evenemangen görs även i samarbete med eller enbart av näringsliv och föreningsliv, då med stöd från kommunen i frågor som rör tillstånd med mera. Kommunen ska bidra till att skapa goda förutsättningar för evenemangsturismen att utvecklas och breddas. Sidan 8 av 22

9 Exempel på aktiviteter för en lyckad utveckling av evenemangsturismen: En evenemangsguide ska skapas för att ge ökad service till företag och andra aktörer inom turismnäringen som vill genomföra evenemang. En informationsskrift om säkerhet i samband med evenemang ska tas fram i samarbete med kommunens räddningstjänst och säkerhetsansvariga. En ökning av evenemang, spridda över året, ska uppmuntras. Redan etablerade, årligen återkommande evenemang ska utvecklas och stöttas. Nätverk ska etableras för att nå fler evenemangsproducenter. Detta ska göras i samarbete med Södra Bohuslän Turism AB, Västsvenska Turistrådet med flera. Behoven av en förbättrad infrastruktur ska ses över och möjliga evenemangsarenor och platser (inom- och utomhus) inventeras, i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och föreningar. Evenemang ska kategoriseras och kopplas till lämplig plats. Målgrupper ska identifieras och lämpliga evenemang för Tjörn beskrivas. Nya hållbara koncept för återkommande evenemang (till exempel Skaldjursresan ) ska arbetas fram tillsammans med olika aktörer. Föreningsturism Föreningslivet på Tjörn är rikt och aktivt! Det ska ses som en mycket viktig resurs för kommunens invånare och som en attraktionskraft för besökare och presumtiva invånare. Föreningsturism som nisch håller därför på att granskas, ett projektsamarbete som görs mellan kultur- och fritidsförvaltningen, föreningslivet och turismnäringen. Under 2010 genomfördes en förstudie till projektet, vars slutsatser ligger till grund för hur föreningslivet kan vara en tillväxtfaktor för turismutveckling. Förstudiens syfte var att utreda hur föreningsturism kan organiseras samt vilka aktörer som kan delta i paketering av produkter och inte minst om konceptet är realistiskt, ekonomiskt genomförbart och bärande. De primära målgrupperna är idrotts-, kultur-, konfirmand- och pensionärsgrupper. Förstudien visar på är att det finns intresse och möjlighet att utveckla denna nisch både hos föreningarna och hos boendeanläggningarna. Arbetet med projektet ska gå vidare in i en ny fas, med bland annat ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen. Sidan 9 av 22

10 Exempel på aktiviteter för en lyckad utveckling av föreningsturismen: En referensgrupp ska etableras för vidareutveckling av konceptet. Den ska bestå av deltagare från olika verksamheter inom föreningslivet och näringslivet samt kommunala tjänstemän som leder projektet. Konceptet ska utredas vidare för försäkran om dess hållbarhet samt hur det bör organiseras, förpackas och marknadsföras. I konceptet ska kulturaktiviteter vara ett viktigt inslag i paketeringen och därmed förstärka värdet av besöket. Grundidén är att förlänga vistelsen och ge fler besök med en hög attraktionskraft med ett brett utbud. Se vidare separat slutrapport Föreningsturism på Tjörn Sidan 10 av 22

11 Besöksmål Varumärken: unika för Tjörn Nordiska Akvarellmuseet: Konst i världsklass i kombination med kreativa upplevelser för barn och vuxna. Pilane skulpturpark: Skulpturkonst i världsklass med ett brett formspråk i en unik miljö. Sundsby säteri: Byggnader och naturområden med en historia som gör besöksmålet unikt. Pilane gravfält: Nämnt som ett av Sveriges vackrast belägna gravfält. Ett femtontal domarringar samt stensättningar från järnåldern finns att beskåda i nära harmoni med de unika skulpturerna. Fyren Pater Noster: Kulturhistoriskt intressant byggnad från 1868 som efter noggrann renovering åter stod på plats på Hamneskär den 4 juli Tjörnbron: Invigdes 1981 och ersatte då Almöbron som rasade 1980 efter att ha blivit påseglad av bulkfartyget Star Clipper. Den 664 meter långa snedkabelbron har hög igenkänningsfaktor i hela Sverige. Besöksmål: en del av Tjörns kulturarv Bräcke hembygdsmuseum Säbygården samt Säbyleden med Stenstugan Elin Sundbergs hus i Sunna Klädesholmens museum, Sillebua De seglade för Tjörn, sjöfartsmuseum Övriga museer och gallerier Kyrkor Kustsamhällena, till exempel Klädesholmen Tuveslätt naturreservat Värdefulla naturtillgångar Badplatser: Varierande typ av badplatser med geografisk spridning. Gråskär med nybyggd tillgänglighetsanpassning. Naturhamnar: Tack vare den vackra och rika skärgård som finns i kommunen kan många gästande båtturister besöka kommunen. Sidan 11 av 22

12 Vandringsleder och naturskyddsområden: Tjörn erbjuder ett rikt utbud med stor variation i naturen. Andra tillgångar som stärker varumärket Matupplevelser: Salt & Sill Björholmens Marina Hotell Bergabo Restaurang Vatten Restaurang Bryggan Åstols Rökeri Magasinet på Härön Boende: Salt & Sill Björholmens Marina Hotell Bergabo Mossholmens Marina Lekanders Bär & Boende Hotell Nordevik Pilane Bed & Breakfast Campingplatser Stugor Naturturism: Levande skärgårdssamhällen Varierande natur med havet som närmsta granne Aktivt båtliv, gästhamnsverksamhet Fritidsfiske Cykelturism Öarna Åstol, Dyrön, Tjörnekalv, Härön och Hamneskär Tjörnbroleden Återkommande evenemang: Tjörn Runt Triathlon Träbåtsfestivalen Sillens Dag, 6 juni Norges nationaldagsfirande på Sundsby, 17 maj Margaretadagen Kammarmusikfestivalen Visfestival på Billströmska Barnens dag på hembygdsmuseet Sidan 12 av 22

13 Strategier För att lyckas med att utveckla Tjörn till en hållbar, attraktiv turistdestination krävs att flera delar i utvecklingsarbetet harmonierar med varandra. En gemensam målbild måste tydliggöras för samtliga inblandade: invånare, näringslivets och föreningslivets representanter, konst- och kulturutövare, politiker, kommunens tjänstemän och många fler. Det unika ska lyftas fram och profileras inom respektive fokusområde. En känsla ska kommuniceras och beskriva varför man ska välja att åka till Tjörn. Ett antal nyckelbegrepp måste utvecklas för att Tjörn ska lyckas med ambitionen att bli den mest attraktiva destinationen att besöka. Det handlar om medborgare som ambassadörer, samverkan, hållbarhet, planering, destinationsoch produktutveckling, tillgänglighet/infrastruktur/transporter, marknadsföring, målgrupp, turistinformation, omvärldsbevakning och värdskap. Medborgare som ambassadörer Invånarna är de viktigaste ambassadörerna för Tjörn. En varsam turismutveckling utgår från att den ska vara accepterad och förankrad hos tjörnborna. Kommunen tar ansvar för spridning av kunskap och information som rör turismen, dess nödvändighet och dess värde för samhället i sin helhet. I allt utvecklingsarbete är uthållighet att tillåta att saker tar tid ett nyckelord och en framgångsfaktor. Samma sak gäller områden som att sprida kunskap och information, då tjörnborna alltid måste känna sig välkomna och delaktiga. Det finns en stolthet i samhället över platsen vi bor och verkar på, men den kan förstärkas ytterligare. Alla ska tala väl om Tjörn! Exempel på aktiviteter för en lyckad utveckling av medborgare som ambassadörer, att börja med: Kunskapen kring turismnäringen ska öka. Kommunens politiker bör tydligt kommunicera turismnäringen som en viktig utvecklingsfaktor, som skapar arbetstillfällen som i sin tur bidrar till den sociala och ekonomiska hållbarheten. Vad som är på gång i kommunen ska informeras i olika forum, bland annat genom nätverksträffar, tidskriften Vi på Tjörn, kommunens hemsida. De goda exemplen ska lyftas fram för att stärka tilltron på värdet av turismutveckling. Detta kan ske via media, kommunens hemsida och vid möten som exempelvis företagarforum och nätverksträffar. Sidan 13 av 22

14 En medvetenhet ska skapas om vad som kan leda till irritation för invånarna i samband med stora turistströmmar. Kritiska punkter i sammanhanget ska identifieras, så att smidiga lösningar kan hittas. Åtgärder som rör bland annat parkeringsplatser, övrig infrastruktur och renhållning ska planeras för. Exempel på aktiviteter för en lyckad utveckling av medborgare som ambassadörer, att utveckla vidare: Tjörn som destination ska marknadsföras även till tjörnborna. Detta kan bland annat göras genom att turismaktörerna genomför temadagar och en lokal TUR-mässa med olika turistmål, Upptäck din ö!. Kommunen ska stödja genom till exempel projektledning och marknadsföring. Metoden cultural planning ska användas i samband med utvecklingsprojekt av olika slag. Statistik, forskning och redogörelser ska presenteras för att skapa förståelse bland kommuninvånarna för vad turismen och dess utveckling generar till samhället. Viktigt är att visa på värdet både utifrån ett individ- och ett samhällsperspektiv. Samverkan Kommunen har en samordnande funktion i turismfrågorna. Den ska utveckla nätverk och stärka banden med och mellan näringslivet och föreningslivet. Samverkan gäller huvudsakligen på det lokala planet men det är också viktigt att upprätta goda relationer med regionala, nationella och internationella aktörer. Konkurrenskraft Med konkurrenskraft avses inom turismnäringen framför allt platsens eller aktivitetens attraktionskraft i samspel med lokala turismaktörer. Det handlar om en helhet, bestående av natur- och kulturmiljö, evenemang, service och infrastruktur. För att skapa konkurrenskraft krävs därför ett utvecklat samarbete mellan många olika aktörer. Detta gäller inte minst med den offentliga sektorn, som äger och förvaltar många attraktionsresurser (naturskyddsområden, kulturminnen med mera) och ansvarar för den lokala infrastrukturen. Sidan 14 av 22

15 Tvärsektoriella, interna samarbeten Inom kultur- och fritidsförvaltningen, övriga förvaltningar och nämnder samt bolag inom kommunen ska kultur- och fritidsförvaltningen utveckla samarbetsprojekt för att uppnå positiva synergieffekter och stärka verksamheterna och deras olika uppdrag utveckla ett koncept för föreningsturism enligt den förstudie som presenteras under vintern 2010 (se Föreningsturism, sid 9) delta i utvecklingsprojekt som berör och/eller gynnar turismutveckling genom kommunikation och dialog öka kunskapen i frågor som rör turismutvecklingen och som kan få betydelse för respektive förvaltningar och bolag inom sina ansvarsområden. Lokala, externa samarbeten Samverkan mellan näringslivet, kulturlivet, föreningar och kommunen ska stärkas genom skapandet av mötesplatser och nätverk där delaktighet är ett nyckelord. Nätverksträffar ska genomföras årligen för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Idén är också att skapa förutsättningar för nya samarbeten och fler paketerade produkter. En extern föreläsare bör bjudas in till mötena i syfte att inspirera och höja kompetensen. Möjligheten ska undersökas att skapa ett forum för turismfrågor i samarbete med näringslivsutvecklaren, likt dagens näringslivsfrukostar eller som en förlängning av dessa. Föreningslivet ska stödjas i sitt arbete med olika arrangemang. Kulturlivet ska stödjas på olika sätt, då kulturen ofta är en reseanledning men inte i sig självt genererar inkomst som kan bära verksamheten. Regionala samarbeten Tjörns kommuns turismutveckling ska utvecklas i samklang med Västra Götalandsregionen. Genom Södra Bohusläns Turism AB ska även samarbetet med Stenungsund, Orust och Kungälv utvecklas. Projekt- och utvecklingsarbete med en eller flera av dessa kommuner ska ge aktiviteter mervärde samtidigt som den samlade kompetensen ökar. Sidan 15 av 22

16 Tjörns kommun ska delta i olika forum inom Västra Götalandsregionen, med fokus på kunskapsutbyte och nya samarbeten samtidigt som kommunen marknadsförs regionalt. Tjörns kommun ska tillsammans med Södra Bohuslän Turism AB och Göteborg & Co verka för ett gemensamt internationellt varumärke med regionalt innehåll, förstärkt genom strategisk marknadsföring och exponering (Visit Sweden, researrangörer med mera). Tjörns kommun ska genom Västsvenska Turistrådet delta i erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring om värdskap, marknadsanalyser, statistik och internationalisering. Det ömsesidiga utbytet ska bygga på regionens vision: Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Nationella och internationella samarbeten Genom omvärldsbevakning och deltagande i mässor, konferenser och andra turismforum ska Tjörns kommun vara en del i utvecklingen av turismen i Sverige. Tjörns kommun ska delta i EU-projekt som främjar utvecklingsarbetet. Ett exempel på ett sådant är Framtidskuster, som verkar för en hållbar destinationsutveckling i kustsamhällen. Hållbarhet En långsiktigt hållbar utveckling (ekonomiskt, miljömässigt och socialt) av natur- och kulturturismen ska prioriteras i allt utvecklingsarbete i kommunen. Detta kräver att en rad förutsättningar uppfylls, där bland andra Europeiska kommissionens arbetsgrupp för hållbar turism har formulerat åtta nyckelutmaningar : 1. Minska säsongsberoendet 2. Lösa problem med kommunikationer inom turismen 3. Förbättra kvaliteten för turismjobb 4. Bibehålla och förbättra samhällenas välstånd och livskvalitet 5. Minimera resursanvändningen och avfallsproduktionen 6. Bevara och värdesätta natur- och kulturarv 7. Tillgänglighet för alla 8. Turism som ett verktyg för hållbar utveckling Sidan 16 av 22

17 Natur- och kulturturismen kan ge värdefulla bidrag till lokalsamhällenas utveckling, såsom varaktiga arbetstillfällen, ett tillgängligt lokalt kulturellt utbud, omvärldsutbyten, ökad attraktivitet med mera. En förutsättning för social hållbarhet är att både anställda i turismnäringen och lokalbefolkningen på destinationen kan dra nytta av turismen. Exempel på aktivitet för ökad hållbarhet, att börja med: Hållbarhetsperspektiven ska konkretiseras och beskrivas och därmed ge samtliga aktörer (föreningsliv, näringsliv, kommunen) verktygen för att kunna säkerställa en hållbar utveckling inom turismnäringen. Exempel på aktivitet för ökad hållbarhet, att utveckla vidare: Kunskaperna kring hållbarhetsperspektiven ska fördjupas inom aktuella områden och kunskapen förmedlas vidare. Planering Kommunen ska beakta turismen i sin planering (se Tvärsektoriella, interna samarbeten, sid 15). Destinations- och produktutveckling Syftet med destinations- och produktutveckling är att generera fler arbetstillfällen, skapa lönsamhet för näringen samt berika och utveckla kulturoch föreningslivet. Fokus ska ligga på en ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Utvecklingen ska bidra till att förlänga högsäsongen samt att utveckla de övriga säsongerna. Turismen styrs av efterfrågan. Kunskap om aktuella trender samt aktiv omvärldsbevakning är därför nödvändigt. Exempel på aktiviteter för en lyckad destinations- och produktutveckling, att börja med: Kommunen ska verka för nätverksbyggande till gagn för utveckling av turismen på Tjörn. I nätverken ska kommunen underlätta kontakter mellan entreprenörer, föreningar och förvaltningar för att bland annat utveckla säsongsförlängande produkter (se Samverkan, sid 14). Kommunen ska underlätta för entreprenörer och föreningar som vill arrangera evenemang och aktiviteter (se Evenemangsturism, sid 8, samt Lokala, externa samarbeten, sid 15). Sidan 17 av 22

18 Exempel på aktiviteter för en lyckad destinations- och produktutveckling, att utveckla vidare: Turismaktörer ska stödjas i processen med paketering av produkter organisation, samarbeten, prissättning, marknadsföring och försäljning med mera där en gemensam organisation eller samarbetsstruktur är en framgångsfaktor. Det kan röra sig om konkreta paketlösningar under längre perioder eller enstaka arrangemang (julmarknad, festival med mera). Näringslivet ska uppmuntras att ta del av kommunens visioner, strategier, rapporter, undersökningsresultat, statistik med mera. Kommunen ska vara lyhörd för och stötta näringslivet i dess behov av information. Broschyrer, foldrar och webblänkar ska guida aktörerna rätt; vid behov ska nya informationsmaterial skapas (för egenkontrollsystem, miljöarbete med mera). Utbudet av attraktioner, besöksmål och service bör ha en geografisk spridning till gagn för ett levande samhälle. Målet ska vara att besökarna väljer att förlänga vistelsen med övernattning på Tjörn, vilket kräver fler eller utveckling av befintliga hotell och restauranger. Tillgänglighet, infrastruktur och transporter En ökad turism ställer krav på samhällsinvesteringar. Det handlar om ökad planering, tillsyn och skötsel av vägar, skapande av parkeringsplatser samt översyn av hamnar, färjor och färjelägen, badplatser, vandringsleder, vatten och avlopp, renhållning med mera. Målet är turistaktiviteter och besöksmål som är tillgängliga för alla, oavsett eventuella funktionshinder. Bristen på logi på Tjörn är en svaghet som måste tas på allvar, då den leder till att andra turismaktiviteter begränsas. Vid planering och projektering av nya områden bör behovet av boendeanläggningar tas i beaktande. En annan viktig framgångsfaktor inom besöksnäringen är bra parkeringsmöjligheter. Rent och snyggt ska vara ett motto för hela turismnäringen på Tjörn. Exempel på aktiviteter för en lyckad utveckling av tillgänglighet, infrastruktur och transporter, att börja med: I samband med planering av parkeringsplatser ska samhällsbyggnadsförvaltningen bjudas in till dialog om vilka behov som finns ur ett turismperspektiv. Tjörn ska profileras med bland annat tydlig och inspirerande turistinformation utmed tillfartsvägar och i samhällen, i samarbete med bland andra Södra Bohuslän Turism AB och Trafikverket. Sidan 18 av 22

19 Exempel på aktiviteter för en lyckad utveckling av tillgänglighet, infrastruktur och transporter, att utveckla vidare: De offentliga toaletterna ska upprustas. Ansvar, skötsel, finansiering och ägande av de offentliga toaletterna bör ses över. Marknadsföring Tjörn ska fortsätta att marknadsföras som både ett eget besöksmål och som en del av en större destination. Varumärket Tjörn upplevs allmänt och inom turistbranschen som positivt men behöver bli tydligare, starkare och få en större spridning. Unika värden ska identifieras, beskrivas och därmed ge förutsättningar för att skapa den känsla som ska profilera Tjörn som destination. Avgörande för god marknadsföring är att stärka det lokala ambassadörskapet, vilket skapas genom stolta kommuninvånare. Attitydsfrågan är viktig och kan utvecklas positivt med ökad kunskap. Exempel på aktiviteter för en lyckad marknadsföring, att börja med: En marknadsföringsplan ska upprättas och dess planerade aktiviteter genomföras. Tjörns kommun ska delta vid TUR-mässan i Göteborg i gemensam monter med Södra Bohuslän Turism AB. Tydliga rutiner för kommunikation mellan kommunen och turismaktörerna ska förenkla medverkan på kommunens hemsida samt i broschyren Det händer på Tjörn. Platser och anordningar ska inrättas för affischering ute i samhällena, ett arbete som ska göras tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och företagarföreningar. Etapp 1 är ett genomförande i Skärhamn. Exempel på aktiviteter för en lyckad marknadsföring, att utveckla vidare: Tillsammans med turistorganisationer som Södra Bohuslän Turism AB, Västsvenska Turistrådet, Göteborg & Co och Visit Sweden ska möjligheterna utvecklas att marknadsföra Tjörn som destination till olika målgrupper, nationellt och internationellt. En översyn ska göras över vilka system inom IT-baserad turisminformation som kan vara intressanta för kommunen ( On-spotstory, GPS med mera). Sidan 19 av 22

20 Tjörns många enskilda besöksmål ska ges möjlighet att profileras och marknadsföras utifrån sina kännetecken. Samtidigt ska teman utvecklas, såsom Den gyllene triangeln som binder samman Nordiska Akvarellmuseet, Pilane skulpturpark och Sundsby säteri. Målgrupp Turismens målgrupper är förutom besökare från såväl Sverige som andra länder även kommuninvånare och deltidsboende. Målgruppen innefattar både barn, ungdomar och vuxna. Kunskap om de olika gruppernas behov är en framgångsfaktor och nödvändig besöksstatistik finns att tillgå. Generellt kan man säga att 40-talisterna är en stor målgrupp som reser mycket, att välutbildade ungdomar ställer höga krav på upplevelser vid resor samt att svenska och utländska affärsresenärer är en växande målgrupp. Exempel på aktiviteter för en lyckad målgruppshantering, att börja med: Olika målgrupper ska identifieras och deras reseanledningar kartläggas, så att kommunens turismaktörer kan möta upp med vad som efterfrågas. Exempel på aktiviteter för en lyckad målgruppshantering, att utveckla vidare: Korrekta målgruppsanalyser ska ligga till grund för strategier för en förlängd turistsäsong samt utveckling av de övriga säsongerna. Turistinformation Kommunen ska även i fortsättningen ansvara för turistbyråverksamheten men samarbetet och dialogen ska öka med andra turismaktörer. Exempel på aktiviteter för en lyckad turistinformation, att börja med: Medarbetare på turistbyrån ska kompetensutvecklas med stöd av bland andra Södra Bohuslän Turism AB. Såväl skyltning som tryckt och webbaserad information inför arrangemang och säsong ska öka och bli bättre. Turistinformationen ska ytterligare stärkas vid Sundsby säteri genom en vidareutveckling av en informationsavdelning i Östra flygeln. Sidan 20 av 22

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP

ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP 1 ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP Marie Bergdahl, MB Kulturpartner AB på uppdrag av Tjörns kommun Andra upplagan

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:56

Regeringens proposition 2004/05:56 Regeringens proposition 2004/05:56 En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring Prop. 2004/05:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 december

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Dalslands kanal 2009 2010.

Dalslands kanal 2009 2010. Kulturarv och besöksmålsutveckling Dalslands kanal 2009 2010. Slutrapport 2010-11-21 Förstudien: Kulturarv och besöksmålsutveckling Dalslands kanal 2009 2010. Lars-Erik Hammar, Västarvet FOTOFÖRTECKNING

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

5 KS.2014.76 Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010-2020, revidering 2014 med handlingsplan 2014-2017

5 KS.2014.76 Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010-2020, revidering 2014 med handlingsplan 2014-2017 OBS! Se tiden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 23 juni 2014, klockan 10:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB R-07-16 Turism och besöksnäring i Östhammars kommun Slutförvaret i ett besöksperspektiv Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB Mars 2007 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer