Offensiv omvärldsbevakning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offensiv omvärldsbevakning"

Transkript

1 Offensiv omvärldsbevakning En nödvändig ingrediens i kommuners styrning Står ni i begrepp att starta ett aktivt omvärldsarbete i er kommun eller har ni anledning att se över den omvärldsbevakning som redan sker? Då kan den här skriften vara till hjälp. Innehållet är skapat av personer som har egen erfarenhet inom området och som här presenterar viktiga kriterier för hur en offensiv omvärldsbevakning som är inkluderad i styrprocessen ska se ut. Skriften vänder sig framför allt till kommunledningar som behöver ett stöd i sitt arbete. SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

2 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Innehåll och användning sid 4 Att skapa en offensiv omvärldsbevakning sid 5 Förutsättningar för omvärldsbevakning sid 5 Ett viktigt perspektiv i den ordinarie budget- och styrprocessen sid 5 Engagerade ledare och nyckelpersoner sid 5 Engagerad medarbetare sid 5 Innehåll i omvärldsbevakning sid 6 Vad ska vi bevaka sid 6 Hur förstår vi det vi bevakar medvetenhet, syfte och utkik sid 7 Var ska vi hitta informationen sid 8 Förtroendevaldas och tjänstemäns behov av omvärldsbevakning sid 8 Hur och när ska omvärldsbevakning ske systematiken sid 9 Hinder och möjligheter för systematisk omvärldsbevakning sid 10 Slutord sid 11 Bilaga, deltagande kommuner sid 12

3 Inledning Att bevaka och analysera omvärlden, som kommunen är en del av, och försöka förstå framtiden kan kännas svårt men också inspirerande. Vi tolkar och ser vår omvärld på många olika sätt, vardagsbevakar gör vi dagligen utan att kanske medvetet analysera det vi observerar. Det finns många argument för att ta ett medvetet och samlat grepp kring området. Grundläggande är att vi genom en medveten omvärldsbevakning kan höja organisationens handlingsberedskap. Grundläggande är också att omvärldsbevakning och analys bidrar till dynamik och utveckling. Hur ser det ut i din kommun? Hur använder ni kommunens resurser jämfört med andra? Vilka viktiga frågor inom ditt ansvarsområde kommer inom den närmsta tiden behandlas av riksdag, regering eller EU? Finns kunskap om befolkningsförändringar? Vet ni vad som styr ungas val av utflyttning och inflyttning? Historien bakom det här projektets tillkomst var vetskapen om att omvärldsbevakning kan innebära nästan vad som helst och ofta har låg prioritet i många kommuner. Om vi med den här skriften kan bidra till att definiera och konkretisera vad som bör känneteckna en offensiv omvärldsbevakning som är integrerad i styrprocessen kan vi förhoppningsvis ge kommuner ett verktyg för att komma igång med det egna arbetet. Vinsterna för kommunen är många eftersom omvärldsbevakning bidrar till en helhetssyn på det kommunala uppdraget och påverkar de strategiska valen. En bra bevakning ger ett bredare beslutsunderlag och bidrar till en mer långsiktig hushållning. ökar utrymme för dialog, ökar lyhördheten och möjligheten att bättre ta tillvara medborgarnas och andra aktörers intressen. leder till ökad handlingsberedskap och framförhållning. Förutsättningar skapas för flexibilitet och förändring. bidrar till att förtroendevalda och medarbetare utvecklas och kommer att besitta mer kunskap. Omvärldsbevakningen ökar kreativiteten och lärandet samt påverkar inriktningen på verksamheten. bidrar till att visionen blir tydlig. bidrar till känslan av sammanhang. Vi vet helt enkelt varför ett beslut ser ut som det gör. 3

4 Innehåll och användning I mitten av mars träffades fyrtio personer från sjutton kommuner, en region, ett landsting och en intresseorganisation på ett arbetsseminarium för att identifiera och konkretisera framgångsfaktorer för vad som kännetecknar en offensiv omvärldsbevakning när den är integrerad i styrprocessen. Alla deltagare hade någon erfarenhet av att arbeta med omvärldsbevakning eller omvärldsanalys. Seminariet resulterade i en omfattande redovisning av framgångsfaktorer som senare förädlades av en mindre grupp deltagare. Följande rubriker och frågeställningar var utgångspunkt när vi diskuterade kännetecken för en offensiv omvärldsbevakning. Vilka förutsättningar måste råda eller skapas Beskriver bland annat engagemang. Vilka är nyckelpersoner i en kommuns omvärldsbevakning? Vad krävs för att engagera organisationens medlemmar? Beskriver även förmågan att integrera i styrprocesserna. Vad kännetecknar en organisation där omvärldsbevakning är integrerad i styrprocesserna. Vilka hinder och möjligheter känner vi till? Bevakningens innehåll Vad behöver vi veta? Har förtroendevalda och tjänstemän olika behov av information? Var hittar vi informationen? Systematiken i omvärldsbevakningen Vad kännetecknar en systematisk omvärldsbevakning? Vilka hinder och möjligheter känner vi till? Oavsett om ni avser att göra en översyn av redan existerande omvärldsarbete eller om ni står i begrepp att initiera och starta är det här materialet användbart. Det kan vara lämpligt att samla en grupp ansvariga inom kommunen och gå igenom sammanställningen som en checklista. Hur ser det ut hos er, vad finns och vad saknas? Vilka förändringar skulle ni behöva göra för att lägga grunden för en offensiv omvärldsbevakning? Utifrån detta material är det fullt möjligt att lägga upp en strategi i den egna kommunen. Det kan också vara lämpligt att bilda ett nätverk med andra som också bestämt sig för att utveckla kvalitén på omvärldsbevakning och analys. 4

5 Att skapa en offensiv omvärldsbevakning Förutsättningar för omvärldsbevakning Vi tror att vissa förutsättningar måste råda för att en kommun ska kunna bli framgångsrik med omvärldsbevakning och analys. Man kan också tänka sig att vissa förutsättningar måste skapas för att överhuvudtaget komma igång med omvärldsarbete där ansvarig ska utses och aktiviteter bestämmas. Ett viktigt perspektiv i den ordinarie budget- och styrprocessen Omvärldsanalysen är en del av budget- och styrprocessen. Den ska därför synas i styrdokument och uppdragsbeskrivningar genom att ansvar, tidplaner, hantering och relation till övriga delar av styrprocessen tydliggörs. Omvärldsbevakningen ska präglas av kontinuitet och långsiktighet. Resultatet i ska synas i planer och årsredovisningar i form av vad som påverkat kortsiktiga och långsiktiga ställningstaganden. Bevakning och analys ska vara ständigt återkommande i planeringsprocessen och stort engagemang behöver läggas på att kommunicera resultaten. Intranäten kan komplettera tryckt information. Engagerade ledare och nyckelpersoner För att skapa en offensiv omvärldsbevakning krävs engagerade människor. Några ska leda och initiera, några ska arbeta mer praktiskt och samordna. Nyckelpersoner är: Kommunledningen har ett totalt och kommunövergripande ansvar och ska genom sitt förhållningssätt ge omvärldsbevakning och analys legitimitet och status. Det innebär t ex att ledningen sanktionerar att omvärldsbevakningen initialt tar tid i anspråk (på sikt leder det säkert till hushållning med tid). Det kan även finnas nyckelpersoner som har ett direkt inflytande på ledningen t ex specialister och eldsjälar. Det är dock viktigt att betona ansvaret. Övriga roller/funktioner som är engagerade i omvärldsbevakning är chefer, ansvariga processledare, strateger och utredare, verksamhetsutvecklare, bibliotekarier, spindlar i nätet, vissa funktionspersoner. Vilka konkreta arbetsuppgifter var och en har när det gäller omvärldsbevakning och analys styrs av ansvar och uppdrag. En bibliotekarie kan t ex ha i uppdrag att förse organisationen med allmän nyhetsbevakning. En controller har kanske uppdrag att följa riksdag, regering och departement. Om omvärldsbevakningen ska bli framgångsrik styrs i hög grad hur tydligt vars och ens uppdrag är samt om resultatet av bevakningen tas omhand. Engagerad medarbetare Att skapa en offensiv omvärldsbevakning handlar också om att engagera alla organisationens medlemmar. Många behöver vardagsbevaka och det ska finnas tillräckligt med kontaktytor för att kommunicera. Legitimitet och status för att omvärldsbevaka är avgörande och grundläggande. Kommunledningens avsikt och budskap påverkar resultatet. Ledarnas förhållningssätt är avgörande för hur angelägen frågan blir för övriga i organisationen. 5

6 Omvärldsbevakning kan inte ses isolerat utan hela organisationskulturen behöver präglas av högt i tak, samarbete, kreativitet, omprövning, nyfikenhet och ifrågasättande. Ingen har facit på omvärlden, vi försöker hela tiden att förstå den. Omvärldsbevakningen ska kännetecknas av insikten att vi bygger en katedral och inte bär sten, dvs helheten är mer än delarna. Vi får inte förlora oss i detaljer. Identifiera legitimitetsbärarna/kulturbärarna som finns i varje organisation. Det är engagerade och nyfikna medarbetare som spanar och hela tiden förser organisationen med information. Lägg inte så mycket kraft på de "hopplösa" men de självklara behöver mycket stöd och legitimitet för att få med sig de potentiella. Hopplösa Potentiella kulturbärare De självklara kulturbärarna Vi behöver gemensamma och kända målbilder för att skapa engagemang för vad som ska omvärldsbevakas. Visionsarbetet kan ha en viktig roll. Vi behöver se nyttan av omvärldsbevakning genom t ex goda exempel. Omvärldsbevakning är svårt att räkna hem i en kalkyl. Ett sätt kan vara att analysera olika beslut som fattats för att se vad som påverkat ställningstaganden. Vi behöver inledningsvis ta en hel del tid i anspråk för att omvärldsbevakning och analys ska få sin rättmätiga plats i organisationen. Finns förståelse och sanktioner för det? Omvärldsbevakning är ett arbete som kan belönas genom morötter som utbildning och lön. Tillgång till mer information kan också vara en belöning. Fler forum för kommunikation och återkoppling ökar möjligheten till delaktighet och bekräftelse. Innehåll i omvärldsbevakning Innehållet i omvärldsbevakningen har vi beskrivit i fyra delar. Den första beskriver objekten, dvs vad vi ska bevaka. Det andra tar upp analysen, dvs hur vi förstår det vi bevakat. Det tredje beskriver var vi ska hitta den. Den fjärde kommenterar olika behov av omvärldsbevakning som kan finnas i organisationen. Vad ska vi bevaka Var och en som bevakar har ansvar för sin handlingsmiljö. Har jag ansvar för t ex vuxenutbildning behöver jag bevaka lagstiftning, nya pedagogiska rön, efterfrågan och arbetsmarknad. Är jag kommunchef och har ett övergripandeansvar är min handlingsmiljö bredare vilket måste styra bredden på bevakningen. Det finns etablerade verktyg för att strukturera omvärldsbevakning och analys. EPISTELM 1 är ett sådant som kan hjälpa oss att minimera risken för att glömma viktiga bevakningsområden/objekt. Resultatet från arbetsseminariet visade att EPISTELM var realistiskt även här, vi har kompletterat modellen där exempel saknats. 1 Verktyget är väl etablerat och används av organisationer som Kairos Futures. 6

7 EPISTELM definitioner Exempel på innehåll E = ekonomi och marknad P = politik I = institutioner och organisationer S = sociala förändringar och livsstilar T = teknik och vetenskap E = ekologi, miljö och hälsa L = lagstiftning M = media Finansvillkor, demografi, migration, tillväxt Demokrati, ansvarsutredning, migration, integration, tillväxt, arbetsmarknad och sysselsättning Myndigheter, forskningsorganisationer, EU Livsstil, välfärd, folkhälsa, kultur och kontext FoU, IT, kommunikationsteknologi Klimatförändringar, miljökrav, värderingar Även kommande lagstiftning, EU-lagstiftning Opinionsbildande media, granskande journalistik, attitydpåverkan Hur förstår vi det vi bevakar medvetenhet, syfte och utkik Analysen i omvärldsbevakningen är avgörande för hur användbart materialet ska bli i organisationen. Analysen hjälper oss att förstå och förhålla oss till det vi bevakat. För att underlätta omvärldsanalysen och få hjälp att ställa de viktiga frågorna kan vi utgå från ett tredimensionellt synsätt. Perspektiv Tid Plats i organisationen Den tredimensionella figuren antyder att vi alltid måste beakta många perspektiv när vi omvärldsbevakar och gör analyser. Betraktar jag t ex organisationen inifrån och ut eller utifrån och in? Bevakar jag själva organisationen, den närmaste eller hela omvärlden? Vi behöver också fundera över tidsperspektivet. Vill vi undanröja faror som lurar bakom hörnet eller söker vi utvecklingsmöjligheter på längre sikt. Det är också viktig att tänka på bevakarens plats och roll i organisationen. Oavsett var man befinner sig i bevakningsprocessen behöver man ställa sig frågan vilket syfte man har med just den bevakningen. I analysarbetet är det också viktigt att funder över är vad som är drivkrafterna bakom en viss utveckling. Vad är det som exempelvis har drivit på teknikutvecklingen av biogasbussar? Eller vad är det som har drivit på utvecklingen av en viss lagstiftning? Eller varför är arbetslösheten högre bland civilingenjörer i IT-branschen? Vår bild är att många samlar in omvärldsinformation men lägger allt för lite tid på analysen. Analysen ska hjälpa oss att skatta betydelsen av spaningen. Den ska också hjälpa oss att se spaningens betydelse i ett sammanhang. Vid analysarbetet behöver man fundera över hur resultatet ska spridas och användas. Syftet måste styra men spridning kan göras på många olika sätt, t ex: rapporter som t ex publiceras via intranät framtidsseminarier 7

8 nyhetsbrev information och diskussion på personalmöten När vi använt analysen så är den synlig i t ex: ägardirektiv vision, mål och strategier planering och uppföljning spelregler och policies Var ska vi hitta informationen Ett grundantagande är att information alltid finns, det gäller att synliggöra den. En stor del av informationen finns ofta redan internt och då handlar det om att ta hand om den på bästa sätt. Man kan sortera informationen utifrån hur brett eller smalt man söker den. Redovisningen här börjar med det breda och slutar med det smala perspektivet. Systematiska medborgarkontakter genom t ex brukarundersökningar och fokusgrupper Prat i vardagen. dvs., strukturerade samtal i den egna organisationen. Externa och interna nätverk i syfte att sprida information. Scanning. Man scannar av t ex förändrade kulturvärden genom att läsa rubriker, löpsedlar m m av ett tillräckligt stort antal skrifter för att försöka spåra någon ny trend. Studiebesök, vänortsarbete, internet, nyhetsbrev, litteratur. Massmedia Offentliga källor, FoU, myndigheter, EU Professionella källor typ informationsmäklare Förtroendevaldas och tjänstemäns behov av omvärldsbevakning Symbolerna betecknar politikerroll och tjänstemannaroll och hur vi kan resonera när det gäller behov av spaning. Politiker Tjänstemän Gemensam spaning men Vi tror att förtroendevalda och tjänstemän till viss del bör ha samma grund för sin omvärldsbevakning, men olika användning. Vi tror också att omvärldsbevakning bör paketeras olika beroende av vem som är uppdragsgivare. Vid sidan av den gemensamma omvärldsbevakningen använder förtroendevalda bevakning utifrån sina partiorganisationer och de värderingar som gäller där. Tjänstemän behöver komplettera med omvärldsbevakning som ger en fördjupning inom aktuellt verksamhetsområde. Förtroendevalda använder sin partiorganisation där värderingar påverkas. Tjänstemän använder spaning i sin praktiska dagliga verksamhet. 8

9 Hur och när ska omvärldsbevakning ske systematiken På samma sätt som budgetarbete, resultatredovisningar mm har en viss systematik vad gäller formkrav och periodicitet tror vi att stora delar av omvärldsbevakningen behöver ha det. Här ger vi vår syn på vad som behöver känneteckna omvärldsbevakning för att kunna säga att den har en viss systematik. När i tiden vissa saker bör ske, hur det ska göras och av vem beror helt och hållet på hur styrprocessen och uppdragen ser ut. Förutsättningen för att vi ska kunna tala om systematisk omvärldsbevakning är att den är medveten, beslutad, återkommande och välkänd i organisationens formella struktur. I organisationen ska den vara integrerad på så vis att det ska framgå vad bevakningen avser, när den ska göras, hur det ska göras och vem som ansvarar. Det ska finnas ett beskrivet ledningsansvar på alla nivåer. Det ska finnas strukturer för samordning och kommunikation. Omvärldsbevakningen ska ingå som en naturlig del av styrprocessen och bör också vara den inledande aktiviteten. Hur omvärldsbevakningen ska få koppling till planering och beslut ska framgå av styrdokumenten. Regelbundenheten är viktig, bevakning och analys utgöras av återkommande aktiviteter. Analysen är central, det är genom den lärande sker. Analysen skapar grunden för ställningstagande och handling. Ledande politiker och tjänstemän är drivande, vilket kommer att uppmuntra även bredare spaning. Exempelvis kan en mer samlad omvärldsbevakning och analys göras i ett visions- och strategiarbete, där ett antal viktiga indikatorer fastställs. Dessa indikatorer ska utgå från det som kan komma att påverka den egna verksamheten och är värt att hålla ett öga på, kan följas upp vid kvartal eller halvår. Det kan röra frågor om arbetsmarknadsläget, EU-beslut etc. En del väljer att lite friare beskriva verksamhetens omvärld i styrdokumenten. Nya modeller och begrepp behöver prövas och kommuniceras. Omvärldsbevakningen kräver sitt språk och sina verktyg. Det finns även behov av referenspunkter och nyckeltal för att kunna bedöma omvärldsbevakningen och för att kunna jämföra. Exempel på etablerade metoder: Scenarier används frekvent i omvärlds-och framtidsarbete och brukar definieras som osäkra men troliga framtidsbilder. Att diskutera kring olika scenarier öppnar för dialoger om framtiden och ökar öppenheten för att många olika saker kan inträffa. Prognoser är ett annat verktyg som bygger på sifferunderlag, t ex befolkningsprognos. Man kan mycket väl använda scenarier och prognoser i kombination inför ett ställningstagande. Traditionellt gör ofta kommuner flera prognoser, frågan är bara hur de tolkas och vilka som deltar i analysen. Generellt erfarenhetsutbyte kan vara ett okonventionellt sätt att byta världsbilder med varandra. Tänk er att alla ledande politiker och tjänstemän träffas gemensamt några gånger per år enbart i syfte att delge varandra vad som är på gång inom det egna ansvarsområdet, vilken källa till kunskap. 9

10 Hinder och möjligheter för systematisk omvärldsbevakning Om vi står inför att skapa systematik i vår omvärldsbevakning är det viktigt att identifiera möjligheter och hinder. Gå gärna igenom den här checklistan för att ta tempen på din egen organisation. Här är några argument för vad som möjliggör omvärldsbevakning Här är några argument för vad som hindrar omvärldsbevakning Inspirerande ledare engagerar Många är engagerade Möjlighet att publicera ny kunskap Möjlighet att använda goda exempel Möjlighet att påverka framtiden Ses som överlevnadsfråga Bidrar till nätverksskapande Ger ökad kunskap som i sin tur leder till bättre självkänsla Ger bättre beslutsunderlag, kvalitetsförbättringar, effektivare styrprocess Sätter fokus på större frågor Blir en naturlig del i styrprocessen Bidrar till att skapa tydlighet i strukturer Arbetet attraherar medarbetare Skapar en mer transparant organisation Rädsla för obekväma sanningar Oengagerade ledare Okunskap Upplevs flummigt/luddigt Ses som tidstjuv Maktstrukturer och självgodhet Stuprör, revir och rädsla Ointresse Svårigheter att kliva ur det operativa träsket, vardagsarbetet tenderar att prioritera sig själv Ekonomiska problem prioriterar bort omvärldsbevakning Svårt att ändra beteende, invanda arbetsformer Dålig paketering av omvärldsbevakningen Bidrar till ökad delaktighet Stimulerar mer vardagsspaning (osystematisk spaning) 10

11 Slutord Vi har med det här arbetet förhoppningsvis bidragit till att ge substans åt det vi kallar omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Det skulle vara intressant om några kommuner på allvar ville utveckla arbetet i den egna organisationen utifrån de resonemang vi för. Vi tror det är möjligt att använda den här skriften som en checklista när ett omvärldsarbete ska startas eller ett pågående ses över. Frågor om innehållet kan göras till: Märit Melbi, tfn , e-post: 11

12 Bilaga Deltagare på arbetsseminarium om omvärldsbevakning Jan Samuelsson Alvesta kommun ALVESTA Pontus Tallberg Reg utv ledn Region Skåne KRISTIANSTAD Fredrik Geijer Skara kommun SKARA Tore Johansson Skara kommun SKARA Ingela Höij Skara kommun SKARA Lars Brandhammar Landstinget Gävleborg SANDVIKEN Reinhold Höjer Uppsala kommun Box UPPSALA Torsten Skatt Uppsala kommun Box UPPSALA Anita Pederson Uppsala kommun Box UPPSALA Monica Rosander Norrköpings kommun Planeringskontoret NORRKÖPING Anna Svartbeck Lilja Region Skåne Omvärldsanalysenheten Stortorget 9, 6 tr MALMÖ Ronnie Halvardsson Region Skåne Omvärldsanalysenheten Stortorget 9, 6 tr MALMÖ Christer Lindström Ulricehamns kommun ULRICEHAMN Olof Olsson Ulricehamns kommun ULRICEHAMN Klas Thorén Mälardalsrådet Taggsvampsvägen HUDDINGE Thomas Carlsson Västerås stad proaros Stöd och utveckling Stadshuset, D VÄSTERÅS Ulf Arumskog Norrköpings kommun Kommunstyrelsens planeringskontor NORRKÖPING Andreas Tylenius Laholms kommun Stadshuset LAHOLM Gerry Andersson Laholms kommun Stadshuset LAHOLM Annette Borg Eskilstuna kommun KSF/Styrning o ledning ESKILSTUNA Anne-Li Gustafsson Eskilstuna kommun KSF/Styrning o ledning ESKILSTUNA Jan Hallendorff Linköpings kommun Stadshuset Storgatan LINKÖPING Christer Sjölund Linköpings kommun Stadshuset Storgatan LINKÖPING Per-Olof Lindfors Tyresö Kommun TYRESÖ Barbro Östberg Kungälvs kommun Nämndhuset KUNGÄLV Lars Davidsson Kungälvs kommun Nämndhuset KUNGÄLV Karl Wästgård Stockholms stad Stadshuset STOCKHOLM Anders Gripne Gotlands kommun VISBY Anders Hjelm Smedjebackens kommun Barn- och utbildn förvaltn Box SMEDJEBACKEN Peter Häggberg Norrtälje kommun Ledningskontoret Box NORRTÄLJE Kenneth Kraft Falu kommun Ekonomikontoret FALUN Nils Kempe Falu kommun Ekonomikontoret FALUN Jonas Hampus Falu kommun Ekonomikontoret FALUN Fredrik Nornvall Värmdö kommun Gymnasie- och vuxenutb förv VÄRMDÖ Marita Sirviö Värmdö kommun Gymnasie- och vuxenutb förv VÄRMDÖ 12

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Professionell hantering av externa relationer

Professionell hantering av externa relationer Professionell hantering av externa relationer UniLink-rapport 2009:4 SAMMANFATTNING... 1 1 INLEDNING... 1 1.1 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) VAD ÄR DET?... 2 2 SYFTE OCH MÅL... 3 3 ORGANISATION...

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 Vägledning Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 ESV:s vägledningar beskriver tillvägagångssätt, belyser olika alternativ och ger ökad kunskap och rekommendationer

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer