Styrning i Landskrona kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrning i Landskrona kommun"

Transkript

1 Styrning i Landskrona kommun Ett delprojekt inom ramen för projektet På rätt kurs hur kommunens politiska målsättningar blir åtgärder och insatser kopplade till ekonomi och uppföljning Antagen av kommunfullmäktige , 132

2 Innehåll Sid Inledning 3 Övergripande styrning ansvarsfördelning 4 Ansvar och roller 5 God ekonomisk hushållning 5 Avgränsning 5 Målstyrning 6 Att sätta mål Mål och nivåer i styrningen Uppföljning och utvärdering Bedömning Åtgärder Dialog Planering en viktig del i styrprocessen 10 Kommunens planer och program är viktiga verktyg i styrningen Planeringsförutsättningar 11 Omvärldsbevakning/analys Behovsanalys Intern analys Kommunens viktigaste process 12 Tidplan 13 Kommunförbundets inventering av regler som styr kommunala plan- och måldokument 14

3 Inledning För ett effektivt användande av kommuninvånarnas skattepengar krävs det en väl fungerande styrning av kommunen. Dessa riktlinjer för styrning i Landskrona kommun, ska vara ett stöd för organisationens arbete med omvärldsbevakning, målstyrning, budget och uppföljning. Arbetssättet ska också kunna bidra till en ökad helhetssyn och samordning och att bättre kunna informera och kommunicera med allmänhet, medborgare och organisation. På följande sidor redovisas hur kommunen styrs, ansvar och roller i organisationen, hur vi sätter mål och följer upp verksamheten, tar fram planeringsförutsättningar inför budgetarbetet mm. Denna skrift är en sammanfattning av den styrmodell som kommunfullmäktige antog i september 2006, och avsikten är att den ska kunna vara ett stöd för både politiker och personal, i planeringsoch budgetprocess mm. STADSKONTORET Stefan Johansson Kanslichef

4 Övergripande styrning ansvarsfördelning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige styr nämnderna genom bl a reglemente, mål, direktiv och policies. Genom reglementen bestämmer fullmäktige vilka ansvarsområden och uppgifter kommunstyrelsen och övriga nämnder har. Genom att fastställa mål styr fullmäktige vad nämnderna ska uppnå inom sina resp ansvarsområden. Fullmäktige beslutar om rambudget och tilldelar nämnderna ekonomiska resurser. I budgeten ska kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige beslutar även om planer och program som gäller för alla nämnder, oavsett deras specifika uppdrag. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen står för ett helhetsperspektiv och gör en helhetsbedömning där alla behov och prioriteringar vägs samman mot de ekonomiska ramarna. Kommunstyrelsen samordnar också utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för hela den kommunala verk-samheten. Nämnderna Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt.

5 Ansvar och roller Vem gör vad? För att kommunens styrning skall fungera effektivt är det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Genom att beskriva vem som äger frågeställningarna vad/när och hur/vem kan ansvar och befogenheter tydliggöras. Den politiska nivån upprättar mål för verksamheten och arbetar med frågeställningarna vad och när. Den första handlar om vad det är man vill uppnå och den andra om när i tiden detta skall vara genomfört. Förvaltning och verksamhet upprättar verksamhetsmål och verksamhetsplaner som beskriver hur uppdraget kommer att utföras och av vem. Verksamheten arbetar alltså med frågeställningarna hur och vem. Ledningsgruppen Kommunchefens ledningsgrupp består av kommunchefen och förvaltningscheferna. Ledningsgruppen styr, leder och samordnar arbetet med att förverkliga kommunens övergripande mål och strategier. Ledningsgruppen har en viktig roll i hela styrprocessen. God ekonomisk hushållning Propositionen God ekonomisk hushållning antogs hösten 2004 och ledde till förändringar i bl a kommunallagen. Huvudnyheterna är att kommuner i budgeten ska ange finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, dvs koppling mellan ekonomi och verksamhet. Avgränsning Styrmodellen avser kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges styrning av den kommunala nämndsorganisationen. De kommunägda bolagen intar en särställning i kommunen och omfattas inte direkt av styrmodellen. Däremot gäller kommunens policydokument om inte annat anges.

6 Målstyrning handlar inte primärt om att tekniskt formulera rätt mål. Det handlar om att rikta människors intresse mot vad som är viktigt och skapa rimliga förväntningar om vad som kan och skall åstadkommas med resurser som kommunen förfogar över. Utdrag ur Svenska kommunförbundets utvecklingsprojekt Mål och riktlinjer Säg aldrig till människor hur de ska utföra en uppgift. Tala om för dem vad det är de skall uppnå, så kommer de att överraska dig med sin uppfinningsrikedom. General George S Patton Målstyrning Målstyrning handlar förenklat om att med utgångspunkt från beslutade mål samla in information om resultatet. Resultaten ligger till grund för en bedömning av i vilken utsträckning som målen uppnåtts, samt på vilket sätt detta gjorts. Denna bedömning är därefter utgångspunkt då nya åtgärder beslutas. Tolkningar, bedömningar, val av åtgärd samt revidering av mål, sker i dialog mellan olika intressenter i organisationen. Att sätta mål Ett mål beskriver ett önskat resultat eller tillstånd vid en viss framtida tidpunkt. Att sätta mål för verksamheten är en väsentlig del av målstyrningen i kommunen. Om målen ska vara direkt uppföljningsbara kan de så kallade SMARTA-kriterierna användas som ledstjärna vid målformuleringen. Enligt dessa bör ett mål vara: m Specifikt m Mätbart m Accepterat m Realistiskt m Tidssatt m Ansvarsfördelat Tidigare misslyckanden är vägvisare till kommande framgångar! Ur Tänkvärt Ingenting är för människan så svårt att uthärda som ett liv utan uppgifter och mål. Blaise Pascal 6

7 Mål och nivåer i styrningen Kommunmål Kommunmål beslutas av fullmäktige. De är övergripande, långsiktiga, mätbara och tidsatta. Kommunmål beskriver vad kommunen ska uppnå, och när målet ska vara uppnått. Kommunmål bör finnas för hela det kommunala verksamhetsområdet, dvs för äldreomsorg, barnomsorg, miljö, kultur osv. Kommunmål kan vara övergripande för samtliga nämnder. Exempel på sådana mål, är mål för mångfald och integration. Nämndmål Nämndmålen beskriver vad nämnden ska uppnå för att nå kommunmålen och när det ska vara genomfört. Nämndmålen ska på samma sätt som kommunmålen, vara mätbara och tidsatta. Nämndmålen är att betrakta som uppdrag/beställning till förvaltningen/ verksamheten, vanligtvis i ett 1-3 års perspektiv. Verksamhetsmål/planer Förvaltningarna tar fram verksamhetsmål och verksamhetsplaner. I verksamhetsplanerna beskrivs hur verksamheten ska svara upp mot nämndmålen, hur uppdraget kommer att utföras och av vem. Det är i arbetet med verksamhetsmålen som utvecklingssamtalen kommer in, ett viktigt utvecklingsinstrument i processen. Kommunfullmäktige Kommunmål: Trygghet Kommunen skall verka för att minska brottrsligheten på lång och kort sikt samt öka tryggheten. Kommunstyrelsen Nämndmål: Trygghet Målsättningen att företag årligen i samarbete med kommunen ska arbeta sig igenom materialet Säkert företag Fritidsnämnden Nämndmål: Trygghet Stölder och ordningsincidenter på förvaltningens anläggningar ska minska med 25% om året Barn- och ungdomsnämnden Nämndmål: Trygghet Alla barn och elever upplever trygghet och trivsel.

8 Uppföljning och utvärdering Uppföljning innebär att organisationen kontinuerligt följer upp hur verksamheten utvecklas på olika nivåer. Information tas löpande fram om verksamhetens resultat. Informationen kan bestå av verksamhetsmått, finansiella nyckeltal, prestation, statistik och andra indikatorer. Resultatet utvärderas. Uppföljning nivå 1 Kommunfullmäktige följer upp och utvärderar nämndernas åtagande (nämndmålen) utifrån kommunmålen. Uppföljning nivå 2 Kommunstyrelsen har en särställning gentemot övriga nämnder med ett samlat ansvar för kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen följer bland annat genom kontinuerliga rapporter och delårsbokslut upp och utvärderar kommunens verksamhet och resursförbrukning (verksamhetsstyrning). Nämnderna följer upp nämndmål och verksamhetsmål och rapporterar till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges mål Dialog KF/KS och nämnder Uppföljning nivå 1 Nämndmål Dialog nämnd och verksamhet Verksamhetsmål Uppföljning nivå 2 Bedömning Information sammanställs och det sker en bedömning och analys gentemot målen. Orsaker, samband och lösningar söks för de problem som tydliggjorts. Kvaliteten i detta arbete hänger starkt samman med hur väl frågan kan belysas utifrån olika perspektiv.

9 Detta arbete sker i dialog mellan politiker, chefer, förvaltning, verksamhet, brukare och intresserad allmänhet. Det är viktigt att det ges tid och utrymme för dialog och reflektion om resultaten. Åtgärder Vid bedömning och analys av materialet sker oftast också en diskussion kring vilka åtgärder som bör vidtas. Konkreta handlingsvägar väljs för att med utgångspunkt i målen förbättra verksamheten. Åtgärder kan innebära förändringar av mål, resurstilldelning, organisation, arbetssätt, verksamhetens innehåll. Dialog Målstyrningsprocessen kräver en ständig dialog mellan politiker, förvaltning, verksamhet, brukare och medborgare. Ett engagemang på samtliga nivåer är också avgörande för att utveckling ska ske. Former för dialog bör utvecklas vidare på alla nivåer i organisationen. Dialogen bör utvecklas exempelvis mellan kommunstyrelse och nämnder, i nämnderna internt, i ledningsgrupper, med kunder/medborgare via möten, intervjuer och enkäter etc. Frågor att ställa sig kan vara; m Återspeglar målen och riktlinjerna det som är politiskt viktigt att åstadkomma? m Är de ambitionsnivåer som kommunmålen eller nämndmålen beskriver möjliga att uppnå givet de resurser som ställts till förfogande? m Får nämnder tydliga uppdrag genom de mål som fullmäktige formulerat? m Jobbar man i organisationen utifrån de mål som formulerats? m Vet vi hur väl vi lyckats? Nya åtgärder Mål Bedömning Resultatinformation

10 Planering en viktig del i styrningen Planering sker på olika nivåer i organisationen (se nedan) och är en viktig del i hur kommunen styrs. Planering innebär att man utifrån kommunens uppdrag, omvärldens behov, organisationens förutsättningar och politiska prioriteringar klargör vad som skall utföras i verksamheten. Den strategiska nivån utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Här sker den övergripande och långsiktiga planeringen och här tas de strategiska besluten. Den taktiska nivån (nämnder och förvaltningar) omsätter och implementerar strategiska beslut i verksamheten och den operativa nivån (verksamheter/enheter) är den som arbetar med den dagliga löpande verksamheten. KF/KS Övergripande och långsiktig planering. ex ÖPL tafikplan Nämnd/förvaltning Implementering av strategiska beslut ex detaljerat åtgärdsprogram trafik Förvaltning verksamhets-/enhetsnivå ex rondeller Strategisk nivå Taktisk nivå Operativ nivå Kommunens planer och program är viktiga verktyg i styrningen Mängden kommunala planer och program skapar ibland frågetecken kring vilken styrförmåga dessa planer har. Landskrona kommun har sammanfattat mål, planer och program i en gemensam Utvecklingsplan 2000+, som utgör ett viktigt verktyg i styrprocessen. Kommunen måste bl a utifrån speciallagstiftning, anta planer inom olika områden. På sidan redovisas de måldokument som en kommun enligt lag är skyldig att upprätta. Sammanställningen, som är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, är inte uttömmande, men ska ses som en vägledning. 10

11 Planeringsförutsättningar Planeringsförutsättningar för Landskrona kommun innehåller bl a analyser och framtidsbedömningar, exempelvis befolkningsprognoser. Planeringsförutsättningarna används som en gemensam plattform för kommunens framtidsbedömning inför kommunens budgetarbete. Planeringsförutsättningarna består av; m Omvärldsanalys Förändringar i omvärlden och dess direkta påverkan på Landskrona kommun i ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv. m Behovsanalys Kommuninvånarnas och näringslivets behov, andra målgruppers behov. m Intern analys den egna organisationens behov, styrkor och svagheter osv. Omvärldsbevakning/analys Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en del av kommunledningens och nämndernas strategiska arbete. Omvärldsanalysen är en systematisk bearbetning av den information som samlats in genom omvärldsbevakning. En omvärldsanalys beskriver trender, skeenden, lagförslag mm som kommer att påverka verksamhetens framöver. Kommunstyrelsen ansvarar för omvärldsanalys inom vissa centrala områden som är av intresse för hela den kommunala organisationen. De olika förvaltningarna ansvarar för omvärldsbevakning inom sitt sakområde exvis skola, vård och omsorg, miljö osv. Genom att följa utvecklingen under en längre tid kan man ställa ett antal frågor som bättre kan förbereda kommunen i sitt beslutsfattande; m Vad är en trolig framtidsutveckling för Landskrona kommun utifrån olika verksamhetsområden? m Hur påverkas Landskrona kommun av detta? m Hur bör vi tänka och agera för att bäst hantera dessa viktiga utmaningar framöver? m Om vi agerar hur kan vi då styra utvecklingen i en bättre riktning för Landskrona? Behovsanalys Behovsanalysen utgörs av kommuninvånarnas, näringslivets och andra målgruppers behov. Hjälpmedel kan vara olika analyser, enkäter, klagomålsredovisning med mera. Intern analys Avser främst organisationens behov. Det kan exempelvis röra analys av organisation, kompetensbehov, behov av ny rutiner, samordningsbehov, arbetsmiljökrav, värdegrundsarbete informationsbehov, IT-stöd osv. 11

12 Årliga planeringsdokument Följande årliga planeringsdokument utgör underlag i kommunens styrning: m Planeringsförutsättningar i form av omvärldsanalys, behovsanalys och intern analys, måluppfyllelse Kommunens viktigaste process Den här skisserade styrprocessen är kommunens viktigaste process. Planeringsförutsättningar, dialog, planering, budget, uppföljning/utvärdering, bokslut och årsredovisning är olika delar i samma process. Som huvudprocess fyller styrprocessen en viktig funktion genom att den samlar, uttrycker och tydliggör kommunens årliga prioriteringar, inriktning och resultat över året. Den ger både den politiska ledningen och förvaltningen stöd för arbetet och bidrar till att hålla ihop organisationen. Respektive nämnd kan naturligtvis besluta om planer för sin egen styrning, ledning och planering av verksamheten men dessa behandlas inte i denna styrmodell. m Planeringsdirektiv (inkl politiska prioriteringar) m Fullmäktiges och kommunstyrelsens styrdokument mm m Mål och budgetramar med plan m Kommunbudget m Delårsbokslut m Årsredovisning December November November September September 8 Uppstart Uppstart Faktainsamling Faktainsamling Oktober Oktober 1 November 2 December 3 Januari 4 Bokslut och årsredovisning Planerings- och uppföljningsschema Tertialuppföljningar och Delårsrapport Februari Februari Mars Mars April Oktober Oktober Maj 5 September Juni Juni 6 Augusti Juli 1 Planeringsseminarium kommunstyrelsen, nämndspresidier, ledningsgrupp och nyckelpersoner från förvaltningarna 2 Strategiseminarium kommunstyrelsen, nämndspresidier, ledningsgrupp och nyckelpersoner från förvaltningarna 3 Planeringsdirektiv sammanfattas av stadskontoret och behandlas i kommunstyrelsen. 4 Planeringsdirektiv skickas till nämnderna 5 Nämndernas åtaganden sammanställs som underlag för ömsesidig avstämning mellan ks, ledningsgrupp, nämndspresidier - MBL-behandling 6 Poltisk behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige av Mål och budgetramar med plan för kommande treårsperiod. 7 Nämndernas verksamhetsplaner sammanställs av stadskontoret. 8 Politisk behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige av nämndernas verksamhetplaner och eventuella budgetjusteringar 12

13 Tidplan År 1 September (V 36-37) Tertialbokslut (inkl måluppfyllelse) för tertial 2, sammanställs av stadskontoret. Oktober (V 39-40) Planeringsseminarium genomförs. Dialog rörande mål, måluppfyllelse och planeringsförutsättningar. Aktörer är kommunstyrelsen, nämndsordföranden/ presidier, ledningsgruppen och nyckelpersoner från förvaltningarna. Oktober (V 41-43) Resultat av planeringsseminariet sammanställs i stadskontoret. November (V 45-46) Strategiseminarium med kommunstyrelsen, nämndsordföranden/presidier, ledningsgrupp, nyckelpersoner från förvaltningarna. Strategidagen/dagarna utmynnar i förslag till planeringsdirektiv som innehåller prioriteringar, strategier, åtgärder, uppdrag och preliminära ramar, för kommande 3-årsperiod till nämnderna. November/december (V 47-48) Sammanställning av förslag till planeringsdirektiv av stadskontoret. December (V 49-52) Politisk behandling av planeringsdirektiv, i kommunstyrelsen. År 2 Januari (V 1-2) Planeringsdirektiv skickas ut till nämnderna av stadskontor. Januari mars (V 1 10) Arbete med bokslut och årsredovisning Januari - april (V 4-16) Budgetarbete i nämnderna, prioriterade kommunmål blir nämndmål/åtagande för nämnderna. Maj (V 18) Åtagandedialog/budgetberedning genomförs, aktörer är kommunstyrelsen, ledningsgrupp, nämndsordföranden/presidier. Möjlighet bör finnas till en fördjupning i mindre grupper för att skapa förutsättning för djupare dialog. Budgetberedningen utmynnar i ett förslag till Mål-och budgetramar, med plan för kommande treårsperiod. Maj (V 18-19) Tertialbokslut för tertial 1 sammanställs av stadskontoret. Maj (V 20) MBL av Mål-och budgetramar, med plan för kommande treårsperiod. Juni (V 23-26) Politisk beslutsprocess för Mål-och budgetramar med plan för kommande treårsperiod Kommunstyrelsen och fullmäktige. Juli - oktober (V 29-40) Nämndernas verksamhetsplanering genomförs vilket innebär att de omsätter de beslutade åtaganden och nämndmålen till verksamhetsmål som beskriver hur mål och åtaganden skall klaras av med de resurser som finns tillhanda. September (V 36-37) Tertialbokslut tertial 2, sammanställs av stadskontoret. Oktober (V 41-44) Nämndbeslut om verksamhetsplaner/ verksamhetsmål i respektive nämnd. November (V 44) Verksamhetsplan skickas in till stadskontoret. November december (V 49-52) Eventuella budgetjusteringar i kommunstyrelsen och fullmäktige. Budget inkl verksamhetsplaner anmälningsärende i fullmäktige. 13

14 Kommunförbundets inventering av regler som styr kommunala plan- och måldokument (maj 2006) Bibliotekslag (1996:1596) m 7 a - kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Kommunallagen (1991:900) m 8 kap. om ekonomisk förvaltning - hela kapitlet är av intresse, men följande punkter kan lyftas fram särskilt: m 8 kap. 4 - kommuner och landsting ska årligen upprätta en budget. m 8 kap. 5 - budgeten ska innehålla en verksamhets- och ekonomisk plan. m 8 kap. 5 a - Fullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur återställandet av ett uppkommet negativt ekonomiskt resultat för kommunen skall göras. Lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik m 6 första stycket - omfattningen av linjetrafik för persontransporter och grunderna för prissättning ska anges i entrafikförsörjningsplan, som trafikhuvudmannen årligen antar efter samråd med länstrafikansvariga. I planen skall det tas upp åtgärder för handikappanpassning av trafiken. m 6 andra stycket - omfattningen av trafik enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor skall anges i en trafikförsörjningsplan som kommunen årligen antar efter samråd med trafikhuvudmannen och landstinget i länet. Har en kommun överlåtit sina uppgifter enligt lagen om färdtjänst eller lagen om riksfärdtjänst till trafikhuvudmannen, skall trafikhuvudmannens trafikförsörjningsplan omfatta resor även enligt dessa lagar. Lag (2002:833 om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting m 2 - kommuner och landsting skall för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. Lag (1977:439) om kommunal energiplanering m 3 - plan för tillförsel, distribution och användning av energi ska antas av fullmäktige. Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar m 1 - Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Lag (1992:1528) om offentlig upphandling m 6 kap. 2 - vid behov ska den upphandlande enheten fastställa riktlinjer för användning av direktupphandling. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor m 3 kap. 3 - ett handlingsprogram för hur olyckor ska förebyggas ska antas av fullmäktige varje ny mandatperiod. m 3 kap. 8 - En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. Handlingsprogrammet skall antas av fullmäktige för varje ny mandatperiod. m Miljöbalken (1998:808) och anslutande författningar m 6 kap När en myndighet eller en kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program skall en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen göras, om genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. m 15 kap För varje kommun skall finnas en renhållningsordning som skall innehålla dels kommunens föreskrifter om avfallshantering och dels en avfallsplan. Ytterligare föreskrifter om dessa finns i avfallsförordningen (2001:1063). m Enligt 7 andra stycket förordningen om tillsyn enligt miljöbalken (1998:900) skall varje tillsynsmyndighet (nämnden) för varje verksamhetsår upprätta en plan för hur tillsynsarbetet skall bedrivas. 14

15 Plan- och bygglagen (1987:10) m Hela lagen är av intresse, men följande kan lyftas fram (glöm inte att även kolla i miljöbalken, särskilt kapitel 6). m 1 kap. 3 - kommunen ska ha en aktuell översiktsplan för beslut om mark- och vattenområden samt den byggda miljön. Mer detaljerade bestämmelser i 4 kap. Bland annat skall fullmäktige en gång varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet. m 1 kap. 3 - detaljplaner ska upprättas. Mer detaljerade bestämmelser i 5 kap. m 1 kap. 3 - fastighetsplaner får finnas. m 1 kap. 3 - regionplaner får upprättas för samordning av flera kommuners planläggning. Mer detaljerade bestämmelser finns i 7 kap. m 5 kap områdesbestämmelser kan finnas istället för detaljplan. Skollagen (1985:1100) m 2 kap. 7 - kommunen ska vinnlägga sig om en plan för kompetensutveckling av lärare. m 2 kap. 8 - en skolplan ska upprättas och antas av fullmäktige som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. m 5 kap. 4 a, 4 b - styrelsen för en gymnasieutbildning skall fastställa en plan för varje specialutformat program och individuellt program. Om programmet är avsett för en grupp elever, skall styrelsen även fastställa programmål. Skolans område i övrigt m Enligt 1 kap. 13 gymnasieförordningen ska det finnas en arbetsplan som beslutas av rektor för genomförandet av de fastställda målen för utbildningen. m Enligt förordning om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (SKOLFS 1994:1), avsnitt 2.8, ska rektor ansvara för att ett handlingsprogram för att förebygga och motverka kränkande behandling, såsom mobbing och rasism, upprättas, genomförs och följs upp. m Enligt 6 lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) skall huvudmannen för utbildning och annan verksamhet enligt skollagen eller den huvudmannen utser se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall årligen följas upp och ses över. Socialtjänstlagen (2001:453) m 5 kap. 6 - Kommunen ska planera sina insatser för äldre. m 5 kap. 8 - Kommunen ska planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. Väglag (1971:948) m 3 a, 14 a, 15 m.m. - Den som planerar att bygga en väg skall genomföra en förstudie vari förutsättningarna för fortsatt planering klarläggs. Arbetsmiljölagen (1977:1160) m 3 kap. 2 a - varje arbetsgivare ska i den mån det krävs upprätta en handlingsplan för att dokumentera arbetsmiljöarbetet. Jämställdhetslagen (1991:433) m en handlingsplan för jämställda löner m.m. ska upprättas. m 13 - en jämställdhetsplan för jämställdhetsarbetet ska upprättas. Hänvisning till Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning m Det står inget i lagen om en specifik handlingsplan eller liknande, men 5-6 handlar om vad arbetsgivaren måste göra för att förebygga diskriminering. En mångfaldsplan är inget tvång, men en god hjälp för att styra upp och målinrikta arbetet. 15

16 Stadskontoret, Landskrona kommun 2007 Layout & original: Analysera AB Foto: Sydpol.com Tryck: Kommuntryck, Landskrona kommun

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

KommunKompassen KÄVLINGE KOMMUN 2014 ANALYS AV. 18-19 Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun

KommunKompassen KÄVLINGE KOMMUN 2014 ANALYS AV. 18-19 Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun KommunKompassen ANALYS AV KÄVLINGE KOMMUN 2014 18-19 Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun Sveriges Kommuner och Landsting 2014-09-29 2 (33) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer