Tjörn möjligheternas ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjörn möjligheternas ö"

Transkript

1 Tjörn möjligheternas ö Handlingsplan för en hållbar natur- och kulturturism Handläggare: Lena Karlstedt Datum: Tjörn Möjligheternas ö

2 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Arbetsprocessen 3 Bakgrund 4 Metod 4 Fokusområden främjande aktiviteter 6 Kulturturism 6 Naturturism 7 Evenemangsturism 8 Föreningsturism 9 Besöksmål 11 Varumärken: unika för Tjörn 11 Besöksmål: en del av Tjörns kulturarv 11 Värdefulla naturtillgångar 11 Andra tillgångar som stärker varumärket 12 Strategier 13 Medborgare som ambassadörer 13 Samverkan 14 Tvärsektoriella, interna samarbeten 15 Lokala, externa samarbeten 15 Regionala samarbeten 15 Nationella och internationella samarbeten 16 Hållbarhet 16 Planering 17 Destinations- och produktutveckling 17 Tillgänglighet, infrastruktur och transporter 18 Marknadsföring 19 Målgrupp 20 Turistinformation 20 Omvärldsbevakning 21 Värdskap 22 Sidan 2 av 22

3 Inledning Frågor kring turism är en angelägenhet för hela kommunen och hanteras därför kommunövergripande. Ansvaret för turismfrågorna ligger hos kultur- och fritidsnämnden. Arbetsprocessen Handlingsplanen har arbetats fram utifrån kommunens turismstrategi, Tjörn möjligheternas ö, en hållbar natur- och kulturturism. Arbetet bygger på metoden cultural planning, samhällsplanering med kulturella förtecken. En referensgrupp deltog i arbetet med handlingsplanen och bestod av aktörer från näringslivet, föreningslivet samt tjänstemän från kommunen. Projektledare: Lena Karlstedt, avdelningschef turism och friluftsliv, Tjörns kommun Referensgrupp: Anneli Nilsson, entreprenör, Skärhamn Annika Kristensson, entreprenör, boende och båttrafik, Dyrön Ulla Lindegren, Pilane Bed & Breakfast, Långekärr Ann Bissmark Rudbäck, Björholmens Marina, Björholmen Anna-Lena Bjarneberg, journalist och skribent Sanna Hermansson, Salt & Sill, Klädesholmen Gunbritt Patriksson, föreningsaktiv, Röda Korset, Skärhamn Pelle Stavfeldt, föreningsaktiv, kulturarbete Lotta Nilsson, Träningskliniken, Skärhamn Stefan Gustavsson, föreningsaktiv, SIK, Skärhamn Loic Le Guillarme, föreningsaktiv och entreprenör, Den franska kocken Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare, Tjörns kommun Tinna Harling, planarkitekt, Tjörns kommun Maria Bäckersten, kultursekreterare, Tjörns kommun Kurt Dahlberg, avdelningschef föreningar och anläggningar, Tjörns kommun Evelina Hillberg, projektanställd föreningsturism, Tjörns kommun Sidan 3 av 22

4 Bakgrund Målet för turismnäringen är att ha en hög attraktionskraft som besöksmål och en långsiktig konkurrenskraft som bidrar till en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i kommunen. Turismen har en stor utvecklingspotential och är en näring som av många ses som en framgångsfaktor för utvecklingen av samhällen, kommuner och för landet i stort. Tillväxtstatistik visar att turismen har en omsättningsökning som saknar motstycke inom till exempel industrin. Politikerna på Tjörn har tydligt markerat att turismen är en viktig näring, bland annat genom att anta en strategi för en hållbar natur- och kulturturism. Strategin antogs enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 156) och ligger till grund för denna handlingsplan. Tjörns kommun har med sina unika natur- och kulturvärden samt närhet till Göteborg och de nordiska länderna alla förutsättningar att ytterligare utveckla turismen. En utökad natur- och kulturturism ska bidra till att stärka kulturen och Tjörns historiska arv samt kvalitetssäkra de delar av friluftslivet som kommunen har ansvar för. Andra utvecklingsområden är föreningsturism och evenemangsturism. Nyckeln till framgång i arbetet med turismutveckling är dialogen med tjörnborna. De är de bästa ambassadörerna och många av dem arbetar också inom turismnäringen. Det finns en efterfrågan på samarbeten mellan aktörer inom näringslivet, föreningslivet, kulturlivet och kommunen, vilket är ett framgångskoncept. Därför har den här handlingsplanen tagits fram i nära samverkan med just dessa aktörer. Metod Arbetet med turismutveckling i Tjörns kommun bygger på metoden cultural planning, samhällsplanering med kulturella förtecken, där den breda förankringen är en framgångsfaktor i den fortsatta processen. Utvecklingen sker utifrån kommunens turismstrategis tre hållbara perspektiv: de ekonomiska, de miljömässiga och de sociala. Sidan 4 av 22

5 Statistik Besöksnäringen i Sverige 2009 Omsätter 251,7 miljarder kronor Ökade med 6,3% från 2008 Sysselsätter cirka helårsarbeten i landet Besöksnäringen i Västsverige 2009 Omsätter 33 miljarder kronor Sysselsätter cirka helårsarbeten i regionen Besöksnäringen i Södra Bohuslän 2009 Omsätter cirka 1 miljard kronor Sysselsätter cirka 800 helårsarbeten Gästnätter på Tjörn Avser hotell, stugbyar och vandrarhem. Statistiken är osäker då endast cirka en tredjedel av Tjörns totala antal anläggningar rapporterat in till Västsvenska Turistrådet. 2009: (beläggningsgrad saknas) 2010: (beläggningsgrad 37%, ökning från 2009 med 4%) Gästhamnar på Tjörn 2010 Skärhamn: Övriga (Åstol, Dyrön, Klädesholmen samt Tjörnekalv): Totalt: Besökssiffror 2010 Kommunens turistbyrå: Nordiska Akvarellmuseet: Pilane skulpturutställning: Besök på webben Besök på den virtuella turistbyrån, genom Västsvenska Turistrådet & Södra Bohuslän Turism, 2009: Sidan 5 av 22

6 Fokusområden främjande aktiviteter Kulturturism Kulturturism handlar om besök som främst motiveras av intresset för kulturen, exempelvis de olika konstarterna och vårt kulturarv. Kulturen står för unika värden och är identitetsskapande för platsen. Nordiska Akvarellmuseet och skulpturutställningarna vid Pilane gravfält är kända, unika sevärdheter som därmed är viktiga förebilder för kommunen. Konsten i sig är unik och i världsklass, lägg därtill att den presenteras i unika miljöer. Exklusiva dansföreställningar genomförs under året och bidrar med ett specifikt konstuttryck som har en trogen publik. Konstvandringen under påskhelgen är ett etablerat arrangemang där flera konstnärer med varierande konstuttryck öppnar sina ateljéer och gallerier för allmänheten på Tjörn samt i våra grannkommuner. Dessa sevärdheter av olika karaktär har flera funktioner; dels är de en attraktion för kommuninvånarna och en reseanledning för turister och besökare, dels är de goda exempel för andra aktörer och inspirerar till nya etableringar i kommunen inom kulturområdet. Kommunen ska agera för att attrahera fler kulturaktörer med unika värden som i sin tur gör Tjörn till en ännu mer spännande och intressant destination samt en bra plats att leva, bo och verka i. Exempel på aktiviteter för en lyckad utveckling av kulturturismen: Kulturens värde för Tjörn ur ett turistiskt perspektiv ska kommuniceras genom bland annat seminarier, programverksamhet och egna arrangemang samt i samarbeten. Kunskap ska spridas om kulturens kraft som identitetsskapare och reseanledning. Bland annat kan programutbudet profileras utifrån den lokala identiteten, till exempel genom Sillens dag på Klädesholmen och Träbåtsfestivalen i Skärhamn. Tjörnbornas bärande av kulturarv och stolthet över den egna kommunen ska uppmärksammas och kommuniceras, inte minst genom cultural planning-metoden som kartlägger och tydliggör värdena för en plats. Då det finns ett samband mellan näringslivsutveckling och kultur som attraktionskraft ska aktuella kulturaktörer stödjas. Det handlar om både enskilda konstutövare och större arrangemang, såsom Konstvandringen i Södra Bohuslän och Pilane skulpturpark med mera. Sidan 6 av 22

7 Genom att lyfta fram spetskompetens hos professionellt utbildade och yrkesverksamma konstutövare på Tjörn skapas inspiration och förutsättningar för en fortsatt utveckling och breddning av kulturutbudet, något som i sin tur stärker konsten. Nya turismaktörer och samarbeten ska skapas genom marknadsföring och kommunikation av det goda kulturliv som råder i kommunen. Aktiviteter ska främjas som bevarar det maritima kulturarvet som en viktig del av Tjörns historia. Det kan ske genom stöd till aktörer som Sillmuseet, Träbåtsfestivalen, De seglade för Tjörn med flera. Verksamheten vid Sundsby säteri ska vidareutvecklas som en del av det historiska kulturarvet. De redan goda samarbetena mellan kommunen och aktörer på Sundsby ska uppmuntras att växa. Seminarier och kurser ska genomföras av kommunen och i samarbete med andra aktörer. Naturturism Att Tjörn är en attraktiv destination beror till stor del på kommunens stora naturresurser havet, skärgården och odlingslandskapet som ytterligare kan utvecklas och göras tillgängliga. Kusten, båtlivet och skärgården med kustsamhällena är redan internationellt uppskattade och attraktiva. I allt utvecklingsarbete inom turismen ska hänsyn tas utifrån ett hållbart miljöperspektiv; det handlar om att bevara naturområden och att låta ett värnande perspektiv prägla översiktsplaner. Här krävs ett effektivt samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Goda förutsättningar finns för ökad naturturism med ett bra friluftsliv och rekreation. Trender visar på efterfrågan på sådana aktiviteter, något som kommunen ser som en viktig reseanledning. Exempel på aktiviteter för en lyckad utveckling av naturturismen: Arbetet med att kvalitetssäkra badplatser ska fortsätta enligt plan. Utvalda badplatser ska tillgänglighetsanpassas. Badplatser och vandringsleder ska säkerställas utifrån Lagen om skydd mot olyckor samt WHO:s riktlinjer för Säker och trygg kommun. Samarbeten mellan kommunen, Västkuststiftelsen samt de föreningar och markägare som är involverade i vandringsleder och naturreservat ska präglas av tydliga mål och god kommunikation. Alla som besöker Tjörns vandringsleder ska mötas av tydlig information, god skötsel och väl markerade leder. Sidan 7 av 22

8 Kommunen ska arbeta för att finna fler samarbetspartners och aktörer inom naturturismen. Som exempel kan nämnas ekoturismarrangörer, guideorganisationer och enskilda guider, geocashing-arrangörer, fiskearrangörer, natur- och kulturvandringar med flera. Cykelturismen ska utvecklas i ett Terra et Mare-projektsamarbete lett av Södra Bohuslän Turism AB. Orust, Kungälv och Stenungsunds kommuner ingår också i projektet som startar Båtturism Båtturismen är en väsentlig del av naturturismen på Tjörn. Gästhamnarna är en del av denna nisch som under sommarhalvåret utgör en betydande besöksgrupp. I dagsläget drivs gästhamnarna av privata entreprenörer eller genom båtföreningar. Här finns en stor potential att utveckla kringservice så att hamnarna inte enbart blir parkeringsplatser. Exempel på aktiviteter för en lyckad utveckling av båtturismen: För att stärka kommunens position inom gästhamnsverksamheten ska kommunikationen förbättras mellan de olika aktörerna i och omkring gästhamnarna. Samarbetet med Västsvenska Turistrådet i relaterade frågor ska öka. Kunskapen om gästhamnsverksamhetens potential ska öka och spridas. Näringslivet ska uppmuntras till att satsa på ökad service och fler aktiviteter för båtgästerna. Näringar kring eftermarknaden ska etableras. Marknadsföringen till båtgästerna ska stärkas. Utvecklingsprojekt inom området ska prioriteras. Kommunen ska delta i EU-projektet Framtidskuster, vars tema är en hållbar ekonomisk utveckling inom området. Evenemangsturism Kommunen arbetar aktivt med olika slags evenemang som både är återkommande och av engångskaraktär. Evenemangen görs även i samarbete med eller enbart av näringsliv och föreningsliv, då med stöd från kommunen i frågor som rör tillstånd med mera. Kommunen ska bidra till att skapa goda förutsättningar för evenemangsturismen att utvecklas och breddas. Sidan 8 av 22

9 Exempel på aktiviteter för en lyckad utveckling av evenemangsturismen: En evenemangsguide ska skapas för att ge ökad service till företag och andra aktörer inom turismnäringen som vill genomföra evenemang. En informationsskrift om säkerhet i samband med evenemang ska tas fram i samarbete med kommunens räddningstjänst och säkerhetsansvariga. En ökning av evenemang, spridda över året, ska uppmuntras. Redan etablerade, årligen återkommande evenemang ska utvecklas och stöttas. Nätverk ska etableras för att nå fler evenemangsproducenter. Detta ska göras i samarbete med Södra Bohuslän Turism AB, Västsvenska Turistrådet med flera. Behoven av en förbättrad infrastruktur ska ses över och möjliga evenemangsarenor och platser (inom- och utomhus) inventeras, i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och föreningar. Evenemang ska kategoriseras och kopplas till lämplig plats. Målgrupper ska identifieras och lämpliga evenemang för Tjörn beskrivas. Nya hållbara koncept för återkommande evenemang (till exempel Skaldjursresan ) ska arbetas fram tillsammans med olika aktörer. Föreningsturism Föreningslivet på Tjörn är rikt och aktivt! Det ska ses som en mycket viktig resurs för kommunens invånare och som en attraktionskraft för besökare och presumtiva invånare. Föreningsturism som nisch håller därför på att granskas, ett projektsamarbete som görs mellan kultur- och fritidsförvaltningen, föreningslivet och turismnäringen. Under 2010 genomfördes en förstudie till projektet, vars slutsatser ligger till grund för hur föreningslivet kan vara en tillväxtfaktor för turismutveckling. Förstudiens syfte var att utreda hur föreningsturism kan organiseras samt vilka aktörer som kan delta i paketering av produkter och inte minst om konceptet är realistiskt, ekonomiskt genomförbart och bärande. De primära målgrupperna är idrotts-, kultur-, konfirmand- och pensionärsgrupper. Förstudien visar på är att det finns intresse och möjlighet att utveckla denna nisch både hos föreningarna och hos boendeanläggningarna. Arbetet med projektet ska gå vidare in i en ny fas, med bland annat ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen. Sidan 9 av 22

10 Exempel på aktiviteter för en lyckad utveckling av föreningsturismen: En referensgrupp ska etableras för vidareutveckling av konceptet. Den ska bestå av deltagare från olika verksamheter inom föreningslivet och näringslivet samt kommunala tjänstemän som leder projektet. Konceptet ska utredas vidare för försäkran om dess hållbarhet samt hur det bör organiseras, förpackas och marknadsföras. I konceptet ska kulturaktiviteter vara ett viktigt inslag i paketeringen och därmed förstärka värdet av besöket. Grundidén är att förlänga vistelsen och ge fler besök med en hög attraktionskraft med ett brett utbud. Se vidare separat slutrapport Föreningsturism på Tjörn Sidan 10 av 22

11 Besöksmål Varumärken: unika för Tjörn Nordiska Akvarellmuseet: Konst i världsklass i kombination med kreativa upplevelser för barn och vuxna. Pilane skulpturpark: Skulpturkonst i världsklass med ett brett formspråk i en unik miljö. Sundsby säteri: Byggnader och naturområden med en historia som gör besöksmålet unikt. Pilane gravfält: Nämnt som ett av Sveriges vackrast belägna gravfält. Ett femtontal domarringar samt stensättningar från järnåldern finns att beskåda i nära harmoni med de unika skulpturerna. Fyren Pater Noster: Kulturhistoriskt intressant byggnad från 1868 som efter noggrann renovering åter stod på plats på Hamneskär den 4 juli Tjörnbron: Invigdes 1981 och ersatte då Almöbron som rasade 1980 efter att ha blivit påseglad av bulkfartyget Star Clipper. Den 664 meter långa snedkabelbron har hög igenkänningsfaktor i hela Sverige. Besöksmål: en del av Tjörns kulturarv Bräcke hembygdsmuseum Säbygården samt Säbyleden med Stenstugan Elin Sundbergs hus i Sunna Klädesholmens museum, Sillebua De seglade för Tjörn, sjöfartsmuseum Övriga museer och gallerier Kyrkor Kustsamhällena, till exempel Klädesholmen Tuveslätt naturreservat Värdefulla naturtillgångar Badplatser: Varierande typ av badplatser med geografisk spridning. Gråskär med nybyggd tillgänglighetsanpassning. Naturhamnar: Tack vare den vackra och rika skärgård som finns i kommunen kan många gästande båtturister besöka kommunen. Sidan 11 av 22

12 Vandringsleder och naturskyddsområden: Tjörn erbjuder ett rikt utbud med stor variation i naturen. Andra tillgångar som stärker varumärket Matupplevelser: Salt & Sill Björholmens Marina Hotell Bergabo Restaurang Vatten Restaurang Bryggan Åstols Rökeri Magasinet på Härön Boende: Salt & Sill Björholmens Marina Hotell Bergabo Mossholmens Marina Lekanders Bär & Boende Hotell Nordevik Pilane Bed & Breakfast Campingplatser Stugor Naturturism: Levande skärgårdssamhällen Varierande natur med havet som närmsta granne Aktivt båtliv, gästhamnsverksamhet Fritidsfiske Cykelturism Öarna Åstol, Dyrön, Tjörnekalv, Härön och Hamneskär Tjörnbroleden Återkommande evenemang: Tjörn Runt Triathlon Träbåtsfestivalen Sillens Dag, 6 juni Norges nationaldagsfirande på Sundsby, 17 maj Margaretadagen Kammarmusikfestivalen Visfestival på Billströmska Barnens dag på hembygdsmuseet Sidan 12 av 22

13 Strategier För att lyckas med att utveckla Tjörn till en hållbar, attraktiv turistdestination krävs att flera delar i utvecklingsarbetet harmonierar med varandra. En gemensam målbild måste tydliggöras för samtliga inblandade: invånare, näringslivets och föreningslivets representanter, konst- och kulturutövare, politiker, kommunens tjänstemän och många fler. Det unika ska lyftas fram och profileras inom respektive fokusområde. En känsla ska kommuniceras och beskriva varför man ska välja att åka till Tjörn. Ett antal nyckelbegrepp måste utvecklas för att Tjörn ska lyckas med ambitionen att bli den mest attraktiva destinationen att besöka. Det handlar om medborgare som ambassadörer, samverkan, hållbarhet, planering, destinationsoch produktutveckling, tillgänglighet/infrastruktur/transporter, marknadsföring, målgrupp, turistinformation, omvärldsbevakning och värdskap. Medborgare som ambassadörer Invånarna är de viktigaste ambassadörerna för Tjörn. En varsam turismutveckling utgår från att den ska vara accepterad och förankrad hos tjörnborna. Kommunen tar ansvar för spridning av kunskap och information som rör turismen, dess nödvändighet och dess värde för samhället i sin helhet. I allt utvecklingsarbete är uthållighet att tillåta att saker tar tid ett nyckelord och en framgångsfaktor. Samma sak gäller områden som att sprida kunskap och information, då tjörnborna alltid måste känna sig välkomna och delaktiga. Det finns en stolthet i samhället över platsen vi bor och verkar på, men den kan förstärkas ytterligare. Alla ska tala väl om Tjörn! Exempel på aktiviteter för en lyckad utveckling av medborgare som ambassadörer, att börja med: Kunskapen kring turismnäringen ska öka. Kommunens politiker bör tydligt kommunicera turismnäringen som en viktig utvecklingsfaktor, som skapar arbetstillfällen som i sin tur bidrar till den sociala och ekonomiska hållbarheten. Vad som är på gång i kommunen ska informeras i olika forum, bland annat genom nätverksträffar, tidskriften Vi på Tjörn, kommunens hemsida. De goda exemplen ska lyftas fram för att stärka tilltron på värdet av turismutveckling. Detta kan ske via media, kommunens hemsida och vid möten som exempelvis företagarforum och nätverksträffar. Sidan 13 av 22

14 En medvetenhet ska skapas om vad som kan leda till irritation för invånarna i samband med stora turistströmmar. Kritiska punkter i sammanhanget ska identifieras, så att smidiga lösningar kan hittas. Åtgärder som rör bland annat parkeringsplatser, övrig infrastruktur och renhållning ska planeras för. Exempel på aktiviteter för en lyckad utveckling av medborgare som ambassadörer, att utveckla vidare: Tjörn som destination ska marknadsföras även till tjörnborna. Detta kan bland annat göras genom att turismaktörerna genomför temadagar och en lokal TUR-mässa med olika turistmål, Upptäck din ö!. Kommunen ska stödja genom till exempel projektledning och marknadsföring. Metoden cultural planning ska användas i samband med utvecklingsprojekt av olika slag. Statistik, forskning och redogörelser ska presenteras för att skapa förståelse bland kommuninvånarna för vad turismen och dess utveckling generar till samhället. Viktigt är att visa på värdet både utifrån ett individ- och ett samhällsperspektiv. Samverkan Kommunen har en samordnande funktion i turismfrågorna. Den ska utveckla nätverk och stärka banden med och mellan näringslivet och föreningslivet. Samverkan gäller huvudsakligen på det lokala planet men det är också viktigt att upprätta goda relationer med regionala, nationella och internationella aktörer. Konkurrenskraft Med konkurrenskraft avses inom turismnäringen framför allt platsens eller aktivitetens attraktionskraft i samspel med lokala turismaktörer. Det handlar om en helhet, bestående av natur- och kulturmiljö, evenemang, service och infrastruktur. För att skapa konkurrenskraft krävs därför ett utvecklat samarbete mellan många olika aktörer. Detta gäller inte minst med den offentliga sektorn, som äger och förvaltar många attraktionsresurser (naturskyddsområden, kulturminnen med mera) och ansvarar för den lokala infrastrukturen. Sidan 14 av 22

15 Tvärsektoriella, interna samarbeten Inom kultur- och fritidsförvaltningen, övriga förvaltningar och nämnder samt bolag inom kommunen ska kultur- och fritidsförvaltningen utveckla samarbetsprojekt för att uppnå positiva synergieffekter och stärka verksamheterna och deras olika uppdrag utveckla ett koncept för föreningsturism enligt den förstudie som presenteras under vintern 2010 (se Föreningsturism, sid 9) delta i utvecklingsprojekt som berör och/eller gynnar turismutveckling genom kommunikation och dialog öka kunskapen i frågor som rör turismutvecklingen och som kan få betydelse för respektive förvaltningar och bolag inom sina ansvarsområden. Lokala, externa samarbeten Samverkan mellan näringslivet, kulturlivet, föreningar och kommunen ska stärkas genom skapandet av mötesplatser och nätverk där delaktighet är ett nyckelord. Nätverksträffar ska genomföras årligen för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Idén är också att skapa förutsättningar för nya samarbeten och fler paketerade produkter. En extern föreläsare bör bjudas in till mötena i syfte att inspirera och höja kompetensen. Möjligheten ska undersökas att skapa ett forum för turismfrågor i samarbete med näringslivsutvecklaren, likt dagens näringslivsfrukostar eller som en förlängning av dessa. Föreningslivet ska stödjas i sitt arbete med olika arrangemang. Kulturlivet ska stödjas på olika sätt, då kulturen ofta är en reseanledning men inte i sig självt genererar inkomst som kan bära verksamheten. Regionala samarbeten Tjörns kommuns turismutveckling ska utvecklas i samklang med Västra Götalandsregionen. Genom Södra Bohusläns Turism AB ska även samarbetet med Stenungsund, Orust och Kungälv utvecklas. Projekt- och utvecklingsarbete med en eller flera av dessa kommuner ska ge aktiviteter mervärde samtidigt som den samlade kompetensen ökar. Sidan 15 av 22

16 Tjörns kommun ska delta i olika forum inom Västra Götalandsregionen, med fokus på kunskapsutbyte och nya samarbeten samtidigt som kommunen marknadsförs regionalt. Tjörns kommun ska tillsammans med Södra Bohuslän Turism AB och Göteborg & Co verka för ett gemensamt internationellt varumärke med regionalt innehåll, förstärkt genom strategisk marknadsföring och exponering (Visit Sweden, researrangörer med mera). Tjörns kommun ska genom Västsvenska Turistrådet delta i erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring om värdskap, marknadsanalyser, statistik och internationalisering. Det ömsesidiga utbytet ska bygga på regionens vision: Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Nationella och internationella samarbeten Genom omvärldsbevakning och deltagande i mässor, konferenser och andra turismforum ska Tjörns kommun vara en del i utvecklingen av turismen i Sverige. Tjörns kommun ska delta i EU-projekt som främjar utvecklingsarbetet. Ett exempel på ett sådant är Framtidskuster, som verkar för en hållbar destinationsutveckling i kustsamhällen. Hållbarhet En långsiktigt hållbar utveckling (ekonomiskt, miljömässigt och socialt) av natur- och kulturturismen ska prioriteras i allt utvecklingsarbete i kommunen. Detta kräver att en rad förutsättningar uppfylls, där bland andra Europeiska kommissionens arbetsgrupp för hållbar turism har formulerat åtta nyckelutmaningar : 1. Minska säsongsberoendet 2. Lösa problem med kommunikationer inom turismen 3. Förbättra kvaliteten för turismjobb 4. Bibehålla och förbättra samhällenas välstånd och livskvalitet 5. Minimera resursanvändningen och avfallsproduktionen 6. Bevara och värdesätta natur- och kulturarv 7. Tillgänglighet för alla 8. Turism som ett verktyg för hållbar utveckling Sidan 16 av 22

17 Natur- och kulturturismen kan ge värdefulla bidrag till lokalsamhällenas utveckling, såsom varaktiga arbetstillfällen, ett tillgängligt lokalt kulturellt utbud, omvärldsutbyten, ökad attraktivitet med mera. En förutsättning för social hållbarhet är att både anställda i turismnäringen och lokalbefolkningen på destinationen kan dra nytta av turismen. Exempel på aktivitet för ökad hållbarhet, att börja med: Hållbarhetsperspektiven ska konkretiseras och beskrivas och därmed ge samtliga aktörer (föreningsliv, näringsliv, kommunen) verktygen för att kunna säkerställa en hållbar utveckling inom turismnäringen. Exempel på aktivitet för ökad hållbarhet, att utveckla vidare: Kunskaperna kring hållbarhetsperspektiven ska fördjupas inom aktuella områden och kunskapen förmedlas vidare. Planering Kommunen ska beakta turismen i sin planering (se Tvärsektoriella, interna samarbeten, sid 15). Destinations- och produktutveckling Syftet med destinations- och produktutveckling är att generera fler arbetstillfällen, skapa lönsamhet för näringen samt berika och utveckla kulturoch föreningslivet. Fokus ska ligga på en ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Utvecklingen ska bidra till att förlänga högsäsongen samt att utveckla de övriga säsongerna. Turismen styrs av efterfrågan. Kunskap om aktuella trender samt aktiv omvärldsbevakning är därför nödvändigt. Exempel på aktiviteter för en lyckad destinations- och produktutveckling, att börja med: Kommunen ska verka för nätverksbyggande till gagn för utveckling av turismen på Tjörn. I nätverken ska kommunen underlätta kontakter mellan entreprenörer, föreningar och förvaltningar för att bland annat utveckla säsongsförlängande produkter (se Samverkan, sid 14). Kommunen ska underlätta för entreprenörer och föreningar som vill arrangera evenemang och aktiviteter (se Evenemangsturism, sid 8, samt Lokala, externa samarbeten, sid 15). Sidan 17 av 22

18 Exempel på aktiviteter för en lyckad destinations- och produktutveckling, att utveckla vidare: Turismaktörer ska stödjas i processen med paketering av produkter organisation, samarbeten, prissättning, marknadsföring och försäljning med mera där en gemensam organisation eller samarbetsstruktur är en framgångsfaktor. Det kan röra sig om konkreta paketlösningar under längre perioder eller enstaka arrangemang (julmarknad, festival med mera). Näringslivet ska uppmuntras att ta del av kommunens visioner, strategier, rapporter, undersökningsresultat, statistik med mera. Kommunen ska vara lyhörd för och stötta näringslivet i dess behov av information. Broschyrer, foldrar och webblänkar ska guida aktörerna rätt; vid behov ska nya informationsmaterial skapas (för egenkontrollsystem, miljöarbete med mera). Utbudet av attraktioner, besöksmål och service bör ha en geografisk spridning till gagn för ett levande samhälle. Målet ska vara att besökarna väljer att förlänga vistelsen med övernattning på Tjörn, vilket kräver fler eller utveckling av befintliga hotell och restauranger. Tillgänglighet, infrastruktur och transporter En ökad turism ställer krav på samhällsinvesteringar. Det handlar om ökad planering, tillsyn och skötsel av vägar, skapande av parkeringsplatser samt översyn av hamnar, färjor och färjelägen, badplatser, vandringsleder, vatten och avlopp, renhållning med mera. Målet är turistaktiviteter och besöksmål som är tillgängliga för alla, oavsett eventuella funktionshinder. Bristen på logi på Tjörn är en svaghet som måste tas på allvar, då den leder till att andra turismaktiviteter begränsas. Vid planering och projektering av nya områden bör behovet av boendeanläggningar tas i beaktande. En annan viktig framgångsfaktor inom besöksnäringen är bra parkeringsmöjligheter. Rent och snyggt ska vara ett motto för hela turismnäringen på Tjörn. Exempel på aktiviteter för en lyckad utveckling av tillgänglighet, infrastruktur och transporter, att börja med: I samband med planering av parkeringsplatser ska samhällsbyggnadsförvaltningen bjudas in till dialog om vilka behov som finns ur ett turismperspektiv. Tjörn ska profileras med bland annat tydlig och inspirerande turistinformation utmed tillfartsvägar och i samhällen, i samarbete med bland andra Södra Bohuslän Turism AB och Trafikverket. Sidan 18 av 22

19 Exempel på aktiviteter för en lyckad utveckling av tillgänglighet, infrastruktur och transporter, att utveckla vidare: De offentliga toaletterna ska upprustas. Ansvar, skötsel, finansiering och ägande av de offentliga toaletterna bör ses över. Marknadsföring Tjörn ska fortsätta att marknadsföras som både ett eget besöksmål och som en del av en större destination. Varumärket Tjörn upplevs allmänt och inom turistbranschen som positivt men behöver bli tydligare, starkare och få en större spridning. Unika värden ska identifieras, beskrivas och därmed ge förutsättningar för att skapa den känsla som ska profilera Tjörn som destination. Avgörande för god marknadsföring är att stärka det lokala ambassadörskapet, vilket skapas genom stolta kommuninvånare. Attitydsfrågan är viktig och kan utvecklas positivt med ökad kunskap. Exempel på aktiviteter för en lyckad marknadsföring, att börja med: En marknadsföringsplan ska upprättas och dess planerade aktiviteter genomföras. Tjörns kommun ska delta vid TUR-mässan i Göteborg i gemensam monter med Södra Bohuslän Turism AB. Tydliga rutiner för kommunikation mellan kommunen och turismaktörerna ska förenkla medverkan på kommunens hemsida samt i broschyren Det händer på Tjörn. Platser och anordningar ska inrättas för affischering ute i samhällena, ett arbete som ska göras tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och företagarföreningar. Etapp 1 är ett genomförande i Skärhamn. Exempel på aktiviteter för en lyckad marknadsföring, att utveckla vidare: Tillsammans med turistorganisationer som Södra Bohuslän Turism AB, Västsvenska Turistrådet, Göteborg & Co och Visit Sweden ska möjligheterna utvecklas att marknadsföra Tjörn som destination till olika målgrupper, nationellt och internationellt. En översyn ska göras över vilka system inom IT-baserad turisminformation som kan vara intressanta för kommunen ( On-spotstory, GPS med mera). Sidan 19 av 22

20 Tjörns många enskilda besöksmål ska ges möjlighet att profileras och marknadsföras utifrån sina kännetecken. Samtidigt ska teman utvecklas, såsom Den gyllene triangeln som binder samman Nordiska Akvarellmuseet, Pilane skulpturpark och Sundsby säteri. Målgrupp Turismens målgrupper är förutom besökare från såväl Sverige som andra länder även kommuninvånare och deltidsboende. Målgruppen innefattar både barn, ungdomar och vuxna. Kunskap om de olika gruppernas behov är en framgångsfaktor och nödvändig besöksstatistik finns att tillgå. Generellt kan man säga att 40-talisterna är en stor målgrupp som reser mycket, att välutbildade ungdomar ställer höga krav på upplevelser vid resor samt att svenska och utländska affärsresenärer är en växande målgrupp. Exempel på aktiviteter för en lyckad målgruppshantering, att börja med: Olika målgrupper ska identifieras och deras reseanledningar kartläggas, så att kommunens turismaktörer kan möta upp med vad som efterfrågas. Exempel på aktiviteter för en lyckad målgruppshantering, att utveckla vidare: Korrekta målgruppsanalyser ska ligga till grund för strategier för en förlängd turistsäsong samt utveckling av de övriga säsongerna. Turistinformation Kommunen ska även i fortsättningen ansvara för turistbyråverksamheten men samarbetet och dialogen ska öka med andra turismaktörer. Exempel på aktiviteter för en lyckad turistinformation, att börja med: Medarbetare på turistbyrån ska kompetensutvecklas med stöd av bland andra Södra Bohuslän Turism AB. Såväl skyltning som tryckt och webbaserad information inför arrangemang och säsong ska öka och bli bättre. Turistinformationen ska ytterligare stärkas vid Sundsby säteri genom en vidareutveckling av en informationsavdelning i Östra flygeln. Sidan 20 av 22

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Tyck till om Tjörns framtid!

Tyck till om Tjörns framtid! Tyck till om Tjörns framtid! När du tänker framtid och Tjörn, vad tänker du på då? Tjörns kommun arbetar nu med att göra en ny Översiktsplan. Det är ett dokument som har sin utgångspunkt i hur kommunens

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014

Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014 Tjänsteskrivelse 1(1) 2011-03-17 Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014 Förslag till beslut

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

AFFÄRSPLAN VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB 2009-2010

AFFÄRSPLAN VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB 2009-2010 AFFÄRSPLAN VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB 2009-2010 2009-02-27 Lönsam turism ett bidrag till visionen om det goda livet i Västra Götaland Västsvenska Turistrådet har ett regionalt uppdrag och ska verka för

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Turismstrategi 2011 2015

Turismstrategi 2011 2015 Turismstrategi 2011 2015 1 Inledning Förslaget till strategin har utarbetats under slutet av 2009 juni 2010 av Åke Carlson, Peter Skog Lindman, Margareta Schlee, Jan Wärnström och Kicki Svensson. Vi har

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Kommunikationsplan Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Mål - Ansats Målgrupper Kanaler Budskap - essensen

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april Enkätsvar från medlemsmötet 3 april 1. Vilka representerar du? a. Företag från besöksnäringen 10 b. Företag från övriga näringslivet 11 c. Föreningar eller organisation 9 2. Hur många anställd är ni? a.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg 1(6) Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg Regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim öppnade det andra dialogmötet i ordningen och hälsade deltagarna välkomna att fortsätta

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2020

HANDLINGSPLAN 2014-2020 HANDLINGSPLAN 2014-2020 TURISMSTRATEGI Kommunstyrelseförvaltningen 2014- INNEHÅLL INLEDNING... 3 MÅL 2020... 4 MÄTBARA INDIKATORER... 4 DISPOSITION... 5 HANDLINGSPLAN 2014-2020... 6 UTVECKLING AV TURISTISKT

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

AFFÄRSPLAN för KULTURTURISM. Culture is what shows a place to be unique and distinctive It provides a destination with a sense of place.

AFFÄRSPLAN för KULTURTURISM. Culture is what shows a place to be unique and distinctive It provides a destination with a sense of place. AFFÄRSPLAN för KULTURTURISM Culture is what shows a place to be unique and distinctive It provides a destination with a sense of place. Kulturturism Ur turismens perspektiv har kulturen utvecklats att

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-04-01 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK-2013-1125 Sammanfattning

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer