Tre högskole- och universitetsbiblioteks Twitteranvändning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre högskole- och universitetsbiblioteks Twitteranvändning"

Transkript

1 Tre högskole- och universitetsbiblioteks Twitteranvändning Högskolan i Borås - Bibliotekshögskolan Bib11 Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier (15hp) Narcisa Ahmetspahic & Einar Hannerz

2 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund s Förklaring av Twitter s Problemformulering, syfte och frågeställningar s Tidigare forskning s Metod och empiriskt material s Definiering av begrepp s Kategorier s Ämnen s Resultat s Användning s Marknadsföring s Information s Omvärldsbevakning s Konversation s Följare s Analys och diskussion s Användning s Följare s Slutsats s Sammanfattning s Referenser s. 17 Bilaga 1 Kodschema 1

3 1. Inledning och bakgrund De akademiska biblioteken har varit tidiga med att använda webbaserade tjänster bland annat för att marknadsföra sig själv, sina resurser och sina aktiviteter(nesta & Mi 2010, s. 93). Sociala medier kan vara ett bra sätt för biblioteken att nå ut till sina användare, speciellt eftersom dessa i stor utsträckning är studenter, som är aktiva användare av sociala medierna. Sedan Twitter grundades 2006 har tillströmningen av användare ökat drastiskt till att 2012 ha ungefär en halv miljard registrerade medlemmar (Dugan 2012). I Sverige är dock andelen användare sett till hela befolkningen liten, ca. 4% enligt rapporten Svenskarna och Internet (2012, s. 4). Denna rapport visar också att de yngre befolkningsgrupperna använder Twitter i större utsträckning och bland välutbildade är andelen ännu högre (ibid.). Flera svenska högskoleoch universitetsbibliotek har twitterkonton där de publicerar nyheter och försöker skapa en kommunikation med sina användare. Twitter har en potential att fungera som en kommunikationsväg mellan biblioteken och dess användare, men vår hypotes är att bibliotekens twitterkonton är ett mer professionellt medel för kontakt mellan yrkesutövare inom biblioteksfältet. En fallstudie som publicerades i Marketing libraries in a web 2.0 world har bland annat undersökt ett schweiziskt forskningsbiblioteks twitteranvändning och kunde konstatera att föl statistiken ur Svenskarna och Internet kan man utläsa att Twitter används i större utsträckning professionellt än t.ex. Facebook, där hela 80% använder det endast privat (2012, s. 47). Efter en överblick av följarna på några av bibliotekens twitterkonton märks en stark närvaro av just bibliotekarier vilket väcker frågan om hur mycket Twitter är ett forum för bibliotekarier eller om det är ett sätt för biblioteken att nå ut till sina användare. Vi hade från början tänkt inrikta oss mot att se till sociala medier i allmänheten ur ett användarperspektiv. Vi märkte att det fanns relativt lite skrivet om både användningen av sociala medier i allmänhet och Twitter i synnerhet, men även om bibliotekens sociala medieanvändning ur ett användarperspektiv. Vi fann även att den tidigare forskningen riktar sig till stor del mot yrkesverksamma bibliotekarier, som en inspirationsguide eller manual för hur de bör använda dessa medier. Varför vi valde att fokusera på bibliotekens användning av Twitter, istället för vår ursprungsidé, är därför att vi vill veta hur social media används i praktiken. 1.1 Förklaring av Twitter Twitter är en mikroblogg. Grundidéen med Twitter är att användare kan skriva och läsa poster (tweets) på max 140 tecken. Man kan prenumerera andra användares twitterflöde, vilket kallas att följa. Det går även att sprida tweet som andra användare har skrivit; Ett sådant tweet kallas för ett retweet. Twitter har även en användaregenerarad ämnesindexering som heter hashtags 2

4 som användarna kan skapa och lägga till i sina tweets. Användarna kan även rikta tweets direkt mot andra användare genom att ha med deras användarnamn i tweetet; detta möjliggör en offentlig konversation. Även direktmeddelanden kan skickas mellan användarna, som är otillgängliga för utomstående. 1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar Den litteratur vi har kommit i kontakt med som behandlar sociala medier inom bibliotekssfären handlar till större del om hur biblioteken bör använda sig av dessa medier i olika syfte, ofta i marknadsföringssyfte. Det är få av de artiklar vi har läst som visar på hur de faktiskt används vid olika bibliotek. Utifrån denna utgångspunkt har vi valt att fokusera på hur de svenska universitets- och högskolebiblioteken använder Twitter i olika syften. Sociala medier är något som börjar ta allt större plats i allmänhetens och myndigheters vardag och det vi frågar oss är hur användningen av Twitter ser ut vid universitets- och högskolebiblioteken. Syftet med denna rapport är att undersöka hur biblioteken använder Twitter och mot vilka de riktar sig till. De frågeställningar som är utgångspunkten i denna rapport är: I vilket syfte använder universitets- och högskolebiblioteken Twitter? Vad förmedlar biblioteken via Twitter? Vilka är det som följer bibliotekens Twitter? 1.3 Tidigare forskning Sociala medier, kommunikationsverktygen som adapterats av miljontals människor, är främst till envägskommunikation (2011, s. 18), något som om man ser till den resterande forskningen tycks vara fallet vid biblioteks användning av Twitter. Moreno Barros, vars paper framfördes vid IFLA konferensen 2011, menar att biblioteken har svårt att nå ut till användarna både vad gäller kommunikationsförmåga som att de har svårt att locka dem till sina sociala nätverk (2011, s. 149). Nesta och Mi ser inte det låga antalet följare på Twitter, som vänner/fans på Facebook, som ett nödvändigt ont. De menar att det låga antalet kanske snarare kan ses som något positivt om man skulle tänka sig att det implicerar att de fysiska biblioteken har lyckats vad gäller att nå ut till sina användare på plats i biblioteken (2011, s. 90). 3

5 Barros studie kommer fram till att det finns två olika typer av twitternärvaro vid brasilianska bibliotek. Det första, som även framhävs som det mer framgångsrika, är där en bibliotekarie använder Twitter privat. Det andra däremot består av en institutionell närvaro, där biblioteket är representanten för allt flöde. Denna studie kommer endast fokusera på den senare typen av twitternärvaro, eftersom tanken är att se hur biblioteken och inte dess personal använder Twitter. För detta syfte kan man med utgångspunkt i Aharonys artikel anta att biblioteken mest kommer informera om den egna institutionen, med tanke på att det i hans studie syns en majoritet av poster som behandlar biblioteket ur olika perspektiv. Det bör här dock framhävas att Aharonys studie inte har haft marknadsföring som en kategori i sitt kodningsschema och därmed kan och bör skillnader uppkomma. Två olika syften kan uttydas vid biblioteks twitteranvändning om man ser till Loudon och Hall, vars undersökning genomfördes med hjälp av enkäter och djupgående intervjuer. Dels kan Twitter vara ett verktyg för att dela och ta del av information och dels kan det vara ett medel för en professionell utveckling. Med professionell utveckling syftar författarna på att ta del av och sprida information inom sitt fält, nämligen bibliotek och information, t.ex. att följa andra bibliotek och bibliotekarier är ett sätt att hålla sig à jour. Kan man tyda liknande syften i vår undersökning eller är det möjligt att ens kunna få fram ett syfte för twitteranvändningen utan att ha tillfrågat bibliotekens personal? Vi anser att det går att tyda bibliotekens syfte för twitternärvaron genom att endast se till deras poster. En intressant slutsats som framkommer i Nesta och Mi är att bibliotek inte är sociala nätverk utan forskningsnätverk, något som kan sägas gälla för akademiska bibliotek, men inte folkbibliotek, dock har författarna fokuserat på de tidigare biblioteken. Även i Cassidy et al. förekommer ett liknande påstående, där det studerade biblioteket dessutom hade stängt av sitt kommentarsfält för att framhäva deras ståndpunkt i den frågan (2010, s. 388). Vår litteratursökning bestod främst av sökning i BLRs sökverktyg Summon, därutöver förekom även en del chaining och undersökning av citeringar inom databasen LISA. Sökning har även förekommit i BLR, där vi har browsat bland hyllorna. Sökord som har använts är bland annat bibliotek, högskole- och universitetsbibliotek, studenter, sociala medier, sociala nätverk, användare, marknadsföring och Twitter samt liknande engelska termer. Sökorden har kombinerats på olika sätt och använts i olika hög utsträckning, men det som har varit mest värdefullt är undersökning av dokumentens referenslistor samt att se vilka som har citerat de olika titlarna. Till viss del har vi även sökt via biblioteksbloggar och sociala medier för att få en ingång i detta ämne. Det förekommer mycket litteratur i form av guider och liknande för hur bibliotek kan använda Twitter och andra sociala medier. 4

6 2. Metod och empiriskt material Urvalet består av tre högskole-/universitetsbiblioteks twitterkonton, Stockholms universitetsbibliotek (SUB Jönköpings högskolebibliotek (JHB och Högskolan Västs bibliotek (HVB Vårt val av bibliotek är gjort utifrån lärosätenas storlek med målsättningen att få ett mindre, ett mellanstort och ett stort lärosätesbibliotek. Av de svenska lärosätesbiblioteken, hade 17 stycken twitterkonton. Ur den populationen föll ett bort, vilket var det som stod längst ner i rangordningen efter registrerade studenter höstterminen Detta var Arkitekturhögskolans bibliotek därför att de inte hade twittrat sedan i augusti Det blev även komplicerat att välja mellan Kungliga tekniska högskolans bibliotek(kthb) och JHB med tanke på att dessa två låg i mitten, men vi valde JHB därför att KTHB har flera olika konton. Den metod vi har valt att använda oss av är en kvantitativ innehållsanalys, som enligt Åsa innehållsanalysen med en strukturerad enkätintervju, där hon menar att istället för att ställa frågor använder man sig av variabler, som senare ska syfta till att kunna generalisera ett större material (Ibid.). Både Nilsson och Bergström och Boréus framhäver att den kvantitativa innehållsanalysen söker finna det manifesta innehållet (Nilsson 2010, s. 121; Bergström och Boréus 2005, s. 45) och de senare påpekar att detta sökande även kan användas för att ta fasta på det implicita (ibid). Detta är något vi studerar, både det som uttrycks och det som utesluts, i detta delvis begränsade bibliotekssammanhang. Ett kodningsschema används i denna undersökning, som enligt författarna ovan är ett vanligt analysinstrument vid kvantitativ innehållsanalys och detta framhäver även Bryman (2008, s. 291 f.). Kodschemat är konstruerat utifrån frågeställningarna, rapportens syfte och forskningsproblem. Schemat är bifogat som bilaga. Kodningsschemat sätts sedan in i SPSS för att enklare kunna analysera datainsamlingen och för att kunna se en skillnad vad gäller twitteranvändningen. Följarna analyseras genom att se till deras egna beskrivning på deras twitterkonto. Det finns en problematik med detta och det är att vissa konton saknar beskrivning och andra har beskrivningar som inte ger tillräcklig information för att klassificera. De ämnen och kategorier som presenteras i resultaten är utformade allteftersom undersökningen fortgått. Ämnen och kategorier som varit med från början av undersökningen har strukits, nya har lagts till och paraplybegrepp har används. Vi har haft en övrigt-grupp för poster som inte har gått att klassificera på grund av bristfällig information eller att posten var av unik karaktär i urvalet. Vi har även tagit hjälp av länkar och hashtags, förutom själv textinnehållet, i analys av posterna. 5

7 Denna studie har en hög extern validitet, eftersom kodningsschemat skulle kunna användas vid analys av andra twitterkonton av liknande karaktär. Den kan även sägas ha en hög intern validitet eftersom man skulle kunna jämföra de tre olika fallen med varandra. Detta bör dock ske med en större datainsamling för att göra de olika biblioteken mer rättvisa. Det bör här uppmärksammas att vi är människor som har analyserat materialet och med det kan sägas att vår kodning var av delvis subjektiv karaktär. Däremot är inte sagt att studien saknar reliabilitet. Kodningsschemat har modifierats och det tog från början avstamp i Aharonys studie om twitteranvändning vid bl.a. akademiska bibliotek. Denna studie skulle kunna göras om och då även uppnå liknande resultat, dock som framhävdes tidigare skulle resultaten kunna skilja sig åt med anledning av att vi delvis har varit subjektiva i våra bedömningar vad gäller klassificering av posterna. 2.1 Definiering av kodningsbegrepp Här definieras de begrepp som använts vid kodningen av twitterflödet K ategorier Varje tweet/retweet har fått en kategori som visar vilket syfte posterna har. Vår definition är att marknadsföring i en post syftar till att uppmuntra till användning av bibliotekets resurser eller besökande av biblioteket, högskolan/universitetet eller några av deras aktiviteter. Vi använder begreppet information i denna rapport som ett klassificeringsverktyg för att gruppera poster som på något sätt berör det aktuella biblioteket eller högskolan/universitetet, utan att vara direkt marknadsföring, som är definierat ovan. Poster definierade under denna grupp berör till exempel bibliotekens öppettider, om det förekommer problem med deras resurser eller liknande. Med omvärldsbevakning syftar vi på tweet eller retweets om världen utanför biblioteket/lärosätet. Egentligen skulle man kunna se alla retweets som omvärldsbevakning med tanke på att biblioteken på något sätt behövt ta del av omvärlden för att kunna retweeta, men ett antal av retweetsen var lokala (biblioteket eller lärosätet) och därmed inte klassats som omvärld. Med konversation menar vi offentliga tweetutbyten mellan biblioteken och deras följare. Det största kriteriet för att en post ska klassificeras in under denna kategori är möjligheten att trycka t innebär inte att posten 6

8 automatiskt har klassificerats som konversation, eftersom i vissa fall syftar detta på omnämnanden av andra användare och inte konversationer Ämnen Här definieras de ämnen som posterna behandlar, oavsett vilken kategori de tillhör. Poster inom ämnet biblioteket behandlar biblioteket som rum eller biblioteket generellt. Här hamnar poster som bland annat handlar om bibliotekets öppettider, om låneregler eller uppmuntran att besöka biblioteket. Vi har valt att kalla poster som på något sätt handlar om det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet, till exempel open access, under BoI. Alla poster som behandlar aktiviter, konferenser, möten eller andra händelser i biblioteket, lärosätet eller omvärlden har vi klassificerat som event. Poster som berör lärosätet i fråga, utan att direkt kopplas till biblioteket, har vi klassificerat som högskolan. Alla poster som tar upp materiella eller mänskliga resurser/tjänster, tillgängliga vid biblioteket/lärosätet eller på annan plats har klassificerats som resurs. Inom ämnet tack och gratulationer placeras alla poster som tackar eller gratulerar någon eller några för något. Under övrigt placeras poster som inte har gått att klassificera på grund av bristfällig information eller att posten är av unik karaktär i urvalet. I en undersökning med större empiriskt material skulle möjligen vissa av dessa poster kunna bilda nya klassifikationsgrupper, men något sådant mönster har inte varit synligt i denna undersökning. 3. Resultat Under detta avsnitt redovisas resultaten. Dessa presenteras med hjälp av tabeller och grafer. Avsnittet är uppdelat två delar: Användning och Följare. Användning är uppdelad i fyra grupper, där marknadsföring, information, omvärld och konversation ska belysa hur biblioteken använder sig av Twitter, samt vad de förmedlar. Den andra delen, följarna, ska belysa några intressanta grupper vi har valt att kategorisera. 7

9 3.1 Användning Det som har framgått av datainsamlingen vad gäller användningen av Twitter vid de tre biblioteken är att SUB i hög utsträckning använder mikrobloggen i marknadsföringssyfte. Detta bibliotek marknadsför event av olika slag i störst utsträckning, tätt följt av resurser. Liknande inslag kan man se vad beträffar JHB, de marknadsför mer än vad de informerar. Till skillnad från SUB marknadsför de däremot sina resurser i högre utsträckning. Vad gäller det informerande syftet är detta det primära som framkommer från HVB:s sida det framförallt information om problem med bibliotekens resurser och öppettider. Ämne Marknadsföring Kategori Information Konversation Marknadsföring Omvärld Marknadsföring är den procentuellt största kategorin ur datainsamlingen med 42,7% av det Twitterkonto Total totala antalet, med andra ord är det 65 av 150 inlägg, för övrig fördelning se Tabell 2. Det som marknadsförs mest är resurserna, dock är det endast ett tweet mer i denna kategori Ämnen inom marknadsföring Total Biblioteket Event Högskolan Resurs HVB JHB SUB gånger, fyra respektive tre. Det intressanta med Tabell 2. Marknadsföring de två senare kategorierna är dock inte det låga antalet, utan att alla dessa tweets är framförda av HVB. Det kan tyckas irrelevant att kategorisera dessa, men det finns anledningar till detta val; relevant av den anledningen att det är just högskole- och universitetsbibliotek som analyseras, därutöver har även HVB samma antal tweets under. Total Biblioteket BoI Event Högskolan Resurs Tack och Grattis Övrigt Total Tabell 1. Kategorifördelning 8

10 ( ), vilket även är ett av de som blev kodade und - blev sorterat under marknadsföring av högskolan därför att vi har tolkat det som en implicit uppmaning till att att söka till Högskolan Väst. Det fanns en del tweets som var mer komplicerade att koda än andra och ett av dessa som finns publiceringsstrategi. ( ). Detta exempel kodningsanvisningarna. Anledningen till att exemplet kodades in under marknadsföring var att SUB där länkar till sin forskarblogg som i det aktuella inlägget tar upp universitetsbibliotekets förlagsverksamhet. I detta inlägg kan man även tolka in dels ett hållbarhetsperspektiv och dels en Open access medvetenhet. Som skrivet tidigare är det SUB som står för det högsta antalet tweets under denna kategori. Men även JHB har marknadsföring som sin största kategori. SUB är däremot det bibliotek som inte överensstämmer med den procentuella indelningen vad beträffar ämnena. De två övriga biblioteken har marknadsfört resurserna i högre utsträckning än event Information De poster ur kategorin information visar på skilda tendenser i dessa olika biblioteks twitteranvändning. 43 av 150 poster tillhörde denna kategori. De poster som behandlas är framförallt information om biblioteken och dess resurser (t.ex. ändringar av öppettider och eventuella problem med kommunikationer) samt information om konferenser och andra evenemang utanför biblioteket. Biblioteken skiljer sig dock åt hur och hur mycket de skriver denna typ av poster. Ämnen inom information Twitterkonto HVB JHB SUB SUB skriver i mindre grad den typ av poster; totalt var fem poster, av de 50 undersökta posterna, inom ramarna för kategorin information. HVB har däremot skrivit 23 poster inom denna kategori, vilket gör det till den största enskilda kategorin för just detta konto. JHB har skrivit 15 poster inom kategorin information. Total Biblioteket Event Resurs Tack och Grattis Övrigt Total Tabell 3. Information 9

11 De poster som SUB har skrivit bestod av retweets om konferenser som SUBs personal deltagit i. En liknande rapportering från evenemang syns också hos JHB och HVB. Om HVB bör anmärkas att de även skrev om event som hände i lokalområdet. HVBs poster var generellt mer praktiskt inriktade. De delade med sig av aktuella öppettider och eventuella störningar i bibliotekets IT-funktioner i en annan utsträckning än både SUB (vilka inte skrev några sådana poster) och JHB (som har tre liknade poster, dock har två av dessa poster samma innehåll på svenska och engelska där de upplyser om stöldrisken i biblioteket). Sju poster av posterna inom kategorin information var gratulationer, något som kan vara missvisande; Alla poster var skrivna av JHB och var gratulationer till vinnare i en tävling som de hade anordnat. Fem poster klassificerades som övrigt; Två fanns inte tillräcklig information om för att klassificera och tre var av unik karaktär Omvärldsbevakning Kategorin omvärldsbevakning är den minsta bland de poster vi har undersökt, Twitterkonto Total totalt 19 av de 150 posterna. HVB JHB SUB Huvuddelen av dessa poster är BoI Högskolan information om söktjänster, böcker och Ämnen inom andra resurser som finns eller kommer finnas tillgängliga på andra håll än vid just det egna biblioteket. Tio poster av alla omvärldsbevakande poster var av omvärldsbevakning Total Resurs Tack och Grattis Övrigt den karaktär. Den näst största delen är Tabell 4. Omvärldsbevakning de poster som vi har sorterat är inom ämnet BoI och dessa poster behandlar aktualiteter om till exempel open access och creative commons. Det bör tilläggas att två poster var nära sammankopplade eftersom de båda var retweets från en person som hade summerat och länkat till en artikel i två tweets. En av posterna länkar till en granskning av högskoleverket och en post är en gratulation från JHB till deras tidigare biträdande bibliotekschef som blivit anställd som bibliotekschef vid Högskolan i Skövde. Tre av posterna sorterades som övrigt, av vilka två handlade om nätmobbning och en var en länk till ett annat biblioteks facebooksida. Både HVB och SUB har sju poster var inom omvärldsbevakning och JHB har fem. Det enda ämnet som behandlas av alla biblioteken är resurser, vilket tyder på att alla biblioteken ser just detta som ett av de viktigaste fälten att bevaka. 10

12 Om man ser till antalet retweets kan man se att biblioteken tar del av omvärlden. Av de totalt 150 posterna var 32 retweets. Störst del retweets har SUB med sina 18, medan JHB har åtta och HVB har postat sex retweets. Detta är inte ett direkt mått på omvärldsbevakning, med det visar ändå att biblioteken tar del av det som skrivs på Twitter Konversationer Av de totalt 150 poster som har undersökts är 22 kategoriserade som konversationer. SUB har flest, med tio stycken, men dessa är alla från en och samma dag. Nio av dem är tack till andra användare för att det hade retweetat en av SUBs poster och den tionde posten var ett tack till Oslos universitetsbibliotek som hade skrivit om en av SUBs resurser. HVB och JHB har konversationer som är mer relaterade till Twitterkonto Total bibliotekets utbud och praktisk information, till exempel tog en användare upp att JHB Biblioteket HVB 3 JHB 2 SUB 0 5 Event borde ställa upp Douglas Adams Liftarens Ämne inom guide till galaxen och HVB svarade vid ett tillfälle på en fråga om lånetiden på böcker. Konversationer är en liten del av dessa biblioteks twitteraktivitet. Något som måste konversation Total Resurs Tack och Grattis Övrigt vara i medvetandet när det kommer till just Tabell 5. Konversationer denna kategori är att statistiken är missvisande, eftersom SUB som har flest antal inom denna kategori, faktiskt inte har någon faktisk kontakt med sina användare som till exempel HVB har med sina fyra konversationer. I ett blogginlägg skrivet av Andreas Hedström Mace och Sara Lind, båda från SUB, kan man läsa att F medan Twitt avsaknaden av öppen konversation genom deras twitterkonto. Om de andra biblioteken också använder olika sociala medier för olika syften, har dock inte undersökts. En del av direktkommunikationen i Twitter blir inte synlig eftersom det går att skicka direktmeddelanden, som utomstående inte har möjligheten att se. Hur mycket den här typen av meddelanden förekommer går bara att spekulera i, vilket vi inte kommer att göra. 3.2 Följare Vid tillfället för denna undersökning [ ] var totala antalet följare 1070 och det bibliotek som har flest följare är SUB vars summa är 580, därefter kommer JHB med 274 följare och sist HVB med 216 följare. 39,6% (425 följare) av alla följare går in under kategorin 11

13 kategorin övriga har alla konton med bristande information för identifiering hamnat. Åtta kategorier har kunnat urskiljas under följarna. Den högst förekommande gruppen, utöver övriga, är bibliotekarier med 256 följare. Det går dock inte att framhäva att det rör sig om unika följare i den mån att en undersökning av samma personer följde alla tre biblioteken inte har genomförts. Dessa siffror kan därför till viss del vara missvisande i den mån som alla följare sammanställs tillsammans. Det sammanlagda följarantalet i fråga om studenter är 57 och 34 av dessa följer SUB, medan antalet vid HVB och JHB är 12 respektive 11 studenter. En stor grupp följare var kategoriserade som företag och liknande, såsom föreningar, tidskrifter etc. Denna grupp bestod av 151 följare. Den minsta gruppen var lärosäten som till antalet var 17. Lärare däremot var lite mer än dubbelt så stor med 43 bland följarantalet. Det fanns även en kategori benämnd studierelaterat (34 kategoriserade som sådana följare) som bestod av olika kårföreningar och dylikt. En inte underrepresenterad grupp är Bibliotek; 89 följare från de tre twitterkontona. Detta är både högskole-/universitetsbibliotek och folkbibliotek från både Sverige och andra länder. SUB har flest, med 44 följare, därefter JHB och HVB med 25 respektive 20 följare. 4. Analys och Diskussion Under detta avsnitt analyseras och diskuteras resultaten delvis utifrån tidigare forskning och delvis utifrån våra egna uppfattningar. Avsnittet är uppdelat i användning och följare. 4.1 Användning Det kan konstateras att det finns olika sätt att använda det sociala mediet Twitter på. Det används för att komma i kontakt med användarna och ge dem praktisk information om biblioteket och dess resurser. Det används också för att dela information om och ta del av omvärlden. De bibliotek vi har undersökt brukar även Twitter som ett marknadsföringsverktyg. De bibliotek som har undersökts skiljer sig åt i sitt huvudsakliga syfte för sin twitteranvändning, sett till datainsamlingen. SUB och JHB använder Twitter i ett marknadsföringssyfte i större utsträckning än HVB. SUB verkar dessutom vara mer benägna att retweeta. SUBs få poster under kategor HVBs höga andel sådana tweets. Vi uppfattar att HVB har en tydligare målgrupp, medan det är mer diffust till vilka SUB riktar sina tweets. HVB har ett kommunikativt syfte och många av deras poster förefaller ha en användarinriktning, vilket blir synligt eftersom det största antalet poster består av praktisk information om 12

14 biblioteket. Om man ser till Aharonys studie framkommer det att poster om biblioteket och dess resurser var de primära användningsområdena (2010, s. 341). Det går dock inte att göra en rättvis jämförelse mellan Aharonys och denna studie eftersom liknande kodningsscheman inte har använts. Aharony framhäver att mikrobloggen kan ses som ett snabbt kommunikationsverktyg (2010, s. 334). En förutsättning för att detta ska vara ett användbart verktyg är dock att biblioteket har ett högre antal följare, som är studenter. Med tanke på att lärar-/studentantalet som följare är lågt kan man fråga sig hur de skulle kunna locka fler studenter och lärare (från den aktuella högskolan) att följa dem? Det förefaller även i denna undersökning finnas en brist vad gäller konversationer mellan följare och biblioteken precis som i Barros (2011). Bibliotek kanske använder Twitter för ett annat ändamål än vad som från början var avsett med det. De kanske föredrar att fungera som informationsspridare och omvärldsbevakare, snarare än att inbjuda till konversation med sina användare. Detta är även något som Loudon och Hall betonar i sin studie (2010, s. 238). De framhäver även att Twitter ännu inte används till sin fulla potential eftersom användarna inte är tillräckligt involverade(ibid.). Enligt våra resultat kan detta sägas även gälla i Sverige, två år efter den refererade studien. Det bör dock betonas att alla konversationer inte är tillgängliga utan bibliotekens godkännande, eftersom man kan skicka direktmeddelanden som inte är synliga för utomstående. En förfrågan till de tre biblioteken har inte skickats ut med hänvisning till etiska principer om användarnas personliga integritet. En ofta citerad författare i bibliotek och twittersammanhang är Sarah Milstein, som har skrivit en d bibliotek. Hon framhäver att Twitters kärna ligger i konversationen och precis som Loudon och Hall menar Milstein på att bibliotek snarare använder det som en form av informationsspridning (Milstein 2009, s. 35). Just bibliotek som informationsspridare har vi sett i vår undersökning också. De tre undersökta biblioteken använder Twitter för marknadsföring och information om resurser och event. Vi motsätter oss mot Milstein påstående om att Twitters kärna är konversation. Vi anser att Twitters kärna är delningen av åsikter och information, inte nödvändigtvis direktkontakten användare emellan. Det intressanta med hennes anförande är att det var twitteranvändarna själva som kom på hur de skulle kunna synliggöra sina konversationer för alla, det vill säga genom användningen Bibliotek är ett social nätverk och deras användning av sociala medier bör ses som en förlängning av deras kontakt med sina användare. Att kommentera blir för användarna ett sätt att öppet kommunicera med biblioteken i sin vardag. Av de få konversationstweets som HVB har, består de av ett återkopplande svar som kan sägas vara informerande för alla och inte endast precis! Efter låneperioden på 14 dagar får du mail där du får reda på om boken lånats om eller om någon köar, dvs boken ska åter (HVB, ). Här svarar inte bara biblioteket på den konkreta frågan, utan synliggör informationen för andra användare att ta del av. Detta ser vi som ett gott exempel för 13

Hotell och Facebook En studie av marknadsföring

Hotell och Facebook En studie av marknadsföring Örebro Universitet Restaurang- och hotellhögskolan Hotell och Facebook En studie av marknadsföring Datum:2012-06-07 Kurs: Må 1607, Måltidkunskap och värdskap C, Examensarbete Författare: Anna Madsen Handledare:

Läs mer

Sociala medier och skolbibliotek

Sociala medier och skolbibliotek KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:1 Sociala medier och skolbibliotek En användarundersökning om efterfrågan

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

En känsla av service

En känsla av service UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Avdelningen för Biblioteksoch Informationsvetenskap En känsla av service Upplevd tjänstekvalitet i en av bibliotekets kompletterande tjänster Pia Brinkfeldt

Läs mer

Marknadsföring av bibliotek via sociala medier - Hur ser bibliotekarier på det?

Marknadsföring av bibliotek via sociala medier - Hur ser bibliotekarier på det? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:39 Marknadsföring av bibliotek via sociala medier - Hur ser bibliotekarier

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Författare: Andreas Ekdahl Jonas Sandell Handledare: Niklas Brinkfeldt Owe Hedström Student Handelshögskolan

Läs mer

Förlag på digital framfart

Förlag på digital framfart LUNDS UNIVERSITET Förlag på digital framfart En marknadsföringsstudie av tre barnboksförlag Jenny Forss Kandidatuppsats i Förlags- och bokmarknadskunskap (FBMK11) Institutionen för kulturvetenskaper Lunds

Läs mer

Marknadsföring via Instagram. I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C

Marknadsföring via Instagram. I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C Marknadsföring via Instagram I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Marknadsföring via Instagram INGRID LARSSON och ELMA MAKSUMIC DM129X, Examensarbete

Läs mer

Var det bättre förr eller sämre nu?

Var det bättre förr eller sämre nu? Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK 1500 HT 2008 Göteborgs universitet Var det bättre förr eller sämre nu?

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Smittsam marknadsföring i sociala medier

Smittsam marknadsföring i sociala medier Södertörns högskola Institutionen för Kommunikation, medier och IT Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik C Höstterminen 2011 Smittsam marknadsföring i sociala medier En studie kring hur två organisationer

Läs mer

Jag vill ha dialog, men bara så länge vi pratar om mig.

Jag vill ha dialog, men bara så länge vi pratar om mig. Jag vill ha dialog, men bara så länge vi pratar om mig. OM SVENSKA FINANSIELLA FÖRETAGS KOMMUNIKATION I SOCIALA MEDIER Författare: Silvia Barklund Wictoria Berglund Mårten Cronander Marknadskommunikationsprogrammet

Läs mer

Det Sociala Intranätet

Det Sociala Intranätet Det Sociala Intranätet Dess effekter och hur de infriar beslutsfattares förväntningar The Social Intranet Its effects and how it meets executive s expectations Emil Bengtsson Johan Larsson Kandidatuppsats

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Mönsteridentifikation på sociala medier

Mönsteridentifikation på sociala medier Framsida Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik C Höstterminen 2014 Programmet för IT, Medier och Design Mönsteridentifikation på sociala

Läs mer

Tio år med vuxnas lärande

Tio år med vuxnas lärande Tio år med vuxnas lärande - en kunskapsöversikt med fokus på folkbibliotek och vuxnas lärande a Gärdén Cecilia Gärdén Cecilia Gärdén Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan,

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Sociala medier i en B2G -miljö

Sociala medier i en B2G -miljö Sociala medier i en B2G -miljö Är sociala medier en användbar informationskanal i en Business-to-Government miljö? Författare: Ericson Victor Renman Andreas Handledare: Nordvall Anna-Carin Student Handelshögskolan,

Läs mer

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2004:28 Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och vuxnas syn på faktaböcker för barn

Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och vuxnas syn på faktaböcker för barn KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:54 Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

Sociala medier en möjlighet till kollektivt lärande i arbetslivet?

Sociala medier en möjlighet till kollektivt lärande i arbetslivet? Sociala medier en möjlighet till kollektivt lärande i arbetslivet? Ylva Forslund Mats Liljerehn Pedagogiska Institutionen Examensarbete 7,5 hp Integrationsuppsats Vårterminen 2010 Handledare: Eva Edström

Läs mer

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Carin Björklund, Jörgen Eriksson, Peter Linde, Aina Svensson och Anneli Åström Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet

Läs mer

Ett projekt för alla?

Ett projekt för alla? Ett projekt för alla? En utvärdering av projektet Umeåregionen läser utifrån deltagarnas och arrangörernas perspektiv Frida Andersson Sociologiska institutionen Kandidatuppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap,

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer