Styrning i Landskrona kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrning i Landskrona kommun"

Transkript

1 Styrning i Landskrona kommun Ett delprojekt inom ramen för projektet På rätt kurs hur kommunens politiska målsättningar blir åtgärder och insatser kopplade till ekonomi och uppföljning Antagen av kommunfullmäktige , 132

2 Innehåll Sid Inledning 3 Övergripande styrning ansvarsfördelning 4 Ansvar och roller 5 God ekonomisk hushållning 5 Avgränsning 5 Målstyrning 6 Att sätta mål Mål och nivåer i styrningen Uppföljning och utvärdering Bedömning Åtgärder Dialog Planering en viktig del i styrprocessen 10 Kommunens planer och program är viktiga verktyg i styrningen Planeringsförutsättningar 11 Omvärldsbevakning/analys Behovsanalys Intern analys Kommunens viktigaste process 12 Tidplan 13 Kommunförbundets inventering av regler som styr kommunala plan- och måldokument 14

3 Inledning För ett effektivt användande av kommuninvånarnas skattepengar krävs det en väl fungerande styrning av kommunen. Dessa riktlinjer för styrning i Landskrona kommun, ska vara ett stöd för organisationens arbete med omvärldsbevakning, målstyrning, budget och uppföljning. Arbetssättet ska också kunna bidra till en ökad helhetssyn och samordning och att bättre kunna informera och kommunicera med allmänhet, medborgare och organisation. På följande sidor redovisas hur kommunen styrs, ansvar och roller i organisationen, hur vi sätter mål och följer upp verksamheten, tar fram planeringsförutsättningar inför budgetarbetet mm. Denna skrift är en sammanfattning av den styrmodell som kommunfullmäktige antog i september 2006, och avsikten är att den ska kunna vara ett stöd för både politiker och personal, i planeringsoch budgetprocess mm. STADSKONTORET Stefan Johansson Kanslichef

4 Övergripande styrning ansvarsfördelning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige styr nämnderna genom bl a reglemente, mål, direktiv och policies. Genom reglementen bestämmer fullmäktige vilka ansvarsområden och uppgifter kommunstyrelsen och övriga nämnder har. Genom att fastställa mål styr fullmäktige vad nämnderna ska uppnå inom sina resp ansvarsområden. Fullmäktige beslutar om rambudget och tilldelar nämnderna ekonomiska resurser. I budgeten ska kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige beslutar även om planer och program som gäller för alla nämnder, oavsett deras specifika uppdrag. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen står för ett helhetsperspektiv och gör en helhetsbedömning där alla behov och prioriteringar vägs samman mot de ekonomiska ramarna. Kommunstyrelsen samordnar också utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för hela den kommunala verk-samheten. Nämnderna Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt.

5 Ansvar och roller Vem gör vad? För att kommunens styrning skall fungera effektivt är det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Genom att beskriva vem som äger frågeställningarna vad/när och hur/vem kan ansvar och befogenheter tydliggöras. Den politiska nivån upprättar mål för verksamheten och arbetar med frågeställningarna vad och när. Den första handlar om vad det är man vill uppnå och den andra om när i tiden detta skall vara genomfört. Förvaltning och verksamhet upprättar verksamhetsmål och verksamhetsplaner som beskriver hur uppdraget kommer att utföras och av vem. Verksamheten arbetar alltså med frågeställningarna hur och vem. Ledningsgruppen Kommunchefens ledningsgrupp består av kommunchefen och förvaltningscheferna. Ledningsgruppen styr, leder och samordnar arbetet med att förverkliga kommunens övergripande mål och strategier. Ledningsgruppen har en viktig roll i hela styrprocessen. God ekonomisk hushållning Propositionen God ekonomisk hushållning antogs hösten 2004 och ledde till förändringar i bl a kommunallagen. Huvudnyheterna är att kommuner i budgeten ska ange finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, dvs koppling mellan ekonomi och verksamhet. Avgränsning Styrmodellen avser kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges styrning av den kommunala nämndsorganisationen. De kommunägda bolagen intar en särställning i kommunen och omfattas inte direkt av styrmodellen. Däremot gäller kommunens policydokument om inte annat anges.

6 Målstyrning handlar inte primärt om att tekniskt formulera rätt mål. Det handlar om att rikta människors intresse mot vad som är viktigt och skapa rimliga förväntningar om vad som kan och skall åstadkommas med resurser som kommunen förfogar över. Utdrag ur Svenska kommunförbundets utvecklingsprojekt Mål och riktlinjer Säg aldrig till människor hur de ska utföra en uppgift. Tala om för dem vad det är de skall uppnå, så kommer de att överraska dig med sin uppfinningsrikedom. General George S Patton Målstyrning Målstyrning handlar förenklat om att med utgångspunkt från beslutade mål samla in information om resultatet. Resultaten ligger till grund för en bedömning av i vilken utsträckning som målen uppnåtts, samt på vilket sätt detta gjorts. Denna bedömning är därefter utgångspunkt då nya åtgärder beslutas. Tolkningar, bedömningar, val av åtgärd samt revidering av mål, sker i dialog mellan olika intressenter i organisationen. Att sätta mål Ett mål beskriver ett önskat resultat eller tillstånd vid en viss framtida tidpunkt. Att sätta mål för verksamheten är en väsentlig del av målstyrningen i kommunen. Om målen ska vara direkt uppföljningsbara kan de så kallade SMARTA-kriterierna användas som ledstjärna vid målformuleringen. Enligt dessa bör ett mål vara: m Specifikt m Mätbart m Accepterat m Realistiskt m Tidssatt m Ansvarsfördelat Tidigare misslyckanden är vägvisare till kommande framgångar! Ur Tänkvärt Ingenting är för människan så svårt att uthärda som ett liv utan uppgifter och mål. Blaise Pascal 6

7 Mål och nivåer i styrningen Kommunmål Kommunmål beslutas av fullmäktige. De är övergripande, långsiktiga, mätbara och tidsatta. Kommunmål beskriver vad kommunen ska uppnå, och när målet ska vara uppnått. Kommunmål bör finnas för hela det kommunala verksamhetsområdet, dvs för äldreomsorg, barnomsorg, miljö, kultur osv. Kommunmål kan vara övergripande för samtliga nämnder. Exempel på sådana mål, är mål för mångfald och integration. Nämndmål Nämndmålen beskriver vad nämnden ska uppnå för att nå kommunmålen och när det ska vara genomfört. Nämndmålen ska på samma sätt som kommunmålen, vara mätbara och tidsatta. Nämndmålen är att betrakta som uppdrag/beställning till förvaltningen/ verksamheten, vanligtvis i ett 1-3 års perspektiv. Verksamhetsmål/planer Förvaltningarna tar fram verksamhetsmål och verksamhetsplaner. I verksamhetsplanerna beskrivs hur verksamheten ska svara upp mot nämndmålen, hur uppdraget kommer att utföras och av vem. Det är i arbetet med verksamhetsmålen som utvecklingssamtalen kommer in, ett viktigt utvecklingsinstrument i processen. Kommunfullmäktige Kommunmål: Trygghet Kommunen skall verka för att minska brottrsligheten på lång och kort sikt samt öka tryggheten. Kommunstyrelsen Nämndmål: Trygghet Målsättningen att företag årligen i samarbete med kommunen ska arbeta sig igenom materialet Säkert företag Fritidsnämnden Nämndmål: Trygghet Stölder och ordningsincidenter på förvaltningens anläggningar ska minska med 25% om året Barn- och ungdomsnämnden Nämndmål: Trygghet Alla barn och elever upplever trygghet och trivsel.

8 Uppföljning och utvärdering Uppföljning innebär att organisationen kontinuerligt följer upp hur verksamheten utvecklas på olika nivåer. Information tas löpande fram om verksamhetens resultat. Informationen kan bestå av verksamhetsmått, finansiella nyckeltal, prestation, statistik och andra indikatorer. Resultatet utvärderas. Uppföljning nivå 1 Kommunfullmäktige följer upp och utvärderar nämndernas åtagande (nämndmålen) utifrån kommunmålen. Uppföljning nivå 2 Kommunstyrelsen har en särställning gentemot övriga nämnder med ett samlat ansvar för kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen följer bland annat genom kontinuerliga rapporter och delårsbokslut upp och utvärderar kommunens verksamhet och resursförbrukning (verksamhetsstyrning). Nämnderna följer upp nämndmål och verksamhetsmål och rapporterar till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges mål Dialog KF/KS och nämnder Uppföljning nivå 1 Nämndmål Dialog nämnd och verksamhet Verksamhetsmål Uppföljning nivå 2 Bedömning Information sammanställs och det sker en bedömning och analys gentemot målen. Orsaker, samband och lösningar söks för de problem som tydliggjorts. Kvaliteten i detta arbete hänger starkt samman med hur väl frågan kan belysas utifrån olika perspektiv.

9 Detta arbete sker i dialog mellan politiker, chefer, förvaltning, verksamhet, brukare och intresserad allmänhet. Det är viktigt att det ges tid och utrymme för dialog och reflektion om resultaten. Åtgärder Vid bedömning och analys av materialet sker oftast också en diskussion kring vilka åtgärder som bör vidtas. Konkreta handlingsvägar väljs för att med utgångspunkt i målen förbättra verksamheten. Åtgärder kan innebära förändringar av mål, resurstilldelning, organisation, arbetssätt, verksamhetens innehåll. Dialog Målstyrningsprocessen kräver en ständig dialog mellan politiker, förvaltning, verksamhet, brukare och medborgare. Ett engagemang på samtliga nivåer är också avgörande för att utveckling ska ske. Former för dialog bör utvecklas vidare på alla nivåer i organisationen. Dialogen bör utvecklas exempelvis mellan kommunstyrelse och nämnder, i nämnderna internt, i ledningsgrupper, med kunder/medborgare via möten, intervjuer och enkäter etc. Frågor att ställa sig kan vara; m Återspeglar målen och riktlinjerna det som är politiskt viktigt att åstadkomma? m Är de ambitionsnivåer som kommunmålen eller nämndmålen beskriver möjliga att uppnå givet de resurser som ställts till förfogande? m Får nämnder tydliga uppdrag genom de mål som fullmäktige formulerat? m Jobbar man i organisationen utifrån de mål som formulerats? m Vet vi hur väl vi lyckats? Nya åtgärder Mål Bedömning Resultatinformation

10 Planering en viktig del i styrningen Planering sker på olika nivåer i organisationen (se nedan) och är en viktig del i hur kommunen styrs. Planering innebär att man utifrån kommunens uppdrag, omvärldens behov, organisationens förutsättningar och politiska prioriteringar klargör vad som skall utföras i verksamheten. Den strategiska nivån utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Här sker den övergripande och långsiktiga planeringen och här tas de strategiska besluten. Den taktiska nivån (nämnder och förvaltningar) omsätter och implementerar strategiska beslut i verksamheten och den operativa nivån (verksamheter/enheter) är den som arbetar med den dagliga löpande verksamheten. KF/KS Övergripande och långsiktig planering. ex ÖPL tafikplan Nämnd/förvaltning Implementering av strategiska beslut ex detaljerat åtgärdsprogram trafik Förvaltning verksamhets-/enhetsnivå ex rondeller Strategisk nivå Taktisk nivå Operativ nivå Kommunens planer och program är viktiga verktyg i styrningen Mängden kommunala planer och program skapar ibland frågetecken kring vilken styrförmåga dessa planer har. Landskrona kommun har sammanfattat mål, planer och program i en gemensam Utvecklingsplan 2000+, som utgör ett viktigt verktyg i styrprocessen. Kommunen måste bl a utifrån speciallagstiftning, anta planer inom olika områden. På sidan redovisas de måldokument som en kommun enligt lag är skyldig att upprätta. Sammanställningen, som är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, är inte uttömmande, men ska ses som en vägledning. 10

11 Planeringsförutsättningar Planeringsförutsättningar för Landskrona kommun innehåller bl a analyser och framtidsbedömningar, exempelvis befolkningsprognoser. Planeringsförutsättningarna används som en gemensam plattform för kommunens framtidsbedömning inför kommunens budgetarbete. Planeringsförutsättningarna består av; m Omvärldsanalys Förändringar i omvärlden och dess direkta påverkan på Landskrona kommun i ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv. m Behovsanalys Kommuninvånarnas och näringslivets behov, andra målgruppers behov. m Intern analys den egna organisationens behov, styrkor och svagheter osv. Omvärldsbevakning/analys Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en del av kommunledningens och nämndernas strategiska arbete. Omvärldsanalysen är en systematisk bearbetning av den information som samlats in genom omvärldsbevakning. En omvärldsanalys beskriver trender, skeenden, lagförslag mm som kommer att påverka verksamhetens framöver. Kommunstyrelsen ansvarar för omvärldsanalys inom vissa centrala områden som är av intresse för hela den kommunala organisationen. De olika förvaltningarna ansvarar för omvärldsbevakning inom sitt sakområde exvis skola, vård och omsorg, miljö osv. Genom att följa utvecklingen under en längre tid kan man ställa ett antal frågor som bättre kan förbereda kommunen i sitt beslutsfattande; m Vad är en trolig framtidsutveckling för Landskrona kommun utifrån olika verksamhetsområden? m Hur påverkas Landskrona kommun av detta? m Hur bör vi tänka och agera för att bäst hantera dessa viktiga utmaningar framöver? m Om vi agerar hur kan vi då styra utvecklingen i en bättre riktning för Landskrona? Behovsanalys Behovsanalysen utgörs av kommuninvånarnas, näringslivets och andra målgruppers behov. Hjälpmedel kan vara olika analyser, enkäter, klagomålsredovisning med mera. Intern analys Avser främst organisationens behov. Det kan exempelvis röra analys av organisation, kompetensbehov, behov av ny rutiner, samordningsbehov, arbetsmiljökrav, värdegrundsarbete informationsbehov, IT-stöd osv. 11

12 Årliga planeringsdokument Följande årliga planeringsdokument utgör underlag i kommunens styrning: m Planeringsförutsättningar i form av omvärldsanalys, behovsanalys och intern analys, måluppfyllelse Kommunens viktigaste process Den här skisserade styrprocessen är kommunens viktigaste process. Planeringsförutsättningar, dialog, planering, budget, uppföljning/utvärdering, bokslut och årsredovisning är olika delar i samma process. Som huvudprocess fyller styrprocessen en viktig funktion genom att den samlar, uttrycker och tydliggör kommunens årliga prioriteringar, inriktning och resultat över året. Den ger både den politiska ledningen och förvaltningen stöd för arbetet och bidrar till att hålla ihop organisationen. Respektive nämnd kan naturligtvis besluta om planer för sin egen styrning, ledning och planering av verksamheten men dessa behandlas inte i denna styrmodell. m Planeringsdirektiv (inkl politiska prioriteringar) m Fullmäktiges och kommunstyrelsens styrdokument mm m Mål och budgetramar med plan m Kommunbudget m Delårsbokslut m Årsredovisning December November November September September 8 Uppstart Uppstart Faktainsamling Faktainsamling Oktober Oktober 1 November 2 December 3 Januari 4 Bokslut och årsredovisning Planerings- och uppföljningsschema Tertialuppföljningar och Delårsrapport Februari Februari Mars Mars April Oktober Oktober Maj 5 September Juni Juni 6 Augusti Juli 1 Planeringsseminarium kommunstyrelsen, nämndspresidier, ledningsgrupp och nyckelpersoner från förvaltningarna 2 Strategiseminarium kommunstyrelsen, nämndspresidier, ledningsgrupp och nyckelpersoner från förvaltningarna 3 Planeringsdirektiv sammanfattas av stadskontoret och behandlas i kommunstyrelsen. 4 Planeringsdirektiv skickas till nämnderna 5 Nämndernas åtaganden sammanställs som underlag för ömsesidig avstämning mellan ks, ledningsgrupp, nämndspresidier - MBL-behandling 6 Poltisk behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige av Mål och budgetramar med plan för kommande treårsperiod. 7 Nämndernas verksamhetsplaner sammanställs av stadskontoret. 8 Politisk behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige av nämndernas verksamhetplaner och eventuella budgetjusteringar 12

13 Tidplan År 1 September (V 36-37) Tertialbokslut (inkl måluppfyllelse) för tertial 2, sammanställs av stadskontoret. Oktober (V 39-40) Planeringsseminarium genomförs. Dialog rörande mål, måluppfyllelse och planeringsförutsättningar. Aktörer är kommunstyrelsen, nämndsordföranden/ presidier, ledningsgruppen och nyckelpersoner från förvaltningarna. Oktober (V 41-43) Resultat av planeringsseminariet sammanställs i stadskontoret. November (V 45-46) Strategiseminarium med kommunstyrelsen, nämndsordföranden/presidier, ledningsgrupp, nyckelpersoner från förvaltningarna. Strategidagen/dagarna utmynnar i förslag till planeringsdirektiv som innehåller prioriteringar, strategier, åtgärder, uppdrag och preliminära ramar, för kommande 3-årsperiod till nämnderna. November/december (V 47-48) Sammanställning av förslag till planeringsdirektiv av stadskontoret. December (V 49-52) Politisk behandling av planeringsdirektiv, i kommunstyrelsen. År 2 Januari (V 1-2) Planeringsdirektiv skickas ut till nämnderna av stadskontor. Januari mars (V 1 10) Arbete med bokslut och årsredovisning Januari - april (V 4-16) Budgetarbete i nämnderna, prioriterade kommunmål blir nämndmål/åtagande för nämnderna. Maj (V 18) Åtagandedialog/budgetberedning genomförs, aktörer är kommunstyrelsen, ledningsgrupp, nämndsordföranden/presidier. Möjlighet bör finnas till en fördjupning i mindre grupper för att skapa förutsättning för djupare dialog. Budgetberedningen utmynnar i ett förslag till Mål-och budgetramar, med plan för kommande treårsperiod. Maj (V 18-19) Tertialbokslut för tertial 1 sammanställs av stadskontoret. Maj (V 20) MBL av Mål-och budgetramar, med plan för kommande treårsperiod. Juni (V 23-26) Politisk beslutsprocess för Mål-och budgetramar med plan för kommande treårsperiod Kommunstyrelsen och fullmäktige. Juli - oktober (V 29-40) Nämndernas verksamhetsplanering genomförs vilket innebär att de omsätter de beslutade åtaganden och nämndmålen till verksamhetsmål som beskriver hur mål och åtaganden skall klaras av med de resurser som finns tillhanda. September (V 36-37) Tertialbokslut tertial 2, sammanställs av stadskontoret. Oktober (V 41-44) Nämndbeslut om verksamhetsplaner/ verksamhetsmål i respektive nämnd. November (V 44) Verksamhetsplan skickas in till stadskontoret. November december (V 49-52) Eventuella budgetjusteringar i kommunstyrelsen och fullmäktige. Budget inkl verksamhetsplaner anmälningsärende i fullmäktige. 13

14 Kommunförbundets inventering av regler som styr kommunala plan- och måldokument (maj 2006) Bibliotekslag (1996:1596) m 7 a - kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Kommunallagen (1991:900) m 8 kap. om ekonomisk förvaltning - hela kapitlet är av intresse, men följande punkter kan lyftas fram särskilt: m 8 kap. 4 - kommuner och landsting ska årligen upprätta en budget. m 8 kap. 5 - budgeten ska innehålla en verksamhets- och ekonomisk plan. m 8 kap. 5 a - Fullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur återställandet av ett uppkommet negativt ekonomiskt resultat för kommunen skall göras. Lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik m 6 första stycket - omfattningen av linjetrafik för persontransporter och grunderna för prissättning ska anges i entrafikförsörjningsplan, som trafikhuvudmannen årligen antar efter samråd med länstrafikansvariga. I planen skall det tas upp åtgärder för handikappanpassning av trafiken. m 6 andra stycket - omfattningen av trafik enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor skall anges i en trafikförsörjningsplan som kommunen årligen antar efter samråd med trafikhuvudmannen och landstinget i länet. Har en kommun överlåtit sina uppgifter enligt lagen om färdtjänst eller lagen om riksfärdtjänst till trafikhuvudmannen, skall trafikhuvudmannens trafikförsörjningsplan omfatta resor även enligt dessa lagar. Lag (2002:833 om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting m 2 - kommuner och landsting skall för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. Lag (1977:439) om kommunal energiplanering m 3 - plan för tillförsel, distribution och användning av energi ska antas av fullmäktige. Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar m 1 - Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Lag (1992:1528) om offentlig upphandling m 6 kap. 2 - vid behov ska den upphandlande enheten fastställa riktlinjer för användning av direktupphandling. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor m 3 kap. 3 - ett handlingsprogram för hur olyckor ska förebyggas ska antas av fullmäktige varje ny mandatperiod. m 3 kap. 8 - En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. Handlingsprogrammet skall antas av fullmäktige för varje ny mandatperiod. m Miljöbalken (1998:808) och anslutande författningar m 6 kap När en myndighet eller en kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program skall en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen göras, om genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. m 15 kap För varje kommun skall finnas en renhållningsordning som skall innehålla dels kommunens föreskrifter om avfallshantering och dels en avfallsplan. Ytterligare föreskrifter om dessa finns i avfallsförordningen (2001:1063). m Enligt 7 andra stycket förordningen om tillsyn enligt miljöbalken (1998:900) skall varje tillsynsmyndighet (nämnden) för varje verksamhetsår upprätta en plan för hur tillsynsarbetet skall bedrivas. 14

15 Plan- och bygglagen (1987:10) m Hela lagen är av intresse, men följande kan lyftas fram (glöm inte att även kolla i miljöbalken, särskilt kapitel 6). m 1 kap. 3 - kommunen ska ha en aktuell översiktsplan för beslut om mark- och vattenområden samt den byggda miljön. Mer detaljerade bestämmelser i 4 kap. Bland annat skall fullmäktige en gång varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet. m 1 kap. 3 - detaljplaner ska upprättas. Mer detaljerade bestämmelser i 5 kap. m 1 kap. 3 - fastighetsplaner får finnas. m 1 kap. 3 - regionplaner får upprättas för samordning av flera kommuners planläggning. Mer detaljerade bestämmelser finns i 7 kap. m 5 kap områdesbestämmelser kan finnas istället för detaljplan. Skollagen (1985:1100) m 2 kap. 7 - kommunen ska vinnlägga sig om en plan för kompetensutveckling av lärare. m 2 kap. 8 - en skolplan ska upprättas och antas av fullmäktige som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. m 5 kap. 4 a, 4 b - styrelsen för en gymnasieutbildning skall fastställa en plan för varje specialutformat program och individuellt program. Om programmet är avsett för en grupp elever, skall styrelsen även fastställa programmål. Skolans område i övrigt m Enligt 1 kap. 13 gymnasieförordningen ska det finnas en arbetsplan som beslutas av rektor för genomförandet av de fastställda målen för utbildningen. m Enligt förordning om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (SKOLFS 1994:1), avsnitt 2.8, ska rektor ansvara för att ett handlingsprogram för att förebygga och motverka kränkande behandling, såsom mobbing och rasism, upprättas, genomförs och följs upp. m Enligt 6 lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) skall huvudmannen för utbildning och annan verksamhet enligt skollagen eller den huvudmannen utser se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall årligen följas upp och ses över. Socialtjänstlagen (2001:453) m 5 kap. 6 - Kommunen ska planera sina insatser för äldre. m 5 kap. 8 - Kommunen ska planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. Väglag (1971:948) m 3 a, 14 a, 15 m.m. - Den som planerar att bygga en väg skall genomföra en förstudie vari förutsättningarna för fortsatt planering klarläggs. Arbetsmiljölagen (1977:1160) m 3 kap. 2 a - varje arbetsgivare ska i den mån det krävs upprätta en handlingsplan för att dokumentera arbetsmiljöarbetet. Jämställdhetslagen (1991:433) m en handlingsplan för jämställda löner m.m. ska upprättas. m 13 - en jämställdhetsplan för jämställdhetsarbetet ska upprättas. Hänvisning till Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning m Det står inget i lagen om en specifik handlingsplan eller liknande, men 5-6 handlar om vad arbetsgivaren måste göra för att förebygga diskriminering. En mångfaldsplan är inget tvång, men en god hjälp för att styra upp och målinrikta arbetet. 15

16 Stadskontoret, Landskrona kommun 2007 Layout & original: Analysera AB Foto: Sydpol.com Tryck: Kommuntryck, Landskrona kommun

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling Ledningssystem politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling 1 Innehåll Inledning...3 Vårt ledningssystem...4 Kommunens uppdrag...5 Vår gemensamma vision...6 Vår gemensamma

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskning av Malmö stads kvalitetssystem Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskningens genomförande Enkät till samtliga förvaltningschefer Frågor inom fyra områden: 1. Demokratisk

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Diarienummer: KS 2015/233 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen, Beslutad av:

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontorets uppdrag Stadsledningskontorets uppdrag KS är vår uppdragsgivare Vi utgör ett professionellt stöd till den politiska ledningen Vi är beredningsorgan till KS Vi verkställer och för ut politiska beslut Vi leder samordnar

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Granskning av bemanningen vid kommunkontoret

Granskning av bemanningen vid kommunkontoret Revisionsrapport* Granskning av bemanningen vid kommunkontoret Vansbro kommun April 2010 Ove Axelsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Bakgrund och uppdrag... 3 2

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX Riktlinjer för Mariestad kommuns styrdokument Inledning Utöver budgetdokumentet som regleras i kommunallagen finns

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun Revisionsplan 2012 Kommunrevisionen Karlskrona kommun 1. Inledning Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för 2012. Den har tagits fram med stöd av den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Kalix kommuns. styr- och ledningssystem

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Kalix kommuns. styr- och ledningssystem Kalix kommuns styr- och ledningssystem 1 Innehållsförteckning 1. ALLMÄN INLEDNING 3 1. ALLMÄN INLEDNING 3 1.1 VIKTIGA GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.2 BEGREPP I STYR- OCH LEDNINGSSYSTEMET... 4 2. POLITIKER-

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Riktlinjer. Kvalitetsarbete

Riktlinjer. Kvalitetsarbete Riktlinjer Kvalitetsarbete Riktlinjer för kvalitetsarbete inom Luleå kommun 1. Inledning Riktlinjer för kvalitetsarbete omfattar samtliga verksamheter inom Luleå kommun och är vägledande för de majoritetsägda

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Styrsystemet i koncernen Västerås stad

Styrsystemet i koncernen Västerås stad Styrsystemet i koncernen Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 7 februari 2013 program policy handlingsplan riktlinje Styrsystemet i koncernen program uttrycker värdegrunder och förhållningssätt

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Det sägs att tiden förändrar saker, men man måste faktiskt ändra dem själv. Andy Warhol INNEHÅLL Den här skriften beskriver hur Upplands Väsby kommun leds och styrs

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 25 2013-06-10 Miljö- och byggnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisors uppgifter Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas

Läs mer

Policy för ledning och styrning - ledningssystem

Policy för ledning och styrning - ledningssystem Policy 1 (15) Datum 2015-02-11 Kvalitetsstrateg Mattias Wikner 0410-733440, 0708-817435 mattias.wikner@trelleborg.se Policy för ledning och styrning - ledningssystem Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Avdelningen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV)

Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV) Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV) Kommunen tillämpar en anpassad modell av Balanserad Styrning för styrning, ledning och utveckling av den kommunala verksamheten. Modellens huvudsyften är

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer