Qualis Granskningsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Qualis Granskningsrapport"

Transkript

1 Qualis Granskningsrapport Kristinebergs förskola Hudiksvall Granskning genomförd i maj 2012 av Johan Österberg och Linda Malmlöf-Gardelin Q-Steps Kvalitetssäkring AB

2 Sammanfattning av rapporten Kristinebergs förskola är en trivsam förskola i norra utkanten av Hudiksvalls stad med 57 barn fördelade på tre avdelningar. Förskolan leds av en förskolechef med ansvar för ytterligare tre förskolor i på gångavstånd i närområdet. I sin första Qualis-granskning når förskolan 75 poäng och är därmed certifierad enligt Qualis kvalitetssystem. Förskolan har ett väl utvecklat värdegrundsarbete som omfattas av samtliga pedagoger och som genomsyrar hela verksamheten. Miljön är trivsam och barnen är trygga och tillitsfulla. Barnens delaktighet är föremål för ett utvecklingsarbete men är redan idag av god kvalitet. Pedagogernas dokumentation i ord och bild i barnens portfoliopärmar och i den rikhaltiga och informativa väggdokumentationen ger barnen goda förutsättningar för en ökad delaktighet och insyn i sitt lärande. Lyhörda pedagoger har skapat en rik inlärningsmiljö och de är goda samtalsledare med alla former av kommunikation i fokus. Barnens nyfikenhet och lust tas tillvara och utmanas av de observanta pedagogerna, som klarar att medvetet stimulera varje enskilt barn. Föräldrainflytandet har förbättringsmöjligheter och kräver större uppmärksamhet från såväl pedagoger som ledning. Förskolans organisation är genomgående tydlig och ändamålsenlig och tillgodoser barnens, föräldrarnas och pedagogernas behov och önskemål. Förskolechefen utövar ett tydligt, strategiskt och framåtsyftande ledarskap som inger respekt hos pedagoger och föräldrar. Formerna för kommunikation är välutvecklade och förskolan använder sig av modern teknik. Pedagogerna har hög formell och personlig kompetens, resurserna hanteras ansvarsfullt på alla nivåer och ekonomin är sedan tre år i balans. Förskolans image är på uppåtgående men kräver ytterligare och medvetna insatser för att även fortsättningsvis trygga tillgången på nya barn och föräldrar. Kristinebergs förskola - en kort presentation I norra delen av stadskärnan i Hudiksvall ligger Kristinebergs förskola, en förskola uppförd under tidigt 80-tal. Nio pedagoger arbetar tillsammans kring 57 inskrivna barn, fördelade på två avdelningar med barn i ålder 1-3 år, Kotten och Kantarellen, och en avdelning med barn i åldern 4-5 år, Eken. Pedagogerna roterar mellan avdelningarna från år till år och samverkan inom och mellan arbetslagen är väl utvecklad. Förskolan har en egen kokerska som tillagar näringsriktig mat från grunden. Förskolechefen Lotta Andersson Damberg ansvarar för ytterligare tre förskolor i närområdet med totalt tio avdelningar och ett trettiotal pedagoger inklusive Kristinebergs förskola. Barnen på förskolan kommer från familjer i hyresfastigheter, bostadsrättslägenheter, radhus och villor i närområdet men även från fastigheter utanför området. Förskolan har en stor och spännande gård med gräsytor, trädbevuxna bergssluttningar, asfalterad cykelväg, rikligt med lekredskap för barn i olika åldrar, två grillplatser, en pergola som skyddar barn i sandlådan mot stark sol och en syrenberså. Närheten till skog och annan natur utnyttjas bland annat för den Mulleverksamhet som pedagogerna bedriver i samverkan med 1

3 Friluftsfrämjandet. Verksamheten är tydligt relaterad till förskolans reviderade läroplan med inspiration av Reggio-Emilia-filosofin. Förskolan ingår i förvaltningens lärområde Nord tillsammans med andra förskolor och skolor och har etablerad samverkan med skolornas F-klasser. Genomförande av arbetet med självvärdering och granskning Förskolans tre arbetslag och ledningen har före vårt besök genomfört en självvärdering av Qualis kvalitetskriterier inom elva olika områden. Ledningen har lämnat en skriftlig redovisning av hur arbetet bedrivs inom de elva olika områdena samt vilka utvärderings- och förbättringsmetoder förskolan använder sig av. Ledningen har kompletterat med planer och rapporter som ledningen funnit relevanta för att belysa förskolans kvalitet. Därtill har vissa kvantitativa tal redovisats avseende organisation, kompetens och resursutnyttjande. Bland de utvärderingsmetoder som förskolan har använt är Qualis enkäter till barn, föräldrar och personal. Av förskolans 31 barn över 3 år har 29 barn svarat (94 procent). Alla barns föräldrar (en förälder/barn) har erbjudits att svara på föräldraenkäten. Enkäten har besvarats av 32 föräldrar av totalt 52 vilket innebär 62 procents svarsfrekvens. Av förskolans tio personal inklusive en resursanställd har nio svarat. Granskningen har skett i form av att undertecknade externa granskare har tillbringat en och en halv dag i förskolan. Det informativa och rikhaltiga materialet från förskolan har vi tagit del av i god tid innan besöket. Under den första besöksdagen har vi deltagit i avdelningarnas verksamhet och intervjuat grupper av pedagoger och föräldrar. Den andra dagen har vi ägnat förmiddagen åt att komplettera de frågor vi saknade svar på, delta i förskolans verksamhet och intervjua ledningen. Nedan redovisas resultatet av arbetslagens och ledningens självvärdering. Längst till höger i tabellen redovisas den bedömning som vi granskare har gjort. Kvalitetsområde Självvärdering avdelningar Kotten Kantarellen Eken Ledningen Extern värdering granskare A. Trygghet och trivsel B. Delaktighet i lärprocessen 3 4 C. Arbetssätt och pedagogroll 4 4 D. Utveckling och lärande 3 4 E. Föräldrainflytande F. Organisation G. Styrning och ledarskap 3 4 H. Kommunikation I. Kompetens J. Resursutnyttjande K. Image

4 Verksamhetens kvalitet inom elva områden Trygghet och trivsel Klockan visar halv nio och på Kantarellens småbarnsavdelning kliver varje barn fram, placerar sig på mattan och säger sitt namn: Jag är Samuel. Efter att varje barn presenterat sig visar pedagogen med hjälp av inplastade flanobilder hur dagen kommer att gestalta sig med en varvning av aktiviteter, måltider och vila. De två pedagogerna avlöser varandra med varierade inslag som aktiverar barnen i samtal, rim och ramsor, tal och taluppfattning, sång och rörelse. Barnen deltar koncentrerat, samlingen präglas av lugn och trygghet och avslutas med att barngruppen delas upp i två mindre grupper inför förmiddagens andra aktivitet. Förskolans fysiska miljö upplevs som trygg och säker (steg 1). På varje avdelning finns fem rum av varierande storlek som anpassats och fortlöpande anpassas efter barnens och verksamhetens behov. Den inre miljön är inspirerande med barnens arbeten och med den informativa väggdokumentationen som syns överallt på avdelningarna. Lokalerna är väl underhållna och funktionella och i gott skick med tanke på förskolans ålder. Pedagogerna observerar barnen under leken och övriga aktiviteter och anpassar lokalerna successivt för att de ska upplevas som säkra, trygga och inspirera till aktivitet. Förskolan har förankrade inskolningsmetoder och säkerhetsrutiner (steg 1). Förskolan tillämpar skriftliga rutiner för inskolning och i förskolans arbetsmiljöplan finns skriftliga rutiner för tillsyn och uppsikt, handlingsplan i händelse av att barn försvinner/rymmer, handlingsplan för personal om hotfulla och våldsamma situationer skulle uppstå samt rutiner för aktiviteter utanför förskolans område. Förskolan arbetar aktivt för att skapa ett klimat som präglas av trygghet och trivsel (steg 2). Vi ser och förstår av intervjusvaren från föräldrar, pedagoger och ledning och läser i fjolårets kvalitetsredovisning, att värdegrundsarbetet har stått i fokus under flera år och att det resulterat i det trygga och trivsamma klimat som vi granskare upplever på förskolan. Förskolan har ett främjande och förebyggande arbete för att förhindra diskriminering och kränkande behandling (steg 2). Förskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är framtagen av pedagoger och ledning och följs regelbundet upp under hela verksamhetsåret samt revideras en gång årligen. Pedagogerna arbetar aktivt efter planens åtgärdspolicy i det förebyggande arbetet som innehåller rollspel med dockor, dramatisering av situationer (pedagogerna agerar iförda hattar) och etiska dilemman, seriesamtal och sociala berättelser. Vi ser hur ett par av de yngsta pojkarna tar fram ett inplastat A4-ark med streckgubbar ur Knuffa-boken och hur de pratar med varandra om hur det känns att bli knuffad av andra. Pedagogerna har ett gemensamt förhållningssätt och bemötande som genomsyrar hela verksamheten (steg 2). Under vårt besök ser vi inte ett enda avsteg från det lyhörda och respektfulla bemötande som pedagoger och ledning kommit överens om att stå för som en viktig del av förskolans värdegrund. Engagemang präglar förskolan (steg 3). I varje aktivitet som vi följer under vårt besök, ser och hör vi pedagogernas engagerande ledarskap i barngrupperna och i mötena med varje enskilt barn. Engagemanget är också synligt överallt på avdelningarna: på väggarna, på fönstren, i taken, i hallen; ja överallt syns resultatet av barnens arbete och pedagogernas engagemang. Förhållandet inom personalgruppen samt mellan personal och barn kännetecknas av förtroende och ömsesidig 3

5 respekt (steg 3). Det långsiktiga värdegrundsarbetet i pedagoggruppen, som initierats av förskolechefen, har satt sig och umgängesklimatet mellan barn, mellan vuxna och barn och vuxna emellan upplever vi granskare som behagligt och respektfyllt. Enkätsvaren från barn, föräldrar och pedagoger bekräftar vår känsla. Förskolan mäter och följer upp barnens trygghet, trivsel och säkerhet (steg 3) genom sin årliga föräldraenkät, intervjuer av barnen inför utvecklingssamtalet och i samband med föräldramötena. Personalenkät, antal pedagoger Instämmer inte alls Instämmer delvis Tar ej ställning Instämmer till stor del Jag trivs på min arbetsplats Barnen trivs på förskolan Vi vuxna reagerar på okamratligt beteende och mobbning bland och gentemot barnen Förhållandet mellan personal och barn kännetecknas av förtroende och ömsesidig respekt I vår förskola har vi enats om gemensamma normer Instämmer helt Föräldraenkät Instämmer inte alls Instämmer delvis Tar ej ställning Instämmer till stor del Förskolan har förankrade metoder för att förhindra diskriminering och kränkande behandling (steg 4). Förutom de förebyggande pedagogiska insatserna som vi beskriver på steg 3 så noterar vi i kvalitetsredovisningen och i pedagogernas reflektionsdokument hur pedagogerna kontinuerligt observerar barnens beteende, hur man kartlägger riskfaktorer, känsliga situationer och fysiska platser där barn kan hamna i konflikter eller bli utsatta för okamratligt beteende. Förskolan har en gemensam värdegrund som synliggörs i det dagliga arbetet (steg 4). Förskolans skriftligt dokumenterade värdegrund syns i varje möte mellan barn och vuxna som vi granskare observerar under vårt besök. Under personalintervjun är pedagogerna unisont samstämda kring hur deras värdegrund ser ut och hur den ska tillämpas i varje situation: Vi är alla olika, men vi är lika viktiga, lika mycket värda och måste få bli respekterade för den vi är. Kompetensutvecklingsinsatserna har under flera år prioriterat värdegrundsarbetet. Det framgår både av kompetensutvecklingsplanerna och av kvalitetsredovisningen från 2010/2011. Instämmer helt Mitt barn trivs på förskolan - 6 % - 31 % 62,5 % Förskolan erbjuder bra mat - 6 % 3 % 19 % 66 % Förskolan arbetar aktivt mot mobbning och okamratligt beteende - 3 % 6 % 38 % 53 % Personalen engagerar sig i mitt barn - 19% 3 % 47 % 31 % Förskolan är välstädad - 6 % 3 % 44 % 47 % Barnenkät Stämmer inte alls Stämmer Stämmer mycket bra Jag tycker om att vara på förskolan 3 % - 97 % Jag är en god kamrat - 10 % 90 % Jag har någon att leka med på förskolan 7 % 7 % 86 % När jag leker med de andra barnen på förskolan känner jag mig glad 7 % 7 % 86 % Jag tycker om maten på förskolan 3 % 7 % 90 % 4

6 Förskolan arbetar utifrån förankrade metoder för att varje barn ska utveckla förståelse för allas lika värde (steg 5). Arbetet med seriesamtalen om känslor och upplevelser och de sociala berättelserna kompletteras av de dramatiseringar som pedagogerna spelar upp inför samtal i barngrupperna om allas lika värde. Vi ser i reflektionsdokumenten hur pedagogerna prövat sig fram med olika metoder och efterhand valt metoder. Förankrade metoder finns för att stimulera barnens samspel, hjälpa dem att bearbeta konflikter och att respektera varandra (steg 5). Pedagogerna tränar barnen systematiskt i att samspela, först i mindre grupper för att så småningom med stigande ålder kunna samspela i storgrupp. Under vårt besök får vi ta del av en kvällskonsert med förskolans Knatteorkester, ett samarbete mellan Kristinebergs förskola och kulturskolan i Hudiksvall. Samtliga 22 barn, 4- och 5-åringar, spelar ett tiotal olika instrument under den halvtimmeslånga konserten ackompanjerande sin egen kör! Barnen har tränat regelbundet varje vecka sedan november. Vi ser andra situationer där turtagning och samspel tränas som ett inslag i temaarbetet. På steg 6 ska varje barn ges utrymme att reflektera över etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. Vi bedömer att inte samtliga avdelningar uppfyller kriteriet och är osäkra på om alla barn verkligen ges den möjlighet till etisk reflektion som avses på steg 6. Självvärderingen ger stöd åt vår bedömning då två arbetslag skattar sig på steg 7 medan ledningen och ett lag skattar förskolan på steg 3. Vi bedömer att förskolan uppfyller samtliga kriterier på steg 1 till 5 och placerar förskolan på steg 5. För att nå steg 6 måste samtliga barn på samtliga avdelningar ges det utrymme till reflektion över etiska dilemman som kriteriet avser. Delaktighet i lärprocessen Av kvalitetsredovisningen framgår att barnens delaktighet och inflytande är föremål för särskild uppmärksamhet innevarande år. Observationer av barnen och deras delaktighet samt av bemötandet av pojkar och flickor genomfördes i september 2011 och i februari 2012, och vi tar del av pedagogernas reflektioner efter observationsperioderna. Barnens intressen, förmågor och behov präglar den pedagogiska verksamhetens utformning (steg 1). Höstens arbete med bondgården och dess djur på småbarnsavdelningarna fick en tydlig övergång till markarbete och maskiner, sedan barnen en morgon upptäckt en stor grävmaskin utanför staketet. Under de följande veckorna övergick temat till att handla om traktorer, schaktmaskiner och grävskopor, och vi såg en mängd olika dokumentationer i bild och i form av egentillverkade fordon på småbarnsavdelningarna som ett resultat av barnens påverkan på verksamheten. På Eken har barnen dagligen en påtaglig påverkan på innehåll och utförande. Lärandemiljön skapar goda förutsättningar för barnens delaktighet (steg 2). I princip allt lekmateriel finns nåbart för alla barn liksom barnens egna pärmar (den individuella portfoliodokumentationen). De olika rummen möbleras om alltefter pedagogernas observationer av hur barnen leker och arbetar. Lyhördhet och uppmärksamhet präglar pedagogernas bemötande av barnen i varje situation som vi iakttar. Barnen uppmuntras att göra egna val i sitt lärande (steg 2). Pedagogerna har tidigare arbetat med aktivitetskort, men fann att korten låste upp barnens fria val av aktiviteter, och de ser att barnen idag självmant har lärt sig att ta initiativ till vad de vill göra 5

7 och på vilket sätt. I barnens Qualis-enkät svarar 93 procent av dem att de ofta får välja vad de vill göra. Varje barns lärprocesser dokumenteras kontinuerligt och synliggörs för barnet och föräldrarna (steg 3). Den rikhaltiga väggdokumentationen av lärandeprocesser på avdelningarna och de väl strukturerade verksamhetspärmarna som står strategiskt placerade i kapprummen, är ett par exempel på hur barnens lärande synliggörs för föräldrar och övriga besökare. I barnens portfoliopärmar ser vi hur pedagogernas ökade kunskap och medvetenhet av pedagogisk dokumentation vuxit över tid. Av dokumentationsinslagen gjorda under innevarande år ser vi att pedagogerna idag förstår innebörden av utvecklingsportfolio. I kompetensutvecklingsplanen läser vi hur alla pedagoger har utbildats i pedagogisk dokumentation under de senaste två åren, och att deras egen lärprocess fortfarande pågår. Det finns en tydlig koppling mellan utvecklingssamtalet och förskolans arbete med barnets lärande och utveckling (steg 3). Föräldrarna bekräftar till 63 procent att de helt eller till stor del instämmer i att Utvecklingssamtalet bygger på pedagogisk dokumentation av mitt barns lärande, 16 procent tar inte ställning, 13 procent vet inte medan bara 3 procent inte instämmer alls. Resultatet förvånar oss granskare, som tydligt kan se hur väl förskolan och pedagogerna ger flera möjligheter för föräldrarna att ta del av hur dokumentationen av barnets lärande påtagligt synliggörs och kommuniceras. Pedagogerna behöver sannolikt bli ännu tydligare i sina ansträngningar för att visa på hur många olika sätt som föräldrarna blir informerade om det egna barnets lärande och hur lärandet följs upp och dokumenteras. Pärmen är superbra kommenterar en av föräldrarna under intervjun och övriga föräldrar instämmer i att dokumentationen kring det egna barnet är god. I Qualis-enkäten uppger sju pedagoger att Barnen är delaktiga i lärprocessen och resterande två pedagoger instämmer till viss del. Varje barn stimuleras att reflektera över sitt lärande (steg 4). Pedagogerna sitter ofta i samtal med ett enskilt barn och dokumenterar tillsammans med barnet i form av metareflektion kring barnets eget lärande. Vi tar del av pedagogernas reflektionsprotokoll kring enskilda barn och ser hur varje barn får uppmärksamhet. Barnen har ett reellt inflytande över arbetssätt och verksamhetens innehåll (steg 4). Pedagogernas grundläggande förhållningssätt till barnen och deras stora lyhördhet gör att de är ständigt vaksamma på barnens initiativ i såväl leken som under temaarbetet i mindre grupper. Vi läser i pedagogernas reflektionsdokument och verksamhetspärmar hur barnens inflytande har vuxit över tid i takt med pedagogernas egen utveckling. På steg 5 ska varje barn göras medvetet om att det finns olika sätt att lära. Det kunde vi se på Eken men inte på småbarnsavdelningarnas väggdokumentation eller i alla pedagogers reflektionsdokument. Här finns fortfarande ett utvecklingsbehov att täcka upp så att samtliga pedagoger blir vaksamma på hur barn tillämpar olika lärstilar under sitt lärande och sin utveckling. I självvärderingen placerar ett arbetslag och ledningen förskolan på steg 3 medan två lag placerar sig på steg 4. Vi bedömer att förskolan når samtliga steg fram t o m steg 4 och placerar förskolan där. Fortsatt kompetensutveckling och överspridning av redan tillämpade goda rutiner och förhållningssätt mellan avdelningarna bör snabbt kunna lyfta förskolan till steg 5. 6

8 Arbetssätt och pedagogroll När vi på morgonen kliver in på avdelningarna är alla barn redan fullt sysselsatta med någon aktivitet, oftast tillsammans med något eller några andra barn eller ensamma. Pedagogerna möter barn i hallen eller pratar med något enskilt barn inne på avdelningen. Eftersom allt material finns lätt tillgängligt för barnen, steg 1, och de är vana att välja själva vad de vill göra, så är alla aktivt sysselsatta redan från dagens början. Miljön lockar till lek, utveckling och lärande (steg 1). Den fysiska miljön på samtliga avdelningar är välplanerad och inspirerande. Väggarna berättar om barnens arbeten och teman och väggdokumentationen är riklig med tydlig koppling till läroplansmålen och till lärandeprocesser. De olika rummen varieras ofta efter barnens behov och intresse enligt pedagogerna. Leken ligger till grund för allt lärande (steg 1). Förmiddagens temaarbete kring vattnets kretslopp för halva småbarnsavdelningen, gruppen Småforskarna, startar med en flanosaga om dropparna Dripp och Dropp och övergår sedan till lekfulla experiment med vattenbanan. Barnen är starkt engagerande och medagerande i vattenflödet med olika föremål, färger och farkoster. Den andra halva småbarnsavdelningen, Igelkottarna går ut med sin pedagog i skogen för att leta vårtecken bland växter och djur. Miljön och material utnyttjas väl i lärprocessen (steg 2). Papprör, mjölkkartonger, slangbitar blir i barnens skapandeprocesser olika typer av maskiner och farkoster och fantasifulla varelser. Förskolan har ett rikt förråd av både färdigt lekmaterial, förbrukningsmaterial och återvunnet material. Kreativitet och skapande präglar arbetssätt och lärande (steg 2). De aktiviteter vi tar del av under vårt besök lockar barnen till aktivt deltagande och rymmer stor variation av skapande inslag. De yngsta barnens stilleben av vitsippor från veckan innan hade gjort sig bra på vilket seriöst galleri som helst. Pedagogerna ger barnen stöd i att utveckla självständighet och tillit till sin förmåga (steg 2). De aktivitetskort som pedagogerna tagit fram används allt mindre av barnen. Barn som är trygga vet ofta vad de vill, kommenterar en pedagog under intervjun det faktum, att barnen allt oftare söker sina aktiviteter och uttrycksformer på egen hand. Pedagogerna uppträder ofta som samtalsledare och har ett tydligt coachande förhållningssätt till barnen. Verksamheten är rolig, stimulerande och lärorik för alla barn (steg 3). Redan morgonsamlingen på de olika avdelningarna präglades av variation med rim, ramsor, matematik, sång, dans och rörelse. De olika temaaktiviteter som vi tog del av engagerade varje barn och skapade en god bild av hur pedagogerna arbetar med att stödja och utveckla varje barns tankar och träna dem att reflektera över sitt lärande. Barnen uppmuntras till många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik samt dans och drama (steg 3). Från väggdokumentationen på avdelningarna, från bilderna på de digitala bildskärmarna och från barnens portfoliopärmar kan vi se hur mångsidigt barnen tränas att uttrycka sig under temaaktiviteter och lek. Vid vårt besök firade Kristineberg under dag två förskolans dag med en rad aktiviteter i blandade barngrupper, där i princip alla uttrycksformer prövades i ett stationssystem som präglades av lekfullt lärande. Pedagogernas arbetssätt och arbetsformer utvärderas regelbundet (steg 3). Varje avdelning har sin egen verksamhetspärm med fortlöpande dokumentation över allt temaarbete och barnens fria lek som sker under veckorna. Pedagogerna för också regelbundet anteckningar över sina avdelningsmöten. Anteckningarna i den särskilda reflektionspärmen vittnar om att pedagogerna systematiskt reflekterar över sitt eget arbete med barnen och att man ständigt försöker att förbättra sitt arbete med barnen. I Qualis-enkäten bekräftar åtta av nio pedagoger helt eller till stor del att Våra arbetssätt och arbetsformer stimulerar och utmanar varje barns utveckling. 7

9 Pedagogerna utmanar barnen att pröva olika lösningar av egna och andras problem (steg 4). Under intervjun ger pedagogerna oss sin kunskapssyn: Barn lär sig genom att pröva och härma andra och vi pedagoger bekräftar dem och deras lärande och utmanar dem att tänka vidare. Vi såg flera tydliga exempel på problemlösning under vårt besök. Någon timme efter Småforskarnas samtal om vattnets kretslopp och dropparna Dripp och Drapp och deras öden och äventyr, tog ett barn upp temat på nytt vid lunchbordet och ställde frågan: Men vad händer om fiskarna dricker upp alla vattendroppar som regnar ned i sjön? Efter en kort tystnad svarar ett annat barn vid bordet: Men dom kissar säkert ut vattendropparna och då blir det sjö igen. Pedagogerna använder gemensamma former för dokumentation av den pedagogiska verksamheten (steg 4). Systemet med processbeskrivande dokumentation i former av bild, foto och förklarande text finns på väggarna på samtliga avdelningar, men även i verksamhetspärmen som står placerad i kapprummet. Tanken är att föräldrarna snabbt ska kunna ta del av vad barnen arbetar med och hur deras arbete och lek relaterar till läroplansmålen och barnens lärande och utveckling. Pedagogernas interna dokumentation följer ett gemensamt upplägg på samtliga avdelningar. De har en egen verksamhetspärm och sin reflektionspärm, men letar efter ett nytt och enklare system för dokumentation av sitt eget lärande. Utvärderingarna bidrar till undervisningens och den pedagogiska verksamhetens utveckling (steg 4). Av kvalitetsredovisningen från 2010/2011 framgår hur pedagogernas erfarenheter från föregående verksamhetsår visat på nya och nygamla utvecklingsområden, men även anteckningar i reflektionspärmarna lyfter fram förbättringsområden och rutinförbättringar mera kontinuerligt. På planerings- och utvärderingsdagarna under arbetsåret gör ledning och pedagoger större förändringar som motiverats av gjorda erfarenheter under året. Vi ser att förskolan i huvudsak agerar som en lärande organisation, där analysfasen är väl utvecklad och förbättringsarbetet har hög prioritet hos både ledning och pedagoger. Det gemensamma kunskapsbegreppet är ännu inte etablerat hos samtliga pedagoger och variationen hos pedagogerna när det gäller att dokumentera och reflektera över det pedagogiska arbetet i förhållande till varje barns utveckling är för ojämn för att förskolan ska uppfylla samtliga kriterier på steg 5. Två arbetslag samt ledningen placerar förskolan på steg 3 i självvärderingen och ett lag placerar förskolan på steg 6. Vi ser att förskolan uppfyller samtliga kriterier på steg 1 till 4 och att kompetensutvecklingsinsatserna tar sikte på att förskolan är på väg att nå steg 5 och småningom även steg 6. Vi placerar förskolan på steg 4. Utveckling och lärande 3-årige Emil kommer fram till mig och en av pedagogerna och visar upp sin senaste Legokonstruktion. Han har utan instruktion byggt en åkgräsklippare med ledad slåtterkniv. En nästan autentisk modell av en riktig klippare. Både jag och pedagogen blir imponerade och pedagogen beskriver att höstens tema kring bondgården och barnens initiativ till ett utvecklat traktortema fortfarande ger effekter i barnens fria lek. Rummet för konstruktion är nu en enda stor Legoverkstad på Kotten, och flickor och pojkar arbetar tillsammans och var för sig med sina uppfinningar. Lärandemiljön är öppen, innehållsrik och inbjudande (steg 1). Pedagogerna är lyhörda och talar med inlevelse om den fysiska miljön som den tredje pedagogen. Ommöblering 8

10 av rummen sker ofta som en följd av hur barnens intressen och behov utvecklas över tid. Förskolan uppmuntrar nyfikenhet och lust att leka hos varje barn (steg 1). Det ser vi både i aktiviteter under vårt besök, men också på många sätt i den omfattande vägg- och pärmdokumentationen. Handlingsplaner används för barn i behov av särskilt stöd (steg 1). Förskolan har tillgång till flera specialpedagoger som utbildar och handleder pedagogerna kontinuerligt. Det kan vi se av mötesprotokoll och i kompetensutvecklingsplanen. Förskolan har metoder för att följa upp och dokumentera barnens allsidiga utveckling och lärande (steg 2). Pedagogerna har genomgått en särskild utbildning för hur de ska använda digitalkameran för specifik utvecklingsdokumentation. Såväl barnens portfoliopärmar som verksamhetspärmarna, väggdokumentationen och de digitala fotoramarna visar oss på hur pedagogerna i sitt arbete stödjer barnens allsidiga utveckling. Förskolläraren tar ett särskilt ansvar för det pedagogiska arbetet i förskolan (steg 2). De sju högskoleutbildade pedagogerna har särskild reflektions-och planeringstid och ingår i turordning tillsammans med förskolechefen i fredagarnas reflektionsgruppmöte. Förskolan har tillgång till specialpedagogisk kompetens (steg 2). Fem specialpedagoger ingår i lärstödsteamet på förskolorna i Hudiksvall. Pedagogerna har genom specialpedagogens försorg genomgått utbildning under året kring TRAS (Tidig Registrering Av Språk-utveckling), teckenkommunikation och rollfördelning i processorienterat arbete. Vid behov kontaktar pedagogerna förskolechefen som låter sätta in handledning eller utbildning beroende på arten av problem. Utforskande, nyfikenhet och lust utgör grunden för den pedagogiska verksamhete (steg 3). Pedagogerna utmanar barnens tankar och behov under alla de aktiviteter vi följer under vårt besök. Vi får många exempel på hur pedagogernas lyhördhet för barnens intresse och förhållningssätt till barnens initiativ ökar nyfikenheten hos barnen. Avdelningarnas materialinköp är ofta ett resultat av barnens uttalade lust och intresse. Barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling (steg 3). Stopptecknet är ett redskap som pedagogerna gett barnen. Pedagogerna uppmuntrar barnen att se och lyssna på varandra och berätta vad de känner och tycker. Barnen tränas i turtagning och i samspel i både spontana och arrangerade situationer. Pedagogerna använder sig ofta av dockor för att spela upp konflikter och involvera barnen i möjliga lösningar. Förskolan arbetar aktivt med språk och kommunikationsutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik (steg 3). Språkbadet är intensivt från pedagogernas sida och man arbetar med materialet Före Bornholm och systematiskt med alla barn i TRAS. Flera av pedagogerna har i sin grundutbildning inriktning mot naturvetenskap och matematik och det märker vi tydligt i de teman som barnen arbetar och har arbetat med under året. Förskolans dag innehåller alla former av språk; från bild- och form över rörelse och dans till matematik, begreppsträning o s v. Pedagogerna stimulerar och utmanar varje barns utveckling och lärande (steg 4). En förälder beskriver under intervjun hur pedagogerna har tränat hennes barn, som är mycket försiktiga och blyga, till att våga ta plats, uttrycka en åsikt och våga söka kontakt med andra barn. Vi ser och hör flera exempel på hur pedagogerna varierar sitt sätt att möta barnen på ett individuellt och respektfullt sätt och hur barnen utmanas med pedagogernas frågor och uppföljning av andra barns tankar. I barnens portfoliopärmar kan vi också se hur pedagogerna lyckas individualisera med sitt coachande förhållningssätt. Olika former av pedagogisk dokumentation används regelbundet för att följas upp barnens utveckling och lärande (steg 4). Barnens portfoliopärm har genomgått en 9

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer