Styrning i Landskrona kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrning i Landskrona kommun"

Transkript

1 Styrning i Landskrona kommun Ett delprojekt inom ramen för projektet På rätt kurs hur kommunens politiska målsättningar blir åtgärder och insatser kopplade till ekonomi och uppföljning Antagen av kommunfullmäktige , 132

2 Innehåll Sid Inledning 3 Övergripande styrning ansvarsfördelning 4 Ansvar och roller 5 God ekonomisk hushållning 5 Avgränsning 5 Målstyrning 6 Att sätta mål Mål och nivåer i styrningen Uppföljning och utvärdering Bedömning Åtgärder Dialog Planering en viktig del i styrprocessen 10 Kommunens planer och program är viktiga verktyg i styrningen Planeringsförutsättningar 11 Omvärldsbevakning/analys Behovsanalys Intern analys Kommunens viktigaste process 12 Tidplan 13 Kommunförbundets inventering av regler som styr kommunala plan- och måldokument 14

3 Inledning För ett effektivt användande av kommuninvånarnas skattepengar krävs det en väl fungerande styrning av kommunen. Dessa riktlinjer för styrning i Landskrona kommun, ska vara ett stöd för organisationens arbete med omvärldsbevakning, målstyrning, budget och uppföljning. Arbetssättet ska också kunna bidra till en ökad helhetssyn och samordning och att bättre kunna informera och kommunicera med allmänhet, medborgare och organisation. På följande sidor redovisas hur kommunen styrs, ansvar och roller i organisationen, hur vi sätter mål och följer upp verksamheten, tar fram planeringsförutsättningar inför budgetarbetet mm. Denna skrift är en sammanfattning av den styrmodell som kommunfullmäktige antog i september 2006, och avsikten är att den ska kunna vara ett stöd för både politiker och personal, i planeringsoch budgetprocess mm. STADSKONTORET Stefan Johansson Kanslichef

4 Övergripande styrning ansvarsfördelning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige styr nämnderna genom bl a reglemente, mål, direktiv och policies. Genom reglementen bestämmer fullmäktige vilka ansvarsområden och uppgifter kommunstyrelsen och övriga nämnder har. Genom att fastställa mål styr fullmäktige vad nämnderna ska uppnå inom sina resp ansvarsområden. Fullmäktige beslutar om rambudget och tilldelar nämnderna ekonomiska resurser. I budgeten ska kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige beslutar även om planer och program som gäller för alla nämnder, oavsett deras specifika uppdrag. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen står för ett helhetsperspektiv och gör en helhetsbedömning där alla behov och prioriteringar vägs samman mot de ekonomiska ramarna. Kommunstyrelsen samordnar också utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för hela den kommunala verk-samheten. Nämnderna Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt.

5 Ansvar och roller Vem gör vad? För att kommunens styrning skall fungera effektivt är det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Genom att beskriva vem som äger frågeställningarna vad/när och hur/vem kan ansvar och befogenheter tydliggöras. Den politiska nivån upprättar mål för verksamheten och arbetar med frågeställningarna vad och när. Den första handlar om vad det är man vill uppnå och den andra om när i tiden detta skall vara genomfört. Förvaltning och verksamhet upprättar verksamhetsmål och verksamhetsplaner som beskriver hur uppdraget kommer att utföras och av vem. Verksamheten arbetar alltså med frågeställningarna hur och vem. Ledningsgruppen Kommunchefens ledningsgrupp består av kommunchefen och förvaltningscheferna. Ledningsgruppen styr, leder och samordnar arbetet med att förverkliga kommunens övergripande mål och strategier. Ledningsgruppen har en viktig roll i hela styrprocessen. God ekonomisk hushållning Propositionen God ekonomisk hushållning antogs hösten 2004 och ledde till förändringar i bl a kommunallagen. Huvudnyheterna är att kommuner i budgeten ska ange finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, dvs koppling mellan ekonomi och verksamhet. Avgränsning Styrmodellen avser kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges styrning av den kommunala nämndsorganisationen. De kommunägda bolagen intar en särställning i kommunen och omfattas inte direkt av styrmodellen. Däremot gäller kommunens policydokument om inte annat anges.

6 Målstyrning handlar inte primärt om att tekniskt formulera rätt mål. Det handlar om att rikta människors intresse mot vad som är viktigt och skapa rimliga förväntningar om vad som kan och skall åstadkommas med resurser som kommunen förfogar över. Utdrag ur Svenska kommunförbundets utvecklingsprojekt Mål och riktlinjer Säg aldrig till människor hur de ska utföra en uppgift. Tala om för dem vad det är de skall uppnå, så kommer de att överraska dig med sin uppfinningsrikedom. General George S Patton Målstyrning Målstyrning handlar förenklat om att med utgångspunkt från beslutade mål samla in information om resultatet. Resultaten ligger till grund för en bedömning av i vilken utsträckning som målen uppnåtts, samt på vilket sätt detta gjorts. Denna bedömning är därefter utgångspunkt då nya åtgärder beslutas. Tolkningar, bedömningar, val av åtgärd samt revidering av mål, sker i dialog mellan olika intressenter i organisationen. Att sätta mål Ett mål beskriver ett önskat resultat eller tillstånd vid en viss framtida tidpunkt. Att sätta mål för verksamheten är en väsentlig del av målstyrningen i kommunen. Om målen ska vara direkt uppföljningsbara kan de så kallade SMARTA-kriterierna användas som ledstjärna vid målformuleringen. Enligt dessa bör ett mål vara: m Specifikt m Mätbart m Accepterat m Realistiskt m Tidssatt m Ansvarsfördelat Tidigare misslyckanden är vägvisare till kommande framgångar! Ur Tänkvärt Ingenting är för människan så svårt att uthärda som ett liv utan uppgifter och mål. Blaise Pascal 6

7 Mål och nivåer i styrningen Kommunmål Kommunmål beslutas av fullmäktige. De är övergripande, långsiktiga, mätbara och tidsatta. Kommunmål beskriver vad kommunen ska uppnå, och när målet ska vara uppnått. Kommunmål bör finnas för hela det kommunala verksamhetsområdet, dvs för äldreomsorg, barnomsorg, miljö, kultur osv. Kommunmål kan vara övergripande för samtliga nämnder. Exempel på sådana mål, är mål för mångfald och integration. Nämndmål Nämndmålen beskriver vad nämnden ska uppnå för att nå kommunmålen och när det ska vara genomfört. Nämndmålen ska på samma sätt som kommunmålen, vara mätbara och tidsatta. Nämndmålen är att betrakta som uppdrag/beställning till förvaltningen/ verksamheten, vanligtvis i ett 1-3 års perspektiv. Verksamhetsmål/planer Förvaltningarna tar fram verksamhetsmål och verksamhetsplaner. I verksamhetsplanerna beskrivs hur verksamheten ska svara upp mot nämndmålen, hur uppdraget kommer att utföras och av vem. Det är i arbetet med verksamhetsmålen som utvecklingssamtalen kommer in, ett viktigt utvecklingsinstrument i processen. Kommunfullmäktige Kommunmål: Trygghet Kommunen skall verka för att minska brottrsligheten på lång och kort sikt samt öka tryggheten. Kommunstyrelsen Nämndmål: Trygghet Målsättningen att företag årligen i samarbete med kommunen ska arbeta sig igenom materialet Säkert företag Fritidsnämnden Nämndmål: Trygghet Stölder och ordningsincidenter på förvaltningens anläggningar ska minska med 25% om året Barn- och ungdomsnämnden Nämndmål: Trygghet Alla barn och elever upplever trygghet och trivsel.

8 Uppföljning och utvärdering Uppföljning innebär att organisationen kontinuerligt följer upp hur verksamheten utvecklas på olika nivåer. Information tas löpande fram om verksamhetens resultat. Informationen kan bestå av verksamhetsmått, finansiella nyckeltal, prestation, statistik och andra indikatorer. Resultatet utvärderas. Uppföljning nivå 1 Kommunfullmäktige följer upp och utvärderar nämndernas åtagande (nämndmålen) utifrån kommunmålen. Uppföljning nivå 2 Kommunstyrelsen har en särställning gentemot övriga nämnder med ett samlat ansvar för kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen följer bland annat genom kontinuerliga rapporter och delårsbokslut upp och utvärderar kommunens verksamhet och resursförbrukning (verksamhetsstyrning). Nämnderna följer upp nämndmål och verksamhetsmål och rapporterar till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges mål Dialog KF/KS och nämnder Uppföljning nivå 1 Nämndmål Dialog nämnd och verksamhet Verksamhetsmål Uppföljning nivå 2 Bedömning Information sammanställs och det sker en bedömning och analys gentemot målen. Orsaker, samband och lösningar söks för de problem som tydliggjorts. Kvaliteten i detta arbete hänger starkt samman med hur väl frågan kan belysas utifrån olika perspektiv.

9 Detta arbete sker i dialog mellan politiker, chefer, förvaltning, verksamhet, brukare och intresserad allmänhet. Det är viktigt att det ges tid och utrymme för dialog och reflektion om resultaten. Åtgärder Vid bedömning och analys av materialet sker oftast också en diskussion kring vilka åtgärder som bör vidtas. Konkreta handlingsvägar väljs för att med utgångspunkt i målen förbättra verksamheten. Åtgärder kan innebära förändringar av mål, resurstilldelning, organisation, arbetssätt, verksamhetens innehåll. Dialog Målstyrningsprocessen kräver en ständig dialog mellan politiker, förvaltning, verksamhet, brukare och medborgare. Ett engagemang på samtliga nivåer är också avgörande för att utveckling ska ske. Former för dialog bör utvecklas vidare på alla nivåer i organisationen. Dialogen bör utvecklas exempelvis mellan kommunstyrelse och nämnder, i nämnderna internt, i ledningsgrupper, med kunder/medborgare via möten, intervjuer och enkäter etc. Frågor att ställa sig kan vara; m Återspeglar målen och riktlinjerna det som är politiskt viktigt att åstadkomma? m Är de ambitionsnivåer som kommunmålen eller nämndmålen beskriver möjliga att uppnå givet de resurser som ställts till förfogande? m Får nämnder tydliga uppdrag genom de mål som fullmäktige formulerat? m Jobbar man i organisationen utifrån de mål som formulerats? m Vet vi hur väl vi lyckats? Nya åtgärder Mål Bedömning Resultatinformation

10 Planering en viktig del i styrningen Planering sker på olika nivåer i organisationen (se nedan) och är en viktig del i hur kommunen styrs. Planering innebär att man utifrån kommunens uppdrag, omvärldens behov, organisationens förutsättningar och politiska prioriteringar klargör vad som skall utföras i verksamheten. Den strategiska nivån utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Här sker den övergripande och långsiktiga planeringen och här tas de strategiska besluten. Den taktiska nivån (nämnder och förvaltningar) omsätter och implementerar strategiska beslut i verksamheten och den operativa nivån (verksamheter/enheter) är den som arbetar med den dagliga löpande verksamheten. KF/KS Övergripande och långsiktig planering. ex ÖPL tafikplan Nämnd/förvaltning Implementering av strategiska beslut ex detaljerat åtgärdsprogram trafik Förvaltning verksamhets-/enhetsnivå ex rondeller Strategisk nivå Taktisk nivå Operativ nivå Kommunens planer och program är viktiga verktyg i styrningen Mängden kommunala planer och program skapar ibland frågetecken kring vilken styrförmåga dessa planer har. Landskrona kommun har sammanfattat mål, planer och program i en gemensam Utvecklingsplan 2000+, som utgör ett viktigt verktyg i styrprocessen. Kommunen måste bl a utifrån speciallagstiftning, anta planer inom olika områden. På sidan redovisas de måldokument som en kommun enligt lag är skyldig att upprätta. Sammanställningen, som är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, är inte uttömmande, men ska ses som en vägledning. 10

11 Planeringsförutsättningar Planeringsförutsättningar för Landskrona kommun innehåller bl a analyser och framtidsbedömningar, exempelvis befolkningsprognoser. Planeringsförutsättningarna används som en gemensam plattform för kommunens framtidsbedömning inför kommunens budgetarbete. Planeringsförutsättningarna består av; m Omvärldsanalys Förändringar i omvärlden och dess direkta påverkan på Landskrona kommun i ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv. m Behovsanalys Kommuninvånarnas och näringslivets behov, andra målgruppers behov. m Intern analys den egna organisationens behov, styrkor och svagheter osv. Omvärldsbevakning/analys Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en del av kommunledningens och nämndernas strategiska arbete. Omvärldsanalysen är en systematisk bearbetning av den information som samlats in genom omvärldsbevakning. En omvärldsanalys beskriver trender, skeenden, lagförslag mm som kommer att påverka verksamhetens framöver. Kommunstyrelsen ansvarar för omvärldsanalys inom vissa centrala områden som är av intresse för hela den kommunala organisationen. De olika förvaltningarna ansvarar för omvärldsbevakning inom sitt sakområde exvis skola, vård och omsorg, miljö osv. Genom att följa utvecklingen under en längre tid kan man ställa ett antal frågor som bättre kan förbereda kommunen i sitt beslutsfattande; m Vad är en trolig framtidsutveckling för Landskrona kommun utifrån olika verksamhetsområden? m Hur påverkas Landskrona kommun av detta? m Hur bör vi tänka och agera för att bäst hantera dessa viktiga utmaningar framöver? m Om vi agerar hur kan vi då styra utvecklingen i en bättre riktning för Landskrona? Behovsanalys Behovsanalysen utgörs av kommuninvånarnas, näringslivets och andra målgruppers behov. Hjälpmedel kan vara olika analyser, enkäter, klagomålsredovisning med mera. Intern analys Avser främst organisationens behov. Det kan exempelvis röra analys av organisation, kompetensbehov, behov av ny rutiner, samordningsbehov, arbetsmiljökrav, värdegrundsarbete informationsbehov, IT-stöd osv. 11

12 Årliga planeringsdokument Följande årliga planeringsdokument utgör underlag i kommunens styrning: m Planeringsförutsättningar i form av omvärldsanalys, behovsanalys och intern analys, måluppfyllelse Kommunens viktigaste process Den här skisserade styrprocessen är kommunens viktigaste process. Planeringsförutsättningar, dialog, planering, budget, uppföljning/utvärdering, bokslut och årsredovisning är olika delar i samma process. Som huvudprocess fyller styrprocessen en viktig funktion genom att den samlar, uttrycker och tydliggör kommunens årliga prioriteringar, inriktning och resultat över året. Den ger både den politiska ledningen och förvaltningen stöd för arbetet och bidrar till att hålla ihop organisationen. Respektive nämnd kan naturligtvis besluta om planer för sin egen styrning, ledning och planering av verksamheten men dessa behandlas inte i denna styrmodell. m Planeringsdirektiv (inkl politiska prioriteringar) m Fullmäktiges och kommunstyrelsens styrdokument mm m Mål och budgetramar med plan m Kommunbudget m Delårsbokslut m Årsredovisning December November November September September 8 Uppstart Uppstart Faktainsamling Faktainsamling Oktober Oktober 1 November 2 December 3 Januari 4 Bokslut och årsredovisning Planerings- och uppföljningsschema Tertialuppföljningar och Delårsrapport Februari Februari Mars Mars April Oktober Oktober Maj 5 September Juni Juni 6 Augusti Juli 1 Planeringsseminarium kommunstyrelsen, nämndspresidier, ledningsgrupp och nyckelpersoner från förvaltningarna 2 Strategiseminarium kommunstyrelsen, nämndspresidier, ledningsgrupp och nyckelpersoner från förvaltningarna 3 Planeringsdirektiv sammanfattas av stadskontoret och behandlas i kommunstyrelsen. 4 Planeringsdirektiv skickas till nämnderna 5 Nämndernas åtaganden sammanställs som underlag för ömsesidig avstämning mellan ks, ledningsgrupp, nämndspresidier - MBL-behandling 6 Poltisk behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige av Mål och budgetramar med plan för kommande treårsperiod. 7 Nämndernas verksamhetsplaner sammanställs av stadskontoret. 8 Politisk behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige av nämndernas verksamhetplaner och eventuella budgetjusteringar 12

13 Tidplan År 1 September (V 36-37) Tertialbokslut (inkl måluppfyllelse) för tertial 2, sammanställs av stadskontoret. Oktober (V 39-40) Planeringsseminarium genomförs. Dialog rörande mål, måluppfyllelse och planeringsförutsättningar. Aktörer är kommunstyrelsen, nämndsordföranden/ presidier, ledningsgruppen och nyckelpersoner från förvaltningarna. Oktober (V 41-43) Resultat av planeringsseminariet sammanställs i stadskontoret. November (V 45-46) Strategiseminarium med kommunstyrelsen, nämndsordföranden/presidier, ledningsgrupp, nyckelpersoner från förvaltningarna. Strategidagen/dagarna utmynnar i förslag till planeringsdirektiv som innehåller prioriteringar, strategier, åtgärder, uppdrag och preliminära ramar, för kommande 3-årsperiod till nämnderna. November/december (V 47-48) Sammanställning av förslag till planeringsdirektiv av stadskontoret. December (V 49-52) Politisk behandling av planeringsdirektiv, i kommunstyrelsen. År 2 Januari (V 1-2) Planeringsdirektiv skickas ut till nämnderna av stadskontor. Januari mars (V 1 10) Arbete med bokslut och årsredovisning Januari - april (V 4-16) Budgetarbete i nämnderna, prioriterade kommunmål blir nämndmål/åtagande för nämnderna. Maj (V 18) Åtagandedialog/budgetberedning genomförs, aktörer är kommunstyrelsen, ledningsgrupp, nämndsordföranden/presidier. Möjlighet bör finnas till en fördjupning i mindre grupper för att skapa förutsättning för djupare dialog. Budgetberedningen utmynnar i ett förslag till Mål-och budgetramar, med plan för kommande treårsperiod. Maj (V 18-19) Tertialbokslut för tertial 1 sammanställs av stadskontoret. Maj (V 20) MBL av Mål-och budgetramar, med plan för kommande treårsperiod. Juni (V 23-26) Politisk beslutsprocess för Mål-och budgetramar med plan för kommande treårsperiod Kommunstyrelsen och fullmäktige. Juli - oktober (V 29-40) Nämndernas verksamhetsplanering genomförs vilket innebär att de omsätter de beslutade åtaganden och nämndmålen till verksamhetsmål som beskriver hur mål och åtaganden skall klaras av med de resurser som finns tillhanda. September (V 36-37) Tertialbokslut tertial 2, sammanställs av stadskontoret. Oktober (V 41-44) Nämndbeslut om verksamhetsplaner/ verksamhetsmål i respektive nämnd. November (V 44) Verksamhetsplan skickas in till stadskontoret. November december (V 49-52) Eventuella budgetjusteringar i kommunstyrelsen och fullmäktige. Budget inkl verksamhetsplaner anmälningsärende i fullmäktige. 13

14 Kommunförbundets inventering av regler som styr kommunala plan- och måldokument (maj 2006) Bibliotekslag (1996:1596) m 7 a - kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Kommunallagen (1991:900) m 8 kap. om ekonomisk förvaltning - hela kapitlet är av intresse, men följande punkter kan lyftas fram särskilt: m 8 kap. 4 - kommuner och landsting ska årligen upprätta en budget. m 8 kap. 5 - budgeten ska innehålla en verksamhets- och ekonomisk plan. m 8 kap. 5 a - Fullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur återställandet av ett uppkommet negativt ekonomiskt resultat för kommunen skall göras. Lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik m 6 första stycket - omfattningen av linjetrafik för persontransporter och grunderna för prissättning ska anges i entrafikförsörjningsplan, som trafikhuvudmannen årligen antar efter samråd med länstrafikansvariga. I planen skall det tas upp åtgärder för handikappanpassning av trafiken. m 6 andra stycket - omfattningen av trafik enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor skall anges i en trafikförsörjningsplan som kommunen årligen antar efter samråd med trafikhuvudmannen och landstinget i länet. Har en kommun överlåtit sina uppgifter enligt lagen om färdtjänst eller lagen om riksfärdtjänst till trafikhuvudmannen, skall trafikhuvudmannens trafikförsörjningsplan omfatta resor även enligt dessa lagar. Lag (2002:833 om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting m 2 - kommuner och landsting skall för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. Lag (1977:439) om kommunal energiplanering m 3 - plan för tillförsel, distribution och användning av energi ska antas av fullmäktige. Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar m 1 - Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Lag (1992:1528) om offentlig upphandling m 6 kap. 2 - vid behov ska den upphandlande enheten fastställa riktlinjer för användning av direktupphandling. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor m 3 kap. 3 - ett handlingsprogram för hur olyckor ska förebyggas ska antas av fullmäktige varje ny mandatperiod. m 3 kap. 8 - En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. Handlingsprogrammet skall antas av fullmäktige för varje ny mandatperiod. m Miljöbalken (1998:808) och anslutande författningar m 6 kap När en myndighet eller en kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program skall en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen göras, om genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. m 15 kap För varje kommun skall finnas en renhållningsordning som skall innehålla dels kommunens föreskrifter om avfallshantering och dels en avfallsplan. Ytterligare föreskrifter om dessa finns i avfallsförordningen (2001:1063). m Enligt 7 andra stycket förordningen om tillsyn enligt miljöbalken (1998:900) skall varje tillsynsmyndighet (nämnden) för varje verksamhetsår upprätta en plan för hur tillsynsarbetet skall bedrivas. 14

15 Plan- och bygglagen (1987:10) m Hela lagen är av intresse, men följande kan lyftas fram (glöm inte att även kolla i miljöbalken, särskilt kapitel 6). m 1 kap. 3 - kommunen ska ha en aktuell översiktsplan för beslut om mark- och vattenområden samt den byggda miljön. Mer detaljerade bestämmelser i 4 kap. Bland annat skall fullmäktige en gång varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet. m 1 kap. 3 - detaljplaner ska upprättas. Mer detaljerade bestämmelser i 5 kap. m 1 kap. 3 - fastighetsplaner får finnas. m 1 kap. 3 - regionplaner får upprättas för samordning av flera kommuners planläggning. Mer detaljerade bestämmelser finns i 7 kap. m 5 kap områdesbestämmelser kan finnas istället för detaljplan. Skollagen (1985:1100) m 2 kap. 7 - kommunen ska vinnlägga sig om en plan för kompetensutveckling av lärare. m 2 kap. 8 - en skolplan ska upprättas och antas av fullmäktige som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. m 5 kap. 4 a, 4 b - styrelsen för en gymnasieutbildning skall fastställa en plan för varje specialutformat program och individuellt program. Om programmet är avsett för en grupp elever, skall styrelsen även fastställa programmål. Skolans område i övrigt m Enligt 1 kap. 13 gymnasieförordningen ska det finnas en arbetsplan som beslutas av rektor för genomförandet av de fastställda målen för utbildningen. m Enligt förordning om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (SKOLFS 1994:1), avsnitt 2.8, ska rektor ansvara för att ett handlingsprogram för att förebygga och motverka kränkande behandling, såsom mobbing och rasism, upprättas, genomförs och följs upp. m Enligt 6 lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) skall huvudmannen för utbildning och annan verksamhet enligt skollagen eller den huvudmannen utser se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall årligen följas upp och ses över. Socialtjänstlagen (2001:453) m 5 kap. 6 - Kommunen ska planera sina insatser för äldre. m 5 kap. 8 - Kommunen ska planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. Väglag (1971:948) m 3 a, 14 a, 15 m.m. - Den som planerar att bygga en väg skall genomföra en förstudie vari förutsättningarna för fortsatt planering klarläggs. Arbetsmiljölagen (1977:1160) m 3 kap. 2 a - varje arbetsgivare ska i den mån det krävs upprätta en handlingsplan för att dokumentera arbetsmiljöarbetet. Jämställdhetslagen (1991:433) m en handlingsplan för jämställda löner m.m. ska upprättas. m 13 - en jämställdhetsplan för jämställdhetsarbetet ska upprättas. Hänvisning till Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning m Det står inget i lagen om en specifik handlingsplan eller liknande, men 5-6 handlar om vad arbetsgivaren måste göra för att förebygga diskriminering. En mångfaldsplan är inget tvång, men en god hjälp för att styra upp och målinrikta arbetet. 15

16 Stadskontoret, Landskrona kommun 2007 Layout & original: Analysera AB Foto: Sydpol.com Tryck: Kommuntryck, Landskrona kommun

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Regler för mål- och resultatstyrning

Regler för mål- och resultatstyrning för mål- och resultatstyrning Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-11, x Mål- och resultatstyrning Innehåll Allmänna styrprinciper... 1 1. Målstyrning... 1 2. Mål- och resursplan... 1 3. Uppdragsdialogen...

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Policy för verksamhetsstyrning

Policy för verksamhetsstyrning Policy för verksamhetsstyrning Antagen av 20150929, 105 Bakgrund Halmstads kommuns policy för verksamhetsstyrning är framtagen för att fastställa hur arbetet med planering, genomförande, uppföljning och

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskning av Malmö stads kvalitetssystem Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskningens genomförande Enkät till samtliga förvaltningschefer Frågor inom fyra områden: 1. Demokratisk

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning för Falköpings kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Styrmodellen 4 4. Anslagningsbindningsnivå 4 4.1 Kommunfullmäktige 5 4.2 Kommunstyrelse

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Piteå kommuns styrande dokument

Piteå kommuns styrande dokument Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Uppdaterad Policy för styrdokument

Uppdaterad Policy för styrdokument Uppdaterad 2016-11-08 Policy för styrdokument 1 Kommunfullmäktige 2016-11-08 Tills vidare Forshaga kommun Utredare, kommunledningskontor KS 2016/151 2 Innehåll Bakgrund... 4 Syfte... 4 Övergripande styrdokument...

Läs mer

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling Ledningssystem politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling 1 Innehåll Inledning...3 Vårt ledningssystem...4 Kommunens uppdrag...5 Vår gemensamma vision...6 Vår gemensamma

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-02-27 av Kommunfullmäktige 83 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid Tills

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Enligt kommunallagen ingår i kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Enligt kommunallagen ingår i kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Styrdokument 1 Inledning Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollefteå kommun definieras som en målmedveten och systematisk process för att påverka den samlade verksamheten i riktning mot önskat resultat,

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka Policy Diarienummer: KS2016/0383 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beredande politiskt organ: Ekonomiberedningen Beslutad

Läs mer

Policy för Piteå kommuns styrande dokument

Policy för Piteå kommuns styrande dokument Policy för Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy för Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Öckerömodellen. Styr- och ledningsmodell för Öckerö kommun

Öckerömodellen. Styr- och ledningsmodell för Öckerö kommun Öckerömodellen Styr- och ledningsmodell för Öckerö kommun Maj 2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Brukarbegreppet... 3 1.2 Kvalitetsredovisning... 4 1.3 Intern styrning och kontroll... 4 1.4

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för benämning styrdokument i Sollentuna författningssamling Antagna kommunfullmäktige 2011-06-15, 87 1 Inledning Med begreppet styrdokument ses de kommunala bestämmelser som reglerar olika företeelser

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Nämndplan 2016.. Overförmyndarnämnden 7c2 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 42 Telefon, växel 0171-62 50 00 Telefax 0171-365

Läs mer

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Sida 1(10) Kommunfullmäktige Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Inledning Efter ändring i kommunallagen har kommunerna ålagts skärpta krav i att följa upp

Läs mer

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun Revisionsrapport Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys Vänersborgs kommun Charlotte Karlsson Håkan Olsson Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Policy för styrdokument

Policy för styrdokument Policy för styrdokument Policy Diarienummer: KS 2016/0966 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontorets uppdrag Stadsledningskontorets uppdrag KS är vår uppdragsgivare Vi utgör ett professionellt stöd till den politiska ledningen Vi är beredningsorgan till KS Vi verkställer och för ut politiska beslut Vi leder samordnar

Läs mer

Om kommunala verksamheter och processer. FALK-konferensen maj 2006 Helene Westerlund

Om kommunala verksamheter och processer. FALK-konferensen maj 2006 Helene Westerlund Om kommunala verksamheter och processer FALK-konferensen 17-18 maj 2006 Helene Westerlund Kommunen som dokumenthanterare Förväntningar skapar fixarkultur Mångsysslare utan bulkvaror Kommunens tjänster

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för styrdokument Dnr KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler. Rutiner Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för styrdokument Dnr KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler. Rutiner Strategi Taxa Dnr KS16-216 003 Riktlinjer för styrdokument 2016-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler Riktlinjer Rutiner Strategi Taxa Antagen Giltig från och med Dokumentansvarig 2016-08-01 Kommunchef

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX Riktlinjer för Mariestad kommuns styrdokument Inledning Utöver budgetdokumentet som regleras i kommunallagen finns

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Strategi. Kultur- och utbildningsnämnden. Prioriterade mål 2016-2019. Dnr KUN15-036 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Reglemente.

Strategi. Kultur- och utbildningsnämnden. Prioriterade mål 2016-2019. Dnr KUN15-036 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Reglemente. Dnr KUN15-036 003 Kultur- och utbildningsnämnden Prioriterade mål 2016-2019 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-06-15 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Policy Arbetsmiljöpolicy

Policy Arbetsmiljöpolicy Policy Arbetsmiljöpolicy Fastställd av: KF 182 2016-11-22 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Policy Arbetsmiljöpolicy... 3 Omfattning... 3 Vem omfattas av policyn... 3 Definition av arbetsmiljö i denna

Läs mer

Riktlinjer. Kvalitetsarbete

Riktlinjer. Kvalitetsarbete Riktlinjer Kvalitetsarbete Riktlinjer för kvalitetsarbete inom Luleå kommun 1. Inledning Riktlinjer för kvalitetsarbete omfattar samtliga verksamheter inom Luleå kommun och är vägledande för de majoritetsägda

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

STYRMODELL FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN

STYRMODELL FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN STYRMODELL FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Dnr 2013.476 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-14, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun 1 (7) Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun Ikraftträdande 2017-01-01 Bakgrund Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Riktlinjer för styrande dokument

Riktlinjer för styrande dokument Riktlinjer för styrande dokument Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunstyrelsen Beslutsdatum: 2017-05-16 DNR: KS-2016/00762 Inledning I den här riktlinjen beskrivs

Läs mer

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Diarienummer: KS 2015/233 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen, Beslutad av:

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Vännäs kommun. Granskning av kommunens styrmodell för ekonomi och verksamhet. Revisionsrapport. KPMG AB September 2015 Antal sidor: 10

Vännäs kommun. Granskning av kommunens styrmodell för ekonomi och verksamhet. Revisionsrapport. KPMG AB September 2015 Antal sidor: 10 Granskning av kommunens styrmodell för ekonomi och verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och mål 2 4. Ansvarig nämnd 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Styrmodell. Antaget av Kommunfullmäktige, 68/

Styrmodell. Antaget av Kommunfullmäktige, 68/ Antaget av Kommunfullmäktige, 68/2011-06-27 Språklig redigering efter fullmäktiges ändringar i sin strategikarta 2014-06-23, antagande av chefsbrev 2013-12-17 samt vissa justeringar av tidsplan för budget

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 2016KS/0070 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2016 143, 2016KS/0070 2016KS/0070 Sid 2(6) Innehållsförteckning Mål...

Läs mer

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare 2016 2019 Antaget av kommunfullmäktige 2016-09-26 DOKUMENT 1 (4) DATUM 2016-07-06 Dnr KS/2016/0240 KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun 2013-05-28 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

Karlskoga kommuns styrmodell

Karlskoga kommuns styrmodell Karlskoga kommuns styrmodell Fastställd av: KF 129 den 22 september 2015 Revideras senast: 2018-05-31 Innehåll Mål- och resultatstyrning... 3 Syfte... 3 God ekonomisk hushållning... 3 Styrmodellens delar...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer