D-UPPSATS. Omvärldsbevakning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D-UPPSATS. Omvärldsbevakning"

Transkript

1 D-UPPSATS 2008:029 Omvärldsbevakning Hur branschers omgivningar påverkar användandet av omvärldsbevakning Christian Welin Sofia Widell Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation 2008:029 - ISSN: ISRN: LTU-DUPP--08/029--SE

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Bakgrund Definitioner och uttryck Problemdiskussion Syfte Teori Strategiska synsätt Olika typer av omgivningar En enkel och stabil omgivning En komplex och dynamisk omgivning Hur omvärldsbevakning kan bedrivas Formellt och informellt Informationskällor och metoder Arbete med modeller PEST Porters 5-kraftsmodell SWOT Metod Litteratursökning Förstudie Vetenskaplig ansats Forskningsstrategi Val av empiriobjekt Datainsamlingsmetod Metodproblem Kategorisering av omgivningar Validitet Reliabilitet Empiri JOB reklambyrå JOBs strategiska synsätt på omvärlden Vikten av omvärldsbevakning på JOB Hur genomförs omvärldsbevakningen på JOB? Aurorum Science Park Aurorum Science Parks strategiska synsätt på omvärlden Vikten av omvärldsbevakning på Aurorum Science Park Hur genomförs omvärldsbevakningen på Aurorum Science Park? Erlandssons Mekaniska Erlandssons Mekaniska strategiska synsätt på omvärlden Vikten av omvärldsbevakning på Erlandssons Mekaniska Hur genomförs omvärldsbevakningen på Erlandssons Mekaniska? Luleå Mekan & Svets AB Luleå Mekan & Svets strategiska synsätt på omvärlden Vikten av omvärldsbevakning på Luleå Mekan & Svets Hur genomförs omvärldsbevakningen på Luleå Mekan & Svets? Analys Strategiska synsätt på omvärlden Enkel och stabil omvärld Dynamisk och komplex omvärld Olika typer av omgivningar... 33

3 5.2.1 Enkel och stabil omvärld Dynamisk och komplex omvärld Hur kan omvärldsbevakning bedrivas Enkel och stabil omvärld Dynamisk och komplex omvärld Informationskällor och metoder Enkel och stabil omvärld Dynamisk och komplex omvärld Sammanfattning Slutsats Enkel och stabil omgivning Dynamisk och komplex omgivning Avslutande diskussion och fortsatt forskning Referenser... 42

4 FIGURFÖRTECKNING Figur 1 Strategisynsätt... 7 Figur 2 Affärsmiljöer Figur 3 Metoder Figur 4 Källor Figur 5 PEST- analysen Figur 6 Porters 5 krafter Figur 7 Analysmodell TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 Analystabell Bilaga 1 Intervjuguide

5 Förord Efter många sena kvällar och tidiga morgnar är nu denna undersökning klar. Vi vill tacka vår handledare Per-Erik Eriksson för att han har givit oss stöd genom denna process som varit problematisk för oss i många lägen. Torbjörn Nilsson har även under denna process kommit med mycket kloka råd vilket varit till stor hjälp för oss. Vi vill även tacka respondenterna som ställt upp på intervjuer, vilket har gjort vår uppsats genomförbar. Avslutningsvis vill vi tacka våra studiekamrater och Emelie Sandberg på ex-jobb Luleå. Luleå Tekniska Universitet, januari 2008 Christian Welin Sofia Widell

6 Sammanfattning Företag behöver i dagens omgivning anpassa sin verksamhet efter omgivningens rörelser för att kunna överleva. Omgivningens rörelser påverkar det enskilda företaget på olika sätt, vissa företag påverkas mer än andra. Detta beror på vilken omgivning och bransch ett företag befinner sig i. För att ett företag skall kunna överleva och vara framgångsrikt krävs det att de bedriver omvärldsbevakning i någon form. Vårt syfte med uppsatsen har varit att öka förståelsen för hur ett företag kan bedriva omvärldsbevakning i olika typer av omgivningar. Dessutom har vi studerat hur ett företag kan bedriva omvärldsbevakning beroende på en enkel- stabil eller dynamisk- komplex omgivning. I vår undersökning har vi intervjuat fyra respondenter i fyra olika företag. Enligt oss befinner sig två av företagen i en enkel och stabil omgivning medan de andra två företagen befinner sig i en dynamisk och komplex omgivning. Vår generella slutsats är att det är svårt kartlägga i vilken omgivning ett företag verkar inom. Samtliga företag påverkas emellertid på något sätt av omvärlden. I den enkla och stabila omgivningen kom vi fram till att ett av företagen för närvarande har gått till att verka i en mer dynamisk och komplex omgivning. Bedrivningen av omvärldsbevakning i denna omgivning var betydligt mindre än i den dynamiska och komplexa omgivningen. De två resterande företagen bedrev omvärldsbevakning kontinuerligt och strukturerat.

7 Abstract In today s environment companies need to adapt their activities to the environment's businesses in order to survive. The environment's changes influences the individual company in various ways, some companies are influenced more than others. This depends on which environment and sector a company operates in. In order for a company to survive and to be successful it needs to carry out environmental scanning to some extent. Our purpose with the essay has been to increase the understanding of how companies can categorize the environment and how two different sectors' environments influence the use of environmental scanning. Further, we have studied how companies can carry out environmental scanning in different environments; simple and stable versus dynamic and complex. The study focused on environmental scanning and we interviewed four respondents in four companies. Our opinion is that two of the companies are located in a simple and stable environment compared to the other two companies that are located in a dynamic and complex environment. Our conclusion is that it is difficult to categorise which environment a company operates in. All companies are influenced in one way or another by the environmental factors. In the simple and stable environment our conclusion was that one of the companies has developed from operating in a simple and stable environment to operate in a dynamic and complex environment. The extent to which environmental scanning is performed in this environment is considerably lower than in the dynamic and complex environment. The two remaining companies within the dynamic and complex environment carried out environmental scanning continuously and structurally.

8 1. Inledning I detta kapitel introduceras bakgrund, definitioner och uttryck samt en förstudie som ligger till grund för denna uppsats. Vidare presenteras problemdiskussionen, som leder fram till vårt syfte och frågeställningar för uppsatsen. Om vi först kunde veta var vi är och vart vi är på väg, skulle vi bättre kunna avgöra vad vi borde göra och hur vi borde göra det. (Abraham Lincoln) 1.1 Bakgrund Det har med tiden blivit alltmer viktigare för företag att kunna anpassa sin verksamhet efter omvärlden och dess förändringstakt enligt Frankelius och Rosén, (1993). Konkurrensen i omvärlden ökar kontinuerligt vilket i sin tur leder till ökad förändringstakt i samhället (ibid.). Ett företags framgångar beror enligt Frankelius och Rosén (1993) på en rad olika faktorer, alltifrån förmågan att kunna marknadsföra sig till den tekniska kompetensen. Faktorerna varierar naturligtvis beroende på vad det är för företag och bransch. Trots det anser författarna att det finns tre nyckelfaktorer som kan härledas till framgången hos företag. Dessa är företagets förmåga, omvärldens förutsättningar och kunskap om omvärldens förutsättningar. Det finns en mängd olika begrepp inom ämnesområdet som används för att redogöra omvärldsbevakning. Pagels-Frick (1999) menar att omvärldsbevakning skall ske på ett kontinuerligt sätt där frågorna kring omvärlden sker konstant. Kahaner (1996) markerar att det finns vissa nackdelar med att bedriva omvärldsbevakning. En nackdel är att vissa påpekar att det är ett cost och inte ett profit center och menar att det är allt för dyrt att implementera ett sådant arbete och att effekten på arbetet är svårt att se. Men Kahaners (1996) bemötande till detta påstående är att forskning i många fall uppvisar att detta kan vara lönsamt på lång sikt. Frankelius (2001) hävdar att ett framgångsrikt företag har en förståelse för sin omvärld och redan i ett tidigt skede kan urskilja förändringar och utifrån dessa agera på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Trots detta är de förändringar som är mest svåra att förutsäga möjligtvis också de viktigaste förändringarna. För att få en förståelse för omgivningen och påverka de analytiska processerna menar Ross, von Krogh och Ross (1998) att det finns ett antal modeller som är användbara vid denna analys. För att förstå organisationens strategiska position finns det fyra processer som är användbara att tänka på i början: 1. Hur ser omgivningen ut för organisationen?, få en snabb uppfattning om den. Är omgivningen statisk eller kännetecknas den av snabba förändringar? 2. Vilka faktorer har påverkat organisationens verksamhet i ett historiskt perspektiv? Sannolikheten är stor att dessa faktorer kommer att påverka organisationen i framtiden med. 1

9 3. Att försöka analysera de viktigaste påverkansfaktorer för verksamheten och plocka ut dessa, och på så sätt försöka förstå varför dessa faktorer är viktiga. 4. Att analysera hur organisationens position är gentemot dess konkurrenter för att på så sätt kunna granska i vilken riktning organisationen vill befinna sig i framtiden Företag kan i och med detta utföra omvärldsbevakning, som är ett användbart sätt för ett företag för att kunna besvara ovanstående fyra frågor. Det finns en antal olika synonymer till begreppet omvärldsbevakning, både svenska och engelska, och vi vill nedan reda ut dessa begrepp. 1.2 Definitioner och uttryck Det finns som nämnts ovan ett mängd olika definitioner och uttryck som vi har träffat på genom vår studie och därför har vi valt att ta upp lite olika definitioner och begrepp. Följaktligen kommer vi att reda ut dessa olika begrepp och redogöra för vårt förhållande till dessa utifrån vad de olika författarna har skrivit. De olika begreppen som vi träffat på är som följer: Omvärldsanalys Omvärldsbevakning Business Intelligence Competitive Intelligence Omvärldsbevakning (environmental scanning) är ett begrepp som Decker, Wagner och Scholz (2004) beskriver som ett sätt för ledare att studera och kontrollera omvärlden på. Författarna menar att det är viktigt för ledarna att vara uppmärksamma på de olika faktorerna som påverkar organisationen och dess strategiska riktning. Vidare skriver författarna att empiriska studier som gjorts visar att det finns ett stort samband mellan organisationers satsning på omvärldsbevakning och deras goda resultat. För att tolka information används begreppet Business Intelligence (BI) som Herschel och Jones (2005) förklarar som ett sammansatt begrepp av alla olika teknologier som använts för att samla in och analysera data. Detta i sin tur leder till ett förenklat beslutsfattande för organisationen. Ekonomisk och affärsmässig data finns i mängder på Internet och BI förklaras då oftast som upptäckter och förklaringar till gömd, ingående och relevant information som finns i den elektroniska världen. Kingser (2007) menar att det finns två olika förklaringar till BI i företagsvärlden. Den första förklaringen är att det fungerar som ett kontrollinstrument för analyser som bygger på företagets omvärld. Den andra förklaringen till BI är ett konkurrens och marknads kunnande. Men det är summan av dessa två snarlika förklaringarna som hör till det gemensamma begreppet BI enligt författaren. Enligt Pagels-Frick (1999) har ordet Business Intelligence (BI) nuförtiden blivit ett allmänt uttryck i en mängd olika språk. Det svenska begreppet som oftast används och som är synonymt med BI är marknads- och konkurrentanalys eller omvärldsanalys. Intelligence som står för inhämtningen av informationen saknar en svensk synonym. Andra uttryck som författaren tar upp är Competitive Intelligence som har liknande betydelse som BI. Kahaner (1996) förklarar ordet Competitive Intelligence (CI) som ett system för insamling och analysering av information från ens konkurrenters verksamhet och generell information som i 2

10 framtiden kan gynna ens verksamhet. Författaren menar även att det finns en skillnad mellan information och Intelligence, då det sistnämnda är sorterad och analyserad information som är användbar vid beslutfattande. Vi har träffat på samtliga uttryck genom vår litteraturstudie och vi har valt att använda det svenska uttrycket omvärldsbevakning. Detta uttryck är synonymt med begreppet omvärldsanalys som Pagels-Frick (1999) återger ovan. Det omvärldsbevakning däremot inte tar upp är analyseringen av informationen på samma sätt som omvärldsanalys, Business Intelligence och Competitive Intelligence. 3

11 1.3 Problemdiskussion Samhället idag karakteriseras alltmer av en ökad globalisering i samverkan med en snabbare tillvaro (Frankelius, 2001). Det är allt vikigare för företag att ha marknadsrelationer samt tillgång till affärsmässig information för att kunna överleva på marknaden enligt Huszár och Nagy (1996). Då vi befinner oss i en tillvaro med ständigt oförutsedda förändringar av omvärlden har det blivit ännu viktigare för företag att kunna se på omvärlden med nya ögon. För att företag ska kunna anpassa sin verksamhet på rätt sätt gentemot omvärlden så krävs det enligt Frankelius och Rosén (1993) att företag har kunskap och kännedom om vad som sker i omvärlden. Denna kunskap kan företag skaffa sig genom en väl fungerande omvärldsbevakning. Författarna definierar omvärld med allt som sker utanför företaget, både relevanta och irrelevanta händelser. Kunskap definierar författarna som samlad och omarbetad information. Författarna skiljer mellan kunskap och kunnande, och menar att kunskap är synonymt med att veta. Den främsta orsaken till varför företag använder sig av omvärldsbevakning enligt Wei Choo (1999) är för att få en förståelse av marknaden samt att kunna förutspå förändringar där. Genom detta kan företagen antingen förbättra eller beskydda sin strategiska position på marknaden i och med att de är förberedda inför kommande förändringar. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) är ett företags omvärld alla de omständigheter som föreligger utanför företagets sfär och som har påverkan på företaget. Vidare menar Frankelius (2001) att det gäller att uppfatta viktiga förändringar före alla andra företag samt att ta tillvara på möjligheterna att själva påbörja förändringar för att lyckas med sin verksamhet. Att företag har kunskap om vilket synsätt de betraktar omvärlden på hjälper dem att veta vad de ska fokusera på i sitt analysarbete. Vad företag har för synsätt på omvärlden är viktigt eftersom det påverkar företagets informationshantering. Det är viktigt att ifrågasätta sitt synsätt på omvärlden för att inte företaget ska gå miste om värdefull information (ibid.). Hedin och Sandström (2006) menar att omvärldsbevakning handlar om att kartlägga den del av omvärlden som påverkar företagets verksamhet. När företag kartlägger detta är det viktigt att inte enbart titta på en avgränsad och väl åtskild marknad av klassiskt slag. Det är även viktigt att ta hänsyn till faktorer som till exempel politiska beslut, teknikutveckling och konjunkturen. Jacobsen och Thorsvik (2002) anser att omvärlden kan komma att påverka företagets verksamhet, utseende och produktion. Enlig Ljung, Nilsson och Olsson (2007) har företagets omgivning (marknad) i hög grad en stor påverkan på hur företagets struktur för omvärldsbevakning utarbetas. Författarna definierar omgivning på en mängd olika sätt. Den vanligaste uppdelningen av omgivningen är att den bestäms utifrån om den är stabil eller föränderlig (dynamisk). En annan uppdelning innefattar om omgivningen är homogen (enkel) eller heterogen (komplex) (ibid.). Omgivningen kan kännetecknas av fyra olika miljöer som beskrivs nedan enligt (Ross, von Krogh och Ross, 1997). Stabil förutsägbar omgivning Enkel lätt att analysera omgivningen Dynamisk föränderlig omgivning Komplex svårare att analysera omgivningen Dessa fyra miljöer kan också placeras in i en enkel- stabil miljö samt en dynamisk- och komplex miljö. Ross, von Krogh och Ross (1998) redogör ytterligare att för företag som 4

12 verkar i en enkel och stabil omgivning kan det i många fall räcka att analysera historisk data för att förutspå framtiden. Dessa situationer ses då som relativt lätta att analysera och då kan man också se hur omgivningen kommer att förändras. Om omgivningen är dynamisk och komplex så räcker det inte att enbart studera historisk data, utan det krävs även att företag hela tiden har blicken framåt. Detta framtidsperspektiv grundas i att en del företag agerar utifrån känsla medan andra väljer en mer strukturerad process. Hedin & Sandström (2006) menar att omvärldsbevakning är dynamiskt och komplext. Således är varje företag unikt och informationsbehovet skiljer sig åt från företag och bransch. Detta gör att det inte finns några universallösningar för hur företag ska bedriva omvärldsbevakning och vilka metoder de bör använda. Författarna menar att något som är gemensamt för de flesta företagen är att de alltid eftersträvar att minska osäkerheten som finns kring förändringar i omvärlden. Mintzberg (1993) hävdar att mindre företag som är i en enkel struktur är i en enkel omvärld där det är chefens syn på omvärlden som råder. Styrningen är relaterad utifrån hur chefens uppfattningar vad det gäller organisationens plats i omvärlden och strategiska beslut. Hedin & Sandström (2006) framhåller vidare att på grund av omvärldens komplexhet så är det en nödvändighet att företag har en förenklad bild av omvärlden. Detta gör att företag kan rikta sin uppmärksamhet på det som de anser är avgörande och mest betydelsefullt. Det gäller följaktligen att kunna bedöma om informationen är värdefull bara nu eller om det gäller för framtiden också, och i så fall hur länge (Hedin och Sandström, 2006). Företag måste därför strukturera sin omvärldsbevakning och då är det bra att använda sig av analysverktyg och modeller för att gör det lättare för fördelningen och överblicken av all information. Vi vill utifrån ovanstående resonemang beskriva hur de olika omgivningarna påverkar det enskilda företagets bedrivning av omvärldsbevakning. Omgivningarna vi undersöker är enkel och stabil och dynamisk och komplex, då dessa omgivningar är motsatspar och den vanligaste kombinationen av dessa omgivningar. Vi vill med denna undersökning få en djupare förståelse inom ämnesområdet. Dessutom vill vi med denna undersökning öka företags kunskap, bedrivning och resultat av omvärldsbevakning. 1.4 Syfte Vårt syfte med denna uppsats är att öka förståelsen för hur företag kan bedriva omvärldsbevakning i olika typer av omgivningar. Syftet har preciserats i tre forskningsfrågor: Hur påverkar ett företags strategiska synsätt dess omvärldsbevakning? Hur skiljer sig omvärldsbevakningen åt beroende på omgivningen företag verkar inom? Vilka informationskällor och metoder används vid bedrivning av omvärldsbevakning? 5

13 2. Teori Detta kapitel innehåller den teoretiska referensramen som beskriver omvärldsbevakning, olika omgivningar, information samt olika metoder och analysverktyg. Kapitlet är till för att kunna förklara och besvara studiens forskningsfrågor. 2.1 Strategiska synsätt Det finns enligt Whittington (2002) fyra olika synsätt inom området strategi. Synsätten är klassiskt, evolutionistiskt, processuellt och systemteoretiskt. Klassiska synen: Kända forskare som är förknippade med detta perspektiv är exempelvis Igor Ansoff och Michael Porter. Synsättet kännetecknas av den rationella beslutsprocess som omfattar analys, som på sikt leder till konkurrensfördelar för en verksamhet. För att analysera omvärlden och organisationen samlas information in, som sedan anpassas till olika verktyg. Detta utfaller i ett resultat som gör organisationen mer flexibel och omvärlden mer förutsägbar. Strategin är att använda sig av god planering med rationella analyser och objektiva beslut. Detta utgör på sikt skillnaden mellan framgång och misslyckande. Evolutionistisk synen: En rationell planering som är framtidsinriktad (klassiskt synsätt) anser evolutionisterna saknar relevans. De menar att omgivningen är oförutsägbar och är därmed svår att förgripa sig på med hjälp av analyser. Evolutionisterna menar att marknadens dynamiska, fientliga och konkurrensinriktade miljö inte går att planera sig till för att kunna överleva på lång sikt. De företag som lyckas anpassa sig bäst till de förändringar som sker i omgivningen är de företag som kommer att överleva på sikt. Processinriktad syn: Det processuella perspektivet bygger på marknadens och organisationens brister i dess processer. Kärnan i den processinriktade strategin är den praktiska betydelsen. Strategin uppstår utifrån olika händelser som styrs av tillfälligheter, oklarheter och konservatism, som exempelvis processer av misstag. Systemteoretisk syn: Det sociala system som finns i organisationen är den största och påverkande faktorn när det gäller att utforma strategier. Den sociala bakgrunden kan på så sätt skapa andra intressen och mål i organisationen istället för ett enbart vinstintresse. Dessa intressen och mål kan exempelvis vara en stolthet och patriotism De avviker från läroböckernas regler som omfattar rationell planering på grund av att de anser dessa som obetydliga. Att hålla en hög klass och stolthet i det sociala system som en strateg befinner sig i är det som gör att organisationen överlever på lång sikt. 6

14 Nedan framställs en matris som sammanfattar de olika perspektivens huvudargument. Resultat Vinstmaximerande Analysera, planera och fatta beslut Håll kostnaderna nere och behåll valfriheten Klassiskt Evolutionistisk Processer Planerande Systemteoretisk Processuellt Gradvis uppträdande Följ de regler som gäller här Ligg lågt och följ Med strömmen Pluralistiska Figur 1 Strategisynsätt Egen bearbetning av de olika konsekvenserna av de fyra strategiska perspektiven utifrån Whittington (2002). Av dessa fyra olika synsätt är vår uppsats skriven utifrån det klassiska perspektivet eftersom vi är skolade åt det hållet. Men samtidigt kommer vi i uppsatsen även att ta upp de brister som ett sådant perspektiv medför. 2.2 Olika typer av omgivningar Avgörande för framgång har alltid varit att i tid uppfatta vad som händer i omvärlden och därmed kunna förutsäga framtiden. (Sir Basil Lidell-Hart) En enkel och stabil omgivning En stabil omgivning präglas enligt Ljung, Nilsson och Olsson (2007) av låg och förutsägbar förändring. Detta underlättar bland annat planeringsarbetet för företag som är verksamma i en sådan omgivning. Om den stabila omgivningen dessutom är enhetlig och regelbunden stödjer detta planeringen ännu mera. Företag som är verksamma i denna typ av omgivningen har en förhållandevis enkel organisationsstruktur (ibid.). Vidare menar Ljung m.fl. att företag som är verksamma i en enhetlig men föränderlig omgivning utsätts i högre grad för yttre störningar jämfört med en stabil omgivning. Detta leder till att planeringsarbetet försvåras och ett ökat behov av specialister. Enligt Ljung m.fl. karakteriseras en stabil men heterogen omgivning av den består av olika segment. En diversifierad verksamhet innebär att företaget har ett stort antal produkter i sitt utbud. Mintzberg (1993) beskriver att en enkel och stabil omvärld kännetecknas av en centraliserad och byråkratisk struktur. Vidare beskriver han den enkla och stabila omvärlden 7

15 som, att deras produkter och processer oftast är standardiserad och förändringar sker i en långsam takt En komplex och dynamisk omgivning Frankelius och Rosén (1993) hävdar att den turbulenta omgivningen beror på två anledningar: komplexitet och dynamik. Ross, von Krogh och Ross (1998) förklarar att en dynamisk omgivning kännetecknas av en omgivning med återkommande förändringar. I denna förändliga omgivning är det viktigt för företaget att inte bara fokusera på analyser som bygger på historiska händelser utan också betrakta framtiden med öppet sinne (ibid.). Företag vars omgivning är föränderlig och heterogen har större krav på flexibilitet inom företaget. Ett företag som är flexibelt karakteriseras av att snabbt kunna anpassa sig till nya situationer för att kunna lösa nya uppgifter (Ljung, Nilsson och Olsson, 2007). För de flesta företag är uppfattningen av omvärlden väldigt komplicerad och dynamisk. Förutom detta är omvärldsbilden inte stillastående utan förändras konstant över tiden (Hedin och Sandström, 2006). Det turbulenta tillståndet som råder i samhället varierar mellan olika branscher, marknader och affärer. För att företag ska kunna bringa klarhet i behovet av omvärldsbevakning fordras således en analys av omvärlden och förtydligande av denna omvärldsbild. Utifrån detta kan företagets olika verksamheter få fram olika krav på omvärldsbevakning. Dessa krav ligger sedan till grund för omvärldsbevakningens struktur och utformning (ibid.). Enligt Gill och Swann (1993) är det nuförtiden allmänt känt att det finns ett samband mellan hur pass dynamisk och komplex en marknad är. Det finns inget företag som är helt och hållet statisk, utan det finns alltid någon form av förändring som uppstår över tiden enligt Chakravarthy (1982). Många gånger är företag tvingade att rätta sig efter den omgivning de är verksamma i, för att kunna överleva på sikt menar Berglund och Blomqvist (1999). Med omgivning menar författarna den omgivning som företaget verkar och gör affärer i och mot vilken kunderbjudandena riktas. Mintzberg (1979) har utvecklat fyra huvudvariabler som beskriver omvärlden (omgivningen). Den första variabeln beskriver omvärlden efter om den är stabil dynamisk. Alltså i vilken omfattning organisationens omvärld är präglad av osäkerhet, det vill säga oväntade omständigheter. Till exempel snabb teknologisk utveckling, snabba förändringar av kunders preferenser eller konkurrenters utbud. Enligt Mintzberg (1979) definieras en dynamisk omgivning av oregelbundna förändringar som är svåra att förutsäga. Motsatt tillstånd gäller i en stabil omgivning. Den andra variabeln åtskiljer Mintzberg (1979) mellan enkel komplex, beträffande kraven som ställs på organisationens teknologi och sakkunskap. Är omgivningen komplex krävs utav företaget stora kunskaper om bland annat kunder, konkurrenter och teknologi. Motsatt tillstånd gäller i en enkel omgivning, där till exempel standardiseringen av produktionen har minskat behovet av kunskaper. Den tredje variabeln beskriver en marknad på en gradering från homogen heterogen. På en ren homogen marknad levereras en produkt till en typ av köpare av en producent. På en ren heterogen marknad finns istället många leverantörer som levererar många produkter till en mängd olika kundgrupper. 8

16 Mintzberg (1979) beskriver den sista och fjärde variabeln efter omvärldens grad av vänlighet fientlighet. Alltså i vilken omfattning det existerar konkurrens och olika konflikter. Graden av fientlighet påverkas av konkurrens, av företags relationer till obehöriga grupper och av resursernas tillgänglighet. Eftersom det är svårt att förutse fientliga omgivningar krävs det att företag reagerar snabbt mot dessa. Berglund och Blomqvist (1999) ger graden av fientlighet rätt att bestämma över graden av stabilitet. Detta på grund av att fientliga handlingar är svåra att känna på sig, vilket gör att författarna antar att en fientlig omgivning likaså är dynamisk. Stabilitets och komplexitetsgraderna kan delas in i fyra huvudkategorier av omgivningar enligt Berglund och Blomqvist (1999). Författarna definierar begreppet hög teknologisk nivå (se figur 2) som den teknik som karakteriserar en marknad som är komplex, vilket i sin tur orsakar ytterligare krav på företaget. Behov av kompetensutveckling samt informationsspridning är exempel på sådana krav som ställs. Utifrån Mintzbergs begreppsförklaringar ovan, kategoriserar författarna olika företags verksamheter enligt följande: Enkel stabil omgivning: Företag har enkelt att förutsäga kundernas efterfrågemönster i denna omgivning. Det är också relativt lätt att förutsäga konkurrenternas agerande genom att förändringstakten i företagsstrukturen i omgivningen är låg. Dessutom är teknikutvecklingen långsam. Enkel dynamisk omgivning: Eftersom kundernas efterfrågemönster i likhet med konkurrenternas agerande är svåra att förutsäga, möts företag ofta av överraskande förändringar. Vidare kan teknikutvecklingen ske snabbt i denna omgivning. Komplex stabil omgivning: Det är förhållandevis lätt för företag att överblicka omgivningen samt förutspå kundernas efterfrågemönster. Det är även lätt att förutsäga konkurrenternas agerande genom att förändringstakten i företagsstrukturen i omgivningen är låg. Den komplexa teknologin fordrar emellertid utbildning och delaktighet av flera olika kvalifikationer i den regelbundna produktionen. Komplex dynamisk omgivning: Företag ställs ofta inför oväntade förändringar i denna miljö eftersom kundernas efterfrågemönster liksom konkurrenternas agerande är komplicerade att förutspå. För övrigt kan teknikutvecklingen inträffa snabbt. 9

17 E N K E L K O M P L E X STABIL Affärsmiljöns karaktär: Låg teknologisk nivå Överblickbar Förutsägbar Affärsmiljöns karaktär: Hög teknologisk nivå Överblickbar Förutsägbar DYNAMISK Affärsmiljöns karaktär: Låg teknologisk nivå Ej överblickbar Ej förutsägbar Affärsmiljöns karaktär: Hög teknologisk nivå Ej överblickbar Ej förutsägbar Figur 2 Affärsmiljöer Egen bearbetning av de fyra olika affärsmiljöer som en organisation kan befinna sig inom enligt Berglund och Blomqvist (1999). 2.3 Hur omvärldsbevakning kan bedrivas Det finns en mängd olika råd och förslag bland teorier på hur företag ska strukturera sitt omvärldsbevakningsarbete för att kunna bedriva detta på bästa sätt. Eftersom samhället ständigt förändras är det svårt för företag att kunna urskilja på vad som är relevant i omvärlden. Det är därför viktigt att ha tydliga strukturer och metoder för att kunna klarlägga vilken slags information som behövs (Frankelius och Rosén, 1993). Wei Choo (1999) menar att omvärldsbevakning inte enbart bedrivs på ett traditionellt sätt, genom att samla information om kunder, leverantörer och konkurrenter med hjälp av konkurrentanalyser, branschanalyser samt olika marknadsanalyser. Utan omvärldsbevakning innefattar även information om ekonomiska förutsättningar, teknologi, politiska och juridiska regelverk samt sociala och demografiska trender Formellt och informellt Enligt Wei Choo (1999) innefattar omvärldsbevakning både att undersöka information och att söka efter information. Författaren menar att det finns fyra olika sätt som företag kan bedriva omvärldsbevakning på. Dessa är indirekt omvärldsbevakning, undersökande omvärldsbevakning, informellt informationssökande och formellt informationssökande. Indirekt omvärldsbevakning gör det möjligt att kunna lägga märke till förändringar i ett så tidigt skede som möjligt. Detta sker genom att företag utsätts för en mängd olika faktorer utan att ha någon särskild information i åtanke. Undersökande omvärldsbevakning medför att intresset riktas mot utvalda områden som företag finner intresseväckande. Detta görs för att kunna avgöra hur företag påverkas. Detta tillvägagångssätt kan betraktas som det första steget mot informellt och formellt 10

KAPITEL 6 OMVÄRLD KONTEXTEN SOM KRINGGÄRDAR VERKSAMHETEN

KAPITEL 6 OMVÄRLD KONTEXTEN SOM KRINGGÄRDAR VERKSAMHETEN KAPITEL 6 OMVÄRLD KONTEXTEN SOM KRINGGÄRDAR VERKSAMHETEN 1 För att kunna gå vidare måste vi veta var vi befinner oss just nu Är vi framgångsrika eller bara bra eller.. 2 VARFÖR BRY SIG OM OMVÄRLDEN? BEROENDE

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Litet bibliotek i stor omvärld

Litet bibliotek i stor omvärld Litet bibliotek i stor omvärld Omvärldsbevakning arbetsredskap och resurs Bakgrund Omvärldsbevakning : ett treårigt projekt på Länsbiblioteket i Värmland 2002-2005 (Statens Kulturråd och Region Värmland)

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.)

Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.) Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.) Kursansvariga: Professor Mikael Nygård och doktorand Mathias Mårtens Syfte Kursen är ett led i förberedelsen inför att skriva

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Smartare inköp genom tidig dialog

Smartare inköp genom tidig dialog STEG FÖR STEG Smartare inköp genom tidig dialog 1 Denna guide riktas till dig som vill göra smartare inköp genom att använda dig av tidig dialog. Tidig dialog innebär att upphandlande myndigheter träffar

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KUNSKAPSÖVERTAG GENOM SAMVERKAN I ETT DIVERSIFIERAT FÖRETAG

KUNSKAPSÖVERTAG GENOM SAMVERKAN I ETT DIVERSIFIERAT FÖRETAG KUNSKAPSÖVERTAG GENOM SAMVERKAN I ETT DIVERSIFIERAT FÖRETAG Affärsklimatet inom stålindustrin blir alltmer komplext. För att kunna följa förändringen hade Sandvik Material Technologies (SMT) länge arbetat

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Om jag saknar något? Ja, facit.

Om jag saknar något? Ja, facit. Om jag saknar något? Ja, facit. Meningsskapandets roll i framväxten av en hållbarhetsstrategi Nyckelord: Strategi Hållbarhet Meningsskapande Meningsgivande Kunskap I denna rapport har man undersökt processen

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar facit

FÖA110 Informationssökningsövningar facit FÖA110 Informationssökningsövningar facit Övningar i boksökning 1. Sök någon av böckerna i din kurslitteraturlista i bibliotekets katalog. Tips: Sök på ISBN-numret eller sök på något eller några ord t.ex.

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Effektivisering av en Business Intelligence-process

EXAMENSARBETE. Effektivisering av en Business Intelligence-process EXAMENSARBETE 2007:195 CIV Effektivisering av en Business Intelligence-process Petrus Dagman Christian Wigsten Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen för

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

C-UPPSATS. Små företags konkurrensverktyg och konkurrensfördelar

C-UPPSATS. Små företags konkurrensverktyg och konkurrensfördelar C-UPPSATS 2007:161 Små företags konkurrensverktyg och konkurrensfördelar Andreas Schultz Luleå tekniska universitet C-uppsats Marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV LEAN VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Författarna Grafisk form: Håkan

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Välkommen till Projektledning i praktiken Hur hanterar vi projekt?

Välkommen till Projektledning i praktiken Hur hanterar vi projekt? Välkommen till Projektledning i praktiken Hur hanterar vi projekt? Projekt i praktiken 1. Vad är projekt? 2. Olika typer av projekt. 3. Relation mellan projekt och ordinarie verksamhet. 4. Projektets faser.

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

Framtidens Team AB. Seminarium Framtidens ledarskap. endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap. 2009 Framtidens Team

Framtidens Team AB. Seminarium Framtidens ledarskap. endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap. 2009 Framtidens Team Framtidens Team: Seminarium Framtidens ledarskap endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att effektivt, modernt ledarskap kräver

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

D-UPPSATS. Fattas eller "fattas" strategiska beslut? En fallstudie av ett innovativt avknoppningsföretag i dess uppstartsfas

D-UPPSATS. Fattas eller fattas strategiska beslut? En fallstudie av ett innovativt avknoppningsföretag i dess uppstartsfas D-UPPSATS 2008:038 Fattas eller "fattas" strategiska beslut? En fallstudie av ett innovativt avknoppningsföretag i dess uppstartsfas David Lindström Krister Pedersen Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Inledning Kraljic presenterade 1983 en matris som behandlar inköp och leverantörsstrategier.

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1 Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794 Är du redo för FÖ3? 1. Ja 22 2. Nej 2 1 2 Magnus Moberg 1 » Industriell ekonomi GK Företagandet ME1003 P3 magnus.moberg@indek.kth.se Magnus Moberg 2 Magnus

Läs mer

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet En genomgång av forskning Dr John Øvretveit (jovret@aol.com) Director of Research, MMC, Karolinska Institute, Stockholm Professor of Health Policy

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

En sammanfattning av. - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning av. - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning av - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner Abstrakt Under de senaste åren har flera problem inom hjälpmedelområdet lyfts fram. För att hantera utvecklingen har Beslutsstöd

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 008 Sammanfattning Denna första undersökning mot den så kallade näringslivspanelen visar att panelens respondenter ger ett relativt gott betyg år såväl kommunens näringslivsklimat,

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Di Global Produktion 28 november 2013

Di Global Produktion 28 november 2013 Största utmaningarna för att upprätthålla en hög konkurrenskraft. EY hjälper svensk tillverkande industri att driva viktiga frågor på den politiska arenan Di Global Produktion 28 november 203 Vilka är

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

ME2030 - Företagsvärdering

ME2030 - Företagsvärdering ME2030 - Företagsvärdering 31/3 Analys av historik II, Strategisk analys Jens Lusua Investerat kapital OA-OL Investerat kapital NOA Rörelsefrämmande tillgångar Total funds invested Total funds invested

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Google Guide: Tips för sökoptimering

Google Guide: Tips för sökoptimering Google Guide: Tips för sökoptimering Google Guide Digital publikation www.intankt.se, Intankt Författare: Adam Ahlgren Typsnitt: Calibri, 11 punkter Formgivning: Intankt Omslagsfoto: Google Stockholm,

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Partsrådet är både unikt och spännande Lite om Partsrådet Partsrådet är en ideell förening, där centrala parterna (Arbetsgivarverket

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Projekt med syfte att utveckla en planeringsmodell integrerat

Läs mer