Datum Mål nr Dom Lr Uppdat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum Mål nr Dom Lr Uppdat."

Transkript

1 DOMAR 2006 Uppdatering Nr 11 domar tom REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2006 Datum Mål nr Dom Kammarrätten nr Datum Mål nr Dom Lr Uppdat Ej pt Gbg *) O 5 *) Kommunen avslog en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap. Motiveringen var i huvudsak att serveringen kunde befaras medföra olägenheter. Beslutet grundade sig på omständigheter som iakttagits i samband med en av föreningen vid ett tidigare tillfälle anordnad fest där det enligt de som utförde tillsynen förekommit sexuella aktiviteter samt gäster som hade mycket lätt klädsel eller var delvis nakna. Sålunda hade nakna bröst och rumpor iakttagits. Sökanden överklagade till länsrätten som , nr , biföll överklagandet. Länsrätten anförde bl.a. att frågan i målet är om ett tillstånd till föreningen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt. En individuell prövning skall ske med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Av detta följer att verksamheten i viss utsträckning måste bedömas med utgångspunkt i dess egna förutsättningar. Det får anses ligga i sakens natur att det vid en fetishfest förekommer inslag av exhibitionism, lätt klädsel och delvis blottad hud. detta kan i sig självt inte innebära sådana alkoholpolitiska olägenheter som avses i 7 kap. 9 alkohollagen. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och upphävde länsrättens dom. Kammarrätten anförde bl.a. att mot bakgrund av de iakttagelser som gjorts av restauranginspektörerna finner kammarrätten att om föreningen ges serveringstillstånd det kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. Sökanden överklagade till Regeringsrätten som inte meddelade prövningstillstånd. 7 kap Ej pt Gbg *) P 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd till allmänheten i en bowlinghall med motiveringen att det fanns risk för alkoholpolitiska olägenheter med hänsyn till bowlinghallens läge i idrottshuset samt dess närhet till en grundskola och en gymnasieskola. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten i Vänersborg konstaterade , nr , att polismyndigheten och miljöförvaltningen inte haft något att erinra mot sökt tillstånd och att serveringen inte kan anses medföra olägenheter. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och upphävde länsrättens dom. Kammarrätten fann att många barn och ungdomar uppehåller sig i området och i idrottshuset både dag- och kvällstid. Mot denna bakgrund och med beaktande av ett av alkohollagens huvudsyften är att skydda ungdomar från skadeverkningar av alkohol fann kammarrätten att den avsedda serveringen kunde befaras medföra olägenheter. Sökanden överklagade till Regeringsrätten som inte meddelade prövningstillstånd. 7 kap. 9.

2 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2006 Kammarrätt Datum Mål nr Länsrätt Datum Mål nr Sak Uppdatering nr Stockholm U *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan det i samband med tillsyn på restaurangen uppdagats att två personer som saknade anställningsbevis arbetade på restaurangen. Tillståndshavaren hade därefter heller inte på begäran av kommunen uppvisat några anställningsavtal. Dessutom hade inte mervärdesskatt (ca 9000 kr) betalats i rätt tid. Varning hade meddelats tillståndshavaren vid två tidigare tillfällen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och begärde inhibition. Länsrätten meddelade inhibition. I sakfrågan anförde länsrätten vad gäller frågan om anställningsbevis att det, med hänvisning till Regeringsrättens avgörande RÅ 2000 ref 12 (Regeringsrätten , mål nr ), inte kan uppställas något formellt krav på att anställningsbevis skall föreligga. Avsaknaden av sådant kan inte utgöra grund för återkallelse. I fråga om för sent inbetalda skatter anförde länsrätten att en enstaka försenad inbetalning av ett mindre belopp inte kan föranleda att tillståndshavaren inte skall anses vara lämplig att inneha serveringstillstånd. Länsrätten anförde vidare att av handlingarna framgår att tillståndshavaren under stor del av 2003 varit restförd för obetalda skatter och avgifter och för andra skulder om närmare kr när skulderna var som störst. Länsrätten ser därför allvarligt på att tillståndshavaren på nytt, och efter meddelad varning brustit i sina ekonomiska förehavanden. Länsrätten noterade även att tillståndshavaren, under ärendets beredning av kommunen, vid ett flertal tillfällen uppmanats att komma in med vissa handlingar bl.a. anställningsbevis. Tillståndshavaren har inte gjort detta. Tillståndshavaren har således brutit mot alkohollagen (8 kap. 4 ). Länsrätten avslog överklagandet (efter att som det förefaller sammanvägt bristerna i skatteinbetalningar och tillhandahållande av handlingar). Anm. Det kan noteras att länsrätten å ena sidan lägger tillståndshavaren till last att han inte lämnat in vissa handlingar rörande verksamheten (anställningsbevis) som begärts av kommunen. Det kan också noteras att länsrätten dessförinnan å andra sidan konstaterat att det inte kan uppställas krav på att anställningsbevis måste finnas. Det sistnämnda konstaterandet måste emellertid innebära att det inte med stöd av 8 kap. 4 alkohollagen kan ställas krav på att tillhandahålla handlingar som inte behöver finnas. Tillståndshavaren överklagade till Kammarrätten i Stockholm och begärde inhibition. Kammarrätten meddelade , nr , prövningstillstånd och inhibition. Kammarrätten avslog därefter överklagandet. Stockholm AB *) 2 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats (Mål rörande återkallelse av serveringstillståndet). Stockholm AB *) 3

3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan det bl.a. framkommit att gäster lämnat restaurangens serveringsytor med alkoholdrycker som serverats på restaurangen (överträdelse av 6 kap. 8 ), att gäster druckit egen medhavd alkohol på restaurangen (överträdelse av 6 kap. 9 ), att tillståndshavaren varit restförd vid några tillfällen samt att det funnits en manipulerbar kassaapparat på restaurangen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten konstaterade bl.a. att en manipulerbar kassaapparat använts men att det inte visats om och i så fall i vilken omfattning tillståndshavaren hade manipulerat med kassaredovisningen. Vad som anförts rörande manipulerad kassaapparat kan därför inte ligga tillståndshavaren till last i återkallelsefrågan. Vad gällde de övriga omständigheterna fann länsrätten att de utgjorde grund för återkallelse av serveringstillståndet. Eftersom restföringarna varit få och överträdelserna av 6 kap. 8 och 9 skett endast vid något enstaka tillfälle fanns särskilda skäl att meddela varning i stället för återkallelse. Anm. Vad gäller frågan om kassaregister bör förutom 8 kap. 5a alkohollagen även läsas Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om kassaregister (FHIFS 2003:2). I detta fall särskilt 2 p1. Se även en annan rotel vid samma länsrätt nedan ( , nr ) som finner att bruk av kassaregister som inte uppfyller kraven i nämnda bestämmelser utgör grund för återkallelse av serveringstillståndet. Kommunen överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. Beträffande bolagets kassahantering fann kammarrätten i likhet med länsrätten det inte visats att kassaredovisningen varit manipulerad. Inte heller är det visat att kassaapparaten inte uppfyller de krav som uppställs i 8 kap. 5a alkohollagen och Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om kassaregister (FHIFS 2003:2). Vad som förekommit i denna del utgör således inte grund för återkallelse av tillståndet. Anm. Tillståndshavaren hade vid den muntliga förhandlingen i kammarrätten anfört vad avser kassaregistret att det som menas med den manipulerbara kassaapparaten är att det i ett så kallat prövningsläge är möjligt att göra ett inslag som syns endast på displayen. Alla sådana inslag registreras dock på z-remsan. Stockholm AB *) 3 *) Avskrivning av yrkande om inhibition sedan klaganden försatts i konkurs varvid serveringstillståndet upphört att gälla. Stockholm AB *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd i slutet sällskap från en förening eftersom verksamheten inte kunde betraktas som helt sluten. Kommunen prövade även om kriterierna för serveringstillstånd till allmänheten var uppfyllda och fann att så inte var fallet. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten hade inhämtat yttrande från Statens folkhälsoinstitut (FHI) som anförde bl.a. att föreningen har i stadgarna inte någon begränsning av omfattningen av den krets människor som är tänkt att kunna få medlemsskap i föreningen. FHI anförde vidare att föreningens verksamhet är ständigt pågående och måste på grund därav anses vara en del av en rörelse vars verksamhet väsentligen synes bestå i att driva verksamhet av detta slag. Föreningens tillställningar och arrangemang är av den orsaken att jämställa med tillställningar som allmänheten äger tillträde till. 7 kap. 5. Sökanden överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. Anm. verksamheten bestod i att bereda tillfälle till biljardspel samt möjligheten att lyssna på latinamerikansk musik och se på fotboll från den latinamerikanska ligan. Stockholm AB *) 8 *) Kommunen meddelade en varning. En tillståndshavare med ett tidsbegränsat tillstånd under en s.k. prövotid hade underlåtit att i anslutning till prövotidens slut söka nytt tillstånd utan fortsatt bedriva servering av alkoholdrycker. När detta uppdagades ansöktes om nytt tillstånd vilket kommunen meddelade. Samtidigt beslutade kommunen att ge en varning p.g.a. att servering skett utan tillstånd under en tid. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade länsrättens dom till Kammarrätten som upphävde länsrättens dom och kommunens beslut. Kammarrätten fann att tillståndshavaren inte haft något serveringstillstånd och därmed kunde ingen åtgärd enligt alkohollagen vidtas. Jfr med målet nedan som avser samma restauratör. Stockholm AB *) 8

4 *) Kommunen meddelade en varning sedan det i sammanhang med tillsyn konstaterats att restaurangens kassaregister inte hade något minne för bordsförsäljning, dvs ingen registrering skedde löpande av det som serverades utan först när gästen betalade. Tillståndshavaren uppgav att noteringar om det som serverades gjordes av servispersonalen på lösa papper och slogs in i kassaapparaten när gästen var klar. Kommunen framförde i sin utredning att denna rutin medför stor risk för att samtliga intäkter inte registreras i kassaregistret. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Två nämndemän var skiljaktiga och ville bifalla överklagandet. En av de skiljaktiga nämndemännen anförde bl.a. att en restaurangägare inte är tvungen att ha ett kassaregister för bordsminne. 7 kap. 20, 8 kap. 5a. Tillståndshavaren överklagade till Kammarrätten i Stockholm som , nr upphävde länsrättens dom och kommunens beslut. Kammarrätten fann att klaganden inte haft något serveringstillstånd vid den tidpunkt som den förmenta överträdelsen av alkohollagen skett varför någon åtgärd inte kunde vidtas med stöd av alkohollagen. Anm. Jfr målet ovan som handlar om samma restauratör vilken haft ett serveringstillstånd under en prövotid men glömt att söka nytt tillstånd när prövotiden gått till ända. Det var under denna tillståndslösa period som kommunen gjort tillsyn och med anledning av då gjorda iakttagelser vidtagit åtgärd. Varken restauratören eller kommunen var alltså medvetna om att det inte fanns något serveringstillstånd! Stockholm AB *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i såväl ordning som nykterhet vid ett flertal tillfällen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som upphävde kommunens beslut och ändrade till varning. Länsrätten fann att det förelåg särskilda skäl till att eftersom tillståndshavaren vidtagit åtgärder för att förbättra situationen på restaurangen och att dessa åtgärder givit resultat. Länsrättens ordförande var skiljaktig och ansåg inte det fanns särskilda skäl till varning utan att beslutet om återkallelse skulle stå fast. Kommunen överklagade till Kammarrätten i som , nr , avslog överklagandet. Jönköping T *) 1 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. olägenheter i fråga om ordning och nykterhet i och utanför restaurangen. Olägenheterna hade inrapporterats till kommunen dels av polismyndigheten, dels av en förening mot narkotika. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet och upphävde kommunens beslut. Länsrätten fann att det inte med tillräcklig styrka var klarlagt att olägenheterna utanför restaurangen föranletts av alkoholserveringen på restaurangen och att olägenheterna på restaurangen inte inträffat med sådan frekvens att det fanns grund för återkallelse eller varning. Länsrätten konstaterade vidare att det inte var klarlagt att personer under 18 år serverats alkohol och inte heller klarlagt vid vilka tillfällen överservering eller tillåtande av fylleri skulle ha skett eller att det skulle ha skett oftare än endast undantagsvis. 7 kap. 19 p 2. Anm. Länsrätten ansåg uppenbarligen att de påståenden som låg till grund för kommunens beslut inte var dokumenterade på tillräckligt sätt. Jfr med Kammarrätten i Göteborg , nr , vilken dom länsrätten bl.a. hänvisar till. Kommunen överklagade till kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd. Jönköping T *) 4 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd med motiveringen att det inte var visat hur del av finansieringen av restaurangköpet gått till. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade att det tvistiga beloppet kunde härledas till ett tidigare upptaget banklån och att skatteverket inte haft något att erinra mot finansieringsplanen. 7 kap. 7. Kommunen begärde prövningstillstånd hos kammarrätten vilken inte meddelade prövningstillstånd.

5 Jönköping E *) 9 *) Kommunen avslog ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i samband med en hästgala (vilken för övrigt arrangerades på ytterligare fem platser i landet). Anledningen till avslaget var att sökanden inte uppfyllde kravet på lämplighet i 7 kap. 7 alkohollagen (brister i bolagets ekonomiska förhållanden). Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade inledningsvis att tre andra länsrätter bifallit överklaganden som bolaget gjort med anledning av att det nekats serveringstillstånd av tre andra kommuner. Länsrätten fann vidare att när det gäller den ekonomiska skötsamheten föreligger flera omständigheter som kan ifrågasättas vad gäller tidigare skuldsättning och förfarandet vid bolagets redovisning och bokföring. Bolaget har emellertid, såsom även framgår av tidigare länsrättsdomar från september 2006 avseende denna fråga, på ett trovärdigt sätt redogjort för bakgrunden till den tidigare låga omsättningen och de ekonomiska problem som förekommit. Kommunen ansökte om prövningstillstånd och inhibition av länsrättens dom hos Kammarrätten i Jönköping vilken , nr , meddelade prövningstillstånd samt förordnade om inhibition. Jönköping F *) 11 *) Kammarrätten avslår yrkande om inhibition i mål rörande nekat serveringstillstånd, se länsrätten i F-län nedan. Jönköping H *) 11

6 *) Kommunen avslog ansökan om dispens från kravet i 8 kap. 5a alkohollagen på att ha kassaregister. Kommunen ansåg visserligen att föreningen, ett samfund, var ett sådant slutet sällskap som kunde komma ifråga för meddelande av dispens men att föreningens omsättning av mat och dryck varit betydande. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten hade inhämtat yttrande från Statens folkhälsoinstitut (FHI) som anförde att det föreföll som om samfundet bedriver restaurangliknande verksamhet eftersom servering sker till samfundets olika loger men att oavsett hur det förhåller sig med den saken har samfundet en verksamhet som inte är av så begränsad omfattning att dispens bör komma ifråga. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Kammarrätten anförde följande: Enligt förarbetena till 8 kap. 5a alkohollagen bör kassaregister främst krävas för sådana stadigvarande slutna sällskap som driver en restaurangliknande verksamhet. Vad beträffar omständigheterna i detta mål kan det konstateras att samfundets verksamhet i ett flertal avseenden avviker från vad som i normalfallet kan betecknas som restaurangliknande. Vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet, och bl.a. med hänsyn till verksamhetens huvudsakliga och övergripande syfte, de särskilda reglerna för medlemsskap, serveringsverksamhetens förhållandevis begränsade omfattning samt till att verksamheten, av vad som framkommit, inte är inkomst- eller mervärdesskattepliktig, finner kammarrätten att det saknas skäl att kräva att samfundet skall registrera försäljning i kassaregister. Kammarrätten anser således att samfundet bör beviljas undantag från kravet på kassaregister. 8 kap. 5a. Anm. Redan den omständigheten att en tillståndshavare inte är skattepliktig torde mot bakgrund till bestämmelsens syfte utgöra skäl att meddela dispens från kravet på kassaregister. Verksamhetens omfattning får i ett sådant fall underordnad betydelse. Vad gäller frågan om när en verksamhet kan anses vara sluten men också när den kan anses vara restaurangliknande se t.ex. Alkoholinspektionens yttrande Dnr 316/98 rörande en förening som vände sig till samtliga boende på orten. Alkoholinspektionen ansåg i det fallet att det var fråga om sedvanlig restaurangverksamhet riktad mot en målgrupp som är så vid och obestämd att den inte kan betraktas som ett slutet sällskap. Alkoholinspektionen konstaterade bl.a. att kravet på medlemskap är således endast att en avgift erläggs. Den krets som föreningen vänder sig till är innevånarna i Billeberga. Serveringsverksamheten är inte förknippad med någon speciell aktivitet och är tänkt att anordnas fredagar och lördagar på liknande sätt som en vanlig restaurang dit gäster kommer och går. Det är inte känt i förväg vilka gäster som kommer.. Länsrätten i Skåne , nr , avslog föreningens överklagande. Jönköping T *) 11 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd bl.a. p.g.a. att finansieringen av restaurangköpet inte ansågs visad. Sökanden hade under ca 10 månader förvarat de pengar han erhöll vid en bilförsäljning i ett bankfack. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten fann att sökandens förklaring till varför pengarna förvarat i ett bankfack var rimlig. Kommunen överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. Göteborg P *) *) Kommunen avslog dels en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd under en fyra dagars festival och dels en ansökan om ett tillfälligt serveringstillstånd under sommarmånaderna Anledningen till kommunens beslut var dels brister i den ekonomiska skötsamheten och dels, vad gäller den ansökan som avsåg sommarmånaderna, att en sådan ansökan skulle betraktas som ett årligen återkommande stadigvarande tillstånd varvid kravet på kök i 7 kap. 8 alkohollagen inte var uppfyllt. Bolaget hade under de två tidigare åren haft ett tillfälligt tillstånd under sommarmånaderna. Bolaget överklagade till länsrätten som biföll överklagandet, Vad gäller serveringen under sommarmånaderna konstaterade länsrätten att något permanent serveringstillstånd inte kunde meddelas p.g.a. kökets brister men att ett tillfälligt tillstånd kunde ges. Kommunen överklagade till kammarrätten som meddelade prövningstillstånd och därefter undanröjde länsrättens dom. Kammarrätten konstaterade att kommunen haft fog för sitt beslut att avslå ansökningarna p.g.a. bolagets ekonomiska förhållanden. Kammarrätten fann även att serveringen under sommarmånaderna skulle prövats som ett permanent tillstånd och att kommunen även i den delen gjort en korrekt bedömning då kravet på kök för allsidig matlagning inte var uppfyllt. 7 kap.5,7 och 8. Göteborg M *) 2

7 *) Inhibition av återkallelse av serveringstillstånd. Göteborg O *) 5 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. att de kassaregister som fanns i restaurangen inte uppfyllde kraven i 8 kap. 5a alkohollagen och Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om kassaregister 2003:2. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som upphävde kommunens beslut. Länsrätten konstaterar att det förekommer motstridiga uppgifter om vad som förekommit vid tillsynsbesöket och huruvida Grand Total alls efterfrågats. Mot bakgrund av detta samt vad som ovan anförts om kraven på bevisning kan inte den omständigheten att Grand Total inte visades ligga till grund för återkallelse. De brister som i övrigt anförts rör vissa uppgifter som saknats i en av kassasystemens X-rapporter. Frågan om dessa brister är allvarliga nog för att en återkallelse av serveringstillståndet skall vara aktuellt. Syftet med återkallelse av serveringstillstånd är främst att tillgodose det allmänna intresset av ordning och nykterhet samt att skydda samhället mot skadeverkningar av dåligt skötta restauranger och liknande försäljningsställen (jfr RÅ 1994 ref 88). När det gäller brister som endast härrör från kassaapparaternas utformning anser länsrätten att det måste röra sig om anmärkningar av allvarlig art för att återkallelse skall komma i fråga. Det har i målet inte gjorts gällande att några oegentligheter förekommit eller ens att det funnits någon risk för att inkomster skulle undanhållas p.g.a. X-rapportens avsaknad av vissa uppgifter. Mot denna bakgrund anser länsrätten det inte vara befogat med en sådan ingripande åtgärd som återkallelse. Det kan därför inte heller bli aktuellt med en varning, varför överklagandet skall bifallas. Kommunen överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 20. Göteborg O *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. brister i bokföringen samt överträdelse av inköpsbestämmelsen i 6 kap. 5 alkohollagen och förvaringsförbudet i 6 kap. 9. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd. 7 kap. 19. Göteborg M *) 11 *) Kommunen meddelade en varning samt återkallade den utökade serveringstiden efter kl 01 (vilken varit utsträckt till kl 03). Härutöver meddelades villkor om viss utbildning av serveringspersonalen. Anledningen till varningen var brister i ordning och nykterhet vid några tillfällen. Anledningen till den återkallade serveringstiden var omfattande närboendestörningar. Såväl polismyndigheten och miljöförvaltningen var av den uppfattningen att serveringen skulle avslutas senast kl 01. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som meddelade inhibition men avslog därefter överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten och anförde bl.a. att det inte var lagligen möjligt att samtidigt meddela såväl varning som inskränkning av serveringstiden. När kommunen meddelat varning bortföll enligt klaganden möjligheten att tillgripa andra åtgärder. Klaganden menade även att om en ljudnivå är störande eller inte i miljölagens mening avgörs av miljöförvaltningen och att det inte bör vara möjligt att göra en självständig prövning enligt alkohollagen av störningen innan miljöprövningen är avslutad. Kammarrätten avslog överklagandet och anförde bl.a. att det var möjligt att återkalla del av tillståndet och samtidigt meddela en varning. Det fanns heller inte anledning att i detta ärende avvakta en prövning mot miljöbalken. Sundsvall Y *) 2 *) Inhibition av återkallelse av serveringstillstånd. Sundsvall BD *) 5

8 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd med motiveringen att det finns brister i den ekonomiska skötsamheten genom förfallna skatter. Vidare åberopade kommunen bristande kunskaper i alkohollagstiftningen genom att alkoholdrycker serverats utan tillstånd därtill (se mål nr ovan). Sökanden (ett aktiebolag) överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten fann vad gällde de förfallna skatterna att Skatteverket efter begäran beviljat anstånd med betalning av skatteskulden i avvaktan på en prövning av skattefrågan i länsrätten. Länsrätten konstaterade vidare att kommunen för fem år sedan meddelat serveringstillstånd till en fysisk person X i stället för till nu aktuellt aktiebolag. Detta hade skett efter att den dåvarande kommunale tjänstemannen informerat om att ansökan om tillstånd skulle göras i den fysiska personen X:s namn. Den servering som bolaget därefter bedrivit berodde enligt länsrätten på ett missförstånd för vilket kommunen hade ett betydande ansvar. Kommunen hade även riktat anmärkningar mot sättet att bedriva serveringen men länsrätten fann att de inte utgjorde tillräcklig grund för att neka serveringstillstånd. 7 kap. 7. Kommunen överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten fann dock att länsrätten beviljat tillstånd vilket inte ankommer på domstol att göra (utan endast pröva huruvida åberopade hinder föreligger). Kammarrätten förordnade därför att handlingarna i målet skulle överlämnas till kommunen som har att utfärda tillståndsbevis om hinder i övrigt inte föreligger. Sundsvall W *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan skatteverket funnit att betydande del av försäljningen inte registrerats i kassaregistret. Verket hade även konstaterat att kassaapparaten manipulerats så att den lämnade ut kvitton utan att beloppet på kvittot registrerades i kassaregistret. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. Tillståndshavaren överklagade länsrättens dom till kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd. Sundsvall Z *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten under en motormässa. Som skäl för avslaget anförde kommunen att det var olämpligt att kombinera alkoholförsäljning med motorarrangemang. Kommunen anförde även att det enligt kommunens riktlinjer för serveringsverksamhet i första hand skall förbehållas näringsidkare på orten som redan innehar serveringstillstånd att få aktuell typ av tillstånd. Polismyndigheten hade i yttrande ansett det olämpligt att kombinera alkoholförsäljning med motorarrangemang. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten fann med hänvisning till 7 kap. 9 alkohollagen att det inte var förenligt med alkohollagens syfte att sälja alkoholdrycker vid en motormässa. Vad gäller kommunens hänvisning till sina riktlinjer anförde dock länsrätten att dessa inte har samma dignitet som lag utan en prövning skall ske i varje enskilt fall. Sökanden överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Kammarrätten fann att de omständigheter som framförts av kommunen för att vägra serveringstillstånd inte utgjorde tillräckliga skäl för att anta att serveringen kunde befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Inte heller kunde kommunens riktlinjer för serveringsverksamhet självständigt ligga till grund för att vägra serveringstillstånd. 7 kap. 9. Sundsvall W *) 9 *) Kommunen återkallade i sept 2005 serveringstillståndet dels p.g.a. brister i nykterhet vid ett flertal tillfällen och dels p.g.a. att ett villkor om att det skulle finnas serveringspersonal på uteserveringen inte efterlevts. Tillståndshavaren överklagade till Länsrätten i Dalarnas län som biföll överklagandet. Länsrätten fann bl.a. att den av kommunen påstådda berusningsnivån i vart fall inte varit så hög att den föranlett polisingripande. Länsrätten ansåg vidare att överträdelsen av villkoret varit tillfällig. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll kommunens överklagande. Kammarrätten fann att det med tillräcklig styrka var klarlagt (kommunen hade givit flera exempel på hur berusningsnivån yttrat sig hos en del av restaurangens gäster) att det på restaurangen tillåtits för hög berusningsnivå och att olägenheter i fråga om nykterhet i den mening som avses i 6 kap. 2 alkohollagen därmed förekommit. Vad gällde överträdelsen av villkoret om att serveringspersonal stadigvarande tjänstgör på uteserveringen när gäster befinner sig där fann kammarrätten att villkoret inte bör kunna uppfattas på annat sätt än att det alltid skall finnas personal på uteserveringen när gäster befinner sig där. Grund för återkallelse fanns även av den anledningen. 7 kap. 19.

9

10 LÄNSRÄTTERNAS DOMAR 2006 Länsrätt Datum Mål nr Ändring (Ä)eller inte (Ej Ä) Sak Uppdatering nr AB Ej Ä *) 1 *) Kommunen meddelade en varning sedan det i sammanhang med tillsyn konstaterats att restaurangens kassaregister inte hade något minne för bordsförsäljning, dvs ingen registrering skedde löpande av det som serverades utan först när gästen betalade. Tillståndshavaren uppgav att noteringar om det som serverades gjordes av servispersonalen på lösa papper och slogs in i kassaapparaten när gästen var klar. Kommunen framförde i sin utredning att denna rutin medför stor risk för att samtliga intäkter inte registreras i kassaregistret. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Två nämndemän var skiljaktiga och ville bifalla överklagandet. En av de skiljaktiga nämndemännen anförde bl.a. att en restaurangägare inte är tvungen att ha ett kassaregister för bordsminne. 7 kap. 20, 8 kap. 5a. Tillståndshavaren överklagade till Kammarrätten i Stockholm som , nr upphävde länsrättens dom och kommunens beslut. Kammarrätten fann att klaganden inte haft något serveringstillstånd vid den tidpunkt som den förmenta överträdelsen av alkohollagen skett varför någon åtgärd inte kunde vidtas med stöd av alkohollagen. Anm. Restauratören hade haft ett serveringstillstånd under en prövotid men glömt att söka nytt tillstånd när prövotiden gått till ända. Det var under denna tillståndslösa period som kommunen gjort tillsyn och sedan vidtagit åtgärd. AB Ej Ä *) 1 *) Kommunen biföll ansökan om utsträckt serveringstid till slutna sällskap under lördagar till kl 03 men meddelade villkor om minst två ordningsvakter från kl 22 och om att serveringspersonalen skulle genomgå STAD- utbildningen i ansvarsfull alkoholhantering. Ansökan avslogs i den del som avsåg utsträckt serveringstid till allmänheten resp. slutna sällskap till kl 01 resp. kl 03 med hänvisning till risken för närboendestörningar. Såväl polismyndigheten som miljöförvaltningen hade avstyrkt ytterligare utökad serveringstid. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Vad gäller villkoret om ordningsvakter anförde länsrätten följande: Villkor kan enligt alkohollagen meddelas även efter det att tillstånd har givits. Skäl för detta kan vara senare uppkomna problem som har direkt samband med serveringsrörelsen, t.ex. att serveringen har medfört alkoholpolitiska olägenheter. Villkor får således endast användas för att motverka skadeverkningar av alkoholpolitisk art. Fråga i målet är om det meddelade villkoret om två ordningsvakter lördagar på restaurangen är påkallat ur alkoholpolitisk synpunkt. Frågan om villkor om ordningsvakter har inte berörts i förarbetena till lagen. Däremot framhålls att skyddsintresset skall ha starkt genomslag i lagstiftningen och att alkoholpolitiska olägenheter måste motverkas. Länsrätten finner mot bakgrund av vad som framkommit i målet att det är befogat med två förordnade ordningsvakter såsom socialtjänsten beslutat. 6 kap. 4, 7 kap. 5. AB Ej Ä *) 1 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd som begränsades att gälla ett år. Anledningen till begränsningen var att polismyndigheten avstyrkt tillstånd p.g.a. risk för olägenheter. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och yrkade att tillståndet inte skulle vara tidsbegränsat. Länsrätten avslog överklagandet. 7 kap. 9. AB *) 1 *) Avskrivning av mål rörande överklagande av beslut om återkallelse av serveringstillstånd.

DOMAR 2007. Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr. Datum Mål nr Dom Kammarrätten

DOMAR 2007. Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr. Datum Mål nr Dom Kammarrätten DOMAR 2007 Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2007-09-17 2027-06 Ej pt Sthlm 2006-03-03 1307-06 *) AB 8 *) Kommunen återkallade

Läs mer

Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen

Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen Statens folkhälsoinstitut Referat av serveringsärenden i förvaltningsdomstolarna 2004 Regeringsrätt och kammarrätter: samtliga sakprövade mål. Länsrätter: ett urval (kompletteras efter hand). Ärendena

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Uppdatering Nr 13a 2006-01-18, redaktionell ändring av uppdat nr 13

Uppdatering Nr 13a 2006-01-18, redaktionell ändring av uppdat nr 13 Uppdatering Nr 13a 2006-01-18, redaktionell ändring av uppdat nr 13 REGERINGSRÄTTEN 2005 Datum Mål nr Dom Kammar Datum Mål nr Dom Lr Uppdat nr rätten 2005-01-17 7034-04 Ej pt Sthlm 2004-11-22 5522-04 *)

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr DOMAR 2008 Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2008-01-16 30-08 Ej pt Sundsvall 2007-12-20 3695-07 1 2008-04-15 1715-08

Läs mer

DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009

DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 DOMAR 2009 Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 Kammarrätt Datum Mål nr Länsrätt Datum Mål nr Sak Uppdatering nr Stockholm 2009-01-09 478-08 AB 2007-12-20 24303-07 *) 1 *) Kommunen meddelade

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 1 INLEDNING Syftet med socialnämndens riktlinjer för serveringstillstånd är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 2 ETT RIKT RESTAURANGLIV - EN LEVANDE STAD I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 www.fhi.se 2011-12-29 Dnr TILLS 2011/91 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 Bjudregeln 3 kap. 9 på ett serveringsställe Fråga: Vilken åldersgräns gäller för bjudregeln på ett serveringsställe? Är det

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Göteborgs stad Tillståndsenheten Box 5282 402 25 Göteborg MOTPART Fortress Restaurang AB,

Läs mer

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2010 Uppdatering Nr 10 2011-01-14 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) läggs samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-001 Datum: 2007-03-12 Utredare: Mårten Hyltner Utredning om indragna serveringstillstånd

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för alkoholservering ÖFS 2013:14 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 4:19 Dnr KS 2012/506-702 2013-14 Riktlinjer för alkoholservering v 4 13-05-20 13:15

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 mars 2010 KLAGANDE Convivium Strix Restaurang Aktiebolag Ombud: AA Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Sveavägen 25 111 34 Stockholm MOTPART

Läs mer

Alkoholservering i Ljungby kommun

Alkoholservering i Ljungby kommun www.ljungby.se Alkoholservering i Ljungby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten 2013-05-16 Ett rikt restaurangliv - en levande kommun I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 2012-12-12, 139 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Alkoholpolitiska mål... 2 3 Kommunens informationsskyldighet... 2 4 Ansökan... 2 5 Handläggning

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm DOMAR 2012 Uppdatering Nr 6 2013-02-18 Kammarrätterna prövar överklaganden av avgöranden enligt följande Kammarrätten i Stockholm: Förvaltningsrätten i Stockholm Förvaltningsrätten i Uppsala Kammarrätten

Läs mer

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2011 Uppdatering Nr 11 2012-04-12 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) lades samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. P1 2. P2 Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) M. 2.1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I LOMMA KOMMUN 1. Bakgrund Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd avseende alkoholservering i Uppvidinge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-26 15 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa en ny Alkohollag (1994-1738), som från och med 1995-01-01 ersatt Lagen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd och för detaljhandel med ÖL klass II Kommunstyrelsen Antagen 091006 av mbn 82. Fastställd av fullmäktige 2009-11-23, 91 och för detaljhandel med öl klass II

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 När behövs provsmaknings- eller serveringstillstånd? 3 ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2012 Myndighetsnämnden ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn och sanktionsärenden enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622)

Läs mer

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Alkoholservering i Lessebo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen och dess

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-18

Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(12) Plats och tid Nämndrummet, våningsplan 5 i Värjan klockan 08:30 Beslutande Marie Svensson, ordförande (S) Göran Andersson (S) Sirpa Mäkipää (S) Ove Eriksson (S) Kerstin Jonsson (S) Theresia Hägglund

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Antaget av Socialnämnden Mariestad 2013-05-14 Reviderad 2014-09-16 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Allmänna bestämmelser om försäljning...4

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN SN 2004-02-25 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL ETT LEVANDE SIMRISHAMN Simrishamns kommun har

Läs mer

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och läkemedelsförordningen Fastställda av Kommunfullmäktige 66, 2010-08-30 Justerade av Kommunfullmäktige 15, 2012-03-26 1 2 Kommunens

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128 RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2012-08-20, 128 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurang-

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen DNR SMN-0055/2013 1 (11) r för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 1 Godkända på stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 14 november 2012

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl.

Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. 1 (8) 2005-01-18 Dnr 2004.251 Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. BAKGRUND Alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari 1995. Under 1995 hade kommunen ett

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Riktlinje 2010-09-03 Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen SN 163-2010 Antagen av socialnämnden 2010-09-03 Syftet med riktlinjerna är att ge en sammanfattande vägledning till beslutsfattare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-01-09. Motion om längre serveringstider för Salas restauranger

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-01-09. Motion om längre serveringstider för Salas restauranger l " SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-01-09 15 (25) 11 Motion om längre serveringstider för Salas restauranger Dnr 2013/52 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den

Läs mer

Alkoholpolitiskt program

Alkoholpolitiskt program STRÄNGNÄS KOMMUN Dnr: 40/2003-705 Alkoholpolitiskt program Riktlinjer för serveringstillstånd 2 Antagna av KF 2003-12-15, 289 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Alkoholpolitik 3 Riktlinjer 4 Tillfälliga

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-12-12 188 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 2. När behövs ett serveringstillstånd?... 3 3. Ansökan

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I SÄVSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND SENAST REVIDERADE 2012-05-03 ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-22 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra

Läs mer

Alkoholservering i Osby kommun

Alkoholservering i Osby kommun Alkoholservering i Osby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten Antagna av kommunfullmäktige 2013-10-21 127 Riktlinjer för serveringstillstånd Osby kommun Sida 2 av 12 Innehållsförteckning

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla

i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla SN 2008-09-24 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL EN LEVANDE KOMMUN Simrishamns, Sjöbo, Skurups

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-28 1 ( 12) INLEDNING Från och med 2002-04-01 kommer Essunga kommun att köpa en restaurangsinspektörstjänst från

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla

i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 206/2008 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL EN LEVANDE

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun RIKTLINJER 2014-02-27 DNR: 2013-000217 Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun Laholms kommun Socialkontoret Postadress: 312 80 Laholm Besöksadress: Trädgårdsgatan 15 Växel: 0430-150 00 Fax: 0430-711

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I HÖGANÄS KOMMUN

ALKOHOLSERVERING I HÖGANÄS KOMMUN ALKOHOLSERVERING I HÖGANÄS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av socialnämnden 2002-05-22 Senast reviderad i socialnämnden 2009-02-11 12 1 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för alkoholservering

Författningssamling. Riktlinjer för alkoholservering Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2013-01-31 8 Reviderad: Riktlinjer för alkoholservering Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill Nässjö kommun bidra till att skapa

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. Restaurang Gustav Adolf AB (f.d. Becky

Läs mer

Kommenterade referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2003 (Inga sådana referat finns i denna sammanställning)

Kommenterade referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2003 (Inga sådana referat finns i denna sammanställning) 1 (95) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2003. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap.

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Alkoholservering till slutet sällskap Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Vad är ett slutet sällskap? För att det skall kunna vara fråga om ett slutet

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Dnr-2014-50.466 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Fastställd av Miljö- och byggnämnden 2014-03-18, 25 Miljö- och byggförvaltningen Ansökan och handläggning Handläggningstider vid ansökan

Läs mer

Ansvarsfull alkoholhantering i Lerum

Ansvarsfull alkoholhantering i Lerum Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn Antagen av Individnämnden 1996-03-28, SN 35 Reviderat 2005-09-22, SN 95 Reviderat 2010-09-23, IN 280 Reviderat 2012-11-15, IN 497 Innehåll 1 Inledning 5

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. i Lunds kommun antagna i kommunfullmäktige i januari 2014

Riktlinjer för serveringstillstånd. i Lunds kommun antagna i kommunfullmäktige i januari 2014 för serveringstillstånd i Lunds kommun antagna i kommunfullmäktige i januari 2014 Inledning I dialog med restaurangbranschen och studentorganisationerna är det kommunens målsättning att bidra till att

Läs mer

Malmö Stad. Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Malmö Stad. Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Malmö Stad Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Malmö stads Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Inledning Tidigare riktlinjer... Förändringar i alkohollagen... Ny nationell handlingsplan...

Läs mer

Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107

Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107 Riktlinje Upprättad 2012-06-04 Framtagen av Birgitta Kåberger Fastställd av Kommunstyrelsen Paragraf 107 Sociala avdelningen Servering Myndighetsenheten Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Årjängs kommuns Riktlinjer för alkoholservering

Årjängs kommuns Riktlinjer för alkoholservering Årjängs kommuns för alkoholservering Dnr 464.12.401 Bom 508.2012 1 Inledning... 3 Syftet med riktlinjerna för alkoholservering... 3 vid ansökan och handläggningstid... 3 Alkohollagen en skyddslag... 3

Läs mer

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd ANSÖKAN STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd 1. Stadigvarande tillstånd

Läs mer

Regler för serveringstillstånd

Regler för serveringstillstånd Regler för serveringstillstånd Reviderat 2009-09-23 Regler för serveringstillstånd Innehållsförteckning Tillämpningsområde för alkohollagen... 3 Servering av spritdrycker, vin och starköl... 3 Definition

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Sollefteå kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Fastställda av Individ- och omsorgsnämnden 2012-11-08, 178 Bakgrund sidan 3 När behövs serveringstillstånd? 3 Vilka typer av serveringstillstånd finns?

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1(6) RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN ALKOHOLLAGEN Nya Alkohollagen gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter tidigare lagar om tillverkning av och handel med alkoholdrycker.

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 2

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 2 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 2 Information Handbok alkohollagen Arbetet med att revidera handboken pågår och som tidigare meddelats beräknas en första version vara klar för publicering i juni. I

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Båten i Karlstad AB./. Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad angående tillämpning av alkohollagen

Båten i Karlstad AB./. Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad angående tillämpning av alkohollagen ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Serveringstillstånd och tillsyn Yttrande, Karlstad 2014-01-08 Torbjörn Tetzlaff, 054-540 51 58 torbjorn.tetzlaff@karlstad.se Förvaltningsrätten i Karlstad Mål nr

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning Innehållsförteckning

Riktlinjer för tillämpning Innehållsförteckning Verksamhet Karl-Axel Hill, Näringslivschef Karl-Axel.Hill@ostragoinge.se Tel: 044-775 64 10 Mob: 0709-53 64 10 Till: Tillsyns- och tillståndsnämnden Tjänsteskrivelse Dnr TT2013/25.003 Riktlinjer för tillämpning

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer för alkoholservering ANTAGET AV: Samverkansnämnden miljö och bygg DATUM: 2014-12-12 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Enhetschef miljö

Läs mer

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer