D-UPPSATS. Omvärldsbevakning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D-UPPSATS. Omvärldsbevakning"

Transkript

1 D-UPPSATS 2008:029 Omvärldsbevakning Hur branschers omgivningar påverkar användandet av omvärldsbevakning Christian Welin Sofia Widell Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation 2008:029 - ISSN: ISRN: LTU-DUPP--08/029--SE

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Bakgrund Definitioner och uttryck Problemdiskussion Syfte Teori Strategiska synsätt Olika typer av omgivningar En enkel och stabil omgivning En komplex och dynamisk omgivning Hur omvärldsbevakning kan bedrivas Formellt och informellt Informationskällor och metoder Arbete med modeller PEST Porters 5-kraftsmodell SWOT Metod Litteratursökning Förstudie Vetenskaplig ansats Forskningsstrategi Val av empiriobjekt Datainsamlingsmetod Metodproblem Kategorisering av omgivningar Validitet Reliabilitet Empiri JOB reklambyrå JOBs strategiska synsätt på omvärlden Vikten av omvärldsbevakning på JOB Hur genomförs omvärldsbevakningen på JOB? Aurorum Science Park Aurorum Science Parks strategiska synsätt på omvärlden Vikten av omvärldsbevakning på Aurorum Science Park Hur genomförs omvärldsbevakningen på Aurorum Science Park? Erlandssons Mekaniska Erlandssons Mekaniska strategiska synsätt på omvärlden Vikten av omvärldsbevakning på Erlandssons Mekaniska Hur genomförs omvärldsbevakningen på Erlandssons Mekaniska? Luleå Mekan & Svets AB Luleå Mekan & Svets strategiska synsätt på omvärlden Vikten av omvärldsbevakning på Luleå Mekan & Svets Hur genomförs omvärldsbevakningen på Luleå Mekan & Svets? Analys Strategiska synsätt på omvärlden Enkel och stabil omvärld Dynamisk och komplex omvärld Olika typer av omgivningar... 33

3 5.2.1 Enkel och stabil omvärld Dynamisk och komplex omvärld Hur kan omvärldsbevakning bedrivas Enkel och stabil omvärld Dynamisk och komplex omvärld Informationskällor och metoder Enkel och stabil omvärld Dynamisk och komplex omvärld Sammanfattning Slutsats Enkel och stabil omgivning Dynamisk och komplex omgivning Avslutande diskussion och fortsatt forskning Referenser... 42

4 FIGURFÖRTECKNING Figur 1 Strategisynsätt... 7 Figur 2 Affärsmiljöer Figur 3 Metoder Figur 4 Källor Figur 5 PEST- analysen Figur 6 Porters 5 krafter Figur 7 Analysmodell TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 Analystabell Bilaga 1 Intervjuguide

5 Förord Efter många sena kvällar och tidiga morgnar är nu denna undersökning klar. Vi vill tacka vår handledare Per-Erik Eriksson för att han har givit oss stöd genom denna process som varit problematisk för oss i många lägen. Torbjörn Nilsson har även under denna process kommit med mycket kloka råd vilket varit till stor hjälp för oss. Vi vill även tacka respondenterna som ställt upp på intervjuer, vilket har gjort vår uppsats genomförbar. Avslutningsvis vill vi tacka våra studiekamrater och Emelie Sandberg på ex-jobb Luleå. Luleå Tekniska Universitet, januari 2008 Christian Welin Sofia Widell

6 Sammanfattning Företag behöver i dagens omgivning anpassa sin verksamhet efter omgivningens rörelser för att kunna överleva. Omgivningens rörelser påverkar det enskilda företaget på olika sätt, vissa företag påverkas mer än andra. Detta beror på vilken omgivning och bransch ett företag befinner sig i. För att ett företag skall kunna överleva och vara framgångsrikt krävs det att de bedriver omvärldsbevakning i någon form. Vårt syfte med uppsatsen har varit att öka förståelsen för hur ett företag kan bedriva omvärldsbevakning i olika typer av omgivningar. Dessutom har vi studerat hur ett företag kan bedriva omvärldsbevakning beroende på en enkel- stabil eller dynamisk- komplex omgivning. I vår undersökning har vi intervjuat fyra respondenter i fyra olika företag. Enligt oss befinner sig två av företagen i en enkel och stabil omgivning medan de andra två företagen befinner sig i en dynamisk och komplex omgivning. Vår generella slutsats är att det är svårt kartlägga i vilken omgivning ett företag verkar inom. Samtliga företag påverkas emellertid på något sätt av omvärlden. I den enkla och stabila omgivningen kom vi fram till att ett av företagen för närvarande har gått till att verka i en mer dynamisk och komplex omgivning. Bedrivningen av omvärldsbevakning i denna omgivning var betydligt mindre än i den dynamiska och komplexa omgivningen. De två resterande företagen bedrev omvärldsbevakning kontinuerligt och strukturerat.

7 Abstract In today s environment companies need to adapt their activities to the environment's businesses in order to survive. The environment's changes influences the individual company in various ways, some companies are influenced more than others. This depends on which environment and sector a company operates in. In order for a company to survive and to be successful it needs to carry out environmental scanning to some extent. Our purpose with the essay has been to increase the understanding of how companies can categorize the environment and how two different sectors' environments influence the use of environmental scanning. Further, we have studied how companies can carry out environmental scanning in different environments; simple and stable versus dynamic and complex. The study focused on environmental scanning and we interviewed four respondents in four companies. Our opinion is that two of the companies are located in a simple and stable environment compared to the other two companies that are located in a dynamic and complex environment. Our conclusion is that it is difficult to categorise which environment a company operates in. All companies are influenced in one way or another by the environmental factors. In the simple and stable environment our conclusion was that one of the companies has developed from operating in a simple and stable environment to operate in a dynamic and complex environment. The extent to which environmental scanning is performed in this environment is considerably lower than in the dynamic and complex environment. The two remaining companies within the dynamic and complex environment carried out environmental scanning continuously and structurally.

8 1. Inledning I detta kapitel introduceras bakgrund, definitioner och uttryck samt en förstudie som ligger till grund för denna uppsats. Vidare presenteras problemdiskussionen, som leder fram till vårt syfte och frågeställningar för uppsatsen. Om vi först kunde veta var vi är och vart vi är på väg, skulle vi bättre kunna avgöra vad vi borde göra och hur vi borde göra det. (Abraham Lincoln) 1.1 Bakgrund Det har med tiden blivit alltmer viktigare för företag att kunna anpassa sin verksamhet efter omvärlden och dess förändringstakt enligt Frankelius och Rosén, (1993). Konkurrensen i omvärlden ökar kontinuerligt vilket i sin tur leder till ökad förändringstakt i samhället (ibid.). Ett företags framgångar beror enligt Frankelius och Rosén (1993) på en rad olika faktorer, alltifrån förmågan att kunna marknadsföra sig till den tekniska kompetensen. Faktorerna varierar naturligtvis beroende på vad det är för företag och bransch. Trots det anser författarna att det finns tre nyckelfaktorer som kan härledas till framgången hos företag. Dessa är företagets förmåga, omvärldens förutsättningar och kunskap om omvärldens förutsättningar. Det finns en mängd olika begrepp inom ämnesområdet som används för att redogöra omvärldsbevakning. Pagels-Frick (1999) menar att omvärldsbevakning skall ske på ett kontinuerligt sätt där frågorna kring omvärlden sker konstant. Kahaner (1996) markerar att det finns vissa nackdelar med att bedriva omvärldsbevakning. En nackdel är att vissa påpekar att det är ett cost och inte ett profit center och menar att det är allt för dyrt att implementera ett sådant arbete och att effekten på arbetet är svårt att se. Men Kahaners (1996) bemötande till detta påstående är att forskning i många fall uppvisar att detta kan vara lönsamt på lång sikt. Frankelius (2001) hävdar att ett framgångsrikt företag har en förståelse för sin omvärld och redan i ett tidigt skede kan urskilja förändringar och utifrån dessa agera på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Trots detta är de förändringar som är mest svåra att förutsäga möjligtvis också de viktigaste förändringarna. För att få en förståelse för omgivningen och påverka de analytiska processerna menar Ross, von Krogh och Ross (1998) att det finns ett antal modeller som är användbara vid denna analys. För att förstå organisationens strategiska position finns det fyra processer som är användbara att tänka på i början: 1. Hur ser omgivningen ut för organisationen?, få en snabb uppfattning om den. Är omgivningen statisk eller kännetecknas den av snabba förändringar? 2. Vilka faktorer har påverkat organisationens verksamhet i ett historiskt perspektiv? Sannolikheten är stor att dessa faktorer kommer att påverka organisationen i framtiden med. 1

9 3. Att försöka analysera de viktigaste påverkansfaktorer för verksamheten och plocka ut dessa, och på så sätt försöka förstå varför dessa faktorer är viktiga. 4. Att analysera hur organisationens position är gentemot dess konkurrenter för att på så sätt kunna granska i vilken riktning organisationen vill befinna sig i framtiden Företag kan i och med detta utföra omvärldsbevakning, som är ett användbart sätt för ett företag för att kunna besvara ovanstående fyra frågor. Det finns en antal olika synonymer till begreppet omvärldsbevakning, både svenska och engelska, och vi vill nedan reda ut dessa begrepp. 1.2 Definitioner och uttryck Det finns som nämnts ovan ett mängd olika definitioner och uttryck som vi har träffat på genom vår studie och därför har vi valt att ta upp lite olika definitioner och begrepp. Följaktligen kommer vi att reda ut dessa olika begrepp och redogöra för vårt förhållande till dessa utifrån vad de olika författarna har skrivit. De olika begreppen som vi träffat på är som följer: Omvärldsanalys Omvärldsbevakning Business Intelligence Competitive Intelligence Omvärldsbevakning (environmental scanning) är ett begrepp som Decker, Wagner och Scholz (2004) beskriver som ett sätt för ledare att studera och kontrollera omvärlden på. Författarna menar att det är viktigt för ledarna att vara uppmärksamma på de olika faktorerna som påverkar organisationen och dess strategiska riktning. Vidare skriver författarna att empiriska studier som gjorts visar att det finns ett stort samband mellan organisationers satsning på omvärldsbevakning och deras goda resultat. För att tolka information används begreppet Business Intelligence (BI) som Herschel och Jones (2005) förklarar som ett sammansatt begrepp av alla olika teknologier som använts för att samla in och analysera data. Detta i sin tur leder till ett förenklat beslutsfattande för organisationen. Ekonomisk och affärsmässig data finns i mängder på Internet och BI förklaras då oftast som upptäckter och förklaringar till gömd, ingående och relevant information som finns i den elektroniska världen. Kingser (2007) menar att det finns två olika förklaringar till BI i företagsvärlden. Den första förklaringen är att det fungerar som ett kontrollinstrument för analyser som bygger på företagets omvärld. Den andra förklaringen till BI är ett konkurrens och marknads kunnande. Men det är summan av dessa två snarlika förklaringarna som hör till det gemensamma begreppet BI enligt författaren. Enligt Pagels-Frick (1999) har ordet Business Intelligence (BI) nuförtiden blivit ett allmänt uttryck i en mängd olika språk. Det svenska begreppet som oftast används och som är synonymt med BI är marknads- och konkurrentanalys eller omvärldsanalys. Intelligence som står för inhämtningen av informationen saknar en svensk synonym. Andra uttryck som författaren tar upp är Competitive Intelligence som har liknande betydelse som BI. Kahaner (1996) förklarar ordet Competitive Intelligence (CI) som ett system för insamling och analysering av information från ens konkurrenters verksamhet och generell information som i 2

10 framtiden kan gynna ens verksamhet. Författaren menar även att det finns en skillnad mellan information och Intelligence, då det sistnämnda är sorterad och analyserad information som är användbar vid beslutfattande. Vi har träffat på samtliga uttryck genom vår litteraturstudie och vi har valt att använda det svenska uttrycket omvärldsbevakning. Detta uttryck är synonymt med begreppet omvärldsanalys som Pagels-Frick (1999) återger ovan. Det omvärldsbevakning däremot inte tar upp är analyseringen av informationen på samma sätt som omvärldsanalys, Business Intelligence och Competitive Intelligence. 3

11 1.3 Problemdiskussion Samhället idag karakteriseras alltmer av en ökad globalisering i samverkan med en snabbare tillvaro (Frankelius, 2001). Det är allt vikigare för företag att ha marknadsrelationer samt tillgång till affärsmässig information för att kunna överleva på marknaden enligt Huszár och Nagy (1996). Då vi befinner oss i en tillvaro med ständigt oförutsedda förändringar av omvärlden har det blivit ännu viktigare för företag att kunna se på omvärlden med nya ögon. För att företag ska kunna anpassa sin verksamhet på rätt sätt gentemot omvärlden så krävs det enligt Frankelius och Rosén (1993) att företag har kunskap och kännedom om vad som sker i omvärlden. Denna kunskap kan företag skaffa sig genom en väl fungerande omvärldsbevakning. Författarna definierar omvärld med allt som sker utanför företaget, både relevanta och irrelevanta händelser. Kunskap definierar författarna som samlad och omarbetad information. Författarna skiljer mellan kunskap och kunnande, och menar att kunskap är synonymt med att veta. Den främsta orsaken till varför företag använder sig av omvärldsbevakning enligt Wei Choo (1999) är för att få en förståelse av marknaden samt att kunna förutspå förändringar där. Genom detta kan företagen antingen förbättra eller beskydda sin strategiska position på marknaden i och med att de är förberedda inför kommande förändringar. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) är ett företags omvärld alla de omständigheter som föreligger utanför företagets sfär och som har påverkan på företaget. Vidare menar Frankelius (2001) att det gäller att uppfatta viktiga förändringar före alla andra företag samt att ta tillvara på möjligheterna att själva påbörja förändringar för att lyckas med sin verksamhet. Att företag har kunskap om vilket synsätt de betraktar omvärlden på hjälper dem att veta vad de ska fokusera på i sitt analysarbete. Vad företag har för synsätt på omvärlden är viktigt eftersom det påverkar företagets informationshantering. Det är viktigt att ifrågasätta sitt synsätt på omvärlden för att inte företaget ska gå miste om värdefull information (ibid.). Hedin och Sandström (2006) menar att omvärldsbevakning handlar om att kartlägga den del av omvärlden som påverkar företagets verksamhet. När företag kartlägger detta är det viktigt att inte enbart titta på en avgränsad och väl åtskild marknad av klassiskt slag. Det är även viktigt att ta hänsyn till faktorer som till exempel politiska beslut, teknikutveckling och konjunkturen. Jacobsen och Thorsvik (2002) anser att omvärlden kan komma att påverka företagets verksamhet, utseende och produktion. Enlig Ljung, Nilsson och Olsson (2007) har företagets omgivning (marknad) i hög grad en stor påverkan på hur företagets struktur för omvärldsbevakning utarbetas. Författarna definierar omgivning på en mängd olika sätt. Den vanligaste uppdelningen av omgivningen är att den bestäms utifrån om den är stabil eller föränderlig (dynamisk). En annan uppdelning innefattar om omgivningen är homogen (enkel) eller heterogen (komplex) (ibid.). Omgivningen kan kännetecknas av fyra olika miljöer som beskrivs nedan enligt (Ross, von Krogh och Ross, 1997). Stabil förutsägbar omgivning Enkel lätt att analysera omgivningen Dynamisk föränderlig omgivning Komplex svårare att analysera omgivningen Dessa fyra miljöer kan också placeras in i en enkel- stabil miljö samt en dynamisk- och komplex miljö. Ross, von Krogh och Ross (1998) redogör ytterligare att för företag som 4

12 verkar i en enkel och stabil omgivning kan det i många fall räcka att analysera historisk data för att förutspå framtiden. Dessa situationer ses då som relativt lätta att analysera och då kan man också se hur omgivningen kommer att förändras. Om omgivningen är dynamisk och komplex så räcker det inte att enbart studera historisk data, utan det krävs även att företag hela tiden har blicken framåt. Detta framtidsperspektiv grundas i att en del företag agerar utifrån känsla medan andra väljer en mer strukturerad process. Hedin & Sandström (2006) menar att omvärldsbevakning är dynamiskt och komplext. Således är varje företag unikt och informationsbehovet skiljer sig åt från företag och bransch. Detta gör att det inte finns några universallösningar för hur företag ska bedriva omvärldsbevakning och vilka metoder de bör använda. Författarna menar att något som är gemensamt för de flesta företagen är att de alltid eftersträvar att minska osäkerheten som finns kring förändringar i omvärlden. Mintzberg (1993) hävdar att mindre företag som är i en enkel struktur är i en enkel omvärld där det är chefens syn på omvärlden som råder. Styrningen är relaterad utifrån hur chefens uppfattningar vad det gäller organisationens plats i omvärlden och strategiska beslut. Hedin & Sandström (2006) framhåller vidare att på grund av omvärldens komplexhet så är det en nödvändighet att företag har en förenklad bild av omvärlden. Detta gör att företag kan rikta sin uppmärksamhet på det som de anser är avgörande och mest betydelsefullt. Det gäller följaktligen att kunna bedöma om informationen är värdefull bara nu eller om det gäller för framtiden också, och i så fall hur länge (Hedin och Sandström, 2006). Företag måste därför strukturera sin omvärldsbevakning och då är det bra att använda sig av analysverktyg och modeller för att gör det lättare för fördelningen och överblicken av all information. Vi vill utifrån ovanstående resonemang beskriva hur de olika omgivningarna påverkar det enskilda företagets bedrivning av omvärldsbevakning. Omgivningarna vi undersöker är enkel och stabil och dynamisk och komplex, då dessa omgivningar är motsatspar och den vanligaste kombinationen av dessa omgivningar. Vi vill med denna undersökning få en djupare förståelse inom ämnesområdet. Dessutom vill vi med denna undersökning öka företags kunskap, bedrivning och resultat av omvärldsbevakning. 1.4 Syfte Vårt syfte med denna uppsats är att öka förståelsen för hur företag kan bedriva omvärldsbevakning i olika typer av omgivningar. Syftet har preciserats i tre forskningsfrågor: Hur påverkar ett företags strategiska synsätt dess omvärldsbevakning? Hur skiljer sig omvärldsbevakningen åt beroende på omgivningen företag verkar inom? Vilka informationskällor och metoder används vid bedrivning av omvärldsbevakning? 5

13 2. Teori Detta kapitel innehåller den teoretiska referensramen som beskriver omvärldsbevakning, olika omgivningar, information samt olika metoder och analysverktyg. Kapitlet är till för att kunna förklara och besvara studiens forskningsfrågor. 2.1 Strategiska synsätt Det finns enligt Whittington (2002) fyra olika synsätt inom området strategi. Synsätten är klassiskt, evolutionistiskt, processuellt och systemteoretiskt. Klassiska synen: Kända forskare som är förknippade med detta perspektiv är exempelvis Igor Ansoff och Michael Porter. Synsättet kännetecknas av den rationella beslutsprocess som omfattar analys, som på sikt leder till konkurrensfördelar för en verksamhet. För att analysera omvärlden och organisationen samlas information in, som sedan anpassas till olika verktyg. Detta utfaller i ett resultat som gör organisationen mer flexibel och omvärlden mer förutsägbar. Strategin är att använda sig av god planering med rationella analyser och objektiva beslut. Detta utgör på sikt skillnaden mellan framgång och misslyckande. Evolutionistisk synen: En rationell planering som är framtidsinriktad (klassiskt synsätt) anser evolutionisterna saknar relevans. De menar att omgivningen är oförutsägbar och är därmed svår att förgripa sig på med hjälp av analyser. Evolutionisterna menar att marknadens dynamiska, fientliga och konkurrensinriktade miljö inte går att planera sig till för att kunna överleva på lång sikt. De företag som lyckas anpassa sig bäst till de förändringar som sker i omgivningen är de företag som kommer att överleva på sikt. Processinriktad syn: Det processuella perspektivet bygger på marknadens och organisationens brister i dess processer. Kärnan i den processinriktade strategin är den praktiska betydelsen. Strategin uppstår utifrån olika händelser som styrs av tillfälligheter, oklarheter och konservatism, som exempelvis processer av misstag. Systemteoretisk syn: Det sociala system som finns i organisationen är den största och påverkande faktorn när det gäller att utforma strategier. Den sociala bakgrunden kan på så sätt skapa andra intressen och mål i organisationen istället för ett enbart vinstintresse. Dessa intressen och mål kan exempelvis vara en stolthet och patriotism De avviker från läroböckernas regler som omfattar rationell planering på grund av att de anser dessa som obetydliga. Att hålla en hög klass och stolthet i det sociala system som en strateg befinner sig i är det som gör att organisationen överlever på lång sikt. 6

14 Nedan framställs en matris som sammanfattar de olika perspektivens huvudargument. Resultat Vinstmaximerande Analysera, planera och fatta beslut Håll kostnaderna nere och behåll valfriheten Klassiskt Evolutionistisk Processer Planerande Systemteoretisk Processuellt Gradvis uppträdande Följ de regler som gäller här Ligg lågt och följ Med strömmen Pluralistiska Figur 1 Strategisynsätt Egen bearbetning av de olika konsekvenserna av de fyra strategiska perspektiven utifrån Whittington (2002). Av dessa fyra olika synsätt är vår uppsats skriven utifrån det klassiska perspektivet eftersom vi är skolade åt det hållet. Men samtidigt kommer vi i uppsatsen även att ta upp de brister som ett sådant perspektiv medför. 2.2 Olika typer av omgivningar Avgörande för framgång har alltid varit att i tid uppfatta vad som händer i omvärlden och därmed kunna förutsäga framtiden. (Sir Basil Lidell-Hart) En enkel och stabil omgivning En stabil omgivning präglas enligt Ljung, Nilsson och Olsson (2007) av låg och förutsägbar förändring. Detta underlättar bland annat planeringsarbetet för företag som är verksamma i en sådan omgivning. Om den stabila omgivningen dessutom är enhetlig och regelbunden stödjer detta planeringen ännu mera. Företag som är verksamma i denna typ av omgivningen har en förhållandevis enkel organisationsstruktur (ibid.). Vidare menar Ljung m.fl. att företag som är verksamma i en enhetlig men föränderlig omgivning utsätts i högre grad för yttre störningar jämfört med en stabil omgivning. Detta leder till att planeringsarbetet försvåras och ett ökat behov av specialister. Enligt Ljung m.fl. karakteriseras en stabil men heterogen omgivning av den består av olika segment. En diversifierad verksamhet innebär att företaget har ett stort antal produkter i sitt utbud. Mintzberg (1993) beskriver att en enkel och stabil omvärld kännetecknas av en centraliserad och byråkratisk struktur. Vidare beskriver han den enkla och stabila omvärlden 7

15 som, att deras produkter och processer oftast är standardiserad och förändringar sker i en långsam takt En komplex och dynamisk omgivning Frankelius och Rosén (1993) hävdar att den turbulenta omgivningen beror på två anledningar: komplexitet och dynamik. Ross, von Krogh och Ross (1998) förklarar att en dynamisk omgivning kännetecknas av en omgivning med återkommande förändringar. I denna förändliga omgivning är det viktigt för företaget att inte bara fokusera på analyser som bygger på historiska händelser utan också betrakta framtiden med öppet sinne (ibid.). Företag vars omgivning är föränderlig och heterogen har större krav på flexibilitet inom företaget. Ett företag som är flexibelt karakteriseras av att snabbt kunna anpassa sig till nya situationer för att kunna lösa nya uppgifter (Ljung, Nilsson och Olsson, 2007). För de flesta företag är uppfattningen av omvärlden väldigt komplicerad och dynamisk. Förutom detta är omvärldsbilden inte stillastående utan förändras konstant över tiden (Hedin och Sandström, 2006). Det turbulenta tillståndet som råder i samhället varierar mellan olika branscher, marknader och affärer. För att företag ska kunna bringa klarhet i behovet av omvärldsbevakning fordras således en analys av omvärlden och förtydligande av denna omvärldsbild. Utifrån detta kan företagets olika verksamheter få fram olika krav på omvärldsbevakning. Dessa krav ligger sedan till grund för omvärldsbevakningens struktur och utformning (ibid.). Enligt Gill och Swann (1993) är det nuförtiden allmänt känt att det finns ett samband mellan hur pass dynamisk och komplex en marknad är. Det finns inget företag som är helt och hållet statisk, utan det finns alltid någon form av förändring som uppstår över tiden enligt Chakravarthy (1982). Många gånger är företag tvingade att rätta sig efter den omgivning de är verksamma i, för att kunna överleva på sikt menar Berglund och Blomqvist (1999). Med omgivning menar författarna den omgivning som företaget verkar och gör affärer i och mot vilken kunderbjudandena riktas. Mintzberg (1979) har utvecklat fyra huvudvariabler som beskriver omvärlden (omgivningen). Den första variabeln beskriver omvärlden efter om den är stabil dynamisk. Alltså i vilken omfattning organisationens omvärld är präglad av osäkerhet, det vill säga oväntade omständigheter. Till exempel snabb teknologisk utveckling, snabba förändringar av kunders preferenser eller konkurrenters utbud. Enligt Mintzberg (1979) definieras en dynamisk omgivning av oregelbundna förändringar som är svåra att förutsäga. Motsatt tillstånd gäller i en stabil omgivning. Den andra variabeln åtskiljer Mintzberg (1979) mellan enkel komplex, beträffande kraven som ställs på organisationens teknologi och sakkunskap. Är omgivningen komplex krävs utav företaget stora kunskaper om bland annat kunder, konkurrenter och teknologi. Motsatt tillstånd gäller i en enkel omgivning, där till exempel standardiseringen av produktionen har minskat behovet av kunskaper. Den tredje variabeln beskriver en marknad på en gradering från homogen heterogen. På en ren homogen marknad levereras en produkt till en typ av köpare av en producent. På en ren heterogen marknad finns istället många leverantörer som levererar många produkter till en mängd olika kundgrupper. 8

16 Mintzberg (1979) beskriver den sista och fjärde variabeln efter omvärldens grad av vänlighet fientlighet. Alltså i vilken omfattning det existerar konkurrens och olika konflikter. Graden av fientlighet påverkas av konkurrens, av företags relationer till obehöriga grupper och av resursernas tillgänglighet. Eftersom det är svårt att förutse fientliga omgivningar krävs det att företag reagerar snabbt mot dessa. Berglund och Blomqvist (1999) ger graden av fientlighet rätt att bestämma över graden av stabilitet. Detta på grund av att fientliga handlingar är svåra att känna på sig, vilket gör att författarna antar att en fientlig omgivning likaså är dynamisk. Stabilitets och komplexitetsgraderna kan delas in i fyra huvudkategorier av omgivningar enligt Berglund och Blomqvist (1999). Författarna definierar begreppet hög teknologisk nivå (se figur 2) som den teknik som karakteriserar en marknad som är komplex, vilket i sin tur orsakar ytterligare krav på företaget. Behov av kompetensutveckling samt informationsspridning är exempel på sådana krav som ställs. Utifrån Mintzbergs begreppsförklaringar ovan, kategoriserar författarna olika företags verksamheter enligt följande: Enkel stabil omgivning: Företag har enkelt att förutsäga kundernas efterfrågemönster i denna omgivning. Det är också relativt lätt att förutsäga konkurrenternas agerande genom att förändringstakten i företagsstrukturen i omgivningen är låg. Dessutom är teknikutvecklingen långsam. Enkel dynamisk omgivning: Eftersom kundernas efterfrågemönster i likhet med konkurrenternas agerande är svåra att förutsäga, möts företag ofta av överraskande förändringar. Vidare kan teknikutvecklingen ske snabbt i denna omgivning. Komplex stabil omgivning: Det är förhållandevis lätt för företag att överblicka omgivningen samt förutspå kundernas efterfrågemönster. Det är även lätt att förutsäga konkurrenternas agerande genom att förändringstakten i företagsstrukturen i omgivningen är låg. Den komplexa teknologin fordrar emellertid utbildning och delaktighet av flera olika kvalifikationer i den regelbundna produktionen. Komplex dynamisk omgivning: Företag ställs ofta inför oväntade förändringar i denna miljö eftersom kundernas efterfrågemönster liksom konkurrenternas agerande är komplicerade att förutspå. För övrigt kan teknikutvecklingen inträffa snabbt. 9

17 E N K E L K O M P L E X STABIL Affärsmiljöns karaktär: Låg teknologisk nivå Överblickbar Förutsägbar Affärsmiljöns karaktär: Hög teknologisk nivå Överblickbar Förutsägbar DYNAMISK Affärsmiljöns karaktär: Låg teknologisk nivå Ej överblickbar Ej förutsägbar Affärsmiljöns karaktär: Hög teknologisk nivå Ej överblickbar Ej förutsägbar Figur 2 Affärsmiljöer Egen bearbetning av de fyra olika affärsmiljöer som en organisation kan befinna sig inom enligt Berglund och Blomqvist (1999). 2.3 Hur omvärldsbevakning kan bedrivas Det finns en mängd olika råd och förslag bland teorier på hur företag ska strukturera sitt omvärldsbevakningsarbete för att kunna bedriva detta på bästa sätt. Eftersom samhället ständigt förändras är det svårt för företag att kunna urskilja på vad som är relevant i omvärlden. Det är därför viktigt att ha tydliga strukturer och metoder för att kunna klarlägga vilken slags information som behövs (Frankelius och Rosén, 1993). Wei Choo (1999) menar att omvärldsbevakning inte enbart bedrivs på ett traditionellt sätt, genom att samla information om kunder, leverantörer och konkurrenter med hjälp av konkurrentanalyser, branschanalyser samt olika marknadsanalyser. Utan omvärldsbevakning innefattar även information om ekonomiska förutsättningar, teknologi, politiska och juridiska regelverk samt sociala och demografiska trender Formellt och informellt Enligt Wei Choo (1999) innefattar omvärldsbevakning både att undersöka information och att söka efter information. Författaren menar att det finns fyra olika sätt som företag kan bedriva omvärldsbevakning på. Dessa är indirekt omvärldsbevakning, undersökande omvärldsbevakning, informellt informationssökande och formellt informationssökande. Indirekt omvärldsbevakning gör det möjligt att kunna lägga märke till förändringar i ett så tidigt skede som möjligt. Detta sker genom att företag utsätts för en mängd olika faktorer utan att ha någon särskild information i åtanke. Undersökande omvärldsbevakning medför att intresset riktas mot utvalda områden som företag finner intresseväckande. Detta görs för att kunna avgöra hur företag påverkas. Detta tillvägagångssätt kan betraktas som det första steget mot informellt och formellt 10

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23.

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23. Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller Thomas Rosenfall 1 Makromiljön och branschen Makromiljön Politiska Nya aktörer Sociokulturella Ekonomiska Leverantörer Rivalitet Kunder Juridiska (legala)

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET INLÄMNINGAR SEMINARIUM 2 IEI/INDUSTRIELL EKONOMI VERSION 1.02

LINKÖPINGS UNIVERSITET INLÄMNINGAR SEMINARIUM 2 IEI/INDUSTRIELL EKONOMI VERSION 1.02 1 PESTEL Beskriver de storskaliga faktorer i företagets omvärld som har speciellt inflytande på hur företaget måste göra saker. o Politiska: Regeringens inblandning i ekonomin, exempelvis anställningslagar,

Läs mer

Sammanfattning. Kompetencemægleruddannelsen 2012 og 13

Sammanfattning. Kompetencemægleruddannelsen 2012 og 13 Sammanfattning Kompetencemægleruddannelsen 2012 og 13 Facilitatorguide - Cafémetoden Som café-chef är det ditt jobb att hjälpa deltagarna genom den inlärningsprocess som avgör vad den enskilda deltagaren

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell,

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, ingela.solvell@liu.se Idé >ll affärsidé Omvärldens (ständiga) förändring öppnar för

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Tomas Sörensson 1 Affärsidé Mission Vision Mission Övergripande uppgift Vision Önskvärt

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Litet bibliotek i stor omvärld

Litet bibliotek i stor omvärld Litet bibliotek i stor omvärld Omvärldsbevakning arbetsredskap och resurs Bakgrund Omvärldsbevakning : ett treårigt projekt på Länsbiblioteket i Värmland 2002-2005 (Statens Kulturråd och Region Värmland)

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

KAPITEL 6 OMVÄRLD KONTEXTEN SOM KRINGGÄRDAR VERKSAMHETEN

KAPITEL 6 OMVÄRLD KONTEXTEN SOM KRINGGÄRDAR VERKSAMHETEN KAPITEL 6 OMVÄRLD KONTEXTEN SOM KRINGGÄRDAR VERKSAMHETEN 1 För att kunna gå vidare måste vi veta var vi befinner oss just nu Är vi framgångsrika eller bara bra eller.. 2 VARFÖR BRY SIG OM OMVÄRLDEN? BEROENDE

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling - Makes people and business successful - Passion för kunderna Kundorienterad verksamhetsutveckling Tommy Ytterström www.proandpro.se HÅLLPUNKTER Introduktion Spaningar och utmaningar Samtal kring kundorientering

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

Företags- och branschanalys 2011-02-21 1

Företags- och branschanalys 2011-02-21 1 Företags- och branschanalys 2011-02-21 1 Michael Porter (1980) 2011-02-21 2 Hur hänger det ihop Five forces Vilka drivkrafter styr branschen? Värdekedjan Vilka konkurrensmässiga fördelar har konkurrenterna?

Läs mer

SWOT. Copyright Dansk & Partners

SWOT. Copyright Dansk & Partners SWOT Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Datasökning Intern information Internredovisning Strukturkapital har det gjorts nåt liknande tidigare inom organisationen, interna experter

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

TEIM04 Grupp 3 Shilling Kapitel 6

TEIM04 Grupp 3 Shilling Kapitel 6 Chapter Six, Defining the Organizations s Strategic Direction Schilling (2013) menar att det första steget i att formulera ett företags strategi är att först ta reda på företagets nuvarande position och

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Smartare inköp genom tidig dialog

Smartare inköp genom tidig dialog STEG FÖR STEG Smartare inköp genom tidig dialog 1 Denna guide riktas till dig som vill göra smartare inköp genom att använda dig av tidig dialog. Tidig dialog innebär att upphandlande myndigheter träffar

Läs mer

Purchasing must become supply management

Purchasing must become supply management Purchasing must become supply management How managers can guard against materials disruptions by formulating a strategy for supply Peter Kraljic (1983) Grupp 5, 2012-11-14 Kristin Andersson Andreas Johansson

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet Praktikrapport Praktikplats Avdelning Handledare Sveriges Television Publik- och Utbudsanalys Tomas Lindhé Publik och utbudsanalys, PoU, på SVT svarar mot olika ledningsfunktioner i organisationen gällande

Läs mer

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower)

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower) Corporate & Business strategy Kent Thorén INDEK - KTH de Wit & Meyer, Strategy, Process, Content, Context, THOMSON BUSINESS PRESS. Ett företag kan behöva flera typer av strategier Inledning Design - den

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

SWOT Copyright Dansk & Partners

SWOT Copyright Dansk & Partners SWOT 2011-03-03 Copyright Dansk & Partners Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Analysmodeller Analysmetoder är idéer och koncept som utvecklas över tiden. Faktorer som teknologisk

Läs mer

KUNSKAPSÖVERTAG GENOM SAMVERKAN I ETT DIVERSIFIERAT FÖRETAG

KUNSKAPSÖVERTAG GENOM SAMVERKAN I ETT DIVERSIFIERAT FÖRETAG KUNSKAPSÖVERTAG GENOM SAMVERKAN I ETT DIVERSIFIERAT FÖRETAG Affärsklimatet inom stålindustrin blir alltmer komplext. För att kunna följa förändringen hade Sandvik Material Technologies (SMT) länge arbetat

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Agenda. Makromiljön och branschen Makromiljön

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Agenda. Makromiljön och branschen Makromiljön Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller 1 Agenda Omvärlds- och branschanalys Makroanalys SWOT-analys TOWS-analys Marknadsstrategier 2 Makromiljön och branschen Makromiljön Demografisk omvärld

Läs mer

Human resource. Människan och organisationer

Human resource. Människan och organisationer Human resource Människan och organisationer Grundpelare i HR Organisationer är till för att ta hand om mänskliga behov Organisationer och människor behöver varandra När anpassning mellan organisation och

Läs mer

Högskolan i Gävle 2002-01-10 Institutionen för ekonomi Organisation B 5 p. Förändringen

Högskolan i Gävle 2002-01-10 Institutionen för ekonomi Organisation B 5 p. Förändringen Högskolan i Gävle 2002-01-10 Institutionen för ekonomi Organisation B 5 p Förändringen När förändringens vindar blåser, bygger somliga vindskydd och andra vindkraftverk. Maria Skoglund 660907 maria.skoglund@nordea.se

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Internationalisering i en global värld

Internationalisering i en global värld Internationalisering i en global värld från innovation till marknadsledare Staffan Brege Professor Industriell marknadsföring, Linköpings universitet Christer Öjdemark Styrelseordförande och tidigare koncernchef

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Dynamics Engagement_062513_wp _EMEA HUR ENGAGERADE ÄR DINA

Läs mer

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV LEAN VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Författarna Grafisk form: Håkan

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp

Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp Business Administration BA (C), Business Marketing, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

ATT LEDA FÖRÄNDRING. Ingen förändring utan ledarskap. Dessa övningar ger dig som ledare nyttiga saker att göra och prata om när du leder förändring.

ATT LEDA FÖRÄNDRING. Ingen förändring utan ledarskap. Dessa övningar ger dig som ledare nyttiga saker att göra och prata om när du leder förändring. ATT LEDA FÖRÄNDRING Ingen förändring utan ledarskap. Dessa övningar ger dig som ledare nyttiga saker att göra och prata om när du leder förändring. Innehåll Sida Leda från fronten 2 MBWA saker att prata

Läs mer

Fastighetsföretagande och Facilities Management

Fastighetsföretagande och Facilities Management Fastighetsföretagande och Facilities Management VFR081 Kursmål: Kunskap och förståelse För godkänd kurs skall studenten kunna: Förklara och beskriva relevanta aspekter rörande fastighetsföretagande Förklara

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Varianter: 20 p. D-nivå (för magisterexamen) 10 p. C-nivå (för kandidatexamen) 10 p. C-nivå + 10 p. D-nivå (för magisterexamen) Delar:

Varianter: 20 p. D-nivå (för magisterexamen) 10 p. C-nivå (för kandidatexamen) 10 p. C-nivå + 10 p. D-nivå (för magisterexamen) Delar: Varianter: 20 p. D-nivå (för magisterexamen) 10 p. C-nivå (för kandidatexamen) 10 p. C-nivå + 10 p. D-nivå (för magisterexamen) 1 För uppsatskurserna i datorlingvistik gäller generellt att de består av

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014-2016

STRATEGISK PLAN 2014-2016 Den strategiska planen är ett styrdokument som fungerar som en vägvisare för oss som arbetar inom PRV. Den är vårt direkta svar på regeringens regleringsbrev som styr vår verksamhet. Den strategiska planen

Läs mer

Arbetsmiljöarbete och motivation

Arbetsmiljöarbete och motivation Arbetsmiljöarbete och motivation Teoretisk översikt och konstruktion av ett frågeformulär Mattias Åteg, Ing-Marie Andersson, Greg Neely, Gunnar Rosén, Jonas Laring och Olle Nygren arbetslivsrapport nr

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren Affärsutveckling i frontlinjen Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren 2 Till dig som arbetar med affärsutveckling Funderar du och dina kollegor över nya affärsmöjligheter och hur ert

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Skriva vetenskapligt

Skriva vetenskapligt Skriva vetenskapligt Varför skriva så mycket? 2 Vad är en effektiv text? 3 4 5 6 7 8 Hur ska jag börja? 9 10 11 Empiri 12 13 Organisera 14 15 Skrivandets förstadie Vad vill jag/vi skriva om? Varför? Eftersökning

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

A* leda och organisera strategisk utveckling Förändring och utveckling i komplexa system

A* leda och organisera strategisk utveckling Förändring och utveckling i komplexa system A* leda och organisera strategisk utveckling Förändring och utveckling i komplexa system Stärka kunskapen och förmågan a* sjösä*a och driva strategiska utvecklingsinifafv Utmana föreställningar. Finna

Läs mer

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den.

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den. Egenbedömning inför presentation Som företagare är du alltid fullt upptagen men alla väntar sig ändå att du är den som kan ditt företag bäst och kan beskriva det. Denna checklista tar dig igenom frågeställningar

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Strategisk marknadsanalys

Strategisk marknadsanalys Ramverk för: Strategisk marknadsanalys Datum: Företag: Kund/prospect: Produkt/tjänst: Nuvarande omsättning på kunder: Uppskattad potential: Säljmål på kund/prospect: Copyright 2013. Pyramid Communication

Läs mer

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling När vi i Rörelse & Utveckling startade 1996 var det med en stark drivkraft att vilja medverka till utveckling bland organisationer, grupper och verksamheter.

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Informationsstrategi inom omvärldsanalys en studie om svensk dagligvaruhandel

Informationsstrategi inom omvärldsanalys en studie om svensk dagligvaruhandel Företagsekonomiska institutionen Informationsstrategi inom omvärldsanalys en studie om svensk dagligvaruhandel Magisteruppsats i Företagsekonomi Strategisk och operativ ekonomistyrning Höstterminen 2005

Läs mer

Om jag saknar något? Ja, facit.

Om jag saknar något? Ja, facit. Om jag saknar något? Ja, facit. Meningsskapandets roll i framväxten av en hållbarhetsstrategi Nyckelord: Strategi Hållbarhet Meningsskapande Meningsgivande Kunskap I denna rapport har man undersökt processen

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp Bra lönebildning 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära lönebildning där IKEM:s löneavtal ska ge lokala parter goda förutsättningar. Det är

Läs mer

ME2030 - Företagsvärdering

ME2030 - Företagsvärdering ME2030 - Företagsvärdering 31/3 Analys av historik II, Strategisk analys Jens Lusua Investerat kapital OA-OL Investerat kapital NOA Rörelsefrämmande tillgångar Total funds invested Total funds invested

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer