Rapport omvärldsbevakning och analys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport omvärldsbevakning och analys"

Transkript

1 HSN P 19 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Handläggare: Kajsa Westling Rapport omvärldsbevakning och analys Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ska regelbundet lämna en rapport om omvärldsbevakning av sådant som berör hälso- och sjukvårdens utveckling, samt göra en bedömning av dess konsekvenser för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen arbetar för närvarande med att omstrukturera sitt arbetssätt runt omvärldsbevakning och analys. Det nya arbetssättet syftar till att förvaltningen ska öka sin kunskap om vad som pågår i omvärlden och bygga upp en strategisk beredskap inför framtidens utmaningar. Denna sammanställning och bedömningar utgår i huvudsak från de rapporter som lämnats från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting under året, samt de förslag till lagändringar som presenterats från Socialdepartementet. Rapporten berör bland annat Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården, Betänkande från Patientsäkerhetsutredningen, utredningen Patientens rätt samt Ny lag om valfrihetssystem (LOV). Långtidsutredningen om hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting för åren fram till 2025 är en annan viktig omvärldsrapport som förvaltningen tagit fram under året. Miljökonsekvenser av beslutet Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön. Catarina Andersson Forsman Catharina Barkman Bilagor 1 Rapport Omvärldsbevakning och analys

2 1 (19) Avdelningen för Uppföljning och Utveckling Handläggare Kajsa Westling Telefon E-post Rapport Omvärldsbevakning och analys Uppdrag Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ska regelbundet lämna en rapport om omvärldsbevakning av sådant som berör hälso- och sjukvårdens utveckling. Denna sammanställning och bedömningar utgår i huvudsak från de rapporter som lämnats från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under året, samt de förslag till lagändringar som presenterats från Socialdepartementet. Innehåll Rapporter från SKL, Socialdepartementet m.m. Ekonomirapporten 2-3 Läkemedelsförsäljning i Sverige 3-4 Livsstilsrapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård..6-8 Prioriteringar i hälso- och sjukvård.8-9 Beskrivning av vårdutnyttjande i psykiatri.9-10 Nationella IT-strategin Vård inom EU Långtidsutredningen Nationell satsning för ökad patientsäkerhet..13 Betänkande från patientsäkerhetsutredningen Patientens Rätt Nya lagar Asylsökande får rätt till vård..16 Ny lag om valfrihetssystem Föreskrifter om läkares specialiteter..17 Påföljder för psykiskt sjuka lagöverträdare.17 Ersättningsetablering

3 2 (19) Rapporter och utredningar från SKL, Socialstyrelsen m.m. Ekonomirapporten, om kommunernas och landstingens ekonomi Bedömningarna i SKLs ekonomirapport präglas i år av stor osäkerhet på grund av den finansiella krisen. Detta beror bland annat på att beräkningarna i rapporten avslutades den 8 oktober medan krisen fortfarande pågick. En viktig slutsats som rapportförfattarna drar är att skatteunderlaget växer långsammare än tidigare, men också långsammare än tidigare bedömt. Detta förstärker den mer normala nedväxlingen i konjunkturen och den svenska konjunkturnedgången fördjupas och förlängs följaktligen. Däremot bedöms den akuta förtroendekrisen på finansmarknaderna ändå vara övergående men att det tar närmare ett år innan marknaderna åter är någorlunda stabila. När så de negativa effekterna av finanskrisen börjar klinga av vänder ekonomin under En dämpad tillförsikt bland hushåll och företag medför en svag konsumtions- och investeringstillväxt Den långvariga sysselsättningsökningen bryts därför och under 2009 faller sysselsättningen. När arbetslösheten efter lågkonjunkturen återgår till årets nivå leder återhämtningen på arbetsmarknaden till att skatteunderlaget 2011 och 2012 växer i relativt gynnsam takt. SKL uppskattar att landstingen upplever svårigheter redan 2008 och 2009 på grund av högt kostnadstryck, medan kommunernas utgångsläge är bättre. Det demografiska trycket kommer tidigare på sjukvården och den medicinsktekniska utvecklingen gör det möjligt att behandla sjukdomar i ny utsträckning. Dessutom är landstingen i högre grad än kommunerna beroende av generella statsbidrag som hålls nominellt oförändrade trots att kostnaderna ökar. De senaste årens resultatförbättring är delvis ett uttryck för att kommuner och landsting har accepterat målet om god ekonomisk hushållning. Man har också sett att kvaliteten i vården inte enbart är en kostnadsfråga. Det kommer dock att vara mycket svårt för landstingen att uppfylla de ekonomiska målen med dagens finansiering. Resultaten bedöms därför bli negativa inom kort. Redan i år räknar hälften av landstingen med att redovisa underskott. En viktig förutsättning för beräkningarna är att såväl kommuner som landsting fortsätter sitt effektiviseringsarbete. Detta kommer dock inte vara tillräckligt. Medborgarnas behov och krav kommer att fortsätta att öka.

4 3 (19) Tydligast är detta för landstingen, men även kommunerna kommer inom bara några år att tvingas att genomföra rationaliseringar. Efter rapportens publicering skriver Sveriges Kommuner och Landsting i december återigen ner skatteunderlagstillväxten. Prognosen revideras ner till 2,8 respektive 2,9 procent för 2009 och Dessutom presenteras siffror som visar att skatteintäkterna väntas bli ännu lägre än tidigare beräknat: 3 miljarder kronor lägre för 2009 och 8 miljarder kronor lägre för 2010 jämfört med oktoberprognosen. De minskade skatteintäkterna motsvarar närmare jobb i kommuner och landsting SKL:s rapport visar på minskade intäkter inför 2009 och framåt vilket bekräftar förvaltningens egna beräkningar. Ett strategiskt arbete avseende kostnadseffektivisering av vården är därför nödvändigt. Långtidsutredningen kan fungera som ett underlag för detta samt för kvalitetsutveckling av hälso- och sjukvården i SLL. Dessutom bör man se över vad för insatser som SLL kan göra för att bemöta lågkonjunkturen och mildra dess effekter. Läkemedelsförsäljningen i Sverige Samhällets kostnader för receptförskrivna läkemedel väntas öka med i genomsnitt fyra procent de kommande fem åren. Det visar Socialstyrelsens rapport om läkemedelsförsäljningen i Sverige. Kostnaderna beräknas öka från ungefär 20,5 miljarder kronor år 2008 till mellan 23 och 24 miljarder år Socialstyrelsen konstaterar också att skillnader i läkemedelsanvändning mellan landstingen tyder på att det finns utrymme för en mer rationell och kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning. Även om det finns en del okända variabler i prognosen, t.ex. effekterna av avregleringen av apoteksmarknaden från och med juli 2009, så pekar det mesta på en ganska jämn kostnadsutveckling de kommande åren enligt Socialstyrelsen hälso- och sjukvårdsavdelning. Från att nästan ha legat stilla mellan 2003 och 2006 ökade kostnaderna för receptbelagda läkemedel med ungefär 4 % år Socialstyrelsens beräkningar pekar på att ökningen kommer att hålla sig kring denna nivå även mellan 2008 och väntas kostnaderna öka med mellan 4 och 4,5 %, vilket motsvarar ungefär 20,5 miljarder kronor i läkemedelsförmånskostnad. År 2009 beräknas ökningen bli ungefär 3,5 % och ,5 %. Variationerna beror bl.a. på att fler patent går ut 2009

5 4 (19) jämfört med 2010 vilket ger lägre kostnader och på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets läkemedelsgenomgångar. År 2012 beräknas kostnaden för läkemedelsförmånen bli mellan 23 och 24 miljarder kronor. Kostnaderna för s.k. rekvisitionsläkemedel, dvs. läkemedel som främst används inom sjukhusvård, beräknas öka med i genomsnitt 10 procent per år de närmaste två åren till ungefär 6,5 miljarder kronor i slutet av år Faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen Under år gick ett antal patent ut på läkemedel som förskrivs i stora volymer. Det gjorde att det kom billiga kopior vilket innebar en rejäl minskning av kostnaderna för sjukvården. Utbudet av nya läkemedel var dessutom relativt litet under dessa år. Nu ligger antalet nya läkemedel på en högre nivå igen medan effekterna av patentutgångarna är något mer begränsade. Dessutom säljs de flesta läkemedel i allt större volymer, bl.a. på grund av en åldrande befolkning. Förvaltningen arbetar med att bemöta de ökade läkemedelskostnaderna. Detta sker genom den läkemedelsstrategi som förvaltningen tagit fram. Från och med år 2010 kommer ett ökat kostnadsansvar för vårdgivarna för läkemedel i öppen vård att tillämpas. Ett projekt har påbörjats under 2008 för att ta fram en modell för hur stor andel av kostnaderna som skall ingå och hur ersättningen ska se ut till vårdgivarna inom respektive vårdgren. Förvaltningen bedömer också att arbetet med att uppmuntra till följsamhet till Kloka Listan skall fortgå. Livsstilsrapporten 2008 Socialt och ekonomiskt utsatta grupper lever betydligt mer ohälsosamt än välbeställda samhällsgrupper. Det är den generella slutsatsen som Folkhälsoinstitutet drar i sin Livsstilsrapport Rapportförfattarna konstaterar också att kraftig övervikt hos kvinnor ökar, likaså allvarliga alkoholskador. Även antalet narkotikarelaterade dödsfall är nu det högsta som någonsin har noterats. På den positiva sidan rapporteras det att rökningen fortsätter att minska i landet. Mest markant, enligt rapporten, är den tydliga kopplingen mellan social status och livsstil. Kraftig övervikt och rökning är vanligast bland lågavlönande och personer med kort utbildning. Vidare är det dubbelt så vanligt bland män med kort utbildning och svåra ekonomiska problem att ha minst två hälsorisker jämfört med män som har kort utbildning och inga ekonomiska problem. Bland män med lång utbildning är det tre gånger vanligare bland dem med svåra ekonomiska problem att ha minst två

6 5 (19) hälsorisker jämfört med dem som inte har ekonomiska problem. Samma förhållanden gäller även för kvinnor. Den grupp med sundast levnadsvanor är kvinnor med lång utbildning och god ekonomisk situation. Andra viktiga resultat som framkommer i rapporten är att alkoholskadorna fortsätter att öka trots att ökningen av totalkonsumtionen stannat upp de senaste åren. Detta kan tyda på en viss tidsfördröjning innan skador visar sig och på att det skett en omfördelning av skadlig alkoholkonsumtion till nya grupper. Allvarligt är också att den narkotikarelaterade dödligheten har ökat och nu är på den högsta nivån som registrerats någonsin. Fortfarande är dock användningen av narkotika relativt liten vid en internationell jämförelse. Glädjande är att rökningen minskat, vilket kan ha samband med rökförbudet på restauranger som infördes Det bör dock noteras att betydande befolkningsgrupper, framför allt lågutbildade och lågavlönade kvinnor släpar efter i den gynnsamma utvecklingen. Kraftig övervikt eller fetma har ökat bland kvinnor vilket tyvärr motsäger förhoppningarna att det skulle ha skett ett genomgripande trendbrott när det gäller ökningen av övervikt. Insatser för att stimulera till ökad fysisk aktivitet exempelvis fysisk aktivitet på recept har fått stort genomslag. Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av att förstärka arbete runt jämlik vård. Förvaltningen har fått ta del av SKL:s satsning inom detta område och planerar att tillsätta en arbetsgrupp under Denna ska arbeta för att jämlik vård ska beaktas i alla förvaltningens avtal. Genom att utveckla behovsanalyser för de 10 största behovsgrupperna ökar förutsättningarna för att ge en behovsstyrd vård på lika villkor. Detta arbete beräknas vara klart under Förvaltningen arbetar dessutom med att förbättra arbetet mot övervikt och fetma. Det tvååriga projektet att utveckla och utvärdera vårdkedjan för barn och ungdomar med fetma i Stockholms län har under året utökats att innefatta ytterligare en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Revidering av Handlingsprogram övervikt och fetma pågår liksom framtagande av en åtgärdsplan för implementering av det nya programmet. CeFAM har uppdraget att stödja införandet av Fysisk aktivitet på recept i Stockholms läns landsting. Detta sker genom utbildningar, seminarier och lokalt stöd till vårdgivare. Utbildningarna har under hösten snabbt blivit fulltecknade. Förvaltningen har även infört målrelaterad ersättning som faller ut för de husläkarmottagningar där distriktsköterskorna diskuterar

7 6 (19) hälsofaktorer så som rökning, alkoholintag samt övervikt med sina patienter. Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården Socialstyrelsen och SKL presenterar för tredje året Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Rapporten innehåller flera nya kvalitetsmått, ett nytt avsnitt om resultat över tid, uppgifter på sjukhusnivå samt resultat för ett antal patientgrupper med olika sociala och ekonomiska förutsättningar. Öppna jämförelser är ett avstamp för bättre medicinsk kvalitet samt säkrare och mer tillgänglig sjukvård enligt Socialstyrelsen och SKL. Rapporten redovisar 101 kvalitetsmått (indikatorer varav 31 är nya) inom fyra områden: medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Landstingens resultat jämförs per indikator och för 19 av indikatorerna återges sjukhusens resultat. Nationellt sett har tre stora sjukdomsgrupper visat förbättrade resultat över tid. Minskningen i dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt är påtaglig. Minskningen från perioden är för både män och kvinnor över två procentenheter och den gäller i stort sett alla landsting. Dödligheten efter sjukhusvårdad stroke minskar även den, om än i något lägre grad. Också denna minskning är en fortsättning på en långsiktig trend. Femårsöverlevanden vid bröstcancer har ökat i alla landsting under den senaste sexårsperioden och i riket med knappt fyra procentenheter, till över 87 procent. SLL visar förbättrade resultat när det gäller bl.a. sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet vilket mäter antalet döda p g a att dessa inte fått vård. Sverige har bra resultat internationellt sett och SLL placerar sig klart över riksgenomsnittet. Stockholm har också en ökad andel influensavaccinerade äldre (65 år och äldre) från föregående års värde på 64 % till landets högsta värde på 70 %. När det gäller andel kvinnor år som genomgått gynekologisk cellprovskontroll 2006 har Sverige har bäst resultat internationellt sett och SLL ligger med våra 73,3 % bland de högsta nivåerna jämfört med andra huvudstäder i Europa. Resultatet gällande 5- årsöverlevnad vid bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer är också positivt; SLL visar förbättrade siffror. Gällande bröstcancer ligger Stockholm bäst till i landet och är därmed också världsbäst. SLL visar däremot dåligt resultat med de högsta siffrorna i landet gällande andel i befolkningen som antibiotikabehandlats 2007 och visar också dåliga

8 7 (19) resultat när det gäller antal inhemskt smittade MRSA-fall/ invånare. SLL har dock god kontroll över MRSA- spridningen och andelen smittade i akutsjukvården är mycket låg. SLL har de högsta kostnaderna för hälso- och sjukvården mätt per invånare i riket. För primärvården är dock kostnaderna per invånare lägre än rikssnittet. Detta är en förändring mot förra mätningen. För psykiatrin har Stockholm, precis som tidigare, landets högsta kostnad per invånare även om skillnaden minskat. SLL-befolkningen konsumerar förhållandevis mer öppen allmän och specialiserad vård vilket tillsammans med högre läkemedelskostnader och psykiatrikostnader kan vara förklaringen till att SLL har de högsta kostnaderna per invånare. SLL har dock som förra mätningen, som avsåg perioden , den lägsta kostnadsökningen per invånare. Flera andra landsting har sedan förra mätningen i stället ökat sina kostnader. Av resultaten kan man dra slutsatsen att hälso- och sjukvården i SLL produceras till relativt höga kostnader. I några fall är resultaten bra medan i andra finns mycket att förbättra. SLL har haft den lägsta kostnadsökningen för hälso- och sjukvården vilket kan dels bero på en ökad produktivitet hos vissa vårdgivare men också på befolkningsökningen med yngre och friskare invånare i jämförelse med andra landsting. Förvaltningens mätningar visar på en 12 procentig produktionsökning inom husläkarverksamheten under 2008 jämfört med För att fortsättningsvis tillse att inte kostnaderna överstiger intäkterna är det viktigt att styra vårdproduktionen mot en ökad produktivitet med bättre kvalitet så att vården utförs på rätt sätt av rätt person. I den nya styrmodellen för akutsjukhusen ligger en kraftfull fokus på uppföljning av sjukhusens resultat. Förvaltningen arbetar dessutom med att utveckla öppna jämförelser och ranking mellan olika vårdgivare för att driva på kvalitetsutvecklingen och möjliggöra för medborgarna att välja vårdleverantör. Resultatet av SKL s öppna jämförelser är vidare något som givit upphov till ett aktivt kvalitetsarbete på flera håll, både inom sjukhus och kliniker och i samband med förvaltningens uppföljning av sjukhusen. Alla Spesak (specialsakkunniga) har 2008 givit kommentarer till Öppna jämförelser. Resultaten har också varit en punkt på dagordningen på samtliga Specialitetsråd.

9 8 (19) Ett särskilt gott exempel är att de förhållandevis svaga resultat som påvisades för Stockholms förlossningskliniker avseende perinealbristningar hos kvinnan i samband med förlossning. Resultaten har givit upphov till bred utbildning av barnmorskor och läkare och under 2008 har ett omfattande Vårdprogram tagits fram. Ett annat exempel är att den påvisade stora förskrivningen av bredspektrumantibiotika i Stockholm kopplat till den oroande utvecklingen av resistenta bakterier bidragit till att ekonomiska resurser avsätts för Strama-arbete för öppen vård från Prioriteringar i hälso- och sjukvården Vårdens alltför svåra val? PrioriteringsCentrum har på Socialstyrelsens uppdrag kartlagt och analyserat hälso- och sjukvårdens arbete med prioriteringar. Denna rapport utgör det viktigaste underlaget för den värdering av utvecklingen och de förslag till förändringar som Socialstyrelsen lägger fram till regeringen. Rapporten visar att: öppna prioriteringar i stor utsträckning saknas resurser fördelas utifrån historiska mönster de prioriteringar som gjorts sker inom, inte mellan verksamhetsområden medborgarna är i liten utsträckning involverade i prioriteringsdiskussioner. Principerna och riktlinjerna anges vara kända, men svårtolkade och svåranvända. En negativ aspekt är att de är alltför inkluderande och att de på så sätt lämnar begränsat stöd till nedprioriteringar. En ytterligare försvårande aspekt är det tryck från allmänhet och media som lokala/regionala politiska system har att hantera. Som stöd för ett ökat lokalt och regionalt engagemang i öppna prioriteringar föreslår PrioriteringsCentrum en rad förändringar. Bl.a. föreslås att de fyra prioriteringsgrupperna utgår, att en ny ansvarsprincip införs, samt att en betydande omdefinition av kostnadseffektivitetsprincipen görs. Den nya kostnadseffektivitetsprincipen skulle tydliggöra att man i val mellan olika åtgärder skall välja den mest kostnadseffektiva samt att principen kan appliceras vid val mellan olika typer av vårdbehov. Socialstyrelsen gör bedömningen att det behövs en genomgripande översyn och omarbetning av rådande principer. Detta bör omfatta en ambition att

10 9 (19) formulera kriterier som ger stöd åt begränsningar i det offentliga åtagandet. Den ansvarsprincip som PrioriteringsCentrum i det syftet föreslår ställer sig Socialstyrelsen tveksam till. Ansvarsprincipen skulle innebära att ohälsa som är en följd av onödigt och medvetet risktagande skall/bör rangordnas lägre än annan ohälsa. Detta riskerar att öka den sociala skiktning vad gäller hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård som redan finns. Socialstyrelsen konstaterar att det finns ett behov av fortlöpande följa upp hur huvudmännen arbetar med prioriteringar. Detta kan göras utifrån ett mindre antal indikatorer som det på ett enkelt sätt går att samla data kring. En rimlig ambition är att en sådan uppföljning görs vartannat år. Beslut om prioriteringar tas i den reguljära budgetprocessen. Medicinska prioriteringar görs kontinuerligt inom verksamheterna. Beskrivning av vårdutnyttjande i psykiatrin En rapport från Socialstyrelsen baserad på de nationella hälsodataregistren visar att skillnaderna är stora i Sverige när det gäller hur den psykiatriska vården nyttjas. Uppgifter som rapporteras från den slutna psykiatriska vården är dessutom av betydligt högre kvalitet än uppgifter från den specialiserade öppna vården, där det finns stora brister. En annat svårighet är att rapporteringen från privata vårdgivare ännu saknas. Andra observationer är skillnader mellan män och kvinnors utnyttjande av psykiatrisk vård. Kvinnor har en högre konsumtion av psykiatrisk öppenvård samt en högre konsumtion av antidepressiva läkemedel, sömnmedel och lugnande medel. Män däremot har en högre konsumtion av psykiatrisk slutenvård förutom bland tonåringar och unga vuxna. Lågutbildade har en högre konsumtion av psykiatrisk vård än högutbildade. I Sverige är män och kvinnor som är födda i Finland de största konsumenterna av psykiatrisk öppenvård relativt sätt. Analyser av konsumtionsmönster av psykiatrisk vård utifrån socioekonomiska faktorer är dock mer komplexa och man måste beakta att psykisk sjukdom i unga år till exempel medför att man kan ha svårt att tillgodogöra sig en utbildning, och att personer födda i ett annat land kanske oftare har upplevt traumatiska händelser, men också att inställningen i olika kulturer till att söka psykiatrisk vård kan skilja sig åt.

11 10 (19) I SLL: s ersättningsmodeller för vuxen och barn- och ungdomspsykiatri samt beroendevård har det 2008 introducerats 50 procent produktionsrelaterad ersättning vilket bör stimulera till en bättre rapportering då vårdgivarna får betalt per registrerat besök eller vårddygn. För 2009 har förvaltningen även introducerat en målrelaterad ersättning som tilldelas de vårdgivare inom psykiatrin som förbättrat sin diagnosregistrering, ett område inom vilken rapportering varit bristfällig. Vidare pågår under 2009 ett arbete inom SLSO med att införa ett gemensamt journalsystem vilket bör kunna underlätta hanteringen av rapporteringen. Flera verksamheter inom psykiatrin har under 2008 upphandlats. Nationell IT strategi Syftet med den nationella IT strategin är att skapa en framtida effektiv informationsförsörjning inom vård och omsorg. Samma information kan användas såväl för vård och behandling som för styrning och uppföljning av verksamheten, som information till patienter samt för utveckling och forskning. I praktiken skall detta göras via ändamålsenliga IT-stöd för alla delar i vården: medborgare, patienter och anhöriga, personal inom vård och omsorg och ansvariga för vård och omsorg. Genomförandet av projektet står SKL och Socialstyrelsen för via projekten Tillämpad Informationsstruktur (TIS), och Nationell Informationsstruktur (NI) respektive. Vårdens huvudmän ansvarar för implementeringen av projektens TIS och NI s resultat. I praktiken tar TIs fram en teknisk infrastruktur såsom: nationella roll- och behörighetshantering som garanterar säkert informationsutbyte, e-legitimation som garanterar att bara behöriga personer får tillgång till patientinformation, och kommunikationsnät. Medan NI tar fram en informationsstruktur innehållande nationellt fackspråk för vård och omsorg, bl.a. innehållande ändamålsenliga vårddatamängder, termer, begrepp, klassifikationer. SKLs och Socialstyrelsens uppdrag pågår mellan Förvaltningen har anställt en person som ska arbeta med IT-strategiska frågor och bevaka den nationella IT-strategin.

12 11 (19) Resultatet från TIS och NI ger förutsättningar för verksamhetsutveckling samt utveckling av olika IT-stöd som kan hantera information och göra den tillgänglig på ett kvalitativt, effektivt och säkert sätt. Arbetet uppmuntrar till regionalt reformarbete som stressar mångfald, tillgänglighet och kvalitet. Arbetet i TIS och NI är ett arbete där teknisk infrastruktur och informationsstruktur över tid behöver uppdateras allt eftersom verksamhetsutveckling inom vård och omsorg sker. Förvaltningens bedömning är därför att man permanentar de nationella initiativen och skapar en Medicinsk Informatik grupp på Socialstyrelsen som över tid arbetar vidare med nationella informationsstruktursfrågor och att man skapar en permanent IT-arkitekturgrupp på SKL som vidareutvecklar den nationella tekniska infrastrukturen över tid. Denna enhetliga struktur krävs för ett nationellt långsiktigt, samverkande och kvalitativt arbete inom hälso- och sjukvården. Vård inom EU EU Kommissionen har under 2008 presenterat ett nytt förslag gällande patienters rörlighet inom EU. Kommissionens förslag beskriver tre målområden: Att skapa ett ramverk för patienters rörlighet. Förslaget till EU-lagstiftning förtydligar patienters rättigheter att få vård utomlands och vilka hinder medlemsländerna kan sätta upp för denna rörlighet. Patienter ska i regel ha rätt till samma ersättning som skulle ha erhållits för vård i hemlandet. Att etablera gemensamma principer för alla sjuk- och hälsovårdssystem i EU. Vårdsystem ska baseras på solidaritet, rättvisa, tillgång till vård av hög kvalitet och detta ska garanteras av medlemsländerna. Patienterna måste också få tillgång till information om tex. pris och tillgång på vård. EUländerna måste även se till att patienterna har möjlighet att klaga och att de kompenseras vid felbehandlingar. Att skapa ett europeiskt hälsovårdssamarbete, framför allt i gränsregioner och för erkännande av läkemedelsrecept. Utbyte av erfarenheter och kunskap om specialistvård ska utvidgas. Detta kan påverka på vilket sätt framgångsrika vårdmetoder sprids i EU och således hur kvaliteten på vårdsystemen i de olika medlemsländerna säkras. Informationsteknologi inom hälsovårdsområdet ska också främjas och

13 12 (19) forum för samverkan runt nya hälsotekniker ska skapas. Sveriges Kommuner och Landsting kommer att remissbehandla EU kommissionens förslag senare i år. Förvaltningen bevakar frågan och ska säkerställa att länets invånare är informerade om de nya reglerna. Förvaltningen ser också att detta kan innebära möjligheter ur ett patienthänseende. Långtidsutredningen Hälso- och sjukvårdsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att genomföra en långtidsutredning för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting fram till Syftet har varit att kartlägga framtida krav, kostnadsutveckling och utbudsförändringar för att lägga grunden för planering av hälso- och sjukvården inom SLL. I uppdraget har ingått att utarbeta konkreta förslag vad gäller finansiering, organisation och styrning av hälso- och sjukvården. Utredningen visar att oavsett hur vi räknar står vi år 2025 inför ett kostnadsgap i storleksordningen 23 miljarder kronor räknat på samma skattesats som idag och utifrån den beräknade demografiska och medicintekniska utvecklingen. I praktiken kan ett sådant gap naturligtvis inte uppstå då de balanskrav som ställs på kommunerna gör att kostnaderna inte kan avvika från intäkterna i någon nämnvärd utsträckning. Det framräknade gapet bör snarare ses som ett mått på den spänning som kommer att uppstå mellan de krav som kommer att ställas på vården och de finansiella resurser som kommer att finnas tillgängliga för att bekosta denna vård. Utredningen utgår ifrån att det finns tre huvudsakliga sätt att balansera efterfrågad vård och resurser: Mer pengar till vården Bättre styrning av efterfrågan på vård Mer vård för pengarna Inom varje grupp finns det i sin tur ett antal åtgärder som kan vidtas för att täcka gapet. Den största potentialen finns inom gruppen hur man ska få

14 13 (19) mer vård för pengarna eller med andra ord hur vården ska kunna effektiviseras genom ökad produktivitet och förbättrad kvalitet. Långtidsutredningen kommer att användas som ett kunskapsunderlag i utvecklingen av vården och då speciellt i arbete med att förbättra uppföljningen av vården och ersättningssystemen. Särskilt viktigt är det att fokusera på kvalitetsstärkande och effektivitetshöjande åtgärder. Nationell satsning för ökad patientsäkerhet SKL genomför en nationell satsning för ökad patientsäkerhet tillsammans med alla landsting och regioner. Målet är att halvera förekomsten av vårdrelaterade infektioner från tio till fem procent före utgången av 2009 jämfört med Om målet fem procent uppnås blir Sverige bäst i världen på att förebygga vårdrelaterade infektioner. För övriga vårdskador finns ännu inga mål uppsatta. En vårdskada är en skada som uppkommer till följd av vårdinsatserna i sig eller brist på sådana, inte till följd av patientens sjukdom. SKL:s satsning är starten på ett långsiktigt, systematiskt och uthålligt förbättringsarbete. Den fokuserar på sex typer av vårdskador som enligt landsting och regioner är särskilt vanliga och allvarliga: - Urinvägsinfektioner i samband med vård - Infektioner vid centrala venösa infarter - Postoperativa sårinfektioner - Läkemedelsfel i vårdens övergångar - Fallskador i samband med vård - Trycksår i samband med vård Ett antal experter har på uppdrag av SKL ställt samman en rad evidensbaserade åtgärder som baseras på vetenskap och som konsekvent tillämpade reducerar dessa vårdskador. Betänkande från Patientsäkerhetsutredningen Patientsäkerhetsutredningen har i december överlämnat sitt betänkande Patientsäkerhet: Vad har gjorts? Vad behöver göras? (SOU 2008:117) till socialminster Göran Hägglund. Utredningen föreslår bland annat att den nuvarande lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) ersätts med en ny lag om patientsäkerhet med mera. I den föreslagna lagen har

15 14 (19) bestämmelser införts om bland annat skyldighet för vårdgivare att bedriva ett kontinuerligt patientsäkerhetsarbete samt att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen uppfylls. Det föreslås också framgå av lagen att vårdgivarna ska vara skyldiga att informera patienter när en vårdskada har inträffat. Patienterna ska få information om både trolig orsak till det inträffade och vad vårdgivaren avser vidta för åtgärder för att det inträffade inte ska hända igen. Den som drabbats av en vårdskada ska även få information om bland annat vilka möjligheter det finns att erhålla ersättning för det inträffade. Utredningen föreslår vidare att det nuvarande hälso- och sjukvårdsrättsliga disciplinansvaret ersätts med skärpt tillsyn över de yrkesutövare som kan befaras utgöra en fara för patientsäkerheten. Det föreslås därvid att staten ska kunna ställa krav på exempelvis kompetensutveckling eller, om yrkesutövaren har missbruksproblem, på att denne ska genomgå behandling. En andledning till detta är att en disciplinpåföljd enbart är en administrativ påföljd. En erinran eller varning följs inte upp från statens sida, vilket är negativt ur patientsäkerhetssynpunkt. Både Riksrevisionen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har i skrivelser till regeringen framhållit att patientens ställning är svag i nuvarande regelverk. En patient som vänder sig till HSAN måste i dag kunna precisera sin anmälan och bland annat ange vem eller vilka yrkesutövare patienten anser har gjort fel. Utredningen konstaterar att det vore bättre, både för patienter och för patientsäkerheten, om patienter enbart behövde anmäla vad som inträffat och att det sedan var statens sak att utreda händelsen ur ett brett och förutsättningslöst perspektiv. Förvaltningen bevakar frågan och kommer i januari att anordna ett seminarium där huvudsekreteraren för utredningen Per-Anders Sunesson kommer att delta. Patientsäkerhetskommittén, Patientsäkerhetsnämnden, chefsläkare och chefer inom förvaltningen är inbjudna. Patientens rätt. Några förslag för att stärka patientens ställning I december offentliggjordes det andra delbetänkande från utredningen Patientens rätt (SOU 2008:127). Utredningen konstaterar att det finns en lång rad områden där patienter systematiskt har en alltför svag och ibland, åtminstone upplevd, underordnad ställning. Sådana brister är inte bara allvarliga för de patienter som direkt berörs. Brister som försvagar patientens ställning hotar också att gradvis urholka tilltron till hälso- och sjukvården samt tilltron till dess gemensamma finansiering.

16 15 (19) Utredningen om patientens rätt lämnar i detta delbetänkande flera förslag för att stärka patientens ställning. Uttredningen föreslår bl.a. en lagreglering av vårdgarantin och att den yttre tidsgränsen för vårdgarantin innebär att alla som behöver ska få del av beslutad vårdinsats, alltså t.ex. att behandling ska påbörjas inom 120 dagar och att en bedömning om vård ska göras inom 30 dagar. Vidare bör en lagreglering där landsting åläggs att ge patienter individuellt anpassad information om väntetider, valmöjligheter och innehållet i sin vårdgaranti genomföras. Hälso- och sjukvårdens skyldighet att tillvarata patientens möjligheter att råda över valet av vårdgivare bör också lagstadgas. Slutligen bör det regleras i lag att verksamhetschefen ska ges ansvaret att utse en fast vårdkontakt vid behov. Den fasta vårdkontakten kan svara för kontinuitet, men kan också ha en stödjande samordningsroll för de olika kontakter en vårdprocess kan omfatta. Förutom lagändringen om möjlighet att överlåta sin rätt att bedriva sjukvård som finansieras enligt statliga taxan, s.k. ersättningsetableringar (se sid ), har regeringen dessutom lämnat ett tilläggsdirektiv till utredningen "Patientens rätt". Detta direktiv innebär att utredaren bl.a. ska utreda och lämna förslag till ett nytt system som reglerar förutsättningarna för privata vårdgivares rätt att med offentlig ersättning etablera sig och verka i landstingens öppna hälso- och sjukvård utanför primärvården. En utgångspunkt ska vara att systemet med samverkansavtal för läkare och sjukgymnaster enligt de s.k. ersättningslagarna ska upphöra. Utredaren ska särskilt analysera behovet av eventuella övergångsregler för dem som i dag får ersättning enligt den nationella taxan. För SLL kommer de förslag som tilläggsdirektivet förväntas resultera i, tillsammans med den nya lagen om ersättningsetablering (se sid ), att kunna få stora konsekvenser. Sannolikt kommer ett stort antal läkare och sjukgymnaster att vilja etablera sig. En strategi behövs som beskriver hur detta eventuella tillskott av vård på bästa sätt ska utnyttjas och vilka anpassningar som kan bli nödvändiga i andra delar av vårdsystemet.

17 16 (19) Nya lagar Nedan beskrivs några av de nya lagar som trätt i kraft under 2008 eller vid årsskiftet 2008/2009. Asylsökande får rätt till vård i ny lag Regeringen har beslutat om en proposition med förslag till en ny lag som reglerar hälso- och sjukvård för asylsökande. Lagen infördes 1 juli Propositionen innebär enbart en formalisering av de avtal som idag finns mellan staten och Sveriges kommuner och landsting, och förändrar inte omfattningen av vården. Dagens regler angående asylsjukvård gäller alltså fortfarande. Enligt gällande bestämmelser har asylsökande barn och gömda barn samma tillgång till hälso- och sjukvård som alla andra barn i befolkningen. De kan utan avgift besöka barnavårdscentral, husläkarmottagning, barnmedicinska mottagningar, barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar och tandvården. Asylsökanden som har fyllt 18 år ska erbjudas vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Både vuxna och barn ska dessutom erbjudas ett hälsosamtal/hälsoundersökning via Migrationsverket. Personer över 18 år som fått avslag på sin asylansökan, men stannar kvar i landet som s.k. gömda och personer som inte sökt asyl, s.k. papperslösa omfattas inte av lagen. En eventuell utvidgning av vården för asylsökande samt gömda/papperslösa är föremål för fortsatta överväganden inom regeringen. Frågan om vård för gömda/papperslösa hanteras av Socialdepartementet och förslaget från Socialdepartementet om direktiv till utredning har lämnats till andra berörda departement för synpunkter. Utredningen ska vara klar under Det nya lagförslaget är beaktat i förvaltningens avtal. Ny lag om valfrihetssystem (LOV) Den 1 januari 2009 trädde en ny lag om valfrihetssystem i kraft. Lagen beskriver de regler som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrensutsätta kommunala och landstingskommunala verksamheter. Detta ska genomföras genom ett valfrihetssystem där patienten själv väljer var de vill söka sin vård/omsorg. Valfrihetssystem är enligt lagen ett alternativ till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

18 17 (19) Kommuner och landsting ges vidare möjlighet att själva genom avtal reglera förutsättningarna för valfrihetssystemet. Privata företag samt ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som leverantörer. Alla producenter som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de fastställda kraven godkänns och kan teckna kontrakt med landstinget eller kommunen. Någon priskonkurrens mellan leverantörerna ska inte förekomma. Patienten ges i stället möjlighet att välja den leverantör som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Lagändringen är i stor utsträckning kongruent med vårdval Stockholm. Smärre justeringar som tex. att förvaltningen kommer att annonsera nya vårdvalsområden även på den nationella webbplats som ska inrättas och att det i förfrågningsunderlaget kommer att anges inom vilken tid den upphandlande enheten kommer att fatta beslut om godkännande arbetas in i regelböckerna. Socialstyrelsen ska få meddela föreskrifter om läkares specialiteter Genom en revidering i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska Socialstyrelsen få utfärda föreskrifter om indelning och benämning av inom vilka specialiteter som läkare kan uppnå specialistkompetens. Socialstyrelsen ska också få författa föreskrifter om vad vårdgivaren ska kräva för att få bevis om specialistkompetens. Socialstyrelsen kan ta hjälp av nationella rådet för specialiseringstjänstgöring i detta arbete. De nya reglerna träder i kraft den 1 februari Påföljder för psykiskt sjuka lagöverträdare En lagförändring gällande påföljder för psykiskt sjuka lagöverträdare trädde i kraft 1 juli Förändringen innebär att personer som på grund av svår utvecklingstörning, allvarlig psykisk störning, tillfällig sinnesförvirring eller ett allvarligt demenstillstånd och som inte kan anses vara tillräkneliga helt ska slippa straff. Alla andra som begår grova våldsbrott ska få ett fängelsestraff där brottet, inte den psykiska hälsan, avgör straffvärdet. Dessutom tas möjligheten att döma brottslingar till rättspsykiatrisk vård bort. Ersättningsetablering Den 1 april 2009 träder förändringar i lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för sjukgymnastik i kraft. Den huvudsakliga förändringen innebär att det ska vara möjligt att genomföra så kallade

19 18 (19) ersättningsetableringar. Detta berör de privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster som har rätt till offentlig ersättning från den nationella taxan. Om en läkare eller sjukgymnast som har denna typ av ersättning vill överlåta sin verksamhet till någon annan, ska läkaren/sjukgymnasten i samband med det kunna säga upp sin rätt till ersättning från den nationella taxan i syfte att istället möjliggöra för den övertagande läkaren eller sjukgymnasten att få rätt till sådan ersättning. Detta sker genom att den övertagande läkaren eller sjukgymnasten ingår ett så kallat samverkansavtal med landstinget. En sådan s.k. ersättningsetablering ska anmälas till landstinget som i sin tur ska publicera en ansökningsinbjudan där det bl.a. ska anges vilka villkor som det nya samverkansavtalet ska innehålla. Landstinget ska ingå samverkansavtal med den sökande som erbjudit högsta pris för verksamheten och som uppfyller vissa andra angivna krav. Bland annat får han eller hon inte ha rätt till offentlig ersättning inom ramen för ett sådant valfrihetssystem som avses i den föreslagna lagen om valfrihetssystem. Utgångspunkten är att det nya samverkansavtalet ska innehålla motsvarande villkor som den tidigare läkaren eller sjukgymnasten hade för rätten till ersättning. Landstinget kan dock ändra villkoren under förutsättning att den överlåtande vårdgivaren godkänner de nya villkoren. Förvaltningen har inlett ett omfattande arbete med att förbereda konkreta handläggningsrutiner och policy för tillämpning av de aktuella lagarna. En detaljerad utbudsbeskrivning kommer att tas fram. Informationsinsatser till berörda vårdgivare och övriga intressenter ska också genomföras. SKL har gett förvaltningen i uppgift att stödja övriga landsting i dessa frågor. Bland annat skapas en gemensam projektplats för stöddokument och dialog. Råd och information kommer även att ges till nyckelpersoner inom respektive landsting. En nationell konferens planeras i februari.

20 19 (19)

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72 Beslut vid regeringssammanträde den 29 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget Utredaren ska bl.a. utreda

Läs mer

Departementssekreteraren Daniel Zetterberg har tillsammans med uppdragstagaren arbetat med underlag och bedömningar.

Departementssekreteraren Daniel Zetterberg har tillsammans med uppdragstagaren arbetat med underlag och bedömningar. 1(7) PM 2012-08-07 Nationella taxan 1. Sammanfattning Mitt förslag är att driva frågan vidare. Motiven för att förändra systemet är starka och det finns ett tillräckligt stort intresse från intressenterna

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-14 1 (5) HSN 1109-0965 Handläggare: Irma Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 3 Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127)

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Stockholm 2009-04-22 Socialdepartementet 103 37 Stockholm Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till läkemedelsstrategi 2008-2012 Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg ÄRENDET Hälso- och sjukvårdsnämnden har inkommit med förslag till läkemedelsstrategi

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Karlsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-18 Reviderat 2016-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 13 1 (5) HSN 1404-0542 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Då nu, men hur blir det sedan Stockholms läns landsting

Då nu, men hur blir det sedan Stockholms läns landsting Då nu, men hur blir det sedan Stockholms läns landsting Lars Joakim Lundquist Catarina Andersson Forsman 2010-02-10 Då nu, men hur blir det sedan Två utredningar inom SLL 1. Långtidsutredning om sjukvården

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Medicinsk stab. Patientsäkerhet. Samverkan mellan kommun och landsting

Medicinsk stab. Patientsäkerhet. Samverkan mellan kommun och landsting Patientsäkerhet Samverkan mellan kommun och landsting 2011-11-21 Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Nollvision avseende undvikbara vårdskador Patientsäkerhetsmiljarden 2011-2014 Målsättning att

Läs mer

Yttrande över revisorernas rapport 19/2008 Att mäta säkerheten i vården patientsäkerhet i SLL

Yttrande över revisorernas rapport 19/2008 Att mäta säkerheten i vården patientsäkerhet i SLL HSN 2009-04-28 p 33 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Ann Fjellner Yttrande över revisorernas rapport 19/2008 Att mäta säkerheten i vården patientsäkerhet i SLL Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting

Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting Lena Svantesson savdelningen Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Stockholms läns landsting lena.svantesson@sll.se

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (4) HSN 1511-1378 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 36 Antagande av leverantör - upphandling av öppen-

Läs mer

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 P 21 Handläggare: Bo Persson Yttrande över departementspromemorian - Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Den Nationella IT-strategin då vården flyttar ut ur sjukhusen Ann Hedberg Balkå

Den Nationella IT-strategin då vården flyttar ut ur sjukhusen Ann Hedberg Balkå Den Nationella IT-strategin då vården flyttar ut ur sjukhusen Ann Hedberg Balkå ann.hedberg.balka@skl.se 1 Nationella IT-strategin för vård och omsorg Startpunkten Dagmaröverenskommelsen hösten 2004 Nationell

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ls ( 0 7 03 /z. Yttrande till socialdepartementet över promemoria om åldersgränser för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster

Tjänsteskrivelse Ls ( 0 7 03 /z. Yttrande till socialdepartementet över promemoria om åldersgränser för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster Landstinget Halland (s ea a Tjänsteskrivelse Ls ( 0 7 03 /z Datum Diarienummer 2007-02-27 Ls070082 Landstingskontoret Agneta Overgaard, utvecklare Processavdelningen 035-13 48 73 agneta.overgaardalthalland.se

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri Nordväst HSN, Norra Stockholms Psykiatri, Psykiatri Södra samt Psykiatricentrum Södertälje

Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri Nordväst HSN, Norra Stockholms Psykiatri, Psykiatri Södra samt Psykiatricentrum Södertälje Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-11-01 1 (3) HSN 1211-1327 Handläggare: Mats Nilsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-12-19 Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri

Läs mer

Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll och insyn, SOU 2013:53

Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll och insyn, SOU 2013:53 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-27 HSN 1308-0918 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden, Torsten Ibring 2013-09-03, p 20 Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) 2016 YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/04412 2016-11-18 Ert dnr: S2016/05391/FS Sektionen för ekonomisk analys Nils Mårtensson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt

Läs mer

Patientsäkerhetsutredningen. SOU 2008:117 Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras?

Patientsäkerhetsutredningen. SOU 2008:117 Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras? Patientsäkerhetsutredningen SOU 2008:117 Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras? Prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn Riksdagsbehandling den 15 juni 2010 I kraft den 1 januari 2011

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (7) HSN 1511-1379 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 35 Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk

Läs mer

S2006/9394/HS (delvis) Socialstyrelsen STOCKHOLM

S2006/9394/HS (delvis) Socialstyrelsen STOCKHOLM Regeringsbeslut I:3 2009-03-12 S2006/9394/HS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Uppdrag att betala ut bidrag till kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder sysselsättning

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal

Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-31 1 (5) HSN 2017-0668 HSN 1412-1663 Handläggare: Therese Löfqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster

Läs mer

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-04-07 Dnr 1100466 1 (3) Regionfullmäktige Policy och riktlinjer gällande vård för personer från

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-18 1 (5) HSN 1512-1458 Handläggare: Anne Siltamäki Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, p 5 Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik; SFS 2013:1145 Utkom från trycket den 27 december 2013 utfärdad den 19 december 2013. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Inledning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (6) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 P 14 Handläggare: Andreas Falk Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av integrerad psykiatri och beroendevård på

Läs mer

Regler för etablering av vårdgivare Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård (SOU 2009:84)

Regler för etablering av vårdgivare Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård (SOU 2009:84) 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Juridik och upphandling Handläggare: Robert Larsson Landstingsstyrelsen Regler för etablering av vårdgivare Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, * 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador

Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 72 Dnr PS 2011-0033 Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Avskaffande av åldersgräns

Avskaffande av åldersgräns Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU15 Avskaffande av åldersgräns Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare

Läs mer

Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389)

Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389) Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389) Vinstbegränsning ur kvalitetsynvinkel Vinstbegräsning och kvalitetskrav Utredningen anser att det inte

Läs mer

Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi

Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi 2017-2020 FÖR EN ÄNNU BÄTTRE LÄKEMEDELSANVÄNDNING 1 1. Effektiv och säker läkemedelsanvändning Övergripande mål enligt Region Skånes Läkemedelsstrategi

Läs mer

Förlängning av avtal om beroendevård för ungdomar med Maria Ungdom (MU), Beroendecentrum Stockholm

Förlängning av avtal om beroendevård för ungdomar med Maria Ungdom (MU), Beroendecentrum Stockholm HSN 2010-02-16 P 10 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Ewa Korek Förlängning av avtal om beroendevård för ungdomar med Maria Ungdom (MU), Beroendecentrum Stockholm (BCS) Ärendet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kjerstin Greve-Löberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-06-21, P 21 1 (3) HSN 2016-1047 Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 25 juni 2012, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag till

Läs mer

Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd och kollektivavtal i avtal med privata utförare

Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd och kollektivavtal i avtal med privata utförare HSN 2008-11-18 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-10-xx HSN 0802-0240 Handläggare: Peter Ölund Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-10-15 Dnr 416/2014 1 (5) Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem Konkurrensverkets beslut Kravet på anslutning som

Läs mer

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-24 1 (5) HSN 1211-1415 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 3 Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater HSN 2008-09-02 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Hälso- och sjukvårdsdirektören 2008-07-25 HSN 0807-0913 LS 0804-0372 Handläggare: Bengt Haglund Yttrande över motion av Lena-Maj Anding

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42)

Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Handläggare: Viktoria Skog Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Åtgärder för att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker)

Åtgärder för att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker) Förvaltningen Handläggare: Dane Jinnerot HSN 2008-02-05 P 19 1 (3) 2008-01-07 HSN 0711-1793 Åtgärder för att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker) Ärendet I en motion föreslår

Läs mer

Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde 2 september 2009.

Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde 2 september 2009. HSN 2009-04-28 p 19 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HSN 0807-0916 LS 0805-0494 Handläggare: Torsten Ibring Yttrande över motion av Håkan Jörnehed (V) m fl om att införa mottagningar där

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-14 1 (6) HSN 1204-0539 Handläggare: Tore Broström Ewa Dagergård Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

anta WeMind AB som leverantör för psykiatrisk öppenvårdsverksamhet med inriktning mot svåra depressionsoch/eller

anta WeMind AB som leverantör för psykiatrisk öppenvårdsverksamhet med inriktning mot svåra depressionsoch/eller Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (8) HSN 1511-1352 Handläggare: Ewa Korek Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 37 Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förslag till modell för ökad kvalitet i läkemedelsförskrivning bland privata specialister utan vårdavtal som ersätts enligt nationella taxan

Förslag till modell för ökad kvalitet i läkemedelsförskrivning bland privata specialister utan vårdavtal som ersätts enligt nationella taxan HSN 2009-12-01 P 4 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-10-27 HSN 0910-1369 Handläggare: Nils Edsmalm Förslag till modell för ökad kvalitet i läkemedelsförskrivning bland privata specialister

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket Den x månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Subvention av avgift för preventivmedel

Subvention av avgift för preventivmedel Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (5) Medicinsk enhet Dnr LD12/03562 Uppdnr 412 2013-01-28 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Subvention av avgift för preventivmedel Ordförandes förslag föreslår

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Patientlag (SOU 2013:2)

Patientlag (SOU 2013:2) 1 (4) Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Patientlag (SOU 2013:2) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö 2/2015 19-32 1 (11) Sammanträde i Datum Tid 16.40-16.50 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) Margaretha Åkerberg 1:e vice ordförande (S) Petra Larsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård DATUM Hans Tanghöj 2007-05-03 DIARIENR Nämnden för Hälso- och sjukvård MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND Försäljningen av alkohol liksom den alkoholrelaterade dödligheten

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Betänkandet Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land (DS 2006:4).

Betänkandet Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land (DS 2006:4). Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2006-05-24 LiÖ 2006-246 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Betänkandet Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land (DS 2006:4).

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar, och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar, och samhällsskydd (SOU 2012:17) YTTRANDE 1(4) Socialdepartementet Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar, och samhällsskydd (SOU 2012:17) Sammanfattning Utredningen föreslår omvälvande förändringar vars konsekvenser är mycket

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer