Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Språkläger på Fornby Redovisning april 2014"

Transkript

1 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren 2013 har Arbetsmarknadsenheten i Borlänge kommun, Borlänge Energi, Tunabyggen och Fornby folkhögskola genomfört projektet Språkläger. Tidplanen bifogas 1. Syfte Syftet projektet var att ge ett rejält språklyft för deltagarna genom intensiv språkutbildning direkt kopplad till språkpraktik kunniga handledare och påfyllning av utbildningsinslag under praktikperioden. Deltagarna Projektet planerades för tolv deltagare som genomgått Svenska för invandrare relativt snabbt, minst till och Cnivå, och som var motiverade för och hade förutsättningar att klara upplägget. De skulle också vara intresserade av uppgifterna på sina respektive praktikplatser. Deltagarna rekryterades av Borlänge kommun. Det blev 11 somaliska män som påbörjade projektet. En avbröt det under hösten, och det blev tio stycken som deltog hela projektperioden. De var mycket motiverade och intresset för arbetsuppgifterna var inget problem. I stort sett samtliga var mycket intresserade av vilket jobb som helst. Utbildningen En inledande intensivkurs genomfördes på Fornby folkhögskola den 920 september. Kursdagarna startade gemensam frukost kl och pågick till ca på kvällen. Ett par kvällar deltog gruppen i olika kulturprogram. Enligt de ursprungliga planerna skulle kursdagarna pågå ända till Detta var dock inte möjligt på grund av deltagarnas familjesituation. Skoldagarna innehöll undervisning i svenska som andraspråk men också vardagliga uppgifter och övningar som att handla och laga mat tillsammans, se på TVnyheter och underhållningsprogram, lyssna på radio, läsa tidningar, spela spel, lära sig cykla och ro mm mm. En individuell muntlig språkdiagnos gjordes under den andra veckan. Resultatet kunde användas så att var och en fick en bild av sitt kunskapsläge och utifrån det individuella uppgifter att öva vidare på. Diagnosen upprepades vid fortsättningskursdagar på Fornby i januari, efter tre månader. Kurstillfället i januari var tre dagar långt och innehöll utöver diagnosen bl a fortsatt språkutbildning, arbetsmarknadskunskap, nutidsorientering och datorträning. Var och en fick arbeta Powerpoint och göra en presentation av sig själv och sin arbetsplats. Under veckorna före kurstillfället hade en kamera cirkulerat på arbetsplatserna så att deltagarna kunde använda bilder för att berätta om sina jobb. 1 Tidplan

2 Utöver de två kurstillfällena kom deltagarna till Fornby ytterligare två gånger på deltagarträffar. Där kunde man utbyta erfarenheter och dela sig av sina glädjeämnen och svårigheter. Praktikplatser och handledare Direkt efter den inledande intensivkursen började deltagarna på sina praktikarbetsplatser. Dessa fanns på Tunabyggen, Borlänge Energi, Framtidsmuseet och Arbetsmarknadsenheten. Avsikten var att varje deltagare skulle få varsin egen praktikplats där alla arbetskamrater pratade svenska. Arbetsuppgifterna skulle vara sådana att man fick träna sina språkkunskaper. Man skulle delta i fikaraster och andra gemensamma aktiviteter. Redan under kursveckorna fick man träffa sina blivande handledare. Handledarna hade redan tidigare deltagit i en introduktionsdag på Fornby. Syftet var att handledarna skulle få kunskaper om sin uppgift i projektet, vad utbildningsdelen innehöll, vad de kunde förvänta sig och behövde tänka på. Introduktionen gav också Fornbys lärare kunskaper om praktikplatserna. En bärande idé i projektet var att handledarna skulle få stöd och kompetens i sin handledarroll. Alltför många språkpraktikplatser har inneburit att deltagare arbetat enkla rutinuppgifter utan att använda svenska språket och att man inte deltagit i arbetsplatsen sociala liv. Nu fick handledarna kunskaper om hur de skulle kunna arbeta för att utnyttja praktikplatsen maximalt. Under det halvår projektet pågick kom handledarna till Fornby för handledarträffar sex gånger. Man fick därigenom möjlighet att utbyta erfarenheter, tips och idéer och lära sig mer om sin uppgift. Uppföljning Arbetsmarknadsenheten har ansvarat för att följa upp vad som händer deltagarna under projekttiden sikte på att stödja dem att komma vidare i fortsatt utbildning eller jobb. Utvärdering I slutet av mars, efter sex månaders projekt, genomfördes en gemensam utvärderingsdag deltagare och handledare. Både en skriftlig och en muntlig utvärdering gjordes. Deltagarnas 2 och handledarnas 3 utvärdering bifogas. Styrgrupp Projektets styrgrupp, bestående av representanter för kommunen, Fornby, Tunabyggen och Borlänge Energi, har träffats sju gånger för att planera och följa projektet. De deltagande organisationernas reflektioner BORLÄNGE KOMMUNS ARBETSMARKNADSENHET Många utrikesfödda har ännu efter flera års vistelse i Sverige stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Utan tillgång till det svenska språket är många dörrar stängda. Trots insatser inom Sfi lämnar många undervisningen utan tillräckliga språkkunskaper. Problemet är att undervisningen inte kombineras arbete som ger möjligheter att praktisera de nyvunna språkfärdigheterna. Istället återvänder många efter avslutade undervisningstimmar till språkmiljöer där modermålet dominerar vilket försvårar språkinlärningen och reducerar nyttan av Sfiundervisningen. Som en följd av detta försvåras och fördröjs etableringen i arbetslivet. Därav detta projekt. Trots att projektet endast pågått i 6 månader har deltagarna gjort stora framsteg i sin språkutveckling. Vi menar att resultaten är så goda att en fortsättning bör följa 2 Sammanställning av deltagarnas utvärdering 3 Sammanställning av handledarnas utvärdering

3 och där erfarenheterna från detta projekt tas tillvara. Förbättringspotential finns. Vi vill peka på några förbättringsområden. Samarbetet Af kan bli mycket bättre. Vi mötte inledningsvis stora problem i samband att ansökningarna om nystartsjobb för projektdeltagarna behandlades av Af. Oklarheter om hur regelverk och villkor skulle tolkas förde extremt långa handläggningstider, och innebar mycket merarbete och oro för projektets framtid hos såväl projektledning som hos deltagare. Rekryteringen av deltagare till projektet kunde ha genomförts större omsorg och noghet. Tidsbristen var ett problem. Det hade också varit önskvärt om tid funnits att lära känna deltagarna och deras bakgrund lite bättre innan projektet startade. Inte minst hade det varit till nytta för handledarna ute på arbetsplatserna. Sammanfattningsvis menar vi att resultaten talar för en fortsättning i någon form. FORNBY Språklägerdeltagarna har varit uppskattade gäster på Fornby. Deras engagemang, goda humör och vilja att prata svenska har gjort att många tyckt att det varit roligt när de varit på Fornby. Satsningen på ganska långa kursdagar, och att måltiderna ingått i kursen har varit mycket bra eftersom det givit alla stora möjligheter att öva sin svenska. Det gjorde också att det gick att planera in olika aktiviteter och variera upplägget mer än vad som annars är möjligt. Det var inte helt enkelt att passa ihop projektets schema lärarnas arbete på andra kurser, och vi var angelägna att skolans ordinarie sfilärare skulle arbeta Språklägret. Det krävs alltså en viss framförhållning i planeringen för att kunna upprätthålla högsta kvalitet. Att två av lärarna i sfi/ svenska som andraspråk gick på föräldraledighet under projekttiden ställde extra krav på de som fanns kvar på skolan. Alla lärare som arbetade projektet tyckte dock att det var väldigt roligt och givande. Deltagarna ville gärna ha längre kurstid, och längre projekttid över huvud taget. Det skulle naturligtvis vara bra, men projektet har en karaktär av intensivinsats. Och då är det kanske bara bra att man tycker att det var för kort. Det vore mycket värre om man ansåg att projektet var för långdraget. Vi ser resultaten av projektet som mycket goda och hoppas på en fortsättning. BORLÄNGE ENERGI Inom Borlänge Energi har vi under en längre tid diskuterat hur vi ska kunna bidra till en bättre integration av de utrikes födda som nu motsvarar omkring 17 procent av innevånarantalet i kommunen. Trots att de står för en stor del av kommunens totala innevånarantal, ser vi dem inte i motsvarande utsträckning ute på företagen. Vi ville vårt engagemang i projektet vara och försöka hitta en framkomlig väg att om än i blygsam skala ändra på detta faktum. Vi har under projektets framskridande fått en hel del erfarenheter som kommer att vara värdefulla inför en eventuell fortsättning av denna typ av projekt. Erfarenheterna griper över såväl externa som företagsinterna förutsättningar/förberedelser. Inledningsvis förekom en hel del problem placering av deltagarna på meningsfulla arbetsuppgifter utifrån de uppgifter om deltagarnas kunskaper och kompetens som presenterades, men också utifrån det faktum att deltagarna inte informerats om vad som kunde erbjudas på ett bra sätt vad gäller arbetsuppgifter, placering inom organisationen m.m. Matchningen mellan deltagarnas kompetenser och de arbetsuppgifter vi kunde erbjuda haltade inledningsvis en del på grund av bristfällig kartläggning av tidigare utbildning/kompetens och arbetslivserfarenhet. Det blev också rörigt och oklart under en längre period om deltagarna beviljats nystartjobb eller inte. För några deltagare blev det pinsamt länge oklart vad som gällde, vilket gjorde situationen besvärlig också för oss som skulle försöka erbjuda meningsfull sysselsättning.

4 Det mesta ordnade dock upp sig efter hand och vi tycker att projektet som helhet gett oss en hel del nyttiga erfarenheter och en insikt om den verklighet som våra nya innevånare lever i. Många av våra gamla anställda har uttryckt sitt gillande att företaget engagerade sig i det här projektet och ser gärna en fortsättning. Förslag på Förändringar innan vi går in i en ny omgång av liknande projekt Internt BE Tydlig definition av möjliga arbetsuppgifter, placering i organisationen samt en tydlig specifikation av vilka krav (kompetens eller utbildning, körkort etc.) som ställs på deltagaren. Tydligt utpekade handledare som får nödvändig utbildning för uppgiften. Handledaren bör också, på något vis uppmuntras tanke på det merarbete som uppstår av uppdraget. Tydlig intern information ut till samtliga avdelningar inom företaget innan projektet startar samt presentation av deltagare, deras bakgrund och placering i organisationen och utsedda handledare när projekt dras igång. Yttre förutsättningar All formalia ska vara klar för varje deltagare innan projektets start och de placeras ut på företaget. Deltagarnas utbildning eller kompetens ska vara klarlagd (ex. körkort, yrkesutbildning, erfarenhet) Intensivundervisningen i svenska kanske måste förlängas eller på annat sätt göras mer omfattande. SFI på Cnivå ger inte den kunskap i svenska språket som behövs för att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig arbetsinstruktioner eller arbetsplatsutbildningar. Ordförrådet är för litet, alltför många uttryck och ord som vanligen förekommer i vardagen är obekanta. Ett bra avstamp skulle kunna vara att förlänga språkundervisningen speciell inriktning mot hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar, vilka möjligheter till utbildning och utbildningsbidrag som finns, regler Varför är arbetstider så viktigt att hålla reda på? sjukfrånvaro, vård av sjukt barn, ansökan om ledighet, semesterrätt m.m. Det här har varit en stor uppgift som vi ute på företaget fått lägga en hel del tid på. Tidrapporteringssystemet som används inom AME och där nystartjobbarnas arbetstider ska redogöras är omodernt och onödigt tidskrävande. Att från vårt tidregistreringssystem manuellt föra över tider och begära in underskrifter på en massa blanketter beroende på om deltagarna varit sjuka, hemma för vård av sjukt barn, ledighet eller annan privat angelägenhet, känns inte som 2000talet. TUNABYGGEN Det mest positiva som vi upplevt projektet är den stora förändring som har visat sig gällande självförtroende och självkänsla. Den resa som de personer vi har haft på praktik gjort har varit väldigt roligt att se. Det som har varit en bidragande orsak till det är att vi i projektet har fokuserat på de som varit handledare till de som haft praktik. Överlag så tycker vi att det har varit ett bra projekt men det finns en del utvecklingspotential. Med att skapa självförtroende och självkänsla så tror jag att den långa praktiktiden har varit en bidragande faktor. Vi tror att det kanske skulle ha varit ytterligare ett block på skolan. Det är något vi bör ta oss om det skall vara en fortsättning på detta arbete. I det stora hela så tycker vi att det varit ett bra projekt men som sagt det finns att slipa på, det finns det i allt vi gör.

5 FRAMTIDSMUSEET Jag tycker det har varit spännande och intressant. Jag tror att vi hade tur för att det funkade rätt bra för Muha papper och den formalia som var för honom. Men ska det bli mera sånt här så tror jag att det är viktigt att det undanröjs oklarheter så att det finns en fungerande mall så att eleverna bara kan köra på utan att ha en massa frågetecken. För våran del så har det fungerat riktigt bra. Eleven är ambitiös men har ju en bakgrund som är milsvid från vår vardag så det har varit mycket jobb att förklara och visa på. Men det är väl det som är en del av syftet.. jag tror att språkbiten egentligen är bara en del i deras svårighet in i samhället. Det finns en praktiskt nivå som måste höjas för dem då de är så ovana vår tekniska standard och ovana att praktiskt jobba som vi gör. Så för oss har vårt arbete varit mycket att utbilda honom i vardagliga praktiska göromål, beskriva hur arbetslivet i Sverige fungerar, ge goda exempel och förklara och åter förklara hur saker och ting hänger ihop. Så 6 månader är egentligen en för kort period för att få ut ett ordentligt resultat. Det bör nog vara 12 mån. Vi märker idag en rejäl skillnad på hans kunskaper i språket och hur han vågar ta för sig. Jag jobbar stenhårt att få in honom i det svenska tänkandet och hur saker och ting fungerar i detta nya land. Jag har pratat min chef och jag kommer, lite senare när det inte är lika intensivt på jobbet, att ta ut Muha på en heldag i skogen. Jag är ju rätt skogsvan så jag vill ge honom en riktig tur i vår natur massor av information kanske även lite fiske, matlagning mm. De har ju aldrig varit ute i vår natur, så det kommer ju att bli en stor upplevelse och jag hoppas att det kan locka honom och hans familj att våga sig ut i naturen och ta till vara på vad som finns där av upplevelser. En annan sak som jag jobbar lite för honom det är faktiskt om religion. Jag vet inte om det är helt politiskt korrekt men vi vänder och vrider på många religionsfrågor från våra båda synvinklar. Jag försöker öppna upp för kritiskt tänkande och eget funderande. Jag tror faktiskt att de aldrig har haft den möjligheten under sin period i sitt hemland. Detta är också för att förstå den svenska hållningen till religion, att vi är egentligen ganska lika men vi har idag en lite annan efterlevnad av det religiösa. Jag jämför mycket vår historia och går gärna tillbaka till vårt tal och ser att vi har väldigt mycket gemensamt där. Allt för att öppna upp för våra likheter, men samtidigt kanske skynda på processen in i svensk norm. Det verkar som han uppskattar det mycket och vi har en väldigt bra stämning i våra samtal. Min förhoppning är att min elev ska ha fått en ordentlig grund att stå på för ett normalt liv i det Svenska samhället efter denna period. Summering Sammantaget har språklägerprojektet varit en stor framgång. Både deltagare och handledare har varit mycket nöjda och deltagarna har utvecklats starkt språkligt, men också fått nya kunskaper om svensk arbetsmarknad och om sin hemstad Borlänge. Inte minst har man byggt ett socialt nätverk som innebär att man har svenska arbetskamrater som man kan heja på när man möter dem på stan. För deltagarna har projektet inneburit nya insikter om kraven för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det räcker oftast inte att förstå och tala svenska, utan det krävs utbildning, körkort mm. Några av deltagarna funderar nu på att läsa in grundläggande behörighet på folkhögskola, något som de före projektet ansåg sig vara alldeles för gamla för. Att satsa på handledarna blev ett framgångskoncept. De har genomgående haft roligt och lärt sig väldigt mycket. Det blir lätt en belastning i jobbet att åta sig ett handledaruppdrag, och delvis har det naturligtvis varit så även nu. Men det har uppvägts av det positiva. De flesta handledare säger nu att de gärna skulle åta sig ett nytt handledaruppdrag.

6 Något att förbättra till kommande projekt är samarbetet mellan Borlänge kommuns olika enheter och Arbetsförlingen. Nu blev det mycket trassel runt rekryteringen av deltagare och runt deras anställningar. Deltagarna fick motstridiga besked och handläggningen drog ut på tiden. Att det uppstår missförstånd och kulturkrockar är ofrånkomligt och en del av den process man måste räkna eftersom ett sådant här projekt måste anpassas efter individuella förutsättningar hos deltagare och handledare och på de olika arbetsplatserna. Det ska ses som en del av lärprocessen. Vi hoppas att Språklägerprojektet ska kunna genomföras nya grupper, och inte minst nya praktikarbetsplatser. Både Tunabyggen och Borlänge Energi tar nu t ex frågan om att erbjuda praktikplatser i diskussioner sina underleverantörer. Borlänge i april 2014 STYRGRUPPEN FÖR SPRÅKLÄGERPROJEKTET Anders Wiklund och Sven Sandberg, Borlänge kommun. Christian Olhans, Bo Wallström och Joakim Gustafsson, Borlänge Energi. Mattias Andersson, Tunabyggen. Per Erik Kaj, Fornby folkhögskola

7 Bilaga 1 Tidplan för Språklägerprojektet MajJuni Kommunen tar ut lämpliga deltagare. 20 augusti Handledarträff/utbildning. 3 september Handledarträff/utbildning. För dem som inte kunde den 20/8. 3 september Styrgruppsmöte. 920 september Två veckors intensivkurs. 17 september Handledarna på besök för att träffa sina praktikanter. 23 september Praktiken påbörjas. 22 oktober Praktikantträff. Praktikanterna träffas på Fornby och redovisar sina erfarenheter, glädjeämnen och svårigheter. 24 oktober Handledarträff. Handledarna träffas på Fornby och redovisar sina erfarenheter, glädjeämnen och svårigheter. 5 november Styrgruppsmöte. 11 december Handledarträff. Avstämning och erfarenhetsutbyte. Behov inför utbildningsdagarna i januari januari 2014 Utbildningsdagar på Fornby. 28 januari Styrgruppsmöte. 20 februari Handledarträff. 19 mars Utvärderingsdag deltagare och handledare. 22 mars Praktiken avslutas. 26 mars Styrgruppsmöte. Utvärdering. Planering för fortsättning. Start av ny utbildningsgrupp? Fornby folkhögskola i mars 2013 Per Erik Kaj Rektor

8 Språkläger på Fornby Deltagarutvärdering Texten är språkligt rättad stavning och meningsbyggnad, förhoppningsvis utan att ändra betydelsen. Bilaga 2 1. Jag har lärt mig mycket bättre svenska genom projektet! Håller! Det här har jag blivit bättre på: För att jag har svenska arbetskamrater Det är jättebra därför att jag jobbade svenskar. Ja, precis. Innan jag kom till Borlänge energi pratade jag sådär, men idag pratar jag mycket bättre. Jag tränar varje dag att prata svenska mina arbetskamrater. Jag behöver mera hjälp. Jag kan inte mycket än. Därför behöver jag mer. Det var tur att var på kursen. Jag lär mig mycket svenska. Jag har blivit mycket bättre att tala flytande Att prata. Att förstå. Nu när jag jobbar en person som är svensk så blir jag bättre på att prata svenska. Jag har blivit bättre på att höra och prata svenska. Jag lär mig många grejor om att använda teknik. Höra, prata, förstå. Det var jättesvårt för mig att prata som jag vill, även om jag klarat Sfi och Sas. Jag är säker på att projektet har fungerat på många bra sätt. Det här behöver jag träna mer på i svenskan: Jag behöver lära mer Jag vill mer. Jag tror jag behöver på svenska och jag är intresserad av mycket som jag pratade arbetskamraterna om varje dag, så det är viktigt för mig. Jag är bättre än förut. Jag behöver vara mer på samma arbetsplats eftersom jag har många trevliga arbetskamrater. Jag behöver träna mer att skriva. Jag skulle vilja träna mer svenska att skriva. Jag behöver träna mer på svenska, tror jag. Men nu är jag bättre än förut. Jag behöver samla många nya ord och jag vill läsa många böcker. Att få ett yrke och att bli bättre och självständig. När man har ett yrke kan man lättare få jobb och planera som man vill.

9 2. Jag är nöjd kursdagarna på Fornby! Håller! 2 6 Det bästa kursdagarna var: Jag är jättenöjd Jag är nöjd Det var många olika saker på kursdagarna, men det viktigaste för mig är att prata och träna mig. Ja, jag är nöjd. Förut kunde jag inte prata svenska. Det var många olika aktiviteter. De första två veckorna tränade vi mycket språk. Det bästa kursdagarna på Fornby var att man lärde sig mycket snabbt och integrerades. Det bästa var när vi målade. De var en dag som vi bakade äppelkaka. Målning, slöjd och att laga mat Att skriva och presentera. Jag hade lite erfarenhet av hur man gör en presentation, men nu har jag lärt många sätt. Det här tycker jag saknades i programmet: Jag tror inte det saknas någonting Inget saknas Jag tror att programmet är bra och att vi har kontaktat många olika människor och vi har kompisar. Jag har trivts programmet. Jag saknade programmet och jag behöver fortsätta mera. Programmet projektet var VG. Programmet är jättebra för mig för att jag lärde många olika saker. Jag vill lära mer om att laga mat. Jag tror att det här proghrammet är mycket bra men tiden är för kort. Om tiden blir 30 dagar är det bättre, tror jag. Att följa upp hur det går i arbetet. Att komma till var vi arbetar och diskutera vad som är bra eller inte.

10 3. Jag är nöjd min praktikplats! Håller! Det här var bra praktikplatsen: Inget är bra Allt var bra Jag tränade mycket varje dag när jag kom till matsalen och kontaktade andra människor som jobbade tillsammans i Borlänge Energi. Ja, praktikplatsen är bra. Där lär jag mig att förstå mycket. Jag behöver fortsätta. Det var skönt att vara hos Tunabyggen. Jag har mycket trevliga arbetskamrater och jag hoppas att jag ska få stanna hos dom. Allt var bra. Praktikplatsen var BE och TT. Jag är nöjd arbetskamraterna. Min praktikplats är bra eftersom det kommer många personer och pratar på svenska. Jag lär mig många saker på min praktikplats. Att måla. Att byta lampor. Jag lär mig svenska språket. Att veta mer om hur det wsvenska samhället är i arbetet och kopiera deras bra system. Det är bra att vakna tidigt på morgonen. Det här saknade jag på praktikplatsen: Ni lovade mig ett års nystartsjobb, jag fick bara 6 månader. Inget. Jag saknade en praktikplats innan jag hade det här projektet, men nu har vi möjligheter genom det här programemt. Nu kan jag jobba mycket på min arbetsplats. Jag kommer att sakna dom. Man kan inte åka buss till praktikplatsen. Det vore bra om det fanns buss. Det är OK som det är nu och behöver inte bli bättre. Jag behöver fortsätta att lära svenska språket och att träna det Att ha ett riktigt yrke att följa till slutet. Jag hoppas att det ska komma i framtiden i alla fall.

11 4. Min handledare på praktiken var mycket bra! Håller! 1 7 Det här gjorde handledaren bra: Tack till min handledare att jag fick ny plats. Han hjälpte mig alltid. Han är en mycket trevlig människa och en klok man som känner andra människors problem. Det var mycket bra att prata handledaren på praktiekn. Han hjälpte mig varje dag och jag fick tid att lära mig. Ja, min handledare är bra och snäll. Handledaren på platsen var mycket bra. Toppen. Kanon. Han hjälper mig och han lär mig mycket. Ja, min handledare är snäll och bra. Min handledare han lär mig många många grejer. Han lär mig många svenska ord och han lär mig hur det svenska samhället fungerar. Att motiver mig och ge mig bra planering och att investera i mig för ett bra yrke som busschaufför som jag studerar nu. Det här skulle kunna bli bättre: Jag vill ha det ni lovade mig, mina andra sex månader. Jag vill träna mer svenska. Jag pratar mycket nu, men jag vill inte behöva tänka så mycket när jag pratar. Allt är bra för mig. Det är bättre om jag jobbar dom en längre tid. Han har gjort allt han kan, tror jag. Vi behöver bara bra fortsättning Att man studerar någon plats där man kan fortsätta i samma företag som man har praktik i.

12 5. Jag har en plan för hur jag ska komma vidare utbildning eller jobb! Håller! 2 6 Det här vill jag göra:: Jag vill inte tala om det. Jag vill ha jobb. Jag tycker om att jag får stanna längre på det här jobbet i Borlänge energi. Jag har bättre erfarenhet och bättre svenska nu och jag tror att jag kan jobba var som helst. Jag har en plan efter jobb att komma tillbaka till Fornby, för att söka hjälp till nya jobb. Jag funderar arr fortsätta som snickare hos Tunabyggen. Jag vill jobba på Fågelmyra i framtiden om jag får jobb där. Jag vill lära många ord på svenska och jag vill ha jobb. Att fortsätta mina studier för att få busskörkort som företaget redan har investerat i. 6. Mina förslag till hur nästa projekt kan bli ännu bättre: Jag har inga förslag till er. Inga förslag. Programmet är bra, men vi behöver längre tid för att förstå bättre. Jag behöver prata och skriva. Mina förslag är att projektet skulle vara lång tid, tre eller fyra år, för det var så kort. Det var en underbar resa och spännande. Det kommer jag aldrig att glömma. Jag vill lära mig att t ex snickra här innan jag går ut på jobb. Mitt förslag är att det här projektet fortsätter bara. Nästa projekt behöver vara en månad. Två veckor är fort kort tid, tror jag. Det blir bättre om projektet fortsätter till nästa grupp varje år.

13 Bilaga 3 Språkläger på Fornby, Handledarutvärdering 1. Jag har lärt mig mycket genom projektet! Håller! 2 6 Mina viktigaste lärdomar: Att man ska se det som en utveckling/ utmaning och se positivt på projektet och att ingenting är omöjligt. Att inse språkets överordnade betydelse. Försöka kontrollera att givna instruktioner har tagits emot och tolkats på det sätt som önskas. Glädjen att få vara delaktig, chansen till att komma in i samhället, att svara på frågor om hur det fungerar i samhället. Ny erfarenhet språkpraktik. Bra för interaktionen. Bra för Borlänge Energi. Otroligt många av kollegor uppskattar projektet. Att vi har mycket resurser i samhället som går förlorade pga språkhinder och avsaknad av arbetsgivare o relevant utbildning. Att det var enklare än jag hade förväntat mig. Jag trodde att det skulle vara svårare och innebära en större ryggsäck att ta hand om uppgiften. Det svåraste att vara handledare: Att det måste finnas tid till det och att det kräver mycket engagemang så att det blir en meningsfull tid för alla inblandade. Att göra sig förstådd när man förklarar vilka förutsättningar som gäller på arbetsplatsen. Ge enkla instruktioner. Planera arbetet ivd ledighet o sjukdom. Att ge förtroende, t ex för arbete vissa maskiner. Tiden att hinna. Finna lämpliga arbetsuppgifter. Dålig kunskap om deltagarnas nivå i starten av projektet. Deltagarna saknar fri vilja, är idag slav i det svenska systemet. Hitta motiverande arbetsuppgifter. Det tar tid att förklara och säkerställa att informationen fungerar och går in. Man vill erbjuda så mycket som möjligt på kort tid och man vill att de ska hinna lära sig allt så de är redo för arbetsmarknaden efter praktiken.

14 2. Jag är nöjd handledardagarna på Fornby! Håller! 3 2 Det bästa handledardagarna var: Att få träffa alla andra och byta erfarenheter och lära känna varandra. Lyssna till hur det fungerade på andra företag. Inte jätteviktigt att ha dagarna. Kan kortas ner i tid. Utbyte av idéer. Det här tycker jag saknades i programmet: Inget särskilt som jag kan tycka. Har ingen åsikt då jag tyvärr inte lunnat närvara på alla. Kunskap om deltagarnas nivå. Tydliga delmål. Att ha något att arbeta mot. Uppgifter från programmet som ska utföras på arbetsplatsen för större delaktighet från arbetsplatsens sida. 3. Jag är nöjd min egen insats som handledare! Håller! Det här gjorde jag bra: Att jag försöker få våran praktikant att trivas på våran arbetsplats. Försökt finnas till hands för att hjälpa deltagarna det som varit svårt, t ex kontakter myndigheter, fack etc. Hjälp att förklara vad som står i brev. Jag har färsökt ge personen självförtroende och uppskattning samt massor av samhällsnyttig information. Förklarat de svenska koderna och vårt tänkande, kultur, livsåskådning. Bra presentation till mina arbetskamrater så de fick förståelse för projektet. Pratat mycket deltagarna. Tog mig tid när praktikanten sökte den. Det här hade jag kunnat göra bättre: Att vara mer förberedd. Ge mer feedback. Tydligare och oftare beskrivit rutiner och regler som gäller på arbetsplatser. Mer frekventa informationsträffar. Delegera mer till flera arbetskamrater. Ca 50% hjälpte till frivilligt. Bättre arbetsuppgifter. Tydligare och bättre planer. Å andra sidan kunde jag satt av mera tid utan att P sökte den. Vi ska jobba mera att låta Moham Omar möta och hjälpa till mera eleverna som får utbildning hos oss.

15 4. Min praktikant skötte sig mycket bra! Håller! 2 4 Det här gjorde praktikanten bra: Han är en mycket bra praktikant som vill lära sig nya saker och är duktig på att lösa de uppgifter som han blev ålagd att utföra. Ödmjuk. På det stora hela har det fungerat ganska smärtfritt. Praktikanten har visat vilja att delta och ta till sig kunskap/info. Visade att han ville delta i samtal och diskussioner på arbetsplatsen, vill vara delaktig. Punktlig, ärlig, härlig humor. Engagerade. Vilja att lära. Mycket god arbets o samarbetsförmåga. Tar egna beslut. Väntar inte på at någon ska ge uppghifter utan söker upp dem själv. Blev snabbt en del av gruppen. Skötsam, punktlig, ärlig. Vill alltid göra sitt bästa. Mycket social och vågar göra saker som är främmande för honom. Det här hade kunnat vara bättre: Förberedelserna om hur svenskt arbetsliv fungerar hade kunnat vara bättre. Tydligare målbild vad vill deltagarna sen?

16 5. Jag skulle gärna åta mig att vara handledare igen! Håller! 0,5 1,5 4 Det här skulle jag göra annorlunda en annan gång: Vara tydligare. Hålla språket på en enklare nivå. Stämma av oftare. Låta praktikanten få mer förtroende att utföra arbeten själv. Tydligare riktlinjer hos oss på arbetsplatsen. Ev rätt antal deltagare. Vi var för ambitiösa sjy stycken hos BE. Arbetsplats måste få mer information o ge sitt samtycke. Inte bara handledaren blir involverad i arbetet. Kanske ha en bättre plan för hur vi tar hand om praktikanterna. Det här skulle jag i så fall behöva hjälp : Att det är fler som är och hjälps åt så att det inte är samma människor som behöver engagera sig hela tiden. Skulle gärna vilja ha mer information om praktikanternas bakgrund och utgångsläge vad gäller språknivå samt ev yrkeskompetens, körkort mm. Mer stöd från chefer/arbetsledare. Mer delaktig. Bättre målbild hos deltagare. Jag vill ha en jättebra information om Borlänge/Dalarna som de kan läsa på. 6. Mina förslag till hur nästa projekt kan bli ännu bättre: Att man ska planera mer före, så att det finns arbetsuppgifter till ala och att det blir en meningsfull tid för alla inblandade. Mer bakgrundsinformation om deltagarna (se fråga 5). All pappersexercis avkklarad (allt beviljat) innan projektet dras igång. Alla chefer/arbetsledare handledare går på första infoträffen tillsammans. Bättre planering innan uppstart. Mindre strul för deltagare skapar osäkerhet. Bättre målbild vad som händer efter projektet. För att de ska ha en verklig chans till anställning tror jag att de behöver mycket social träning av det svenska sättet att vara och fungera, våra koder. Vad som är rätt o fel hos oss. Hur vi tänker och fungerar. Våra värderingar. De behöver mycket mera kunskap om vårt samhälle och vad som finns i t ex Borlänge. De har ju aldrig varit längre bort än Kupolen/Tjärna Ängar/Centrum. Allt annat är okänt för dem.

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration

Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration Februari 2012 Projektledare Karin Borgenvall, Macken Växjö Ekonomisk Förening Journalnr 2011-44 Innehållsförteckning

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Utbildning och Arbete - hand i hand

Utbildning och Arbete - hand i hand Utbildning och Arbete - hand i hand en utvärdering av HAND-projektet Annelie Eriksson Petra Salino Sven Faugert Konsultrapport i mars 2004 0. SAMMANFATTNING 3 1. INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Metod 5

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011 Örnsköldsviks kommun Utvärdering av INNAN-projektet Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Integrationsarbete i Örnsköldsviks

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling Jytte Rüdiger & Peter Waara 1 1. Inledning Vägen till ett vuxenliv beskrivs idag som en icke linjär process där tidigare etablerade modeller för ungdomars

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer