Inledande informationstext

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledande informationstext"

Transkript

1 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2014:3 FI Inledande informationstext Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med grundprospektet för Bankernas Warrant- och Certifikatprogram ( Programmet ) daterat den 12 juni 2013, tilläggsprospektet daterat den 6 augusti 2013, tilläggsprospektet nr. 2 daterat den 7 oktober 2013 och tilläggsprospektet nr. 3 daterat den 5 november 2013 vilka tillsammans utgör ett grundprospekt ( Grundprospektet ). För instrument ska tillämpas allmänna villkor av den 12 juni 2013 ( Allmänna Villkor ) som återges i Grundprospektet Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet och eventuella tilläggsprospekt finns att tillgå på Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av erbjudandet att förvärva Instrument under Warrant och Certifikatprogrammet (se avsnitt i Grundprospektet). Sammanfattningen är baserad på nu gällande danska, finska, norska och svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv ansvarig för bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Instrument och bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva Instrument enligt Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska investerare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Finsk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Till dessa Slutliga Villkor har bifogats en sammanfattning av emissionen. INFORMATION OM INSTRUMENT Instrumenttyp Instrumenttyp är turbowarrant. Förteckning över samtliga Instrument som omfattas av dessa Slutliga Villkor framgår av Tabell 1. Detta instrument är inte kapitalskyddat. Såsom anges i Grundprospektet är därför återbetalning av investerat belopp beroende av utvecklingen av Underliggande Tillgång/arna, och investerare riskerar att förlora delar eller hela det investerade beloppet i händelse av en för investeraren negativ utveckling. 1

2 Beräkning av avkastning Turbowarrantens värde på slutdagen bestäms för köpwarrant av hur mycket den underliggande tillgångens kurs överstiger turbowarrantens lösenkurs. För säljwarrant gäller motsatt att turbowarrantens värde avgörs av hur mycket underliggande tillgångs kurs understiger lösenkursen. Under löptiden är turbowarrantens värde beroende av ett flertal faktorer som exempelvis underliggande tillgångs kurs, lösenkurs, barriär, löptid, marknadsränta, underliggande tillgångs förväntade utdelning(ar) under löptiden, förväntade framtida volatilitet på underliggande tillgångs kurs, utbud och efterfrågan samt omsättning och likviditet. Exempel: Investerare A har köpt en turboköpwarrant med lösenkursen och barriärnivån 2.6 och Investerare B har köpt en turbosäljwarrant med lösenkursen och barriärnivån 2.8. Multiplikator för turboköpwarranten är 1/10 och multiplikator för turbosäljwarranten är 1/5. För turboköpwarranten, betalas investeraren skillnaden mellan slutkurs och lösenkurs multiplicerat med multiplikator, ifall slutkursen för turboköpwarranten är högre än lösenkursen vid slutdagen, och ingen förtidsförfallohändelse har inträffat. För turbosäljwarranten, betalas investeraren skillnaden mellan lösenkurs och slutkurs multiplicerat med multiplikator, ifall slutkursen för turbosäljwarranter är lägre än lösenkursen vid slutdagen, och ingen förtidsförfallohändelse har inträffat. I ovanstående exempel, är slutkursen för underliggande tillgången 2.5. Den underliggande tillgången har noterats lägre än 2.6 under instrumentets löptid, och därmed har en förtidsförfallohändelse inträffat för turboköpwarranten och Investerare As turboköpwarranter har förfallit värdelösa. För turbosäljwarranten, har ingen förtidsförfallohändelse inträffat, och därmed betalas investeraren 0.06 (( ) x 1/5) på slutlikviddagen. Denna sektion innehåller en kortfattad sammanfattning och beskrivning av vissa tillämpliga villkor för detta Instrument och är endast ett hjälpmedel för investeraren för att läsa och förstå de villkor som gäller för instrumentet. Villkoren i sin helhet framgår av de Allmänna Villkoren och de Slutliga Villkor som gäller för instrumentet och denna sammanfattning utgör inte en del av instrumentvillkoren. Rättigheter förknippade med Instrumenten Instrumenten är inte förknippade med några rättigheter utöver vad som följer av dessa Slutliga Villkor. 1. Identifiering av Turbowarrantserie som omfattas av Slutliga Villkor Emittent: Instrument: Typ av Turbowarrant: Turbowarrant Köp: Turbowarrant Sälj: Nordea Bank AB (publ) Turbowarrant Köp och Sälj Avser en Turbowarrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är högre än Lösenkurs. Avser en Turbowarrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är lägre än Lösenkurs. Underliggande Tillgång: Se tabell 1 2

3 Barriärnivå: Se tabell 2 Emissionsdag: ISIN-kod: Se tabell 1 Valuta: EUR Fastställelsedag för Slutkurs: Slutdag, se tabell 2 Förtidsförfallohändelse för Turbowarrant köp: Förtidsförfallohändelse för Turbowarrant sälj: Händelse som inte utgör Särskild Handelsstopphändelse enligt Emittentens bedömning, vid något tillfälle under en Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag, från och med Noteringsdag till och med Slutdag, innebärande att senaste officiella betalkurser under kontinuerlig handel för aktie eller index som utgör Underliggande Tillgång noterad[e] på Referenskälla är lika med eller lägre än Barriärnivå enligt Emittentens bedömning. Händelse som inte utgör Särskild Handelsstopphändelse enligt Emittentens bedömning, vid något tillfälle under en Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag, från och med Noteringsdag till och med Slutdag, innebärande att senaste officiella betalkurser under kontinuerlig handel för aktie eller index som utgör Underliggande Tillgång noterad[e] på Referenskälla är lika med eller högre än Barriärnivå enligt Emittentens bedömning. Lösenkurs: Se tabell 2 Metod för Referenskursbestämning: För Underliggande Tillgång utgörande aktie: Officiell Stängning Multiplikator: Se tabell 2 För Underliggande Tillgång utgörande DAX-index: Officiell stängningskurs för underliggande tillgång (Final Settlement Price) som EUREX publicerar och som baserar sig på Xetra auktionspriset som fastställs vid den auktion som börjar kl finsk tid på Slutdagen. För Underliggande Tillgång utgörande Eurostoxx 50- index: Officiell stängningskurs för underliggande tillgång (Final Settlement Price) som EUREX publicerar och som motsvarar medeltalet av indexets värden beräknat mellan kl och finsk tid på Slutdagen. Emittenten äger rätt att göra samtliga motsvarande justeringar till Metoden för Referenskursbestämning, enligt dessa Slutliga Villkor, som EUREX eventuellt meddelar om framtill eller under Slutdagen. 3

4 Referenskurs för Barriärnivå: Referenskälla: Samtliga senaste betalkurser under kontinuerlig handel noterade på Referenskälla från och med Noteringsdag och till och med Slutdag. Emittenten förbehåller sig rätten att avgöra om nivå är rimlig och därmed kan utgöra referenskurs för Barriärnivå. För Underliggande Tillgång utgörande aktie: NASDAQ OMX Helsinki Oy För Underliggande Tillgång utgörande index: EUREX Slutkurs för Turbowarrant köp: Om Förtidsförfallohändelse inte har inträffat: Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs eller Om Förtidsförfallohändelse har inträffat och Barriärnivån och Lösenkursen är lika, saknar Turbowarranten värde och upphör att existera. Om Förtidsförfallohändelse har inträffat och; Barriärnivån och Lösenkursen inte är lika: Lägsta betalkurs under kontinuerlig handel för underliggande aktie eller index noterade på Referenskälla som kan fastställas under den period om tre (3) Handelstimmar som följer närmast efter att en Förtidsförfallohändelse har inträffat. Om mindre än tre (3) Handelstimmar återstår till Referenskällans officiella stängning på Förtidsförfallodagen och/eller Marknadsavbrott inträffar, ska perioden för beräkning av Slutkurs fortsätta (på nästa Planerade Handelsdag som inte är en Störd handelsdag, om så erfordras såväl före Slutdagen eller Förtidsförfallodagen som efter Slutdagen eller Förtidsförfallodagen) för att en period om tre (3) Handelstimmar efter Förtidsförfallohändelsen ska uppnås. Om det efter det att en Förtidsförfallohändelse inträffat inte förekommer någon Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag och/eller om Marknadsavbrott pågår under mer än fem kalenderdagar efter Förtidsförfallohändelse ska Banken fastställa Slutkurs genom att bedöma hur värdet på den Underliggande tillgången skulle ha utvecklats. Slutlikviddagen kan i samtliga fall justeras i motsvarande mån. 4

5 Slutkurs för Turbowarrant sälj: Om en Förtidsförfallohändelse inte har inträffat: Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs eller Om en Förtidsförfallohändelse har inträffat och Barriärnivån och Lösenkursen är lika, saknar Turbowarranten värde och upphör att existera. Om en Förtidsförfallohändelse har inträffat och Barriärnivån och Lösenkursen inte är lika: Högsta betalkurs under kontinuerlig handel för underliggande aktie eller index noterade på Referenskälla som kan fastställas under den period om tre (3) Handelstimmar som följer närmast efter att en Förtidsförfallohändelse har inträffat. Om mindre än tre (3) Handelstimmar återstår till Referenskällans officiella stängning på Förtidsförfallodagen och/eller Marknadsavbrott inträffar, ska perioden för beräkning av Slutkurs fortsätta (på nästa Planerade Handelsdag som inte är en Störd handelsdag, om så erfordras såväl före Slutdagen eller Förtidsförfallodagen som efter Slutdagen eller Förtidsförfallodagen) för att en period om tre (3) Handelstimmar efter Förtidsförfallohändelsen ska uppnås. Om det efter det att en Förtidsförfallohändelse inträffat inte förekommer någon Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag och/eller om Marknadsavbrott pågår under mer än fem kalenderdagar efter Förtidsförfallohändelse, ska Banken fastställa Slutkurs genom att bedöma hur värdet på den Underliggande tillgången skulle ha utvecklats. Slutlikviddagen kan i samtliga fall justeras i motsvarande mån. Slutlikvid vid slutförfall: (Ingen förtidsförfallohändelse har Inträffat) För Turbowarrant Köp: Om Slutkurs > Lösenkurs (Slutkurs - Lösenkurs) x Multiplikator. I annat fall noll. För Turbowarrant Sälj: Om Slutkurs < Lösenkurs (Lösenkurs - Slutkurs) x Multiplikator. I annat fall noll. 5

6 Slutlikvid vid förtidsförfallo- Händelse För Turbowarrant Köp: Om Slutkurs Utdelning > Lösenkurs (Slutkurs Utdelning- Lösenkurs) x Multiplikator. I annat fall noll. För Turbowarrant Sälj: Om Slutkurs < Lösenkurs + Utdelning (Lösenkurs + Utdelning - Slutkurs) x Multiplikator. I annat fall noll. Utdelning: Slutlikviddag: Market Makers(s): Normal utdelning avseende Underliggande Tillgång med ex-dag efter Emissionsdagen och på eller före Slutdagen. Åtta (8) Bankdagar efter Slutdagen eller, vid Förtidsförfallohändelse, åtta (8) Bankdagar efter Förtidsförfallodagen. Emittenten eller ett bolag som ingår i samma koncern (nedan Market Maker) avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köp- och säljkurser för det antal handelsposter som Market Maker vid var tid beslutar. Åtagandet gäller vid kontinuerlig handel på den Reglerade marknaden. Prisställaren förbinder sig att erbjuda köp- och säljkurser för Turbowarranten under den period då handel med Turbowarranter sker på en Reglerad marknad. Åtagandet gäller vid kontinuerlig handel på den Reglerade marknaden. Skillnaden mellan köp- och säljkurs få som högst vara: 0,10 EUR, om säljkursen är < 2 EUR 0,20 EUR, om säljkursen är 2 EUR Kurserna gäller för minst ett tusen Turbowarranter. Köpkurs lämnas inte för Turbowarranter vars marknadsvärde uppgår till mindre än en (1) cent, eller motsvarande värde i annan valuta. Prisställaren har rätt att definiera värdena för de parametrar som påverkar fastställandet av kursen. Prisställaren är inte skyldig att erbjuda köp- och säljkurser om handeln med den underliggande tillgången har upphört. Prisställaren förbehåller sig rätten att tillfälligt avstå från att ställa köp- och säljkurser under en period då Prisställaren risksäkrar sitt eget innehav i den underliggande tillgången och vid sådana tillfällen då Prisställaren anser att tekniska problem i hög grad försvårar ställandet av köp- och säljkurser. I samband med sådan begränsning av Prisställarens skyldighet att erbjuda köp- och säljkurser ska Prisställaren via den Reglerade marknaden underrätta 6

7 marknadsaktörerna om begränsningen. Anmälan om Lösen: Bankdagskonvention: Efterföljande Bankdag Barriärnivå: Se tabell 2 Börsdagskonvention: Referenskurs: Referenskurs för Barriärnivå: Värderingsdag: Värderingstidpunkt: Återbetalningsdag: Central Värdepappersförvaltare: Efterföljande Börsdag Kurs för Underliggande Tillgång, beräknad enligt tillämplig Metod för Referenskursbestämning. Samtliga senaste betalkurser under kontinuerlig handel noterade på Referenskälla från och med Noteringsdag och till och med Slutdag. Banken förbehåller sig rätten att avgöra om nivå är rimlig och därmed kan utgöra Referenskurs för barriär. Slutlikviddag Euroclear Finland Oy Postadress: PB 1110, FI Helsingfors, Finland 2. Information om Underliggande Tillgång Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Emittenten tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Emittenten har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. Om Underliggande Tillgång är aktie, depåbevis eller obligation Se tabell 1 och 2 Om Underliggande Tillgång är ett index Indexets benämning: Indexleverantör: Beskrivning: Ytterligare information: Dags Deutsche Börse AG Se Ytterligare information om indexet kan erhållas på 7

8 Disclaimer: This financial instrument is neither sponsored nor promoted, distributed or in any other manner supported by Deutsche Börse AG (the "Licensor"). The Licensor does not give any explicit or implicit warranty or representation, neither regarding the results deriving from the use of the Index and/or the Index Trademark nor regarding the Index value at a certain point in time or on a certain date nor in any other respect. The Index is calculated and published by the Licensor. Nevertheless, as far as admissible under statutory law the Licensor will not be liable vis-à-vis third parties for potential errors in the Index. Moreover, there is no obligation for the Licensor vis-à-vis third parties, including investors, to point out potential errors in the Index. Indexets benämning: Euro Stoxx 50 Neither the publication of the Index by the Licensor nor the granting of a license regarding the Index as well as the Index Trademark for the utilization in connection with the financial instrument or other securities or financial products, which one derived from the Index, represents a recommendation by the Licensor for a capital investment or contains in any manner a warranty or opinion by the Licensor with respect to the attractiveness of an investment in this product. In its capacity as sole owner of all rights to the Index and the Index Trademark the Licensor has solely licensed to the issuer of the financial instrument and its affiliates the utilization of the Index and the Index Trademark as well as any reference to the Index and the Index Trademark in connection with the financial instrument." Indexleverantör: Beskrivning Ytterligare information: Disclaimer: STOXX Ltd Se Ytterligare information om indexet kan erhållas på The Euro STOXX 50 is the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or Dow Jones & Company, Inc., a Delaware corporation, New York, USA, (the "Licensors"), which is used under license. The securities based on the Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by the Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect thereto. 3. Erbjudandets former och villkor 8

9 Villkor för erbjudandet: Såsom följer av Allmänna Villkor. Antal emitterade Instrument: Se tabell 2 Sista dag för Teckning: Minsta och högsta teckningsbelopp: Meddelande om genomförd emission: Information om tilldelning: Likviddag: Courtage: Avgifter: Annan begränsning av samtycke till Finansiella Mellanhänders Användning av Grundprospektet: Intressen som har betydelse för emissionen: Förutom den ersättning som betalas till eventuella Finansiella Mellanhänder med anledning av deras deltagande i Programmet och/eller denna emission, så känner Emittenten inte till att någon inblandad person har något intresse av betydelse för emissionen. 4. Upptagande till handel och handelssystem Reglerad marknad / handelsplattform/ handelsplats: Kod på reglerad marknad / handelsplattform/ handelsplats: Noteringsdag: Noteringsvaluta: Handelspost: Slutdag: Planerad Handelsdag: Andra reglerade marknader där Instrumenten finns upptagna för handel: Nordic Growth Market NGM AB NDX (Nordic Derivatives Exchange) Emissionsdag EUR En (1) Turbowarrant utgör en handelspost. Den tidigaste av Förtidsförfallodag eller datum enligt tabell 2 Såsom följer av Allmänna Villkor NDX eller Nasdaq OMX Helsinki Oy 9

10 5. Annan information om Instrumenten Auktorisation: Förfarandet för avveckling av Instrument: Förfarande vid avkastning: Störande händelser som påverkar den Underliggande Tillgången: Justeringsregler för att ta hänsyn till händelser som påverkar Underliggande Tillgångar: Totalbelopp för emissionen: Betalning av och leverans av Instrument: Offentliggörande av resultat av erbjudandet: Tranch reserverad för erbjudande i visst land: Meddelande om tilldelning: Arrangör: Betalningsombud: Depåombud: Garant(er) för emissionen: Beräkningsombud: Rådgivares roll vid emissionen: Information från tredje man: Information efter Emissionsdagen: Beslut om att utge Instrument fattas med stöd av bemyndigande från Emittentens styrelse. Bankerna avser ej lämna någon information om Instrumenten efter Emissionsdagen. 10

11 Tabell 1 Warrantens börskod Underliggande tillgång Underliggande ISIN-kod Underliggande valuta Ytterligare information om underliggande tillgång TDAX4D9250NDS FI DAX DE EUR TDAX4D9350NDS FI DAX DE EUR TDAX4D9450NDS FI DAX DE EUR TDAX4D9550NDS FI DAX DE EUR TDAX4D9650NDS FI DAX DE EUR TDAX4P9850NDS FI DAX DE EUR TDAX4P10000NDS FI DAX DE EUR TDAX4P10100NDS FI DAX DE EUR TDAX4P10250NDS FI DAX DE EUR Tabell 2 Warrantens börskod Typ* Multiplikator Totalt antal warranter Slutdag (eller den tidigaste av Förtidsförfallodag) Warrantens ISINkod Lösenkurs Barriärnivå Emissionsdag Avräkningsdag TDAX4D9250NDS C 1/ TDAX4D9350NDS C 1/ TDAX4D9450NDS C 1/ TDAX4D9550NDS C 1/ TDAX4D9650NDS C 1/ TDAX4P9850NDS P 1/ TDAX4P10000NDS P 1/ TDAX4P10100NDS P 1/ TDAX4P10250NDS P 1/

12 *C = Call (Köp), P = Put (Sälj) Helsingfors, NORDEA BANK AB (PUBL) Juha Mikkilä Chef för Equity Trading Finland 12

13 BILAGA TILL DE SLUTLIGA VILLKOREN SAMMANFATTNING AV EMISSIONEN AVSNITT A INLEDNING OCH VARNINGAR A.1 Inledning: Denna sammanfattning skall läsas som en inledning till Grundprospektet och varje beslut om att investera i Instrument ska baseras på en bedömning av Grundprospektet i dess helhet. Om ett yrkande gällande informationen i detta Grundprospekt framförs inför domstol i en medlemsstat i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet kan käranden enligt den nationella lagstiftningen i medlemsstaterna bli skyldig att stå för kostnaderna för att översätta Grundprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Inget civilrättsligt ansvar kommer kunna göras gällande mot Bankerna i någon sådan medlemsstat enbart på grund av denna sammanfattning, inklusive alla översättningar av den, såvida den inte är vilseledande, felaktig eller oförenlig när den läses tillsammans med de andra avsnitten av detta Grundprospekt eller om den inte innehåller, när den läses tillsammans med de andra avsnitten i detta Grundprospekt, relevant information (så som den definieras i Artikel 2.1(s) i Prospektdirektivet) för att hjälpa investerare att fatta beslut om att investera i Instrument. A.2 Samtycke: Bankerna samtycker till att Grundprospektet används i samband med ett erbjudande avseende Instrument i enlighet med följande villkor: (i) samtycket gäller endast erbjudanden som kräver att ett prospekt upprättas; (ii) samtycket gäller endast under giltighetstiden för detta Grundprospekt; (iv) de enda finansiella mellanhänder som får använda Grundrospektet för erbjudanden är de finansiella mellanhänder som någon utav Bankerna har ingått distributionsavtal med och som anger detta på sin hemsida ( Finansiell Mellanhand ); och (v) samtycket gäller endast för erbjudanden i Danmark, Norge Sverige eller Finland i enlighet med vad som anges på den aktuella Finansiella Mellanhandens hemsida; (vi) samtycket kan för en enskild emission vara begränsat av ytterligare förbehåll som i så fall anges i de Slutliga Villkoren för emissionen. När en Finansiell Mellanhand lämnar anbud till investerare ska den finansiella mellanhanden underrätta investerare om anbudsvillkoren, i samband med att anbudet lämnas. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.1 Emittenternas registrerade firma och handelsbeteckning: Nordea Bank AB (Publ) ( NBAB ) Nordea Bank Finland Plc ( NBF ) 13

14 B.2 Emittenternas säte, bolagsform, lag under vilken emittenterna bedriver sin verksamhet, och land för registrering: NBAB är ett publikt aktiebolag med organisationsnummer Sätet är i Stockholm, Sverige, på följande adress: Smålandsgatan 17, Stockholm. Den huvudsakliga lagstiftningen som reglerar NBAB:s verksamhet är aktiebolagslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse. NBF är ett aktiebolag enligt den finska aktiebolagslagen. NBF är registrerat i handelsregistret med registreringsnummer NBF har sitt säte i Helsingfors på följande adress: Aleksanterinkatu 36 B, SF Helsingfors, Finland. Den huvudsakliga lagstiftningen som reglerar NBF:s verksamhet är den finska aktiebolagslagen och den finska lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform. B.4b Kända trender:. Det finns inte några för Bankerna kända tydliga trender som påverkar Bankerna eller de marknader de verkar på. B.5 Koncernbeskrivning: NBAB är moderbolag i Nordeakoncernen. Nordeakoncernen erbjuder finansiella tjänster på den nordiska marknaden (Danmark, Finland, Norge och Sverige), med ytterligare verksamhet i Polen, Ryssland, de baltiska länderna och Luxemburg, samt filialer i ett antal andra länder. De tre största dotterbolagen till Nordea Bank är Nordea Bank Danmark A/S i Danmark, NBF i Finland och Nordea Bank Norge ASA i Norge. NBF bedriver bankverksamhet i Finland som en del av Nordeakoncernen och dess verksamhet är helt integrerad i Nordeakoncernens verksamhet. B.9 Resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat: B.12 Utvald central finansiell information:. Bankerna gör inte någon resultatprognos eller resultatuppskattning i Grundprospektet.. Det finns inte några anmärkningar för Bankerna i deras revisionsberättelser. Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som utan väsentliga ändringar har hämtats från och måste läsas tillsammans med Bankernas respektive reviderade koncern- eller årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2012, samt revisorernas rapporter och kommentarer, därtill NBAB:s ej granskad finansiell rapport för niomånadersperioden som slutar per den 30 september 2013 som har inkluderats i Grundprospektet genom Tilläggsprospekt nr. 3 daterat 5 november 2013 samt tillhörande noter samt NBF:s ej granskade finansiella rapport för sexmånadersperioden som slutar per den 30 juni 2013 som har inkluderats i Grundprospektet genom Tilläggsprospekt nr. 1 daterat 6 august 2013 samt tillhörande noter. NBAB utvald central finansiell information, koncernen B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelsen: JAN- SEP 2013 JAN- SEP

15 (Miljoner EUR) Resultaträkning Summa rörelseintäkter Periodens resultat Balansräkning Summa skulder Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Förändring NBF utvald central finansiell information, koncernen H H (Miljoner EUR) Resultaträkning Summa rörelseintäkter Årets resultat Balansräkning Summa tillgångar Summa skulder Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Förändring Inga väsentligt negativa förändringar vad gäller NBAB:s eller NBF:s framtidsutsikter har inträffat sedan den den 31 december 2012, vilket är datumet för deras respektive senaste publicerade reviderade årsredovisning. Inga väsentliga förändringar vad gäller NBF:s finansiella ställning eller ställning på marknaden har inträffat sedan den 30 juni 2013, vilket är datumet för NBF:s ej granskade finansiella rapport för sexmånadersperioden som slutar per den 30 juni Inga väsentliga förändringar vad gäller NBAB:s finansiella ställning eller ställning på marknaden har inträffat sedan den 30 september 2013, vilket är datumet för NBAB:s ej granskade finansiella rapport för niomånadersperioden 15

16 som slutar per den 30 september B.13 Nyligen inträffade händelser: B.14 Koncernberoende: B.15 Emittenternas huvudsakliga verksamhet: för någon av Bankerna. Det har inte nyligen förekommit några särskilda händelser för någon av Bankerna som väsentligen påverkar bedömningen av Bankernas solvens sedan publiceringen av Bankernas reviderade årsredovisning för året som avslutades den 31 december Vare sig NBAB eller NBF är beroende av andra enheter inom Nordeakoncernen. NBAB utför bankverksamhet i Sverige inom ramen för Nordeakoncernens affärsorganisation. NBAB utvecklar och marknadsför finsansiella produkter och tjänster till privatkunder, företagskunder och den offentliga sektorn. NBF bedriver bankverksamhet i Finland som en del av Nordeakoncernen och dess verksamhet är helt integrerad i Nordeakoncernens verksamhet. Nordeakoncernens organisationsstruktur är byggd kring tre huvudsakliga affärsområden: Retail Banking, Wholesale Banking och Wealth Management. Utöver dessa affärsområden innehåller Nordeakoncernens organisation affärsenheten Group Operations and Other Lines of Business, tillsammans med Group Corporate Centre och Group Risk Management som är de andra centrala delarna av Nordeakoncernens organisation. Nordeakoncernen är en universell bank och erbjuder därmed ett omfattande sortiment av bank- och finansprodukter samt tjänster till hushåll och företagskunder, inklusive finansinstitut. Nordea-koncernens produkter och tjänster består av ett brett sortiment av banktjänster för hushållen, t.ex. bolån och konsumentlån, kredit- och bankkort och ett stort antal olika sparformer, livförsäkringar och pensionsprodukter. Dessutom har Nordeakoncernen ett brett sortiment av banktjänster för företag, inklusive affärslån, kontanthantering, betalnings- och kontotjänster, riskhanteringsprodukter och rådgivningstjänster, skuld- och kapitalrelaterade produkter för likviditet och kapitalanskaffning samt företagsfinansiering, hanteringstjänster för institutionella tillgångar och livförsäkrings- och pensionsprodukter för företag. Nordea-koncernen distribuerar även allmänna försäkringsprodukter. Nordea-koncernen har också det största distributionsnätverket för kunder på den nordiska marknaden, med cirka filialkontor (inklusive cirka 210 filialkontor i Polen, Ryssland och de baltiska staterna), telefonsupportcentraler i alla de nordiska länderna och en mycket konkurrenskraftig internetbank. Nordeakoncernen finns i 19 länder runt om i världen. B.16 Personer med direkt eller indirekt ägande/ kontroll:. Såvitt NBAB känner till är inte Nordeakoncernen direkt eller indirekt ägd eller kontrollerad av någon enstaka person eller grupp av personer som agerar tillsammans. NBF är ett helägt dotterbolag till NBAB. 16

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 12 juni 2015 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB ORIFLAME COSMETICS SA Seamless Distribution AB Ser. B SDB Med noteringsdag: 18 aug

Läs mer

Slutliga Villkor Bevis

Slutliga Villkor Bevis Datum för Slutliga Villkor: -10-28 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för Bevis ABUSA6E SWE utgivna under Swedbank AB:s Program för Bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor ska

Läs mer

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Detta prospekt ( Grundprospektet ) avseende E. J:or Capital AB:s ( Capital ) emissionsprogram

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS030 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS030 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS030 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

Certifikat Ryssland Autocall

Certifikat Ryssland Autocall www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Ryssland Autocall Avseende: Ryssland Med likviddag: 1 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Grundprospekt. Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Grundprospekt. Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram Grundprospekt Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram 26 mars 2014 I detta prospekt ( Grundprospekt ) förekommer hänvisningar till Handelsbankens årsredovisning

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Mini Futures ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av Mini Futures Certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Månadens placeringar januari 2015

Månadens placeringar januari 2015 Månadens placeringar januari 2015 Slutliga Villkor kapitalskyddade placeringar sid 2-9 Sammanfattning kapitalskyddade placeringar sid 9-14 Slutliga Villkor certifikat sid 15-25 Sammanfattning certifikat

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 684 serie D utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag.

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Castellum AB:s (publ) Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000

Läs mer

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6790 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

GRUNDPROSPEKT 18.5.2011

GRUNDPROSPEKT 18.5.2011 GRUNDPROSPEKT 18.5.2011 Ålandsbanken Abp Masskuldebrevsprogram och Warrant- och Certifikatprogram 1.000.000.000 euro Detta grundprospekt har upprättats i enlighet med Finlands värdepappersmarknadslag (495/1989),

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 659, serie A och B utgivna av Swedbank AB

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS059 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS059 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS059 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Abbvie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd-SP ADR, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi SA

Abbvie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd-SP ADR, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi SA CERTIFIKAT Avseende: Abbvie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd-SP ADR, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi SA Emissionsdag: 11 mars 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats

Läs mer

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp. Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp. Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 4 maj 2012. NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor

Läs mer

SKANSKA. Skanska Financial Services AB (publ) med borgen av Skanska AB (publ)

SKANSKA. Skanska Financial Services AB (publ) med borgen av Skanska AB (publ) SKANSKA Skanska Financial Services AB (publ) med borgen av Skanska AB (publ) Grundprospekt avseende Emissionsprogram för Medium Term Notes om åtta miljarder (8 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 19 februari 2014 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S DANMARK

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer