Nämndplan Upplevelsenämnden Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67"

Transkript

1 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Övergripande beskrivning av organisationen Övergripande strategier för att förbättra verksamhetens resultat / ständiga förbättringar Krav på förvaltningen Mål för nämnden Planerings- och utvärderingsprocess Ekonomi Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

3 1 Inledning Upplevelsenämnden vill med sin breda verksamhet stimulera invånare och besökare i Enköpings kommun till god livskvalitet och en meningsfull fritid. Det ska ske genom att erbjuda kunderna ett gott bemötande med möjlighet till rekreation och aktiviteter av god kvalitet. Nämndens verksamheter erbjuder aktiviteter inom kultur, idrott, fritid och föreningsliv samt besöksnäring och ger därmed samordningsvinster. Genom sin kompetens inom kulturmiljö- och kulturarvsområden, bidrar nämnden också till ett långsiktigt perspektiv framåt och bakåt i tiden. Nämndens verksamheter ska hålla en hög kvalitet och ha ett brett utbud av upplevelser. Det nås genom att involvera målgruppen, samarbete både inom förvaltningen och med andra förvaltningar samt samverkan med externa aktörer. Kravet på samarbete med andra som till exempel externa parter, näringsliv, föreningar och andra förvaltningar kommer att öka i framtiden. Medarbetarna har en god kunskap om hela verksamheten inom nämndens ansvarsområde och kan därmed ge bra service med tydligt fokus på kunderna och besökarna. För att synas i informationsflödet behövs god kompetens inom marknadsföring, målgruppsanpassning och förståelse för den tekniska utvecklingen. Nämndens uppdrag redovisas i särskilt reglemente, som fastställs av kommunfullmäktige. Fullmäktige fastställer även långsiktiga mål för verksamheten i Vision Upplevelsenämnden har det övergripande ansvaret för sina verksamheter. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

4 2 Övergripande beskrivning av organisationen 2.1 Organisation Upplevelseförvaltningens verksamhet är attraktiv för en bred målgrupp. Verksamheten ska ge Enköpings kommuns invånare goda förutsättningar att leva ett upplevelserikt och fysiskt aktivt liv. Upplevelseförvaltningen vill även skapa ett större intresse för Enköpings kommun genom att stärka kommunens profil och attraktionskraft när det gäller kultur, fritid, idrott, hälsa, evenemang och besöksnäring. Till detta hör även nämndens ansvar för att i ett långsiktigt perspektiv bevara kulturmiljöer. Kombinationen av verksamheter skapar en spännande förvaltning som genom samordning, samarbete, kreativa idéer och nya möjligheter bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt kulturliv. Dessa faktorer stärker människor i deras personliga utveckling för att nå sitt allra bästa jag. Förvaltningen leds av förvaltningschefen. Förvaltningen är organiserad i fyra verksamhetsområden: Barn och unga, Kultur, konst och bibliotek, Idrott och fritid samt Museum och turism. Dessutom finns en stab med övergripande stödfunktioner. Verksamhetsområdena har följande ansvar: samarbete med föreningsliv, organisationer och näringsliv bedriva biblioteksverksamhet som verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och platser vård och underhåll av kommunens konstsamling arrangera bild- och scenkonst, film samt utställnings- och evenemangsverksamhet främja barn och ungas språkutveckling uppmärksamma funktionshindrade, personer med annat modersmål samt nationella minoriteters behov utbildning i teater/drama, dans, musik, litteratur, film, konst och kulturhistoria barn- och ungdomsverksamhet för en bred målgrupp nära samarbete med skola i utveckling av estetiska läroprocesser och relationsbyggande med barn och unga bidrag och aktivitetsstöd hälso- och friluftsfrämjande verksamhet genomföra simundervisning av barn och unga föremålsvård och bevarande av kulturmiljöer byggnadsantikvariska frågor arkeologi utställningsproduktion marknadsföring av besöksmål och främjande av besöksnäring parkguidningsverksamhet vänortsarbete konsumentvägledning Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

5 2.2 Kunder Upplevelsenämndens ansvarsområde spänner över en bred och varierad verksamhet där kommunens samtliga invånare och besökare är nämndens kunder. Följande målgrupper prioriteras speciellt: barn och unga till och med 19 år barn och unga med funktionsnedsättning socioekonomiskt utsatta barn och unga 2.3 Verksamhetsidé Upplevelseförvaltningen ska genomföra uppdraget genom egen hög kompetens och expertkunnande, tydlig kommunikation och samarbete med kunderna, externa aktörer och andra förvaltningar. Våra drivkrafter är jämlikhet, mångfald, delaktighet, engagemang och kunden i fokus. Omvärldsbevakning, strategisk och långsiktig planering samt utveckling är viktig grundförutsättning. 2.4 Vision Alla invånare ska ha tillgång till en mångfald upplevelser och mötesplatser. Våra verksamheter ska starkt bidra till att locka besökare och nya invånare samt företagare till kommunen. 2.5 Värdegrund Enköpings kommun har en gemensam värdegrund med följande innehåll: Ansvar Trygghet Service Vi har ansvar för att invånarna i Enköpings kommun får största möjliga nytta av vårt arbete. Det innebär att vi hjälper varandra att samverka mellan våra olika verksamheter, i stort och smått. De medel som anförtros oss ska användas där de gör mest nytta. Det är nyttan för invånarna som styr hur vi använder våra resurser. Vi ser alltid till så att vi har förutsättningar att fatta välgrundade beslut. Vi tar ansvar så att vi kan påverka vårt arbete, utan att ta andras ansvar ifrån dem. Vi respekterar och stöder andras vilja och förmåga. Alla ska känna att de får det som de har rätt till. Vi är så öppna som möjligt med varför vi gör som vi gör och hjälper våra kunder att hitta rätt. Vi anstränger oss för att förstå vad som är viktigt för den vi möter. För att skapa trygghet behandlar vi människor med respekt och öppenhet. De som möter oss ska känna att de litar på oss. Vi gör det vi har sagt att vi ska göra. Alla bidrar med förutsättningar för att ge bra möten. Vilja, kunnighet och Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

6 bemötande ger god service. Vi skapar servicekänsla i alla situationer, och inser att andra kan se annorlunda på en situation än vi själva. Vi ger snabba besked, och när det inte går så återkopplar vi. Det som är krångligt försöker vi göra begripligt. Vi söker hela tiden sätt att samverka som gör att vi kan ge ännu bättre service. Ambition Vi underlättar för våra invånare att skaffa sig en bra tillvaro, och gör så att alla kan känna sig stolta över sin kommun. När det är vi som driver utvecklingen, så har vi initiativet. Vi använder varje klagomål till att bli bättre. Vi stödjer andra i deras ambition att utvecklas, och hjälper varandra att se när vi gör saker enbart av gammal vana. Ju högre ambition vi har, desto stoltare kan vi vara över vårt arbete. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

7 3 Övergripande strategier för att förbättra verksamhetens resultat / ständiga förbättringar 3.1 Kvalitetssäkringsprocess Upplevelsenämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges riktlinjer och beslut. Upplevelseförvaltningen ska arbeta med förnyelse av innehåll, utbud, förbättringar av kvalitet och att nå nya målgrupper. Upplevelseförvaltningen ska på ett strukturerat och målmedvetet sätt följa upp verksamheten och säkerställa kvaliteten genom: uppföljning och utvärdering av upplevelsenämndens mål uppföljning och utvärdering av upplevelseförvaltningens mål och nyckeltal uppföljning av upplevelsenämndens internkontrollplan dialog fortlöpande utbildning av personalen samt omvärldsbevakning ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete. 3.2 Processen att göra medarbetare delaktiga i att aktivt arbeta mot mål / resultat Upplevelsenämnden har en tydlig struktur för arbetet med målstyrning. Verksamhetsplaner för varje verksamhetsområde ska upprättas. De bygger på kommunfullmäktiges strategiska mål, nämndens slutmål, följer nämndplanen och tilldelad budgetram. Delaktighet på alla nivåer inom organisationen är en viktig förutsättning för att uppnå en säker kvalitetssäkringsprocess. Medarbetarna ska tillsammans med närmaste chef bryta ner nämndplanen till en verksamhetsplan med aktiviteter för att uppnå målen. Därmed gör varje nivå målen till sina egna, vilket gör medarbetarna delaktiga för att nå måluppfyllelse. Uppföljningar, utvärderingar och spridning av resultatet på varje nivå är viktiga verktyg för ökad delaktighet och ansvarstagande. En lärande organisation som tar del av, och använder uppföljningar för att förbättra verksamheten är av största vikt. Samverkan, arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal är vidare viktiga redskap för att göra medarbetarna delaktiga. Utbildning, omvärldsbevakning och delegering är andra viktiga faktorer för utveckling av medarbetare och verksamhet. Transparens och god kommunikation ska råda där både arbetsgivaren och medarbetaren har ansvar för att ta del av och sprida viktig information. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

8 4 Krav på förvaltningen 4.1 Statliga styrdokument Upplevelsenämndens ansvarsområde och verksamhet är till stor del kommunalt reglerad. Till det finns lagar och andra styrdokument för verksamheten. FN:s konvention om barnets rättigheter är numera en riktlinje för hela Enköpings kommun. Korttidstillsynen för barn med utvecklingsstörning i Ungdomens hus styrs av Lagen om särskilt stöd - LSS. Regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, doping-, och tobak - ANDTstrategin Regeringens elva övergripande målområden för folkhälsa Bibliotekslagen (2013:801) UNESCO folk-och skolbiblioteksmanifest Socialtjänstlagen 2001:453 Nationell värdegrund för äldreomsorgen: äldres rätt till kultur Lag om rätten att använda finska (2009:724) IT i människans tjänst en digital agenda för Sverige (2011) Kulturminneslagen (KLM). Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd och kyrkliga kulturminnen. Plan- och bygglagen (2010:900), i vilken planläggning av mark och vatten samt byggande regleras. Lagen är avgörande för den byggnadsantikvariska sidan av verksamheten. Miljöbalken (1998:808), där en hållbar utveckling regleras. Lagen är avgörande för den byggnadsantikvariska sidan av verksamheten. Arkivlagen (1990:782), där vissa kulturarvsmässiga bestämmelser finns. 4.2 Kommunala styrdokument Enköping kommuns vision 2030 och strategiska mål Enabygdens miljömål Växa med bibliotek , Biblioteksplan för Enköpings kommun Digital agenda för Uppsala län 2.0 Interna policydokument, planer och riktlinjer Samverkansplaner Regional kulturplan för Uppsala län Regional strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län till år Omvärldsanalys Upplevelser gör skillnad Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag. Enköpings kommun är belägen i en expansiv region med närhet till stora städer som Stockholm, Västerås och Uppsala. Kommen har därför god potential att attrahera nya invånare. Visionen är att Enköpings kommun har invånare år Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

9 För att vara en attraktiv kommun och ha möjlighet att expandera behövs god infrastruktur, en varierad bostadsmarknad, offentlig service av hög kvalitet och möjlighet till en aktiv fritid. Framgångsrika städer och kommuner kännetecknas i hög grad av kreativitet, nyfikenhet och öppenhet samt att de dessutom kan erbjuda ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid, stort och engagerat föreningsliv, attraktioner och upplevelser. Både för de som bor i kommunen och för de som funderar på att flytta hit är ett rikt kultur- och fritidsliv en av de avgörande faktorerna för en god livskvalitet. Förändringar i samhället sker i allt snabbare takt. Högkonjunktur och lågkonjunktur påverkar naturligtvis också upplevelsenämnden. Stora krav ställs på flexibilitet, stabilitet och kontinuitet samt samarbete med externa aktörer, föreningar, organisationer och näringsliv. Föreningar och organisationer är viktiga nav i att engagera såväl de redan aktiva som alla som på något sätt berörs i form av att vara ledare, förälder, mor/farföräldrar eller syskon. För att dessutom främja integration, jämställdhet och trygghet bör antalet mötesplatser och kontaktytor mellan olika grupper i kommunen öka och vara lättillgängliga. Den verksamhet som upplevelsenämnden bedriver via upplevelseförvaltningen behöver långsiktiga åtgärder och insatser för att vara en del av samhällsutvecklingen och för att få människor att må bra. FN:s konvention om barnets rättigheter betonar barnets rätt till vila och fritid, lek och rekreation samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Personer med funktionsnedsättning ska på lika villkor som andra delta i rekreations- och fritidsverksamhet, i idrott och i kulturlivet. Tillsammans med andra nämnder/förvaltningar och aktörer kan vi göra skillnad. I omvärldsanalysen ser vi tre områden av betydelse för vårt arbete. Mötesplatser Vi ser att våra verksamheter gör skillnad i en värld då förutsättningar för lärande och fritid förändras. Den digitala utvecklingen skapar behov av digitala såväl som fysiska mötesplatser. Folkhälsa och utanförskap En god folkhälsa lägger grunden för en välmående befolkning. Nämnden har tillsammans med föreningslivet en unik möjlighet att stärka medborgarnas hälsa både genom fysisk aktivitet och ett rikt kulturliv. Våra verksamheter bidrar också till att motverka utanförskapet i en tid då de ekonomiska klyftorna ökar och ungdomar mår sämre. Våra fritidsgårdar, arbetet med öppen idrott/fritid och kulturskolans utbildningar är några exempel. Upplevelser för hållbar besöksnäring I arbetet med att utveckla Enköping till en attraktiv kommun med god tillväxt ser vi vår kreativa verksamhet och besöksnäringen gå hand i hand. Kultur, kulturhistoria, idrott, småföretagande och parkturismen riktar uppmärksamhet mot Enköping för både besökare från Sverige och andra länder. Barn och unga Inom verksamheten finns Kulturskolan, korttidstillsyn inom LSS som är fritidsgårdsverksamhet för funktionshindrade och enhet ungdom med fritidsgårdarna. De anläggningar som verksamheten har ansvar för är Vårfruskolan, Gamla Tingshuset, Ungdomens hus och fritidsgårdarna V-boden, Tingan i Örsundsbro och Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

10 Rombergagården. Internationell forskning visar att barn som ges möjlighet att utöva kultur av hög kvalitet får ökat självförtroende. De stärker sin analytiska och problemlösande förmåga, blir bättre på socialt samspel och upplever högre livskvalitet. Ett rikt fritidsliv kan också förebygga sociala problem. Vi arbetar aktivt med utbildningar och förhållningssätt. Under 2015 kommer vi bland annat att lyfta HBTQ frågor. Verksamhetsområdet utgår från en ständig och aktiv omvärldsanalys. I det arbetet ingår till exempel införandet av gratis mellanmål för de yngsta, ingen försäljning av godis på vardagar och införande av tydligare regler för tobak på fritidsgårdarna. Under 2015 påbörjas projektet El Sistema på Lillsidan. Sociala investeringsfonden finansierar projektet och Kulturskolan är huvudman. El Sistema är en modell för köroch orkesterskola som har musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling. Modellen startade i Venezuela på 1970-talet och är vetenskapligt testad. Studier visar på positiva resultat i form av exempelvis social integration och ökat föräldraengagemang. Kultur, konst och bibliotek Verksamheten Kultur, konst och bibliotek skapar förutsättningar för möten och kulturupplevelser för alla och bidrar till öppenhet, kreativitet och utveckling. Bibliotek är platser som stödjer demokrati, yttrandefrihet och social integration mellan människor med olika bakgrund, ålder och erfarenhet. För att kunna erbjuda ett kvalitativt och inspirerande utbud inkluderar vi lokalsamhället och samverkar med regionala och nationella aktörer inom verksamhetsområdet. Uppdraget att stärka individens möjligheter till digital delaktighet för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet utgör en angelägen och prioriterad fråga. Kulturverksamhetens fokus är barn och unga, men även vuxna ska kunna ta del av inspirerande mötesplatser, scenkonst och arrangemang. Med stöd från professionella vuxna får vår unga målgrupp möjlighet att utvecklas utifrån sina egna villkor. Verksamheten bedrivs i medborgarhuset Joar, Tingshuset, bibliotekslokaler, biblioteksbuss, kommunens skolor och skolbibliotek samt på scener runt om i kommunen. Verksamheten arbetar också med den konstnärlig gestaltning av den offentliga miljön vid ny-, om-, och tillbyggnad. Dessutom ingår arbete med enprocentsregeln samt inköp av konst. Idrott och fritid Inom verksamheten finns idrottshuset/simhallen, utomhusbad, Fjärdhundrabadet, ishallen, utomhusisar, motionsspår, idrottshallar, Enavallen, konstgräs och gräsplaner. Idrottsrörelse och föreningsliv bidrar till utvecklingen i Enköpings kommun. Föreningslivet och riksidrottsförbunden ställer krav på längre säsonger. Många föreningar vill komma till kommunen på cuper och tävlingar och detta ställer större krav på idrottsanläggningar och övernattningsmöjligheter. Det är viktigt att fritidsaktiviteter är lustfyllda vilket ger en god hälsa. Det är viktigt att Enköpings kommun har balans mellan bredd- och elitidrott. Verksamheten arbetar med långsiktiga planer för att uppmuntra breddidrotten och främja jämställdhet mellan flickor och pojkar. Även äldre kommuninvånare vill ha en aktiv ålderdom och prova nya idrotter och fritidsaktiviteter. Många ungdomar vill ha en aktiv, fysisk fritid men vill inte gå med i en förening utan organiserar sig på andra sätt. Möjligheter till spontanidrott och närheten till friluftsområden och motionsspår ska vara en naturlig del i vardagen. Idrott och föreningsliv är också dörröppnare för att på ett naturligt och enklare sätt Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

11 komma in i det svenska samhället. Där vi kan ska vi utveckla samarbetet med övriga förvaltningar och föreningar för att arbeta med integration till vårt samhälle. Museum och turism Inom verksamheten finns Enköpings museum, hantering av kommunens konst, byggnadsantikvariskt uppdrag för hela kommunen, Enköpings turistbyrå, parkguidningsverksamhet och besöksnäring. Museet ansvarar för kommunens kulturhistoriska samlingar och pedagogisk verksamhet som riktar sig både till barn och vuxna. Därtill kommer förvaring och inventering av kommunens konstsamling. Verksamheterna kräver teoretisk och praktisk kompetens, där expertkunskaper förenas med hantverk, både vad gäller bevarande av föremål och utställningsproduktion. Hos museet finns också byggnadsantikvarisk kompetens för att garantera nämndens aktiva roll i bevarandet av äldre miljöer för kommunens räkning. För att våra kulturarvsplatser och våra föremål ska levandegöras krävs ett effektivt samarbete med besöksnäringen. Enköpings turistbyrå har som uppdrag att arbeta med marknadsföring och information om kommunens besöksmål och lokala företagare inom besöksnäringen. Det sker bl a genom trycksaker, webb och sociala medier. Parkguidningsverksamheten har som uppdrag att arrangera guidade turer i Enköpings parker. Parkerna och övriga gröna miljöer är av stort intresse för besöksnäringen och som studieobjekt för park och trädgårdsbranschen men även för hälsa, lek, rekreation, samvaro och möten. 4.4 Prioriterade krav för året Upplevelsenämnden har som ett prioriterat krav att budgeten ska vara i balans under Upplevelsenämndens prioriterade krav 2015 är att processen med nybyggnationen av ny idrottscentrum/simhall, uterink/ishall och ombyggnation av Kulturhuset Joar fortsätter enligt plan. Upplevelsenämnden har gett i uppdrag att utreda hur biblioteksverksamheten kan utvecklas till en samtida arena för litteratur, läsande, delaktighet och eget skapande i Kulturhuset Joar. Förslaget kommer att utgöra utgångspunkt i framtagandet av biblioteksplan för som kommer att antas av kommunfullmäktige år En lokal strategi för hållbar besöksnäring slutförs under år 2015 och antas av kommunfullmäktige. Strategin ska årligen omsättas i en handlingsplan med riktade aktiviteter. Det övergripande nationella målet är att fördubbla omsättningen inom besöksnäringen inför år 2020 jämfört med år Badvakterna i simhallen återinförs. Kulturskolans taxor halveras fr o m hösten Tjänsten Boken kommer återinförs. Ett kulturkollo för barn och unga ska startas. Kollot ska ske i form utav en öppen verksamhet där olika kulturaktiviteter ska kunna prövas på. Detta ska kopplas samman med kommunens sommarjobbsgaranti för unga. Sommarskolans förberedelseklass ska på eftermiddagarna ta del av kommunens kulturoch fritidsaktiviteter. Formen för detta är förvaltningsövergripande och kan kopplas samman med kommunens sommarjobbsgaranti, Öppna veckan samt kulturkollot. Upplevelsenämnden ska under 2015 utarbeta ett idrottspolitiskt program och ett kulturpolitiskt program. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

12 Upplevelsenämnden planerar även för ett idrottsbibliotek. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

13 5 Mål för nämnden Kommunens strategiska mål Nämndens slutmål SMART-mål Enköpings kommun är den miljövänliga och gröna kommunen "Goda gröna Enköping" Enköpings kommun är en kreativ tillväxtzon med ett engagerat näringsliv Enköping en attraktiv skolkommun Enköpings kommun ger förutsättningar för en god livskvalitet Erbjuda och marknadsföra attraktiva miljöer för god hälsa och rekreation. Utveckla kulturella kreativa näringar och besöksnäring i samverkan med förenings-och näringsliv. Stimulera barn och unga att uppnå skolans mål. Erbjuda kommuninvånare och besökare en aktiv fritid med hög kvalitet och god tillgänglighet på ett sätt som motverkar utanförskap. Parkguidningsverksamheten ska arbeta för att bibehålla antalet turer i förhållande till år Parkguidningsverksamheten ska genom sina turer delta vid minst ett externt evenemang. Genomföra en kartläggning av antal personer som nyttjar motionsspår. Ta fram en handlingsplan inför år 2016 för att erbjuda ungdomssommarjobb inom musik, dans och drama i kommunens parker. Turistbyrån ska vid två tillfällen under året medverka vid externa evenemang. Lokal strategi för hållbar besöksnäring omsätts i en handlingsplan. Museet ska vid minst ett tillfälle producera utställning tillsammans med skolan. Kulturskolan, biblioteket och museet ska anpassa sitt utbud gentemot läroplanen genom minst två erbjudanden. Uppfylla skolans beställning på antal timmar för simskola till 100 %. Biblioteket ska bibehålla antalet utlån av barn-och ungdomsböcker jämfört med år Antal kulturupplevelser för barn och unga enligt Kulturgarantin bibehålls jämfört med år Museet ska vid minst ett tillfälle producera utställning med föremål från föremålsarkivet. Antalet publicerade föremål på digitaltmuseum.se ökar med 5 % jämfört med år Fritidsgårdarna ska stötta minst 5 ungdomsprojekt initierat av ungdomar. Fritidsklubbarnas besöksantal ska öka med 5 %. Träffpunkt Oasen ska fördubbla Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

14 Kommunens strategiska mål Nämndens slutmål SMART-mål Enköpings kommun har en god kompetensförsörjning Enköpings kommun har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning Upplevelseförvaltningens personal har hög kompetens, expertkunnande, är engagerade och kundfokuserade. Planera långsiktigt, arbeta med uppföljning och omvärldsbevakning, samarbeta med externa aktörer. antalet aktiviteter tillsammans med övriga ungdomsgårdar jämfört med år Ta fram ett idrottspolitiskt program och ett kulturpolitiskt program. Påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan för verksamhet i det nya Kulturhuset Joar. En handlingsplan för ny ishall år 2015/16 tas fram. Biblioteksplan antas i kommunfullmäktige. Biblioteken ska bibehålla antalet besökare jämfört med Biblioteket ska bibehålla antalet aktiviteter för barn och unga jämfört med år Antal barn och ungdomar som deltar i Öppna veckan ska öka med 20 % jämfört med år Antalet deltagande föreningar har Öppna veckan ökar med 5 stycken jämfört med år Bemötandeutbildning genomförs för förvaltningens personal. 80 % av förvaltningens anställda ska ha genomgått kompetensutveckling. Externa bidrag till vår verksamhet ökar med 10 % jämfört med Varje verksamhetsområde ska ansöka om minst 5 bidrag och/eller sponsorsamarbeten. Framtagen kommunikationsstrategi implementeras med utbildningsinsatser inom alla verksamhetsområden. Verksamhetsplan för hela upplevelseförvaltningen tas fram. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

15 6 Planerings- och utvärderingsprocess 6.1 Planering En nämndplan utarbetas årligen med Enköping kommuns vision och strategiska mål som grund. Nämndplanen beslutas i upplevelsenämnden under hösten för nästkommande år. Därefter arbetar tjänstemännen med att ta fram verksamhetsplaner och aktiviteter med nämndplanen som grund. En gemensam verksamhetsplan för hela upplevelseförvaltningen tas fram för år Till nämndplanen formas en driftbudget, utifrån beslutad budget i kommunfullmäktige, på verksamhetsnivå för nästkommande år. Investeringsbudget utarbetas för en tioårsperiod utarbetas. Den revideras årligen. Planerad måluppfyllelse i nämndplanen år 2015 är baserad på att inga större förändringar av budget genomförs. Skulle kommunfullmäktige besluta om större förändringar kommer även måluppfyllelsen att förändras. 6.2 Utvärdering Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker enligt kommunstyrelsekontorets tidplan. Till kommunstyrelsen lämnas ekonomiska månadsrapporter med prognos efter februari, mars, maj, september, oktober och november månad. Delårsrapport för perioden januari-april lämnas till kommunstyrelsen. Delårsrapport för perioden januari-augusti lämnas till kommunstyrelsen för sammanställning. Delårsrapporten godkänns av kommunfullmäktige och lämnas till revisorerna för tillstyrkande av ansvarsfrihet eller ej. Nämndens verksamhetsberättelse lämnas till kommunstyrelsen som sammanställer verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Årsredovisningen godkänns av kommunfullmäktige och lämnas till revisorerna som tillstyrker ansvarsfrihet eller ej. Varje nämnd redovisar gångna årets verksamhet vid en årlig resultat- och analysdag där både förtroendevalda politiker och tjänstemän deltar. Nämndens mål följs upp i delårsrapporten för perioden januari-augusti och i årsredovisningen. Redovisning till kommunstyrelsekontoret av erhållna medel från sociala investeringsfonden sker enligt beslut om återrapportering. Redovisning av externt erhålla projektmedel genomför löpande under året efter de krav som ställs av bidragsgivaren. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

16 7 Ekonomi Upplevelsenämndens drift- och investeringsbudget för år 2015 beslutades den 18 november 2014 av kommunfullmäktige. Upplevelsenämnden, Nämndplan (16)

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer