Rapport omvärldsbevakning och analys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport omvärldsbevakning och analys"

Transkript

1 HSN P 19 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Handläggare: Kajsa Westling Rapport omvärldsbevakning och analys Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ska regelbundet lämna en rapport om omvärldsbevakning av sådant som berör hälso- och sjukvårdens utveckling, samt göra en bedömning av dess konsekvenser för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen arbetar för närvarande med att omstrukturera sitt arbetssätt runt omvärldsbevakning och analys. Det nya arbetssättet syftar till att förvaltningen ska öka sin kunskap om vad som pågår i omvärlden och bygga upp en strategisk beredskap inför framtidens utmaningar. Denna sammanställning och bedömningar utgår i huvudsak från de rapporter som lämnats från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting under året, samt de förslag till lagändringar som presenterats från Socialdepartementet. Rapporten berör bland annat Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården, Betänkande från Patientsäkerhetsutredningen, utredningen Patientens rätt samt Ny lag om valfrihetssystem (LOV). Långtidsutredningen om hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting för åren fram till 2025 är en annan viktig omvärldsrapport som förvaltningen tagit fram under året. Miljökonsekvenser av beslutet Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön. Catarina Andersson Forsman Catharina Barkman Bilagor 1 Rapport Omvärldsbevakning och analys

2 1 (19) Avdelningen för Uppföljning och Utveckling Handläggare Kajsa Westling Telefon E-post Rapport Omvärldsbevakning och analys Uppdrag Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ska regelbundet lämna en rapport om omvärldsbevakning av sådant som berör hälso- och sjukvårdens utveckling. Denna sammanställning och bedömningar utgår i huvudsak från de rapporter som lämnats från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under året, samt de förslag till lagändringar som presenterats från Socialdepartementet. Innehåll Rapporter från SKL, Socialdepartementet m.m. Ekonomirapporten 2-3 Läkemedelsförsäljning i Sverige 3-4 Livsstilsrapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård..6-8 Prioriteringar i hälso- och sjukvård.8-9 Beskrivning av vårdutnyttjande i psykiatri.9-10 Nationella IT-strategin Vård inom EU Långtidsutredningen Nationell satsning för ökad patientsäkerhet..13 Betänkande från patientsäkerhetsutredningen Patientens Rätt Nya lagar Asylsökande får rätt till vård..16 Ny lag om valfrihetssystem Föreskrifter om läkares specialiteter..17 Påföljder för psykiskt sjuka lagöverträdare.17 Ersättningsetablering

3 2 (19) Rapporter och utredningar från SKL, Socialstyrelsen m.m. Ekonomirapporten, om kommunernas och landstingens ekonomi Bedömningarna i SKLs ekonomirapport präglas i år av stor osäkerhet på grund av den finansiella krisen. Detta beror bland annat på att beräkningarna i rapporten avslutades den 8 oktober medan krisen fortfarande pågick. En viktig slutsats som rapportförfattarna drar är att skatteunderlaget växer långsammare än tidigare, men också långsammare än tidigare bedömt. Detta förstärker den mer normala nedväxlingen i konjunkturen och den svenska konjunkturnedgången fördjupas och förlängs följaktligen. Däremot bedöms den akuta förtroendekrisen på finansmarknaderna ändå vara övergående men att det tar närmare ett år innan marknaderna åter är någorlunda stabila. När så de negativa effekterna av finanskrisen börjar klinga av vänder ekonomin under En dämpad tillförsikt bland hushåll och företag medför en svag konsumtions- och investeringstillväxt Den långvariga sysselsättningsökningen bryts därför och under 2009 faller sysselsättningen. När arbetslösheten efter lågkonjunkturen återgår till årets nivå leder återhämtningen på arbetsmarknaden till att skatteunderlaget 2011 och 2012 växer i relativt gynnsam takt. SKL uppskattar att landstingen upplever svårigheter redan 2008 och 2009 på grund av högt kostnadstryck, medan kommunernas utgångsläge är bättre. Det demografiska trycket kommer tidigare på sjukvården och den medicinsktekniska utvecklingen gör det möjligt att behandla sjukdomar i ny utsträckning. Dessutom är landstingen i högre grad än kommunerna beroende av generella statsbidrag som hålls nominellt oförändrade trots att kostnaderna ökar. De senaste årens resultatförbättring är delvis ett uttryck för att kommuner och landsting har accepterat målet om god ekonomisk hushållning. Man har också sett att kvaliteten i vården inte enbart är en kostnadsfråga. Det kommer dock att vara mycket svårt för landstingen att uppfylla de ekonomiska målen med dagens finansiering. Resultaten bedöms därför bli negativa inom kort. Redan i år räknar hälften av landstingen med att redovisa underskott. En viktig förutsättning för beräkningarna är att såväl kommuner som landsting fortsätter sitt effektiviseringsarbete. Detta kommer dock inte vara tillräckligt. Medborgarnas behov och krav kommer att fortsätta att öka.

4 3 (19) Tydligast är detta för landstingen, men även kommunerna kommer inom bara några år att tvingas att genomföra rationaliseringar. Efter rapportens publicering skriver Sveriges Kommuner och Landsting i december återigen ner skatteunderlagstillväxten. Prognosen revideras ner till 2,8 respektive 2,9 procent för 2009 och Dessutom presenteras siffror som visar att skatteintäkterna väntas bli ännu lägre än tidigare beräknat: 3 miljarder kronor lägre för 2009 och 8 miljarder kronor lägre för 2010 jämfört med oktoberprognosen. De minskade skatteintäkterna motsvarar närmare jobb i kommuner och landsting SKL:s rapport visar på minskade intäkter inför 2009 och framåt vilket bekräftar förvaltningens egna beräkningar. Ett strategiskt arbete avseende kostnadseffektivisering av vården är därför nödvändigt. Långtidsutredningen kan fungera som ett underlag för detta samt för kvalitetsutveckling av hälso- och sjukvården i SLL. Dessutom bör man se över vad för insatser som SLL kan göra för att bemöta lågkonjunkturen och mildra dess effekter. Läkemedelsförsäljningen i Sverige Samhällets kostnader för receptförskrivna läkemedel väntas öka med i genomsnitt fyra procent de kommande fem åren. Det visar Socialstyrelsens rapport om läkemedelsförsäljningen i Sverige. Kostnaderna beräknas öka från ungefär 20,5 miljarder kronor år 2008 till mellan 23 och 24 miljarder år Socialstyrelsen konstaterar också att skillnader i läkemedelsanvändning mellan landstingen tyder på att det finns utrymme för en mer rationell och kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning. Även om det finns en del okända variabler i prognosen, t.ex. effekterna av avregleringen av apoteksmarknaden från och med juli 2009, så pekar det mesta på en ganska jämn kostnadsutveckling de kommande åren enligt Socialstyrelsen hälso- och sjukvårdsavdelning. Från att nästan ha legat stilla mellan 2003 och 2006 ökade kostnaderna för receptbelagda läkemedel med ungefär 4 % år Socialstyrelsens beräkningar pekar på att ökningen kommer att hålla sig kring denna nivå även mellan 2008 och väntas kostnaderna öka med mellan 4 och 4,5 %, vilket motsvarar ungefär 20,5 miljarder kronor i läkemedelsförmånskostnad. År 2009 beräknas ökningen bli ungefär 3,5 % och ,5 %. Variationerna beror bl.a. på att fler patent går ut 2009

5 4 (19) jämfört med 2010 vilket ger lägre kostnader och på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets läkemedelsgenomgångar. År 2012 beräknas kostnaden för läkemedelsförmånen bli mellan 23 och 24 miljarder kronor. Kostnaderna för s.k. rekvisitionsläkemedel, dvs. läkemedel som främst används inom sjukhusvård, beräknas öka med i genomsnitt 10 procent per år de närmaste två åren till ungefär 6,5 miljarder kronor i slutet av år Faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen Under år gick ett antal patent ut på läkemedel som förskrivs i stora volymer. Det gjorde att det kom billiga kopior vilket innebar en rejäl minskning av kostnaderna för sjukvården. Utbudet av nya läkemedel var dessutom relativt litet under dessa år. Nu ligger antalet nya läkemedel på en högre nivå igen medan effekterna av patentutgångarna är något mer begränsade. Dessutom säljs de flesta läkemedel i allt större volymer, bl.a. på grund av en åldrande befolkning. Förvaltningen arbetar med att bemöta de ökade läkemedelskostnaderna. Detta sker genom den läkemedelsstrategi som förvaltningen tagit fram. Från och med år 2010 kommer ett ökat kostnadsansvar för vårdgivarna för läkemedel i öppen vård att tillämpas. Ett projekt har påbörjats under 2008 för att ta fram en modell för hur stor andel av kostnaderna som skall ingå och hur ersättningen ska se ut till vårdgivarna inom respektive vårdgren. Förvaltningen bedömer också att arbetet med att uppmuntra till följsamhet till Kloka Listan skall fortgå. Livsstilsrapporten 2008 Socialt och ekonomiskt utsatta grupper lever betydligt mer ohälsosamt än välbeställda samhällsgrupper. Det är den generella slutsatsen som Folkhälsoinstitutet drar i sin Livsstilsrapport Rapportförfattarna konstaterar också att kraftig övervikt hos kvinnor ökar, likaså allvarliga alkoholskador. Även antalet narkotikarelaterade dödsfall är nu det högsta som någonsin har noterats. På den positiva sidan rapporteras det att rökningen fortsätter att minska i landet. Mest markant, enligt rapporten, är den tydliga kopplingen mellan social status och livsstil. Kraftig övervikt och rökning är vanligast bland lågavlönande och personer med kort utbildning. Vidare är det dubbelt så vanligt bland män med kort utbildning och svåra ekonomiska problem att ha minst två hälsorisker jämfört med män som har kort utbildning och inga ekonomiska problem. Bland män med lång utbildning är det tre gånger vanligare bland dem med svåra ekonomiska problem att ha minst två

6 5 (19) hälsorisker jämfört med dem som inte har ekonomiska problem. Samma förhållanden gäller även för kvinnor. Den grupp med sundast levnadsvanor är kvinnor med lång utbildning och god ekonomisk situation. Andra viktiga resultat som framkommer i rapporten är att alkoholskadorna fortsätter att öka trots att ökningen av totalkonsumtionen stannat upp de senaste åren. Detta kan tyda på en viss tidsfördröjning innan skador visar sig och på att det skett en omfördelning av skadlig alkoholkonsumtion till nya grupper. Allvarligt är också att den narkotikarelaterade dödligheten har ökat och nu är på den högsta nivån som registrerats någonsin. Fortfarande är dock användningen av narkotika relativt liten vid en internationell jämförelse. Glädjande är att rökningen minskat, vilket kan ha samband med rökförbudet på restauranger som infördes Det bör dock noteras att betydande befolkningsgrupper, framför allt lågutbildade och lågavlönade kvinnor släpar efter i den gynnsamma utvecklingen. Kraftig övervikt eller fetma har ökat bland kvinnor vilket tyvärr motsäger förhoppningarna att det skulle ha skett ett genomgripande trendbrott när det gäller ökningen av övervikt. Insatser för att stimulera till ökad fysisk aktivitet exempelvis fysisk aktivitet på recept har fått stort genomslag. Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av att förstärka arbete runt jämlik vård. Förvaltningen har fått ta del av SKL:s satsning inom detta område och planerar att tillsätta en arbetsgrupp under Denna ska arbeta för att jämlik vård ska beaktas i alla förvaltningens avtal. Genom att utveckla behovsanalyser för de 10 största behovsgrupperna ökar förutsättningarna för att ge en behovsstyrd vård på lika villkor. Detta arbete beräknas vara klart under Förvaltningen arbetar dessutom med att förbättra arbetet mot övervikt och fetma. Det tvååriga projektet att utveckla och utvärdera vårdkedjan för barn och ungdomar med fetma i Stockholms län har under året utökats att innefatta ytterligare en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Revidering av Handlingsprogram övervikt och fetma pågår liksom framtagande av en åtgärdsplan för implementering av det nya programmet. CeFAM har uppdraget att stödja införandet av Fysisk aktivitet på recept i Stockholms läns landsting. Detta sker genom utbildningar, seminarier och lokalt stöd till vårdgivare. Utbildningarna har under hösten snabbt blivit fulltecknade. Förvaltningen har även infört målrelaterad ersättning som faller ut för de husläkarmottagningar där distriktsköterskorna diskuterar

7 6 (19) hälsofaktorer så som rökning, alkoholintag samt övervikt med sina patienter. Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården Socialstyrelsen och SKL presenterar för tredje året Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Rapporten innehåller flera nya kvalitetsmått, ett nytt avsnitt om resultat över tid, uppgifter på sjukhusnivå samt resultat för ett antal patientgrupper med olika sociala och ekonomiska förutsättningar. Öppna jämförelser är ett avstamp för bättre medicinsk kvalitet samt säkrare och mer tillgänglig sjukvård enligt Socialstyrelsen och SKL. Rapporten redovisar 101 kvalitetsmått (indikatorer varav 31 är nya) inom fyra områden: medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Landstingens resultat jämförs per indikator och för 19 av indikatorerna återges sjukhusens resultat. Nationellt sett har tre stora sjukdomsgrupper visat förbättrade resultat över tid. Minskningen i dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt är påtaglig. Minskningen från perioden är för både män och kvinnor över två procentenheter och den gäller i stort sett alla landsting. Dödligheten efter sjukhusvårdad stroke minskar även den, om än i något lägre grad. Också denna minskning är en fortsättning på en långsiktig trend. Femårsöverlevanden vid bröstcancer har ökat i alla landsting under den senaste sexårsperioden och i riket med knappt fyra procentenheter, till över 87 procent. SLL visar förbättrade resultat när det gäller bl.a. sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet vilket mäter antalet döda p g a att dessa inte fått vård. Sverige har bra resultat internationellt sett och SLL placerar sig klart över riksgenomsnittet. Stockholm har också en ökad andel influensavaccinerade äldre (65 år och äldre) från föregående års värde på 64 % till landets högsta värde på 70 %. När det gäller andel kvinnor år som genomgått gynekologisk cellprovskontroll 2006 har Sverige har bäst resultat internationellt sett och SLL ligger med våra 73,3 % bland de högsta nivåerna jämfört med andra huvudstäder i Europa. Resultatet gällande 5- årsöverlevnad vid bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer är också positivt; SLL visar förbättrade siffror. Gällande bröstcancer ligger Stockholm bäst till i landet och är därmed också världsbäst. SLL visar däremot dåligt resultat med de högsta siffrorna i landet gällande andel i befolkningen som antibiotikabehandlats 2007 och visar också dåliga

8 7 (19) resultat när det gäller antal inhemskt smittade MRSA-fall/ invånare. SLL har dock god kontroll över MRSA- spridningen och andelen smittade i akutsjukvården är mycket låg. SLL har de högsta kostnaderna för hälso- och sjukvården mätt per invånare i riket. För primärvården är dock kostnaderna per invånare lägre än rikssnittet. Detta är en förändring mot förra mätningen. För psykiatrin har Stockholm, precis som tidigare, landets högsta kostnad per invånare även om skillnaden minskat. SLL-befolkningen konsumerar förhållandevis mer öppen allmän och specialiserad vård vilket tillsammans med högre läkemedelskostnader och psykiatrikostnader kan vara förklaringen till att SLL har de högsta kostnaderna per invånare. SLL har dock som förra mätningen, som avsåg perioden , den lägsta kostnadsökningen per invånare. Flera andra landsting har sedan förra mätningen i stället ökat sina kostnader. Av resultaten kan man dra slutsatsen att hälso- och sjukvården i SLL produceras till relativt höga kostnader. I några fall är resultaten bra medan i andra finns mycket att förbättra. SLL har haft den lägsta kostnadsökningen för hälso- och sjukvården vilket kan dels bero på en ökad produktivitet hos vissa vårdgivare men också på befolkningsökningen med yngre och friskare invånare i jämförelse med andra landsting. Förvaltningens mätningar visar på en 12 procentig produktionsökning inom husläkarverksamheten under 2008 jämfört med För att fortsättningsvis tillse att inte kostnaderna överstiger intäkterna är det viktigt att styra vårdproduktionen mot en ökad produktivitet med bättre kvalitet så att vården utförs på rätt sätt av rätt person. I den nya styrmodellen för akutsjukhusen ligger en kraftfull fokus på uppföljning av sjukhusens resultat. Förvaltningen arbetar dessutom med att utveckla öppna jämförelser och ranking mellan olika vårdgivare för att driva på kvalitetsutvecklingen och möjliggöra för medborgarna att välja vårdleverantör. Resultatet av SKL s öppna jämförelser är vidare något som givit upphov till ett aktivt kvalitetsarbete på flera håll, både inom sjukhus och kliniker och i samband med förvaltningens uppföljning av sjukhusen. Alla Spesak (specialsakkunniga) har 2008 givit kommentarer till Öppna jämförelser. Resultaten har också varit en punkt på dagordningen på samtliga Specialitetsråd.

9 8 (19) Ett särskilt gott exempel är att de förhållandevis svaga resultat som påvisades för Stockholms förlossningskliniker avseende perinealbristningar hos kvinnan i samband med förlossning. Resultaten har givit upphov till bred utbildning av barnmorskor och läkare och under 2008 har ett omfattande Vårdprogram tagits fram. Ett annat exempel är att den påvisade stora förskrivningen av bredspektrumantibiotika i Stockholm kopplat till den oroande utvecklingen av resistenta bakterier bidragit till att ekonomiska resurser avsätts för Strama-arbete för öppen vård från Prioriteringar i hälso- och sjukvården Vårdens alltför svåra val? PrioriteringsCentrum har på Socialstyrelsens uppdrag kartlagt och analyserat hälso- och sjukvårdens arbete med prioriteringar. Denna rapport utgör det viktigaste underlaget för den värdering av utvecklingen och de förslag till förändringar som Socialstyrelsen lägger fram till regeringen. Rapporten visar att: öppna prioriteringar i stor utsträckning saknas resurser fördelas utifrån historiska mönster de prioriteringar som gjorts sker inom, inte mellan verksamhetsområden medborgarna är i liten utsträckning involverade i prioriteringsdiskussioner. Principerna och riktlinjerna anges vara kända, men svårtolkade och svåranvända. En negativ aspekt är att de är alltför inkluderande och att de på så sätt lämnar begränsat stöd till nedprioriteringar. En ytterligare försvårande aspekt är det tryck från allmänhet och media som lokala/regionala politiska system har att hantera. Som stöd för ett ökat lokalt och regionalt engagemang i öppna prioriteringar föreslår PrioriteringsCentrum en rad förändringar. Bl.a. föreslås att de fyra prioriteringsgrupperna utgår, att en ny ansvarsprincip införs, samt att en betydande omdefinition av kostnadseffektivitetsprincipen görs. Den nya kostnadseffektivitetsprincipen skulle tydliggöra att man i val mellan olika åtgärder skall välja den mest kostnadseffektiva samt att principen kan appliceras vid val mellan olika typer av vårdbehov. Socialstyrelsen gör bedömningen att det behövs en genomgripande översyn och omarbetning av rådande principer. Detta bör omfatta en ambition att

10 9 (19) formulera kriterier som ger stöd åt begränsningar i det offentliga åtagandet. Den ansvarsprincip som PrioriteringsCentrum i det syftet föreslår ställer sig Socialstyrelsen tveksam till. Ansvarsprincipen skulle innebära att ohälsa som är en följd av onödigt och medvetet risktagande skall/bör rangordnas lägre än annan ohälsa. Detta riskerar att öka den sociala skiktning vad gäller hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård som redan finns. Socialstyrelsen konstaterar att det finns ett behov av fortlöpande följa upp hur huvudmännen arbetar med prioriteringar. Detta kan göras utifrån ett mindre antal indikatorer som det på ett enkelt sätt går att samla data kring. En rimlig ambition är att en sådan uppföljning görs vartannat år. Beslut om prioriteringar tas i den reguljära budgetprocessen. Medicinska prioriteringar görs kontinuerligt inom verksamheterna. Beskrivning av vårdutnyttjande i psykiatrin En rapport från Socialstyrelsen baserad på de nationella hälsodataregistren visar att skillnaderna är stora i Sverige när det gäller hur den psykiatriska vården nyttjas. Uppgifter som rapporteras från den slutna psykiatriska vården är dessutom av betydligt högre kvalitet än uppgifter från den specialiserade öppna vården, där det finns stora brister. En annat svårighet är att rapporteringen från privata vårdgivare ännu saknas. Andra observationer är skillnader mellan män och kvinnors utnyttjande av psykiatrisk vård. Kvinnor har en högre konsumtion av psykiatrisk öppenvård samt en högre konsumtion av antidepressiva läkemedel, sömnmedel och lugnande medel. Män däremot har en högre konsumtion av psykiatrisk slutenvård förutom bland tonåringar och unga vuxna. Lågutbildade har en högre konsumtion av psykiatrisk vård än högutbildade. I Sverige är män och kvinnor som är födda i Finland de största konsumenterna av psykiatrisk öppenvård relativt sätt. Analyser av konsumtionsmönster av psykiatrisk vård utifrån socioekonomiska faktorer är dock mer komplexa och man måste beakta att psykisk sjukdom i unga år till exempel medför att man kan ha svårt att tillgodogöra sig en utbildning, och att personer födda i ett annat land kanske oftare har upplevt traumatiska händelser, men också att inställningen i olika kulturer till att söka psykiatrisk vård kan skilja sig åt.

11 10 (19) I SLL: s ersättningsmodeller för vuxen och barn- och ungdomspsykiatri samt beroendevård har det 2008 introducerats 50 procent produktionsrelaterad ersättning vilket bör stimulera till en bättre rapportering då vårdgivarna får betalt per registrerat besök eller vårddygn. För 2009 har förvaltningen även introducerat en målrelaterad ersättning som tilldelas de vårdgivare inom psykiatrin som förbättrat sin diagnosregistrering, ett område inom vilken rapportering varit bristfällig. Vidare pågår under 2009 ett arbete inom SLSO med att införa ett gemensamt journalsystem vilket bör kunna underlätta hanteringen av rapporteringen. Flera verksamheter inom psykiatrin har under 2008 upphandlats. Nationell IT strategi Syftet med den nationella IT strategin är att skapa en framtida effektiv informationsförsörjning inom vård och omsorg. Samma information kan användas såväl för vård och behandling som för styrning och uppföljning av verksamheten, som information till patienter samt för utveckling och forskning. I praktiken skall detta göras via ändamålsenliga IT-stöd för alla delar i vården: medborgare, patienter och anhöriga, personal inom vård och omsorg och ansvariga för vård och omsorg. Genomförandet av projektet står SKL och Socialstyrelsen för via projekten Tillämpad Informationsstruktur (TIS), och Nationell Informationsstruktur (NI) respektive. Vårdens huvudmän ansvarar för implementeringen av projektens TIS och NI s resultat. I praktiken tar TIs fram en teknisk infrastruktur såsom: nationella roll- och behörighetshantering som garanterar säkert informationsutbyte, e-legitimation som garanterar att bara behöriga personer får tillgång till patientinformation, och kommunikationsnät. Medan NI tar fram en informationsstruktur innehållande nationellt fackspråk för vård och omsorg, bl.a. innehållande ändamålsenliga vårddatamängder, termer, begrepp, klassifikationer. SKLs och Socialstyrelsens uppdrag pågår mellan Förvaltningen har anställt en person som ska arbeta med IT-strategiska frågor och bevaka den nationella IT-strategin.

12 11 (19) Resultatet från TIS och NI ger förutsättningar för verksamhetsutveckling samt utveckling av olika IT-stöd som kan hantera information och göra den tillgänglig på ett kvalitativt, effektivt och säkert sätt. Arbetet uppmuntrar till regionalt reformarbete som stressar mångfald, tillgänglighet och kvalitet. Arbetet i TIS och NI är ett arbete där teknisk infrastruktur och informationsstruktur över tid behöver uppdateras allt eftersom verksamhetsutveckling inom vård och omsorg sker. Förvaltningens bedömning är därför att man permanentar de nationella initiativen och skapar en Medicinsk Informatik grupp på Socialstyrelsen som över tid arbetar vidare med nationella informationsstruktursfrågor och att man skapar en permanent IT-arkitekturgrupp på SKL som vidareutvecklar den nationella tekniska infrastrukturen över tid. Denna enhetliga struktur krävs för ett nationellt långsiktigt, samverkande och kvalitativt arbete inom hälso- och sjukvården. Vård inom EU EU Kommissionen har under 2008 presenterat ett nytt förslag gällande patienters rörlighet inom EU. Kommissionens förslag beskriver tre målområden: Att skapa ett ramverk för patienters rörlighet. Förslaget till EU-lagstiftning förtydligar patienters rättigheter att få vård utomlands och vilka hinder medlemsländerna kan sätta upp för denna rörlighet. Patienter ska i regel ha rätt till samma ersättning som skulle ha erhållits för vård i hemlandet. Att etablera gemensamma principer för alla sjuk- och hälsovårdssystem i EU. Vårdsystem ska baseras på solidaritet, rättvisa, tillgång till vård av hög kvalitet och detta ska garanteras av medlemsländerna. Patienterna måste också få tillgång till information om tex. pris och tillgång på vård. EUländerna måste även se till att patienterna har möjlighet att klaga och att de kompenseras vid felbehandlingar. Att skapa ett europeiskt hälsovårdssamarbete, framför allt i gränsregioner och för erkännande av läkemedelsrecept. Utbyte av erfarenheter och kunskap om specialistvård ska utvidgas. Detta kan påverka på vilket sätt framgångsrika vårdmetoder sprids i EU och således hur kvaliteten på vårdsystemen i de olika medlemsländerna säkras. Informationsteknologi inom hälsovårdsområdet ska också främjas och

13 12 (19) forum för samverkan runt nya hälsotekniker ska skapas. Sveriges Kommuner och Landsting kommer att remissbehandla EU kommissionens förslag senare i år. Förvaltningen bevakar frågan och ska säkerställa att länets invånare är informerade om de nya reglerna. Förvaltningen ser också att detta kan innebära möjligheter ur ett patienthänseende. Långtidsutredningen Hälso- och sjukvårdsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att genomföra en långtidsutredning för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting fram till Syftet har varit att kartlägga framtida krav, kostnadsutveckling och utbudsförändringar för att lägga grunden för planering av hälso- och sjukvården inom SLL. I uppdraget har ingått att utarbeta konkreta förslag vad gäller finansiering, organisation och styrning av hälso- och sjukvården. Utredningen visar att oavsett hur vi räknar står vi år 2025 inför ett kostnadsgap i storleksordningen 23 miljarder kronor räknat på samma skattesats som idag och utifrån den beräknade demografiska och medicintekniska utvecklingen. I praktiken kan ett sådant gap naturligtvis inte uppstå då de balanskrav som ställs på kommunerna gör att kostnaderna inte kan avvika från intäkterna i någon nämnvärd utsträckning. Det framräknade gapet bör snarare ses som ett mått på den spänning som kommer att uppstå mellan de krav som kommer att ställas på vården och de finansiella resurser som kommer att finnas tillgängliga för att bekosta denna vård. Utredningen utgår ifrån att det finns tre huvudsakliga sätt att balansera efterfrågad vård och resurser: Mer pengar till vården Bättre styrning av efterfrågan på vård Mer vård för pengarna Inom varje grupp finns det i sin tur ett antal åtgärder som kan vidtas för att täcka gapet. Den största potentialen finns inom gruppen hur man ska få

14 13 (19) mer vård för pengarna eller med andra ord hur vården ska kunna effektiviseras genom ökad produktivitet och förbättrad kvalitet. Långtidsutredningen kommer att användas som ett kunskapsunderlag i utvecklingen av vården och då speciellt i arbete med att förbättra uppföljningen av vården och ersättningssystemen. Särskilt viktigt är det att fokusera på kvalitetsstärkande och effektivitetshöjande åtgärder. Nationell satsning för ökad patientsäkerhet SKL genomför en nationell satsning för ökad patientsäkerhet tillsammans med alla landsting och regioner. Målet är att halvera förekomsten av vårdrelaterade infektioner från tio till fem procent före utgången av 2009 jämfört med Om målet fem procent uppnås blir Sverige bäst i världen på att förebygga vårdrelaterade infektioner. För övriga vårdskador finns ännu inga mål uppsatta. En vårdskada är en skada som uppkommer till följd av vårdinsatserna i sig eller brist på sådana, inte till följd av patientens sjukdom. SKL:s satsning är starten på ett långsiktigt, systematiskt och uthålligt förbättringsarbete. Den fokuserar på sex typer av vårdskador som enligt landsting och regioner är särskilt vanliga och allvarliga: - Urinvägsinfektioner i samband med vård - Infektioner vid centrala venösa infarter - Postoperativa sårinfektioner - Läkemedelsfel i vårdens övergångar - Fallskador i samband med vård - Trycksår i samband med vård Ett antal experter har på uppdrag av SKL ställt samman en rad evidensbaserade åtgärder som baseras på vetenskap och som konsekvent tillämpade reducerar dessa vårdskador. Betänkande från Patientsäkerhetsutredningen Patientsäkerhetsutredningen har i december överlämnat sitt betänkande Patientsäkerhet: Vad har gjorts? Vad behöver göras? (SOU 2008:117) till socialminster Göran Hägglund. Utredningen föreslår bland annat att den nuvarande lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) ersätts med en ny lag om patientsäkerhet med mera. I den föreslagna lagen har

15 14 (19) bestämmelser införts om bland annat skyldighet för vårdgivare att bedriva ett kontinuerligt patientsäkerhetsarbete samt att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen uppfylls. Det föreslås också framgå av lagen att vårdgivarna ska vara skyldiga att informera patienter när en vårdskada har inträffat. Patienterna ska få information om både trolig orsak till det inträffade och vad vårdgivaren avser vidta för åtgärder för att det inträffade inte ska hända igen. Den som drabbats av en vårdskada ska även få information om bland annat vilka möjligheter det finns att erhålla ersättning för det inträffade. Utredningen föreslår vidare att det nuvarande hälso- och sjukvårdsrättsliga disciplinansvaret ersätts med skärpt tillsyn över de yrkesutövare som kan befaras utgöra en fara för patientsäkerheten. Det föreslås därvid att staten ska kunna ställa krav på exempelvis kompetensutveckling eller, om yrkesutövaren har missbruksproblem, på att denne ska genomgå behandling. En andledning till detta är att en disciplinpåföljd enbart är en administrativ påföljd. En erinran eller varning följs inte upp från statens sida, vilket är negativt ur patientsäkerhetssynpunkt. Både Riksrevisionen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har i skrivelser till regeringen framhållit att patientens ställning är svag i nuvarande regelverk. En patient som vänder sig till HSAN måste i dag kunna precisera sin anmälan och bland annat ange vem eller vilka yrkesutövare patienten anser har gjort fel. Utredningen konstaterar att det vore bättre, både för patienter och för patientsäkerheten, om patienter enbart behövde anmäla vad som inträffat och att det sedan var statens sak att utreda händelsen ur ett brett och förutsättningslöst perspektiv. Förvaltningen bevakar frågan och kommer i januari att anordna ett seminarium där huvudsekreteraren för utredningen Per-Anders Sunesson kommer att delta. Patientsäkerhetskommittén, Patientsäkerhetsnämnden, chefsläkare och chefer inom förvaltningen är inbjudna. Patientens rätt. Några förslag för att stärka patientens ställning I december offentliggjordes det andra delbetänkande från utredningen Patientens rätt (SOU 2008:127). Utredningen konstaterar att det finns en lång rad områden där patienter systematiskt har en alltför svag och ibland, åtminstone upplevd, underordnad ställning. Sådana brister är inte bara allvarliga för de patienter som direkt berörs. Brister som försvagar patientens ställning hotar också att gradvis urholka tilltron till hälso- och sjukvården samt tilltron till dess gemensamma finansiering.

16 15 (19) Utredningen om patientens rätt lämnar i detta delbetänkande flera förslag för att stärka patientens ställning. Uttredningen föreslår bl.a. en lagreglering av vårdgarantin och att den yttre tidsgränsen för vårdgarantin innebär att alla som behöver ska få del av beslutad vårdinsats, alltså t.ex. att behandling ska påbörjas inom 120 dagar och att en bedömning om vård ska göras inom 30 dagar. Vidare bör en lagreglering där landsting åläggs att ge patienter individuellt anpassad information om väntetider, valmöjligheter och innehållet i sin vårdgaranti genomföras. Hälso- och sjukvårdens skyldighet att tillvarata patientens möjligheter att råda över valet av vårdgivare bör också lagstadgas. Slutligen bör det regleras i lag att verksamhetschefen ska ges ansvaret att utse en fast vårdkontakt vid behov. Den fasta vårdkontakten kan svara för kontinuitet, men kan också ha en stödjande samordningsroll för de olika kontakter en vårdprocess kan omfatta. Förutom lagändringen om möjlighet att överlåta sin rätt att bedriva sjukvård som finansieras enligt statliga taxan, s.k. ersättningsetableringar (se sid ), har regeringen dessutom lämnat ett tilläggsdirektiv till utredningen "Patientens rätt". Detta direktiv innebär att utredaren bl.a. ska utreda och lämna förslag till ett nytt system som reglerar förutsättningarna för privata vårdgivares rätt att med offentlig ersättning etablera sig och verka i landstingens öppna hälso- och sjukvård utanför primärvården. En utgångspunkt ska vara att systemet med samverkansavtal för läkare och sjukgymnaster enligt de s.k. ersättningslagarna ska upphöra. Utredaren ska särskilt analysera behovet av eventuella övergångsregler för dem som i dag får ersättning enligt den nationella taxan. För SLL kommer de förslag som tilläggsdirektivet förväntas resultera i, tillsammans med den nya lagen om ersättningsetablering (se sid ), att kunna få stora konsekvenser. Sannolikt kommer ett stort antal läkare och sjukgymnaster att vilja etablera sig. En strategi behövs som beskriver hur detta eventuella tillskott av vård på bästa sätt ska utnyttjas och vilka anpassningar som kan bli nödvändiga i andra delar av vårdsystemet.

17 16 (19) Nya lagar Nedan beskrivs några av de nya lagar som trätt i kraft under 2008 eller vid årsskiftet 2008/2009. Asylsökande får rätt till vård i ny lag Regeringen har beslutat om en proposition med förslag till en ny lag som reglerar hälso- och sjukvård för asylsökande. Lagen infördes 1 juli Propositionen innebär enbart en formalisering av de avtal som idag finns mellan staten och Sveriges kommuner och landsting, och förändrar inte omfattningen av vården. Dagens regler angående asylsjukvård gäller alltså fortfarande. Enligt gällande bestämmelser har asylsökande barn och gömda barn samma tillgång till hälso- och sjukvård som alla andra barn i befolkningen. De kan utan avgift besöka barnavårdscentral, husläkarmottagning, barnmedicinska mottagningar, barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar och tandvården. Asylsökanden som har fyllt 18 år ska erbjudas vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Både vuxna och barn ska dessutom erbjudas ett hälsosamtal/hälsoundersökning via Migrationsverket. Personer över 18 år som fått avslag på sin asylansökan, men stannar kvar i landet som s.k. gömda och personer som inte sökt asyl, s.k. papperslösa omfattas inte av lagen. En eventuell utvidgning av vården för asylsökande samt gömda/papperslösa är föremål för fortsatta överväganden inom regeringen. Frågan om vård för gömda/papperslösa hanteras av Socialdepartementet och förslaget från Socialdepartementet om direktiv till utredning har lämnats till andra berörda departement för synpunkter. Utredningen ska vara klar under Det nya lagförslaget är beaktat i förvaltningens avtal. Ny lag om valfrihetssystem (LOV) Den 1 januari 2009 trädde en ny lag om valfrihetssystem i kraft. Lagen beskriver de regler som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrensutsätta kommunala och landstingskommunala verksamheter. Detta ska genomföras genom ett valfrihetssystem där patienten själv väljer var de vill söka sin vård/omsorg. Valfrihetssystem är enligt lagen ett alternativ till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

18 17 (19) Kommuner och landsting ges vidare möjlighet att själva genom avtal reglera förutsättningarna för valfrihetssystemet. Privata företag samt ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som leverantörer. Alla producenter som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de fastställda kraven godkänns och kan teckna kontrakt med landstinget eller kommunen. Någon priskonkurrens mellan leverantörerna ska inte förekomma. Patienten ges i stället möjlighet att välja den leverantör som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Lagändringen är i stor utsträckning kongruent med vårdval Stockholm. Smärre justeringar som tex. att förvaltningen kommer att annonsera nya vårdvalsområden även på den nationella webbplats som ska inrättas och att det i förfrågningsunderlaget kommer att anges inom vilken tid den upphandlande enheten kommer att fatta beslut om godkännande arbetas in i regelböckerna. Socialstyrelsen ska få meddela föreskrifter om läkares specialiteter Genom en revidering i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska Socialstyrelsen få utfärda föreskrifter om indelning och benämning av inom vilka specialiteter som läkare kan uppnå specialistkompetens. Socialstyrelsen ska också få författa föreskrifter om vad vårdgivaren ska kräva för att få bevis om specialistkompetens. Socialstyrelsen kan ta hjälp av nationella rådet för specialiseringstjänstgöring i detta arbete. De nya reglerna träder i kraft den 1 februari Påföljder för psykiskt sjuka lagöverträdare En lagförändring gällande påföljder för psykiskt sjuka lagöverträdare trädde i kraft 1 juli Förändringen innebär att personer som på grund av svår utvecklingstörning, allvarlig psykisk störning, tillfällig sinnesförvirring eller ett allvarligt demenstillstånd och som inte kan anses vara tillräkneliga helt ska slippa straff. Alla andra som begår grova våldsbrott ska få ett fängelsestraff där brottet, inte den psykiska hälsan, avgör straffvärdet. Dessutom tas möjligheten att döma brottslingar till rättspsykiatrisk vård bort. Ersättningsetablering Den 1 april 2009 träder förändringar i lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för sjukgymnastik i kraft. Den huvudsakliga förändringen innebär att det ska vara möjligt att genomföra så kallade

19 18 (19) ersättningsetableringar. Detta berör de privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster som har rätt till offentlig ersättning från den nationella taxan. Om en läkare eller sjukgymnast som har denna typ av ersättning vill överlåta sin verksamhet till någon annan, ska läkaren/sjukgymnasten i samband med det kunna säga upp sin rätt till ersättning från den nationella taxan i syfte att istället möjliggöra för den övertagande läkaren eller sjukgymnasten att få rätt till sådan ersättning. Detta sker genom att den övertagande läkaren eller sjukgymnasten ingår ett så kallat samverkansavtal med landstinget. En sådan s.k. ersättningsetablering ska anmälas till landstinget som i sin tur ska publicera en ansökningsinbjudan där det bl.a. ska anges vilka villkor som det nya samverkansavtalet ska innehålla. Landstinget ska ingå samverkansavtal med den sökande som erbjudit högsta pris för verksamheten och som uppfyller vissa andra angivna krav. Bland annat får han eller hon inte ha rätt till offentlig ersättning inom ramen för ett sådant valfrihetssystem som avses i den föreslagna lagen om valfrihetssystem. Utgångspunkten är att det nya samverkansavtalet ska innehålla motsvarande villkor som den tidigare läkaren eller sjukgymnasten hade för rätten till ersättning. Landstinget kan dock ändra villkoren under förutsättning att den överlåtande vårdgivaren godkänner de nya villkoren. Förvaltningen har inlett ett omfattande arbete med att förbereda konkreta handläggningsrutiner och policy för tillämpning av de aktuella lagarna. En detaljerad utbudsbeskrivning kommer att tas fram. Informationsinsatser till berörda vårdgivare och övriga intressenter ska också genomföras. SKL har gett förvaltningen i uppgift att stödja övriga landsting i dessa frågor. Bland annat skapas en gemensam projektplats för stöddokument och dialog. Råd och information kommer även att ges till nyckelpersoner inom respektive landsting. En nationell konferens planeras i februari.

20 19 (19)

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Från A till Ö i landstingsvärlden

Från A till Ö i landstingsvärlden Från A till Ö i landstingsvärlden Jean Odgaard, Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, Ny 1 Barns och ungas psykiska hälsa,* 1 Bättre behörighetskontroll Ändringar i förordningen (2006:196)

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Kommissionen för jämlik vård Slutrapport mars 2015 Innehåll Sammanfattning...1 1. Bakgrund...5 1.1 Direktiv till Kommissionen för jämlik vård...6 1.1.1 Huvuduppdrag

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer