ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA"

Transkript

1 Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna TEM/2192/ /2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Denna anvisning gäller fr.o.m tills vidare. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) P.O. Box 32 (Aleksanterinkatu 4) Valtioneuvosto Puh Statsrådet Tfn FI Government Tel Faksi (09) Fax (09) Fax

2 2 (189) Genom denna anvisning upphävs - arbets- och näringsministeriets anvisning av den om arbetskraftspolitiska förutsättningar för utkomstskydd för arbetslösa (TEM/2679/ /2013) - arbets- och näringsministeriets ändring av anvisningen, utfärdad , gällande serviceprocessen för arbetssökande och redogörelser som begärs, företagare som är likvidatorer samt familjedagvårdares uppsägningstid utan lön - arbets- och näringsministeriets ändring av anvisningen, utfärdad , gällande arbetsoch näringsförvaltningens kundservicecenter och givande av arbetskraftspolitiska utlåtanden

3 3 (189) INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEL I ALLMÄNNA ARBETSKRAFTSPOLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRMÅN.. 10 I/ 1 Pendlingsregioner och arbetsmarknadsstöd som betalas som resebidrag Pendlingsregioner Arbetsmarknadsstöd som betalas som resebidrag Allmänt Resebidragets syfte Förutsättningar för att få resebidrag Begränsningar som gäller resebidrag Resebidragets varaktighet Ansökan om resebidrag Lämnande av arbetskraftspolitiskt utlåtande Beslut om resebidrag, övervakning och återkrav Sökande av ändring I/ 2 2 kap. 1 och 2 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa; sökande av heltidsarbete, permittering, rätt till arbetslöshetsförmån för dem som inte är finska medborgare, frihet på prov och rätt till arbetslöshetsförmån Sökande av heltidsarbete och rätt till arbetslöshetsförmån Permittering och orsak som jämställs med permittering Permittering Orsak som jämställs med permittering Rätt till arbetslöshetsförmån för dem som inte är finska medborgare I/ 3 Utlandsresas och arbetssökandes semesters inverkan på rätten att få arbetslöshetsförmån Utlandsresa Arbetssökandes rätt att ha semester Försörjning under semestern Sökande av heltidsarbete samt arbetskraftspolitiskt utlåtande Arbets- och näringsbyråns tjänster samt arbete som arbetsgivare erbjuder Annat att beakta I/ 4 Rätt till arbetslöshetsförmån under tiden för frivillig- och talkoarbete I/ 5 Arbetskraftspolitiska förutsättningar för företagares arbetslöshetsförmån Allmänt Utredning av företagarställning FöPL- eller LFöPL-försäkrade Delägare i företag... 27

4 4 (189) 5. Sysselsättning i företagsverksamhet på heltid och som bisyssla Inledande av företagsverksamhet Upphörande med arbete i företag Varaktig och väsentlig nedsättning av personens arbetsförmåga Företagare som kan jämställas med löntagare Säsongbetonad företagsverksamhet Företagares familjemedlemmars upphörande med arbete Sporadisk sysselsättning Arbete i ett familjeföretag som en del av sysselsättningsfrämjande service Permittering och orsak som kan jämställas med permittering Arbetet har upphört på grund av att produktionsinriktningen ändrats eller av någon motsvarande orsak Varaktig försämring av förutsättningarna för företagsverksamhet Upphörande med företagsverksamhet Konkurs Likvidation (endast aktiebolag och andelslag) Agerande som likvidator för ett företag som försatts i konkurs eller likvidation Bolagsmäns avtal om upplösning av bolag (annat bolag än aktiebolag) Upphörande med produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten Andelslag och andra sammanslutningar som har hand om marknadsföring, fakturering och andra motsvarande uppgifter Om närståendevårdare I/ 6 Studiers inverkan på rätten att få arbetslöshetsförmån Allmänt Studier i mindre omfattning som påminner om fritidsverksamhet eller annan fritidsverksamhet, inträdesprov Inledning av studier Gymnasiestudier Studier som leder till lägre eller högre högskoleexamen vid universitet Studier som leder till lägre eller högre högskoleexamen vid universitet Studier som leder till yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen Studier som betraktas som heltidsstudier utifrån sin omfattning Studier som betraktas som deltidsstudier på basis av arbetshistoria eller företagsverksamhet Utbildning indelad i perioder Studiers upphörande Utexaminering Att avgå från läroinrättning eller att avstå från studierätt vid universitet... 50

5 5 (189) 7.3 Förlust eller indragning av studierätten Avläggande av yrkesinriktad delexamen Upphörande av arbetskraftsutbildning Avslutande av förberedande utbildning för fristående examen Bevisligt avbrott i studierna Upphörande med gymnasiestudier Avslutande av gymnasiestudier med avgångsbetyg men utan studentexamensbetyg Avslutande av gymnasiestudier då en person har fått avgångsbetyg från gymnasiet och studentexamensbetyg I/ 7 Läroavtal Allmänt Permittering av en person i läroavtalsutbildning, orsak som jämställs med permittering samt utkomstskydd för arbetslösa Tillfälligt avbrott i läroavtal samt utkomstskydd för arbetslösa Hävande av läroavtal samt utkomstskydd för arbetslösa I/ 8 Utkomstskydd för konstnärer och forskare Allmänt Konstnärligt eller vetenskapligt arbete som utförs i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande Företagsverksamhet som avses i 1 kap. 6 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa Allmänt om bedömning av sysselsättning i eget arbete Konstnärer och forskare som sysselsätts i eget arbete Bedömning av sysselsättning i eget arbete Upphörande av sysselsättning i eget arbete Upprätthållande av yrkesskickligheten Påbyggnadsstudier Den tid stipendiet gäller I/ 9 Renskötarnas utkomstskydd Tillämpningsområde Renskötselns inverkan på rätten att erhålla arbetslöshetsförmån Sysselsättning på deltid i eget arbete Säsongbetonad sysselsättning på deltid i eget arbete Sysselsättning på heltid i eget arbete året runt Närings- o.dyl. stöds inverkan på sysselsättningen Hur annan företagsverksamhet eller sysselsättning i eget arbete i kombination med renskötsel påverkar rätten att erhålla arbetslöshetsförmån... 73

6 6 (189) 3. Upphörande med renskötsel I/ 10 Unga personer under 25 år som saknar utbildning Allmänt Skyldighet att söka sig till en utbildning som leder till examen och som ger yrkesfärdigheter Underlåtande att söka till, vägran att delta i eller avbrytande av utbildning Underlåtande att ansöka om studieplats Vägran att delta i utbildning Avbrytande av utbildningen Åtgärder i stället för skyldigheten att söka till en utbildning Giltig orsak att underlåta att söka studieplats, vägra att delta i utbildning eller avbryta utbildning Giltig orsak att underlåta att söka studieplats eller vägra att delta i utbildning Giltig orsak att avbryta utbildning Eventuellt senare klandervärt förfarande och återfående av rätten till arbetslöshetsförmån Unga personer under 18 år Personer under 17 år En 17-årig sökande av arbetsmarknadsstöd En 17-årig sökande av arbetslöshetsdagpenning DEL II PÅFÖLJDSSYSTEMET FÖR UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Allmänt om påföljdssystemet för utkomstskydd för arbetslösa Utredande av eventuellt arbetskraftspolitiskt klandervärt förfarande av arbetssökanden och givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande Att lämna arbetet och att bli uppsagd Giltig orsak att lämna arbetet Arbetskraftspolitiska utlåtanden Bestridande av uppsägning eller hävning av arbetsavtal Avstängning från tjänsteutövning Vägran att ta emot arbete Giltig orsak för vägran att ta emot arbete När tidsperioden utan ersättning börjar samt arbetskraftspolitiska utlåtanden Skydd för yrkesskicklighet Villkoren för skydd för yrkesskicklighet och bestämmande av skyddet Giltig orsak att vägra ta emot och att lämna arbete som inte motsvarar skyddet för yrkesskickligheten Varaktigheten av skyddet för yrkesskickligheten och när skyddet börjar löpa från början Uteblivande från ett möte där en sysselsättningsplan utarbetas Längden på tidsperioden utan ersättning Anmälan om förhinder på förhand

7 7 (189) 5.3 Giltig orsak att utebli från möte för utarbetande eller revidering av sysselsättningsplan Arbetskraftspolitiskt utlåtande Vägran att utarbeta sysselsättningsplan Försummelse att fullfölja sysselsättningsplan Skyldighet att fullfölja sysselsättningsplan Giltig orsak att låta bli att fullfölja sysselsättningsplan Vägran att delta i undersökningar och bedömningar av arbetsförmågan Vägran att delta i sysselsättningsfrämjande service och avbrytande av servicen Vägran att delta i sysselsättningsfrämjande service Avbrytande av sysselsättningsfrämjande service Giltig orsak att vägra delta i sysselsättningsfrämjande service och att avbryta servicen Sökande av ändring i beslut som gäller avbrytande av sysselsättningsfrämjande service Upprepade förfaranden som är arbetskraftspolitiskt klandervärda Arbetssökandens förfarande och upprepade förfaranden Fullgörande av skyldighet att vara i arbete Upphörande av skyldighet att vara i arbete på grund av tidens gång Arbetssökandens arbetskraftspolitiskt klandervärda förfarande efter ett förfarande som lett till åläggande av skyldighet att vara i arbete Skyldigheter att vara i arbete i enlighet med upphävd lagstiftning DEL III FÖRMÅNER SOM BETALAS UNDER TIDEN FÖR SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE SERVICE Allmänt Begreppet sysselsättningsplan och plan som ersätter sysselsättningsplanen samt uppgörande av planen och avtal om deltagande i sysselsättningsfrämjande service Att i planen avtala om deltagande i servicen Att avtala om deltagande i sysselsättningsfrämjande service efter att den har påbörjats Att påbörja sysselsättningsfrämjande service Tillämpning av 2 och 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt händelser under tiden för sysselsättningsfrämjande service Avslutande av sysselsättningsfrämjande service Frånvaro från sysselsättningsfrämjande service DEL IV JOBBSÖKNING I ETT ANNAT EU- ELLER EES-LAND Allmänt När arbetslösa reser från Finland till ett annat EU-land för att söka arbete När arbetslösa kommer till Finland från ett annat EU-land för att söka arbete

8 8 (189) 4. Andra situationer som gäller rörligheten mellan EU-länderna (gränsarbetare) DEL V FRÅGOR SOM GÄLLER FÖRFARINGSSÄTT FÖR UTRÄTTANDE AV UTKOMSSKYDDSÄRENDEN146 V/1 Förfaringssätt för handläggning av utkomstskyddsärenden Rådgivning och krav på gott språkbruk Kontaktspråk Ombud och biträde Jäv Utkomstskyddsärendets handläggningsprocess Att höra den arbetssökande, att göra upp en begäran om utredning Utredningar som i samband med begäran om utredning eller annars begärs av den arbetssökande Utredningens ankomst Bristfällig utredning Tom utredning Givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter och givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande Utlåtandenas ordningsföljd Motivering till utlåtandena Givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande i vissa situationer Ändring av arbetskraftspolitiskt utlåtande Rättelse av sakfel Rättelse av ett skriv- eller räknefel Ny prövning av arbetskraftspolitiskt utlåtande Åtgärder för undanröjande av beslut Sökande av ändring Arbets- och näringsbyråns eller arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenters utlåtande med anledning av besvär (bemötande av besvär) Arbetskraftspolitiskt utlåtande och uppgift om anhängiga besvär Givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande efter besvär Utkomstskyddsombudets ändringssökande Besvär Undanröjande av beslutet Rättegångskostnaderna V/ 2 Arbets- och näringsförvaltningens webbtjänster och automatiska arbetskraftspolitiska utlåtanden och automatisk begäran om redogörelse Anmälan som arbetssökande

9 9 (189) 2. Förändringar i jobbsökningen och avslutande av jobbsökningens giltighet Godkännande av sysselsättningsplan och meddelande om att planen fullföljts Meddelande om resultatet av arbetserbjudande V/ 3 Missbruk av utkomstskyddet för arbetslösa och förebyggande av detta Allmänt Definition av missbruk och de mest typiska situationerna där systemet missbrukas Samarbete mellan myndigheterna Förebyggande av missbruk Utredning av frågor som inverkar på rätten till utkomstskydd för arbetslösa och information om arbetssökandens egen anmälningsskyldighet Den arbetssökandes serviceprocess Samarbete med övriga myndigheter Arbets- och näringsbyråns rätt att få information från övriga myndigheter och rätt att lämna ut information Utbyte av information mellan arbets- och näringsbyrån och förmånsbetalarna Förfaringssätt då misstanke om missbruk har uppkommit Sätt på vilka misstanke om missbruk kan uppkomma Arbets- och näringsbyråns uppgifter vid utredning av misstanke om missbruk De vanligaste fallen av missbruk och utredning av dem Hemlighållande av arbete Hemlighållande av företagsverksamhet Hemlighållande av studier Påföljder vid missbruk av utkomstskydd för arbetslösa Återkrav av förmånen och påföljder enligt lagen om arbetslöshetskassor Straffrättsliga påföljder Att lämna begäran om utredning Handläggning av missbruk av utkomstskyddet för arbetslösa i straffprocessen Skydd av identiteten för en person som framför misstanke om missbruk Handlingars offentlighet Skyddande av identiteten

10 10 (189) DEL I ALLMÄNNA ARBETSKRAFTSPOLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRMÅN I/ 1 Pendlingsregioner och arbetsmarknadsstöd som betalas som resebidrag 1.1 Pendlingsregioner Pendlingsregionerna är av betydelse när arbetskraftens regionala rörlighet stöds samt när man bedömer arbetssökandens skyldighet att ta emot ett erbjudet arbete och delta i sysselsättningsfrämjande service som ett villkor för att kunna få arbetslöshetsförmån. Definitionen av pendlingsregion påverkar utbetalningen av kostnadsersättning samt utbetalningen av arbetsmarknadsstöd som betalas som resebidrag och utbetalningen av ersättning för flyttningskostnader. I 1 kap. 9 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) föreskrivs att en persons pendlingsregion sträcker sig 80 kilometer från personens faktiska bostad. Om det inte är befogat att göra någon annan bedömning, betraktas som personens faktiska bostad den adress som antecknats för personen i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. I definitionen av pendlingsregion avses avståndet från dörr till dörr, dvs. till exempel avståndet från den hemadress som arbetssökanden uppgett för arbets- och näringsbyrån till den plats där sysselsättningsfrämjande service ordnas. Om arbets- och näringsbyrån vet att den adress som arbetssökanden uppgett inte är hans eller hennes faktiska bostad, bestäms pendlingsregionen utgående från den adress som byrån känner till. Motiveringen till varför man avviker från den adress som arbetssökanden uppgett antecknas i motiveringen till det arbetskraftspolitiska utlåtande genom vilket arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten underrättas om sådana omständigheter som kan ha betydelse när pendlingsregionen fastställs. Således kan till exempel ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om att sysselsättningsfrämjande service påbörjas komma i fråga. Exempel: Arbetssökanden börjar sysselsättningsfrämjande service under tiden för vilken det betalas kostnadsersättning. Arbetssökanden har till arbets- och näringsbyrån uppgett en sådan adress att avståndet därifrån till den plats där servicen ordnas är över 80 kilometer och på denna grund bör det till sökanden betalas förhöjd kostnadsersättning. Enligt uppgifter som arbets- och näringsbyrån fått bor arbetssökanden inte på den angivna adressen, utan på en adress från vilken avståndet till den plats där servicen ordnas är under 80 kilometer. Utgående från dessa uppgifter ska kostnadsersättningen inte betalas förhöjd. Det arbetskraftspolitiska utlåtandet ges på basis av de uppgifter som arbets- och näringsbyrån innehar. Om arbetssökanden är missnöjd med byråns avgörande kan han eller hon hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden överklaga det beslut som arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten gett om beloppet av kostnadsersättning. Nämndens beslut kan överklagas vidare hos Försäkringsdomstolen. Om arbetssökanden för införande i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem uppger någon annan adress än den som antecknats för honom eller henne i befolkningsregistret, kan arbetssökanden vid behov ombes att lämna en redogörelse i ärendet. Redogörelsen kan till exempel vara ett hyreskontrakt.

11 11 (189) När det gäller arbetssökande som uppgett en Poste restante-adress, anses att pendlingsregionen bestäms enligt adressen för det verksamhetsställe vid arbets- och näringsbyrån där personen i fråga är kund. 1.2 Arbetsmarknadsstöd som betalas som resebidrag Allmänt Arbetsmarknadsstöd kan betalas som resebidrag till en person som tar emot heltidsarbete utanför sin egen pendlingsregion. Arbets- och näringsbyrån kan bestämma att betydande kostnader som orsakas av att en person tagit emot arbete ska ersättas med arbetsmarknadsstöd under anställningen, i högst fyra månader från och med anställningsförhållandets början. Resebidrag betalas som fullt arbetsmarknadsstöd med tillhörande barnförhöjningar. För att stöd ska kunna fås förutsätts att den som är berättigad till arbetsmarknadsstöd tar emot heltidsarbete som varar i minst två månader utanför sin pendlingsregion. Bestämmelser som resebidrag finns i 7 kap. 3, 7 kap. 4 4 mom. (belopp), 7 kap mom. (varaktighet), 11 kap. 1 (ansökan), 11 kap. 2 (skyldighet att lämna uppgifter) och 11 kap. 12 (återkrav) i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. På ändringssökande tillämpas 12 kap. 1. Information om möjligheten att få resebidrag ska lämnas till personer som ansöker om arbetsmarknadsstöd. Ansökningsblanketter för resebidrag ska ligga framme på arbets- och näringsbyrån. Blanketter finns också tillgängliga på Folkpensionsanstaltens kontor Resebidragets syfte Syftet med resebidrag är både att stödja sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden och att trygga tillgången på arbetskraft. Resebidraget är avsett att beviljas sådana arbetslösa för vilka det är osannolikt att få sysselsättning på bostadsorten och för vilka det finns möjligheter till sysselsättning utanför den egna pendlingsregionen, men vilkas ekonomiska situation är sådan att rörlighetsunderstödet eller skattelättnaderna inte i tillräcklig mån täcker de kostnader som mottagandet av arbetet medför. Resebidraget är avsett att stödja speciellt regional rörlighet i närområdet, dvs. att personen inte byter hemort, men pendlar mellan hemorten och ett arbete utanför sin pendlingsregion. Resebidraget kan vid behov också användas för att stödja flyttning till arbetsorten Förutsättningar för att få resebidrag Med stöd av 7 kap. 3 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan arbets- och näringsbyrån bestämma att resebidrag betalas till en person som är berättigad till arbetsmarknadsstöd och som tar emot heltidsarbete som varar i minst två månader utanför sin pendlingsregion och för vilken mottagandet av arbetet medför betydande kostnader. Den som är berättigad till arbetsmarknadsstöd har inte subjektiv, absolut rätt till resebidrag. Arbets- och näringsbyrån avgör utgående från ändamålsenlighetsprövning i varje enskilt fall om personen genom att ta emot arbetet orsakas sådana betydande kostnader som med tanke på personens ekonomiska förhållanden kan vara ett hinder för att ta emot arbetet.

12 12 (189) När det bedöms om kostnaderna är betydande med tanke på personen i fråga, fästs uppmärksamhet åtminstone på hur länge den som ansöker om bidraget har varit arbetslös och om personen har varit arbetslös upprepade gånger. Som kostnader orsakade av att personen tagit emot arbete kan beaktas dagliga resekostnader eller flyttningskostnader samt exempelvis en eventuell garantihyra eller extra kostnader för dagvård för barnen då dessa beror på att arbetsplatsen ligger utanför pendlingsregionen och därför orsakar att barnen behöver vård dagligen under en längre tid än om arbetsplatsen skulle ligga inom pendlingsregionen. På basis av samma anställningsförhållande kan beviljas både resebidrag och ersättning för reseoch logikostnader enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), om detta anses vara ändamålsenligt. Ersättning för flyttningskostnader enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice kan dock inte beviljas om personen får resebidrag. Som berättigade till arbetsmarknadsstöd betraktas utöver de som får arbetsmarknadsstöd dessutom arbetslösa arbetssökande till vilka stöd inte betalas för arbetslöshetstiden i situationer som nämns i 10 kap. 2 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (tid utan ersättning, skyldighet att vara i arbete, självrisktid, behovsprövning, en begränsning i anslutning till yrkesutbildning för personer under 25 år, väntetid). Tjänsteförhållanden och läroavtalsförhållanden jämställs med arbetsavtalsförhållanden. Arbetsavtalet behöver inte gälla tills vidare, men det måste vara i minst två månader. Som heltidsarbete betraktas arbete där arbetstiden överstiger 80 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete. Det har ingen betydelse hur personen har fått arbetet i fråga. Utöver arbete som arbets- och näringsbyrån erbjudit kan bidraget också beviljas för ett anställningsförhållande som personen skaffat sig på egen hand. Det krävs inte heller att jobbet har anmälts till arbets- och näringsbyrån som ett ledigt jobb. Resebidrag kan också betalas på basis av ett sådant anställningsförhållande där arbetet utförs utomlands. Det krävs dock att personen även under anställningsförhållandet anses vara bosatt i Finland. I det arbetskraftspolitiska utlåtandet om resebidrag tar arbets- och näringsbyrån inte ställning till om personen bor i Finland, utan Folkpensionsanstalten avgör självständigt i varje enskilt fall om personen anses vara bosatt i Finland. I utlåtandet ska det nämnas att det är fråga om arbete som utförs utomlands Begränsningar som gäller resebidrag Resebidrag kan inte beviljas för ett sådant anställningsförhållande för vars lönekostnader arbetsgivaren har beviljats lönesubvention. Resebidrag kan inte beviljas, om det arbete som ligger till grund för bidraget har påbörjats innan bidrag sökts. Det saknar betydelse om anställningsförhållandet inletts innan ett arbetskraftspolitiskt utlåtande har getts om resebidraget. Om resebidraget beviljats för visstidsarbete och arbetsgivaren och arbetstagaren ingår ett nytt arbetsavtal genom vilket anställningsförhållandet för viss tid fortsätts, är det fråga om ett nytt anställningsförhållande. Ansökan om resebidrag för det nya anställningsförhållandet kan inte av-

13 13 (189) slås på grund av att arbetstagaren redan utför arbetet i fråga på basis av ett tidigare arbetsavtal. Det att den som ansöker om resebidrag har varit i arbete omedelbart innan det nya anställningsförhållandet börjar påverkar dock bedömningen av om sökanden orsakas sådana betydande kostnader som bör täckas med resebidrag. Enligt arbets- och näringsministeriets uppfattning finns det i fråga om flera på varandra följande arbetsavtal i regel inte längre något behov av sådant ekonomiskt stöd som resebidraget är avsett för, när fyra månader gått från inledandet av det första anställningsförhållandet Resebidragets varaktighet Det kan bestämmas att arbetsmarknadsstöd betalas som resebidrag i högst fyra månader efter att anställningsförhållandet har inletts, dock högst så länge som anställningsförhållandet varar. Arbets- och näringsministeriet anser det vara ändamålsenligt att understödet beviljas för hela månader (en fyra månader). Bidraget betalas för fem dagar i veckan oberoende av antalet arbetsdagar, självriskdagar eller arbetsmarknadsstödsdagar. Om anställningsförhållandet upphör eller utförandet av arbete avbryts exempelvis på grund av permittering under resebidragsperioden, eller om personen inte alls påbörjar det avtalade arbetet, avslutar Folkpensionsanstalten utbetalningen av resebidraget. Ett tillfälligt avbrott i arbetet till exempel på grund av sjukdom inverkar inte på utbetalningen av resebidraget Ansökan om resebidrag Ansökan om resebidrag lämnas till den arbets- och näringsbyrå där personen är arbetslös arbetssökande. Ansökan kan också lämnas till Folkpensionsanstaltens kontor varifrån den omedelbart vidarebefordras till arbets- och näringsbyrån för beslut. Till ansökan ska bifogas en kopia av arbets- eller läroavtalet eller ett skriftligt förordnande, eller någon annan redogörelse från arbetsgivaren av vilken framgår det som avtalats om när arbetet börjar, om anställningsförhållandets längd, arbetstiden och platsen där arbetet utförs. På ansökningsblanketten för resebidrag ombes sökanden lämna sina kontouppgifter skriftligen till Folkpensionsanstaltens kontor, om sökanden vill att resebidraget betalas in på ett annat konto än det som uppgetts i ansökan om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd, eller om sökanden inte tidigare har lämnat sina kontouppgifter till Folkpensionsanstalten Lämnande av arbetskraftspolitiskt utlåtande Arbets- och näringsbyrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om sökandens rätt till resebidrag. Utlåtandet är bindande för Folkpensionsanstalten. Om sökandens rätt till resebidrag ges till Folkpensionsanstalten det positiva arbetskraftspolitiska utlåtandet 0J1. I punkterna AlkamisPvm och LiittyvaPvm antecknas alltid samma datum (anställningsförhållandets första dag). Folkpensionsanstalten får genom detta utlåtande också veta slutdatumet för sökandens arbetslöshet, så det ges inte något separat utlåtande om att utbetalningen av arbetsmarknadsstöd på basis av arbetslöshet upphör. Ett negativt utlåtande om rätten till resebidrag ges med koderna 0J2, 0J3 eller 0J4.

14 14 (189) Inget utlåtande ges om resebidrag då det avtalade arbete inte påbörjas eller då det avbryts eller avslutas. Om personen inte påbörjar det arbete för vilket resebidraget beviljats, behandlas ärendet som vägran att ta emot arbete. Om en person som fått ett positivt utlåtande om resebidrag anmäler sig som arbetslös arbetssökande under resebidragsperioden eller efter periodens slut, men inom två månader från startdatumet för resebidraget, och orsaken till att anställningsförhållandet upphörde är någon annan än ekonomiska och produktionsrelaterade grunder eller att anställningsförhållandet hade ingåtts för viss tid, ska arbets- och näringsbyrån reda ut om det att anställningsförhållandet upphörde påverkar rätten till arbetslöshetsförmån. I motiveringarna till det arbetskraftspolitiska utlåtande som ges antecknas då utöver övriga motiveringar också att resebidrag har beviljats för anställningsförhållandet och att anställningsförhållandet upphörde inom två månader från att det inleddes. Om sökandens arbetsvillkor har uppfyllts under anställningsförhållandet och utlåtandet ges till arbetslöshetskassan, skickas till Folkpensionsanstalten en kopia av det utlåtande som gavs till arbetslöshetskassan Beslut om resebidrag, övervakning och återkrav Folkpensionsanstalten ger sökanden ett skriftligt beslut om resebidraget. Om det är fråga om en sökande som inte tidigare beviljats arbetsmarknadsstöd exempelvis på grund av behovsprövning, ber Folkpensionsanstalten innan beslutet fattas om att få en kopia av resebidragsansökan från arbets- och näringsbyrån. För att resebidrag ska kunna betalas behöver personens jobbsökning inte vara i kraft vid arbetsoch näringsbyrån under tiden för anställningsförhållandet. Om arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem har gett Folkpensionsanstalten det arbetskraftspolitiska utlåtandet 0A4 om att jobbsökningen upphört, behöver det inte ges något nytt resebidragsutlåtande som tillåter utbetalning. Folkpensionsanstalten fortsätter att betala ut resebidrag trots utlåtande 0A4. Arbets- och näringsbyrån följer inte upp personens arbete och frånvaro under resebidragsperioden, utan denna uppgift handhas av Folkpensionsanstalten. Folkpensionsanstalten får information om resebidragstagarens arbete genom den uppföljningsblankett på vilken personen meddelar att arbetet har påbörjats och eventuellt avbrutits eller upphört. Om anställningsförhållandet upphör under resebidragsperioden, drar Folkpensionsanstalten in betalningen av bidraget. Folkpensionsanstalten återkräver resebidraget om bidragstagaren har lämnat arbetet eller genom sitt eget förfarande orsakat att det anställningsförhållande som ligger till grund för resebidraget avbryts innan anställningen har varat i två månader, och återkrav inte kan anses obefogat. För återkrav ber Folkpensionsanstalten vid behov om en kopia av resebidragsansökan från arbetsoch näringsbyrån Sökande av ändring En sökande som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut kan söka ändring genom att anföra besvär till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Nämndens beslut kan överklagas vidare hos försäkringsdomstolen.

15 15 (189) I/ 2 2 kap. 1 och 2 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa; sökande av heltidsarbete, permittering, rätt till arbetslöshetsförmån för dem som inte är finska medborgare, frihet på prov och rätt till arbetslöshetsförmån 2.1 Sökande av heltidsarbete och rätt till arbetslöshetsförmån Berättigade till arbetslöshetsförmåner är arbetslösa arbetssökande som söker heltidsarbete. En arbetssökande anses söka heltidsarbete, om syftet med jobbsökningen och en eventuell sysselsättningsplan är sysselsättning i heltidsarbete. Arbetssökande som får invalidpension i form av delpension behöver inte söka heltidsarbete, utan det räcker att de söker deltidsarbete som motsvarar arbetsförmågan. Om en arbetssökande, till exempel i ett svar på begäran om redogörelse, meddelar arbets- och näringsbyrån att han eller hon inte söker och inte är beredd att ta emot heltidsarbete, ges för arbetssökanden det arbetskraftspolitiska utlåtandet 0A2. Utlåtandet ges fr.o.m. det datum då arbetsoch näringsbyrån fick veta att arbetssökanden meddelat detta. Arbetssökande kan också underrätta om detta per telefon och även då ges utlåtandet fr.o.m. det datum då meddelandet inkom (den dag arbetssökanden ringde). Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 2718/13/T: X har förvägrats arbetsmarknadsstöd fr.o.m , eftersom X inte söker heltidsarbete. X har i sin redogörelse av den underrättat arbets- och näringsbyrån att X inte söker heltidsarbete. Enligt URA-uppgifter och stämplingen i blanketten inkom den nämnda blanketten till arbets- och näringsbyrån Berättigade till arbetslöshetsförmåner är arbetslösa arbetssökande som söker heltidsarbete. Enligt X:s redogörelser som inkom till arbets- och näringsbyrån söker X inte heltidsarbete, varför X inte har rätt till arbetslöshetsförmåner fr.o.m Däremot ska det anses att X fortfarande har sökt heltidsarbete, eftersom det är avgörande i ärendet när meddelandet i ärendet inkommit till arbets- och näringsbyrån. Arbetssökande kan också via webbtjänsten meddela att de inte söker heltidsarbete. Då producerar informationssystemet automatiskt utlåtandet 0A2 fr.o.m. det datum som arbetssökanden meddelade. Utlåtandet 0A2 är i kraft tills arbetssökanden meddelar att han eller hon söker och är beredd att ta emot heltidsarbete. För arbetssökanden ges ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om att hinder inte föreligger, om övriga arbetskraftspolitiska förutsättningar uppfylls. Utlåtandet om att hinder inte föreligger ges fr.o.m. det datum då arbets- och näringsbyrån fick arbetssökandens meddelande, inte retroaktivt fr.o.m. en tidigare tidpunkt. 2.2 Permittering och orsak som jämställs med permittering Permittering Med permittering avses att utförandet av arbete och betalningen av lön tillfälligt avbryts genom arbetsgivarens beslut eller med stöd av ett avtal som ingås på initiativ av arbetsgivaren, medan

16 16 (189) anställningsförhållandet i övrigt består. Arbetsgivaren kan permittera arbetstagare antingen för viss tid eller tills vidare, så att utförandet av arbete avbryts helt eller genom att arbetstagarens arbetstid förkortas. Med permittering avses enligt 1 kap. 5 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa en av arbetsgivaren verkställd permittering av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker. På grund av detta har de som är permitterade till exempel av disciplinära orsaker inte rätt till arbetslöshetsförmåner och för dem ges det arbetskraftspolitiska utlåtandet 0A3 (ej arbetslös). Enligt 2 kap. 1 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är permitterade arbetslösa. Permitteringsgrunden (produktionsorsakerna och de ekonomiska orsakerna) och permitteringstiden konstateras utifrån personens meddelande. Arbets- och näringsbyrån begär inte att arbetssökanden ska visa upp meddelandet om permittering eller intyget över permittering eller arbetsavtalet för att utreda om anställningsförhållandet gäller tills vidare eller för viss tid. Av särskilda skäl kan permitteringsgrunden och permitteringstiden vid behov kontrolleras till exempel i meddelandet om permittering. Permitteringsgrunden och permitteringstiden utreds vid behov också på begäran av den som betalar ut arbetslöshetsförmånen. Arbets- och näringsbyrån utreder inte om permitteringen är laglig eller kollektivavtalsenlig, eftersom dessa omständigheter inte ska utredas inom ramen för systemet med utkomstskydd för arbetslösa. Med andra ord utreder arbets- och näringsbyrån till exempel inte om tiden för meddelandet om permittering på 14 dagar iakttagits eller om permitteringsförfarandet annars är korrekt eller om begränsningarna i fråga om förtroendemän eller visstidsanställa har iakttagits. Arbetsoch näringsbyrån utreder inte heller de här nämnda omständigheterna på begäran av den som betalar ut förmånen. Förutom anställda i arbetsavtalsförhållande kan också personer i tjänsteförhållande permitteras. I fråga om personer i tjänsteförhållande som permitterats av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker förfars på samma sätt som berättas ovan. En verkställande direktör för ett aktiebolag står inte i anställningsförhållande och kan inte permitteras på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eftersom det inte finns någon arbetsgivare som utför permitteringen. När en verkställande direktör ansöker om arbetslöshetsförmån på basis av permittering, är det ur arbets- och näringsbyråns perspektiv inte fråga om att utreda om permitteringen är laglig, utan huruvida personen under tiden för permitteringen är arbetslös på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Arbets- och näringsbyrån ska utreda frågan och ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande med stöd av 2 kap. 1 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. FörsD Dnr 3135/2010/1334. Personen hade permitterats till förkortad arbetsvecka från sin uppgift som verkställande direktör fr.o.m Eftersom en verkställande direktör för ett aktiebolag inte står i anställningsförhållande till företaget, är den verkställande direktörens permittering inte en sådan permittering som avses i arbetsavtalslagen. Således var personen inte arbetslös enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Enligt personen hade personens ställning i företaget varit osjälvständig och yrkesbenämningen verkställande direktör hade bara baserat sig på företagets karaktär som litet företag och marknadsvärdet för benämningen verkställande direktör. Fast benämningen hade ändrats till projektchef i september 2009, skulle personen med beaktande av ställningen enligt direktörsavtalet och den fastställda uppgiftsbeskrivningen betraktas ha så mycket bestämmanderätt i aktiebolaget, att personen inte arbetade i ett anställningsförhållande under arbetsgivarens ledning och övervakning, på det sätt som förutsätts i 1 i arbetsavtalslagen. Således kunde per-

17 17 (189) sonen inte betraktas som arbetslös på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ansökan om arbetslöshetsdagpenning skulle avslås fr.o.m (2 kap. 1 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 5 kap. 1 i arbetsavtalslagen) En verkställande direktör för ett aktiebolag kan vara en företagare på det sätt som avses i 1 kap. 6 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Då avgörs den verkställande direktörens rätt till arbetslöshetsförmåner enligt bestämmelserna om företagsverksamhet Orsak som jämställs med permittering Med orsak som jämställs med permittering avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa att utförandet av arbetet och löneutbetalningen avbryts helt och hållet av en orsak som avses i 2 kap mom. i arbetsavtalslagen (55/2001), en eldsvåda eller en exceptionell naturtilldragelse som har drabbat arbetsplatsen eller av en annan av arbetstagaren och arbetsgivaren oberoende liknande orsak, eller på grund av ett villkor i arbetsavtalet. I arbetsavtalet kan det avtalas att utförandet av arbetet och löneutbetalningen avbryts till exempel under skollov. Rätten till arbetslöshetsförmån av en orsak som jämställs med permittering förutsätter att det redan från början i arbetsavtalet har avtalats om avbrytandet och att avbrytandet beror på arbetsgivarens etablerade verksamhetstider. Om det ursprungliga arbetsavtalet ändras så att ett villkor om avbrytande införs, finns inte rätt till arbetslöshetsförmån under tiden för avbrottet och för arbetssökanden ges det arbetskraftspolitiska utlåtandet 0A3. Ett villkor om avbrytande kan finnas både i arbetsavtal som gäller tills vidare och i arbetsavtal för viss tid. Om det i arbetsavtalet finns ett villkor om avbrytande, betalas arbetslöshetsförmån på basis av orsak som jämställs med permittering också i det fall att arbetstagaren permitteras för tiden i fråga. När orsaken som jämställs med permittering baserar sig på ett villkor i arbetsavtalet, har arbetssökanden inte skydd för yrkesskicklighet under tiden för avbrottet. Familjedagvårdare kan stå i anställningsförhållande till kommunen. När kommunen reserverar vårdplatser av familjedagvårdaren, fattas ett reserveringsbeslut i frågan. Reserverade vårdplatser kan sägas upp utan att detta inverkar på att anställningsförhållandet är i kraft. Om det inte har reserverats vårdplatser av familjedagvårdaren, betalas inte heller lön till familjedagvårdaren. Familjedagvårdare kan, när övriga villkor uppfylls, ha rätt till arbetslöshetsförmån på basis av en orsak som jämställs med permittering, fast familjedagvårdaren har ett heltidsanställningsförhållande som är i kraft. Förutsättningen är att det till familjedagvårdaren inte anvisats några barn alls för vård och att det därför inte betalas lön till familjedagvårdaren. Dessutom ska orsaken till att utförandet av arbetet och löneutbetalningen avbrutits inte bero på familjedagvårdaren. Typiska sådana situationer är till exempel skollov, då föräldrarna själva tar hand om sina barn. Familjedagvårdare har inte rätt till arbetslöshetsförmån på basis av en orsak som jämställs med permittering till exempel, när antalet barn som anvisats för vård har minskat medan arbetstiden fortfarande är på heltid och inte heller när familjedagvårdaren flyttar till en annan ort och därför inte kan anvisas barn för vård. I det sist nämnda fallet beror avbrytandet av utförandet av arbetet och löneutbetalningen på familjedagvårdaren själv.

18 18 (189) Om familjedagvårdaren inte står i anställningsförhållande, tillämpas på familjedagvårdarens rätt till arbetslöshetsförmåner bestämmelserna om antingen företagsverksamhet eller sysselsättning i eget arbete. Orsak som jämställs med permittering inbegriper också vissa situationer då en person avstängs från tjänsteutövning. Det berättas mer om dessa situationer i kapitel 2 i del II i anvisningen, Att lämna arbetet och att bli uppsagd. 2.3 Rätt till arbetslöshetsförmån för dem som inte är finska medborgare I 2 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice finns det bestämmelser om de förutsättningar under vilka utlänningar kan registreras som arbetssökande. Dessa förutsättningar och jobbsökningens giltighet för utlänningar behandlas i anvisningen om tillämpning av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Om utlänningen inte kan registreras som arbetssökande enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, har han eller hon inte rätt till arbetslöshetsförmån. Då ges vid behov det arbetskraftspolitiska utlåtandet 0A4 (jobbsökning ej i kraft). I motiveringen till utlåtandet anges vad det är fråga om. I 1 kap. 8 och 2 kap. 2 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa finns bestämmelser om utlänningars rätt till arbetslöshetsförmån. Enligt huvudregeln har arbetslösa arbetssökande som bor i Finland rätt till arbetslöshetsförmåner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Folkpensionsanstalten undersöker om personen bor i Finland. Om alla arbetskraftspolitiska förutsättningar för att få förmånen uppfylls, ger arbets- och näringsbyrån det arbetskraftspolitiska utlåtandet 0A1 om att hinder inte föreligger. I 2 kap. 2 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om den begränsning som gäller arbetsmarknadsstöd. Enligt bestämmelsen har en person som inte är finsk medborgare inte rätt till arbetsmarknadsstöd, om han eller hon har rätt att förvärvsarbeta på basis av ett tillfälligt uppehållstillstånd. En sådan person har rätt till arbetslöshetsdagpenning, om personen uppfyller villkoren för dagpenning. I fråga om arbetsmarknadsstöd ges vid behov det hindrande arbetskraftspolitiska utlåtandet 0A9.

19 19 (189) I/ 3 Utlandsresas och arbetssökandes semesters inverkan på rätten att få arbetslöshetsförmån 3.1 Utlandsresa Arbetssökande har rätt till arbetslöshetsförmån även under en utlandsresa, om arbetssökanden uppfyller de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för att få förmånen. Arbetssökanden ska stå till arbetsmarknadens förfogande och vara beredd att trots resan ta emot heltidsarbete och service som arbets- och näringsbyrån erbjuder. En utlandsresa är inte någon giltig orsak att vägra ta emot erbjudet arbete eller vägra delta i erbjuden service eller avbryta servicen. Arbetssökande har inte skyldighet att på förhand underrätta arbets- och näringsbyrån om en utlandsresa. Arbets- och näringsbyrån följer inte upp utlandsresor och ger inte några arbetskraftspolitiska utlåtanden om resorna till den som betalar ut förmånen. Enligt 2 kap. 1 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas som arbetssökande de som meddelar sin postadress och eventuella andra kontaktuppgifter till arbets- och näringsbyrån för att ta emot arbetserbjudanden och för eventuell annan kontakt så att de kan nås utan dröjsmål. Om arbetssökanden har meddelat en adress utomlands under tiden för resan, ska arbetserbjudanden och annan kontakt skickas till den adress den sökande meddelat. Arbetserbjudandet skickas i detta fall inte som e-brev, utan som ett vanligt brev. Arbetssökanden ansvarar för att han eller hon kan nås på den adress som han eller hon meddelat. Arbetssökanden ska även under utlandsresan stå till arbetsmarknadens förfogande i Finland. Därför saknar det inom vilken tid posten är framme på den utländska adressen som arbetssökanden meddelat eller andra omständigheter som gäller postens gång till utlandet betydelse, när man överväger en eventuell påföljd i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa. Arbete kan även erbjudas per telefon. Arbetssökanden kan inte vädja till att han eller hon på grund av resan inte i tillräckligt god tid fått veta att ett erbjudande gjorts. För arbetssökanden föreläggs inte påföljd för vägran att ta emot erbjudet arbete, om arbetssökanden med arbetsgivaren kommit överens om att arbetet påbörjas senare, när han eller hon kommit tillbaka från utlandsresan. Tidpunkten för sysselsättningsfrämjande service som arbetssökanden erbjuds bör överenskommas i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen. På detta sätt kan arbetssökanden beakta den beräknade tidpunkten för påbörjande av service när han eller hon planerar resan. Tidpunkten för ordnandet av service avgörs alltid utgående från när det är mest ändamålsenligt att ordna service med tanke på att arbetssökanden ska få sysselsättning så snabbt som möjligt. En utlandsresa är ingen grund att till exempel ordna sysselsättningsfrämjande service i flera perioder. Om arbetssökanden med arbets- och näringsbyrån och den som ordnar servicen kommer överens om att servicen inleds senare, är det inte fråga om vägran att delta i service. Enligt 1 kap. 8 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har arbetslösa som bor i Finland rätt till arbetslöshetsförmån, om inte något annat följer av internationella avtal som är bindande för Finland. Vem som bor i Finland avgörs av Folkpensionsanstalten. Arbets- och näringsbyrån undersöker inte om personen bor i Finland och ger inte något arbetskraftspolitiskt utlåtande om det.

20 20 (189) Om arbetssökandes rätt till arbetslöshetsdagpenning under tiden för jobbsökning inom EU- eller EES-området berättas i del IV i denna anvisning. Under tiden för en jobbsökningsresa i enlighet med EU-lagstiftningen är personen under tillsyn av arbetskraftsmyndigheten i det andra EU- eller EES-landet. 3.2 Arbetssökandes rätt att ha semester En arbetslös arbetssökande som under ett kortvarigt arbetsavtals- eller tjänsteförhållande inte har kunnat ta ut semester, kan meddela att han eller hon vill ha semester efter att anställningsförhållandet avslutats. Arbetslösa arbetssökande bestämmer själva om de tar ut semester och hur lång semestern är. När arbetslösa arbetssökande har semester innebär det att de under en tid som de meddelat inte söker heltidsarbete eller deltar i service som arbets- och näringsbyrån ordnar. Under semestertiden kan arbete och service erbjudas åt arbetssökanden, men erbjudandena är inte förpliktande för den sökande Försörjning under semestern För arbetssökande som inte söker heltidsarbete under en sådan tidsperiod då arbetslöshetsförmån inte kan betalas till dem på grund av periodisering av en ekonomisk förmån som arbetsgivaren betalar (främst s.k. fallskärmsavtal) uppstår inte någon ytterligare förlust av förmån, om de har semester. Det som framförs i denna anvisning påverkar inte tidpunkten för periodiseringen. De arbetssökande avgör alltid själva under vilken tid de inte söker heltidsarbete. De arbetssökande bär själva risken för att till exempel den semestertid som de meddelar till arbets- och näringsbyrån inte motsvarar den periodisering som utbetalaren av arbetslöshetsförmånen gör. Arbetssökande kan inte retroaktivt ändra den tid de meddelat. Semestertid som arbetssökanden meddelar räknas inte in i självrisktiden för erhållande av arbetslöshetsförmån. Arbets- och näringsbyråns plikt att informera arbetssökanden begränsas enligt 2 kap. 3 i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice i fråga om arbetslöshetsförmåner till att informera om de viktigaste arbetskraftspolitiska förutsättningarna för att få arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Till arbets- och näringsbyråns uppgifter hör till exempel inte att beräkna tidpunkten för periodiseringen av ett s.k. fallskärmsavtal eller att bedöma några andra sådana villkor för erhållande av förmån som utbetalaren av arbetslöshetsförmånen har behörighet att avgöra Sökande av heltidsarbete samt arbetskraftspolitiskt utlåtande I 2 kap. 1 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa finns bestämmelser om allmänna förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmåner. En av dessa förutsättningar är bland annat att personen registrerat sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och söker heltidsarbete. De arbetssökande kan när som helst meddela att de inte vill ta emot heltidsarbete under en angiven tid, utan har semester. Meddelandet om att den sökande har semester gäller tidigast från den dag arbets- och näringsbyrån mottagit meddelandet. Det räcker med arbetssökandens eget meddelande i ärendet. Meddelandet behöver inte vara skriftligt. Till exempel ett meddelande som lämnats per telefon antecknas i motiveringen till det arbetskraftspolitiska utlåtandet som ges.

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 31.12.2015 TEM/2435/03.01.04/2015 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 9 och 2 a kap. 6 a, sådana de lyder, 1 kap. 9 i

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1374/2014 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) det inledande stycket i 2 kap. 1 2 mom., 10 2 mom. 2 4

Läs mer

TEM/2072/ /2017 TEM069:00/2017

TEM/2072/ /2017 TEM069:00/2017 Enligt sändlista Begäran om utlåtande 7.11.2017 TEM/2072/03.01.01/2017 TEM069:00/2017 Begäran om utlåtande; utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 7 kap. 3, 4 4 mom. och 12 2 mom.,

Läs mer

RP 162/2014 rd. näringsbyråerna till dem som betalar ut arbetslöshetsförmånerna.

RP 162/2014 rd. näringsbyråerna till dem som betalar ut arbetslöshetsförmånerna. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt lagen om främjande av integration

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

till den del det är fråga om en aktiveringsplan,

till den del det är fråga om en aktiveringsplan, Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 2003:071 Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Läs mer

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1 PROTOKOLL Nummer 18 9.8.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Avdelningschef Linnéa

Läs mer

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare te-tjanster.fi Verksamhetsmodell för sysselsättning och omställningsskydd Genom verksamhetsmodellen för sysselsättning och omställningsskydd förbättras

Läs mer

RP 111/2011 rd. I propositionen föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om offentlig arbetskraftsservice, lagen om arbetsverksamhet

RP 111/2011 rd. I propositionen föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om offentlig arbetskraftsservice, lagen om arbetsverksamhet Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 52/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 52/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 52/2015 Datum Ärende 2015-06-12 LF 18/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet I enlighet

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2013 1049/2013 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Läs mer

RP 38/2009 rd. permitterats för minst 180 kalenderdagar eller som har varit permitterade under en motsvarande

RP 38/2009 rd. permitterats för minst 180 kalenderdagar eller som har varit permitterade under en motsvarande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om offentlig

Läs mer

RP 49/2009 rd. som finns avtalad i den arbetssökandes jobbsökarplan. De föreslagna ändringarna är en del av regeringens

RP 49/2009 rd. som finns avtalad i den arbetssökandes jobbsökarplan. De föreslagna ändringarna är en del av regeringens Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 31 Nr 31 LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet Föredragen för Republikens President den 8 april 2011 Utfärdad i Mariehamn den

Läs mer

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen Lag om ändring av arbetsavtalslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 1 kap. 4, 2 kap. 4, 11 och 17, 4 kap. 2, 6 kap. 6, 12 kap. 3 och 13 kap. 5, av dem 1 kap. 4 sådan

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare te-tjanster.fi Verksamhetsmodell för sysselsättning och omställningsskydd Genom verksamhetsmodellen för sysselsättning och omställningsskydd förbättras

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 51/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 51/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 51/2015 Datum Ärende 2015-06-12 LF 18/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om sysselsättningsfrämjande utbildning I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

RP 257/2016 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 257/2016 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER VÄLKOMMEN SOM KUND TILL ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅN! Arbets- och näringsbyrån kallas också TE-byrån. TE är en förkortning av byråns finska namn, työ-

Läs mer

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet Alterneringsledighet www.mol.fi Alterneringsledighet Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med det alterneringsavtal som han ingått med sin arbetsgivare för en viss tid befrias

Läs mer

Stig in i arbetslivet

Stig in i arbetslivet Stig in i arbetslivet te-tjanster.fi Stig in i arbetslivet, TE-tjänsterna är tillgängliga för dig Söker du arbete? Vill du byta din nuvarande arbetsplats mot en du gillar bättre? Undrar du hur du kan vidareutbilda

Läs mer

ANM broschyrer 2/2017 Studieledighet

ANM broschyrer 2/2017 Studieledighet ANM broschyrer 2/2017 Studieledighet Studieledighet Studieledigheten erbjuder de yrkesverksamma en flexibel möjlighet till utbildning och studier. Rätten till studieledighet baserar sig på lagen om studieledighet

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 9

Läs mer

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

PERMITTERING Tjänsteinnehavare/arbetstagare

PERMITTERING Tjänsteinnehavare/arbetstagare Tjänsteinnehavare/arbetstagare Permittering är ett oavlönat avbrott för viss tid eller tillsvidare Tjänsteutövningen / arbetet avbryts tillfälligt, men tjänsteförhållandet / arbetsavtalsförhållandet fortgår

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 2 1 (5) ANVISNINGAR OM HUR FAMILJEDAGVÅRD I FAMILJEDAGVÅRDARENS HEM SKA ARRANGERAS 1 Ansökan om och beviljande av dagvårdsplats I 2 2 mom. i lagen

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och en lag om ändring och temporär ändring

Läs mer

Tjänsteförhållandet upphör

Tjänsteförhållandet upphör Ett tjänsteförhållande kan upphöra Utan uppsägning Med uppsägning Uppsägningsgrunder på beror på tjänsteinnehavaren Uppsägning på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker Uppsägningsrätt i

Läs mer

RP 210/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

RP 210/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 28.5.2015 TEM/871/00.03.05.02/2015

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 28.5.2015 TEM/871/00.03.05.02/2015 Närings-, trafik- och miljöcentralerna ANVISNING Arbets- och näringsbyråerna 28.5.2015 TEM/871/00.03.05.02/2015 Servicecentren för arbetskraften Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS-

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 7 och 4 kap. lagen om offentlig arbetskraftsservice samt 8 kap. lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 2 Arbetslöshetsdagpenning 2 Arbetsmarknadsstöd 4 Arbetsinkomster och arbetsmarknadsstöd

Läs mer

RP 316/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

RP 316/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa RP 316/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Beslut. Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa RIKSDAGENS SVAR 167/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 14 och rubriken för 5 kap., ändras

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Enligt 3 a lagen om arbetsförmedling (1645/91) kan en arbetssökande som är arbetslös

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Enligt 3 a lagen om arbetsförmedling (1645/91) kan en arbetssökande som är arbetslös 1992 rd - RP 230 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsförmedling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om arbetsförmedling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension.

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension. RP 131/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av utlänningslagen

Beslut. Lag. om ändring av utlänningslagen RIKSDAGENS SVAR 69/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av arbetsavtalslagen och av vissa lagar som har samband med dem Ärende Regeringen

Läs mer

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Innehåll Allmänt om självriskpremien... 4 1 Betalningsskyldighet... 4 1.1 Lönesumma...4 1.2 Självriskpremieprocent...4 1.3 Självriskpremie

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och temporär ändring av 4 i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 december 2012 916/2012 Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 4 mom., 3 4 punkten, 4 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 1 punkten, 5 b, 6 1 mom. 3 punkten, 11,

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Närings-, trafik- och miljöcentralerna ANVISNING Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Servicecentren för arbetskraften Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS-

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om försök med basinkomst 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att genomföra ett försök med basinkomst 2017 och 2018. Syftet med försöket med basinkomst

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

4. avtal har ingåtts bolagsmännen emellan för upplösning av företaget (gäller inte aktiebolag)

4. avtal har ingåtts bolagsmännen emellan för upplösning av företaget (gäller inte aktiebolag) INSTRUKTIONER FÖR ANSÖKAN OM INKOMSTDAGPENNING Företagarinfo 2015 1. Kontakta arbets- och näringsbyrån (arbetskraftsbyrån) Avslutar du din företagsverksamhet ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012)

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012) ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012) 1. Arbetsförmedling 2. Information och rådgivning 3. Sakkunnigbedömningar kartläggning

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag RP 269/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadsbidrag

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Arbetsförmedlingsstatistikens kvalitetsbeskrivning

Arbetsförmedlingsstatistikens kvalitetsbeskrivning Arbets- och näringsministeriet 24.3.2015 Avdelningen för kunskapshantering Informationshantering Arbetsförmedlingsstatistikens kvalitetsbeskrivning Gjord av: Arbets- och näringsministeriet 1. Statistikernas

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

från och med Salomonsgatan 17 B, Helsingfors

från och med Salomonsgatan 17 B, Helsingfors 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: NOVEMBER 213 Tfn 29 54 85 och 29 54 851 Får publiceras 2.12.213 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: SEPTEMBER 213 Tfn 29 54 85 och 29 54 851 Får publiceras 22.1.213 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER Godkända i OFR-nämndens sammanträde den 28 januari 2009, 10 Förändringarna godkända

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentliga rekryterings- och kompetenstjänster, lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster, lag om privata rekryteringstjänster

Läs mer