Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Minnesgärdets ytvattentäkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Minnesgärdets ytvattentäkt"

Transkript

1 Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Minnesgärdets ytvattentäkt

2 Bakgrund Kommunen ska göra vattenskyddsområde för Minnesgärdets ytvattentäkt. Syftet är att skydda Storsjön från föroreningar. Det här kan innebära vissa begränsningar för dig och din verksamhet. Vill vi därför bjuda in dig till samråd, där du har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. På nästa sida kan du läsa om hur det går till. Vatten Östersund som ansvarar för dricksvattenförsörjningen i Östersund, har tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde inklusive föreskrifter. Vattenskyddsområdets storlek och föreskrifter är anpassade till de aktuella förhållanden som råder vid Minnesgärdets ytvattentäkt i Storsjön. En vattenskyddsföreskrift får inte medföra större restriktioner än vad som krävs för att syftet med vattenskyddsområdet ska tillgodoses. Efter samråd med myndigheter, sakägare och andra berörda kommer länsstyrelsen att göra en bedömning om vattenskyddsområdet är lämpligt och ska fastställas.

3 Om vattenskyddsområden Varför finns det vattenskyddsområden? Vattenskyddsområden finns eftersom dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Syftet med vattenskyddsområdet är att ge Minnesgärdets vattenverk, och Storsjön tillräckligt skydd så att råvattenkvaliteten säkras i ett långsiktigt perspektiv. På så sätt kommer även Storsjön att i framtiden kunna fungera som vattentäkt för Östersund. Vad betyder det här för dig? Inom vattenskyddsområdet kan det krävas tillstånd för vissa saker medan andra saker kan vara helt förbjudna. Inom vattenskyddsområdet regleras bland annat användningen av petroleumprodukter, bekämpningsmedel, spillvatten, miljöfarlig verksamhet, deponier energianläggningar med mera. Den som bryter mot vattenskyddsföreskrifter kan dömas till böter eller i värsta fall om brottet är grovt till fängelse. Hur har vattenskyddsområdet fått sin utbredning? I naturvårdsverkets handbok 2010:5 redovisas hur avgränsningen av ett vattenskyddsområde ska ske. För utbredningen i vatten har Vatten Östersund låtit SMHI göra beräkningar i Storsjön, baserat på bland anant strömmar och vind. Vidare har beräkningar utförts på vattendrag som mynnar i sjön inom föreslaget vattenskyddsområde. Beräkningarna har resulterat i ett föreslaget område, som tillsammans med en strandremsa på 100 meter som utgör vattenskyddsområdet, som därefter indelats i en primär- och sekundär skyddszon, beroende på avstånd och uppehållstid. Hur ser förslaget ut? Föreskrifterna i ett vattenskyddsområde reglerar verksamheter inom vattenskyddsområdet. Föreskrifterna kan vara mildare i utkanten av vattenskyddsområdet. I bifogad Bilaga 1 Förslag till föreskrifter och allmänna upplysningar redovisas regleringen i detalj. Bilaga 2 Karta, en generaliserad bild av utbredningen av vattenskyddsområdet bifogas också för att ge en bild av vattenskyddsområdets omfattning. Detaljerade kartor, inventeringar, tekniska beskrivningar med mera finns redovisat i det kompletta underlaget till föreslaget vattenskyddsområde och som finns att läsa i receptionen på Rådhuset. Frågor och synpunkter Om ni har frågor går det bra att ringa eller maila: Kommunen tar emot skriftliga synpunkter till och med 2/ Adress: Östersunds Kommun Vatten Östersund Östersund Med vänlig hälsning Östersunds kommun Vatten Östersund Bilaga 1 - Förslag till föreskrifter och allmänna upplysningar Bilaga 2 - Karta, en generaliserad bild av utbredningen av vattenskyddsområdet

4 ÖSTERSUNDS KOMMUN MINNESGÄRDET BILAGA 1 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALL- MÄNNA UPPLYSNINGAR Projekt nr Östersund

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VATTENSKYDDSOMRÅDE SYFTET MED VATTENSKYDDSOMRÅDET AVGRÄNSNING AV SKYDDSZONER ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR SKYDDSFÖRESKRIFTER ALLMÄNT DEFINITIONER FÖRESKRIFTER...7 2(10)

6 1 VATTENSKYDDSOMRÅDE SYFTET MED VATTENSKYDDSOMRÅDET Vatten är ett livsmedel och en av de viktigaste komponenterna för att främja en hållbar utveckling och uppnå en god livskvalitet. Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att säkerställa vattenkvaliteten vid Minnesgärdets ytvattenverk ur ett flergenerationsperspektiv. Syftet uppfylls genom att vattentillgången skyddas mot föroreningar eller verksamheter som kan medföra negativ inverkan på vattnets kvalitet. Mot bakgrund av det förhållandevis känsliga läget som vattentäkten har anser Östersund kommun det som angeläget att upprätta ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) om vattenskyddsområden (till 7 kap 21, 22 och 25 miljöbalken). AVGRÄNSNING AV SKYDDSZONER Skyddszonerna har en omfattning som redovisas på bifogade ritningar. Skyddszonerna har utformats på grundval av områdets avrinningsförhållanden, hydrologiska förhållanden, topografi, drifterfarenhet samt fastighetsförhållanden. Skyddsområdena föreslås omfatta Vattentäktszon samt primär och sekundär skyddszon. Vattentäktszonen utgörs av området kring intagspunkten. Syftet med den primära skyddszonen är att är att skapa rådrum vid händelse av akut förorening. Den primära skyddszonen är avgränsad så att rinntiden i sjöar och vattendrag, vilka finns utmärkta på ritningar, är upp till 12 timmar till uttagspunkten för råvattnet. Den primära skyddszonen inkluderar en 50 meter bred zon på var sida om dessa sjöar och vattendrag från vilka rinntiden till uttagspunkten är 12 timmar eller mindre. Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög yt- och grundvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten. Den sekundära zonen är avgränsad så att rinntiden i sjöar och vattendrag, vilka finns utmärkta på ritningar är mellan 12 och 24 timmar till uttagspunkten för råvattnet. Den sekundära skyddszonen inkluderar också markområden på var sida om dessa sjöar och vattendrag. Där primär skyddszon omsluter vattendrag och sjöar återfinns den sekundära skyddszonen utanför den primära skyddszonen. Avståndet från sjöar och vattendrag till den sekundära zonens yttre gräns är minst 100 meter. För att ta hänsyn till den vattenföring som sker i diken och dräneringar ingår öppen mark och åkermark, vilken ligger i anslutning till 100- metersgränsen, i den sekundära skyddszonen 3(10)

7 2 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Anmälan om olyckshändelse Olyckshändelse, spill eller läckage som utgör risk för vattentäkten att skadas ska omedelbart anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, tel 112. Anvisade leder Länsstyrelsen anvisar rekommenderade transportvägar för farligt gods. Uppdatering av rekommendationerna sker löpande i samarbete med kommunen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Beredskap Beredskapsplan för åtgärder och sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman. Planen bör godkännas av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Dispensmöjligheter Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen, efter hörande av tillsynsmyndigheten och huvudmannen meddela dispens från dessa föreskrifter. Vad en ansökan om dispens ska innehålla regleras i 23 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. I samband med sådan prövning kan tillsynsmyndigheten föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 miljöbalken). Dispens får enligt 7 kap. 26 miljöbalken meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte. Ersättning Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastighet. Desamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Talan om ersättning eller inlösen förs i miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken. Föreskrifter angående sjöfart och fritidsbåtar I Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJOFS 2007:15) finns bestämmelser om åtgärder mot förorening från fartyg. Vidare finns enligt SJOFS 2001:13 föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar och enligt SJOFS 2005:4 föreskrifter om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar m.m. Hänsynsregler 2 kap. miljöbalken anger gällande hänsynsregler. Hänsynsreglerna innebär bl.a. att alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en grundvattentillgång nyttjas för en vattentäkt är alla, som önskar bedriva verksamhet eller vidtaga åtgärd i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldig att vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar och iaktta de försiktighetsmått som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skada på täkten. 4(10)

8 Ny lagstiftning Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade skyddsföreskrifter. Påföljder Överträdelser av skyddsbestämmelser kan medföra straffansvar i enlighet med 29 kap. 2 och 2a miljöbalken (1998:808). Skogsbruk Inom vattenskyddsområde är det särskilt viktigt att Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen (1979:429) om skyddszoner, hyggen, skador på mark och vatten samt skogsbilvägar (30 ) efterlevs. Vidare gäller skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 1993:2) och skogsvårdsförordningen (1993:1096). Skyltning För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 meter från vägområdet, krävs enligt 46 väglagen länsstyrelsens tillstånd. I det fall området är detaljplanelagt krävs bygglov. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndigheten enligt 43 väglagen. Uppsättning av skyltar som inte kräver tillstånd av väghållningsmyndigheten ska ske i samråd med väghållaren. Tolkning Vid osäkerhet vad gäller tolkning av karta med vattenskyddsområdet eller skyddsföreskrifter bör kontakt tas med tillsynsmyndigheten för klarläggande. Tillsyn Länsstyrelsen i Jämtlands län är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken (1998:808) och förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelsen kan efter ansökan besluta att överlåta tillsynen till den kommunala nämnden för miljöfrågor i respektive kommun. Vattenverksamhet I stort sett allt arbete i vatten är så kallad vattenverksamhet och i 11 kap. miljöbalken anges vad som gäller för dessa verksamheter. Exempel på vattenverksamheter är anläggning av pirar, dammar, bryggor, vägtrummor i vattendrag, erosionsskydd i vattendrag, broar i vatten, grävning och muddring, rensning av vattendrag, dikning och annan markavvattning Utgångspunkten i miljöbalken är att vattenverksamheter kräver tillstånd. För vissa mindre verksamheter räcker det dock med en anmälan till länsstyrelsen. För vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena behövs inte tillstånd eller anmälan. Övrig lagstiftning Tillstånd eller dispens enligt föreskrifter i detta beslut innebär ingen befrielse från eventuella krav på prövning enligt, eller efterlevnad av annan lagstiftning. 5(10)

9 3 SKYDDSFÖRESKRIFTER 3.1 ALLMÄNT Nedan angivna skyddsföreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta, se ritning VSO Skyddsområdet är indelat i (Vattentäktszon), primär- och sekundär skyddszon. 3.2 DEFINITIONER AV BEGREPP Befintlig verksamhet Med uttrycken befintlig verksamhet och befintlig anläggning avses verksamhet eller anläggning som pågår respektive finns när dessa föreskrifter träder i kraft, med den utformning och omfattning som verksamheten eller anläggningen har då. Djurenheter Med djurenheter avses t.ex. en mjölkko eller en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder. Fullständig definition finns i förordningen (1998:899 om miljöfarlig) verksamhet och hälsoskydd, avd 1 verksamheter, verksamhetskod 1:20. Djurhållning Med djurhållning avses hållande av nötkreatur, häst, get, får eller svin, samt av pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Hantering Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. Transport av farligt gods Farligt gods är den sammanfattade benämningen på ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under transport. Formellt utgör farligt gods sådana ämnen och föremål vars transport är reglerad i ADR-S och RID-S. Begreppet transport omfattar förflyttning av godset med ett transportmedel samt lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen. Yrkesmässig Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. En verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär anses vara yrkesmässig. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna betraktas som yrkesmässigt. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet 6(10)

10 3.3 FÖRESKRIFTER 1 Vattentäktszon Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. Med vattentäktszon menas en radie om 100 meter kring intagspunkten i Storsjön. 2 Primär och sekundär skyddszon a) Hantering av petroleumprodukter m.m. Primär och sekundär skyddszon: Hantering av mer än sammanlagt 250 liter petroleumprodukter och brandfarliga vätskor får ej ske utan tillstånd. Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Om det finns risk för påkörning ska förvaringskärl ha påkörningsskydd. Fordonstvätt med avfettningsmedel och liknande produkter får endast ske på platser som har försetts med anordning som säkerställer att tvättvattnet inte riskerar att hamna i grund- yt- eller dagvatten. Där petroleumprodukter och brandfarliga vätskor hanteras, ska skylt uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av huvudmannen för vattentäkten men bekostas av verksamhetsutövaren. Skylt ska monteras av verksamhetsutövaren i omedelbar närhet av påfyllningsstället. b) Hantering av bekämpningsmedel, växtnäringsämnen mm Primär skyddszon: På de markområden där det föreligger risk för avrinning till ytvatten är yrkesmässig spridning av handelsgödsel, stallgödsel, humanurin och slam från reningsverk eller enskild reningsanläggning förbjuden. Inom övriga delar av den primära zonen erfordras tillstånd. Lagring av organiska gödselmedel och stallgödsel, motsvarande årsproduktionen från mer än 2 djurenheter får ej ske utan tillstånd. Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel får ej ske utan tillstånd. Jord- eller vattenslagning av plantor, behandlade med bekämpningsmedel får ej ske utan tillstånd. Sekundär skyddszon: På de markområden där det föreligger risk för avrinning till ytvatten krävs tillstånd för yrkesmässig spridning av handelsgödsel, stallgödsel, humanurin och slam från reningsverk eller enskild reningsanläggning. Lagring av organiska gödselmedel och stallgödsel, motsvarande årsproduktionen från mer än 2 djurenheter får ej ske utan tillstånd. Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel får ej ske utan tillstånd. Jord- eller vattenslagning av plantor, behandlade med bekämpningsmedel får ej ske utan tillstånd. 7(10)

11 c) Hantering av hushållsspillvatten och dagvatten Primär och sekundär skyddszon: Avloppsanläggningar för hushållsspillvatten får inte anläggas utan tillstånd. Bruk av befintlig anläggning för hushållsspillvatten får inte överskrida den omfattning anläggningen har vid ikraftträdande av dessa föreskrifter. Förändring av avloppsvattnets sammansättning och/eller mängd samt förändring av befintlig anläggning ska anmälas. I lokaler där hälso- och miljöfarliga ämnen hanteras får inte golvbrunnar vara anslutna direkt till dagvattennätet. Dagvattenbrunnar ska vara utformade så att risken för föroreningsutsläpp till dagvatten minimeras. Täck- eller skyddslock ska finnas tillgängligt så att det är möjligt att snabbt förhindra att spill når dagvattensystemet. Utspillda vätskor eller fasta ämnen som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten får inte spolas ned i dagvattenbrunnar. d) Miljöfarlig verksamhet Primär skyddszon: Ny miljöfarlig verksamhet som kan innebära en risk för påverkan på yt- eller grundvattnets kvalitet och kvantitet får inte etableras. Befintlig miljöfarligverksamhet som kan innebära en risk för påverkan på yt- eller grundvattnets kvalitet ska bedrivas under iakttagande av sådana skyddsåtgärder att risken för vattenförorening minimeras. Sekundär skyddszon: Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 kap. miljöbalken och 5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får inte etableras eller ändras utan tillstånd. För verksamhet som har fått tillstånd enligt föregående mening krävs tillstånd för ändring av verksamheten endast om ändringen är betydelse från störningssynpunkt. e) Upplag och deponier Primär skyddszon: Upplag och deponering av avfall samt förorenade massor är förbjudet. Normal trädgårds- och hushållskompost omfattas inte av detta förbud. Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet. Upplag av vägsalt är förbjudet. Upplag av snö härrörande från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen får ej ske utan tillstånd. All form av deponering i sjö eller vattendrag är förbjuden. Sekundär skyddszon: Upplag och deponering av avfall samt förorenade massor är förbjudet. Normal trädgårds- och hushållskompost omfattas inte av detta förbud. Upplag av asfalt och oljegrus får ej ske utan tillstånd. Upplag av snö härrörande från trafikerade ytor utanför den sekundära skyddszonen får ej ske utan tillstånd. All form av deponering i sjö eller vattendrag är förbjuden. 8(10)

12 f) Täkter, andra schaktarbeten och markarbeten Primär och sekundär skyddszon: Större schaktnings- eller grävningsarbeten får ej ske utan anmälan. Husbehovstäkt av berg, naturgrus och andra jordarter som inte är tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken och 5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, får ej etableras utan tillstånd. Återfyllning med massor som medför risk för förorening av grund- eller ytvatten är förbjuden. Muddringsarbeten som inte är tillståndspliktiga enligt 11 kap. miljöbalken får ej ske utan tillstånd. g) Skogsbruk Primär och sekundär skyddszon: Upplag överstigande en avverkningssäsong (lövsprickning lövsprickning) av bark, flis, spån, timmer och liknande får ej ske utan tillstånd. Normala upplag av ved eller andra träbaserade produkter, för uppvärmning av bostad eller motsvarande, omfattas inte av denna tillståndsplikt. Slutavverkning får endast ske under vinterförhållanden eller på tjälad mark. h) Djurhållning Primär och sekundär skyddszon: Nyetablering och utökning av djurhållning samt ändring av befintlig verksamhetsinriktning avseende djurhållning får ej ske utan tillstånd. Strandbete vid sjö eller vattendrag är förbjudet. i) Vattenbruk Primär och sekundär skyddszon: Vattenbruk, som innebär utfodring av t.ex. fisk och skaldjur eller annan jämförbar verksamhet får ej ske utan tillstånd. Veterinärmedicinska preparat får ej utan tillstånd spridas i vatten eller användas som tillsats i foder vid odling av fisk eller skaldjur. j) Energianläggningar Primär och sekundär skyddszon: Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från jord, berg eller vatten får ej etableras utan tillstånd. k) Transporter Primär skyddszon: Genomgående transport av farligt gods på ej anvisade leder är förbjudet. l) Övrigt Primär och sekundär skyddszon: Hantering som medför att outnyttjade eller på annat sätt överblivna läkemedelsprodukter når yt- eller grundvatten är förbjuden. Kalkning av vattendrag eller våtmark får ej ske utan anmälan. Annan kemisk behandling av sjö eller vattendrag än kalkning är förbjuden. 9(10)

13 3 Allmänna bestämmelser Ikraftträdande Skyddsföreskrifterna ska gälla från den tidpunkt beslutet träder i kraft. Enligt 7 kap 22 miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas. För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreliggande föreskrifter i kraft på dagen två år efter skyddsföreskrifternas fastställande om inget annat meddelas av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas. Verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt får bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast på dagen två år efter ikraftträdandet lämnat in en ansökan om tillstånd, respektive gjort en anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor (Östersunds kommun) eller Länsstyrelsen (Krokoms kommun). Skyltning Huvudmännen för vattentäkterna ska inom skyddszonerna sätta upp informationsskyltar på väl synlig plats längs vägar och längs farleder samt i båthamnar. Skyltningen ska utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. Tillstånd och anmälan Som förutsättning för ett tillstånd enligt dessa föreskrifter gäller att verksamhetsutövaren kan visa att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för vattenförekomsten. Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller 11 kap. (vattenverksamhet). I de fall tillstånd eller anmälan krävs enligt dessa föreskrifter i Östersunds kommun prövas detta av den kommunala nämnden för miljöfrågor. I de fall tillstånd eller anmälan krävs enligt dessa föreskrifter i Krokoms kommun prövas detta av Länsstyrelsen. Vattentäktsverksamhet Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande. 10(10)

14 SEKUNDÄR ZON PRIMÄR ZON VATTENTÄKT ZON

Från tillstånd undantas hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter

Från tillstånd undantas hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter BILAGA 6 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR, VATTENTÄKTEN NÄKTEN 1. Föreskrifter Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom de skyddsområdeszoner som anges på upprättad skyddsområdeskarta.

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN BILAGA 2 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN Bilagan är uppdelad i två delar. I den första delen anges de skyddsföreskrifter som föreslås

Läs mer

VATTENSKYDDSOMRÅDE, FILIPSTADS KOMMUN

VATTENSKYDDSOMRÅDE, FILIPSTADS KOMMUN SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR NORDMARK VATTENSKYDDSOMRÅDE, FILIPSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige i Filipstads kommun fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Nordmark grundvattentäkt i Filipstads

Läs mer

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun 2010-03-25 77 med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken. Vattenskyddsområdet för Svarttorp

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2011:7 Utkom från trycket den 1 april 2011 Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkten

Läs mer

Östergötlands läns författningssamling

Östergötlands läns författningssamling Östergötlands läns författningssamling Länsstyrelsen Serie A ISSN 1401-3665 Beslut om skyddsområde samt föreskrift om skydd för grundvattentäkten Högby i Mjölby kommun; 05 FS 2014:7 Utkom från trycket

Läs mer

Orup vattenskyddsområde

Orup vattenskyddsområde Orup vattenskyddsområde Allmänt Nedan angivna skyddsföreskrifter gäller inom Orup vattenskyddsområde, se karta nedan. Skyddsområdet är indelat i primär samt sekundär skyddszon. Där väg, järnväg, vattendrag

Läs mer

Regler för Öjersbo vattenskyddsområde

Regler för Öjersbo vattenskyddsområde Regler för Öjersbo vattenskyddsområde 1 DEFINITIONER AV BEGREPP Se bilaga. 2 VATTENTÄKTSZON Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet 3 HANTERING AV PETROLEUMPRODUKTER M M

Läs mer

Kommunfullmäktige i Kils kommun förslag till vattenskyddsföreskrifter för Nilsby grundvattentäkt i Kils kommun;

Kommunfullmäktige i Kils kommun förslag till vattenskyddsföreskrifter för Nilsby grundvattentäkt i Kils kommun; UTKAST Kommunfullmäktige i Kils kommun förslag till vattenskyddsföreskrifter för Nilsby grundvattentäkt i Kils kommun; Förslag till skyddsföreskrifter tillhörande vattenskyddsområde för Fryksta grundvattentäkt

Läs mer

BILAGA 5. Vattenskyddsområde Sibbarp grundvattentäkt. Varberg Vatten AB. Skyddsföreskrifter 2014-11-07

BILAGA 5. Vattenskyddsområde Sibbarp grundvattentäkt. Varberg Vatten AB. Skyddsföreskrifter 2014-11-07 BILAGA 5 Varberg Vatten AB Vattenskyddsområde Sibbarp grundvattentäkt Skyddsföreskrifter 2014-11-07 Skyddsföreskrifter för Sibbarp vattenskyddsområde Länsstyrelsens beslut Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken

Läs mer

UaFS Blad 1 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GULLMARSBERG VATTENSKYDDSOMRÅDE, UDDEVALLA KOMMUN

UaFS Blad 1 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GULLMARSBERG VATTENSKYDDSOMRÅDE, UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GULLMARSBERG VATTENSKYDDSOMRÅDE, UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-08, 146 Nedan angivna föreskrifter för Gullmarsberg grundvattentäkt har utformats

Läs mer

Hallands läns författningssamling

Hallands läns författningssamling Hallands läns författningssamling 1(7) Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Älvsereds vattentäkt i Falkenbergs kommun; 13 FS 2012:1 Utkom från trycket

Läs mer

BILAGA 1. Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde. Västervik Miljö och Energi AB. Förslag till skyddsföreskrifter 2014-03-31. Uppdragsnummer 1311370

BILAGA 1. Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde. Västervik Miljö och Energi AB. Förslag till skyddsföreskrifter 2014-03-31. Uppdragsnummer 1311370 Västervik Miljö och Energi AB Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde Uppdragsnummer 1311370 Förslag till skyddsföreskrifter 2014-03-31 Förslag till skyddsföreskrifter för Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde

Läs mer

Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Hunn Beslut

Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Hunn Beslut Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Hunn Beslut Kommunfullmäktige 2015-08-26 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Hunn Finspångs kommun 612 80 Finspång

Läs mer

Bilagan är uppdelad i två delar skyddsföreskrifter för Gräfsnäs vattentäkt och en informationsdel.

Bilagan är uppdelad i två delar skyddsföreskrifter för Gräfsnäs vattentäkt och en informationsdel. GRÄFSNÄS VATTENSKYDDSOMRÅDE SKYDDSFÖRESKRIFTER Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Alingsås kommun om vattenskyddsområde Gräfsnäs vattentäkt i Alingsås kommun. Vattenskyddsområdet

Läs mer

SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE

SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE L ALINGSÅS KOMMUN SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE Tekniskt underlag till skyddsområde och skyddsföreskrifter BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I ALINGSÅS KOMMUN KF 93 2004 06 23 Copyright Lantmäteriverket

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2012-10-29 142 Med stöd av 7 kap 21 miljöbalken har kommunfullmäktige i Ulricehamn beslutat om

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun 1(7) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap. 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner

Läs mer

ARJEPLOG KOMMUN Hornavan

ARJEPLOG KOMMUN Hornavan Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar sid 1 (13) ARJEPLOG KOMMUN Hornavan Skydd för ytvattentäkt Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar sid 2 (13)

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Näsinge grundvattentäkt i Strömstad kommun

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Näsinge grundvattentäkt i Strömstad kommun 1(10) Vattenvårdsenheten Susanna Hogdin Länsmiljöingenjör 031-60 50 00 Strömstad kommun Tekniska förvaltningen 452 80 Strömstad Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Näsinge grundvattentäkt i Strömstad

Läs mer

Reviderade föreskrifter för Strandskogen Röhälla vattenskyddsområde

Reviderade föreskrifter för Strandskogen Röhälla vattenskyddsområde Dokumentansvarig Håkan Lagesson, 0485-477 46 hakan.lagesson@morbylanga.se POLICY Beslutande 1(10) Beteckning Handbok Giltighetstid Aktualitetsprövning/revidering senast Dokumentkategori Övergripande styrdokument

Läs mer

Beslut om fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt

Beslut om fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt BESLUT 1 (9) Beslut om fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt Fastställande av vattenskyddsområde Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken fastställer kommunfullmäktiga

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNBACKA GRUNDVATTENTÄKT

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNBACKA GRUNDVATTENTÄKT FÖR MÖLNBACKA GRUNDVATTENTÄKT 2013-06-27 Nedan angivna föreskrifter är specifika för Mölnbacka grundvattentäkt. De har utformats med vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar

Läs mer

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx.

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. BILAGA 3 Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2009:304 Utkom från trycket den 18 september 2009 Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Köperödssjöarnas

Läs mer

Skyddsföreskrifter för vattentäkterna Storehagen och Algutstorp

Skyddsföreskrifter för vattentäkterna Storehagen och Algutstorp 1(20) Skyddsföreskrifter för vattentäkterna Storehagen och Algutstorp Antagen av Kommunfullmäktige 35 2012-03-14 2 Innehållsförteckning Skyddsföreskrifter för vattentäkterna Storehagen och Algutstorp...1

Läs mer

Vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkten Öjsjön. Fastställt av Kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun 2014-04-30, 38

Vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkten Öjsjön. Fastställt av Kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun 2014-04-30, 38 Vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkten Öjsjön Fastställt av Kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun 2014-04-30, 38 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avgränsning av vattenskyddsområdet för vattentäkten

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Ramslätts grundvattentäkt, Marks kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Ramslätts grundvattentäkt, Marks kommun. Dossienummer 1463-051 1(13) Vattenvårdsenheten Ann Rane 031-60 50 26 Marks kommun 511 80 KINNA Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Ramslätts grundvattentäkt, Marks kommun. V/O- 1322555, S/N-6386600

Läs mer

Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt

Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt 2008-05-30 Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt Som en del i arbetet med att öka skyddet för kommunens dricksvatten har Kungsbacka kommun utarbetat ett förslag till vattenskyddsområde

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten mellan Trelleborg och Fuglie, Trelleborgs kommun

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten mellan Trelleborg och Fuglie, Trelleborgs kommun asdf BESLUT 1(10) Vår referens Miljöenheten Samir Moushiy 040/044-25 23 91 Enligt sändlista Skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten mellan Trelleborg och Fuglie, Trelleborgs

Läs mer

Exempel skyddsföreskrifter

Exempel skyddsföreskrifter Detta är ett exempel på hur skyddsföreskrifter kan utformas. För varje vattentäkt anpassas skyddsföreskrifterna till de förutsättningar och omständigheter som råder i det aktuella området. 2014-03-06 Innehåll

Läs mer

Det finns inget tidigare beslutat skyddsområde med tillhörande föreskrifter.

Det finns inget tidigare beslutat skyddsområde med tillhörande föreskrifter. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-05-22 92 Reviderad: Skyddsföreskrifter gällande vattenskyddsområde för Storesjön, Bodafors vattentäkt i Nässjö kommun 1. Bakgrund skyddsföreskrifter

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR IGELSTORP VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR IGELSTORP VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN 1 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR IGELSTORP VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN Bilagan är uppdelad i två delar. I den första delen anges de skyddsföreskrifter som föreslås gälla inom Igelstorp vattenskyddsområde

Läs mer

Råsbäcks vattenskyddsområde

Råsbäcks vattenskyddsområde Sida 1 av 8 Handläggare Datum Beteckning Grit Hofer 2014-04-03 Vattenskyddsområde Tel 0480-45 12 74 Länsstyrelsen i Kalmar län Miljöenheten 391 86 Kalmar Råsbäcks vattenskyddsområde Kalmar Vatten AB har

Läs mer

BERGS KOMMUN GRÄFTÅVALLENS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

BERGS KOMMUN GRÄFTÅVALLENS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR BILAGA 1 BERGS KOMMUN GRÄFTÅVALLENS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Projekt nr 14106 Östersund 2016-03-22 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VATTENSKYDDSOMRÅDE... 3 1.1 SYFTET

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2011:41 Utkom från trycket den 1 juli 2011 Omtryck Länsstyrelsens i Västra Götalands län föreskrift om ändring i föreskrift 14 FS 2009:89 om

Läs mer

BERGS KOMMUN STORHOGNA BILAGA 1 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALL- MÄNNA UPPLYSNINGAR VERSION 6. Projekt nr 600 854 Östersund 2013-08-09 BERGS KOMMUN

BERGS KOMMUN STORHOGNA BILAGA 1 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALL- MÄNNA UPPLYSNINGAR VERSION 6. Projekt nr 600 854 Östersund 2013-08-09 BERGS KOMMUN BERGS KOMMUN STORHOGNA BILAGA 1 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALL- MÄNNA UPPLYSNINGAR VERSION 6 BERGS KOMMUN Projekt nr 600 854 Östersund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VATTENSKYDDSOMRÅDE... 3 1.1 SYFTET MED VATTENSKYDDSOMRÅDET...

Läs mer

Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Tandsbyns grundvattentäkt

Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Tandsbyns grundvattentäkt Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Tandsbyns grundvattentäkt Bakgrund Kommunen ska göra vattenskyddsområde för Tandsbyns grundvattentäkt. Syftet är att skydda grundvattnet från föroreningar.

Läs mer

Vattenskyddsområde för VA SYDs vattentäkt vid Grevie

Vattenskyddsområde för VA SYDs vattentäkt vid Grevie Vattenskyddsområde för VA SYDs vattentäkt vid Grevie Varför vattenskyddsområde? Vattenskyddsområden inrättas för att skydda vattentillgångar som är viktiga för den allmänna vattenförsörjningen. Målet är

Läs mer

Regler för vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås bräcka

Regler för vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås bräcka Regler för vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås bräcka 1 DEFINITIONER AV BEGREPP Definitioner av begrepp, se bilaga 1. 2 VATTENTÄKTSZON Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkterna Halsbråten och Stubbetorp i Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkterna Halsbråten och Stubbetorp i Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkterna Halsbråten och Stubbetorp i Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller

Läs mer

Samma föreskrift som i primär. zon. Samma föreskrift som i primär zon.

Samma föreskrift som i primär. zon. Samma föreskrift som i primär zon. Föreskrifter som presenterats i samrådsunderlaget Ändrade föreskrifter efter samråd Motivering till ändringar 1 Båttrafik 1 Båttrafik 1 Båttrafik Mängden bränsle som får finnas ombord på båt, inklusive

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen 20 FS 2008:86 Utkom från trycket den 1 juli 2008 Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Sångån i Gagnefs och Leksands kommuner; beslutade den 12 april

Läs mer

03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990.

03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990. 1(5) Uppsala läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN ISSN 0347-1659 03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990. Kungörelse om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Tanums kommun 14 FS 2010:120 Utkom från trycket den 26 februari 2010 Länsstyrelsens i Västra Götalands län tillkännagivande av Tanums kommun beslut om vattenskyddsområde

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

03FS 2001:4 Utkom från trycket den 17 januari 2001

03FS 2001:4 Utkom från trycket den 17 januari 2001 1(8) Uppsala läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN ISSN 0347-1659 03FS 2001:4 Utkom från trycket den 17 januari 2001 Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter

Läs mer

Hallands läns författningssamling

Hallands läns författningssamling Hallands läns författningssamling 1(8) Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkten Ragnhilds källa på fastigheten Grimeton 5:17 i Varbergs

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2014:18 Utkom från trycket den 11 april 2014 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Vätterns

Läs mer

Botkyrka kommuns författningssamling ordn.nr. 8-3-1. Föreskrifter för Tullinge vattenskyddsområde

Botkyrka kommuns författningssamling ordn.nr. 8-3-1. Föreskrifter för Tullinge vattenskyddsområde Föreskrifter för Tullinge vattenskyddsområde 1 Föreskrifter för vattenskyddsområde med grundvattenbrunnar i Tullinge på fastigheterna Tullinge 20:1, 20:4 och 20:5 m. fl. i Botkyrka kommun, Stockholms län.

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkten Kvarsebo i Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkten Kvarsebo i Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkten Kvarsebo i Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner

Läs mer

Örebro läns författningssamling

Örebro läns författningssamling Örebro läns författningssamling Länsstyrelsen 18FS 2008:98 Utkom från trycket den 11 december 2008 Länsstyrelsens i Örebro län beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för ytvattentäkten Tisaren,

Läs mer

Östra Mälarens vattenskyddsområde

Östra Mälarens vattenskyddsområde Miljöavdelningen 1 (8) Östra Mälarens vattenskyddsområde Skyddsföreskrifter avseende vattenskyddsområde för ytvattentäkter vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren, Stockholms län;

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

Bilaga 2 - Björkliden vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter

Bilaga 2 - Björkliden vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter 2013-05-07 Bilaga 2 - Björkliden vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter Vattenskyddsområdets syfte Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att säkerställa att grundvattentillgången

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter

Förslag till skyddsföreskrifter Sida 1(9) VATTENSKYDDSOMRÅDE GÄLLERÅSEN 2012-05-23 Förslag till skyddsföreskrifter Allmänna upplysningar i anslutning till skyddsföreskrifterna Miljöbalkens allmänna hänsynsregler I miljöbalkens 2 kap.

Läs mer

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp Beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken (1998:808, MB) det område som anges på

Läs mer

Så tar du hand om vattenskyddsområdet för Hyndevads ström. För en säker dricksvattenförsörjning i Eskilstuna kommun nu och i framtiden

Så tar du hand om vattenskyddsområdet för Hyndevads ström. För en säker dricksvattenförsörjning i Eskilstuna kommun nu och i framtiden Så tar du hand om vattenskyddsområdet för Hyndevads ström För en säker dricksvattenförsörjning i Eskilstuna kommun nu och i framtiden 1 Varför behövs vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter? Rent vatten

Läs mer

UPPLYSNINGAR ANGÅENDE VATTENSKYDD

UPPLYSNINGAR ANGÅENDE VATTENSKYDD UPPLYSNINGAR ANGÅENDE VATTENSKYDD I följande dokument finns upplysningar om t ex mål och syfte med vattenskydd samt upplysning om ersättning för intrång i pågående markanvändning och uppgift om vilken

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Garpenbergs herrgård i Hedemora kommun; beslutade den 11 maj 2012. 20 FS 2012: Utkom från trycket den XX 2012 Länsstyrelsen

Läs mer

Förslag till vattenskyddsområde samt föreskrifter

Förslag till vattenskyddsområde samt föreskrifter Förslag till vattenskyddsområde samt föreskrifter Floxens vattenverk Nordmalings kommun Linköping 2013-11-06 Projektnummer 12 02 10 346 INNEHÅLL 1. Inledning... 2 2. Teknisk beskrivning... 3 3. Regional

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun Skyddsföreskrifterna gäller inom det område som angivits på upprättad skyddszonskarta. Vattenskyddsområdet

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter för vattenskyddsområde för Vättern i Jönköpings och Habo kommuner 06 FS 2014:7 Utkom från trycket den 21 mars

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken har kommunfullmäktige Tjörns kommun 2008-02-14 14 beslutat om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter

Läs mer

Jukkasjärvi vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter

Jukkasjärvi vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter 2013-02-12 Jukkasjärvi vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter Vattenskyddsområdets syfte Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att säkerställa att grundvattentillgången

Läs mer

Vattenskyddsområde för Svensbyfjärden Populärversion

Vattenskyddsområde för Svensbyfjärden Populärversion Vattenskyddsområde för Svensbyfjärden Populärversion 2017-01-12 Bakgrund Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och tillgången och kvaliteten på vatten för vattenförsörjning är en av våra mest betydelsefulla

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt - Eriksmåla vattentäkt, Emmaboda kommun, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län Utkom

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Sörmons, Härtsögas och Östra Sörmons vattenskyddsområde, Karlstad kommun

Skyddsföreskrifter för Sörmons, Härtsögas och Östra Sörmons vattenskyddsområde, Karlstad kommun BILAGA 3 1(11) Miljöanalys Matilda Elgerud Skyddsföreskrifter för Sörmons, Härtsögas och Östra Sörmons vattenskyddsområde, Karlstad kommun Läsanvisning Det här dokumentet presenterar föreskrifter med de

Läs mer

Gotlands kommun Visby vattentäkter

Gotlands kommun Visby vattentäkter 1(7) Gotlands kommun Visby vattentäkter Förslag till skyddsföreskrifter Nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom skyddsområden som utmärkts på den bifogade skyddsområdeskartan. Skyddsområdet är

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2008 10:4 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR KOMMUNENS VATTENTÄKT PÅ MALMSJÖÅSEN Södertälje kommun förklarar med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken (MB) det område sommarkerats

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Kattfjordens vattenskyddsområde, Karlstad kommun

Skyddsföreskrifter för Kattfjordens vattenskyddsområde, Karlstad kommun BILAGA 3 1(10) Miljöanalys Matilda Elgerud Skyddsföreskrifter för Kattfjordens vattenskyddsområde, Karlstad kommun Läsanvisning Det här dokumentet presenterar föreskrifter med de bestämmelser som gäller

Läs mer

Att bo eller verka inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde

Att bo eller verka inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde Att bo eller verka inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde Vattenskyddsområden Tillgången på vatten för vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddsområden är

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1551 Kungörelse av Länsstyrelsens beslut om skydd för grundvattentäkt i Skillingaryd, Vaggeryds kommun; 06 FS 2007:24 Saknr Ö12/07 Utkom från

Läs mer

Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN

Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1691 19FS 2015:7 Utkom från trycket den 24 april 2015 Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för grundvattentäkten

Läs mer

Norrbottens läns författningssamling

Norrbottens läns författningssamling Norrbottens läns författningssamling Skyddsföreskrifter för Laukers vattentäkt i Arvidsjaurs kommun 25 FS 2012:28 A 21 Utkom från trycket den 26 oktober 2012 Beslutade av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016 Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 juni 2011 587/2011 Vattenlag Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, NORRÅKERS VATTENVERK

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, NORRÅKERS VATTENVERK Bilaga - Förslag vattenskyddsområde Norråker () 0-0-03 BILAGA RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, NORRÅKERS VATTENVERK. Identifiering av risker Identifiering av risker (potentiella föroreningskällor) har utförts

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde

Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde Följande skyddsföreskrifter är specifikt framtagna för grundvattentäkten i Gullbranna. Den övergripande tanken vid framtagandet har varit att

Läs mer

Förslag till vattenskyddsområde för Lennhedens vattentäkt, Borlänge och Gagnefs kommuner

Förslag till vattenskyddsområde för Lennhedens vattentäkt, Borlänge och Gagnefs kommuner Meddelande 1 (2) 2017-09-12 Dnr: 513-713-2017 Miljöenheten Malin Spännar Direkt 010-225 03 04 malin.spannar@lansstyrelsen.se Enligt sändlista primär och sekundär skyddszon Förslag till vattenskyddsområde

Läs mer

Landskapsregeringen föreskriver med stöd av 5 kap 3 vattenlagen (1996:61) följande:

Landskapsregeringen föreskriver med stöd av 5 kap 3 vattenlagen (1996:61) följande: Remissversion - föreskrifter XZ:s vattenskyddsområde Landskapsregeringen föreskriver med stöd av 5 kap 3 vattenlagen (1996:61) följande: Nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom det vattenskyddsområde

Läs mer

S we c o En vi r on me n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen

S we c o En vi r on me n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Rensjön vattenskyddsområde UPPDRAGSNUMMER 1654815100 FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER SUNDSVALL SWECO ENVIRONMENT AB SUNDSVALL VATTEN 1 (10) S w e co Södra Järnvägsgatan

Läs mer

HÅBOL GRUNDVATTENTÄKT

HÅBOL GRUNDVATTENTÄKT BILAGA 1 HÅBOL GRUNDVATTENTÄKT Förslag till skyddsföreskrifter Vänersborg 2003-07-03, Uppdragsnummer 1350993 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde

Läs mer

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är ett första förslag och kommer sannolikt att förändras

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen 20 FS 2002:96 Utkom från trycket den 8 augusti 2003 Föreskrifter inom skyddsområde för grundvattentäkt Boda i Rättviks kommun; beslutade den 6 juni 2002.

Läs mer

a) Miljöfarlig verksamhet..13 b) Petroleumprodukter..14 c) Jordbruk, skogsbruk. 14

a) Miljöfarlig verksamhet..13 b) Petroleumprodukter..14 c) Jordbruk, skogsbruk. 14 1 (20) Wifsta vattentäkt, Sundsvalls kommun 2011-10-03 sid a) Miljöfarlig verksamhet.. 6 b) Petroleumprodukter. 7 c) Jordbruk, skogsbruk.. 8 d) Utsläpp av spillvatten, dagvatten och annat avloppsvatten,

Läs mer

Riktlinjer för skogsbruk inom vattenskyddsområde för Lygnern vattentäkt. Inledning. TJÄNSTESKRIVELSE. Nämnden för Teknik Kungsbacka kommun

Riktlinjer för skogsbruk inom vattenskyddsområde för Lygnern vattentäkt. Inledning. TJÄNSTESKRIVELSE. Nämnden för Teknik Kungsbacka kommun TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Riktlinjer för skogsbruk inom vattenskyddsområde för Lygnern vattentäkt. 1 (6) Datum 2014-02-21 Inledning. Lygnern- Fjärås Bräcka vattentäkt är Kungsbacka

Läs mer

Tekniska Nämnden GOTLANDS KOMMUN

Tekniska Nämnden GOTLANDS KOMMUN Bilaga 3 Tekniska Nämnden GOTLANDS KOMMUN Skyddsföreskrifter för Tingstäde Träsk Ytvattentäkt och Tingstäde Grundvattentäkt Beslutade av kommunfullmäktige 2006-08-21 Täby 2006-03-23 AkvaNovum AB, Propellervägen

Läs mer

Älvsborgs läns författningssamling

Älvsborgs läns författningssamling Älvsborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 15 FS 1995:109 Utkom från trycket den 8 december 1995 Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt; utfärdad den 17 november 1995.

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1551 Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter m.m. om skydd för ytvattentäkt i Vallsjön inom Sävsjö och Nässjö kommuner 1 ; 06 FS 1993:3

Läs mer

Föreskrifter för Vattenskyddsområde Svartån

Föreskrifter för Vattenskyddsområde Svartån ÖREBRO KOMMUN 2017-02-27 Sam 203/2017 Föreskrifter för Vattenskyddsområde Svartån Allmänna upplysningar i anslutning till skyddsföreskrifterna Miljöbalkens allmänna hänsynsregler I miljöbalkens 2 kap.

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om nya skydds- och ordningsföreskrifter för Bornsjöns vattenskyddsområde inom Botkyrka, Salems och Södertälje kommuner;

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen Vatten- och avloppspolicy Den andra delen av vatten- och avloppsplanen 2 (6) 1. Inledning Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Sida 1 av 5 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde 2009 nedanstående skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Tikaskruv

Läs mer

VILKA REGLER GÄLLER VID KEMISK BEKÄMPNING? Information till dig som använder bekämpningsmedel

VILKA REGLER GÄLLER VID KEMISK BEKÄMPNING? Information till dig som använder bekämpningsmedel VILKA REGLER GÄLLER VID KEMISK BEKÄMPNING? Information till dig som använder bekämpningsmedel Varför finns det regler för kemisk bekämpning? Kemiska bekämpningsmedel kan skada miljön, människors hälsa

Läs mer

Beslutsunderlag för vattenskyddsområde runt dricksvattentäkten Toböle träsk

Beslutsunderlag för vattenskyddsområde runt dricksvattentäkten Toböle träsk Beslutsunderlag för vattenskyddsområde runt dricksvattentäkten Toböle träsk I detta beslutsunderlag ingår 4 bilagor. I bilaga A finns föreskrifterna för vattenskyddsområdet. I bilaga B finns en karta med

Läs mer