Nämndplan Upplevelsenämnden Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67"

Transkript

1 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Övergripande beskrivning av organisationen Övergripande strategier för att förbättra verksamhetens resultat / ständiga förbättringar Krav på förvaltningen Mål för nämnden Planerings- och utvärderingsprocess Ekonomi Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

3 1 Inledning Upplevelsenämnden vill med sin breda verksamhet stimulera invånare och besökare i Enköpings kommun till god livskvalitet och en meningsfull fritid. Det ska ske genom att erbjuda kunderna ett gott bemötande med möjlighet till rekreation och aktiviteter av god kvalitet. Nämndens verksamheter erbjuder aktiviteter inom kultur, idrott, fritid och föreningsliv samt besöksnäring och ger därmed samordningsvinster. Genom sin kompetens inom kulturmiljö- och kulturarvsområden, bidrar nämnden också till ett långsiktigt perspektiv framåt och bakåt i tiden. Nämndens verksamheter ska hålla en hög kvalitet och ha ett brett utbud av upplevelser. Det nås genom att involvera målgruppen, samarbete både inom förvaltningen och med andra förvaltningar samt samverkan med externa aktörer. Kravet på samarbete med andra som till exempel externa parter, näringsliv, föreningar och andra förvaltningar kommer att öka i framtiden. Medarbetarna har en god kunskap om hela verksamheten inom nämndens ansvarsområde och kan därmed ge bra service med tydligt fokus på kunderna och besökarna. För att synas i informationsflödet behövs god kompetens inom marknadsföring, målgruppsanpassning och förståelse för den tekniska utvecklingen. Nämndens uppdrag redovisas i särskilt reglemente, som fastställs av kommunfullmäktige. Fullmäktige fastställer även långsiktiga mål för verksamheten i Vision Upplevelsenämnden har det övergripande ansvaret för sina verksamheter. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

4 2 Övergripande beskrivning av organisationen 2.1 Organisation Upplevelseförvaltningens verksamhet är attraktiv för en bred målgrupp. Verksamheten ska ge Enköpings kommuns invånare goda förutsättningar att leva ett upplevelserikt och fysiskt aktivt liv. Upplevelseförvaltningen vill även skapa ett större intresse för Enköpings kommun genom att stärka kommunens profil och attraktionskraft när det gäller kultur, fritid, idrott, hälsa, evenemang och besöksnäring. Till detta hör även nämndens ansvar för att i ett långsiktigt perspektiv bevara kulturmiljöer. Kombinationen av verksamheter skapar en spännande förvaltning som genom samordning, samarbete, kreativa idéer och nya möjligheter bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt kulturliv. Dessa faktorer stärker människor i deras personliga utveckling för att nå sitt allra bästa jag. Förvaltningen leds av förvaltningschefen. Förvaltningen är organiserad i fyra verksamhetsområden: Barn och unga, Kultur, konst och bibliotek, Idrott och fritid samt Museum och turism. Dessutom finns en stab med övergripande stödfunktioner. Verksamhetsområdena har följande ansvar: samarbete med föreningsliv, organisationer och näringsliv bedriva biblioteksverksamhet som verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och platser vård och underhåll av kommunens konstsamling arrangera bild- och scenkonst, film samt utställnings- och evenemangsverksamhet främja barn och ungas språkutveckling uppmärksamma funktionshindrade, personer med annat modersmål samt nationella minoriteters behov utbildning i teater/drama, dans, musik, litteratur, film, konst och kulturhistoria barn- och ungdomsverksamhet för en bred målgrupp nära samarbete med skola i utveckling av estetiska läroprocesser och relationsbyggande med barn och unga bidrag och aktivitetsstöd hälso- och friluftsfrämjande verksamhet genomföra simundervisning av barn och unga föremålsvård och bevarande av kulturmiljöer byggnadsantikvariska frågor arkeologi utställningsproduktion marknadsföring av besöksmål och främjande av besöksnäring parkguidningsverksamhet vänortsarbete konsumentvägledning Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

5 2.2 Kunder Upplevelsenämndens ansvarsområde spänner över en bred och varierad verksamhet där kommunens samtliga invånare och besökare är nämndens kunder. Följande målgrupper prioriteras speciellt: barn och unga till och med 19 år barn och unga med funktionsnedsättning socioekonomiskt utsatta barn och unga 2.3 Verksamhetsidé Upplevelseförvaltningen ska genomföra uppdraget genom egen hög kompetens och expertkunnande, tydlig kommunikation och samarbete med kunderna, externa aktörer och andra förvaltningar. Våra drivkrafter är jämlikhet, mångfald, delaktighet, engagemang och kunden i fokus. Omvärldsbevakning, strategisk och långsiktig planering samt utveckling är viktig grundförutsättning. 2.4 Vision Alla invånare ska ha tillgång till en mångfald upplevelser och mötesplatser. Våra verksamheter ska starkt bidra till att locka besökare och nya invånare samt företagare till kommunen. 2.5 Värdegrund Enköpings kommun har en gemensam värdegrund med följande innehåll: Ansvar Trygghet Service Vi har ansvar för att invånarna i Enköpings kommun får största möjliga nytta av vårt arbete. Det innebär att vi hjälper varandra att samverka mellan våra olika verksamheter, i stort och smått. De medel som anförtros oss ska användas där de gör mest nytta. Det är nyttan för invånarna som styr hur vi använder våra resurser. Vi ser alltid till så att vi har förutsättningar att fatta välgrundade beslut. Vi tar ansvar så att vi kan påverka vårt arbete, utan att ta andras ansvar ifrån dem. Vi respekterar och stöder andras vilja och förmåga. Alla ska känna att de får det som de har rätt till. Vi är så öppna som möjligt med varför vi gör som vi gör och hjälper våra kunder att hitta rätt. Vi anstränger oss för att förstå vad som är viktigt för den vi möter. För att skapa trygghet behandlar vi människor med respekt och öppenhet. De som möter oss ska känna att de litar på oss. Vi gör det vi har sagt att vi ska göra. Alla bidrar med förutsättningar för att ge bra möten. Vilja, kunnighet och Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

6 bemötande ger god service. Vi skapar servicekänsla i alla situationer, och inser att andra kan se annorlunda på en situation än vi själva. Vi ger snabba besked, och när det inte går så återkopplar vi. Det som är krångligt försöker vi göra begripligt. Vi söker hela tiden sätt att samverka som gör att vi kan ge ännu bättre service. Ambition Vi underlättar för våra invånare att skaffa sig en bra tillvaro, och gör så att alla kan känna sig stolta över sin kommun. När det är vi som driver utvecklingen, så har vi initiativet. Vi använder varje klagomål till att bli bättre. Vi stödjer andra i deras ambition att utvecklas, och hjälper varandra att se när vi gör saker enbart av gammal vana. Ju högre ambition vi har, desto stoltare kan vi vara över vårt arbete. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

7 3 Övergripande strategier för att förbättra verksamhetens resultat / ständiga förbättringar 3.1 Kvalitetssäkringsprocess Upplevelsenämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges riktlinjer och beslut. Upplevelseförvaltningen ska arbeta med förnyelse av innehåll, utbud, förbättringar av kvalitet och att nå nya målgrupper. Upplevelseförvaltningen ska på ett strukturerat och målmedvetet sätt följa upp verksamheten och säkerställa kvaliteten genom: uppföljning och utvärdering av upplevelsenämndens mål uppföljning och utvärdering av upplevelseförvaltningens mål och nyckeltal uppföljning av upplevelsenämndens internkontrollplan dialog fortlöpande utbildning av personalen samt omvärldsbevakning ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete. 3.2 Processen att göra medarbetare delaktiga i att aktivt arbeta mot mål / resultat Upplevelsenämnden har en tydlig struktur för arbetet med målstyrning. Verksamhetsplaner för varje verksamhetsområde ska upprättas. De bygger på kommunfullmäktiges strategiska mål, nämndens slutmål, följer nämndplanen och tilldelad budgetram. Delaktighet på alla nivåer inom organisationen är en viktig förutsättning för att uppnå en säker kvalitetssäkringsprocess. Medarbetarna ska tillsammans med närmaste chef bryta ner nämndplanen till en verksamhetsplan med aktiviteter för att uppnå målen. Därmed gör varje nivå målen till sina egna, vilket gör medarbetarna delaktiga för att nå måluppfyllelse. Uppföljningar, utvärderingar och spridning av resultatet på varje nivå är viktiga verktyg för ökad delaktighet och ansvarstagande. En lärande organisation som tar del av, och använder uppföljningar för att förbättra verksamheten är av största vikt. Samverkan, arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal är vidare viktiga redskap för att göra medarbetarna delaktiga. Utbildning, omvärldsbevakning och delegering är andra viktiga faktorer för utveckling av medarbetare och verksamhet. Transparens och god kommunikation ska råda där både arbetsgivaren och medarbetaren har ansvar för att ta del av och sprida viktig information. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

8 4 Krav på förvaltningen 4.1 Statliga styrdokument Upplevelsenämndens ansvarsområde och verksamhet är till stor del kommunalt reglerad. Till det finns lagar och andra styrdokument för verksamheten. FN:s konvention om barnets rättigheter är numera en riktlinje för hela Enköpings kommun. Korttidstillsynen för barn med utvecklingsstörning i Ungdomens hus styrs av Lagen om särskilt stöd - LSS. Regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, doping-, och tobak - ANDTstrategin Regeringens elva övergripande målområden för folkhälsa Bibliotekslagen (2013:801) UNESCO folk-och skolbiblioteksmanifest Socialtjänstlagen 2001:453 Nationell värdegrund för äldreomsorgen: äldres rätt till kultur Lag om rätten att använda finska (2009:724) IT i människans tjänst en digital agenda för Sverige (2011) Kulturminneslagen (KLM). Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd och kyrkliga kulturminnen. Plan- och bygglagen (2010:900), i vilken planläggning av mark och vatten samt byggande regleras. Lagen är avgörande för den byggnadsantikvariska sidan av verksamheten. Miljöbalken (1998:808), där en hållbar utveckling regleras. Lagen är avgörande för den byggnadsantikvariska sidan av verksamheten. Arkivlagen (1990:782), där vissa kulturarvsmässiga bestämmelser finns. 4.2 Kommunala styrdokument Enköping kommuns vision 2030 och strategiska mål Enabygdens miljömål Växa med bibliotek , Biblioteksplan för Enköpings kommun Digital agenda för Uppsala län 2.0 Interna policydokument, planer och riktlinjer Samverkansplaner Regional kulturplan för Uppsala län Regional strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län till år Omvärldsanalys Upplevelser gör skillnad Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag. Enköpings kommun är belägen i en expansiv region med närhet till stora städer som Stockholm, Västerås och Uppsala. Kommen har därför god potential att attrahera nya invånare. Visionen är att Enköpings kommun har invånare år Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

9 För att vara en attraktiv kommun och ha möjlighet att expandera behövs god infrastruktur, en varierad bostadsmarknad, offentlig service av hög kvalitet och möjlighet till en aktiv fritid. Framgångsrika städer och kommuner kännetecknas i hög grad av kreativitet, nyfikenhet och öppenhet samt att de dessutom kan erbjuda ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid, stort och engagerat föreningsliv, attraktioner och upplevelser. Både för de som bor i kommunen och för de som funderar på att flytta hit är ett rikt kultur- och fritidsliv en av de avgörande faktorerna för en god livskvalitet. Förändringar i samhället sker i allt snabbare takt. Högkonjunktur och lågkonjunktur påverkar naturligtvis också upplevelsenämnden. Stora krav ställs på flexibilitet, stabilitet och kontinuitet samt samarbete med externa aktörer, föreningar, organisationer och näringsliv. Föreningar och organisationer är viktiga nav i att engagera såväl de redan aktiva som alla som på något sätt berörs i form av att vara ledare, förälder, mor/farföräldrar eller syskon. För att dessutom främja integration, jämställdhet och trygghet bör antalet mötesplatser och kontaktytor mellan olika grupper i kommunen öka och vara lättillgängliga. Den verksamhet som upplevelsenämnden bedriver via upplevelseförvaltningen behöver långsiktiga åtgärder och insatser för att vara en del av samhällsutvecklingen och för att få människor att må bra. FN:s konvention om barnets rättigheter betonar barnets rätt till vila och fritid, lek och rekreation samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Personer med funktionsnedsättning ska på lika villkor som andra delta i rekreations- och fritidsverksamhet, i idrott och i kulturlivet. Tillsammans med andra nämnder/förvaltningar och aktörer kan vi göra skillnad. I omvärldsanalysen ser vi tre områden av betydelse för vårt arbete. Mötesplatser Vi ser att våra verksamheter gör skillnad i en värld då förutsättningar för lärande och fritid förändras. Den digitala utvecklingen skapar behov av digitala såväl som fysiska mötesplatser. Folkhälsa och utanförskap En god folkhälsa lägger grunden för en välmående befolkning. Nämnden har tillsammans med föreningslivet en unik möjlighet att stärka medborgarnas hälsa både genom fysisk aktivitet och ett rikt kulturliv. Våra verksamheter bidrar också till att motverka utanförskapet i en tid då de ekonomiska klyftorna ökar och ungdomar mår sämre. Våra fritidsgårdar, arbetet med öppen idrott/fritid och kulturskolans utbildningar är några exempel. Upplevelser för hållbar besöksnäring I arbetet med att utveckla Enköping till en attraktiv kommun med god tillväxt ser vi vår kreativa verksamhet och besöksnäringen gå hand i hand. Kultur, kulturhistoria, idrott, småföretagande och parkturismen riktar uppmärksamhet mot Enköping för både besökare från Sverige och andra länder. Barn och unga Inom verksamheten finns Kulturskolan, korttidstillsyn inom LSS som är fritidsgårdsverksamhet för funktionshindrade och enhet ungdom med fritidsgårdarna. De anläggningar som verksamheten har ansvar för är Vårfruskolan, Gamla Tingshuset, Ungdomens hus och fritidsgårdarna V-boden, Tingan i Örsundsbro och Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

10 Rombergagården. Internationell forskning visar att barn som ges möjlighet att utöva kultur av hög kvalitet får ökat självförtroende. De stärker sin analytiska och problemlösande förmåga, blir bättre på socialt samspel och upplever högre livskvalitet. Ett rikt fritidsliv kan också förebygga sociala problem. Vi arbetar aktivt med utbildningar och förhållningssätt. Under 2015 kommer vi bland annat att lyfta HBTQ frågor. Verksamhetsområdet utgår från en ständig och aktiv omvärldsanalys. I det arbetet ingår till exempel införandet av gratis mellanmål för de yngsta, ingen försäljning av godis på vardagar och införande av tydligare regler för tobak på fritidsgårdarna. Under 2015 påbörjas projektet El Sistema på Lillsidan. Sociala investeringsfonden finansierar projektet och Kulturskolan är huvudman. El Sistema är en modell för köroch orkesterskola som har musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling. Modellen startade i Venezuela på 1970-talet och är vetenskapligt testad. Studier visar på positiva resultat i form av exempelvis social integration och ökat föräldraengagemang. Kultur, konst och bibliotek Verksamheten Kultur, konst och bibliotek skapar förutsättningar för möten och kulturupplevelser för alla och bidrar till öppenhet, kreativitet och utveckling. Bibliotek är platser som stödjer demokrati, yttrandefrihet och social integration mellan människor med olika bakgrund, ålder och erfarenhet. För att kunna erbjuda ett kvalitativt och inspirerande utbud inkluderar vi lokalsamhället och samverkar med regionala och nationella aktörer inom verksamhetsområdet. Uppdraget att stärka individens möjligheter till digital delaktighet för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet utgör en angelägen och prioriterad fråga. Kulturverksamhetens fokus är barn och unga, men även vuxna ska kunna ta del av inspirerande mötesplatser, scenkonst och arrangemang. Med stöd från professionella vuxna får vår unga målgrupp möjlighet att utvecklas utifrån sina egna villkor. Verksamheten bedrivs i medborgarhuset Joar, Tingshuset, bibliotekslokaler, biblioteksbuss, kommunens skolor och skolbibliotek samt på scener runt om i kommunen. Verksamheten arbetar också med den konstnärlig gestaltning av den offentliga miljön vid ny-, om-, och tillbyggnad. Dessutom ingår arbete med enprocentsregeln samt inköp av konst. Idrott och fritid Inom verksamheten finns idrottshuset/simhallen, utomhusbad, Fjärdhundrabadet, ishallen, utomhusisar, motionsspår, idrottshallar, Enavallen, konstgräs och gräsplaner. Idrottsrörelse och föreningsliv bidrar till utvecklingen i Enköpings kommun. Föreningslivet och riksidrottsförbunden ställer krav på längre säsonger. Många föreningar vill komma till kommunen på cuper och tävlingar och detta ställer större krav på idrottsanläggningar och övernattningsmöjligheter. Det är viktigt att fritidsaktiviteter är lustfyllda vilket ger en god hälsa. Det är viktigt att Enköpings kommun har balans mellan bredd- och elitidrott. Verksamheten arbetar med långsiktiga planer för att uppmuntra breddidrotten och främja jämställdhet mellan flickor och pojkar. Även äldre kommuninvånare vill ha en aktiv ålderdom och prova nya idrotter och fritidsaktiviteter. Många ungdomar vill ha en aktiv, fysisk fritid men vill inte gå med i en förening utan organiserar sig på andra sätt. Möjligheter till spontanidrott och närheten till friluftsområden och motionsspår ska vara en naturlig del i vardagen. Idrott och föreningsliv är också dörröppnare för att på ett naturligt och enklare sätt Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

11 komma in i det svenska samhället. Där vi kan ska vi utveckla samarbetet med övriga förvaltningar och föreningar för att arbeta med integration till vårt samhälle. Museum och turism Inom verksamheten finns Enköpings museum, hantering av kommunens konst, byggnadsantikvariskt uppdrag för hela kommunen, Enköpings turistbyrå, parkguidningsverksamhet och besöksnäring. Museet ansvarar för kommunens kulturhistoriska samlingar och pedagogisk verksamhet som riktar sig både till barn och vuxna. Därtill kommer förvaring och inventering av kommunens konstsamling. Verksamheterna kräver teoretisk och praktisk kompetens, där expertkunskaper förenas med hantverk, både vad gäller bevarande av föremål och utställningsproduktion. Hos museet finns också byggnadsantikvarisk kompetens för att garantera nämndens aktiva roll i bevarandet av äldre miljöer för kommunens räkning. För att våra kulturarvsplatser och våra föremål ska levandegöras krävs ett effektivt samarbete med besöksnäringen. Enköpings turistbyrå har som uppdrag att arbeta med marknadsföring och information om kommunens besöksmål och lokala företagare inom besöksnäringen. Det sker bl a genom trycksaker, webb och sociala medier. Parkguidningsverksamheten har som uppdrag att arrangera guidade turer i Enköpings parker. Parkerna och övriga gröna miljöer är av stort intresse för besöksnäringen och som studieobjekt för park och trädgårdsbranschen men även för hälsa, lek, rekreation, samvaro och möten. 4.4 Prioriterade krav för året Upplevelsenämnden har som ett prioriterat krav att budgeten ska vara i balans under Upplevelsenämndens prioriterade krav 2015 är att processen med nybyggnationen av ny idrottscentrum/simhall, uterink/ishall och ombyggnation av Kulturhuset Joar fortsätter enligt plan. Upplevelsenämnden har gett i uppdrag att utreda hur biblioteksverksamheten kan utvecklas till en samtida arena för litteratur, läsande, delaktighet och eget skapande i Kulturhuset Joar. Förslaget kommer att utgöra utgångspunkt i framtagandet av biblioteksplan för som kommer att antas av kommunfullmäktige år En lokal strategi för hållbar besöksnäring slutförs under år 2015 och antas av kommunfullmäktige. Strategin ska årligen omsättas i en handlingsplan med riktade aktiviteter. Det övergripande nationella målet är att fördubbla omsättningen inom besöksnäringen inför år 2020 jämfört med år Badvakterna i simhallen återinförs. Kulturskolans taxor halveras fr o m hösten Tjänsten Boken kommer återinförs. Ett kulturkollo för barn och unga ska startas. Kollot ska ske i form utav en öppen verksamhet där olika kulturaktiviteter ska kunna prövas på. Detta ska kopplas samman med kommunens sommarjobbsgaranti för unga. Sommarskolans förberedelseklass ska på eftermiddagarna ta del av kommunens kulturoch fritidsaktiviteter. Formen för detta är förvaltningsövergripande och kan kopplas samman med kommunens sommarjobbsgaranti, Öppna veckan samt kulturkollot. Upplevelsenämnden ska under 2015 utarbeta ett idrottspolitiskt program och ett kulturpolitiskt program. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

12 Upplevelsenämnden planerar även för ett idrottsbibliotek. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

13 5 Mål för nämnden Kommunens strategiska mål Nämndens slutmål SMART-mål Enköpings kommun är den miljövänliga och gröna kommunen "Goda gröna Enköping" Enköpings kommun är en kreativ tillväxtzon med ett engagerat näringsliv Enköping en attraktiv skolkommun Enköpings kommun ger förutsättningar för en god livskvalitet Erbjuda och marknadsföra attraktiva miljöer för god hälsa och rekreation. Utveckla kulturella kreativa näringar och besöksnäring i samverkan med förenings-och näringsliv. Stimulera barn och unga att uppnå skolans mål. Erbjuda kommuninvånare och besökare en aktiv fritid med hög kvalitet och god tillgänglighet på ett sätt som motverkar utanförskap. Parkguidningsverksamheten ska arbeta för att bibehålla antalet turer i förhållande till år Parkguidningsverksamheten ska genom sina turer delta vid minst ett externt evenemang. Genomföra en kartläggning av antal personer som nyttjar motionsspår. Ta fram en handlingsplan inför år 2016 för att erbjuda ungdomssommarjobb inom musik, dans och drama i kommunens parker. Turistbyrån ska vid två tillfällen under året medverka vid externa evenemang. Lokal strategi för hållbar besöksnäring omsätts i en handlingsplan. Museet ska vid minst ett tillfälle producera utställning tillsammans med skolan. Kulturskolan, biblioteket och museet ska anpassa sitt utbud gentemot läroplanen genom minst två erbjudanden. Uppfylla skolans beställning på antal timmar för simskola till 100 %. Biblioteket ska bibehålla antalet utlån av barn-och ungdomsböcker jämfört med år Antal kulturupplevelser för barn och unga enligt Kulturgarantin bibehålls jämfört med år Museet ska vid minst ett tillfälle producera utställning med föremål från föremålsarkivet. Antalet publicerade föremål på digitaltmuseum.se ökar med 5 % jämfört med år Fritidsgårdarna ska stötta minst 5 ungdomsprojekt initierat av ungdomar. Fritidsklubbarnas besöksantal ska öka med 5 %. Träffpunkt Oasen ska fördubbla Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

14 Kommunens strategiska mål Nämndens slutmål SMART-mål Enköpings kommun har en god kompetensförsörjning Enköpings kommun har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning Upplevelseförvaltningens personal har hög kompetens, expertkunnande, är engagerade och kundfokuserade. Planera långsiktigt, arbeta med uppföljning och omvärldsbevakning, samarbeta med externa aktörer. antalet aktiviteter tillsammans med övriga ungdomsgårdar jämfört med år Ta fram ett idrottspolitiskt program och ett kulturpolitiskt program. Påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan för verksamhet i det nya Kulturhuset Joar. En handlingsplan för ny ishall år 2015/16 tas fram. Biblioteksplan antas i kommunfullmäktige. Biblioteken ska bibehålla antalet besökare jämfört med Biblioteket ska bibehålla antalet aktiviteter för barn och unga jämfört med år Antal barn och ungdomar som deltar i Öppna veckan ska öka med 20 % jämfört med år Antalet deltagande föreningar har Öppna veckan ökar med 5 stycken jämfört med år Bemötandeutbildning genomförs för förvaltningens personal. 80 % av förvaltningens anställda ska ha genomgått kompetensutveckling. Externa bidrag till vår verksamhet ökar med 10 % jämfört med Varje verksamhetsområde ska ansöka om minst 5 bidrag och/eller sponsorsamarbeten. Framtagen kommunikationsstrategi implementeras med utbildningsinsatser inom alla verksamhetsområden. Verksamhetsplan för hela upplevelseförvaltningen tas fram. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

15 6 Planerings- och utvärderingsprocess 6.1 Planering En nämndplan utarbetas årligen med Enköping kommuns vision och strategiska mål som grund. Nämndplanen beslutas i upplevelsenämnden under hösten för nästkommande år. Därefter arbetar tjänstemännen med att ta fram verksamhetsplaner och aktiviteter med nämndplanen som grund. En gemensam verksamhetsplan för hela upplevelseförvaltningen tas fram för år Till nämndplanen formas en driftbudget, utifrån beslutad budget i kommunfullmäktige, på verksamhetsnivå för nästkommande år. Investeringsbudget utarbetas för en tioårsperiod utarbetas. Den revideras årligen. Planerad måluppfyllelse i nämndplanen år 2015 är baserad på att inga större förändringar av budget genomförs. Skulle kommunfullmäktige besluta om större förändringar kommer även måluppfyllelsen att förändras. 6.2 Utvärdering Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker enligt kommunstyrelsekontorets tidplan. Till kommunstyrelsen lämnas ekonomiska månadsrapporter med prognos efter februari, mars, maj, september, oktober och november månad. Delårsrapport för perioden januari-april lämnas till kommunstyrelsen. Delårsrapport för perioden januari-augusti lämnas till kommunstyrelsen för sammanställning. Delårsrapporten godkänns av kommunfullmäktige och lämnas till revisorerna för tillstyrkande av ansvarsfrihet eller ej. Nämndens verksamhetsberättelse lämnas till kommunstyrelsen som sammanställer verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Årsredovisningen godkänns av kommunfullmäktige och lämnas till revisorerna som tillstyrker ansvarsfrihet eller ej. Varje nämnd redovisar gångna årets verksamhet vid en årlig resultat- och analysdag där både förtroendevalda politiker och tjänstemän deltar. Nämndens mål följs upp i delårsrapporten för perioden januari-augusti och i årsredovisningen. Redovisning till kommunstyrelsekontoret av erhållna medel från sociala investeringsfonden sker enligt beslut om återrapportering. Redovisning av externt erhålla projektmedel genomför löpande under året efter de krav som ställs av bidragsgivaren. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

16 7 Ekonomi Upplevelsenämndens drift- och investeringsbudget för år 2015 beslutades den 18 november 2014 av kommunfullmäktige. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

Nämndplan Upplevelsenämnden Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 3 december Ärendenummer UPN2015/173

Nämndplan Upplevelsenämnden Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 3 december Ärendenummer UPN2015/173 Nämndplan 2016 Upplevelsenämnden 2016 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 3 december 2015 Ärendenummer UPN2015/173 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kultur- och fritidspolitiskt program Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv Öppenhet Delaktighet Samarbete Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Kvalitetskrav Fritidsgårdar

Kvalitetskrav Fritidsgårdar Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola 15-16

Handlingsplan Skapande skola 15-16 Handlingsplan Skapande skola 15-16 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan Verksamhetsplan/Biblioteksplan 2015 I Sverige har vi tre huvudsakliga typer av bibliotek; forsknings-, folk- och skolbibliotek. För kommunens invånare är det främst folk- och skolbibliotek som är av betydelse.

Läs mer

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Nämndplan 2016.. Overförmyndarnämnden 7c2 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 42 Telefon, växel 0171-62 50 00 Telefax 0171-365

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Kulturpolitiskt program för Karlshamns kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 65,

Kulturpolitiskt program för Karlshamns kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 65, Kulturpolitiskt program för Karlshamns kommun Antaget av Kommunfullmäktige 65, 2007-04-02 2 2007-02-21 Innehåll Sid Bakgrund intentioner 3 Kultur Vad är det? 3-4 Vision 4 Innehåll 5-10 - Mötesplatser över

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare Kulturplan 2011 2015 JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare 1 Innehållsförteckning Kulturplan... 3 Vision för kulturverksamheten... 3 Styrdokument Allmänt... 3 Mål för kulturverksamheten... 3 Kulturens arbetsområde...

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer