Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Språkläger på Fornby Redovisning april 2014"

Transkript

1 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren 2013 har Arbetsmarknadsenheten i Borlänge kommun, Borlänge Energi, Tunabyggen och Fornby folkhögskola genomfört projektet Språkläger. Tidplanen bifogas 1. Syfte Syftet projektet var att ge ett rejält språklyft för deltagarna genom intensiv språkutbildning direkt kopplad till språkpraktik kunniga handledare och påfyllning av utbildningsinslag under praktikperioden. Deltagarna Projektet planerades för tolv deltagare som genomgått Svenska för invandrare relativt snabbt, minst till och Cnivå, och som var motiverade för och hade förutsättningar att klara upplägget. De skulle också vara intresserade av uppgifterna på sina respektive praktikplatser. Deltagarna rekryterades av Borlänge kommun. Det blev 11 somaliska män som påbörjade projektet. En avbröt det under hösten, och det blev tio stycken som deltog hela projektperioden. De var mycket motiverade och intresset för arbetsuppgifterna var inget problem. I stort sett samtliga var mycket intresserade av vilket jobb som helst. Utbildningen En inledande intensivkurs genomfördes på Fornby folkhögskola den 920 september. Kursdagarna startade gemensam frukost kl och pågick till ca på kvällen. Ett par kvällar deltog gruppen i olika kulturprogram. Enligt de ursprungliga planerna skulle kursdagarna pågå ända till Detta var dock inte möjligt på grund av deltagarnas familjesituation. Skoldagarna innehöll undervisning i svenska som andraspråk men också vardagliga uppgifter och övningar som att handla och laga mat tillsammans, se på TVnyheter och underhållningsprogram, lyssna på radio, läsa tidningar, spela spel, lära sig cykla och ro mm mm. En individuell muntlig språkdiagnos gjordes under den andra veckan. Resultatet kunde användas så att var och en fick en bild av sitt kunskapsläge och utifrån det individuella uppgifter att öva vidare på. Diagnosen upprepades vid fortsättningskursdagar på Fornby i januari, efter tre månader. Kurstillfället i januari var tre dagar långt och innehöll utöver diagnosen bl a fortsatt språkutbildning, arbetsmarknadskunskap, nutidsorientering och datorträning. Var och en fick arbeta Powerpoint och göra en presentation av sig själv och sin arbetsplats. Under veckorna före kurstillfället hade en kamera cirkulerat på arbetsplatserna så att deltagarna kunde använda bilder för att berätta om sina jobb. 1 Tidplan

2 Utöver de två kurstillfällena kom deltagarna till Fornby ytterligare två gånger på deltagarträffar. Där kunde man utbyta erfarenheter och dela sig av sina glädjeämnen och svårigheter. Praktikplatser och handledare Direkt efter den inledande intensivkursen började deltagarna på sina praktikarbetsplatser. Dessa fanns på Tunabyggen, Borlänge Energi, Framtidsmuseet och Arbetsmarknadsenheten. Avsikten var att varje deltagare skulle få varsin egen praktikplats där alla arbetskamrater pratade svenska. Arbetsuppgifterna skulle vara sådana att man fick träna sina språkkunskaper. Man skulle delta i fikaraster och andra gemensamma aktiviteter. Redan under kursveckorna fick man träffa sina blivande handledare. Handledarna hade redan tidigare deltagit i en introduktionsdag på Fornby. Syftet var att handledarna skulle få kunskaper om sin uppgift i projektet, vad utbildningsdelen innehöll, vad de kunde förvänta sig och behövde tänka på. Introduktionen gav också Fornbys lärare kunskaper om praktikplatserna. En bärande idé i projektet var att handledarna skulle få stöd och kompetens i sin handledarroll. Alltför många språkpraktikplatser har inneburit att deltagare arbetat enkla rutinuppgifter utan att använda svenska språket och att man inte deltagit i arbetsplatsen sociala liv. Nu fick handledarna kunskaper om hur de skulle kunna arbeta för att utnyttja praktikplatsen maximalt. Under det halvår projektet pågick kom handledarna till Fornby för handledarträffar sex gånger. Man fick därigenom möjlighet att utbyta erfarenheter, tips och idéer och lära sig mer om sin uppgift. Uppföljning Arbetsmarknadsenheten har ansvarat för att följa upp vad som händer deltagarna under projekttiden sikte på att stödja dem att komma vidare i fortsatt utbildning eller jobb. Utvärdering I slutet av mars, efter sex månaders projekt, genomfördes en gemensam utvärderingsdag deltagare och handledare. Både en skriftlig och en muntlig utvärdering gjordes. Deltagarnas 2 och handledarnas 3 utvärdering bifogas. Styrgrupp Projektets styrgrupp, bestående av representanter för kommunen, Fornby, Tunabyggen och Borlänge Energi, har träffats sju gånger för att planera och följa projektet. De deltagande organisationernas reflektioner BORLÄNGE KOMMUNS ARBETSMARKNADSENHET Många utrikesfödda har ännu efter flera års vistelse i Sverige stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Utan tillgång till det svenska språket är många dörrar stängda. Trots insatser inom Sfi lämnar många undervisningen utan tillräckliga språkkunskaper. Problemet är att undervisningen inte kombineras arbete som ger möjligheter att praktisera de nyvunna språkfärdigheterna. Istället återvänder många efter avslutade undervisningstimmar till språkmiljöer där modermålet dominerar vilket försvårar språkinlärningen och reducerar nyttan av Sfiundervisningen. Som en följd av detta försvåras och fördröjs etableringen i arbetslivet. Därav detta projekt. Trots att projektet endast pågått i 6 månader har deltagarna gjort stora framsteg i sin språkutveckling. Vi menar att resultaten är så goda att en fortsättning bör följa 2 Sammanställning av deltagarnas utvärdering 3 Sammanställning av handledarnas utvärdering

3 och där erfarenheterna från detta projekt tas tillvara. Förbättringspotential finns. Vi vill peka på några förbättringsområden. Samarbetet Af kan bli mycket bättre. Vi mötte inledningsvis stora problem i samband att ansökningarna om nystartsjobb för projektdeltagarna behandlades av Af. Oklarheter om hur regelverk och villkor skulle tolkas förde extremt långa handläggningstider, och innebar mycket merarbete och oro för projektets framtid hos såväl projektledning som hos deltagare. Rekryteringen av deltagare till projektet kunde ha genomförts större omsorg och noghet. Tidsbristen var ett problem. Det hade också varit önskvärt om tid funnits att lära känna deltagarna och deras bakgrund lite bättre innan projektet startade. Inte minst hade det varit till nytta för handledarna ute på arbetsplatserna. Sammanfattningsvis menar vi att resultaten talar för en fortsättning i någon form. FORNBY Språklägerdeltagarna har varit uppskattade gäster på Fornby. Deras engagemang, goda humör och vilja att prata svenska har gjort att många tyckt att det varit roligt när de varit på Fornby. Satsningen på ganska långa kursdagar, och att måltiderna ingått i kursen har varit mycket bra eftersom det givit alla stora möjligheter att öva sin svenska. Det gjorde också att det gick att planera in olika aktiviteter och variera upplägget mer än vad som annars är möjligt. Det var inte helt enkelt att passa ihop projektets schema lärarnas arbete på andra kurser, och vi var angelägna att skolans ordinarie sfilärare skulle arbeta Språklägret. Det krävs alltså en viss framförhållning i planeringen för att kunna upprätthålla högsta kvalitet. Att två av lärarna i sfi/ svenska som andraspråk gick på föräldraledighet under projekttiden ställde extra krav på de som fanns kvar på skolan. Alla lärare som arbetade projektet tyckte dock att det var väldigt roligt och givande. Deltagarna ville gärna ha längre kurstid, och längre projekttid över huvud taget. Det skulle naturligtvis vara bra, men projektet har en karaktär av intensivinsats. Och då är det kanske bara bra att man tycker att det var för kort. Det vore mycket värre om man ansåg att projektet var för långdraget. Vi ser resultaten av projektet som mycket goda och hoppas på en fortsättning. BORLÄNGE ENERGI Inom Borlänge Energi har vi under en längre tid diskuterat hur vi ska kunna bidra till en bättre integration av de utrikes födda som nu motsvarar omkring 17 procent av innevånarantalet i kommunen. Trots att de står för en stor del av kommunens totala innevånarantal, ser vi dem inte i motsvarande utsträckning ute på företagen. Vi ville vårt engagemang i projektet vara och försöka hitta en framkomlig väg att om än i blygsam skala ändra på detta faktum. Vi har under projektets framskridande fått en hel del erfarenheter som kommer att vara värdefulla inför en eventuell fortsättning av denna typ av projekt. Erfarenheterna griper över såväl externa som företagsinterna förutsättningar/förberedelser. Inledningsvis förekom en hel del problem placering av deltagarna på meningsfulla arbetsuppgifter utifrån de uppgifter om deltagarnas kunskaper och kompetens som presenterades, men också utifrån det faktum att deltagarna inte informerats om vad som kunde erbjudas på ett bra sätt vad gäller arbetsuppgifter, placering inom organisationen m.m. Matchningen mellan deltagarnas kompetenser och de arbetsuppgifter vi kunde erbjuda haltade inledningsvis en del på grund av bristfällig kartläggning av tidigare utbildning/kompetens och arbetslivserfarenhet. Det blev också rörigt och oklart under en längre period om deltagarna beviljats nystartjobb eller inte. För några deltagare blev det pinsamt länge oklart vad som gällde, vilket gjorde situationen besvärlig också för oss som skulle försöka erbjuda meningsfull sysselsättning.

4 Det mesta ordnade dock upp sig efter hand och vi tycker att projektet som helhet gett oss en hel del nyttiga erfarenheter och en insikt om den verklighet som våra nya innevånare lever i. Många av våra gamla anställda har uttryckt sitt gillande att företaget engagerade sig i det här projektet och ser gärna en fortsättning. Förslag på Förändringar innan vi går in i en ny omgång av liknande projekt Internt BE Tydlig definition av möjliga arbetsuppgifter, placering i organisationen samt en tydlig specifikation av vilka krav (kompetens eller utbildning, körkort etc.) som ställs på deltagaren. Tydligt utpekade handledare som får nödvändig utbildning för uppgiften. Handledaren bör också, på något vis uppmuntras tanke på det merarbete som uppstår av uppdraget. Tydlig intern information ut till samtliga avdelningar inom företaget innan projektet startar samt presentation av deltagare, deras bakgrund och placering i organisationen och utsedda handledare när projekt dras igång. Yttre förutsättningar All formalia ska vara klar för varje deltagare innan projektets start och de placeras ut på företaget. Deltagarnas utbildning eller kompetens ska vara klarlagd (ex. körkort, yrkesutbildning, erfarenhet) Intensivundervisningen i svenska kanske måste förlängas eller på annat sätt göras mer omfattande. SFI på Cnivå ger inte den kunskap i svenska språket som behövs för att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig arbetsinstruktioner eller arbetsplatsutbildningar. Ordförrådet är för litet, alltför många uttryck och ord som vanligen förekommer i vardagen är obekanta. Ett bra avstamp skulle kunna vara att förlänga språkundervisningen speciell inriktning mot hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar, vilka möjligheter till utbildning och utbildningsbidrag som finns, regler Varför är arbetstider så viktigt att hålla reda på? sjukfrånvaro, vård av sjukt barn, ansökan om ledighet, semesterrätt m.m. Det här har varit en stor uppgift som vi ute på företaget fått lägga en hel del tid på. Tidrapporteringssystemet som används inom AME och där nystartjobbarnas arbetstider ska redogöras är omodernt och onödigt tidskrävande. Att från vårt tidregistreringssystem manuellt föra över tider och begära in underskrifter på en massa blanketter beroende på om deltagarna varit sjuka, hemma för vård av sjukt barn, ledighet eller annan privat angelägenhet, känns inte som 2000talet. TUNABYGGEN Det mest positiva som vi upplevt projektet är den stora förändring som har visat sig gällande självförtroende och självkänsla. Den resa som de personer vi har haft på praktik gjort har varit väldigt roligt att se. Det som har varit en bidragande orsak till det är att vi i projektet har fokuserat på de som varit handledare till de som haft praktik. Överlag så tycker vi att det har varit ett bra projekt men det finns en del utvecklingspotential. Med att skapa självförtroende och självkänsla så tror jag att den långa praktiktiden har varit en bidragande faktor. Vi tror att det kanske skulle ha varit ytterligare ett block på skolan. Det är något vi bör ta oss om det skall vara en fortsättning på detta arbete. I det stora hela så tycker vi att det varit ett bra projekt men som sagt det finns att slipa på, det finns det i allt vi gör.

5 FRAMTIDSMUSEET Jag tycker det har varit spännande och intressant. Jag tror att vi hade tur för att det funkade rätt bra för Muha papper och den formalia som var för honom. Men ska det bli mera sånt här så tror jag att det är viktigt att det undanröjs oklarheter så att det finns en fungerande mall så att eleverna bara kan köra på utan att ha en massa frågetecken. För våran del så har det fungerat riktigt bra. Eleven är ambitiös men har ju en bakgrund som är milsvid från vår vardag så det har varit mycket jobb att förklara och visa på. Men det är väl det som är en del av syftet.. jag tror att språkbiten egentligen är bara en del i deras svårighet in i samhället. Det finns en praktiskt nivå som måste höjas för dem då de är så ovana vår tekniska standard och ovana att praktiskt jobba som vi gör. Så för oss har vårt arbete varit mycket att utbilda honom i vardagliga praktiska göromål, beskriva hur arbetslivet i Sverige fungerar, ge goda exempel och förklara och åter förklara hur saker och ting hänger ihop. Så 6 månader är egentligen en för kort period för att få ut ett ordentligt resultat. Det bör nog vara 12 mån. Vi märker idag en rejäl skillnad på hans kunskaper i språket och hur han vågar ta för sig. Jag jobbar stenhårt att få in honom i det svenska tänkandet och hur saker och ting fungerar i detta nya land. Jag har pratat min chef och jag kommer, lite senare när det inte är lika intensivt på jobbet, att ta ut Muha på en heldag i skogen. Jag är ju rätt skogsvan så jag vill ge honom en riktig tur i vår natur massor av information kanske även lite fiske, matlagning mm. De har ju aldrig varit ute i vår natur, så det kommer ju att bli en stor upplevelse och jag hoppas att det kan locka honom och hans familj att våga sig ut i naturen och ta till vara på vad som finns där av upplevelser. En annan sak som jag jobbar lite för honom det är faktiskt om religion. Jag vet inte om det är helt politiskt korrekt men vi vänder och vrider på många religionsfrågor från våra båda synvinklar. Jag försöker öppna upp för kritiskt tänkande och eget funderande. Jag tror faktiskt att de aldrig har haft den möjligheten under sin period i sitt hemland. Detta är också för att förstå den svenska hållningen till religion, att vi är egentligen ganska lika men vi har idag en lite annan efterlevnad av det religiösa. Jag jämför mycket vår historia och går gärna tillbaka till vårt tal och ser att vi har väldigt mycket gemensamt där. Allt för att öppna upp för våra likheter, men samtidigt kanske skynda på processen in i svensk norm. Det verkar som han uppskattar det mycket och vi har en väldigt bra stämning i våra samtal. Min förhoppning är att min elev ska ha fått en ordentlig grund att stå på för ett normalt liv i det Svenska samhället efter denna period. Summering Sammantaget har språklägerprojektet varit en stor framgång. Både deltagare och handledare har varit mycket nöjda och deltagarna har utvecklats starkt språkligt, men också fått nya kunskaper om svensk arbetsmarknad och om sin hemstad Borlänge. Inte minst har man byggt ett socialt nätverk som innebär att man har svenska arbetskamrater som man kan heja på när man möter dem på stan. För deltagarna har projektet inneburit nya insikter om kraven för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det räcker oftast inte att förstå och tala svenska, utan det krävs utbildning, körkort mm. Några av deltagarna funderar nu på att läsa in grundläggande behörighet på folkhögskola, något som de före projektet ansåg sig vara alldeles för gamla för. Att satsa på handledarna blev ett framgångskoncept. De har genomgående haft roligt och lärt sig väldigt mycket. Det blir lätt en belastning i jobbet att åta sig ett handledaruppdrag, och delvis har det naturligtvis varit så även nu. Men det har uppvägts av det positiva. De flesta handledare säger nu att de gärna skulle åta sig ett nytt handledaruppdrag.

6 Något att förbättra till kommande projekt är samarbetet mellan Borlänge kommuns olika enheter och Arbetsförlingen. Nu blev det mycket trassel runt rekryteringen av deltagare och runt deras anställningar. Deltagarna fick motstridiga besked och handläggningen drog ut på tiden. Att det uppstår missförstånd och kulturkrockar är ofrånkomligt och en del av den process man måste räkna eftersom ett sådant här projekt måste anpassas efter individuella förutsättningar hos deltagare och handledare och på de olika arbetsplatserna. Det ska ses som en del av lärprocessen. Vi hoppas att Språklägerprojektet ska kunna genomföras nya grupper, och inte minst nya praktikarbetsplatser. Både Tunabyggen och Borlänge Energi tar nu t ex frågan om att erbjuda praktikplatser i diskussioner sina underleverantörer. Borlänge i april 2014 STYRGRUPPEN FÖR SPRÅKLÄGERPROJEKTET Anders Wiklund och Sven Sandberg, Borlänge kommun. Christian Olhans, Bo Wallström och Joakim Gustafsson, Borlänge Energi. Mattias Andersson, Tunabyggen. Per Erik Kaj, Fornby folkhögskola

7 Bilaga 1 Tidplan för Språklägerprojektet MajJuni Kommunen tar ut lämpliga deltagare. 20 augusti Handledarträff/utbildning. 3 september Handledarträff/utbildning. För dem som inte kunde den 20/8. 3 september Styrgruppsmöte. 920 september Två veckors intensivkurs. 17 september Handledarna på besök för att träffa sina praktikanter. 23 september Praktiken påbörjas. 22 oktober Praktikantträff. Praktikanterna träffas på Fornby och redovisar sina erfarenheter, glädjeämnen och svårigheter. 24 oktober Handledarträff. Handledarna träffas på Fornby och redovisar sina erfarenheter, glädjeämnen och svårigheter. 5 november Styrgruppsmöte. 11 december Handledarträff. Avstämning och erfarenhetsutbyte. Behov inför utbildningsdagarna i januari januari 2014 Utbildningsdagar på Fornby. 28 januari Styrgruppsmöte. 20 februari Handledarträff. 19 mars Utvärderingsdag deltagare och handledare. 22 mars Praktiken avslutas. 26 mars Styrgruppsmöte. Utvärdering. Planering för fortsättning. Start av ny utbildningsgrupp? Fornby folkhögskola i mars 2013 Per Erik Kaj Rektor

8 Språkläger på Fornby Deltagarutvärdering Texten är språkligt rättad stavning och meningsbyggnad, förhoppningsvis utan att ändra betydelsen. Bilaga 2 1. Jag har lärt mig mycket bättre svenska genom projektet! Håller! Det här har jag blivit bättre på: För att jag har svenska arbetskamrater Det är jättebra därför att jag jobbade svenskar. Ja, precis. Innan jag kom till Borlänge energi pratade jag sådär, men idag pratar jag mycket bättre. Jag tränar varje dag att prata svenska mina arbetskamrater. Jag behöver mera hjälp. Jag kan inte mycket än. Därför behöver jag mer. Det var tur att var på kursen. Jag lär mig mycket svenska. Jag har blivit mycket bättre att tala flytande Att prata. Att förstå. Nu när jag jobbar en person som är svensk så blir jag bättre på att prata svenska. Jag har blivit bättre på att höra och prata svenska. Jag lär mig många grejor om att använda teknik. Höra, prata, förstå. Det var jättesvårt för mig att prata som jag vill, även om jag klarat Sfi och Sas. Jag är säker på att projektet har fungerat på många bra sätt. Det här behöver jag träna mer på i svenskan: Jag behöver lära mer Jag vill mer. Jag tror jag behöver på svenska och jag är intresserad av mycket som jag pratade arbetskamraterna om varje dag, så det är viktigt för mig. Jag är bättre än förut. Jag behöver vara mer på samma arbetsplats eftersom jag har många trevliga arbetskamrater. Jag behöver träna mer att skriva. Jag skulle vilja träna mer svenska att skriva. Jag behöver träna mer på svenska, tror jag. Men nu är jag bättre än förut. Jag behöver samla många nya ord och jag vill läsa många böcker. Att få ett yrke och att bli bättre och självständig. När man har ett yrke kan man lättare få jobb och planera som man vill.

9 2. Jag är nöjd kursdagarna på Fornby! Håller! 2 6 Det bästa kursdagarna var: Jag är jättenöjd Jag är nöjd Det var många olika saker på kursdagarna, men det viktigaste för mig är att prata och träna mig. Ja, jag är nöjd. Förut kunde jag inte prata svenska. Det var många olika aktiviteter. De första två veckorna tränade vi mycket språk. Det bästa kursdagarna på Fornby var att man lärde sig mycket snabbt och integrerades. Det bästa var när vi målade. De var en dag som vi bakade äppelkaka. Målning, slöjd och att laga mat Att skriva och presentera. Jag hade lite erfarenhet av hur man gör en presentation, men nu har jag lärt många sätt. Det här tycker jag saknades i programmet: Jag tror inte det saknas någonting Inget saknas Jag tror att programmet är bra och att vi har kontaktat många olika människor och vi har kompisar. Jag har trivts programmet. Jag saknade programmet och jag behöver fortsätta mera. Programmet projektet var VG. Programmet är jättebra för mig för att jag lärde många olika saker. Jag vill lära mer om att laga mat. Jag tror att det här proghrammet är mycket bra men tiden är för kort. Om tiden blir 30 dagar är det bättre, tror jag. Att följa upp hur det går i arbetet. Att komma till var vi arbetar och diskutera vad som är bra eller inte.

10 3. Jag är nöjd min praktikplats! Håller! Det här var bra praktikplatsen: Inget är bra Allt var bra Jag tränade mycket varje dag när jag kom till matsalen och kontaktade andra människor som jobbade tillsammans i Borlänge Energi. Ja, praktikplatsen är bra. Där lär jag mig att förstå mycket. Jag behöver fortsätta. Det var skönt att vara hos Tunabyggen. Jag har mycket trevliga arbetskamrater och jag hoppas att jag ska få stanna hos dom. Allt var bra. Praktikplatsen var BE och TT. Jag är nöjd arbetskamraterna. Min praktikplats är bra eftersom det kommer många personer och pratar på svenska. Jag lär mig många saker på min praktikplats. Att måla. Att byta lampor. Jag lär mig svenska språket. Att veta mer om hur det wsvenska samhället är i arbetet och kopiera deras bra system. Det är bra att vakna tidigt på morgonen. Det här saknade jag på praktikplatsen: Ni lovade mig ett års nystartsjobb, jag fick bara 6 månader. Inget. Jag saknade en praktikplats innan jag hade det här projektet, men nu har vi möjligheter genom det här programemt. Nu kan jag jobba mycket på min arbetsplats. Jag kommer att sakna dom. Man kan inte åka buss till praktikplatsen. Det vore bra om det fanns buss. Det är OK som det är nu och behöver inte bli bättre. Jag behöver fortsätta att lära svenska språket och att träna det Att ha ett riktigt yrke att följa till slutet. Jag hoppas att det ska komma i framtiden i alla fall.

11 4. Min handledare på praktiken var mycket bra! Håller! 1 7 Det här gjorde handledaren bra: Tack till min handledare att jag fick ny plats. Han hjälpte mig alltid. Han är en mycket trevlig människa och en klok man som känner andra människors problem. Det var mycket bra att prata handledaren på praktiekn. Han hjälpte mig varje dag och jag fick tid att lära mig. Ja, min handledare är bra och snäll. Handledaren på platsen var mycket bra. Toppen. Kanon. Han hjälper mig och han lär mig mycket. Ja, min handledare är snäll och bra. Min handledare han lär mig många många grejer. Han lär mig många svenska ord och han lär mig hur det svenska samhället fungerar. Att motiver mig och ge mig bra planering och att investera i mig för ett bra yrke som busschaufför som jag studerar nu. Det här skulle kunna bli bättre: Jag vill ha det ni lovade mig, mina andra sex månader. Jag vill träna mer svenska. Jag pratar mycket nu, men jag vill inte behöva tänka så mycket när jag pratar. Allt är bra för mig. Det är bättre om jag jobbar dom en längre tid. Han har gjort allt han kan, tror jag. Vi behöver bara bra fortsättning Att man studerar någon plats där man kan fortsätta i samma företag som man har praktik i.

12 5. Jag har en plan för hur jag ska komma vidare utbildning eller jobb! Håller! 2 6 Det här vill jag göra:: Jag vill inte tala om det. Jag vill ha jobb. Jag tycker om att jag får stanna längre på det här jobbet i Borlänge energi. Jag har bättre erfarenhet och bättre svenska nu och jag tror att jag kan jobba var som helst. Jag har en plan efter jobb att komma tillbaka till Fornby, för att söka hjälp till nya jobb. Jag funderar arr fortsätta som snickare hos Tunabyggen. Jag vill jobba på Fågelmyra i framtiden om jag får jobb där. Jag vill lära många ord på svenska och jag vill ha jobb. Att fortsätta mina studier för att få busskörkort som företaget redan har investerat i. 6. Mina förslag till hur nästa projekt kan bli ännu bättre: Jag har inga förslag till er. Inga förslag. Programmet är bra, men vi behöver längre tid för att förstå bättre. Jag behöver prata och skriva. Mina förslag är att projektet skulle vara lång tid, tre eller fyra år, för det var så kort. Det var en underbar resa och spännande. Det kommer jag aldrig att glömma. Jag vill lära mig att t ex snickra här innan jag går ut på jobb. Mitt förslag är att det här projektet fortsätter bara. Nästa projekt behöver vara en månad. Två veckor är fort kort tid, tror jag. Det blir bättre om projektet fortsätter till nästa grupp varje år.

13 Bilaga 3 Språkläger på Fornby, Handledarutvärdering 1. Jag har lärt mig mycket genom projektet! Håller! 2 6 Mina viktigaste lärdomar: Att man ska se det som en utveckling/ utmaning och se positivt på projektet och att ingenting är omöjligt. Att inse språkets överordnade betydelse. Försöka kontrollera att givna instruktioner har tagits emot och tolkats på det sätt som önskas. Glädjen att få vara delaktig, chansen till att komma in i samhället, att svara på frågor om hur det fungerar i samhället. Ny erfarenhet språkpraktik. Bra för interaktionen. Bra för Borlänge Energi. Otroligt många av kollegor uppskattar projektet. Att vi har mycket resurser i samhället som går förlorade pga språkhinder och avsaknad av arbetsgivare o relevant utbildning. Att det var enklare än jag hade förväntat mig. Jag trodde att det skulle vara svårare och innebära en större ryggsäck att ta hand om uppgiften. Det svåraste att vara handledare: Att det måste finnas tid till det och att det kräver mycket engagemang så att det blir en meningsfull tid för alla inblandade. Att göra sig förstådd när man förklarar vilka förutsättningar som gäller på arbetsplatsen. Ge enkla instruktioner. Planera arbetet ivd ledighet o sjukdom. Att ge förtroende, t ex för arbete vissa maskiner. Tiden att hinna. Finna lämpliga arbetsuppgifter. Dålig kunskap om deltagarnas nivå i starten av projektet. Deltagarna saknar fri vilja, är idag slav i det svenska systemet. Hitta motiverande arbetsuppgifter. Det tar tid att förklara och säkerställa att informationen fungerar och går in. Man vill erbjuda så mycket som möjligt på kort tid och man vill att de ska hinna lära sig allt så de är redo för arbetsmarknaden efter praktiken.

14 2. Jag är nöjd handledardagarna på Fornby! Håller! 3 2 Det bästa handledardagarna var: Att få träffa alla andra och byta erfarenheter och lära känna varandra. Lyssna till hur det fungerade på andra företag. Inte jätteviktigt att ha dagarna. Kan kortas ner i tid. Utbyte av idéer. Det här tycker jag saknades i programmet: Inget särskilt som jag kan tycka. Har ingen åsikt då jag tyvärr inte lunnat närvara på alla. Kunskap om deltagarnas nivå. Tydliga delmål. Att ha något att arbeta mot. Uppgifter från programmet som ska utföras på arbetsplatsen för större delaktighet från arbetsplatsens sida. 3. Jag är nöjd min egen insats som handledare! Håller! Det här gjorde jag bra: Att jag försöker få våran praktikant att trivas på våran arbetsplats. Försökt finnas till hands för att hjälpa deltagarna det som varit svårt, t ex kontakter myndigheter, fack etc. Hjälp att förklara vad som står i brev. Jag har färsökt ge personen självförtroende och uppskattning samt massor av samhällsnyttig information. Förklarat de svenska koderna och vårt tänkande, kultur, livsåskådning. Bra presentation till mina arbetskamrater så de fick förståelse för projektet. Pratat mycket deltagarna. Tog mig tid när praktikanten sökte den. Det här hade jag kunnat göra bättre: Att vara mer förberedd. Ge mer feedback. Tydligare och oftare beskrivit rutiner och regler som gäller på arbetsplatser. Mer frekventa informationsträffar. Delegera mer till flera arbetskamrater. Ca 50% hjälpte till frivilligt. Bättre arbetsuppgifter. Tydligare och bättre planer. Å andra sidan kunde jag satt av mera tid utan att P sökte den. Vi ska jobba mera att låta Moham Omar möta och hjälpa till mera eleverna som får utbildning hos oss.

15 4. Min praktikant skötte sig mycket bra! Håller! 2 4 Det här gjorde praktikanten bra: Han är en mycket bra praktikant som vill lära sig nya saker och är duktig på att lösa de uppgifter som han blev ålagd att utföra. Ödmjuk. På det stora hela har det fungerat ganska smärtfritt. Praktikanten har visat vilja att delta och ta till sig kunskap/info. Visade att han ville delta i samtal och diskussioner på arbetsplatsen, vill vara delaktig. Punktlig, ärlig, härlig humor. Engagerade. Vilja att lära. Mycket god arbets o samarbetsförmåga. Tar egna beslut. Väntar inte på at någon ska ge uppghifter utan söker upp dem själv. Blev snabbt en del av gruppen. Skötsam, punktlig, ärlig. Vill alltid göra sitt bästa. Mycket social och vågar göra saker som är främmande för honom. Det här hade kunnat vara bättre: Förberedelserna om hur svenskt arbetsliv fungerar hade kunnat vara bättre. Tydligare målbild vad vill deltagarna sen?

16 5. Jag skulle gärna åta mig att vara handledare igen! Håller! 0,5 1,5 4 Det här skulle jag göra annorlunda en annan gång: Vara tydligare. Hålla språket på en enklare nivå. Stämma av oftare. Låta praktikanten få mer förtroende att utföra arbeten själv. Tydligare riktlinjer hos oss på arbetsplatsen. Ev rätt antal deltagare. Vi var för ambitiösa sjy stycken hos BE. Arbetsplats måste få mer information o ge sitt samtycke. Inte bara handledaren blir involverad i arbetet. Kanske ha en bättre plan för hur vi tar hand om praktikanterna. Det här skulle jag i så fall behöva hjälp : Att det är fler som är och hjälps åt så att det inte är samma människor som behöver engagera sig hela tiden. Skulle gärna vilja ha mer information om praktikanternas bakgrund och utgångsläge vad gäller språknivå samt ev yrkeskompetens, körkort mm. Mer stöd från chefer/arbetsledare. Mer delaktig. Bättre målbild hos deltagare. Jag vill ha en jättebra information om Borlänge/Dalarna som de kan läsa på. 6. Mina förslag till hur nästa projekt kan bli ännu bättre: Att man ska planera mer före, så att det finns arbetsuppgifter till ala och att det blir en meningsfull tid för alla inblandade. Mer bakgrundsinformation om deltagarna (se fråga 5). All pappersexercis avkklarad (allt beviljat) innan projektet dras igång. Alla chefer/arbetsledare handledare går på första infoträffen tillsammans. Bättre planering innan uppstart. Mindre strul för deltagare skapar osäkerhet. Bättre målbild vad som händer efter projektet. För att de ska ha en verklig chans till anställning tror jag att de behöver mycket social träning av det svenska sättet att vara och fungera, våra koder. Vad som är rätt o fel hos oss. Hur vi tänker och fungerar. Våra värderingar. De behöver mycket mera kunskap om vårt samhälle och vad som finns i t ex Borlänge. De har ju aldrig varit längre bort än Kupolen/Tjärna Ängar/Centrum. Allt annat är okänt för dem.

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Utvärdering APL frågor till praktikant

Utvärdering APL frågor till praktikant Utvärdering APL frågor till praktikant Jag studerar på A. Vård och Omsorgsprogrammet för 23 34,8 ungdomar åk 1 B. Vård och Omsorgsprogrammet för 0 0 ungdomar åk 2 C. Vård och Omsorgsprogrammet för 0 0

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20

Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20 Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20 Antal Poäng 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 14/14 52/70 2. Jag har fått fler

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Arbetslivskontoret. Språkutveckling. Vems ansvar? Karin Mattsson. Språkutvecklare Arbetsmarknadsenheten Södertälje kommun

Arbetslivskontoret. Språkutveckling. Vems ansvar? Karin Mattsson. Språkutvecklare Arbetsmarknadsenheten Södertälje kommun Arbetslivskontoret Språkutveckling Vems ansvar? Karin Mattsson Språkutvecklare Arbetsmarknadsenheten Södertälje kommun Kommunikationsutveckling för arbetslivet Vem hänger det på? Vad hänger det på? Vi

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju.

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju. Kompis Sverige Kan du berätta lite om Kompis Sverige? Absolut! Kompis Sverige vi jobbar med kompis förmedling. Ok! Vi vill att folk ska träffas och vi tycker idag att det är jättesvårt i Sverige att få

Läs mer

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb?

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? ) Kön Tjej 55 Kille 58 Annat 2 3 4 5 6 7 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? Kommunens hemsida Skolan Kompisar via min kontaktperson Medlem där Möjligheternas plats Känner arbetsgivaren

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Inskriven av BAKGRUNDSFAKTA Kvinna Man Ej svar AF FK SOC Totalt % 55% 45% 0% 10% 55% 35% UT Ambft Exftg Outb

Inskriven av BAKGRUNDSFAKTA Kvinna Man Ej svar AF FK SOC Totalt % 55% 45% 0% 10% 55% 35% UT Ambft Exftg Outb VI VILL GÄRNA VETA VAD DU TYCKER OM JOBBINVESTERING OCH OSS! År 12 Total resultat - av 39 kvinnor och män inskrivna i Jobbinvestering av AF, FK och Soc Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Tips och råd till handledare för praktikanter

Tips och råd till handledare för praktikanter 2015 Tips och råd till handledare för praktikanter Foto: Fredric Alm Framtaget för GRAMKO av IF-Metall, Boliden samt LKAB. Tips och råd till handledare för praktikanter 2 (8) Innehållsförteckning 1. Handledarrollen

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker

Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker - en studie av svenska företags syn på kunskaper i svenska för praktik eller anställning Academicums rapportserie Academicum bildades 2006 som ett avknoppningsbolag

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur.

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. Lärarintervjuer Bilaga 2 DROTTNINGHÖG- nr 1 - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. - Att vi jobbat med projektet har de varit positiva över. Men föräldrarna har inte fördjupat sig i att vi jobbar

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original 128 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 0 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - Jag har träffat jättemycket

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv sida 1 av 8 SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv Analys/återkoppling från fokusgrupper och deltagarenkät Joel Hedlund, European Minds sida 2 av 8 Deltagarnas syn på projektet SPIRA Integration

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2015 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun 2015-12-08 1 Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 60 enkäter, i samband med de två arbetsperiodernas

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Utbildningsprojektet Entré Q

Utbildningsprojektet Entré Q Utbildningsprojektet Entré Q Målet med Entré Q: Fler utomeuropeiskt födda kvinnor utanför den ordinarie arbetsmarknaden inom Luleå och Bodens kommuner har eller är närmare (ex praktikplats, utbildning)

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

YA-delegationens handledarutbildning Upplägg för studiecirkel

YA-delegationens handledarutbildning Upplägg för studiecirkel Upplägg för studiecirkel YA-delegationens handledarutbildning består av tre fristående delar: Grundutbildning innehållande avsnitten Att vara handledare, Förbereda arbetsplatsen samt Avsluta handledningen

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport

Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport HR-avdelningen kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamn 2017-09-13 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 1. Introduktion... 4 2. Syfte... 4 3. Faktasammanställning...

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Sociologiska institutionen Avdelningen för pedagogik PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Postadress Box 114,221

Läs mer

Utbildningsprocessen

Utbildningsprocessen Utbildningsprocessen Planering av utbildning Innehåll i utbildningen Under ett möte med vårdnära service arbetsgrupp informerar utbildningsansvarig att det ska skräddarsys en utbildning till vårdnäraservice

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

FAQ praktikant inom Sverige tillsammans

FAQ praktikant inom Sverige tillsammans FAQ praktikant inom Sverige tillsammans Intentioner från AcadeMedia! Att erbjuda lärare, eller andra yrkeskategorier, en möjlighet att få direktkontakt med en arbetsplats.! Att introducera den svenska

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Grundutbildning för försäkringsinformatörer

Grundutbildning för försäkringsinformatörer 2013 för försäkringsinformatörer för försäkringsinformatörer Innehåll Välkommen till en.................................................................. 3 Utbildningen...................................................................................................4

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning Cirka 10-20 procent av befolkningen uppger, i olika undersökningar,

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Språkpraktik Personlig pärm Innehållsförteckning

Språkpraktik Personlig pärm Innehållsförteckning Språkpraktik Språkpraktik Personlig pärm Innehållsförteckning Innehåll personlig pärm 1. Personlig presentation: a. Personuppgifter: Namn Adress Telefon Personnummer b. Personlig beskrivning: Familj Egenskaper

Läs mer

Specialistsjukvården

Specialistsjukvården Sammanfattning av utvärderingar APU Vårterminen 2012 Omvårdnadsprogrammen 130 stycken 119 stycken Svarsfrekvens 92 % Vårterminen 2012 Område Psykiatri 12 stycken 11 stycken Svarsfrekvens 92 % Huvudhandledare:

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Praktikrapport inom kursen Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning ht 2011

Praktikrapport inom kursen Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning ht 2011 moa.lindvert@gmail.com Praktikplats: Miljödiplomeringsgruppen, avdelningen Stadsmiljö på Miljöförvaltningen Göteborgs stad Adress: Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23 414 59 Göteborg Inriktning på tidigare

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Handbok / Steg för steg... Steg för steg. Handbok för praktik inom Steg för steg

Handbok / Steg för steg... Steg för steg. Handbok för praktik inom Steg för steg Handbok / Steg för steg... Steg för steg Handbok för praktik inom Steg för steg 1 Inledning Handboken är en del av ESF-projektet Steg för steg S10932. Projektet är treårigt och har delfinansierats av Utbildningsstyrelsen.

Läs mer

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial Elisabeth Ahnberg December 2010 Utvärdering av insatsen valideringsmaterial INNEHÅLL Bakgrund... 1 Handledarnas erfarenheter och åsikter... 2 Praktikanternas erfarenheter och åsikter... 3 Avslutande diskussion...

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 1. Fanns det något bra med Hälsodagen? Det var roligt Frukost och priser Ja absolut! Jag tycker att

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Processutvärdering av projekt UFFE Unga Funktionsnedsatta För Etablering Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Ett gott resultat Bekräftelse på det goda resultatet: Personal och tjänstemän (LSS

Läs mer

Redovisning av enkät bland studerande med introduktionsersättning vår/höst 2009 Lärcentrum Västra Vux, Tranås kommun. vår och höst 2009 1

Redovisning av enkät bland studerande med introduktionsersättning vår/höst 2009 Lärcentrum Västra Vux, Tranås kommun. vår och höst 2009 1 Redovisning av enkät bland studerande med introduktionsersättning vår/höst 29 Lärcentrum Västra Vux, Tranås kommun vår och höst 29 1 Deltagare med introduktionsersättning Lärcentrum Västra Vux har sedan

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare.

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare. Måndagen den 3/9 2012 samlades en stolt skara kursdeltagare och coacher från ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-ledare. De har under det senaste året kommit till våra seminarier en halvdag varje månad

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer