OMVÄRLDSBEVAKNING MED SOCIALA MEDIER. Jonas Landgren, Mathias Klang Institutionen för Tillämpad IT Göteborgs Universitet & Chalmers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMVÄRLDSBEVAKNING MED SOCIALA MEDIER. Jonas Landgren, Mathias Klang Institutionen för Tillämpad IT Göteborgs Universitet & Chalmers"

Transkript

1 OMVÄRLDSBEVAKNING MED SOCIALA MEDIER Jonas Landgren, Mathias Klang Institutionen för Tillämpad IT Göteborgs Universitet & Chalmers 2011

2 Rapporten syftar till att bidra till en ökad kunskap och förmåga att genomföra omvärldsanalys baserat på information från sociala medier. Målgruppen är krisinformationsansvariga på kommunal och regional nivå. Rapporten har som målsättning att kunna ge praktisk vägledning till länets kommuner och myndigheter för att bedriva omvärldsbevakning av sociala medier i samband med krishändelser. Rapporten är framtagen på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. INLEDNING 2

3 Bakgrund Vid en krishändelse kan vi räkna med att människor använder sociala medier för att söka information, förmedla egna och andras upplevelser och kommentera hur ansvariga, till exempel kommuner och myndigheter, hanterar händelsen. Den bild som förmedlas av krisen utgör själva krisen, så som den uppfattas av medier, andra myndigheter, organisationer och allmänheten. Tidigare var det framför allt massmedia som förmedlade omvärldens bild av krisen. Idag skapas bilden av krisen även i de sociala medierna. För att få en så komplett bild som möjligt behöver ansvariga även bevaka och analysera sociala medierna. Målet är att kommuner, myndigheter och andra organisationer i länet ska utöka sin omvärldsbevakning till att även omfatta sociala medier. Med en mer komplett bild av hur krisen beskrivs och uppfattas av omvärlden får de ansvariga organisationerna ett bättre underlag för att planera sina informations- och kommunikationsinsatser. INLEDNING 3

4 Utgångspunkter Rapporten har följande utgångspunkter: Det som skrivs och förmedlas i sociala medier är värdefull och användbar information för att få en bild av hur en inträffad händelse uppfattas och hur händelsen kan utvecklas. Organisationer som byggt upp en vardagsanvändning (med rutiner och organisation) kring sociala medier för kommunikation och omvärldsbevakning har rimligen bättre förutsättningar att även klara av sådan kommunikation i händelse av en kris. Omvärldsbevakning via sociala medier är ett komplement till bevakningen av traditionell media. Genom att ha en god förståelse för vad som skrivs om en händelse i sociala medier och traditionella medier kan organisationer få en bättre förmåga att hantera olika aspekter av den inträffade händelsen. INLEDNING 4

5 Innehåll Rapporten skall ge en vägledning kring hur myndigheter kan genomföra omvärldsanalys med fokus på information som skrivs i sociala medier i samband med en krisliknande händelse. Exempel på olika typer av sociala medier kommer att presenteras där deras olika egenskaper påverkar möjligheten för effektiv omvärldsbevakning. Organisationer som vill närma sig sociala medier behöver utveckla sin kompetens stegvis. De olika utvecklingsstegen presenteras i en Kompetenstrappa. Omvärldsbevakning är en process med en rad olika steg med specifika aktiviteter. Processen med tillhörande tekniker presenteras med praktiska tips. Organisationer som använder sociala medier behöver vara uppmärksamma på de legala och etiska begränsningar som existerar. En flertal aspekter presenteras som den enskilde organisationen bör reflektera kring. INLEDNING 5

6 Typhändelser för omvärldsbevakning via sociala medier. Förtroendekris hos kommun eller myndighet Omfattande olycka med skadade personer Smitta och smittspridning Väderrelaterade störningar o väg, tele, el, livsmedel, m.m Våldsdåd eller övergrepp på barn Skolbränder Kravaller eller annan social oro Vilka andra händelser kan vara av intresse för din organisation? INLEDNING 6

7 Några exempel på sociala medier med lite olika egenskaper EXEMPEL 7

8 Nyhetssida + koppling mot social medier Bilden visar nyhetsrapporteringen från GP.se efter fortsatt stökiga nätter i Frölunda. Längst ner på sidan finns kopplingar till sociala medier med bland annat facebook och bloggar. EXEMPEL 8

9 Webbsida : Dvärgbandmask - Jägarförbundet EXEMPEL 9

10 Facebook : Hata Västtrafik EXEMPEL 10

11 Facebook: Skellefteå kommun under cryptosporidiumutbrottet Kommunen publicerar information hur händelsen hanteras. Allmänheten kommenterar och reagerar EXEMPEL 11

12 Twitter : Strömavbrott? EXEMPEL 12

13 Social medier är lite olika avseende sökbar Social medier och beständig är är lite olika information avseende sökbar och beständig information Det är värdefullt att reßektera kring var det Þnns störst chans att hitta Det värdefull Det är värdefullt information att att reßektera vid en kring kring var omvärldsanalys. var det det Þnns Þnns störst störst chans chans att att hitta hitta Högre grad värdefull information vid vid en en av sökbarhet Modellen omvärldsanalys. visar att även om Högre grad grad mikrobloggar kan ge snabb och av av sökbarhet Nyhetssidor uppdaterad Modellen visar visar information att att även även om om så är den (ex. gp.se) typen mikrobloggar av information kan kan ge ge snabb snabb svårare och och att söka Bloggar och Nyhetssidor efter uppdaterad och den information har en ganska så så är är den kort den websidor (ex. (ex. gp.se) gp.se) typen livstid typen av innan av information den blir otillgänglig. svårare att att söka söka Bloggar och och efter efter och och den den har har en en ganska ganska kort kort Facebook websidor livstid Bloggar, livstid innan innan webbsidor den den blir blir och otillgänglig. Mikrobloggar nyhetswebbsidor kan därför vara Lägre grad (ex Twitter) något enklare källor och att utgå ifrån. Facebook Bloggar, webbsidor och av sökbarhet Nyhetswebbsidor nyhetswebbsidor kan kan har därför därför i många vara vara fall Mikrobloggar något länkar något enklare till relaterade källor källor att att utgå utgå ifrån. ifrån. Lägre Lägre grad grad (ex (ex Flyktigt Twitter) Beständigt mikrobloggsinlägg. Nyhetswebbsidor har har i många i många fall fall av av sökbarhet länkar länkar till till relaterade Flyktigt Beständigt mikrobloggsinlägg. SÖKBARHET SÖKBARHET

14 Organisationers förmåga att använda sociala medier kan beskrivs i termer av en kompetenstrappa. Stegvis och över tid kan organisationen utveckla sin kompetens och förmåga och gå från begränsad närvaro i sociala medier till säkerställd kontinuerlig dialog. KOMPETENSTRAPPA 14

15 Etablerad närvaro På nivå 1 behöver organisationen etablera en närvaro på nätet i allmänhet och specifikt i sociala medier. Detta innebär som start att medarbetare behöver ha möjlighet att använda sig av sociala medier på sin arbetstid och från sin arbetsplats. Denna möjlighet skall sanktioneras av verksamhetens chefer. Medarbetare behöver därefter skapa konton som inledningsvis är skilda från de som används för privat bruk. Detta är avgörande för att medarbetarens privata nätverk inte skall sammanblandas med de professionella nätverket. Detta skapas enklast genom rollbaserade konton ex TiB_LST (Tjänsteman i beredskap hos Länsstyrelsen). Naturligtvis kan medarbetare som vill använda sig av sina privata konton. Detta skall dock ske med insikten om riskerna med privat/professionella konflikter. I en mer utvecklad form behöver organisationen finns närvarande med t.ex Twitter och Facebook-konton. NIVÅ 1 15

16 Förmåga att observera På denna nivå kan organisationen skapa en förmåga att passivt observera och ta del av material som skapas i sociala medier. Detta kan ske genom att säkerställa att t.ex Twitter-feeds och Facebookuppdateringar, Gowalla/Foursquare check-ins samt Google buzz bevakas. På denna nivån kan medarbetarna behöva gå med mer aktivt i grupper eller på andra sätt säkerställa tillgång till specifika uppdateringar. NIVÅ 2 Gowalla (www.gowalla.com) och Foursquare (www.foursquare.com) är två olika sociala nätverkstjänster som ger användarna möjlighet att checka-in på geografiska platser och därmed visa för sina vänner vart de befinner sig och vad de gör. In-checkningen sker via en mobiltelefon app. Google Buzz (www.google.com/buzz) är en tjänst för att posta ett meddelande som är knuten till en geografisk plats. Via Google Maps kan samtliga aktuella meddelanden för exempelvis Göteborgs innerstad visas. 16

17 Kapacitet att aktivt inhämta synpunkter. Nivån innebär att organisationen har kapacitet att genom sociala medier inhämta fakta och synpunkter på ett effektivt sätt. Genom t.ex Facebook eller Twitter kan organisationen själv öppna upp möjligheter för andra användare av social media att bidra med synpunkter i form av sakinformation, frågor, kritik, åsikter m.m Genom social media kan organisationen i en specifik händelse skapa "kontaktpunkter" mellan myndigheten och allmänheten där ofiltrerad information kan inhämtas. Exempel: Kommunen är drabbad av förorenat dricksvatten. Via kommunens Facebook-sida ställs frågor till allmänheten kring de svårigheter som drabbat dem i samband med situationen. Frågorna blir kontaktpunkter mellan myndigheten och allmänheten där rak ofiltrerad information men också kritik kommer förmedlas. Informationen blir en viktig resurs för att bedöma och hantera händelsen. NIVÅ 3 17

18 Trygghet i att bemöta kritik På denna nivå har organisationen utvecklat kompetens och rutiner för att aktivt bemöta kritik i sociala medier. Genom att bemöta kritik kan nya insikter fångas upp då kraften/opinionen i sociala medier mer konkret kan bedömas. NIVÅ 4 18

19 Säkerställd kontinuerlig dialog Denna slutliga nivå innebär att organisationen är stabilt etablerad i flera olika sociala medier. Organisationen har kompetens att både samla in information och kommunicera via sociala medier. Policy, rutiner och organisation finns på plats för att arbeta aktivt i sociala medier i syfte att kontinuerligt ha en levande dialog med hjälp av sociala medier oavsett händelse och händelsedynamik. NIVÅ 5 19

20 Process för omvärldsbevakning via sociala medier PROCESS 20

21 Omvärldsbevakning som process Omvärldsbevakning i sociala medier sker i en process med följande sex specifika aktiviteter: 1. Kontinuerligt följa aktuella händelser och dess avtryck i sociala medier 2. Identifiera intressegrupperingar 3. Identifiera relevanta kanaler 4. Identifiera centrala ämnen i flödet av information. 5. Analysera kraft och betydelse PROCESS 6. Sammanställa nuläget och en möjlig framtida händelseutveckling 21

22 1. Kontinuerligt följa aktuella händelser och dess avtryck i sociala medier Alla händelser som inträffar kommer inte att ge avtryck i sociala medier. Det kan vara svårt att på förhand förutse vilka händelser som kommer att ge avtryck. Vad som gör att en viss sorts händelse ger avtryck i sociala medier är bereonde av en mängd olika faktorer där nuvarande och tidigare agerande av myndigheter, media och allmänhet tillsammans har en påverkan. Orsakssambanden är ofta svårbegripliga vilket gör att en god omvärldsbevakning också kräver en god förmåga att lyssna av och förstå intressegrupperingars perspektiv och drivkrafter. Det är därför viktigt med ett kontinuerligt arbete och lärande kring vilka sorts händelser som tenderar att ge avtryck i det specifika lokala sammanhanget. PROCESS: STEG 1 22

23 1. Kontinuerligt följa aktuella händelser och dess avtryck i sociala medier Följande verktyg kan med fördel användas för att få viss hjälp i en i övrigt ganska manuell aktivitet. Sökmotorer. Det finns en rad sökmotorer som delvis kan hjälpa till med att försöka söka fram information av intresse. Svårigheterna med sökmotorer är att det krävs specifika sökord som skall anges. Det kan i många fall vara svårt att veta exakt vilka sökord som är träffsäkra. Bloggportaler. En bloggportal är en website som tillhandahåller bloggsamlingar som är kategoriserade efter ämnen och ofta länkad till en geografisk plats eller ort. Med hjälp av en bloggportal kan lokala och specifika bloggar upptäckas. Sökfunktioner i social mjukvara. I tex Twitter och Facebook finns sökfunktioner som kan utnyttjas för att söka fram information som berör ett visst ämne eller en plats. Övrigt Traditionella omvärlds- och mediabevakningstjänster. search.twitter.com openstatussearch.com Retriever, Infopaq m.fl. PROCESS : STEG 1 23

24 1. Kontinuerligt följa - Sökmotorer Ange ett eller flera sökord och ta del av de senaste avtrycken i sociala medier. Bilden visar resultatet för sökordet "cryptosporidium" den 20 april 2011, dagen efter att Skellefteå kommun gått ut med information om risken för cryptosporidum i vattnet. PROCESS: STEG 1 24

25 1. Kontinuerligt följa - Sökmotorer Bilden visar resultat från 48ers.com för sökordet "Frölunda" den 20 april 2011, dagen efter fortsatta oroligheter med bilbränder och stenkastning i stadsdelen Frölunda. PROCESS: STEG 1 25

26 1. Kontinuerligt följa hitta & prenumerera på bloggar En bra strategi i arbetet med att kontinuerligt följa vilka händelser som ger avtryck i sociala medier är att följa de bloggar som är relaterad till kommunen eller regionen. Genom att prenumerera på bloggarna med hjälp av RSS kan ett urval av bloggar ge snabb och enkel tillgång till de senaste inläggen. Bloggportalen erbjuder ett bra stöd för att hitta fram till olika lokala bloggar. PROCESS: STEG 1 26

27 1. Kontinuerligt följa hitta & prenumerera på bloggar Kartan ovan visar de bloggar som bloggportalen har identifierat som att tillhöra Borås-området. Bloggportalen tillhandahåller listor över de mest besökta bloggarna m.m PROCESS: STEG 1 27

28 1. Kontinuerligt följa hitta & prenumerera på bloggar Leta upp symbolen för RSS-feed eller andra liknande funktioner för att prenumerera på innehållet. Genom att prenumerera på RSSflöden kan många olika informationsflöden bevakas, samlas och hanteras systematiskt. T.ex. Google Reader PROCESS: STEG 1 28

29 1. Kontinuerligt följa hitta personer som twittrar Gå till Ange en ort i sökfältet ex Borås Klicka på Advanced Search Scrolla ner till Places och ange orten igen. Det går också att ange en geografisk radie som inkluderas. Leta upp intressanta personer/ organisationer och klicka Follow. Bilden till vänster visar resultatet för Borås med omnejd 100 km. PROCESS: STEG 1 29

30 2. Identifiera intressegrupperingar Olika händelser kommer att formera olika intressegrupperingar. Ett viktigt steg är att fundera igenom och söka fram vilka individer, grupper av individer och formella organisationer som kommunicerar i öppna kanaler om händelsen. Centrala frågeställning: Vilka enskilda individer är aktivt bidragande? Vilka etablerade organisationer engageras av händelsen? Vilka tillfälliga grupperingar kan/har formerats? PROCESS: STEG 2 30

31 2. Identifiera intressegrupperingar Olika händelser kommer att formera olika intressegrupperingar. Ett viktigt steg är att fundera igenom och söka fram vilka individer, tillfälliga grupper och formella organisationer som kommunicerar i öppna kanaler om händelsen. Individer (I)! Tillfälliga grupperingar (TG)! Organisationer (O)! PROCESS: STEG 2 31

32 3. Identifiera relevanta kanaler Vilka plattformar används för att kommunicera? Identifiera vilka digitala kanaler som används. Besök personer/föreningar/ grupperingars webbsidor och identifiera de öppna kanalerna som de använder sig av. - Webbsidor - Facebooksidor/events - Twitter-feeds PROCESS: STEG 3 32

33 3. Identifiera relevanta kanaler Lista de olika kanalerna som är relvanta i den givna händelsen. Kategorisera dem i en struktur som hjälper till att synliggöra vilken typ av kanaler som för den specifika händelsen verkar skapa störst tyngd och värde. Strukturen nedan kan användas som utgångspunkt: Nyhetssidor med kommentarer (N)! Bloggar Webbsidor (B)! Facebook Pages/Events (F)! Mikrobloggar Ex Twitter (MB)! PROCESS: STEG 3 33

34 4. Identifiera centrala ämnen i i flödet av information Ta del av informationsflödena och diskussionerna. Identifiera de centrala diskussionsämnen. Skapa en lista med ämnen som diskuteras. PROCESS: STEG 4 34

35 4. Identifiera centrala ämnen i i flödet av information PROCESS: STEG 4 35

36 4. Identifiera centrala ämnen - inte personer I arbetet med att sammanställa ämnen är det viktigt att personuppgifter inte lagras i onödan. Vad som är tekniskt möjligt och vad som är praktiskt lämpligt att lagra är två olika saker. Som myndighet är det mycket lämpligt att fundera igenom vilken typ av källhänvisning som är relevant och acceptabel. Exemplet nedan baseras på information som skrivits av en privatperson på Twitter. Skall både budskap och länkt till individens konto lagras? Nya oroligheter i invandrartäta Frölunda - FT Måste det gå så långt att vanligt folk måste ingripa?#svpol #riksdagen Källa: eller räcker det med att endast budskapet lagras? Nya oroligheter i invandrartäta Frölunda - FT Måste det gå så långt att vanligt folk måste ingripa?#svpol #riksdagen PROCESS: STEG 4 36

37 4. Identifiera centrala ämnen skapa kategorier PROCESS: STEG 4 37

38 4. Identifiera centrala ämnen skapa kategorier Ett viktigt moment i omvärldsbevakningen är att kategorisera insamlad information. Följande kategorier kan fungera som en inledande struktur. På sikt kommer arbetet med omvärldsanalys resultera i kategorier som är mer lokalt anpassade. Se därför de kategorier som presenteras här som en utgångspunkt för ett fortsatt arbete. Fakta Sakuppgifter Frågor Inget vatten i kranen hemma i Lexby, Vad händer? ÄMNESKATEGORISERING (F) Behov (K) Felaktigheter (R) Upplevelser Rykten Kritik Personangrepp Personalen på Kullgårdens äldreboende sliter som djur för att min mamma och andra boende skall få en bra helg trots vattenproblemen. Personalen verkade ganska pressade. Stackarna. Vattenproblemet kommer ju inte överraskande. Idioterna på VA-verket har inte underhållit sina grejer och inga kontroller har gjorts. Någon borde ge högsta hönset stryk. PROCESS: STEG 4 38

39 5. Analysera kraft och betydelse En av de svåra utmaningarna i en omvärldsanalys är att analysera kraft och betydelse av det fenomen som är i fokus. Vad innebär det att en grupp på Facebook har 500 medlemmar eller att organisationen fått massor av kritik i sociala medier? Vi är ännu bara i början av en lång utveckling kring användning av sociala medier vilket gör att det finns begränsad kunskap kring hur dessa fenomen bör och kan tolkas. Centrala frågeställningar: Vilken potential finns för eskalering i händelsen? Hur kan händelsen utvecklas baserat på den specifika historiken. Vilken kraft verkar finnas i engagemanget hos olika grupperingar? (numerär/styrka) PROCESS: STEG 5 39

40 5. Analysera kraft och betydelse Att verkligen analysera kraft och betydelse innebär ett manuellt arbete som kräver viss systematik och tankearbete. Nedan indikatorer kan användas som utgångspunkter i analysarbetet. Återfinns länkar till Event-sidor för fysiska manifestationer. Återfinns felaktiga källor som blivit till sanningar Existerar en samsyn eller är informationsflödet fragmentariskt Är kommunikationen handlingsorienterad eller allmänkritisk Skapa en tidslinje som visar hur händelsen utvecklats inom sociala medier och hur den har förändrats: Vad föranledde händelsens avtryck i sociala medier? När blev olika grupperingar aktiva? Vilka kanaler används och har det skett en förflyttning mellan kanaler? När och hur har traditionell media blivit aktiva? Vilka ämnen har varit i fokus över tiden och när uppstod dessa? PROCESS: STEG 5 40

41 Exempel: Hata Västtrafik Samma fenomen: Att ogilla Västtrafik. Flera grupper på Facebook Olika syften Olika mängd medlemmar från 69 till 9668 medlemmar. En indikator avseende styrkan i dessa grupper är den relativt låga aktiviteten i antal posts och avsaknaden av planerade fysiska manifestationer. Exemplet illustrerar de svårigheter som finns med att avgöra kraften i grupper som finns på nätet. Mängden grupper och antal medlemmar som ogillar Västtrafik ger dock en stark indikering till att organisationen Västtrafik engagerar och ger upphov till omfattande frustration. PROCESS: SETG 5 41

42 Automatiserade Verktyg Klout.com är en tjänst som underlättar analys av vilket inflytande en person har i sociala medier. Klout baserar sitt inflytandeindex på den information som användaren producerar i bland annat Facebook, Twitter, LinkedIn, Foursquare. 1. Skapa ett konto i Klout 2. I dashboard, skapa en lista OBS: Tänk på att de värden som 3. Mata in Twitter-id t.ex. Annika automatiserade verktyg presenterar endast är en indikation baserat på 4. Annikas inflytande via sociala medier visas genom ett sk. K+ värde. förenklade antaganden avseende vad som skapar inflytande. En djup och kritisk analys förutsätter alltid manuellt arbete och reflektion PROCESS: STEG 5 42

43 6. Sammanställa Materialet som samlats in i de tidigare stegen i processen skall nu sammanställas på ett meningsfullt sätt. Syftet med sammanställningen är att lyfta fram specifika aspekter med illustrativa exempel som på ett konkret sätt ger en beskrivning av vad som hänt, vad som pågår och vad som kan komma att inträffa. Sammanställningen bygger på följande steg: 1. Sammanställ materialet i analysmatrisen 2 Skapa en tidslinje med fakta och antaganden PROCESS: STEG 6 43

44 6. Sammanställa : Analysmatris Använd materialet från steg 2 5 och organisera materialet i nedan analysmatris. Materialet hanteras enklast antingen på en whiteboard med post-it lappar eller i ett Exceldokument. Lista identifierade ämnen med tillhörande info och bygg på med beskrivningar avseende ämneskategorier, intressenter och kanaldimensioner. Färgmarkera och tydliggör de kombinationer av ämnen och intressenter som bedöms ha betydande kraft. Dessa ämnen och intressenter bör organisationen vara extra lyhörda kring. Ämnen (F) Från steg 4 Ämneskategori (K) (F) = Fakta! (K) = Kritik! (R) = Rykten (R) Från steg 2 Intressenter Från steg 3 Kanaler (I) (TG) (O) (N) (B) (F) (MB) (I) = Individer! (TG) = Tillfälliga grupper! (O) = Organisationer (N) = Nyhetssidor! (B) = Bloggar! (F) = Facebook! (MB) = Mikrobloggar PROCESS: STEG 6 44

45 6. Sammanställa : Tidslinje (historik, nuläge, framtid) Använd materialet från analysmatrisen och lyft fram några illustrativa exempel på avtryck i social media för den aktuella händelsen. Det är viktigt att exemplen belyser aktuellt nuläget samt mer tidiga faser kring den aktuella händelsen. Baserat på vad som skett och vad som nu händer skall också framtida förväntade avtryck beskrivas. Genom att beskriva historik, nuläge och möjlig framtid ger sammanställningen värdefullt material kring vad organisationen bör beakta. För att säkerställa att det sker ett lärande bör också dåvarande och nuvarande antaganden kring framtida händelseutveckling beskrivas. Genom att ta del av tidigare antaganden från en given situation kan förmågan till säkrare antaganden utvecklas Framtid Nuläge Historik Förväntade avtryck i sociala medier Urval av relevanta avtryck i sociala medier Urval av relevanta avtryck i sociala medier Antaganden om möjliga händelseutvecklingar Antaganden om trolig händelseutveckling Organisationens dåvarande antaganden om händelseutvecklingen PROCESS: STEG 6 45

46 Juridiska och etiska aspekter Sociala medier kännetecknas av användargenererad data d.v.s. materialet som produceras kommer från individer och läggs ut på webb/internet. Plattformarnas Licenser Yttrandefrihet & Tryckfrihet Privat data som offentliggörs av andra Upphovsrätt Källkritik Offentliga handlingar Åsiktsregistrering Personuppgiftslagen JURIDIK 46

47 Plattformarnas Licenser: De flesta sociala medier tillhandahålls med licensvillkor. I de flesta fall binder dessa licensvillkor enbart användaren och orsakar inte några större hinder för insamlandet av information för omvärldsanalys. Det är dock av stor vikt att insamlandet sker med respekt för licensvillkor. JURIDIK 47

48 Upphovsrätt: Material som publiceras via sociala medier kan omfattas av upphovsrättsligt skydd. Upphovsmannen kan vara den som sprider informationen eller annan person. Direkt återpublicering av material utan upphovsmannens tillstånd bör undvikas. Åsiktsregistrering: Ett problemområde som måste beaktas i insamlande av data via sociala medier är åsiktsregistrering (RF 2kap 3 Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning). Som framgår av texten är detta ett problem när insamlandet sker enbart på grund av politisk åskådning. För att undvika problem med denna del av regeringsformen bör det tydligt framgå vilken data som insamlas och till vilket syfte. JURIDIK 48

49 Personuppgiftslagen: Insamlandet av material bör omfattas av personuppgiftslagens regelverk för bearbetning av data. Regelverk för hur sådana data samlas och användas bör utformas i samarbete med organisationens personuppgiftsansvarige. Vem är personuppgiftsansvarig hos er? Yttrandefrihet & Tryckfrihet: Regelverket för meddelarskydd (Tryckfrihetsförordning 1 Kap 1 3 stycket & Yttrandefrihetsgrundlag 1 kap 9 ) förhindrar ibland myndigheter från att efterforska vem som lämnat ett meddelande. Insamlandet av data bör ta detta i beaktning. Detta är särskilt viktigt vid förtroendekriser vid kommun eller myndighet. e JURIDIK 49

50 Offentliga handlingar. En omvärldsbevakning i form av en rapport blir en upprättad offentlig handling hos myndigheten som skapar den. Detta innebär att handlingen skall lämnas ut i enlighet med regelverket för offentliga handlingar. Datainsamlandet bör ske med detta i åtanke. Privat data som offentliggörs av andra. Många social mediaplattformar möjliggör att data inte tillgängliggörs för alla. Information kan läggas ut utan att spridas (t.ex. i lagringssyfte för den enskilde) eller spridas till en mindre grupp. ATT FUNDERA KRING: JURIDIK Har myndigheter/organisationer möjlighet att utnyttja data som spridits utanför kretsen den ämnats för, d.v.s. data läggs upp men begränsas till en grupp och någon inom gruppen sprider det vidare? 50

51 Källkritik & Källor Insamlandet av data kan ge legitimitet och tyngd till materialet. Hur säkerställs källorna? Vilket ansvar och möjlighet har organisationen att granska källorna? JURIDIK 51

52 Från steg 4 Från steg 2 Från steg 3 ÄMNEN Ämneskategori Intressenter Kanaler (F) (K) (R) (I) (TG) (O) (N) (B) (F) (MB) MALL : MATRIS (F) = Fakta! (K) = Kritik! (R) = Rykten (I) = Individer! (TG) = Tillfälliga grupper! (O) = Organisationer (N) = Nyhetssidor! (B) = Bloggar! (F) = Facebook! (MB) = Mikrobloggar 52

53 Förväntade avtryck i sociala medier Antaganden om möjliga händelseutvecklingar Framtid Nuläge Historik Urval av relevanta avtryck i sociala medier Urval av relevanta avtryck i sociala medier Antaganden om trolig händelseutveckling Organisationens dåvarande antaganden om händelseutvecklingen MALL:TIDSLINJE 53

54 Plats för egna reflektioner. SISTA SIDAN 54

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Att vara kyrka på nätet. Strategi för Svenska kyrkans närvaro i sociala medier

Att vara kyrka på nätet. Strategi för Svenska kyrkans närvaro i sociala medier Att vara kyrka på nätet Strategi för Svenska kyrkans närvaro i sociala medier Skara stift 2012 1 BAKGRUND 3 2 ÖVERGRIPANDE SYFTE VISION 4 3 GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR 4 4 MÅL OCH KONKRETA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 5

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-31 122 Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur vi ska hantera konton och kommunikation

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad Dnr Rutin för användning av Social Medier Beslutad av kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2017-04-18 Dnr 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Policy för användande av sociala medier

Policy för användande av sociala medier Dnr: 100-2538-2011 Verksamhetsstöd Fredrik Andersson Policy för användande av sociala medier Policyn fastställer förutsättningarna för Länsstyrelsen Värmlands hantering av sociala medier och tar upp ansvarsfrågor

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

Kom igång på Twitter. Viktiga funktioner och tips på hur du får fler följare

Kom igång på Twitter. Viktiga funktioner och tips på hur du får fler följare Kom igång på Twitter Viktiga funktioner och tips på hur du får fler följare Kom igång på Twitter Twitter är en plattform där du kan knyta kontakter, marknadsföra något, omvärldsbevaka, uttrycka dina åsikter

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA I II Landstinget DALARNA PllAGA AU?; 1 D Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna flickr,~, -. -'.".,, '"?o~ ~ "'.. " ~. - ~., I Landstinget DALARNA

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6)

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6) 1(6) Kommunikationspolicy Syfte Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all verksamhet och bidra till förverkligandet av Kumlas vision, övergripande mål, verksamhetsmål och beslut. Kommunikationspolicyn

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier RIKTLINJER Antagen, datum 2011-08-24 Sida 1(4) Riktlinjer för sociala medier Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12)

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) 2 (12) Innehåll Strategi... 3 1.1 Nya kommunikationsmönster... 3 1.2 Vad är sociala medier?... 3 1.3 Hofors kommuns strategi... 4 1.4

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE #Twitterboken - smarta tips från första kvittret till att flyga fritt En grundläggande manual såväl som affärstips kring hur du får ut det bästa av twitter. Innehåller essutom

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Fastställt av kommunstyrelsen 5 november 2012 Sidan 1 av 5 Inledning Knivsta kommun vill

Läs mer

Strategi för digitala kanaler 2016-2017

Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Inledning Kommuninvånare ändrar ständigt sina vanor och vill nå kommunal service och information på andra sätt och i nya format. Vi vill möta våra kommuninvånare

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Sociala medier några tips

Sociala medier några tips Stockholm 2015-02-11 Charlotta Ulvenlöv Victor Svedberg Partistyrelsens expedition Sociala medier några tips Om vi skall uppfattas som framtidsinriktade är sociala medier en viktig del i vår kommunikation

Läs mer

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Vad ska jag lära mig? Att använda en RSS-läsare, t ex Google Reader Bevaka nya tidskriftsartiklar inom ditt ämne Prenumerera på innehållsförteckningar

Läs mer

Riktlinjer Sociala Medier

Riktlinjer Sociala Medier Riktlinjer Sociala Medier 1 Innehållsförteckning: 1.Kort information om Sociala medier..3 2. Inledning..3 3. Privat eller i tjänsten?...4 3.1 Yttrandefrihet och meddelarfrihet..4 4. Användning privat och

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Unionens #twitterskola

Unionens #twitterskola Unionens #twitterskola Inledning Det finns framförallt två anledningar till att Twitters korta meddelanden på 140 tecken blivit en sådan succé. Den ena är att människor formulerar sig klart och tydligt

Läs mer

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014 Sociala medier #val14 #svpol #eupol #ep2014 Samtalens betydelse är beroende av hur väl de samverkar med annan väljarpåverkan Samtal Arrangemang Direktkontakt Webb/ Sociala medier Väljare 2014 Media Direktreklam

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Henrik Nilsson 2016-02-05 1 (5) Sociala medier 2 (5) Idag använder många företag och organisationer

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Kommunledningsförvaltningen 2011-12-09 1(8) FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK Sid Kf 111/11 2011-10-26 37 Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Denna policy om och kring

Läs mer

Riktlinjer för arbete med sociala medier

Riktlinjer för arbete med sociala medier Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(5) Riktlinjer för arbete med 2 Inledning Sociala medier är kommunikationskanaler

Läs mer

2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet

2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet 2014-11-19 Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet Lindahl i korthet En av Sveriges största advokatbyråer Kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö,

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Använda sociala medier

Använda sociala medier linköpings universitet Använda sociala medier Råd till dig som arbetar på Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY PRODUKTION: Linda Carlén Hallström, Elin Karlsson och Sara Råsberg. Fotografer: David

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2017-05-02 Giltighetstid Ansvarig funktion 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov.

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Introduktion Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Handbok i Kriskommunikation Introduktion Innehåll Förord Vad är en kris? Vad innebär kriskommunikation? Sanningen finns hos mottagaren Medierna

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015 Riktlinjer för sociala medier Antagen Ks 105/2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Riktlinjer... 2 2.1 Öppna/avsluta ett konto för ett socialt medium... 2 2.2 Förteckning över sociala medier... 3 2.3 Avsändare

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Varför öva tillsammans?

Varför öva tillsammans? Varför öva tillsammans? - övningsverksamhet i Sverige Niclas Karlsson niclas.karlsson@msb.se Uppdrag Samordna, genomföra och stödja regionala, nationella och internationella övningar inom området samhällsskydd

Läs mer

Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer

Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer 1(8) Antagen Kommunfullmäktige 2014-03-03, 13 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer 2 1 Innehåll 1.1 Sammanfattning... 3 2 Policy 2.1 Grafisk profil...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND LEDSTJÄRNOR All information och kommunikation ska präglas av kunskap om Länsstyrelsen och aktuell sakfråga. Detta ska ske genom

Läs mer

Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia

Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia G 16 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia Fastställda av kommunstyrelsen 2003-01-08, 1 Dnr 2002.568 105 Innehåll Sida 1. Inledning

Läs mer

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier s riktlinjer för sociala medier 1 s riktlinjer för sociala medier ska hjälpa och stötta de som arbetar inom kommunen att kommunicera via sociala medier. Dokumentet behandlar bland annat förhållningssätt,

Läs mer

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Fastställda av ledningsgruppen december 2011 2(11) Innehållsförteckning 1. Strategi... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Riktlinjer för kommunikation 2 (6) Riktlinjer för information

Läs mer

Omvärldsanalys i praktiken

Omvärldsanalys i praktiken Studieplan till Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Författare: Carina Sommarström, 2013 Studieplan Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Vi möts dagligen

Läs mer