Nämndplan Upplevelsenämnden Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67"

Transkript

1 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Övergripande beskrivning av organisationen Övergripande strategier för att förbättra verksamhetens resultat / ständiga förbättringar Krav på förvaltningen Mål för nämnden Planerings- och utvärderingsprocess Ekonomi Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

3 1 Inledning Upplevelsenämnden vill med sin breda verksamhet stimulera invånare och besökare i Enköpings kommun till god livskvalitet och en meningsfull fritid. Det ska ske genom att erbjuda kunderna ett gott bemötande med möjlighet till rekreation och aktiviteter av god kvalitet. Nämndens verksamheter erbjuder aktiviteter inom kultur, idrott, fritid och föreningsliv samt besöksnäring och ger därmed samordningsvinster. Genom sin kompetens inom kulturmiljö- och kulturarvsområden, bidrar nämnden också till ett långsiktigt perspektiv framåt och bakåt i tiden. Nämndens verksamheter ska hålla en hög kvalitet och ha ett brett utbud av upplevelser. Det nås genom att involvera målgruppen, samarbete både inom förvaltningen och med andra förvaltningar samt samverkan med externa aktörer. Kravet på samarbete med andra som till exempel externa parter, näringsliv, föreningar och andra förvaltningar kommer att öka i framtiden. Medarbetarna har en god kunskap om hela verksamheten inom nämndens ansvarsområde och kan därmed ge bra service med tydligt fokus på kunderna och besökarna. För att synas i informationsflödet behövs god kompetens inom marknadsföring, målgruppsanpassning och förståelse för den tekniska utvecklingen. Nämndens uppdrag redovisas i särskilt reglemente, som fastställs av kommunfullmäktige. Fullmäktige fastställer även långsiktiga mål för verksamheten i Vision Upplevelsenämnden har det övergripande ansvaret för sina verksamheter. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

4 2 Övergripande beskrivning av organisationen 2.1 Organisation Upplevelseförvaltningens verksamhet är attraktiv för en bred målgrupp. Verksamheten ska ge Enköpings kommuns invånare goda förutsättningar att leva ett upplevelserikt och fysiskt aktivt liv. Upplevelseförvaltningen vill även skapa ett större intresse för Enköpings kommun genom att stärka kommunens profil och attraktionskraft när det gäller kultur, fritid, idrott, hälsa, evenemang och besöksnäring. Till detta hör även nämndens ansvar för att i ett långsiktigt perspektiv bevara kulturmiljöer. Kombinationen av verksamheter skapar en spännande förvaltning som genom samordning, samarbete, kreativa idéer och nya möjligheter bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt kulturliv. Dessa faktorer stärker människor i deras personliga utveckling för att nå sitt allra bästa jag. Förvaltningen leds av förvaltningschefen. Förvaltningen är organiserad i fyra verksamhetsområden: Barn och unga, Kultur, konst och bibliotek, Idrott och fritid samt Museum och turism. Dessutom finns en stab med övergripande stödfunktioner. Verksamhetsområdena har följande ansvar: samarbete med föreningsliv, organisationer och näringsliv bedriva biblioteksverksamhet som verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och platser vård och underhåll av kommunens konstsamling arrangera bild- och scenkonst, film samt utställnings- och evenemangsverksamhet främja barn och ungas språkutveckling uppmärksamma funktionshindrade, personer med annat modersmål samt nationella minoriteters behov utbildning i teater/drama, dans, musik, litteratur, film, konst och kulturhistoria barn- och ungdomsverksamhet för en bred målgrupp nära samarbete med skola i utveckling av estetiska läroprocesser och relationsbyggande med barn och unga bidrag och aktivitetsstöd hälso- och friluftsfrämjande verksamhet genomföra simundervisning av barn och unga föremålsvård och bevarande av kulturmiljöer byggnadsantikvariska frågor arkeologi utställningsproduktion marknadsföring av besöksmål och främjande av besöksnäring parkguidningsverksamhet vänortsarbete konsumentvägledning Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

5 2.2 Kunder Upplevelsenämndens ansvarsområde spänner över en bred och varierad verksamhet där kommunens samtliga invånare och besökare är nämndens kunder. Följande målgrupper prioriteras speciellt: barn och unga till och med 19 år barn och unga med funktionsnedsättning socioekonomiskt utsatta barn och unga 2.3 Verksamhetsidé Upplevelseförvaltningen ska genomföra uppdraget genom egen hög kompetens och expertkunnande, tydlig kommunikation och samarbete med kunderna, externa aktörer och andra förvaltningar. Våra drivkrafter är jämlikhet, mångfald, delaktighet, engagemang och kunden i fokus. Omvärldsbevakning, strategisk och långsiktig planering samt utveckling är viktig grundförutsättning. 2.4 Vision Alla invånare ska ha tillgång till en mångfald upplevelser och mötesplatser. Våra verksamheter ska starkt bidra till att locka besökare och nya invånare samt företagare till kommunen. 2.5 Värdegrund Enköpings kommun har en gemensam värdegrund med följande innehåll: Ansvar Trygghet Service Vi har ansvar för att invånarna i Enköpings kommun får största möjliga nytta av vårt arbete. Det innebär att vi hjälper varandra att samverka mellan våra olika verksamheter, i stort och smått. De medel som anförtros oss ska användas där de gör mest nytta. Det är nyttan för invånarna som styr hur vi använder våra resurser. Vi ser alltid till så att vi har förutsättningar att fatta välgrundade beslut. Vi tar ansvar så att vi kan påverka vårt arbete, utan att ta andras ansvar ifrån dem. Vi respekterar och stöder andras vilja och förmåga. Alla ska känna att de får det som de har rätt till. Vi är så öppna som möjligt med varför vi gör som vi gör och hjälper våra kunder att hitta rätt. Vi anstränger oss för att förstå vad som är viktigt för den vi möter. För att skapa trygghet behandlar vi människor med respekt och öppenhet. De som möter oss ska känna att de litar på oss. Vi gör det vi har sagt att vi ska göra. Alla bidrar med förutsättningar för att ge bra möten. Vilja, kunnighet och Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

6 bemötande ger god service. Vi skapar servicekänsla i alla situationer, och inser att andra kan se annorlunda på en situation än vi själva. Vi ger snabba besked, och när det inte går så återkopplar vi. Det som är krångligt försöker vi göra begripligt. Vi söker hela tiden sätt att samverka som gör att vi kan ge ännu bättre service. Ambition Vi underlättar för våra invånare att skaffa sig en bra tillvaro, och gör så att alla kan känna sig stolta över sin kommun. När det är vi som driver utvecklingen, så har vi initiativet. Vi använder varje klagomål till att bli bättre. Vi stödjer andra i deras ambition att utvecklas, och hjälper varandra att se när vi gör saker enbart av gammal vana. Ju högre ambition vi har, desto stoltare kan vi vara över vårt arbete. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

7 3 Övergripande strategier för att förbättra verksamhetens resultat / ständiga förbättringar 3.1 Kvalitetssäkringsprocess Upplevelsenämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges riktlinjer och beslut. Upplevelseförvaltningen ska arbeta med förnyelse av innehåll, utbud, förbättringar av kvalitet och att nå nya målgrupper. Upplevelseförvaltningen ska på ett strukturerat och målmedvetet sätt följa upp verksamheten och säkerställa kvaliteten genom: uppföljning och utvärdering av upplevelsenämndens mål uppföljning och utvärdering av upplevelseförvaltningens mål och nyckeltal uppföljning av upplevelsenämndens internkontrollplan dialog fortlöpande utbildning av personalen samt omvärldsbevakning ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete. 3.2 Processen att göra medarbetare delaktiga i att aktivt arbeta mot mål / resultat Upplevelsenämnden har en tydlig struktur för arbetet med målstyrning. Verksamhetsplaner för varje verksamhetsområde ska upprättas. De bygger på kommunfullmäktiges strategiska mål, nämndens slutmål, följer nämndplanen och tilldelad budgetram. Delaktighet på alla nivåer inom organisationen är en viktig förutsättning för att uppnå en säker kvalitetssäkringsprocess. Medarbetarna ska tillsammans med närmaste chef bryta ner nämndplanen till en verksamhetsplan med aktiviteter för att uppnå målen. Därmed gör varje nivå målen till sina egna, vilket gör medarbetarna delaktiga för att nå måluppfyllelse. Uppföljningar, utvärderingar och spridning av resultatet på varje nivå är viktiga verktyg för ökad delaktighet och ansvarstagande. En lärande organisation som tar del av, och använder uppföljningar för att förbättra verksamheten är av största vikt. Samverkan, arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal är vidare viktiga redskap för att göra medarbetarna delaktiga. Utbildning, omvärldsbevakning och delegering är andra viktiga faktorer för utveckling av medarbetare och verksamhet. Transparens och god kommunikation ska råda där både arbetsgivaren och medarbetaren har ansvar för att ta del av och sprida viktig information. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

8 4 Krav på förvaltningen 4.1 Statliga styrdokument Upplevelsenämndens ansvarsområde och verksamhet är till stor del kommunalt reglerad. Till det finns lagar och andra styrdokument för verksamheten. FN:s konvention om barnets rättigheter är numera en riktlinje för hela Enköpings kommun. Korttidstillsynen för barn med utvecklingsstörning i Ungdomens hus styrs av Lagen om särskilt stöd - LSS. Regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, doping-, och tobak - ANDTstrategin Regeringens elva övergripande målområden för folkhälsa Bibliotekslagen (2013:801) UNESCO folk-och skolbiblioteksmanifest Socialtjänstlagen 2001:453 Nationell värdegrund för äldreomsorgen: äldres rätt till kultur Lag om rätten att använda finska (2009:724) IT i människans tjänst en digital agenda för Sverige (2011) Kulturminneslagen (KLM). Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd och kyrkliga kulturminnen. Plan- och bygglagen (2010:900), i vilken planläggning av mark och vatten samt byggande regleras. Lagen är avgörande för den byggnadsantikvariska sidan av verksamheten. Miljöbalken (1998:808), där en hållbar utveckling regleras. Lagen är avgörande för den byggnadsantikvariska sidan av verksamheten. Arkivlagen (1990:782), där vissa kulturarvsmässiga bestämmelser finns. 4.2 Kommunala styrdokument Enköping kommuns vision 2030 och strategiska mål Enabygdens miljömål Växa med bibliotek , Biblioteksplan för Enköpings kommun Digital agenda för Uppsala län 2.0 Interna policydokument, planer och riktlinjer Samverkansplaner Regional kulturplan för Uppsala län Regional strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län till år Omvärldsanalys Upplevelser gör skillnad Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag. Enköpings kommun är belägen i en expansiv region med närhet till stora städer som Stockholm, Västerås och Uppsala. Kommen har därför god potential att attrahera nya invånare. Visionen är att Enköpings kommun har invånare år Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

9 För att vara en attraktiv kommun och ha möjlighet att expandera behövs god infrastruktur, en varierad bostadsmarknad, offentlig service av hög kvalitet och möjlighet till en aktiv fritid. Framgångsrika städer och kommuner kännetecknas i hög grad av kreativitet, nyfikenhet och öppenhet samt att de dessutom kan erbjuda ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid, stort och engagerat föreningsliv, attraktioner och upplevelser. Både för de som bor i kommunen och för de som funderar på att flytta hit är ett rikt kultur- och fritidsliv en av de avgörande faktorerna för en god livskvalitet. Förändringar i samhället sker i allt snabbare takt. Högkonjunktur och lågkonjunktur påverkar naturligtvis också upplevelsenämnden. Stora krav ställs på flexibilitet, stabilitet och kontinuitet samt samarbete med externa aktörer, föreningar, organisationer och näringsliv. Föreningar och organisationer är viktiga nav i att engagera såväl de redan aktiva som alla som på något sätt berörs i form av att vara ledare, förälder, mor/farföräldrar eller syskon. För att dessutom främja integration, jämställdhet och trygghet bör antalet mötesplatser och kontaktytor mellan olika grupper i kommunen öka och vara lättillgängliga. Den verksamhet som upplevelsenämnden bedriver via upplevelseförvaltningen behöver långsiktiga åtgärder och insatser för att vara en del av samhällsutvecklingen och för att få människor att må bra. FN:s konvention om barnets rättigheter betonar barnets rätt till vila och fritid, lek och rekreation samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Personer med funktionsnedsättning ska på lika villkor som andra delta i rekreations- och fritidsverksamhet, i idrott och i kulturlivet. Tillsammans med andra nämnder/förvaltningar och aktörer kan vi göra skillnad. I omvärldsanalysen ser vi tre områden av betydelse för vårt arbete. Mötesplatser Vi ser att våra verksamheter gör skillnad i en värld då förutsättningar för lärande och fritid förändras. Den digitala utvecklingen skapar behov av digitala såväl som fysiska mötesplatser. Folkhälsa och utanförskap En god folkhälsa lägger grunden för en välmående befolkning. Nämnden har tillsammans med föreningslivet en unik möjlighet att stärka medborgarnas hälsa både genom fysisk aktivitet och ett rikt kulturliv. Våra verksamheter bidrar också till att motverka utanförskapet i en tid då de ekonomiska klyftorna ökar och ungdomar mår sämre. Våra fritidsgårdar, arbetet med öppen idrott/fritid och kulturskolans utbildningar är några exempel. Upplevelser för hållbar besöksnäring I arbetet med att utveckla Enköping till en attraktiv kommun med god tillväxt ser vi vår kreativa verksamhet och besöksnäringen gå hand i hand. Kultur, kulturhistoria, idrott, småföretagande och parkturismen riktar uppmärksamhet mot Enköping för både besökare från Sverige och andra länder. Barn och unga Inom verksamheten finns Kulturskolan, korttidstillsyn inom LSS som är fritidsgårdsverksamhet för funktionshindrade och enhet ungdom med fritidsgårdarna. De anläggningar som verksamheten har ansvar för är Vårfruskolan, Gamla Tingshuset, Ungdomens hus och fritidsgårdarna V-boden, Tingan i Örsundsbro och Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

10 Rombergagården. Internationell forskning visar att barn som ges möjlighet att utöva kultur av hög kvalitet får ökat självförtroende. De stärker sin analytiska och problemlösande förmåga, blir bättre på socialt samspel och upplever högre livskvalitet. Ett rikt fritidsliv kan också förebygga sociala problem. Vi arbetar aktivt med utbildningar och förhållningssätt. Under 2015 kommer vi bland annat att lyfta HBTQ frågor. Verksamhetsområdet utgår från en ständig och aktiv omvärldsanalys. I det arbetet ingår till exempel införandet av gratis mellanmål för de yngsta, ingen försäljning av godis på vardagar och införande av tydligare regler för tobak på fritidsgårdarna. Under 2015 påbörjas projektet El Sistema på Lillsidan. Sociala investeringsfonden finansierar projektet och Kulturskolan är huvudman. El Sistema är en modell för köroch orkesterskola som har musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling. Modellen startade i Venezuela på 1970-talet och är vetenskapligt testad. Studier visar på positiva resultat i form av exempelvis social integration och ökat föräldraengagemang. Kultur, konst och bibliotek Verksamheten Kultur, konst och bibliotek skapar förutsättningar för möten och kulturupplevelser för alla och bidrar till öppenhet, kreativitet och utveckling. Bibliotek är platser som stödjer demokrati, yttrandefrihet och social integration mellan människor med olika bakgrund, ålder och erfarenhet. För att kunna erbjuda ett kvalitativt och inspirerande utbud inkluderar vi lokalsamhället och samverkar med regionala och nationella aktörer inom verksamhetsområdet. Uppdraget att stärka individens möjligheter till digital delaktighet för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet utgör en angelägen och prioriterad fråga. Kulturverksamhetens fokus är barn och unga, men även vuxna ska kunna ta del av inspirerande mötesplatser, scenkonst och arrangemang. Med stöd från professionella vuxna får vår unga målgrupp möjlighet att utvecklas utifrån sina egna villkor. Verksamheten bedrivs i medborgarhuset Joar, Tingshuset, bibliotekslokaler, biblioteksbuss, kommunens skolor och skolbibliotek samt på scener runt om i kommunen. Verksamheten arbetar också med den konstnärlig gestaltning av den offentliga miljön vid ny-, om-, och tillbyggnad. Dessutom ingår arbete med enprocentsregeln samt inköp av konst. Idrott och fritid Inom verksamheten finns idrottshuset/simhallen, utomhusbad, Fjärdhundrabadet, ishallen, utomhusisar, motionsspår, idrottshallar, Enavallen, konstgräs och gräsplaner. Idrottsrörelse och föreningsliv bidrar till utvecklingen i Enköpings kommun. Föreningslivet och riksidrottsförbunden ställer krav på längre säsonger. Många föreningar vill komma till kommunen på cuper och tävlingar och detta ställer större krav på idrottsanläggningar och övernattningsmöjligheter. Det är viktigt att fritidsaktiviteter är lustfyllda vilket ger en god hälsa. Det är viktigt att Enköpings kommun har balans mellan bredd- och elitidrott. Verksamheten arbetar med långsiktiga planer för att uppmuntra breddidrotten och främja jämställdhet mellan flickor och pojkar. Även äldre kommuninvånare vill ha en aktiv ålderdom och prova nya idrotter och fritidsaktiviteter. Många ungdomar vill ha en aktiv, fysisk fritid men vill inte gå med i en förening utan organiserar sig på andra sätt. Möjligheter till spontanidrott och närheten till friluftsområden och motionsspår ska vara en naturlig del i vardagen. Idrott och föreningsliv är också dörröppnare för att på ett naturligt och enklare sätt Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

11 komma in i det svenska samhället. Där vi kan ska vi utveckla samarbetet med övriga förvaltningar och föreningar för att arbeta med integration till vårt samhälle. Museum och turism Inom verksamheten finns Enköpings museum, hantering av kommunens konst, byggnadsantikvariskt uppdrag för hela kommunen, Enköpings turistbyrå, parkguidningsverksamhet och besöksnäring. Museet ansvarar för kommunens kulturhistoriska samlingar och pedagogisk verksamhet som riktar sig både till barn och vuxna. Därtill kommer förvaring och inventering av kommunens konstsamling. Verksamheterna kräver teoretisk och praktisk kompetens, där expertkunskaper förenas med hantverk, både vad gäller bevarande av föremål och utställningsproduktion. Hos museet finns också byggnadsantikvarisk kompetens för att garantera nämndens aktiva roll i bevarandet av äldre miljöer för kommunens räkning. För att våra kulturarvsplatser och våra föremål ska levandegöras krävs ett effektivt samarbete med besöksnäringen. Enköpings turistbyrå har som uppdrag att arbeta med marknadsföring och information om kommunens besöksmål och lokala företagare inom besöksnäringen. Det sker bl a genom trycksaker, webb och sociala medier. Parkguidningsverksamheten har som uppdrag att arrangera guidade turer i Enköpings parker. Parkerna och övriga gröna miljöer är av stort intresse för besöksnäringen och som studieobjekt för park och trädgårdsbranschen men även för hälsa, lek, rekreation, samvaro och möten. 4.4 Prioriterade krav för året Upplevelsenämnden har som ett prioriterat krav att budgeten ska vara i balans under Upplevelsenämndens prioriterade krav 2015 är att processen med nybyggnationen av ny idrottscentrum/simhall, uterink/ishall och ombyggnation av Kulturhuset Joar fortsätter enligt plan. Upplevelsenämnden har gett i uppdrag att utreda hur biblioteksverksamheten kan utvecklas till en samtida arena för litteratur, läsande, delaktighet och eget skapande i Kulturhuset Joar. Förslaget kommer att utgöra utgångspunkt i framtagandet av biblioteksplan för som kommer att antas av kommunfullmäktige år En lokal strategi för hållbar besöksnäring slutförs under år 2015 och antas av kommunfullmäktige. Strategin ska årligen omsättas i en handlingsplan med riktade aktiviteter. Det övergripande nationella målet är att fördubbla omsättningen inom besöksnäringen inför år 2020 jämfört med år Badvakterna i simhallen återinförs. Kulturskolans taxor halveras fr o m hösten Tjänsten Boken kommer återinförs. Ett kulturkollo för barn och unga ska startas. Kollot ska ske i form utav en öppen verksamhet där olika kulturaktiviteter ska kunna prövas på. Detta ska kopplas samman med kommunens sommarjobbsgaranti för unga. Sommarskolans förberedelseklass ska på eftermiddagarna ta del av kommunens kulturoch fritidsaktiviteter. Formen för detta är förvaltningsövergripande och kan kopplas samman med kommunens sommarjobbsgaranti, Öppna veckan samt kulturkollot. Upplevelsenämnden ska under 2015 utarbeta ett idrottspolitiskt program och ett kulturpolitiskt program. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

12 Upplevelsenämnden planerar även för ett idrottsbibliotek. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

13 5 Mål för nämnden Kommunens strategiska mål Nämndens slutmål SMART-mål Enköpings kommun är den miljövänliga och gröna kommunen "Goda gröna Enköping" Enköpings kommun är en kreativ tillväxtzon med ett engagerat näringsliv Enköping en attraktiv skolkommun Enköpings kommun ger förutsättningar för en god livskvalitet Erbjuda och marknadsföra attraktiva miljöer för god hälsa och rekreation. Utveckla kulturella kreativa näringar och besöksnäring i samverkan med förenings-och näringsliv. Stimulera barn och unga att uppnå skolans mål. Erbjuda kommuninvånare och besökare en aktiv fritid med hög kvalitet och god tillgänglighet på ett sätt som motverkar utanförskap. Parkguidningsverksamheten ska arbeta för att bibehålla antalet turer i förhållande till år Parkguidningsverksamheten ska genom sina turer delta vid minst ett externt evenemang. Genomföra en kartläggning av antal personer som nyttjar motionsspår. Ta fram en handlingsplan inför år 2016 för att erbjuda ungdomssommarjobb inom musik, dans och drama i kommunens parker. Turistbyrån ska vid två tillfällen under året medverka vid externa evenemang. Lokal strategi för hållbar besöksnäring omsätts i en handlingsplan. Museet ska vid minst ett tillfälle producera utställning tillsammans med skolan. Kulturskolan, biblioteket och museet ska anpassa sitt utbud gentemot läroplanen genom minst två erbjudanden. Uppfylla skolans beställning på antal timmar för simskola till 100 %. Biblioteket ska bibehålla antalet utlån av barn-och ungdomsböcker jämfört med år Antal kulturupplevelser för barn och unga enligt Kulturgarantin bibehålls jämfört med år Museet ska vid minst ett tillfälle producera utställning med föremål från föremålsarkivet. Antalet publicerade föremål på digitaltmuseum.se ökar med 5 % jämfört med år Fritidsgårdarna ska stötta minst 5 ungdomsprojekt initierat av ungdomar. Fritidsklubbarnas besöksantal ska öka med 5 %. Träffpunkt Oasen ska fördubbla Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

14 Kommunens strategiska mål Nämndens slutmål SMART-mål Enköpings kommun har en god kompetensförsörjning Enköpings kommun har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning Upplevelseförvaltningens personal har hög kompetens, expertkunnande, är engagerade och kundfokuserade. Planera långsiktigt, arbeta med uppföljning och omvärldsbevakning, samarbeta med externa aktörer. antalet aktiviteter tillsammans med övriga ungdomsgårdar jämfört med år Ta fram ett idrottspolitiskt program och ett kulturpolitiskt program. Påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan för verksamhet i det nya Kulturhuset Joar. En handlingsplan för ny ishall år 2015/16 tas fram. Biblioteksplan antas i kommunfullmäktige. Biblioteken ska bibehålla antalet besökare jämfört med Biblioteket ska bibehålla antalet aktiviteter för barn och unga jämfört med år Antal barn och ungdomar som deltar i Öppna veckan ska öka med 20 % jämfört med år Antalet deltagande föreningar har Öppna veckan ökar med 5 stycken jämfört med år Bemötandeutbildning genomförs för förvaltningens personal. 80 % av förvaltningens anställda ska ha genomgått kompetensutveckling. Externa bidrag till vår verksamhet ökar med 10 % jämfört med Varje verksamhetsområde ska ansöka om minst 5 bidrag och/eller sponsorsamarbeten. Framtagen kommunikationsstrategi implementeras med utbildningsinsatser inom alla verksamhetsområden. Verksamhetsplan för hela upplevelseförvaltningen tas fram. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

15 6 Planerings- och utvärderingsprocess 6.1 Planering En nämndplan utarbetas årligen med Enköping kommuns vision och strategiska mål som grund. Nämndplanen beslutas i upplevelsenämnden under hösten för nästkommande år. Därefter arbetar tjänstemännen med att ta fram verksamhetsplaner och aktiviteter med nämndplanen som grund. En gemensam verksamhetsplan för hela upplevelseförvaltningen tas fram för år Till nämndplanen formas en driftbudget, utifrån beslutad budget i kommunfullmäktige, på verksamhetsnivå för nästkommande år. Investeringsbudget utarbetas för en tioårsperiod utarbetas. Den revideras årligen. Planerad måluppfyllelse i nämndplanen år 2015 är baserad på att inga större förändringar av budget genomförs. Skulle kommunfullmäktige besluta om större förändringar kommer även måluppfyllelsen att förändras. 6.2 Utvärdering Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker enligt kommunstyrelsekontorets tidplan. Till kommunstyrelsen lämnas ekonomiska månadsrapporter med prognos efter februari, mars, maj, september, oktober och november månad. Delårsrapport för perioden januari-april lämnas till kommunstyrelsen. Delårsrapport för perioden januari-augusti lämnas till kommunstyrelsen för sammanställning. Delårsrapporten godkänns av kommunfullmäktige och lämnas till revisorerna för tillstyrkande av ansvarsfrihet eller ej. Nämndens verksamhetsberättelse lämnas till kommunstyrelsen som sammanställer verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Årsredovisningen godkänns av kommunfullmäktige och lämnas till revisorerna som tillstyrker ansvarsfrihet eller ej. Varje nämnd redovisar gångna årets verksamhet vid en årlig resultat- och analysdag där både förtroendevalda politiker och tjänstemän deltar. Nämndens mål följs upp i delårsrapporten för perioden januari-augusti och i årsredovisningen. Redovisning till kommunstyrelsekontoret av erhållna medel från sociala investeringsfonden sker enligt beslut om återrapportering. Redovisning av externt erhålla projektmedel genomför löpande under året efter de krav som ställs av bidragsgivaren. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

16 7 Ekonomi Upplevelsenämndens drift- och investeringsbudget för år 2015 beslutades den 18 november 2014 av kommunfullmäktige. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG MÅL & BUDGET 2013-2015 VISION INVESTERINGSPLAN 2013-2017 2013 Budgetversion 2012-06-20 till KF Delgivning i kommunfullmäktige den 19 december 2012 Sida

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Kostpolitiskt program 2012-2015

Kostpolitiskt program 2012-2015 Styrdokument Kostpolitiskt program 2012-2015 Giltighetstid 2 (15) KOSTPOLITISKT PROGRAM 2012-2015 Beslutshistorik Gäller från Beslutad i Antagen av kommunfullmäktige Ändring av kommunfullmäktige Ägare

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer