DOM Meddelad i Götebors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors"

Transkript

1 KAMMARRATTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM Meddelad i Götebors Mål nr KLAGANDE AluFlex AB, Lilla Garnisonsgatan Helsingborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Stockholm Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 15 oktober 2013 i mål nr , se bilaga A SAKEN Avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag vid inkomsttaxeringen 2011 Ersättning för kostnader KAMMARRATTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. Kammarrätten beviljar AluFlex AB ersättning för kostnader i kammarrätten med kr. YRKANDEN M.M. AluFlex AB yrkar att kammarrätten medger bolaget avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag till dotterbolaget Sittaerm Holding BV. Bolaget yrkar även ersättning för kostnader i kammarrätten med kr. Till stöd för överklagandet anför bolaget följande. Underskotten i dotterbolaget blev Dok.Id Postadress Box Göteborg Besöksadress Stora Nygatan 21 Telefon Telefax Expeditionstid måndag - fredag E-post: 08:00-16:00

2 KAMMARRATTEN I GÖTEBORG DOM Mål nr slutliga och definitiva i och med att dotterbolaget likviderades den 29 juni Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörande uttalat att det borde vara möjligt för ett svenskt bolag att tillgodogöra sig förluster i direkt- och helägda utländska dotterföretag inom EES-området när förlusterna blivit definitiva i samband med likvidation av dotterbolagen. Det av förvaltningsrätten åberopade rättsfallet RÅ 2009 ref. 14 avser en annan situation än den aktuella, då det i det målet rörde sig om ett bolag som fortsatte driva verksamhet i dotterbolagslandet och den slutliga förlusten hade sin grund i inskränkande skatteregler i dotterbolagslandet. I gällande mål har dotterbolaget likviderats. Förlusten har således blivit slutgiltig på grund av att dotterbolaget likviderats och inte på grund av att det funnits inskränkande skatteregler i det andra landet. Enligt bolaget är syftet med RÅ 2009 ref. 14 inte att begränsa avdragsrätten även i de fall då det utländska dotterbolaget har likviderats. Kravet på slutlig förlust är uppfyllt i nu aktuellt fall och bolaget ska därför medges avdrag på den grunden. Vid en samlad bedömning av praxis framstår det som att den enda situation när ett moderbolag kan medges avdrag för koncernbidrag till ett utländskt dotterbolag är om det endast finns ett dotterbolag i det andra landet, det inte finns några regler som begränsar rätten för dotterbolaget självt att utnyttja sina underskott och dotterbolaget har likviderats. Att begränsa avdragrätten i alla fall då det finns annan verksamhet i förlustlandet, även när förlusterna har upphört att existera på grund av likvidation, finner inte stöd i Högsta förvaltingsdomstolens avgöranden om koncernbidrag eller EU-domstolens dom i målet C-446/03, Marks & Spencer. Skatteverket anser att överklagandet ska avslås. När det gäller ersättning för kostnader vitsordas begärd ersättning, för det fall bolaget vinner bifall till sin talan. Skatteverket anför följande. I det aktuella fallet är Sittaerm Holding BV:s möjlighet att utnyttja underskottet uttömd enligt de nederländska skattereglerna. Koncernen driver verksamhet i andra företag i Holland men förlusterna kan inte föras över dit. Kammarrätten i Göteborg har i ett lik-

3 KAMMARRATTEN I GÖTEBORG DOM Mål nr nande fall (mål nr ) gjort bedömningen att, trots att dotterbolaget i målet hade likviderats, det inte stod i strid med etableringsfriheten att vägra avdrag för koncernbidrag till dotterbolaget. Skatteverket gör samma bedömning i det aktuella fallet. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Avdrag för koncernbidrag till Sittaerm Holding BV Avdrag för det koncernbidrag som AluFlex AB lämnat till dotterbolaget Sittaerm Holding BV kan inte medges med stöd av 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) eftersom dotterbolaget inte är skattskyldigt i Sverige. Frågan i målet är om AluFlex AB trots detta ska beviljas avdrag för koncernbidraget med hänvisning till att de svenska reglerna strider mot den EUrättsliga etableringsfriheten. Av såväl EU-domstolens som Högsta förvaltningsdomstolens praxis följer att inskränkningar av det slag de svenska koncernbidragsreglerna innehåller kan rättfärdigas, bl.a. om de syftar till att säkerställa en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten och är proportionella. En inskränkning av etableringsfriheten som i och för sig kan rättfärdigas anses som regel inte proportionell när det är fråga om att täcka definitiva förluster i dotterbolaget och motsvarande begränsning inte gäller i fråga om ett svenskt dotterföretag (jfr Marks & Spencer och RÅ 2009 ref. 13). Däremot har det inte ansetts strida mot etableringsfriheten att vägra avdrag för koncernbidrag när förlusten i dotterföretaget är slutlig, inte på grund av att verksamheten upphört att generera överskott, utan till följd av en skatteregel i den andra medlemsstat där dotterföretaget bedriver sin verksamhet (jfr RÅ 2009 ref. 14 och RÅ 2009 not 37). AluFlex AB har redogjort för att det enligt nederländska skatteregler inte funnits någon rättslig möjlighet för andra bolag i koncernen att utnyttja

4 KAMMARRATTEN I GÖTEBORG DOM Mål nr underskotten i Sittaerm Holding BV. Detta har gällt såväl före som efter det att dotterbolaget likviderades i juni Kammarrätten finner inte skäl att ifrågasätta dessa uppgifter. Av utredningen framgår dock att det har funnits en rättslig möjlighet för dotterbolaget att självt utnyttja underskotten, åtminstone vid den tidpunkt då bolaget trädde i likvidation. I detta avseende skiljer sig förhållandena i det aktuella målet mot situationen som var för handen i RÅ 2009 ref. 14. Att Sittaerm Holding BV faktiskt inte kunnat utnyttja underskotten har inte ifrågasatts av Skatteverket och kammarrätten gör ingen annan bedömning. Mot denna bakgrund anser kammarrätten att förlusten i Sittaerm Holding BV - sett till dotterbolaget självt - kan sägas ha blivit definitiv på grund av att bolaget trädde i likvidation. Frågan är då om den omständigheten att den koncern som bolaget ingår i har kvarvarande verksamhet i Nederländerna genom Indu trade Benelux B V medför en annan bedömning. Det kan konstateras att de bestämmelser i 35 a kap. 5 inkomstskattelagen som trädde i kraft den l juli 2010, dvs. omedelbart efter att Sittaerm Holding BV likviderades, skulle utgöra hinder för att betrakta förlusten i nu aktuellt fall som definitiv. Av 35 a kap inkomstskattelagen följer nämligen att hinder för avdragsrätt för koncernbidrag till ett helägt utländskt dotterbolag föreligger, om det finns företag i intressegemenskap med moderföretaget som vid likvidationens avslutande bedriver rörelse i den stat där dotterföretaget hör hemma. Bestämmelsen motiverades i förarbetena med att den utomlands kvarvarande rörelsen kan eller skulle kunna börja gå med vinst och att resultatutjämning i första hand ska ha skett mellan detta företag och dotterföretaget, båda hemmahörande i samma stat. Saknas en sådan rättslig möjlighet bör det i analogi med vad Regeringsrätten kom fram till i det tidigare nämnda målet (RÅ 2009 not 37, kammarrättens anmärkning) leda till att förlusten inte ska anses vara definitiv i den mening som avses i detta sammanhang (prop. 2009/10:194 s. 27).

5 KAMMARRATTEN I GÖTEBORG DOM Mål nr Enligt kammarrättens mening saknas anledning att tillämpa ett annat synsätt i det aktuella fallet än det som ligger till grund för numera gällande bestämmelser i 35 a kap. 5 inkomstskattelagen. Begränsningen får anses proportionell i förhållande till dess syfte. Ett annat synsätt skulle leda till en möjlighet för ett företag att välja i vilken medlemsstat dess förluster ska beaktas, vilket skulle kunna påtagligt äventyra den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. Mot denna bakgrund anser kammarrätten att förlusten i Sittaerm Holding BV, sett till intressegemenskapen som helhet, inte är att betrakta som definitiv i det aktuella sammanhanget. Avdrag för det lämnade koncernbidraget kan därför inte medges. Vad bolaget anfört om att verksamheten som fortfarande bedrivs i Nederländerna genom Indutrade Benelux BV är fristående och avser annan typ av verksamhet än den som bedrevs i Sittaerm Holding BV föranleder inte någon annan bedömning. Överklagandet ska alltså avslås. Ersättning för kostnader Bolaget har inte vunnit bifall till sin talan. Målet får emellertid anses ha betydelse för rättstillämpningen. Bolaget har haft behov av ombud för att ta till vara dess rätt. Det finns därmed förutsättningar för att bevilja bolaget ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Yrkad ersättning om kr är skälig och bolaget ska därför medges ersättning med detta belopp. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 3). Ingvar Johansson Maria Fröberg Alexander Warnolf referent

6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ Avdelning 2 Meddelad i Malmö KLAGANDE Aluflex AB, Lilla Garnisonsgatan Helsingborg MOTPART Skatteverket S torföretag s skattekontoret S tockholm Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets omprövningsbeslut den 25 maj 2012, se bilaga l SAKEN Avdrag för koncernbidrag till utländskt dotterbolag vid 2011 års taxering Ersättning för kostnader FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Förvaltningsrätten avslår yrkandet om ersättning för kostnader. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 4522 Kalendegatan måndag - fredag Malmö E-post: 08:00-16:00

7 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I MALMÖ Avdelning 2 2 YRKANDEN M.M. AluFlex AB (bolaget) yrkar avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag till Sittaerm Holding BV med kr. Bolaget ansöker även om ersättning för sina kostnader för biträde i målet. Till stöd för sin talan anför bolaget bl.a. följande. Sittaerm Holding BV har varit helägt av bolaget sedan det bildades Bolaget beslutade dock 2010 att avveckla sin verksamhet i Sittaerm Holding BV eftersom Sittaerm Holding BV vid denna tidpunkt uppvisade stora underskott. Likvidationen avslutades med förlust den 29 juni och med likvidationen blev förlusten slutlig. För att täcka de underskott som Sittaerm Holding BV uppvisade har bolaget lämnat ett koncernbidrag till Sittaerm Holding BV i enlighet med de principer som kommer till uttryck i Högsta förvaltningsdomstolens dom RÅ 2009 ref. 13 och EU-domstolens dom i mål C-446/03, Marks & Spencer. Koncernen Indutrade förvärvade AluFlexgruppen år Indutradekoncernen hade sedan tidigare verksamhet i Nederländerna. Det nederländska bolaget Hitma BV (senare namnändrat till Indutrade Benelux BV) förvärvades av Indutrade år Inom Indutradekoncernen är den grundläggande styrningsprincipen decentralisering av såväl beslutfattande som ansvar. En betydande del av koncernens tillväxt har skett genom företagsförvärv, där en viktig princip är att det förvärvade bolaget ska fortsätta som ett självständigt dotterbolag och inte integreras med annan verksamhet. Alu- Flexgruppen har därför sammanhållits som grupp och dotterbolagen ägs fortfarande av AluFlex AB, trots att Indutrade har verksamhet i dotterbolagsländerna. AluFlexgruppen drivs som en fristående koncern, utan integrering med andra delar av Indutradekoncernen.

8 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I MALMÖ Avdelning 2 Den verksamhet som Indutradekoncernen genom Indutrade Benelux BV bedriver i Nederländerna är helt fristående från Sittaerm Holding BV och i en helt separat del av koncernen. 3 Verksamheten i Sittaerm Holding BV och dess dotterbolag i Nederländerna slutade att generera överskott flera år innan likvidationen avslutades och det fanns inte möjlighet att använda underskottet i Nederländerna. Innan Sittaerm Holding BV och dess helägda dotterbolag Sittaerm Property likviderades ingick dessa bolag i en nederländsk inkomstskattegrupp. Enligt de nederländska skattereglerna är det endast moderbolaget i en inkomstskattegrupp, i förevarande fall Sittaerm Holding, som är skyldigt att lämna inkomstskattedeklarationer och som taxeras. Deklarationerna ska återspegla den konsoliderade inkomsten för samtliga bolag inom inkomstskattegruppen. Som huvudregel gäller att ett bolag eller en inkomstskattegrupp får rulla underskott framåt i tiden (efter den l januari 2007 i nio år, tidigare utan begränsning i tiden) och utnyttja underskott bakåt i tiden (numera i ett år). Per den 29 juni 2010 uppgick Sittaerm Holding BV:s skattemässiga underskott till l euro. Sittaerm Holding BV likviderades den 29 juni 2010, i och med detta upphörde också dess underskott att existera. Enligt nederländska skatteregler kan ett likviderat företags förluster inte utnyttjas över huvud taget, varken av det likviderade bolaget eller av andra (koncern-)företag. Sedan Sittaerm Holding BV och dess dotterbolag likviderats saknades således möjlighet att utnyttja underskottet mot framtida vinster eller på annat sätt. Förlusten är därmed slutlig och definitiv. Det saknades även före likvidationen av Sittaerm Holding BV möjlighet för andra koncernföretag att utnyttja underskottet. Indutrades koncernstruktur medgav inte Sittaerm Holding BV möjlighet att bilda en inkomstskatte-

9 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I MALMÖ Avdelning 2 grupp med något annat koncernföretag. För att kunna bilda en sådan krävs bl. a. ett direkt ägarskap om minst 95 procent. Något sådant ägarförhållande förelåg inte mellan Indutrade Benelux BV (som ägs direkt av Indutrade AB) och Sittaerm Holding BV (som ägdes direkt av AluFlex AB). Även om Sittaerm Holding BV skulle haft rätt att bilda en inkomstskattegrupp med Indutrade Benelux B V skulle Sittaerm Holding B V: s gamla förluster ändå inte kunna utnyttjas av Indutrade Benelux B V. Detta eftersom de nederländska reglerna om inkomstskattegrupper innehåller begränsningsregler som innebär att underskott som uppkommit innan en sådan bildades inte kan utnyttjas mot vinster hos andra företag inom gruppen. Underskotten kunde därför inte heller utnyttjas av andra koncernföretag före likvidatonen. 4 Av det anförda framgår att det på grund av avsaknad av överskott i Sittaerm Holding BV saknats möjlighet för år innan likvidationen att utnyttja underskotten, samt att det inte varit möjligt att använda underskotten i andra koncernbolag. I och med likvidationen har underskotten upphört att existera och är därmed slutliga och definitiva. Vid den obligatoriska omprövningen vidhåller Skatteverket sitt beslut. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Av ikraftträdandebestämmelserna till 35 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att reglerna om koncernavdrag tillämpas i fråga om avdrag för förluster hos helägda utländska dotterföretag vars likvidation avslutats efter den 30 juni Förvaltningsrätten konstaterar att det i målet är ostridigt att likvidationen av Sittaerm Holding B V avslutades den 29 juni Bestämmelserna i 35 a kap. IL om koncernavdrag kan därmed inte äga tillämpning i målet.

10 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I MALMÖ Avdelning 2 5 Frågan i målet är om de svenska reglerna om koncernbidrag i det nu aktuella fallet utgör en otillåten begränsning av etableringsfriheten och om bolaget därför har rätt till avdrag för koncernbidrag till det nederländska dotterbolaget Sittaerm Holding BV trots att dotterbolaget inte har hemvist i Sverige, vilket är en förutsättning för koncernbidrag (35 kap. 2 och 3 IL, i dess lydelse vid 2011 års inkomsttaxering). Av EU-domstolens avgörande i Marks & Spencer följer att det utgör en inskränkning av etableringsfriheten att behandla förluster som uppkommit i ett dotterbolag med hemvist i samma stat som moderbolaget förmånligare än förluster som har uppkommit i ett dotterbolag som har hemvist i en annan medlemsstat (C-446/03). Vidare följer av EU-domstolens avgörande att etableringsfriheten får inskränkas för att säkerställa en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan berörda medlemsstater, att förlusterna inte beaktas två gånger och för att förhindra skatteundandraganden (legitima syften). Reglerna får dock inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de syften som eftersträvas. Inskränkningarna ska med andra ord vara proportionella. Slutligen följer av EU-domstolens avgörande att det inte är proportionellt för att uppnå ett legitimt syfte att vägra avdrag i ett fall där ett dotterbolag med hemvist i utlandet har uttömt de möjligheter som erbjuds i dess hemviststat att beakta förluster under det beskattningsår som avdragsyrkandet avser och tidigare beskattningsår, i förekommande fall genom överföring av förluster till en utomstående eller genom att kvitta förlusterna mot vinster som uppkommit i dotterbolaget under tidigare år. I RÅ 2009 ref. 14 hade ett italienskt dotterföretag utnyttjat de möjligheter att beakta förluster som erbjöds i Italien. Högsta förvaltningsdomstolen

11 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I MALMÖ Avdelning 2 ansåg dock att det inte stred mot etableringsfriheten att vägra avdrag för koncernbidrag eftersom förlusten var slutlig på grund av en skatteregel och inte på grund av att dotterföretagets verksamhet upphört att generera överskott. 6 Kammarrätten i Göteborg har i dom den 11 februari 2013 i mål nr funnit att det inte kan anses strida mot etableringsfriheten att neka ett svenskt aktiebolag avdrag för koncernbidrag till ett ungerskt dotterföretag. Det ungerska dotterföretaget hade likviderats och förlusterna kunde inte utnyttjas av något annat av det svenska aktiebolagets koncernföretag i Ungern då Ungern inte medger sådan förlustutjämning. Kammarätten har i målet lagt Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i RÅ 2009 ref. 14 till grund för sin bedömning. Av handlingarna i målet framgår att det i Nederländerna finns regler om förlustutjämning mellan koncernföretag men att det saknas förutsättningar till förlustutjämning mellan Sittaerm Holding B V och de andra nederländska företagen i Indutradekoncernen. Mot bakgrund av vad EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätten uttalat i de ovan redovisade avgörandena finner förvaltningsrätten att det inte kan anses strida mot etableringsfriheten att neka bolaget avdrag för lämnat koncernbidrag till Sittaerm Holding B V eftersom förlusten måste anses slutlig på grund av en inskränkande skatteregel i Nederländerna. Vad bolaget anfört om koncernstrukturen föranleder inte någon annan bedömning. Överklagandet ska således avslås.

12 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I MALMÖ Avdelning 2 Ersättning för kostnader 7 Bolaget har inte vunnit bifall till sin talan och är av den anledningen inte berättigat till ersättning för sina kostnader. Inte heller i övrigt har det framkommit skäl att bevilja bolaget sådan ersättning. Bolagets yrkande därom ska således avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3104 B) Hanna Werth I avgörandet har även nämndemännen Maj-Britt Dahlquist, Åsa Larsson och Froste Persson deltagit. Målet har föredragits av Daniel Persson.

13 ^ Skatteverket Storföretagsskattekontoret Sthlm STOCKHOLM Omprövningsbeslut Datum Referensnummer (5) Handläggare Nina Haegermarck se AluFlex AB L GARNISONSG HELSINGBORG FÖRVALTNINGSRÄTTEN l MALMÖ Domare 203 INKOM: MÅLNR: AKTBIL: Skattebetalare: AluFlex AB PersorWOrganisationsnr: l (ni Taxeringsår: 2011 f Mål nr Omprövning på initiativ av: Skatteverket Omprövat beslut: Omprövningen gäller: Skatteverkets grundläggande beslut om årlig taxering. Avdrag för koncernbidrag till utländskt dotterbolag. BESLUT Skatteverket beslutar att att inte medge avdrag för koncernbidrag om kr som lämnats till utländskt dotterbolag. Skatteverket beslutar att taxeringen blir följande. - statlig inkomstskatt enligt följande. Överskott av näringsverksamhet: kr d> o MOTIVERING Bakgrund I er inkomstdeklaration för taxeringsår 2011 har ni gjort avdrag för ett koncernbidrag om kr som lämnats till ert nederländska dotterbolag Sittaerm Holding BV. S; Postadress STOCKHOLM Telefon Telefax E-postadress

14 Skatteverket Omprövningsbeslut 4 (5) Datum Referensnummer v ' Skatteverkets bedömning Förutsättningarna for avdrag för koncernbidrag från AluFlex AB till Sittaerm Holding BV brister enligt svensk rätt då Sittaerm Holding BV inte är skattskyldigt för koncernbidraget i Sverige. Frågan är därför om avdrag kan medges enligt EG-rättens regler om fri etableringsrätt. Enligt Marks & Spencer-domen ska dotterbolaget ha uttömt alla möjligheter som erbjuds i hemviststaten att utnyttja förlusterna. Frågan om en definitiv förlust ska anses föreligga i det fall verksamhet fortsättningsvis bedrivs genom annat koncernföretag i samma land som där det likviderade företaget fanns har inte prövats. Frågan var aktuell i mål nr men besvarades inte av Högsta förvaltningsdomstolen som avvisade ansökan i den delen. Skatteverkets bedömning är att en definitiv förlust i Marks & Spenser-domens mening inte bör anses föreligga i dessa fall. Detta framgår av Skatteverkets ställningstagande den 13 april 2011, dnr /111. Då det finns andra koncernbolag i det likviderade dotterbolagets hemvistland måste de möjligheter som finns till resultatutjämning mot dessa bolag utnyttjas i första hand. Förlusten i dotterbolaget är i detta fall slutlig till följd av att dotterbolaget likviderats. Möjligheterna till resultatutjämning mot andra nederländska koncernbolag före likvidationen har dock begränsats p.g.a. interna skatteregler i Nederländerna. Då det saknats möjligheter till resultatutjämning i Nederländerna bör detta enligt Skatteverkets uppfattning beaktas i enlighet med Högsta förvaltningsdomstolens synsätt i målen och En slutlig förlust som beror på inskränkande skatteregler i den andra medlemsstaten bör inte medföra någon avdragsrätt i Sverige. De svenska koncernbidragsreglerna kan i detta fall inte anses utgöra en otillåten begränsning av etablermgsfriheten. Det kan även nämnas att en det enligt de nya reglerna om koncernavdrag är en förutsättning att det inte finns företag i intressegemenskap med moderföretaget som vid likvidationens avslutande bedriver rörelse i den stat där dotterföretaget hör hemma (35a kap. 5 p. 5 IL). Avsikten med de nya reglerna om koncernavdrag var att erbjuda en möjlighet till avdrag för utländska förluster i de situationer som krävts av Högsta förvaltningsdomstolen (prop. 2009/10:194 s. 20 f). Lagstiftaren har således tolkat Högsta förvaltningsdomstolens domar från den 11 mars 2009 så att avdrag inte ska medges då rörelse fortsättningsvis bedrivs i dotterföretagets hemviststat. Detta beslut har fattats av undertecknad särskilt kvalificerad beslutsfattare enligt 66 kap. 5 skatteförfarandelagen. Hur man begär omprövning eller överklagar - se bilaga. _ Postadress Telefon Telefax E-postadress STOCKHOLM

15 Skatteverket Omprövningsbeslut Datum Referensnummer (5) (Underskrift) Nina Haegermarck Postadress STOCKHOLM Tetefor) Telefax E-postadress

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg Mål nr 7193-11 Enhet 2:5 1 KLAGANDE Aktiebolaget SKF, 556007-3495 415 50 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsregionen 403 32 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 23 februari 2015 KLAGANDE Nasdaq OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG Skatt Box 16106 103 23 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM Mål nr 554-13 1(4) meddelad i Stockholm den l juli 2013 KLAGANDE Carl-Erik Holmqvist Ombud: Advokaterna Karl-Johan Nörklit och Lynda Ondrasek Olofsson Setterwalls Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 november 2010 KLAGANDE IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 556116-2446 Ombud: AA SET Revisionsbyrå AB Box 1317 111 83 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

Gränsöverskridande koncernbidrag

Gränsöverskridande koncernbidrag Gränsöverskridande koncernbidrag En analys av hur de svenska koncernbidragsreglerna står sig i förhållande till EG-rätten och Regeringsrättens domar från den 11 mars 2009 Kamilla Burman Kamilla Burman

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB och CC Ernst & Young AB Box 4279 203 14 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 mars 2009 KLAGANDE TietoEnator Sverige AB, 556052-7466 Ombud: Anders Lilja Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 2 första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring; 40 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 3 kap. 2 första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring; 40 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 3 Ett skattemässigt underskott av näringsverksamhet som kvarstår från föregående beskattningsår ska inte påverka beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst. Lagrum: 3 kap. 2 första stycket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 september 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 16 oktober 2009 i mål nr 6799-09,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 oktober 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 mars 2013 i mål nr

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 maj 2012 KLAGANDE 1. SalénHuset AB, 556662-7245 Ombud: Advokat Bill Andréasson Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm 2. Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

DOM 2014-01- 0 g. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Örkelljunga kommun ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM 2014-01- 0 g. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Örkelljunga kommun ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE DOM 2014-01- 0 g. Meddelad i Göteborg Sida 1 (2) Mål m 9185-12 KLAGANDE MOTPART Socialnämnden i Örkelljunga kommun 286 80 Örkelljunga ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 3 december

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 58

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 58 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 58 Målnummer: 6483-05 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2006-10-13 Rubrik: Ett nybildat "vilande" aktiebolag har vid tillämpning av reglerna om koncernbidrag ansetts

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern Adam AB, 556594-9699 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 KLAGANDE Diligentia AB, 556467-1641 Ombud: Advokat Nils Sköld Kilpatrick Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

DOM 2012-02-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-02-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 DOM 2012-02-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 5455-11 1 KLAGANDE Tu & Co AB, 556587-3717 Box 5082 102 42 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 23 juni 2011 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 oktober 2009

Läs mer

DOM 2012-06- fil 4. Meddelad i Göteborg. MOTPART Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM 2012-06- fil 4. Meddelad i Göteborg. MOTPART Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2012-06- fil 4 Meddelad i Göteborg Mål nr 5223-11 Sida I (3) KLAGANDE God man: R MOTPART Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2014-12-17 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-17 Meddelad i Uppsala Enhet 2 Meddelad i Uppsala Mål nr 1 KLAGANDE Uppsala kommun 753 75 Uppsala MOTPART Skatteverket Skattekontoret Jönköping 551 95 Jönköping ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets omprövningsbeslut den 9 januari

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet

Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet 44 SKATTENYTT 00 Jari Burmeister & Ulf Tivéus Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet I artikeln diskuteras bl.a. om koncenbidragsreglern i IL uppnår syftet att kodifiera praxis. Hörutöver

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm 23 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 21 juni 2010 i mål nr 66-10,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 september 2015 KLAGANDE Kronobergs läns landsting 351 88 Växjö MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 april

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt.

Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt. HFD 2013 ref 78 Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt. Lagrum: 13 kap. 27 och 28 mervärdesskattelagen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juli 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokaterna Pär Abrahamson och Mats Engstrand Advokatfirman Delphi AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman 1 (5) PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm Avdelning II NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman FÖREDRAGANDE Regeringsrättssekreteraren Werth PROTOKOLLFÖRARE Beredningschefen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Pär Börnfors LRF Konsult AB Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 38 Målnummer: 6517-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-06-11 Rubrik: En enskild näringsidkare har medgetts avdrag för utgifter för egen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 19 februari 2014 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 juni 2013 KLAGANDE 1. Alvesta kommun 2. Lessebo kommun 3. Ljungby kommun 4. Markaryds kommun 5. Regionförbundet Södra Småland 6. Tingsryds

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 mars 2012 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 18 mars 2011

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 7 april 2014 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Hansa Corner, 769609-6184 Ombud: AA och BB PricewaterhouseCoopers AB Box 4009 211 31 Malmö

Läs mer

DOM 2012-03- 2 3' Meddelad i Göteborg

DOM 2012-03- 2 3' Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 2012-03- 2 3' Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 5470-11 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 mars 2014 T 2247-12 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristerna Nils-Bertil Morgell och Micael Zingmark Skatteverket Rättsavdelningen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 april 2013 KLAGANDE Tedelektro AB Ombud: AA KPMG Box 227 201 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 25 augusti 2014 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Jur.kand. Eva Roos Er jurist Umeå AB Pofyrvägen 11 907

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) Mål nr 4383-14 meddelat i Stockholm den 24 november 2014 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Eva Y Nielsen Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd 2013-03-12 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd MOTPART Ombud: Elin Hallman Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt HFD 2015 ref 17 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) Mål nr 7525-10 meddelad i Stockholm den 14 januari 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Nolato Cerbo AB (tidigare AB Cerbo), 556054-9270 Ombud: AA Ernst

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

HFD 2013 ref 3 Inkomst av kapital; Taxeringsprocess

HFD 2013 ref 3 Inkomst av kapital; Taxeringsprocess HFD 2013 ref 3 Inkomst av kapital; Taxeringsprocess Fråga om beviskrav för rätt till avdrag för kapitalförlust. Inkomsttaxering 2009. Lagrum: 41 kap. 2 och 44 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) M.P.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 Målnummer: 3435-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-12-19 Rubrik: Lagrum: Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag

Läs mer

DOM 2014-06-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-18 Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Enhet 3 DOM 2014-06-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6801-14 K L A G A N D E S t o c k h o l ms ma r k n a d e r A B, 5 5 6 8 0 5-5 9 0 8 M ö r b y d a l e n 3 0 1 8 2 5 2

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 april 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 3 februari 2014

Läs mer

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut.

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut. HFD 2014 ref 11 SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som efter avslutade studier tagit semester och först därefter anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Lagrum: 26 kap. 9 första stycket,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 februari 2014 KLAGANDE 1. A A 2. B A 3. C A Högestavägen 32 271 95 Ystad MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2013-10- 2 4 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2271-12 KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun 444 82 Stenungsund MOTPART Ombud: ur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 26 juni 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Gunnar Johansson och jur. kand. Christofer Morales Advokatfirma DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Lidköpings kommun 531 88 Lidköping MOTPART AA God man: BB Ombud: Advokat Mathias Blomberg

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7 Målnummer: 6003-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-02-23 Rubrik: Synnerliga skäl för att befria från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen

Läs mer

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM -08- l 1 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 624-14 KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Göteborg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 6 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Vasakronan Malmöfastigheter AB, 556376-7267 Ombud: AA Svalner Skatt & Transaktion

Läs mer

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 2015-09-10 Avdelning 32 Meddelad i Stockholm SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stocldiolm MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen Mål nr Sida 1 (7) mmwmmmm Avd

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 4 oktober

Läs mer