Elektriska vägar omvärldsbevakning Oscar Olsson, Viktoria Swedish ICT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektriska vägar omvärldsbevakning Oscar Olsson, Viktoria Swedish ICT"

Transkript

1 Elektriska vägar omvärldsbevakning Oscar Olsson, Viktoria Swedish ICT Bakgrund Elfordon har potential till en lovande framtid som ersättare eller komplement till dagens fossilbränsledrivna fordon. Fossilbränslefordon bidrar till bland annat koldioxidutsläpp samtidigt som Sverige har koldioxidsnål elproduktionen från vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Elektrifierade fordon har dessutom i regel en högre verkningsgrad än andra fordon drivna på bensin eller diesel och kräver därför mindre energi. För rena personbilar som går på el är räckvidden i regel ca mil och laddning kan ske i princip överallt där det finns ett tillgängligt eluttag. Tiden för att fylla större delen av batteriet varierar mellan 30 minuter och några timmar beroende på batteristorlek och effekttillgång, vilket både kan anses tillräckligt snabbt för dagspendling i stadstrafik men samtidigt opraktiskt lång tid att vänta då man ska längre sträckor. Få kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar finns för att öka elbilars räckvidd som är tidsmässigt jämförbara med att tanka bensin eller diesel. Elektrifiering av längre lastbils- eller busstransporter finns i princip inte då ett batteri med tillräcklig kapacitet för att tillgodose behovet skulle utgöra en betydande kostnadsökning och dessutom minska tillgänglig lastkapacitet. I takt med ökad oro för stigande oljepriser och striktare miljömål har intresset blivit större för lösningar för att förse vägar med el som kontinuerligt kan överföras direkt till fordonet. Dessa elvägar skulle kunna sammanbinda städer och förse elektrifierade fordon med el från förnyelsebara energikällor för att kraftigt förlänga räckvidden. Det skulle på så vis bli ett bekvämt alternativ till behovet av att stanna och ladda eller byta batteri. Med väl utbyggda elvägar skulle dessutom batteristorleken kunna minskas och därmed också kostnader, vikt och energiförbrukning per körd kilometer. Elektrifiering av transportkorridorer ingår i den färdplan som presenterades som uppmaning till regeringen för att nå en fossilberoende fordonsflotta år Bakom färdplanen stod konsortiet Roadmap Sweden som inkluderar över 80 organisationer med anknytning till elfordonsbranschen. Ett exempel på att intresse finns på statlig nivå är att Energimyndigheten och Trafikverket har fått i uppgift att till våren gå ut med en så kallad innovationsupphandling inom området där syftet bland annat är att driva på utvecklingen av nya miljölösningar i transportsektorn. Syfte och potential Ett argument för eldrift är den minskade miljöpåverkan. Nedan är en sammanställning av det genomsnittliga utsläppet för elproduktion i Sverige och Europa under 2011 samt en uppskattning av resulterande utsläppet per km för elfordon jämfört med motsvarande för ett bränslefordon. Siffrorna inom parantes inkluderar även överföringsförluster från källan till fordonet men denna kan variera kraftigt beroende på överföringsmetod och ursprung. Förluster för elöverföringen skulle kunna uppgå till ca 20% och inkluderar överföringsförluster, transformering samt batteriladdning. Förlusterna från fossilbränslet kommer främst från raffinering och leverans men även från utvinningen och uppgår till ca 15%. Motsvarande utsläpp för tyngre lastbilar är svårare att generalisera då den till stor del är beroende av lasten men är i genomsnitt ca sex gånger det nedanstående för lastbilar med en vikt på omkring 40 ton Elgenerering g/kwh Elektriska bilar g/km Fossilbränslebilar g/km Sverige 20 4 (4.8) 144 (165.6) Europa (108) 136,6 (157) Table 1 Gram CO2 utsläpp från elgenerering och för olika fordonsslag. 3,4,5,6 På grund av de låga utsläppen av koldioxid i samband med elgenerering gör Sverige särskilt lämpat för elbilar ur en miljösynpunkt. En reducering med ca 140g koldioxid är möjlig per körd km vid en övergång till elbil om man endast tar hänsyn till energin som krävs för att driva fordonet. Under 2011 i Sverige var den genomsnittliga körsträckan per person 6450 km. Miljövinsten räknat per fordon är ännu högre för tunga fordon då dessa har en förbrukning

2 som uppskattningsvis kan vara 5 till 10 gånger högre per kilometer. Motsvarande siffra för genomsnittliga Europa är inte lika positiv då mycket kol används för att framställa elenergin. Även om elektrifiering av elfordon i regel bidrar till minskat energibehov så bör marknaden för implementation noga övervägas baserat på tillgänglig miljövänlig elproduktion. 7 Målet att år 2020 ha ett genomsnittligt utsläpp från personbilar på 95g koldioxid/km skulle i princip innebära att endast de länder med ett utsläpp per kwh som är lägre än 2011 års Europa skulle miljömässigt vinna på att övergå till eldrift. Om hela Sveriges fordonsflotta skulle elektrifieras så skulle det uppskattningsvis gå åt 10 TWh för tyngre fordon och 17 TWh för personfordon, 8 en fördelning som även skvallrar om varifrån koldioxidutsläppen kommer ifrån. Ytterligare ett argument för fordonsägaren är minskade kostnader vilket till stor del kan härledas till elmotorns högre verkningsgrad. Den energi som skulle gå åt att köra en elbil en mil är ca 2 kwh vilket ungefär motsvarar dryga 2 kr, jämfört med ca 7 kr för en modern fossilbränslebil. Kostnadsskillnaden för en tung lastbil med ca sex gånger förbrukningen av en personbil blir än mer påtaglig. Ytterligare besparing skulle kunna uppnås om oljepriset antas öka i en snabbare takt jämfört med priset för elektricitet. En fördel med minskat oljeberoende är att energiförsörjningen skulle kunna bli inhemsk och oberoende av andra länder. Hur den minskade skatteintäkten till följd av minskade försäljningen av olja ska kompenseras är också intressant och något som sällan debatteras. När importkostnaden minskar för fordonsägaren så minskar också intäkten för staten. Det som talar emot är ett eventuellt högre pris för själva elfordonet, en kostnad som visserligen skulle kunna minskas med ett mindre batteri. Införandet av ett bonus-malus, system 9 som tidigare införts i Frankrike där bilar med mycket utsläpp bekostar fordon med mindre utsläpp skulle vara ett sätt att reducera priset för ett elfordon. Tekniker som finns Induktiva och konduktiva överföringsmetoder är de mest lovande teknikerna och finns i olika färdighetsgrad, även kapacitiv överföring finns på ett utvecklingsstadium 10. För- och nackdelar med dessa tekniker kan och bör diskuteras för att kunna göra en bedömning vilken som lämpar sig bäst. Konduktiv överföring har funnits en länge tid och då främst för spårbunden trafik och har i sådan trafik visat sig vara driftsäker och ha små förluster. Den induktiva energiöverföringsmetoden, som för industritillämpningar också funnits länge, omnämns ofta då den inte kräver någon fysisk kontakt för att överföra energin och de elektriska ledarna kan därför isoleras och göras petsäkra och väderoberoende. Däremot är inte denna teknik testad i någon större utsträckning i kommersiellt bruk för vägtransporter. Konduktiv laddning Standarder för elektrifierade transporter via luftledning har funnits länge inom järnvägsindustrin både som tåg och spårvagn och hindras därför inte av patent och intellektuella rättigheter. Ytterligare fördelar med en direktkontakt är dessutom den höga överföringseffektiviteten som kan uppnås samt en förhållandevis låg installationskostnad. Siemens och Scania gick nyligen ut med ett pressmeddelande att man har för avsikt att samarbeta för att utveckla tekniken och ta fram ellastbilar för kommersiellt bruk som kan utnyttja kontinuerlig laddning från luftledning under färd. 11 Konceptet för att överföra energin kallas för ehighway som presenterades av Siemens i maj Skillnaden jämfört med liknande överföring inom spårindustrin är att det måste finnas två ledningar i luften, en för matning och en för återledning, på samma sätt som för trådbussar, då strömmen inte kan återmatas genom metallhjul till räls. Siemens anser sig ha en mogen teknik efter flera år av praktiska tester och det är inte otroligt att den snart kommer användas i Växjö och i så fall bli den första demonstrationssträckan för elvägar i befintlig trafikmiljö. Teknikbolagen Svenska Elvägar och Projekengagemang som länge arbetat för en konduktiv matning via luftledning har tillsammans med Posten som kund visat intresse för en ca 2 km lång sträcka där MEUR per km är en uppskattad kostnad för elvägar baserat på luftledningar. 13 Kostnaden beror på vad som inkluderas i själva installationen såsom exempelvis ombyggnation av väg, eltillförsel och säkerhetsåtgärder. Motsvarande kostnad är halverad här 14 där den även jämförs med andra typer av elvägstekniker för elöverföring underifrån fordonet och priset varierar mellan 4 MSEK per km till 15 MSEK per km. En stor fördel för tekniker som överför energin underifrån fordonet är att den även då blir tillgänglig för personfordon som inte skulle

3 kunna nå en luftledning på samma sätt som en lastbil, vilket gör att flera fordon kan dela på kostnaderna och att den potentiella nyttan blir större. Företaget Elways arbetar för att överföra energin till fordonet från vägbanan. För att komma åt energin i vägen monteras en släpande arm på fordonet som har kontakt med skenor i marken. I princip påminner lösningen med överföring ovanifrån men med energiöverföring underifrån tillkommer problematiken att skenorna blir exponerade för snö, is och objekt på vägbanan samt att man riskerar att öka faran för människor och djur på vägen. Elways har valt att segmentera skenorna som är nedsänkta i marken så att endast skenorna under ett fordon i hög fart överför energi. På så vis anses elvägen vara lika säker som en vanlig väg då fordonet i sig skulle innebära en lika stor fara som elen för någon som skulle råka befinna sig på vägen. Man har även patenterat flera lösningar som påstås göra att man kan hantera både snö, is och objekt på vägen. Projektet har beviljats 9 miljoner i stöd för att bygga en demonstrationsbana på Test Track som ligger inom Airport City Stockholm. 15 Ytterligare ett projekt i Sverige, kallat Slide-in, pågår för att utveckla och utvärdera konduktiva elvägar och det leds av Volvo AB med teknik från franska Alstom. 16 Även i detta fall är det teknik som ursprungligen utvecklats för att förse spårvagnstrafik med ström underifrån, kallad APS, som anpassats för vägfordon. APS har använts i kommersiell trafik under närmare 10 år i Frankrike. Fordonen kommer i samtliga fall behöva vara utrustade med ett energilagar, lämpligen ett batteri, så att fordonet kan fälla upp strömavtagaren för att kunna hantera omkörningar och komplicerade vägavsnitt som inte lämpar sig för elektrifiering. Exempel på motsvarande utveckling av kontinuerlig konduktiv elöverföring underifrån vägen till fordon som sker utanför Sverige är svårt att finna. Vad detta beror på är svårt att sätta fingret på men en gissning skulle kunna vara att man vill utreda induktiv överföring först där man slipper fysisk kontakt samt visuell påverkan på vägen. Induktiv laddning Många företag arbetar med att ta fram en teknik för att induktivt överföra energi till stillastående fordon för att på så vis undvika behovet av en fysik kontakt. Detta beskrevs tydligt i tidigare utskick av Henrik Engdahl och det finns flera exempel på samarbeten mellan fordonstillverkare och tillverkare av den induktiva tekniken varav nedan följer en handfull länkar för den som är intresserad. 17,18,19,20,21,22,23 Laddning av elfordon har länge dominerats av konduktiv laddning men i takt med att verkningsgrad, vikt och tillförlitlighet för induktiv överföring förbättrats börjar flera projekt planera för att övergå från demonstration till test av induktiv teknik under verkliga förhållanden. Att tekniken har blivit tillräckligt kompakt för att få plats i personbilar har antagligen också haft positiv inverkan. Ett exempel på demonstrationsprojekt är gjort av Ampium. 24 Universiteten KAIST i Korea annonserade nyligen att deras teknik OLEV ska användas i kommersiell trafik från och med juli Totalt kommer en stäcka på 24 km elektrifieras och beräknas kosta 48 miljarder Won eller motsvarande dryga 27 miljoner SEK, ett förhållandevis väldigt lågt kilometerpris jämfört med vad som uppskattats ovan. 25,26 Även Bombardier kommer med start under 2013 att genomföra tester i verklig miljö då man planerar för totalt fyra anläggningar i Tyskland och Belgien. 27 Gemensamt för projekten är att man valt att inrikta sig endast på bussar vilka trafikerar en förbestämd rutt och elvägen kommer alltså till en början inte vara kommersiellt tillgänglig att utnyttja för personfordon. Induktiv laddning under färd har länge varit förknippat med höga kostnader, höga förluster samt rädsla för påverkan från elektromagnetiska fält. KAIST har annonserat att man har en överföringseffektivitet på 75 % vilket anses tillräckligt för kommersialisering. Bombardier har uppnått en överföringseffektivitet på 95 % under tester. 28 Resterande energi blir till förluster i form av värme i fordonet och vägen vilken måste ledas bort. För att minska installationskostnaden väljer man dessutom att fördela laddningen så att den inte sker konstant utan snarare på utvalda platser och då med högre effekt. Det kommer därför krävas

4 batterier med stor lagringskapacitet på dessa fordon som klarar den höga effektöverföringen och en del av totalkostnaden kommer därför att överföras till fordonet. Ytterligare en anledning att endast erbjuda så kallad opportunity charging på speciella platser är att man där kan kontrollera så att de magnetiska fälten som skapas endast aktiveras då det är ett fordon förberett för att ta upp effekten närvarande och inte andra fordon som saknar skydd för den elektromagnetiska strålningen. Ytterligare två projekt som har för avsikt att demonstrera induktiva elvägar är E-way som leds av O.I.E och Fabric 29 som leds av Fiat med omkring 30 partners. Det senare har en total budget på hela 14.3 MEUR och förväntas pågå under 48 månader. Dessa projekt är ännu i uppstartsfasen där konsortium och projektomfång fortfarande är under diskussion. I det tidigare nämnda Slide-in-projektet innefattas även ett samarbete mellan Scania och kanadensiska Bombardier för att utvärdera systemet Primove för kontinuerlig induktiv laddning för bilar och lastbilar under färd. Även Primove har ursprungligen utvecklats till kollektivtrafik. Sammanfattande kommentarer En induktiv lösning är estetiskt tilltalande och förmodligen även robust på grund av dess oberoende av fysisk kontakt och därmed funktionalitet oavsett väderförhållanden. Att överföra energin konduktivt minskar risken för elektromagnetisk strålning samt effektförluster men den exponerade tekniken för överföring från marknivå behöver bevisas vara säker under dåliga väderförhållanden och för människor och djur på vägen. Utöver säkerhet kommer hög tillförlitlighet och låga förluster förmodligen vara viktiga krav oavsett teknik och en lösning som till liten grad påverkas av väder är nog ett måste, särskilt för att tillåta transporter även under nordiska vinterhalvåret. Ett bevis på problematiken är tågtrafiken som trots sin långa historia med ström från luftledning fortfarande har vissa problem med driftssäkerheten. Teknik för överföring av ström underifrån behöver dessutom ta hänsyn till tjälskjutning vilket kräver att vägen är byggd på ett tillräckligt sätt. Det är tydligt att företag som tillverkar tyngre fordon går i bräschen för elvägar. Fiat och Nissan som ingår i Fabric-konsortiet är två av de få exempel på personbilstillverkare som driver denna typ av utveckling. Det är tillverkare av lastbilar och bussar som är mest intresserade av lösningen förmodligen till följd av att ett kostnadseffektivt energilager där man exempelvis laddar under natten saknas för dessa fordon. Dessutom ägs dessa fordon till större del av företag som kan kontrollera vilka rutter som trafikeras och därmed lämpligen elektrifieras. Elektrifiering av vägnätet är i dagsläget relativt kostsamt och skulle utöver miljövinsten till största delen möjliggöra ekonomisk lönsamhet för fordonsägare och åkeriföretag. Det är inledningsvis därför rimligt att anta att småskaliga satsningar bör genomföras, och till viss del redan görs, gemensamt av dessa företag och myndigheter på sträckor där elektrifiering i dagsläget kan anses lönsamt. Om kontinuerlig energiöverföring till fordon också på längre sikt påvisar en ekonomisk genomförbarhet, även till kommersiella fordon, så kan det leda till att fler vågar följa trenden. Större implementationssatsningar kommer förmodligen ske där kombinationen av fordonsdensitet, väderförhållanden och typ av elgenerering är som mest gynnsam. Förhoppningsvis sker också innan dess en överenskommelse kring vilken teknik man ska satsa på, eller kompabilitet, olikt för stationär laddning av elfordon aspx nomic_times/ 6 7

5 Siemens-och-Scania-i-samarbete-om-eldrivna-lastbilar.aspx ence_park_-_slide-in_overview.pdf for%20website.pdf 25 NM=ed_news&pt=17&req_VI= ftp.polito.it/people/upmvisit/visit_upm_polito_smart_city/fabric_spessa_polito.pptx

Omvärldsanalys Electromobility

Omvärldsanalys Electromobility Omvärldsanalys Electromobility Sammanställning av utgåvor 2011 sammanfattning av 2011 års utgåvor (längre sammanfattning på nästa sida, följt av själva nyhetsbreven) Under året framträdde en bild av att

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Information om genomförd behovsanalys av övergång till eldriven busstrafik

Information om genomförd behovsanalys av övergång till eldriven busstrafik 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 16 SL 2014-2911 Information om genomförd behovsanalys av övergång till eldriven busstrafik

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

Elvägar En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport

Elvägar En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport Elvägar En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport Elfrågor/Strömförsörjning Säkerhet/Tillgänglighet System/Affärsmodeller Sten Bergman Elforsk Nov 2011 1 Innehåll Elvägar En

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL

Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL En förstudie rörande test och demomiljöer för elfordon i Sverige ELFORSK Power Circle Test Site Sweden 1 2

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

LADDA FÖR NYA MARKNADER

LADDA FÖR NYA MARKNADER FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2010:01 LADDA FÖR NYA MARKNADER Elbilens konsekvenser för elnät, elproduktionen och servicestrukturer Titel : Ladda för nya marknader Elbilens

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

För- och nackdelar med olika typer av nollemissionsfordon

För- och nackdelar med olika typer av nollemissionsfordon För- och nackdelar med olika typer av nollemissionsfordon - en rapport från arbetspaketet Analys i Next Move-projektet Erik Wiberg, Vätgas Sverige September 2013 www.nextmove.info EUROPEISKA UNIONEN Europeiska

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Elbilen på väg mot 2030

Elbilen på väg mot 2030 UPTEC STS 10020 Examensarbete 30 hp Mars 2010 Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande av elbilen i Sverige Mats Falås Ulf Troeng Abstract Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta?

Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta? Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta? Per Kågeson CTS Lina Jonsson VTI CTS Working Paper 2012:18 Sammanfattning Potentialen i Sverige för produktion av avfallsbaserad rötgas som kan

Läs mer

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1.

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1. TRAFFIC AB RAPPORT 2009:25 VERSION 1.0 Elbilar i Huddinge Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar Dokumentinformation Titel: Elbilar i Huddinge-

Läs mer

Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige

Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige Attityder, ekonomi och teknik David Kindstrand 2015 Miljövetenskap Examensarbete för magisterexamen 15 hp Lunds universitet Barriärer för elbilsintroduktionen

Läs mer

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg Fjärrkyla i USA Johan Andersson Erik Tornberg Sammanfattning Behovet av kyla är idag större än någonsin. För att skapa kylan används i stor utsträckning traditionella eldrivna kylaggregat. Elektriciteten

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

Moderna reaktorer. Nummer 1 Mars 2010 Årgång 23 ISSN 1101-5268 ISRN KSU AGR B 10/1 SE

Moderna reaktorer. Nummer 1 Mars 2010 Årgång 23 ISSN 1101-5268 ISRN KSU AGR B 10/1 SE Bakgrund utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 Nummer 1 Mars 2010 Årgång 23 Sekretariat/distribution

Läs mer

elbilen elbilen som taxi spelet om kina Historia Vi har testat Teslas superbil

elbilen elbilen som taxi spelet om kina Historia Vi har testat Teslas superbil MERCEDES BMW E-CAR Vad döljer sig satsar konverterar på under huven? på eldrift löpande band elbilen i sverige EN TIDNING SOM GÅR MED STRÖMMEN EL- OCH HYBRIDBILAR OKTOBER 2013 PRIS: 65 KR Framtiden har

Läs mer

Uppdrag att utarbeta förslag till en supermiljöbilspremie

Uppdrag att utarbeta förslag till en supermiljöbilspremie Diarienummer Ert diarienummer Dokumenttyp Sida 2010-9913 M2010/4756/Mk UTREDNINGS- 1(41) UPPDRAG Datum Ert datum Upprättad av 2011-03-25 2010-12-22 Linda Norberg Vägtrafikavdelningen REGERINGSKANSLIET

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer