DOM Meddelad i Götebors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors"

Transkript

1 KAMMARRATTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM Meddelad i Götebors Mål nr KLAGANDE AluFlex AB, Lilla Garnisonsgatan Helsingborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Stockholm Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 15 oktober 2013 i mål nr , se bilaga A SAKEN Avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag vid inkomsttaxeringen 2011 Ersättning för kostnader KAMMARRATTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. Kammarrätten beviljar AluFlex AB ersättning för kostnader i kammarrätten med kr. YRKANDEN M.M. AluFlex AB yrkar att kammarrätten medger bolaget avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag till dotterbolaget Sittaerm Holding BV. Bolaget yrkar även ersättning för kostnader i kammarrätten med kr. Till stöd för överklagandet anför bolaget följande. Underskotten i dotterbolaget blev Dok.Id Postadress Box Göteborg Besöksadress Stora Nygatan 21 Telefon Telefax Expeditionstid måndag - fredag E-post: 08:00-16:00

2 KAMMARRATTEN I GÖTEBORG DOM Mål nr slutliga och definitiva i och med att dotterbolaget likviderades den 29 juni Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörande uttalat att det borde vara möjligt för ett svenskt bolag att tillgodogöra sig förluster i direkt- och helägda utländska dotterföretag inom EES-området när förlusterna blivit definitiva i samband med likvidation av dotterbolagen. Det av förvaltningsrätten åberopade rättsfallet RÅ 2009 ref. 14 avser en annan situation än den aktuella, då det i det målet rörde sig om ett bolag som fortsatte driva verksamhet i dotterbolagslandet och den slutliga förlusten hade sin grund i inskränkande skatteregler i dotterbolagslandet. I gällande mål har dotterbolaget likviderats. Förlusten har således blivit slutgiltig på grund av att dotterbolaget likviderats och inte på grund av att det funnits inskränkande skatteregler i det andra landet. Enligt bolaget är syftet med RÅ 2009 ref. 14 inte att begränsa avdragsrätten även i de fall då det utländska dotterbolaget har likviderats. Kravet på slutlig förlust är uppfyllt i nu aktuellt fall och bolaget ska därför medges avdrag på den grunden. Vid en samlad bedömning av praxis framstår det som att den enda situation när ett moderbolag kan medges avdrag för koncernbidrag till ett utländskt dotterbolag är om det endast finns ett dotterbolag i det andra landet, det inte finns några regler som begränsar rätten för dotterbolaget självt att utnyttja sina underskott och dotterbolaget har likviderats. Att begränsa avdragrätten i alla fall då det finns annan verksamhet i förlustlandet, även när förlusterna har upphört att existera på grund av likvidation, finner inte stöd i Högsta förvaltingsdomstolens avgöranden om koncernbidrag eller EU-domstolens dom i målet C-446/03, Marks & Spencer. Skatteverket anser att överklagandet ska avslås. När det gäller ersättning för kostnader vitsordas begärd ersättning, för det fall bolaget vinner bifall till sin talan. Skatteverket anför följande. I det aktuella fallet är Sittaerm Holding BV:s möjlighet att utnyttja underskottet uttömd enligt de nederländska skattereglerna. Koncernen driver verksamhet i andra företag i Holland men förlusterna kan inte föras över dit. Kammarrätten i Göteborg har i ett lik-

3 KAMMARRATTEN I GÖTEBORG DOM Mål nr nande fall (mål nr ) gjort bedömningen att, trots att dotterbolaget i målet hade likviderats, det inte stod i strid med etableringsfriheten att vägra avdrag för koncernbidrag till dotterbolaget. Skatteverket gör samma bedömning i det aktuella fallet. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Avdrag för koncernbidrag till Sittaerm Holding BV Avdrag för det koncernbidrag som AluFlex AB lämnat till dotterbolaget Sittaerm Holding BV kan inte medges med stöd av 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) eftersom dotterbolaget inte är skattskyldigt i Sverige. Frågan i målet är om AluFlex AB trots detta ska beviljas avdrag för koncernbidraget med hänvisning till att de svenska reglerna strider mot den EUrättsliga etableringsfriheten. Av såväl EU-domstolens som Högsta förvaltningsdomstolens praxis följer att inskränkningar av det slag de svenska koncernbidragsreglerna innehåller kan rättfärdigas, bl.a. om de syftar till att säkerställa en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten och är proportionella. En inskränkning av etableringsfriheten som i och för sig kan rättfärdigas anses som regel inte proportionell när det är fråga om att täcka definitiva förluster i dotterbolaget och motsvarande begränsning inte gäller i fråga om ett svenskt dotterföretag (jfr Marks & Spencer och RÅ 2009 ref. 13). Däremot har det inte ansetts strida mot etableringsfriheten att vägra avdrag för koncernbidrag när förlusten i dotterföretaget är slutlig, inte på grund av att verksamheten upphört att generera överskott, utan till följd av en skatteregel i den andra medlemsstat där dotterföretaget bedriver sin verksamhet (jfr RÅ 2009 ref. 14 och RÅ 2009 not 37). AluFlex AB har redogjort för att det enligt nederländska skatteregler inte funnits någon rättslig möjlighet för andra bolag i koncernen att utnyttja

4 KAMMARRATTEN I GÖTEBORG DOM Mål nr underskotten i Sittaerm Holding BV. Detta har gällt såväl före som efter det att dotterbolaget likviderades i juni Kammarrätten finner inte skäl att ifrågasätta dessa uppgifter. Av utredningen framgår dock att det har funnits en rättslig möjlighet för dotterbolaget att självt utnyttja underskotten, åtminstone vid den tidpunkt då bolaget trädde i likvidation. I detta avseende skiljer sig förhållandena i det aktuella målet mot situationen som var för handen i RÅ 2009 ref. 14. Att Sittaerm Holding BV faktiskt inte kunnat utnyttja underskotten har inte ifrågasatts av Skatteverket och kammarrätten gör ingen annan bedömning. Mot denna bakgrund anser kammarrätten att förlusten i Sittaerm Holding BV - sett till dotterbolaget självt - kan sägas ha blivit definitiv på grund av att bolaget trädde i likvidation. Frågan är då om den omständigheten att den koncern som bolaget ingår i har kvarvarande verksamhet i Nederländerna genom Indu trade Benelux B V medför en annan bedömning. Det kan konstateras att de bestämmelser i 35 a kap. 5 inkomstskattelagen som trädde i kraft den l juli 2010, dvs. omedelbart efter att Sittaerm Holding BV likviderades, skulle utgöra hinder för att betrakta förlusten i nu aktuellt fall som definitiv. Av 35 a kap inkomstskattelagen följer nämligen att hinder för avdragsrätt för koncernbidrag till ett helägt utländskt dotterbolag föreligger, om det finns företag i intressegemenskap med moderföretaget som vid likvidationens avslutande bedriver rörelse i den stat där dotterföretaget hör hemma. Bestämmelsen motiverades i förarbetena med att den utomlands kvarvarande rörelsen kan eller skulle kunna börja gå med vinst och att resultatutjämning i första hand ska ha skett mellan detta företag och dotterföretaget, båda hemmahörande i samma stat. Saknas en sådan rättslig möjlighet bör det i analogi med vad Regeringsrätten kom fram till i det tidigare nämnda målet (RÅ 2009 not 37, kammarrättens anmärkning) leda till att förlusten inte ska anses vara definitiv i den mening som avses i detta sammanhang (prop. 2009/10:194 s. 27).

5 KAMMARRATTEN I GÖTEBORG DOM Mål nr Enligt kammarrättens mening saknas anledning att tillämpa ett annat synsätt i det aktuella fallet än det som ligger till grund för numera gällande bestämmelser i 35 a kap. 5 inkomstskattelagen. Begränsningen får anses proportionell i förhållande till dess syfte. Ett annat synsätt skulle leda till en möjlighet för ett företag att välja i vilken medlemsstat dess förluster ska beaktas, vilket skulle kunna påtagligt äventyra den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. Mot denna bakgrund anser kammarrätten att förlusten i Sittaerm Holding BV, sett till intressegemenskapen som helhet, inte är att betrakta som definitiv i det aktuella sammanhanget. Avdrag för det lämnade koncernbidraget kan därför inte medges. Vad bolaget anfört om att verksamheten som fortfarande bedrivs i Nederländerna genom Indutrade Benelux BV är fristående och avser annan typ av verksamhet än den som bedrevs i Sittaerm Holding BV föranleder inte någon annan bedömning. Överklagandet ska alltså avslås. Ersättning för kostnader Bolaget har inte vunnit bifall till sin talan. Målet får emellertid anses ha betydelse för rättstillämpningen. Bolaget har haft behov av ombud för att ta till vara dess rätt. Det finns därmed förutsättningar för att bevilja bolaget ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Yrkad ersättning om kr är skälig och bolaget ska därför medges ersättning med detta belopp. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 3). Ingvar Johansson Maria Fröberg Alexander Warnolf referent

6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ Avdelning 2 Meddelad i Malmö KLAGANDE Aluflex AB, Lilla Garnisonsgatan Helsingborg MOTPART Skatteverket S torföretag s skattekontoret S tockholm Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets omprövningsbeslut den 25 maj 2012, se bilaga l SAKEN Avdrag för koncernbidrag till utländskt dotterbolag vid 2011 års taxering Ersättning för kostnader FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Förvaltningsrätten avslår yrkandet om ersättning för kostnader. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 4522 Kalendegatan måndag - fredag Malmö E-post: 08:00-16:00

7 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I MALMÖ Avdelning 2 2 YRKANDEN M.M. AluFlex AB (bolaget) yrkar avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag till Sittaerm Holding BV med kr. Bolaget ansöker även om ersättning för sina kostnader för biträde i målet. Till stöd för sin talan anför bolaget bl.a. följande. Sittaerm Holding BV har varit helägt av bolaget sedan det bildades Bolaget beslutade dock 2010 att avveckla sin verksamhet i Sittaerm Holding BV eftersom Sittaerm Holding BV vid denna tidpunkt uppvisade stora underskott. Likvidationen avslutades med förlust den 29 juni och med likvidationen blev förlusten slutlig. För att täcka de underskott som Sittaerm Holding BV uppvisade har bolaget lämnat ett koncernbidrag till Sittaerm Holding BV i enlighet med de principer som kommer till uttryck i Högsta förvaltningsdomstolens dom RÅ 2009 ref. 13 och EU-domstolens dom i mål C-446/03, Marks & Spencer. Koncernen Indutrade förvärvade AluFlexgruppen år Indutradekoncernen hade sedan tidigare verksamhet i Nederländerna. Det nederländska bolaget Hitma BV (senare namnändrat till Indutrade Benelux BV) förvärvades av Indutrade år Inom Indutradekoncernen är den grundläggande styrningsprincipen decentralisering av såväl beslutfattande som ansvar. En betydande del av koncernens tillväxt har skett genom företagsförvärv, där en viktig princip är att det förvärvade bolaget ska fortsätta som ett självständigt dotterbolag och inte integreras med annan verksamhet. Alu- Flexgruppen har därför sammanhållits som grupp och dotterbolagen ägs fortfarande av AluFlex AB, trots att Indutrade har verksamhet i dotterbolagsländerna. AluFlexgruppen drivs som en fristående koncern, utan integrering med andra delar av Indutradekoncernen.

8 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I MALMÖ Avdelning 2 Den verksamhet som Indutradekoncernen genom Indutrade Benelux BV bedriver i Nederländerna är helt fristående från Sittaerm Holding BV och i en helt separat del av koncernen. 3 Verksamheten i Sittaerm Holding BV och dess dotterbolag i Nederländerna slutade att generera överskott flera år innan likvidationen avslutades och det fanns inte möjlighet att använda underskottet i Nederländerna. Innan Sittaerm Holding BV och dess helägda dotterbolag Sittaerm Property likviderades ingick dessa bolag i en nederländsk inkomstskattegrupp. Enligt de nederländska skattereglerna är det endast moderbolaget i en inkomstskattegrupp, i förevarande fall Sittaerm Holding, som är skyldigt att lämna inkomstskattedeklarationer och som taxeras. Deklarationerna ska återspegla den konsoliderade inkomsten för samtliga bolag inom inkomstskattegruppen. Som huvudregel gäller att ett bolag eller en inkomstskattegrupp får rulla underskott framåt i tiden (efter den l januari 2007 i nio år, tidigare utan begränsning i tiden) och utnyttja underskott bakåt i tiden (numera i ett år). Per den 29 juni 2010 uppgick Sittaerm Holding BV:s skattemässiga underskott till l euro. Sittaerm Holding BV likviderades den 29 juni 2010, i och med detta upphörde också dess underskott att existera. Enligt nederländska skatteregler kan ett likviderat företags förluster inte utnyttjas över huvud taget, varken av det likviderade bolaget eller av andra (koncern-)företag. Sedan Sittaerm Holding BV och dess dotterbolag likviderats saknades således möjlighet att utnyttja underskottet mot framtida vinster eller på annat sätt. Förlusten är därmed slutlig och definitiv. Det saknades även före likvidationen av Sittaerm Holding BV möjlighet för andra koncernföretag att utnyttja underskottet. Indutrades koncernstruktur medgav inte Sittaerm Holding BV möjlighet att bilda en inkomstskatte-

9 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I MALMÖ Avdelning 2 grupp med något annat koncernföretag. För att kunna bilda en sådan krävs bl. a. ett direkt ägarskap om minst 95 procent. Något sådant ägarförhållande förelåg inte mellan Indutrade Benelux BV (som ägs direkt av Indutrade AB) och Sittaerm Holding BV (som ägdes direkt av AluFlex AB). Även om Sittaerm Holding BV skulle haft rätt att bilda en inkomstskattegrupp med Indutrade Benelux B V skulle Sittaerm Holding B V: s gamla förluster ändå inte kunna utnyttjas av Indutrade Benelux B V. Detta eftersom de nederländska reglerna om inkomstskattegrupper innehåller begränsningsregler som innebär att underskott som uppkommit innan en sådan bildades inte kan utnyttjas mot vinster hos andra företag inom gruppen. Underskotten kunde därför inte heller utnyttjas av andra koncernföretag före likvidatonen. 4 Av det anförda framgår att det på grund av avsaknad av överskott i Sittaerm Holding BV saknats möjlighet för år innan likvidationen att utnyttja underskotten, samt att det inte varit möjligt att använda underskotten i andra koncernbolag. I och med likvidationen har underskotten upphört att existera och är därmed slutliga och definitiva. Vid den obligatoriska omprövningen vidhåller Skatteverket sitt beslut. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Av ikraftträdandebestämmelserna till 35 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att reglerna om koncernavdrag tillämpas i fråga om avdrag för förluster hos helägda utländska dotterföretag vars likvidation avslutats efter den 30 juni Förvaltningsrätten konstaterar att det i målet är ostridigt att likvidationen av Sittaerm Holding B V avslutades den 29 juni Bestämmelserna i 35 a kap. IL om koncernavdrag kan därmed inte äga tillämpning i målet.

10 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I MALMÖ Avdelning 2 5 Frågan i målet är om de svenska reglerna om koncernbidrag i det nu aktuella fallet utgör en otillåten begränsning av etableringsfriheten och om bolaget därför har rätt till avdrag för koncernbidrag till det nederländska dotterbolaget Sittaerm Holding BV trots att dotterbolaget inte har hemvist i Sverige, vilket är en förutsättning för koncernbidrag (35 kap. 2 och 3 IL, i dess lydelse vid 2011 års inkomsttaxering). Av EU-domstolens avgörande i Marks & Spencer följer att det utgör en inskränkning av etableringsfriheten att behandla förluster som uppkommit i ett dotterbolag med hemvist i samma stat som moderbolaget förmånligare än förluster som har uppkommit i ett dotterbolag som har hemvist i en annan medlemsstat (C-446/03). Vidare följer av EU-domstolens avgörande att etableringsfriheten får inskränkas för att säkerställa en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan berörda medlemsstater, att förlusterna inte beaktas två gånger och för att förhindra skatteundandraganden (legitima syften). Reglerna får dock inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de syften som eftersträvas. Inskränkningarna ska med andra ord vara proportionella. Slutligen följer av EU-domstolens avgörande att det inte är proportionellt för att uppnå ett legitimt syfte att vägra avdrag i ett fall där ett dotterbolag med hemvist i utlandet har uttömt de möjligheter som erbjuds i dess hemviststat att beakta förluster under det beskattningsår som avdragsyrkandet avser och tidigare beskattningsår, i förekommande fall genom överföring av förluster till en utomstående eller genom att kvitta förlusterna mot vinster som uppkommit i dotterbolaget under tidigare år. I RÅ 2009 ref. 14 hade ett italienskt dotterföretag utnyttjat de möjligheter att beakta förluster som erbjöds i Italien. Högsta förvaltningsdomstolen

11 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I MALMÖ Avdelning 2 ansåg dock att det inte stred mot etableringsfriheten att vägra avdrag för koncernbidrag eftersom förlusten var slutlig på grund av en skatteregel och inte på grund av att dotterföretagets verksamhet upphört att generera överskott. 6 Kammarrätten i Göteborg har i dom den 11 februari 2013 i mål nr funnit att det inte kan anses strida mot etableringsfriheten att neka ett svenskt aktiebolag avdrag för koncernbidrag till ett ungerskt dotterföretag. Det ungerska dotterföretaget hade likviderats och förlusterna kunde inte utnyttjas av något annat av det svenska aktiebolagets koncernföretag i Ungern då Ungern inte medger sådan förlustutjämning. Kammarätten har i målet lagt Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i RÅ 2009 ref. 14 till grund för sin bedömning. Av handlingarna i målet framgår att det i Nederländerna finns regler om förlustutjämning mellan koncernföretag men att det saknas förutsättningar till förlustutjämning mellan Sittaerm Holding B V och de andra nederländska företagen i Indutradekoncernen. Mot bakgrund av vad EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätten uttalat i de ovan redovisade avgörandena finner förvaltningsrätten att det inte kan anses strida mot etableringsfriheten att neka bolaget avdrag för lämnat koncernbidrag till Sittaerm Holding B V eftersom förlusten måste anses slutlig på grund av en inskränkande skatteregel i Nederländerna. Vad bolaget anfört om koncernstrukturen föranleder inte någon annan bedömning. Överklagandet ska således avslås.

12 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I MALMÖ Avdelning 2 Ersättning för kostnader 7 Bolaget har inte vunnit bifall till sin talan och är av den anledningen inte berättigat till ersättning för sina kostnader. Inte heller i övrigt har det framkommit skäl att bevilja bolaget sådan ersättning. Bolagets yrkande därom ska således avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3104 B) Hanna Werth I avgörandet har även nämndemännen Maj-Britt Dahlquist, Åsa Larsson och Froste Persson deltagit. Målet har föredragits av Daniel Persson.

13 ^ Skatteverket Storföretagsskattekontoret Sthlm STOCKHOLM Omprövningsbeslut Datum Referensnummer (5) Handläggare Nina Haegermarck se AluFlex AB L GARNISONSG HELSINGBORG FÖRVALTNINGSRÄTTEN l MALMÖ Domare 203 INKOM: MÅLNR: AKTBIL: Skattebetalare: AluFlex AB PersorWOrganisationsnr: l (ni Taxeringsår: 2011 f Mål nr Omprövning på initiativ av: Skatteverket Omprövat beslut: Omprövningen gäller: Skatteverkets grundläggande beslut om årlig taxering. Avdrag för koncernbidrag till utländskt dotterbolag. BESLUT Skatteverket beslutar att att inte medge avdrag för koncernbidrag om kr som lämnats till utländskt dotterbolag. Skatteverket beslutar att taxeringen blir följande. - statlig inkomstskatt enligt följande. Överskott av näringsverksamhet: kr d> o MOTIVERING Bakgrund I er inkomstdeklaration för taxeringsår 2011 har ni gjort avdrag för ett koncernbidrag om kr som lämnats till ert nederländska dotterbolag Sittaerm Holding BV. S; Postadress STOCKHOLM Telefon Telefax E-postadress

14 Skatteverket Omprövningsbeslut 4 (5) Datum Referensnummer v ' Skatteverkets bedömning Förutsättningarna for avdrag för koncernbidrag från AluFlex AB till Sittaerm Holding BV brister enligt svensk rätt då Sittaerm Holding BV inte är skattskyldigt för koncernbidraget i Sverige. Frågan är därför om avdrag kan medges enligt EG-rättens regler om fri etableringsrätt. Enligt Marks & Spencer-domen ska dotterbolaget ha uttömt alla möjligheter som erbjuds i hemviststaten att utnyttja förlusterna. Frågan om en definitiv förlust ska anses föreligga i det fall verksamhet fortsättningsvis bedrivs genom annat koncernföretag i samma land som där det likviderade företaget fanns har inte prövats. Frågan var aktuell i mål nr men besvarades inte av Högsta förvaltningsdomstolen som avvisade ansökan i den delen. Skatteverkets bedömning är att en definitiv förlust i Marks & Spenser-domens mening inte bör anses föreligga i dessa fall. Detta framgår av Skatteverkets ställningstagande den 13 april 2011, dnr /111. Då det finns andra koncernbolag i det likviderade dotterbolagets hemvistland måste de möjligheter som finns till resultatutjämning mot dessa bolag utnyttjas i första hand. Förlusten i dotterbolaget är i detta fall slutlig till följd av att dotterbolaget likviderats. Möjligheterna till resultatutjämning mot andra nederländska koncernbolag före likvidationen har dock begränsats p.g.a. interna skatteregler i Nederländerna. Då det saknats möjligheter till resultatutjämning i Nederländerna bör detta enligt Skatteverkets uppfattning beaktas i enlighet med Högsta förvaltningsdomstolens synsätt i målen och En slutlig förlust som beror på inskränkande skatteregler i den andra medlemsstaten bör inte medföra någon avdragsrätt i Sverige. De svenska koncernbidragsreglerna kan i detta fall inte anses utgöra en otillåten begränsning av etablermgsfriheten. Det kan även nämnas att en det enligt de nya reglerna om koncernavdrag är en förutsättning att det inte finns företag i intressegemenskap med moderföretaget som vid likvidationens avslutande bedriver rörelse i den stat där dotterföretaget hör hemma (35a kap. 5 p. 5 IL). Avsikten med de nya reglerna om koncernavdrag var att erbjuda en möjlighet till avdrag för utländska förluster i de situationer som krävts av Högsta förvaltningsdomstolen (prop. 2009/10:194 s. 20 f). Lagstiftaren har således tolkat Högsta förvaltningsdomstolens domar från den 11 mars 2009 så att avdrag inte ska medges då rörelse fortsättningsvis bedrivs i dotterföretagets hemviststat. Detta beslut har fattats av undertecknad särskilt kvalificerad beslutsfattare enligt 66 kap. 5 skatteförfarandelagen. Hur man begär omprövning eller överklagar - se bilaga. _ Postadress Telefon Telefax E-postadress STOCKHOLM

15 Skatteverket Omprövningsbeslut Datum Referensnummer (5) (Underskrift) Nina Haegermarck Postadress STOCKHOLM Tetefor) Telefax E-postadress

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

DOM. 2012-04- 2 7 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Michelin Nordic AB, 556025-5266 Box 47175 100 74 Stockholm

DOM. 2012-04- 2 7 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Michelin Nordic AB, 556025-5266 Box 47175 100 74 Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM 2012-04- 2 7 Meddelad i Stockholm Sida l (14) Mål nr 2400-2404-11 KLAGANDE Michelin Nordic AB, 556025-5266 Box 47175 100 74 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 65

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 65 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 65 Målnummer: 7052-04 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2007-07-24 Rubrik: Ett bolag har medgivits befrielse från skattetillägg eftersom påföljden - skattetillägg

Läs mer

DOM 2014-05-06 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-05-06 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 DOM 2014-05-06 Meddelad i Jönköping Mål nr 1946-13 1947-13 Sida l (10) KLAGANDE Skatteverket MOTPART VSM North America Finance AB, 556669-4617 c/o VSM GROUP AB 561 84 Huskvarna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 26 februari 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Aller Media AB, 556002-8325 251 85 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 23 februari 2015 KLAGANDE Nasdaq OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG Skatt Box 16106 103 23 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM -08- l 1 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 624-14 KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Göteborg

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 KLAGANDE Diligentia AB, 556467-1641 Ombud: Advokat Nils Sköld Kilpatrick Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 33

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 33 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 33 Målnummer: 3264-05 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-03-30 Rubrik: Avdragsbegränsningen för valutakursförlust på skuld i utländsk valuta till 70 procent av

Läs mer

9oP~9 Meddelad i Göteborg

9oP~9 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄ TTEN I GÖTEBORG Avdelning l 9oP~9 Meddelad i Göteborg Sida 1 (13) Mål nr4168-4170-13 KLAGANDE Skatteverket Storföretagsskattekontoret, Göteborgsenheten 403 32 Göteborg MOTPART Nobel Biocare Holding

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 Målnummer: 3435-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-12-19 Rubrik: Lagrum: Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag

Läs mer

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån.

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. HFD 2015 ref 8 Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. Lagrum: 11 kap. 1 och 45 inkomstskattelagen (1999:1229) Under februari och mars 2009 betalade Labergo Invest AB ut

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 38 Målnummer: 6517-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-06-11 Rubrik: En enskild näringsidkare har medgetts avdrag för utgifter för egen

Läs mer

En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindrat att den utgjorde ett privatbostadsföretag.

En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindrat att den utgjorde ett privatbostadsföretag. HFD 2014 ref 19 En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindrat att den utgjorde ett privatbostadsföretag. Lagrum: 2 kap. 17 inkomstskattelagen (1999:1229) Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag

Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag SKATTENYTT 2008 159 Jari Burmeister Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag Skatterättsnämnden tycks i ett under december 2007 avgjort förhandsbesked kommit fram

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 13 juni 2014 KLAGANDE AA MOTPART Radiotjänst i Kiruna AB 981 80 Kiruna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 29 oktober

Läs mer

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08/113 Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress Besöksadress

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2013 T 2938-12 KLAGANDE Dickson & Co. AB, 556612-9234 Fiskmyrevägen 12 134 63 Ingarö Ombud: Advokat TD och jur.kand. ER MOTPARTER

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer