Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola"

Transkript

1 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade verksamheten 2001 och är en fristående förskola. Vår verksamhet bygger på Montessoripedagogiken. Verksamheten vill ge varje barn, utifrån sina egna förutsättningar möjligheter att utveckla sociala, intellektuella, språkliga, estetiska, motoriska och känslomässiga färdigheter. Förskolan består av åtta avdelningar. Vi har fyra 1-3 års avdelningar med barn på varje avdelning. Avdelningarna heter Delfinen, Musslan, Sjöhästen och Sjöstjärnan. Vi har fyra 3-5 års avdelningar med barn på varje avdelning. De heter Pärlan, Snäckan, Korallen och Anemonen. Vi finns i fyra olika hus som har stora ljusa lokaler med öppna ytor. Vi har möbler i barnens storlek. Hyllorna är låga så att alla barnen når allt på egen hand. Våra lokaler ligger med fin natur runt knutarna såsom skog, strand, ängar och lekplatser. Vi har en förskolechef som har det operativa ansvaret på förskolan. Vi är cirka 20 pedagoger som arbetar på förskolan. Pedagogerna som arbetar i verksamheten har följande utbildning: montessoripedagoger, förskollärare, fritidspedagog och barnskötare. Delvis har all personal utbildning i värdegrundsprogrammet Stegvis/Start. Fem i personalen har även Mulleutbildning genom Friluftsfrämjandet. Vi har pedagogiska material och leksaker som kan stimulera varje barns utveckling. Vi är en montessoriförskola och har mängder med montessorimateriel som är ett väl genomtänkt pedagogiskt material. Materielet är indelat i olika ämnen: Praktiska vardagsövningar, sensoriska övningar, språk, matematik och kultur (historia, geografi, naturkunskap, musik och konst). Vi har barn med annat modersmål än svenska. Vi arbetar med olika teman om andra länder. Genom vårt montessorimateriel såsom världspussel, jordglob, flaggor, bilder mm kommer barnen i kontakt med andra kulturer. Vi lånar även böcker på biblioteket om andra kulturer och vi bjuder in föräldrar att berätta om sin kultur. Barn som behöver särskilt stöd får vid behov en resurspersonal som följer dem under dagen. Vi verkar för att flickor och pojkar ska få lika stort inflytande i verksamheten. Barnen arbetar/leker både tillsammans och var för sig beroende på aktivitet. Barnen får själv välja sina aktiviteter för att lära sig att arbeta självständigt. Man lär sig i sin egen takt. Det är viktigt att poängtera att vi hela tiden leker fram inlärningen så att barnet tycker att det är Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 sid 1

2 roligt. Vi följer barnens intressen och guidar in barnen på rätt material vid rätt tillfälle. Pedagogerna ska finnas som en observatör i bakgrunden, de finns alltid där tillhands för att inspirera, stimulera och handleda barnen i deras kunskapssökande. Montessorimaterielet är ett väl genomtänkt pedagogiskt material som stimulerar till aktivt tänkande. Vi arbetar från den konkreta till det abstrakta. Genom att vi går från helhet till detalj blir det lättare för barnet att förstå saker och ting. Materielet används som ett stöd och hjälp vid inlärningen. Genom montessorimaterielet tränar barnen på att utveckla motoriken, träna upp öga/hand koordinationen, skickligheten i fingrarna och koncentrationen. Barn behöver stimulans inom alla områden för att kunna utvecklas. I vår miljö finns därför väl förberedda aktiviteter för praktiska övningar: gör det möjligt för barnet att klara sig själv samt att kunna hjälpa andra, lära sig att ta hand om sin omgivning. Här tränas öga/hand koordinationen, koncentrationen och motoriken. Sensoriska övningar: tränar barnens sinnen, lär sig begrepp, se likheter och olikheter samt att klassificera och indela. Intellektuell träning: Vi tillgodoser varje barns behov av intellektuell stimulans i ämnena: språk, matematik, kultur (historia, geografi, naturkunskap, musik och konst). Genom vår pedagogik får vi in lek, bild, rörelse, sång, musik etc. varje dag. Våra 3 5 årsavdelningar har Mulleverksamhet på förmiddagen en dag i veckan. Barnen är indelade i åldersgrupper/ tvärverksamhet. Alla barn och pedagoger har fått en stor inblick i allemansrätt, djur och natur. Hur man tar tillvara på saker ute i naturen och hur man ska vara för att vara aktsam om sin miljö. 3 5 årsavdelningarna har arbetat med olika teman under Det har varit Tidslinjen Solsystemet Rymden Världen. Några av avdelningarna har dessutom haft experiment som sidoteman. 1 3 årsavdelningarna har arbetat med teman som Bondgårdsdjuren och Jag och min familj Jag och min kropp samt Äpplet. Vi har dokumentation/portfolio för varje barn som vi fyller i kontinuerligt under terminens gång. Detta går vi igenom tillsammans med föräldrarna och portfolion finns alltid tillgänglig för föräldrarna. Vi tittar på barnens grov- och fin motorik, språkförståelse, koncentrationsförmåga, självständighet, samarbetsförmåga, kamratliga relationer, matsituation, utevistelse, nyfikenhet på att lära sig och deras uttrycksförmåga. Vi dokumenterar även barnens arbete med montessorimaterialet. Vi fortsätter att arbeta med bilder och dokumenterar barnens vardag på förskolan vad de gör och upplever. Det har varit uppskattat av både vårdnadshavare och barn. Flera avdelningar har bilder i hallarna som både barn och vårdnadshavare kan bläddra/titta på vid lämningar och hämtningar. Vi har en blogg som är uppskattad av alla föräldrarna. Vi kan där förmedla en liten del av vad vi gör på förskolan. Vi arbetar varje vecka med Stegvis ett program för socialt och emotionellt lärande för barn i åldrarna 3 6 år. När det gäller de yngre barnen 1 3 år heter deras program Start. Under vårterminen hade vi en studiedag tillsammans med Rydebäcks Montessoriskola där vi visade och diskuterade material och teman. Diskussionsgrupper om hur vi utvecklar arbetet med barnen och hur vi skapar nyfikenhet. Inspirerande och givande att träffa andra pedagoger och utbyta erfarenheter. Vi hade även en halvdags utbildning i ergonomi i praktiska/teoretiska övningar på ett konkret och inspirerande sätt fick lära oss om hur vår fysiska anatomi fungerar. Några av pedagogerna har också gått utbildning i livsmedelshantering och kvällsföreläsningar i ämnet pedagogik/utveckling. Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 sid 2

3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsrapport Öka barnens inflytande med ytterligare delaktighet i verksamheten såsom att välja sånger till samlingarna, utevistelse-lekar, välja mellanmål en dag i veckan. Arbeta mer med Start och Stegvis som är ett program för socialt och emotionellt lärande kommer det att bildas en ny föräldrarådsgrupp. Vi kommer under 2013 ha samrådsmöte med vårdnadshavare. Vi kommer att under 2013 fortsätta att ha våra kontinuerliga träffar och att våra kontaktpersoner på förskolan har den övergripande kontakten med ansvarig pedagog på respektive skolor. Fortsätta att utveckla fler matematik material samt grov- och finmotoriska övningar på 1 3 årsavdelningarna. Fortsätta att utveckla Mulleverksamheten. Att vi fortsätter att utveckla våra experimentövningar på alla avdelningarna. Fortsätta att utveckla vår nya 3 5 års montessoriavdelning. Måluppfyllelse för 2013 Normer och värden Pedagogerna har skapat en miljö där barnen kan hitta/hantera materialet på egen hand via bilder på hyllorna. Barnen har fått en större förståelse för sin inomhusmiljö, de kan hjälpa varandra och blir mer självständiga vilket gör att deras självförtroende ökar. Vi har pratat om hur man är en bra vän och vi har uppmuntrat barnen till att berätta om det på våra samlingar, detta för att stärka individen och gruppen. Vi har utgått från barnen när vi valt teman eftersom vi har observerat vardagssituationer och sett vad barnen behöver lära sig kring den sociala och emotionella utvecklingen. Barnen har kunnat förstå och känna empati. Vi uppmuntrar barnen att ta ansvar för sina egna kläder/saker vilket leder till att de senare kan ta hjälp av varandra. Vårt fortsatta arbete med Mulleverksamheten under 2013 har varit uppskattat av barnen och pedagogerna. Barnen får lära känna varandra genom tvärgrupperna vilket har lett till en vi-känsla på förskolan. Deras hänsyn och respekt för djur/natur utvecklas hela tiden positivt vilket visar sig när de återberättar i samlingar och för föräldrarna. Småbarnsavdelningarna har under året arbetat mer med Start. 3-5 årsavdelningarna har även utvecklat sitt arbete med Stegvis. Utveckling och lärande Vi har iordningställt miljön så att den är lockande och rolig för barnen, förnyat och anpassat efter barnens mognad och intressen. Vi har skapat mindre rum och avskildhet för att kunna arbeta/leka koncentrerat och ostört. Detta har lett till att barnen/gruppen har blivit lugnare och mindre konflikter har uppstått. Matematik Vi arbetar med barnets matematiska utveckling i många sammanhang som t ex i samlingar med rim/ ramsor, läser böcker använder flanomaterial, montessorimaterial, pussel/byggövningar, spela spel, Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 sid 3

4 sjunger sånger och ute aktiviteter. Genom konkreta upplevelser får barnen en känsla för vad matematik är. De flesta av materialen finns lätt tillgängliga för barnen och de får en möjlighet till repetition. Naturkunskap Barnen har fått en förståelse/inblick för naturens kretslopp bl a genom arbete med experiment via våra tema-arbeten. Barnen är medvetna om sopsortering, de vet vilka soppåsar de ska kasta i vad och de hjälper gärna till och slänger i våra soptunnor på gården. Barnen har lärt sig genom Mulle vett och etikett i naturen och påminner gärna varandra och sina anhöriga om vad man får göra och inte. Barnen på 1-3 års avdelningarna har gått till samma plats, ett träd där de har fått följa årstidernas växlingar. Där barnen har fått kunskaper om olika djur och växter. På avdelningarna har vi skapat naturhyllor/bord på vilket aktuella material från naturen presenteras, det leder till att barnen blir uppmärksammade på de olika naturmaterialen och dess benämningar. Språk Vi arbetar med vårt montessorimaterial i språk, där barnen på ett konkret sätt lär sig att känna igen bokstävernas ljud och form. Vi har fortsatt vårt arbete med dramatisering av böcker, som är mycket uppskattat av barnen. Vi sjunger och spelar låtar med tillhörande sångkort. Instrumenten benämner vi vid dess namn och barnen får prova på att spela. I samlingar använder vi oss av namnkort, pratar om veckodagar/månad och väder, närvaro, vem saknas, färg och former. Vi fick under en kortare period på 1-3 avdelningen använda oss av en Ipad med pedagogiska spel. Barnen lär sig fort och tycker at det är roligt. En av 3-5 avdelningarna har läst och lyssnat på sagor via en Iphone. Ämnen om sagorna följts upp. Barnen har varit delaktiga. Förskola/hem Vi har under 2013 kommit igång med vårt föräldraråd och haft träffar under både vår och höst. Föräldrarådsgruppen kom med förslag på föreläsningskväll för föräldrarna, det genererade i att Helena Lindfors, Småbarn i Lund kom till oss och pratade om bla barnet och hjärnans utveckling. Vi har på våra föräldramöten informerat våra vårdnadshavare om att de ska kunna delta i samrådsmöten med pedagogerna. Varje år genomförs minst ett utvecklingssamtal med barnens vårdnadshavare. Samverkan förskoleklass Inom området samverkan med förskoleklassen har vi ett gott samarbete med Rydebäcks Montessoriskola. Vi har haft träffar där våra blivande skolbarn har mött pedagoger och barn från skolan. Pedagogerna från skolan har deltagit på ett föräldramöte på förskolan vårterminen Med Rydebäckskolan har vi haft två planerade träffar där barnen tillsammans med sina vårdnadshavare besökt skolan och träffat sina blivande pedagoger. En av pedagogerna från skolan var och tittade på vår miljö och pratade med pedagogerna om vår verksamhet. Barns inflytande Genom vårt arbetssätt i montessoripedagogiken har barnet frihet att själva få välja aktivitet/sysselsättning i och med detta har barnen stort inflytande. Barnen har även varit med och påverkat innehållet i samlingarna. Analys och bedömning Normer och värden Fortsättningsvis kommer vi att fortsätta vårt arbete med Stegvis. Det hjälper barnen att förstå att människor är olika och det utvecklar barnens social/emotionella kompetens. Vi kommer att använda Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 sid 4

5 oss av böckernas och språkets värld. Där vi kan samtala och visa för barnen olikheter. Utveckling och lärande Vi arbetar med Montessorimaterielet och våra temaarbeten. Genom det väcker vi barnens nyfikenhet till samtal och kommunikationen med varandra. Detta löper på under året så får barnen tid och möjlighet att utforska ett specifikt ämne som har lockat dem och att det kan göra dem medvetna om olika kulturer. Barnen har uppskattat temaarbetena, vilket har visat sig i när barnen har reflekterat och lämnat feedback på vad de har gjort, lärt sig eller upplevt. Barnen har tillsammans med pedagogerna gått från konkret arbete till abstrakt tänkande (beroende på ålder). Matematik Vi fokuserar på att göra vardagsmatematiken intressant med dess klassificering/kategorisering. Med hjälp av montessorimaterialet går vi från det konkreta till abstrakta och barnen har möjlighet till att repetera siffror och tal-begrepp. Naturvetenskap Mulleverksamhet löper på och utvecklas kontinuerligt. Även våra inne naturhörnor kommer att finnas kvar och utvecklas efter årstiderna Vi har vårt fina montessorimateriel som barnen på ett konkret sätt får arbeta med djur, natur, hav och land genom bilder och pussel etc. Barnen kommer att fortsätta göra experiment för att få konkreta upplevelser inom olika områden Vi kommer att fortsätta att utveckla vår utemiljö med fler pedagogiska leksaker och utmaningar, barnen och föräldrarna ska vara involverade i projekten. Språk Ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord. Konkreta material och bilder, samt det estetiska. Vi kommer att fortsätta att arbeta med högläsning där barnen lyssnar och vi analyserar texterna och dess innehåll tillsammans med barnen. Språkmaterialet i montessoripedagogiken är ett konkret material som barnen börjar med att använda sig av föremål och bilder. Barnen får laborera med bokstäver och ord som övergår i meningar och texter. Barns inflytande Pedagogerna skapar en bra förberedd miljö som gynnar barnen att kunna hantera sin vardag där empati gentemot sin närmiljö ingår. Pedagogerna är goda förebilder och ansvarar ytterst för den förberedda miljön, skapa nyfikenhet och inspiration. Pedagogerna lyssnar på barnen/et i samtalen de emellan. Barnen tar egna initiativ och kan ta eget ansvar. Förskola och hem Föräldrarådsgruppen har varit uppskattad. Föräldraenkäterna visar att övervägande del av föräldrarna tycker att verksamheten uppfyller deras förväntningar och att de känner sig trygga att lämna sina barn till oss. Samverkan med förskoleklassen Samarbetet med skolan gällande övergång till förskoleklass för blivande skolbarn fungerar bra. Vi har utsett pedagoger för övergången mellan förskolan och skolan. Vi har haft ett tidigt föräldramöte med de blivande skolbarnens föräldrar och deras nya pedagoger från skolan som berättat om sin verksamhet. Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 sid 5

6 Utvecklingsområden Öka barnens inflytande med ytterligare delaktighet i verksamheten såsom ex att välja på flera aktiviteter, påverka innehållet i samling osv. Utöka vår digitala verksamhet med barnen, läsplattor/ipads Utemiljön fortsätta att bygga på den fysiska miljön ute tillsammans med barnen. Fortsätta att utveckla våra miljöer på avdelningarna till att skapa ännu mer självständighet för barnen och inspiration till lärandet. Utveckla våra språk hyllor/påsar, läsa böcker och föra samtal i ämnet och runt bilderna. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2013 medföljer som bilaga. Ansvarig för redovisningen Förskolechef Catarina Larsson Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 sid 6

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Förskolans mål att utveckla matematik har genomförts genom att bl.a. starta en matematikgrupp.

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 INNEHÅLL Vår verksamhet...2 NORMEN OCH VÄRDEN,värdegrund...3 Åtaganden...4 Mål inom området utveckling och lärande...5 Mål inom området lässkrivspråkmedvetenhet...6

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Mall för pedagogisk dokumentation

Mall för pedagogisk dokumentation Mall för pedagogisk dokumentation Grupp: Alla barnen Tema/arbetsområde: Rymdnissarna Syfte och mål: Att göra barnen mer medvetna om deras egen påverkan i naturen. Att med hjälp av verktyg så som läsplattor

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Pedagogers definition och syn på lek

Pedagogers definition och syn på lek Pedagogers definition och syn på lek En enkätstudie mellan pedagoger inom två pedagogiker Maria Svensson & Linda Torstenson Kurs. LAU370 Handledare: Staffan Stukát Examinator: Pia Williams Rapportnummer:

Läs mer

SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015

SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 LÄRKAN Lärkan Intro Den lokala utvecklingsplanen är en del i förskoleenhetens Arbetsplan-utbildningsplan.

Läs mer